Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МАКРОФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________ А.М. Колот

 

«____» ______________ 2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

«МАКРОФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ»

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

освітня програма / спеціалізація

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 8Ф13«Митна справа»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

Розробники:

Котіна Г.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, кафедра фінансів, akotina@ukr.net, cbvs_hk@kneu.edu.ua

Степура М.М. - к.е.н., доцент  кафедри фінансів, кафедра фінансів, mstepura@ukr.net, cbvs_ms@kneu.edu.ua

 

Навчальний план 2018 р.

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2, 2-3

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова(и) викладання

українська та англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© автор(и), 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………………………...

3

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………………………………..

8

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

8

Тема 1……………………………………………………………………………………………..

8

Тема 2……………………………………………………………………………………………..

8

Тема 3……………………………………………………………………………………………

9

Тема 4……………………………………………………………………………………………..

9

Тема 5……………………………………………………………………………………………..

9

Тема 6……………………………………………………………………………………………

9

Тема 7……………………………………………………………………………………………

10

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

10

Тема 8……………………………………………………………………………………………..

10

Тема 9……………………………………………………………………………………………..

11

Тема 10……………………………………………………………………………………………

11

Тема 11……………………………………………………………………………………………

11

Тема 12……………………………………………………………………………………………

12

Тема 13……………………………………………………………………………………………

12

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………….

14

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………………......

14

2.2. Плани семінарських (практичних) занять денної форми навчання……………….

14

2.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……………….

23

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………….

24

3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………..........

24

3.2. Плани контактних занять для студента заочної форми навчання………………....

24

3.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………..

31

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………….

32

4.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………….........

32

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……………….

32

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……

33

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………….

33

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для   самостійної роботи………………………………………………………………………

43

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)………………………………

46

6.1. Структура контрольної (модульної) роботи……………………………………….

46

6.2. Критерії оцінювання підсумкової роботи студента……………………………….

46

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на залік………………………………

48

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………………….

50

7.1.        Основна література ……………………………………………………………...

50

7.2.        Додаткова література ……………………………………………………....……

50

7.3.        Дистанційні курси та інформаційні ресурси ………………………..................

59

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Макрофінансове планування» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Макрофінансове планування» займає чільне місце у підготовці магістрів з фінансів і вивчає конкретну функцію публічного фінансового менеджменту, пов’язану з  планомірним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів держави з метою досягнення та підтримки збалансованості, фінансової стійкості економіки, отримання доходів, прибутків та фінансового забезпечення розв’язуваних економічних та соціальних завдань. Навчальна дисципліна є теоретико-прикладною: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо управління макроекономічної сферою фінансової системи – публічних фінансів; у прикладному плані – інтегрувати отримані базові знання з новітніми технологіями планування фінансових ресурсів держави для формування у студентів практичних навичок ефективного процесу розроблення і затвердження фінансових планів як засобу збалансування фінансових потреб і можливостей держави.

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення навчальної дисципліни «Макрофінансове планування» засновується на опрацюванні блоку економічних наук, знаннях, отриманих з базової фундаментальної дисципліни «Фінанси» та прикладних дисциплін (наук) «Бюджетна система», «Податкова система» і «Місцеві фінанси», «Макрофінансовий аналіз». Вона органічно пов’язана з дисциплінами «Публічний сектор та мультирівневе управління», «Бюджетний менеджмент», «Макрофінансове бюджетування», «Макрофінансовий ризик-менеджмент», «Податковий менеджмент», «Проектне фінансування», «Державний фінансовий контроль», «Управління митними ризиками», які вивчаються під час опанування даного курсу на магістерських програмах.  

Мета дисципліни – формування знань з організації та функціонування фінансового планування на рівні держави, а також набуття практичних навичок з розробки, складання та затвердження планів формування, розподілу та використання фінансових  ресурсів на макрорівні.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни. Навчальна дисципліна «Макрофінансове планування» спрямована на досягнення наступних компетентностей випускника: знання теоретичних та організаційних основ макрофінансового планування; знання прийомів і методів, що використовують в процесі державного фінансового планування, відповідні суб’єкти та доцільність їх використання; здатність розробляти стратегією планування в сфері державних фінансів, та здійснювати моніторинг основних факторів, що впливають на фінансову стійкість та платоспроможність держави; вміння аналізувати фінансові ризики на макрорівні та визначення переваг в процесі прийняття фінансових рішень щодо ефективного формування, розподілу і використання державних фінансових ресурсів; знання технологій та опанування техніки та методики ефективного планування формування фінансових ресурсів, розподілу та використання коштів держави.

Предмет дисципліни – теоретичні та прагматичні аспекти планування публічних фінансів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання теоретичних основ фінансового планування на макрорівні, організаційних засад макрофінансового планування, системи методів та інструментів макрофінансового планування та необхідних умов для реалізації макрофінансового планування.
 2. Уміння здійснювати розрахунок планових показників кожного з видів фінансових планів; обирати необхідні методи та інструменти планування для досягнення найкращого результату; аналізувати та оцінювати показники загальнодержавних планів та планів на рівні розпорядників і одержувачів коштів; здійснювати розрахунки щодо бюджетного планування; оцінювати та управляти ризиками для макрофінансового планування.
 3. Комунікація - здатність працювати у міжнародному просторі,  застосовувати управлінські навички, здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців; організовувати та координувати діяльність структурних підрозділів спеціалізованих органів державного фінансового управління, які відповідають за фінансове планування, здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування, до використання теоретичного та методичного інструментарію для діагностики і моделювання фінансової діяльності на макрорівні, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 4. Автономність та відповідальність продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність держави в цілому чи окремі її складові.

 

 

1. ЗМІСТ навчальної дисципліни ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Поняття, сутність та необхідність макрофінансового планування.

Поняття макрофінансового планування. Суб'єкти, об'єкт і предмет дисципліни «Макрофінансове планування». Сфера застосування макрофінансового планування і його призначення. Сутність та зміст фінансового планування на макрорівні, його відмінність від планування фінансової діяльності і ресурсів мікрорівня.

. Необхідність та завдання макрофінансового планування у сучасних фінансових відносинах макрорівня. Взаємозв’язок фінансової політики держави та макрофінансового планування. Принципи макрофінансового планування: принцип цілеспрямованості та пріоритетності, принцип системності та комплексності, принцип аналогій та наукової обґрунтованості, принцип багаторівневого описання, принцип інформаційної узгодженості, принцип альтернативності, принцип безперервності, принцип верифікації, ефективність планування . Директивне та індикативне фінансове планування, їх поєднання в організації макрофінансового планування.

Теоретичні основи організації макрофінансового планування. Типологія макрофінансового планування: поточне, оперативне та перспективне макрофінансове планування. Види макрофінансового планування: загальнодержавне, регіональне, галузеве (бюджетне, планування позабюджетних фондів, боргове планування), базове (фінансове планування на рівні бюджетних установ та підприємств державного сектору).

Макрофінансове прогнозування як необхідний інструмент для здійснення макрофінансового планування. Поняття макрофінансового прогнозування, методи макрофінансового прогнозування основних показників для наступного здійснення макрофінансового планування.

Тема 2. Організаційні засади макрофінансового планування.

Макрофінансове планування як організаційно-управлінська діяльність, система його здійснення. Взаємозв’язок макрофінансового планування і інших функцій державного фінансового менеджменту. Суб’єкти макрофінансового планування: координуючі, забезпечуючі, контролюючі, виконуючі, пов’язані з плануванням. Система органів, що забезпечують державне фінансове планування, розмежування функцій і повноважень між ними. Українська практика становлення системи макрофінансового планування. Зарубіжний досвід організації макрофінансового планування.

Нормативне регулювання макрофінансового планування в Україні. Ієрархія нормативних документів при макрофінансовому плануванні. Правові та організаційні аспекти складання фінансових планів на макрорівні. Методичне забезпечення реалізації макрофінансового планування в Україні.

Поняття, необхідність і значення рівнів макрофінансового планування. Суб’єкти макрофінансового планування базового рівня. Система довгострокових, поточних і оперативних фінансових планів на макрорівні, їх взаємодоповнюваність.

Оптимальна організація макрофінансового планування, її критерії.

Тема 3. Етапи, методи та інструменти макрофінансового планування.

Процес макрофінансового планування, його зміст та послідовність виконання. Етапи фінансового планування на макрорівні. Багатовимірність вивчення макрофінансового планування: вертикальна статична модель та послідовність виконання етапів. Необхідні умови здійснення макрофінансового планування, найкращий алгоритм та межа досягнення результатів.

Методи макрофінансового планування: метод коефіцієнтів (екстраполяції), метод прямого рахунку, аналітичний метод (індексний метод), балансовий метод, метод оптимізації планових рішень, програмно-цільовий метод, методи економіко-математичного моделювання,  нормативний метод.  Переваги й недоліки основних методів прогнозування та їх призначення для прогнозу макрофінансових показників: методи екстраполяції,  статистичні методи,  методи регресії, метод прямого розрахунку, стохастичні методи, метод експоненціального згладжування, методи прогнозування за допомогою ковзного середнього, економетричне моделювання, експертні методи.

Інструменти макрофінансового планування. Технології  економічного аналізу, які використовуються для макрофінансового фінансового планування: горизонтальний, вертикальний, трендовий та факторний аналіз. Макрофінансове бюджетування. Контролінг фінансів державних підприємств та бюджетних установ.

Послідовність фінансового планування на рівні розпорядників бюджетних коштів, вибір методів та інструментів планування згідно з його завданнями.

Процес фінансового планування в державному секторі економіки. Методи та інструменти державного фінансового планування залежно від завдань державних підприємств. Інструменти планування фінансової діяльності підприємств.

Тема 4. Система фінансових планів на макрорівні в Україні.

Класифікація фінансових планів на макрорівні. Поділ довгострокових, поточних і оперативних фінансових планів за їх призначенням. Вертикальна ієрархія фінансових планів при макрофінансовому плануванні: її необхідність та особливості.

Зміст, призначення та характеристика балансів доходів і витрат державних підприємств, бюджетних установ; балансів доходів і витрат міністерств, відомств, державних комітетів, центральних органів влади; балансів доходів і витрат типових бюджетних установ, окремо та за групами (зведених).

Зміст, призначення та характеристика балансів фінансових ресурсів адміністративних територій: областей, районів, міст, територіальних громад.

Взаємозв’язок балансу фінансових ресурсів і витрат держави та платіжного балансу, їхнє призначення і використання.

Особливості планування державного бюджету та місцевих бюджетів як специфічних фінансових планів макрорівня. Доцільність виокремлення цільових фондів всередині бюджетів та форми їхнього планування.

Необхідність планування фінансових балансів відокремлених державних фінансових ресурсів - позабюджетних фондів.

Тема 5. Макрофінансовий аналіз в системі планування державних фінансів.

Сутність та завдання макрофінансового аналізу при макрофінансовому плануванні. Принципи макрофінансового аналізу: науковість, об’єктивність, системність та комплексність, оперативність, дієвість, ефективність. Показники макрофінансового аналізу: кількісні та якісні, абсолютні та відносні. Класифікація планових макрофінансових показників: основні, похідні, директивні, розрахункові.  Норми та нормативи: обов’язкові та факультативні, узагальнені та деталізовані, матеріальні та фінансові, абсолютні та відносні. Результати фінансового аналізу на державному рівні та їх використання у макрофінансовому плануванні.

Поняття державних пріоритетів, їхнє визначення та зв’язок із макрофінансовим плануванням. Методи аналізу для вибору пріоритетів та можливостей для макрофінансового планування. Діагностика державних пріоритетів в Україні, порівняння декларованих пріоритетів, ранжування пріоритетів за результатами проведеного аналізу.

Прогнозні макрофінансові показники та їх значення в макрофінансовому плануванні. Сценарний макроекономічний аналіз в системі аналізу макрофінансових показників. Використання сценарного аналізу в Україні. Зарубіжний досвід складання та використання фінансових сценаріїв.

Інструментарій аналізу даних про доходи і видатки державного сектору економіки. Дослідження та методика оцінки бюджетних показників: доходи, видатки, дефіцит, борг на державному та місцевому рівнях.

Фінансовий аналіз використання ресурсів держави, застосування його результатів у макрофінансовому плануванні.

Тема 6. Стратегічне макрофінансове планування.

Стратегічне планування державної політики як основа для реалізації наступного етапу макрофінансового планування. Застосування планування для зосередження матеріальних, трудових та фінансових ресурсів держави на досягненні визначеної у стратегічних документах мети.

Загальнодержавне та галузеве стратегічне планування. Поняття стратегії і тактики. Види стратегічних документів, їхня ієрархія та роль у реалізації планування. Принципи організації макрофінансового стратегічного планування. Українська практика складання довгострокових програм, прогнозів. Основні проблеми розробки таких документів: розпорошення відповідальності за виконання, відсутність пріоритезації та зв’язку з наявними фінансовими ресурсами. Особливий вид стратегічних програм – державні цільові програми.

Досвід зарубіжних країн у складанні стратегічних документів, місце довгострокових фіскальних стратегій у системі стратегічних документів. Шляхи удосконалення практики стратегічного планування в Україні: оптимізація існуючої неефективної системи та впровадження практики стратегічного планування.

Реалізація державної стратегії головним розпорядником коштів шляхом розробки плану надання бюджетних послуг. Підходи до формування стратегії: угода про надання послуг, стратегічний план.

Поняття стратегічного плану діяльності головного розпорядника – зарубіжний досвід. Структура стратегічного плану: обов`язкові та додаткові елементи. Характеристика основних компонентів стратегічного плану: головної мети, цілей, завдань та заходів. Відмінність стратегій головного розпорядника від його завдань та заходів. Індикатори виконання стратегічного плану. Взаємозв’язок очікуваних результатів (індикаторів), заявлених у стратегічному плані, з макроекономічними показниками економічного і соціального розвитку країни та з державними стандартами надання послуг.

 Тема 7. Поточне та оперативне макрофінансове планування.

Необхідність застосування поточного та оперативного макрофінансового планування, його місце в макрофінансовому плануванні. Відмінності поточних планів від їх оперативного коригування. Використання результатів стратегічних планів та макроекономічних прогнозів під час поточного та оперативного планування. Види поточних та оперативних планів в Україні, взаємозв’язок між їхніми розробниками та плановими документами.

Сфера застосування, розробка та складання поточних фінансових планів у макрофінансовому плануванні. Система поточних фінансових планів та призначення кожного з них. Коригування, пов’язування із супутніми документами і конкретизація поточних фінансових планів.

Розробка оперативних фінансових документів у державному секторі економіки. Форми, послідовність їх складання. Призначення оперативних фінансових документів. Створення і підтримка дієвої системи контролю і аналізу, розробка процедури внесення змін до оперативних фінансових планів.

Реалізація оперативного фінансового планування у періоди економічної кризи або при виникненні форсмажорних обставин: техногенні катастрофи, стихійні лиха, військові конфлікти.

Контроль за виконанням фінансових планів на макрорівні: сутність, значення, інструментарій.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема 8. Організація та зміст бюджетного планування в системі макрофінансового планування.

Місце бюджетних планів в системі макрофінансового планування. Види бюджетних планів та методи бюджетного планування.

Формати бюджетів: постатейний, за функціями і за програмами. Терміни бюджетного планування: середньострокові і річні бюджети. Методика визначення бюджетних показників при плануванні. Бюджетні прогнози як частина бюджетних планів. Статичні та ковзні середньострокові бюджети.

Організація бюджетного планування. Взаємозв’язок планування бюджетних доходів та бюджетних видатків. Значення запиту головного розпорядника коштів для бюджетного плану. Бюджетна програма як основна одиниця сучасного бюджетного планування. Врахування бюджетних обмежень при бюджетному плануванні.

Реалії бюджетного планування в Україні в умовах високого соціального навантаження на бюджет. Обґрунтованість та особливості планування поточних видатків бюджету. Особливості планування капітальних видатків бюджету. Необхідність планування видатків розвитку з бюджетів.

Планування кредитування та фінансування бюджетів.

Тема 9. Концепція бюджетування на макрорівні.

Поняття макрофінансового бюджетування як технології найбільш ефективного управління бюджетними ресурсами з використанням найпрогресивніших методів бюджетного планування. Зв’язок бюджетування з макрофінансовим плануванням. Умови макрофінансового бюджетування: система послуг, які надає держава у особі розпорядників коштів; значна свобода розпорядника при плануванні фінансових потоків при високій відповідальності за результати планування своєї діяльності.

Система програмних документів на макрорівні та здійснення фінансового програмування.

Планування бюджетів у складі програмно-цільового бюджетування в Україні, його аналоги у зарубіжних країнах. Інструменти бюджетування у макрофінансовому плануванні: середньострокові бюджети, .стратегічні плани розпорядників коштів, бюджетні запити, бюджетні програми. Методи оцінки та вибору програм, які включаються в бюджетний план.

Система фінансових потоків суб’єкта господарювання державного сектору економіки, їх характеристика. Поняття та функції бюджетування на рівні державних підприємств. Завдання та інструменти бюджетування на рівні державних підприємств.

Тема 10. Фінансове планування державних цільових фондів.

Необхідність виділення цільових фондів для підвищення ефективності макрофінансового планування. Поняття цільового фонду, його ознаки, організаційні підходи до його планування. Бюджетні та позабюджетні цільові фонди. Види державних цільових фондів: економічні, соціальні (страхові), науково-дослідні, стабілізаційні (резервні).

Система планування цільових державних фондів в Україні. Планування цільових фондів у складі бюджетів. Дія принципу збалансованості при здійснення видатків з Державного бюджету України на фінансування державних цільових фондів.

Покриття з бюджету частини витрат Пенсійного фонду України. Вплив демографічної ситуації в Україні на збалансованість Пенсійного фонду України у довгостроковій перспективі. Особливості планування Пенсійного фонду.

Пошук оптимальної системи цільових фондів в умовах реформ державних фінансів. Реформування пенсійної системи. Витрати бюджетів на загальнодержавне соціальне страхування, їх планування та критерії ефективності. Альтернативні способи фінансування виплат на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Необхідність планування науково-дослідних та інноваційних цільових фондів.

Виділення бюджетних цільових фондів. Спеціальний фонд бюджету в Україні: особливості його функціонування і перешкоди для бюджетування.

Стабілізаційний фонд бюджету як один із видів економічних цільових фондів. Доцільність стабілізаційного фонду в Україні: невдалий досвід і можливі шляхи створення.

Досвід зарубіжних країн у плануванні та використанні коштів стабілізаційного фонду бюджету. Дискусійні питання щодо мети і напрямів використання коштів такого фонду.

Тема 11. Особливості планування фінансових потоків суб’єктів державного сектора економіки.

Фінансовий план підприємства державного сектору економіки. Місце фінансових планів підприємств та установ з державною або комунальною формою власності у системі макрофінансового планування. Особливості, терміни і завдання планування фінансових потоків підприємства з державною формою власності. Періодичність планування, методи планування, види планів.

Органи,  уповноважені  управляти  державним  майном, державними  комерційними та казенними підприємствами,  корпоративними  правами  держави, акціонерними,  холдинговими  компаніями  та  іншими  суб'єктами  господарювання,  у статутному  фонді  яких більше  50  відсотків  акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніми підприємствами. Фонд державного майна України, його значення в плануванні фінансової діяльності підприємств державного сектору економіки.

Завдання фінансового планування підприємств державного сектору економіки: виконання робіт та надання послуг: збереження самоокупності, не обов’язкова значна прибутковість. Завдання планування фінансових потоків бюджетних установ у мережі головного розпорядника коштів: виконання робіт та надання послуг у межах державних функцій та із збереженням державних стандартів за бюджетні кошти, без отримання прибутку.

Організація фінансового планування головних розпорядників коштів та підприємств з державною або комунальною власністю.Послідовність та етапи фінансового планування на підприємствах та установах, їх зв’язок із бюджетним періодом. Роль прогнозування у фінансовому плануванні на підприємствах та установах державного сектору економіки, його реалізація. Документальне оформлення фінансового планування на підприємствах та установах з державною формою власності.

Механізм державного замовлення у макрофінансовому плануванні. Організація планування та принципи процедури здійснення державних закупівель.

Тема 12. Ризик-менеджмент розробки планових документів макрорівня.

Ризик як об’єктивна складова макрофінансового середовища та можливості його врахування під час макрофінансового планування. Природа, сутність та класифікація фінансових ризиків макрорівня.

Сфери застосування ризик-менеджменту у макрофінансовому плануванні: ризики отримання доходів, ризики неефективного використання видатків, ризики погіршення макроекономічних показників, боргові ризики, валютні ризики. Політичні ризики та особливості управління ними при макрофінансовому плануванні.

Сутність та зміст ризиків в державному секторі економіки. Критерії ефективності державного сектора економіки. Виконання фінансових планів суб’єктами господарювання державного сектора. Аналіз ризиків на основі оцінки фінансового стану державного підприємства та ефективності його управління. Бізнес-план розвитку підприємства: соціально-економічні наслідки реалізації бізнес-плану.  Критерії визначення оптимального варіанта реформування підприємства: ефект реформування, бюджетний ефект; господарський (комерційний) ефект; соціально-економічний ефект; еколого-економічний ефект; ефект капіталізації підприємства. Прогнозування наслідків та оцінка впливу на стан фінансової безпеки держави приватизації деяких категорій підприємств.

Оцінка ризиків та їх врахування в макрофінансових планах. Інструментарій кількісної оцінки фінансового ризику держави. Сценарний аналіз та аналіз чутливості як інструмент державного фінансового ризик-менеджменту. Розробка сценаріїв макрофінансових планів з врахуванням ризиків.

Фінансова безпека держави як один з основних критеріїв макрофінансового планування. Фінансові ризики та фінансова безпека держави. Інтегрований ризик-менеджмент та система оперативного реагування щодо ризиків на макрорівні.

Тема 13. Світові моделі фінансового планування на макрорівні.

Досвід макрофінансового планування таких країн як Франція, Польща, Російська федерація. Особливості та негативні наслідки фінансового планування у Греції, Японії, Аргентині. Система фінансових планів зарубіжних країн: загальноприйняті спільні елементи та особливості кожної країни. Типові поєднання планових документів зарубіжних країн. Централізовані фонди держави ( в т.ч. бюджети) та державне господарство в розвинених країнах. Фінансова політика Європейського союзу, організація фінансового планування в ЄС та в країнах його членах.

Моделі оцінки фіскальної стійкості держави за рекомендаціями міжнародних фінансових інституцій та організацій. Циклічно-скоригований баланс. Моделі боргового ризик-менеджменту у світі. Огляд практики фінансового планування та управління ризиками в секторі державного менеджменту в країнах з розвиненою економікою: досвід Канади та Великобританії, Австралії та Нової Зеландії. Світовий досвід побудови інституційних систем управління державною власністю (Швеція, Австрія, Італія).

Система державних фінансових програм у розвинених країнах, рівень її деталізації та вибір пріоритетів для макрофінансового планування. Соціально-орієнтоване планування: основною одиницею для розрахунку є громадянин. Планування, орієнтоване на виконання державою її функцій: основною одиницею для планування є державні заходи.

Світовий досвід встановлення рівня врахування при плануванні показників фінансової безпеки держави.

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

2.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) Макрофінансове планування

для студентів освітньо-професійної програми/спеціалізації «Митна справа»

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1. Сутність та необхідність макрофінансового планування

2

2

Практичне заняття 2. Організаційні засади макрофінансового планування

4

3

Семінарське заняття 3. Етапи, методи та інструменти фінансового планування на макрорівні

2

4

Практичне заняття 4. Система фінансових планів на макрорівні в Україні

2

5

Практичне заняття 5. Макрофінансовий аналіз в системі планування державних фінансів

2

6

Семінарське заняття 6. Стратегічне макрофінансове планування

4

7

Семінарське заняття 7. Поточне та оперативне макрофінансове планування

2

8

Контрольна  (модульна) робота № 1

10

Змістовий модуль №2

9

Семінарське заняття 9. Організація та зміст бюджетного планування в системі макрофінансового планування

4

10

Практичне заняття 10. Концепція бюджетування на макрорівні

4

11

Практичне заняття 11. Фінансове планування державних цільових фондів

4

12

Семінарське заняття 12. Особливості планування фінансових потоків суб’єктів державного сектора економіки

2

13

Семінарське заняття 13. Ризик-менеджмент розробки планових документів макрорівня

4

14

Семінарське заняття 14. Світові моделі фінансового планування на макрорівні

4

15

Контрольна  (модульна) робота № 2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

60

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітична записка стосовно практичної ситуації за обраною темою наукового дослідження

10

2. Побудова структурованого, схематичного конспекта-презентації з проблемними аспектами обраного питання дисципліни

10

3. Підготовка розрахункових завдань за заданою тематикою

10

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

40

РАЗОМ БАЛІВ:

100

       

 

 

2.2. Плани семінарських (практичних занять) денної форми навчання

Основними видами навчальних занять, на яких студентами 5 курсу вивчається та засвоюється матеріал з дисципліни «Макрофінансове планування»,  є:

1) лекція;

2) практичне (семінарське) заняття;

3) контактне заняття.

4) консультація.

Лекція покликана формувати у студентів основи знань з  «Макрофінансового планування», а також визначати напрям, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять і самостійної роботи студентів з цієї дисципліни.

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів і презентації на підставі індивідуально виконаних завдань. На практичному занятті з «Макрофінансового планування» викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень досліджуваної дисципліни  і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань.

Для підвищення рівня підготовки і розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів 5 курсу під час викладання дисципліни «Макрофінансове планування» застосовується індивідуальне навчальне заняття та консультації. Індивідуально-консультаційна робота проводиться для посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності та спрямування її в потрібному руслі. Індивідуально-консультаційна робота студентів проводиться в аудиторному режимі,  згідно з розкладом консультацій. В аудиторії викладач надає методичні рекомендації з вивчення тем курсу, формулює питання по кожній темі, які має опрацювати студент. На кожному консультаційному занятті викладач робить опитування по темі з метою з’ясування, чи засвоєно студентом, той чи інший матеріал, чи займається студент, взагалі, самостійним вивченням курсу, чи виконав він завдання, надане на попередній консультації. На консультаційних заняттях розв’язуються задачі, з’ясовуються всі незрозумілі студенту питання. Окремі консультаційні заняття присвячуються підготовці до написання контрольної (модульної) роботи. Викладач знайомить з переліком питань, що виносяться на контрольну (модульну) роботу, з вимогами щодо викладення питань в контрольній (модульній) роботі, узагальнює в цілому матеріал по логічно-завершеній частині курсу, яка виноситься на контрольну (модульну) роботу, ще раз звертає увагу на більш складні та важливі моменти.

Важливим завданням індивідуальних консультацій є забезпечення індивідуального підходу до навчання кожного студента, можливість врахувати та розкрити його особистісні риси та уміння.

Індивідуально-консультативна робота здійснюється у формі:

індивідуальних консультацій з питань дисципліни;

консультацій  щодо вимог до виконання та захисту завдань, що винесені для самостійної роботи студентів;

консультацій  щодо наукової роботи студентів.

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Макрофінансове планування» проводиться для денної форми навчання.

За складеним на початку семестру графіком індивідуально-консультативної роботи викладачем проводяться:

- обов'язкові консультації з самостійної роботи, на яких відбуваються перевірка ходу виконання індивідуальних завдань та захист завдань, що винесені на поточний контроль;

- цільові консультації перед виконанням письмової роботи в аудиторії, їх призначення у тому, щоб скоригувати роботу студентів при підготовці до написання письмової роботи у потрібному напрямку.

На розсуд викладача можуть проводитися активні консультації з метою підготовки та проведення ділової гри, роботи в малих групах або презентації результатів наукових завдань, складених лекцій чи аналітичних записок студентами.

У науці «Макрофінансове планування» індивідуально-консультативна робота стосується підготовки студентів до семінарів, тобто викладач повинен відслідковувати сучасні тенденції розвитку предмету дисципліни. Під час консультацій акцентувати увагу студентів на актуальні проблемні та дискусійні питання щодо макрофінансового планування, які слід прояснити.

Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами здійснюється відповідно до графіка, складеного кафедрою, в якому визначено форми індивідуально-консультативної роботи, а також час проведення занять та аудиторія (які узгоджуються з навчальним відділом). Графік проведення індивідуально-консультативної роботи доводиться до відома студентів на початку вивчення дисципліни.

Для денної форми навчання з дисципліни «Макрофінансове планування» передбачено проведення семінарських та практичних занять згідно навчального плану та розкладу занять. Метою семінарського заняття є організація обговорення зі студентами тих тем дисципліни, які винесені на семінарські заняття. Семінарські заняття з дисципліни «Макрофінансове планування»  проводяться у формі співбесіди студентів з викладачем, обговорення та розв’язку проблемних питань. Практичні заняття мають на меті організацію викладачем детального розгляду студентами окремих теоретичних положень дисципліни «Макрофінансового планування»  та формування навичок їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань у вигляді вирішення ситуаційних задач та розгляду їх результатів, роботи з кейсами, підготовки аналітичних записок тощо.

 Глобальні компетентності дисципліни: систематизувати інформацію про державні фінансові ресурси та відносини, які виникають в процесі макрофінансового планування, правильно інтерпретувати її; розробляти та складати фінансові плани, їх аналізувати та правильно інтерпретувати; критично мислити, генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Загальні компетентності дисципліни:

 • інструментальні
 1. Здатність проводити розрахунки планових макрофінансових показників;
 2. Вміння виокремлювати, аналізувати та оцінювати фінансові ризики держави;
 3. Володіння навичками з вибору, поєднання та застосування методів фінансового планування в органах державного управління та на державних підприємствах;
 4. Навики управління інформацією щодо планування (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).
 5. Розв’язання проблем за допомогою макрофінансового планування.
 6. Прийняття рішень про розподіл фінансових ресурсів держави.
 • міжособистісні
 1. Здатність до організації і планування аналітичної роботи щодо отримання максимальних результатів від макрофінансового планування.
 2. Взаємодія (робота в команді).
 3. Здатність працювати в міжнародному середовищі (із закордонними класифікаторами інформації).
 • системні
 1. Уміння враховувати суб’єктивні чинники при прийнятті рішень у макрофінансовому плануванні.
 2. Навички до розробки та складання бюджетних планів та балансів фінансових ресурсів територій та держави, фінансових планів бюджетних установ Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 3. Здатність обирати пріоритети при макрофінансовому плануванні.
 4. Володіння сучасними технологіями макрофінансового планування та його вдосконалення.

Заняття 1.

Тема: Сутність та необхідність макрофінансового планування.

Фахові компетентності:

- визначати сутність фінансового планування на макрорівні, знати відмінність від планування фінансової діяльності і фінансових ресурсів суб’єктів мікрорівня;

- виокремлювати та правильно інтерпретувати принципи макрофінансового планування;

 - правильно визначати та застосовувати методи макрофінансового прогнозування.

 Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: розгорнута бесіда, дискусія з елементами аналізу, розв’язання проблемних питань, виконання ситуаційних завдань.

 Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Сутність фінансового планування на макрорівні,.
 2. Необхідність, завдання та принципи макрофінансового планування..
 3. Основи організації планування на макрорівні фінансової системи.
 4. Типологія макрофінансового планування.
 5. Поняття та методи макрофінансового прогнозування.

Виконання практичних та ситуаційних завдань.

Охарактеризувати взаємозв’язок та відмінність макрофінансового планування від планування фінансової діяльності і фінансових ресурсів суб’єктів мікрорівня. Встановити розбіжності в трактуваннях основних понять на різних рівнях планування фінансової системи.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [4, 5,6, 7, 8, 11, 17, 22, 30,34, 49, 50, 54,57]

Заняття 2.

Тема: Організаційні засади макрофінансового планування.

Фахові компетентності:

 • знати організацію процесу фінансового планування  держави;
 • виокремлювати та правильно інтерпретувати нормативно-правове забезпечення на макрорівні;
 • визначати суб’єктів в сфері планування державних фінансів, їх права та обов’язки.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: дискусія з елементами аналізу, колоквіум, відповіді і захист досліджень.

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Макрофінансове планування як організаційно-управлінська діяльність.
 2. Суб’єкти макрофінансового планування.
 3. Нормативне забезпечення фінансового планування на макрорівні.
 4. Система довгострокових, поточних і оперативних фінансових планів на макрорівні, їх взаємодоповнюваність.
 5. Оптимальна організація макрофінансового планування, її критерії.

Виконання практичних та ситуаційних завдань.

Систематизувати  нормативно-правове та інструктивно-методичне забезпечення державного фінансового планування в Україні. Виявити дискусійні положення та неврегульовані питання окремих законодавчих актів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [3,4,5, 6, 17, 20, 26, 27, 28, 34-44, 47, 48, 57,85, 87, 93, 101, 107, 111-118, 120]

Заняття 3.

Тема: Етапи, методи та інструменти фінансового планування на макрорівні.

Фахові компетентності:

- знати особливості етапів розробки, складання та затвердження фінансових планів в державному секторі економіки;

- розуміти організацію макрофінансового планування, вміти пояснювати взаємозв’язки між його суб’єктами;

- вміти застосовувати на практиці методи планування державних фінансів;

- знати переваги і недоліки технологій макрофінансового планування.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар - конференція з презентаціями виконаних завдань, колоквіум

 Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Макрофінансове планування як процес, його зміст та послідовність виконання.
 2. Методи планування на макрорівні: метод коефіцієнтів (екстраполяції), метод прямого рахунку, аналітичний метод (індексний метод), балансовий метод, метод оптимізації планових рішень, програмно-цільовий метод, методи економіко-математичного моделювання,  нормативний метод. 
 3. Переваги й недоліки основних методів прогнозування та їх призначення для прогнозу макрофінансових показників..

4. Технології  планування державних фінансів.

5. Процес фінансового планування в державному секторі економіки.

Виконання практичних та ситуаційних завдань.

На основі обраного методу планування та звітних даних Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України проаналізувати залежність між зростанням цін на енергоресурси, невиконанням державних цільових програм і прогнозних показників Державного бюджету України.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 29, 30, 45, 119, 121]

Заняття 4.

Тема: Система фінансових планів на макрорівні в Україні.

Фахові компетентності:

- визначати сутність фінансових планів на макрорівні, їх види;

- розуміти організацію складання, призначення та давати характеристику балансам фінансових ресурсів суб’єктів економіки;

- оцінювати взаємозв’язок між балансом фінансових ресурсів держави та платіжного балансу;

- знати особливості планування централізованих фондів держави.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Прес-конференція, розв’язання практичних завдань.

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Класифікація фінансових планів на макрорівні.
 2. Зміст та призначення балансів фінансових ресурсів суб’єктів державного сектора економіки
 3. Характеристика балансів фінансових ресурсів адміністративних територій.
 4. Баланс доходів і витрат держави та платіжний баланс: взаємозв’язок , призначення і використання.
 5. Особливості планування централізованих фондів держави як специфічних фінансових планів макрорівня.

Виконання практичних та ситуаційних завдань.

За даними квартального та річного звітів Державної казначейської служби України, Міністерства фінансів, служби статистики та Національного Банку України за останні три роки оцінити взаємозв’язок між балансом доходів і витрат держави та платіжним балансом.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [6, 8, 9, 20, 22, 26, 27, 32, 34, 35, 107,108, 122-126]

Заняття 5.

Тема: Макрофінансовий аналіз в системі планування державних фінансів.

Фахові компетентності:

- визначати сутність завдання та принципи макрофінансового аналізу;

- розуміти показники макрофінансового аналізу, вміти їх розраховувати та інтерпретувати;

- встановлювати та оцінювати державні пріоритети;

- застосовувати сценарний аналіз в практиці розробки фінансових планів.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Ділова гра, робота в малих творчих групах.

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Сутність, завдання та принципи макрофінансового аналізу при макрофінансовому плануванні.
 2. Показники макрофінансового аналізу: кількісні та якісні, абсолютні та відносні, основні та похідні, директивні та розрахункові.  
 3. Поняття та діагностика державних пріоритетів, зв’язок із макрофінансовим плануванням.
 4. Сценарний макроекономічний аналіз в системі аналізу макрофінансових показників.
 5. Інструментарій аналізу даних про доходи і видатки державного сектору економіки.

Виконання практичних та ситуаційних завдань.

За даними річних звітів органів фінансового управління  за останні три роки визначити кількісні та якісні, абсолютні та відносні, основні та похідні, директивні та розрахункові.  Пояснити їх взаємозв’язок.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [1, 9, 11, 15, 16, 17, 26, 30, 45, 51, 55, 60, 61, 64, 65, 67, 75, 77, 79, 80, 88, 98]

Заняття 6.

Тема: Стратегічне макрофінансове планування

Фахові компетентності:

- знати принципи організації та види макрофінансового стратегічного планування;

- розуміти різні види стратегічних документів, їхню підпорядкованість та роль у реалізації планування на макрорівні;

- орієнтуватися в  методиці розробки стратегічного плану діяльності головного розпорядника бюджетних коштів.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – колоквіум, робота в малих творчих групах.

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Стратегічне планування державної політики як основа для реалізації макрофінансового планування.
 2. Принципи організації та види макрофінансового стратегічного планування.
 3. Види стратегічних документів, їхня ієрархія та роль у реалізації планування на макрорівні
 4. Поняття стратегічного плану діяльності головного розпорядника бюджетних коштів.
 5. Досвід зарубіжних країн у складанні стратегічних документів.

Виконання практичних та ситуаційних завдань.

Проаналізувати вітчизняні реалії та досвід зарубіжних країн у складанні стратегічних документів. Зазначити можливості вдосконалення державного фінансового стратегічного планування в Україні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [18, 19, 20, 26, 27, 31, 34, 35, 46, 51, 56, 73, 91, 93, 94, 104]

Заняття 7.

Тема: Поточне та оперативне макрофінансове планування

Фахові компетентності:

- визначати сутність та необхідність застосування поточного та оперативного макрофінансового планування;

- знати порядок розробки та складання поточних та оперативних фінансових планів на макрорівні;

- здійснювати  моніторинг та коригування фінансових  планів держави;

- розуміти послідовність складання та форми оперативних фінансових документів у державному секторі економіки.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – «мозковий штурм», дискусія з елементами аналізу, розв’язання практичних завдань.

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Зміст та необхідність застосування поточного та оперативного макрофінансового планування.
 2. Порядок розробки та складання поточних та оперативних фінансових планів на макрорівні.
 3. Форми оперативних фінансових документів у державному секторі економіки, послідовність їх складання.
 4. Контроль за виконанням фінансових планів на макрорівні: сутність, значення, інструментарій.

 

Виконання практичних та ситуаційних завдань.

Відстежити реалізація оперативного макрофінансового планування у періоди економічної кризи або при виникненні форсмажорних обставин (техногенні катастрофи, стихійні лиха, військові конфлікти) в вітчизняній практиці та світовому просторі. Зазначити спільні риси та відмінності, зробити висновки.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [6, 7, 28, 58, 68, 71, 77, 90, 105, 106, 108, 119, 120, 121,122]

Заняття 8.

Контрольна (модульна) робота за темами 1-7.

Заняття 9.

Тема:

Фахові компетентності:

- визначати види бюджетних планів та застосовувати методи бюджетного планування;

- розуміти організацію бюджетного планування, знати суб’єктів бюджетного процесу, їх права та обов’язки;

- здійснювати  моніторинг та оцінку бюджетних показників, розробляти  статичні та ковзні середньострокові бюджети;

- знати особливості та механізм планування дохідної та видаткової частини бюджету

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – розгорнута бесіда, дискусія з елементами аналізу, колоквіум.

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Сутність, завдання та організація бюджетного планування.
 2. Види бюджетних планів та методи бюджетного планування.
 3. Бюджетні прогнози як частина бюджетних планів. Статичні та ковзні середньострокові бюджети.
 4. Особливості планування доходів та видатків бюджету.
 5. Засади планування кредитування та фінансування бюджетів.

Виконання практичних та ситуаційних завдань.

За даними фінансової звітності Державної казначейської служби України за останні п’ять років визначити показники виконання Державного бюджету України. Розробити план на наступний рік, враховуючи зміни соціально-економічного розвитку та напрями державної політики України.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [6, 7, 13, 18, 20, 25-28, 31, 46, 51, 58, 68, 73, 74, 76-82, 88-92, 94, 95, 97, 100, 102, 104, 120]

Заняття 10.

Тема: Концепція бюджетування на макрорівні.

Фахові компетентності:

- визначати сутність, завдання та принципи макрофінансового бюджетування;

- розуміти взаємозв’язок бюджетування із стратегічним плануванням;

- здійснювати аналіз та оцінку бюджетних програм;

- знати призначення та види бюджетів суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: розв’язання практичних завдань, дискусія з елементами аналізу.

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Сутність, завдання та принципи макрофінансового бюджетування.
 2. Взаємозв’язок бюджетування із стратегічним плануванням.
 3. Планування бюджетів у складі програмно-цільового бюджетування.
 4. Методи оцінки та вибору програм, які включаються в бюджетний план.
 5. Поняття та функції бюджетування на рівні державних підприємств.

Виконання практичних та ситуаційних завдань.

На основі даних окремої бюджетної програми за останні три роки оцінити показники ефективності, затрат, якості та результату використання бюджетних коштів за даним напрямом. Зробити висновки та пропозиції щодо можливості подальшого фінансування в плановому періоді даного заходу.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [6, 7, 13, 18, 20, 25-28, 31, 46, 51, 58, 68, 73, 74, 76-82, 88-92, 94, 95, 97, 100, 102, 104, 120]

Заняття 11.

Тема: Фінансове планування державних цільових фондів

Фахові компетентності:

- визначати ознаки цільових фондів держави, знати організаційні підходи до їх планування;

- розуміти порядок планування цільових фондів у складі бюджетів;

- здійснювати  оцінку ефективності планового рівня витрати бюджетів на загальнодержавне соціальне страхування;

- розуміти необхідність планування науково-дослідних та інноваційних цільових фондів.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – дискусія з елементами аналізу. Робота в малих творчих групах.

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Поняття цільового фонду, його ознаки, організаційні підходи до його планування.
 2. Планування цільових фондів у складі бюджетів.
 3. Особливості планування Пенсійного фонду.
 4. Витрати бюджетів на загальнодержавне соціальне страхування, їх планування та критерії ефективності.
 5. Необхідність планування науково-дослідних та інноваційних цільових фондів.

Виконання практичних та ситуаційних завдань.

За даними зведеної фінансової звітності фондів соціального страхування за останні п’ять років визначити показники виконання їх фінансових планів та скласти очікуваний обсяг їх фінансові ресурсів та напрямів використання коштів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [17, 22, 24, 27, 48,  87, 88, 107, 116, 123-126]

Заняття 12.

Тема: Особливості планування фінансових потоків суб’єктів державного сектора економіки.

Фахові компетентності:

- визначати сутність та призначення фінансового плану підприємства державного сектору економіки;

- знати роль Фонду державного  майна України в плануванні фінансової діяльності підприємств державного сектору економіки

- розуміти порядок складання та  затвердження фінансових планів державних підприємств;

- здійснювати  планування фінансових ресурсів бюджетних установ;

- розуміти організацію планування та принципи процедури здійснення державних закупівель.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – бесіда, розв’язання практичних  завдань та ситуаційних вправ.

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Сутність та призначення фінансового плану підприємства державного сектору економіки.
 2. Фонд державного  майна України, його значення в плануванні фінансової діяльності підприємств державного сектору економіки.
 3. Завдання та організація фінансового планування бюджетних установ.
 4. Порядок складання та  затвердження фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств.
 5. Контроль за виконанням фінансових планів суб’єктів державного сектору економіки..
 6. Організація планування та принципи процедури здійснення державних закупівель.

Виконання практичних та ситуаційних завдань.

За даними зведеної фінансової звітності підприємств державного сектору економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі за останні п’ять років визначити показники виконання фінансових планів державних підприємств та рівень відрахувань до Державного бюджету України. Визначити та охарактеризувати виявлені тенденції, зробити прогноз фінансових ресурсів на три роки.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [32, 33, 37, 45, 49, 50, 54, 55, 57, 60, 63, 65, 66, 67, 69-71, 72, 86, 92, 106, 119]

Заняття 13.

Тема: Ризик-менеджмент розробки планових документів макрорівня.

Фахові компетентності:

- розуміти технологію ризик-менеджменту розробки планових документів макрорівня;

- знати практику управління ризиками в секторі державного фінансового менеджменту в країнах з розвиненою економікою;

- здійснювати оцінку ризиків та їх врахування в макрофінансових планах;

- визначати наслідки ризиків на фінансову безпеку держави, враховуючи  їх в макрофінансовому плануванні.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: «Мозковий штурм», дискусія з елементами аналізу

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Ризик як об’єктивна складова макрофінансового середовища та можливості його врахування під час макрофінансового планування. 
 2. Ризик-менеджмент в стратегічному фінансовому плануванні на макрорівні.
 3. Сутність та зміст ризиків в державному секторі економіки. Виконання фінансових планів суб’єктами господарювання державного сектора.
 4. Оцінка ризиків та їх врахування в макрофінансових планах.
 5. Фінансові ризики та фінансова безпека держави.

Виконання практичних та ситуаційних завдань.

Проаналізувати залежність між зростанням цін на енергоресурси, невиконанням державних цільових програм і прогнозними показниками Державного бюджету України на основі звітних даних Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [1, 16, 52, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 72, 75, 84, 96]

Заняття 14.

Тема: Світові моделі фінансового планування на макрорівні.

Фахові компетентності:

- знати особливості  фінансового планування на макрорівні в розвинених країнах;

- орієнтуватися в організації фінансового планування в ЄС та в країнах його членах;

- знати систему державних фінансових програм у розвинених країнах, рівень її деталізації та вибір пріоритетів для макрофінансового планування;

- визначати можливості застосування світової практики в складанні фінансових планів в Україні.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: розгорнута бесіда, дискусія з елементами аналізу, колоквіум.

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

1. Система фінансових планів зарубіжних країн: загальноприйняті спільні елементи та особливості кожної країни.

2.  Соціально-орієнтоване планування та планування, орієнтоване на виконання державою її функцій.

3. Організація фінансового планування в ЄС та в країнах його членах.

4. Моделі оцінки фіскальної стійкості держави за рекомендаціями міжнародних фінансових інституцій та організацій. Циклічно-скоригований баланс.

5. Система державних фінансових програм у розвинених країнах, рівень її деталізації та вибір пріоритетів для макрофінансового планування.

Види робіт: відповіді і захист досліджень.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-16]

Заняття 15.

Контрольна (модульна) робота за темами 8-13.

 

2.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою програмою.

У студентів денної форми навчання спеціалізації «Митна справа» завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів, з них 40 балів захисту індивідуальних видів робіт, що передбачені робочою програмою. За відповіді (виступи, участь в роботі міні-груп) на аудиторних заняттях повинно виставлятись не менше 40 балів для денної форми навчання, 20 балів за написання контрольних (модульних) робіт.

При контролі виконання завдань, передбачених картою самостійної роботи, для студентів денної форми навчання оцінці підлягають:

 1. рівень знань, продемонстрований при виконанні завдання (25%);
 2. рівень проведеного аналізу (25%);
 3. правильність проведеного аналізу (25%);
 4. відповідність змісту завдання висновкам студента щодо нього (25%).

При контролі відповідей (виступів) на аудиторних заняттях оцінці підлягають:

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях (35%);
 • активність при обговореннях (дискусіях) проблемних питань, що винесені на практичні заняття (консультації) (35%);
 • конструктивна участь у діловій грі або мозковому штурмі з питань поставленої проблеми (30%).

                Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні) роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з навчальною дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання заліку і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркова) Макрофінансове планування

для студентів освітньо-професійної програми/спеціалізації «Митна справа»

заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

Змістовий модуль №1

1

Контактне заняття 1. Сутність та необхідність макрофінансового планування

2

2

Контактне заняття 2. Організаційні засади макрофінансового планування

4

3

Контактне заняття 3. Етапи, методи та інструменти фінансового планування на макрорівні

2

4

Контактне заняття 4. Система фінансових планів на макрорівні в Україні

4

5

Контактне заняття 5. Макрофінансовий аналіз в системі планування державних фінансів

2

6

Контактне заняття 6. Стратегічне макрофінансове планування

4

7

Контактне заняття 7. Поточне та оперативне макрофінансове планування

4

8

Контрольна  (модульна) робота № 1

10

Змістовий модуль №2

9

Контактне заняття 9. Організація та зміст бюджетного планування в системі макрофінансового планування

4

10

Контактне заняття 10. Концепція бюджетування на макрорівні

4

11

Контактне заняття 11. Фінансове планування державних цільових фондів

4

12

Контактне заняття 12. Особливості планування фінансових потоків суб’єктів державного сектора економіки

4

13

Контактне заняття 13. Ризик-менеджмент розробки планових документів макрорівня

2

14

Контрольна  (модульна) робота № 2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

60

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітична записка стосовно практичної ситуації за обраною темою наукового дослідження

10

2. Побудова структурованого, схематичного конспекта-презентації з проблемними аспектами обраного питання дисципліни

10

3. Підготовка розрахункових завдань за заданою тематикою

10

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

40

РАЗОМ БАЛІВ:

100

       

 

 

3.2. Плани контактних занять для студента заочної форми навчання

 

Для заочної форми навчання з дисципліни «Макрофінансове планування» передбачено проведення семінарських та практичних занять у формі контактних занять,  які передбачають гнучке поєднання (симбіоз) усіх сучасних форм проведення навчальних занять (лекцій, семінарських, практичних, індивідуальних) і методів викладання, таких як: інтерактивно-комунікативні заняття з використанням мультимедійних засобів, предметні і міждисциплінарні тренінги, кейси, ситуаційні вправи, ділові ігри, дистанційні форми навчання тощо. Контактні заняття роблять навчальний процес гнучким з огляду на місце і час його проведення, вибір матеріалу і доступність до нього; дозволяють враховувати індивідуальні запити та інтереси студентів. Контактні заняття, передбачені для заочної форми навчання, проводяться згідно з навчальним планом та розкладом. Метою контактного заняття є  організація обговорення зі студентами базових положень тем дисципліни з метою засвоєння необхідних теоретичних понять, та обговорення проблемних практичних питань. які студентам щойно були розказані на лекції упродовж контактного заняття. Контактні заняття з дисципліни «Макрофінансове планування» проводяться переважно у формах: міні-лекцій різних видів, співбесіди студентів з викладачем, дискусії з елементами аналізу, опрацювання практичного матеріалу, мозкового штурму, обговорення результатів їхньої самостійної наукової роботи.

Робота студента на контактних заняттях включає виконання практичних завдань у вигляді вирішення ситуаційних задач та розгляду їх результатів, роботи з кейсами, підготовки аналітичних записок, розв’язання проблемних завдань, вирішення ситуаційних вправ, розгорнутої бесіди тощо.

Глобальні компетентності дисципліни: систематизувати інформацію про державні фінансові ресурси та відносини, які виникають в процесі макрофінансового планування, правильно інтерпретувати її; розробляти та складати фінансові плани, їх аналізувати та правильно інтерпретувати; критично мислити, генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Загальні компетентності дисципліни:

 • інструментальні - здатність проводити розрахунки планових макрофінансових показників; вміння виокремлювати, аналізувати та оцінювати фінансові ризики держави; володіння навичками з вибору, поєднання та застосування методів фінансового планування в органах державного управління та на державних підприємствах; навики управління інформацією щодо планування (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем за допомогою макрофінансового планування; прийняття рішень про розподіл фінансових ресурсів держави.
 • міжособистісні - здатність до організації і планування аналітичної роботи щодо отримання максимальних результатів від макрофінансового планування; взаємодія (робота в команді); здатність працювати в міжнародному середовищі (із закордонними класифікаторами інформації).
 • системні - уміння враховувати суб’єктивні чинники при прийнятті рішень у макрофінансовому плануванні; навички до розробки та складання бюджетних планів та балансів фінансових ресурсів територій та держави, фінансових планів бюджетних установ; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність обирати пріоритети при макрофінансовому плануванні; володіння сучасними технологіями макрофінансового планування та його вдосконалення.

 

Заняття під час установчої сесії

Контактні заняття 1-2

Тема: Сутність та необхідність макрофінансового планування. Організаційні засади макрофінансового планування

Фахові компетентності:

- визначати сутність фінансового планування на макрорівні, знати відмінність від планування фінансової діяльності і фінансових ресурсів суб’єктів мікрорівня;

- виокремлювати та правильно інтерпретувати принципи макрофінансового планування;

 - правильно визначати та застосовувати методи макрофінансового прогнозування;

 • знати організацію процесу фінансового планування  держави;
 • виокремлювати та правильно інтерпретувати нормативно-правове забезпечення на макрорівні;
 • визначати суб’єктів в сфері планування державних фінансів, їх права та обов’язки.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: міні-лекція (конспект), міні-семінар – розгорнута бесіда, тестовий контроль знань

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Сутність фінансового планування на макрорівні.
 2. Необхідність, завдання та принципи макрофінансового планування.
 3. Основи організації планування на макрорівні фінансової системи.
 4. Типологія макрофінансового планування.
 5. Поняття та методи макрофінансового прогнозування.
 6. Макрофінансове планування як організаційно-управлінська діяльність.
 7. Суб’єкти макрофінансового планування.
 8. Нормативне забезпечення фінансового планування на макрорівні.
 9. Система довгострокових, поточних і оперативних фінансових планів на макрорівні, їх взаємодоповнюваність.
 10. Оптимальна організація макрофінансового планування, її критерії.

Опрацювання практичного матеріалу

Охарактеризувати взаємозв’язок та відмінність макрофінансового планування від планування фінансової діяльності і фінансових ресурсів суб’єктів мікрорівня. Встановити розбіжності в трактуваннях основних понять на різних рівнях планування фінансової системи.

Систематизувати  нормативно-правове та інструктивно-методичне забезпечення державного фінансового планування в Україні. Виявити дискусійні положення та неврегульовані питання окремих законодавчих актів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [3,4,5, 6, 17, 20, 26, 27, 28, 34-44, 47, 48, 49, 50, 54, 57,85, 87, 93, 101, 107, 111-118, 120]

Контактні заняття 3-5.

Тема: Етапи, методи та інструменти фінансового планування на макрорівні. Система фінансових планів на макрорівні в Україні. Макрофінансовий аналіз в системі планування державних фінансів.

Фахові компетентності:

- знати особливості етапів розробки, складання та затвердження фінансових планів в державному секторі економіки;

- розуміти організацію макрофінансового планування, вміти пояснювати взаємозв’язки між його суб’єктами;

- вміти застосовувати на практиці методи планування державних фінансів;

- знати переваги і недоліки технологій макрофінансового планування;

 - визначати сутність фінансових планів на макрорівні, їх види;

- розуміти організацію складання, призначення та давати характеристику балансам фінансових ресурсів суб’єктів економіки;

- оцінювати взаємозв’язок між балансом фінансових ресурсів держави та платіжного балансу;

- знати особливості планування централізованих фондів держави.

- визначати сутність завдання та принципи макрофінансового аналізу;

- розуміти показники макрофінансового аналізу, вміти їх розраховувати та інтерпретувати;

- встановлювати та оцінювати державні пріоритети;

- застосовувати сценарний аналіз в практиці розробки фінансових планів.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: міні-лекція (конспект), міні-семінар – розгорнута бесіда, виконання практичних завдань,  підготовка конспекту лекції, дискусія з елементами аналізу,  робота в малих творчих групах,  вирішення ситуаційних задач

Кількість годин: згідно тематичного плану

 План заняття:

 1. Сутність, завдання та принципи макрофінансового аналізу при макрофінансовому плануванні.
 2. Показники макрофінансового аналізу: кількісні та якісні, абсолютні та відносні, основні та похідні, директивні та розрахункові.  
 3. Поняття та діагностика державних пріоритетів, зв’язок із макрофінансовим плануванням.
 1. Сценарний макроекономічний аналіз в системі аналізу макрофінансових показників.
 2. Інструментарій аналізу даних про доходи і видатки державного сектору економіки.
 3.  Макрофінансове планування як процес, його зміст та послідовність виконання.
 4. Методи планування на макрорівні: метод коефіцієнтів (екстраполяції), метод прямого рахунку, аналітичний метод (індексний метод), балансовий метод, метод оптимізації планових рішень, програмно-цільовий метод, методи економіко-математичного моделювання,  нормативний метод. 
 5. Переваги й недоліки основних методів прогнозування та їх призначення для прогнозу макрофінансових показників.
 6. Технології  планування державних фінансів.
 7. Процес фінансового планування в державному секторі економіки.
 8. Класифікація фінансових планів на макрорівні.
 9. Зміст та призначення балансів фінансових ресурсів суб’єктів державного сектора економіки
 10. Характеристика балансів фінансових ресурсів адміністративних територій.
 11. Баланс доходів і витрат держави та платіжний баланс: взаємозв’язок,  призначення і використання.
 12. Особливості планування централізованих фондів держави як специфічних фінансових планів макрорівня.

Опрацювання практичного матеріалу

За даними річних звітів органів фінансового управління  за останні три роки визначити кількісні та якісні, абсолютні та відносні, основні та похідні, директивні та розрахункові.  Пояснити їх взаємозв’язок.

На основі обраного методу планування та звітних даних Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України проаналізувати залежність між зростанням цін на енергоресурси, невиконанням державних цільових програм і прогнозних показників Державного бюджету України.

За даними квартального та річного звітів Державної казначейської служби України, Міністерства фінансів, служби статистики та Національного Банку України за останні три роки оцінити взаємозв’язок між балансом доходів і витрат держави та платіжним балансом.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [1, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 45, 51, 55, 60, 61, 64, 65, 67, 75, 77, 79, 80, 88, 98, 107,108, 119, 121, 122-126]

Контактні заняття 6-8.

Тема: Стратегічне макрофінансове планування.  Поточне та оперативне макрофінансове планування

Фахові компетентності:

- знати принципи організації та види макрофінансового стратегічного планування;

- розуміти різні види стратегічних документів, їхню підпорядкованість та роль у реалізації планування на макрорівні;

- орієнтуватися в  методиці розробки стратегічного плану діяльності головного розпорядника бюджетних коштів;

- визначати сутність та необхідність застосування поточного та оперативного макрофінансового планування;

- знати порядок розробки та складання поточних та оперативних фінансових планів на макрорівні;

- здійснювати  моніторинг та коригування фінансових  планів держави;

- розуміти послідовність складання та форми оперативних фінансових документів у державному секторі економіки.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: міні-лекція (конспект), міні-семінар – дискусія, виконання тестового контролю,  підготовка конспекту лекції, дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних задач

Кількість годин: згідно тематичного плану

План заняття:

 1. Стратегічне планування державної політики як основа для реалізації макрофінансового планування.
 2. Принципи організації та види макрофінансового стратегічного планування.
 3. Види стратегічних документів, їхня ієрархія та роль у реалізації планування на макрорівні
 4. Поняття стратегічного плану діяльності головного розпорядника бюджетних коштів.
 5. Досвід зарубіжних країн у складанні стратегічних документів. Зміст та необхідність застосування поточного та оперативного макрофінансового планування.
 6. Порядок розробки та складання поточних та оперативних фінансових планів на макрорівні.
 7. Форми оперативних фінансових документів у державному секторі економіки, послідовність їх складання.
 8. Контроль за виконанням фінансових планів на макрорівні: сутність, значення, інструментарій.

Опрацювання практичного матеріалу

Проаналізувати вітчизняні реалії та досвід зарубіжних країн у складанні стратегічних документів. Зазначити можливості вдосконалення державного фінансового стратегічного планування в Україні.

Відстежити реалізація оперативного макрофінансового планування у періоди економічної кризи або при виникненні форс-мажорних обставин (техногенні катастрофи, стихійні лиха, військові конфлікти) в вітчизняній практиці та світовому просторі. Зазначити спільні риси та відмінності, зробити висновки.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [6, 7, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 46, 51, 56, 58, 68, 71, 73, 77, 90, 91, 93, 94, 104, 105, 106, 108, 119, 120, 121,122]

Контактні заняття 10-13.

Тема: Концепція бюджетування на макрорівні. Фінансове планування державних цільових фондів.

Фахові компетентності:

- визначати види бюджетних планів та застосовувати методи бюджетного планування;

- розуміти організацію бюджетного планування, знати суб’єктів бюджетного процесу, їх права та обов’язки;

- здійснювати  моніторинг та оцінку бюджетних показників, розробляти  статичні та ковзні середньострокові бюджети;

- знати особливості та механізм планування дохідної та видаткової частини бюджету

- визначати сутність, завдання та принципи макрофінансового бюджетування;

- розуміти взаємозв’язок бюджетування із стратегічним плануванням;

- здійснювати аналіз та оцінку бюджетних програм;

- знати призначення та види бюджетів суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

 - визначати ознаки цільових фондів держави, знати організаційні підходи до їх планування;

- розуміти порядок планування цільових фондів у складі бюджетів;

- здійснювати  оцінку ефективності планового рівня витрати бюджетів на загальнодержавне соціальне страхування;

- розуміти необхідність планування науково-дослідних та інноваційних цільових фондів.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: міні-лекція (конспект), міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, виконання ситуаційних завдань.

Кількість годин: згідно тематичного плану

План заняття:

 1. Сутність, завдання та організація бюджетного планування.
 2. Види бюджетних планів та методи бюджетного планування.
 3. Бюджетні прогнози як частина бюджетних планів. Статичні та ковзні середньострокові бюджети.
 4. Особливості планування доходів та видатків бюджету.
 5. Засади планування кредитування та фінансування бюджетів.
 6. Сутність, завдання та принципи макрофінансового бюджетування.
 7. Взаємозв’язок бюджетування із стратегічним плануванням.
 8. Планування бюджетів у складі програмно-цільового бюджетування.
 9. Методи оцінки та вибору програм, які включаються в бюджетний план.
 10. Поняття та функції бюджетування на рівні державних підприємств.
 11. Планування цільових фондів у складі бюджетів.
 12. Особливості планування Пенсійного фонду.
 13. Витрати бюджетів на загальнодержавне соціальне страхування, їх планування та критерії ефективності.
 14. Необхідність планування науково-дослідних та інноваційних цільових фондів.

Опрацювання практичного матеріалу

За даними фінансової звітності Державної казначейської служби України за останні п’ять років визначити показники виконання Державного бюджету України. Розробити план на наступний рік, враховуючи зміни соціально-економічного розвитку та напрями державної політики України.

На основі даних окремої бюджетної програми за останні три роки оцінити показники ефективності, затрат, якості та результату використання бюджетних коштів за даним напрямом. Зробити висновки та пропозиції щодо можливості подальшого фінансування в плановому періоді даного заходу.

За даними зведеної фінансової звітності фондів соціального страхування за останні п’ять років визначити показники виконання їх фінансових планів та скласти очікуваний обсяг їх фінансові ресурсів та напрямів використання коштів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [6, 7, 13, 18, 20, 22, 24, 25-28, 31, 46, 51, 58, 68, 73, 74, 76-82, 87, 88-92, 94, 95, 97, 100, 102, 104, 120]

Контактні заняття 14-15.

Тема: Особливості планування фінансових потоків суб’єктів державного сектора економіки.Світові моделі фінансового планування на макрорівні

Фахові компетентності:

- визначати сутність та призначення фінансового плану підприємства державного сектору економіки;

- знати роль Фонду державного  майна України в плануванні фінансової діяльності підприємств державного сектору економіки

- розуміти порядок складання та  затвердження фінансових планів державних підприємств;

- здійснювати  планування фінансових ресурсів бюджетних установ;

- розуміти організацію планування та принципи процедури здійснення державних закупівель.

- розуміти технологію ризик-менеджменту розробки планових документів макрорівня;

- знати практику управління ризиками в секторі державного фінансового менеджменту в країнах з розвиненою економікою;

- здійснювати оцінку ризиків та їх врахування в макрофінансових планах;

- визначати наслідки ризиків на фінансову безпеку держави, враховуючи  їх в макрофінансовому плануванні.

- знати особливості  фінансового планування на макрорівні в розвинених країнах;

- орієнтуватися в організації фінансового планування в ЄС та в країнах його членах;

- знати систему державних фінансових програм у розвинених країнах, рівень її деталізації та вибір пріоритетів для макрофінансового планування;

- визначати можливості застосування світової практики в складанні фінансових планів в Україні.

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: міні-лекція (конспект), міні-семінар – «мозковий штурм», розв’язання практичних  завдань та ситуаційних вправ.

Кількість годин: згідно тематичного плану

План заняття:

 1. Сутність та призначення фінансового плану підприємства державного сектору економіки.
 2. Фонд державного  майна України, його значення в плануванні фінансової діяльності підприємств державного сектору економіки.
 3. Завдання та організація фінансового планування бюджетних установ.
 4. Порядок складання та  затвердження фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств.
 5. Контроль за виконанням фінансових планів суб’єктів державного сектору економіки..
 6. Організація планування та принципи процедури здійснення державних закупівель.
 7. Ризик як об’єктивна складова макрофінансового середовища та можливості його врахування під час макрофінансового планування. 
 8. Ризик-менеджмент в стратегічному фінансовому плануванні на макрорівні.
 9. Сутність та зміст ризиків в державному секторі економіки. Виконання фінансових планів суб’єктами господарювання державного сектора.
 10. Оцінка ризиків та їх врахування в макрофінансових планах.
 11. Фінансові ризики та фінансова безпека держави.
 12. Система фінансових планів зарубіжних країн: загальноприйняті спільні елементи та особливості кожної країни.
 13. Соціально-орієнтоване планування та планування, орієнтоване на виконання державою її функцій.
 14. Організація фінансового планування в ЄС та в країнах його членах.
 15. Моделі оцінки фіскальної стійкості держави за рекомендаціями міжнародних фінансових інституцій та організацій. Циклічно-скоригований баланс.
 16. Система державних фінансових програм у розвинених країнах, рівень її деталізації та вибір пріоритетів для макрофінансового планування.

Опрацювання практичного матеріалу

За даними зведеної фінансової звітності підприємств державного сектору економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі за останні п’ять років визначити показники виконання фінансових планів державних підприємств та рівень відрахувань до Державного бюджету України. Визначити та охарактеризувати виявлені тенденції, зробити прогноз фінансових ресурсів на три роки.

Проаналізувати залежність між зростанням цін на енергоресурси, невиконанням державних цільових програм і прогнозними показниками Державного бюджету України на основі звітних даних Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [32, 33, 37, 45, 49, 50, 54, 55, 57, 60, 63, 65, 66, 67, 69-71, 72, 75, 84, 86, 92, 96, 106, 119]

Заняття під час екзаменаційної сесії

Контактне заняття 16

Тема: Написання контрольного (модульного) завдання. Захист виконаних між сесіями самостійних індивідуальних робіт.

Фахові компетентності:

- визначати сутність і зміст макрофінансового планування, відслідковувати його еволюцію;

- виокремлювати та правильно інтерпретувати складові та етапи макрофінансового планування;

- розрізняти стратегічне, поточне та оперативне фінансове планування на макрорівні та їхні особливості;

 • виконувати практичні завдання із макрофінансового планування. навики управління інформацією щодо макрофінансових процесів та явищ (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).
 • розв’язання проблем при макрофінансовому плануванні.
 • прийняття рішень про формування фінансових ресурсів держави та перспективні напрями їх використання.

Вид заняття: Контрольна (модульна) робота. Дискусія.

Види робіт: Робота в малих творчих групах. Захист досліджень.

 

3.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

У студентів заочної форми навчання спеціалізації «Митна справа» завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів, з них 40 балів захисту індивідуальних видів робіт, що передбачені робочою програмою. За відповіді (виступи, участь в роботі міні-груп) на аудиторних заняттях повинно виставлятись не менше 40 балів для заочної форми навчання, 20 балів за написання контрольних (модульних) робіт.

При контролі виконання завдань, передбачених картою самостійної роботи, для студентів денної форми навчання оцінці підлягають:

 1. рівень знань, продемонстрований при виконанні завдання (25%);
 2. рівень проведеного аналізу (25%);
 3. правильність проведеного аналізу (25%);
 4. відповідність змісту завдання висновкам студента щодо нього (25%).

При контролі відповідей (виступів) на аудиторних заняттях оцінці підлягають:

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на контактних заняттях (35%);
 • активність при обговореннях (дискусіях) проблемних питань, що винесені на контактні заняття (консультації) (35%);
 • конструктивна участь у діловій грі або мозковому штурмі з питань поставленої проблеми (30%).

Студенти заочної форми навчання мають право отримати 60 балів поточного контролю на контактних заняттях в межах установчої сесії, виконуючи різні види робіт:

 • за написання конспекту лекцій 2 бал на 1 занятті;
 • участь у дискусії (розгорнутій бесіді)  - 3 бали на 1 занятті;
 • тестовий контроль або виконання ситуаційних вправ - 4 бали на 1 занятті,

та пройти підсумковий контроль у формі письмової контрольної (модульної) роботи, який максимально оцінюється у 20 балів.

В міжсесійний період на заняттях в «День заочника» (2 та 4 субота кожного місяця навчального семестру) студенти мають право отримати ще 20 балів за виконання і захисту завдань самостійної роботи студента (10 балів) та за науково-дослідну діяльність (роботу) вибором студента (10 балів). За необхідності (але не обов’язково) викладач може провести співбесіду із студентом за темою виконаного завдання у аудиторії під час занять, згідно із розкладом сесії.

Результати поточного та підсумкового контролю знань студентів оформлюються під час останнього семінарського заняття та вносяться до заліково-екзаменаційної відомості.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Згідно навчального плану дистанційна форма навчання за дисципліною «Макрофінансове планування» не передбачена.

 

5.  індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної фахової літератури, нормативно-правових документів, публічної офіційної інформації стосовно планових показників, а також виконанні навчальних завдань із застосуванням різних методів та інструментів оцінки, вибору, планування та прогнозування. У ході самостійної роботи студент повинен за допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу з відповідної теми, виконати навчальні завдання. Це сприяє засвоєнню навчального матеріалу в повному обсязі згідно з програмою, та послідовному формуванню у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Для врахування особливостей сприйняття кожного студента, під час опрацювання лекційного матеріалу, та навчальної і навчально-методичної літератури, застосовуються методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Макрофінансове планування»: підготовка проблемних лекцій, семінари-конференції, семінари-дискусії, ділова гра, мозковий штурм, моделювання.

Самостійна робота студентів з дисципліни «Макрофінансове планування» передбачає  такі форми:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу: навчальної та навчально-методичної літератури, додаткової фахової літератури з питань макрофінансового планування;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- переклад іноземних публікацій за темами дисципліни під час підготовки до занять;

- виконання домашніх завдань;

- підготовка до семінарських (практичних) занять у відповідності з їх видами, в т.ч. до колоквіумів;

- підготовка до опитувань та контрольних робіт як форм поточного контролю;

- вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

- виконання наукового завдання з елементами пошукової роботи та розрахунків за обраною темою дисципліни;

- виконання інших індивідуальних завдань;

- участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах, семінарах та гуртках.

- систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням контрольних (модульних) робіт та екзаменом.

Індивідуальні завдання студент виконує, попередньо ознайомившись з їх переліком у карті самостійної роботи, з вимогами до них, узгодивши тему з викладачем та отримавши консультацію щодо виконання індивідуального завдання.

 

5.1. ВИМОГИ до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Проведення колоквіумів з дисципліни «Макрофінансове планування»

 

Проведення колоквіуму передбачає самостійну підготовку студентів до визначеної теми, виходячи з переліку питань для самостійного вивчення програмного матеріалу.

Для підготовки до усного обговорення запропонованих тем, студент повинен використовувати спеціальну літературу, яка стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях та на офіційних сайтах Служби статистики України, Кабінету Міністрів України та профільних міністерств, Національного банку України, науково-дослідних інституцій, звітах про фінансово-господарську діяльність бюджетних установ, підприємств і фінансово-кредитних установ. Слід користуватися іншомовними джерелами, офіційними Інтернет-сторінками державних органів та вишів інших країн, он-лайн бібліотеками, матеріалами Інтернет-конференцій. Однак, інформацію слід критично опрацьовувати та перевіряти на актуальність.

 

Орієнтовні питання для підготовки до колоквіумів:

 1. Завдання макрофінансового планування, його місце в державному фінансовому менеджменті.
 2. Суб’єкти макрофінансового планування та їх взаємодія.
 3. Функції суб’єктів макрофінансового планування.
 4.  Зарубіжний досвід організації макрофінансового планування.
 5. Система нормативних документів, що регулюють макрофінансове планування в Україні.
 6. Рівні марофінансового планування та необхідність їх виокремлення.
 7. Ефективність макрофінансового планування та її вимірювання.
 8. Вивчення макрофінансового планування в статичній моделі та динамічно - у взаємозв’язку етапів.
 9. Методи прогнозування при макрофінансовому плануванні.
 10. Методи макрофінансового планування: можливості та обмеження кожного з них.
 11. Застосування технологій економічного аналізу в макрофінансовому плануванні.
 12. Особливості фінансового планування на підприємствах з державною формою власності.
 13. Поняття стратегії і тактики у макрофінансовому плануванні, їхній взаємозв’язок.
 14. Державна стратегія та можливості, які вона надає при макрофінансовому плануванні.
 15. Стратегія окремого розпорядника коштів: її необхідність у макрофінансовому плануванні.
 16. Місце і роль бюджетного планування в макрофінансовому плануванні.
 17. Критерії оптимальної організації макрофінансового планування.
 18. Макрофінансове планування цільових фондів.
 19. Поняття фінансової безпеки держави та її врахування при макрофінансовому плануванні.
 20. Система послуг, які надає держава, та їх врахування при макрофінансовому плануванні.

 

Виконання індивідуального наукового завдання з елементами пошукової роботи та розрахунків за обраною темою дисципліни

 

Виконання індивідуального наукового завдання з елементами пошукової роботи та розрахунків за обраною темою дисципліни — одна з основних форм індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Макрофінансове планування». Мета виконання завдання полягає у закріпленні, систематизації та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом упродовж вивчення окремих тем. Для цього студенти самостійно обирають тему роботи відповідно до бази проходження переддипломної практики, і разом з викладачем формулюють тему роботи. При цьому конкретні аспекти робіт не повинні повторюватись у одній групі студентів.

Виконання завдання дає можливість студентові навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної літератури, виявляти взаємозв’язок із теоретичними основами дисципліни та практичними ситуаціями, обирати способи аналізу фінансових показників при плануванні. Захист завдання дозволить глибше зрозуміти особливості макрофінансового планування як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Студент також набуває навичок обробки і логічного викладу матеріалу, проведення критичного аналізу за темою дослідження тощо.

В процесі підготовки дослідження студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні джерела, статистичні та інші матеріали в яких розглядаються питання обраної теми.

Вимоги до змісту дослідження

Підготовка дослідження включає такі етапи: вибір теми дисципліни та формулювання напряму дослідження, складання плану дослідження, , консультація з викладачем, вивчення літературних джерел за темою, добір і вивчення спеціальних (прагматичних) матеріалів за темою, добір фактичного і статистичного матеріалу та його обробка, оформлення списку літератури, захист/презентація перед групою або передання його викладачеві для оцінювання.

В захисті/презентації студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст дослідження, показати чіткі результати аналізу статистичних та інших матеріалів, зробити на його основі обґрунтовані висновки.

Для оформлення дослідження студент надає:

1. письмову роботу (обсягом не більше 15 -20 сторінок А4);

2. презентацію в програмі PowerPoint ( бажано на ноутбуку або планшеті).

Письмова робота повинна містити: титульний аркуш, зміст (узгоджений з викладачем), основну частину, список використаних джерел.

Титульний аркуш роботи містить: найменування вищого навчального закладу і кафедри, де виконана робота; назву роботи; прізвище, ім’я та по батькові студента з назвою факультету, якого курсу, шифром і найменуванням спеціальності; науковий ступінь, вчене звання або посада, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника; місто і рік.

Зміст подають на початку доповіді. Він повинен відповідати плану і відображати суть теми, що розглядається. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, якщо вони мають заголовок.

Основна частина доповіді складається з розділів, які визначені в завданні  з обов’язковим посиланням на літературні джерела.

Другий теоретичний розділ – пошуковий стосовного наявного (сучасного) стану справ за напрямком дослідження. В кінці роботи  формулюють висновки із стислим викладенням наукових і практичних результатів.

Зміст теоретичних розділів основної частини доповіді має відповідати сучасному рівню розвитку економічної дисципліни. У текстовій частині повинні бути систематизовані всі питання, передбачені планом теми доповіді. Особливо слід звернути увагу на викладення матеріалу у схемах.

Всі розділи повинні бути пов’язані між собою. Висвітлення питань плану дослідження слід супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з діючої практики. Необхідно також показати уміння співставляти різні підходи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, обробленого і узагальненого фактичного матеріалу.

Письмова робота повинна бути грамотно та охайно надрукована або написана чітким розбірливим почерком. Виправлення, закреслювання, вставлення, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому (чистовому) тексті не дозволяються.

Слід уникати в роботі дублювання тексту підручника або іншого джерела. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень і суперечностей між окремими положеннями роботи. Студент повинен повною мірою виявити свої знання, узагальнити теоретичні знання та досвід практичної роботи. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень. Доповіді, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання або оцінюються аж до «незадовільно» за рішенням викладача.

Презентація повинна наочно, чітко, зрозуміло пояснювати логіку розрахунків другого та третього розділів дослідження. Презентація повинна містити слайд-заголовок, систематизовану інформацію та коротко сформульовані висновки за дослідженням. Обсяг – не більше 10 слайдів.

Вибір напрямку дослідження

Вибір напрямку дослідження студенти здійснюють самостійно з урахуванням прагматичної складової дисципліни та можливостей використання практичних матеріалів для підготовки дипломної роботи, але за тематикою дисципліни «Макрофінансове планування». Тема обов’язково попередньо, на початку семестру, узгоджується з викладачем, тоді ж визначається терміни виконання дослідження та його захисту/перевірки за рішенням викладача.

Підбір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну та спеціальну літературу з напряму дослідження студент підбирає самостійно, використовуючи для цього список літератури, наведений в кінці робочої програми та бібліотечний каталог, нормативну базу з місця проходження переддипломної практики.

Рецензування і захист письмової роботи та презентації

Письмову роботу рецензує викладач кафедри фінансів, який веде семінарські та практичні заняття по науці. Якщо рецензія схвальна, то письмова робота допускається до захисту.

Якщо письмова робота та/або презентація виконана з порушенням наведених вище вимог, її повертають для доопрацювання. До другого варіанту студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Дату і час захисту наукового дослідження встановлює викладач, який веде семінарські та практичні заняття. Письмова робота зараховується та виставляється відповідна оцінка тільки за підсумками виступу перед групою або співбесіди її автора з викладачем.

 завдання з дисципліни «Макрофінансове планування»

Міні-група 1

 

Планування бюджетних надходжень

 

Завдання 1. Організаційно-правове забезпечення бюджетного планування

1. На рисунку у вигляді схеми показати організаційну структуру Міністерства фінансів України та визначити його основні функції та завдання, що стосуються бюджетного планування:

2. Охарактеризувати нормативно-правове та інформаційне забезпечення бюджетного планування.

Систематизувати в наступному вигляді нормативно-правові акти, що регламентують діяльність з планування та оцінки бюджетних показників:

Назва нормативного документу

Зміст щодо бюджетного планування

 

 

 

Завдання 2. Кількісна оцінка бюджетних планів

 1. Проаналізувати показники виконання плану за надходженнями бюджету, в тому числі за програмами.  Розрахувати коефіцієнт виконання планових показників та зробити висновки.
 2. Визначити основні фактори та причини невиконання планових показників протягом останніх 5 років.
 3. Побудувати прогнозні показники бюджету з урахуванням впливу факторів на основі багатофакторної регресії.
 4. Визначити проблеми організації бюджетного планування надходжень.

 

Завдання 3. Напрями вдосконалення механізмів планування бюджетних надходжень в органах Міністерства фінансів України.

Сформулювати і обґрунтувати управлінські рішення.

 

Міні-група 2

 

Планування бюджетних витрат

 

Завдання 1. Організаційно-правове забезпечення бюджетного планування

1. На рисунку у вигляді схеми показати організаційну структуру Міністерства фінансів України та визначити його основні функції та завдання, що стосуються бюджетного планування:

2. Охарактеризувати нормативно-правове та інформаційне забезпечення бюджетного планування.

Систематизувати в наступному вигляді нормативно-правові акти, що регламентують діяльність з планування та оцінки бюджетних показників:

Назва нормативного документу

Зміст щодо бюджетного планування

 

 

 

Завдання 2. Кількісна оцінка бюджетних планів

 1. Проаналізувати показники виконання плану за витратами бюджету, в тому числі за програмами.  Розрахувати коефіцієнт виконання планових показників та зробити висновки.
 2. Визначити основні фактори та причини невиконання планових показників протягом останніх 5 років.
 3. Побудувати прогнозні показники бюджету з урахуванням впливу факторів на основі багатофакторної регресії.
 4. Визначити проблеми організації бюджетного планування витрат.

 

Завдання 3. Напрями вдосконалення механізмів бюджетного планування витрат в органах Міністерства фінансів України.

Сформулювати і обґрунтувати управлінські рішення.

 

Міні-група 3

 

Планування податкових надходжень

 

Завдання 1. Організаційно-правове забезпечення податкового планування

1. На рисунку у вигляді схеми показати організаційну структуру підрозділу планування податкових надходжень в органах системи Державної фіскальної служби України та визначити його основні функції та завдання, а саме:

2. Охарактеризувати нормативно-правове та інформаційне забезпечення податкового планування.

Систематизувати в наступному вигляді нормативно-правові акти, що регламентують діяльність з планування податкових надходжень:

Назва нормативного документу

Зміст щодо податкового планування

 

 

 

Завдання 2. Кількісна оцінка планових показників діяльності Державної фіскальної служби України

 1. Проаналізувати показники виконання плану за податковими доходами бюджету. Розрахувати структурні зрушення планових показників та зробити висновки.
 2. Визначити основні фактори, що зумовили відхилення фактичних показників від запланованого рівня податкових доходів  протягом останніх 5 років.
 3. Проаналізувати стан виконання планових показників щодо податкової заборгованості, податковим пільгам та порівняти з результатами аналізу в пункті 1 завдання 2.
 4. Визначити  та оцінити існуючі методики податкового планування. Проаналізувати адекватність та результативність складених прогнозів податкових доходів бюджету.
 5. Визначити проблеми податкового планування в органах Державної фіскальної служби України.

 

Завдання 3. Напрями вдосконалення планової роботи Державної фіскальної служби України.  

Сформулювати і обґрунтувати управлінські рішення щодо вдосконалення системи податкового планування в органах Державної фіскальної служби України.

 

 

Міні-група 4

 

Фінансове планування державного сектору економіки

 

Завдання 1. Організаційно-правове забезпечення фінансового планування державного сектору економіки

1. На рисунку у вигляді схеми показати порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств.

2. Охарактеризувати нормативно-правове та інформаційне забезпечення податкового планування.

Систематизувати в наступному вигляді нормативно-правові акти, що регламентують діяльність з фінансового планування державних підприємств:

Назва нормативного документу

Зміст щодо фінансового планування

 

 

 

Завдання 2. Кількісна оцінка планових показників діяльності підприємств державного сектора економіки

 1. Розрахувати частку державного сектору економіки  відповідно до  наказу Мінекономрозвитку України від 20.12.2012 № 1466 зі змінами.
 2. Проаналізувати зведені показники виконання фінансового плану підприємствами державного сектору економіки за видами. Розрахувати структурні зрушення планових показників та зробити висновки.
 3. Визначити основні фактори, що зумовили відхилення фактичних показників від запланованого рівня податкових доходів  протягом останніх 5 років.
 4. Визначити проблеми фінансового планування підприємств державного сектору економіки.

 

Завдання 3. Напрями вдосконалення фінансового планування в державному секторі.  

Сформулювати і обґрунтувати управлінські рішення щодо вдосконалення системи фінансового планування в державному секторі в Україні.

 

Підготовка презентації за заданою тематикою наукового дослідження.

           

            Написання наукового дослідження створює для студента можливість навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, реформувати та узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінювати основні проблеми і шляхи їх подолання, які стосуються організації бюджетного процесу в Україні, формулювати пропозиції з метою їх подолання.

Загальні вимоги до написання наукового дослідження.

            Обсяг має бути в межах 10-15 сторінок стандартного формату А4.  Текст друкується через півтора міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст слід розміщувати таким чином, щоб залишилися поля: з лівого боку - 20 мм, з правого - 10 мм, від верхньої межі аркуша до першого рядка – 15-20 мм, знизу – 15-20 мм. Зміст реферату повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної дисципліни. У разі наявності декількох точок зору на те чи інше питання, необхідно висвітлити їх усі. При використанні статистичних даних, студент повинен орієнтуватися на їх достовірність та відповідність часовим параметрам.

Етапи підготовки наукового дослідження.

Робота над науовим дослідженням поділяється на наступні етапи:

 • Вибір теми.
 • Самостійне складання попереднього плану.
 • Підбір літературних джерел та фактичного матеріалу згідно плану.
 • Узгодження з викладачем плану реферату та внесення необхідних змін до нього та до списків джерел інформації.
 • Безпосередня робота над написанням.
 • Презентація.

Оформлення наукового дослідження.

Слід уникати в роботі книжкових висловів та фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати протиріч між її частинами та в тексті взагалі. Кожне питання, що зазначене в плані, повинно мати свій заголовок. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша арабськими цифрами у верхньому правому куті зверху. На титульному аркуші номер не проставляється.

Зміст роботи подається на другій сторінці. Цифровий матеріал, що застосовується в роботі, супроводжується точним посиланням на відповідні джерела. Окремо нумеруються таблиці та графічний матеріал. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відповідати змісту матеріалу та вказувати на об'єкт та період до якого відносяться дані. В таблицях вказують одиниці виміру, а в графіках та діаграмах - масштаб (за необхідності). Заголовки розміщують справа над таблицею та її тематичним заголовком. Використану літературу та законодавчі акти рекомендується наводити в наступній ієрархічній послідовності:

1.Закони України.

2.Укази Президента України.

3.Постанови Кабінету Міністрів України.

4.Положення, накази, інструкції та інші нормативні документи.

5.Спеціальна література і статті в періодичних виданнях (в алфавітному порядку).

На останній сторінці студент ставить свій підпис і дату закінчення роботи.

Обсяги презентації до 10 слайдів в електронному або друкованому вигляді.

Вона складається з наступних структурних частин:

1. Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

2. Аналіз фінансової проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

3. Заключення  Заключення містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

4. Література

Критеріями оцінки міні-лекції є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.

Наукове дослідження оцінюється за результатами захисту письмової роботи. Під час захисту оцінюється вміння студента розкрити поставлену в завданні проблему, глибина висновків та обґрунтованість результатів дослідження. Важливим для результатів захисту є самостійні висновки студента.

Для денної форми навчання захист робіт проводиться на консультації, яка призначається викладачем згідно розкладу та графіку індивідуально-консультаційної роботи на початку семестру.

Студентами заочної форми навчання письмові наукові дослідження можуть залишатися на кафедрі для наступної перевірки викладачем у терміни, встановлені графіком індивідуально-консультативної роботи. Захист індивідуальних робіт проводиться згідно розкладу консультацій упродовж семестру.

 

Зразки напрямів наукових досліджень:

 1. Взаємозв’язок фінансової політики держави та макрофінансового планування в Україні
 2. Зарубіжний досвід організації макрофінансового планування.
 3. Контролінг фінансів державних підприємств та бюджетних установ.
 4. Оптимальний варіанта реформування підприємства державного сектора економіки: світовий та вітчизняний досвід.
 5. Напрями удосконалення механізму здійснення макрофінансового прогнозування в Україні.
 6. Технології макрофінансового планування у світі, наслідки їх застосування в Україні:
 7. Методичне забезпечення реалізації макрофінансового планування в Україні.
 8. Моделі боргового ризик-менеджменту у світі.
 9. Моделі оцінки фіскальної стійкості держави за рекомендаціями міжнародних фінансових інституцій та організацій.
 10. Необхідні умови здійснення макрофінансового планування, найкращий алгоритм та межа досягнення результатів.
 11. Необхідність планування науково-дослідних та інноваційних цільових фондів: світові тенденції.
 12. Огляд практики фінансового планування та управління ризиками в секторі державного менеджменту в країнах з розвиненою економікою: досвід Канади та Великобританії, Австралії та Нової Зеландії.
 13. Оптимальна організація макрофінансового планування, її критерії.
 14. Особливості бюджетування на рівні місцевої влади та напрями його реформування.
 15. Особливості та негативні наслідки фінансового планування у Греції, Японії, Аргентині.
 16. Підходи до формування фінансової стратегії на макрорівні в Україні та світі.
 17. Планування бюджетів у складі програмно-цільового бюджетування в Україні, його аналоги у зарубіжних країнах.
 18. Політичні ризики та особливості управління ними при макрофінансовому плануванні.
 19. Державних пріоритети в розвинених країнах та їх зв’язок із макрофінансовим плануванням.
 20. Пошук оптимальної системи цільових фондів в умовах реформ державних фінансів.
 21. Правові та організаційні аспекти складання фінансових планів на макрорівні: вади та шляхи розв’язання. 
 22. Прогнозування наслідків та оцінка впливу на стан фінансової безпеки держави приватизації деяких категорій підприємств.
 23. Реалії бюджетного планування в Україні в умовах високого соціального навантаження на бюджет.
 24. Розробка сценаріїв макрофінансових планів з врахуванням ризиків.
 25. Світовий досвід побудови інституційних систем управління державною власністю (Швеція, Австрія, Італія).
 26. Система державних фінансових програм у розвинених країнах, рівень її деталізації та вибір пріоритетів для макрофінансового планування.
 27. Система довгострокових, поточних і оперативних фінансових планів на макрорівні, їх взаємодоповнюваність.
 28. Система програмних документів на макрорівні та здійснення фінансового програмування в Україні та світі.
 29. Система фінансових планів зарубіжних країн: загальноприйняті спільні елементи та особливості кожної країни.
 30. Соціально-орієнтоване планування: основною одиницею для розрахунку є громадянин.
 31. Досвід зарубіжних країн у плануванні та використанні коштів стабілізаційного фонду бюджету.
 32. Критерії ефективності державного сектора економіки в Україні та світі..
 33. Сценарний макроекономічний аналіз в системі аналізу макрофінансових показників.
 34. Витоки  макрофінансового планування в Україні.
 35. Типові поєднання планових документів зарубіжних країн.
 36. держави.
 37. Фінансова політика Європейського союзу, організація фінансового планування в ЄС та в країнах його членах.
 38. Шляхи удосконалення практики стратегічного планування в Україні: оптимізація існуючої неефективної системи та впровадження зарубіжної практики стратегічного планування.

Розрахункові завдання

Одним із видів поточних завдань (для студентів денної форми навчання) чи індивідуальних завдань (для студентів заочної форми навчання) є вирішення розрахункових завдань - розв’язання ситуаційних задач, моделювання ситуацій з планування, інші розрахункові завдання. Задачі вирішуються під час проведення практичних занять в присутності викладача, який визначає і час їх проведення. Моделювання може бути частиною ділової гри. Розрахункові завдання студенти заочної форми навчання виконують дома самостійно.

Підготовка аналітичної записки до самостійно сформульованого студентом або викладачем прагматичного завдання є одним з видів індивідуальної роботи студента.

Метою підготовки аналітичної записки є отримання даних на підставі проведеного аналізу стосовно наявності чи відсутності механізмів впливу в процесі планування на забезпечення точності планових та прогнозних показників (як умови для планування), а також визначення реального стану справ стосовно оцінки результатів планування, надання інформації про макрофінансові плани за критеріями якості, ціни та організації для їх перспективного використання.

Джерелом інформації для аналізу є фахова література, офіційні публікації, статистичні матеріали тощо.

Вимоги до аналітичної записки. Обсяг аналітичної записки – титульний аркуш та 3-5 сторінок тексту офіційного формату, при необхідності до записки можна включати ілюстративні додатки.

Структура аналітичної записки:

Титул; визначення проблеми (можна у вигляді теми записки і не більше трьох речень); опис ситуації та умова завдання для аналізу (наприклад, наведення методу планування); вирішення завдання; оцінка результату вирішення за допомогою визначеного кола інструментів (показників, рейтингу тощо); опис альтернативних підходів до вирішення проблеми; результат вирішення проблеми та рекомендації щодо нього.

Завдання для студентів оцінюються згідно з картою самостійної роботи студента, їх зміст залежить від теми і виду заняття.

Максимальний бал за завдання ставиться у випадку, якщо має місце: правильна арифметична відповідь на поставлені задачі; правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу; правильно наведені формули для вирішення, дане чітке, розгорнуте і вичерпне пояснення розв’язку та отриманого результату, вказані при необхідності висновки та пропозиції.

Завдання оцінюється на рівні «добре», якщо: правильно наведені формули для вирішення; правильна арифметична відповідь на поставлені задачі; неправильно зазначене обґрунтування (пояснення) відповідних розрахунків;

Завдання оцінюється на рівні «задовільно», якщо: правильно наведені формули для вирішення; неправильна арифметична відповідь на поставлені задачі; неправильно зазначене обґрунтування (пояснення) відповідних розрахунків;

Завдання оцінюється на рівні «незадовільно», якщо: виставляється за усі можливі помилки понад вказані вище або робота взагалі не подана студентом на розгляд викладачу.

Зразки питань для науково-розрахункових робіт

 

 1. Метод регресії в макрофінансовому плануванні, його результативність та приклад розрахунку планових показників.
 2. Розрахунок планових показників державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств на прикладі конкретного суб’єкта.
 3. Послідовність макрофінансового планування на рівні конкретного розпорядника бюджетних коштів. Порядок складання та розрахунок основних показників фінансового плану розпорядника бюджетних коштів на прикладі конкретної установи.
 4. Система фінансових планів у державі та їхня збалансованість.
 5. Оцінка макропоказників за сценарним методом в Україні впродовж останніх п’яти років.
 6. Побудова прогнозу основних показників бюджетно-податкової сфери з використанням різних методів.
 7. Оцінити вплив бюджетних ризиків на планування окремих статей доходів та видатків зведеного  бюджету України за останні п’ять років.
 8. Нормативний метод у макрофінансовому плануванні, алгоритм розрахунок за ним.
 9. Розробка середньострокового бюджету країни (на прикладі розвиненої країни)

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, сприяє розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

Результати проведеної роботи оформлюються студентом згідно з вимогами до оформлення реферату.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань  здійснюється шляхом обговорення (захисту) робіт під час аудиторних занять, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів, перевірки правильності виконання завдань.

Систематизація та опрацювання матеріалу за темами дисципліни

Метою систематизації та опрацювання матеріалу за темами дисципліни є:

 • підготовка до практичних і семінарських занять, контрольних (модульних) робіт, до екзамену;
 • набуття знань для виконання індивідуальних завдань.

Під час систематизації та опрацювання матеріалу за темами дисципліни студенти можуть виконувати індивідуальне завдання - структуровано-схематичний конспект за питаннями тем дисципліни: у вигляді структурно-логічних блок-схем, презентації, структурованих тез. При підготовці такого конспекту можна використовувати такі методи систематизації матеріалу як інтелект-карта, дерево цілей, графічний аналіз, табличний аналіз тощо.

Структура конспекту: титульна сторінка, опрацьований конспект за темою і питаннями до неї, список потрібної літератури.

Конспект за обраною тематикою, презентація аналітичного огляду наукових публікацій та інших матеріалів за темою готується на те заняття (той семінар), на якому розглядається відповідна тема. Якщо тема на семінарських заняттях не розглядається, тоді студент має здати конспект викладачу, який проводить семінари та практичні заняття, не пізніше ніж за 3 тижні до закінчення семестру.

Критеріями оцінки є якість систематизації матеріалу: глибина, правильність, методи подання інформації, кількість опрацьованих літературних джерел.

 

Участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах, семінарах та гуртках

 

Кафедра фінансів та інші підрозділи КНЕУ імені Вадима Гетьмана організовують наукову роботу студентів фінансово-економічного факультету у різній формі. Участь у науковій роботі є добровільною і передбачає наступні форми роботи:

 • підготовку і представлення доповіді;
 • участь у дискусії, обговорення проблемних питань;
 • вислуховування доповідей та їх обговорення, отримання нової інформації та формування на цій основі своєї думки, власних висновків.

Також заохочується і оцінюється наукова робота студентів у формах, передбачених іншими вузами, за спеціальністю «Фінанси» та спорідненими спеціальностями.

Участь у науковій роботі дає студенту можливість сформувати низку важливих навичок:

 • навчитися виступати перед аудиторією;
 • навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її;
 • обґрунтовувати і відстоювати свою позицію;
 • вислуховувати думку інших людей;
 • розширити свій професійний світогляд;
 • отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

Для виступу на щорічних наукових студентських конференціях студент самостійно обирає фінансову проблему і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, обраного з колективу кафедри фінансів).

Наукова робота студентів відноситься до видів індивідуальної роботи та оцінюється згідно із Картою СРС.

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

При контролі виконання і захисту завдань самостійної роботи студента оцінці підлягають:

 • загальний рівень підготовки завдання: відповідність змісту дисципліни, правилам оформлення завдання, якість і кількість використаних літературних джерел, якість використаних методів аналізу та дослідження;
 • глибина дослідження, правильність та обґрунтованість висновків;
 • рівень підготовки презентації та захисту при необхідності тощо.

До навчальної роботи студента належать виконання завдань, передбачених картою, в тому числі в електронному вигляді і у дистанційному курсі (за його наявності) згідно з розкладом викладача. До індивідуальних завдань належать:

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Підготовка презентації

Індивідуальна робота оцінюються разом в діапазоні від 1 до 20 балів (спеціалізація «Фінанси») та від 1 до 40 (спеціалізація «Митна справа»), які пропорційно розподіляються за індивідуальними завданнями (1. Аналітична записка стосовно практичної ситуації за обраною темою наукового дослідження; 2. Побудова структурованого, схематичного конспекта-презентації з проблемними аспектами обраного питання дисципліни; 3.Підготовка розрахункових завдань за заданою тематикою). Такою кількістю балів можуть бути оцінені завдання, які повністю за своїм змістом і оформленням відповідає встановленим вимогам. Зменшення кількості балів проводиться відповідно до критеріїв оцінювання, викладених у табл. 1 нижче. 

Таблиця 1

Критерії оцінювання індивідуальних робіт

пп

Критерії оцінювання індивідуальних завдань

Бали, що знімаються

(спец. «Митна справа»)

1.

Оформлення індивідуальних завдань не відповідає вимогам:

(значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової частини, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)

4

2.

Несвоєчасна реєстрація індивідуальних завдань

4,8

3.

В будь-якому індивідуальному завданні відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу

4

4.

Викладення теоретичної частини індивідуального завдання (аналітичної записки) не відповідає вимогам:

(відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не вказані автори тексту, відсутні посилання на джерела тощо )

4,8

5.

Практична розрахункова частина доповіді не відповідає вимогам:

(відсутній табличний  та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)

4,8,12,16

6.

Проблемна частина (структурована презентація) не відповідає вимогам:

(не виявлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено шляхів вдосконалення, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)

4,8,12,16

7.

Висновки не відповідають вимогам:

(не мають зв”язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)

4,8,12,16

8.

Список літератури не відповідає вимогам:

(неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо).

4,8

Викладач має право додатково знімати бали за такими критеріями (див. Табл. 2):

Таблиця 2

Додаткові критерії зменшення балів

пп

Критерії оцінювання захисту індивідуальних завдань

Бали, що додатково знімаються при захисті (спец. «Митна справа»)

1.

Нерозуміння теоретичних основ даної теми

4,8

2.

Нерозуміння тенденцій розвитку сучасних аспектів планування на макрорівні

4,8,12

3.

Неспроможність аргументувати власну точку зору щодо висновків дослідження

4,8,12,16

Особливості оцінювання індивідуальних завдань заочної форми навчання

Підготовка розрахункових завдань за заданою тематикою.

Цей вид роботи виконується студентами у міжсесійний період. Завдання для виконання вони отримують упродовж установчої сесії. Виконані в електронному вигляді розрахункові завдання висилаються на пошту викладачеві у встановлений ним термін. Захист завдань проводиться на контактних заняттях у екзаменаційну сесію.

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом (тестовий контроль)

Цей вид завдання виконується студентами у встановлений викладачем термін у міжсесійний період, і може включати два варіанти:

а) складання студентами тестів із їх одночасним вирішенням, за вимогами та темами, доведеними до відома викладачем – тести відсилаються кожним студентом викладачеві на електронну пошту.

б) складання тестів у середовищі дистанційного курсу (за його наявності) із автоматичним оцінюванням результатів.

Виконання індивідуальних завдань на вибір в електронному вигляді з їх наступним захистом на контактних заняттях у екзаменаційну сесію.

Теми та вимоги до індивідуальних завдань всі студенти отримують у викладача на установчій сесії, також отримують матеріали та орієнтування для пошуку матеріалів для виконання цих завдань.

Завдання виконуються за графіком, встановленим викладачем та відсилаються на його електронну пошту у встановлені терміни. При перевірці завдань викладач має право повертати завдання на доопрацювання або сприймати його як таке, що оцінюється у нуль балів.

 

 1. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

 

Результатом вивчення дисципліни «Макрофінансове планування» є залік з дисципліни.

Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної фінансової проблеми.

Залік з дисципліни оформлюється в термін, визначений кафедрою фінансів. Підсумкова оцінка записується у залікову відомість. Якщо за результатами поточного та підсумкового контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно» з дисципліни.

Студенти на залік приходять із заліковими книжками та студентськими квитками. Ті студенти, які з об’єктивних причин їх не мають, можуть пред’явити паспорт чи інший документ, що підтверджує його особу.

Студенти виконують дві контрольні (модульні) роботи протягом семестру. Контрольні (модульні) роботи виконуються упродовж семестру у терміни, встановлені викладачем. Зміст контрольної (модульної) роботи, її структуру, зразки типових завдань викладач наводить студентам перед написанням контрольної (модульної) роботи.

Максимальна сума балів за контрольні (модульні) роботи – 20 балів. Бали вказані в Карті СРС.

За використання недозволених джерел і підказок, невчасне або неправильне виконання контрольних (модульних) робіт, студент отримує 0 балів. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед виконанням роботи.

 

6.1. Структура контрольної (модульної) роботи

 

Залік з дисципліни «Макрофінансове планування» складається сумарно з балів за поточну успішність та контрольних (модульних) робіт. На контрольну (модульну) роботу виносяться вузлові питання, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішення аналітичних завдань, задачі тощо.

Контрольна (модульна) робота  складається з 5 завдань. Перші два завдання носять теоретичний характер щодо особливостей предмету вивчення. Третє завдання - це структурно-схематичне зображення явища чи процесу макрофінансового планування, останні два завдання є ситуаційно-розрахунковими (типові приклади наведені в пункті 6.3).

 

6.2. Критерії оцінювання роботи студента

 

Кожне завдання контрольних (модульних) робіт оцінюється за шкалою від 0 до 2 балів залежно від рівня знань з кроком як зазначено в таблиці  нижче.

 

Кількість балів за

шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

2

Відмінний, добрий

1

задовільний

0

незадовільний

 

Для переведення результатів роботи до 100-бальної шкали, набрані бали додаються до поточної успішності.

Повна відповідь на питання, яка оцінюється у 2 бали, повинна відповідати таким вимогам:

1) наведені визначення основних понять питання;

2) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми або аспекту;

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання класифікацій та характеристик;

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз та самостійно робити логічні висновки й узагальнення;

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання під час розкриття питань, які того потребують;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій бюджетних установ та їх ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) результати знань після засвоєння матеріалу основної та додаткової літератури;

 1. вільно володіє категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 2. демонструє практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 3. демонструє креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Відповідь на питання оцінюється у 1 бали, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) одночасно присутні три чи чотири типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 6 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, частково обґрунтовані.

Відповідь на питання оцінюється у 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 0 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супроти нього аргументами, зазначеними у відповіді;

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

 

Виконання студентами як контрольної (модульної) роботи має здійснюватися виключно самостійно. Тому, за використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з екзамену й одержує нульову оцінку.

По завершенні роботи разом з білетами і заліковими книжками приймаються від кожного студента викладачем на перевірку. Перевірка проводиться в приміщенні університету.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен. Перескладання дисципліни дозволяється двічі. У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання дисципліни і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Оцінювання знань студентів, що складають екзамен, здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється у такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати заліку фіксуються в відомості та, при позитивній оцінці, – в заліковій книжці студента.

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на залік

 

 1. Визначити плановий обсяг надходжень на 2016 рік та прогнозні значення на 2017-2018 роки за умови, що:

А) в плановому році передбачається скорочення загального обсягу надходжень на 0,27% порівняно з 2015 роком за рахунок:

- зростання надходжень із загального фонду на 0,76%;

- зменшення плати за оренду майна на 194640 грн.;

- збільшення обсягу коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності, на 1010000 грн.;

- в 2016 році не передбачається надання послуг бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та ведення додаткової (господарської) діяльності;

- в плановому році не передбачається отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.

Б) на прогнозований період (2017-2018 рр) склад надходжень залишається в тому вигляді, як передбачено в плановому році, але змінюється їх обсяг:

- в 2017 році надходження із загального фонду бюджету збільшується на 1012202 грн. від запланованого на 2015 рік рівня, плата за оренду майна та надходження коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності,- на 4,8% відповідно;

- в 2018 році передбачається зростання всіх зазначених надходжень на 5%.

 

2.  Визначити плановий обсяг видатків в розрізі Підпрограм  на 2016 рік та прогнозні значення на 2017-2018 роки за умови, що:

А) в плановому році передбачається збільшення загального обсягу фінансування Підпрограми «Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів» на 210000 грн. порівняно з 2012 роком за рахунок:

- зростання видатків із загального фонду на 1,26%;

- зростання видатків із спеціального фонду на 1,45%;

Б) в плановому році передбачається збільшення загального обсягу фінансування Підпрограми «Забезпечення збереження енергоресурсів» на 39800 грн. порівняно з 2015 роком за рахунок:

- скорочення видатків із загального фонду на 1,31%;

- зростання видатків із спеціального фонду на 26,36%;

В) в плановому році передбачається збільшення загального обсягу фінансування решти Підпрограмна 11,12 % порівняно з 2012 роком за рахунок видатків із спеціального фонду;

Г) в 2017 році обсяг фінансування підпрограм зросте на 4,8% порівняно з 2016 роком та в 2018- на 5% відповідно в розрізі окремих підпрограм.

 

 1. На основі даних про виконання бюджетів (міста Києва, зведеного та Державного) та законів про Державний бюджет й  рішень про бюджет міста Києва за 2006-2015 рр. проаналізувати обов’язкові показники (постатейно), їх структуру, динаміку, % виконання плану за доходами в розрізі фондів, % виконання плану – за видатками в розрізі фондів. Встановити причинно-наслідкові зв’язки виявлених тенденцій.

 

 1. Оцінити на основі показників фінансової стійкості ефекти від дії фінансових ризиків державних підприємств на основні показники фінансових планів державних підприємств.

 

5. Які макроекономічні показники використовуються для складання проекту бюджету на плановий період? Покажіть взаємозв’язок між ними та плановими бюджетними показниками.

 

 

 

 

7. Рекомендована література (основна і додаткова)

7.1. Основна література

 1. Ahmad, Ehtisham and Giorgio Brosio (2015), Handbook of Multilevel Finance. Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, USA.
 2. Financial Management in the Public Sector: Tools, Applications, and Cases/ Edited by Xiaohu Wang, 2-nd Edition. -  M.E. Sharpe, 2010. -  227 p. - ISBN 9780765628992

3.Government Budgeting and Financial Management in Practice: Logics to Make Sense of Ambiguity/ Edited by Gerald J. Miller. -  CRC Press,  2011 -  356 р. -ISBN 9780324537192

 1. Integrating Financial Management and Performance Management. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: www.oecd.org
 2. Jinping Sun, Thomas D. Lynch. Government budget forecasting : theory and practice / edited by Jinping Sun and Thomas D. Lynch. – Auerbach Publications Taylor & Francis Group, LLC, 2008. – ISBN-13: 978-1-4200-4582-6
 3. Tresch, Richard W. (2015), Public Finance: A Normative Theory. 3rd edition, Academic Press (Chap. 26, 27, 28).
 4. Бабич Т.С. Макрофінансове бюджетування: навч. посіб. / Т.С. Бабич, Т.В. Жибер; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – К.: КНЕУ, 2011. – 311, [1] с. – ISBN 978-966-483-503-6
 5. Бюджетна система: підруч. / за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012. – 871 с. – ISBN 978-617-674-088-0
 6. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2456-17
 7. Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектора: Навчальний посібник. – К.: «ВД «Професіонал», 2007. – 592 с. – ISBN 978-966-370-074-8
 8. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23 березня 2000 року №1602-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua
 9. Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 року № 1621-IV/ [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws
 10. Проект Закону України «Про державне стратегічне планування» №9407 від 03.11.2011 р. [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=9407&skl=7
 11. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 606 с. ISBN 978-617-685-027-4
 12. Фінансовий потенціал регіонального розвитку: монографія/А.Є.  Буряченко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 342 c. – ISBN 978-966-483-737-5

7.2. Додаткова література

 1. Зведена фінансова звітність підприємств державного сектору економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=50336
 2. Звіт. Бюджетне прогнозування. Методологія розробки середньострокового прогнозу державного бюджетуна діючій законодавчій базі. // проект №1 від січня 2011 рку// Твінінг 20101/216-152. Підтримка Міністерства фінансів України у сфері управління державним боргом та  бюджетного прогнозування. — Проект реалізується консорціумом країн Франція-Угорщина-Швеція. — 12-17 грудня. – 2010.
 3. Меморандум про економічну та фінансову політику [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://bank.gov.ua/Publication/other/ Memorandum.pdf. – Назва з екрану.
 4. Методичні рекомендації щодо відслідкування динаміки основних економічних показників роботи стратегічно важливих підприємств і підприємств-монополістів (на основі індивідуального моніторингу підприємств) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=37880&cat_id=38738– Назва з екрану.
 5. Моніторинг оцінки бюджетних програм // Міністерство фінансів України / Проект Модернізації державних фінансів. Угода про позику від 25.03.208 №4882-UA, Київ, березень, 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua/control /publish/article/main?art_id=316383&cat_id=316382– Назва з екрану.
 6. Наказ ДПА України «Про методологію визначення розрахункової бази надходжень» від 31.03.2007 р. № 194 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.sta.gov.ua.
 7. Наказ Мінекономіки «Методичні рекомендації розрахунку рівня тіньової економіки» від 18.02.2009 р. № 123 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/file/link/135879/file/Metod_TinEk.doc
 8. Наказ Мінекономіки «Про затвердження порядку визначення предмета закупівлі» від 26.07.2010 р. № 921[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=150366&cat_id =116916
 9. Наказ Мінекономіки України «Методичні рекомендації щодо формування узагальнених показників діяльності міністерств» від 26.08.2008 р. № 389 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=121194&cat_id=38738
 10. Наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим» від 25.07.2012 р. № 869 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=186776&cat_id=38738
 11. Наказ Міністерства економіки України «Методичні рекомендації щодо прогнозування наслідків та оцінки впливу на стан економічної безпеки держави приватизації деяких категорій підприємств» від 29.05.2009 р. № 518 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=134732&cat_id=38738

12.Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств» від 06.09.2006  № 290. [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.me. gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=147532&cat_id=38738

 1. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі  «Про здійснення моніторингу державних закупівель»  від 19.10.2011 р. № 155 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/file/link/ 176335/file/Nakazmon155.doc
 2. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.07.2012 №869 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо затвердження планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим» . [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/main? art_id= 186776&cat_id=38738&search_param=%E7%E0%F2%E2%E5%F0%E4% E6% E5%ED%EE&searchPublishing=1
 3. Наказ Міністерства фінансів України  «План заходів Міністерства фінансів України із забезпечення складання проекту Державного бюджету України на 2011 рік та попереднього прогнозу показників зведеного бюджету на 2011-2014 роки» від 29.01.2010 р. №38/ [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.minfin.gov.ua
 4. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про управління ризиками, пов'язаними з державним боргом» від 16.06.2010 р. №461/ [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=255474&cat_id=255473
 5. Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29 грудня 2002 року № 1098. / [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 27 жовтня 2009 р. № 1252 «Про результативні показники бюджетної програми» - http://www.minfin.gov.ua
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. № 1098 “Про паспорти бюджетних програм” – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 8. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI/ [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws
 9. Постанова Верховоної Ради України «Про Основні напрями бюджетної політики на … рік».[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://budget.rada.gov.ua/
 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Державну фіскальну службу України ” № 236 від 21.05.2014 року. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 11. Постанова Кабінету міністрів України «Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України  за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2011-2013 роки». [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/988-2009-%D0%BF
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (Із змінами) – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року № 318 “Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки ”. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 14. Постанова КМУ «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» № 1149 від 08.12.2010 р.  . / [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws
 15. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками» від 23.02.2011 р. № 131 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /131-2011-%D0%BF
 16. Рекомендации ОЭСР по улучшению целостности в государственных закупках (2008) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.oecd.org/gov/oecdlegalinstrumentson corruptionprevention.htm
 17. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14 вересня 2002 року № 538-р. / [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws
 18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р. № 158-р «Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю» – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 19. Указ Президента України № 1070/2011 від 23 листопада 2011 року 1070/2011 « Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» .[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
 20. A Risk Management Standard // AIRMIC The Association of Insurance and Risk Managers, ALARM The National Forum for Risk Management in the Public Sector, The Institute of Risk Management, 2002. – 17 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theirm.org/publications/documents/ Risk_Management_Standard_ 030820.pdf – Назва з екрану.
 21. Allen Schick. A Contemporary Approach to Public Expenditure Management www1.worldbank.org/publicsector/pe/contemporary.htm
 22. Barnhill M. Assessing Fiscal Sustainability Under Uncertainty / M. Barnhill, Jr. Theodore, G. Kopits // International Monetary Fund, Working Paper №03/79, 2003. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp0379.pdf
 23. Blankart, Charles B. (2011) Öffentliche Finanzen in der Demokratie.8. Aufl.,Vahlen,München (Kap. 27, 28 und 29).
 24. Budget Performance Information and Measurement www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/Module10/Topic10.7.htm
 25. Budgeting in the Public Sector. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: www1.oecd.org/puma/budget/budpubs.htm
 26. Chiarini B. Tax Rates and Tax Evasion: An Empirical Analysis of the Structural Aspects and Long – Run Characteristics in Italy / B. Chiarini, E. Marzano, F. Schneider // Discussion Paper №. 447, April 2008. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.econstor.eu/dspace/bitstream/ 10419/35240/1/564 785849.pdf
 27. Enterprise Risk Management – Integrated Framework Executive Summary. – Committee of  Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), 2004. Evaluation Tools & Approaches www.worldbank.org/oed/oed_approach
 28. Eugene F. Brigham,Joel F. Houston. Fundamentals of Financial Management. – 11-th edition. – Thomson Learning, Inc., 2007. – 714 с. – ISBN 0-324-31981-9
 29. Ezra Solomon. Theory of Financial Management. – 2-th edition. – Columbia Univ Pr., 1963. – 170 с. – ISBN 978-023-102-604-8

42.Financial Management Theory In The Public Sector/ Edited by Aman Khan and W. Bartley Hildreth. – Greenwood Publishing Group, Inc., 2005. – 275 p. – ISBN 1-56720-625-5

43.Fiscal Administration: Analysis and Applications for the Public Sector  / Edited by John L. Mikesell. -  Cengage Learning,  2010. - 690 p.

 1. Hemming R. A Framework for Assessing Fiscal Vulnerability / R. Hemming, P. Murray // International Monetary Fund, Working Paper №00/52, 2000. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/2000/wp0052.pdf
 2. Hilton R.W. Managerial Accounting, 5. A., New York, 2002. – 526 p. – с. 253
 3. Holley H. Ulbrich (2011) Public Finance in Theory and Practice Second edition – 365 p.
 4. Howard A. Frank (2006) Public Financial Management – 805 p.

48.J. FriendN. Jessop (2013) Local Government and Strategic Choice (Routledge Revivals):An Operational Research Approach to the Processes of Public Planning  - 340 p.

 1. J. Sun, Thomas D. (2008) Lynch. Government budget forecasting : theory and practice

50.John M. Bryson (2011) Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement – 576  p.

 1. Kaminsky G. Leading Indicators of Currency Crises / G. Kaminsky, L. Saul, C. Reinhart // International Monetary Fund, Staff Paper 45 № 1. – 1998.  [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/6981/1/leading-indicators.pdf
 2. Kevin W. Knight. Risk Management: an integral component of corporate governance and good management. ISO Bulletin, October 2003.
 3. Kremer J. A Disaggregared Framework for the Analysis of Structural Developments in Public Finances / J. Kremer, C. Rodrigues, T. Braz, G. Brosens, S. Langenus, Momigliano and M. Spolander // European Central Bank, Working Paper, №579, January, 2006. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp579.pdf
 4. Leal T., Perez J., Tujula M., Vidal J.  Fiscal Forecasting: Lessons from the Literature and Challenges.// ECB Working Paper Series. 2007. –  No 843
 5. Leal T., Perez J., Tujula M., Vidal J.  Fiscal Forecasting: Lessons from the Literature and Challenges.// ECB Working Paper Series. 2007. –  No 843
 6. Managing for Results. The Statutory Framework for Performance-Based Management and Accountability, United States General Accounting Office, 1998. [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  www.gao.gov
 7. Managing Public Expenditure. A reference book for transition countries. OECD, 2001. [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  www.worldbank.org/publicsector/pe/oecdpemhandbook.pdf
 8. Marc Robinson. Performance Budgeting. Linking Funding and Results. IMF. 552 p.
 9. Marc Saner. Information Brief on International Risk Management Standards. Institute On Governance, Canada, 30 November 2005.
 10. Office of Management and Budget, Executive Office of the President. [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  www.whitehouse.gov
 11. Outcomes and Outputs Framework. Guidance Document. Ministry of Finance and Administration of Australia, November 2000. [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  www.finance.gov.au/scripts
 12. Performance Budgeting. Executive Summary. Programme Evaluation Division. Office of the Legislative Auditor. State of Minnesota. February 17, 1994. [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  www.auditor.leg.state.mn.us/ped/1994/perform.htm
 13. Performance Budgeting. Initial Experiences under the Results Act in Linking Plans with Budgets, United States General Accounting Office, 1999. [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  www.gao.gov Aimd/Ggd-99-67
 14. Performance Budgeting. Opportunities and Challenges. Statement of David M. Walker, Comptroller General. US Accounting office. September 19, 2002. [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  www.gao.gov/new.items/d021106t.pdf
 15. Performance Budgeting. Past Initiatives Offer Insights for Government Performance and Results Act Implementation, United States General Accounting Office, 1997. [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  www.gao.gov
 16. Pike,T. and Savage, D.. Forecasting the Public Finances in the Treasury // Fiscal Studies. – 1998 - vol. 19 -  no. 1 - pp. 49–62
 17. Program Assessment Rating Tool (PART) . [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  www.whitehouse.gov/omb/part
 18. Public Financial Management: Planning & Performance  (First edition 1998, revised 2001 Second Edition 2003) Third Edition 2006, Revised 2007, Revised 2011. – р. 4
 19. R. AllenS. Schiavo-CampoT. Columkill Garrity (2004) Assessing and Reforming Public Financial Management: A New Approach– 141 p.
 20. Risk management – Principles and guidelines on implementation, Draft International Standard ISO/DIS 31000, ISO, 2008.
 21. Risk Management Guide for Tax Administration  //  Fiscalis Risk Analysis Project Group,  Version 1.02, February 2006. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/ documents/taxation/tax_  cooperation/gen_overview/risk_management_guide_for_tax_administrations_en. pdf  – Назва з екрану.
 22. Risk Management: Guideline for Decision-Makers – A National Standard of Canada // Canadian Standards Association, CAN/CSA-Q850-97, 2002.
 23. Schiavo-Campo, S. and Tommasi, Managing Government Expenditure, Asian Development Bank, 1999. Chapter 15: Strengthening ‘Performance’ in Public Expenditure Management /. [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  www.adb.org/Documents/Manuals/Govt_Expenditure
 24. T. BovairdE. Löffler (2009) Public Management and Governance, Second Edition – 374 p.
 25. Villa, F. Elementi di Amministratione e Contabilita. 3. Aufl. – Pavia, 1857., с.67.
 26. Weber J. Einführung in das Controlling. – 9.Aufl., Stuttgart, 2002. – 441 s.
 27. Анатований звіт про результати виконання науково-дослідних робіт НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за 2011 рік.- Київ, 2012.- 94 с.
 28. Андрущенко В. Л. Фінансова думка заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів: Каменяр, 2000. – 302 с.
 29. Асаул  В. В. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. пособие / В. В Асаул, А. В. Дементьев, Д. К. Молчанов; под ред. В. В. Асаул; СПбГАСУ. – СПб., 2010. – 322 с.- ISBN 978-5-9227-0175-4
 30. Афанасьєв Мст. Бюджетирование, ориентированное на результат (новые тенденции)/ Мст. Афанасьев // Вопросы экономики. – 2004. – № 9 – С.130-139
 31. Афанасьєв Мст. Модернизация государственных финансов: учеб. пособие/ Мстислав Афанасьев, Илья Кривогов; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 2-е изд. – М.:Изд. До ГУ ВШЭ, 2007. – 439 с.
 32. Бережна Л.В., Снитюк О.І. Економіко-математичні методи та моделі в фінансах. – К.: Кондор. – 2009. – 301 с. – ISBN 978-966-351-213-0
 33. Біла О.Г., Чуй І.Р. Фінанси: навч. посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2010. -390 с. – ISBN 978-617-574-005-7
 34. Білик М. Д., Заворотній Р. І., Онищенко С. В. Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання  : курс дистанційного навчання. – 2006.[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://do.kneu.kiev.ua /SCRIPT/0302_04/scripts/serve_home.pl
 35. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2 томах / И. А. Бланк. – К.: Эльга,Ника-центр, 2001.
 36. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової дисципліни/ Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка; передмова та наук. редагування В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.
 37. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 Т./ Редкол.: М.Я. Азаров (голова) та ін. – К.: НДФІ, 2004. – ISBN 966-7675-20-3 Т.3: Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів: Монографія / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін. – 308 с. – ISBN 966-7675-12-2
 38. Бюджетная политика Российской Федерации . [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www1.minfin.ru/budget/policy/.
 39. Бюджетний менеджмент: підруч. / [В. М. Федосов, В. М. Опарін,  Л. Д. Сафонова та ін.]; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ, 2004. — 864 с. – ISBN 966-574-637-5
 40. Бюджетування результативності (Бюджетний процес та результати використання бюджетних коштів): Підручник / Підготовлено Річардом Ю. Зоді, за участюМ. Скота Лоуренса та Дональда П. Лейсі. – Інститут державного управління, Політехнічний інститут і Університет штату Вірджінія. – Блексбер, Вірджинія 24061. – Січень 1987. – 147 с.
 41. Вахрин П.И. Бюджетная система Российской федерации: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. – 567 с.
 42. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: навч. посібник\ за заг. ред. В.В. Вітлінського. – К: КНЕУ, 2008. – 536 с. – ISBN 978-966-483-171-7
 43. Воронкова В.Г., Катаєв С.Л. Планування та прогнозування в умовах ринку / [В.Г. Воронкова, С.Л. Катаєв, А.М. Ткаченко та ін.]; під ред. В.Г. Воронкової. – К.: Професіонал, 2006. – 608 с. –  ISBN 966-370-019-Х
 44. Гамукин В. Новации бюджетного процесса: бюджетирование, ориентированное на результат/ В. Гамукин // Вопросы экономики. – 2005. – № 2 – С. 4-22
 45. Горловская И.Г. Финансы. Учебно-методическое пособие – Омск: ОмГУ, 2012. – 246 с.
 46. Государственные финансы: учеб. пособие для студентов экон. вузов и фак. / [В. М. Федосов, Л. Д. Буряк, Д. Д. Бутаков и др. ] ; под ред. В. М. Федосова, С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. – К. : Лыбидь, 1991. – 276 с. – ISBN 5-11-001607-0
 47. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко та ін.]. – К. : НДФІ, 2004. – 712 с. – ISBN 966-7675-19-Х
 48. Державний сектор і функції держави у період кризи / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, О.М. Кошик, К.М. Агеєва, Д.П. Згортюк. – К.: СПД Моляр С.В., 2009. – 130 с.  – ISBN 978-966-2217-17-9
 49. Додаток до Методичних рекомендацій щодо визначення показників бюджетної програми. [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  http://www.minfin.gov.ua/document/231724/Dodatok_nakaz1252.pdf
 50. Економічна енциклопедія: у трьох томах – Т.3 / [Редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.] – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 952 с. – ISBN 966-580-074-4
 51. Євтух О.Т., Євтух А.А. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 408 с. – ISBN 978-611-01-0139-4
 52. Закон Российской Федерации от „О федеральном бюджете на ___ год и на плановый период ___ и ___ годов» . [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  www.minfin.ru/ru/budget
 53. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: підручник / Ю. Б. Іванов [и др.]. - К. : Знання, 2008. - 525 с. – ISBN 978-966-346-501-2
 54. Калитчук В.М. Концептуальні напрями мінізації ризиків державного боргу // Формування Наукові праці НДФІ, 2010. - № 2 (51). – с. 94-103.
 55. Карлін М.І. Державні фінанси україни: навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-346-344-5
 56. Керівництво з використання показників ризику і формування стратегії запозичень. Інтегральна оцінка ризику // Проект «Розвиток фінансового сектору» (FINREP). – 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.finrep.kiev.ua/download/risk_indicators_manual_2011.pdf
 57. Коваленко В.В. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації (правовий аспект)/ Віталій Коваленко; за ред. А.Т. Ковальчука. – К.: Знання, 2011. – 319 с. – ISBN 978-966-346-896-9
 58. Колот О. Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури: Дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. – Ірпінь, 2007. – 202 с.
 59. Консультації щодо поліпшення координації державного внутрішнього фінансового контролю // CQ-3 Проект модернізації державних фінансів, Світовий банк, остаточний звіт, 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua/control/publish/article main?art_id=316383&cat_id=316382
 60. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансоввий менеджмент. 2-ге вид.: Підручник. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-364-924-5
 61. Кудряшов В.П. Курс фінансів: навчальний посібник / В.П. Кудряшов. – К.: Знання, 2008. – 431с. – ISBN 978-966-346-470-1
 62. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: учебник/ Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В Яковец. – 4 е изд., перераб.и доп. – Москва: Экономика,2011. – 604 с. – ISBN 978-5-282-03093-8Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика: навч. посіб. / Куценко Т. Ф. – К. : КНЕУ, 2005. – 508 с. – ISBN 966-574-866-1
 63. М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, А. М. Лавров. Программный бюджет как инструмент повышения открытости бюджетного процесса. [Електронний ресурс] — Режим доступу:  http://nifi-abik.ru/nifi/info/FM3_2011_pb.pdf
 64. Международные стандарты управления рисками / Учебно-методическое пособие [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.minzdravsoc.ru/.../Mezhdunarodnye_standarty_upravleniya_ris. – Назва з екрану.
 65. Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Дудкіна О.П. Муніципальний менеджмент: навч. посіб. / за ред.. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2006. – 420 с. – ISBN 966-346-140-3
 66. Мельников А.В. «Риск-менеджмент. Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования». 2-е издание. – М.: Анкил, 2003г.
 67. Менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. –  К. : МАУП, 2007. – 816 с. – ISBN 978-966-608-765-5
 68. Мінцберг Г. Злет та падіння стратегічного планування / Г. Мінцберг ; [пер. з англ. К. Сисоєва]. - К. : Видавництво Олексія Капусти (підрозділ "Агенції "Станадрт"), 2008. - 412 с.
 69. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І. ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2015. – 544 с.  – ISBN 978-966-02-7506-5
 70. Момот Т.В., Безугла В.О. та ін. Фінансоввий менеджмент: навч посіб./За ред.. Мамот Т.В. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 712 с. – ISBN 978-611-01-0188-2
 71. Огонь Ц. Г. Доходи бюджету України: теорія та практика: монографія / Огонь Ц. Г. — К. : КНТЕУ, 2003. – 580 с. – ISBN 966-629-104-5
 72. Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія / Опарін В. М. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.
 73. Офіційна веб-сторінка Уряду Австралії, інформація про бюджет www.budget.gov.au
 74. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів республіки Казахстан www.minfin.kz
 75. Панфилов В. С. Финансовое и экономическое прогнозирование: методология и практика / В. С. Панфилов; Учреждение российской академии наук Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – М.: МАКС Пресс, 2009. – 472 с. – ISBN 978-5-317-02838-1
 76. Парыгина В.А. Бюджетное право и процесс: Учебник/ В.А. Парыгина, А.А. Тедеев. - М.: ЭКСМО, 2005. – 381 с.
 77. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / Р.В.Пікус. – 2-ге видання, виправл. – К.: Знання, 2011. – 598 с. – ISBN 978-966-346-934-8
 78. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2004. – 546 с.
 79. Полозенко Д. В. Планово-індикативне й бюджетне планування в умовах ринку / Д. В. Полозенко // Фінанси України. – 2008. - №7. – С. 72-80.
 80. Практичні аспекти програмно-цільового бюджетування. Зарубіжний досвід/ «Бюджетна програма» (матеріали проекту «Реформа місцевих бюджетів в Україні»). – К., 2006.
 81. Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. / Г. В. Присенко, Є. І. Равікович. – К. : КНЕУ, 2005. – 378 с. – ISBN 966-574-739-8
 82. Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології і організації: Монографія / [Бочарніков В. П., Захаров К. В., Лаба М. С. та ін.]; під ред. В. П. Ніколаєва. – К. : "МП Леся", 2006. - 320 с. – ISBN 966-8126-77-7
 83. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / В. В. Мамонова, С. Ю. Лукін, Ю. Б. Молодожен [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. — К. : К.І.С., 2014. — 200 с. — ISBN 978-617-684-086-2
 84. Программный бюджет: лучшая практика/ М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, Л. А. Ерошкина, С. Е. Прокофьев, В. В. Сидоренко, А. Г. Силуанов// АБиК. Финансовый журнал. - 2011 .- №1. - С.5-22
 85. Розвиток державних фінансів в умовах глобалізації в Україні: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Луніної І.О. ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2014. – 296 с.  – ISBN 978-966-02-7365-8
 86. Романенко, О. Р. Фінанси: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Р. Романенко. - 4-те вид., стер. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 318 с. – ISBN 978-966-364-788-3
 87. Саакян Р.А. Методология анализа и планирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации: автореф. дис. на стиск. науч. степени докт. экон наук: спец. 08.00.10 « » / Саакян Р.А. – 26 с
 88. Спільний Наказ Міністерства фінансів, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Державної податкової адміністрації та Державної митної служби від 31.08.04 № 545/315/502/637 “Про затвердження методики прогнозування податку на додану вартість” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.sta.gov.ua.
 89. Стандарты управления рисками Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров, 2003.
 90. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посіб. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 200 с. – ISBN 966-622-154-3
 91. Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора/ Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К.: Основи, 1998. – 854 с.
 92. Терещенко О. О., Бабяк Н.Д. Фінансовий контролінг: курс дистанційного навчання. – 2006.[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://do.kneu.kiev.ua/SCRIPT/0302_10/scripts/serve_home.pl
 93. Управление финансами: бизнес – курс МВА: учебник/ под ред. Джона Лесли Ливингстона и Теодора Гроссмана; [пер. с англ..Н.Е. Русановой]. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательство «Омега-Л», 2008. – 837 с. – ISBN 978-5-370-009999-0
 94. Управління державним бюджетом України: підручник / колектив авторів [заг. редакція М.Я. Азарова]. – К.: Міністерсво фінансів України, 2010. – 816 с. – ISBN 978-966-8517-31-0.
 95. Финансовое планирование и контроль: Пер. с англ. А.Г. Пивовара/ Под ред. М.А. Поукока и А.Х. Тейлора – М.: ИНФРА–М, 1996. – 480 с.
 96. Финансовый менеджмент: теория и практика / Е. С. Стоянова и др.; под ред.Е. С. Стояновой. – М.: Перспектива, 2001. – 574 с
 97. Финансы и кредит: учебник/ под ред.проф. М.В. Романовского,  Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2009. – 609 с. – ISBN 978-5-9916-0280-8
 98. Финансы: учебник/ под ред.А.Г. Грязновой,  Е.В. Маркиной. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 504 с. – ISBN 978-5-279-02999-0
 99. Фінанси: курс для фінансистів: навч.посіб./ за ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 567 с. - ISBN 978-966-346-473-2
 100. Фінанси: Навч. посіб. / B.C. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 247 с.
 101. Фінансовий менеджмент: підручник/ за ред.А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с. – ISBN 966-574-671-5
 102. Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.  – ISBN 978-966-364-997-9
 103. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VIІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17
 104. Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР  «Про комітети Верховної Ради України» .[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
 105. Закон України від 11.07.1996 № 315/96-ВР  «Про Рахункову палату» .[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
 106. Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР  «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». .[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
 107. Регламент Європейської Ради від 07.07.1997 «Про посилення нагляду за дотриманням статей бюджету, координації економічних політики та спостереженням за їх здійсненням». http://www.europa.eu.int
 108. Закон України від 20.05.1999 №679-ХІV «Про національний банк України» .[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
 109. Розпорядження Кабінету Міністрів України від13.04.2005 № 95-р «Про складання фінансових планів підприємств». [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
 110. Наказ Міністерства економіки України від 21.06.2005 р. № 173 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств»
 111. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 «Про порядок розроблення та використання державних цільових програм» . [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.
 112. Australian Taxation Office // Compliance Program 2008 – 09, Commonwealth of Australia, Canberra. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ato.gov.au/corporate/content.asp?doc=/ content/00155156. htm&page =12&H12 accessed 29 August 2008. – Назва з екрану.
 113. Наказ Міністерства фінансів України №38 від 29.01.2010 «План заходів Міністерства фінансів України із забезпечення складання проекту Державного бюджету України на 2011 рік та попереднього прогнозу показників зведеного бюджету на 2011-2014 роки» / [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.minfin.gov.ua
 114. Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI  «Про Регламент Верховної Ради України» .[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
 115. Закон України від  07.10.2010 № 2591-VI «Про Кабінет Міністрів України» .[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
 116. Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми»; Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 15«Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм»
 117. Указ Президента України від 06.04.2011 № 384/2011 «Про Положення про Пенсійний фонд України» .[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
 118. Указ Президента України  від 08.04.2011 № 446/2011 «Про Положення про Міністерство фінансів України» .[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
 119. Указ Президента України від 23.04.2011 № 499/2011 «Про Положення про Державну фінансову інспекцію України» .[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
 120. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»;
 121.  Постанова Кабінету Міністрів України № 459 від 20.08.2014 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України".[Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

1. Макрофінансове планування. - Дистанційний курс у середовищі Moodle

2. Офіційна статистика сайтів профільних міністерств, підприємств державного сектору, Європейського союзу