Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Латинь

Перелік запитань, що виносяться на залік за перший семестр

 1. Правила читання латинських букв і буквосполучень. Правила наголосу.
 2. Граматичні категорії іменника. Визначення практичної основи іменника. Правила запису іменника в словнику; визначення відміни іменника за словниковою формою.
 3. Іменники І відміни.
 4. Іменники II відміни.
 5. Прийменники.
 6. Прикметники І-ІІ відміни.
 7. Іменники III відміни. Способи утворення називного відмінку однини. Приголосна, голосна та мішана групи.
 8. Прикметники  III відміни.
 9. Ступені порівняння прикметників і прислівників.
 10. Займенники: особові, зворотний, присвійні, вказівні (is, ea, id; ille, illa, illud). Займенникові прикметники. Особливості відмінювання займенників.
 11. Граматичні категорії дієслова. Основні форми дієслова. Дієвідміни. Визначення основ дієслова.
 12. Основа інфекта. Особові закінчення активного і пасивного стану часів системи інфекта.
 13. Praesens іndicativi activi et passivi.
 14. Imperfectum indicativi activi et passivi.
 15. Futurum I indicativi activi et passivi.
 16. Наказовий спосіб теперішнього часу; наказовий спосіб майбутнього часу.
 17. Часи системи інфекта дієслова esse (“бути”). Дієслова, похідні від esse.
 18. Система часів доконаного виду дієслова. Основа перфекта. Perfectum indicativi activi.
 19. Дієприкметники теперішнього, минулого і майбутнього часу.

 

Перелік запитань, що виносяться на залік за другий семестр

 1. Plusquamperfectum et Futurum II indicativi activi.
 2. Відмінювання дієслова esse в часах системи перфекта.
 3. Пасивна форма часів системи перфекта.
 4. Описова дієвідміна активного стану.
 5. Герундій. Герундив.
 6. Описова дієвідміна пасивного стану.
 7. Accusativus et Nominativus cum іnfinitivo.
 8. Ablativus аbsolutus.
 9. Синтаксис відмінків.
 10. Відкладні та напіввідкладні дієслова.
 11. Неправильні, недостатні та безособові дієслова.
 12. Modus conjunctіvus. Кон’юнктив у незалежних реченнях.
 13. Imperfectum conjunctivi. Підрядні речення із сполучником ut.
 14. Perfectum et plusquamperfectum conjunctivi. Правило узгодження часів.
 15. Непряме запитання. Підрядні з’ясувальні речення.
 16. Підрядні речення із сполучником cum.
 17. Умовні періоди.

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1 ЗА I СЕМЕСТР

 1. Утворити для поданих дієслів зазначені нижче форми:

а) провідміняти подане дієслово в активному стані часів системи інфекта (Praesens, Imperfectum, Futurum I), написати переклад для форм 3-ї особи однини;

b) провідміняти подане дієслово у пасивному стані часів системи інфекта (Praesens, Imperfectum, Futurum I), написати переклад для форм 3-ї особи однини;

c) для поданого дієслова утворити форми:

 • Imperativus Praesentis Activi (у тому числі заперечну форму);
 • Infinitivus  Praesentis Activi, Infinitivus  Praesentis Passivi;

написати переклад утворених форм;

d) провідміняти подане дієслово у часі Perfectum Indicativi Activi; написати переклад для форми 3-ї особи однини;

e) для поданого дієслова утворити форми дієприкметників: Participium Praesentis Activi (PPA),  Participium Perfecti Passivi (PPP), Participium Futuri Activi (PFA). Написати переклад утворених форм.

 1. Визначити дієвідміну і граматичну форму особових форм дієслова (час, спосіб, стан, особу); написати переклад. Відокремити дефісом основу, суфікс, закінчення.

Зразок:

дієслово

час, спосіб, стан

особа, число

дієвід­міна

переклад

vide-bā-mus

Imperf. Ind. Act

1p pl.

II

ми бачили

muni-tur

Praes. Ind. Pass.

3p sg.

IV

укріплюється

vinc-e-s

Fut I. Ind. Act.

2p sg.

III

переможеш

scrib-e

Imperat. Praes. Act.

2p sg.

III

пиши!

es-t

Praes. Ind. Act.

3p sg.

 

є

 1. Визначити дієвідміну і граматичну форму безособових форм дієслова (час, спосіб, стан, відмінок – якщо є); написати переклад. Відокремити дефісом основу, суфікс, закінчення.

Зразок:

дієслово

час, спосіб, стан

відмінок

дієвід­міна

переклад

audī-re

Infin. Praes. Act.

IV

слухати

ornā-ri

Infin. Praes. Pass.

I

прикрашатися

vide-ns

Partic. Praes. Act

Nom. sg.

II

той, що бачить

capt-i

Partic. Perf. pass.

Gen. sg.

III

схопленого

act-ūr-os

Partic. Fut. Act.

Acc. pl.

III

тих, що мають намір
виконувати

 1. Для кожної з поданих форм дієслова у часі Perfectum Indicativi Activi написати словникову форму, визначити особу і навести переклад. Відокремити дефісом основу. Визначити спосіб творення основи перфекта.

      Зразок:

дієслово

словникова  форма

особа

переклад

спосіб творення основи перфекта

примітки

sperāv-ērunt

spero, āvi, ātum, āre 1

3p pl.

вони сподівалися

суфіксальний, суфікс -v-

правильне дієслово 1-ї дієвідміни

docu-it

doceo, ui, ctum, ēre 2

3p sg.

він навчив

суфіксальний, суфікс -u-

 

dux-isti

duco, xi, ctum, ĕre 3

2p sg.

ти привів

суфіксальний, суфікс -s-

фонетичний збіг приголосних: c+s=x

mīs-it

mitto, mīsi, missum, ĕre 3

3p sg.

він відіслав

суфіксальний, суфікс -s-

асиміляція t до наступного s: t+s=(s)s

vīd-imus

video, vīdi, vīsum, ēre 2

1p pl.

ми побачили

подовження кореневого голосного

 

ēg-it

ago, ēgi, actum, ĕre 3

3p sg.

він виконав

подовження кореневого голосного

заміна короткого ă довгим ē

ded-istis

do, dedi, datum, āre 1

2p pl.

ви віддали

подвоєння початкового приголосного

 

 1. Перекласти подане словосполучення, провідміняти його в однині та множині.

Зразок: meus amīcus fidēlis – мій вірний друг.

 

Sing.

Plur.

Nom.

meus amicus fidelis

mei amici fideles

Gen.

mei amici fidelis

meorum amicorum fidelium

Dat.

meo amico fideli

meis amicis fidelibus

Acc.

meum amicum fidelem

meos amicos fideles

Abl.

meo amico fideli

meis amicis fidelibus

Voc.

mi amice fidelis

        amici fideles

 1. Для кожного з поданих іменників третьої відміни визначити відмінок, написати форму Nom. sg. і переклад. Відокремити дефісом закінчення.

 Зразок:

іменник

відмінок

N. Sg.

переклад

reg-ĭbus

Dat., Abl. pl.

rex

цар

palūd-um

Gen. pl.

palus

болото

onĕr-i

Dat. sg.

onus

вантаж

 1. Для поданих прикметників утворити вищий і найвищий ступені порівняння, перекласти їх.

Зразок:

словникова форма

переклад

вищий ступінь

найвищий ступінь

m, f

n

carus, a, um

дорогий

carior

carius

carissimus, a, um

utĭlis, e

корисний

utilior

utilius

utilissimus, a, um

niger, a, um

чорний

nigrior

nigrius

nigerrimus, a, um

bonus, a, um

добрий

melior

melius

optimus, a, um

 1. Перекласти речення, виконавши морфологічний аналіз (слід детально проаналізувати дієслово, іменник, прикметник, займенник).

Зразок:

 a) Bene discĕre debemus. – Ми повинні добре вчитися.

форма слова в тексті

словникова форма

морфологічна характеристика

переклад

bene

 

 

добре

discĕre

disco, didici, -, ĕre 3

Infin. Praes. Act.

вчитися

debēmus

debeo, ui, itum, ēre 2

1p pl. Praes. Ind. Act.

ми повинні

   b) Magistri discipŭlos docent. – Вчителі навчають учнів.

форма слова в тексті

словникова форма

морфологічна характеристика

переклад

magistri

magister, tri m

II, Gen. sg., Nom. pl.

вчителя/ вчителі

discipŭlos

discipŭlus, i m

II, Acc. pl.

учнів

docent

doceo, ui, ctum, ēre 2

3p pl., Praes. Ind. Act.

навчають

  c) Beneficium non in eō consistit, quod datur, sed in dantis anĭmō. – Благодіяння не в тому полягає, що дається, але в душі того, хто дає.

форма слова в тексті

словникова форма

морфологічна характеристика

переклад

beneficium

beneficium, i n

II, Nom., Acc. sg.

благодіяння

non

non

 

ні, не

in

in

 

в

is, ea, id

Abl. sg.

(в) тому

consistit

consisto, stiti, - , ĕre 3

3p sg., Praes. Ind. Act.

полягає

quod

qui, quae, quod

Nom., Acc. sg.

що

datur

do, dedi, datum, dare 1

3p sg., Praes. Ind. Pass.

дається

sed

sed

 

але

dantis

do, dedi, datum, dare 1

Partic. Praes. Act., Gen. sg.

того, хто дає

(in) anĭmō

anĭmus, i m

II, Abl. sg.

(в) душі

 d) Nonnula maria popŭlis antīquis ignōta erant. – Деякі моря були невідомі давнім народам.

форма слова в тексті

словникова форма

морфологічна характеристика

переклад

nonnulla

nonnullus, a, um

I-II, Nom., Abl. sg. (f), Nom., Acc. pl. (n)

деяка/ою, деякі

maria

mare, is n

III, Nom., Acc. pl.

моря

popŭlis

popŭlus, i m

II, Dat., Abl. pl.

народам/ами

antīquis

antīquus, a, um

I-II, Dat., Abl. pl.

давнім/іми

ignōta

ignōtus, a, um

I-II, Nom., Abl. sg. (f), Nom., Acc. pl. (n)

невідома/ою, невідомі

erant

sum, fui, esse

3p pl., Imperf. Ind. Act.

були

e) Nihil est utilius sale et sole. – Нема нічого кориснішого за сіль і сонце.

форма слова в тексті

словникова форма

морфологічна характеристика

переклад

nihil

nihil

Nom., Acc. sg.

ніщо, нічого

est

sum, fui, esse

3p sg., Praes. Ind. Act.

є

utilius

utĭlis, e

III, Nom., Acc. sg. (n), Gradus comparativus

корисніше

sale

sal, salis m

III, Abl. sg.

сіллю, (за) сіль

et

 

 

і

sole

sol, solis m

III, Abl. sg.

сонцем, (за) сонце

f) "Cras, cras", – canit corvus, – "mutābo colōres". – "Завтра, завтра, – кричить ворона, –зміню кольори".

форма слова в тексті

словникова форма

морфологічна характеристика

переклад

cras

cras

 

завтра

canit

cano, cecini, cantum, ĕre 3

3p sg., Praes. Ind. Act.

кричить

corvus

corvus, i, m

II, Nom. sg.

ворона

mutābo

muto, āvi, ātum, āre 1

1p sg., Fut I. Ind. Act.

зміню

colōres

color, ōris, m

III, Nom., Acc. pl.

кольори

 

 

Варіант 13

Завдання 1. a) narro, 1;

 b) mitto, 3;

 c) scio, 4;

 d) posco, poposci, – , ĕre 3;

 e) paro, āvi, ātum, āre 1.

Завдання 2. audi, dicunt, mittĕris, vincebantur, audiētis, potest, potĕris, eritis.

Завдання 3. prodesse, velle, parātum, navigatūri, scientes.

Завдання 4. poposcit, cognōvi, mīsērunt, frēgit, narrāvĭmus, fuisti.

Завдання 5. ille lupus rapax.

Завдання 6. equĭtes, honōre, frondes, sidĕra, aurium, sole.

Завдання 7. magnus, acūtus, rapax, brevis.

Завдання 8.

 1. Bene audi, quod dicunt.
 2. Ira est saepe causa injuriae.
 3. Gajus Julius occŭpat oppĭdum et ibi praesidium collŏcat.
 4. Ex totō animō.
 5. Sibi parat malum, qui altĕri parat.
 6. Fortūna vitrea est: tum cum splendet, frangĭtur.
 7. In scholam mittĕris.
 8. Aut prodesse volunt, aut delectāre poētae.
 9. Inimīci a Romānis vincebantur.
 10. Tuscŭlum, oppĭdum parvum, non longe a Romā abĕrat.
 11. Narrābo, si audiētis.
 12. Per risum multum potĕris cognoscĕre stultum.
 13. Equĭtes Romāni in magnō honōre erant.
 14. Immotaeque silent frondes, silet umĭdus aēr, sidĕra sola micant.
 15. Cervi – lupōrum praeda rapacium.
 16. Dentium, oculōrum, aurium dolor acutissĭmus est.
 17. Quid potest esse sole majus?
 18. Quod semper est parātum, non semper juvat.
 19. Magna pars homĭnum, cum navigatūri sunt, de tempestāte non cogitant.
 20. Eritis sicut dei, scientes bonum et malum.
 21. Ille magnam pecuniam poposcit.

 

 

Завдання контрольної роботи №2 за другий семестр

 

 1. Перекласти подане словосполучення, провідміняти його в однині та множині.
 2. Утворити для поданих дієслів зазначені нижче форми:
  1. провідміняти подане дієслово в активному стані часів системи перфекта (Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II), написати переклад для форм 3-ї особи однини;
  2. провідміняти подане дієслово у пасивному стані часів системи перфекта (Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II), написати переклад для форм 3-ї особи однини;
  3. для поданого дієслова утворити безособові форми: Infinitivi (всі можливі); Participia (Participium Praesentis Activi, Participium Perfecti Passivi, Participium Futuri Activi); Gerundium (форми всіх можливих відмінків), Gerundivum; написати переклад утворених форм;
  4. провідміняти подане дієслово в активному стані часів умовного способу (Praesens Conjunctivi Activi, Imperfectum Conjunctivi Activi, Perfectum Conjunctivi Activi, Plusquamperfectum Conjunctivi Activi; написати переклад для форми 3-ї особи однини;

e)  провідміняти подане дієслово у пасивному стані часів умовного способу   (Praesens Conjunctivi Passivi, Imperfectum Conjunctivi Passivi, Perfectum Conjunctivi Passivi, Plusquamperfectum Conjunctivi Passivi); написати переклад для форми 3-ї особи однини.

 1. Визначити дієвідміну і граматичну форму особових форм дієслова (час, спосіб, стан, особу); написати переклад. Відокремити дефісом основу, суфікс, закінчення.

Зразок:

дієслово

час, спосіб, стан

особа, число

дієвідміна

переклад

примітки

vīd-ĕra-mus

Plusquamperf. Ind. Act

1p pl.

II

ми побачили (давно)

 

munīt-us sit

Perf. Conj. Pass.

3p sg.

IV

був укріплений

 

vere-bā-ris

Imperf. Ind. Pass.

2p sg.

II

ти боявся

verbum deponens

velle-m

Imperf. Conj. Act.

2p sg.

 

я хотів (би)

verbum anomale

si-t

Praes. Conj. Act.

3p sg.

 

нехай буде

verbum esse

 1. Визначити дієвідміну і граматичну форму безособових форм дієслова (час, спосіб, стан, відмінок – якщо є); відокремити дефісом основу, суфікс, закінчення.

Зразок:

дієслово

форма, час, спосіб, стан

відмінок

дієвідміна

audīv-isse

Infin. Perf. Act.

IV

ornāt-um iri

Infin. Fut. Pass.

I

vide-nt-ibus

Partic. Praes. Act.

Abl. pl.

II

capt-o

Partic. Perf. Pass.

Abl. sg.

III

 1. Знайти у реченнях 9-го завдання, виписати, назвати і перекласти синтаксичні звороти, логічні присудки яких було зазначено у попередньому завданні.

 Зразок:

зворот

назва звороту

переклад

Caesarem audivisse dicunt

Accusativus cum infinitivo

кажуть, що Цезар почув

templum ornatum iri dicitur

Nominativus cum infinitivo

кажуть, що храм буде прикрашено

omnibus videntibus

Ablativus absolutus

коли всі бачать

oppido capto

Ablativus absolutus

коли місто було захоплено

 1. Знайти у реченнях 9-го завдання (якщо є), виписати і перекласти зворот Ablativus absolutus без дієприкметника.

Зразок:

Marco Crasso consule – коли консулом був Марк Красс (за консульства Марка Красса).

 

 1. Знайти у реченнях 9-го завдання і виписати всі випадки вживання герундія і герундива; вказати назву віддієслівної форми, відмінок; для герундива зазначити також його функцію (узгоджене означення або іменна частина присудка).

Зразок:

№ речення

віддієслівна форма

назва

відмінок

переклад

іменник, з яким узгоджено герундив/присудок повністю

11

scribendi

Gerundium

Gen. sg.

писання (писати)

12

audienda

Gerundivum

Nom. pl.

які слухають

epigrammata

20

agendum

Gerundivum

Nom. sg.

треба діяти (виконувати)

agendum est

 1. Знайти у реченнях 9-го завдання і виписати підрядні речення, присудок яких вжито в умовному способі; вказати тип підрядного речення і вид сполучника; написати переклад.

Зразок:

підрядне речення

переклад

тип підрядного речення

Cum Alexander Magnus in India bellum gerĕret

коли Олександр Македонський вів війну (воював) в Індії

підрядне речення часу, cum historicum

 1. Перекласти речення, виконавши морфологічний аналіз. Виконати синтаксичний аналіз речень, які виділено курсивом; у цих реченнях виконати морфологічний аналіз тільки тих слів, які є складниками синтаксичних конструкцій.

Зразок:

a) Nunc tantum videmur intellexisse linguam Latinam nobis utilem esse. – Здається, що тільки тепер ми зрозуміли, що латинська мова нам корисна.

Речення має два інфінітивні звороти:

 • Nominativus cum infinitivo – videmur intellexisse;
 • Accusativus cum infinitivo – linguam Latinam nobis utilem esse, який залежить від intellexisse – логічного присудка першого звороту.

форма слова в тексті

морфологічна характеристика

переклад

videmur

1p pl. Praes. Ind. Act.

здається, що ми

intellexisse

Infin. Perf. Act.

зрозуміли

linguam

I, Acc. sg.

мова

Latinam

I, Acc. sg.

латинська

nobis

Pronomen, Dat. pl.

нам

utilem

III, Acc. sg.

корисна

esse

Infin. Praes. Act

є

b) Cum Caesar ultimo anni die Caninium consulem fecisset, Cicero amico cuidam scripsit: “Caninio consule Romae nihil mali factum esse scito: fuit enim mirae vigilantiae, qui per consulatum somnum non viderit. – Коли Цезар в останній день року зробив Канінія консулом, Ціцерон написав якомусь другові: «Знай, що за консульства Канінія у Римі не трапилося нічого поганого, адже він був надзвичайно пильним, був таким, хто не бачив сну під час свого консульства».

Речення містить:

 • підрядне речення часу: Cum Caesar ultimo anni die Caninium consulem fecisset,  сполучник cum historicum;
 • зворот  Accusativus cum infinitivo: nihil mali factum esse scito;
 • зворот Ablativus absolutus без дієприкметника: Caninio consule;
 • підрядне означальне речення: qui per consulatum somnum non viderit, присудок якого вжито в умовному способі за правилом узгодження часів.

форма слова в тексті

морфологічна характеристика

переклад

Caesar

III, Nom. sg.

Цезар

ultimo

II, Abl. sg.

(в) останній

anni

II, Gen. sg.

року

die

V, Abl. sg.

день

Caninium

II, Acc. sg.

Канінія

consulem

III, Acc. sg.

консулом

fecisset

3p sg. Plusquamperf. Conj. Act.

зробив

nihil

Pronomen, Acc. sg.

нічого

mali

II, Gen. sg.

поганого

factum esse

Infin. Perf. Pass.

(не) трапилося

scito

Imperat. Fut. Act.

знай

Caninio

II, Abl. sg.

за консульства Канінія

consule

III, Abl. sg.

qui

Pronomen, Nom. sg.

хто (який)

(per) consulatum

IV, Acc. sg.

(під час) консульства

somnum

II, Acc. sg.

сон

(non) viderit

3p sg. Perf. Conj. Act.

(не) бачив

 

 

Варіант 13

Завдання 1. mea res familiāris.

Завдання 2. a) dico, xi, ctum, ĕre 3;

    b) paro, āvi, ātum, āre 1;

    c) com-mŏveo, mōvi, mōtum, ēre 2;

    d) vĭdeo, vīdi, vīsum, ēre 2;

    e) ascendo, ndi, nsum, ĕre 3.

Завдання 3. conscripsĕrat, instruxit, scribam, habuĕro, vultis, mavultis, abjicĭte, agas, capĕrent, inscripsisset, ingrediātur, potuĕrit, possit, notus esset, morĕre.

Завдання 4. esse, tenēri, mōvisse, victūri esse, latrante, factā, interfectis, captō, esse.

Завдання 9.

 1. Rem familiārem homines labōre et industriā augent.
 2. Caesar in campō novas legiōnes, quas in Galliā conscripsĕrat, instruxit.
 3. Tibi scribam, si otium habuĕro.
 4. Imperātor legātis hostium dixit: “Si itĕrum mecum pugnāre vultis, ego parātus sum pugnāre, si pacem habēre mavultis, abjicĭte arma!”
 5. Salvum tu me esse cupivisti.
 6. Per exploratōres Caesar cognōvit et montem a suis tenēri, et Helvetios castra mōvisse.
 7. Videntur ii victūri esse.
 8. Latrante unō, latrat statĭm et alter canis.
 9. Nostri eruptiōne factā, multis eōrum interfectis, captō etiam nobĭli duce, suos incolŭmes reduxērunt.
 10. Rem praeclāram juventūti ad discendum invēnisti nec mihi difficĭlem ad docendum.
 11. Legendō mens formanda est.
 12. Omnĭbus rebus Caesar vehementer commōtus, maturandum sibi esse existimāvit.
 13. Si quídquid agís, prudénter agás et réspice fínem.
 14. Ita fit, ut honesta vita beāta vita sit.
 15. Romāni legātos ad Prusiam regem mīsērunt, ut Hannibălem aut vi aut dolō capĕrent.
 16. Cum homo pravus januae domus suae inscripsisset: “Nihil mali ingrediātur”, Diogĕnes: “Quomōdo, – inquit, – domĭnus domum suam intrāre potuĕrit?”
 17. Qui non vetat peccāre, cum possit, jubet.
 18. Homĭnes misĕri essent, si dies mortis iis notus esset.
 19. Quid agas, scīre cupio.
 20. Laco quidam, cum Rhodius Diagŏras, Olympionīces nobĭlis, unō die duo suos filĭos victōres Olympiae vīdisset, accessit ad senem et, gratulātus: “Morĕre, Diagŏra, – inquit, – non enim in caelum ascensūrus es”.

 

Реко Варіант 13. 1. rem – див. res. 2. quas – див. qui. 3. tibi – див. tu. 4. vultis – див. volo; mavultis – див. malo; pacem – див. pax. 5. me – див. ego. 7. videntur – див. videor; ii – див. is; victūri див. vinco. 9. eruptiōne: eruptio, ōnis f – «напад, вторгнення»; eōrum – Genetivus partitivus, див. is; duce – див. dux; reduxērunt: re-duco, duxi, ductum, ĕre 3 – «вести назад, повертати». 10. mihi – див. ego. 12. rebus – див. res; maturandum: matūro, āvi, ātum, āre 1 – «робити зрілим, прискорювати, поспішати»; sibi – див. sui. 13. quidquid – див. quisquis; prudenter – «обачно, розсудливо, майстерно». 15. vi – див. vis. 16. pravus: pravus, a, um – «злий, поганий»; potuĕrit – див. possum. 17. possit – див. possum. 18. iis – див. is. 20. Laco: Laco, ōnis m – «лаконець, спартанець»; Rhodius: Rhodius, i m – «родосець», житель грецького острову Родос; Diagŏras: Diagŏras, ae m – «Діагор», грецьке ім’я; Olympionīces:  Olympionīces, ae m – «олімпіонік», переможець на Олімпійських змаганнях; uno die – Ablativus temporis; Olympiae: Olympia, ae f – «Олімпія», грецька місцевість, де влаштовувалися олімпійські змагання, Olympiae – «в Олімпії».

мендації