Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Латинь

Варіант 1

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: arbĭter, accusāre, acer, actio, actor, adesse, adulescens, certatio, municipium, syngrapha.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, перекласти та написати початкову форму: accusātores, bella, arbĭtri, cursum, absentiae.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: familia, ae f - родина, felix, ĭcis – щасливий, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти та визначити основу інфекта: abdūco, duxi, ductum, ěre; castĭgo, āvi, ātum, āre; censeo, censui, censum, ēre; impedio, īvi, ītum, īre; capio, cepi, captum, ĕre; pronuntio, āvi, ātum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми:  protĕgo, texi, tectum, ĕre – покривати, укривати; saluto, āvi, ātum, āre – вітати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: адвокат, депортація, юрист, консолідація, референдум, делікт, конституція, узурпація, нотаріат, процент.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 2

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: commŏdum, constitutio, contraho, bellum, benedictio, censeo, censēre chirogrăphum, consilium, theologia.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, перекласти та написати початкову форму: permissĭbus, constitutiones, instrumenta, iurisprudentiā, aciē.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: discipŭlus,i (m) – учень, docĭlis, e – старанний.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: abicio , iēci, iectum, ĕre; cedo, cessi, cessum, ĕre; cito, avi, atum, āre; impertio, īvi, ītum, īre; cohaereo, haesi, haesum, ēre; promitto, mīsi, missum, ĕre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: quaero, quaesīvi, quaesītum, ĕre – запитувати, шукати; recūso, āvi, ātum, āre – відхиляти, відмовляти.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аболіція, акредитація, віза, вердикт, факт, кримінал, резолюція, цивільний, легальний, кондемнація.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

Варіант 3

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: creo, delĭgo, aerarium, poena, gignĕre, humĭlis, laetitia, patior, quero, exerceo.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, перекласти та написати початкову форму: consilii, iudĭcum, memoriae, consulātuum, faciem.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: fames,is f – голод, asper,era, erum – лютий.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: abněgo, āvi, ātum, āre; caveo, cavi, cautum, ēre; clepo, clepsi, cleptum, ĕre; innutrio, īvi, ītum, īre; condūco, duxi, ductum, ĕre; prohibeo, bui, bĭtum, ēre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: reformo, āvi, ātum, āre – перетворювати; recondo, dĭdi, dĭtum, ĕre – ховати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аргумент, аудієнція, емісія, компенсація, вето, кандидат, кардинальний, ліберальний, легітимація, мандат.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 4

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: captivus, caput, causa, centum, charta, difficĭlis, domĭnus, duodĕcim, duplex, singŭlus.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: consulto, notārum, parentes, fidei, casuum.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: caput,ĭtis n – голова, sapiens, ntis – розумний, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: aboleo, lēvi, lĭtum, ēre; capto, āvi, ātum, āre; collĭgo, lēgi, lectum, ĕre; insanio, īvi (ii), ītum, īre; consěro, serui, sertum, ěre; procūro, āvi, ātum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: repello, reppŭli, repulsum, ĕre – відштовхувати, відкидати; relēgo, āvi, ātum, āre – виганяти, засилати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: маніфест, мінімальний, норматив, нотаріус, диктатор, партія, презумпція, соціальний, формальний, юстиція.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

Варіант 5

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: chronĭca, cito, civīlis, civĭtas, clarus, commercium, labor, laedĕre, solvĕre, voluntarius.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: consultis, opĕrā, paupertātis, pernicie, statum.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: civĭtas, atis f – держава, noster, tra, trum – наш, наша, наше.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: abrŏgo, āvi, ātum, āre; capio, cepi, captum, ĕre; coёrceo, cui, cĭtum, ēre; intervenio, vēni, ventum, īre; curro, cucurri, cursum, ĕre; privo, āvi, ātum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: relinquo, līqui, lictum, ĕre – залишати; retineo, tinui, tentum, ēre – утримувати, затримувати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: юриспруденція, федеральний, муніципальний, територія, кореспонденція, стипендія, пенсія, корупція, регіон, стимуляція.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 6

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: conventio, curricŭlum, cyclus, descrībĕre, dignĭtas, diligenter, nuntiāre, transigĕre, vendĭtor, vultus.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: credĭto, patriam, seriei, ambĭtu, auctōris.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: collegium,i,n – товариство, noster, tra, trum – наш, наша, наше.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: accēdo, cessi, cessum, ĕre; calo, āvi, ātum, āre; conscio, scīvi, scītum, īre; iubeo, iussi, iussum, ēre; damno, āvi, ātum, āre; praevenio, vēni, ventum, īre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: salvo, āvi, ātum, āre – рятувати; rumpo, rupi, ruptum, ĕre - рвати, знищувати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: регулярний, ревокація, нотаріальний, монета, максимальний, копія, концесія, конспірація, екскурс, дискусія.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 7

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: chorda, damnum, decĭmus, deesse, nuntius, invenīre, iudex, iurisdictio, obsistĕre, pulcher.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: contractuum, pecuniae, cognitiōni, incursui, series.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: conscientia, ae f – совість, tuus, a, um – твій, твоя, твоє.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: accipio, cēpi, ceptum, ĕre; cado, cecĭdi, casūrum, ĕre; cogĭto, āvi, ātum, āre; maneo, mansi, mansum, ēre; decerno, crēvi, crētum, ĕre; praesto, stĭti, stĭtum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: scio, ītum, īre – знати, уміти; signifĭco, āvi, ātum, āre – позначати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: апеляція, протест, репатріація, абсолютний, кримінальний, апробація, асигнації, транспорт, консолідація, прогресивний.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

 Варіант 8

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: carĭtas, castigatio, cetěrus, chaos, donatio, dubius, dux , eměre, iunior, iussus.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: conventu, decrēta, perseverantiam, rem, indictiōne.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: сliens, entis m – клієнт, alius, a, ud – інший, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: accūso, āvi, ātum, āre; benedīco, dixi, dictum, ěre; compleo, ēvi, ētum, ēre; nescio, scīvi, scītum, īre; decipio, cēpi, cepium, ĕre; praebeo, bui, bĭtum, ēre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: servo, āvi, ātum, āre – зберігати; subiungo, iunxi, iunctum, ĕre – підкоряти.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: валюта, аліменти, акредитив, візитація, еміграція, регламент, легітимація, ліцензія, ратифікація, юридичний.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 9

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: exigěfelix, fortuĭtus, gens, gracĭlis, gravĭter, habĭlis, homo, hostis, iam, iusiurandum.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: рoenārum, cursuum, damnis, incursibus, re.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: mare, is nморе, turbatus, a, um –  бурхливий, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: absolvo, solvi, solūtum, ĕre; augeo, auxi, auctum, ēre; confirmo, āvi, ātum, āre; pervenio, vēni, ventum, īre; defendo, fendi, fensum, ĕre; possideo, sēdi, sessum, ēre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: subiungo, iunxi, iunctum, ĕre – підкоряти; terreo, ui, ĭtum, ēre – лякати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: референдум, фіск, прокурор, репатріація, приватний, нотифікація, ліцензія, кримінологія, консул, цивілістика.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 10

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: absolutio, aedīlis, efficĕre, emigratio, emittĕre, felicĭtas, interdum, iucundus, iuvĕnis, persuadēre.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: praevalentiam, decursum, debĭtis, serie, itinĕris.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: amicus,i m – друг, fidelis, e – вірний.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adhibeo, bui, bĭtum, ēre; aspicio, spexi, spectum, ĕre; colo, colui, cultum, ĕre; permūto, āvi, ātum, āre; delinquo, liqui, lictum, ĕre; porto, āvi, ātum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: trado, tradĭdi, tradĭtum, ĕre – передавати; вважати; video, vidi, visum, ēre – бачити, вбачати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: рецидив, секвестр, статут, суб’єкт, терорист, апеляція, узурпатор, ультиматум, факт, фіктивний.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 11

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: collum, comitium, lapis, libertas, longus, lux, maior, malĭtas, meridies, plurĭmus.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: delicto, rapīnārum, contemptum, spe, lăbōris.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: tempor, ŏris nчас, crudelis, eжорстокий.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adiicio, iēci, iectum, ĕre; avŏco, āvi, ātum, āre; cognosco, nōvi, nĭtum, ĕre; permaneo, mansi, mansum, ēre; deminuo, nui, nūtum, ĕre; postŭlo, āvi, ātum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: verto, verti, versurn, ĕre – повертати; abněgo, āvi, ātum, āre – заперечувати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: абдикція, абітурієнт, балістика, вакантний, генеральний, еволюція, вандал, інтервал, фірма, юрисдикція.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 12

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: iurāre, laetus, legĕre, licentia,  militaris, mittěre, mixtio, natio, necessarius, nobĭlis.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: reаm, deposĭta, dilectus, dierum, mentiōnibus.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: nox,ctis,f – ніч, niger,gra,grumчорний,а,е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adĭmo,ēmi,emptum,ĕre; audio, īvi, ītum, īre; congrĕgo, āvi, ātum, āre; pertineo, tinui, -, ēre; depello, pŭli, pulsum, ĕre; perficio, fēci, fectum, ĕre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: abrŏgo, āvi, ātum, āre – відміняти, знищувати; absolvo, solvi, solūtum, ĕre – звільняти.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аболіціонізм, амністія, базис, вандалізм, варіант, генерація, гуманний, дебет, документ, юрисконсульт.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 13

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: loquor, obligare, odium, oratio, passus, patior, patientia, pericŭlum, permissum, postulatio.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: doli, lapsu, regŭlas, mercatōrem, die.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: meridies, ei m – полудень, aestuosus, a, um –  спекотний.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: addīco, dixi, dictum, ĕre; audeo, ausus sum, ēre; condemno, āvi, ātum, āre; percipio, cēpi, ceptum, ĕre; depello, pŭli, pulsum, ĕre; polio, īvi, ītum, īre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: adflīgo, flixi, flictum, ěre –ударяти; adrŏgo, āvi, ātum, āre – запитувати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аболіція, аброгація, бенефіціарій, інтервенція, варіювати, вердикт, номінальний, нумізмат, оратор, плебісцит.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 14

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: consequentia, consequentia, deiectio, discēdĕre, pessĭmus, poena, pontĭfex, praeceptum, praedicatio, praedium.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: domĭnos, effectū, reverentiam, rērum, munĕri.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: dux, ducis mвождь, fortis, e – хоробрий.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adiudĭco, āvi, ātum, āre; attingo, tĭgi, tactum, ěre; contineo, tinui, tentum, ēre; reperio, reppĕri, repertum, īre; edūco, āvi, ātum, āre; persuadeo, suāsi, suāsum, ēre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: adiŭvo, iūvi, iūtum, āre – допомагати; alo, alui, alĭtum (altum), ĕre – годувати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: абсентеїзм, абсолютний, бонітарний, гентільний, нотифікація, банкнота, нобілітет, предіальний, прецедент, ультиматум.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 15

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: mаeror, nuncupatio, oppĭdum, ponĕre, producěre, proxǐmus, quadraginta, quaerĕre, qualǐtas, theatrum.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: eventuum , exilio, scientiārum, mutatiōnes, diebus.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: mos, moris m – звичай, antiquus, a, um – давній.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adiungo, iunxi, iunctum, ĕre; attineo, tenui, tentum, ēre; communĭco, āvi, ātum, āre; rescio, scīvi, scītum, īre; effugio, fūgi, fugitūrus, ĕre; particĭpo, āvi, ātum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти дієслівні форми: appello, āvi, ātum, āre  – називати; assentio, sensi, sensum, īre – погоджуватися.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: нотаріат, кодифікація, абсолюція, ад’юдикація, бенефіс, вердикт, гранд, герб, ексгумація, юрист.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 16

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: collusio, collatio, civilĭter, mancipatio, neglegentia, plerīque, tertius, timĭdus, tribuěre, schola.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: falso, fetu, scribis, superficie, nomĭna.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: ordo, ĭnis mзвання, ряд, honestus, a, umпочесний.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adiŭvo, iūvi, iūtum, āre; arguo, ui, ūtum, ĕre; expedio, īvi, ītum, īre; retineo, tinui, tentum, ēre; elĭgo, lēgi, lectum, ĕre; pario, pepĕri, partum, ĕre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: avŏco, āvi, ātum, āre – відзивати; benedīco, dixi, dictum, ěre – благословляти.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: абстиненція, афект, боніфікація, версія, віза, губернатор, градація, протекторат, нотаріальний, протест.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 17

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: petitio, quindĕcim, radix, recipĕre, repetĕre, repetundae, requirĕre, solēre, servĭtus, thesaurus.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: agri, fletuum, sententiis, iniquĭtātis, specie.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: fructus, us m – плід, dulcis, eсолодкий, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adscrībo, scripsi, scriptum, ĕre; apprŏbo, āvi, ātum, āre; evenio, vēni, ventum, īre; resideo, sēdi, sessum, ēre; enuntio, āvi, ātum, āre; pareo, ui, ĭtum, ēre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: caedo, cecīdi, caesum, ĕre – бити; castĭgo, āvi, ātum, āre – карати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: абстракція, абсурд, бонусний, вестибюль, віндикаційний, габітація, геральдика, цивільний, вето, легалізація.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

 

Варіант 18

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: philosŏphus, plebeius, relegatio, risus, separātim, sequens, torquēre, usuarius, verĭtas, vulgāris.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: flexuum, fora,  servas, iurĭbus, serie.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: fossa, ae f – рів, profundus, a, um – глибокий, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adsevĕro, āvi, ātum, āre; assentio, sensi, sensum, īre; consěro, serui, sertum, ěre; sedeo, sedi, sessum, ēre; eripio, ripui, reptum, ĕre; opto, āvi, ātum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: capio, cepi, captum, ĕre – брати, захвачувати; capto, āvi, ātum, āre – хватати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: акциз, авторитет, аукціон, вексель, гонор, табель, суїцид, сустиненція, реверанс, реверсивний.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

Варіант 19

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: accessio, exsequi, divitiae, inchoātus, maiestas, rustĭcus, tyrannus, suadēre, susceptio, usurpatio.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: fructĭbus, furtōrum, herēdi,  tabŭlis, speciem.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: verĭtas, atis f – істина, aeternus, a, um – вічний,а,е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: administro, āvi, ātum, āre; antepōno, posui, posĭtum, ĕre; consentio, sensi, sensum, īre; spondeo, spopondi, sponsum, ēre; evinco, vici, victum, ĕre; offendo, fendi, fensum, ĕre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: celo, āvi, ātum, āre – ховати, приховувати; cognosco, nōvi, nĭtum, ĕre – пізнавати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: рецепція, реставрація, акцесорний, акцент, візуальний, гонорар, гуманізм, пеня, репутація, публічний.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 20

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: chorus, contumacia, edūcĕre, divortium, specificatio, stipendium, supĕrisuus, tabŭla, termĭnus.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: heredĭtātem, iactū, indicii, terris, spem.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: res, ei fсправа,  simplex, icisпростий, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adsigno, avi, atum, аre; antepōno, posui, posĭtum, ĕre; congrĕgo, āvi, ātum, āre; emaneo, mansi, mansum, ēre; saepio, saepsi, saeptum, īre; excipio, cēpi, ceptum, ĕre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: colo, colui, cultum, ĕre – доглядати, обробляти; commūto, āvi, ātum, āre  – змінювати, перетворювати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аб’юрація, делікт, депозитарій, екзекуція, експатріація, інспектор, конфронтація, кредит, патент, секвестр.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

Варіант 21

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: aequalĭtas, deiectio, dolōsus, inquiētus, noxa, triginta, tristitia, ubique, ulterior, ultĭmus.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: impĕtui, initia, tutēlae, superficies, superstĭtis.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: civis, is m – громадянин, liber, ĕra, ĕrum – вільний, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: admitto, mīsi, missum, ĕre; apprŏbo, āvi, ātum, āre; doceo, cui, ctum, ēre; sarcio, sarsi, sartum, īre; exquīro, quisīvi, quisītum, ĕre; repudio, āvi, ātum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: definio, īvi, ītum, īre – визначати, обмежувати; revŏco, āvi, ātum, āre – кликати назад, утримувати; відзивати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: адендум, делегація, депонент, екзекватура, експеримент, інспекція, конфірмація, криміналістика, паритет. репресалії.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 22

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: abolitio, caecĭtas, defensio, exspectatio, labyrinthus, umquam, unusquisque, usuarius, vacatio, velocĭtas.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: incursum,  iudiciis, iudĭces,  veniā, rem.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: vestis, is f – одяг, elegans, antis – вишуканий, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: admoneo, ui, ĭtum, ēre; appello, āvi, ātum, āre; constituo, stitui, stitūtum, ěre; servio, īvi, ītum, īre; exstinguo, stinxi, stinctum, ěre; revŏco, āvi, ātum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: demitto, mīsi, missum, ĕre – відпускати, звільняти; demonstro, āvi, ātum, āre – показувати, указувати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: акредитація, депортація, еміграція, інтердикт, клієнт, контракт, конфіденційний, кримінальний, оригінал, ратифікація.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 23

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: nuptiae, metuĕre, obstringĕre, orthografia, paenitentia, praeceptio, tacĭtus, vestimentum, vitium, voluptuosus.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: intellectū, iussa,  latrōnem,vitis, rerum.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: venditio, onis f – продаж,  legalis, e – законний, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: admoveo, movi, motum, ēre; allēgo, āvi, ātum, āre; constituo, stitui, stitūtum, ěre; sepelio, pelīvi, pultum, īre; facio, feci, factum, ĕre; saluto, āvi, ātum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: denĕgo, āvi, ātum, āre – відмовляти; desĕro, serui, sertum, ĕre – залишати, кидати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: акредитив, декрет, депутат, емігрант, експертиза, кодекс, контрагент, легалізація, нотифікація, протекція.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

Варіант 24

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: circumvenīre, miser, mirabĭlis, monolithus, ostium, paenitēre, quaestus, quomǒdo, succēdĕre, triumphus.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: causas, adoptiōni, iussuum, libellos, rei.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: venditio, onis f – продаж,  legalis,e – законний.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adnumĕro, āvi, ātum, āre; amoveo, mōvi, mōtum, ēre; committo, mīsi, missum, ĕre; vestio, īvi, ītum, īre; propōno, posui, posĭtum, ĕre; publĭco, āvi, ātum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: dilĭgo, lexi, lectum, ĕre – високо цінувати, поважати; dissuadeo, suāsi, suasum, ēre – відговорювати, переконувати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аліменти, декларація, диктатор, експропріація, експорт, комітент, консультант, легіслатура, нотаріат, прокуратура.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

Варіант 25

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: absolvĕre, aeger, authentĭcum, barbărus, debĭtum, schema, obligatio, successio, tradĕre, turpĭter.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: consensuum, familiis, locis, appellatiōnem, diebus.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: ius, iuris n – право, naturalis, e – природний, а,е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adsūmo,sumpsi, sumptum, ĕre; agĭto, āvi, ātum, āre; dissuadeo, suāsi, suasum, ēre; vincio, vinxi, vinctum, īre; fido, fisus sum, ĕre; operio, perui, pertum, īre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre – поділяти, розділяти; doceo, cui, ctum, ēre – учити, навчати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: апеляція, девальвація, дискримінація, експорт, екстрадиція, комерція консул, ліцензія, нострифікація, преюдиціальність.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

Варіант 26

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: aedificium, atrocĭter, bellissĭme, crescĕre, institutio, necessĭtas, septuaginta, silentium, usucapio, vincīre.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: iustitiae, censui, lucrōrum, clientis, faciem.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: fides,ei,f – віра, immotus,a,um – стійкий,а,е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adopto, āvi, ātum, āre; amitto, mīsi, missum, ěre; deleo, lēvi, lētum, ēre; advenio, veni, ventum, īre; mancĭpo, āvi, ātum, āre; omitto, mīsi, missum, ĕre.

 

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: edūco, āvi, ātum, āre – виховувати; substituo, stitui, stitūtum, ĕre – заміняти, підставляти.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аргумент, віктимологія, диспозиція, експатріація, імпорт, компенсація, конституція, мандат, новели, прерогатива.

 

 1.  Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

Варіант 27

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: accusatio, adiudicāre, aequĭtas, corpus, invidiōsus, iudicium, lautus, lex, nescīre, peritia.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: collēgas, casĭbus, maleficii, cogitatiōnē, dierum.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: anĭmus, i m – душа, immortalis, e – безсмертний, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adempto, āvi, ātum, āre; afficio, fēci, fectum, ĕre; compōno, posui, posĭtum, ĕre; ambio, īvi, ĭtum, īre; minuo, ui, ūtum, ĕre; obtingo, tĭgi, – ĕre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: evīto, āvi, ātum, āre – уникати; fallo, fefelli, falsum, ĕre – вводити в оману, обманювати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аудієнція, візитація, документ, експансія, інавгурація, конвенція, консолідація, мандатний, новація, преамбула.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

Варіант 28

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: acies, adiectio, aequum, alienatio, beneficentia, candĭdus, codex, iuventus, legatio, noxius.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: concordiae, matrimonii, contradictiōnem, gradū, specie.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: fides,ei,f – віра, immotus,a,um – стійкий,а,е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adquīro, quisīvi, quisītum, ĕre; aedifĭco, āvi, ātum, āre;. aperio, perui, pertum, īre; арраreo, parui, (parĭtum), ēre; moveo, movi, motum, ēre; oboedio, īvi, ītum, īre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: firmo, āvi, ātum, āre – затверджувати, зміцнювати; fugio, fugi, fugitūrus, ĕre – бігти, тікати, уникати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: адопція, вердикт, дублікат, екстрадиція, інкорпорація, конкубінат, консенсус, манципація, монополія, плебісцит.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

Варіант 29

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: adiungĕre, aestimatio, benignĭtas, longaevus, lusus, maiores, nobĭlis, oboedīre, popŭlus, suspicio.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: concursui, conscientiae, notarii, damnatiōnes, res.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: regnum, i nімперія, regalis, e – царський, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: advenio, veni, ventum, īre; aestĭmo, āvi, ātum, āre; conspicio, spexi, spectum, ĕre; attineo, tenui, tentum, ēre; noceo, cui, cĭtum, ēre; observo, āvi, ātum, āre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: honōro, āvi, ātum, āre – шанувати; ignosco, nōvi, nōtum, ĕre – прощати, вибачати.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: адмісія, аргумент, вето, ексгумація, інкримінування, конкуренція, кримінал, легат, міліція, персонал.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

 

Варіант 30

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: adiudicatio, adscrībĕre, aeternĭtas, locatio, donatio, dubius, natalicius, otium, successor, usurae.

 

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: consequentias, pactō, debĭtōris, exercĭtum, diem.

 

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: homo, ĭnis mлюдина, caecus, a, um сліпий, а, е.

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adrŏgo, āvi, ātum, āre; adverto, verti, versum, ĕre; debeo, bui, bĭtum, ēre; audio, īvi, ītum, īre; nosco, novi, notum, ĕre; obicio, iēci, iectum, ĕre.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: impugno, āvi, ātum, āre – нападати; критикувати; metuo, ui, ūtum, ĕre – боятися, побоюватися.

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: делегат, експерт, інструкція, субсидія, терорист, узурпація, фактичний, федерація, цивілістика, юрисконсульт.

 

 1. Вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

 

 

 

Зразок виконання контрольної роботи

 

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: abdūco, accessio, barbărus.

abdūco [абдýцере]

accessio [акцéс:іо]

barbărus [бáрбарус]

 1. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, перекласти та написати початкову форму: accusātiones, bello, arbĭtri, cursum, absentiae.

Accusātiones іменник жіночого роду ІІІ відміни, приголосної групи; nominativus/accusativus/vocativus pluralis; в усіх трьох відмінках перекладається – звинувачення; початкова форма - accusatio, ōnis f звинувачення; обвинувачувальна промова.

Bello – іменник середнього роду ІІ відміни; dativus singularis; війні; початкова форма - bellum, inвійна.

 1. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: lăbor, ōris m – праця, робота,carus, а, um – дорогий.

Спочатку узгоджуємо іменник з прикметником за родом іменника. Оскільки іменник lăbor, ōris m – чоловічого роду, означенням до нього буде прикметник carus. Далі визначаємо відміну кожного слова: іменник – ІІІ відміни, а прикметник – ІІ.

Casus

Singularis

Pluralis

Nom.

labor carus – дорога робота

labores cari – дорогі роботи

Gen.

laboris cari– дорогої роботи

laborumcarōrum– дорогих робіт

Dat.

labori caro–дорогій роботі

laborĭbus caris–дорогим роботам

Acc.

laborem carum–дорогу роботу

labores caros–дорогі роботи

Abl.

labore carō – дорогою роботою

laborĭbus caris – дорогими роботами

Voc.

labor care! – дорога робото!

labores care! – дорогі роботи!

 

 1. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти та визначити основу інфекта: aboleo, lēvi, lĭtum, ēre; clamo, avi, atum, āre; dissĕro, serui, sertum, ĕre; impedio, īvi (ii), ītum, īre.

aboleo, lēvi, lĭtum, ēre – ІІ дієвідміна; інфінітив – abolēre; знищувати; основа інфекта – abole-.

clamo, avi, atum, āreІ дієвідміна; інфінітив – clamāre; кричати; основа інфекта – clamā-.

dissĕro, serui, sertum, ĕre – ІІІ дієвідміна; інфінітив – disserĕre; міркувати;основа – dissĕr-.

impedio, īvi (ii), ītum, īreІV дієвідміна; заважати, перешкоджати; інфінітив – impedire; основа – impedi-.

 

 1. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми:  incendo, cendi, censum, ĕre – запалювати, дратувати.

До системи інфекта належать praesens, imperfectum, futurum I. Визначаємо дієвідміну дієслова (ІІІ), його основу (incend), далі відміняємо за зразком визначеної дієвідміни.

Praesens

activi

passivi

Singularis

 1. incendo – я запалюю
 2. incendis – ти запалюєш
 3. incendit – він запалює

Singularis

 1. incendor – мене запалюють
 2. incendĕris – тебе запалюють
 3. incendĭtur – його запалюють

Pluralis

 1. incendĭmus – ми запалюємо
 2. incendĭtis – ви запалюєте
 3. incendunt – вони запалюють

Pluralis

 1. incendĭmur – нас запалюють
 2. incendimĭni – вас запалюють
 3. incenduntur – їх запалюють

Imperfectum

activi

passivi

Singularis

 1. incendebam – я запалював
 2. incendebas – ти запалював
 3. incendebat – він запалював

Singularis

 1. incendebar – мене запалювали
 2. incendebaris – тебе запалювали
 3. incendebatur – його запалювали

 

Pluralis

 1. incendebamus – ми запалювали
 2. incendebatis – ви запалювали
 3. incendebant – вони запалювали

Pluralis

 1. incendebamur – нас запалювали
 2. incendebamĭni – вас запалювали
 3. incendebantur – їх запалювали

Futurum I

activi

passivi

Singularis

 1. incendam – я запалюватиму
 2. incendes – ти запалюватимеш
 3. incendet – він запалюватиме

Singularis

 1. incendar – мене запалюватимуть
 2. incenderis – тебе запалюватимуть
 3. incendetur – його запалюватимуть

 

Pluralis

 1. incendemus – ми запалюватимемо
 2. incendetis – ви запалюватимете
 3. incendent – вони запалюватимуть

Pluralis

 1. incendemur – нас запалюватимуть
 2. incendemĭni – вас запалюватимуть
 3. incendentur – їх запалюватимуть

 

 

 1. Визначити, від яких латинських основ походять слова: адвокат, депортація, юрист, консолідація, референдум, делікт, конституція, узурпація, нотаріат, процент.

Адвокат (лат. advocatus, букв. – закликаний на допомогу) – 1) Особа, що подає юридичну допомогу населенню, установам, підприємствам і організаціям порадами, складанням різних юридичних документів і головним чином захистом їхніх інтересів у судовому засіданні. 2) Переносно – той, що виступає усно або письмово на захист кого-небудь або чого-небудь.