Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Магістерська дипломна робота, її мета і завдання

Магістерська дипломна робота, її мета і завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ  ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
ЗМІСТ

 

Вступ

І Магістерська дипломна робота, її мета і завдання

 

ІІ. Етапи підготовки та захисту магістерської дипломної роботи

2.1. Формування тематики магістерських дипломних робіт

2.2. Наукове керівництво магістерськими дипломними роботами

2.3. Вибір і затвердження теми магістерської дипломної роботи

2.4. Формування і затвердження індивідуального завдання на підготовку магістерської дипломної роботи

2.5. Графік виконання магістерських дипломних робіт та контроль за його дотриманням

2.6. Попередній розгляд ( захист)  МДР

2.7. Рекомендація МДР до захисту кафедрою

2.8. Зовнішнє рецензування магістерських дипломних робіт

2.9. Порядок захисту магістерської дипломної  роботи

2.10.Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи

 

ІІІ. Вимоги до змісту магістерської дипломної роботи

3.1. Вимоги до структури

3.2.Вимоги до теоретичного розділу

3.3. Вимоги до аналітичного розділу

3.4. Вимоги до конструктивного розділу

3.5. Вимоги до висновків

 

IV Вимоги до оформлення магістерської дипломної роботи

4.1. Текст

4.2. Таблиці

4.3. Ілюстрації

4.4. Формули

4.5. Цитування та посилання на використані джерела

4.6. Додатки

4.7. Бібліографічний опис використаних джерел

4.8. Зовнішнє оформлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

“Положення про підготовку і захист магістерської дипломної роботи(далі - Положення) є внутрішнім нормативним документом університету, що регламентує організацію навчального процесу на завершальному етапі професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 06 вересня 2014р. №1556-VII, інших нормативно-правових актів, галузевих стандартів вищої освіти, вимог Болонського процесу, “Положення про організацію навчального процесу в умовах індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи”, затвердженого Вченою радою університету (протокол №9 від 30.03.2006р.), “Положення про магістерську програму”, затвердженого Вченою радою університету (протокол №10 від 29.03.2007р.)

         Положення є документом рамкового характеру, який регламентує загальні та найбільш принципові питання підготовки та захисту магістерських дипломних робіт (далі - МДР).

         На підставі цього Положення випускові кафедри  складають методичні рекомендації щодо підготовки МДР з урахуванням специфіки спеціальностей.

 

1. МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА, ЇЇ МЕТА І ЗАВДАННЯ

Магістерська дипломна робота – це самостійне теоретико-прикладне дослідження, що виконується студентом на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі захисту якої екзаменаційна комісія (ЕК) визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його здатність до самостійної роботи за фахом, і  приймає рішення про присвоєння  відповідної кваліфікації та видачу диплома.

Як теоретико-прикладне дослідження МДР повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально-економічної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної організації-замовника (бази практики).

Метою підготовки МДР є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, виробничих завдань; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем; виявлення ступеня підготовки випускників до самостійної практичної діяльності.

Працюючи над МДР, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків та пропозицій.

Конкретні завдання МДР залежать від її орієнтації (практична чи науково-дослідницька) та об’єкта дослідження. Робота магістра повинна мати переважно практичну орієнтацію, коли головним завданням є пошук та обґрунтування ефективних методів економічної діяльності конкретної компанії, підприємства, державної установи.

Окремим студентам за погодженням із науковим керівником і керівником магістерської програми надається право виконувати МДР науково-дослідницької орієнтації. У такому випадку головне завдання полягає у поглибленому вивченні відповідних теоретичних моделей, пошуку шляхів їх адаптації до умов розвитку міжнародного бізнесу в Україні, а головним критерієм оцінки стане наявність елементів наукової новизни.

Основними завданнями дипломної роботи є:

 • вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;
 • проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;
 • розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
 • обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;
 • підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

     Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, сфери діяльності об’єкта дослідження та його специфічних рис.

 

ІІ. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

         2.1. Формування тематики магістерських дипломних робіт

         Визначення тематики МДР направлено на розкриття і конкретизацію узагальненого об’єкта спеціальності та спеціалізованого об’єкту діяльності за окремими магістерськими програмами. Ключовими вимогами при формулюванні  назв тем МДР є орієнтація  на  проблеми, розв’язанню яких присвячені дипломні роботи, їх зв’язок з узагальненим об’єктом спеціальності та спеціалізованим об’єктом магістерської програми.

Тематику МДР систематично  оновлює випускова кафедра з урахуванням змін, що відбуваються у відповідних сферах економічного життя суспільства. При складанні тематики МДР необхідно враховувати лаконічність та однозначність формулювань; відображення в них як професійних завдань, що передбачені спеціальністю, так і магістерською програмою; можливість її розкриття на різних базах практики. 

Визначення напряму дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента; тематика наукових досліджень кафедри; замовлень установ тощо.

При виборі напряму дослідження доцільно користуватися пропонованим переліком тем, проте він не є обов’язковим і має уточнюватись або доповнюватися за бажанням студента та його наукового керівника.

 

2.2.Наукове керівництво магістерськими дипломними роботами

Наукове керівництво виконання студентами МДР складається з методологічного та організаційного його забезпечення.

Методологічні засади, якими керуються студенти при підготовці МДР, створюються кафедрою. Вони представлені монографіями, дисертаціями, дослідженнями, підручниками, посібниками, методичними розробками, іншими науково-методичними матеріалами, розробленими вітчизняною та світовою наукою і колективом кафедри. Консультативну допомогу по їх відображенню у магістерських дипломних роботах студентів,  надають наукові керівники та автори  праць, виконаних на кафедрі.

Організаційно керівництво процесом підготовки студентами МДР забезпечується системою заходів, до якої входять:

 • вибір і затвердження теми МДР;
 • формування та затвердження індивідуального завдання на підготовку МДР;
 • розробка графіку підготовки МДР;
 • система консультацій;
 • попередній  розгляд (захист) МДР комісією, створеною кафедрою;
 • розгляд МДР на засіданні кафедри на предмет її рекомендації до захисту;
 • надання студентам організаційно-технічної допомоги (робота в комп’ютерному  класі, ознайомлення з матеріалами навчально-методичних кабінетів тощо).

Персонально керівництво роботою студентів здійснюють призначені наказом ректора наукові керівники. Науковими керівниками МДР можуть бути як штатні викладачі, так і сумісники, які мають наукові ступені, вчені звання, наукові публікації у галузях знань, що відповідають спрямованості і змісту магістерської програми.

    

 

 

         Обов’язками наукових керівників є:

 • консультування студентів з питань вибору теми роботи, розробки її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів;
 • видача студентові завдання на дипломну роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;
 • контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки МДР;
 • контроль якості дипломної роботи;
 • підготовка відгуку про МДР з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до структури критеріїв оцінки.
 • інформування кафедри про хід виконання студентами МДР і випадки недотримання графіка  підготовки окремих розділів і роботи в цілому.
 • брати участь в обговоренні кафедрою будь-яких питань у галузі підготовки МДР і результатів їх захисту;
 • брати участь у роботі кафедральної комісії з попереднього захисту МДР;

План дипломної роботи повинен відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та конструктивної частини. При розробці та обговоренні плану дослідження необхідно скласти поетапний календарний план написання дипломної роботи згідно із затвердженим на кафедрі регламентом. Невиконання графіку та систематичне відхилення від регламенту є підставою для недопущення студента до захисту дипломної роботи.

 

 

2.3.Вибір і затвердження теми магістерської дипломної роботи

Вибір теми МДР є прерогативою студента. При цьому йому необхідно керуватися наступним:

 • науковими інтересами та  власними  уподобаннями;
 • тематикою наукового дослідження, що веде кафедра;
 • особливостями баз практики або місця постійної роботи, на матеріалах яких виконується робота;
 • актуальністю проблеми, що розглядається в роботі  для підприємств, організацій, регіонів чи суспільства;
 • можливостями отримати необхідні матеріали для підготовки роботи;

власними можливостями розробки обраної теми на належному рівні.

Теми МДР вибираються із розробленого кафедрою переліку і за погодженням з науковим керівником можуть бути скореговані у відповідності з умовами практики або місця постійної роботи студента.

Студент має право запропонувати власне формулювання теми, яке відповідає узагальненому об'єкту  спеціальності  або спеціалізованому  об'єкту магістерської програми. Теми МДР мають відповідати обраному студентом  спрямуванню магістерської програми. В окремих випадках  теми дипломних робіт і їх розкриття можуть відображати функціонування віртуальних об'єктів або процесів. При цьому вихідні матеріали, необхідні для підготовки МДР, задаються науковим керівником та відображаються в індивідуальному завданні на підготовку МДР.

Закріплення за студентами тем магістерських дипломних робіт оформлюється наказом ректора КНЕУ за поданням випускової кафедри. Цим самим наказом також призначаються наукові керівники магістерських дипломних робіт.

 

         2.4. Формування і затвердження індивідуального завдання на підготовку магістерської дипломної роботи

         Після затвердження теми науковий керівник разом зі студентом формують індивідуальне завдання на підготовку МДР. Індивідуальне завдання має бути погоджене керівником магістерської програми і затверджене завідувачем випускової кафедри.

         Формування і затвердження індивідуального завдання направлено на досягнення наступних цілей:

 • окреслити методологічні рамки  розробки теми шляхом визначення наукового об'єкту, предмету і мети роботи;
 • визначити основні напрямки роботи та відобразити їх в структурі МДР;
 • встановити підприємство чи установу на матеріалах якого виконується МДР;
 • сформулювати завдання, що  дозволяють продемонструвати набуті студентом професійні компетенції;
 • забезпечити шляхом  індивідуалізації  завдань та їх прив'язки до  конкретних об'єктів, самостійність роботи студентом над МДР.

         Індивідуальне завдання студент розміщує у дипломній роботі після титульного аркуша. Індивідуальне завдання є нормативним документом і суттєвих відступів у МДР від зафіксованої в ньому структури не допускається.

Форму індивідуального завдання на МДР наведено у додатку 1.

 

2.5. Графік виконання магістерських дипломних робіт та контроль за його дотриманням

Календарний графік підготовки та захисту МДР направлений на забезпечення високої якості виконання робіт. Він покликаний вирішити наступні завдання:

 • надати методичну допомогу студентам в організації процесу підготовки МДР;
 • створити систему контролю за ходом підготовки МДР з боку кафедри;
 • забезпечити систематичність та самостійність виконання студентом усіх  робіт, передбачених індивідуальним завданням.

Календарний графік складається випусковою кафедрою на основі типового графіку, затвердженого ректором університету та враховує особливості відповідних спеціальностей (додаток 2).

Контроль за дотриманням графіка виконання МДР покладається на наукового керівника. Кафедра періодично розглядає на своїх засіданнях хід підготовки студентами МДР за інформацією  наукового керівника або матеріалами перевірки керівником кафедри.

 

 

2.6. Попередній розгляд ( захист) МДР

Метою попереднього розгляду (захисту) МДР є експертна оцінка фахівцями кафедри рівня готовності роботи у відповідальності зі затвердженими кафедрою критеріями. Така оцінка розглядається перш за все як важлива форма допомоги студенту у доведенні роботи до встановлених вимог. Вона супроводжується конкретними рекомендаціями по доопрацюванню МДР. Негативна експертна оцінка стану справ з підготовкою роботи не тягне за собою адміністративних рішень стосовно студента та наукового керівника.

Звіт комісії заслуховується  на засідання кафедри і передбачає оцінку  ступеня готовності студентів до захисту дипломних робіт перед ЕК; виявлення осіб, успішне завершення робіт якими знаходиться під загрозою, виявлення типових проблем у ході підготовки МДР та аналіз причин, що призвели до їх появи; пропозиції щодо прийняття заходів по успішному завершенню МДР та їх захисту перед ЕК.

Комісію створює завідувач кафедри у складі 2-3-х викладачів, які мають науковий ступінь та/або вчене звання і досвід керівництва дипломними роботами. Очолює комісію завідувач кафедри або його заступник, чи науковий керівник магістерської програми. Порядок роботи комісії та форму матеріалів, що подають студенти для розгляду комісією, визначає кафедра.

На попередній розгляд МДР, виноситься робота в повному обсязі та перевірена на плагіат. В якості попереднього розгляду МДР може бути проведений захист консультативних проектів, що виконувались в її рамках.

 

2.7. Рекомендація МДР до захисту кафедрою

Розгляд  магістерських дипломних робіт на кафедрі  є офіційним підведенням підсумків  організації навчального процесу на завершальному етапі підготовки магістрів.  Він передбачає оцінку усіх складових виконаної роботи студентами та колективом кафедри. Згідно з графіком студент зобов’язаний подавати дипломну роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами у встановлені терміни. В разі порушення та невиконання студентом календарного графіка виконання МДР керівник магістерської програми за поданням кафедри, має право звернутися до ректора з пропозицією відрахувати студента з магістратури як такого, що не виконує навчальний план.

Порядок розгляду передбачає інформацію наукових керівників магістерських дипломних робіт студентів про проведену роботу та  офіційне відношення до неї, відображене у відгуку. Відгук передбачає оцінювання роботи(від 0 до 70 балів). 

 

Рекомендації до оформлення відгуку наукового керівника

магістерської дипломної роботи

Відгук на магістерську дипломну роботу оформлюється за зразком, наведеним у Додатку 3.

При написанні відгуку на МДР, вказати наявність самостійних розробок автора, наукову новизну його досліджень та практичну цінність висновків і рекомендацій, що містяться в роботі; зазначити недоліки МДР. При виставленні загальної оцінки науковий керівник вказує на відповідність магістерської дипломної роботи вимогам до її написання, чи може робота бути допущена до захисту перед ЕК і яка загальна оцінка відгуку на МДР.

Магістерська дипломна робота, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника подається керівнику магістерської програми (завідувачу випускаючої кафедри).

Керівник магістерської програми вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші дипломної роботи.

У разі невідповідності магістерської дипломної роботи вимогам даних рекомендацій керівник МДР може не допустити студента до захисту дипломної роботи.

Рішення керівника магістерської програми щодо недопуску студента до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри.

Допуск студента і його МДР до захисту перед ЕК оформляється у такому порядку:

 • випускова кафедра подає в деканат витяг із протоколу засідання кафедри, у якому міститься список студентів, допущених кафедрою до захисту;
 • деканат перевіряє, виконання студентами  навчального плану у повному обсязі;
 • декан факультету готує проект наказу про допуск студентів до захисту МДР (державної атестації), погоджує його в установленому порядку і подає на підпис ректору університету;
 • підписаний ректором і зареєстрований наказ доводиться до відома студентів.

 

2.8. Зовнішнє рецензування магістерських дипломних робіт

Зовнішнє рецензування МДР проводиться з метою  надання ЕК незалежної експертної оцінки професійних компетенцій студентів, продемонстрованих при підготовці дипломної роботи. Його проводять фахівці в галузях знань та практики, яким присвячені теми робіт.

Зовнішніми рецензентами МДР можуть бути: висококваліфіковані працівники відповідних структурних підрозділів бази практики чи організації, де працює студент або на матеріалах досліджуваного підприємства; наукові працівники науково-дослідних установ; працівники міністерств і відомств, викладачі з науковими ступенями та вченими званнями інших вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації.

     Зовнішня рецензія повинна містити ґрунтовний аналіз і загальну оцінку якості магістерської дипломної роботи (без балової оцінки), її практичного значення та можливостей реалізації висновків та пропозицій, зазначені недоліки роботи, а також зробити висновок: рекомендується робота захисту, чи не рекомендується. Зразок структури зовнішньої  рецензії наведено у Додатку 4, фірмовий бланк, печатка, підпис.

 

2.9. Порядок захисту магістерської дипломної роботи

Порядок захисту дипломної роботи встановлюється «Положенням про екзаменаційні комісії з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра» (від 25 лютого 2015 р.)

Студент готує до захисту усну доповідь та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки тощо які підтверджують та наочно демонструють тези доповіді ) для всіх членів атестаційної комісії.

Час виступу не повинен перевищувати 7 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу – презентація в Power Point, роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

Захист дипломної роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити: актуальність теми; об’єкт та предмет дослідження; висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів і обґрунтування їх ефективності (рекомендується витрати не менше 70% часу, відведеного для доповіді).

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів. Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Члени ЕК, присутні на захисті, можуть ставити студенту запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки, опрацювання обраної тематики дипломної роботи та ерудиції.

Під час захисту ведеться протокол засідання ЕК. Окремо відзначається думка членів ЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора.

Загальний час захисту МДР не повинен перевищувати 20 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ЕК виноситься її рішення. В разі незгоди серед члені ЕК думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той же день.

Випускники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з університету, отримуючи академічну довідку. До повторного захисту магістерська дипломна робота може бути подана протягом трьох років після закінчення навчання в університеті. Після захисту МДР передається на зберігання до архіву університету.

 

2.10. Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи

Критерії оцінки МДР є методичним засобом що використовується ЕК, науковим керівником від кафедри та зовнішнім рецензентом  з метою виявлення відповідності професійних компетенцій студента вимогам Галузевого стандарту освіти. Вони передбачають аналіз рівня відображення в МДР професійних завдань, які виконуються на первинних посадах професіоналів даної спеціальності.

На підставі загальних критеріїв оцінки МДР кафедрою розробляються і затверджуються критерії, що відображають специфіку професійних завдань які виконуються в межах відповідних спеціальностей та магістерських програм. Вони слугують студентам в якості орієнтирів, що дозволяють проявити професійні компетенції, а  науковий керівник та ЕК використовують критерії для оцінювання МДР.

Складові та діапазони оцінювання випускної кваліфікаційних магістерської дипломної роботи є такими:

Складові оцінювання

Діапазон оцінювання, балів

1. Змістовні аспекти дослідження

0 —70

2. Якість захисту результатів дослідження

0 —30

 

 

Оцінка студента за змістовну частину випускної кваліфікаційної роботи формується науковим керівником від Університету та з урахуванням якісної характеристики зовнішнім рецензентом (у форматі якісної характеристики без балової оцінки), а рівень захисту та якість результатів дослідження оцінюється ЕК з атестації, до складу якої входять викладачі дисциплін професійної підготовки та зовнішній експерт.

У процесі визначення оцінки враховується ряд важливих показників якості МДР.                                                                                                                    Таблиця 5.1

Критерії оцінювання магістерських дипломних робіт

Складові

оцінювання

Критерії оцінювання

Кількість балів

(максимум)

макроекономічного магістерського дослідження (загальна тема )

мікроекономічного  магістерського дослідження

(на конкретному прикладі-підприємтво, корпорація, тощо)

Змістовні аспекти дослідження

Вступ

Обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети та завдань її дослідження, визначення об’єкта, предмета, методів дослідження, аналіз останніх досліджень і публікацій, інформаційної бази дослідження та структури роботи.

Обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети та завдань її дослідження, визначення об’єкта, предмета, методів дослідження, аналіз останніх досліджень і публікацій, інформаційної бази дослідження та структури роботи.

5

Розділ 1:

Теоретичний блок

Цінність теоретичних висновків. Рівень аналізу та повноти розгляду теоретичних концепцій. Якість аналізу літературних джерел. Достатність глибини теоретичних досліджень по темі.

Адекватність аналізу теоретичного підгрунтя та повноти розгляду концепцій та інструментів пов’язаних із проектними рішеннями та цільовими результатами 3-го розділу магістерського дослідження.  

10

Розділ 2:

Аналітичний

Якість та глибина економічних досліджень із застосуванням аналітичних якісних та кількісних розрахунків, методів і засобів досліджень .

Рівень обгрунтованості проекту, що визначається здатністю формулювання ключових гипотезта альтернатив, засобів іх фактичної перевірки, а також висновки, що закладаються в основу запропонованих рекомендацій та рішень у 3-му розділі з урахуванням аналізу ринкових та інших тенденцій, конкурентних загроз та можливих збитків пов’язаних з макроекономічними трендами та діяльністю регуляторів (ключове питання “чому саме таке рішення?”)

15

Розділ 3:

Практично-рекомендацій-ний блок

 Оцінка результатів досліджень. Обґрунтування напрямів удосконалення досліджуваної проблеми. Можливість  впровадження результатів дослідження. Наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем; рівень обґрунтування запропонованих рішень

Конкретність запропонованих рішень та змін, їх ключові результати. Оцінка можливості реалізації таких рішень та ініциатив, обгрунтування інструментарію їх виконання, проекти управлінських рішень для їх досягнення,  обгрунтування послідовності рішень, їх  результативності. Фінансові, кількісні та якісні показники, джерела їх росту, витрати пов’язані з рішеннями, розрахунок можливих прибутків та збитків,  прогнозуваня можливих загроз  реалізації рішень. Розгляд альтернатив запропонованим рішенням (ключові питання “що пропонується?” та “як реалізувати?”)

20

Висновки з дослідження

 Чіткість та обґрунтованість висновків, їх практичне значення та можливості реалізації

Чіткість та обґрунтованість висновків, їх практичне значення та можливості реалізації

10

Оформлення

роботи

Розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення, дотримання графіку виконання МДР

Розвиненість мови викладення роботи та якість її загального оформлення, дотримання графіку виконання МДР

10

Якість захисту результатів дослідження

Роздатковий

матеріал

Якість оформлення та ілюстрованість роздаткового матеріалу та презнтації доповіді

Якість оформлення та ілюстрованість роздаткового матеріалу та презнтації доповіді

5

Доповідь на

захисті

Якість та ефективність представлення власних ідей та рекомендаций, результатіів  дослідження. Уміння стисло, послідовно та чітко викласти сутність і результати дослідження, застосовуючи сучасну економічну термінологію, уникаючи загальних слів. Високий рівень володіння культурою презентації

Якість та ефективність представлення власних ідей та рекомендаций, результатіів  дослідження. Уміння стисло, послідовно та чітко викласти сутність і результати дослідження, застосовуючи сучасну економічну термінологію, уникаючи загальних слів. Високий рівень володіння культурою презентації

10

Відповіді на

запитання та

зауваження під час захисту

Конструктивні чіткі відповіді, аргументована власна наукова позиція, здатність захищати свої пропозиції, думки та погляди; загальний рівень підготовки студента. Обґрунтовані відповіді на зауваження ЕК

 

Конструктивні чіткі відповіді, аргументована власна наукова позиція, здатність захищати свої пропозиції, думки та погляди; загальний рівень підготовки студента. Обґрунтовані відповіді на зауваження ЕК

 

15

 

РАЗОМ

100

 

 

Магістерська дипломна робота до захисту не допускається, якщо:

 •  попередня оцінка наукового керівника змістової частини дослідження складає менше 40 балів;
 • робота представлена науковому керівникові на перевірку, плагіаризм, попередній захист або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, встановлених регламентом;
 • МДР написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету;
 • дипломна робота виконана не самостійно;
 • у роботі кількість запозиченого тексту перевищує 50%;
 • структура та оформлення МДР не відповідає вимогам;
 • в роботі відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів;
 • МДР не переплетена у тверду палітурку, недбало оформлена.

 

Рішення щодо підсумкової, диференційованої за чотирибальною шкалою, оцінки загального оцінювання  магістерської роботи приймається  більшістю голосів членів Екзаменаційної Комісії та визначається як сума обох складових оцінювання і фіксується у протоколі засідання відповідної комісії, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Повторний захист випускної кваліфікаційної роботи магістра з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

Переведення даних 4-бальної шкали в 100-бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Основні умови одержання оцінки

Відмінно. Дипломна робота є бездоганною в усіх відношеннях, містить елементи новизни, має практичне значення, є конкретною та обгрунтованою, має оцінку реалізації запропоновиних рішень та пропозицій, доповідь логічна і стисла, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ЕК правильні та стислі.

Студент, що претендує  на диплом з відзнакою, зобов’язаний мати мінімум одну опубліковану наукову працю (тези, статтю).

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхнево зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не представлені, недостатньо використані інформаційні матеріали організації-замовника (бази практики), мають місце окремі зауваження в рецензії та відгукі, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно. Тема МДР в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгук містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета МДР. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхнево, переважає описовість на шкоду системності та глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не виплавають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ЕК неточні або неповні.

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Структура, зміст і обсяг дипломної роботи

Магістерська дипломна робота як оригінальне теоретично-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

Загальний обсяг дипломної роботи має бути в межах 90-110 сторінок друкованого тексту формату А4.

 

3.1. Вимоги до структури МДР

 • титульний аркуш (зразок наведено в Додатку 5);
 • Індивідуальне завдання (зразок наведено в Додатку 1);
 • реферат(зразок наведено в Додатку 6);
 • Висновок про перевірку роботи на Звіт Подібності (зразок наведено в Додатку 9);
 • Відгук наукового керівника (зразок наведено в Додатку 3);
 • зовнішня рецензія (зразок наведено в Додатку 4);
 • зміст роботи;
 • вступ;
 • перший (теоретичний) розділ;
 • другий (аналітичний) розділ;
 • третій (конструктивний, проектний) розділ;
 • висновки (заключна частина);
 • Список використаних джерел.
 • додатки:
 • Додаток А (Обов’язковий). Огляд спеціальної зарубіжної літератури (іноземною мовою 10 джерел) (зразок наведено в Додатку 7)
 • Додаток Б (Обов’язковий). Анотація магістерської дипломної роботи (іноземною мовою) (зразок наведено в Додатку 8)
 • Додатки В, Г, Д…. (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо)

 

Реферат (0,5 – 1 сторінка). У рефераті МДР слід вказати загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, ключові поняття і викласти в дуже стислій формі сутність роботи (Додатку 6).

Зміст МДР (1 сторінка). В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. План роботи має відображати суть проблеми, її складність і логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

У вступі (3 – 5 сторінок) дається наукове обґрунтування актуальності та значення обраної теми; формулюється мета, завдання і об’єкт дослідження; наводиться перелік застосованих методів дослідження; визначається інформаційна база дослідження; повідомляється, чи пройшла робота якусь апробацію у замовника чи в іншій організації.

 

3.2. Вимоги до теоретичного розділу

У теоретичному розділі студент повинен показати свої науково-дослідницькі компетенції. Від нього вимагається розкрити сучасний стан наукової думки в галузі проблем досліджуваної теми, проаналізувати різні теорії та погляди, зробити критичний огляд відповідних наукових джерел, у тому числі зарубіжних, висловити й обґрунтувати своє ставлення, навести власний аналіз основних категорій і понять, сформулювати проблемні питання.

У ньому викладаються основні теоретичні положення теми, проводиться аналіз існуючих різноманітних поглядів (у т.ч. і власних) на ті чи інші аспекти, виявляються проблеми, що потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.

Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватись у наступних частинах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність із методами аналізу та на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найбільш придатного для обраного напряму дослідження. Загальний обсяг цього розділу має бути у межах 20-25 сторінок.

 

3.3. Вимоги до аналітичного розділу

У роботі над аналітичним розділом студент має шанс проявити й використати свої аналітично-контрольні компетенції. Він повинен ґрунтовно проаналізувати фактичний стан досліджуваної проблеми виключно на матеріалах обраної організації (бази практики, місця постійної роботи).

У цьому розділі можна виділити 3-4 підрозділів, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження та середовища, що його оточує. Описувати історію виникнення і розвитку організації бьльш ніж на 1 сторінку недоцільно.

Розділ повинен бути максимально насиченим факторологічною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), яка відображає як результати діяльності організації за останні 3-5 років, так і характеризує внутрішне і зовніне середовище діяльності компанії, його зміни та розвиток, аналіз діяльності регуляторів ринку.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів організації, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

На основі вивчення, обробки та узагальнення аналітичних матеріалів студент повинен виявити вплив позитивних і негативних чинників, установити причини недоліків, оцінити можливості підприємства (організації) щодо підвищення ефективного розвитку тих чи інших напрямків міжнародної економічної діяльності.

Розділ завершується оцінкою одержаних результатів. Оптимальний обсяг розділу 25-30 сторінок.

 

3.4. Вимоги до конструктивного розділу

Підготовка цього розділу МДР вимагає від студента найбільших творчих зусиль. Саме тут він має застосувати і довести свої нормувально-планувальні та інноваційно-проектні компетенції.

Конструктивний розділ МДР має містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, визначеної  у вступі. Структурно ІІІ розділ складається з 2-3 підрозділи. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному в другому розділі МДР. Увагу слід акцентувати на обґрунтуванні конкретних пропозицій щодо прийняття стратегічних управлінських рішень, які спрямовані на розвиток нових і підвищення ефективності діючих форм і методів міжнародної діяльності досліджуваного об’єкта, можливості іх реалізації, пов’язані з ними витрати, наявість альтернативних рішень. Невід’ємною частиною обґрунтування пропонованих студентом заходів має бути розрахунок економічної ефективності.

За результати розрахунків і зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент – автор магістерської дипломної роботи.

Однією з ознак високої якості магістерської дипломної роботи є застосування економіко-математичних методів та ЕОМ як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

Обсяг розділу має бути в межах 20-25 сторінок.

 

3.5. Вимоги до висновків

Висновки є завершальною частиною МДР. Він містить стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, практичні рекомендації автора з вирішення поставлених у вступі завдань та визначення економічної ефективності наданих пропозицій. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором дипломної роботи поставленої мети та завдань. Обсяг висновків – 5–7 сторінок.

 

IV. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

4.1. Текст

Важливим етапом виконання МДР є оформлення її тексту. Від того, наскільки вимогливо поставиться автор до форми своєї роботи, суттєво залежатимуть її якість, а отже, і підсумкова оцінка.

Дипломна робота має бути виконаною та оформленою з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Текст роботи має бути набраний на комп’ютері з дотриманням усіх вимог.

Текст виконується літературною українською мовою на комп’ютері, на листах білого паперу формату А4 з однієї сторони листа. Робота друкується в Word for Windows, розміри полів: верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 25 мм. Тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5, до тексту застосовується вирівнювання по ширині. Номер сторінки – внизу, з правого боку сторінки.

Дипломна робота починається з титульного аркуша, за титульним аркушем послідовно розміщують: індивідуальне завдання, реферат, довідка про результати аналізу роботи на плагіат, відгук наукового керівника, зовнішня рецензія, зміст роботи, вступ, перший, другий, тертій розділи, висновки, список використаних джерел, додатки.

У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і параграфа. НАЗВИ РОЗДІЛІВ, пункти ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ та ДОДАТКИ позначаються заглавними літерами та виділяються жирним шрифтом. Назви розділів і параграфів у змісті та тексті мають бути однаковими. Титульну сторінку, індивідуальне завдання, реферат, довідку про плагіат, відгук наукового керівника і зовнішню рецензію не нумерують. Вступ нумерують з 3 сторінки.

Вступ, кожний розділ, висновки і список літератури починаються з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після закінчення попереднього.

Розділи, підрозділи й пункти слід нумерувати арабськими цифрами та друкувати назву розділу по середині, а підрозділи й пункти з абзацним відступом.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків (1, 2, 3).

Номер підрозділу включає номер розділу та порядковий номер, відокремлені крапкою (1.1, 1.2, …).

Після номера розділу, підрозділу в тексті роботи крапку не ставлять.

 

Заголовки

Текст основної частини МДР поділяють на розділи, підрозділи.

Заголовки структурних частин МДР “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу по центру. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між назвою розділу та підрозділом повинна дорівнювати 2 інтервалам, між підрозділом і текстом повинна дорівнювати 1 інтервалу.

 

Переліки

У тексті пунктів можуть бути переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності послатися в тексті на один із переліків) арабську цифру, після якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати малі літери, після яких ставлять дужку.

Приклад:

1) _________________________________________________________

а)____________________________________________________

б)____________________________________________________

2) _________________________________________________________

        

 

4.2. Таблиці

Таблиці застосовують для кращого уточнення та зручності порівнювання показників. Цифровий матеріал, коли його багато або є потреба у зіставленні певних показників, як правило, оформлюють у таблиці. Таблиця є таким способом подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал групується в рядки і графи, відокремлені одна від іншої вертикальними та горизонтальними лініями.

За змістом таблиці поділяються па аналітичні та неаналітичні. Аналітичні таблиці є результатом обробки й аналізу цифрових показників. Як правило, після таких таблиць робиться узагальнення про нове (виведене) знання, яке вводиться до тексту словами: «таблиця дає змогу зробити висновок, що...», «із таблиці видно, що...» і т.ін. Часто такі таблиці сприяють виявленню і формулюванню певних закономірностей.

До неаналітичних таблиць вміщують здебільшого необроблені статистичні дані, необхідні лише для подання інформації або констатації певного стану речей.

При оформленні таблиць слід дотримуватись певних правил. Зокрема, кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, що відображає її зміст. Назву слід розміщувати над таблицею та виділити. Слово “Таблиця” зазначають праворуч над назвою таблиці (Приклад оформлення таблиці наведено нижче) не виділяючи.

У разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку, назву ставлять тільки над першою частиною таблиці. Над іншими частинами друкують слова “Продовження таблиці” або “Закінчення таблиці” із зазначенням номера таблиці (друкують праворуч,12 шрифтом, курсив).

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці

Головка

 

 

 

Заголовки граф

 

 

 

 

 

Підзаголовки граф

 

1

2

3

4

5

 

Рядки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці (номер)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боковик (заголовки рядків)

 

Графи (колонки)

 

Приклад        Джерело: за матеріалами підприємства, власна розробка, складено автором або

Джерело: [15], [7, с.16], [7,15,24]

У разі поділу таблиці на частини допускається її “шапка” або “боковик” замінити відповідно номерами стовпців і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. У цьому разі номер таблиці складатиметься з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою (наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу).

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які складаються зі слова “таблиця” із зазначенням її номера.

При оформленні вертикальні колонки таблиці нумерують тільки в тих випадках, коли у тексті на них є посилання або таблицю частково переносять; не треба включати в таблицю графу “№ п/п”. Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок таблиці, якщо різні – вказують збоку. Позначення одиниць виміру має відповідати вимогам стандарту.

Заголовок стовпця та рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки стовпців – з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині.

Таблиці ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розміщення заголовків стовпців.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті. Посилання мають бути у тексті на всі таблиці. Таблицю розміщують уздовж сторінки або впоперек з відповідним поворотом її за годинниковою стрілкою.

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю поділяють на частини, які розміщують одна під одною або поряд, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її шапку й боковик.

Таблиці які перевищують за розміром 2 аркуші виносяться у додатки.

 

 

4.3. Ілюстрації

Графічний матеріал

Графічний матеріал – рисунки, схеми, діаграми тощо – застосовують для детального встановлення властивостей або характеристик об’єкта дослідження роботи, розміщується безпосередньо після першого посилання на нього, або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку (посилання на графічний матеріал в тексті роботи є обов’язковим).

За наявності таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу. Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розміщують під ним.

За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово “Рис.” з номером і назву подають після пояснювальних даних. Підпис під Ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи:

 • найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис»;
 • порядковий номер Ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;
 • тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;
 • експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його. Приклад:

Ілюстрації позначаються словом "Рис." і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: "Рис. 3.1" (перший рисунок третього розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (Рис. В.3)

Наприклад:

Рис. 3.1. Профіль глобальної конкурентоспроможності «базового» банку

 

Джерело: [15], [7, с.16], [7,15,24] або розроблено автором за матеріалами звіту банку

 

 

         4.4. Формули

Формули, за винятком формул, що містяться у додатках, мають нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами. Порядковий номер формули позначається у круглих дужках праворуч від неї. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули, відокремлених крапкою.

Приклад:

(3.1) – означає першу формулу третього розділу.

Посилання у тексті на порядкові номери формули дають у дужках.

Приклад:

… у формулі (1).

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Приклад:

… у формулі (В.1).

У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими документами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Першій рядок пояснення має починатися словом “де”.

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

 

4.5. Цитування та посилання на використані джерела

При написанні магістерської дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу ідентифікувати документи та перевірити достовірність відомостей про цитування документа, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в дипломній роботі.

При використанні студентами науково-практичної, аналітичної та статистичної інформації з Інтернету посиланням в тексті роботи виконується за загальними правилами. У списку МДР може бути використана інформація лише з офіційних джерел.

Посилання подаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад: [4, с. 35]).

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) тест цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути точними у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні  посилання на джерело.

 

4.6. Додатки

Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис алгоритмів і програм задач, що розв’язуються на ЕОМ і т. ін.

Додатки можуть бути обов’язковими та інформаційними. Інформаційні додатки можуть бути рекомендованого або довідкового характеру.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер ґ, є, з, і, ї, й, о, ч, ь. Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність.

Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І та О.

У разі повного використання літер української та латинської абеток допускається позначення додатків арабськими цифрами.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі праворуч сторінки слова “Додаток” і його позначенням, а під ним у дужках для обов’язкового додатка друкують слово “обов’язковий” (для додатків А та Б). Додаток повинен мати заголовок, який друкують посередині відносно тексту з великої літери окремим рядком.

Запозичена з літературних або статистичних джерел інформація (формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує обов’язкових посилань (у квадратних дужках) на порядковий номер джерела у списку використаної літератури та номери сторінок, із яких узято інформацію.

 

     4.7. Бібліографічний опис використаних джерел

До списку використаної літератури слід включати тільки ті джерела, на які є посилання у тексті (від 60 джерел).

Рекомендовані літературні джерела:

 1. Закони України;
 2. інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;
 3. наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;
 4. наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.
 5. наукова, аналітична, статистична інформація, що розміщена в мережі Internet (наприклад, www.kiev.gov.ua

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найзручніший для користування); в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами таких стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)», ДСТУ 3582-2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою».

Для нормативно-правових актів необхідно вказувати офіційні видання (Відомості Верховної Ради України, Офіційний вісник України, газета “Урядовий кур’єр ”, Зібрання постанов Уряду України). Не слід посилатися на електронні бази даних та інші видання (книги), які не є офіційними джерелами змісту нормативно-правових актів.

Приклади запису джерел:

 1. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: навч. посіб / Н.Ю.Бутенко. – К.:КНЕУ, 2005. – 255 с.
 2. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение / Б.Джи. – СПб: Питер, 2003. – С. 125-137.
 3. www.wto.org – офіційний сайт Світової Організації Торгівлі.
 4. Culture Integration in M&A: Survey Findings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aonhevitt.com

 

4.8. Зовнішнє оформлення

Магістерська дипломна робота оправляється у тверду обкладинку в такий спосіб, щоб листи не випадали, щоб їх не можна було виймати без пошкодження. На внутрішньому боці обкладинки вклеюється конверт для диска. Диск з файлом з ім’ям – duplom.doc, структура якого повністю відповідає друкованому варіанту дипломної роботи, включаючи титульний лист. 

На диску має бути нанесена відповідна інформація: прізвище, ініціали та підпис студента; назва спеціальності; назва магістерської програми; тема магістерської дипломної роботи; прізвище та підпис наукового керівника.

 

Додаток 1

ФОРМА  ІНДИВІДУАЛЬНОГО  ЗАВДАННЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ  ДИПЛОМНУ РОБОТУ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту

 

 

                                                                           

галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

 

спеціальність

 

051 Економіка

 

 

спеціалізація

Міжнародна економіка

 

                          

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

Завідувач кафедри

 

 

Є.Г.Панченко

 

 

            (підпис)

 

 

 

 

 

20___ р.

         

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

 

студенту __________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

_____________________форми навчання

(денної / заочної)

 

на підготовку магістерської дипломної роботи

 

на тему: ________________________________________________________________________

 

Тему затверджено наказом ректора Університету від «____» __________ 20____ р. № ______

 

Магістерська дипломна робота виконується на матеріалах

________________________________________________________________________________

 

План магістерської дипломної роботи

 

 Розділ 1

 

(назва розділу)

 Розділ 2

 

(назва розділу)

 Розділ 3

 

(назва розділу)

Об'єкт дослідження:

 

 

 

 

Предмет дослідження:

 

 

 

 

Мета магістерської дипломної роботи:

 

 

 

 

 

Конкретні завдання, які студент повинен виконати для досягнення поставленої мети:

 

У розділі 1

 

 

 

 

 

 

У розділі 2

 

 

 

 

 

 

У розділі 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання підготував

науковий керівник

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

 

«_____» _____________ 20__ р.

 

 

 

 

Завдання одержав студент

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

 

«_____» _____________ 20__ р.

 

Додаток 2

Графік підготовки та захисту магістерських дипломних робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Кафедрою _____________________

Протокол №___ від _____________

Орієнтовний графік

підготовки та захисту магістерських дипломних робіт на кафедрі (термін навчання: денна форма - 1 рік 6 місяців, заочна форма – 1 рік 8 місяців)

на ______2017/2018_________ навчальний рік

 

 

Етапи підготовки та захисту МДР

Терміни виконання за формами навчання (граничні)

денна

заочна

1.Вибір студентом теми МДР, подання заяви на кафедру та узгодження з науковим керівником,  подання заяви та гарантійного листа та договору про проходження виробничої переддипломної практики денна форма навчання

Впродовж травня та червня першого навчального року

Вересень другого року навчання

2. Підготовка проектів наказів про затвердження тем магістерських дипломних робіт, наукових керівників і об’єктів дослідження

До 15 вересня другого року навчання

До 1 жовтня другого року навчання

3. Затвердження змісту(плану) МДР, складання індивідуального завдання, підписання згоди на обробку персональних даних

До 1 жовтня другого року навчання

До 15 жовтня другого року навчання

4. Підготовка вступу і І розділу МДР

До 15 жовтня другого року навчання

До 15 листопада другого року навчання

5. Підготовка ІІ розділу МДР

До 10 листопада другого року навчання

До 15 січня другого року навчання

6. Підготовка ІІІ розділу МДР, висновків і переліку використаних джерел

До 01 грудня другого року навчання

До 15 лютого другого року навчання

7. Подання студентом завершеної МДР науковому керівнику 

 

До 15 грудня другого року навчання

До 1 березня другого року навчання

8. Проходження магістерськими дипломними роботами перевірки на наявність текстових запозичень

15-20 грудня

1-5 березня

9. Розгляд МДР науковим керівником

До 30 грудня другого року навчання

До 10 березня другого року навчання

10. Доопрацювання роботи, прийняття кафедрою рішення про допуск МДР до захисту в ЕК,

оформлення та зовнішнє рецензування МДР

Січень другого року навчання

До 1 квітня

11.Захист МДР в ЕК і присвоєння випускникам кваліфікації

Січень - лютий другого року навчання

Квітень другого року навчання

 

 

Додаток 3

в і д з и в

на магістерську дипломну роботу

студента факультету міжнародної економіки і менеджменту

магістерської програми "Управління міжнародним бізнесом"

 

________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

на тему:________________________________________________________________

(назва теми )

 

1.Актуальність теми:______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

2.Що є позитивного в роботі:_____________________________________________

________________________________________________________________________

 

3. Наявність самостійних розробок автора, наукова новизна:____________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

4. Практична цінність висновків і рекомендацій:______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

5. Наявність недоліків:____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Загальна оцінка магістерської дипломної роботи та її допущення до захисту перед ЕК (0-70 балів): ____________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Науковий керівник_______________________________________________________

                                               (посада, вчене звання, вчений ступінь )

 

 

 

_______________                                                          ___________________

                  (підпис)                                                           (прізвище, ініціали)

 

“___”_____________ 201__ р.

 

 

 

 

 

Додаток 4

Зразок форми зовнішньої рецензії

 

Рецензія

на магістерську дипломну роботу

 

 

студента ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я)

на тему: ________________________________________________________________

(назва теми)

 

 

 

 

 

 

(текст рецензії)

 

 

 

 

 

 

Рецензент

_________________             _______________                 _______________________

(посада)                                 (підпис)                        (ініціали, прізвище)    

 

__________________________________

        (місце роботи)             

 

 

 

 

 

 

Печатка                                                            “___”__________ 201__ р.

                                                                                                      (дата)

 

 

Додаток 5

Зразок форми титульного аркушу

(заповнюється студентом у друкованому вигляді)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту

 

 

                                                                           

галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

 

спеціальність

 

051 Економіка

 

 

спеціалізація

Міжнародна економіка

 

                         

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

 

Форма навчання:      __________________________________

                                                       (денна / заочна)

        

 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

 

на тему ____________________________________________________________

                       (повна назва теми згідно з наказом про затвердження тем магістерських дипломних робіт)

____________________________________________________________________

 

студента ____________________________________________   ______________

(прізвище, ім’я, по батькові повністю)                                              (підпис)

 

 

 

Науковий керівник ___________________________________

(науковий ступінь, учене звання)

 

_______________      ______________________________

         (підпис)                                      (прізвище, ініціали)

 

 

Магістерська дипломна робота допущена до захисту в

Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів вищої освіти

 

Завідувач кафедри     д.е.н., професор

 

           ____________      ____Є.Г.Панченко

                 (підпис)                                             

 

Київ 20___

Додаток 6

Зразок оформлення реферату

Реферат

 

Дипломна робота містить ___ сторінок, ___ таблиць, ___ рисунків, список літератури з ___ найменувань, ___ додатків.

 

Назва дипломної роботи

 

Об’єктом дослідження виступає …

 

 

 

Предметом дослідження є …

 

 

 

 

Мета дипломної роботи полягає у …

 

 

 

Завданнями роботи є …

 

 

 

За результатами дослідження сформульовані …

 

 

 

Одержані результати можуть бути використані …

 

 

 

Рік виконання дипломної роботи …

 

Рік захисту роботи …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

Зразок оформлення додатку А ( 10 джерел)

 

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

Огляд зарубіжної літератури

 

 1. Transnational corporations/ United Nations Conference on Trade and Development /Division on Investment, Technology and Enterprise Development/ Editor: Karl P. Sauvant, Vol. 13, No. 2, 2009 Pages: 234

Transnational Corporations (formerly The CTC Reporter) is a refereed journal published three times a year by UNCTAD. In the past, the Programme on Transnational Corporations was carried out by the United Nations Centre on Transnational Corporations (1975-1992) and by the Transnational Corporations and Management Division of the United Nations Department of Economic and Social Development (1992-1993). The basic objective of this journal is to publish articles and research notes that provide insights into the economic, legal, social and cultural impacts of transnational corporations in an increasingly global economy and the policy implications that arise there from. It focuses especially on political and economic issues related to transnational corporations. In addition, Transnational Corporations features book reviews. The journal welcomes contributions from the academic community, policy makers and staff members of research institutions and international organizations. Guidelines for contributors are given at the end of this issue.

 

2. Powers, M. R. and Shubik, M., 2006, "A 'Square-Root Rule' for Reinsurance," Revista de Contabilidade e Finanças (Review of Accounting and Finance), 17, 5, 101-107

Reinsurance is insurance that is purchased by an insurance company (the "ceding company" or "cedant" or "cedent" under the arrangement) from one or more other insurance companies (the "reinsurer") directly or through a broker as a means of risk management, sometimes in practice including tax mitigation and other reasons described below. The ceding company and the reinsurer enter into a reinsurance agreement which details the conditions upon which the reinsurer would pay a share of the claims incurred by the ceding company. The reinsurer is paid a "reinsurance premium" by the ceding company, which issues insurance policies to its own policyholders. Using game-theoretic modeling, Professors Michael R. Powers (Temple University) and Martin Shubik (Yale University) have argued that the number of active reinsurers in a given national market should be approximately equal to the square-root of the number of primary insurers active in the same market.

 

Додаток 8

 

Зразок оформлення додатку Б

 

 

Додаток Б

(обов’язковий)

 

Анотація магістерської дипломної роботи

 

“Gornmental export policy in terms of globalization ”

The work analyses the theoretical basis and principles of government measures aimed on creating competitive system of exportpolicy. The author analyses the Agreements of the World Trade Organization dealing with the questions of export regulations. The author made an attempt to identify common features of national export policies (particularly the model implemented bycoutries in different regions and level of economic delepment).

The separate part of the paper deals with the specific features of current Ukrainian export policy, espessialy  with export support and promotion. The author tries to identify the compliance of the Ukrainian legislation with allowed world practice.

After conducting this research the author came to the conclusion that the current national practice is not effective enough to promote Ukrainian export to higher competitive level. Ukraine needs to implement some changes in its legislation, particularly concerning the marketing and financial support.

On the basis of the work the author formulated recommendations for creating the effective national export policy in order to increase the competitiveness of Ukrainian producers of goods and services on international markets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                                                 Додаток 8

 

 

Форма Звіту Подібності