Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Кримінальне право

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Кафедра кримінального права та кримінології

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор державного університету

полковник поліції

________________С.В. Албул

«      » ____________ 2017  р.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»

підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр»

галузь знань 0304 Право

спеціальність 6.030401 "Правознавство" (шифр за НП 1.3.3)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Факультет №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік

 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне право» для студентів 2-4 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 6.030401 «Правознавство».

«___» ________ 201__ року - __ с..

 

Розробник: завідувач кафедри кримінального прав та кримінології факультету № 1 Гритенко О.А., старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету №1 Чекмарьова І.М.

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри кримінального права та кримінології факультету №1 Протокол від «23» серпня 2017 року № 1.

 Обговорено та схвалено навчально-методичною радою Одеського державного університету внутрішніх справ. Протокол від «31» серпня 2017 року № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           1. Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість

кредитів  –  12

 

Галузь знань:

0304 – право

 

Нормативна

 

Напрям підготовки:

6.030401 – Правознавство

 

Модулів – 2

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 9

 

2,3,4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 360

 

4,5,6,7,8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних

3 і 5 семестр   – 3;

4 і 6 семестр  - 4.

самостійної роботи студента – 1.

Освітній ступінь

 

Бакалавр

 

 

20 год.

Семінарські

 

12 год.

Самостійна робота

 

328 год.

Індивідуальні завдання

 

 

Вид контролю:

 

Залік, екзамен

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета навчальної дисципліни:

 • за Загальною частиною – засвоєння основних правових понять, категорій, кримінально-правових інститутів, базою для яких є Конституція України та чинне кримінальне законодавство;
 • За Особливою частиною – точне й глибоке засвоєння ознак, що характеризують склади окремих злочинів, опанування різних теоретичних концепцій та дискусійних положень,  критичний аналіз проблемних питань і висловлювання по них своїх думок, а також застосування теоретичних знань та кримінального закону до конкретних фактів і ситуацій.

Завдання навчальної дисципліни – є забезпечення викладання й вивчення курсу з метою всебічної підготовки висококваліфікованих спеціалістів-юристів, які володіють основами теоретичних знань і практичними навичками їх застосування у професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач  повинен знати:

- предмет кримінального права та законодавства, методи кримінально-правового регулювання суспільних відносин, принципи кримінальної політики (законодавства);

- функції та завдання кримінального права та законодавства;

- поняття кримінального права як галузі права, його значення та місце серед інших галузей права;

- поняття науки кримінального права, її значення для удосконалення теорії та практики кримінального права, законодавства;

- поняття та зміст основних інститутів кримінального права: злочину;  співвідносність між злочином та складом злочину;

- співвідносність між кримінальною відповідальністю та покаранням;

- особливості кримінальної відповідальності у разі вчинення злочину у співучасті; при незакінченій злочинній діяльності;

- основні правила кваліфікації злочинів.

На рівні навичок слухач повинен вміти:

 • використовувати отриманні знання науки кримінального права у вирішенні професійних завдань;
 • орієнтуватися в системі норм та інститутів кримінального права (законодавства);
 • тлумачити чинне кримінальне законодавство;
 • правильно застосовувати норми Кримінального права у правозастосовчій діяльності, під час кваліфікації злочинів;
 • співвідносити теоретичні знання із практикою їх правозастосування.

 

 1. Програма навчальної дисципліни

 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Змістовний модуль 1.1

 

Тема № 1. Поняття, завдання (функції) кримінального права України. Предмет, метод кримінального права. Принципи кримінального права України.

Поняття кримінального права та його специфічні ознаки. Завдання (функції) кримінального права. Предмет та метод кримінально-правового регулювання. Механізм кримінально-правового регулювання та його елементи.

Місце кримінального права в системі права. Кримінальне право в системі інших галузей права (конституційного, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого, адміністративного, цивільного) Співвідношення кримінального права та моралі.

Виникнення та розвиток українського кримінального права.

Система кримінального права України. Загальна та Особлива частина та їх взаємозв’язок. Поняття  та система Загальної частини кримінального права.

Наука кримінального права, її зміст та завдання. Соціологія кримінального права як складова частина кримінально-правової науки. Основні школи в науці кримінального права XIX - XX ст. ст. Метод науки кримінального права. Роль науки кримінального права в розробці нового кримінального законодавства України. Наукові засади організації боротьби із злочинністю та її попередження. Зв’язок науки кримінального права із кримінологією, правовою статистикою, соціологією та іншими суміжними науками. Система курсу кримінального права. Кримінальне право як навчальна дисципліна у вищих навчальних закладах.

Принципи кримінального права, їх значення та система. Загальноправові принципи кримінального права: законність, демократизм, справедливість, гуманізм, економії заходів державного примусу, рівність громадян перед законом та інші.

Спеціальні принципи кримінального права: відповідальність особи лише за вчинений злочин, відповідальність за наявності вини, персональний характер відповідальності, індивідуалізація кримінальної відповідальності та покарання, невідворотність кримінальної відповідальності та інші.

 

Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність

Закон про кримінальну відповідальність: поняття та специфічні ознаки.

Джерела кримінального права. Кримінальний закон як джерело кримінального права. основні етапи розвитку кримінального законодавства України. Основні джерела кримінального права України на окремих етапах його розвитку. Кримінальні кодекси УРСР 1922, 1927 та 1960 років. Кримінальний кодекс України 2001 року та його значення. Законодавства України про кримінальну відповідальність. Конституція України, норми міжнародного права (міжнародні договори), рішення Конституційного Суду України та кримінальне право. Юридична природа та значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.

Структура та система кримінального закону, його Загальна та Особлива частини. Загальна частина кримінального закону, його зміст та система. Особлива частина кримінального закону, його зміст та система.  Єдність Загальної та Особливої  частини кримінального закону.

Структура кримінально-правової норми. Структура статей Загальної та Особливої частини кримінального закону. Поняття та види диспозицій статей Особливої частини. Специфіка гіпотези статті Особливої частини. Поняття та види санкцій статей Особливої частини.

Тлумачення кримінального закону та його види. Значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України для правильного застосування кримінального законодавства у судовій практиці, а також для науки кримінального права.

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Прийняття та набрання чинності закону про кримінальну відповідальність. Припинення дії закону про кримінальну відповідальність. Поняття часу вчинення злочину. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність та її межі.

Чинність кримінального закону у просторі. Принципи чинності кримінального закону у просторі: територіальний, національний (громадянства), універсальний, реальний. Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно діянь, вчинених на території України. Поняття території України. Чинність закону про кримінальну відповідальність на континентальному шельфі та економічній зоні України. Поняття місця вчинення злочину.

Особливості відповідальності за злочини, які вчиняються на території України, дипломатичними представниками іноземних держав та іншими особами, які є непідсудними по кримінальним справам українським судам.

Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно злочинів, які вчиняються громадянами України або особами без громадянства за межами України. Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно злочинів, які вчиняються іноземцями або особами без громадянства за межами України.

Вирішення питання про кримінальну відповідальність за злочини, які вчиняються на території іноземної держави військовослужбовцями військових частин, які розташовані за межами України.

Правові наслідки засудження особи за межами України. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, а також особи, яка є засудженою за вчинення злочину (екстрадиція). Кримінальна відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави і перебувають на території України, та виконання вироків, винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами.

 

Тема № 3. Злочин та його ознаки. Кримінальна відповідальність та її підстави.

 

Поняття злочину. Історично мінливий характер кола діянь, які визнаються злочинними. Формальне, матеріальне, формально-матеріальне визначення злочину. Визначення злочину за чинним кримінальним законодавством України.

Ознаки злочину: суспільна небезпечність (характер, ступінь), кримінальна протиправність, винність, караність, їх зміст. Органічна єдність ознак злочину.

Злочин та малозначне діяння. Значення ч. 2 ст. 11 КК для визначення злочинності діяння.

Злочин та інші правопорушення. Характер та ступінь суспільної небезпечності та кримінальна протиправність як критерії відмежування злочинів від інших правопорушень. Відмінність злочину від аморальних  вчинків.

Класифікація злочинів. Критерії класифікації злочинів. Види (категорії) злочинів: злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини. Значення класифікації злочинів.

Поняття кримінальної відповідальності. Відмінність кримінальної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

Поняття кримінально-правових відносин. Об’єкт, зміст, суб’єкти кримінально-правових відносин. Юридичні факти в кримінальному праві. Виникнення кримінальної відповідальності, її стадії та припинення.

Форми реалізації кримінальної відповідальності.

Підстави кримінальної відповідальності, поняття та значення. Підстави кримінальної відповідальності у чинному кримінальному законодавстві України. Проблеми підстав кримінальної відповідальності в науці кримінального права.

 

Тема № 4. Склад злочину

 

Поняття складу злочину. Значення вичерпного переліку складу злочину в кримінальному законодавстві. Склад злочину як юридична конструкція та категорія в теорії кримінального права. Злочин та склад злочину, їх співвідношення, взаємозв’язок, відмінність.

Елементи та ознаки складу злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину. Основні (обов’язкові) та додаткові (факультативні) ознаки складу злочину та їх значення для кваліфікації.

Склад злочину, кримінально-правова норма та диспозиція статті Особливої частини кримінального закону, їх співвідношення.

Види складів злочину. Критерії класифікації складів злочину (по характеру та ступеню суспільної небезпеки, по структурі, по законодавчій конструкції).

 

Тема № 5. Об’єкт злочину.

 

Поняття та значення об’єкта злочину (об’єкта кримінально-правової охорони) в кримінальному праві. Загальна характеристика механізму спричинення шкоди об’єкту злочину. Основні теорії об’єкта злочину в науці кримінального права.

Класифікація (види) об’єктів злочину. Загальний, родовий та видовий об’єкти злочину та їх значення. Безпосередній об’єкт злочину та його види. Значення безпосереднього об’єкту для кваліфікації злочинів.

Поняття та значення предмету злочину. Об’єкт та предмет злочину, їх взаємозв’язок та відмінність. Потерпілий від злочину. Засоби опису об’єкту та предмету у складах злочину.

 

Тема № 6. Об’єктивна сторона злочину

 

Поняття, зміст та значення об’єктивної сторони злочину. Об’єктивна сторона злочину. Об’єктивна сторона злочину та об’єктивна сторона складу злочину, їх взаємозв’язок та відмінність. Значення об’єктивної сторони складу злочину та її взаємозв’язок з другими елементами складу злочину. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину.

Суспільно-небезпечне діяння та його ознаки. Форми суспільно-небезпечного діяння (дія, бездіяльність). Поняття кримінально-правової дії та її ознаки. Вплив непоборної сили, фізичного та психічного примусу на кримінальну відповідальність. Поняття кримінально-правової бездіяльності та її ознаки. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність.

Поняття суспільно небезпечних наслідків. Значення суспільно небезпечних наслідків. Класифікація (види) суспільно небезпечних наслідків.

Поняття причинного зв’язку в кримінальному праві. Об’єктивний характер причинного зв’язку як філософської категорії. Критерії причинного зв’язку в кримінальному праві. Значення правильного встановлення причинного зв’язку для вирішення питання про кримінальну відповідальність. Основні теорії причинного зв’язку в кримінальному праві (теорія необхідного спричинення, conditio sine qua non, адекватного причинного зв’язку, фінальної теорії та інші).

Час, місце, спосіб, обстановка, засоби (знаряддя) вчинення злочину як факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину та їх значення.

 

Тема № 7. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину).

 

Поняття суб’єкту злочину. Співвідношення поняття "суб’єкт злочину", "виконавець злочину", "особа винного", "особа злочинця". Кримінально-правове значення особи злочинця. Проблеми кримінальної відповідальності юридичної особи в кримінальному праві.

Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єкта злочину та їх значення.

Осудність, неосудність в кримінальному праві. Медичний (біологічний, психіатричний) та юридичний (психологічний) критерії осудності.

Обмежена осудність та її критерії. Кримінальна відповідальність за злочини, які вчиняються в стані сп’яніння, а також внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів та інших одурманюючих речовин. Проблема спеціальної ("професійної") осудності в кримінальному праві.

Вік кримінальної відповідальності. Історично мінливі межі віку, з досягненням якого може наставати кримінальна відповідальність. Правила встановлення віку суб’єкта кримінальної відповідальності.

Поняття та ознаки спеціального суб’єкту злочину. Класифікація (види) спеціальних суб’єктів. Поняття службової особи. Значення спеціального суб’єкта для індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання.

 

Тема № 8. Суб’єктивна сторона злочину

 

 Поняття, зміст та значення суб’єктивної сторони злочину. Суб’єктивна сторона складу злочину. Суб’єктивна сторона злочину та суб’єктивна сторона складу злочину, їх взаємозв’язок та відмінність.

Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. Значення суб’єктивної сторони складу злочину та її зв’язок з іншими елементами складу злочину.

Поняття вини в кримінальному праві. Принцип винної відповідальності (суб’єктивного ставлення в вину) в кримінальному праві. Соціальна сутність, зміст, обсяг та ступінь вини. Теорії вини в кримінальному праві.

Форми та види вини в кримінальному праві. Значення їх для кваліфікації злочину та призначення покарання.

Поняття умислу та його види. Інтелектуальний та вольовий моменти умислу. Види умислу (прямий, непрямий, заздалегідь обміркований, такий, що виник раптово, афектований, визначений, невизначений, альтернативний).

Поняття необережності та її види. Злочинна самовпевненість, її інтелектуальний та вольовий моменти. Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу.

Злочинна недбалість, її інтелектуальний та вольові моменти. Об’єктивні та суб’єктивні критерії злочинної недбалості. Відмежування злочинної недбалості від злочинної самовпевненості.

Невинне спричинення (випадок, казус) та його відмінність від злочинної недбалості.

Змішана (подвійна, складна) форма вини в кримінальному праві. Особливості складів злочину із змішаною формою вини.

Мотив, ціль злочину як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину та їх значення. Емоційний склад особи під час вчинення злочину. Афект та його кримінально-правове значення.

Засоби описування суб’єктивної сторони в складах злочину.

Поняття помилки в кримінальному праві. Юридична та фактична помилки, їх види та вплив на кримінальну відповідальність.

 

Тема № 9. Незакінчений злочин (стадії вчинення злочину)

 

Поняття незакінченого злочину. Поняття стадій вчинення злочину та їх види. Значення встановлення стадій вчинення злочину для кримінальної відповідальності. Закінчений злочин. Момент закінчення окремих злочинів залежно від конструкції їх складів. Проблема кримінальної відповідальності за виявлення умислу.

Готування до злочину та його ознаки. Види готування до злочину. Відмежування готування до злочину від виявлення умислу. Караність готування до злочину.

Замах на злочин та його ознаки. Види замаху: закінчений та незакінчений замах. Непридатний замах, його види та караність. Відмежування замаху від готування та закінченого злочину.

Підстави та межі кримінальної відповідальності за готування та замах.

Добровільна відмова від доведення злочину до кінця та його ознаки. Підстави та умови виключення кримінальної відповідальності при добровільній відмові. Добровільна відмова на стадіях готування та замаху, її особливості. Питання щодо можливості добровільної відмови в закінченому злочині.

Діяльне каяття та його відмінність від добровільної відмови від доведення злочину до кінця.

Особливості добровільної відмови співучасників. Підстави та умови виключення кримінальної відповідальності при добровільній відмові організатора, підбурювача, пособника.

 

Тема № 10. Співучасть у вчиненні злочину

Поняття співучасті у вчиненні злочину та його значення. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Необережне спричинення та його відмінність від співучасті. Теорія співучасті в кримінальному праві.

Види співучасників (виконавець, організатор, підбурювач, пособник). Об’єктивні та суб’єктивні ознаки, які характеризують їх діяння.

Форми співучасті в злочині. Підстави (критерії) виокремлення різних форм співучасті. Співвиконавство, співучасть із розподілом ролей.

Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою, злочинною організацією. Особливості кваліфікації діянь співучасників залежно від форм співучасті.

Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників. Особливості кваліфікації діянь співучасників. Індивідуалізація кримінальної відповідальності та покарання співучасників.

Співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом. Ексцес виконавця. Невдала співучасть.

Особливості добровільної відмови від доведення злочину до кінця при співучасті.

Поняття причетності до злочину. Відмінності причетності від співучасті. Види причетності (приховування злочину, придбання чи збут майна, здобутого злочинним шляхом, недонесення та потурання). Умови кримінальної відповідальності за причетність до злочину.

 

Тема № 11. Повторність, сукупність, рецидив злочинів (множина злочинів)

 

Поняття множини злочинів. Соціальна та юридична природа множини злочинів. Відмежування множини злочинів від одиничних (єдиних) злочинів. Види одиничних злочинів (простий, тривалий, продовжуваний, складний (складений) злочин). Поєднання в поведінці особи декількох форм множини злочинів.

Форми (види) множини злочинів. Підстави (критерії) виокремлення форм множини злочинів.

Повторність злочинів. Поняття повторності та її види. Повторність, яка передбачена Загальною частиною кримінального законодавства. Повторність, яка передбачена Особливою частиною кримінального законодавства. Поняття неодноразовості, систематичності, злочинного промислу. Кримінально-правове значення повторності злочинів.

Сукупність злочинів. Поняття сукупності злочинів та її види. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину. Кваліфікація злочину за сукупністю. Відмежування сукупності від конкуренції кримінально-правових норм. кримінально-правове значення сукупності злочинів.

Рецидив злочинів. Поняття рецидиву злочинів та його види (загальний. спеціальний, простий. Неодноразовий, пенітенціарний). Опис рецидиву в Загальній та Особливій частинах кримінального законодавства. Кримінально-правове значення рецидиву злочинів.

 

Змістовний модуль 1.2.

 

Тема № 12. Обставини, що виключають злочинність діяння

 

Поняття та юридична природа обставин, що виключають злочинність діяння. Види обставин, що виключають злочинність діяння. Відмінність обставин, що виключають злочинність діяння, від  обставин, які виключають кримінальну відповідальність та караність діяння.

Необхідна оборона. Поняття, ознаки та умови правомірності заподіяння шкоди за умови необхідної оборони. Поняття перевищення меж необхідної оборони. Суб’єктивна сторона перевищення меж необхідної оборони. Відповідальність за перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона: поняття та види. Особливості відповідальності за шкоду, яка заподіяна у стані уявної оборони.

Затримання особи, яка вчинила злочин (затримання злочинця). Поняття, ознаки та умови правомірності заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин. Поняття перевищення меж, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин. Відмінність заподіяної шкоди при затриманні злочинця від необхідної оборони.

Крайня необхідність. Поняття, ознаки та умови правомірності заподіяння шкоди при крайній необхідності. Поняття перевищення меж крайньої необхідності. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони. Відповідальність за перевищення меж крайньої необхідності.

Фізичний та психічний примус. Поняття фізичного та психічного примусу, його види та кримінально-правове значення. Відповідальність за шкоду, заподіяну в умовах фізичного та психічного примусу.

Виконання наказу чи розпорядження. Поняття, ознаки та умови правомірності заподіяння шкоди при виконанні наказу чи розпорядження. Відповідальність за виконання явно злочинного наказу чи розпорядження. Невиконання явно злочинного наказу чи розпорядження.

Діяння, пов’язане з ризиком. Поняття, ознаки, умови правомірності заподіяння шкоди при вчиненні діяння. пов’язаного з ризиком. Виправданий ризик. Відповідальність за шкоду, заподіяну вчиненням діяння, пов’язаного з ризиком.

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Поняття, ознаки, умови правомірності заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Особливості кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з виконанням спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

 

Тема № 13. Звільнення від кримінальної відповідальності

 

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Значення інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі норм Загальної та Особливої частини кримінального законодавства.

Види звільнення від кримінальної відповідальності, які передбачені нормами Загальної частини.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям, підстави та умови такого звільнення.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим, підстави та умови такого звільнення.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки, підстави та умови такого звільнення.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв8язку із зміною обстановки, підстави та умови такого звільнення.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Строки давності. Зупинення та переривання перебігу строків давності. Особливості застосування інституту давності притягнення до кримінальної відповідальності по справам про злочини, за які  може бути призначене довічне позбавлення волі, а також по злочинам проти миру, безпеки людства.

Звільнення від кримінальної відповідальності за амністією.

Види звільнення від кримінальної відповідальності, які передбачені нормами Особливої частини. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності та їх загальна характеристика.

 

Тема № 14. Поняття покарання та його цілі.

 

Поняття кримінального покарання. Соціальні функції кримінального покарання. Ознаки кримінального покарання. Соціальні функції кримінального покарання. Відмінність покарання від інших заходів державного примусу та заходів громадського впливу. Поняття інших заходів кримінально-правового характеру, їх відмінності від покарання.

Цілі покарання за чинним кримінальним законодавством України. Проблема кари як мета покарання. Поняття виправлення засуджених. Загальне та спеціальне попередження (загальна та спеціальна превенція) як мета покарання. Поновлення соціальної справедливості та сприяння викорінюванню злочинності як мета покарання.

Поняття ефективності покарання та умови її підвищення.

 

Тема № 15. Система покарання. Види покарань.

 

Система покарань за чинним кримінальним законодавством України. Значення системи покарань в кримінальному праві.

Поняття видів покарань. Класифікація кримінальних покарань. Роль та значення окремих видів покарань у боротьбі із злочинністю. Смертна кара як вид покарання в історії кримінального законодавства.

Штраф: поняття, зміст, розміри та порядок застосування. Специфіка призначення штрафу у якості додаткового покарання. Заміна штрафу іншими покараннями. Наслідки ухилення від виплати штрафу.

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу: поняття, зміст, умови та порядок застосування.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: поняття, зміст, підстави, строки, порядок призначення у якості основного або додаткового покарання. Відповідальність за ухилення від виконання вироку  про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Громадські роботи: поняття, зміст, підстави, строки, порядок призначення. Обмеження у призначенні громадських робіт. Наслідки ухилення від відбування громадських робіт.

Виправні роботи: поняття, зміст, види, строки, умови призначення. Порядок та умови відбування виправних робіт. Підстави та порядок включення в трудовий стаж засудженого строку відбування виправних робіт. Наслідки ухилення від виправних робіт.

Службове обмеження для військовослужбовців: поняття, зміст, підстави, строки та умови призначення.

Конфіскація майна: поняття, зміст, види, умови застосування. Майно, яке не підлягає конфіскації. Відмінність конфіскації майна як кримінального покарання від спеціальної конфіскації.

Арешт: поняття, зміст, підстави, строки, умови призначення. Обмеження в застосуванні арешту.

Обмеження волі: поняття, зміст, підстави, строки, умови застосування. Особи, до яких обмеження волі не може бути застосоване. Правові наслідки ухилення від відбування покарання у вигляді обмеження волі. Правові наслідки за умови успішного відбуття цього покарання.

Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців: поняття, зміст, підстави, строки та умови призначення.

Позбавлення волі на певний строк: поняття, зміст. Види, підстави, строки та умови призначення. Розвиток цього виду покарання в історії кримінального законодавства. Кримінально-виконавчі установи по виконанню покарання у вигляді позбавлення волі, їх види. Підстави та порядок визначення виду кримінально-виконавчої установи.

Довічне позбавлення волі: підстави їх застосування. Обмеження застосування довічного позбавлення волі.

 

Тема № 16. Призначення покарання

 

Загальні засади призначення покарання  за кримінальним правом України. Значення положень Загальної частини кримінального законодавства для призначення покарання. Врахування при призначенні покарання санкції Особливої частини кримінального закону, ступеню тяжкості вчиненого злочину, особи винного, пом’якшуючих чи обтяжуючих покарання обставин.

Принципи призначення покарання: законність, обґрунтованість, справедливість, гуманність та інші. Значення індивідуалізації покарання для досягнення його цілей.

Обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання, їх види, класифікація та характеристика. Право суду враховувати пом’якшуючі обставини. які не вказані у законі.

Призначення покарання за незакінчений злочин, злочин, якій вчинено у співучасті.

Призначення покарання більш м’якого, ніж передбачено законом.

Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання.

Призначення покарання за вчинення декількох злочинів (за сукупністю злочинів). Принципи та порядок призначення покарання за сукупністю злочинів.

Призначення покарання за декількома вироками (за сукупністю вироків); відмінності від призначення покарання за сукупністю злочинів.

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення в строк покарання, призначеного судом. Числення строків покарання.

 

Тема № 17. Звільнення від покарання та його відбування

 

Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. Значення інституту звільнення від покарання та його відбування в кримінальному праві.

Підстави та умови звільнення від відбування покарання з випробуванням та його види. Випробувальний термін, його тривалість та значення. Обов’язки, які покладаються судом на особу, яка звільняється від відбування покарання з випробуванням. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років. Призначення додаткових покарань при звільненні від відбування  покарання з випробуванням. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Строки давності. Зупинення та переривання перебігу давності.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та його значення для виправлення засуджених. Підстави та умови застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Види покарань при відбутті яких можливе застосування умовно-дострокового звільнення. Порядок застосування умовно-дострокового звільнення. Правові наслідки недотримання звільненим умовно-достроково умов звільнення.

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. Підстави, умови та порядок заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, відмінність від умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років. Умови та порядок застосування.

Звільнення від покарання за хворобою, підстави та умови застосування.

Звільнення від покарання на підстави закону України про амністію або акта про помилування. Амністія та помилування: юридична природа, порядок застосування. Відмінності амністії від помилування.

 

Тема № 18. Судимість

 

Судимість: поняття, сутність, значення інституту судимості в кримінальному праві України. Загальноправові та кримінально-правові наслідки судимості.

Погашення судимості. Загальні умови та строки погашення судимості та їх обчислення. Обчислення строків погашення судимості у разі закінчення строку давності виконання обвинувального вироку, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни покарання більш м’яким. Погашення судимості стосовно осіб, до яких застосовано акт амністії чи помилування. Кримінально-правові наслідки переривання строку погашення судимості.

Зняття судимості: підстави, умови, порядок зняття судимості. Кримінально-правове значення зняття судимості.

 

Тема № 19. Інші заходи кримінально-правового характеру

 

Примусові заходи медичного характеру. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру та їх юридична природа. Види примусових заходів медичного характеру. Підстави, умови та порядок застосування примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру.

Примусове лікування. Поняття, цілі примусового лікування та його юридична природа. Примусове лікування осіб, які вчинили злочин та мають хворобу, яка становить небезпеку для здоров’я інших осіб. Місця примусового лікування.

Спеціальна конфіскація. Поняття та випадки застосування спеціальної конфіскації.

 

Тема № 20 Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

 

Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб як новела у кримінальному законодавстві та їх кримінально-правове значення. Поняття, підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру.

Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб:

1). Штраф: поняття, підстави та порядок застосування.

2). Конфіскація майна: поняття та умови застосування.

3). Ліквідація: поняття, зміст, підстави застосування.

Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.  Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів.


 

 Тема № 21. Особливості кримінальної відповідальності  та покарання неповнолітніх

 

Поняття, види та юридична природа заходів кримінально-правового характеру, які можуть бути застосовані до неповнолітніх за кримінальним законодавством України.

Види покарань, які призначаються неповнолітнім (штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі). Особливості та порядок призначення цих покарань.

Особливості призначення покарань неповнолітнім.

Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та покарання. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності з застосуванням примусових заходів виховного характеру. Звільнення від покарання неповнолітніх з застосуванням примусових заходів виховного характеру. Види примусових заходів виховного характеру.

Звільнення від відбування покарання неповнолітніх з випробуванням.

Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання неповнолітніх у зв’язку із закінчення строків давності.

Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від відбування покарання.

Погашення та зняття судимості стосовно осіб, які вчинили злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку. Строки погашення судимості. Дострокове зняття судимості.

 

Тема № 22. Загальна характеристика (основні питання) Загальної частини кримінального права зарубіжних країн

 

Загальна характеристика Загальної частини кримінального права іноземних держав. Джерела кримінального права зарубіжних країн.

Особливості англо-саксонської та континентальної системи кримінального права. Судовий прецедент та його значення в кримінальному праві.

Загальна характеристика основних інститутів кримінального права зарубіжних країн. Поняття злочину та покарання за кримінальним правом іноземних держав. Система та види покарань. Заходи безпеки, які не є кримінальним покаранням.

Кримінально-правові школи та теорії в кримінальному праві. Класична, антропологічна, соціологічна школи в кримінальному праві.

 

МОДУЛЬ 2.  ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 

Змістовний модуль 2.1

 

Тема № 23.  Поняття Особливої частини кримінального права України, її система та значення.  Поняття та значення кваліфікації злочинів

        

Поняття Особливої частини кримінального права. Єдність Загальної та Особливої частин кримінального права.   Система Особливої частини кримінального права та критерії її побудови. Система Особливої частини Кримінального кодексу України 2001 року. Значення Особливої частини кримінального права.

         Роль науки кримінального права у з’ясуванні змісту норм Особливої частини кримінального права.

Поняття кваліфікації злочинів. Склад злочину як одна з юридичних підстав кримінальної відповідальності  та його роль  для  кваліфікації злочинів. Умови правильної кваліфікації злочинів. Кваліфікація злочину і норми Загальної частини кримінального права. Конкуренція норм Особливої частини  кримінального закону.

Види кваліфікації злочинів. Особливості кваліфікації незакінчених злочинів, злочинів, вчинених у співучасті та зі спеціальним суб’єктом. Кваліфікація злочинів зі складним складом, злочинів, що тривають та продовжуваних злочинів. Кваліфікація злочинів при сукупності, повторності, рецидиві, а також злочинних діянь при наявності кваліфікуючих ознак. Значення роз’яснень постанов Пленуму Верховного Суду України для правозастосовчої діяльності по кримінальних справах.

 

Тема 24. Злочини проти основ національної безпеки України

 

            Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України. Кримінально-правовий аналіз складів злочинів та їх розмежування: Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст.109); Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст.110); Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення  державної влади, зміни меж території  або державного кордону України (ст. 110-2); Державна зрада (ст.111); Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст.112); Диверсія (ст.113); Шпигунство(ст.114); Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ст.114-1).

 

 

Тема № 25. Злочини проти життя та здоров'я особи


         Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів  проти життя та здоров’я. Відмежування від суміжних складів. Умисне вбивство (ст.115); Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання(ст.116); Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (ст.117); Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст.118); Вбивство через необережність (ст.119); Доведення до самогубства (ст.120); Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст.121); Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.122); Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання (ст.123); Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст.124); Умисне легке тілесне ушкодження (ст.125) ; Побої і мордування (ст.126) ; Катування (ст.127) ; Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.128); Погроза вбивством (ст.129); Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст.130); Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст.131); Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст.132); Зараження венеричною хворобою (ст.133); Незаконне проведення аборту (ст.134); Залишення в небезпеці (ст.135); Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст.136); Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст.137); Незаконна лікувальна діяльність (ст.138); Ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст..139); Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст.140); Порушення прав пацієнта (ст.141); Незаконне проведення дослідів над людиною (ст.142); Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини (ст.143); Насильницьке донорство (ст.144); Незаконне розголошення лікарської таємниці (ст.145).

 

Тема № 26.  Злочини проти волі, честі та гідності особи

 

Загальна характеристика злочинів  проти волі, честі та гідності особи. Кримінально-правова характеристика та відмежування від суміжних складів:  Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст.146);  Захоплення заручників (ст.147); Підміна дитини (ст.148); Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст.149); Експлуатація дітей (ст.150); Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ст.150-1);Незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст.151).


Тема № 27. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

 

Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Кримінально-правова характеристика та відмежування від суміжних складів: Зґвалтування (ст.152); Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст.153); Примушування до вступу в статевий зв'язок (ст.154); Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст.155); Розбещення неповнолітніх (ст.156). 

 

Тема № 28.  Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

        

Конституція України про охорону виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст.157);  Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців (ст.158); Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз (ст.158-1);  Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (ст.158-2); Порушення таємниці голосування (ст.159); Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму (ст.159-1); Підкуп виборця, учасника референдуму (ст.160); Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст.161); Порушення недоторканності житла (ст.162); Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (ст.163); Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст.164); Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст.165); Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст.166); Зловживання опікунськими правами (ст.167); Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст.168); Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) (ст.169); Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій,  громадських організацій (ст.170); Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст.171); Грубе порушення законодавства про працю (ст.172); Грубе порушення угоди про працю (ст.173); Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку (ст.174); Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст.175); Порушення авторського права і суміжних прав (ст.176); Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію(ст.177); Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст. 178); Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь (ст.179); Перешкоджання здійсненню релігійного обряду (ст.180); Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (ст.181); Порушення недоторканності приватного життя (ст.182); Порушення права на отримання освіти (ст.183); Порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст.184).

 

Тема № 29.  Злочини проти власності

 

Значення кримінально-правової охорони власності в умовах ринкової економіки. Розвиток кримінального законодавства про відповідальність за злочини проти власності. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти власності. Поняття викрадення майна та його ознаки. Форми (види) викрадення, їхні критерії та значення для кваліфікації. Види викрадення в залежності від розміру викраденого майна.

Юридичний аналіз складів злочинів проти власності. Крадіжка (ст.185); Грабіж (ст.186); Розбій (ст.187); Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (ст.188-1); Вимагання (ст.189); Шахрайство (ст.190); Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191); Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст.192); Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст.193); Умисне знищення або пошкодження майна (ст.194); Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики (ст.194-1); Погроза знищення майна (ст.195); Необережне знищення або пошкодження майна (ст.196); Порушення обов'язків щодо охорони майна (ст.197); Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ст.197-1); Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом (ст.198).

 

Тема № 30.  Злочини у сфері господарської діяльності

 

Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері господарської діяльності. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажі товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів (ст.199); Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (ст.200); Контрабанда (ст. 201); Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст.203-1); Зайняття гральним бізнесом (ст.203-2); Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст.204); Фіктивне підприємництво (ст.205); Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (ст. 205-1); Протидія законній господарській діяльності (ст. 206); Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст. 206-2); Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209); Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму (ст.209-1); Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст.210); Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону (ст. 211); Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст.212); Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст.212-1); Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст.213); Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок (ст.216); Доведення банку до неплатоспроможності (ст.218-1); Доведення до банкрутства (ст.219); Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності (ст. 220-1); Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи (ст..220-2); Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст.222); Маніпулювання на фондовому ринку (ст. 222-1); Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст.223-1); Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів (ст.223-2 ); Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів (ст.224); Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції (ст.227); Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст.229); Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст.231); Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст.232); Незаконне використання інсайдерської інформації (ст.232-1); Приховування інформації про діяльність емітента (ст.232-2); Незаконна приватизація державного, комунального майна  (ст. 233).

 

Тема №  31.  Злочини проти довкілля

        

Конституція України про охорону довкілля. Законодавство про охорону довкілля. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти довкілля.

Порушення правил екологічної безпеки (ст.236); Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст.237); Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (ст.238); Забруднення або псування земель (ст.239); Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст.239-1); Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (ст.239-2); Порушення правил охорони або використання надр (ст.240);
Забруднення атмосферного повітря (ст.241); Порушення правил охорони вод (ст.242); Забруднення моря (ст..243); Порушення законодавства про континентальний шельф України (ст.244); Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу (ст.245); Незаконна порубка лісу (ст.246); Порушення законодавства про захист рослин (ст.247); Незаконне полювання (ст.248); Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст..249); Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст..250); Порушення ветеринарних правил (ст.251); Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду (ст.252); Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст.253); Безгосподарське використання земель (ст.254);

 

Тема № 32. Злочини проти громадської безпеки

 

Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти громадської безпеки.

Створення злочинної організації (ст.255); Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (ст..256); Бандитизм (ст.257); Терористичний акт (ст.258); Втягнення у вчинення терористичного акту (ст.258-1); Публічні заклики до вчинення терористичного акту (ст. 258-2); Створення терористичної групи чи терористичної  організації (ст.258-3); Сприяння вчиненню терористичного акту (ст.258-4); Фінансування тероризму (ст.258-5); Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ст.259); Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст.260); Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст.261); Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем (ст.262); Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263); Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв (ст. 263-1); Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (ст.264);
Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами (ст.265); Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію (ст.265-1); Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали  (ст.266); Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (ст.267); Порушення вимог режиму радіаційної безпеки (ст.267-1); Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини (ст.268); Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин (ст.269); Порушення встановлених законодавством  вимог пожежної безпеки (ст.270); Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства (ст.270-1).

 

Змістовний модуль 2.2

 

Тема № 33. Злочини проти безпеки виробництва

        

Загальна характеристика та система (види) злочинів проти безпеки виробництва.
          Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст.271); Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст.272); Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (ст.273); Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ст.274); Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст.275);

 

Тема № 34. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

 

Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (транспортних злочинів).  Юридичний аналіз транспортних злочинів та відмежування від суміжних складів.

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ст.276); Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин (ст.276-1); Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст.277); Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (ст.278); Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства (ст.279); Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків (ст.280); Порушення правил повітряних польотів (ст.281); Порушення правил використання повітряного простору (ст.282); Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда (ст.283); Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха (ст.284); Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден (ст.285); Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст.286); Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації (ст.287); Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху ( ст.288); Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст.289); Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу(ст.290); Порушення чинних на транспорті правил (ст.291); Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів (ст.292);

 

         Тема № 35. Злочини проти громадського порядку та моральності

 

Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти громадського порядку та моральності. Юридичний аналіз складів злочинів. Групове порушення громадського порядку (ст.293); Масові заворушення (ст.294); Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст.295); Хуліганство (ст.296); Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого (ст.297); Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ст.298); Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду (ст.298-1); Жорстоке поводження з тваринами  (ст.299); Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ст. 300); Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст.301); Створення або утримання місць розпусти і звідництво (ст.302); Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303); Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст.304).

 

Тема № 36. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення
             

Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст.305); Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ст.306); Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.307); Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст.308); Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ст.309); Посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст.310); Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ст.311); Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст.312); Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням (ст.313); Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 314); Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.315); Незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ст.316); Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317); Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (ст.318); Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст.319); Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.320); Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ст.321); Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (ст.321-1); Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів (ст. 321-2);  Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів (ст.322); Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (ст.323); Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (ст.324); Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням (ст.325); Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами (ст.326); Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (ст.327).

 

Тема № 37.  Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

Розголошення державної таємниці (ст.328); Втрата документів, що містять державну таємницю (ст.329); Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни (ст.330); Незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст.332); Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 332-1); Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ст.333); Порушення правил міжнародних польотів (ст.334); Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (ст.335); Ухилення від призову за мобілізацією (ст.336); Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації (ст..336-1); Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів (ст.337).

 

Тема № 38. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

        

         Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Відмінність цих злочинів від господарських, службових злочинів та злочинів проти правосуддя.

Наруга над державними символами (ст.338); Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні (ст.339); Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340); Захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст.341); Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ст.342); Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби (ст.343); Втручання у діяльність державного діяча (ст.344); Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст.345); Погроза або насильство щодо журналіста (ст.345-1); Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча (ст.346); Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст.347); Умисне знищення або пошкодження майна журналіста (ст.347-1); Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст.348); Посягання на життя журналіста (ст.348-1); Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника (ст.349);  Захоплення журналістів як заручника (ст.349-1); Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок (ст.350); Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради (ст.351); Перешкоджання діяльності Рахункової палати, члена Рахункової палати (ст.351-1); Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок (ст.352); Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ст.353); Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (ст.354); Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань (ст.355); Самоправство (ст.356); Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження (ст.357); Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ст. 358); Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ст.359); Умисне пошкодження ліній зв'язку (ст.360).

 

Тема № 39. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

        

Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ст.361); Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут (ст. 361-1); Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації (ст.361-2); Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ст.362); Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється (ст.363); Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку (ст.363-1).


Тема № 40.  Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

 

Конституція України про регламентації діяльності службових осіб. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

            Зловживання владою або службовим становищем (ст.364); Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст.364-1); Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст.365); Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст.365-2); Службове підроблення (ст.366); Декларування недостовірної інформації (366-1); Службова недбалість (ст.367); Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст.368); Незаконне збагачення (ст.368-2); Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст.368-3); Підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст.368-4); Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст.369); Зловживання впливом (ст.369-2); Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань (ст.369-3); Провокація підкупу (ст.370).


Тема № 41.  Злочини проти правосуддя

 

Конституція України про здійснення правосуддя. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти правосуддя. 

Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (ст.371); Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст.372); Примушування давати показання (ст.373); Порушення права на захист (ст.374); Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст.375); Втручання в діяльність судових органів (ст.376); Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ст.376-1); Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного (ст.377); Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного (ст.378); Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя (ст.379); Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст.380); Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист (ст.381);  Невиконання судового рішення (ст.382); Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст.383); Завідомо неправдиве показання (ст.384); Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків (ст.385); Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку (ст.386); Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування (ст.387); Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388); Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (ст.389); Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (ст. 389-1); Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст.390); Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань (ст.391); Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань (ст.392); Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст.393); Втеча із спеціалізованого лікувального закладу (ст.394); Порушення правил адміністративного нагляду (ст.395); Приховування злочину (ст.396); Втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст.397); Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи (ст.398); Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи (ст.399);  Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги (ст.400).

 

Тема № 42. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

 

Поняття, загальна характеристика та система (види)  злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів). Об’єкт військового злочину. Суб’єкт військового злочину. Відповідальність за співучасть у військовому злочині. Військовий злочин та військова дисциплінарна провина.

Поняття військового злочину (ст.401); Непокора (ст.402); Невиконання наказу (ст.403); Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків (ст.404); Погроза або насильство щодо начальника (ст.405); Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ст.406);
Самовільне залишення військової частини або місця служби (ст.407); Дезертирство (ст.408); Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом (ст.409); Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст.410); Умисне знищення або пошкодження військового майна (ст.411); Необережне знищення або пошкодження військового  майна (ст.412); Втрата військового майна (ст.413); Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст.414); Порушення правил водіння або експлуатації машин (ст.415); Порушення правил польотів або підготовки до них (ст.416); Порушення правил кораблеводіння (ст.417);  Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ст.418); Порушення правил несення прикордонної служби (ст.419); Порушення правил несення бойового чергування (ст.420); Порушення статутних правил внутрішньої служби (ст.421); Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості (ст.422); Недбале ставлення до військової служби (ст.425); Бездіяльність військової влади (ст. 426); Здача або залишення ворогові засобів ведення війни (ст.427); Залишення гинучого військового корабля (ст.428); Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю (ст.429); Добровільна здача в полон (ст.430); Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні (ст.431); Мародерство (ст.432); Насильство над населенням у районі воєнних дій (ст.433); Погане поводження з військовополоненими (ст.434); Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання ними (ст.435).

 

         Тема № 43.  Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

        

Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру.

Пропаганда війни (ст.436); Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1); Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни (ст.437); Порушення законів та звичаїв війни (ст.438); Застосування зброї масового знищення (ст.439); Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення (ст.440); Екоцид (ст.441); Геноцид (ст.442); Посягання на життя представника  іноземної держави (ст.443); Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (ст. 444); Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (ст.445); Піратство (ст.446); Найманство (ст.447).

 

 

 

 

 

 

 

Структура навчальної дисципліни «Кримінальне право»

 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

аудиторних

Інд.

Самост.

Всього год

Всього аудит.

л

с

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1 . Загальна частина  4–й семестр.

Змістовний модуль 1.1

 

 

 

 

 

 

Тема № 1 Поняття, завдання (функції) кримінального права України. Предмет, метод кримінального права. Принципи кримінального права України.

2

2

 

 

8

10

Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність.

 

 

 

 

8

8

Всього за 4 семестр

2

2

 

 

16

18

Курсова робота, Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 семестр

 

 

 

 

 

 

Тема № 3.  Злочин та його ознаки. Кримінальна відповідальність та її підстави.

2

 

2

 

10

12

Тема № 4. Склад злочину.

2

2

 

 

8

10

Тема № 5. Об’єкт злочину

 

 

 

 

8

8

Тема № 6.. Об’єктивна сторона злочину.

 

 

 

 

10

10

 Тема № 7. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину).

 

 

 

 

8

8

Тема №8. Суб’єктивна сторона злочину.

2

2

 

 

8

10

Тема № 9. Незакінчений злочин (стадії вчинення злочину).

 

 

 

 

8

8

Тема № 10.  Співучасть у вчиненні злочину.

2

2

 

 

8

10

Тема № 11. Множина злочинів (повторність, сукупність, рецидив).

 

 

 

 

10

10

Всього за 5  семестр

8

6

2

 

78

86

Залік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Загальна частина.

6 семестр. Змістовний модуль 1.2

 

 

 

 

 

 

Тема № 12. Обставини, що виключають злочинність діяння

 

 

 

 

6

6

Тема № 13. Звільнення від кримінальної відповідальності.

 

 

 

 

8

8

Тема № 14. Поняття покарання та його мета. Система покарання.

 

 

 

 

8

8

Тема № 15.  Види покарань.

2

2

 

 

8

10

Тема №16. Призначення покарання

2

 

2

 

8

10

Тема № 17.  Звільнення від покарання та його відбування

2

 

2

 

8

10

Тема № 18.  Судимість

 

 

 

 

6

6

Тема № 19.  Примусові заходи медичного характеру, примусове лікування.

 

 

 

 

6

6

Тема №20. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

 

 

 

 

6

6

Тема №21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

 

 

 

 

8

8

Тема № 22. Загальна характеристика (основні питання) Загальної частини кримінального права зарубіжних країн.

 

 

 

 

6

6

Разом за 6 семестр

6

2

4

 

78

84

Екзамен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторні год.

Інд.

Самост.

Всього год.

Модуль 2.  Особлива частина. 7 семестр

Змістовний модуль 2.1.

Всього

аудит.

Лек.

Сем.

Тема № 23.  Поняття Особливої частини кримінального права України,її система та значення.  Поняття та значення кваліфікації злочинів.

 

 

 

 

8

8

Тема 24. Злочини проти основ національної безпеки України

 

 

 

 

8

6

Тема № 25. Злочини проти життя та здоров'я особи

4

2

2

 

10

14

Тема № 26.  Злочини проти волі, честі та гідності особи.

 

 

 

 

 

8

8

Тема № 27.  Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

 

 

 

 

8

8

Тема № 28.  Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

 

 

 

 

6

6

Тема № 29.  Злочини проти власності

4

2

2

 

10

14

Тема № 30.  Злочини у сфері господарської діяльності

 

 

 

 

6

6

Тема №  31.  Злочини проти довкілля

 

 

 

 

6

6

Тема № 32. Злочини проти громадської безпеки

 

 

 

 

8

8

Разом  за 7 семестр

8

4

4

 

78

84

Контрольна  робота, залік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.  Особлива частина . 8 семестр.

Змістовний модуль 2.2.

 

 

 

 

 

 

Тема № 33. Злочини проти безпеки виробництва

 

 

 

 

6

6

Тема № 34. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

2

2

 

 

8

10

Тема № 35. Злочини проти громадського порядку та моральності

 

 

 

 

8

8

Тема № 36. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

2

2

 

 

8

10

Тема № 37.  Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 

 

 

 

6

6

Тема № 38. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

4

2

2

 

8

12

Тема № 39. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

 

 

 

 

6

6

Тема № 40.  Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

 

 

 

 

8

8

Тема № 41.  Злочини проти правосуддя  

 

 

 

 

8

8

Тема № 42.  Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини);

 

 

 

 

6

6

Тема № 43.  Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

 

 

 

 

6

6

Разом за 8 семестр

8

6

2

 

78

86

Екзамен

 

 

 

 

 

 

Разом  Модуль 1, 2

32

20

12

 

328

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми семінарських занять  дисципліни «Кримінальне право»

 

 

Назви змістових модулів і тем

годин

Модуль 1 . Загальна частина  4–й семестр.

Змістовний модуль 1.1

 

Тема № 1 Поняття, завдання (функції) кримінального права України. Предмет, метод кримінального права. Принципи кримінального права України.

 

Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність.

 

Всього за 4 семестр

 

Курсова робота, Контрольна робота

 

 

 

5 семестр

 

Тема № 3.  Злочин та його ознаки. Кримінальна відповідальність та її підстави.

2

Тема № 4. Склад злочину.

 

Тема № 5. Об’єкт злочину

 

Тема № 6.. Об’єктивна сторона злочину.

 

 Тема № 7. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину).

 

Тема №8. Суб’єктивна сторона злочину.

 

Тема № 9. Незакінчений злочин (стадії вчинення злочину).

 

Тема № 10.  Співучасть у вчиненні злочину.

 

Тема № 11. Множина злочинів (повторність, сукупність, рецидив).

 

Всього за 5  семестр

2

Залік

 

 

 

Модуль 1. Загальна частина.

6 семестр. Змістовний модуль 1.2

 

Тема № 12. Обставини, що виключають злочинність діяння

 

Тема № 13. Звільнення від кримінальної відповідальності.

 

Тема № 14. Поняття покарання та його мета. Система покарання.

 

Тема № 15.  Види покарань.

 

Тема №16. Призначення покарання

2

Тема № 17.  Звільнення від покарання та його відбування

2

Тема № 18.  Судимість

 

Тема № 19.  Примусові заходи медичного характеру, примусове лікування.

 

Тема №20. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

 

Тема №21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

 

Тема № 22. Загальна характеристика (основні питання) Загальної частини кримінального права зарубіжних країн.

 

Разом за 6 семестр

4

Екзамен

 

 

 

 

Модуль 2.  Особлива частина. 7 семестр

Змістовний модуль 2.1.

Годин

Тема № 23.  Поняття Особливої частини кримінального права України,її система та значення.  Поняття та значення кваліфікації злочинів.

 

Тема 24. Злочини проти основ національної безпеки України

 

Тема № 25. Злочини проти життя та здоров'я особи

2

Тема № 26.  Злочини проти волі, честі та гідності особи.

 

 

Тема № 27.  Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

 

Тема № 28.  Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

 

Тема № 29.  Злочини проти власності

2

Тема № 30.  Злочини у сфері господарської діяльності

 

Тема №  31.  Злочини проти довкілля

 

Тема № 32. Злочини проти громадської безпеки

 

Разом  за 7 семестр

4

Контрольна  робота, залік

 

 

 

Модуль 2.  Особлива частина . 8 семестр.

Змістовний модуль 2.2.

 

Тема № 33. Злочини проти безпеки виробництва

 

Тема № 34. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

 

Тема № 35. Злочини проти громадського порядку та моральності

 

Тема № 36. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

 

Тема № 37.  Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 

Тема № 38. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

2

Тема № 39. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

 

Тема № 40.  Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

 

Тема № 41.  Злочини проти правосуддя  

 

Тема № 42.  Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини);

 

Тема № 43.  Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

 

Разом за 8 семестр

2

Екзамен

 

Разом  Модуль 1, 2

12

 

 

 

 

Самостійна робота   навчальної дисципліни «Кримінальне право»

 

Модуль 1 . Загальна частина  4–й семестр.

Змістовний модуль 1.1

Годин

Тема № 1 Поняття, завдання (функції) кримінального права України. Предмет, метод кримінального права. Принципи кримінального права України.

8

Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність.

8

Всього за 4 семестр

16

Курсова робота, Контрольна робота

 

5 семестр

 

Тема № 3.  Злочин та його ознаки. Кримінальна відповідальність та її підстави.

10

Тема № 4. Склад злочину.

8

Тема № 5. Об’єкт злочину

8

Тема № 6.. Об’єктивна сторона злочину.

10

 Тема № 7. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину).

8

Тема №8. Суб’єктивна сторона злочину.

8

Тема № 9. Незакінчений злочин (стадії вчинення злочину).

8

Тема № 10.  Співучасть у вчиненні злочину.

8

Тема № 11. Множина злочинів (повторність, сукупність, рецидив).

10

Всього за 5  семестр

78

Залік

 

Модуль 1. Загальна частина.

6 семестр. Змістовний модуль 1.2

 

Тема № 12. Обставини, що виключають злочинність діяння

6

Тема № 13. Звільнення від кримінальної відповідальності.

8

Тема № 14. Поняття покарання та його мета. Система покарання.

8

Тема № 15.  Види покарань.

8

Тема №16. Призначення покарання

8

Тема № 17.  Звільнення від покарання та його відбування

8

Тема № 18.  Судимість

6

Тема № 19.  Примусові заходи медичного характеру, примусове лікування.

6

Тема №20. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

6

Тема №21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

8

Тема № 22. Загальна характеристика (основні питання) Загальної частини кримінального права зарубіжних країн.

6

Разом за 6 семестр

78

Екзамен

 

 

 

Модуль 2.  Особлива частина. 7 семестр

Змістовний модуль 2.1.

Годин

Тема № 23.  Поняття Особливої частини кримінального права України,її система та значення.  Поняття та значення кваліфікації злочинів.

8

Тема 24. Злочини проти основ національної безпеки України

8

Тема № 25. Злочини проти життя та здоров'я особи

10

Тема № 26.  Злочини проти волі, честі та гідності особи.

 

8

Тема № 27.  Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

8

Тема № 28.  Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

6

Тема № 29.  Злочини проти власності

10

Тема № 30.  Злочини у сфері господарської діяльності

6

Тема №  31.  Злочини проти довкілля

6

Тема № 32. Злочини проти громадської безпеки

8

Разом  за 7 семестр

78

Контрольна  робота, залік

 

 

Модуль 2.  Особлива частина . 8 семестр.

Змістовний модуль 2.2.

 

Тема № 33. Злочини проти безпеки виробництва

6

Тема № 34. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

8

Тема № 35. Злочини проти громадського порядку та моральності

8

Тема № 36. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

8

Тема № 37.  Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

6

Тема № 38. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

8

Тема № 39. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

6

Тема № 40.  Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

8

Тема № 41.  Злочини проти правосуддя  

8

Тема № 42.  Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини);

6

Тема № 43.  Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

6

Разом за 8 семестр

78

Екзамен

 

Разом  Модуль 1, 2

328

 

 

     

7.Індивідуальні завдання

 

 • Написання курсової роботи.
 • Написання рефератів та доповідей відповідно вимог викладача (на розгляд викладача).

 

8.Методи навчання:

 

 • Пояснення викладача;
 • Демонстрація (плакатів, ілюстрацій, схем, фільму, слайдів тощо);
 • Індивідуальне усне опитування;
 • Письмове опитування;
 • Фронтальне опитування;
 • Вирішення ситуаційної задачі;
 • Евристична бесіда;
 • Самостійна робота з підручником (посібником, методичною  розробкою тощо).

 

           9. Методи контролю(поточний та підсумковий контроль)

 

Поточний контроль:

 • опитування на семінарських заняттях;
 • вирішення конкретних правових ситуацій;
 • проведення письмових контрольних робіт з окремих правових інститутів (тем);
 • проведення програмованого контролю (тестування);
 • проведення підсумкових семестрових (модульних) контрольних робіт;
 • проведення групових та індивідуальних консультацій;

 

Підсумковий контроль:

 1. Написання і захист курсової роботи
 2. Залік
 3. Екзамен

 

Підсумковий контроль  здійснюється посеместрово.

 

 

 

10. Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти, слухачі)

                                                                       

Шкала оцінювання знань: національна та ECTS         

За внутрішньою шкалою навчального закладу в балах

За шкалою ECTS /За національною шкалою

 

Вноситься до відомості

 

екзамен

залік

90 – 100

А/Відмінно

А,В,С, D, Е      /Зараховано

 

82-89

В/Добре

74-81

С/Добре

64-73

D/Задовільно

60-63

Е/Задовільно

35-59

FX/Незадовільно

 

Не зараховано

 

з можливістю повторного складання

0-34

F/Незадовільно

 

Не зараховано

 

з обов’язковим повторним курсом

       

 

                    

За умов кредитно-модульної системи контроль успішності студентів (курсантів) здійснюється шляхом накопичення оцінок, під час поточного контролю.

Поточний контроль знань курсантів оцінюється за національною шкалою («2», «3», «4», «5») , з обов’язковим переведенням при підсумковому контролі оцінок в бали за допомогою шкали навчального закладу до національної шкали та шкали ECTS.

Незадовільна оцінка  («2») відпрацьовується в обов’язковому порядку, протягом 10 днів з моменту отримання (для підрахунку загальної кількості балів враховується оцінка, отримана при відпрацюванні).

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньоарифметична результатів поточного контролю (засвоєння окремих залікових модулів, письмових робіт та інше) або  за результатами складання заліку чи  екзамену.

Якщо курсант бажає покращити оцінку, отриману як середньоарифметичну результатів поточного контролю, то він може скласти екзамен.

Якщо протягом вивчення навчальної дисципліни курсант набрав суму балів більше 74 за шкалою оцінювання ECTS, то він отримує оцінки за набраними балами В/Добре, С/Добре, А/Відмінно  без  складання підсумкового контролю. Студент (курсант), який набрав менше 74 балів,  тобто менше 2/3 від загальної кількості семінарських (практичних) занять та поточних контрольних заходів складає екзамен (залік) в обов’язковому  порядку.

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали,  заносяться в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку та  індивідуальний навчальний план студента (курсанта)  за шкалою оцінювання ECTS  та національною шкалою. Підсумковий контроль курсанта здійснюється посеместрово. За його результатами здійснюється допуск до продов­ження навчання у наступному семестрі.

Дисципліна вивчається у двох семестрах, підсумкова оцінка визначається як середньоарифметична результатів підсумкового контролю всіх семестрів. 

Виконання курсової роботи

 

Текстова частина

Захист роботи

Сума

до _50__

до __50_

100

 

 

 

 Критерії оцінювання знань на екзамені та заліку (заочне навчання)

Для ти, хто складає екзамени та заліки критерії оцінювання знань наступні.

Оцінка А/ “відмінно– виставляється, якщо студент (курсант) має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо.

Оцінка В, С / “добре” виставляється, якщо студент (курсант)  виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні  визначення явищ  дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень.

Оцінка D, Е  / “задовільно” – студент (курсант)  взагалі засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими неточностями у визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками. 

Оцінка FX, F/ “незадовільно” – студент (курсант)  виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, з грубими помилками.

Оцінка А,В,С, D, Е / “зараховано ” виставляється, якщо студент (курсант)  виявив достатньо повні знання курсу; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями, засвідчив уміння критично оцінювати варіативні підходи щодо сутності поставлених питань, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності явищ; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень; матеріал викладає не завжди логічно, послідовно і переконливо.

Оцінка FX, F/  “не зараховано ” виставляється, якщо студент (курсант)  виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, неточний, стислий; повна відсутність переконливості в викладенні матеріалу.

 

15. Питання для підсумкового контролю

 

Перелік питань до заліку

з навчальної дисципліни “Кримінальне право (Загальна частина)”

 

 1. Поняття кримінального права та його специфічні ознаки.
 2. Завдання (функції) кримінального права
 3. Предмет та метод кримінально-правового регулювання.
 4. Місце кримінального права в системі права
 5. Кримінальне право в системі інших галузей права (теорії права та держави, конституційного, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого, адміністративного, цивільного тощо).
 6. Співвідношення кримінального права та моралі.
 7. Система кримінального права України. Загальна та Особлива частина та їх взаємозв’язок.
 8. Наука кримінального права: її зміст та завдання.
 9. Зв’язок науки кримінального права із кримінологією, правовою статистикою, соціологією та іншими суміжними науками.
 10. Кримінальне право як навчальна дисципліна у вищих навчальних закладах.
 11. Принципи кримінального права, їх значення та система.
 12. Загально правові принципи кримінального права: законність, демократизм, справедливість, гуманізм, економії заходів державного примусу, рівність громадян перед законом тощо.
 13. Спеціальні принципи кримінального права: відповідальність особи лише за вчинений злочин, відповідальність за наявності вини, персональний характер відповідальності, індивідуалізація кримінальної відповідальності та покарання, невідворотність кримінальної відповідальності тощо.
 14. Принципи та завдання кримінального права. Роль принципів у реалізації задач кримінального права.
 15. Закон про кримінальну відповідальність: поняття та специфічні ознаки. Джерела кримінального права.
 16. Кримінальний закон як джерело кримінального права. основні етапи розвитку кримінального законодавства України.
 17. Основні джерела кримінального права України на окремих етапах його розвитку. Кримінальні кодекси УРСР 1922, 1927 та 1960 років.
 18. Кримінальний кодекс України 2001 року та його значення.
 19. Конституція України, норми міжнародного права (міжнародні договори), рішення Конституційного Суду України та кримінальне право.
 20. Юридична природа та значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.
 21. Структура та система кримінального закону, його Загальна та Особлива частини.
 22. Єдність Загальної та Особливої частини кримінального закону.
 23. Структура кримінально-правової норми.
 24. Структура статей Загальної та Особливої частини кримінального закону. Поняття та види диспозицій статей Особливої частини.
 25. Специфіка гіпотези статті Особливої частини.
 26. Поняття та види санкцій статей Особливої частини.
 27. Тлумачення кримінального закону та його види.
 28. Значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України для правильного застосування кримінального законодавства у содовій практиці, а також для науки кримінального права.
 29. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.
 30. Прийняття та набрання чинності закону про кримінальну відповідальність.
 31. Припинення дії закону про кримінальну відповідальність.
 32. Поняття часу вчинення злочину.
 33. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність та її межі.
 34. Чинність кримінального закону у просторі.
 35. Принципи чинності кримінального закону у просторі: територіальний, національний (громадянства), універсальний, реальний.
 36. Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно діянь, вчинених на території України. Поняття території України.
 37. Чинність закону про кримінальну відповідальність на континентальному шельфі та економічній зоні України.
 38. Поняття місця вчинення злочину.
 39. Особливості відповідальності за злочини, які вчиняються на території України, дипломатичними представниками іноземних держав та іншими особами, які є непідсудними по кримінальним справам українським судам.
 40. Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно злочинів, які вчиняються громадянами України або особами без громадянства за межами України.
 41. Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно злочинів, які вчиняються іноземцями або особами без громадянства за межами України.
 42. Вирішення питання про кримінальну відповідальність за злочини, які вчиняються на території іноземної держави військовослужбовцями військових частин, які розташовані за межами України.
 43. Правові наслідки засудження особи за межами України.
 44. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, а також особи, яка є засудженою за вчинення злочину (екстрадиція).
 45. Історично мінливий характер кола діянь, які визнаються злочинними. Формальне, матеріальне, формально-матеріальне визначення злочину.
 46. Визначення злочину за чинним кримінальним законодавством України.
 47. Поняття та ознаки злочину: суспільна небезпечність (характер, ступінь), кримінальна протиправність, винність, караність, їх зміст. Органічна єдність ознак злочину.
 48. Злочин та малозначне діяння. Значення ч. 2 ст. 11 КК для визначення злочинності діяння.
 49. Злочин та інші правопорушення.
 50. Характер та ступінь суспільної небезпечності та кримінальна протиправність як критерії відмежування злочинів від інших правопорушень. Відмінність злочину від аморальних вчинків.
 51. Класифікація злочинів. Критерії класифікації злочинів.
 52. Види (категорії) злочинів: злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини. значення класифікації злочинів.
 53. Поняття кримінальної відповідальності.
 54. Відмінність кримінальної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.
 55. Поняття кримінально-правових відносин.
 56. Об’єкт, зміст, суб’єкти кримінально-правових відносин.
 57. Юридичні факти в кримінальному праві.
 58. Виникнення кримінальної відповідальності, її стадії та припинення.
 59. Форми реалізації кримінальної відповідальності.
 60. Підстави кримінальної відповідальності, поняття та значення.
 61. Підстави кримінальної відповідальності у чинному кримінальному законодавстві України.
 62. Проблеми підстав кримінальної відповідальності в науці кримінального права.
 63. Поняття складу злочину.
 64. Значення вичерпного переліку складу злочину в кримінальному законодавстві.
 65. Склад злочину як юридична конструкція та категорія в теорії кримінального права.
 66. Злочин та склад злочину, їх співвідношення, взаємозв’язок, відмінність.
 67. Елементи та ознаки складу злочину.
 68. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину.
 69. Основні (обов’язкові) та додаткові (факультативні) ознаки складу злочину та їх значення для кваліфікації.
 70. Склад злочину, кримінально-правова норма та диспозиція статті Особливої частини кримінального закону, їх співвідношення.
 71. Види складів злочину.
 72. Критерії класифікації складів злочину (по характеру та ступеню суспільної небезпеки, по структурі, по законодавчій конструкції).
 73. Поняття та значення об’єкта злочину (об’єкта кримінально-правової охорони) в кримінальному праві.
 74. Загальна характеристика механізму спричинення шкоди об’єкту злочину.
 75. Класифікація (види) об’єктів злочину.
 76. Загальний, родовий та видовий об’єкти злочину та їх значення.
 77. Безпосередній об’єкт злочину та його види.
 78. Значення безпосереднього об’єкту для кваліфікації злочинів.
 79. Поняття та значення предмету злочину.
 80. Об’єкт та предмет злочину, їх взаємозв’язок та відмінність.
 81. Потерпілий від злочину.
 82. Поняття, зміст та значення об’єктивної сторони злочину.
 83. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину.
 84. Суспільно-небезпечне діяння та його ознаки.
 85. Форми суспільно-небезпечного діяння (дія, бездіяльність).
 86. Поняття кримінально-правової дії та її ознаки.
 87. Вплив непоборної сили, фізичного та психічного примусу на кримінальну відповідальність.
 88. Поняття кримінально-правової бездіяльності та її ознаки.
 89. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність.
 90. Поняття суспільно небезпечних наслідків. Значення суспільно небезпечних наслідків.
 91. Поняття причинного зв’язку в кримінальному праві.
 92. Критерії причинного зв’язку в кримінальному праві.
 93. Значення правильного встановлення причинного зв’язку для вирішення питання про кримінальну відповідальність.
 94. Час, місце, спосіб, обстановка, засоби (знаряддя) вчинення злочину як факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину та їх значення.
 95. Основні теорії об’єкта злочину в науці кримінального права.
 96. Засоби опису об’єкту та предмету у складах злочину.
 97. Об’єкт злочину та об’єктивна сторона складу злочину, їх взаємозв’язок та відмінність.
 98. Об’єктивна сторона складу злочину та її взаємозв’язок з другими елементами складу злочину.
 99. Класифікація (види) суспільно небезпечних наслідків.
 100. Основні теорії причинного зв’язку в кримінальному праві (теорія необхідного спричинення, conditio sine qua non, адекватного причинного зв’язку, фінальної теорії та інші).
 101. Поняття суб’єкта злочину.
 102. Кримінально-правове значення особи злочинця.
 103. Проблеми кримінальної відповідальності юридичної особи в кримінальному праві.
 104. Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єкта злочину та їх значення.
 105. Осудність, неосудність в кримінальному праві.
 106. Медичний (біологічний, психіатричний) та юридичний (психологічний) критерії осудності.
 107. Обмежена осудність та її критерії.
 108. Кримінальна відповідальність за злочини, які вчиняються в стані сп’яніння, а також внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів та інших одурманюючих речовин.
 109. Проблема спеціальної ("професійної") осудності в кримінальному праві.
 110. Вік кримінальної відповідальності.
 111. Історично мінливі межі віку, з досягненням якого може наставати кримінальна відповідальність.
 112. Правила встановлення віку суб’єкта кримінальної відповідальності.
 113. Поняття та ознаки спеціального суб’єкту злочину.
 114. Класифікація (види) спеціальних суб’єктів.
 115. Поняття, зміст та значення суб’єктивної сторони злочину.
 116. Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.
 117. Значення суб’єктивної сторони складу злочину та її зв’язок з іншими елементами складу злочину.
 118. Поняття вини в кримінальному праві.
 119. Принцип винної відповідальності (суб’єктивного ставлення в вину) в кримінальному праві.
 120. Соціальна сутність, зміст, обсяг та ступінь вини.
 121. Теорії вини в кримінальному праві.
 122. Форми та види вини в кримінальному праві.
 123. Значення їх для кваліфікації злочину та призначення покарання.
 124. Поняття умислу та його види.
 125. Інтелектуальний та вольовий моменти умислу.
 126. Види умислу (прямий, непрямий, заздалегідь обміркований, такий, що виник раптово, афектований, визначений, невизначений, альтернативний).
 127. Поняття необережності та її види.
 128. Злочинна самовпевненість, її інтелектуальний та вольовий моменти. Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу.
 129. Злочинна недбалість, її інтелектуальний та вольові моменти.
 130. Об’єктивні та суб’єктивні критерії злочинної недбалості.
 131. Відмежування злочинної недбалості від злочинної самовпевненості.
 132. Невинне спричинення (випадок, казус) та його відмінність від злочинної недбалості.
 133. Змішана (подвійна, складна) форма вини в кримінальному праві. Особливості складів злочину із змішаною формою вини.
 134. Мотив і мета злочину як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину та їх значення.
 135. Емоційний склад особи під час вчинення злочину.
 136. Афект та його кримінально-правове значення.
 137. Співвідношення поняття "суб’єкт злочину", "виконавець злочину", "особа винного", "особа злочинця".
 138. Значення спеціального суб’єкта для індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання.
 139. Суб’єктивна сторона злочину та суб’єктивна сторона складу злочину, їх взаємозв’язок та відмінність.
 140. Засоби описування суб’єктивної сторони в складах злочину.
 141. Поняття помилки в кримінальному праві.
 142. Юридична та фактична помилки, їх види та вплив на кримінальну відповідальність.
 143. Поняття незакінченого злочину.
 144. Поняття стадій вчинення злочину та їх види.
 145. Закінчений злочин.
 146. Момент закінчення окремих злочинів залежно від конструкції їх складів.
 147. Готування до злочину та його ознаки.
 148. Види готування до злочину.
 149. Відмежування готування до злочину від виявлення умислу. Караність готування до злочину.
 150. Замах на злочин та його ознаки.
 151. Види замаху: закінчений та незакінчений замах.
 152. Непридатний замах, його види та караність.
 153. Відмежування замаху від готування та закінченого злочину.
 154. Підстави та межі кримінальної відповідальності за готування та замах.
 155. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця та його ознаки.
 156. Підстави та умови виключення кримінальної відповідальності при добровільній відмові.
 157. Добровільна відмова на стадіях готування та замаху, її особливості.
 158. Питання щодо можливості добровільної відмови в закінченому злочині.
 159. Діяльне каяття та його відмінність від добровільної відмови від доведення злочину до кінця.

 

Перелік питань до заліку

з навчальної дисципліни: “Кримінальне право (Особлива частина)”.

 

 1. Поняття Особливої частини кримінального права.
 2. Єдність Загальної та Особливої частин кримінального права. Значення Особливої частини кримінального права.
 3. Роль науки кримінального права у з’ясуванні змісту норм Особливої частини кримінального права.
 4. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти основ національної безпеки України.
 5. Основні етапи розвитку кримінального законодавства про відповідальність за злочини проти основ національної безпеки (державні злочини).
 6. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
 7. Державна зрада та її форми.
 8. Шпигунство та його види. Поняття державної таємниці.
 9. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
 10. Посягання на життя державного чи громадського діяча.
 11. Диверсія та її форми; відмінність диверсії від умисного знищення або пошкодження майна та тероризму.
 12. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти життя.
 13. Життя як об’єкт кримінально-правової охорони.
 14. Визначення початкового і кінцевого моментів життя людини.
 15. Поняття вбивства. Види вбивств.
 16. Відмежування вбивства від інших злочинів, пов’язаних із заподіянням смерті потерпілому.
 17. Умисне (просте) вбивство.
 18. Умисне вбивство при наявності кваліфікуючих (обтяжуючих) обставин.
 19. Класифікація кваліфікуючих ознак вбивства.
 20. Умисне вбивство при наявності привілейованих (пом’якшуючих) обставин.
 21. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Поняття сильного душевного хвилювання (афекту).
 22. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.
 23. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця та його особливості.
 24. Вбивство через необережність.
 25. Відмежування вбивства через необережність від інших злочинів, пов’язаних із заподіянням смерті.
 26. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти здоров’я особи.
 27. Здоров’я як об’єкт кримінально-правової охорони.
 28. Поняття тілесного ушкодження. Види тілесних ушкоджень.
 29. Умисне тяжке тілесне ушкодження та його види.
 30. Відмежування умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства та вбивства через необережність.
 31. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання.
 32. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця.
 33. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
 34. Умисне легке тілесне ушкодження та його види.
 35. Побої і мордування та їхні кваліфікуючі ознаки.
 36. Катування.
 37. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.
 38. Погроза вбивством.
 39. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.
 40. Зараження венеричною хворобою.
 41. Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.
 42. Незаконне проведення аборту.
 43. Залишення в небезпеці.
 44. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
 45. Неналежне виконання обов’язків щодо охороні життя та здоров’я дітей. Незаконна лікувальна діяльність.
 46. Ненадання допомоги хворому медичним працівником.
 47. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.
 48. Відмежування вбивства, вчиненого при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, від вбивства в стані сильного душевного хвилювання
 49. Доведення до самогубства; відмежування доведення до самогубства від вбивства.
 50. Незаконне проведення дослідів над людиною.
 51. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
 52. Насильницьке донорство.
 53. Незаконне розголошення лікарської таємниці.
 54. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби).
 55. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти волі, честі та гідності особи.
 56. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
 57. Захоплення заручників.
 58. Незаконне поміщення в психіатричний заклад.
 59. Поняття, загальна характеристика і система (види) злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
 60. Зґвалтування та його види.
 61. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
 62. Підміна дитини
 63. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини; експлуатація дітей.
 64. Примушення до вступу в статевий зв’язок.
 65. Злочини проти статевої недоторканості особи.
 66. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості; розбещення неповнолітніх.
 67. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
 68. Перешкоджання здійсненню виборчого права.
 69. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів.
 70. Порушення таємниці голосування.
 71. Порушення законодавства про референдум.
 72. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій.
 73. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
 74. Грубе порушення законодавства про працю.
 75. Грубе порушення угоди про працю.
 76. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку.
 77. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат.
 78. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.
 79. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків.
 80. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.
 81. Зловживання опікунськими правами.
 82. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).
 83. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння).
 84. Порушення авторського права і суміжних прав.
 85. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію.
 86. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва.
 87. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері безпеки праці.
 88. Кримінально-правова характеристика інших злочинів у сфері безпеки виробництва.
 89. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків; незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь.
 90. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду.
 91. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів.
 92. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії
 93. Порушення недоторканності житла; порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер.
 94. Порушення недоторканності приватного життя; порушення права на отримання освіти; порушення права на безоплатну медичну допомогу.
 95. Значення кримінально-правової охорони власності в умовах ринкової економіки.
 96. Розвиток кримінального законодавства про відповідальність за злочини проти власності.
 97. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти власності.
 98. Поняття викрадення майна та його ознаки.
 99. Форми викрадення, їхні критерії та значення для кваліфікації.
 100. Види викрадення в залежності від розміру викраденого майна.
 101. Поняття крадіжки та її ознаки.
 102. Особливості таємного заволодіння чужим майном.
 103. Момент закінчення крадіжки.
 104. Види крадіжки.
 105. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки крадіжки.
 106. Відмежування крадіжки від інших форм викрадення чужого майна.
 107. Поняття грабежу та його ознаки.
 108. Особливості заволодіння чужим майном при грабежі.
 109. Відмінність грабежу від крадіжки та розбою.
 110. Види грабежу.
 111. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки грабежу.
 112. Поняття розбій та його ознаки.
 113. Особливості конструкції складу розбій.
 114. Зміст насильства і погрози насильством при розбій.
 115. Види розбій.
 116. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки розбій.
 117. Відмінність розбій від бандитизму, грабежу та інших суміжних злочинів.
 118. Шахрайство та його ознаки.
 119. Поняття та ознаки обману і зловживання довірою при шахрайстві.
 120. Види заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.
 121. Відмінність шахрайства від крадіжки та інших суміжних злочинів.
 122. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки шахрайства.
 123. Вимагання та його ознаки.
 124. Види вимагання.
 125. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки вимагання.
 126. Відмінність вимагання від розбій, грабежу та інших форм викрадення чужого майна.
 127. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки вимагання.
 128. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та їхні ознаки; відмінність їх від інших форм розкрадання та інших суміжних злочинів.
 129. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки викрадення шляхом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв’язку та їх обладнання та його ознаки.
 130. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки вимагання викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв’язку та їх обладнання.
 131. Караність викрадень чужого майна; відшкодування збитків, заподіяних викраденням чужого майна.
 132. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою та його ознаки.
 133. Кваліфікуючі ознаки заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.
 134. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї та його ознаки. Відмінність цього злочину від викрадення чужого майна.
 135. Знищення або пошкодження майна, його ознаки та види.
 136. Погроза знищення майна.
 137. Порушення обов’язків щодо охорони майна.
 138. Придбання, отримання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.
 139. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (транспортних злочинів).
 140. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.
 141. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами.
 142. Порушення правил повітряних польотів.
 143. Порушення правил використання повітряного простору.
 144. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.
 145. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху.
 146. Порушення чинних на транспорті правил.
 147. Самовільна без нагальної потреби зупинення поїзда.
 148. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства.
 149. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків.
 150. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна.
 151. Незаконне заволодіння транспортним засобом.
 152. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів; пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів
 153. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу; ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха
 154. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден.

 

 

Перелік питань до екзамену

з навчальної дисципліни “Кримінальне право (Загальна частина)”.

 

 1. Поняття та система кримінального права.
 2. Завдання, функції кримінального права.
 3. Принципи кримінального права.
 4. Принцип винної відповідальності.
 5. Кримінальне право та інші галузі права.
 6. Наука кримінального права.
 7. Поняття та підстави кримінальної відповідальності.
 8. Поняття та структура закону про кримінальну відповідальність.
 9. Поняття та види тлумачення закону про кримінальну відповідальність.
 10. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.
 11. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.
 12. Правові наслідки засудження особи за межами України.
 13. Поняття злочину та його ознаки.
 14. Класифікація злочинів.
 15. Поняття складу злочину, його ознаки та елементи.
 16. Види складу злочину.
 17. Формальний та матеріальний склад злочину.
 18. Поняття та види об’єкта злочину.
 19. Об’єкт та предмет злочину. Їх взаємозв’язок та відмінність.
 20. Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину.
 21. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.
 22. Поняття та види суспільно небезпечних наслідків.
 23. Поняття причинного зв’язку та його значення в кримінальному праві.
 24. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину.
 25. Поняття та види суб’єктів злочину.
 26. Поняття спеціального суб’єкту злочину.
 27. Поняття загального суб’єкту злочину.
 28. Поняття та критерії осудності.
 29. Поняття неосудності та її критерії.
 30. Поняття та критерії обмеженої осудності.
 31. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину.
 32. Поняття та форми вини.
 33. Умисел та його види.
 34. Необережність та її види.
 35. Поняття змішаної форми вини.
 36. Злочинна самовпевненість, її відмінність від непрямого умислу.
 37. Мотив та мета злочину.
 38. Поняття та види помилки в кримінальному праві.
 39. Відмінність злочинної недбалості від казусу. Значення цього питання в кримінальному праві.
 40. 40.Поняття та види стадій злочину.
 41. 41.Поняття та види готування до злочину.
 42. Поняття та види замаху на злочин.
 43. Поняття та ознаки добровільної відмови від вчинення злочину.
 44. Відмінність добровільної відмови від злочину від діяльного каяття.
 45. Поняття та ознаки співучасті.
 46. Види співучасників.
 47. Форми співучасті.
 48. Особливості відповідальності організатора та учасника злочинної організації. Ексцес виконавця та його види.
 49. Особливості відповідальності співучасників у разі добровільної відмови від вчинення злочину.
 50. Поняття та види причетності до злочину.
 51. Види одиничних злочинів.
 52. Поняття триваючого злочину.
 53. Поняття продовжуваного злочину.
 54. Поняття та види повторності злочинів.
 55. Види сукупності злочинів.
 56. Рецидив злочину.
 57. Види обставин, що виключають злочинність діяння.
 58. Ознаки необхідної оборони.
 59. Поняття перевищення меж необхідної оборони, затримання особи, яка вчинила злочин.
 60. Ознаки крайньої необхідності.
 61. Особливості кримінальної відповідальності за заподіяну шкоду вчинену під впливом фізичного або психічного примусу.
 62. Особливості кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди під час виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації.
 63. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності.
 64. Відмінності загальних видів від спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності.
 65. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.
 66. Поняття та ознаки покарання.
 67. Мета покарання.
 68. Система покарання.
 69. Характеристика основних видів покарання.
 70. Характеристика додаткових видів покарання.
 71. Характеристика покарань, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові.
 72. Обмеження волі: умови та порядок призначення.
 73. Виправні роботи: умови та порядок призначення.
 74. Позбавлення волі: умови та порядок призначення.
 75. Загальні засади призначення покарання.
 76. Обставини, які пом’якшують покарання.
 77. Обставини, які обтяжують покарання.
 78. Правила призначення покарання за сукупністю злочинів.
 79. Правила призначення покарання за сукупністю вироків.
 80. Види звільнення від покарання та його відбування.
 81. Поняття звільнення від відбування покарання з випробуванням.
 82. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.
 83. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
 84. Амністія.
 85. Помилування.
 86. Поняття судимості.
 87. Погашення та зняття судимості.
 88. Поняття та види примусових заходів медичного характеру.
 89. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
 90. Види та умови застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру.
 91. Система покарань, яка застосовується до неповнолітніх.
 92. Особливості призначення покарання неповнолітнім.
 93. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбування покарання.

 

 

Перелік питань до екзамену

з навчальної дисципліни: “Кримінальне право (Особлива частина)”.

 

 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права, її взаємодія із Загальною частиною кримінального права.
 2. Поняття та види кваліфікації злочинів. Значення цих питань для правозастосовчої діяльності працівників правоохоронних органів.
 3. Поняття конкуренції кримінально-правових норм.
 4. Правила кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм.
 5. Відмінність конкуренції норм від сукупності злочинів.
 6. Кваліфікація незакінчених злочинів та злочинів, які скоєні у співучасті.
 7. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності.
 8. Поняття та система злочинів проти основ національної безпеки України.
 9. Відміність державної зради від шпигунства.
 10. Диверсія. Аналіз складу злочину.
 11. Поняття та види умисного вбивства, їх характеристика.
 12. Відмінність умисного вбивства від умисного тяжкого тілесного ушкодження що спричинило смерть потерпілого.
 13. Вбивство через необережність. Відмінність цього злочину від казусу.
 14. Погроза вбивством. Відмінність цього злочину від виявлення умислу та від готування і замаху на вбивство.
 15. Система злочинів проти здоров’я особи.
 16. Поняття умисного тяжкого тілесного ушкодження.
 17. Умисне середньої тяжкості та легке тілесне ушкодження. Відмежування цих злочинів.
 18. Побої, мордування та катування. Їх відмінність від спричинення особі тілесних ушкоджень.
 19. Залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, що знаходиться у небезпечному для життя стані.
 20. Незаконне позбавлення волі, викрадення людини та захоплення заручників. Відмінність цих злочинів.
 21. Поняття та види статевих злочинів. Їх відмінність від злочинів проти життя та здоров’я особи.
 22. Поняття та види зґвалтування.
 23. Розбещення неповнолітніх. Відмінність цього злочину від інших статевих злочинів.
 24. Зараження венеричною хворобою вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.
 25. Кримінальна відповідальність за злочини проти трудових та виборчих прав людини та громадянина.
 26. Поняття та система злочинів проти власності.
 27. Родове поняття викрадення майна його форми та види.
 28. Крадіжка та її відмінність від привласнення майна.
 29. Шахрайство та його відмінність від цивільно-правового делікту та від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.
 30. Грабіж, розбій, вимагання. Поняття та відмінність цих складів.
 31. Умисне та необережне знищення або пошкодження майна.
 32. Привласнення розтрата та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
 33. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
 34. Кримінальна відповідальність за придбання або збут майна за відомо здобутого злочинним шляхом.
 35. Поняття та система злочинів у сфері господарської діяльності.
 36. Обман покупців та замовників. Аналіз складів злочинів.
 37. Фіктивне підприємництво. Аналіз складу злочину.
 38. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті. Аналіз складу злочину.
 39. Виготовлення зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.
 40. Ухилення від сплати податків, зборів інших обов’язкових платежів. Аналіз складу злочину.
 41. Контрабанда та її види.
 42. Зайняття забороненими видами господарської діяльності.
 43. Незаконне полювання та незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Відмінність цих злочинів від злочинів проти власності та від адміністративних правопорушень.
 44. Поняття та система злочинів проти довкілля.
 45. Поняття та система злочинів проти громадської безпеки.
 46. Створення злочинної організації.
 47. Бандитизм. Особливості кваліфікації цього злочину.
 48. Ознаки банди. Значення цього питання для кваліфікації злочинів.
 49. Поняття терористичного акту.
 50. Незаконне поводження з вогнепальною зброєю бойовими припасами та вибуховими речовинами.
 51. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Аналіз складу злочину.
 52. Викрадення привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.
 53. Поняття та загальна характеристика транспортних злочинів.
 54. Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, водного та повітряного транспорту.
 55. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Аналіз складу злочину.
 56. Розголошення державної таємниці та втрата документів, що містять державну таємницю.
 57. Відмінність незаконного перетинання державного кордону України від порушення правил міжнародних польотів.
 58. Кримінальна відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону військовослужбовця.
 59. Поняття та система проти громадського порядку та моральності.
 60. Відмежування опору представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку від непокори їм.
 61. Хуліганство та його види. Особливості кваліфікації цього злочину.
 62. Відмінність хуліганства від злочинів проти здоров’я особи.
 63. Поняття масових заворушень та відмінність цього злочину від організації та активної участі у групових діях, які порушують громадський порядок.
 64. Наруга над могилою. Відмінність цього злочину від хуліганства та злочинів проти власності.
 65. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Аналіз складу злочину.
 66. Аналіз предмета злочину у посяганнях пов’язаних з наркотизмом. Значення його визначення.
 67. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів.
 68. Незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
 69. Поняття та система злочинів проти правосуддя.
 70. Завідомо незаконний арешт, затримання та привід, їх відмінність від притягнення за відомо невинного до кримінальної відповідальності.
 71. Примушування до давання показань та його відмінність від перевищення влади.
 72. Приховування злочину. Умови звільнення від відповідальності за цей злочин.
 73. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення.
 74. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ. Відмінність цього злочину від злісної непокори вимогам адміністрації виправної установи.
 75. Порушення правил адміністративного нагляду.
 76. Поняття службового злочину та службової особи.
 77. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від службової недбалості.
 78. Кримінальна відповідальність за втечу з місць позбавлення волі або з-під ватри.
 79. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень.
 80. Службове підроблення, його відмінність від підробки документів.
 81. Поняття хабара.
 82. Хабарництво та його види.
 83. Кримінальна відповідальність за одержання хабара.
 84. Поняття та загальна характеристика військових злочинів.
 85. Поняття та система проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
 86. Кримінальна відповідальність за піратство. Специфічні ознаки цього злочину.
 87. Застосування зброї масового знищення. Аналіз складу злочину.

 

12. Методичне забезпечення

 

 1. Лекції – презентації  до тем №№ 1-23;
 2. Навчально-методичні матеріали:
 1. Плужнік О.І. Кримінальне право України. Загальна частина. (Конспект лекцій) : навч. пос. / О.І. Плужнік. – Одеса : ОДУВС, 2012. – 182 с.
 2. Плужнік О.І. Кримінальне право України. Особлива частина. (Конспект лекцій) : навч. пос. / О.І. Плужнік. – Одеса : ОДУВС, 2013. – 336 с.
 3. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями : Навчальний посібник /За заг.ред. В.О. Меркулової. – Одеса, 2006. – 123 с. (Гритенко О.А., Плужнік О.І., Собко Г.М.).
 4. Плужнік О.І.  Судова, правоохоронна та правозахисна системи України : підруч. / С.В. Албул, М.О. Баймуратов, А.І. Берлач та ін.,  за заг.ред. д.ю.н., проф. С.О. Кузніченка. – Одеса : ОДУВС, 2012. – 402 с. /у співавторстві/.
 5. Плужнік О.І. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський,  О.І. Плужнік − Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.
 6. Плужнік О.І.  Кримінально-виконавче право в таблицях та схемах:  навчальний посібник для студентів ВНЗ/ Плужнік О.І. – К.: ВД "Професіонал", 2006. – 144 с. 
 7. Сучасне кримінальне законодавство України у порівнянні з Кримінальним Кодексом України 1960 року. Довідник для курсантів, студентів і слухачів Одеського інституту внутрішніх  справ. – Одеса : Вид-во ОІВС, 2003. – 304 с. (Плужнік О.І.,  Пьохов В.М., Ткаліч В.Є.)

 

Рекомендована література:

 

Базова

Нормативні акти

 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст.141. Із наступними змінами та доповненнями.
 2. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради     України 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради.- 2001.- № 25 – 26. - ст.131. Із наступними змінами та доповненнями.
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон  України  від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. –  Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 4. Кримінально-процесуальний кодекс України: Затверджений Законом Української РСР 28 грудня 1960 року// Відомості Верховної Ради УРСР, 1961. - №2. – Ст. 15. Із змінами та доповненнями на 12.07.2012 р.

 

Книжкові видання

 

 1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. /за заг. ред..В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид. допов. – Х.: Право, 2013. Т.1 : Загальна частина /Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.. – 2013. – 376 с.
 2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. /за заг. ред..В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид. допов. – Х.: Право, 2013. Т.2 : Особлива частина /Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с.
 3. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник /за ред. В.О. Навроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 712 с.
 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 5-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. –1216 с.
 5. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.
 6. Кримінальне право України: Особлива частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.] ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 608 с.

 

 1. Лекції – презентації  до тем №№ 1-43;
 1. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями : Навчальний посібник /За заг.ред. В.О. Меркулової. – Одеса, 2006. – 123 с. (Гритенко О.А., Плужнік О.І., Собко Г.М.).
 2. Кримінальне право України (загальна частина): навч.-метод. посібник./уклад. В.О. Меркулова, О.А.Гритенко, Г.С.Резніченко. – Одеса:ОДУВС, 2015. – 180 с.
 3. Кримінальне право України: Загальна частин: підручник / С.В.Албул, А.М. Бабенко , А.В.Воронцов , та ін…; за ред.. д.ю.н., проф. О.В.Меркулової, д.ю.н. , доцента В.Я.Конопельського. – Одеса: ОДУВ 2017. – 432 с.
 4. Меркулова В.О. Кримінальне право. Загальна частина навч. посіб. (в схемах) /В.О. Меркулова . – Одеса: ОДУВС, 2013. – 512 с.

 

Рекомендована література:

 

Базова

Книжкові видання

 

 1. Алєксєєва, Н. Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Алєксєєва Наталія Юнівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 19 с.
 2. Бутузов, В. М. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Особлива частина. Розділ XVI. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку [Текст] / В. М. Бутузов, С. А. Кузьмін, В. П. Шеломцев. - К. : Вид. Паливода А. В., 2010. - 152 с. 
 3. Балабко, В. В. Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров'я особи [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Балабко Валерія Валентинівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - К., 2013. - 20 с. 
 4. Борисов В. І. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки [Текст] / В. І. Борисов, О. О. Пащенко ; Акад. прав. наук, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : [б.в.], 2006. - 224 с. 
 5. Борисов В. І. Злочини проти волі, честі та гідності особи [Текст] ; Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості / В. І. Борисов ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; . - Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. - 32 с. 
 6. Брич Л. П. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за законодавством України [Текст] / Л. П. Брич. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. - 84 с. 
 7. Брящей Р. І.Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
 8. Бурдін В. М. Призначення покарання за сукупністю вироків (кримінально-правове дослідження) [Текст] : монографія / В. М. Бурдін, Г. Р. Мартинишин. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 213 с.
 9. Бурдін В. М. Стадії вчинення злочину (кримінально-правове дослідження) [Текст] : монографія / В. М. Бурдін ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 303 с.
 10. Вереша Р. В. Суб'єктивна сторона складу злочину [Текст] : наук.-практ. посіб. / Р. В. Вереша ; Акад. адвокатури України. - Київ : Прецедент, 2014. - 51 с. 
 11. Герасимчук Л. В. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Герасимчук Лідія Вікторівна ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013. - 20 с.
 12. Горбачов Д. М. Співучасть у злочинах із спеціальним суб'єктом (на прикладі злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Горбачов Дмитро Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2014. - 18 с.
 13. Грищук В.К., Пасєка О.Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження: монографія. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - 248 с.
 14. Губська О. А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК [Текст] : монографія / Губська О. А. - К. : ІНТЕРСЕРВІС, 2013. - 155 с. 
 15. Газдайка-Василишин І. Б. Некорисливі злочини протии власності [Текст] : монографія / І. Б. Газдайка-Василишин ; Львів. держ.ун-т внутр. справ. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. - 211 с. 
 16. Готін, О. М. Злочини протии виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина [Текст] / О. М. Готін ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. - 2.вид., стер. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. - 192 с. 
 17. Данилевська, Ю. О. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення: проблеми кримінально-правової кваліфікації [Текст] : практ. посіб. / Ю. О. Данилевська, Д. В. Каменський ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. - 286, [1] с.
 18. Денисова Т. А. Кримінальне покарання та реалізація його функцій: дис. на здобуття наук. ступ. доктора юрид. наук : спец. 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Денисова Тетяна Андріївна // Національна академія наук України. Інститут держави та права ім. В.М. Корецького. — Київ, 2011. - 505 с.
 19. Дуюнова Т. В. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі [Текст] : монографія / Т. В. Дуюнова, І. С. Яковець ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. Х. Степанюка ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. - Харків : Право, 2015. – 189 с.
 20. Дячук С.І. Повторність злочинів (питання кримінально-правової кваліфікації за сукупністю злочинів) //  Юридична Наука. - 2012. - №6. - с. 77-82
 21. Єремій Г. О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Єремій Ганна Олексіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя, 2011. – 232
 22. Єремій Г. О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Єремій Ганна Олексіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя, 2011. – 232.
 23. Єремій Г. О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] : монографія / Г. О. Єремій, П. В. Хряпінський ; Ін-т права ім. Володимира Сташиса Класич. приват. ун-ту. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. - 174 с.
 24. Звільнення від відбування покарання [Текст] : навч. посіб. / М. В. Романов ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 89 с. 
 25.  Зінченко І. О. Стадії вчинення злочину за кримінальним правом україни та англії: порівняльно-правовий аспект / І. О. Зінченко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Економічна теорія та право. - 2013. - № 2. - С. 240-251 .
 26. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) [Текст] : навч. посіб. / [Г. М. Анісімов та ін.] ; за заг. ред. акад. Нац. акад. прав. наук України, д-ра юрид. наук, проф. М. І. Панова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2011. - 183 с.
 27. Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві та законі [Текст] : монографія / С. М. Мохончук ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 526 с. -
 28. Злочини проти правосуддя [Текст] : навч. посіб. / [В. І. Тютюгін та ін.] ; за заг. ред.: проф. В. І. Борисова, проф. В. І. Тютюгіна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2011. - 155 с. 
 29. Злочини проти правосуддя: ретроспектива і сучасність законодавчого унормування [Текст] : [збірник] / Нац. акад. прокуратури України ; упоряд. канд. юрид. наук С. С. Мірошниченко. - К. : Десна, 2012. - 287 с.
 30. Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика [Текст] : практ. посіб. / [О. О. Дудоров та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України О. О. Дудорова ; Луган. держ. ун-т внутр. справ. ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. - 615 с.
 31. Казначеєва Д. В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Казначеєва Дар'я Володимирівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2011. – 207 с.
 32. Кваша О. О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність [Текст] : монографія / О. О. Кваша ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. - 559 с.
 33. Кваша О. О. Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідальність [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Кваша Оксана Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2013. - 36 с.
 34. Кваша О. О. Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність : монографія / О. О. Кваша, В. В. Аніщук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 180 с.
 35. Клименко В. А. Обмежена осудність: поняття, критерії та примусове лікування [Текст] : монографія / В. А. Клименко, В. Б. Первомайський, Т. М. Приходько ; Київ. міжнар. ун-т. - К. : Атіка, 2011. - 180 с. 
 36. Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи в Україні: культуро-антропологічна концепція: дисер. на здобуття наук. ступ. доктора юрид. наук : спец. 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Козаченко Олександр Васильович // Національний університет «Одеська юридична академія». — Одеса, 2012. — 428 с.
 37. Колос О. В. Повторність злочинів за Кримінальним кодексом України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колос Ольга Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
 38. Коновалова А. Ю. Види покарань для неповнолітніх за кримінальним правом України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Коновалова Аліна Юріївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х., 2012. - 20 с.
 39. Корабель М. Г. Конфіскація майна як вид кримінального покарання [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Корабель Марія Георгіївна ; Акад. адвокатури України. - Київ, 2015. - 16 с.
 40. Кримінальне право зарубіжних країн [Текст] : прогр. спецкурсу / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад.] О. Т. Волощук. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. - 59 с. :
 41. Кримінальне право України: предмет, завдання, система, методологія, принципи, джерела. Кримінально-правова політика [Текст] : навч. посіб. / [Назимко Є. С.] ; Донец. юрид. ін-т. - Донецьк : Цифрова типографія, 2013. - 92 с.
 42. Карп'юк, М. В. Насильницькі злочини проти власності ... [Текст] : автореф. дис. ... / Карп'юк. - Львів, 2016. - 20 с.
 43. Киричко, В. М. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці [Текст] : наук.-практ. комент. / В. М. Киричко, О. І. Перепелиця ; за заг. ред. проф. В. Я. Тація ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 784 с. 
 44. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності [Текст] : метод. вказівки та завдання до практ. занять, самост. роботи, індивід. навч.-дослід. завдання та тести для студ. спец. 7.030401 "Право" ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Сосніна О. В.]. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. - 96 с. 
 45. Коломієць, Н. В. Застосування кримінально-виконавчого законодавства до осіб, засуджених за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Коломієць Наталія Володимирівна ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Д., 2012. - 256 с.
 46. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності[Текст] : метод. вказівки та завдання до практ. занять, самост. роботи, індивід. наук.-дослід. завдання та тести для студ. спец. 7.030401 "Право" ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. ст. викл. Сосніна О. В.]. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. - 64 с.
 47. Кримінальна відповідальність за окремі злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг [Текст] : наук.-практ. посіб. / [Ю. В. Ударцов та ін.] ; за заг. ред. Ген. прокурора України, держ. радника юстиції 2 кл. Ю. В. Ударцова ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - К. : Правова єдність: Алерта, 2013. - 179 с.
 48. Кузнецов, В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності [Текст] : практич. посіб. / В. В. Кузнецов ; заг. ред. В. І. Шакун. - К. : Видавець Паливода А.В., 2007. - 160 с.
 49. Луцак, О. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Луцак Оксана Олексіївна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014. - 20 с.
 50. Литвин, О. П. Злочини проти громадської безпеки: Захист екології та здоров"я громадян [Текст] : науково-навч. посібник / О. П. Литвин ; ред. О. П. Коцюба ; Академія муніципального управління, Науково-навчальне об'єднання "Академкомплекс". - К., 2003 .Ч. 2. - К. : [б.и.], 2003. - 225 с.
 51. Луценко, Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України [Текст] : монографія / Ю. В. Луценко ; Акад. муніцип. упр. - Харків : Право, 2015. - 197 с. 
 52. Лень В. В. Примусові заходи медичного характеру: цілі і підстави застосування [Текст] : монографія / В. В. Лень, М. М. Книга ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. - 91 с.
 53. Литвинов О. М. Інститут покарання в кримінальному праві України [Текст] : навч. посіб. / О. М. Литвинов, Є. С. Назимко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова ; Кримін. асоц. України. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - 214 с.
 54. Маковій В. В. Виправний центр як суб'єкт виконання покарання у виді обмеження волі [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Маковій Віктор Володимирович ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2012. - 20 с.
 55. Маньковський Л. К. Особливості призначення покарання неповнолітнім за обставин, що його пом'якшують [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Маньковський Леонід Костянтинович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
 56. Марисюк К. Майнові покарання в Україні (911-2001 рр.). Питання кримінально-правової політики [Текст] : монографія / Костянтин Марисюк . - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2012. - 335 с.
 57. Мартинишин Г. Р. Призначення покарання за сукупністю вироків: кримінально-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мартинишин Галина Романівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2013. - 19 с.
 58. Мирошниченко Н. М. Вікова осудність неповнолітніх у кримінально-правовій доктрині України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мирошниченко Наталія Михайлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2013. - 20 с.
 59. Митрофанов І. І. Співучасть у злочині : навч. посіб. / І. І. Митрофанов, А. М. Притула. – Одеса, Фенікс, 2012. – 208 с.
 60. Митрофанов І. І. Співучасть у злочині [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Митрофанов, А. М. Притула. - О. : Фенікс, 2012. - 206 с. 
 61. Михайлов В. И. Правомерный вред в уголовном законодательстве и правовой доктрине : монография. – СПб. : РИО С.-Петербур. им. В. Б. Бобкова филиала РТА, 2011. – 200 с.
 62. Мозгова В. А. Громадські роботи як вид кримінального покарання [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мозгова Вікторія Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. – 229 с.
 63. Мозгова В. А. Громадські роботи як вид кримінального покарання [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мозгова Вікторія Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. – 229 с.
 64. Мочком Я. В.Зміст та об'єктивні форми злочинної дії // Право України. – 2011 -150 с.
 65. Мірошниченко С. С. Злочини проти правосуддя: теоретичні і прикладні проблеми запобігання та протидії [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Мірошниченко Сергій Сергійович ; Нац. акад. прокуратури України. - К., 2012. - 40 с.
 66. Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) [Текст] : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / В. А. Мисливий ; Київський національний ун-т внутрішніх справ України. - К. : [б.в.], 2005. - 36 с.
 67. Митрофанов, І. І. Злочини проти довкілля [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Митрофанов, А. М. Притула. - Суми : Університетська книга, 2010. - 205 с.
 68. Мірошниченко, С. С.Злочини проти правосуддя: теоретичні і прикладні проблеми запобігання та протидії [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Мірошниченко Сергій Сергійович ; Нац. акад. прокуратури України. - К., 2012. – 447 с.
 69. Новицький Г. В. Співучасть у злочині та причетність до злочину за кримінальним правом України: проблеми кваліфікації [Текст] : монографія / Г. В. Новицький, В. І. Педан, В. В. Рибачук ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу. - Донецьк : Юго-Восток, 2012. - 237 с.
 70. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України, Всеукр. громад. орг. "Асоц. кримін. права" ; [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 631 с. 
 71. Осадчий, В. I. Злочини протии безпеки руху та експлуатації транспорту [Текст] : монографія / В. І. Осадчий. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. - 150 с.
 72. Осадчий, В. І. Злочини проти безпеки виробництва [Текст] : [монографія] / В. І. Осадчий. - К. : Інтерсервіс, 2012. - 59 с.
 73. Панчак О. Г. Доктринальне тлумачення закону про кримінальну відповідальність [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Панчак Оксана Григорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2012. - 251 с.
 74. Підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини у сфері службової діяльності [Текст] : наук.-практ. посіб. / [Н. В. Лісова та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2014. - 137 с. 
 75. Пироженко О. С. Покарання, що обмежують майнові права засуджених, за кримінальним правом України [Текст] : монографія / О. С. Пироженко ; Кримінол. асоц. України. - Х. : НікаНова, 2012. - 293 с.
 76. Письменський Є. О. Проблеми правового регулювання і практики застосування амністії та помилування : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 6 - 20 лют. 2012 р., Луганськ / упоряд.: Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. - 111 c. 
 77. Письменський Є. О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Письменський Євген Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 39 с.
 78. Письменський Є. О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України [Текст] : монографія / Є. О. Письменський ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. - 727 с.
 79. Письменський Є. О.Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування [Текст] : монографія / Є. О. Письменський. - Луганськ : Віртуальна реальність, 2011. - 386 с. 
 80. Письменський Є. О. Правові наслідки умовно-дострокового звільнення від відбування покарання [Електронний ресурс] / Є. О. Письменський// Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 4. - С. 80-87. 
 81. Пісна Н. В. Кримінально-правове значення практики застосування закону про кримінальну відповідальність [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Пісна Наталія Василівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2014. - 18 с.
 82.  Плисюк Н. М. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2011. – 19 с.
 83. Пономаренко Ю. А. Штраф як вид покарання у кримінальному праві України (за результатами реформи 2011 р.) [Текст] : наук. нарис / Ю. А. Пономаренко. - Х. : Право, 2012. - 80 с.
 84. Расюк А. О. Судимість у кримінальному праві України [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Расюк Анастасія Олександрівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - К., 2012. – 289 с.
 85. Романов М. В. Звільнення від відбування покарання [Текст] : навч. посіб. / М. В. Романов. - Х. : Права людина, 2012. - 109 с. 
 86. Романюк, Б. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту [Текст] : навч.-практ. посіб. - комент. / Романюк Б. В., Бантишев О. Ф. ; [наук. ред. М. В. Костицький]. - Київ : Крок, 2015. - 201 с. 
 87. Сичевський, В. В. Науково-практичний коментар до Розділу I Особливої частини Кримінального кодексу України (Злочини проти основ національної безпеки України) [Текст] / В. В. Сичевський, Є. І. Харитонов. - Харків : Право, 2016. - 230 с.
 88. Самойленко Є. Ю. Призначення покарання за наявності обставин, що його пом'якшують, за кримінальним правом України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Самойленко Євген Юрійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків, 2013. - 20 с.
 89. Соболь О. І. Класифікація злочинів [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Соболь Оксана Іванівна ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Д., 2012. - 441 с.
 90. Стрельцов Є. Л. Обставини, що виключають злочинність діяння при захисті від суспільно небезпечного посягання: напрямки удосконалення кримінально-правового регулювання [Текст] : монографія / Є. Л. Стрельцов, Б. М. Орловський ; [за заг. ред. Є. Л. Стрельцова]. - Одеса : Фенікс, 2014. - 385 с. 
 91. Стрижевська А. А. Сукупність злочинів за кримінальним правом України [Текст] : монографія / А. Стрижевська. - О. : Фенікс, 2011. - 247 с.
 92. Токарєв, Г. В. Методичні рекомендації щодо здійснення захисту в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів [Текст] : практ. посіб. / [Токарєв Г. В.]. - К. : Фенікс, 2012. - 63 с.
 93. Тютюгін, В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, С. В. Гізимчук ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. – 227 с.
 94. Ткачук В. Є. Запобігання злочинам, що вчиняються засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі : автореф канд. дисер. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / В. Є. Ткачук // Класичний приватний університет. — Запоріжжя, 2012. - 20 с.
 95. Уварова, Н. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти життя та здоров'я особи, вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Уварова Наталія Володимирівна ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Д., 2012. - 20 с.
 96. Шульга, А. М. Злочини проти довкілля. Питання кваліфікації [Текст] : наук.-практ. вид. / Шульга А. М. - Х. : НікаНова, 2012. - 192 с. 
 97. Юрченко, О. М.  Злочини проти основ національної безпеки України. Науково-практичний коментар до Розділу і Особливої частини Кримінального кодексу України [Текст] / О. М. Юрченко, О. Ф. Бантишев, Кузьмін С. А. ; Міжвідом. н.-д. центр з проблем боротьби з орг. злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2015. - 71, [1] с. 
 98. Юрченко, О. М. Злочини проти життя та здоров'я особи [Текст] : наук.-практич. коментар до розділу ІІ Особливої частини Кримінального кодексу України / О. М. Юрченко, О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін ; Міжвідом. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організ. злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2013. - 175 с
 99. Юшина, Ю. В. Посягання проти правосуддя, що здійснюються в процесі перевірки інформації про вчинені або підготовлювані злочини (кримінально-правовий аспект) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Юшина Юлія Володимирівна ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ, 2012. – 200 с.
 100. Ярош В. В. Кримінально-правові санкції за злочини у сфері службової діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярош Віктор Віталійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
 101. Яценко, С. О. Підстави та порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності: актуальні питання [Текст] / С. О. Яценко // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. «Десяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 18–19 листоп. 2011 р.). – Хмельницький, 2011. – Ч. 4. – С. 174–176.
 102. Яценко, С. Чи відповідає Конституції України інститут звільнення від кримінальної відповідальності? [Текст] / С. Яценко // Право України. – 2011. – № 9. – С. 158– 166.

 

 

 

Допоміжна

Нормативні акти

 1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010  № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14,   № 15-16, № 17, ст.112.
 2. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010  № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51,  ст.572.
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон  України  від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. –  Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 4. Кримінально-процесуальний кодекс України: Затверджений Законом Української РСР 28 грудня 1960 року// Відомості Верховної Ради УРСР, 1961. - №2. – Ст. 15.Із змінами та доповненнями на 12.07.2012 р.
 5. Кодекс адміністративного судочинства України Закон  вiд 06.07.2005  № 2747-IV//
  Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446.
 6. Кримінально-виконавчий кодекс України   вiд 11.07.2003  № 1129-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21.

Інтернет-джерела

1. http://zakon.rada.gov.ua – Законодавство України

2. http://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво

Президента України

3. http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України)

4. http://mvs.gov.ua – Міністерство внутрішніх справ

5. http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України

6. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України

ім. В.І. Вернадського

7. http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної Ради України

8. http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека Київського національного

університету ім. Тараса Шевченка

9. http://www.ukma.kiev.uа – наукова бібліотека Національного університету

Києво-Могилянська академія

10. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm – Форум права

(електронне наукове фахове видання)

 

Постанови Пленуму Верховного Суду України

1. Постанова ПВСУ «Про судову практику у справах про необхідну оборону» від 26.04.2002 р. № 1

2. Постанова ПВСУ «Про судову практику у справах проти життя і здоров’я

людини » від 7 лютого 2003 р. № 2

3. Постанова ПВСУ «Про судову практику у справах про злочини проти

власності» від 06.11.2009 р. № 10

4. Постанова ПВСУ «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23.12.2005 р. № 12

5. Постанова ПВСУ «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» від 23.12.2005 р. № 13

6. Постанова ПВСУ «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також адміністративні правопорушення на транспорті» від 23.12.2005 р. № 14

7. Постанова ПВСУ «Про судову практику у справах про контрабанду та

порушення митних правил» від 03.06.2005 р. № 8

8. Постанова ПВСУ «Про практику застосування судами України законодавства у справах про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 15.04.2005 р. № 5

9. Постанова ПВСУ «Про застосування судами законодавства про

відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 р. № 2

10. Постанова ПВСУ «Про практику застосування судами законодавства про

відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» від 25 квітня 2003 р. № 3

11. Постанова ПВСУ «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» від 26 квітня 2002 р. № 3

12. Постанова ПВСУ «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи » від 30.05.2008 № 5

13. Постанова ПВСУ «Про практику застосування судами України

законодавства у справах про злочини неповнолітніх» від 16 квітня 2004 р. № 5.

14. Постанова ПВСУ «Про деякі питання застосування законодавства про

відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів» від 8 жовтня 2004 р. № 15

15. Постанова ПВСУ «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» від 26 квітня 2002 р. № 4

16. Постанова ПВСУ «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» від 26 грудня 2003 р. № 15

17. Постанова ПВСУ «Про деякі питання застосування судами України

адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. ―Про податок з доходів фізичних осіб» від 28 травня 2004 р. № 9

18. Постанова ПВСУ «Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості» від 26 грудня 2003 р. № 16

19. Постанова ПВСУ «Про практику призначення судами кримінального

покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7

20. Постанова ПВСУ «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26 квітня 2002 р. № 5

21. Постанова ПВСУ «Про судову практику у справах про хуліганство» від 22 грудня 2006 р. № 10

22. Постанова ПВСУ «Про умовно-дострокове звільнення від відбування

покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким» від 26 квітня 2002 р. № 2

29.Постанова ПВСУ «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки» від 4 червня 2010 р.

 

 

Додатки до РП для заочної форми навчання:

 

Тематика домашніх контрольних робіт

 

“КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)”

 

ВАРІАНТ 1(А-Е)

Теоретичне завдання:

 1. Поняття, зміст та значення об’єктивної сторони складу злочину.
 2. Умови правомірності затримання злочинця.
 3. Поняття, ознаки та значення повторності злочину.

 

Практичне завдання:

 1. Громадянин Петруненко, мешканець Чернігова, декілька разів виїжджав до Росії, де скоїв 5 квартирних крадіжок. Під час спроби продати крадені речі в Чернігові він був затриманий працівниками поліції. Чи буде Петруненко притягнутий до кримінальної відповідальності за законами України?
 2. Громадянин Сидоренко вирішив охороняти свій садок за допомогою спеціально виготовленого ним приладу, через який проходив електричний струм. Пізно вночі Сидоренко заснув, а прилад забув вимкнути, внаслідок чого тяжко поранено електричним струмом громадянина Зінченка, який проходив повз садок Сидоренка. Чи злочинні дії Сидоренка?
 3. Відшукайте в КК України прості та складні види складів злочину. Наведіть до кожного складу приклад.
 
ВАРІАНТ 2(Ж-Л)

 

Теоретичне завдання:

 1. Поняття кримінального права як галузі та його предмет. Метод кримінального права. Завдання кримінального права.
 2. Поняття, ознаки та види суб’єкту злочину, відповідальність за вчинений злочин. Осудність як обов’язкова умова кримінальної відповідальності.
 3. Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність. Юридична та фактична помилка.

Практичне завдання:

 1. Мешканець м. Одеси громадянин Брайзер організував групу, учасники якої скуповували наркотичні засоби на території Казахстану, Туркменістану та Киргизстану, а потім привозили до Одеси, де збували іноземним туристам. Сам Брайзер з Одеси не виїжджав, виконуючи в цілому організаційні функції, а також підшукував клієнтів для збуту наркотиків. Злочинну діяльність групи було припинено в Одесі. Але двох учасників у цей час затримано на території Казахстану, де вони скуповували наркотичні речовини у великій кількості. Закони яких держав повинні бути застосовані до Брайзера та інших учасників групи?
 2. Громадяни Щупак і Скрипник звернулися до громадянина Бочарова з проханням «дістати» їм вугілля. Бочаров погодився виконати їхнє прохання. Під час перевезення вугілля із залізничної станції на завод Бочаров у той же день вкрав його дві машини загальною вагою 9 тонн, а потім продав Щупаку і Скрипнику. Визначте об’єкт цього злочину.
 3. Відшукайте в КК України  по 3 приклади норм з матеріальним, формальним та усіченим складом злочинів. Вкажіть.

 

ВАРІАНТ 3(М-Р)

Теоретичне завдання:

 1. Чинність кримінального закону в часі, просторі та за колом осіб.
 2. Поняття, ознаки та значення суб’єктивної сторони складу злочину.
 3. Готування до злочину: поняття, ознаки, значення.

Практичне завдання:

 1. Громадянин Марченко вирішив покінчити життя самогубством. Для цього він викрав автомобіль, який належав заводу, розігнав його і на значній швидкості спрямував на зернозбиральний комбайн. Унаслідок таких дій Марченко заподіяв собі тяжкі тілесні ушкодження, а автомобіль і комбайн зіпсував. Чи злочинні дії Марченка?
2.Громадянин Аничук, який раніше працював пілотом цивільної авіації, таємно проник на аеродром, заліз у літак У-2, запустив двигун і самовільно полетів до своїх родичів у сусідній області. Через декілька днів Аничук без пригод повернувся на аеродром. Визначте об’єкт злочину.
3. В яких статтях КК України зазначено певний спосіб вчинення злочину як ознаку його об’єктивної сторони? Вкажіть 3 приклади. 


ВАРІАНТ 4(С-Ф)

Теоретичне завдання:

 1. Функції, принципи та завдання кримінального права України.
 2. Замах на злочин: поняття, ознаки, види та значення.
 3. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.

 

Практичне завдання:

 1. Громадянин Пуртов приставив ніж до шиї громадянки Мірошник і почав вимагати у неї гроші. Громадянка Рябова, яка була свідком нападу, закричала. Пуртов злякався й утік. Після затримання він був притягнений до кримінальної відповідальності. Матеріальний чи формальний склад цього злочину? Визначте момент закінчення цього злочину.
 2.  Уночі громадянин Тузов повертався додому. На проїжджій частині дороги він побачив п’яного громадянина Борисюка, який лежав, але намагався встати. Тузов поставив його на ноги для того, аби той пішов додому. Коли він відійшов від нього, Борисюк зробив декілька кроків до тротуару, потім раптово повернувся до дороги і потрапив під колеса автомобіля. Від заподіяних тілесних ушкоджень він помер. Чи створив Тузов умови для наслідків, які настали? Чи є причинний зв’язок між його діями і смертю Борисюка?
 3. Назвіть статті КК України, ознаками об’єктивної сторони складу злочину яких є місце, час або обставини скоєння злочину. Вкажіть 3 приклади.
 
ВАРІАНТ 5 (Х-Щ)

Теоретичне завдання:

 1. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів.
 2. Поняття та ознаки необхідної оборони. Умови правомірності необхідної оборони.
 3. Рецидив злочину: поняття, види та значення його визначення.

 

Практичне завдання:

 1. Громадянин Накипілов побачив у своєму саду громадянина Байду, який намагався викрасти велосипед. З метою затримання злодія він вистрілив у нього з мисливської рушниці, але не влучив. Намагаючись утекти, Байда на велосипеді виїхав на проїжджу частину дороги і тут був збитий автомашиною. Від тілесних ушкоджень він помер. Чи знаходяться тяжкі наслідки в причинному зв’язку з діями Накипілова?
 2. 15-річний Зибін незаконно заволодів автомобілем ВАЗ-21093. На великій швидкості не справився з управлінням і наїхав на громадянина Півторака, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Після цього Зибін забрав із автомобіля магнітофон. Вирішіть питання про притягнення Зибіна до кримінальної відповідальності.
 3.  Знайдіть статті в КК України  з описовими, банкетними, відсилочними та простими диспозиціями. Наведіть приклади з кожної диспозиції.

ВАРІАНТ 6 (Є-Я)

Теоретичне завдання:

 1. Поняття, форми та підстави кримінальної відповідальності за чинним законодавством України.
 2. Діяльне каяття та його відмінність від добровільної відмови.
 3. Крайня необхідність. Різниця між крайньою необхідністю і необхідною обороною.

Практичне завдання:

 1. Громадянин Кравцов домовився зі своїм братом Степаном, який проживав в одній із зарубіжних країн, про систематичний обмін товарами шляхом пересилання їх у спеціально обладнаному тайнику вагона. Для обладнання тайника і закладання в нього товару він залучив громадянина Паська, який регулярно здійснював технічний огляд ходової частини залізничного потягу перед його відправленням зі станції. Визначте вид умислу. Назвіть ознаки інтелектуального і вольового моментів, якими характеризується вина братів Кравцових і Паська.
 2. Громадянин Корзун, перебуваючи в лікарні, зайшов до відчиненого кабінету головного лікаря Петренка і викрав його особисті речі. Вироком районного суду дії Корзуна були кваліфіковані як крадіжка особистого майна, вчинена з проникненням у житло. Чи правильно визначено спосіб вчинення злочину?
 3. Знайдіть статті в КК України  з відносно-визначеними та альтернативними санкціями. Наведіть приклади з кожної санкції.

 

“КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)”

 

ВАРІАНТ 1(А-Е)

Теоретичне завдання:

 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Взаємозв’язок Загальної та Особливої частини кримінального права.
 2. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина
 3. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів.

 

Практичне завдання:

 1. Вироком судової колегії у кримінальних провадженнях Луганського обласного суд від 8 червня 2003 року Михайленко засуджено за ст.15, п. 1 ч.2 ст. 115 ККУ. 19 листопада 2002 року Михайленко, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час бійки, керуючись мотивами помсти, вдарив  Давидова вилами у голову, чим позбавив його життя. Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на позбавлення життя ще двох осіб, Михайленко завдав удар вилами в ліву бокову частину грудної клітки Бабкова, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження, а коли останній разом зі своїм братом Микитою почав тікати з місця події, Михайленко з вилами у руках намагався наздогнати їх, але потерпілим вдалося втекти і Бабкову було своєчасно надано медичну допомогу. Прокурор подав подання про скасування вироку, оскільки діям винного була  дана невірна оцінка. Чи підлягають задоволенню вимоги прокурора? Кваліфікуйте дії Михайленка.
 2. Громадяни України Гукін та Луцевич захопили повітряне судно із 20 пасажирами. Погружаючи вибухом літака вони вимагали від пілотів летіти до Канади. Для “переконливості” Луцевич вбив одного з пасажирів. Під час переговорів злочинці були затримані. Кваліфікуйте дії Гукіна та Луцевич.

 

ВАРІАНТ 2(Ж-Л)

Теоретичне завдання:

 1. Наукові основи кваліфікації злочинів
 2. Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування
 3. Поняття і види злочинів проти здоров’я населення

 

Практичне завдання:

 1. 12 жовтня 2001 року Євтушенко, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, приблизно о 24-й годині прийшов до будинку Некіфорова для з’ясування стосунків. Почувши стукіт по даху будинку, Зуєв, зять Некіфорова, узяв двоствольну мисливську рушницю та два патрони із соляною сумішшю, які були у гаражі. Наближаючись до воріт і заряджаючи рушницю, він необережно вистрелив  у землю, потім відчинив хвіртку  і вийшов із двору на вулицю. Побачивши у нього в руках рушницю, Євтушенко намагався втекти, проте Зуєв, на ґрунті особистих неприязних стосунків, вистрелив йому у спину з відстані приблизно 2м, заподіявши проникне вогнепальне поранення правої половини грудної клітки з ушкодженням легені і переломами 5-7-го ребер та рване поранення правого плеча, від чого останній 18 жовтня помер у лікарні. Корабельним районним судом м. Миколаєва Зуєва виправдано за ч.1 ст. 115 КК, а справу закрито за відсутністю в його діях складу злочину, оскільки він діяв у стані необхідної оборони. Чи вірно діяв суд?
 2. Бондарчук біля четвертої години ранку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, проник у будинок гр-ки Іванішиної, де з застосуванням фізичного насильства здійснив з нею статевий акт, заподіявши їй при цьому легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Під впливом здійсненого по відношенню до неї злочину потерпіла Іванішина покінчила з життям самогубством, повісившись у своєму дворі. Відповідальність Бондарчука.
 
ВАРІАНТ 3(М-Р)

Теоретичне завдання:

 1. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України
 2. Злочини проти сім’ї.
 3. Злочини проти представників влади, правоохоронних органів, членів громадських формувань.

Практичне завдання:

 1. Воронов, знаходячись в їдальні одного з Вузів, скориставшись відсутністю гардеробниці й зайшов до приміщення гардеробу. Знявши з гачків дві шкіряні куртки, він намагався зникнути, але був помічений адміністратором їдальні Васюком. Той зупинив Воронова і намагався відняти в нього вкрадене, але злочинець відштовхнув Васюка і з викраденими речами зник.

 Як кваліфікувати дії Воронова?  Чи зміниться кваліфікація, якщо Воронов кинув куртки і втік? Якщо від поштовху Васюк впав і, вдарившись об кам’яну підлогу, зламав руку?

 1. Винокур, Шилов та Петрищев за втраченим паспортом на ім’я Носова зареєстрували фірму “Немо”, для надання туристичних послуг. Для цього Винокур передав, а Шилов вклеїв фотокартку Петрищева, який став директором “Немо”. Крім цього, Винокур, використовуючи комп’ютерну техніку, вніс у  зазначений паспорт неправдиві дані щодо прописки. Після реєстрації співробітники фірми (Петрищев, Винокур та Шилов), провівши рекламну кампанію, залучивши клієнтів та отримавши від останніх кошти у розмірі 159 тис. грн. зникли, а кошти привласнили.
 2. Директор сільськогосподарського підприємства “Таурас” Філатов, з метою зменшення витрат на перевезення та переробку мінеральних добрив та інших відходів  сільськогосподарського виробництва, наказував  вивозити все це до поля, що знаходиться на кордоні з іншим господарством і використовувалось не за призначенням. В результаті цього під впливом атмосферних явищ, всі небезпечні речовини потрапляли до землі, що спричинило тривалу втрату родючості  земель СП “Таурас” та і земель сусіднього господарства. Кваліфікуйте дії Філатова. Чи зміниться кваліфікація в випадку попадання небезпечних речовин до випасів в результаті чого загинуло стадо КРХ сусіднього господарства?


ВАРІАНТ 4(С-Ф)

Теоретичне завдання:

 1. Злочини проти миру.
 2. Корисливі злочини проти власності, не пов’язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб
 3. Злочини проти суспільної моральності.

Практичне завдання:

 1. Зубко маючи на меті зірвати вибори мера міста встановив в одному з супермаркетів вибухівку і вночі підірвав. Внаслідок вибуху постраждало 76 чоловік, троє з яких померли. Визначте відповідальність Зубко.
 2. Увечері 26 березня 2002 року Купріков приїхав до Пархоменка Олега з метою незаконно отримати у останнього гроші. Брат Пархоменка – Микита, почувши та побачивши через вікно, що на вулиці під вікном відбувається сварка. Купріков шарпає за одяг та б’є Олега. Побачивши в руці Куприкова блискучий предмет, Микита із зарядженою рушницею вибіг на веранду, крикнув до Куприкова : “ Стій!”, а коли  той кинувся на нього, - вистрелив. Внаслідок пострілу Куприкова було позбавлено життя.Вироком Коломийського міського суду Івано-Франківської області Пархоменко Микиту засуджено за ч. 1 ст. 115 ККУ. Адвокат клопотав про перекваліфікацію дій винного на ст.118 ККУ. Чи підлягає задоволення клопотання адвоката?
 3. Махмутов займався тим, що знаходив дівчат віком від 6 до 10 років, запрошував їх до себе додому подивитися мультики. Привівши дівчину, він, під час перегляду останньою мультфільму, роздягався й займався мастурбацією. Дівчат, які перелякавшись, починали кричати, Махмутов відпускав, пригрозивши тим, що якщо це стане відомо ще комусь, то їм буде дуже погано. Давидова Катерина, кричати не стала й Махмутов, скориставшись цим вступив з нею у статевий зв’язок.

Визначте відповідальність Махмутова.

 

ВАРІАНТ 5 (Х-Щ)

Теоретичне завдання:

 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина
 2. Некорисливі злочини проти власності
 3. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя та здоров’я людини

Практичне завдання:

 1. 25 січня 2002 року о 21-годині, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, узгодивши план дій та взявши із собою кухонний ніж, Іванов, Сурко, Павлов та Антіпіна, прийшли до будинку, в якому проживала сім’я Рєзникових. Антіпіна викликала з будинку Резнікову Олену, на яку напали Іванов та Сурко, завдаючи при цьому їй декілька ударів ножем у шию, від яких сталася смерть потерпілої. Після цього всі четверо проникли у будинок, де Іванов, Сурко та Павлов позбавили життя Резнікова Радіона, а Антіпіна в цей час збирала в будинку гроші та інші речі. Внаслідок нападу вони заволоділи майном на загальну суму 4 тис. 170 грв. Кваліфікація дій Іванова, Сурко, Павлова та Антіпіної.
 2. Копалєвський, повертаючись з дачі на власному авто, виконував подвійний обгін. Усвідомлюючи, що  завершити  його він не встигне, Копалєвський вимушений був звернути на обочину зустрічного транспорту,  де знаходилися торгівельні лотки. Наслідком таких дій стала загибель трьох жінок, які торгували за прилавками. Копалєвський, виїжджаючи на обочину, вже напевно знав, що йому доведеться позбавити життя цих жінок, однак він вимушений був рятувати дружину та дочку, що знаходилися поруч. Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.
 3. Дробов проник на склад хімкомбінату та викрав там один кілограм сафролу і два кілограми ерготаміну, які потім продав Волошенко. Визначте відповідальність Дробова та Волошенко. Чи можливо буде притягнути Волошенко до кримінальної відповідальності, якщо він купував сафрол та ерготамін, не знаючи про неправомірність їх знаходження у Дробова ?

 

ВАРІАНТ 6 (Є-Я)

Теоретичне завдання:

 1. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи
 2. Злочини у сфері безпеки праці
 3. Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об’єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються ними чи пов’язані з ними

Практичне завдання:

 1. Адміністратор локальної комп’ютерної мережі АТ “Хвиля” Кущ порушив встановлені підприємством правила експлуатації цієї мережі. Використовуючи це, Скачко зміг скопіювати з комп’ютера АТ відомості, що складають комерційну таємницю. Внаслідок таких дій АТ „Хвиля” було спричинено істотну шкоду. Кваліфікуйте дії Куща та Скачка. Чи зміниться кваліфікація, якщо Скачко не скопіював, а викрав зазначену комп’ютерну інформацію. Кваліфікуйте дії Скачка.
 2. Жидков, близько 23.00, керуючи автомобілем ВАЗ-2108 у нетвердому стані і рухаючись по населеному пункту з перевищенням швидкості, не зупинився на вимогу державтоінспектора, а коли його почали переслідувати на патрульному автомобілі, він збільшив швидкість і намагався втекти. Інспектор ДАІ Коваленко та Ющенко через гучномовець вимагали зупинитися. Коваленко зробив попереджувальний постріл вгору, а потім кілька разів з автомату вистрілив в автомобіль, націлюючись у колеса. В результаті пострілів Жидкову були заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження, а пасажир, що знаходився в автомобілі, був смертельно поранений. Дайте кримінально-правову характеристику вчиненому.
 3. Працівнику відділу виконання покарань, що не пов’язані з позбавленням волі, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, надійшов вирок суду, за яким особа засуджена до 3-х років позбавлення волі була звільнена від відбування покарання випробуванням з іспитовим строком терміном у 2 роки та з сплатою штрафу 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. По закінченню іспитового строку, засуджений не вчинив нового злочину, але штраф не сплатив через скрутне матеріальне становище. Визначте, дії працівника відділу виконання покарань та суду. Чи можна за даних обставин говорити, що особа ухиляється від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі?

 

 

 

 

15. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

«Кримінальне право»

 

 1. Загальна характеристика кримінального права зарубіжних держав і його систем.
 2. Класифікація принципів кримінального права.
 3. Джерела кримінального права.
 4. Кримінальне право в системі юридичних наук.
 5. Екстрадиція в правовій системі України: основні кримінально-правові аспекти.
 6. Дія кримінального закону в просторі і по колу осіб.
 7. Поняття та види тлумачення закону про кримінальну відповідальність.
 8. Історія кримінального права України.
 9. Класифікація злочинів у кримінальному праві.
 10. Класифікація складів злочинів.
 11. Поняття об’єкта злочину і його види.
 12. Поняття і значення об’єктивної сторони складу злочину.
 13. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину.
 14. Поняття і види суб’єктів злочину.
 15. Суб’єктивна сторона складу злочину.
 16. Форми, види вини та їх вплив на кваліфікацію злочину.
 17. Ексцес виконавця, невдале підбурювання та пособництво як спеціальні питання відповідальності за співучасть у злочині.
 18. Причетність у кримінальному праві.
 19. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння: загальна характеристика.
 20. Необхідна оборона та умови її правомірності в кримінальному праві України та зарубіжних країн.
 21. Звільнення від кримінальної відповідальності: поняття та види.
 22. Завдання та функції кримінального права.
 23. Поняття злочину та його ознаки.
 24. Суспільно небезпечна бездіяльність як ознака об’єктивної сторони складу злочину.
 25. Поняття неосудності та її критерії.
 26. Форми множинності: теоретичні та прикладні аспекти.
 27. Довічне позбавлення волі: кримінально-правова характеристика.
 28. Спеціальний суб’єкт злочину
 29. Добровільна відмова співучасників
 30. Рецидив та його види.
 31. Підстава кримінальної відповідальності (ст. 2 КК)
 32. Дія кримінального закону в часі (ст.ст. 4-5 КК)
 33. Закінчений злочини (ст. 13 КК)
 34. Готування та замах на злочин (ст.ст. 14-16 КК)
 35. Добровільна відмова при незакінченому злочині (ст. 17 КК)
 36. Осудність. Обмежена осудність (  ст. 19-20 КК)
 37. Умисел і його види (ст. 24 КК)
 38. Необережність та її види (ст. 25 КК)
 39. Поняття співучасті (ст. 26 КК)
 40. Види співучасників та їх кримінальна відповідальність (ст. 27, 29 КК)
 41. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією та кримінальна відповідальність за вчинення злочинів у цих формах співучасті (ст. ст. 28, 30 КК)
 42. Форми співучасті. 
 43. Повторність злочинів та її правові наслідки (ст. ст. 32,35 КК)
 44. Сукупність злочинів та її правові наслідки (ст. ст. 33,35 КК)
 45. Рецидив злочинів та його правові наслідки (ст. ст. 34,35 КК)
 46. Необхідна оборона (ст. ст. 36,37 КК)
 47. Затримання особи, що вчинила злочин (ст. 38 КК)
 48. Крайня необхідність (ст. 39 КК)
 49. Фізичний або психічний примус (ст. 40 КК)
 50. Виконання наказу або розпорядження (ст. 41 КК)
 51. Діяння, пов’язане з ризиком (ст. 42 КК)
 52. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43 КК)
 53. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 44 КК)
 54. Звільнення від кримінальної відповідальності та її види (ст. ст. 45-49 КК)
 55. Поняття покарання та його мета (ст. ст. 50-52 КК)
 56. Штраф (ст. 53 КК)
 57. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ст. 55 КК)
 58. Громадські роботи (ст. 56 КК)
 59. Виправні роботи (ст. 57 КК)
 60. Позбавлення волі на певний строк (ст. 63 КК)
 61. Довічне позбавлення волі (ст. 64 КК)
 62. Загальні засади призначення покарання (ст. 65 КК)
 63. Призначення покарання за сукупністю злочинів (ст. ст. 70,72,73 КК)
 64. Призначення покарання за сукупністю вироків (ст. ст. 71-73 КК)
 65. Звільнення від покарання та його відбування (ст. 74 КК)
 66. Звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. ст. 75-78 КК)
 67. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК)
 68. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК)
 69. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК)
 70. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким (ст. 82 КК)
 71. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 83 КК)
 72. Амністія (ст. ст. 85-86 КК)
 73. Помилування (ст. ст.85,87 КК)
 74. Погашення та зняття судимості (ст. ст. 88-91 КК)
 75. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру (ст. 97 КК)
 76. Кримінальна відповідальність за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України
 77. Кримінальна відповідальність за державну зраду
 78. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань
 79. Кримінальна відповідальність за злочини проти життя особи
 80. Кримінальна відповідальність за злочини проти здоров’я особи
 81. Кримінальна відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
 82. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником
 83. Незаконне поміщення в психіатричний заклад
 84. Кримінальна відповідальність за зґвалтування
 85. Кримінальна відповідальність за надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців
 86. Кримінальна відповідальність за незаконного використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз
 87. Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму
 88. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати аліментів та коштів на утримання непрацездатних батьків
 89. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав
 90. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя
 91. Кримінальна відповідальність за порушення права на безоплатну медичну допомогу
 92. Кримінальна відповідальність за грабіж та його відмінність від розбою
 93. Відмінність шахрайства від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
 94. Кримінальна відповідальність за втягнення у вчинення терористичного акту
 95. Створення терористичної групи чи терористичної організації
 96. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму
 97. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: кримінально-правовий аспект
 98. Кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв: кримінально-правовий аспект
 99. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту
 100. Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни
 101. Кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України
 102. Кримінальна відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
 103. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу
 104. Кримінальна відповідальність за посягання на життя журналіста
 105. Кримінальна відповідальність за непокору та за невиконання наказу.
 106. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Поняття та склад злочину.
 107. Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації.
 108. Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму.
 109. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення.
 110. Поняття військового злочину: загальна характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.
 111. Кримінальна відповідальність за доведення банку до неплатоспроможності.
 112. Кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу.
 113. Кримінальна відповідальність за погроза або насильство щодо журналіста.
 114. Кримінальна відповідальність за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань.
 115. Зайняття гральним бізнесом. Кримінально-правова характеристика складу злочину.
 116. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців. Кримінально-правова характеристика складу злочину.
 117. Кримінальна відповідальність за вбивство через необережність.
 118. Кримінальна відповідальність за примушування до вступу в статевий зв'язок.
 119. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства.
 120. Кримінальна відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
 121. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
 122. Кримінальна відповідальність за посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 ККУ)
 123. Кримінальна відповідальність за диверсію (ст. 113 ККУ)
 124. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство (ст. 115 ККУ)
 125. Кримінальна відповідальність за привілейовані вбивства( ст.116-118 ККУ )
 126. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 ККУ)
 127. Кримінальна відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 ККУ)
 128. Кримінальна відповідальність за умисні тілесні ушкодження  середньої тяжкості (ст. 122 ККУ)
 129. Кримінальна відповідальність за умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 ККУ)
 130. Кримінальна відповідальність за побої і мордування (ст. 126 ККУ)
 131. Кримінальна відповідальність за катування (ст. 127 ККУ)
 132. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством (ст. 129 ККУ)
 133. Кримінальна відповідальність за зараження венеричною хворобою (ст. 133 ККУ)
 134. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту (ст. 134 ККУ)
 135. Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці (ст. 135 ККУ)
 136. Кримінальна відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 ККУ)
 137. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників (ст. 147 ККУ)
 138. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини (ст. 149 КК)
 139. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 КК)
 140. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла (ст. 162 КК)
 141. Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК)
 142. Кримінальна відповідальність за крадіжку (ст. 185 КК)
 143. Кримінальна відповідальність за грабіж (ст. 186 КК)
 144. Кримінальна відповідальність за розбій (ст. 187 КК)
 145. Кримінальна відповідальність за вимагання (ст. 189 КК)
 146. Кримінальна відповідальність за шахрайство (ст. 190 КК)
 147. Кримінальна відповідальність за привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК)
 148. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 192 КК)
 149. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво ( ст.197-1 КК)
 150. Кримінальна відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів (ст. 199 КК)
 151. Кримінальна відповідальність за контрабанду (ст. 201 КК)
 152. Кримінальна відповідальність за легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК)
 153. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації (ст. 255 КК)
 154. Кримінальна відповідальність за бандитизм (ст. 257 КК)
 155. Кримінальна відповідальність за терористичний акт (ст. 258 КК)
 156. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260 КК)
 157. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем (ст. 262 КК)
 158. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (ст. 273 КК)
 159. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК)
 160. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК)
 161. Кримінальна відповідальність за масові заворушення (ст. 294 КК)
 162. Кримінальна відповідальність за заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295 КК)
 163. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК)
 164. Кримінальна відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК)
 165. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 342 КК)
 166. Кримінальна відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК)
 167. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника (ст. 349 КК)
 168. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК)
 169. Поняття військового злочину (ст. 401 КК)