Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Курсова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпровський національний університет імені  Олеся Гончара

 

Факультет економіки

 

Кафедра економіки, підприємництва  та  управління  підприємством

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ  КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро, 2019 р.

 

Укладач: д.е.н., доц. Яровенко Т.С., професор кафедри економіки, підприємництва  та  управління  підприємством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

 

 

Яровенко Т.С. Методичні рекомендації для виконання  курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 076 «підприємництво, торгівля та біржова діяльність» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  денної та заочної форми навчання.  Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара, 2019. 37 с.

 

 

 

 

ЗМІСТ

Стор.

1. Мета та етапи виконання курсової роботи

4

2. Тематика та зміст розділів курсової роботи

5

3. Вимоги щодо виконання, оформлення та захисту курсової роботи

7

4. Завдання теоретико-дослідного розділу

10

5. Завдання розрахункового розділу

13

6. Рекомендована література

15

Додаток А. Титульний лист курсової роботи

17

Додаток Б.  Завдання до курсової роботи

18

Додаток В. Рецензія на курсову роботу

19

Додаток Г. Приклад змісту курсової роботи

21

Додаток Д.  Приклад вступу до курсової роботи

22

Додаток Є. Приклад оформлення формул, таблиць та літератури

24

Додаток Ж. Приклад оформлення титульного аркуша демонстраційного матеріалу до захисту курсової роботи

27

Додаток З. Вхідні дані для розрахунку за варіантами

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мета та етапи виконання курсової роботи

Курсова робота є одним із видів самостійної роботи студента, що передбачає поглиблене вивчення проблем фахової дисципліни «Організація виробництва» у взаємозв’язку теоретичних положень та їх практичного відображення у результатах виробничої діяльності суб’єктів господарювання.

Метою курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва» » є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях, семінарських і практичних заняттях, з питань ефективної організації основного, обслуговуючих та допоміжних виробництв суб’єктів господарювання із застосуванням спеціалізованого інструментарію.

 Основні завдання курсової роботи:

 • глибоке вивчення теоретичних основ обраної теми;
 • розширення, узагальнення і систематизація знань з дисципліни;
 • застосування сучасних методологічних підходів для дослідження предмета й об’єкта;
 • набування та подальший розвиток навичок самостійного виконання аналітичних досліджень: збирання інформації, її аналізу та узагальнення, оформлення результатів дослідження;
 • набуття досвіду використання довідкових і нормативних матеріалів, спеціальних літературних джерел;
 • систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни;
 • перевірити якість теоретичних знань;
 • оволодіти первинними навичками здійснення розрахунків;
 • сформувати вміння збирати, аналізувати, систематизувати літературні та законодавчі джерела;
 • розвинути здатність застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань;
 • вдосконалити уміння формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з предмета дослідження.

Курсова робота передбачає проведення розрахунків техніко-економічних показників з організації виробничого процесу, розробку організаційних і управлінських рішень, аналіз і оцінка їх економічної ефективності на прикладі умовного промислового підприємства.

Етапи виконання курсової роботи:

 • вибір теми курсової роботи та об'єкту дослідження (оформлення листа завдання до курсової роботи); тематика робіт визначається і затверджується кафедрою;
 • підбір  та вивчення літературних джерел, складання змісту та бібліографії з обраної теми;
 • вивчення матеріалу, підготовка до написання тексту роботи;
 • написання та оформлення курсової роботи відповідно до календарного графіка із консультацією керівника;
 • надання курсової роботи керівнику для перевірки;
 • доопрацювання (у разі необхідності) курсової роботи відповідно до зауважень керівника;
 • здача роботи керівникові для отримання допуску роботи до захисту;
 • курсова робота допускається до захисту за умови її наявності у скріпленому вигляді, наявності відзиву наукового керівника і реєстрації у журналі курсових робіт кафедри;
 • захист курсової роботи –  доповідь з презентацією результатів поведених розрахунків. 

Студенту призначається науковий керівник роботи, який зобов’язаний систематично (за узгодженим розкладом) консультувати студента, а також перевіряти виконання роботи поетапно і в цілому. Керівник здійснює: 

– допомогу студенту в уточненні теми роботи і розробці її змісту; 

– орієнтацію на збір необхідної інформації для написання роботи; 

– рекомендації щодо вибору літературних джерел: наукової, методологічної і спеціальної літератури; 

– консультації щодо змісту роботи; 

– контроль за виконанням окремих етапів роботи; 

– поради щодо оформлення роботи;

–  перевірку роботи. 

Керівник курсової роботи звертає увагу студента на недоліки в роботі (стиль викладу, оформлення, зміст підрозділів та ін.), але не виправляє їх сам. 

 

2. Тематика та зміст розділів курсової роботи

Курсова робота передбачає наявність 36 унікальних тем та варіантів вхідних даних, що обираються за порядковим номером студента у списку групи:

 1. Організація виробництва як напрямок економічної науки
 2. Історія розвитку організації виробництва
 3. Принципи раціональної організації
  виробничого процесу
 4. Виробничі системи як основа економіки підприємства
 5. Підприємство як складна виробнича система
 6. Технологічний процес як основа організації виробництва
 7. Виробничий процес як детермінанта ефективності функціонування підприємства
 8. Концептуальні основи планування виробничого процесу
 9. Особливості організаційних типів виробництва
 10. Організація трудових процесів на підприємстві
 11. Планування та аналіз витрат  робочого часу
 12. Методи аналізу витрат робочого часу
 13. Організація потокового виробництва
 14. Автоматизоване виробництво на промислових підприємства
 15. Організація інструментального господарства підприємства
 16. Визначення потреби підприємства в інструменті
 17. Енергетичне забезпечення виробництва на підприємстві
 18. Організація внутрішньозаводського транспорту
 19. Організація складського господарства
 20. Ремонтне обслуговування устаткування
 21. Умови праці як чинник ефективності організації виробництва
 22. Колективна форма праці на підприємстві
 23. Організація й обслуговування робочих місць
 24. Трудовий процес як основа організації праці
 25. Організація праці на промислових підприємствах
 26. Нормування праці  на промислових підприємствах
 27. Науково-технічна підготовка виробництва до випуску нової продукції
 28. Підготовка виробництва як складова її організації
 29. Якість продукції (послуг) як результат ефективної організації виробництва
 30. Контроль якості та випробування продукції
 31. Організаційне проектування виробничих систем
 32. Організація виробничого процесу в просторі
 33. Просторове розташування підприємства
 34. Організація виробничого процесу в часі
 35. Виробничий цикл як основа промислового виробництва
 36. Методи організації виробництва на промислових підприємствах

 

Послідовно розкриваються наступні питання із обов’язковим посиланням на літературні джерела.

Робота повинна містити:

 • титульний аркуш (Додаток А);
 • завдання на курсову роботу (Додаток Б);
 • рецензію на курсову роботу (Додаток В);
 • зміст (приклад у Додатку Г);
 • вступ (приклад у Додатку Д);
 • розділи роботи;
 • висновки;
 • список використаних джерел (приклад оформлення додаток Є).;
 • додатки (демонстраційний матеріал до захисту Додаток Ж).

Зміст (1 сторінка). В змісті слід вказати назви всіх розділів і підрозділів, списку використаних джерел із зазначенням початкових сторінок.

Вступ (1–2 сторінки). У вступі слід обґрунтувати актуальність дослідження, сформулювати мету роботи, завдання (що відповідатимуть змісту), визначити предмет дослідження тощо.

Основна частина структурно має складатися з 2-х розділів:

– теоретико-дослідний розділ, який включає три підпункти (по 9 – 10 сторінок кожен);

– розрахунковий розділ, якій включає чотири підпункти (по – 6 – 7 сторінок в залежності від обсягу розрахунків); Він містить опис вхідних даних, пояснення щодо розрахунку, формули розрахунку з підстановкою в них вхідних даних. За кожним етапом розрахунків ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно зробити висновок з зазначенням отриманих у ході розрахунку параметрів та обґрунтуванням доцільності прийняття того чи іншого параметра при організації виробничого процесу.

Висновки (2 сторінки) містять стислий конкретний виклад результатів проведених розрахунків, підтвердження економічної ефективності організації виробництва. Висновки мають охоплювати зміст усієї курсової роботи. Висновки повинні містити стислий огляд шляхів та заходів щодо поліпшення діяльності досліджуваного об’єкта, вирішення проблем, які було виявлено під час аналізу. Зазвичай висновки починаються оборотом „таким чином,...” або „отже...”, потім формулюється зміст самих висновків. Висновки повинні бути короткими, конкретними і випливати з викладеного матеріалу.

Список використаних джерел (15 – 20 джерел) містить відомості про всі використані джерела інформації в порядку посилання, які повинні бути оформлені відповідно до поставлених вимог.

У роботі не може бути повторень, надмірного цитування. Цитати мають бути короткими й органічно пов’язуватися з основним текстом. Повне копіювання не тільки цілих блоків, а й окремих фраз із наявних публікацій без посилання на джерело не дозволяється. На всі літературні джерела повинні бути обов’язкові посилання у тексті. Наприклад: [1; с. 34 –35] – джерело 1, сторінки з 34 по 35.  У посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання у курсовій роботі. При дослівному посиланні на джерело слід наводити цитати.

Обов’язковим є дотримання вимог державного стандарту щодо оформлення бібліографічних описів.

Перелік посилань укладають або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; або в порядку використання їх у тексті.

Законодавчі та нормативні акти, а також матеріали з електронних ресурсів зазначають в переліку посилань на загальних підставах.

За наявності в переліку посилань на інших мовах  (крім російської) утворюється додатковий ряд джерел літератури після основних.

У додатки виносяться: обов’язково – демонстраційний матеріал до захисту, а також громіздкі таблиці допоміжного характеру, блок-схеми тощо. Додатки розміщують після списку використаної літератури (за потреби) у порядку згадування в тексті пояснювальної записки курсової роботи.

 

3. Вимоги щодо виконання, оформлення та захисту курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Студент зобов’язаний регулярно звітувати про виконану роботу своєму керівникові. Час, відведений на керівництво курсовою роботою, керівник використовує для систематичних консультацій, передбачених розкладом, та перевірки виконання роботи (по частинах чи в цілому).

Захист курсової роботи.

Виконана згідно встановлених  та переплетена у м’яку обкладинку курсова робота здається на кафедру у визначений строк. Робота має бути подана керівникові на кафедру не пізніше зазначеної у завданні дати. Дату і час захисту встановлює кафедра. Зареєстрована робота передається керівникові для перевірки.

У випадку незадовільного стану виконання курсової роботи на ній робиться запис: «На доопрацювання». До захисту курсова робота не допускається, якщо:

 • відсутні певні структурні частини (розділи, вступ, висновки, список використаних джерел),
 • робота містить плагіат,
 • відсутні посилання у тексті на використані джерела,
 • простежується схожість з раніше виконаними курсовими роботами,
 • оформлення роботи не відповідає вимогам у методичних вказівках,
 • зміст роботи не відповідає темі.

Курсова робота виконується відповідно до цих методичних вказівок, інакше її не буде допущено до захисту. Курсова робота, що виконана не за затвердженою темою, або яка оформлена з відступом від вимог цих методичних вказівок, не допускається до захисту, незалежно від її змісту.

Студент виконує переробку роботи з урахуванням усіх зауважень керівника. Перероблений текст разом з першим варіантом із зауваженнями він представляє на повторну перевірку керівникові.

Курсова робота оцінюється за результатами захисту згідно критеріїв оцінювання за національною шкалою перед комісією, до складу якої входять три науково-педагогічних працівники, до початку сесійного контролю знань.

На захисті курсової роботи присутні  всі студенти групи, які мають право ставити запитання та висловлювати зауваження щодо роботи. 

 Він супроводжується презентацією демонстраційного матеріалу, який містить таблиці, графіки, схеми тощо, що висвітлюють результати дослідження. Демонстраційний матеріал (презентація) до захисту курсової роботи подається на листах формату А4 у трьох примірниках. Зразок оформлення титульного аркуша демонстраційного матеріалу до захисту курсової роботи наведено у додатку І. Студент може також використати програмні засоби для презентації та захисту результатів свого дослідження.

Доповідь з презентацією результатів поведених розрахунків триває 7 хвилин: актуальність теми та її мета – 1 хвилина; виклад результатів дослідження, тобто що саме автором самостійно здійснено, проаналізовано, розраховано тощо – 5 хвилин, висновки – 1 хвилина.

Члени комісії ставлять запитання з метою визначення рівня опрацювання студентом обраної теми, вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлене запитання. Остаточна оцінка виставляється комісією та заноситься у відомість і залікову книжку студента. При оцінювані курсової роботи враховується не лише якість самої роботи, характер викладу основних її положень при публічному захисті, але і її оформлення.

Захищена курсова робота зберігається на кафедрі протягом 5-ти років.

 

Вимоги щодо оформлення.

Вимоги до оформлення звіту містяться у методичних рекомендаціях щодо нормоконтролю дипломних та курсових робіт, звітів з практики, рефератів.

Текст курсової роботи друкують шрифтом Times New Roman, через 1,5 інтервал, 14 кеглем. Абзацний виступ дорівнює  1,25 см. Поля сторінки: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –15 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. Сторінки повинні бути пронумеровані в верхньому правому куті (титул, зміст та рецензія не нумерується, а сторінка вступу має номер 4). Мова курсової роботи державна, стиль науковий, без орфографічних, граматичних, пунктуаційних і синтаксичних помилок, послідовність логічна.

 

Типові помилки студентів при написанні курсової роботи.

 1. Зміст роботи не відповідає її плану або не розкриває теми цілком чи в її основній частині.
 2. Автор не виявив самостійності, робота є компіляцією чи плагіатом.
 3. Не зроблений глибокий, всебічний аналіз нової спеціальної літератури з теми дослідження.
 4. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням.
 5. У роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичений матеріал.
 6. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури поданий довільно, без дотримання вимог державного стандарту.
 7. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона виконана неохайно, з помилками.
 8. План роботи непродуманий, нелогічний, включає не всі етапи розрахунків.
 9. Зміст роботи викладається не самостійно, а шляхом комбінування уривків з різноманітних літературних джерел.
 10. Виклад матеріалу не завжди відповідає планові, непослідовний, перевантажений відомостями, що не стосуються теми або мають другорядний характер. Питання плану в тексті не виділяються заголовками.
 11. Використовується застарілі матеріали.
 12. Описовий характер робіт, недостатнє застосування розрахованих показників та відсутність їх аналізу в тексті.
 13. Порушення співвідношення обсягів основних розділів теми.
 14. Граматичні помилки, неприйняті скорочення слів.
 15. Недбале оформлення роботи, відсутність полів, нумерації сторі­нок, посилань на літературні та статистичні джерела.
 16. Довільне, без дотримання методичних вимог, складання списку використаної літератури.
 17. Неповнота і недбалість виконання графічної частини роботи: відсутність назв, умовних позначень, посилань на інформаційні джерела, використання сканованих рисунків і таблиць.

 

4. Завдання теоретико-дослідного розділу 

Тема

Теоретичні питання

 1.  

Організація виробництва як напрямок економічної науки

 1. Закони організації та їх вплив на роботу системи виробництва.
 2. Комплексна модель організації виробництва.
 3. Сутність і суспільне значення організації виробництва.
 1.  

Історія розвитку організації виробництва

 1. Історичні етапи розвитку організації виробництва.
 2. Внесок Г. Форда в управління виробництвом.
 3. Внесок Ф. Тейлора в організацію виробництва.
 1.  

Принципи раціональної організації
виробничого процесу

 1. Принципи спеціалізації, диференціації, концентрації та інтеграції виробництва.
 2. Принципи паралельності, пропорційності, безперервності та ритмічності виробництва.
 3. Принципи прямо точності, автоматичності, гнучкості та гомеостатичності.
 1.  

Виробничі системи як основа економіки підприємства

 1. Виробництво як відкрита система та її структура.
 2. Закони організації виробничих систем.
 3. Особливості і властивості виробничих систем.
 1.  

Підприємство як складна виробнича система

 1. Цілі та завдання організації виробництва та підприємства.
 2. Властивості підприємства як виробничої системи.
 3. Сучасні виробничі стратегії та концепції організації вироб­ництва.
 1.  

Технологічний процес як основа організації виробництва

 1. Сутність та значення технології.
 2.  Класифікація технологій.
 3. Технологічний процес, його види та складові.
 1.  

Виробничий процес як детермінанта ефективності функціонування підприємства

 1. Сутність та структура виробничого процесу.
 2. Класифікація виробничих процесів.
 3. Планування та оптимізація виробничого процесу.
 1.  

Концептуальні основи планування виробничого процесу

 1. Основи розробки технологічного процесу.
 2. Маршрутна карта: зміст, види та роль.
 3. Заходи щодо поліпшення процесу планування виробництва.
 1.  

Особливості організаційних типів виробництва

 1. Відмінності одиничного та серійного виробництв
 2. Особливості масового виробництва
 3. Основні показники організації виробництва: коефіцієнти закріплення операцій, серійності, масовості.
 1.  

Організація трудових процесів на підприємстві

 1. Трудовий і виробничий процеси: поняття та відмінності
 2. Структура витрат часу у виробничому процесі
 3. Організація праці та її форми.
 1.  

Планування та аналіз витрат  робочого часу

 1. Класифікація витрат робочого часу
 2. Структура нормованого і ненормованого робочого часу
 3. Типова структура норми часу та штучно-калькуляційного часу
 1.  

Методи аналізу витрат робочого часу

 1. Хронометраж робочого часу: поняття, види та значення.
 2. Фотографія робочого дня: поняття, види та значення.
 3. Особливості фотохронометражу робочого часу
 1.  

Організація потокового виробництва

 1. Сутність і характерні ознаки потокового методу виробництва.
 2. Вибір та компонування потокових ліній, їх  основні параметри.
 3. Удосконалювання потокових методів виробництва.
 1.  

Автоматизоване виробництво на промислових підприємства

 1. Автоматизація виробничих процесів
 2. Класифікація автоматичних ліній
 3. Робототехнічні систем  та гнучке автоматизоване виробництво
 1.  

Організація інструментального господарства підприємства

 1. Основні завдання інструментального господарства
 2. Організаційно-виробнича структура інструментального господарства та форми його організації
 3. Класифікація та індексація оснащення.
 1.  

Визначення потреби підприємства в інструменті

 1. Потреба підприємства в інструменті: методичні підходи
 2. Регулювання запасу інструменту
 3. Шляхи вдосконалювання інструментального господарства
 1.  

Енергетичне забезпечення виробництва на підприємстві

 1. Види енергоносіїв і форми енергозабезпечення.
 2. Нормування енергоспоживання та контроль використання енергоресурсів.
 3. Резерви та напрями вдосконалення енергетичного господарства.
 1.  

Організація внутрішньозаводського транспорту

 1. Завдання та склад транспортного господарства
 2. Організація і розрахунки перевезень
 3. Транспортні засоби та їх вибір
 1.  

Організація складського господарства

 1. Мета і завдання матеріального забезпечення та організація складського господарства.
 2. Класифікація складів та їх оснащення
 3. Розрахунок технічних засобів зберігання вантажів та визначення потреби у складських площах
 1.  

Ремонтне обслуговування устаткування

 1. Мета і завдання технічного обслуговування та ремон­ту
 2. Організація ремонтної служб та ремонтні нормативи
 3. Форми організації ремонтного обслуговування устаткування та зарубіжний досвід ремонту
 1.  

Умови праці як чинник ефективності організації виробництва

 1. Чинники виробничого середовища, що впливають на працездатність людини в процесі виробництва
 2. Зміна працездатності протягом робочої зміни
 3. Шкідливі та складні умови праці.
 1.  

Колективна форма праці на підприємстві

 1. Виробнича бригада: сутність та роль
 2. Види бригад
 3. Принципи проектування організації та оплати праці в бригадах
 1.  

Організація й обслуговування робочих місць

 1. Сутність та види робочих місць
 2. Вимоги до організації та оснащення робочих місць.
 3. Технологічне планування робочого місця
 1.  

Трудовий процес як основа організації праці

 1. Загальна характеристика трудових процесів
 2. Основи проектування трудового процесу
 3. Сучасні концепції проектування праці
 1.  

Організація праці на промислових підприємствах

 1. Сутність, цілі і завдання організації праці
 2. Напрями організації праці
 3. Поділ та кооперація праці.
 1.  

Нормування праці  на промислових підприємствах

 1. Вимірювання праці: підходи та показники
 2. Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу
 3. Визначення та вдосконалення норм праці
 1.  

Науково-технічна підготовка виробництва до випуску нової продукції

 1. Зміст і задачі підготовки виробництва
 2. Система створення та освоєння нової продукції
 3. Організація науково-технічних досліджень
  і конструкторської підготовки виробництва
 1.  

Підготовка виробництва як складова її організації

 1. Проектно-конструкторська підготовка виробництва
 2. Технологічна і екологічна підготовка виробництва
 3. Організаційна підготовка виробництва й освоєння нового продукту
 1.  

Якість продукції (послуг) як результат ефективної організації виробництва

 1. Взаємозв’язок технологічного  розвитку підприємства та якості продукції
 2. Показники якості продукції
 3. Методи оцінювання рівня якості продукції
 1.  

Контроль якості та випробування продукції

 1. Організаційні форми і методи контролю якості продукції на підприємстві
 2. Стандартизація процесів, продукції, послуг і регулювання рівня якості продукції
 3. Організаційна структура й основні функції технічного контролю якості продукції підприємства
 1.  

Організаційне проектування виробничих систем

 1. Загальні положення та принципи формування організаційного проекту виробництва
 2. Діагностика стану виробничої системи
 3. Процес організаційного проектування та раціоналізації виробничих систем
 1.  

Організація виробничого процесу в просторі

 1. Просторові зв’язки у виробничому процесі
 2. Виробнича структура та її види
 3. Цехова виробнича структура
 1.  

Просторове розташування підприємства

 1. Критерії розташування виробничих об’єктів
 2. Оптимізація виробничої структури
 3. Тенденції розвитку й удосконалення виробничих структур
 1.  

Організація виробничого процесу в часі

 1. Розрахунок тривалості виробничого циклу простого процесу
 2. Партії деталей та розрахунок їх розміру
 3. Визначення виробничого циклу складного процесу
 1.  

Виробничий цикл як основа промислового виробництва

 1. Сутність і види виробничих циклів
 2. Складові та структура виробничого циклу
 3. Шляхи та чинники скорочення тривалості виробничого циклу
 1.  

Методи організації виробництва на промислових підприємствах

 1. Сутність і умови вибору організаційного методу.
 2. Організація непотокового виробництва.
 3. Партіонний метод обробки деталей.

 

5. Завдання розрахункового розділу

 

2.1. Проектування та аналіз потужності виробництва

 

Завдання №2.1.1.

Річна потужність цеху по фільтрації води (перед розливом) заводу з виробництва мінеральної води (N1) млн. л. Виробнича потужність розливного цеху становить  (N2) тис. шт. пляшок ємністю (Є) на годину. Потужність цеху з пакування (N3) пакувальних ящика по (К) пляшок в кожному за 10 хвилин. Режим роботи заводу (S) змін на добу по (t) години. Кількість календарних днів на рік (Dк), святкових (Dс) та  вихідних (Dв).

Необхідно: 1) оцінити ступінь пропорційності між технологічно-сумісними цехами підприємства з виробництва мінеральної води; 2) виявити «вузьке місце» в організації виробництва;  3) визначити обсяг виробництва заводу у цілому; 4) зробити висновки та надати рекомендації щодо підвищення ефективності організації виробництва.

Завдання №2.1.2.

У цеху є в наявності (N) одиниць обладнення, в т.ч. (Nр) одиниць обладнання не змонтовані (резервні), що знаходяться на складі, та (Nн) одиниці знаходяться у ремонті. Календарний фонд часу роботи цеха складає (Dк) днів. Цех  працює (d) днів на тиждень у (S) змін на добу по (t) години. Очікувані технологічно-неминучі перерви в роботі обладнання (Тп) годин на рік, а простої обладнання у ремонтах становлять (Тр) годин на рік. Втрати часу на позапланові ремонти та простої з вини робітників складають (В) % ефективного часу роботи обладнання. Паспортна  потужність одниниці обладнення (Nпас)  тон на годину. Проектна трудомісткість виготовлення однієї тонни продукту даного виду  становить (Gпр) нормо-годин. Фактичний коефіцієнт виконання планових норм виробітку дорівнює (Кнв).

Необхідно:  обчислити величини паспортної, наявної, проектної й фактичної виробничої потужності цеху, потенційні та наявні резерви потужностей. Зробити висновки відносно ефективності роботи даного цеха.

 

2.2. Планування роботи інструментального та ремонтного господарств підприємства

Завдання №2.2.1.

Норма часу на виготовлення інструменту (Нч) хвилин, а підготовчо-заключний час  на виготовлення партії інструменту (tпз) годин. Коефіцієнт, що враховує необхідний час на переналагодження обладнання (kп). Час поновлення запасу (tпон) днів, час нормального виготовлення партії інструменту (tнв) днів, а час її термінового виготовлення (tтв) днів.

Необхідно:  визначити мінімальний, максимальний і середній запаси, запас точки замовлення інструменту (фрез) задля забезпечення безперервної роботи підприємства; продемонструйте розв’язок графічно.

 

Завдання №2.2.2.

На підприємстві налічується (n) одиниць устаткування. Середня ремонтна складність одиниці устаткування становить (k) ремонтних одиниць. Структура ремонтного циклу охоплює один капітальний ремонт, (m) середні та (s) поточні ремонти й низку періодичних техоглядів. Тривалість міжремонтного періоду (w)  рік, а міжоглядового періоду (u) місяці. Норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання ремонт­них робіт, нормо-год: капітального ремонту (Hкап); середнього ремонту (Hср); поточного (Hпот); огляд (Hо). Річний ефектив­ний час роботи одного робітника (Тр) годи, а коефіцієнт виконання норм планується на рівні (Квн) %.

Необхідно:  визначити тривалість ремонтного циклу; розрахувати кількість техоглядів; обчислити загальну середньорічну трудомісткість ремонтних робіт і кількість ремонтників.

 

2.3. Планування та наліз роботи енергетичного господарства підприємства

Завдання №2.3.1.

Визначити планові річні витрати підприємства на електроенергію, якщо виробнича програма складає виробів А (Na) штук, виробів Б (Nб) шт., виробів В (Nв) шт. Норма витрати електроенергії (в основному виробництві) при виробництві одиниці виробу А (Hа) кВт.год./шт. Перевідні енергетичні коефіцієнти в основному виробництві для виробів прийнято: kа = 1 (для всіх варіантів), kб та  kв  – за варіантами.

Витрата енергії в цехах допоміжного виробництва становить (r) % від витрат енергії на технологічні цілі в основному виробництві.

Крім того, сумарна встановлена потужність енергоприймачів в обслуговуючому виробництві  (M) тис. кВт., при фонді часу роботи устаткування (Dр) днів на рік.  Режим роботи заводу (S) змін на добу по (t) години. Втрати електроенергії у мережі (y) %.

Необхідно:  визначити планові річні витрати на електроенергію підприємства.

 

Завдання №2.3.2.

Норма витрат енергії на одиницю продукції станов­ить (Nо) кВт.год./шт., витрати енергії на допоміжні потреби (Vд) млн. кВт.год. Втрати енергії в мережі  (v) млн. кВт.год., відпуск енергії на сторону (Vс) млн. кВт.год. Передбачається випуск про­дукції обсягом (Q) млн. шт., масою (m) тон та вартістю ($) млн. грн. Вартість пасивної частини основних фондів (Fп) тис. грн., а активної  (Fа) тис. грн.

Необхідно:  визначити загальну потребу підприємства в електроенергії, показники енергоозброєності (електроозброєності) виробництва та енергоємності продукції.

 

 

2.4. Планування роботи транспортного та складського господарств підприємства

Завдання №2.4.1.

Добовий вантажообіг двох цехів (Qд) тон.

Маршрут пробігу автокара двобічний.

Середня швидкість руху автокара за маршрутом (V) м/хв.

Вантажопідйомність автокара (q) тон.

Відстань між цехами (L) метрів.

Час вантажно-розван­тажувальних робіт у першому цеху становить (tзр1) хвилин, а в другому — (tзр2) хвилин.

Коефіцієнт використання вантажопідйомності автокара (kв), коефіцієнт використання часу роботи автокара (kч).

Режим роботи заводу (S) змін на добу по (t) години.

Необхідно: визначити потрібну кількість автокарів, рівень їх завантаження, продуктивність автокара за один рейс.

 

Завдання №2.4.2.

Річна витрата чорних металів на заводі становить (Q) тон. Склад працює  (Dр) днів на рік.  Метал надходить періодично протягом року (n) разів. Тривалість страхового запасу (Zс) днів. Зберігається метал на складі на підлозі. Можлива маса вантажу на 1 м2 площі підлоги (m) тон, а коефіцієнт її використання (k).

Необхідно:  визначити необхідну загальну площу складу, якщо

 

6. Рекомендована література

Основна:

 1. Яковлєв А. І. [та ін.]. Організація виробництва : підручник / за ред.: А. І. Яковлєв, С. П. Сударкіна, М. І. Ларка ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т".  Харків : НТУ "ХПІ". 2016. 436 с.
 2. Петренко К. В., Скоробогатова Н.Є. Економіка іорганізація виробництва: навчальний посібникдля здобувачів ступеня бакалавра за технічними та інженерними спеціальностями. К: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 177с.
 3. Круш П.В., Подвігіна В.І., Гулевич В.О. та ін.Організація виробництва: Підручник. К.: Каравела. 2018. 552 с.

Додаткова:

 1. Васильков В. Г. Дзюбенко Л. М.  Організація виробництва: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2003. 241 с.
 2. Васильков В.Г. Організація виробництва. Навч. посіб. К:КНЕУ, 2003.  524 с.
 3. Гриньова В.М. Організація виробництва:  Навч. посіб. К.:Знання, 2009.  582с.
 4. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник.  К.: Центр навчальної літератури, 2006. 488с.
 5. Курочкин А.С. Организация производства: Учеб. пособ.  К.: МАУП, 2001.  216с.
 6. Онищенко В.О. Редкін О. В. та ін. Організація виробництва: Навч. посіб. Лібра, 2005. 376с.
 7. Тян Р.Б., Багрова І.В.  Організація виробництва:  Навч. посіб. Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2003.  186 с.

 

Інформаційні ресурси:

 1. Цифровий репозиторій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_dep&id=39.
 2. Матеріали періодичних видань: «Актуальні проблеми економіки», «Економіка і прогнозування»,  «Економіка України», «Фінанси України», «Статистика України», «Економіка та держава», «Економіка. Менеджмент. Бізнес», «Ефективна економіка», «Економіка. Фінанси. Право», «Академічний огляд», «Бизнес Информ» та інші.
 3. Матеріали інформаційно-довідкових ресурсів:
 • Online Библиотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.com/
 • Підручники для студентів онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://stud.com.ua/
 • Он-лайн бібліотека підручників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/
 • Он-лайн-бібліотека освітньої та наукової літератури [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://eduknigi.com/index.php Навчальні матеріали он-лайн http://pidruchniki.com/
 • Електронна бібліотека info-library [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/
 • Електронна економічна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lukyanenko.at.ua/
 • Українська електронна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://libr.org.ua/
 • Электронная библиотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.finbook.biz/
 • BukLib [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://buklib.net/
 • Kommersant [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kommersant.org.ua/

 

 

 

 

 

 

Додаток А. Титульний лист курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет економіки

Кафедра  економіки, підприємництва та управління підприємством

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «Організація виробництва»

 

на тему:  «?????????????відповідно до варіанту???????????????????????????????????????????»

 

 

  Студента (ки) групи_________________

 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

 

____??????????????????????????.__________                             (прізвище та ініціали)

 

Керівник __________________________________________________________________________

 (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

 

 

Кількість балів____________ 

 

Національна шкала ________

 

Оцінка  ECTS _____________

 

Члени комісії :                   ___________               ____________________________

                                                                                        (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали)

                                                                                                    

                                            ___________               ____________________________

                                                                                        (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали)

                                                                                                     

                                            ___________               ____________________________

                                                                                        (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали)

                                                                                                    

                                                               

 

 

м. Дніпро, 2018 р.

Додаток Б. Лист завдання до курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет економіки

Кафедра  економіки, підприємництва та управління підприємством

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ

 

до курсової роботи з дисципліни «Організація виробинцтва»

 

 

студенту ____??????????????????????????.__________                             групи:_________

                                                                    (прізвище та ініціали)

 

1. Тема: «??????????????????відповідно до варіанта????????????????????» 

 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи: 09.12.2019 р.

 

 

3. Зміст пояснювальної записки:

ВСТУП

1 ТЕОРЕТИКО-ДОСЛІДНИЙ РОЗДІЛ

2 РОЗРАХУНКОВИЙ  РОЗДІЛ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Дата видачі завдання: 02.09.2019 р.

 

Керівник курсової роботи                  ____________                   _______________                    

                                                                                                                           (підпис)                                                  (прізвище й ініціали)

 

Завдання до виконання прийняв:        ____________                   _______________                    

                                                                                                                           (підпис)                                                   (прізвище й ініціали студента)

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В. Рецензія на курсову роботу

РЕЦЕНЗІЯ на курсову роботу

з дисципліни «Організація виробництва»

на тему:  «????????????????????????????????????????????????????????»

Студента (ки) групи________076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

____??????????????????__________

         (прізвище, ім’я та по батькові студента)

 

Параметри оцінювання, критерії оцінювання за бальною шкалою

Діапазон оцінки, бали

 

Оцінювання якості курсової роботи

1. Оцінка інформаційної бази (опрацювання фахової літератури, використання законодавчих та нормативних актів тощо):

0 – зміст кожного з підрозділів не засвідчує використання можливої інформаційної бази;

5 – зміст підрозділів свідчить про часткове використання інформаційної бази;

10 – зміст підрозділів свідчить про максимально можливе використання інформаційної бази.

0 – 10

 

2. Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату:

0 – понятійний апарат не сформовано, теоретичні аспекти проблеми не розкриті;

5 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті;

10 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми розкриті частково;

15 – понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті.

0 –15

 

3. Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств:

0 – фактологічний матеріал не використаний;

5 – фактологічний матеріал залучений, але особливості прояву та розв’язання проблеми на підприємстві не висвітлені;

10 – фактологічний матеріал залучений, особливості прояву та розв’язання проблеми на підприємстві висвітлені.

0 – 10

 

4. Ступінь якості проведених розрахунків:

0 – практичні розрахунки відсутні;

5 – практичні розрахунки зроблено поверхнево, без висновків і узагальнень;

10 – практичні розрахунки наявні, але узагальнення відсутні або некоректні;

15 – практичні розрахунки вірні та супроводжуються коректними висновками та узагальненнями.

0 –15

 

5. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам:

0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог;

5 – текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог;

10 – текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог.

 

0 – 10

 

Оцінювання захисту курсової роботи

1. Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження:

 0 – студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження;

5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження;

 10 – студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження.

0 – 10

 

2. Використання демонстраційного матеріалу:

0 – демонстраційний матеріал не використано, доповідь побудована нелогічно та не структурно;

5 – демонстраційний матеріал не використано, але доповідь побудована чітка та структурована логічно або використано демонстраційний матеріал, але доповідь побудована нелогічно та не структурно;

10 – чітка структурована доповідь супроводжена демонстраційним матеріалом.

0 – 10

 

3. Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання:

0 – студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання;

10 – студент надає неповні, поверхневі, необґрунтовані відповіді на поставлені питання;

15 – студент надає повні, обґрунтовані відповіді з декількома неточностями;

20 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання.

0 – 20

 

Усього

100

 

 

 

Члени комісії :                   ___________               ____________________________

                                                                                        (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали)

                                            ___________              ____________________________

                                                                                        (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали)

                                            ___________               ____________________________

                                                                                        (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г. Приклад змісту курсової роботи на тему «Організація виробництва як напрямок економічної науки»

 

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП…………………………………………………………………………….

4

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ДОСЛІДНИЙ РОЗДІЛ…...…………………………..

6

1.1

Закони організації та їх вплив на роботу системи виробництва………………………………………………………….……

?

1.2

Комплексна модель організації виробництва…………………………….

?

1.3

Сутність і суспільне значення організації виробництва..………………...

 

РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ………………………………………..

?

2.1

Проектування та аналіз потужності виробництва……………………..

?

2.2

Планування роботи інструментального та ремонтного господарств підприємства………………………………………………………………

?

2.3

Планування та аналіз роботи енергетичного господарства підприємства

 

2.4

Планування роботи транспортного та складського господарств підприємства………………………………………………………………

 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………

?

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..

?

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..

?

 

* пункти 1.1, 1.2,1.3 – відповідно до варіанту теми;

   назви пунктів 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – у всіх студентів однакові, а розрахунки здійснюються за даними відповідного варіанту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д.  Приклад вступу до курсової роботи

ВСТУП

 

Актуальність роботи.

В існуючих умовах господарювання, що супроводжуються ризиками та  невизначеністю, традиційні методи організації виробничих процесів часто не відповідають сучасним вимогам ринку, не враховують специфіку конкретних виробництв, що зменшує виробничий потенціал та рівень конкурентоспроможності підприємств як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Тому виникає необхідність удосконалення системи організації виробництва яка б задовольняла потреби менеджерів у разі запровадження будь-яких інноваційних змін і нововведень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам організації виробництва приділено значну увагу представниками різних зарубіжних  наукових шкіл, серед яких Ф. Гілберт, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. Вагомий внесок у розробку проблем організації виробництва серед українських економістів зробили: О. Амоша, Б. Андрушків, Д. Богиня, О. Бобров, І. Бондар, А. Гудсков, В. Данюк, М. Долішній, Б. Ігумнов, М. Кім, А. Кутиркін, С. Мочерний, В. Плаксов, С Покропивний, М. Прокопенко, З. Сотченко, П. Харів, М. Хопчан, М. Чумаченко тощо. Їхні дослідження спрямовані на принципи побудови економічної стратегії розвитку організації виробництва підприємств та фактори, що забезпечують ефективність її застосування. Однак, у зв’язку із зростанням рівня конкуренції, переорієнтацією ринків збуту та посиленням євроінтеграційних процесів питання вдосконалення організації виробництва в умовах інноваційного розвитку залишаються мало вивченими й потребують подальшого дослідження.

Метою курсової роботи є вивчення теоретико-методологічних й методичних аспектів організації виробництва на промисловому підприємстві, а також розробка практичних рекомендацій щодо підвищення її ефективності.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких основних завдань:

 • дослідити закони організації та їх вплив на роботу системи виробництва;
 • побудувати комплексну модель організації виробництва;
 • визначити сутність і суспільне значення організації виробництва;
 • провести проектування та аналіз потужності виробництва;
 • здійснити планування роботи інструментального та ремонтного господарств підприємства;
 • здійснити планування та аналіз роботи енергетичного господарства підприємства;
 • здійснити планування роботи транспортного та складського господарств підприємства.

Об'єктом дослідження є організація виробництва як основа економіки промислового підприємства.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні й методичні  аспекти організації виробництва на промислових підприємствах.

У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, а саме:  критичного, історично-логічного та діалектичного аналізу і синтезу, наукової абстракції, індукції та дедукції, узагальнення та порівняння, графічний  метод, а також програма для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel.

Інформаційною базою дослідження є: навчально-методичні літературні джерела, енциклопедичні джерела; класифікатори; наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних літературних джерел (з  15-ти найменувань) та додатку. Вона містить ????? сторінок тексту, ???? рисунків, ???? таблиць.

 

 

 

 

 

Додаток Є. Приклад оформлення формул, таблиць та літератури

 

Вимоги до оформлення формул

Формули подаються за допомогою редактора MSEquation і розміщуються симетрично до тексту. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку (наприклад (2.2) - друга формула другого розділу) та наводить в круглих дужках. Номер пишуть на рівні нижньої строки формули, до якої він належить. Після формули пишуть слово "де" і розшифровують значення символів:

 

     ,                                                       (2.2)

 

де А - ...    ;

     В - ….  ;

     С - ….. .

 

Вимоги до оформлення таблиць

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Розміщують їх після першого згадування в тексті, або на наступній сторінці. Номер таблиці складається з номеру розділу й порядкового номера таблиці в межах розділу, розділених крапкою. Слово “Таблиця _” указують один раз зліва над першою частиною таблиці з зазначенням її порядкового номера. Далі через тире розміщують стислу назву, яка повинна відбивати зміст таблиці. Назву друкують малими літерами (крім першої великої). При перенесенні таблиці на другу сторінку назви графи нумерують і переносять їхню нумерацію на наступну сторінку після слів “Продовження табл. ___”. Заголовки і підзаголовки граф таблиці починають з великої літери.  У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапку не ставлять. Числові величини в одній графі повинні мати, як правило, однакову кількість десяткових знаків. Коли цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Якщо всі показники таблиці мають однакові виміри, їх виносять у заголовок. Позначення одиниць виміру повинно відповідати стандартам. Цифри в графах слід проставляти так, щоб відповідні розряди чисел по всій колонці були розміщені один під одним. Потрібно дотримуватися однакової кількості десяткових знаків для всіх значень цифрових величин в одній графі.

 

Таблиця 2.3 – Показники ????????????????????

 

Показник

Од. виміру

????

????

????

????

????

1

2

3

4

5

...

...

????

 

 

 

 

 

 

????

 

 

 

 

 

 

               

 

Закінчення табл. 2.3

 

1

2

3

4

5

...

...

????

 

 

 

 

 

 

????

 

 

 

 

 

 

 

Приклади оформлення списку літератури
згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення
та правила складання» з урахуванням правок

 

Характеристика

джерела

Приклад оформлення

Книги

Один

автор

Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с.

Два

автора

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с.

Три

автора

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприємництво у сільській місцевості : довідник. Житомир, 2013. 321 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / Вїтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А. Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с.
 2. Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с.
 3. Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 2003. 174 с.

П’ять і більше авторів

Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін. ; за ред. М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 124 с.

Колективний автор

Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015. 648 с.

Багатотомне видання

Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / гол. ред. В. В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с.

За редакцією

Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за ред. І. Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с.

Автор і перекладач

 1. Котлер Ф. Основи маркетинга : учеб. пособие / пер. с англ. В. Б. Боброва. Москва, 1996. 698 с.
 2. Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з англ. В. Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с.

Розділ книги

Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері виробництва. Основи аграрного підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. С. 5-15.

Тези доповідей,

матеріали

конференцій

 1. Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних відходів на природні ресурси світу. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : Полісся, 2014. С. 103-108.
 2. Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні читання:2013 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,4-6 квіт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 87-91.

Статті з

продовжуючих та періодичних видань

 1. Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31-34.
 2. Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23-28.
 3. Акмеологічні засади публічного управління /Є. І. Ходаківський та ін. ВісникЖНАЕУ. 2017. № 1, т. 2. С. 45-58.
 4. Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chaikin O. V. Ukraine agricultural land market formation preconditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017. Vol. 65, №. 1. P. 259-271.

Підручники електронні

Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11. 2017).

Законодавчі

документи електронні

 1. Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 18 (дата звернення: 02.11.2017).
 2. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : проект / М-во аграр. політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення: 13.10.2017).

Періодичні видання

 1. Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного виробництва та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna- ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017).
 2. Neave H. Deming's 14 Points for Management: Framework for Success. Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician). 2012. Vol. 36, № 5. P. 561-570. URL:http://www2.fiu.edu/~revenk/pad3003/Neave.pdf (Last accessed: 02.11.2017).
 3. Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in the Age of Stephen Colbert and Jon Stewart. Journal of Popular Culture. 2009. Vol. 42, № 5. P. 856-874. DOI: 10.1111/j.1540-5931.2009.00711 .x.

Сторінки з веб-сайтів

Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2017).

Законодавчі і нормативні документи (інструкції, накази)

 1. Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. / Верховна Рада України. Харків : Право, 2016. 82 с.
 2. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень : Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2164. Урядовий кур ’єр. 2017.9 листоп.
 3. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. наказом М-ва фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21-42.
 4. Про затвердження Порядку забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних : наказ М-ва освіти і науки України від 2 серп. 2017 р. № 1110. Вища школа. 2017. № 7. С. 106-107

Стандарти

 1. ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління якістю. [Чинний від 2001-06-27]. Київ, 2001. 24 с. (Інформація та документація).
 2. СОУ-05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України)

Патенти

Комбайн рослинозбиральний універсальний : пат. 77937 Україна : МПК A01D 41/02, A01D 41/04, A01D 45/02. № а 2011 09738 ; заявл. 05.08.2011 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5.

Авторські свідоцтва

 1. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. Стенка рулонного пресс-подборщика / В. Б. Ковалев, Б. Мелегов. № 4185516 ; заявл. 22.01.87 ; опубл. 23.08.88, Бюл. № 31.

Дисертації,

автореферати

дисертацій

 1. Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму мешканців сільських територій Полісся України : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир, 2011. 392 с.
 2. Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму мешканців сільських територій Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 03.00.16. Житомир, 2011. 40 с.

Препринти

Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. 7 с. (Препринт. НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

     

 

 

 

Додаток Ж. Зразок оформлення титульного аркуша демонстраційного матеріалу до захисту курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет економіки

Кафедра  економіки, підприємництва та управління підприємством

 

 

 

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

з дисципліни «Організація виробництва»

 

на тему:  «????????????????????????????????????????????????????????»

 

 

  Студента (ки) групи__________

 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

 

____??????????????????????????.__________                             (прізвище та ініціали)

 

Керівник __________________________________________________________________________

 (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

 

 

 

 

 

 

Додаток З. Вхідні дані для розрахунку

 

ВАРІАНТ №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Завдання №2.1.1

Річна виробнича потужність цеху фільтрації води (N1), млн. л.

7

8

5

7

8

5

7

8

5

7

8

5

7

8

5

7

8

5

Виробнича потужність розливного цеху (N2), тис. шт./год.

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

Ємність пляшки (Є), л.

0,5

0,75

1,5

1

0,5

0,75

1,5

1

0,5

0,75

1,5

1

0,5

0,75

1,5

1

0,5

0,75

Потужність цеху з пакування (N3), ящики за 10 хв.

4

3

5

6

4

3

5

6

4

3

5

6

4

3

5

6

4

3

Кількість пляшок в ящику (К), шт. /ящик

20

10

6

20

10

6

20

10

6

20

10

6

20

10

6

20

10

6

Кількість календарних днів на рік (Dк), дн.

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

Кількість святкових днів на рік (Dс), дн.

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Кількість вихідних днів на рік (Dв), дн.

104

52

52

104

104

52

52

104

104

52

52

104

104

52

52

104

104

52

Кількість змін роботи заводу за добу (S), шт..

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Тривалість зміни (t), год.

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

Задання №2.1.2

Кількітсь одиниць обладання (N), шт.

10

15

12

24

18

15

17

20

10

15

12

24

18

15

17

20

10

15

Кількітсь резервних одиниць обладання (Nр), шт.

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

Кількітсь неробочих одиниць обладання (Nн), шт.

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Кількість календарних днів на рік (Dк), дн.

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

Кількість робочих днів на тиждень (d), дн.

5

5

6

6

7

7

5

5

6

6

7

7

5

5

6

6

7

7

Кількість змін роботи заводу за добу (S), шт.

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Тривалість зміни (t), год.

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

Очікувані технологічно-неминучі перерви в роботі обладнання (Тп), год. на рік

200

250

230

240

260

200

250

230

240

260

200

250

230

240

260

200

250

230

Простої обладнання у ремонтах становлять (Тр), год. на рік.

160

150

140

130

120

100

160

150

140

130

120

100

160

150

140

130

120

100

Втрати часу на позапланові ремонти та простої з вини робітників (В), %

5

6

3

2

10

8

9

5

6

3

2

10

8

9

5

6

3

2

Паспортна  потужність одниниці обладнення (Nпас), т./год..

20

25

24

20

25

24

20

25

24

20

25

24

20

25

24

20

25

24

Проектна трудомісткість виготовлення однієї тонни продукту (Gпр), норм.-год.

0,06

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

Фактичний коефіцієнт виконання планових норм виробітку (Кнв)

1,05

1,03

1,02

1,01

1,03

1,05

1,03

1,02

1,01

1,03

1,05

1,03

1,02

1,01

1,03

1,05

1,03

1,02

Завдання №2.2.1.

Норма часу на виготовлення інструменту (Нч), хв.

30

35

20

25

30

35

20

25

30

35

20

25

30

35

20

25

30

35

Підготовчо-заключний час  на виготовлення партії інструменту (tпз),  год.

18

15

20

10

18

15

20

10

18

15

20

10

18

15

20

10

18

15

Коефіцієнт переналагодження обладнання (kп)

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,05

0,04

0,03

Час поновлення запасу (tпон), днів

36

30

20

25

15

36

30

20

25

15

36

30

20

25

15

36

30

20

Час нормального виготовлення партії інструменту (tнв), днів

20

22

25

15

10

20

22

25

15

10

20

22

25

15

10

20

22

25

Час термінового виготовлення партії інструменту (tтв), днів

5

3

2

5

3

2

5

3

2

5

3

2

5

3

2

5

3

2

Завдання №2.2.2.

Кількість одиниць устаткування (n), шт.

120

150

124

130

147

126

120

150

124

130

147

126

120

150

124

130

147

126

Середня ремонтна складність одиниці устаткування (k) рем.од.

14

15

12

16

13

14

15

12

16

13

14

15

12

16

13

14

15

12

Кількість середніх ремонтів (m), шт.

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

Кількість поточних ремонтів (s), шт.

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

Тривалість міжремонтного періоду (w), роки

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Тривалість міжоглядового періоду (u),  місяці

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

Норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання капітального ремонту (Hкап), норм.-год.

35

40

45

35

40

45

35

40

45

35

40

45

35

40

45

35

40

45

Норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання середнього ремонту (Hср), норм.-год.

23

25

30

23

25

30

23

25

30

23

25

30

23

25

30

23

25

30

Норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання поточного  ремонту (Hпот), норм.-год.

6

8

10

6

8

10

6

8

10

6

8

10

6

8

10

6

8

10

Норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання техогляду (Hо), норм.-год.

0,85

0,9

0,95

0,85

0,9

0,95

0,85

0,9

0,95

0,85

0,9

0,95

0,85

0,9

0,95

0,85

0,9

0,95

Річний ефектив­ний час роботи одного робітника (Тр), год.

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

Коефіцієнт виконання норм (Квн), %.

120

112

114

115

110

120

112

114

115

110

120

112

114

115

110

120

112

114

Завдання №2.3.1.

Виробнича програма виробів А (Na), тис. шт.

35 

40

50

35 

40

50

35 

40

50

35 

40

50

35 

40

50

35 

40

50

Виробнича програма виробів Б (Nб), тис. шт.

12 

15

10

12 

15

10

12 

15

10

12 

15

10

12 

15

10

12 

15

10

Виробнича програма виробів В (Nв), тис. шт.

10

16

25

10

16

25

10

16

25

10

16

25

10

16

25

10

16

25

Норма витрати електроенергії (в основному виробництві) при виробництві одиниці виробу А (Hа), кВт.год./шт.

65 

70

65 

70

65 

70

65 

70

65 

70

65 

70

65 

70

65 

70

65 

70

Перевідний енергетичний коефіцієнт для продукції Б  (kб)

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

Перевідний енергетичний коефіцієнт для продукції В  (kв)

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

Витрата енергії в цехах допоміжного виробництва (r), %

25

10

25

10

25

10

25

10

25

10

25

10

25

10

25

10

25

10

Сумарна встановлена потужність енергоприймачів в обслуговуючому виробництві (M),  тис. кВт.

0,25 

0,3

0,5

0,35

0,45

0,25 

0,3

0,5

0,35

0,45

0,25 

0,3

0,5

0,35

0,45

0,25 

0,3

0,5

Річний фонд часу роботи устаткування  (Dр), днів

261

251

250

261

251

250

261

251

250

261

251

250

261

251

250

261

251

250

Кількість змін роботи заводу за добу (S), шт.

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

Тривалість зміни (t), год.

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

Втрати електроенергії у мережі (y), %.

3

5

10

4

7

8

3

3

5

10

4

7

8

3

3

5

10

4

Завдання №2.3.2.

Норма витрат енергії на одиницю продукції станов­ить (Nо),  кВт.год./шт.

78

80

90

75

78

80

90

75

78

80

90

75

78

80

90

75

78

80

Витрати енергії на допоміжні потреби (Vд), млн. кВт.год.

16

20

14

10

16

20

14

10

16

20

14

10

16

20

14

10

16

20

Втрати енергії в мережі (v), млн. кВт.год.

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Відпуск енергії на сторону (Vс), млн. кВт.год.

8

3

5

0

8

3

5

0

8

3

5

0

8

3

5

0

8

3

Випуск про­дукції обсягом (Vс), млн. шт.

16

17

20

16

17

20

16

17

20

16

17

20

16

17

20

16

17

20

Випуск про­дукції масою  (m), т.

12

15

10

12

15

10

12

15

10

12

15

10

12

15

10

12

15

10

Випуск про­дукції вартістю ($),  млн. грн.

25

30

35

25

30

35

25

30

35

25

30

35

25

30

35

25

30

35

Вартість пасивної частини основних фондів (Fп),  тис. грн.

460

500

350

520

460

500

350

520

460

500

350

520

460

500

350

520

460

500

Вартість активної  частини основних фондів (Fа),  тис. грн.

280

352

451

265

280

352

451

265

280

352

451

265

280

352

451

265

280

352

Завдання №2.4.1.

Добовий вантажообіг двох цехів (Qд), т.

16

20

25

32

46

50

16

20

25

32

46

50

16

20

25

32

46

50

Середня швидкість руху автокара за маршрутом (V), м/хв.

60

55

40

48

37

60

55

40

48

37

60

55

40

48

37

60

55

40

Вантажопідйомність автокара (q), т.

1

1,5

1,55

1

1,5

1,55

1

1,5

1,55

1

1,5

1,55

1

1,5

1,55

1

1,5

1,55

Відстань між цехами (L), м.

240

200

250

330

320

240

200

250

330

320

240

200

250

330

320

240

200

250

Час вантажно-розвантажувальних робіт у першому цеху становить (tзр1) хв.

14

16

20

15

14

16

20

15

14

16

20

15

14

16

20

15

14

16

Час вантажно-розвантажувальних робіт у другому цеху становить (tзр2) хв.

16

15

10

20

24

16

15

10

20

24

16

15

10

20

24

16

15

10

Коефіцієнт використання вантажопідйомності автокара (kв).

0,8

0,9

0,95

0,73

0,78

0,82

0,8

0,9

0,95

0,73

0,78

0,82

0,8

0,9

0,95

0,73

0,78

0,82

Коефіцієнт використання часу роботи автокара (kч).

0,85

0,9

0,8

0,75

0,84

0,85

0,9

0,8

0,75

0,84

0,85

0,9

0,8

0,75

0,84

0,85

0,9

0,8

Кількість змін роботи заводу за добу (S), шт.

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Тривалість зміни (t), год.

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

Завдання №2.4.2.

Річна витрата чорних металів на заводі становить(Q), т.

60

80

74

56

58

76

55

60

80

74

56

58

76

55

60

80

74

56

Метал надходить протягом року (n), разів

6

5

4

7

10

12

3

6

5

4

7

10

12

3

6

5

4

7

Тривалість страхового запасу (Zс), дн..

15

20

25

18

24

15

20

25

18

24

15

20

25

18

24

15

20

25

Кількість робочих днів на рік (Dр), дн.

261

251

250

261

251

250

261

251

250

261

251

250

261

251

250

261

251

250

Можлива маса вантажу на 1 м2 площі підлоги (m), т.

2

5

10

4

8

2

5

10

4

8

2

5

10

4

8

2

5

10

Коефіцієнт використання площі (k).

0,75

0,8

0,7

0,9

0,95

0,75

0,8

0,7

0,9

0,95

0,75

0,8

0,7

0,9

0,95

0,75

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ №

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Завдання №2.1.1

Річна виробнича потужність цеху фільтрації води (N1), млн. л.

7

8

5

7

8

5

7

8

5

7

8

5

7

8

5

7

8

5

Виробнича потужність розливного цеху (N2), тис. шт./год.

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

Ємність пляшки (Є), л.

1,5

1

0,5

0,75

1,5

1

0,5

0,75

1,5

1

0,5

0,75

1,5

1

0,5

0,75

1,5

1

Потужність цеху з пакування (N3), ящики за 10 хв.

5

6

4

3

5

6

4

3

5

6

4

3

5

6

4

3

5

6

Кількість пляшок в ящику (К), шт. /ящик

20

10

6

20

10

6

20

10

6

20

10

6

20

10

6

20

10

6

Кількість календарних днів на рік (Dк), дн.

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

Кількість святкових днів на рік (Dс), дн.

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Кількість вихідних днів на рік (Dв), дн.

52

104

104

52

52

104

104

52

52

104

104

52

52

104

104

52

52

104

Кількість змін роботи заводу за добу (S), шт..

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Тривалість зміни (t), год.

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

Задання №2.1.2

Кількітсь одиниць обладання (N), шт.

12

24

18

15

17

20

10

15

12

24

18

15

17

20

10

15

12

24

Кількітсь резервних одиниць обладання (Nр), шт.

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

Кількітсь неробочих одиниць обладання (Nн), шт.

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Кількість календарних днів на рік (Dк), дн.

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

365

366

Кількість робочих днів на тиждень (d), дн.

5

5

6

6

7

7

5

5

6

6

7

7

5

5

6

6

7

7

Кількість змін роботи заводу за добу (S), шт.

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Тривалість зміни (t), год.

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

Очікувані технологічно-неминучі перерви в роботі обладнання (Тп), год. на рік

240

260

200

250

230

240

260

200

250

230

240

260

200

250

230

240

260

200

Простої обладнання у ремонтах становлять (Тр), год. на рік.

160

150

140

130

120

100

160

150

140

130

120

100

160

150

140

130

120

100

Втрати часу на позапланові ремонти та простої з вини робітників (В), %

10

8

9

5

6

3

2

10

8

9

5

6

3

2

10

8

9

5

Паспортна  потужність одниниці обладнення (Nпас), т./год..

20

25

24

20

25

24

20

25

24

20

25

24

20

25

24

20

25

24

Проектна трудомісткість виготовлення однієї тонни продукту (Gпр), норм.-год.

0,06

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

Фактичний коефіцієнт виконання планових норм виробітку (Кнв)

1,01

1,03

1,05

1,03

1,02

1,01

1,03

1,05

1,03

1,02

1,01

1,03

1,05

1,03

1,02

1,01

1,03

1,05

Завдання №2.2.1.

Норма часу на виготовлення інструменту (Нч), хв.

20

25

30

35

20

25

30

35

20

25

30

35

20

25

30

35

20

25

Підготовчо-заключний час  на виготовлення партії інструменту (tпз),  год.

20

10

18

15

20

10

18

15

20

10

18

15

20

10

18

15

20

10

Коефіцієнт переналагодження обладнання (kп)

0,02

0,01

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,05

Час поновлення запасу (tпон), днів

25

15

36

30

20

25

15

36

30

20

25

15

36

30

20

25

15

36

Час нормального виготовлення партії інструменту (tнв), днів

15

10

20

22

25

15

10

20

22

25

15

10

20

22

25

15

10

20

Час термінового виготовлення партії інструменту (tтв), днів

5

3

2

5

3

2

5

3

2

5

3

2

5

3

2

5

3

2

Завдання №2.2.2.

Кількість одиниць устаткування (n), шт.

120

150

124

130

147

126

120

150

124

130

147

126

120

150

124

130

147

126

Середня ремонтна складність одиниці устаткування (k) рем.од.

16

13

14

15

12

16

13

14

15

12

16

13

14

15

12

16

13

14

Кількість середніх ремонтів (m), шт.

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

Кількість поточних ремонтів (s), шт.

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

Тривалість міжремонтного періоду (w), роки

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Тривалість міжоглядового періоду (u),  місяці

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

Норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання капітального ремонту (Hкап), норм.-год.

35

40

45

35

40

45

35

40

45

35

40

45

35

40

45

35

40

45

Норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання середнього ремонту (Hср), норм.-год.

23

25

30

23

25

30

23

25

30

23

25

30

23

25

30

23

25

30

Норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання поточного  ремонту (Hпот), норм.-год.

6

8

10

6

8

10

6

8

10

6

8

10

6

8

10

6

8

10

Норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання техогляду (Hо), норм.-год.

0,85

0,9

0,95

0,85

0,9

0,95

0,85

0,9

0,95

0,85

0,9

0,95

0,85

0,9

0,95

0,85

0,9

0,95

Річний ефектив­ний час роботи одного робітника (Тр), год.

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

1830 

2000

Коефіцієнт виконання норм (Квн), %.

115

110

120

112

114

115

110

120

112

114

115

110

120

112

114

115

110

120

Завдання №2.3.1.

Виробнича програма виробів А (Na), тис. шт.

35 

40

50

35 

40

50

35 

40

50

35 

40

50

35 

40

50

35 

40

50

Виробнича програма виробів Б (Nб), тис. шт.

12 

15

10

12 

15

10

12 

15

10

12 

15

10

12 

15

10

12 

15

10

Виробнича програма виробів В (Nв), тис. шт.

10

16

25

10

16

25

10

16

25

10

16

25

10

16

25

10

16

25

Норма витрати електроенергії (в основному виробництві) при виробництві одиниці виробу А (Hа), кВт.год./шт.

65 

70

65 

70

65 

70

65 

70

65 

70

65 

70

65 

70

65 

70

65 

70

Перевідний енергетичний коефіцієнт для продукції Б  (kб)

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

1,5

2,1

Перевідний енергетичний коефіцієнт для продукції В  (kв)

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

1,4

1,2

Витрата енергії в цехах допоміжного виробництва (r), %

25

10

25

10

25

10

25

10

25

10

25

10

25

10

25

10

25

10

Сумарна встановлена потужність енергоприймачів в обслуговуючому виробництві (M),  тис. кВт.

0,35

0,45

0,25 

0,3

0,5

0,35

0,45

0,25 

0,3

0,5

0,35

0,45

0,25 

0,3

0,5

0,35

0,45

0,25 

Річний фонд часу роботи устаткування  (Dр), днів

261

251

250

261

251

250

261

251

250

261

251

250

261

251

250

261

251

250

Кількість змін роботи заводу за добу (S), шт.

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

Тривалість зміни (t), год.

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

Втрати електроенергії у мережі (y), %.

7

8

3

3

5

10

4

7

8

3

3

5

10

4

7

8

3

3

Завдання №2.3.2.

Норма витрат енергії на одиницю продукції станов­ить (Nо),  кВт.год./шт.

90

75

78

80

90

75

78

80

90

75

78

80

90

75

78

80

90

75

Витрати енергії на допоміжні потреби (Vд), млн. кВт.год.

14

10

16

20

14

10

16

20

14

10

16

20

14

10

16

20

14

10

Втрати енергії в мережі (v), млн. кВт.год.

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Відпуск енергії на сторону (Vс), млн. кВт.год.

5

0

8

3

5

0

8

3

5

0

8

3

5

0

8

3

5

0

Випуск про­дукції обсягом (Vс), млн. шт.

16

17

20

16

17

20

16

17

20

16

17

20

16

17

20

16

17

20

Випуск про­дукції масою  (m), т.

12

15

10

12

15

10

12

15

10

12

15

10

12

15

10

12

15

10

Випуск про­дукції вартістю ($),  млн. грн.

25

30

35

25

30

35

25

30

35

25

30

35

25

30

35

25

30

35

Вартість пасивної частини основних фондів (Fп),  тис. грн.

350

520

460

500

350

520

460

500

350

520

460

500

350

520

460

500

350

520

Вартість активної  частини основних фондів (Fа),  тис. грн.

451

265

280

352

451

265

280

352

451

265

280

352

451

265

280

352

451

265

Завдання №2.4.1.

Добовий вантажообіг двох цехів (Qд), т.

16

20

25

32

46

50

16

20

25

32

46

50

16

20

25

32

46

50

Середня швидкість руху автокара за маршрутом (V), м/хв.

48

37

60

55

40

48

37

60

55

40

48

37

60

55

40

48

37

60

Вантажопідйомність автокара (q), т.

1

1,5

1,55

1

1,5

1,55

1

1,5

1,55

1

1,5

1,55

1

1,5

1,55

1

1,5

1,55

Відстань між цехами (L), м.

330

320

240

200

250

330

320

240

200

250

330

320

240

200

250

330

320

240

Час вантажно-розвантажувальних робіт у першому цеху становить (tзр1) хв.

20

15

14

16

20

15

14

16

20

15

14

16

20

15

14

16

20

15

Час вантажно-розвантажувальних робіт у другому цеху становить (tзр2) хв.

20

24

16

15

10

20

24

16

15

10

20

24

16

15

10

20

24

16

Коефіцієнт використання вантажопідйомності автокара (kв).

0,8

0,9

0,95

0,73

0,78

0,82

0,8

0,9

0,95

0,73

0,78

0,82

0,8

0,9

0,95

0,73

0,78

0,82

Коефіцієнт використання часу роботи автокара (kч).

0,75

0,84

0,85

0,9

0,8

0,75

0,84

0,85

0,9

0,8

0,75

0,84

0,85

0,9

0,8

0,75

0,84

0,85

Кількість змін роботи заводу за добу (S), шт.

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Тривалість зміни (t), год.

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

7

8

8

Завдання №2.4.2.

Річна витрата чорних металів на заводі становить(Q), т.

58

76

55

60

80

74

56

58

76

55

60

80

74

56

58

76

55

60

Метал надходить протягом року (n), разів

10

12

3

6

5

4

7

10

12

3

6

5

4

7

10

12

3

6

Тривалість страхового запасу (Zс), дн..

18

24

15

20

25

18

24

15

20

25

18

24

15

20

25

18

24

15

Кількість робочих днів на рік (Dр), дн.

261

251

250

261

251

250

261

251

250

261

251

250

261

251

250

261

251

250

Можлива маса вантажу на 1 м2 площі підлоги (m), т.

4

8

2

5

10

4

8

2

5

10

4

8

2

5

10

4

8

2

Коефіцієнт використання площі (k).

0,9

0,95

0,75

0,8

0,7

0,9

0,95

0,75

0,8

0,7

0,9

0,95

0,75

0,8

0,7

0,9

0,95

0,75