Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Лекція

Лекція 10

Тема: СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ ОБЛІК НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 1. Організація систематизованого обліку і зберігання нормативних актів

В апаратах органів управління та суб'єктів господарювання, які видають локальні акти, встановлюється чіткий порядок ве­дення їх юридичного обліку та зберігання. Такий порядок зак­ріплюється у відповідному наказі, рішенні або в постанові. Роз­роблення такого акта за доцільністю керівник доручає заінтере­сованим структурним підрозділам, управлінню справами, загальному відділу, канцелярії або доручає їх розробку спільно з юридичною службою. У такому локальному акті визначається конкретний підрозділ, який здійснюватиме юридичний облік та зберігання. При цьому повинно бути враховано, що обов'язки по веденню юридичного обліку можуть бути покладені безпосе­редньо і на юридичну службу. Якщо виконання цієї функції по­кладається на інший підрозділ, то необхідно зазначити, що юри­дична служба надає йому методичну правову допомогу з цих питань. Визначається форма обліку нормативних актів (за допо­могою журналів, картотеки, електронно-обчислювальної техні­ки тощо). Необхідно передбачити правила ведення контрольних екземплярів відомчих нормативних актів та їх збірників. Також Рекомендується здійснювати юридичний облік та зберігання нор­мативних актів, які надходять до суб'єктів господарювання, що стосується їх діяльності.

Порядок юридичного обліку та зберігання актів, що надходять у структурні підрозділи суб'єкта господарювання, визначаються у локальному акті з урахуванням Рекомендацій з питань підготовки, подання на державну реєстрацію, юридичного обліку та зберігання нормативних актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, схвалених постановою колегії Мін’юсту України від 17 червня 1993 р. № 13.

Відповідно до названих Рекомендацій у такому ж порядку, які і у міністерстві, повинен бути організований облік локальних актів і на підприємствах, в установах чи господарствах та в організаціях незалежно від форм власності та господарювання.

Юридичному обліку підлягають нормативні акти, видані і зареєстровані у відповідному структурному підрозділі (управлінні справами, загальному відділі, канцелярії, секретаріаті або в іншій службі).

Ведення картотеки законодавчих та інших нормативно-правових актів, постанов, розпоряджень уряду України.

Юридичний облік у більшості підприємств та організацій і органах державного господарського управління ведеться на підставі копій відомчих актів. Такі копії з усіма додатками в установлений строк надсилаються у підрозділ, який здійснює їх облік. Цей підрозділ здійснює добір актів нормативного характеру. Акти, які не мають нормативного характеру, повертаються у підрозділ, від якого вони надійшли.

Відібрані локальні акти систематизуються за класифікатором який складається з розділів, підрозділів, пунктів, розташованих відповідно до системи права. До класифікатора обов'язково включаються питання, актуальні для цього органу або організації, підприємства чи установи. Такий класифікатор є єдиним для відповідного органу чи суб'єкта господарювання, організації, і його розробляє юридична служба.

Нормативному (локальному) акту надається індекс того роз­ділу, підрозділу або пункту, розробленого і впровадженого на підприємстві, в організації або органі, найменування акта повинно відповідати основній темі індексованого акта.

Крім того, на кожний локальний акт, а також на його окрема частину, якщо вона має свій індекс, заповнюється облікова картка. В ній зазначаються найменування акта, дата його і номер, органі який видав цей акт, наявність грифу обмеження доступу до документа. У правому верхньому кутку картки зазначається індекс акта. Заповнені облікові картки розміщуються в картотеці. Місце картки у картотеці визначається індексом акта. Облікові картки розміщуються у хронологічному порядку. Розділи, підрозділи та пункти класифікатора у картотеці виділяються спеціальними розділо­вими картками. На розділових картках зазначаються індекс та найменування відповідного розділу, підрозділу, пункту.

Відповідний підрозділ, у тому числі юридична служба, їло здійснює облік локальних актів, повинен стежити і за всіма зміна­ми, які вносяться у нормативні акти, враховувати їх, робити не­обхідні відмітки (доповнено, поширено, втрачена чинність тощо). Обов'язково відтворюється точний текст вказівки про зміну акта та робиться посилання на вид, дату і номер акта, яким вносяться відповідні зміни.

Зміни, внесені до нормативного акта, повинні бути відобра­жені в облікових картках, в яких робляться відмітки, аналогічні тим, що проводяться на актах у випадках їх змін.

Облікові картки на акти, що втратили чинність, не бажано вилучати з картотеки, оскільки вони можуть бути використані у нормотворчій діяльності. Такі картки доцільно ставити у кінець відповідного розділу картотеки або у спеціальній картотеці, тоб­то до актів, що втратили чинність. При цьому текст картки по­трібно перекреслювати по діагоналі.

Для забезпечення правильного та ефективного застосування локальних нормативних актів юридичні служби готують і вида­ють збірники чинних локальних нормативних актів, якими за­безпечуються суб'єкти господарювання та організації, структурні підрозділи. До видання збірників юридичні служби практикують систематичне видання окремими брошурами та надсилають на місця переліки чинних локальних актів, а також бюлетені таких актів за певний проміжок часу.

Підрозділ, який здійснює юридичний облік актів, також по­винен мати такий збірник (бюлетень) для здійснення відміток у разі внесення змін у чинні локальні акти. Такі збірники (бюле­тені) звіряються з контрольними примірниками актів і перено­сять всі відмітки про зміни, внесені в акти після їх видання. При Цьому враховується дата, за станом на яку акти включені у збірник (бюлетень). Після перевірки на внутрішній стороні обкладинки слід зазначити, що збірник перевірено, поставити дату та підпис відповідальної особи. Засвідчений таким чином (збірник) бюле­тень є контрольним. Наступні після перевірки відмітки необхід­но проводити у цьому примірнику. Відмітки у збірниках прово­дяться одночасно в актах та облікових картках.

Відомчі нормативні (локальні) акти зберігаються у суб'єкта господарювання або в органі згідно з установленим порядком. Копії локальних актів зберігаються у підрозділі, що здійснює облік. Примірники актів, що надходять у цей підрозділ, слід групувати залежно від року їх видання, тобто в хронологічному порядку. Згруповані за календарний рік акти слід зброшурувати і прону­мерувати. Такий згрупований комплект повинен містити повні тексти актів з усіма додатками, які мають нормативні приписи.

У такому комплекті бажано складати описи актів, в яких слід зазначити найменування актів, дати їхприйняття та номери, атакож номери сторінок, на яких розміщені такі акти. Опис слід розміщувати на початку комплекту. Аналогічно оформлюються обкладинки комплектів. На них необхідно зазначити найменування підрозділу, відповідального за зберігання комплектів, а також органів, які видали акти, вид актів, рік їх видання. У ком­плекті на постійному зберіганні знаходяться копії облікованих нормативних актів. Для зберігання копій відомчих (локальних) нормативних актів, на підставі яких проводиться їх юридичний облік, повинні створюватися належні умови, тобто вони мають зберігатися у спеціальних приміщеннях, сейфах або шафах.

Таким чином, локальні нормативні акти є не що інше, як правова форма управління підприємством, галуззю, котра використовується з метою досягнення намічених кінцевих наслідків.

Отже, як свідчать аналізи змісту та обсягу нормативно-правових актів, що видаються і застосовуються на підприємствах, в організаціях і установах, вони мають широку відомчу нормотворчість у загальній системі правових форм управління підприємством, організацією, установою чи господарством.

Не можна не погодитись із тим, що впорядкування відомчих локальних нормативних актів — це дуже важлива правова робота. Добір, аналіз і систематизація нормативних актів, вироблення і прийняття нових локальних актів — відповідальна справа, яка вимагає не лише наукового підходу, й високої кваліфікації виконавців.

 1. Роль юридичних служб міністерств та інших органів виконавчої влади у підготовці правового (локального) акта для подання його на державну реєстрацію

З метою впорядкування видання міністерствами, іншими орга­нами державної виконавчої влади нормативних актів, забезпе­чення охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підприємств, організацій та установ Указом Президента Україні від 3 жовтня 1992 р. № 493/92 вперше в Україні з 1 січня 1993 встановлено, що нормативні акти, які видаються міністерствами, іншими органами державної виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації. Реєстрацію здійсню­ють Міністерство юстиції України та його управління в областях і районах. Тобто державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю здійснює Міністерство юстиції України. Реєстрацію нормативних актів відділів, управлінь, інших служб обласних, Київської та Севас­топольської міських державних адміністрацій, а також місцевих органів господарського управління і контролю здійснюють об­ласні управління юстиції обласної, Київської та Севастопольсь­кої міських державних адміністрацій (крім місцевих органів гос­подарського управління і контролю районів). Реєстрацію норма­тивно-правових актів районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів здійснюють районні, рай­онні у містах Києві та Севастополі управління юстиції.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову про запро­вадження Єдиного державного реєстру нормативних актів та здійснення правової інформації України. Метою цієї постанови є уникнення дублювання і паралелізму в сфері правової інфор­мації, забезпечення доступності гласності та відкритості право­вої інформатизації для юридичних і фізичних осіб.

Державний реєстр створено з метою забезпечення єдиних принципів ідентифікації нормативних актів та їх державного об­ліку в межах інформаційного простору України; створення фон­ду та підтримання в контрольному стані нормативних актів, на­дання інформації щодо них; забезпечення в межах, визначених законодавством, доступності, гласності та відкритості правової інформації для користувачів.

До державного реєстру вносяться нормативні акти, видані починаючи з Акта проголошення незалежності України (з 24 сер­пня 1991 р.), і нормативні акти, прийняті з часу утворення Рес­публіки Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів (11— 12 грудня 1917 р.) до прийняття Акта проголошення незалеж­ності України (24 серпня1991 р.), ідо не втратили чинності і не суперечать законодавству України.

До державного реєстру також включаються чинні, опубліко­вані та неопубліковані, в тому числі з обмежувальними грифа­ми, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, зареє­стровані в Міністерстві юстиції України, а також тимчасові нор­мативні акти зі строком дії один рік і більше та менше одного року в разі наступного його продовження.

Передбачено, що Фондом Державного реєстру мають право користуватися юридичні та фізичні особи. За користування Фон­дом Державного реєстру справляється плата, яка перераховуєть­ся до Державного бюджету.

Державна реєстрація проводиться в порядку, що визначає Кабінет Міністрів України, яким 28 грудня 1992 р. затверджено Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарсь­кого управління та контролю, що зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, з наступними змінами та доповненнями. Про реєстрацію нормативних актів Міністерство юстиції України та управління юс­тиції складають реєстри. Такі нормативні акти набувають чин­ності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановле­но пізнішого строку надання їм чинності.

Статтею 56 Закону України від 20 травня 1999 р. № 679-ХIV «Про Національний банк України» передбачено, що державна реєстрація нормативно-правових актів Національного банку Ук­раїни здійснюється в порядку, встановленому Указом Президен­та України від 3 жовтня 1992 р. № 495/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

На державну реєстрацію подаються акти, що містять правові норми (правила поведінки), розраховані на невизначене коло осіб, підприємств, установ, організацій і господарств та на неоднора­зове застосування, незалежно від строку їх дії та характеру відо­мостей, що в них містяться, в тому числі з грифами «Для служ­бового користування», «Не для друку», «Таємно», а також прийнятів порядку експерименту.

Державній реєстрації підлягають нормативні акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що зачіпають соціально-економічні, правові, політичні, особисті та інші права, свободи та законні інтереси громадян, проголошені і гарантовані Конституцією України та законами України, встановлюють новий або змінюють, допов­нюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації; мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших міністерств, органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, підприємств, установ, організацій і господарств, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативний акт. Державну реєстрацію здійснюють:

1)   нормативно-правових актів міністерств, інших централь­них органів виконавчої влади, органів господарського управлін­ня та контролю — Мін’юст;

2)   нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим — Головне управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим;

3)   нормативно-правових актів обласних, Київської та Севас­топольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів господарсь­кого управління та контролю — обласні, Київське та Севасто­польське міські управління юстиції;

4)   нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів — районні, районні у містах Києві та Севастополі управління юстиції.

Якщо дія нормативного акту, виданого місцевими органами господарського управління та контролю, поширюється на тери­торії інших адміністративно-територіальних одиниць, він реєст­рується в управлінні юстиції за місцем перебування органу, що видав нормативний акт.

На державну реєстрацію не подаються такі акти:

—       персонального характеру (про склад комісій, призначення на посаду і звільнення з неї, заохочення працівників тощо);

—       дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми;

—       оперативно-розпорядчого характеру (разові доручення);

—       якими доводяться до відома підприємств і організацій рішен­ня вищих органів;

—       спрямовані на організацію виконання рішень вищих органів і власних рішень міністерств, інших органів державної виконав­чої влади, органів господарського управління та контролю, що не мають правових норм;

—       нормативно-технічного характеру (державні стандарти, бу­дівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, форми звітності).

Нормативний акт на державну реєстрацію подається до реє­струючого органу в п'ятиденний строк після його прийняття у трьох примірниках (оригінал і дві завірені копії).

Нормативний акт, що подається на реєстрацію, повинен відпо­відати вимогам законодавства про мови та іншим актам законо­давства, узгоджуватися з раніше прийнятими актами і бути вик­ладеним згідно з правописом.

Разом з нормативними актами до реєструючого органу пода­ються обґрунтування підстав для видання нормативного акта чи окремих його норм; відомості про чинні акти з цього питання;: інформація про строки приведення їх у відповідність з нормативним актом, поданим на державну реєстрацію, а також про акти, що втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цього акта; відомості про офіційне погодження акта із зацікавленими органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим і згідно з законодавством.

Посадові особи, які порушили законодавство про державну реєстрацію нормативних актів, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Державна реєстрація нормативного акта проводиться протягом 10, а якщо акт має великий обсяг — 15 робочих днів з дня, наступного після надходження його до реєструючого органу.

У разі потреби (необхідність проведення аналізу нормативно­го акта із залученням експертів, вивчення значної кількості актів чинного законодавства тощо) ці строки можуть бути продовжені керівником реєструючого органу, але не більше як на 10 робочих днів, про що повідомляється орган, який надіслав нормативний акт на реєстрацію. Нормативний акт після висловлених реєструючим органом зауважень на прохання органу, що його видав, може бути повернутий на доопрацювання. Строк доопрацюван­ня визначається реєструючим органом за погодженням з органом, що подав акт.

Якщо нормативний акт відповідає вимогам названого Поло­ження, реєструючий орган на оригіналі акта робить напис за встановленим зразком про дату державної реєстрації і номер акта за державним реєстром.

У державній реєстрації може бути відмовлено, якщо норма­тивний акт:

—       не відповідає Конституції України;

—       видано з порушенням чинного законодавства; якщо цей акт порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи та законні інтереси громадян, підприємства, установи, організації або покладає на них не передбачені законодавством обов'язки;

—       виходить за межі компетенції органу, що його видав;

—       не відповідає законодавству про мови;

—       суперечить установленому порядку ведення діловодства;

—       не узгоджено із заінтересованими органами, якщо таке уз­годження відповідно до чинного законодавства є обов'язковим;

—       викладено з порушенням правил правопису;

—       не узгоджується з дорученням, даним органу, що видав акт.

Орган, якому відмовлено у державній реєстрації нормативно­го акта, має право оскаржити рішення Міністерства юстиції Ук­раїни до Кабінету Міністрів України, а рішення управління юс­тиції — до Міністерства юстиції України в 10-денний строк з дня отримання рішення про відмову в державній реєстрації нор­мативного акта.

При розсиланні і опублікуванні нормативного акта посилан­ня на номер і дату державної реєстрації є обов'язковим.

Зміни та доповнення також підлягають реєстрації.

Міністерству юстиції України та управлінням юстиції надано право перевіряти в органах державної виконавчої влади і госпо­дарського управління та контролю питання про державну реєст­рацію нормативних актів, вносити пропозиції про усунення ви­явлених порушень і недоліків та притягнення винних осіб до відповідальності.

Юридична служба міністерства, іншого органу, який видає акт, надає необхідну правову допомогу структурним підрозділам з питань, що виникають при підготовці проекту нормативного акта. Вона за дорученням керівництва міністерства, іншого орга­ну, який видає акт, безпосередньо бере участь у розробці проек­ту з питань, що входять до її компетенції.

Юридична служба міністерства, іншого органу, який видає акт, визначає з урахуванням Рекомендацій з питань підготовки, по­дання на державну реєстрацію, юридичного обліку та зберігання нормативних актів міністерств, інших органів державної виконав­чої влади, органів господарського управління та контролю, чи підлягає нормативний акт державній реєстрації, вносить керівни­ку пропозиції щодо його подання до реєструючого органу.

Крім того, актами, які регулюють питання порядку державної реєстрації, також вимагається на зворотній стороні останнього аркуша першого примірника нормативно-правового акта, що подається на державну реєстрацію, віза працівника юридичної служби, з котрим погоджено проект нормативно-правового акта, або на окремому аркуші, де проставлені візи про погодження проекту зі структурними підрозділами апарату органу, що видає акт, або з іншими відповідними органами, з якими нормативний акт погоджено.

Спеціалісти юридичних служб повинні стежити, щоб норма­тивно-правові акти, які підлягають державній реєстрації, також відповідали вимогам щодо оформлення документів, передбаче­ним Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автоном­ної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовт­ня 1997 р., № 1153, з наступними змінами та доповненнями.

Зокрема, слід звертати увагу на те, що до складу реквізиту «Підпис» входить найменування посади особи, що підписує до­кумент (повне, якщо документ оформлений не на бланку, ско­рочене — на документі, оформленому на бланку), особистий підпис та його розшифровка.

При підписанні документа декількома особами їх підписи розміщують один під одним у послідовності відповідно до поса­ди, яку обіймають. При підписанні документа декількома особа­ми рівнозначних посад їх підписи розміщують на одному рівні.

При засвідченні вірності копії нормативних актів (документів) нижче реквізиту «Підпис» роблять надпис «Згідно», зазначають найменування посади особи, яка засвідчила копію, її особистий] підпис, його розшифровку та дату засвідчення.

Відповідно до названих Рекомендацій в такому порядку проводиться також підготовка змін і доповнень, що вносяться до нормативних актів, які пройшли державну реєстрацію.

Отже, доцільно ще раз наголосити на тому, що відповідно до вимог п. 8, пп.3, абз. 3 Загального положення про юридичну службу видання наказу, іншого нормативного акта, а також подання проекту акта законодавства відповідному органу для вирішення питання щодо його прийняття чи узгодження без попереднього розгляду юридичною службою не допускаються.

Проте юридична практика та матеріали перевірки органів прокуратури свідчать про те, що міністерства і відомства та відповідні виконавчі органи облдержадміністрацій нерідко приймають нормативні акти з порушенням чинного законодавства України і незаконно надсилають їх до виконання на місця телеграмами, листами, рекомендаціями без реєстрації в Міністерстві юстиції України або Міністерстві юстиції в Автономній Республіці Крим, управліннях юстиції в областях, районах, районах у містах міських управліннях (міст обласного значення). Причиною цього є те, що працівники таких органів, які видають нормативні акти, недостатньо обізнані з чинним законодавством про державну реєстрацію та правилами нормотворчої роботи з підготов­ки проектів актів. Не встановлено порядок підготовки і подачі актів на державну реєстрацію; не визначені відповідальні за цю справу посадові особи; порушується порядок ведення діловод­ства та правопису. Значна кількість нормативних актів прий­мається органами центральної та місцевої виконавчої влади з порушенням наданої їм компетенції, не узгоджується з зацікав­леними органами. Окремі управління та відділи обласних дер­жавних адміністрацій приймають нормативні акти на виконання наказів вищих органів, які не зареєстровані у Міністерстві юс­тиції України. Нерідко допускаються порушення законодавства про мови (нормативні акти або додатки до них видавалися ро­сійською мовою).

Наявність подібних порушень і недоліків пояснюється відсут­ністю юридичної служби у ряді міністерств, управлінь і відділів облдержадміністрацій та низькою кваліфікацією працівників юридичних підрозділів, які не підтримують у контрольному стані законодавчі та нормативні акти, не проводять роботи з приве­дення відомчих (локальних) нормативних актів у відповідність до чинного законодавства.

У зв'язку з цим Кабінет Міністрів України пунктом 1 поста­нови від 14 грудня 2001 р. № 1693 «Про вдосконалення правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» зобов'язав дані органи здійснювати в межах своєї компе­тенції постійний перегляд нормативи о-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами Ук­раїни, іншими актами законодавства, усунення множинності, скасування застарілих актів і таких, що не відповідають новим умовам соціально-економічного розвитку України; забезпечити обов'язкове узгодження з юридичною службою проектів норма­тивно-правових актів, відповідальним за розроблення яких є центральний орган виконавчої влади.

Адже якщо спеціаліст юридичної служби не вніс письмових пропозицій щодо приведення у відповідність до законодавства проектів локальних актів, які суперечать чинному законодавству, Що призвело до негативних економічних наслідків, порушення прав і законних інтересів працівників, він понесе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

 1. Порядок скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів, що суперечать чинному законодавству

На виконання п. 17 Положення про державну реєстрацію нор­мативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів Ук­раїни від 15 червня 1994 р. № 420 та від 16 жовтня 1998 р. № 1640), 31 липня 2000 р. Міністерство юстиції України затвердило «Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру» (далі — Порядок), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 р. за № 458/4709.

Цим Порядком визначено процедуру скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, строк набрання чинності висновку про скасування рішення про державну реєстрацію, опублікування цього висновку, оскарження рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта тощо.

Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів приймається стосовно актів, що пройшли правову експертизу та державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України та територіальних управліннях юстиції (обласному та районному).

Підставою для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта є:

—       виявлення обставин, що не були відомі реєструючому органу під час реєстрації нормативно-правового акта;

—       винесення рішення суду про визнання нормативно-правового акта неправомірним (недійсним);

—       інші обставини, що виникли після державної реєстрації нормативно-правового акта.

Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта здійснюється реєструючим органом незалежної від часу державної реєстрації такого акта.

Перегляд зареєстрованого нормативно-правового акта з метою скасування рішення про його державну реєстрацію здійснюється реєструючим органом також у разі надходження пропозицій від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підготовлених юридичною службою.

Наказ про визнання акта таким, що втратив чинність, або внесення до нього змін чи доповнень подається органом, що видав нормативно-правовий акт, у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до реєструючого органу.

Рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта оформлюється шляхом складання Висновку про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-пра­вового акта із зазначенням у ньому конкретних причин скасу­вання за встановленою формою. Висновок про скасування рішен­ня про державну реєстрацію нормативно-правового акта затвер­джується міністром юстиції України або за його дорученням одним із заступників.

Повідомлення про скасування рішення про державну реєст­рацію нормативно-правового акта разом з копією Висновку в той же день надсилається органу, що видав цей нормативно-правовий акт, та органу, що вніс пропозицію щодо скасування.

Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта може бути оскаржене органом, нормативно-пра­вовий акт якого скасовано, в 10-денний строк з дня отримання повідомлення про скасування з одночасним повідомленням про оскарження реєструючого органу. Слід звернути увагу на те, що рішення Міністерства юстиції оскаржуються до Кабінету Міністрів України, а рішення територіального управління юстиції — до Міністерства юстиції України.

Якщо за результатами оскарження вищим органом буде виз­нано неправомірним рішення про скасування державної реєст­рації, Висновок про скасування рішення про державну реєстра­цію нормативно-правового акта анулюється, про що в цей же день повідомляється орган, що видав нормативно-правовий акт.

Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстра­цію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 10 днів після затвердження Висновку про його скасування, а в разі оскарження цього рішення — з дня отримання реєструючим органом висновку за результатами розгляду такої скарги.

У цей же строк нормативно-правовий акт, рішення про дер­жавну реєстрацію якого скасовано, виключається з Єдиного дер­жавного реєстру нормативних актів.

Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстра­цію якого скасовано, не є чинним з дня його виключення з дер­жавного реєстру.

Висновок Міністерства юстиції про скасування рішення про Державну реєстрацію нормативно-правового акта опубліковується в «Офіційному віснику України», а висновок управлінь юстиції оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації.

Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає негайному скасуванню органом, що його видав. Копія розпорядчого документа про його скасування надсилається у 5-денний строк до реєструючого органу.

Таким чином, юридична служба центрального та місцевого органу виконавчої влади повинна сприяти недопущенню подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів, що суперечать чинному законодавству України.

 1. Кодифікаційно-довідкова робота

Здійснення юридичною службою завдань щодо забезпечення законності в діяльності суб'єкта господарювання по захисту май­нових інтересів і прав, інформації керівників про нове в законодавстві, що стосується діяльності суб'єктів господарювання, вимагає від працівників юридичної служби поглиблених знань з чинного законодавства, вміння тлумачити окремі норми багатогранного права і судову практику місцевих та господарських судів.

При цьому юрисконсультам слід пам'ятати, що більшість правових норм викладено не лише в кодексах, законах, постановах Верховної Ради України, указах та розпорядженнях Президента України, декретах, постановах та розпорядженнях Кабінету Міністрів України, а й у відомчих актах відповідних міністерстві та відомств України, зареєстрованих у встановленому законом порядку в Міністерстві юстиції України. Також необхідно звернути увагу на постанову Верховної Ради України від 12 серпня 1991 р. про дію на території України окремих актів законодавства колишнього СРСР і на окремі правові норми, викладені в локальних актах підприємств, установ і господарств (установчих договорах, статутах, положеннях, інструкціях, рекомендаціях) тощо.

Утримати в пам'яті наведені правові акти практично неможливо. У зв'язку з цим необхідно забезпечити постійний належний контроль за обліком, систематизацією і збереженням нормативних актів у справах юридичної служби. Така робота має проводитись регулярно, щоб своєчасно дати керівництву підприємства, його службам, іншим структурним підрозділам, а також особам, які звернулись за консультацією, правові поради або юридичну інформацію.

Ця діяльність юридичної служби і називається кодифікаційно-довідковою роботою.

Як свідчить багаторічний досвід організації юридичної служби в суб'єктах господарювання, без належної організації такої роботи неможливо якісно і своєчасно забезпечити виконання покладених на неї завдань. Отже, в зв'язку з цим кодифікацій­но-довідкова робота тепер практично належить до числа основ­них завдань працівників юридичної служби.

Які ж нормативні акти необхідно кодифікувати і яким чином цю роботу доцільно вести?

Практика роботи юридичних служб свідчить про необхідність їх працівникам кодифікувати всі нормативні акти, в тому числі надруковані у «Відомостях Верховної Ради України», «Збірнику постанов Уряду України», газетах «Голос України», «Урядовий кур'єр», додатково у виданнях «Закон і бізнес», «Праця і зарпла­та», «Правовий кур'єр», журналах «Право України», «Бюлетень законодавства і юридичної практики України», «Підприємницт­во, господарство і право» тощо. Слід звернути увагу на Указ Президента України від 13 грудня 1996 р. № 1207/96 «Про опуб­лікування актів законодавства України в інформаційному бюле­тені «Офіційний вісник України», у зв'язку з чим припинено з 1 січня 1997 р. видання «Зібрання постанов Уряду України». Цим Указом Президента встановлено, що інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України» засновується і видається Міністер­ством юстиції України, є щотижневим офіційним виданням, в якому публікуються державною мовою: закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України, що мають нормативний харак­тер, акти Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, міжнародні договори Украї­ни, що набули чинності, нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністер­ством юстиції України.

Цим Указом центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов'язано вжити заходів щодо забезпечення підвідомчих їм підприємств, установ та організацій інформаційним бюлетенем «Офіційний вісник України». Розпов­сюдження цього бюлетеня проводиться шляхом відкритої перед­плати та роздрібної торгівлі.

У кожного спеціаліста юридичної служби повинні бути конт­рольні екземпляри кодексів та інші акти законодавства, необхідні для виконання своїх функціональних обов'язків.

Бажано кодифікувати і матеріали судової практики, рішення Конституційного Суду України, роз'яснення Верховного Суду України і спеціалізованого суду — Вищого господарського суду України.

Форми і методи ведення кодифікаційної роботи на практиці є різними. Кодифікація законодавчих актів може здійснюватися із застосуванням техніки, включаючи електронну.

Але в більшості випадків у зв'язку з відсутністю комп'ютерної техніки ця копітка і необхідна робота ведеться вручну, шляхом занесення нормативних актів у журнал, картотеку або в окрема папку.

Кодифікаційна робота починається із складання класифіка­тора, при підготовці якого юрисконсульти беруть за основу «Єдиний класифікатор систематичної картотеки нормативних актів і судової практики», виданий Мін’юстом СРСР. Бажано, щоб спеціалісти юридичних служб по організації кодифікаційно-довідкової роботи використовували з урахуванням специфіки діяльності конкретних міністерств, відомств та підприємств, установ, організацій і господарств такі розділи названого класифікатора:

 

 • Ø Громадський і державний устрій.
 • Ø Праця.
 • Ø Соціальне страхування і соціальне забезпечення.
 • Ø Загальні питання народного господарства.
 • Ø Фінанси і кредит.
 • Ø Капітальне будівництво і капітальним ремонт.
 • Ø Промисловість.
 • Ø Транспорт.
 • Ø Землекористування і землеустрій.
 • Ø Агрокомплекс, у тому числі сільське господарство.
 • Ø Природоохоронне законодавство.
 • Ø Заготівля сільгосппродукції.
 • Ø Лісове господарство.
 • Ø Водне господарство.
 • Ø Рибальство.
 • Ø Мисливство.
 • Ø Житлове і комунальне господарство.
 • Ø Побутове обслуговування населення.
 • Ø Торгівля.
 • Ø Народна освіта.
 • Ø Наука.
 • Ø Культура.
 • Ø Охорона здоров'я.
 • Ø Фізкультура і спорт.
 • Ø Оборона.
 • Ø Цивільне право і цивільний процес.
 • Ø Господарське право і господарський процес.
 • Ø Сімейне право.
 • Ø Кримінальне право.
 • Ø Кримінально-виконавче право.
 • Ø Кримінально-процесуальне право.
 • Ø Суд.
 • Ø Прокуратура.
 • Ø Юстиція.
 • Ø Правова робота і юридичне обслуговування.
 • Ø Охорона державної безпеки і громадського порядку.
 • Ø Адміністративна відповідальність.
 • Ø Добровільні товариства.
 • Ø Громадські органи.
 • Ø Міжнародні відносини.
 • Ø Зовнішня торгівля тощо.

 

 

Крім того, юридичним службам галузей народного господарства необхідно включати до класифікатора такі розділи, як приватизація майна, житла, орендні відносини, банкрутство, господарсько-процесуальне законодавство тощо. Розділи класифікатора діляться на підрозділи, а останні, в необхідних випадках, на окремі пункти.

На практиці юридичні служби ведуть картотеку лише з розділів класифікатора, які застосовуються в суб'єкті господарювання, що юридично обслуговується. Кодифікація законодавчих і нормативних актів ведеться окремими юридичними службами в журналах. Проте така форма кодифікації має низку не­доліків.

Як зазначалося, значно зручніше вести картотеку з допомо­гою карток.

Кодифікаційна робота дуже по­трібна як юридичній службі, так і працівникам суду, прокурату­ри, юстиції, нотаріату, адвокатам, юрисконсультам та іншим спеціалістам, котрі забезпечують виконання того чи іншого нор­мативно-правового акта на практиці.

 1. Діловодство юридичної служби

У роботі працівників юридичної служби велике значення має чітке і своєчасне ведення діловодства з правових питань. Це одна з важливих сфер правової роботи. За характером виконання функцій юридична служба пов'язана із багатьма структурними підрозділами суб'єкта господарювання, вона отримує значну кількість офіційних матеріалів, які подаються їй на візування (локальні та інші акти, господарські договори), а також готує претензійні, позовні та інші матеріали. У зв'язку з обмеженням строків оформлення документів необхідно вести своєчасний і правильний облік та контроль за рухом службових документів у юридичній службі.

Система діловодства визначається залежно від організаційної структури юридичної служби, обсягу покладеної роботи по пра­вовому обслуговуванню і визначення в конкретному суб'єкті гос­подарювання форм і правил ведення, обліку і збереження юри­дичних та інших документів.

Для обліку і контролю виконання (або руху) ділових паперів — претензійних, позовних та інших матеріалів — використову­ються окремі реєстраційні журнали із заповненням у них необ­хідних даних про відповідний документ.

Відповідно до функціональних обов'язків спеціаліст юридич­ної служби повинен вести з урахуванням специфіки господарсь­кої і фінансової діяльності суб'єкта господарювання таку доку­ментацію:

 1. 1.  Журнали обліку претензій, заявлених у інтересах суб'єкта господарювання і отриманих від інших суб'єктів господарювання.
 2. 2.              Журнали обліку позовної роботи (заявлених позовів у інте­ресах підприємства і заявлених до підприємства).
 3. 3.              Журнали обліку виконання господарських договорів (якщо це питання не внесено в обов'язки економічної, бухгалтерської, договірної або іншої служби).
 4. 4.              План правової роботи (річний, піврічний, квартальний, в окремих випадках місячний та індивідуальний (творчий) план) та матеріали з його виконання.
 5. 5.              Журнал обліку проведення лекцій, семінарів, виробничих нарад, конференцій з правових питань (копії виступів у газетах, журналах і на радіо або телебаченні).
 6. 6.              Журнал прийому громадян і працівників підприємства для розгляду звернень, заяв і скарг з правових питань.
 7. 7.              Журнал обліку відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання шляхом крадіжок, нестач, невиконанням договірних зобов'язань, сплатою пені, штрафів, падежем тварин ліквідації простроченої дебіторської заборгованості тощо.

Крім цих журналів, працівники юридичної служби можуть вести на свій розсуд й іншу необхідну документацію.

Документи з претензійних та позовних матеріалів мають збе­рігатись в окремих папках (нарядах) по кожній справі з вказів­кою номера справи, найменування сторони, суми претензії або позову, дати початку та закінчення. Якщо таких справ за рік небагато, то вони підшиваються в одній папці по порядку но­мерів справ, відмічених журналі реєстрації.

Практика роботи низки юридичних служб суб'єктів господа­рювання показує, що слід також вести справу «Довідки і виснов­ки», в якій підшиваються копії довідок, висновків, аналізів та іншої документації стосовно проведеної правової роботи.

Юридичними відділами, групами, кооперативами, фірмами і, як свідчить практика юридичного обслуговування в агропромис­ловому комплексі Хмельницької області, в тому числі юрискон­сультами головних господарств наведені вище журнали та доку­менти ведуться в одному примірнику незалежно від кількості підприємств, установ, господарств і організацій, яким надають­ся послуги правового характеру. Журнали контролю укладених договорів повинні вести не юрисконсульти, а керівники відпо­відних структурних підрозділів суб'єкта господарювання (дого­вірного, економічного, бухгалтерського). Вони повинні дати юрисконсульту довідку про стан виконання і допущені порушення договірних зобов'язань. Така практика є доцільною і ефектив­ною, адже довідки складаються компетентними спеціалістами і юрисконсульти мають можливість негайно вжити відповідних заходів правового впливу до порушників договірної та виконав­чої дисципліни суб'єкта господарювання.

Крім того, спеціалісти юридичної служби ведуть контрольну папку з матеріалами перевірок дотримання законодавства, копі­ями не завізованих і завізованих локальних актів, матеріалами обміну досвідом юридичними службами, проведення навчання з ними тощо.

Отже, діловодство юридичної служби повинно організовува­тись, виходячи із максимального зменшення ділових документів; розроблення і використання типових форм документів і вста­новлення чіткого порядку їх оформлення; розроблення і засто­сування найбільш раціональної системи контролю за рухом пре­тензій, позовів у місцевому суді та господарському суді, інших документів, які забезпечують систематичний контроль за ними; розроблення номенклатури справ, обмежених комплексними групами питань, віднесених до компетенції юридичної служби. При розробленні номенклатури справ, яка обов'язково має бути в юридичній службі, слід користуватись Переліком типових документів, що створюються в процесі діяльності органів держав­ної влади та органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням строків зберігання до­кументів, затверджених наказом Головного архівного управлін­ня при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 р. за № 576/301 б. У цьому переліку передбачено відповідні доку­менти з правового забезпечення управління: висновки з питань дотримання трудового законодавства; листування з правових питань; листування про складання договорів та угод, форми до­говорів; кодифікаційні картотеки і покажчики законодавчих актів та інших нормативних документів (наказів, інструкцій, правил та ін.); листування про застосування трудового законодавства; заяви, висновки з питань житлового законодавства та розв'язан­ня конфліктів з житлових питань; листування про розбір конфліктів з житлових питань; матеріали судових справ; листу­вання про господарську практику та ведення господарських справ; картотеки, книги реєстрації судових справ; листування претенз­ійне про постачання, підряди та послуги; журнали обліку пре­тензій та позовів; копії документів (позовні заяви, акти, довідки, доповідні записки, характеристики), що подаються до судових органів з кримінальних та цивільних справ; копії рішень, ви­років, окремих ухвал, постанов; листування про виконання ви­років, рішень, ухвал судових органів, господарського суду; по­станови, висновки в справах про адміністративні правопорушен­ня; листування в справах про адміністративні правопорушення; висновки комісій з трудових спорів; листування щодо трудових спорів; спірні справи з питань інтелектуальної власності; дого­вори про надання юридичної допомоги іншим сільським госпо­дарствам; книги записів юридичних консультацій тощо. Строк зберігання названих документів різний.

 

 

 

 

Лекція 11

Тема: ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ І ПРАВОВА ПРОПАГАНДА

 1. Організація проведення роботи з підвищення рівня правових знань посадових осіб та працівників споживчої кооперації.

Робота по організації підвищення рівня юридичних знань і правового виховання працівників безпосередньо пов'язана не лише із здійсненням забезпечення законності, а й сприянням забезпечення збереження власності, використанням засобів для поліпшення економічно-фінансових показників суб'єкта госпо­дарювання.

Ця робота включає здійснення таких функцій:

—      організація і проведення силами юридичної служби (а та­кож із залученням працівників суду, прокуратури, викладачів права, спеціалістів податкової, зовнішньоекономічної служб, обласного відділення Фонду державного майна України тощо) правового навчання керівників і спеціалістів підприємств та інших суб'єктів господарювання;

—      організація і проведення правового навчання працівників, які виконують обов'язки з розпорядження матеріальними цінно­стями та їх збереження, відвантаження та приймання продукції, а також з оформлення відповідних документів, що мають юри­дичне значення (акти приймання, визначення кількості та якості продукції тощо);

—      організація та проведення правового навчання членів ре­візійних комісій, комісій з трудових спорів, профкомів тощо;

—      організація та проведення лекцій і бесід, конференцій, ви­робничих нарад з правових питань.

Юридична служба застосовує інші способи підвищення рівня правових знань і правового виховання працівників та інших гро­мадян. Отже, систематична планомірна робота по підвищенню правових знань керівників та відповідних спеціалістів є необхід­ною умовою піднесення рівня всієї правової роботи в суб'єкті господарювання.

Однією з основних форм цієї роботи є організація виробни­чих нарад і семінарів інструктивного характеру і лекцій з право­вих питань. При цьому, як показує багаторічний досвід органі­зації правової роботи в районах, області та державі, такі семінари і наради доцільно проводити із спеціальних питань господар­ської, фінансової діяльності суб'єктів господарювання та органі­зацій різних форм власності.

Нерідко працівників юридичних служб обирають до складу районних рад сільгосппідприємств, членами або головами проф­комів, комісій з трудових спорів, що на перший погляд сприяє поліпшенню правової роботи в суб'єктах господарювання, ос­кільки працівники юридичних служб добре знають чинне зако­нодавство, мають досвід правової роботи в суді, прокуратурі, орга­нах міліції та інших органах. Проте участь юрисконсульта в ро­боті громадських органів, виконання обов'язків нерідко не збігається із здійсненням його прямих посадових функцій, і тому це не бажано робити. Адже при такому навантаженні основна правова робота виконується не належним чином.

Практика свідчить, що доцільно проводити заняття з фахів­цями різних спеціальностей з окремих правових питань.

Особливо виправдовує себе в сільському господарстві прак­тика проведення семінарів з правових питань до початку основ­них сільгоспробіт та перед договірною кампанією з укладання різних господарських договорів.

Завдання, які стоять перед працівниками юридичної служби зправової пропаганди, вимагають не лише правової обізнаності, ай комплексного підходу, при якому повинні враховуватись бага­то чинників, конкретні умови суб'єкта господарювання, період року, стан законності на підприємстві, в господарстві, установі та іншому суб'єкті господарювання. Тому юрисконсультам ро­боту в цій сфері також рекомендується планувати.

 

 1. Організація і планування роботи юридичної служби

Питання організації юридичного обслуговування в суб'єктах господарювання можна умовно розділити на загальні і особливі.

Загальні питання мають значення для організації правової роботи, а особливі — відображають її окремі напрямки.

До загальних питань насамперед належать планування робо­ти юридичної служби, кодифікація та облік нормативних актів, організація довідкової роботи, аналіз правової діяльності суб'єкта господарювання і узагальнення матеріалів юридичної практики та правової роботи.

До особливих напрямків належать питання організації юри­дичної роботи по збереженню власності, зміцненню виконавчої, трудової, виробничої і договірної дисципліни, захисту майнових інтересів за допомогою правових засобів.

Слід зауважити, що розподіл питань правової роботи підприє­мства на загальні і особливі не до кінця збігається. Адже нерідко одні і ті ж питання пов'язані з заходами, як із загальними, так і особливими питаннями правової роботи, і можуть бути відне­сені до кожного з них. Такі взаємозв'язок і взаємозалежність питань правової роботи внутрішньо обґрунтовані і об'єктивно необхідні, оскільки ці питання випливають із загальних питань і функцій, здійснення яких покладено на юридичну службу підприємства або іншого суб'єкта господарювання.

Правильна організація роботи юридичної служби неможлива без її планування. Практика роботи цих служб засвідчує, що в господарствах, де робо­та і діяльність юридичної служби не плануються, проведені нею заходи нерідко випадкові, несистемні, їх ефективність низька. За таких обставин основу діяльності юридичної служби становлять поточні справи, внаслідок чого багато з покладених на неї функцій і завдань не виконується, а всі можливі для поліпшення роботи суб'єкта господарювання правові засоби не використовуються.

У окремих випадках відсутність плану роботи юридичної служ­би виправдовується тим, що в суб'єкта господарювання складені загальні плани або заходи, які спрямовані на підвищення ре­зультатів виробничо-господарської діяльності. В них помилково відображають завдання юридичної служби на підставі виданого спеціального наказу або прийнятого рішення по суб'єкту госпо­дарювання для поліпшення правової роботи і передбачені конк­ретні заходи.

Практика підтверджує, що такі доводи безпідставні, бо в нака­зах та в інших документах не охоплені основні моменти правової роботи, відсутні строки виконання, не вказуються конкретні відпо­відальні особи. Отже, такі внутрішньогосподарські акти повною мірою не можуть замінити план роботи юридичної служби.

Планування необхідне не лише в тих випад­ках, коли на підприємстві, в установі чи організації є структур­ний підрозділ або штатний юрисконсульт. Воно потрібне і тоді, коли юридичне обслуговування суб'єкта господарювання здійсню­ється юридичним відділом, групою, фірмою, кооперативом, при­ватно практикуючим юристом, юрисконсультом головного (ба­зового) підприємства або адвокатом.

Правова робота повинна плануватися в усіх галузях народно­го господарства та в інших суб'єктах господарювання.

Як правило, плани складаються поточні і перспективні. У різних галузях народного господарства діють місячний, кварталь­ний, піврічний і річний плани правової роботи. Питання строку планування визначаються юридичною службою самостійно.

У процесі планування завдань, які стоять перед юридичною службою, вони конкретизуються при складанні та виконанні окремих заходів із зазначенням строків виконання запланованих правових робіт і відповідальних за виконання осіб — праців­ників юридичної служби та інших структурних підрозділів суб'єкта господарювання.

Поточна правова робота — це візування проектів наказів, роз­поряджень, рішень, постанов, розгляд заявлених претензій і позовів, участь і виступ у судових засіданнях суду загальної юрис­дикції або господарського суду, прийом громадян та надання їм, а також спеціалістам суб'єкта господарювання, юридичних кон­сультацій. До речі, вона не планується і виконується у міру виникнення в цьому необхідності.

Слід звернути увагу і на те, що єдиної системи і методики планування правової роботи для всіх суб'єктів господарювання досі немає.

Крім того, в більшості випадків спеціалісти юридичних служи агропромислового комплексу ще практикують особисте (творче) планування. При цьому плануються такі заходи, які юрисконсульт намагається творчо виконати: підготувати лекцію або конспект бесід на правову тематику, написати конкретну статтю в газету, журнал, виступити по радіо чи телебаченню, займатися самоосвітою тощо.

Всі плани роботи юридичної служби обов'язково погоджу­ється з керівником підприємства, господарства, установи або органу управління.

Як показує практика юридичних служб низки суб'єктів госпо­дарювання, правову роботу слід планувати по таких основних роз­ділах: проведення правової роботи, пов'язаної з правовим обслу­говуванням апарату управління; здійснення методичного керів­ництва юридичною службою на місцях і організація правового обслуговування; здійснення перевірки дотримання законодавства в безпосередньо підвідомчих організаціях; здійснення заходів щодо організації підвищення кваліфікації юристів та навчання кадрів інших структурних підрозділів; проведення заходів із пропаганди та інформації законодавства; вивчення і узагальнення практики застосування законодавства; узагальнення і аналіз наслідків роз­гляду спорів; узагальнення практики та надання методичної до­помоги щодо видання локальних актів по підприємству. На підставі узагальнень і аналізів готуються відповідні рекомендаційні листи зі складання кожного розділу плану з урахуванням особливостей виконання окремих видів запланованих заходів.

В узагальненні і плануванні юридичної роботи не можна до­пускати шаблону. Плани правової роботи повинні відображати особливості вирішення основних господарських, фінансових та інших проблем суб'єкта господарювання і визначати комплекс першочергових правових питань, вирішення яких необхідне для забезпечення законності в конкретному суб'єкті господарюван­ня, поліпшення правовими засобами його економічної ефектив­ності. Необхідність включення тих чи інших заходів у план ро­боти юридичної служби залежить від наслідків узагальнення су­дової практики розгляду конкретних справ місцевими судами та господарськими судами, виявлення документальною перевіркою недоліків у фінансово-господарській діяльності, організації до­говірної роботи, аналізу інших сфер правової роботи за певний період. Така необхідність нерідко виникає у зв'язку із введенням в дію або внесенням змін та доповнень в законодавчі та інші нормативні акти, які регламентують порядок укладання госпо­дарських та інших договорів, порядок приймання товарів за кількістю та якістю, порядок вирішення претензій та позовних справ, створення нових організаційно-правових форм тощо, а також інші заходи, які стосуються питань правового регулювання фінансово-господарської та підприємницької діяльності того чи іншого суб'єкта господарювання.

Нерідко в практиці юридичної служби виникає необхідність здійснення цілого комплексу заходів, спрямованих на вирішен­ня одного із загальних питань та завдань юридичної служби і складання окремого плану таких заходів. У такому випадку ок­ремий план включається в загальний план роботи юридичної служби як його складова частина.

Велике значення для правильної організації юридичної робо­ти має здійснення контролю за виконанням планів. Оператив­ний контроль за строками, якістю і ефективністю проведення працівниками юридичної служби заходів здійснює керівник юри­дичної служби або головний юрисконсульт. Як правило, вико­нання позапланових заходів окремі керівники юридичних служб оформляють доповідною запискою або інформацією на ім'я ке­рівника суб'єкта господарювання, або їх заслуховують на засі­даннях колегії, на виробничих нарадах чи на семінарах. У більшості випадків затвердження плану роботи юридичної служ­би на наступний квартал або рік проводиться шляхом підбиття підсумків роботи за минулий запланований період. Таке підбит­тя підсумків дозволяє виявити і врахувати упущення та недоліки в роботі кожного працівника юридичної служби.

Юридичні служби вищих організацій здійснюють такий кон­троль при проведенні систематичних виробничих нарад, конфе­ренцій і семінарів. На них за наслідками ознайомлення з орга­нізацією правової роботи, проведення перевірок та складання інформацій про проведену правову роботу вживаються конкретні заходи щодо виявлення та ліквідації недоліків у плануванні і ви­конанні планів роботи юридичними службами. Також рекомен­дується, на які основні вимоги юридичним службам слід зверта­ти увагу: систематичність планування; взаємозв'язок перспек­тивного і поточного планування з майбутнім і попереднім плануванням; зв'язок планування завдань юридичної служби з конкретними обставинами того чи іншого суб'єкта господарю­вання, з виробничими планами; комплексність планів і ціле­спрямованість з іншими службами; планування основних і ефек­тивних для наслідків діяльності організації, установи, господар­ства і реальних із виконання заходів; конкретність, повнота та чіткість формулювань для планування; координація заходів з іншими структурними підрозділами та громадськими організа­ціями суб'єкта господарювання; належний і дійовий контроль за виконанням планових завдань юридичною службою суб'єкта господарювання.

 1. Організація юридичних консультацій у споживчій кооперації.

Консультативна робота з юридичних питань — це одна із важ­ливих сфер роботи юридичних служб, що сприяє забезпеченню законності і вихованню правової культури. Особливо значне по­ширення вона отримала в агропромисловому комплексі України.

Консультації юридичних працівників насамперед надаються керівникам і спеціалістам підприємств, організацій та установ з метою надання їм юридичної допомоги у вирішенні щоденних господарсько-економічних, фінансових та інших питань. У пер­шу чергу така робота ведеться з працівниками кадрової, бухгал­терсько-економічної, фінансової, постачальницької, контрольно-ревізійної служб. Значна правова допомога надається профспілко­вим комітетам по укладанню колективних договорів, створенню та діяльності комісій з трудових спорів, також надаються кон­сультації з питань трудового, аграрного, цивільного, земельного, господарського та іншого законодавства.

Як показує досвід багатьох юридичних служб сільського гос­подарства Хмельницької області, особливо в існуючих умовах праці, керівники суб'єкта господарювання, структурних підрозділів та інші службові особи вимагають систематичної діло­вої консультативної правової роботи. Особливо їх цікавить пи­тання приватизації, створення нових агроформувань різних форм власності і організаційно-правових форм, забезпечення дотри­мання трудового, аграрного, земельного, житлового та іншого законодавства. За консультаціями до юрисконсультів дуже часто звертаються громадяни, орендарі, працівники фермерських гос­подарств, колективних та інших сільськогосподарських під­приємств.

Практика свідчить, що це дуже складна і відповідальна робо­та, яка вимагає від юрисконсульта значної професійної підго­товки та високої кваліфікації. Адже багато питань стосується різних галузей права, особливо трудового, житлового, аграрного, цивільного, пенсійного, сімейного, земельного та ін.

Юрисконсульти з правових питань надають консультації як у письмовій, так і усній формі за особистій присутності спеціаліста чи іншого працівника суб'єкта господарювання. Не рекомендуєть­ся давати консультації з юридичних питань за телефоном, без вивчення окремих документів, які є у заявників, та без врахуван­ня чинного законодавства.

У консультативній роботі юрисконсульти використовують багатотиражні, районні та обласні газети, беруть участь у вечо­рах запитань та відповідей, виступають по радіо і телебаченню з правових питань. У більшості суб'єктів господарювання ство­рені і діють громадські юридичні консультації, до складу яких входять провідні спеціалісти і юристи суб'єктів господарювання.

 1. Узагальнення, аналіз та інформація про проведення правової роботи та здійснення юридичного обслуговування в суб'єктах і господарювання

За наслідками роботи працівників юридичної служби велике значення надається підбиттю щоквартальних, піврічних та річних підсумків на основі аналізів, узагальнень та інформації про ви­конану правову роботу.

Юрисконсульти сільськогосподарсь­ких, переробних, обслуговуючих та управлінських структур сис­теми Міністерства агропромислової політики України про здійсне­ну правову роботу на підприємстві, в організації, установі, гос­подарстві або в сільгоспоргані складають щоквартальні аналізи. Ці аналізи вони розподіляють на такі види: аналіз правової роботи по захисту економічних і матеріальних інтересів за відповід­ний період; аналіз виконання договірної роботи; аналіз роботи юридичної служби по наданню юридичної допомоги у виданні локальних актів (наказів, розпоряджень, статутів, інструкцій, положень, інших документів), по забезпеченню їх виконання та організації правової пропаганди, навчання та правової інфор­матики; аналіз даних про кількість підприємств, організацій, з них охоплених постійним юридичним обслуговуванням.

В аналізі про правову роботу по захисту економічних та май­нових інтересів суб'єктів господарювання відображаються такі дані: скільки на користь суб'єкта господарювання стягнуто сум, у тому числі в позовному, претензійному та добровільному по­рядку; кількість заявлених претензій і позовів. Із загальної суми вказується, яка сума спірної (простроченої) заборгованості стяг­нута, в тому числі по договірних зобов'язаннях; по фактах вияв­лених обрахунків і недоплат, із них в судовому порядку; сума відшкодованих збитків, стягнутих штрафів на користь суб'єкта господарювання, з суб'єкта господарювання, інші суми (несвоє­часна оплата за користування житлом, за оренду майна, по вида­них позиках тощо). У цьому аналізі також відображаються дані про одержані працівниками юридичної служби матеріали від бух­галтерсько-ревізійних та інших служб суб'єкта господарювання для вжиття відповідних заходів. В аналізі роз'яснено, скільки з усіх претензій і позовів було заявлено до суб'єкта господарюван­ня, який перебуває на юридичному обслуговуванні, та на яку суму було відхилено.

При проведенні аналізу договірної роботи відображаються такі Дані: загальна кількість договорів, укладених суб'єктом господа­рювання, у тому числі по видах укладених договорів з організа­ціями та громадянами в загальному по суб'єкту господарювання; скільки таких договорів укладено за участю юристів (попередньо погоджених і завізованих); які конкретні недоліки виявлені при укладанні та виконанні договорів; скільки вирішено переддоговірних спорів; скільки договорів завізовано головним бухгалте­ром підприємства відповідно до вимог чинного законодавства-на яку кількість договорів складено висновки або дано виснов­ки, які укладені з порушенням чинного законодавства; скільки складено протоколів розбіжностей; якої суми економи коштів досягнуто по суб'єкту господарювання у зв'язку з припиненням дії договорів; скільки підготовлено або складено проектів госпо­дарських та інших договорів (по їх видах).

В аналізі роботи юридичних працівників з надання правової допомоги у розробленні та прийнятті локальних актів, наданні юридичної допомоги в забезпеченні дотримання чинного зако­нодавства відображаються дані про кількість здійснених пере­вірок з цих питань, у тому числі з питань дотримання трудового, аграрного, господарського, житлового законодавства та законо­давства із збереження власності. Подаються дані про кількість виявлених таких порушень, розглянутих працівниками юридич­ної служби заяв, звернень та скарг громадян з правових питань; кількість складених висновків на проекти рішень органів, у тому числі наказів і розпоряджень керівників, прийнятих з порушен­ням чинного законодавства; дані про кількість підготовлених юрисконсультами проектів рішень, наказів, постанов з питань дотримання законності, організації правової роботи та юридич­ного обслуговування, в тому числі прийнятих таких локальних актів.

Аналіз роботи юрисконсультів по організації правової пропа­ганди, правового навчання, правової інформатики і правового всеобучу та підготовки юридичних кадрів включає такі питання: скільки проведено або прочитано на правову тематику лекцій, доповідей; зроблено узагальнень по дотриманню законодавства; проведено бесід, надано юридичних консультацій; розроблено рекомендаційних, інформаційних листів та роз'яснень по зако­нодавству; з них надіслано до суб'єктів господарювання, які охоплені юридичним обслуговуванням; взято участь у проведенні се­мінарів, проведено виступів у пресі, по радіо та телебаченню з правових питань; скільки і на яку правову тематику юрискон­сультами прочитано лекцій; скільки створено і як діють громадські юридичні консультації; скільки створено куточків права. Систематизуються дані про організацію та діяльність постійно діючих факультетів правових знань. У цьому аналізі бажано передбачити спеціальний підрозділ про навчання юридичних кадрів та на­дання їм методичної правової допомоги. Цей підрозділ готується юридичними працівниками райсільгосппродуправлінь, обласних об'єднань, асоціацій області. В ньому відображаються дані про кількість юридичних працівників, що пройшли стажування та підвищення кваліфікації, з них в районах, при об'єднаннях, на обласних семінарах та курсах, а також в міністерстві; скільки працівників юридичних служб підвищують свою кваліфікацію шляхом навчання без відриву від виробництва в юридичних на­вчальних закладах; відображаються дані про вивчення, прове­дення обміну досвідом організації юридичного обслуговування та правової роботи в суб'єктах господарювання в районі, області та інших областях, поширення передового досвіду роботи праців­ників юридичної служби та інших структурних підрозділів, по­в'язаних із забезпеченням дотримання чинного законодавства і виконанням правової роботи; кількість занять, проведених з юрисконсультами підприємств, установ, господарств та органі­зацій з питань вивчення законодавства, що стосується діяльності підприємств системи, здійснення юридичного обслуговування та організації правової роботи; вказується кількість проведених аналізів і перевірок стану організації правової роботи та здійснення правового обслуговування юрисконсультами в суб'єктах госпо­дарювання, райсільгоспорганах та в об'єднаннях і асоціаціях.

В аналізі «Про кількість організацій, установ і господарств в системі та охоплення їх постійним юридичним обслуговуван­ням», наприклад у Міністерстві агропромислової політики Ук­раїни, відображаються дані про кількість таких організацій, ус­танов і господарств з розбивкою по галузях (сільського госпо­дарства державної та недержавної форм власності, переробних, агросервісних тощо). З них охоплених постійним юридичним обслуговуванням, у тому числі штатними юрисконсультами, міжгосподарськими юрисконсультами, міжгосподарськими юрис­консультами, які перебувають у штаті головних (базових) підприємств і господарств, юрисконсультами юридичних відділів (груп, кооперативів, фірм, рад сільськогосподарських підпри­ємств) як з правами юридичних осіб, так і без таких прав. Крім того, відображаються дані: скільки суб'єктів господарювання охоплені юридичним обслуговуванням штатними юрисконсуль­тами інших організацій (на підставі ст. 21 КЗпП України), адво­катами, приватно практикуючими юристами; скільки юрискон­сультів передбачено за штатом, фактично укомплектовано та ін.

На підставі наведених цифрових даних юридична служба з конкретними прикладами письмово проводить аналіз. За резуль­татами узагальнень і аналізів практики юридичного обслуговування та організації правової роботи готуються відповідні ло­кальні акти (накази, розпорядження, постанови) про поліпшен­ня результативності цієї важливої ділянки правової роботи, вно­сяться пропозиції щодо заохочення та притягнення до юридич­ної відповідальності окремих працівників юридичних служб за неналежне виконання покладених на них функціональних обо­в'язків. Ці аналізи обговорюються на виробничих нарадах-семі-нарах у суб'єктах господарювання, районних та головному уп­равлінні сільського господарства та продовольства.

Отже, робота по проведенню аналізів, узагальнень та інформаційна і довідкова діяльність про наслідки проведення правової роботи та здійснення юридичного обслуговування має велике значення для поліпшення ефектив­ної роботи підприємства і має систематичний характер. Тому така організація роботи заслуговує на обмін досвідом.

Перелік питань, висвітлених юрисконсультом в аналізах, може бути розширений або зменшений залежно від того, в яких су­б'єктах господарювання він здійснює юридичне обслуговування або організовує правову роботу, тобто до якої галузі такі підприє­мства належать, а також залежить від інших обставин. Цифрові дані про наслідки правової роботи та юридичного обслуговуван­ня повинні бути наведені по кожному підприємству чи госпо­дарству і відповідати основним даним, відображеним у відповід­них журналах реєстрації претензій, позовів, договорів, правової пропаганди тощо. Крім того, до кола обов'язків юрисконсультів входять питання з проведення письмового аналізу з наведенням конкретних прикладів, фактів.

До 1991 р. в системі агропромислового комплексу основні названі питання правової роботи висвітлювались у річному ста­тичному звіті «Про правову роботу в сільськогосподарських підприємствах», затвердженому Центральним статистичним уп­равлінням колишнього СРСР 1 листопада 1979 р.

На сьогодні таких обов'язкових звітів від юридичної служби народного господарства України не вимагається.

 1. Взаємодія юридичної служби з іншими суб'єктами господарювання при здійсненні правового обслуговування

Одним із недоліків у роботі юрисконсультів є їх намагання самостійно, без взаємодії з іншими відповідними службами суб’єкта господарювання здійснювати правову роботу. Без цього важливого моменту виникає відсутність порозуміння юрисконсульта з іншими службами. Наприклад, робота юрисконсульта в сільськогосподарському підприємстві не буде успішною, якщо він не налагодить ділові стосунки з спеціалістами агрономічної, зоотехнічної, ветеринарної, інженерної та інших служб. Такі ж контакти потрібно мати з постачальницькою, збутовою, бухгал­терсько-фінансовою, економічною та ревізійною службами. Пра­цівникам юридичної служби слід брати участь у роботі громадсь­ких організацій з питань розгляду стану боротьби з крадіжками, безгосподарністю, в засіданнях так званих «балансових комісій» з метою отримання даних для правового аналізу господарської діяльності суб'єкта господарювання. Ці дані можна використати для посилення боротьби з крадіжками, недостачами, попере­дження порушень по невиконанню договірних зобов'язань, ліквідації дебіторської заборгованості, уникнення невиробничих витрат тощо. Спеціалістам юридичних служб разом з іншими службами слід проводити аналіз з метою недопущення подібних порушень, вивчати причини псування товарно-матеріальних цінностей, загибелі тварин тощо; разом з бухгалтерією організу­вати роботу з підготовки матеріалів для стягнення заборгованості з осіб, які заподіяли шкоду шляхом нестач, крадіжок, псування продукції; проводити навчання працівників кадрових служб з питань приймання на роботу, пов'язану з матеріальною відпові­дальністю, тощо. Юридичній службі необхідно мати ділові зв'яз­ки з органами прокуратури, юстиції, суду, судової адміністрації, органами міліції, інспекціями по заготівлі та якості сільгосппро­дукції, технагляду, земельною службою. Обов'язок юриста — надавати правову допомогу працівникам бухгалтерії у відшкоду­ванні через виконавчі служби сум, стягнутих місцевими або гос­подарськими судами, разом з бухгалтерською службою вивчати причини і умови, що сприяють допущенню невиробничих та інших витрат, та проводити з цих питань відповідні аналізи.

Юрисконсульти також повинні надавати допомогу бухгалтерії в оформленні матеріалів про стягнення відповідних сум з юри­дичних та фізичних осіб для отримання нотаріальних написів; разом з зооветслужбою брати участь у проведенні письмових аналізів по приплоду, вимушеному забою, падежу та загибелі тварин, птиці, виявляти винних осіб, які допустили такі випад­ки. При виявленні фактів безгосподарного ставлення до збере­ження поголів'я тварин юрисконсульти повинні вносити пись­мові пропозиції щодо притягнення до юридичної відповідальності Керівників та спеціалістів, які допустили такі порушення, з підго­товленим проектом наказу, рішення або постанови колективного органу та письмовими поясненнями. Юрисконсульти вико­нують разом з іншими службами багато інших функцій, пов'яза­них із забезпеченням належного стану організації правової робо­ти на підприємстві, в організації, установі, господарстві або об­'єднанні. Ця робота для юрисконсультів — одна із складних, адже питання внутрішнього зв'язку та організації правової роботи ра­зом з іншими зацікавленими структурними підрозділами підприє­мства Загальним положенням про юридичну службу не врегуль­овані. Практика організації взаємодії юридичної служби з інши­ми службами практично відображається в планах, заходах, спрямованих на забезпечення дотримання договірної, фінансо­вої, розрахункової дисципліни, організації боротьби з крадіжка­ми, іншими безпідставними витратами, недопущення порушень трудового, аграрного, житлового та іншого законодавства. Такі плани затверджуються керівником суб'єкта господарювання, а заходи, як показує практика, — наказами і розпорядженнями, виданими керівниками, або рішеннями та постановами, прий­нятими відповідними органами управління суб'єкта господарю­вання.

 

 

 

Лекція 7

Тема: ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОЇ РОБОТИ З ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ

 1. Напрями правового забезпечення в споживчій кооперації якості продукції, робіт та послуг.

Підвищення якості всіх видів виготовлюваної продукції, робіт і послуг, забезпечення їх відповідності кращим світовим та вітчизняним зразкам і вимогам, збереження якості виробів на весь час експлуатації або використання один з найважливіших напрямків перебудови господарського механізму, підвищення ефективності суспільного виробництва.

Незабезпечення високої якості продукції, робіт та послуг призводить до значних матеріальних і моральних збитків.

Тому одне з основних завдань органів господарського управління і підприємств, які виготовляють продукцію та надають послуги, полягає у випуску високоякісної продукції, що сприяє підвищенню економічних показників роботи підприємства в цілому.

Так, у колишньому Союзі РСР ще з початку 80-х років застосовувались комплексні системи управління якістю.

У 1987 р. з метою правильної організації роботи з управління якістю продукції в централізованому порядку було розроблено Рекомендації щодо форм і методів організації правовою забезпечення комплексних систем управління якістю продукції на підприємствах промисловості та участі в цьому юридичних служб.

Правове забезпечення на підприємстві передбачає виконання таких основних завдань:

 • дотримання і зміцнення законності при виготовленні продукції;
 • організація ефективного застосування правових засобів з метою підвищення якості продукції до належного рівня;
 • застосування правової відповідальності до осіб, винних у випуску продукції неналежної якості;
 • правова регламентація господарських відносин з управління якістю продукції.

Основою правового забезпечення є законодавство України, нормативні акти міністерств та інших органів виконавчої влади, стандарти, накази, положення, інструкції та інші акти підприємств.

Правове забезпечення управління якістю на підприємстві здійснюють керівники та інші посадові особи згідно з покладеними на них обов'язками. Вони несуть персональну відповідальність за виготовлення продукції належної якості.

 1. Правова регламентація господарських відносин з управління якістю господарських робіт у споживчій кооперації.

Юридична служба підприємства здійснює методичне керівництво правовим забезпеченням роботи з управління якістю продукції, координуючи свою діяльність з іншими структурними підрозділами, надає допомогу їх керівникам у розробці нормативних актів з питань якості продукції, здійснює правову експертизу нормативно-технічної документації з якості продукції.

Особливу увагу юридична служба повинна приділяти додержанню встановленого порядку приймання продукції за якістю, а в разі виявлення порушень разом з іншими структурними підрозділами готувати матеріали, що стосуються випуску неякісної продукції, для передавання правоохоронним органам, а також вживати заходів щодо відшкодування збитків, нанесених підприємству.

Особливе значення для юридичної служби мають претензійно-позовна робота, узагальнення і аналіз практики застосування законодавства з якості продукції, підготовка пропозицій щодо усунення причин та умов випуску неякісної продукції.

Роботу, пов'язану з підвищенням якості продукції, юридична служба повинна починати з ознайомлення і правової оцінки наказів, інструкцій з питань забезпечення якості продукції, а якщо інструкції відсутні організовувати їх розробку і надавати правову допомогу підрозділам підприємства в розробці проектів цих актів з метою забезпечення їх відповідності чинному законодавству.

Юридична служба підприємства повинна вивчати практику використання правових засобів у роботі з поліпшення якості продукції, зокрема щодо висунення претензій і позовів, відшкодування збитків з винних осіб, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, пропаганди законодавства про якість продукції, періодичний аналіз господарських справ, пов'язаних з постачанням підприємством неякісної продукції, аналіз практики підприємства щодо відшкодування збитків через випуск і постачання продукції неналежної якості за рахунок винних осіб.

 1. Застосування юридичною службою споживчої кооперації державних стандартів, відомчих кооперативних стандартів при контролі якості господарської діяльності.

Основними нормативно-технічними документами, що встановлюють вимоги до якості продукції, є стандарти. Залежно від характеру, призначення і сфери застосування стандарти поділяються на державні, галузеві та стандарти підприємств.

Вимоги до якості продукції, на яку немає стандартів, або додаткові (до вимог, встановлених стандартом) визначаються технічними умовами, під якими треба розуміти нормативно-технічний документ, що встановлює комплекс вимог до конкретних типів продукції.

Якість окремих видів продукції може визначатись еталонами або зразками, які затверджуються уповноваженими органами господарського керівництва відповідно до стандартів і технічних умов. Такий порядок стандартизації діяв до початку 90-х років, але не забезпечував однакового підходу до дотримання якості виготовлюваної продукції, бо розробка стандартів на будь-яку продукцію перебувала у віданні відповідних міністерств.

Починаючи з 1990 р. стандарти почали розробляти технічні комітети Держстандарту СРСР, кожен з яких створювався на базі провідного у своїй галузі підприємства або організації і був основною ланкою стандартизації за окремим видом продукції.

Після проголошення Україною незалежності розробка стандартів і нагляд за їх додержанням визначаються декретами Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" і "Про стандартизацію і сертифікацію".

Випуск і постачання продукції, виконання робіт, надання послуг з відхиленням від належних вимог, що погіршує їх якість, вважаються грубим порушенням державної і договірної дисципліни. В окремих випадках Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України (Держстандарт України) за наявності клопотання заінтересованого органу державної виконавчої влади, згоди споживача та спеціально уповноваженого органу, що здійснює державний нагляд за безпекою цієї продукції, може видавати підприємцю дозвіл на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції.

 1. Організація в споживчій кооперації внутрішнього контролю якості продукції, робіт, послуг.

Підвищення якості продукції, робіт і послуг можливе лише в разі належного контролю за якістю та наявності ефективних засобів боротьби з порушенням встановлених вимог.

Розрізняють дві групи контролю: зовнішній, який поширюється на організації, що не входять до однієї системи з контролюючим органом; внутрішній, що здійснюється в межах однієї системи

Зовнішній контроль поділяється на позавідомчий і контрагентський, а внутрішній — на відомчий і такий, що здійснюється структурними підрозділами підприємств.

Позавідомчий контроль (або нагляд) за додержанням стандартів і норм здійснює Держстандарт України та його територіальні органи — центри стандартизації, метрології та сертифікації в Автономній Республіці Крим і областях, їх посадові особи, на яких покладено обов'язки здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, а також інші спеціально уповноважені на це органи.

До контрагентського належить контроль, який сторони здійснюють за договором. Основною формою такого контролю є прийняття покупцем, замовником поставленої продукції, виконаних робіт за якістю, технічний нагляд замовника за договором підряду на капітальне будівництво за відповідністю якості робіт проектам та кошторисам.

Відомчий контроль здійснюють органи господарського керівництва стосовно підпорядкованих їм підприємств і організацій.

Контроль за якістю виготовлюваної продукції безпосередньо на підприємстві, а також за якістю сировини і матеріалів, що надходять на підприємство, здійснюють відділи технічного контролю,  правовий статус яких визначений Типовим положенням  про  відділ технічного контролю промислового підприємства.

З підприємства може бути відправлена покупцям тільки та продукція, що була прийнята відділом технічного контролю.

Під час здійснення контролю за якістю продукції, матеріалів, сировини, що постачаються, працівники підприємства керуються положеннями Інструкції про порядок прийняття продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю та якістю.

У зазначеній Інструкції визначені методи перевірки продукції, порядок направлення постачальнику виклику його представника для участі у прийманні продукції і складанні акту в разі виявлення нестачі, некомплектності, невідповідності продукції та інших порушень.

Санкції за постачання неякісної, некомплектної продукції передбачені в Положеннях про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання.

До обов'язків юридичної служби входять також організація систематичного обліку і збереження законодавчих актів з питань якості продукції, систематичне інформування підрозділів підприємстві про чинне законодавство і зміни в ньому.

Контрольні питання

 1. Виготовлення продукції високої якості – одне з основних завдань органів господарського управління і підприємств.
 2. Правове забезпечення управління якістю на підприємстві.
 3. Робота юридичної служби, пов'язана з підвищенням якості продукції.
 4. Нормативно-технічні документи, то визначають вимоги до якості продукції.
 5. Зовнішній контроль за якістю продукції.
 6. Внутрішній контроль за якістю продукції.

Список використаної та рекомендованої літератури

 1. 1.                  Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" // Урядовий кур'єр. -1993. — № 71.
 2. 2.                  Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію "//Урядовий кур'єр. - 1993. -   № 74. - 22 травня.
 3. 3.                  Положение о  поставках продукции производственно-технического назначения // СП СССР. — 1988.  №24-25.
 4. 4.                  Положение о поставках товаров народного потребления // СП СССР. - 1988.
 5. 5.                  Инструкция о порядке принятия продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству // Сб. норм, актов. - М.: Юрид. лит. 1986
 6. 6.                  Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної  виконавчої  влади,  державного  підприємства,  установи,  організації  //  ЗП України. — 1996  № 1.—Ст. 20.
 7. 7.                  Правовая работа на предприятии. -  К., 1986.
 8. 8.                  Щербина В. С, Господарське право України. - К.: Атіка, 1999.

 

 

ПРАВОВА РОБОТА ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1. Загальні правові засади організації забезпечення захисту власності з допомогою

правових засобів

Стаття 13 Основного Закону України закріплює: «Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти пра­ва власності рівні перед законом».

Всі власники мають право володіння, користування і розпо­рядження належним їм на праві власності майном відповідно де їх статутів і положень, інших установчих документів.

Створення, розвиток і зміцнення власності значною мірою залежать від забезпечення її ефективного правового захисту.

Захист власності включає такі заходи: забезпечення ведення належного обліку; збереження і раціональне використання матеріальних цінностей; дотримання фінансової, розрахункової, договірної і штатної дисципліни; боротьба з крадіжками майна і безгосподарністю та запобігання їм; дотримання законодавства при списанні майна, що прийшло в непридатність, тощо.

Власність, як відомо, охороняється з допомогою різних галузей права України. Сюди входять конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, фінансове, аграрне, земельне, кримінальне та інші законодавства. Кожне з них в межах предмета і методу регулювання суспільних відносин спрямоване на зміцнення, розвиток і забезпечення охорони власності.

Правовий захист майнових прав і законних інтересів господарських суб'єктів згідно із ст. 20 Господарського кодексу України також гарантується державою. Такий захист здійснюється  органами державної влади і управління, керівниками, посадовими особами і трудовими колективами підприємств, організацій, установ, фермерських та інших господарств. Вони повинні вести боротьбу з безгосподарністю, крадіжками, іншими негативними явищами, що ведуть до перевитрат, які в нових умовах ринкової економіки безпосередньо впливають на зменшення доходу суб'єктів господарювання.

Згідно з пп. 11 п. 9 Загального положення про юридичну службу міністерства одним із основних завдань юридичної служби з питань забезпечення збереження власності суб'єктів господарю­вання є подання письмових висновків стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості і непродуктивних витрат та дача правової оцінки фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна. Юридична служба розглядає матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб. Ці матеріали готуються відповідними підрозділами суб'єкта госпо­дарювання на основі економічного і правового аналізу даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності, інших документів економічно-виробничої діяльності підприємства, організації, ус­танови і господарства та матеріалів перевірок, проведених пра­воохоронними і контролюючими органами.

Отже, де плідно діє юридична служба, там вона є активним організатором правової роботи з названих питань. Цьому сприя­ють Методичні рекомендації «Про участь юридичних служб підприємств і організацій в роботі по забезпеченню збереження власності і боротьбі з безгосподарністю», розроблені і схвалені Міністерством юстиції СРСР 9 листопада 1988 р. за № К-13-615, а також Методичні рекомендації «Про правове забезпечення змен­шення і попередження витрат і втрат у виробничих об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях і участь у цьому юридичної служ­би», схвалені Міністерством юстиції СРСР 10 березня 1989 р. за № К-8-148 та погоджені з Міністерством фінансів СРСР і Нау­ково-дослідним інститутом планування і нормативів при Держплані СРСР. Діють також Методичні рекомендації про участь юридичних служб колгоспів, радгоспів, підприємств, організацій і об'єднань системи Держагропрому СРСР в забезпеченні збере­ження власності і боротьбі з безгосподарністю, схвалені Держагропромом СРСР (лист Юридичного відділу з арбітражем Держагропрому СРСР від 19 листопада 1987 р. № 050-14-423).

Разом з тим удосконалення цього важливого напрямку пра­вової роботи і підвищення її результативності визначаються не лише рівнем діяльності юридичної служби. Тут має бути і підви­щена активізована робота, пов'язана з використанням правових засобів і способів забезпечення збереження майна та інших струк­турних підрозділів суб'єкта господарювання, які здійснюють конкретні функції з цих питань.

Вимагається здійснення всього комплексу заходів, що стосуються вдосконалення правової роботи по забезпеченню збере­ження майна, що належить господарським суб'єктам різних форм власності і господарювання.

При здійсненні такої правової роботи необхідно передбачати різні організаційні форми, вироблені і перевірені практикою, що сприяють залученню до цієї діяль­ності відповідних служб суб'єктів господарювання. Як свідчить практика низки галузей народного господарства, чинними організаційними формами, що суттєво впливають на збереження матеріальних цінностей, є постійно діюча комісія по забезпеченій збереження власності, економіко-правова комісія або рада по охороні майна тощо. Наприклад, при обласних і районних сільськогосподарських органах створені і діють спеціальні комісії по вивченню причин і умов, що призводять до втрат і крадіжок. Цінним є те, що ці комісії не тільки виявляють та узагальнюють причини і умови правопорушень, що завдають шкоду власності суб'єктів господарювання, а й розробляють заходи щодо їх ліквідації. Нерідко ці питання в юридичних службах виносяться на розгляд так званих балансових комісій.

Позитивно впливає на збереження власності виконання у встановлені строки спеціальних заходів, які щорічно розробляються і затверджуються керівниками суб'єктів господарювання. У таких заходах містяться зміст робіт, обсяги, строки виконання, дані про конкретних виконавців. Передбачається порядок систематичного (щоквартального або піврічного) розгляду керівниками звітів посадових осіб, керівників структурних підрозділів, матеріально-відповідальних осіб і працівників, відповідальних за виконання конкретних завдань і робіт, пов'язаних із збереженням майна. Ці заходи повинні враховувати широке залучення громадськості до роботи, пов'язаної із збереженням власності, з метою забезпечення їх виконання.

 1. Забезпечення правовими засобами ведення складського господарства

При організації правової роботи по забезпеченню збереження власності юридична служба повинна приділяти особливу увагу руху товарно-матеріальних цінностей. Це пояснюється тим, що досягнення високого рівня організації роботи на підприємстві, в організації, установі або господарстві по збереженню матеріаль­них цінностей суттєво впливає на стан збереження майна на всіх етапах його руху та на посилення режиму економії. Досвід робо­ти у суб'єкті господарювання свідчить про те, що збереження власності майна насамперед досягається при забезпеченні вико­нання обов'язкових вимог, які ставляться до організації як у ве­денні складського господарства, так і в збереженні цінностей. Серед цих вимог виділяються такі:

 • наявність необхідного майна, з урахуванням конкретних виробничих умов конкретного су­б'єкта господарювання;
 • кількість складів для зберігання матері­альних цінностей;
 • обладнання складів необхідними технічними засобами охорони (огородження, освітлення, зв'язок, сигналіза­ція, замки тощо);
 • виконання виробничих операцій по раціональ­ному розміщенню матеріальних цінностей в складських при­міщеннях;
 • обладнання місць зберігання з урахуванням особли­востей окремих видів майна;
 • здійснення спеціального нагляду за станом матеріальних цінностей;
 • належна організація бухгалтерсь­кого обліку та звітності надходження і руху майна при збері­ганні;
 • організація прийому продукції за кількістю і якістю, з ви­явленням порушень, що можуть бути допущені з боку поста­чальницьких, сервісних, транспортних та інших організацій;
 • своєчасність складання і правильне оформлення актів на вияв­лену нестачу або псування матеріальних цінностей, а також не­комплектність обладнання і техніки;
 • контроль за відпуском ма­теріальних цінностей із складських приміщень суб'єкта господа­рювання;
 • організація сторожової і пожежної охорони, яка б забезпечувала належну охорону майна;
 • використання на складах і в службах постачання кваліфікованих і добросовісних праців­ників, своєчасність і вірність оформлення трудових відносин з цією категорією працівників.

При розгляді питань, пов'язаних з організацією складського господарства, проблемою є недостатня кількість відповідних приміщень, і це призводить до того, що матеріальні цінності, які потребують спеціального зберігання, утримуються неналежним чином, під відкритим небом, псуються. Доступ сторонніх осіб до майна створює умови для крадіжок, розукомплектування обладнання і техніки. Нагромадження матеріальних цінностей веде до перевантаження складів. А це часто не дає змоги дотримуватися елементарних правил ведення складського господарства (розміщення цінностей за видами, сортами), веде до порушень правил протипожежної безпеки, створює проблеми при перевірках фактичної наявності матеріальних цінностей. Тобто недотримання вимог ведення складського господарства згідно з нормативними актами спричиняє значні втрати для суб'єктів господарювання.

До вимог, що стосуються ведення складського господарства належить організація пропускної системи, яка передбачає контроль за вивезенням або винесенням із складів і території підприємств матеріальних цінностей.

Під пропускною системою розуміється сукупність правил і заходів, спрямованих на забезпечення певного порядку на об'єктах, що охороняються. Пропускна система (режим) виключає можливість безконтрольного проходу або проїзду без встановлених перепусток та інших документів.

Здійснення постійного контролю за станом організації і дотримання пропускного режиму покладаються наказом (розпорядженням) на виділеного для цієї мети працівника або на спеціальний підрозділ суб'єкта господарювання. З ініціативи головного бухгалтера, служби постачання і юридичної служби та на підставі рішення керівника суб'єкта господарювання мають проводитись систематичні перевірки стану пропускного режиму, дотримання працівниками охорони правил вивезення або винесення матеріальних цінностей через контрольно-прохідні пункти, виявлятись факти недотримання правил відпуску, оформлення і вивезення продукції і товарів та інших цінностей.

 1. Організація і забезпечення дотримання встановленого законодавством порядку

приймання матеріальних цінностей

У здійсненні заходів із ведення складського господарства юридична служба повинна сприяти суворому додержанню вимог про обов'язкове фактичне приймання продукції за кількістю і якістю, що надходить до суб'єкта господарювання. Такий порядок приймання і перевірки продукції виключає можливість нестачі на початку руху майна в процесі виробничо-господарського використання, забезпечує належну якість матеріальних цінностей, що надходять. Крім того, завдяки цьому можна вести постійну і системну роботу з попередження та відшкодування збитків, завданих недобросовісними постачальниками, сервісними та іншими організаціями.

Приймаючи продукцію, слід забезпечувати правильну фікса­цію кількості і якості матеріальних цінностей при їх оприбутку­ванні, щоб не допустити крадіжки отриманих товарно-матері­альних цінностей та інших зловживань з боку працівників суб'єктів господарювання — вантажоодержувачів. Такі випадки часто трапляються на практиці.

Завідувачі складів та інші матеріально-відповідальні особи, здійснюючи роботу по отриманню, перевірці фактичної кількості і якості продукції, і служба постачання, забезпечуючи правильне та своєчасне проведення цієї роботи, повинні виходити із того, що приймання товарно-матеріальних цінностей має вестися відповідно до вимог, передбачених стандартами, техумовами, іншими обов'язковими правилами і особливо договором (контрак­том, угодою), з дотриманням вимог, що передбачені постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на тери­торії України актів законодавства СРСР», Інструкцією про по­рядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої пос­тановою Держарбітра при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р. № П-6 (із наступними змінами і доповненнями), Інструк­цією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвер­дженою постановою Держарбітра при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1965 р. № П-7 (Із наступними змінами і доповнення­ми), та Інструкцією про порядок і строки приймання імпортних товарів за кількістю і якістю, складання та направлення рекла­маційних актів, затвердженою постановою Держарбітра при Раді Міністрів СРСР від 15 жовтня 1990 р.

Отже, правильна організація перевірки кількості і якості про­дукції і товарів має важливе значення як для посилення охорони власності, так і для запобігання збиткам, що їх завдають держав­ним і недержавним суб'єктам господарювання порушення зако­нодавства про якість і кількість.

Цим створюються необхідні гарантії для своєчасного і повного виявлення збитків і підвищення відповідальності працівників складського господарства за стан роботи при прийманні продукції та інших товарно-матеріальних цінностей за якістю і кількістю.

Необхідно, щоб юрисконсульт сприяв своєчасному забезпеченню правильного вирішення питань добору представників інших організацій для участі в прийманні продукції та товарів. Доцільно погоджувати з відповідними підприємствами і організаціями списки компетентних спеціалістів для участі в прийманні продукції, визначити порядок їх виклику тощо. В такому порядку слід вирішити питання участі в прийманні продукції представників громадськості, які призначаються керівником підприємства з числа осіб, затверджених рішенням профспілкового комітету. При цьому треба враховувати, що до складу представників громадськості суб'єкта господарювання-одержувача не повинні залучатися матеріально-відповідальні і підлеглі їм осо­би, а також особи, пов'язані з обліком, збереженням, прийманням і відпуском товарно-матеріальних цінностей.

Необхідно сприяти забезпеченню суворого дотримання чинного порядку приймання обладнання, механізмів, апаратури, запасних частин, паливно-мастильних та інших матеріальних цінностей, згідно з яким виконання цієї роботи здійснюється постійно діючою комісією, яка складається із завідувача складу, представників постачальницької, технічної, будівельної та інших служб. Приймання такої продукції досвідченими спеціалістам гарантує виявлення некомплектної, неякісної продукції та інших недоліків в ній і дає можливість належним чином організувати своєчасне проведення в разі необхідності претензійної роботи при виявленні порушень договірних зобов'язань з боку постачальників або інших організацій. Слід зауважити, що працівники юридичної служби не мають права виступати представниками громадськості для участі в прийманні цінностей.

Важливе значення має також належне оформлення актів приймання, якими встановлюється неякісна продукція або нестача продукції чи інших цінностей. Такі акти є основними документами, що підтверджують факти заподіяної суб'єкту господарювання шкоди. Вимоги до оформлення таких актів нині підвищені. Адже постачальницькі та агросервісні організації при відправленні продукції нерідко практикують складання актів відвантаження з участю представників різних організацій (їх на практиці називають «комісійні», «контрольного відвантаження» тощо). Ці акти розглядаються і оцінюються господарськими судами поряд з іншими доказами у справі. Тому помилки в оформленні таких актів можуть вплинути на наслідки розгляду спорів про нестачу або якість. Практика розгляду справ у господарському суді Хмельницької області показує, що окремі працівники юридичних служб, здійснюючи правовий захист інтересів суб'єкта господарювання, не звертають належної уваги на ці питання. Юридична служба повинна постійно здійснювати і проводити вивчення порядку дотримання законодавства при прийманні продукції за кількістю і якістю, а також сприяти своєчасному і правильному оформленню актів приймання.

Заслуговує, зокрема, на увагу досвід юридичних служб, які спільно з бухгалтерською, постачальницькими та іншими служ­бами суб'єктів господарювання беруть участь у розробці бланків актів приймання продукції та товарів з урахуванням специфіки цінностей та конкретного суб'єкта господарювання. Юрискон­сульти зобов'язані надавати правову допомогу у проведенні цієї роботи і вносити керівництву суб'єкта господарювання пропо­зиції щодо ліквідації виявлених недоліків та вдосконалення орга­нізації приймання продукції, що не відповідає вимогам за кількістю і якістю. Це досягається за умови обізнаності і суворого дотри­мання працівниками складського господарства та іншими пра­цівниками, які беруть участь у прийманні товарно-матеріальних цінностей, чинних правил і порядку приймання та фактичної перевірки продукції. Для цього юридична служба з участю інших зацікавлених підрозділів суб'єкта господарювання організовує постійні семінари, проводить інструктажі, дає юридичні консуль­тації і поради. Крім того, юридична служба зобов'язана разом з іншими підрозділами здійснювати аналіз матеріалів, що пов'я­зані з нестачами відпущеної продукції або отриманням неякісної продукції та товарів інекомплектного обладнання.

 1. Забезпечення з допомогою правових засобів порядку добору якісного складу осіб, які обслуговують товарно-матеріальні цінності, та укладання з ними договорів про повну матеріальну відповідальність

Рівень роботи по веденню складського господарства і збере­женню матеріальних цінностей в основному залежить від уком­плектування складів і баз та служби матеріально-технічного по­стачання кваліфікованими, чесними і добросовісними спеціалі­стами, які зможуть забезпечити належним чином приймання, збереження, перероблення і облік матеріальних цінностей. У зв'яз­ку з цим суб'єкти господарювання повинні здійснювати заходи щодо забезпечення правильного добору працівників на посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю, поліпшення їх якіс­ного складу, підвищення кваліфікації і виховання в дусі високої відповідальності за збереження майна, вживати відповідних заходів, аби до обслуговування цінностей не допускалися особи, які раніше притягались до кримінальної відповідальності за по­дання на власність. Необхідно кожного року надавати оплачувані відпустки матеріально-відповідальним особам з передачею продукції, товарів та інших цінностей, що числяться за ними, іншим працівникам. Питанню відпусток юридичній службі слід приділяти значну увагу, оскільки в окремих випадках з метою приховування нестач або залишків матеріально-відповідальні особи не бажають використовувати такі відпустки, тим самим не допускаючи проведення перевірок наявності цінностей при передачі їх іншим працівникам, що не сприяє своєчасному виявленню нестач чи крадіжок товарно-матеріальних цінностей.

У здійсненні заходів щодо поліпшення якісного складу матеріально-відповідальних осіб активну участь повинна брати юридична служба. Завдання її полягає в тому, щоб при забезпеченні збереження власності і дотримання законності вона сприяла додержанню порядку приймання і звільнення осіб, які в установленому порядку позбавлені права обіймати такі посади, дбала щоб не порушувалися вимоги трудового законодавства, в тому числі Закону України «Про відпустки», при наданні щорічних відпусток матеріально-відповідальним особам і передачі при цьому цінностей.

У роботі, пов'язаній із збереженням власності, важливе значення має закріплення всіх матеріальних цінностей за конкретними особами. Юридичною формою такого закріплення є договір про повну матеріальну відповідальність, що укладається між власником і працівниками, яким довіряють цінності.

При здійсненні правових заходів, пов'язаних з оформленням відносин між суб'єктом господарювання і матеріально-відповідальними особами, слід виходити з того, що такий письмовий договір фіксує принцип повної матеріальної відповідальності, тобто працівник бере на себе обов'язок відшкодувати заподіяна шкоду в повному обсязі. Договір конкретизує і уточнює фактичні зобов'язання працівника з урахуванням особливостей збереження матеріальних цінностей і здійснення складських операцій. Такий договір визначає і закріплює обов'язок адміністрації суб'єкта господарювання створювати працівнику нормальні умови праці для проведення відповідних операцій для вручення йому товарно-матеріальних цінностей з найменшим ризиком.

Письмовий договір про повну матеріальну відповідальність укладається з працівниками, які досягли 18-річного віку і обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із збереженням, продажем, відпуском, перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких посад і робіт затверджується в порядку, визначеному урядом. Нині діє Перелік посад і робіт, що заміщаються або виконують­ся працівниками, з якими можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність, затверджений Держав­ним комітетом праці СРСР Ради Міністрів по праці та соціаль­них питаннях і Секретаріатом ВЦРПС від 28 грудня 1977 р. № 447/24 (із змінами та доповненнями). Цією спільною поста­новою затверджено Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Оформлюючи договори про повну матеріальну відповідаль­ність, головний бухгалтер, юридична та інші служби підприємства повинні виходити з такого:

1)   письмовий договір про повну матеріальну відповідальність укладається при прийнятті на роботу. Причому оформлення цього документа є обов'язковою умовою при вирішенні питання про прийняття на роботу на відповідну посаду, пов'язану з обслуго­вуванням грошових і матеріальних цінностей;

2)   письмовий договір з працюючою матеріально-відповідаль­ною особою укладається зразу ж при встановленні, що відноси­ни з нею в цій частині належним чином не оформлені;

3)   у разі відмови працівника від підписання договору про по­вну майнову відповідальність керівник підприємства може зап­ропонувати працівнику переведення на іншу роботу відповідно до його кваліфікації. При відсутності такої роботи звільнення проводиться згідно з вимогами чинного трудового законодав­ства.

Заміна матеріально-відповідальних осіб (при переведенні на іншу роботу, наданні відпустки, звільненні) повинна здійснюва­тися при обов'язковому документальному оформленні, прове­денні інвентаризації і повної передачі матеріальних цінностей іншій особі. Ці важливі питання мають бути відображені в наказі (розпорядженні, рішенні) у вигляді доручення конкретним по­садовим особам та повинен бути встановлений строк проведен­ня цієї роботи.

У необхідних випадках юридична служба повинна звернути увагу керівника суб'єкта господарювання на доцільність засто­сування наданого йому п. 2 ст. 41 КЗпП права за попередньою згодою профспілкового комітету розірвати трудовий договір з працівником, який має доступ до грошових або товарних цінностей, якщо він своїми діями дає підстави для втрати до нього довіри.

 1. Забезпечення вимог нормативних актів з питань збереження власності при проведенні інвентаризації (ревізії) товарно-матеріальних цінностей

У системі заходів, спрямованих на забезпечення збереження майна та інших товарно-матеріальних цінностей, важливе місця відводиться організації та здійсненню контролю за станом збереження матеріальних ресурсів на всіх етапах їх руху в процесі виробничо-господарського використання.

Основними засобами контролю, які використовуються суб'єктами господарювання, є інвентаризація, ревізія, перевірка і аналіз. Ці способи контролю застосовуються як ефективні методи забезпечення збереження майна. Використання цих форм контролю є обов'язковим для даних суб'єктів і передбачена нормативними актами, якими також врегульовані порядок, строки проведення, оформлення наслідків та інші питання. Рішення про доцільність застосування відповідного способу контролю, склад комісії, конкретний строк проведення приймається власником або уповноваженим ним органом суб'єкта господарювання, тобто роботодавцем.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей є важливою контрольною операцією з кількісної перевірки в натурі товарної матеріальних цінностей, що ним володіє підприємство на цей момент.

Під час ревізії інвентаризація товарно-матеріальних цінностей залежно від обставин може бути повною чи вибіркової, по всіх або по деяких місцях їх зберігання. Це залежить також від строків і якості проведення попередньої інвентаризації.

З питань проведення інвентаризації товарно-матеріальне цінностей слід керуватись Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. №69.

Крім того, при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей юрисконсульту слід також рекомендувати відповідним службовим особам суб'єкта господарювання керуватись Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальне активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженою наказом Головного Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 жовтня 1998 р. № 398. Для проведення інвентаризації призначається комісія, до складу якої, крім працівників бухгалтерії та представників інших структурних підрозділів, включаються представники профспілкового коміте­ту або ради трудового колективу. При проведенні інвентаризації обов'язкова присутність осіб, які матеріально відповідають за доручені їм цінності.

До закінчення інвентаризації бухгалтерія повинна врахувати всі документи з надходження та витрачання матеріальних ціннос­тей, здійснити відповідні записи в картках або книгах аналітич­ного обліку та визначити залишки на день інвентаризації. У ма­теріально-відповідальних осіб перед інвентаризацією обов'язко­во необхідно одержати письмову довідку про те, що всі документи, якими оформлено надходження та витрачання цінностей, здані до бухгалтерії, і що неоприбуткованих або витрачених та не спи­саних по обліку цінностей у них немає.

Наявність товарно-матеріальних цінностей при інвентаризації визначається обов'язковим обміром, зважуванням, підрахунком.

Всі проінвентаризовані цінності заносяться в інвентаризаційні акти, що складаються окремо для кожної матеріально відпові­дальної особи за місцем збереження товарно-матеріальних цінно­стей. Акти (описи) підписуються членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальними особами.

Після інвентаризації цінностей в натурі бухгалтерія разом із членами інвентаризаційної комісії, ревізором складає порівняльну відомість, в якій визначається відповідність кількості і сортності наявних товарно-матеріальних цінностей даним бухгалтерського обліку, а також із врахуванням пересортиці виводиться нестача і залишки.

Розходження фактичної наявності матеріальних цінностей та коштів у касі або на складі з даними бухгалтерського обліку, що встановлені при інвентаризації та інших перевірках, регулюють­ся в такому порядку:

 • основні засоби, матеріальні цінності, цінні папери, кошти та інше майно, що виявилися у залишку, підлягають оприбутку­ванню та зарахуванню відповідно до результатів фінансово-гос­подарської діяльності суб'єкта господарювання з наступним вста­новленням причин виникнення залишку і винних у цьому осіб;
 • нестача цінностей у межах затверджених норм списується за рішенням власника відповідно на витрати виробництва або на зменшення фінансування. Норми природної втрати можуть зас­тосовуватися лише в разі виявлення фактичних збитків. При відсутності норм збитків не розглядається як понаднормова нестача;
 • понаднормову нестачу цінностей, а також втрати від їх псування відносять на винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від розкрадання, нестачі та псування матеріальних цінностей із застосуванням коефіцієнту згідно з відповідним нормативним актом;
 • понаднормові втрати і нестача матеріальних цінностей включаючи готову продукцію, в тих випадках, коли винуватців не встановлено або у стягненні з винних осіб відмовлено місцевим судом, зараховуються до збитків або зменшення фінансування суб'єкта господарювання.

У разі виявлення при інвентаризації непридатного для використання обладнання та іншого майна при наданні правової допомоги юрисконсульту слід керуватись Типовою інструкцією про порядок списання таких, що стали непридатними для використання, будівель, споруд, машин, обладнання, транспортних засобів, затвердженою Мінфіном СРСР і Держпланом СРСР віл 1 липня 1985 р. № 100. Ця Типова інструкція на бюджетні організації не поширюється.

При списанні основних засобів у суб'єктах господарювання юридичній службі слід керуватися Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України Міністерства економіки України від 2 грудня 1997 р. № 125/13.

У документах, якими оформлюється списання втрат і понаднормова нестача цінностей, повинні бути зазначені вжиті заходи щодо запобігання таким нестачам і втратам.

Матеріали інвентаризації та рішення щодо регулювання розбіжностей затверджуються власником суб'єкта господарювання з включенням результатів у звіт за той період, в якому закінчено інвентаризацію, а також і в річний звіт.

Юридичній службі слід нагадувати керівникам суб'єктів господарювання, що у всіх випадках нестачі цінностей понад норму природних втрат внаслідок прорахунку, помилкового оприбуткування цінностей у більшій кількості, ніж надійшло, та з інших причин, матеріально-відповідальні особи несуть повну відповідальність і зобов'язані відшкодувати вартість цінностей за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від розкрадання, нестачі, знищення та псування матеріальних цінностей. Ця дія здійснюється на підставі Закону України від 6 червня 1995 р. № 218/95 «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцін­ного каміння та валютних цінностей» (з наступними змінами та доповненнями) та впорядку, визначеному постановою Кабіне­ту Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116 «Про затвер­дження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» (з на­ступними змінами та доповненнями).

Отже, на юридичну службу згідно з п. 8 пп. 11 та п. 9 пп. 11 Загального положення про юридичну службу покладено обов'я­зок брати участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій та інвентаризацій і надавати правові висновки за факта­ми виявлених порушень.

 1. Особливості забезпечення виконання нормативних актів по проведенню ревізій

касових операцій

Особливості організації ревізії ведення касових операцій у господарських об'єктах регулюються постановою Правління На­ціонального банку України від 19 лютого 2001 р. № 72 «Про зат­вердження Положення про ведення касових операцій у націо­нальній валюті в Україні» (з наступними змінами та доповнен­нями). Це Положення є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності і господарювання.

Кожна ревізія збереження власності, як правило, розпочи­нається з ревізії каси. Вона проводиться ревізором з відома влас­ника за участю головного бухгалтера в присутності матеріально-відповідальної особи-касира. В разі тимчасової відсутності каси­ра й неможливості термінової перевірки ревізор опечатує сейф з грошима і бланками суворої звітності, а також приміщення каси. Раптова ревізія каси дає можливість встановити незаконну вида­чу грошей без видаткових документів, видачі їх під окремі роз­писки і навіть розтрату коштів. Ревізія каси дає змогу встанови­ти незаконну видачу не тільки грошей, а й інших цінностей (пу­тівки в санаторії, поштові та інші марки тощо) та відповідність їх залишків даним бухгалтерського обліку. Нестача грошей та інших цінностей в касі підлягає стягненню з касира або іншої матері­ально-відповідальної особи, на яку покладено обов'язок ведення Касових операцій, а залишок оприбутковується по бухгалтерсь­кому обліку.

Касир відповідно до чинного законодавства про матеріальну відповідальність несе повну матеріальну відповідальність за збе­реження всіх прийнятих ним цінностей і за будь-яку шкоду, Сподіяну суб'єкту господарювання, чи в результаті умисних дій, чи внаслідок недбалого або несумлінного ставлення до своїх обов'язків.

Після видання наказу, розпорядження, прийняття рішення або постанови про призначення касира на роботу власник зобов'я­заний під розписку ознайомити його з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», і з ним укладається договір про його повну індивідуальну матеріальну відповідальність перед суб'єктом господарювання. Такий порядок закріплено в п. 4.7 згаданого Положення.

Касиру забороняється передоручати виконання дорученої йому роботи іншим особам. Бухгалтери та інші працівники, які користуються правом підпису касових документів, не можуть виконувати обов'язки касирів.

У тому ж порядку обов'язки по здійсненню касових операцій покладаються на інших осіб там, де штатним розкладом не передбачено посади касира. Раптова ревізія каси проводиться на рідше одного разу на квартал.

В акціонерних, кооперативних та інших підприємствах, організаціях, у тому числі сільгосппідприємствах, такі ревізії проводяться ревізійними комісіями, які обираються вищими органа! ми управління цих суб'єктів господарювання.

Особи, винні в порушенні касової дисципліни, притягаються у встановленому чинним законодавством порядку до юридичної відповідальності.

Відповідальність за додержання касової дисципліни покладається на керівників, головних бухгалтерів і касирів суб'єкти господарювання.

Установи банків у міру виникнення необхідності можуть також проводити перевірки додержання суб'єктами господарювання чинного «Положення про ведення касових операцій у національній валюті України». Перевірка дотримання цього порядку в бюджетних організаціях здійснюється відповідними фінансовими і контрольно-ревізійними органами.

Органи внутрішніх справ у межах своєї компетенції перевіряють технічне обладнання кас, забезпечення умов збереження грошей і цінностей. їх вказівки для власників суб'єктів господарювання щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню крадіжок, підлягають обов'язковому виконанню.

 1. Роль юридичної служби у ліквідації дебіторської заборгованості, забезпеченні дотримання законодавства при списанні грошових коштів і матеріальних цінностей

Своєчасна ліквідація дебіторської заборгованості в усіх су­б'єктах господарювання є не просто фінансовою операцією. Це одна з важливих умов захисту законних майнових інтересів в їх договірних і господарських відносинах з іншими юридичними і фізичними особами. Основними завданнями контрольно-реві­зійних, бухгалтерських та фінансово-економічних служб є пере­вірка законності та достовірності документів на здійснення роз­рахункових операцій з працівниками, підзвітними особами, підприємствами і організаціями різних форм власності і особли­во дебіторської і кредиторської заборгованості.

Згідно з вимогами Закону України від 16 липня 1999 р. «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» (з наступними змінами і доповненнями) розрахунки з дебіторами та кредиторами відоб­ражаються кожною стороною у своїй звітності в сумах, що вип­ливають з бухгалтерських записів. При здійсненні інвентаризації дебіторської заборгованості слід керуватися і спільним наказом Міністерства економіки України, Міністерства фінансів Украї­ни, Державного комітету статистики України від 10 листопада 1998 р. № 148/234/383 «Про інвентаризацію заборгованості за станом на 1 листопада 1998 року», який зареєстровано в Мініс­терстві юстиції України 10.11.1998 р..

При розбіжностях заінтересована сторона в установлені стро­ки передає необхідні матеріали на розгляд органам, уповноваже­ним вирішувати відповідні спори.

Суми за розрахунками з-установами банків, фінансовими і податковими органами відображені у звітності, повинні бути погоджені з ними і тотожні. Залишення в обліку неврегульованих сум за цими розрахунками не допускається.

Штрафи, пеня, неустойки, визнані боржником, або щодо яких одержані рішення місцевого суду, господарського суду про їх стягнення, відносяться на результати фінансово-господарської Діяльності або на фінансування, й до їх одержання або сплати відображаються у звітності одержувача і платника відповідно у статтях дебіторів або кредиторів.

Дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, списується за рішенням власника суб'єкта господарювання відповідно за рахунок коштів резерву сумнівних боргів або на Результати фінансово-господарської діяльності.

Списання боргу на збиток внаслідок неплатоспроможності боржника не є підставою для скасування заборгованості. Ця за­боргованість відображається за балансом. Суми кредиторської заборгованості між суб'єктами господарювання недержавної форми і власності, щодо яких строк позовної давності минув, підлягають віднесенню на результати фінансово-господарської діяльності у наступному місяці після закінчення строку позовної давності.

Нерідко суб'єкти господарювання, які відвертають кошти в дебіторську заборгованість, у більшості випадків не мають вільних коштів на виплату заробітної плати, придбання необхідних їм матеріалів та інших цінностей, що негативно впливає на їх господарську діяльність. Поряд з цим, як свідчать матеріали ревізій та інвентаризацій, в процесі розрахунків з різними суб'єктами господарювання деякі службові особи допускають зловживання. Тому в період ревізії або інвентаризації відповідні служби суб'єкта господарювання повинні встановити законність і достовірність операцій, пов'язаних з виникненням дебіторської та кредиторської заборгованості. Вони повинні перевірити відповідність дебіторської заборгованості за обліком. Для цього перевіряються дані обліку, акти звірки розрахунків, підтвердження про суми заборгованості. Особлива увага при цьому звертається на правильність списання дебіторської заборгованості на збитки, в кожному окремому випадку встановлюються її реальність, причини списання та винні особи. На практиці мали місце факти привласнення цінностей, одержаних в рахунок дебіторської заборгованості від інших підприємств і організацій і неоприбуткованих. Нереальна заборгованість списувалася на збитки.

Аналіз причин створення дебіторської заборгованості показує, що в більшості випадків вона утворюється у зв'язку з переавансуванням по договорах, а також працівникам суб'єкта господарювання; невжиттям заходів щодо стягнення з працівників за квартирну плату, електроенергію, транспорт, інші надані послуги; видачею у підзвіт посадовим особам значних грошових сум без витребування від них авансових звітів за отримані суми.

Юридичній службі обов'язково необхідно звертати увагу керівників суб'єктів господарювання на недопущення фактів заборгованості по заробітній платі або нецільового використання даних коштів.

Спеціалісти юридичних служб повинні проводити роз'яснювальну роботу щодо юридичної відповідальності, в тому числі кримінальної, керівників та головних бухгалтерів суб'єктів господарювання за подібні правопорушення.

Отже, участь у ліквідації дебіторської заборгованості за допо­могою правових засобів — один із обов'язків юридичної служби у сприянні ефективній діяльності суб'єкта господарювання. Така участь повинна мати постійний характер. При виникненні дебі­торської заборгованості бухгалтерія зобов'язана здійснювати своє­часний контроль за проведенням розрахунків, і з допомогою юри­дичної служби там, де вона створена, контролювати її стягнення в установлені строки. Юридична служба повинна звертати увагу і на те, що головний бухгалтер разом з керівником суб'єкта гос­подарювання підписує документи, які є підставою для прийнят­тя і видачі товарно-матеріальних цінностей і коштів, а також розрахункові, кредитні та фінансові зобов'язання, обов'язково візує господарські та інші договори. Ці документи без підпису головного бухгалтера є недійсними і до виконання не прийма­ються. Головному бухгалтеру забороняється приймати до вико­нання документи на операції, що суперечать вимогам законо­давчих та інших нормативних актів, порушують договірну і фінан­сову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним та фізичним особам.

Працівник юридичної служби повинен активно застосовува­ти правові засоби із стягнення на користь обслуговуючого су­б'єкта господарювання дебіторської заборгованості з інших юри­дичних і фізичних осіб. Розглядаючи матеріали про списання дебіторської заборгованості, строк позовної давності за якою ми­нув, юридична служба визначає, чи правильно вирахувано строк позовної давності, чи були поважні причини для його допущен­ня, що дозволяло б поновити цей строк.

За наявності важливих причин, а також у разі, коли внаслідок неправильного вирахування або застосування строку позовної давності визнано, що дебіторська заборгованість не є простроче­ною, юридична служба спільно із зацікавленими структурними підрозділами суб'єкта господарювання вживає правових заходів щодо її ліквідації. Така правова допомога виражається у підго­товці відповідних листів, нагадувань, претензій, позовних заяв про стягнення з юридичних і фізичних осіб заборгованості. При цьому необхідно стежити за дотриманням строку позовної дав­ності, встановленого відповідними статтями Цивільного кодексу України.

Крім того, юридична служба спільно з бухгалтерською, фінан­совою, економічною та іншими службами докладно аналізує кон­кретні розміри дебіторської заборгованості, визначає її суму, підстави і причини виникнення, час виникнення і які заходи були вжиті до боржників. Необхідно встановити разом з головним бухгалтером назву боржника, його конкретну адресу, юридичні реквізити. Поряд з цією роботою треба підбирати відповідні документи, які обґрунтовують заборгованість, — витяги або копії договорів, копії рахунків, накладних, актів звірки, листи-відповіді на претензії або позови тощо. Якщо заборгованість викликає сумнів, необхідно запропонувати керівнику і головному бухгал­теру організувати звірку взаєморозрахунків з дебітором. Така звірка обов'язково проводиться бухгалтерією суб'єкта господарювання. Нерідко після проведення взаємозвірки виявляється, що дебіторська заборгованість перекривається або зменшується кредиторською заборгованістю.

Отже, роботу по застосуванню правових засобів щодо ліквідації дебіторської заборгованості не можна розглядати як випадкову, вона повинна бути системною. Працівники юридичної служби повинні приділяти постійну увагу наданню правової допомоги конкретним юридичним особам по стягненню заборгованості. Ці дії повинні щоквартально включатись до плану роботи, де має передбачатись вимога до головних бухгалтерів щодо подання документів, у тому числі актів проведення взаємозвірок, для вжиття правових заходів щодо ліквідації заборгованості. Юридична служба зобов'язана систематично знайомитися з актами документальних ревізій і перевірок, що дасть можливість виявляти прострочену дебіторську заборгованість та інші порушення фінансово-господарської діяльності і вживати заходи правового характеру для піднесення економічної спроможності господарського суб'єкта.

Необхідно також, щоб юридична служба систематично вивчала нормативні акти з цього питання і проводила їх вивчення з бухгалтерською, ревізорською, фінансово-економічною та іншими службами суб'єкта господарювання незалежно від форм власності.

 1. Правова робота та роль юридичної служби в сприянні організації належної охорони об'єктів із товарно-матеріальними цінностями

У процесі здійснення суб'єктами господарювання заходів збереження власності велике значення надається правовим засобам, спрямованим на регулювання господарської і фінансової діяльності.

Збереження майна суб'єктів господарювання визначається станом організації і здійснення його охорони, основною метою якої є попередження і запобігання крадіжкам, псуванню і знищенню товарно-матеріальних цінностей. Необхідно також врахову­вати, що типовий договір про охорону та інші нормативні акти, які регулюють відносини щодо охорони товарно-матеріальних цінностей, є ефективними засобами забезпечення охорони влас­ності. Формами здійснення охорони власності є відомча і позав­ідомча сторожова (воєнізована) охорона. В першому випадку на керівництво суб'єкта господарювання покладається обов'язок із безпосередньої організації і здійснення охорони, для чого ство­рюється в установленому порядку спеціалізована сторожова служба.

При позавідомчій охороні ці функції здійснює державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, яка діє відпо­відно до Положення про державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженого постано­вою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. № 615 (з наступними змінами і доповненнями), а функції суб'єкта гос­подарювання спрямовані лише на здійснення заходів щодо забез­печення охорони об'єктів з товарно-матеріальними цінностями.

При позавідомчій охороні відносини між її відділом і конк­ретним суб'єктом господарювання оформлюються договором, який розробляється на підставі Типового договору про охорону об'єктів підрозділами державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженого наказом Головного управління Державної служби при Міністерстві внутрішніх справ України від 4 травня 1995 р. № 52 (далі — Типовий договір).

Тому юридична служба зобов'язана на підставі цього Типово­го договору надавати правову допомогу в розробці договору про охорону відповідних об'єктів. При цьому необхідно забезпечити дотримання передбаченого Типовим договором складання дво­стороннього акта, в якому вказується технічний стан об'єктів, які приймаються під охорону. Цей акт є невід'ємною частиною укладеного договору. До нього повинен бути доданий план (схе­ма), які об'єкти для охорони підлягають під передачу, встанов­лена відповідальність сторін за невиконання договору про нена­лежну охорону і невиконання вимог із технічному оснащення об'єктів, які здані під охорону.

При перевірці і візуванні таких договорів юридична служба повинна звертати увагу на правильність і повноту включення в цей документ умов, які сприяють забезпеченню належної охоро­ни об'єктів, а в разі необхідності вносити керівникам обслугову­ючих підприємств, організацій і господарств пропозиції щодо внесення змін або доповнень до таких договорів.

Необхідно звертати увагу і на те, що в процесі виконання такого договору керівники підприємств, організацій повинні сприяти виконанню відповідними службами і працівниками складського господарства заходів, спрямованих на збереження цінностей і створення умов для підвищення ефективності охорони. Такими заходами є:

 • постійне підтримання порядку на території і в складських приміщеннях, які охороняються,
 • недопущення фактів неналежного збереження матеріальних цінностей в невизначених для цього місцях,
 • утримання в належному стані приміщень, де зберігаються цінності.

Ефективність охорони досягається за умови, що сторони дотримуються договірних зобов'язань. На практиці ж трапляється, що не всі сторони дотримуються договірних умов, що призводить до негативних наслідків. Нерідко при укладанні таких договорів сторони обмежуються лише підписанням незаповнених бланків договору про охорону. Невжиття органом охорони і суб'єкта господарювання заходів щодо визначення і конкретизації умов, які повинні бути передбачені в договорі, практично не дає можливості використати договір як ефективний правовий засіб забезпечення збереження матеріальних цінностей.

Юридична служба, беручи участь у роботі, пов'язаній з правильним укладенням та здійсненням контролю за виконанням такого договору, повинна сприяти своєчасному проведенню перевірок по виконанню умов договору і брати участь у підготовці за наслідками перевірок пропозицій щодо усунення порушень і недоліків, допущених в охороні цінностей, а також при їх збереженні. Керівництво суб'єкта господарювання повинно забезпечувати розроблення разом з відділом охорони заходів, спрямованих на поліпшення стану збереження майна і вдосконалення охорони матеріальних і грошових цінностей, а також здійснювати контроль за їх виконанням з боку відповідних служб і працівників складського господарства в установлені строки.

Спори, що виникають при укладанні договору на охорону цінностей та при його виконанні, в тому числі і стосовно відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання, розглядаються господарськими судами областей за місцем розташування суб'єктів господарювання відповідно до договору про охорону об'єктів підрозділами державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України. Також з метою забезпечення охорони об'єктів з матеріальними цінностями від пожеж, юридична служба суб'єктів господарювання повинна надати допомогу у розробленні проекту договору на підставі Типового договору про організацію державної пожежної охорони Міністерства внутрішнім справ України на об'єктах, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 3 жовтня 1994 р. № 555.

Юридична служба за дорученням власника суб'єкта господа­рювання бере участь у підготовці матеріалів у зв'язку із спорами, що виникли при укладенні і виконанні договорів про охорону матеріальних цінностей, та про організацію пожежної охорони. у разі спору надає допомогу у збиранні та підготовці матеріалів для передачі господарським судам, бере участь у розгляді цих спорів у судах і здійснює контроль за виконанням прийнятих судами рішень через державну виконавчу службу.

 1. Діяльність юридичної служби по передачі судово-слідчим органам матеріалів про

нестачі, крадіжки, розтрати і знищення товарно-матеріальних цінностей

Юридична служба суб'єкта господарювання повинна активно сприяти правильному використанню правових засобів у забез­печенні збереження власності і боротьбі з безгосподарністю. Ця робота полягає взабезпеченні законності виданих наказів, роз­поряджень, інших документів правового характеру з цих питань; участі за дорученням керівництва в проведенні перевірок по дот­риманню законодавства про власність; розробленні заходів щодо використання правових засобів, спрямованих на попередження крадіжок, нестач та інших втрат; оформленні з участю інших структурних підрозділів матеріалів про крадіжки, розтрати, не­стачі, випуск недоброякісної продукції для передачі судово-слідчим органам; наданні правової допомоги бухгалтерсько-фінан­совій службі з питань правильного застосування законодавства, яке регулює порядок списання матеріальних цінностей; аналізі практики використання спеціалістами суб'єкта господарювання правових засобів у цій роботі.

Правильне юридичне оформлення та підготовка відповідни­ми службами, в тому числі ревізійною, бухгалтерською, еконо­мічною і фінансовою, матеріалів про нестачі, крадіжки, розтрати і загибель або псування товарно-матеріальних цінностей та інші правопорушення для передачі їх слідчим органам або суду — це важлива ділянка роботи юридичної служби.

Ступінь участі юридичної служби в цій роботі визначається наказом, розпорядженням, рішенням, постановою або інструк­цією суб'єкта господарювання.

До оформлення таких матеріалів для передачі цим органам ставляться такі вимоги: в чому полягає правопорушення, в якій сумі встановлені крадіжка, нестача, псування, загибель матері­альних цінностей; обставини, час і місце вчинення правопору­шення; можливі свідки за цими фактами, їх прізвища, адреса проживання або місця роботи.

До заяви, що надсилається до суду або іншого правоохорон­ного органу, необхідно для підтвердження збитків та їх розміру додати акти ревізії, інвентаризації, перевірки, знищення, уцінки або здачі продукції перероблення, порівняльні відомості, накладні, рахунки, висновок комісії по факту псування або загибелі матеріальних цінностей, розрахунок бухгалтерії про розмір збитків, копію договору з матеріально-відповідальною особою, довідки про період її роботи, витяг з наказу (розпорядження) про прийом на роботу, дані про використання відпусток, пояснення матеріально-відповідальної особи, документи про добровільне погашення виявленої шкоди тощо.

Для притягнення винних осіб до юридичної відповідальності, повного і своєчасного відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної суб'єкту господарювання його неправомірними діями, юридичній службі бажано підтримувати постійний діловий контакт з органами прокуратури, внутрішніх справ з питань забезпечення відшкодування матеріальної шкоди в інтересах суб'єкта господарювання. В разі відмови у відкритті кримінальної справи або при її зупиненні спеціаліст юридичної служби вносить пропозицію керівництву суб'єкта господарювання про доцільність надіслання позовної заяви до суду про стягнення заподіяної шкоди в порядку цивільного судочинства України.

Отже, юридична практика виробила певні способи участі юридичної служби в роботі, пов'язаній з ліквідацією заподіяної шкоди. За кожним виявленим фактом юрисконсульт готує разом із зацікавленими службами суб'єкта господарювання, в тому числі контрольно-ревізійною та бухгалтерсько-фінансовою, обґрунтований і вмотивований висновок після детальної перевірки всіх обставин і вивчення документів, які стосуються вчиненого правопорушення. На підставі такого висновку власник або уповноважений ним орган приймає рішення про застосування відповідного виду юридичної відповідальності до осіб, які вчинили крадіжку, псування, заподіяли іншу шкоду, пов'язану з допущеною безгосподарністю.

 1. Роль юридичної служби в процесі відшкодування шкоди, заподіяної суб'єктам

господарювання

У правовій роботі для запобігання правопорушенням, об'єктом яких є власність, особливу увагу слід приділяти забезпеченню відшкодування шкоди, заподіяної суб'єкту господарювання. У зв'язку з цим юридична служба повинна надавати правову допомогу бухгалтерській (фінансовій, контрольно-ревізійній) службі в роботі по відшкодуванню матеріальної шкоди, заподіяної су­б'єкту господарювання, забезпечувати дотримання передбачених законодавством порядку і гарантій покладених на працівників господарюючого суб'єкта та інших юридичних і фізичних осіб обов'язків з відшкодування матеріальної шкоди.

При здійсненні такої роботи, в тому числі й при перевірці проектів наказів (розпоряджень), інших документів, працівники юридичної служби повинні звертати увагу на забезпечення ви­конання вимог законодавства, яке регулює матеріальну відпові­дальність працівників.

Робота по визначенню розміру заподіяної матеріальної шко­ди повинна проводитись одразу ж після її виявлення.

Юридична служба повинна роз'яснити винним працівникам, що відповідно до чинного законодавства вони можуть добро­вільно відшкодувати заподіяну шкоду. Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково, за згодою власника або уповноваженого ним органу передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або відновити по­шкоджене (згідно зі ст. 130 КЗпП).

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення покла­дених на них обов'язків.

Визначаючи матеріальну відповідальність, слід пам'ятати, що вона встановлюється лише за пряму дійсну шкоду в межах і по­рядку, передбачених законодавством, за умов, коли така шкода заподіяна суб'єкту господарювання протиправними діями або бездіяльністю працівника. Ця відповідальність не повинна пере­вищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком ви­падків, передбачених законодавством. За наявності підстав і умов матеріальна відповідальність може бути застосована незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністратив­ної чи кримінальної відповідальності.

Юрисконсульт повинен роз'яснити власнику або уповнова­женому ним органу, що до працівників не може бути застосова­на матеріальна відповідальність за шкоду, яка належить до кате­горії нормального виробничого і господарського ризику, а також за неодержані суб'єктом господарювання прибутки і за шкоду, заподіяну працівником в умовах крайньої необхідності.

Для цього працівнику юридичної служби потрібно вивчити Цю обставину і впевнитися, чи є документи, які підтверджують наявність прямої дійсної шкоди, вини працівника, чи дотримані вимоги закону про порядок і строк притягнення працівника до матеріальної відповідальності, чи правильно визначено вид відповідальності (повна чи обмежена).

Слід пам'ятати і суворо дотримуватись вимог законодавства, які встановлюють, що працівник відшкодовує збитки в повному обсязі, якщо він допустив їх коли перебував у нетверезому стані.

Юридичній службі необхідно мати на увазі, що законодавством України може бути встановлений особливий порядок визначення розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню, із застосуванням підвищених коефіцієнтів та з урахуванням індексів інфляції завданих збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування), а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір.

Так, розмір збитків, завданих суб'єкту господарювання розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей, встановлено Законом України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей». Згідно з цим Законом збитки, завдані суб'єкту господарювання працівниками, які виконують операції, пов'язані із закупівлею, продажем, обміном, сортуванням, пакуванням, обробкою або використанням у процесі виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння і які є винними у розкраданні, знищенні (псуванні), нестачі або наднормативних їх втратах, якщо вони допущені внаслідок недбалості у роботі, порушення спеціальних правил і інструкцій, визначені залежно від виду дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей в подвійному або в потрійному розмірі за відпускними цінами, що діють на день виявлення завданих збитків. Збитки, завдані при здійсненні валютних операцій, а також платіжних документів та інших цінних паперів в іноземній валюті, стягуються в сумі, еквівалентній потрійній сумі (вартості), перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день виявлення завданих збитків.

Згідно з цим Законом заборгованість працівників суб'єктів господарювання у разі неповернення у встановлені строки авансу, виданого в іноземній валюті на службове відрядження або господарські потреби та в інших випадках не здачі іноземної валюти, одержаної в підзвіт, стягується в сумі, еквівалентній потрійній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованих у валюту України за обмінним курсом Національного банку на день погашення заборгованості.

Юридична служба повинна роз'яснити, що суми, стягнуті відповідно до цього Закону, спрямовуються насамперед на відшкодування збитків, завданих господарському суб'єкту, а решта перераховується до Державного бюджету України.

Особи, які безпосередньо не пов'язані з виконанням назва­них операцій, але визнані винними у розкраданні, знищенні (псу­ванні), нестачі або втраті дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, валютних цінностей, несуть матеріальну відповідальність у розмірах, встановлених названим Законом.

Збитки, завдані працівниками суб'єкту господарювання, пе­редбачені цим законом, відшкодовуються незалежно від притяг­нення винних осіб до іншого виду юридичної відповідальності.

Визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищен­ня (псування) інших матеріальних цінностей здійснюється відпо­відно до «Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. за № 116 (далі — Порядок). Згідно з цим Порядком розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матері­альних цінностей визначається за балансовою вартістю цих цінно­стей з обов'язковим вирахуванням амортизаційних відрахувань, але не нижче 50 % від балансової вартості на момент вста­новлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які що­місячно визначає орган державної статистики, відповідного роз­міру податку на додану вартість та розміру акцизного збору. Інші види матеріальних цінностей також визначаються цим Поряд­ком. Для різних видів товарно-матеріальних цінностей у разі їх розкрадання, нестачі, знищення (псування) встановлено обов'яз­кове застосування коефіцієнтів. Так, наприклад, у разі розкра­дання чи загибелі тварин сума збитків визначається за закупі­вельними цінами, які склалися на момент відшкодування збитків із застосуванням коефіцієнта 1,5.

Відшкодування за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання при виконанні трудових обов'язків, з винних працівників здійснюється в розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше їх середнього місячного заробітку. Таке відшкодування здійснюється за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу суб'єкта господарювання. Відшкодування керівниками під­приємств, установ, організацій і господарств та їх заступниками здійснюється за розпорядженням вищого органу підлеглості або вищого органу управління шляхом відрахування із заробітної плати працівника. Таке відшкодування має бути здійснено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, цей спір за його заявою роз­глядається в порядку, передбаченому законодавством.

У решті випадків покриття шкоди, а також по закінченні двох тижнів з дня видання наказу (розпорядження) про відшкодуван­ня шкоди, здійснюється в судовому порядку. Згідно з вимогами ст. 136 КЗпП стягнення з керівників суб'єктів господарювання та їх заступників матеріальної шкоди в судовому порядку здійснюється за позовом вищого в порядку підлеглості органу або за заявою прокурора.

Юридичній службі потрібно враховувати, що випадки повної матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну з вини праці­вників, передбачені ст. 134 КЗпП. Це має місце тоді, коли між працівником і господарським суб'єктом укладено письмові договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, які згідно з ст. 1351 КЗпП укладаються з працівниками, котрі досягли 18-річного віку і обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік посад і робіт, а також типовий договір про повну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України:

 • майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за одноразовим дорученням або за іншими разовими документами;
 • шкоду заподіяно діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;
 • шкоду заподіяно працівником, який знаходився у нетверезому стані;
 • шкоду заподіяно нестачею, умисним знищенням або умисним псуванням цінностей, виданих працівникові в користування;
 • відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання при виконанні трудових обов'язків;
 • шкоду заподіяно не при виконанні трудових обов'язків;
 • службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу.

 

 1. Підготовка юридичною службою матеріалів про відшкодування збитків та її роль в попередженні порушення і законодавства про збереження власності

На підставі вимог п. 9 пп. 11 Загального положення про юридичну службу юрисконсульт повинен не лише давати юридичні висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінно­стей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат, правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна, а й розглядати ма­теріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок вин­них осіб, а також оформляти позовні заяви в суд.

Отже, працівник юридичної служби при підготовці матеріалів до суду повинен звернути увагу керівника суб'єкта господарю­вання на вимоги ст. 137 КЗпП, згідно з якими місцевий суд при визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю, крім прямої дійсної шкоди, враховує ступінь вини працівника і ту конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно. Коли шкода стала наслідком не лише поведінки працівника, а й відсутності умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей, розмір покриття збитків відповідно зменшується. Місцевий суд має право зменшити розмір покриття шкоди, заподіяної працівником, за­лежно від його майнового стану, за винятком випадків, коли шкода заподіяна злочинними діями працівника з прямим умислом.

Для притягнення працівника до матеріальної відповідальності за шкоду власник або уповноважений ним орган повинен дове­сти йому, що заподіяна пряма дійсна шкода пов'язана з проти­правними діями або бездіяльністю працівника.

Представляючи інтереси суб'єкта господарювання в установ­леному порядку в місцевому суді або в господарському суді, а також в інших органах, працівники юридичної служби повинні вживати всіх правових заходів, передбачених законодавством, для повного відшкодування збитків з винних осіб, а також з тих, які не вжили заходів для попередження шкоди.

У тих випадках, коли цивільний позов залишено місцевим судом без розгляду через відсутність деяких документів, які підтверджують розмір позову, суб'єкти господарювання повинні знову заявити обґрунтований позов у межах строку позовної дав­ності, передбаченого ст.257 Цивільного кодексу України, додав­ши копію вироку, який вступив у законну силу, або постанову про відмову у відкритті кримінальної справи та інші необхідні докази.

Якщо суд відмовляє суб'єкту господарювання в розгляді або в задоволенні цивільного позову при відсутності складу злочину в діях винної особи або недоведеності підстав чи розміру позову, стягнута сума підлягає списанню з балансу після вступу вироку в законну силу.

Після вступу вироку або рішення за цивільним позовом у за­конну силу суб'єкт господарювання повинен отримати від суду виконавчий лист і через державного виконавця виконавчої служби відповідного управління юстиції пред'явити його до стягнення.

Суб'єкти господарювання зобов'язані вести облік переданих в органи слідства, місцевому суду матеріалів з крадіжок та інших збитків. Головні бухгалтери за участю працівника юридичної служ­би мають систематично здійснювати звірку всіх справ з краді­жок, нестач та інших зловживань з відповідними слідчими орга­нами, яким були передані ці матеріали.

Цей порядок, як свідчить практика роботи юридичних служб різних систем народного господарства, передбачено в розроб­леній і затвердженій власником суб'єкта господарюванні інструкції «Про порядок проведення службового розгляду, оформлення і передачу матеріалів у судово-слідчі органи, про крадіжки, нестачі та інші зловживання».

На підставі вимог Загального положення про юридичну службу юрисконсульти суб'єктів господарювання повинні аналізувати і вносити керівникам пропозиції щодо правового забезпечення і недопущення порушень законодавства про збереження власності. Одночасно спеціалісти юридичної служби організовують і проводять роботу, пов'язану з підвищенням рівня правових знань працівників суб'єкта господарювання, інформують їх про зміни у законодавстві, а також роз'яснюють практику застосування норм законодавства, надають консультації з правових питань, у тому числі з питань забезпечення збереження власності. Важливо, щоб працівники юридичної служби доводили до трудового колективу загальні принципи матеріальної відповідальності за виплачені суб'єктом господарювання штрафи, пені, інші санкції, роз'яс­нювали, що ці збитки негативно впливають на господарські доходи і що адміністрація покладає на винних у цьому осіб матеріальну відповідальність згідно з вимогами чинного законодав­ства.

Для попередження порушень законодавства про збереження власності юридична служба разом з іншими структурними підрозділами суб'єкта господарювання або в окремих випадках повин­на самостійно проводити (аналізувати) практику використання відповідними службами суб'єкта господарювання правових засобів у забезпеченні збереження власності та боротьбі з безгосподарністю.

Аналітична робота повинна спрямовуватися в першу чергу на вивчення причин і умов, які сприяли крадіжкам, нестачам, втратам через безгосподарність. Форми участі працівників юридич­ної служби в здійсненні такої роботи можуть бути різними. Це вивчення причин виникнення крадіжок, нестач та інших непра­вомірних дій, які сприяли втратам через безгосподарність; участь у розробленні пропозицій за наслідками роботи спеціальної комісії (балансової, по боротьбі з невиробничими витратами тощо) по розгляду наслідків фінансово-господарської діяльності господа­рюючого суб'єкта; підготовка доповідних записок, довідок, інфор­мації власнику або уповноваженому ним органу про порушення законодавства щодо охорони власності. При цьому працівники юридичної служби зобов'язані аналізувати дані, які містяться в актах інвентаризацій, ревізій і окремих перевірок, претензійно-позовних матеріалах, матеріалах про виконання договірних зо­бов'язань, рішеннях та ухвалах місцевих судів і господарських судів, у повідомленнях органів прокуратури, міліції, державної податкової адміністрації про крадіжки, нестачі та інші факти безгосподарності.

За наслідками цієї роботи юридична служба зобов'язана брати участь у розробленні відповідними службами суб'єкта господарю­вання планів і заходів з цього питання, вносити письмові пропо­зиції керівництву про вжиття відповідних правових заходів з ліквідації причин і умов, які призвели до крадіжок, нестач, інших втрат через безгосподарність; готувати пропозиції щодо вдоско­налення законодавства про збереження власності та підвищення якості продукції і економічного використання матеріальних і гро­шових ресурсів, які належать суб'єктам господарювання.

 

 

Лекція 9

Тема: ПРОФІЛАКТИКА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Роль юридичної служби в споживчій кооперації у забезпеченні дотримання законодавства про працю.

Робота зі зміцнення виробничої, трудової та інших видів дисципліни — важливе завдання юридичної служби підприємства.

Основними напрямками роботи юридичної служби щодо забезпечення дотримання трудового законодавства та зміцнення трудової дисципліни є такі:

 • участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів, посадових  інструкцій та інших документів правового характеру, що регулюють трудові відносини на підприємстві;
 • забезпечення відповідності чинному законодавству проектів наказів та інших правових актів, що подаються на підпис керівнику підприємства;
 • здійснення  контролю за відповідністю  вимогам законодавства  наказів та інших правових актів з трудових питань, які видаються керівниками служб і структурних підрозділів підприємства;
 • участь у роботі, пов'язаній з відшкодуванням  матеріальних  збитків,  заподіяних підприємству через порушення законодавства про працю;
 • використання правових засобів зміцнення трудової дисципліни;
 • надання правової допомоги профспілковому комітету, комісії з трудових  спорів, товариському суду, громадським організаціям;
 • пропаганда і роз’яснення трудового законодавства в колективі підприємства.

Таку роботу юридична служба здійснює в тісному взаємозв'язку з відділами кадрів, праці та заробітної плати, бухгалтерії та іншими службами.

Відповідно до основних положень Примірного статуту спілки споживчих товариств Споживспілка:

а)             сприяє забезпеченню зайнятості населення шляхом створення додаткових робочих місць, розширення мережі під­приємств, застосування гнучкого режиму праці, професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації праців­ників;

б)             гарантує своїм працівникам    оплату праці відповідно до професії, кваліфікації та особистого трудового внеску, інші умови, а також соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством України;

в)            забезпечує для працівників безпечні умови праці та несе, в установленому законодавством України порядку, від­повідальність за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездат­ності;

г)              для охорони здоров'я і профілактики захворювань своїх працівників може створювати або використовувати наявні у споживчій кооперації   лікувально-профілактичні,   санаторно-курортні й оздоровчі заклади.

 

 1. Участь юридичної служби у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку

Регулюванню трудової дисципліни присвячено спец­іальний нормативний акт "Типові правила внутрішньо­го трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій". Ці правила регламен­тують порядок прийому і звільнення працівників, основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу і працівників, режим робочого часу та часу відпочинку, а також встановлюються заходи заохочення за успіхи в роботі та заходи впливу за порушення трудової дисципліни. У правилах ВТР формулюються положення, що є загальними для всіх підприємств, усіх галузей господарства, і вони не відображають специфіки умов роботи в окремих галузях.

Трудовий розпорядок на конкретних підприємствах, установах, організаціях визначаються правилами внут­рішнього трудового розпорядку, що затверджуються трудовими колективами за поданням власника або упов­новаженого ним органу та профспілкового комітету на основі типових правил.

 

 1. Участь юридичної служби у розробці колективних договорів у споживчій кооперації.

Колективний договір посідає особливе місце в локально­му регулюванні суспільних відносин, що виникають у проце­сі застосування праці найманих працівників, насамперед, ре­гулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів.

Порядок укладення колективних договорів (угод) визначається Законом України „Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 р. та КЗпП.

Колективний  договір  - це локальний нормативний акт, що регулює виробничі, трудові та соціаль­но-економічні відносини на підприємстві, в установі, органі­зації.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і гос­подарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Колективний договір може також укладатися в структурних підрозділах юридичних осіб у ме­жах компетенції цих підрозділів.

Колективна угода являє собою нормативний акт, який ре­гулює такі самі відносини, що й колективний договір, але на державному, регіональному чи галузевому рівні. Колективна угода може бути генеральною, галузевою, регіональною.

Безумовно, що і сторони, які укладають ці договори, також будуть різними.

Колективний договір укладається між власником чи упов­новаженим ним органом, з однієї сторони, та однією чи кіль­кома профспілковими або іншими уповноваженими на пред­ставництво трудовим колективом органами (за відсутності таких органів — представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом) — з другої.

Сторонами генеральної угоди виступають:

1)             професійні спілки, що об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди;

2)             власники чи уповноважені ними органи, що об'єднали­ся для ведення колективних переговорів та укладення гене­ральної угоди, на чиїх підприємствах зайнято більшість най­маних працівників держави.

Сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об'єд­нання власників чи уповноважені ними органи і профспілки, об'єднання профспілок або інших представницьких організа­цій трудящих, які мають відповідні повноваження, достатні для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що входять у сферу їхніх дій.

Угода на регіональному рівні укладається між місцеви­ми органами державної влади чи регіональними об'єднання­ми підприємців, якщо вони мають відповідні повноваження, і об'єднаннями профспілок чи іншими органами, якщо їх уповноважили трудові колективи.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників незалежно від того, чи є вони членами профспіл­ки. Положення генеральної, галузевої чи регіональної угоди діють безпосередньо та є обов'язковими для всіх суб'єктів, які перебувають у сфері дій сторін, що підписали цю угоду.

Єдність колективного договору і колективної угоди прояв­ляється в тому, що ці акти є обов'язковими для юридичних осіб, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали. Умо­ви колективних договорів або угод, які погіршують порівня­но з чинним законодавством становище працівників, є не­дійсними. Колективний договір (угода) набирають чинності від дня їх підписання представниками сторін або від дня, за­значеного в колективному договорі, угоді. Вони зберігають чинність у разі зміни складу, структури, найменування упов­новаженого власником органу, від імені якого укладено дого­вір, угоду. Зміст колективного договору визначається сторо­нами в межах їхньої компетенції. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо:

1)             змін в організації виробництва і праці;

2)             забезпечення продуктивної зайнятості;

3)             нормування та оплати праці, встановлення форми, сис­теми, розмірів заробітної плати та інших видів трудових ви­плат (доплат, надбавок, премій тощо);

4)             встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

5)             участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

6)             режиму роботи, тривалості робочого часу та відпочинку;

7)             умов і охорони праці;

8)             забезпечення житлово-побутового,  культурного,  ме­дичного обслуговування, організації оздоровлення та відпо­чинку працівників;

9)             гарантій діяльності профспілкової чи інших представ­ницьких організацій трудящих;

10)      умов регулювання фондів оплати праці та встановлен­ня міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оп­латі праці.

На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо законодавством перед­бачено реєстрацію, або після рішення про заснування під­приємства, якщо його реєстрації не передбачено.

Усіх працюючих, а також щойно прийнятих на підприєм­ство працівників власник (уповноважений ним орган) пови­нен ознайомити з колективним договором.

Сторони, що уклали угоду, зобов'язані інформувати гро­мадян через засоби масової інформації про зміну угоди та пе­ребіг її реалізації.

Галузеві та регіональні угоди підлягають відомчій ре­єстрації Міністерством праці та соціальної політики України, а колективні договори реєструються місцевими органами державної виконавчої влади.

Чинне законодавство також установлює особливий поря­док підписання колективного договору, угоди. Наприклад, проект колективного договору обговорюється в трудовому колективі та виноситься на розгляд загальних зборів (конфе­ренції) трудового колективу. Якщо збори (конференція) тру­дового колективу відхилять проект колективного договору чи окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення. Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект у цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колек­тиву. Після схвалення проекту колективного договору за­гальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не піз­ніш як через 5 днів од моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу. Угода (генеральна, галузева, регіональна) підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 10 днів після завершення колективних переговорів.

Назва актів (колективний договір, колективна угода), які розглядаються, вказує на те, що їх укладення сторонами по­винно мати добровільний характер, тобто їх укладення (не укладення) цілком залежить від волевиявлення сторін. Але це не означає, що будь-яка із сторін цього договору має право ухилятися від його укладення. Особи, які ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колек­тивного договору (угоди), або навмисно порушили строк проведення колективних переговорів, або не забезпечили ро­боту відповідної комісії у визначені сторонами строки, накла­дається штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів дохо­дів громадян, вони несуть також дисциплінарну відповідаль­ність, аж до звільнення з посади.

 

 1. Участь юридичної служби у роботі з відшкодування матеріальних збитків, заподіяних споживчій кооперації через порушення законодавства про працю.

Матеріальна відповідальність працівників це передбачений нормами трудового права обов'язок прац­івника відшкодувати власнику заподіяну ним пряму дійсну шкоду за умов та згідно з порядком, передбаче­ним законом.

У трудовому праві сформульовані умови, за яких пра­цівника може бути притягнуто до матеріальної відпові­дальності. Це, зокрема:

—              заподіяння підприємству прямої дійсної шкоди (вчинення матеріального трудового правопорушення);

—              протиправність діяння працівника;

—              причинний зв'язок між протиправним невиконан­ням своїх обов'язків і прямою дійсною шкодою;

—              вина працівника в заподіянні шкоди.

Усі ці умови випливають зі змісту ст.130 КЗпП. Відсутність хоча б однієї з цих умов звільняє працівника від матеріальної відповідальності.

Межі матеріальної відповідальності працівників чітко визначені законодавством України. Як правило, працівники несуть обмежену матеріальну відпові­дальність, за якої сума відшкодування шкоди не переви­щує середнього місячного заробітку працівника. Такий різновид матеріальної відповідальності передбачено ст. 132-133 КЗпП.

Стаття 134 КЗпП передбачає випадки повної матеріальної відповідальності, коли працівники несуть відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству. Відшкодування шкоди в такому розмірі можливе, якщо:

—              між працівником і підприємством, установою, організацією, відповідно до ст.1351 КЗпП, укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей;

—              майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;

—              шкоди завдано діями працівника, які мають озна­ки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;

—              шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;

—              шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним псуванням матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), у тому числі й під час їх виготовлен­ня, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприєм­ством, установою, організацією працівникові в користування;

—              відповідно до законодавства на працівника покла­дено повну матеріальну відповідальність за шкоду, запо­діяну підприємству, установі, організації під час вико­нання трудових обов'язків;

—              шкоди завдано не під час виконання трудових обо­в'язків;

—              службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу.

Порядок застосування дисциплінарних стягнень.

Механізм притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності встановлено главою X Кодексу законів про працю України.

Зокрема, статтею 140 КЗпП України визначено, що трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нор­мальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну роботу.

Щодо обов'язків власника або уповноваженого ним органу, то во­ни визначені статтею 141 КЗпП України, згідно з якою власник або уповноважений ним орган мають правильно організовувати роботу працівників, створювати умови для зростання продуктивності пра­ці, забезпечувати трудову й виробничу дисципліни, неухильно дотри­муватися законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їхньої праці та побуту.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів: догана, звільнення. Законо­давством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути пе­редбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення (ст. 147 КЗпП України).

Причому порушенням трудової дисципліни є порушення правил поведінки працівника під час виконання трудових обов'язків, що встановлено правилами внутрішнього трудового розпорядку, колек­тивним чи трудовим договором. В окремих випадках такі правила по­ведінки можуть бути встановлені й посадовою інструкцією працівни­ка. Ознакою порушення працівником трудової дисципліни, що може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, є наявність вини в його діях або бездіяльності.

Для встановлення вини працівника слід виходити не лише зі змісту ст. 139 КЗпП України про обов'язок працівника своєчасно й точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним орга­ну, а й зі змісту тих документів, якими встановлено загальний порядок виконання працівником доручень керівників підприємства, уста­нови, організації.

Відповідно до ст. 147-1 КЗпП України, дисциплінарне стягнення може бути застосовано лише органом чи посадовою особою, яким на­дано право укладати і розривати трудовий договір з працівником, при цьому законодавець не визначає органи чи посадових осіб, які мають право ініціювати притягнення працівника до дисциплінарної відпові­дальності. Тобто ініціювати притягнення до дисциплінарної відпові­дальності може будь-хто з керівників без урахування безпосередньої підпорядкованості працівника.

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповно­важеним ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника з роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездат­ністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку (ст. 148 КЗпП України).

Порядок застосування дисциплінарних стягнень установле­но ст. 147 КЗпП України. Зокрема, до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець зобов'язаний зажадати від порушника тру­дової дисципліни письмових пояснень. Відсутність таких пояснень не перешкоджає застосуванню дисциплінарного стягнення за умови, що є докази про відмову роботодавцю. Як правило, таким доказом є акт, складений у довільній формі за підписом кількох осіб, що під­тверджує відмову працівника дати пояснення по суті порушення тру­дової дисципліни.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні стягнення власник або уповноважений ним орган ма­ють враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню ро­боту працівника.

Дисциплінарне стягнення обов'язково оголошується наказом чи розпорядженням керівника підприємства, установи, організації, що повідомляється працівникові під розписку.

Без дотримання наведеного вище порядку притягнення педагогіч­ного (як і будь-якого іншого) працівника навчального закладу до дис­циплінарної відповідальності тільки на підставі скарги батьків (усної чи письмової) не може вважатися правомірним.

Порядок зняття дисциплінарного стягнення визначено ст. 151 КЗпП України. Так, якщо протягом року з дня накладання дисциплі­нарного стягнення на працівника не буде накладено жодного подібно­го, то раніше й накладене стягнення втрачає чинність, і працівник вва­жається таким, що не мав його.

Якщо працівник не допускає нових порушень трудової дисциплі­ни і виявляє сумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочен­ня до працівника не застосовуються.

 

 1. Надання правової допомоги профспілковому комітету, комісії з трудових спорів

До індивідуальних трудових спорів відносять розбіж­ності між власником або уповноваженим ним органом і працівником з приводу застосування умов праці та вико­нання вимог трудового законодавства України.

Процес розгляду трудових спорів це особливий порядок діяльності уповноважених органів щодо розв'я­зання розбіжностей, що виникають між суб'єктами трудових та тісно пов'язаних з ними правовідносин, і застосування заходів впливу стосовно суб'єкта, який порушив норми трудового права, чи до такого, що упов­новажений встановлювати чи змінювати умови праці.

Індивідуальні трудові спори, відповідно до ст.221 КЗпП, розглядаються в:

1)      комісіях з трудових спорів;

2)      місцевих судах.

Комісія з трудових спорів (далі — КТС) є первинним органом з розгляду трудових спорів на підприємстві, ус­танові організації. Однак з моменту прийняття Консти­туції України, на що зокрема вказується в постановах Пленуму Верховного Суду України, суди не можуть відмовляти в прийнятті позовної заяви в трудових спорах, мотивуючи це тим, що спір не був розглянутий в КТС, оскільки ст. 55 і 124 Конституції гарантували гро­мадянину захист його прав (у тому числі й трудових) без­посередньо в суді.

КТС зобов'язана розглянути трудовий спір у десяти­денний строк з дня подання заяви. Спори повинні розг­лядатися в присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним орга­ну. Розгляд спору за відсутності працівника допускаєть­ся лише за його письмовою заявою. За бажанням праців­ника під час розгляду спору від його імені може виступа­ти представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, у тому числі й адвокат.

КТС має право викликати на засідання свідків, дору­чати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від власника або уповно­важеного ним органу необхідні розрахунки та докумен­ти. На засіданні комісії ведеться протокол, що підписуєть­ся головою або його заступником і секретарем. Копії рішення комісії в триденний строк вручаються праців­никові, власникові або уповноваженому ним органу. У разі незгоди з рішенням КТС працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішен­ня до суду в десятиденний строк з дня вручення їм витя­гу з протоколу засідання комісії чи його копії. Рішення КТС підлягає виконанню власником або уповноваженим ним органом у триденний строк по закінченні десяти днів, передбачених на його оскарження. У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення КТС у встановлений строк, вона видає працівникові посвідчення, що має силу виконавчого листа, і рішення виконується в примусовому порядку.

Права профспілкового комітету в регулюванні трудових відносин.

Питання діяльності профспілок в Україні регулюються Гл. XVI  КЗпП.

Класифікація прав профкому:

І. Залежно від характеру реалізації:

 1. 1.              Загальні із власником або вповноваженим органом - П.К. і власник на рівноправних двосторонніх засадах вирішують ті або інші питання:
  • права по розподілу фонду матеріального заохочення, соціально-культурних заходів, житлового будівництва; по визначенню розмірів премій, інших видів винагороди п. 2 ст. 247;
 • права по розподілу житлової площі у відомчому фонді п.10 ст. 247.;
 • права по особистій участі у вирішенні питань праці й заробітної плати (наприклад, прийняття Колективного договору й правил ВТР) п. 6 ст. 247.
 1. 2.              Погоджувальні права - власник ухвалює рішення за попередньою згодою ПК і без цієї згоди рішення не має юридичної чинності:
 • п. 6 ст. 247 - права при затвердженні положень про преміювання, графіків змінності, при залученні до надурочних робіт і звільненні й т.д.
 1. 3.              Права по участі у вирішенні виробничих питань - дорадчі права. Думка ПК враховується, але не є обов'язковою.

II. Залежно від змісту:

 1. 1.              Права по встановленню умов праці. Вони мають паритетний характер:

- участь у локальній нормотворчості;

- участь у прийнятті Колективного договору.

 1. 2.              Права в сфері керування виробництвом:

-  заслуховує доповіді керівника про виконання виробничого плану, Колективного договору;

-  сприяє розвитку винахідництва й раціоналізаторства п. п. 3-5 ст. 247 КЗпП.

 1. 3.              Представницькі й контрольно-наглядові права:

-  представляє інтереси працівників у сфері виробництва, праці культури, побуту;

-  контролює виконання роботодавцем законодавства про працю, охорону праці;

-  розглядає скарги про відшкодування шкоди,  заподіяної ушкодженням здоров'я, пов'язаної з виробництвом, п. п. 1, 7, 8 ст. 247 КЗпП.

 1. 4.              Права в сфері державного соцстрахування п.9 ст.247 КЗпП.

Права профспілкового комітету в регулюванні трудових угод

 1. 1.              У сфері поліпшення умов праці:

-   затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

-   встановлювати додаткові пільги й переваги;

-   обговорювати й схвалювати плани поліпшення умов праці.

 1. 2.              Брати участь у розробці нормативних актів з питань заробітної плати, робочого часу та часу відпочинку.
 2. 3.              У сфері соціально-культурних і житлово-побутових відносин:

-   розглядати й схвалювати плани житлового та культурного будівництва;

-   брати участь у вирішенні питання щодо осіб, які потребують  житла;

-   брати участь у розподілі житлової площі, громадського харчування й т.д.

 1. 4.              У сфері контролю дотримання трудового законодавства:

-   контроль за дотриманням заходів по охороні праці;

-   за використанням коштів, спрямованих на здійснення заходів по охороні праці;

-   за виконанням всіма працівниками правил й інструкцій з охорони праці.

 

Трудовий колектив

Правові форми участі  трудових  колективів  у керуванні підприємствами, установами, організаціями

Працівники беруть участь у керуванні підприємством головним чином через трудові колективи.

Трудовий колектив підприємства утворюють усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

Повноваження трудового колективу визначаються ст. 15 Закону «Про підприємства в Україні». У сфері планування - трудовий колектив бере участь в обговоренні й розробці поточних і перспективних планів економічного та соціального розвитку, затверджує заходи щодо підвищення продуктивності праці, якості робіт і продукції.

Трудовий колектив здійснює заходи щодо збереження майна, борючись із безгосподарністю й розкраданнями. Трудовий колектив також підвищує виробничу активність, розвиває виробничі змагання, бере участь у вирішенні питань використання фонду матеріального заохочення, підготовки й раціонального використання кадрів.

Трудовий колектив:

- розглядає й затверджує проект колективного договору;

- розв’язує, відповідно до статуту підприємства, питання самоврядування;

- визначає й затверджує  перелік  і порядок надання працівникам соціальних пільг;

- бере участь у моральному, і матеріальному стимулюванні продуктивності праці.

Трудовий колектив державного підприємства:

- розглядає разом із засновниками зміни та доповнення до статуту підприємства;

- разом із засновниками визначає умови найму керівника;

-  бере участь у вирішенні питань про вступ і вихід з об'єднань, виділу структурних підрозділів.

Повноваження трудового колективу реалізуються або загальними зборами, або конференцією, або виборним органом.

Роль трудового колективу в зміцненні дисципліни праці.

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, строгої товариської вимогливості до працівників, що несумлінно виконують трудові обов'язки. Крім заходів дисциплінарного впливу, застосовуваних роботодавцем, трудовий колектив наділений правом застосування заходів суспільного впливу до порушників трудової дисципліни. У відповідності зі ст. 152 КЗпП власник або уповноважений ним орган має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

                Трудові колективи за порушення трудової дисципліни застосовують такі заходи суспільного впливу:   

- суспільне зауваження;

- товариська догана;

- можуть передати справу на розгляд товариського суду.

Товариські суди створюються на підприємствах із чисельністю працюючих не менш 50 чоловік.

Компетенція: питання про прогул і появу на роботі в нетверезому стані. Товариські суди застосовують наступні заходи суспільного впливу:

- зобов'язати принести публічне вибачення;

- оголосити товариське попередження.

- висловити суспільний осуд;

- оголосити суспільну догану.

Термін дії засобу суспільного впливу - 1 рік. Вона може бути знята достроково, при наявності відповідного поводження.

Заходи суспільного стягнення враховуються нарівні з дисциплінарними при вирішенні питання про звільнення по п.5 ст.40 КЗпП (систематичне порушення трудової дисципліни).