Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Макро

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКРОЕКОНОМІКА

 

Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи

для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра

спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійні програми «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Управління персоналом та економіка праці»), спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Облік і аудит», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит», спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійна програма «Маркетинг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя

 

УДК

М

 

Макроекономіка: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійні програми «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Управління персоналом та економіка праці»), спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Облік і аудит», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит», спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійна програма «Маркетинг» / І.І. Колобердянко, Н.С. Венгерська, Н.О. Дугієнко, А.В. Переверзєва. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – 48 с.  

 

 

 

 

Методичні рекомендації визначають принципи, вимоги і поради до написання і захисту курсової роботи, які є обов’язковими для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр. Вони включають єдині вимоги до змісту, структури й обсягу курсової роботи з макроекономіки, визначають порядок вибору і затвердження теми роботи, організацію її виконання і захисту, критерії оцінки курсової роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент                               С.С. Чеверда

Відповідальні за випуск       Д. І. Бабміндра

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

     Вступ ........................................................................................................................

4

1.  Вибiр теми курсової роботи ..................................................................................

6

2.  Контроль за написанням курсової роботи ......................................................... .

6

3.  Ознайомлення зi змiстом теми i складання попереднього плану роботи……

6

4.  Ознайомлення з лiтературою i складання попередньої бiблiографiї  по темi ..

7

5.  Вивчення лiтературних джерел. ............................................................................

8

6.  Порядок збору та обробки статистичних та iнших фактичних матерiалiв …...

9

7.  Порядок написання тексту курсової роботи ........................................................

9

8.  Оформлення курсової роботи ...............................................................................

13

8.1

Загальнi вимоги ..............................................................................................

13

8.2

Нумерацiя сторiнок ........................................................................................

14

8.3

Нумерацiя роздiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв та пiдпунктiв .............................

15

8.4

Ілюстрації ........................................................................................................

15

8.5

Таблиці ............................................................................................................

17

8.6

Переліки ..........................................................................................................

18

8.7

Примітки .........................................................................................................

19

8.8

Виноски ...........................................................................................................

19

8.9

Формули та рівняння ......................................................................................

20

8.10

Посилання ......................................................................................................

20

8.11

Титульний лист ..............................................................................................

21

8.12

Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів…………….

21

8.13

Додатки ...........................................................................................................

22

9.  Робота з рецензією і підготовка до захисту курсової роботи ...........................

22

10. Захист курсової роботи ........................................................................................

23

11. Додатки ..................................................................................................................

25

 

Додаток А. Перелік тем курсових робіт…………………………………….....

25

 

Додаток Б. Графiк роботи над курсовою роботою ...........................................

31

 

Додаток В. Приклад плану та змісту курсової роботи ......................................

32

 

Додаток Д. Приклад оформлення титульного листа ..........................................

33

 

Додаток Ж. Приклад складання реферату на курсову роботу

34

 

Додаток З. Приклад оформлення вступу

35

 

Додаток И. Приклад оформлення бібліографічного опису .............................

37

 

Рекомендована література………………………………………………………

45

       
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
ВСТУП

 

Здобуваючи економічну освіту, студент готує себе до майбутньої роботи в якостi спецiалiста, який досконало володiє методологiєю пiзнання та методами дослiдження соціально-економiчних явищ i процесiв, вмiє вiдбирати з цiлого океану iнформацiї потрiбнi йому матерiали, творчо мислити, аналiзувати їх та робити вiдповiднi висновки.

Підготовка бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійні програми: «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Управління персоналом та економіка праці»), спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит»), спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит»), спеціальності 075 «Маркетинг» (освітньо-професійна програма «Маркетинг») передбачає виконання та захист курсових робіт, які є складовою частиною процесу навчання та засобом залучення студентів до наукової роботи. Згідно з навчальним планом бакалавр виконує курсову роботу з дисципліни «Макроекономіка». Теми курсових відповідають досягнутому рівню розвитку науки і є актуальними та сучасними, орієнтують студентів на самостійний аналіз їхньої роботи.

Написання курсової роботи згiдно навчального плану з бакалаврату переслiдує певнi цiлi: закрiпити i поглибити економiчнi знання, отриманi студентами в процесi навчання; залучити студентiв до самостiйної творчої роботи з економiчною лiтературою; сформувати навички пошуку необхiдних джерел i матеріалів; набуття студентами досвiду чiтко, послiдовно i грамотно письмово викладати теоретичнi питання; сприяти виробленню навичок самостiйного ведення науково-дослiдницької роботи; розвивати вмiння аналiзувати, узагальнювати i робити висновки; навчити творчо застосовувати здобутi знання для аналізу конкретної економiчної дійсності; пiдготувати до виконання дипломної роботи по закінченню навчання.

У методичних рекомендаціях, якi пропонуються, автори використовують багаторічний досвiд роботи кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економiчної теорiї iз студентами Запорiзького національного унiверситету. На жаль, ще не завжди значнi зусилля викладацького складу дають бажаний результат. Студент, письмово розкриваючи тему, допускає iнколи помилки, вiд яких хотiлося б застерегти. 3 цiєю метою нам вважається за доцiльне i необхiдне пройти iз студентами весь шлях вiд вибору теми курсової роботи до усвiдомленого використання при вивченнi дисциплін зроблених в рецензiї зауважень викладача. Практика свiдчить. що студент потребує такого роду поради.

Ознайомившись з даними методичними рекомендацiями, студент зможе більш конкретно уявити вимоги до курсової роботи як з точки зору змiсту, так i її оформлення, оцiнки i порядку захисту. Використання методичних порад, якi пропонуються, допоможе студентам не лише успiшно виконати курсову роботу за вибраною темою, але i підготуватись до екзамену, усвiдомити глибокi i життєво важливi теоретичнi положення курсів дисциплін, з яких виконується курсова робота. Ця робота досить важка. Один iз вiдомих спецiалiстiв з iсторiї економiчної думки А.Хейльброннер вказував. що «багато полiтекономiчних категорій i понять вимагають вiд читача витримки верблюда i терпiння святого». Бажаємо Вам мати чи придбати цi якостi при написаннi курсової роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вибiр теми курсової роботи

 

Курсова робота виконується українською мовою на одну з тем, зазначених у додатку А. Перелiк тем курсових робiт розробляє i складає кафедра на основi програми дисципліни, а також виходячи з актуальних завдань, якi постають перед нашою державою або іншими країнами на сучасному етапi соцiально-економiчного розвитку. Теми курсових робiт повиннi висвiтлювати питання, якi направленi на вирiшення задач в сферi економiки, узагальнення передового досвiду i знаходження конкретних шляхiв розвитку економiки України у напрямку її подальшої ринкової трансформації.

Студенти отримують тему курсової роботи відповідно до розподілу кафедрою за освітньо-професійними програмами. При цьому, як правило, в межах групи теми не повиннi повторюватись. Пiсля того, як тема отримана студентом, вона реєструється на кафедрі, де студенти, крiм того, можуть отримати методичнi поради в пiдборi лiтератури та написаннi роботи. У випадку, якщо студент вагається i є деякi сумнiви щодо теми, вiн може звернутись за допомогою до свого керiвника або викладача, який читає лекцiйний курс.

 

 1. Контроль за написанням курсової роботи

 

При пiдготовцi курсової роботи контроль здiйснюється за двома напрямками: кафедрою - за роботою викладача, викладачем - за роботою студентiв. Кафедра розподіляє студентiв за викладачами у вiдповiдностi з обраними темами, вивішує графiк консультацiй i веде облiк руху курсової роботи кожного студента: дата подання роботи студентом, передача на рецензування керiвникам, повернення роботи з рецензією, дата захисту курсової роботи.

Викладач складає графiк роботи зi студентами iз зазначенням термiнiв зустрiчi з кожним студентом для консультацiї та перевiрки обсягу та якостi виконуваної роботи (див. Додаток Б). Викладач повинен мати iндивiдуальний графiк роботи над курсовою роботою кожного студента, який включає визначення строкiв всiх етапiв її написання.

Індивідуальній графiк сприяє систематизації роботи i пiдвищує вiдповiдальнiсть студентів за виконання в строк кожної частини роботи. Iндивiдуальний графiк дає можливiсть викладачевi на консультацiї перевіряти хiд роботи i своєчасно надавати допомогу студентам. Індивідуальний графік студент прикріпляє до курсової роботи після додатків.

 

3. Ознайомлення зi змiстом теми i складання

попереднього плану роботи

 

 Обравши тему курсової роботи, студент визначає коло питань. що становлять її змiст. При цьому слiд уважно ознайомитись з вiдповiдним роздiлом програми відповідного курсу, переглянути свої записи лекцiй та конспект до семiнарських занять, а також монографії, журнальнi статтi, електронні ресурси присвяченi цiй темi. Все це допоможе студентовi дiстати загальне уявлення про змiст курсової роботи та пiдготує його до вивчення вiдповiдної лiтератури. Пiсля цього студент самостiйно складає попереднiй план роботи. Вiн повинен вiдбивати вузловi питання теми, бути чiтким та логiчно послідовним. 3 метою полегшення написання роботи план може бути розгорнутий в тези з викладенням основного змiсту питань i головних висновкiв, що витiкають з роботи.

План курсової роботи дає майже безпомилкове загальне враження про неї, про ступiнь засвоєння студентом матерiалу. І це не випадково, бо план роботи - це його коротка формула, свого роду «генетичний код», який лише в роботi розгорнеться в логiчно структурний текст. Тому його не варто перевантажувати другорядними питаннями, оскiльки це призводить до поверхневого викладення матерiалу на шкоду розкриттю основних питань змiсту теми.

У додатку В наведено зразок плану курсової роботи.

 

 1. Ознайомлення з лiтературою i складання попередньої бiблiографiї по темi

 

Важливим елементом курсової роботи є ознайомлення з лiтературою. Для цього студент знайомиться з основною лiтературою, що рекомендується для вивчення курсу дисциплiни.

Додаткова лiтература пiдбирається студентом самостiйно. Тут доцiльно використати i каталоги лiтератури (предметнi та алфавiтнi каталоги бiблiотек, вказівними журнальних статей, бiблiографiчнi видання та iнш.). При написанні роботи слiд також вивчати матеріали, якi друкуються в журналах “Економічна теорія”, «Економiка України». «Економіст», “Економіка і прогнозування”, “Актуальні питання економіки”, “Статистика України”, “Експерт”, “Фінанси України”, «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», «Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика», «Мировая экономика и международные отношения», «Деловые люди», «Коммерсант» та газети «Голос України». «Деловые новости», «Коммерсант Украины», «Урядовий кур’єр», «Бiзнес», «Закон i бiзнес»,  «Дiло», «Галицькi контракти» та інші.

Працюючи над складанням бiблiографiї за темою, не слiд нехтувати лiтературою із сумiжних питань, оскiльки це дає бiльш широке уявлення про дану проблему, допомагає визначити, уточнити та поглибити постановку питань, що виникли, показує взаємозв’язок основної теми i сумiжних з нею проблем.

Якщо студенту важко самостiйно пiдiбрати необхiдну лiтературу до теми, вiн може звернутись за допомогою до наукового керiвника. Складання бiблiографiї краще почати з робiт, надрукованих у поточному роцi, поступово переходячи до творiв, надрукованих у попереднi роки. Такий порядок звiльняє вiд дублювання запису робiт з однiєї i тiєї ж проблеми та полегшує вивчення питань теми з урахуванням вимог сучасності. Пiдiбрану лiтературу доцільно записувати у спеціальний зошит, роздiливши його на частини згiдно з алфавiтом.

Заздалегiдь складена бiблiографiя пiзнiше доповнюється i уточнюється в процесi роботи над темою.

 

 1. Вивчення лiтературних джерел.

 

Мета роботи - отримати повне уявлення про тему, що вивчається, про коло питань, якi вона охоплює, про тенденцiї розвитку економiчних процесiв i явищ, якi розглядаються. Внаслiдок кропiткого вивчення лiтературних джерел розширюються та поглиблюються теоретичнi знання, розвивається логiчне мислення, виробляється критичне вiдношення до рiзних точок зору з питань, що вивчаються.

Робота з вiдiбраною лiтературою вимагає певної системи. Перш за все необхідно добре ознайомитись з програмою курсу дисциплiни. Далi варто прочитати вiдповiднi роздiли навчальних посiбникiв, узагальнюючих монографiй з обраної теми курсової роботи. Наступний етап - вивчення книг, статей, статистичних матеріалів, законiв та постанов Верховної Ради та Уряду України, мiжнародних договорiв i угод, що стосуються обраної теми.

Вивчення лiтературних джерел та їх опрацювання потребує певних методичних навичок i вмiнь роботи над книгою.

Працю над книгою рекомендується розпочати з загального ознайомлення з нею. Насамперед, слiд звернути увагу на титульну сторiнку, де розмiщенi такi вiдомостi: надзаголовочнi данi (назва установи чи організації, вiд чийого iменi видається книга), заголовок (назва книги), пiдзаголовочнi вiдомостi (про осiб, якi взяли участь у створенні даного твору та iнш.), вихiднi данi (мiсце та рiк видання, назва видавництва).

Загальне уявлення про книгу дає i її передмова, в якiй, як правило, наводяться вiдомостi про iсторiю написання книги, їi призначення, проблеми, поставленi в нiй. Передмова пишеться вiд iменi автора, редактора або видавництва.

Важливою складовою частиною видання є змiст, який розкриває структуру книги i дозволяє студенту вибрати тi роздiли, якi доцiльно вивчити детально.

Лише вивчивши науково-довiдниковий апарат книги, можна приступити безпосередньо до її читання. Для кращого запам’ятовування та засвоєння матерiалу необхідно вести запис прочитаного. Стисло викладаючи думки автора, студент отримує важливi навички: умiння вiдбирати i узагальнювати головне, коротко формулювати основнi положення, аналiзувати прочитаний матерiал.

Розрiзняють декiлька форм ведення записiв: план виписки, тези, анотацiя, резюме, конспект.

План являє собою перелiк проблем, якi розглядаються в книзi. Вiн може бути простим, якщо в ньому вiдзначаються лише основнi питання, або складним (розгорнутим), якщо поруч з основними в ньому вiдображенi i другоряднi питання.

Виписки - це цитати (дослiвне вiдтворення думки автора книги) або короткий, близький до дослiвного виклад змiсту необхiдного уривку тексту. Цитату обов’язково слiд брати в лапки, а кожну виписку - забезпечити посиланням на джерело з вказiвкою на вiдповiдну сторiнку.

Тезами називають стислий виклад основних iдей прочитаної праці (статті) в формi ствердження або заперечення. Вони можуть бути простими або складними.

Анотацiя - коротка характеристика праці, яка дає загальне уявлення про його змiст i призначення. Анотацiя нерiдко супроводжується виписками з прочитаного.

Резюме являє собою короткий заключний виклад твору.

Конспект - це послiдовний виклад змiсту книги.

В процесi читання слiд робити лише попереднi замiтки (тези), вiдмiчаючи вставками найбiльш важливi положення, факти, i лише пiсля прочитання всієї книги можна приступати до складання конспекту. Поруч з текстом. який цитується дослiвно, фактами, цифрами, таблицями i схемами iз книги, в конспект потрiбно записувати також власнi мiркування i висновки, що виникли при читаннi.

Зiбравши необхiднi лiтературнi данi, студент ще раз уточнює план роботи.

 

6. Порядок збору та обробки статистичних

та iнших фактичних матерiалiв

 

Однiєю з форм роботи над лiтературними джерелами є збiр та обробка фактiв i статистичних даних, якi є основою органiчного зв’язку теорiї та практики. 3 усiх фактiв i цифр, якi є у лiтературi, що вивчається, слiд виписувати лише тi, якi мають безпосереднє вiдношення до теми роботи.

Важливими джерелами даних є сайти статистичних служб певної країни, міжнародних організацій. При цьому треба не лише вiдбирати цифри й факти, але й узагальнювати даннi з рiзних джерел, порівнювати їх та аналiзувати. Цифровий матерiал, який використовується в роботi, повинен бути спiвставним. Тому пiд час збору та обробки статистичних матерiалiв треба користуватися підручниками з економiчної статистики, в яких показана методика розрахунку статистичних показникiв. Зiбраний матерiал треба згрупувати i, якщо можливо, скласти таблиці. Таблицi мають бути не громiздкими, а зручними та зрозумiлими для огляду та аналiзу. Поруч з таблицями пропонується використовувати графiки, дiаграми та схеми, що дозволяють бiльш наочно iлюструвати процеси та закономiрностi, якi розглядаються в роботi.

 

7. Порядок написання тексту курсової роботи

 

Ретельно вивчивши лiтературнi джерела та фактичнi данi, необхiдно приступити до написання курсової роботи

Курсова робота повинна мiстити такi структурнi елементи:

- титульний аркуш;

- перелiк умовних позначень;

- реферат;

- змiст;

- вступ;

- перший розділ (теоретичний);

- другий розділ (аналітичний);

- третій розділ (конструктивний);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Титульний аркуш є першою сторiнкою курсової роботи i править за основне джерело бiблiографiчної iнформацiї, необхiдної для оброблення та пошуку документа. Приклад оформлення титульних аркушiв наведено у додатку Д.

Реферат призначений для ознайомлення з курсовою роботою. Вiн має бути стислим, iнформативним i мiстити вiдомостi, якi дозволяють прийняти рiшення про доцiльнiсть читання всiєї курсової роботи. Реферат розмiщується безпосередньо за титульною сторiнкою, починаючи з нової сторiнки.

Реферат повинен мiстити:

• вiдомостi про обсяг курсової роботи, кiлькiсть iлюстрацiй, таблиць, додаткiв, кiлькiсть джерел;

• текст реферату;

• перелiк ключових слiв.

Текст повинен вiдбивати надану у курсовiй роботi iнформацiю у такiй послідовності: об’єкт дослідження; мета роботи; методи дослідження; основні характеристики об’єкта дослідження; отримані результати; наукова і практична значимість роботи та висновки.Частини тексту реферату щодо яких вiдсутнi вiдомостi опускають.

Реферат належить виконувати обсягом не бiльш як 500 слiв, i, бажано, щоб вiн умiщувався на однiй сторiнцi формату А4.

Ключовi слова, що є визначальними для розкриття сутi курсової роботи, вмiщують пiсля тексту реферату.

Перелiк ключових слiв мiстить вiд 5 до 15 слiв (словосполучень), надрукованих великими лiтерами в називному вiдмiнку в рядок через коми.

Приклад складання реферату наведено у додатку Ж.

Змiст (план роботи) розташовують безпосередньо пiсля реферату, починаючи з нової сторiнки. До змiсту включають перелiк умовних позначень, символiв, одиниць скорочень i термiнiв; вступ; послiдовно перелiченi назви всiх роздiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв i пiдпунктiв (якщо вони мають заголовки) сутi курсової роботи; висновки; перелiк посилань, назви додаткiв i номери сторiнок, якi мiстять початок матерiалу. У змiстi можуть бути перелiченi й назви iлюстрацiй i таблиць iз зазначенням сторiнок, на яких вони вмiщенi.

Приклад змiсту наведено у додатку В.

У вступi (2-3 сторiнки) до курсової роботи зазначається актуальнiсть та практична значимiсть обраної теми, проблеми, що в нiй висвiтлюються; дається оцiнка сучасного стану проблеми. Важливо вiдзначити також ступiнь вивчення теми в економiчнiй лiтературi, вказати на дискусiйнi питання (якщо такi є). Можна вказати, якi питання принесли автору найбiльшi труднощi або викликали найбiльший iнтерес. Далі формулюється мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження; наводиться перелік методів дослідження.

Завдання дослідження подаються у формі перерахування (вивчити.., описати.., установити.., з'ясувати.. і т.п.). Далі формулюються об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт – це процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет – це те, що знаходиться в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і частка. В об'єкті виділяється та частина, що служить предметом дослідження. Саме на нього і спрямована основна увага студента, саме предмет дослідження визначає тему курсової роботи, що позначається на титульному листі як її заголовок.

Дуже важливим етапом наукового дослідження є вибір методів дослідження, що служать інструментом в отриманні фактичного матеріалу, та необхідною умовою досягнення поставленої в роботі мети. Методи наукового пізнання прийнято поділяти на загальні і спеціальні. Загальні методи наукового пізнання звичайно поділяють на три великі групи: 1) методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимір, експеримент); 2) методи, використовувані як на емпіричному, так і на теоретичному рівні дослідження (абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція й ін.); 3) методи теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до конкретного й ін.). Спеціальні методи – це суто економічні методи: економічне моделювання, прогнозування, економічний аналіз тощо.

Вступ розташовують на окремiй сторiнцi. Приклад вступ подано в додатку З.

Основна частина роботи розкриває змiст теми у вiдповiдностi з питаннями плану. Саме вiд того, наскiльки самостiйно, вiрно, глибоко та всебiчно розглянутi основнi питання теми залежить якiсть курсової роботи.

Глибина та правильнiсть розкриття проблеми, що вивчається, багато в чому залежить вiд дотримання таких методологiчних принципiв, як системність, iсторичний пiдхiд до вивчення економiчних явищ, категорiй та законiв; єдність iсторичного та логiчного, нерозривний зв’язок теорiї з практикою.

Перший розділ (7–9 с.) структурно складається з 2-3 підрозділів. У ньому слід розкрити теоретичні положення з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди на ті чи інші її аспекти, виявити невирішені проблеми, що потребують розв’язання в теоретичному та методичному планах.

У другому розділі (10 – 12 с.) студент повинен проаналізувати фактичний етап проблеми, що досліджується. У цьому розділі можна виділити не менше ніж 2-3 відносно самостійних підрозділи, де слід навести аналіз та оцінку конкретних сфер дослідження. Розділ має бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблицями, графіками, діаграмами, схемами), що відображають відповідні тенденції за останні 5–10 років. Студент повинен чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації. Однією з ознак високої якості курсової роботи є застосування статистичних методів під час аналізу економічних тенденцій. Завершує розділ оцінка одержаних результатів.

Третій розділ (8–10 с.) має містити обґрунтовані пропозиції студента щодо перспектив або шляхів, спрямовані на досягнення мети, зазначеної у вступі. Структурно він включає 2–3 підрозділи. Характер і зміст пропонованих заходів повинні базуватися на аналізі, здійсненому в другому розділі.

Виклад кожного роздiлу роботи слiд розпочинати з нової сторінки з сутi справи, з постановки питання, з’ясування сутi аналізуємого економiчного явища чи процесу. Потiм переходити до характеристики властивих цьому процесу рис i особливостей, показати всi рiзноманiтнi форми їх прояву, вiдобразити його становлення i розвиток.

Положення роботи не повиннi бути декларативними. Кожне з них потрiбно пiдкрiплювати науковою аргументацією, системою доказiв i пояснень. Потрiбно уникати книжних фраз, не допускати повторень.

Теоретичний змiст курсової роботи має поєднуватись з простотою, точнiстю та логiчнiстю викладу. Текст курсової роботи має бути вiдредагований. Як найретельніше мають бути продуманi словосполучення. Треба уникати багатослiвних, занадто емоцiйних виразiв, використання зайвих слiв. Речення повиннi бути якомога коротшими. Це полегшує вираз i розумiння думки. Весь текст курсової роботи треба висловлювати вiд себе, своїми словами. Повне копiювання не тiльки цiлих блокiв тексту, а й окремих фраз з наявних економiчних публiкацiй не дозволяється.

Для пiдтвердження висновкiв, що витiкають з дослiдження, в роботi можуть наводитися цитати з використаних джерел. Але занадто захоплюватися цитатами не слiд. Цитати, статистичнi данi, що наводяться в текстi, обов’язково мають наводитись із посиланнями на джерела у виглядi порядкових посилань.

У Висновках (2-3 с.) узагальнюють і викладають найважливіші результати, отримані в курсовій роботі, з формулюванням розв’язаної проблеми, а також наводять рекомендації щодо наукового та практичного використання отриманих результатів. Висновки розмiщують безпосередньо пiсля викладення основної частини роботи, починаючи з нової сторiнки.

Висновки при цьому мають бути короткими, органiчно витiкати зi змiсту роботи, а не зачiпати тi аспекти, якi не розкривались автором. В цьому випадку робота буде цiлiсною, стрункою, що добре характеризує її автора. Текст висновкiв може поділятись на пункти.

В роботi на основi одержаних висновкiв можуть наводитись рекомендацiї, якi вмiщують пiсля висновкiв, починаючи з нової сторiнки. Текст рекомендацiй може поділятись на пункти.

Перелік джерел, на які є посилання в тексті роботи, наводять у «Списку використаних джерел» і розміщують у роботі після «Висновків». Бiблiографiчнi описи в перелiку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в текстi. Порядковi номери описiв у перелiку є посилання в текстi (номернi посилання).Бiблiографiчнi описи посилань у перелiку наводять вiдповiдно до чинних стандартів з бiблiографiчної та видавничої справи.

Опис лiтературного джерела, що використовується. необхідно робити за загальноприйнятою формою. Приклади оформлення бiблiографiчного опису наведено у додатку И.

У додатках вмiщують матерiал, який необхiдний для повноти змiсту, але включення його до основної частини може змiнити впорядковане i логiчне уявлення про роботу. Цей матерiал не може бути послiдовно розмiщений в основнiй частинi роботи через великий обсяг або способи вiдтворення.

Сюди вiдносяться таблицi, графiки, схеми та iншi допомiжнi матерiали, якi через великий обсяг, специфiку викладання або форму подання не можуть бути внесенi до основної частини (промiжнi математичнi докази, формули, розрахунки, опис комп’ютерних програм, що були розробленi у процесi виконання курсової роботи та ін.).

В кiнцi курсової роботи студент ставить свiй пiдпис, вказує дату виконання роботи i залишає кiлька чистих аркушiв для висновкiв рецензента.

 

8. Оформлення курсової роботи

 

8.1 Загальнi вимоги

 

Курсова робота як оригінальне теоретико-прикладне дослідження має бути логічно побудованою й завершеною працею. Загальний обсяг роботи повинен становити 30 — 40 сторінок.

Кінцевий текст курсової роботи має бути надрукований на комп’ютерi українською мовою. Закреслення, вставки, довiльнi скорочення слiв (крiм загальноприйнятих) i будь-якi позначення не дозволяються.

Для написання тексту роботи рекомендується використовувати стандартнi аркушi бiлого паперу, як правило, формату А4 (210x297 мм), складенi або пiдшитi до папки.

При комп'ютерному наборі застосовується шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5, з розрахунку не бiльш 40 рядкiв на сторiнцi. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту курсової роботи і дорівнювати п'яти знакам (Формат-абзац-отступ 1,25).

Для таблиць та рисунків застосовується шрифт Times New Roman, кегель 12, міжрядковий інтервал 1.

Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів: верхнє та нижнє – менше 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм. Відстань між назвою розділу та назвою підрозділу, відстань між назвою підрозділу та основним текстом – подвійний робочий інтервал (рис. 8.1).

 

Рисунок 8.1 – Правила оформлення відстані між назвами розділів, підрозділів та основним текстом

Пiд час виконання роботи необхiдно дотримуватись рiвномiрної щiльностi, контрастності, чiткостi тексту.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного зображення.

Не допускається розрив прізвища та ініціалів (між ним треба вставляти «нерозривний пробіл» (Вставка – символ – спеціальні символи – неразривний пробіл).

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “РЕФЕРАТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ”, назви розділів набирають великими літерами симетрично до тексту. Крапка в кінці не ставиться.

Заголовки підрозділів, пунктів набирають маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовках не допускаються.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) за текстом зверху іі знизу має становити 3-4 інтервали (два вільні рядки).

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки. Не допускається розміщувати назви підрозділів, пунктів у кінці сторінки, а текст переносити на наступну сторінку.

 

8.2 Нумерацiя сторiнок

 

Сторiнки курсової роботи слiд нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрiзної нумерацiї впродовж усього тексту роботи. Номер сторiнки проставляється у правому верхньому кутi сторiнки без знаку №, без крапки в кiнцi. Титульний аркуш включають до загальної нумерацiї сторiнок роботи. Номер сторiнки на титульному аркушi не проставляють.

Реферат i текст змiсту також включають до загальної нумерацiї сторiнок. Iлюстрацiї й таблицi, розмiщенi на окремих сторiнках, включають до загальної нумерації сторiнок.

8.3 Нумерацiя роздiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв та пiдпунктiв

 

Роздiли, пiдроздiли, пункти та пiдпункти роботи слiд нумерувати арабськими цифрами.

Розділи повиннi мати порядкову нумерацiю в межах викладення сутi роботи i позначатися арабськими цифрами без крапки. Наприклад, 1,2,3 i т. д.

Пiдроздiли повиннi мати порядкову нумерацiю в межах кожного роздiлу. Номер пiдроздiлу складається з номера роздiлу i порядкового номера пiдроздiлу, вiдокремлених крапкою. Пiсля номера пiдроздiлу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2

Пункти повиннi мати порядкову нумерацiю в межах кожного роздiлу або пiдроздiлу. Номер пункту складається з номера роздiлу i порядкового номера пункту або з номера роздiлу, порядкового номера пiдроздiлу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Пiсля номера пункту крапку не ставлять, наприклад 1.1.1, 1.1.2 і.т.д.

Номер пiдпункту складається з номера роздiлу, порядкового номера пiдроздiлу, порядкового номера пункту i порядкового номера пiдпункту, вiдокремлених крапкою, наприклад 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 i. т. д.

Якщо роздiл або пiдроздiл складається з одного пункту або пункт складається з одного пiдпункту, його не нумерують.

 

8.4 Ілюстрації

 

Ілюстрації (рисунки, графiки, схеми, дiаграми) слiд розміщувати безпосередньо пiсля тексту, де вони вперше згадуються або на наступнiй сторiнці. На всi iлюстрацiї мають бути посилання у роботi. Iлюстрацiї можуть мати назву, яку розмiщують пiд iлюстрацiєю.

Iлюстрацiї слiд нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацiєю в межах роздiлу, за винятком iлюстрацiй, наведених у додатках. Ілюстрація позначається словом «Рисунок __», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 3.1 – Схема розміщення». Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу. Після рисунку обов’язково вказувати джерело інформації курсивом (наприклад, Джерело: Складено автором за даними: [5] або Джерело: Складено автором самостійно)

Якщо ілюстрація не вміщується та одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними позначають: «Рисунок __, аркуш __». Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені.

Приклад

Рисунок 1.2 – Структура тіньової економіки

Джерело: складено автором на основі [15]

 

Між рисунком і основним текстом (перед рисунком і після нього) повинен бути «пустий» рядок.

Графічний матеріал кожного додатка нумерують окремо арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначки додатка (рис. В.3).

Рисунок або креслення за розміром більшим формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках.

Якщо ілюстрації створені не автором роботи, то при їх поданні необхідно посилатись на джерело, з якого вони взяті.

Основними видами ілюстративного матеріалу в роботах є: схема, діаграма, графік, креслення, технічний рисунок, фотографія.

Схема – це зображення, котре передає за допомогою умовних позначень і без збереження масштабу основну ідею якогось процесу, пристрою або споруди та показує взаємозв'язок між їхніми головними елементами.

На схемах обов'язково витримують товщину ліній зображення основних і допоміжних, відкритих і закритих від спостереження деталей і товщину ліній їхнього зв'язку.

Діаграма – один із способів графічного зображення залежності між величинами. У діаграмах наочно відбивають і аналізують масові дані.

Відповідно до форми побудови розрізняють діаграми площинні, лінійні й об'ємні. Найбільшого розповсюдження набули лінійні діаграми, а з площинних – стовпчикові (стрічкові) і секторні.

Для побудови лінійних діаграм зазвичай використовують координатне поле. На осі абсцис у певному масштабі відкладається час або факторіальні ознаки (незалежні), на осі ординат – показники на певний момент чи період часу або розміри результативної незалежної ознаки. Вершини ординат з'єднуються відрізками, в результаті чого отримують ламану лінію. На лінійні діаграми можна одночасно наносити кілька показників.

На стовпчикових (стрічкових) діаграмах дані зображуються у вигляді прямокутників (стовпчиків) однакової ширини, розміщених вертикально (тоді діаграма називається стовпчиковою чи гістограмою) або горизонтально (називається стрічковою). Довжина (висота) прямокутників є пропорційною до зображених ними величин.

Секторна діаграма являє собою круг, поділений на сектори, розміри яких пропорційні величинам частин зображеного об'єкту чи явища.

Результати обробки числових даних можна подати у вигляді графіків, тобто умовних зображень величин та їх співвідношень через геометричні фігури, точки і лінії. Графіки використовують як для аналізу, так і для більшої наочності ілюстративного матеріалу.

Крім геометричного зображення, графік містить низку допоміжних елементів: загальний заголовок графіка; пояснення умовних знаків і значення окремих елементів графічного зображення, осі координат, шкалу із масштабами і числові сітки; числові дані, що доповнюють або уточнюють величину вказаних на графіку показників.

Осі координат графіка викреслюють суцільними лініями. На кінцях координатних осей стрілок не ставлять. На координатних осях вказують умовні позначення і розмірності відкладених величин у прийнятих скороченнях. На графіку слід писати лише умовні літерні позначення, наведені у тексті. Написи, що стосуються кривих і точок, залишають тільки у тих випадках, коли їх небагато і вони є короткими. Багатослівні підписи замінюють цифрами, а розшифровку наводять у підрисунковому підпису.

Якщо крива, зображена на графіку, займає невеликий простір, то для економії місця числові поділки на осях координат можна починати не з нуля, а обмежити тими значеннями, в яких розглядається дана функціональна залежність.

 

8.5 Таблицi

 

Цифровий матерiал, як правило, оформляють у виглядi таблиць вiдповiдно до рисунку 8.1

Таблиця_______________________________

номер                     назва таблицi

Головка

Заголовки    граф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1 Структурна схема таблицi

Горизонтальнi та вертикальнi лiнiї, якi розмежовують рядки таблицi, а також лiнiї злiва, справа i знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх вiдсутнiсть не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слiд розташовувати безпосередньо пiсля тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступнiй сторiнцi. На всi таблицi мають бути посилання в текстi роботи.

Таблицi слiд нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацiєю в межах роздiлу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблицi повинен складатися з номера роздiлу i номера таблицi, вiдокремлених крапкою, наприклад, таблиця 3.1 - перша таблиця в третьому роздiлi.

Заголовки граф таблицi починають з великої лiтери, а пiдзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення iз заголовком.

Таблицю розміщують таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву розміщують тільки над її першою частиною. В іншій частині визначають нумерацію колонок, починаючи з першої. Над перенесеною частиною таблиці розміщують визначення її номеру за таким зразком: “Продовження табл.3.1”.

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки.

Після таблиці обов’язково вказувати джерело інформації курсивом (наприклад, Джерело: Складено автором за даними: [5] або Джерело: Складено автором самостійно).

Приклад

Таблиця 2.2 – Класицікаційні складові тіньової економічної діяльності

Класифікаційні ознаки

Складові тіньової економічної діяльності

 

Характер діяльності

Неформальна економічна діяльність

Прихована економічна діяльність

Підпільна економічна діяльність

Спрямована на збагачення

 

Мотив

За бажанням

Вимушена

 

 

Наслідок

Безпечна для суспільства

Нелегальна, аморальна

Антисоціальна, має злочинний характер

             

 

Джерело: складено автором на основі [60]

Між таблицею і основним текстом (перед таблицею і після неї) повинен бути «пустий» рядок.

 

8.6 Переліки

 

Перелiки, за потреби, можуть бути наведенi в серединi пунктiв або пiдпунктiв. Перед перелiками ставлять двокрапку.

Перед кожною позицiєю перелiку слiд ставити малу лiтеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи, дефiс (перший рiвень деталiзацiї).

При подальшiй деталiзацiї перелiку слiд використовувати арабськi цифри з дужкою (другий рiвень деталiзацiї).

Приклад:

а) комерцiйний кредит

б) банківській кредит:

       1) споживчий кредит

       2) iпотечний кредит

       3) державний кредит

       4) мiжнародний кредит

Перелiки першого рiвня деталiзацiї друкують малими лiтерами з абзацного відступу, другого - з вiдступом вiдносно місцерозташування перелiкiв першого рiвня.

8.7 Примітки

 

Примiтки вмiщують у курсовiй роботi за необхiднiстю пояснення змiсту тексту, таблицi або iлюстрацiї.

Примiтки розташовують безпосередньо пiсля тексту, таблицi, iлюстрацiї, яких вони стосуються.

Одну примiтку не нумерують.

Слово «Примiтка» друкують з великої лiтери з абзацного вiдступу, не підкреслюють, пiсля слова «Примiтка» ставлять крапку i з великої лiтери в тому ж рядку подають текст примiтки.

       Приклад:

Примiтка. Текст примітки._________________________________

Декiлька примiток нумерують послiдовно арабськими цифрами з крапкою. Пiсля слова «Примітки» ставлять двокрапку i з нового рядка з абзацу пiсля номера примiтки з великої лiтери подають текст примiтки.

Приклад

Примiтки:

1._Текст примітки________________________________________

2._Текст примітки________________________________________

 

8.8 Виноски

 

Пояснення до окремих даних, наведених у текстi або таблицi, допускається оформляти виносками.

Виноски позначають надрукованими знаками у виглядi арабських цифр (порядкових номерiв) з дужкою.

Нумерацiя виносок - окрема для кожної сторiнки.

Знаки виноски проставляють безпосередньо пiсля того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення.

Текст виноски вмiщують пiд таблицею або в кiнцi сторiнки i вiдокремлюють вiд таблицi або тексту лiнiєю довжиною 30-40мм, проведеною в лiвiй частинi сторiнки.

Текст виноски починають з абзацного вiдступу i друкують через один iнтервал з мiнiмальним мiжрядковим iнтервалом.

 

 

8.9 Формули та рiвняння

 

Формули та рiвняння розташовують пiсля тексту, в якому вони згадуються, посередині сторiнки. Вище i нижче кожної формули або рiвняння повинно бути залишено не менше одного вiльного рядка.

Формули i рiвняння у роботi (за винятком формул i рiвнянь, наведених у додатках) слiд нумерувати порядковою нумерацiєю в межах роздiлу. Номер формули або рiвняння складається з номера роздiлу i порядкового номера формули або рiвняння. вiдокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3)- третя формула першого роздiлу. Номер формули або рiвняння зазначають на рiвнi формули або рiвняння в дужках у крайньому правому положеннi на рядку.

Пояснення значень символiв i числових коефiцiєнтiв, що входять до формули чи рiвняння, слiд наводити безпосередньо пiд формулою у тiй послiдовностi, в якiй вони зустрiчаються у формулi чи рiвняннi. Пояснення значення кожного символу чи числового коефiцiєнта слiд давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Приклад. Цитата в текстi: «Отже

                                                      (3.1)

 

де DУ    - приріст доходу;

МРС - гранична схильнiсть до споживання:

 - мультиплiкатор iнвестицiй (к);

 

DI   - прирiст iнвестицiй [23]».

Переносити формули чи рiвняння на наступний рядок допускається тiльки на знаках виконуваних операцiй, повторюючи знак операцiї на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рiвняння на знаковiй операцiї множення, застосовують знак «х».

Формули, що йдуть одна за одною i не роздiленi текстом, вiдокремлюються комою.

 

8.10 Посилання

 

Посилання в текстi курсової роботи слiд зазначати порядковим за перелiком посилань видiленим двома квадратними дужками, наприклад «...у роботах [1,5]...».

Допускається наведення посилань на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має вiдповiдати його бiблiографiчному опису за перелiком посилань iз зазначенням номера.

Приклад.

Цитата у текстi: Порівняльний аналіз рівня прожиткового мінімуму в Україні з рівнем соціальних стандартів у більшості розвинених європейських країн показав, що в Україні соціальні стандарти використовуються переважно як інструменти фінансового управління, а не як соціальні орієнтири [3, ст.36].

Вiдповiдний опис у перелiку посилань:

3. Бакаева И. Проблемы конвергенции стран Центральной и Восточной Европы с Европейским Союзом /И. Бакаева // Економіст. – № 2. – 2010. – С.36-38.

Вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз “так званий”;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту, що викликає зміни його змісту. За потреби вибіркового цитування ставляться три крапки у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці);

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на джерело.

При посиланнях на роздiли, пiдроздiли, пункти, пiдпункти, iлюстрацiї, формули, рiвняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях слiд писати: « ... у роздiлi 4 ...», «... дивись 2.1 ...», « ... на рис. 1.2 ...», або «... на рис. 1.2. ...», «... у таблицi 3.2 ...», «... (див. 3.2)...», «... за формулою (3.1)...», «... у додатку Б...».

 

8.11 Титульний лист

 

На титульному аркушi роботи вказується назва вищого навчального закладу та мiнiстерства, до системи якого він належить, потім - назва кафедри; дещо нижче посерединi великими лiтерами пишеться тема курсової роботи, ще нижче - прiзвище, ім’я та по батьковi студента, курс, група, факультет та домашня адреса (для заочникiв), а також прiзвище та iнiцiали наукового керiвника з вказiвкою його посади та наукового ступеня. В кiнцi сторiнки посередині рядка ставиться рiк виконання роботи. Переноси слiв у заголовках титульного листа не допускаються. Приклад оформлення титульного листа наведено у додатку Д.

 

8. 12 Перелiк умовних позначень, символiв, скорочень i термiнiв

 

Перелiк повинен розташовуватись стовпцем. Лiворуч в абетковому порядку наводять умовнi позначення, символи, одиницi, скорочення i термiни, праворуч - їх детальну розшифровку.

 

 

8.13 Додатки

 

Додатки слiд оформляти як продовження курсової роботи на iї наступних сторiнках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у текстi роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторiнки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорi малими лiтерами з першою великою симетрично відносно тексту сторiнки. Посерединi рядка над заголовком малими лiтерами повинно бути надруковано слово «Додаток__» i велика лiтера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, О, Ч, Ь. За додатком Я слідують додатки АА, АБ, АВ.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатку, наприклад: рис.А.2 – другий рисунок додатку А; формула (А.1) – перша формула додатку А.

Додатки повинні мати спiльну з рештою курсової роботи наскрiзну нумерацiю сторiнок.

 

9. Робота з рецензією i пiдготовка до захисту курсової роботи

 

Написана студентом курсова робота подається на кафедру міжнародної економіки, природних ресурсів та економiчної теорiї у визначений термiн для рецензування. Це необхiдна умова для того, щоб у вiдповiдностi з рецензiєю органiзувати допрацювання теми i підготуватись до захисту курсової роботи.

Головне призначення рецензiї - надати допомогу студенту в самостiйнiй роботi над курсом дисциплін, дати конкретнi методичнi поради по усуненню недоробок, в подальшому поглибленнi знань. Студенту слiд уважно прочитати рецензiю, щоб поглянути на свою роботу критичним поглядом спецiалiста, продумати всi зауваження до змiсту i оформлення роботи, стилю, грамотностi викладу.

Щоб студент мiг мати повну характеристику своєї курсової роботи, в рецензiї, крiм загальної оцiнки  повиннi бути вказанi:

• загальна характеристика роботи та iї позитивнi сторони;

• вiдповiднiсть змiсту роботи вказанiй темi;

• повнота висвiтлення поставлених питань;

• рiвень самостiйностi, виявлений студентом при виконаннi роботи;

• аналiз недолiкiв i прогалин з точки зору структури, висвiтлення тих чи iнших положень, використання статистичних i фактичних даних, оформлення;

• конкретнi рекомендацiї iз вказiвкою першоджерел по усуненню зауважень i підготовці до захисту курсової роботи студентом.

Таким чином, аргументом в пiдготовцi до захисту курсової роботи є рецензiя наукового керiвника, а також посторiнковi зауваження (якщо вони є в текстi роботи). В рецензiї на курсову роботу не мiститься кiнцевої оцiнки. В нiй може бути попередня оцiнка у формi висновку: «Робота допускається до захисту» або «Робота не допускається до захисту». Кiнцева ж оцiнка дається пiсля захисту.

Якщо робота не допущена до захисту, вона повинна бути студентом перероблена (допрацьована) у вiдповiдностi з рецензiєю та знову подана на кафедру. Змiнювати тему курсової роботи не дозволяється, оскiльки це недоцiльно з точки зору iнтересiв самого студента. Адже нову тему доведеться писати уже без методичних порад викладача i не маючи рецензiї. Значить, не виключена можливiсть, що курсова робота з нової теми буде виконана погано i знову не допущена (уже з новою темою) до захисту.

Робота не допускається до захисту, якщо вона не носить самостiйного характеру, списана iз лiтературних джерел або у iнших авторiв, якщо основнi питання не розкриті, викладенi схематично, фрагментарно, в текстi мiстяться помилки, науковий апарат оформлений невiрно, текст написаний неохайно.

Якщо в рецензiї є зауваження, якi незрозумiлi студенту або, на його погляд, неправомірні, необхiдно з допомогою рецензента з’ясувати суть зауважень, а в ходi захисту курсової навести додатковi докази для обґрунтування своєї позицiї. При наявностi помилок в роботi, студенту слiд з’ясувати суть своїх помилок, а потiм виправити їх. Дуже важливо звернути увагу на побажання i рекомендацiї рецензента, вивчити додаткові джерела, вказанi рецензентом.

Таким чином, пiдготовка до захисту курсової роботи включає усунення помилок i недолiкiв, вивчення додаткових джерел, вказаних в рецензiї, усвiдомлення написаного в роботi, готовнiсть пояснити будь-якi наведенi в роботi положення.

 

10. Захист курсової роботи

 

Завершальним етапом виконання курсової роботи є її захист студентом.

За кілька днiв до захисту студент повинен ознайомитися з рецензiєю кафедри на його роботу, пiдготуватися до захисту вiдповiдно до зауважень, зроблених рецензентом. Для захисту студент повинен мати при собi курсову роботу з позитивною рецензiєю на неї, а також залiкову книжку.

Захист курсової роботи студентом проводиться в присутностi комiсiї, призначеної кафедрою, керiвника курсової роботи та студентiв групи.

Пiд час захисту з’ясовується, наскiльки серйозно i вдумливо студент працював над проблемами теми, над лiтературними джерелами, над аналiзом фактичного i статистичного матерiалу.

Процедура захисту складається iз короткої доповiдi студента (до 10 хвилин), в якiй вiн повiдомляє назву, перелiк питань, висвiтлених в курсовiй роботi, на яких матеріалах вона ґрунтується, розкриває основний змiст роботи, аргументує свiй погляд на дане питання; потiм дає вiдповiдi на зауваження рецензента i питання членiв комiсiї. Пiд час захисту курсової роботи можуть задавати питання i виступати по змiсту курсової роботи також офiцiйнi опоненти, призначенi кафедрою з числа студентів (бажано iншої групи), та всi присутнi. Рекомендується до захисту пiдготувати тези доповiдi i необхiднi наочнi матерiали.

На основi рецензiї керiвника i рiвня захисту студентом курсової роботи комiсiя в результаті обговорення на закритому засiданнi оцiнює її за чотирибальною системою («вiдмiнно», «добре», «задовiльно», «незадовiльно»). Позитивна оцiнка заноситься керiвником до екзаменацiйної вiдомостi i залiкової книжки студента. Незадовiльна оцiнка у залiкову книжку не виставляється.

Основні умови отримання оцінки

Відмінно. Курсова робота є бездоганною, містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і стисла, проголошена вільно, із знанням справи, відповіді на запитання членів комісії правильні та стислі.

Добре. Тема роботи розкрита, але наявні окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, елементи завдань чітко не подано, недостатньо використано інформаційні матеріали, наявні окремі зауваження, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів комісії переважно правильні, оформлення роботи – у межах вимог.

Задовільно. Тему курсовоїроботи в основному розкрито, але наявні недоліки змістовного характеру: нечітко сформульовано мету роботи, теоретичний розділ має чітко виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині забагато елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиць, графіків, схем) не завжди обґрунтований, заходи й пропозиції, наведені в третьому розділі, обґрунтовано непереконливо,, доповідь прочитано з аркуша, не всі відповіді на запитання членів комісії правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульовано мету куосовї роботи. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконано поверхово, переважає описовість на шкоду системності й глибині. Пропоновані заходи є випадковими, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів комісії неточні або неповні.

Курсову роботу до захисту не допускають, якщо її подано науковому керівникові на перевірку або на будь-який наступний етап виконання з порушенням строків, установлених регламентом; написано на тему, своєчасно не затверджену; виконано не самостійно; структура не відповідає вимогам; відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів; недбало оформлено.

 

ДОДАТКИ

 

Додаток А

 

Терелік тем курсових робiт з курсу «Макроекономiка»

 

 1. Дж. М. Кейнс і його концепція економічного розвитку.
 2. Результати функціонування національної економіки та методи їх оцінки.
 3. Причини та види безробіття в умовах ринкової економіки.
 4. Класичний та кейнсіанський погляди на сукупний попит і сукупну пропозицію.
 5. Гроші: виникнення, функції та сучасні форми обігу.
 6. Очікувана інфляція за теорією адаптивних очікувань.
 7. Доходи населення та джерела їх формування.
 8. Інвестиційний попит та чинники, що його визначають.
 9. Хрест Кейнса як конкретизація  моделі AD-AS.
 10. Неокласична модель економічного зростання Солоу
 11. Держава в системі ринкового господарства: теорія та практика.
 12. Податкова система України: становлення та тенденції розвитку.
 13. Макроекономічна рівновага і монетарна політика держави.
 14. Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринку. Модель IS-LM.
 15. Концепції регулювання платіжного балансу та валютного курсу. 
 16. Відкрита економіка і особливості її функціонування в умовах глобалізації та інтернаціоналізації.
 17. Старіння та скорочення населення: бюджетні наслідки для країни (на прикладі певної країни).
 18. Оптимальний розмір держави та економічне зростання: на прикладі країни.
 19. Рівень і якість життя: поняття, індикатори, сучасний стан в Україні.
 20. Тіньова економіка: причини виникнення, масштаби і досвід державної протидії в Україні та інших країнах.
 21. Кейнсіанська теорія на сучасному етапі (неокейнсіанство).
 22. Історія створення та основні категорії системи національних рахунків
 23. Характеристика та інтерпретація закону Оукена в реаліях економіки (на прикладі країни на вибір).
 24. Сукупна пропозиція приватного сектору в закритій економіці: механізм використання ресурсів.
 25. Ринок грошей та ринок цінних паперів (на прикладі країни на вибір).
 26. Очікувана інфляція за теорією раціональних очікувань.
 27. Доходи населення та їх індексація.
 28. Вплив економічних реформ в Україні на динаміку життєвого рівня населення
 29. Аналіз невідсоткових чинників інвестиційного попиту (на прикладі країн).
 30. Економічне зростання: суть, стадії та основні моделі.
 31. Наслідки євроінтеграційного курсу України на макроекономічну стабільність.
 32. Еволюція поглядів представників основних економічних шкіл на роль державного сектора в економічному зростанні
 33. Незвичайні податки в країнах світу: історія та сучасність.
 34. Особливості сучасної грошово-кредитної політики України (або на прикладі певної країни).
 35. Макроекономічна рівновага в моделі «доходи – витрати» та мультиплікаційний ефект в економіці.
 36. Макроекономічне значення, структура та механізм регулювання платіжного балансу України.
 37. Вплив українсько-російського конфлікту на зовнішньоекономічну політику України.
 38. Міжнародні зіставлення рівня та якості життя населення.
 39. Тіньова економіка: причини виникнення, форми, вплив на макроекономічну ситуацію в країні.
 40. Основні макроекономічні школи на сучасному етапі розвитку: порівняльний аналіз.
 41. Добробут нації та індекс людського розвитку.
 42. Вплив євроінтеграційних процесів на процеси безробіття в Україні.
 43. Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується збуреннями сукупної пропозиції.
 44. Процентна ставка: сутність, види та чинники впливу
 45. Таргетування інфляції в Україні
 46. Функції споживання з урахуванням фактора часу.
 47. Стимулювання інвестиційних процесів в ринковій економіці
 48. Циклічність як загальна форма макроекономічної динаміки ринкового господарства.
 49. Економічне зростання та економічний розвиток: загальне і особливе.
 50. Вибір моделей макроекономічної політики.
 51. Динаміка та аналіз податкових надходжень до державного бюджету України.
 52. Надмірні державні видатки: причини та шляхи вирішення в Україні (або країні на вибір).
 53. Проблеми збалансованості державного бюджету (на прикладі ...).
 54. "Інвестиційна пастка" в реаліях економіки (на прикладі певної країни).
 55. Функція споживання у відкритій економіці.
 56. Макроекономічна політика у відкритій економіці (на прикладі певної країни ...).
 57. Державний борг України: причини виникнення, способи оцінки та управління.
 58. Вплив державного сектора на економічне зростання в країні (на вибір).
 59. Вплив українсько-російського конфлікту на макроекономічну стабільність України.
 60. Проблеми бідності в країнах «третього світу»
 61. Характеристика та інтерпретація кривої Філіпса в реаліях економіки (на прикладі країни на вибір).
 62. Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується коливаннями сукупного попиту.
 63. Споживче кредитування в Україні: тенденції та особливості.
 64. Роботизація та автоматизація як фактори структурних змін на ринку праці.
 65. Індекс споживчих цін: динаміка , причини та особливості в Україні.
 66. Моделювання як головний метод відображення фактичної поведінки економіки
 67. Генезис макроекономічного підходу (Дж.М.Кейнс, його послідовники та сучасники).
 68. Основні макроекономічні показники та їх динаміка в країнах … (на вибір)
 69. Проблема безробіття та особливості державного регулювання ринку праці в Україні.
 70. Короткострокова рівновага у відкритій економіці.
 71. Очікування і фактична реальна процентна ставка. Мотиваційна роль реальної процентної ставки.
 72. Порівняльна характеристика інфляційних процесів в Україні у 90-х та 2000-х роках.
 73. Теорія Фішера про міжчасовий вибір споживача.
 74. Інвестиції та інвестиційна політика України.
 75. Мультиплікатор витрат: суть, алгебраїчна модель та механізм мультиплікації.
 76. Світові економічні кризи у XX столітті.
 77. Вплив держави на поточну макроекономічну рівновагу в закритій економіці.
 78. Державні видатки в Україні: тенденції та особливості.
 79. Причини бюджетного дефіциту та способи його погашення.
 80. Проблеми регулювання пропозиції грошей в Україні.
 81. Причинно-наслідковий зв’язок між економічним зростанням, експортом та імпортом (на прикладі певної країни ...).
 82. Інтеграційні процеси України та ЄС: проблеми і перспективи функціонування.
 83. Поведінкова економіка та макроекономічні моделі.
 84. Основні показники і проблеми оцінки добробуту нації. Порівняльний аналіз його рівня в Україні та країнах … (на вибір).
 85. Сучасна криза на ринку праці в Україні: причини, наслідки, уроки.
 86. Виробнича функція як математична інтерпретація довгострокової сукупної пропозиції.
 87. Грошова система та її структурні елементи; розвиток грошового ринку в Україні.
 88. Місце електронних грошей у теорії сучасних грошей.
 89. Інфляція: причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання.
 90. Функція споживання за гіпотезою життєвого циклу.
 91. Якість життя: суть, складові, державне регулювання.
 92. Інвестиційна політика Китаю: досвід для України.
 93. Інформаційна економіка і становлення нового типу економічного зростання.
 94. Вплив корупції на економічне зростання країн (на прикладі конкретної країни).
 95. Темпи економічного зростання, розмір державного сектора та ефективність державного управління.
 96. Методи державного регулювання економіки: результативність в реаліях сучасної економіки.
 97. Державна зовнішня заборгованість України (або на прикладі іншої країни): проблеми урегулювання в контексті світового досвіду.
 98. Роль державних витрат у стимулюванні економічного розвитку.
 99. "Пастка ліквідності" в реаліях економіки (на прикладі певної країни).
 100. Функція чистого експорту. Вплив чистого експорту на ВВП, мультиплікатор витрат у відкритій економіці.
 101. Вклад нобелівських лауреатів в розвиток макроекономіки (за науковими працями Т. Сарджента і К. Сімса)
 102. Номінальний і реальний ВВП: сутність та тенденції (на прикладі країни на вибір).
 103. Особливості формування попиту, пропозиції та ринкової рівноваги на сучасному етапі інформатизації економіки.
 104. Військові конфлікти в Україні як шоки сукупного попиту та сукупної пропозиції
 105. Проблеми і перспективи розвитку системи іпотечного житлового кредитування будівництва в Україні.
 106. Загальне та особливе інфляційних процесів в Україні  (країни на вибір).
 107. Гіпотеза постійного доходу. Функція споживання за гіпотезою постійного доходу.
 108. Основні тенденції споживання і заощадження в Україні.
 109. Роботизація, економічне зростання та нерівність доходів: суперечливість впливу.
 110. Аналіз циклічного розвитку економіки (на прикладі певної країни).
 111. Світовий досвід управління державним сектором задля стимулювання економічного зростання та можливості його впровадження в Україні.
 112. Бюджетний дефіцит: сутність та особливості в економіці України.
 113. Кредитно-грошова політика України та її особливості на сучасному етапі.
 114. Стимулювання експорту товарів і послуг як перспективна мета макроекономічного розвитку.
 115. Валовий внутрішній продукт як показник економічного добробуту: «за» та «проти».
 116. Трудові ресурси людей похилого віку та економічний розвиток.
 117. Шоки сукупної пропозиції та військові конфлікти.
 118. Інфляція та дефляція: порівняльний аналіз тенденцій у країнах світу.
 119. Нерівність доходів і проблема формування середнього класу.
 120. Споживання покоління Z: тенденції та особливості.
 121. Умови та перспективи економічного зростання в Україні.
 122. Цикли і кризи в економіці Україні: історія і сучасність.
 123. Досвід зарубіжних країн в регулюванні економіки.
 124. Вплив державних закупівель та чистих податків на ВВП.
 125. Лібералізація української економіки як умова залучення іноземних інвестицій.
 126. Аналіз динаміки зміни ВВП України у 2000-2016 роках.
 127. Досвід реалізації соціальної політики (на прикладі ...).
 128. Нецінові чинники сукупної пропозиції: ресурсові ціни, продуктивність ресурсів, субсидії підприємствам і податки на підприємства.
 129. Віртуальні та готівкові платежі в Україні: тенденції та особливості.
 130. Особливості інфляційних процесів і антиінфляційна політика (на прикладі конкретної країни).
 131. Диференціація населення за рівнем доходів: причини і наслідки
 132. Розвиток споживчого ринку України крізь призму євроінтеграції.
 133. Фінансово-економічна криза 2008-2009 року: причини,наслідки та уроки для України.
 134. Вплив військових конфліктів на економічне зростання країни.
 135. Державне регулювання ринкової економіки: межі втручання та проблеми оптимізації.
 136. Оптимальний масштаб державних видатків : українські реалії та світовий досвід.
 137. Фіскальна політика Європейського Союзу: особливості та її ефективність.
 138. Лібералізація бізнесу та економічне зростання.
 139. Макроекономічне моделювання: сучасні виклики і перспективи розвитку.
 140. Альтернативні показники виміру макроекономічного розвитку
 141. Сучасний ринок робочої сили та трудова міграція як фактор впливу в Україні.
 142. Валове національне щастя та валовий національний продукт: загальне та особливе.
 143. Ціни на нафту та макроекономічна рівновага.
 144. Криптовалюти: сутність та особливості регулювання в Україні.
 145. Регулювання інфляції як умова економічної стабільності.
 146. Економічні аспекти сучасної пенсійної реформи в Україні.
 147. Економічна нерівність та способи її оцінювання: крива Лоренца, коефіцієнт Джині (на прикладі групи країн).
 148. Порівняльний аналіз економічних криз 1998 і 2008-2009 років. Рушійні сили посткризового підйому в обох періодах.
 149. Роль високих технологій в розвитку національних економічних систем
 150.  Держава в системі макроекономічного регулювання.
 151. Діючі моделі державного регулювання ринкової економіки: порівняльний аналіз.
 152. Особливості та ефективність фіскальної політики в Україні (або країні на вибір).
 153. Регулювання ринкової економіки методами бюджетно-податкової політики: інструменти, переваги і недоліки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Графiк роботи над курсовою роботою

 

студента /ки/ ____________________________________ гр._______________

                             /прiзвище, ім’я та по батьковi/

Тема курсової роботи__________________________________________________

Початок роботи_______________________Закiнчення роботи________________

 

Вид роботи

Термiн

виконання

Примiтка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник                        _______________

                                                               (підпис)

Види робіт:

1. Вибiр теми.

2. Установча консультацiя. Складання робочого плану.

3. Складання бiблiографiї.

4. Робота над першоджерелами.

5. Вивчення лiтератури i статистичного матерiалу.

6. Вiдпрацювання плану курсової роботи.

7. Написання тексту роботи.

8. Редагування роботи.

9. Захист курсової роботи.

 

 

 

 

 

 

Додаток В

 

Приклад плану та змiсту курсової роботи

за темою «Динаміка розвитку споживчого кредитування в Україні».

 

ЗМIСТ

 

РЕФЕРАТ..............................................................................................…...........2

ПЕРЕЛIК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛIВ, ОДИНИЦЬ,

 СКОРОЧЕНЬ ТЕРМIНIВ………………………………………………………….3

ВСТУП……………………………………………………………………………….4

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ   ………6

1.1 Сутність споживчого кредитування…………………………………………...6

1.2 Класифікація споживчих кредитів……………………………………………..9

1.3 Умови споживчого кредитування……………………………………………12

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ……….16

2.1 Динаміка споживчого кредитування…………………………………………16

2.2 Ефективність банківських програм споживчого кредитування……………23

2.3 Оцінка сучасного стану споживчого кредитування в Україні……………..27

РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ……………………………….31

3.1 Проблеми споживчого кредитування…………………………………………31

3.2 Перспективи динаміки розвитку кредитування споживчих

витрат населення……………………………………………………………………35

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………42

ДОДАТКИ………………………………………………………………………….44

 

 

 

Додаток Д

 

Приклад оформлення титульного листа

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

Кафедра міжнародної економіки, природних ресурсів і
 економiчної теорії

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з «Макроекономіки»        

на тему_________________________________________________

 

 

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки бакалавра

спеціальності_______________________

(освітньо-професійної програми_______

__________________________________)

 __________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

 

Національна шкала ________________   

Кількість балів: _____Оцінка:  ECTS _____

 

                       

                                          

 

  Члени комісії          ________________   ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                             ________________   ___________________________

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                            ________________  ___________________________

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали

 

 

                                                    

 

м.Запоріжжя – 20__ рік

 

 

Додаток Ж

 

Приклад складання реферату на курсову роботу

за темою «Динаміка розвитку споживчого кредитування в Україні».

 

Курсова робота: 42 с., 6 рис.,4 табл., 27 джерел.

Об’єкт дослiдження – банківський споживчий кредит в Україні.

Предмет дослідження – процес розвитку споживчого кредитування населення України.

Мета роботи – поглиблення та узагальнення теоретико-методичних засад функціонування банківського споживчого кредиту та його розвитку в сучасних умовах.

Метод дослiдження – діалектичний метод наукового пізнання, метод теоретичного узагальнення, системного аналізу, синтезу, методи статистичного та математичного аналізу, методи порівняльного аналізу.

В роботі досліджуються теоретичні та практичні аспекти надання споживчого кредиту. Розкривається сутність споживчого кредиту, фактори, що на нього впливають. Узагальнено підходи щодо класифікації споживчих кредитів. Проаналізовано особливості споживчого кредиту в Україні. Проаналізовано сучасний стан банківського споживчого кредиту, визначено основні тенденції розвитку споживчого кредиту в Україні. Окреслено основні проблеми з питань кредитування населення та шляхи їх подолання.

 

СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ, КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, БАНК, СПОЖИВЧІ ПОТРЕБИ, КІНЦЕВЕ СПОЖИВАННЯ.

 

 

 

Додаток З

Приклад оформлення вступу

за темою «Валютний ринок та валютний курс».

 

ВСТУП

Валютні відносини є однією з найбільш складних сфер ринкового господарства, оскільки в них зосереджені проблеми національної і світової економіки. В умовах глобалізації постійно збільшуються міжнародні потоки товарів, послуг і особливо капіталів і кредитів.

Валютний ринок та його регулювання займає провідне місце в економічній політиці держави. Валютне регулювання може стимулювати економічний розвиток у країні та відповідно впливати на стан окремих секторів, галузей і підприємств, а також на місце держави на світовому ринку. Зміни ж в економіці країни та її міжнародному становищі, у свою чергу, впливають на розвиток валютних відносин й відповідним чином вносять коригування у валютну політику, що проводиться в державі.

Валютний ринок забезпечує своєчасне здійснення міжнародних  розрахунків, страхування від валютних ризиків, диверсифікацію валютних резервів, валютні інтервенції та отримання прибутків його учасниками у вигляді різниці курсів валют. Отже, питання, пов’язані з валютою та фінансово-валютною системою, є дуже актуальними й важливими, особливо після світової валютної кризи, коли постали проблеми щодо вдосконалення організації та регулювання валютного ринку. При цьому на перший план виходить проведення адекватної валютної політики, що здійснюється центральним банком.

В економічній літературі проблеми валютної системи і валютного ринку висвітлені у працях таких вчених, як А. Демківський, Б.Івасів, С. Боринець, В Козюк. Велику увагу приділено розгляду проблем валютно-курсової політики та регулювання валютного курсу у працях О. Барановського, О. Дзюблюка, О.Береславської, А. Гальчинського, А. Грищенко, І. Крючкової, Б. Лапчука, В. Міщенко, О. Мозгового, О. Петрика, М. Савлука, А. Шаповалова, Т. Шемет.

У цих роботах висвітлені питання в основному стосовно докризового періоду, з огляду на це доцільним є узагальнення інформації щодо роботи міжбанківського та готівкового валютних ринків України у об’єднаному періоді, що передує фінансовій кризі  та охоплює її, й проведення паралельного аналізу дій Національного банку України у сфері курсової політики й валютного регулювання.

Предметом дослідження є сутність валютного курсу та валютного ринку.

Об’єктом дослідження є особливості функціонування та регулювання валютного ринку України.

Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі основних тенденцій та специфічних особливостей валютного ринку та валютного курсу України, а також розробці на цій основі практичних рекомендацій щодо механізму його управління.

Для досягнення поставленої мети у роботі передбачається ряд завдань, головними з яких є:

 • виявлення основних особливостей валютного ринку України, його сучасних розмірів;
 • аналіз структури, основних принципів формування валютного ринку та валютного курсу України та механізму його обслуговування;
 • досліження місця і ролі валюти на фінансовому ринку;
 • вивчення сучасного стану валютного ринку України;
 • дослідження механізму управління валютним ринком та валютним курсом.

Під час виконання завдань курсової роботи використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Зокрема, системного аналізу, аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, графічного та економіко-математичного моделювання. Інформаційною базою дослідження стали законодавчі акти, нормативні документи, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених, періодичні видання, офіційні статистичні дані, матеріали міжнародної статистики.

Додаток И

Приклад оформлення бiблiографiчного опису

 

 

 

Вказуючи літературне джерело – книгу, брошуру – необхідно подати інформацію в такому порядку: прізвище та ініціали авторів (якщо автор не вказаний, то вказуються відомості про інших осіб, що брали участь у випуску книги, а саме: редактора, упорядника або ін.), назва друкованого видання, місце видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок.

 

Схема бібліографічного опису книги одного автора

Заголовок (Прізвище та Ініціали автора). Назва (книги) = Паралельна назва : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище автора (порядок написання Ініціалів та Прізвища автора – у залежності від розташування на титульному аркуші) ; Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів ; перекладачів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Відомості про перевидання. – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок. – (Відомості про серію).

Приклади:

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 

Схема бібліографічного опису книги двох авторів

Заголовок (Прізвище та Ініціали першого автора). Назва (книги) : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище першого, другого авторів ; Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів ; перекладачів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Відомості про перевидання. – Місце (місто) видання  : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок. – (Відомості про серію).

Приклади:

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

 

Схема бібліографічного опису книги трьох авторів

Заголовок (Прізвище та Ініціали першого автора). Назва (книги) : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище першого, другого, третього авторів ; Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів ; перекладачів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Відомості про перевидання. – Місце (місто) видання  : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок. – (Відомості про серію).

Приклади:

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

 

Схема бібліографічного опису книги чотирьох авторів

Назва (книги) : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище першого, другого, третього, четвертого авторів ; Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Відомості про перевидання. – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок. – (Відомості про серію).

Приклади:

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 

Схема бібліографічного опису книги п’яти або більше авторів

Назва (книги) : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище першого, другого, третього авторів) [та ін.] ; (Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Відомості про перевидання. – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок. – (Відомості про серію).

Приклади:

 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Харків : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

 

Схема бібліографічного опису книги без автора (з укладачами та(або) редакторами)

Назва (книги) : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність (Назви установ, що брали участь у створенні документу ; Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів). – Відомості про перевидання. – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок. – (Відомості про серію).

Приклади:

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

 

Схема бібліографічного опису книги багатомного видання

Заголовок (Прізвище та Ініціали автора). Назва (багатотомника) : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище автора(ів) ; Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – Номер тому : Назва тому. – Кількість сторінок. – (Відомості про серію).

Приклади:

 1. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 .– (Джерела з історії науки в Україні).

    Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005–    .– (Серия "Нормативная база предприятия").

    Т. 1. – 2005. – 277 с.

 

Схема бібліографічного опису матеріалів конференцій, з’їздів

(книги без автора (з укладачами та(або) редакторами)

Назва (конференції) : відомості, що відносяться до назви (форма подачі конференції: матеріали, зб. текстів виступів, праці конф., зб. наук. праць, тези), дата проведення конференції, місто / відомості про відповідальність (Назви установ, що брали участь у створенні документу ; Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів). – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок. – (Відомості про серію).

Приклади:

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. : інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).

 

Схема бібліографічного опису словників

(книги з автором або без автора (з укладачами та(або) редакторами)

Заголовок (Прізвище та Ініціали автора). Назва (словника) : відомості, що відносяться до назви (тип словника) / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище автора(ів) ; (Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Відомості про перевидання. – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок. – (Відомості про серію).

Приклади:

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Харків : Халімон, 2006. – 175, [1] с.
 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.
 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.
 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

 

Схема бібліографічного опису законодавчих та нормативних документів

Назва (документа) : відомості, що відносяться до назви (тип документа, дата прийняття, № документа) / відомості про відповідальність (Назви установ – видавників документ ; Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів,  якщо це збірник документів). – Відомості про видання (Офіц.). – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок. – (Відомості про серію).

Приклади:

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

 

Схема бібліографічного опису стандартів

Назва (стандарту) : відомості, що відносяться до назви (позначення стандарту ДСТУ ГОСТ…). – [Чинний від (дата)]. – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок. – (Відомості про серію).

Приклади:

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).

 

Схема бібліографічного опису каталогів

(книги з автором або без автора (з укладачами та(або) редакторами)

Заголовок (Прізвище та Ініціали першого автора). Назва (каталогу) : відомості, що відносяться до назви (каталог) / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище автора(ів) ; (Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Відомості про перевидання. – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок. – (Відомості про серію).

Приклади:

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006–    . – (Серия "Нормативная база предприятия").

    Т. 5. – 2007. – 264 с.

    Т. 6. – 2007. – 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.

Схема бібліографічного опису дисертації

Заголовок (Прізвище та Ініціали автора). Назва (дисертації) : відомості, що відносяться до назви (дис. … доктора (кандидата) … наук : шифр наукової спеціальності) / відомості про відповідальність (Ім’я, По-батькові та Прізвище автора ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.

Приклади:

 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

 

Схема бібліографічного опису автореферата дисертації

Заголовок (Прізвище та Ініціали автора). Назва (автореферата дисертації) : відомості, що відносяться до назви (автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. (канд.) … наук : спец. шифр наукової спеціальності „Назва наукової спеціальності”) / відомості про відповідальність (Ім’я, По-батькові та Прізвище автора ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.

Приклади:

 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

 

Схема бібліографічного опису частини книги (глави, розділу або статті з книги)

Заголовок (Прізвище та Ініціали автора статті (глави). Назва статті (глави) : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище автора(ів) статті (глави) // Заголовок (Прізвище та Ініціали автора книги). Назва (книги) : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище автора(ів) ; Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Місце видання : Видавництво, рік видання. – Сторінки, на яких розміщено статтю (главу).

Приклади:

 1. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.
 2. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Харьков, 2007. – С. 33.
 3. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX–початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Харків, 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.

 

Схема бібліографічного опису статті з журналу або продовжуваного видання

Заголовок (Прізвище та Ініціали автора статті). Назва (статті: відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище автора(ів) статті)  // Назва (журналу). – Рік видання. – Номер журналу. – Сторінки, на яких розміщено статтю.

Приклади:

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.

 

Схема бібліографічного опису статті з газети

Заголовок (Прізвище та Ініціали автора статті). Назва (статті: відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище автора(ів) статті) // Назва (газети). – Рік видання. – Дата (число, місяць) видання (№ газети). – Сторінка(сторінки), на яких розміщено статтю.

Приклади:

 1. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України : Закон України від 28 груд. 2007 р. № 107-VI // Уряд. кур’єр. – 2007. – 31 груд. (№ 247). – С. 3–15.
 2. Рейтинг профессий // Время. – 2008. – 1 февр.
 3. Стегнiй В. Українці – нобелівські лауреати / Віталій Стегнiй // Слобід. край. – 2006. – 16 верес. (№ 103). – С. 20.

 

Схема бібліографічного опису електронних документів

Заголовок (Прізвище та Ініціали автора). Назва [Електронний ресурс] : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище автора(ів) ; Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Визначення виду ресурсу (обсяг). – Місце (місто) видання : Видавництво, рік видання. – (Відомості про серію). – Примітки (Режим доступу : (http://www…). – Джерело заголовку, назви (Загол. з титул. экрану ; Загол. з контейнеру ; Загол. с обкл. відеодиска ; Загол. з техн. документації).

Приклади:

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика). – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.– Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

 

Основна:

1.   Аналітична   економія :  макроекономіка   і   мікроекономіка :  Навч.  Посіб.: У 2  Кн /  За   ред.  С .  Панчишина  і   П .  Островерха .  —  Кн. 1.  Вступ  до  аналітичної економії .  Макроекономіка  –   4 - е   вид .,  випр.  і   доп .  —  К .:  Знання, 2009  –   723  с . 

2.   Макроекономіка:  навч .  посіб. /   О . Я .  Базілінська .  —  Центр  навч .  літ- ри. —  К ., 2005.  —  442  с . 

3.   Макроекономіка  -   2: навч .  посіб.  /  І . Ф .  Радіонова,  Т . В .  Бурлай,  Є . В . Алімпієв .  —  К .;  Кам ' янець- Поділ.:  Аксіома, 2010. —  423  с . 

4.   Макроекономіка:  конспект   лекцій   для  студ .  спец .  " Міжнародна

економіка"  /  Уклад.:  В .  В   Дергачова;  Нац.  техн .  ун- т   України  " Київ .  політехн . ін - т ".  —  К ., 2011 .  —  115  с . 

5.   Макроекономіка:  Навч.  посіб. / В . Д .  Базилевич,  Л . О .  Баластрик.  —  2 - е  вид .,  доповн..  —  К .:  Атіка, 2008. —  367  с .  

6.   Макроекономіка:  навч .  посіб.  /  Т . І .  Іванюк;  Київ .  нац.  ун- т   буд - ва   і  архіт.  —  К ., 2010.  —  112  с . 

7.   Макроэкономика:  учебник   / А . А .  Задоя ,  Ю. Е .  Петруня.  —  3 - е   изд., перераб.  и   доп .  —  К .:  Знання, 2008. —  381  с . 

8.   Макроекономіка  у   формулах,  таблицях   та   графіках :  навч . - метод.  посіб. /  О . Ю.  Дерюгіна,  Н . М .  Скороход,  Т . В .  Хрипун;  ДЗ  "Луган.  нац.  ун- т   ім . Т . Шевченка".  —  Луганськ , 2009. —  215  с . 

9. Савченко  А . Г .,  Макроекономіка: Підручник  –  К .: КНЕУ , 2005 -  441  с .

10. Селищев А . С .,Макроекономика  – СПб « Изд- во   Питер», 2000  -  448  с . 

 

Додаткова:

 1.    Башнянин  Г . І .,  Томашик   Л . С .,  Середа  А . Р .  Макроекономічна  теорія : Навч. посібник /  За   ред  д . е . н .,  проф.  Г . І .  Башняни на   і   к . е . н .,  доц .  Л . С .  Томашик .  –  Львів: “ Новий   Світ   –   2000”, 2005 –   552  с .
 2. Бернанке Б., Абель Э. Макроэкономика. СПб: Питер, 2010 – с..
 3. Бланшар О. Макроэкономика. Издательский дом ВШЭ, 2011 – с..
 4. Вечканов  Г . С .,  Вечканова  Г . Р .  Макроэкономика  . - 8 - е   изд. - М .;  СПб .  и  др.: Питер,2008 . – 288  с . 
 5.    Гальперин  В . М .,  Гребенников  П . Н .,  Леусский  А . И .,  Тарасевич  Л . С . Макроэкономика:  Учебник   /   общ . ред.  Л . С .  Тарасевича   Изд- 2 - е   перер.  и   доп . СПб ,  Изд- во   СПб   ГУЗФ , 1997   –   719  с . 
 6.   Кейнс  Дж.  Общая   теория   занятости  процента   и   денег.  М :  Изд- во 

“ Прогрес”, 1978 

 1.   Макроэкономика:  учебник   /  Агапова  Т .  А .,  Серегина   С .  Ф . - 4 - е   изд., перераб.  и   доп . - М .: Дело  и   Сервис,2001 . - 448  с .   . 
 2.  Мікроекономіка   і   макроекономіка :  Підручник  у  2 ч ./ С .  Будаговська, О. Кілієвич ,  І . Луніна   та   ін .  За   заг. ре д .  С .  Будаговської .  К .:  Основи. 1998
 3.    Микроэкономика.  Макроэкономика:  сборник   кейсов :  учеб .  пособие

для  преподавателей   /  под   ред.  С .  Ф .  Серёгиной,  А .  В .  Аносовой  . - М .:Market DS,2010 .- 384  с . 

 1.  Панчишин  С . М .  Макроекономіка  Навч.  посіб.  К .:  “ Либідь ”,  2001  –  616 с

 

Інформаційні ресурси:

 1. 1.   Державний   центр  зайнятості   України [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
 2. 2.   Державний  служба статистики   України  [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua  
 3. Національний  Банк України[Електронний ресурс].– Режим доступу:  http://www.bank.gov.ua 
 4. 5.   Міністерство  економіки  України[Електронний ресурс].– Режим доступу:   http://www.me.gov.ua/
 5. 6.   Міністерство  фінансів   України[Електронний ресурс].– Режим доступу:   http://www.minfin.gov.ua/ 
 6. Банк міжнародних розрахунків. – http://www.bis.org
 7. Бібліотека Верховної Ради України. – http://lib.rada.gov.ua
 8. Державна науково-технічна бібліотека України. – http://gntb.gov.ua
 9. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. – http://www.ssmsc.gov.ua
 10. Енергетична Хартія. – http://www.encharter.org
 11. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). – http://www.ebrd.com
 12. Євростат. – http://www.eurostat.com
 13. Законодавчі і нормативні акти України – http://www.uazakon.com
 14. Індекс економічної свободи Heritage Foundation. – http://www.heritage.org
 15. Індекс сприйняття корупції Transparency International. – http://www.transparency.org
 16. Інститут Реформ. – http://www.ir.org.ua
 17. Кабінет Міністрів України. – http://www.kmu.gov.ua
 18. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). – http://www.unctad.org
 19. Міжнародна організація з міграції. – http://www.iom.org.ua
 20. Міжнародне енергетичне агентство. – http://www.iea.org
 21. Міжнародний валютний фонд. – http://www.imf.org
 22. Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції. – http://www.me.gov.ua
 23. Міністерство закордонних справ України. – http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/840.htm
 24. Міністерство юстиції України. – http://www.minjust.gov.ua/
 25. Національний банк України. – http://www.bank.gov.ua
 26. Національний інститут стратегічних досліджень. – http://www.niss.gov.ua
 27. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). – http://www.oecd.org
 28. Організація об’єднаних націй. – http://www.un.org
 29. Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). – http://www.bsec-organization.org
 30. Президент України. – http://www.president.gov.ua 
 31. Світова організація торгівлі (СОТ). – http://www.wto.org
 32. Світовий Банк . – http://www.worldbank.org
 33. Світовий економічний форум. – http://www.weforum.org
 34. Україна й Світова організація торгівлі. – http://wto.in.ua
 35. Україна фінансова: Інформаційна база даних. – http://www.ufin.com.ua
 36. Фонд державного майна України. – http://www.spfu.gov.ua
 37. Центр соціально-економічних досліджень CASE-Україна. – http://www.case-ukraine.kiev.ua
 38. Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ). – www.ceinet.org
 39. Чорноморський банк торгівлі та розвитку. – http://www.bstdb.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичне видання

(українською мовою)

 

 

 

 

Колобердянко Іван Іванович

Венгерська Наталя Сергіївна

Дугієнко Наталя Олександрівна

Переверзєва Анна Василівна

 

 

 

 

 
 
МАКРОЕКОНОМІКА

 

Методичні рекомендації

до виконання курсових робіт

для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра

спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійні програми «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Управління персоналом та економіка праці»), спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Облік і аудит», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит», спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійна програма «Маркетинг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: Чеверда С.С.

Відповідальний за випуск: Бабміндра Д.І.

Коректор: Кусакова Ю.О.