Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МАКРОФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

20 грудня 2018 р.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МАКРОФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Фінанси та страхування»

спеціалізація

6Ф01 «Фінанси та страхування»

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу________ Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

Розробник: Захожай Костянтин Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів

email: miluba@ukr.net

 

 

 

Навчальний план 2016 р.

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

Семестр —

7, 6, 7

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен /екзамен  /залік

Мови викладання

українська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© К.В. Захожай, 2018

© КНЕУ, 2018

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………...……………...4

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ……………………………......8

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАКРОФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ................................................................................................................................................8

Тема 1. Макрофінансовий аналіз і його роль в системі фінансового менеджменту……......8

Тема 2. Теоретико-методичні засади макрофінансового аналізу……………………….........8

Тема 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення макрофінансового аналізу……………......9

Тема 4. Оцінка ефективності об’єктів макрофінансового аналізу…………………...………9

Тема 5. Макрофінансові індикатори в системі управління державними фінансами……....10

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАГМАТИКА МАКРОФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ………11

Тема 6. Економіко-математичний інструментарій макрофінансового аналізу………...…..11

Тема 7. Моделі оцінки зміни макрофінансових показників у часі……………………….....11

Тема 8. Методи оцінки взаємозв’язків та пропорційності розподілу макрофінансових показників……………………………………………………………………………………………..12

Тема 9. Методи оцінки ступеня впливу факторів на макрофінансові показники та інші методи аналізу………………………………………………………………………………………...12

Тема 10. Показники, прийоми та процедури аналізу доходів і видатків бюджету………..13

Тема 11. Аналіз бюджетного дефіциту та державного боргу та їх кореляція з іншими макрофінансовими показниками………………………………………………………………...….15

Тема 12. Стратегічні управлінські рішення як результат макрофінансового аналізу..……16

Тема 13. Комплексний макрофінансовий аналіз……………………………..…………...…17

Тема 14. Рангова кореляція……………………………………………………………………17

Тема 15. SWOT-аналіз……………………………………………………………………........18

 1. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………………18

2.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………...………..18

2.2. Плани семінарських (практичних) занять……………………………………………….19

2.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………..…………..25

 1. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………….…………………………...…………….28

3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………………….28

3.2. Плани контактних занять…………………………………………………………………29

3.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………………....33

 1. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………………………………….36

4.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………………….36

4.2. Плани занять у дистанційному режимі………………………………….……………….36

4.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………..………..42

 1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ….43
  1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………43
  2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………………………………………….53
 2. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю - екзамен)……………….……...…….….…54

6.1. Структура екзаменаційного білета……………………………………………………….54

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента…………………………………55

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен…………………………...……59

 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………….....….64
  1.  Основна література…………………………………………………………………….....64
  2.  Додаткова література……………………………………………………………….…….65
  3.  Дистанційні курси та інформаційні ресурси………………………………………...….66

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна “Макрофінансовий аналіз” є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Анотація навчальної дисципліни:

Макрофінансовий аналіз (MacrofinancialAnalysis) – це навчальна дисципліна, що вивчає прийоми та методи якісної та кількісної оцінки процесів і явищ для виявлення закономірностей, тенденцій, причинно-наслідкових взаємозв’язків, що обумовлюють розвиток фінансової системи держави.Актуальність макрофінансового аналізу підсилюється, враховуючи той факт, що для прийняття ефективних управлінських рішень дедалі більшого значення набуває застосування статистичних та економіко-математичних методів аналізу. За допомогою економетричного моделювання оцінюється вплив різних факторів на повноту та своєчасність формування доходів держави і здійснення видатків, залучення кредитних ресурсів, виявляються тенденції та здійснюється прогноз основних параметрів фінансової системи на середньострокову та довгострокову перспективу, а також здійснюється оцінка ефективності та результативності діяльності органів державного управління.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: макрофінансовий аналіз як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, таких як: “Фінанси”, “Теорія ймовірності і математична статистика”, “Вища математика”, “Економіко-математичні методи та моделі”, “Макроекономіка”.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань теоретичних основ аналізу та практичних навичок по використанню кількісних методів та прийомів при дослідженні та оцінці економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макрорівні, набуття вмінь щодо економічної інтерпретації отриманих результатів та розробки управлінських рішень з питань фінансової, бюджетної та податкової політики, а також:

 1. надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;
 2. розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності аналітика у сфері управління державними фінансами;
 3. розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання(навчальні цілі) дисципліни полягають в тому, щоб розкрити сутність, принципи та необхідність здійснення аналізу макрофінансових показників при проведенні господарської діяльності на всіх рівнях, а також навчити студентів правильно обрати методи аналізу залежно від наявної інформації і змісту тих процесів та явищ, які аналізуються, інтерпретувати отримані результати та розробляти управлінські рішення, передбачати тенденції аналізованих показниках на середньо- та довгострокову перспективу.

Предметом навчальної дисципліниє відносини з приводу формування і використання фінансових ресурсів держави та причинно-наслідкові зв'язки між економічними явищами і процесами, що виникають в результаті її фінансової діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання:

основних теоретичних та методологічних принципів економіко-математичного дослідження якісних та кількісних закономірностей суспільно-економічних явищ та процесів, які пов’язані з фінансовою сферою держави.

 1. Уміння:

користуватися основними економіко-статистичними методами аналізу, будувати економіко-математичні моделі, розраховувати на їх основі узагальнюючі показники та характеристики фінансових процесів; виявляти фактори впливу на динаміку макрофінансових показників та оцінювати ступінь їх впливу; на практиці використовувати інформаційні технології в сфері управління фінансами; критично мислити;застосовувати отримані результати досліджень для обґрунтування управлінських рішень та прогнозування перспектив розвитку держави.

 1. Комунікація:

здатність працювати у макродержавному просторі, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність суб’єктів макрофінансового аналізу в цілому чи окремі її складові.

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИМАКРОФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 

Тема 1.Макрофінансовий аналіз і його роль в системі фінансового менеджменту

Під час вивчення теми розкривається сутність та зміст макрофінансового аналізу. Обґрунтовується роль макрофінансового аналізу в системі фінансового менеджменту на макро- і мікрорівнях. Розкривається необхідність здійснення економічного аналізу макрофінансових показників: доходів бюджету, видатків бюджету, фінансування бюджету, бюджетного дефіциту, державного боргу, ВВП тощо та фінансової політики держави в цілому; необхідність здійснення оцінки ефективності діяльності органів державного управління у фінансовій сфері. На аналітичних прикладах аргументується необхідність макрофінансового аналізу сфери ринку фінансових послуг і міжнародних фінансів та виявлення їх впливу на  фінансову систему держави.

Розкриваються підходи до формулювання поняття “макрофінансовий аналіз”, зокрема, як методу дослідження і як етапу управління; специфіка здійснення економіко-математичного аналізу на мікро- і макрорівнях та їх взаємозв’язок.

Мета макрофінансового аналізу. Предмет макрофінансового аналізу. Суб'єкти макрофінансового аналізу. Об’єкти макрофінансового аналізу. Специфіка державних фінансів як складової об’єкту макрофінансового аналізу. Взаємозв’язок фінансової та економічної політики в системі макрофінансового аналізу. Взаємодія аналізу макрофінансових показників з іншими функціями управління.

 

Тема 2.Теоретико-методичні засади макрофінансового аналізу

Характеристика видів макрофінансового аналізу за різними класифікаційними ознаками: за ознакою часу, за галузевою ознакою, за суб’єктами  управління (користувачами аналізу), за просторовою ознакою, за методами, що використовуються в розрахунках, за охопленням об'єктів, які вивчаються.

Завдання макрофінансового аналізу. Функції макрофінансового аналізу.

Розкриваються принципи макрофінансового аналізу. Принцип науковості, системності, комплексності, об’єктивності, точності, періодичності, ефективності, оперативності.

Розкривається методика здійснення макрофінансового аналізу. Чинники, що впливають на якість здійснення макрофінансового аналізу. Формування моделі дослідження як вихідний етап макрофінансового аналізу. Основні складові моделі макрофінансового аналізу: визначення мети аналізу макрофінансових показників; визначення об’єкта макрофінансового аналізу та факторів, що на нього впливають; формування інформаційного масиву про об’єкт аналізу; вибір методу аналізу (або їх сукупності) та обґрунтування доцільності його застосування; безпосереднє здійснення розрахунків за обраними методами; аналіз, оцінка та економічна інтерпретація отриманих результатів; розробка управлінських рішень за результатами аналізу; передбачення тенденцій аналізованих макропоказників за результатами прийняття рішення.   

Формулювання цілей та мети аналізу макрофінансових показників як початковий етап його здійснення. Ідентифікація об’єкта макрофінансового аналізу: доходи, видатки бюджету в цілому чи окремі їх складові елементи, державний кредит, державний борг тощо. Виділення імовірних факторів впливу на об’єкт аналізу. Класифікація факторів впливу на об’єкт макрофінансового аналізу.

Вибір методу аналізу або їх сукупності в залежності від зібраної статистичної інформації та поставленої мети макроаналізу. Графічне представлення наявної статистичної інформації як один з етапів вибору методів аналізу та прогнозування. Обґрунтування доцільності застосування обраних методів макрофінансового аналізу з урахуванням їх специфіки, переваг і недоліків у кожному конкретному випадку. 

Здійснення розрахунків за обраним методом аналізу. Необхідність візуалізації та економічної інтерпретації результатів макрофінансового аналізу для прийняття управлінських рішень. Візуалізація результатів аналізу. Кругові, векторні, горизонтальні діаграми, графіки: доцільність застосування. Підходи до аналізу і оцінки отриманих результатів.

Економічна інтерпретація результатів, виявлення причинно-наслідкових взаємозв’язків між проаналізованими показниками, тенденцій, факторів впливу на досліджувані макропоказники. Перевірка розрахунків на адекватність. Обговорення та прийняття управлінських рішень.

Передбачення тенденцій (прогнозування) аналізованих макропоказників за результатами прийняття рішення як заключний етап макрофінансового аналізу. Безперервний моніторинг запропонованих тенденцій та коригування прогнозних показників.

 

Тема 3.Інформаційно-аналітичне забезпечення макрофінансового аналізу 

Вивчення даної теми передбачає розкриття наступних понять та елементів:

Інформаційна база макрофінансового аналізу, її сутність, складові, принципи, проблеми формування. Збір статистичної інформації про об’єкт аналізу. Вимоги до вхідної інформації.

Система показників макрофінансового аналізу. Специфіка формування інформаційної бази макрофінансових показників в Україні. Джерела отримання інформації про макрофінансові показники. Вимоги до зібраної статистичної інформації для здійснення аналізу на макрорівні. Необхідність систематизації інформації для здійснення макрофінансового аналізу. Проблема достовірності та оперативності отриманої інформації. Проблема асиметрії інформації.

Класифікація та групування отриманих показників для проведення макрофінансового аналізу. Сутність та необхідність здійснення групування отриманих статистичних даних для здійснення макрофінансового аналізу.

Абсолютні величини в системі макрофінансового аналізу. Відносні величини в системі макрофінансового аналізу. Види відносних величин (коефіцієнтів), що можуть застосовуватись у макрофінансовому аналізі та порядок їх розрахунку.

 

Тема 4.Оцінка ефективності об’єктів макрофінансового аналізу

Поняття “ефект”, “ефективність”, “результативність” об’єктів макрофінансового аналізу: сутність, види, особливості. Особливості обчислення “ефекту” та “ефективності” об’єктів макрофінансового аналізу. Ефективність державного фінансового менеджменту: зміст та складність оцінки. Чинники зростання показників  ефективності. 

Сутність поняття “ефективна держава”. Характерні риси “ефективної держави” та “неефективної держави”. Чинники ефективності державного фінансового менеджменту. Ключові цінності якісного державного управління.

Оцінка ефективності діяльності державних органів управління в фінансовій сфері. Результативні індикатори ефективної управлінської діяльності державних інституцій.

Підходи до оцінки ефективності державного фінансового менеджменту. Рівневий підхід до оцінки ефективності управління. Часовий підхід до оцінки ефективності управління. Методика інтегральної оцінки ефективності: сутність, особливості застосування. Переваги інтегральної оцінки ефективності. Алгоритм інтегральної оцінки ефективності управлінської діяльності державних інституцій.

Ефективність функціонування Міністерства фінансів України: зміст, особливості оцінки. Показники оцінки ефективності функціонування Міністерства фінансів України.

Ефективність функціонування Державної фіскальної служби України: сутність, складності оцінки. Показники оцінки ефективності функціонування Державної фіскальної служби України.

Ефективність функціонування Національного банку України: зміст, складності оцінки. Показники оцінки ефективності функціонування Національного банку України.

Оцінка ролі Державної фінансової інспекції України у системі державного фінансового контролю: сутність, складності оцінки. Показники оцінки ефективності функціонування Державної фінансової інспекції України.

Ефективність функціонування Державної казначейської служби України: сутність, складності оцінки. Показники оцінки ефективності функціонування Державної казначейської  служби України.

Ефективність функціонування Рахункової палати України: сутність, складності оцінки. Показники оцінки ролі Рахункової палати України у забезпеченні оптимізації  фінансової діяльності держави.

Показники оцінки ефективності економічної політики та використання фінансових інструментів держави: податків, доходів бюджету, видатків бюджету, державного боргу.

 

Тема 5.Макрофінансові індикатори в системі управління держаними фінансами

Макрофінансові індикатори як основа оцінки результативності функціонування фінансової системи держави. Сутність макрофінансових індикаторів та необхідність застосування. Система макрофінансових індикаторів. Макроекономічна платоспроможність; ефективність фінансової системи і результативність економічної діяльності; заборгованість держави та управління нею як базові складові системи макрофінансових індикаторів.

Коефіцієнти, індекси, показники, параметри у макрофінансовому аналізі: сутність та взаємозв’язок. Розподіл індикаторів відповідно до системи управління державними фінансами, групування відповідно до оцінюваних процесів, структурних елементів державних фінансів. Закономірності та кореляційний зв'язок макроекономічних параметрів. Взаємозв’язок та взаємовплив макроекономічної та макрофінансової стабільності. Аналіз макроекономічних і макрофінансових показників для оцінити макроекономічної ситуації в країні та побудови системи макрофінансових індикаторів.

Загальноекономічні показники розвитку економіки: ВВП, валовий національний продукт (ВНП), валові інвестиції, валові заощадження, сальдо платіжного та торговельного балансів, показники зайнятості та рівня безробіття. Монетарні і фінансові показники економічного розвитку: величина грошової маси та її структура, інфляція, курс національної валюти, облікова ставка НБУ, процентні ставки за кредитами комерційних банків, бюджетний дефіцит, величина державного внутрішнього та зовнішнього боргу.

Базові макроекономічними показниками - обсяги валового внутрішнього (національного) продукту і національного доходу.  Базові макроекономічні індикатори — рівень ВВП (ВНП) на душу населення і темпи економічного зростання. Їх використання для оцінки  фінансового потенціалу та величини отриманих доходів населенням різних країн. Необхідність врахування рівня бюджетної централізації ВВП при здійсненні макрофінансового аналізу. Необхідність оцінки обсягу, рівня та динаміки ВНП (ВВП) у взаємозв’язку з показниками зайнятості та інфляції при прийнятті управлінських рішень на макрорівні.

Макрофінансові показники вираження фінансових ресурсів: маса грошей в обігу; обсяги кредитних ресурсів; бюджет держави; фонди цільового призначення; обсяги ресурсів, що обертаються на фінансовому ринку, тощо.

Макроекономічна платоспроможність як один з макрофінансових індикаторів. Аспекти макроекономічної платоспроможності: інтегрована платоспроможність всіх суб’єктів господарювання і банків, котрі обслуговують їх розрахунки; платоспроможність суб’єктів макроекономіки, до яких належить держава та інституції фінансового ринку. Чинники, які впливають на ступінь макроекономічної платоспроможності.

Інфляція як індикатор динаміки купівельної спроможності грошової одиниці. Чинники, що на неї впливають.

Рівень бюджетного дефіциту (профіциту) як індикатор стану бюджету. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту та макроекономічної платоспроможності.

Сальдо торговельного та платіжного балансу як макрофінансовий показник інтегрованої оцінки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, держави та фінансових інституцій у сфері міжнародних фінансових відносин.

Приріст ВВП як індикатор результативності економіки. Відношення приросту ВВП до обсягу приросту інвестиційних вкладень в економіку як індикатор управління процесом економічного зростання.

Показники керування заборгованістю у системі макрофінансових індикаторів. Сумарна заборгованість суб’єктів господарювання кредитній системі. Відношення державного боргу до обсягу ВВП як макрофінансовий індикатор державної заборгованості. Рівень платоспроможності держави за процентними платежами і поверненням боргу. Коефіцієнт покриття боргу та коефіцієнт забезпечення процентних платежів.

Індикатори фінансової ефективності і результативності використання фінансових ресурсів та інвестицій. Фінансовий ринок як специфічна сфера макроекономіки. Індикатори активності фінансового ринку.

Необхідність врахування взаємозв’язку макрофінансових індикаторів при прийнятті управлінських рішень.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАГМАТИКА МАКРОФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 

Тема 6.Економіко-математичний інструментарій макрофінансового аналізу

Формулюється загальне уявлення про методи аналізу, що можуть використовуватись на макрорівні при прийнятті управлінських рішень. Горизонтальний, вертикальний, трендовий методи аналізу, аналіз відносних показників, порівняльний, факторний методи аналізу. Роль математичних моделей при здійсненні макрофінансового аналізу. Кількісні, якісні, графічні методи аналізу макрофінансових показників.

Економіко-математичні методи аналізу: сутність та специфіка застосування. Статистичні методи аналізу: сутність та особливості. Основні методи статистики та аналізу фінансової сфери державного сектору. Взаємозв'язок між статистичними, економіко-математичними та економетричними методами аналізу.

Класифікація економіко-математичних та статистичних методів та моделей у фінансовій сфері на макрорівні, ознаки класифікації. Диференціація економіко-математичних моделей залежно від мети аналізу та виду аналізованих макрофінансових показників.

Експертні методи аналізу, теорія ігор у макрофінансовому аналізі.Поняття і сутність експертних методів аналізу. Доцільність застосування експертних методів аналізу на макрорівні, їх переваги і недоліки.

Невизначеність і ризик у сфері макрофінансового аналізу. Ризики при здійсненні макрофінансового аналізу та прийняття управлінських рішень на макрорівні. Напрямки оцінки та мінімізації макрофінансових ризиків.

Предмет і задачі теорії ігор. Основні поняття: правила гри, хід гри, стратегія гри, оптимальна стратегія. Класифікація ігор. Прийняття фінансових рішень в умовах повної визначеності та в умовах ризику. Платіжна матриця. Матриця ризиків. Можливість їх застосування для прийняття рішень на макрорівні. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності (на прикладі сплати податків платниками): критерій Лапласа, критерій Вальда, критерій Севіджа, критерій Гурвіца. Методи теорій ігор.

Мета і задачі моделювання. Види моделювання та доцільність їх застосування при макрофінансовому аналізі.

Етапи побудови економіко-математичних моделей для здійснення макрофінансового аналізу: визначення економічної проблеми, постановка задачі, формалізація задачі, вибір методу моделювання, побудова моделі, безпосереднє моделювання, практичне використання моделі.

Застосування методу «АВС-аналізу» та Закону Парето при прийнятті управлінських рішень на макрорівні. Методи прогнозування макрофінансових показників. Критерії оцінки точності прогнозів.

 

Тема 7.Моделі оцінки зміни макрофінансових показників у часі

Моделі аналізу зміни макрофінансових показників у часі. Моментні та інтервальні динамічні ряди макрофінансових показників. Методи аналітичної оцінки рядів динаміки макрофінансових показників. Основні показники для розрахунку. Виявлення і опис тенденції макрофінансових показників. Виявлення основної тенденції макрофінансових показників, оцінка її коливань і сталості. Оцінка еластичності взаємозв’язку між макрофінансовими показниками. Чинники, що впливають на еластичність взаємозв’язку макрофінансових показників.

Внутрішньорічні коливання фінансових показників. Сезонність у макрофінансовому аналізі. Графічна інтерпретація інформації та результатів аналізу як спосіб наочного представлення матеріалу. Обмеження щодо застосування методів динаміки в сфері державних фінансів. Економічна інтерпретація отриманих результатів. Прогнозування макрофінансових показників на основі методу фільтрації сезонної компоненти.

Застосування економіко-математичних моделей до оцінки структури та структурних зрушень макрофінансових показників. Оцінка структурних зрушень макропоказників, виявлення факторів, що на них впливають. Підходи до оцінки динаміки макрофінансових показників. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку макрофінансових показників.

 

Тема 8.Методи оцінки взаємозв’язків та пропорційності розподілу макрофінансових показників

Моделі аналізу пропорційності розподілу макрофінансових показників. Особливості їх застосування в сфері державних фінансів. Пропорційність розвитку економіки. Застосування коефіцієнтів локалізації та концентрації у макрофінансовому аналізі. Крива Лоренца. Оцінка достатності, регулярності і стабільності макрофінансових показників, рівномірності їх розподілу по території країни. Графічна інтерпретація результатів аналізу. Економічна інтерпретація отриманих результатів.

Моделі кореляційно-регресійного аналізу. Специфіка їх застосування в сфері державних фінансів. Види залежностей між фінансово-економічними явищами та процесами на макрорівні: функціональна, стохастична, кореляційна залежності. Основні поняття та етапи кореляційно-регресійного аналізу макрофінансових показників. Парна та множинна моделі регресії у макрофінансовому аналізі. Методика обчислення параметрів рівняння парної регресії на прикладі податкових надходжень бюджету. Обмеження щодо застосування кореляційно-регресійних моделей в сфері державних фінансів. Виявлення чинників, що впливають на динаміку та структуру макрофінансових показників. Побудова багатофакторної кореляційно-регресійної моделі аналізованих фінансових показників. Економічна інтерпретація параметрів моделі.

Оцінка щільності та істотності взаємозв’язку макрофінансових показників на основі коефіцієнтів кореляції та детермінації. Оцінка щільності зв’язку в багатофакторній системі макрорівня. Перевірка адекватності та точності побудованої кореляційно-регресійної моделі аналізованих макрофінансових показників. Економічна інтерпретація параметрів моделі. Графічна інтерпретація результатів аналізу.

Метод найменших квадратів у макрофінансовому аналізі. Сутність методу та особливості його застосування до макрофінансових показників. Алгоритм здійснення розрахунків методом найменших квадратів. Економічна інтерпретація параметрів моделі. Графічна інтерпретація результатів аналізу.

 

Тема 9. Методи оцінки ступеня впливу факторів на макрофінансової показники та інші методи аналізу

Аналіз на основі міжрегіональних зв’язків. Багатовимірне ранжування та рейтингове оцінювання фінансових показників. Рангова кореляція у фінансах. Визначення переліку фінансових показників, які впливають на узагальнюючу оцінку аналізованого явища. Інтегральна оцінка фінансових показників.

Індексний та факторний аналіз при оцінці макрофінансових показників. Сутність індексного методу аналізу на макрорівні. Необхідність здійснення індексного аналізу на макрорівні. Загальна методика індексного аналізу макрофінансових показників. Індекси як інструмент факторного аналізу. Особливості застосування двофакторних моделей для аналізу впливу факторів на макрофінансові показники. Індикатор інтенсифікації.  

Особливості здійснення факторного аналізу на макрорівні. Багатофакторні індексні моделі та особливості їх застосування у сфері макрофінансового аналізу. Економічна інтерпретація параметрів моделі. Управлінські рішення за результатами здійсненого багатофакторного індексного аналізу.

Специфіка їх застосування у макрофінансовому аналізі. Особливості застосування SWOT і PEST-аналізу для аналізу динамік і чинників впливу на макрорівні. Оптимізаційні економіко-математичні моделі.

 

Тема 10.Показники, прийоми та процедури аналізу доходів і видатків бюджету

Доходи бюджету як об’єкт аналізу. Взаємозв’язок доходів бюджету з іншими показниками фінансової системи. Класифікація доходів бюджету з метою аналізу. Класифікація бюджетних доходів за рівнем бюджетної системи; за групами та видами; за періодичністю зарахування, за джерелами формування, за обставинами надходження в бюджету; за методом мобілізації, за регулярністю отримання, інші класифікації. Групування видів доходів бюджету залежно від ступеня складності управління; залежно від їх значення для бюджету.

Джерела отримання інформації для здійснення макрофінансового аналізу доходів бюджету. Система показників для макрофінансового аналізу доходів бюджету: абсолютні та відносні показники.

Макрофінансові показники, які впивають на доходи бюджету. Чинники макрорівня. Чинники впливу на мікрорівні. Чинники прямого впливу: ВВП; індекс споживчих цін; індекс цін виробників; прибуток підприємств; фонд оплати праці; експорт та імпорт товарів та послуг; курс дол. тощо. Чинники опосередкованого впливу: обсяг виробленої продукції; монетарна база; грошова маса; чисельність працюючих, зайнятих у сфері економічної діяльності; прямі і іноземні інвестиції та інші.

Аналіз динаміки, структури та структурних зрушень доходів бюджету за різними класифікаційними ознаками. Виявлення причинно-наслідкових взаємозв’язків між отриманими результатами. Оцінка ступеня виконання планових показників доходів бюджету.  Аналітична оцінка структурних змін валового внутрішнього продукту, доходів бюджету. Виявлення та оцінка чинників та обмежень, що визначають структуру дохідної бази бюджету.

Оцінка еластичності доходів бюджету. Застосування коефіцієнта еластичності при інтерпретації регресійних моделей доходів бюджету.

Аналітична оцінка пропорційності розподілу доходів бюджету за регіонами України. Аналіз внутрішньорічних коливань доходів бюджету, видатків бюджету.

Оцінка щільності та істотності взаємозв’язку макрофінансових показників на основі коефіцієнтів кореляції та детермінації. Розрахунок рівня взаємозв’язку та взаємозалежності між доходами бюджету та ВВП, рівнем інфляції, сальдо експортно-імпортних операцій.

Багатофакторний індексний аналіз доходів бюджету.

Аналітична оцінка самостійності місцевих органів влади та управління в прийнятті фінансових рішень. Оцінка ролі місцевого оподаткування у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування.

Ефективність бюджетної політики країни: сутність, критерії та методичні підходи до оцінки. Оцінка впливу фінансової політики держави на фінансову діяльність і фінансовий стан суб'єктів господарювання. Оцінка впливу інфляції, зміни валютного курсу на виконання доходів бюджету.

Ризики виконання бюджету за доходами, їх статистична оцінка. Ризики при плануванні та прогнозуванні доходів бюджету. Фактори, які ускладнюють застосування сучасних економіко-математичних методів у прогнозуванні доходів бюджету.

Багатовимірне ранжування та рейтингове оцінювання при макрофінансовому аналізі доходів бюджету. Оптимізація структури доходів бюджету з метою управління. Рейтингове оцінювання доходів бюджету. Застосування економіко-математичного аналізу та експертних методів до структуризації доходів бюджету з метою управління ними. "Матриця управління доходами бюджету".

Застосування методу екстраполяції в макрофінансовому прогнозуванні на прикладі прогнозування доходів бюджету. Застосування методів кореляційно-регресійного аналізу на прикладі прогнозування динаміки ВВП.

Класична мультиплікативна модель часового ряду при аналізі та прогнозуванні щомісячних, щоквартальних та щорічних показників доходів бюджету. Здійснення багатофакторного прогнозування доходів бюджету.

Податки як вихідна категорія державних фінансів, класифікація податків з метою аналізу. Групування податкових надходжень залежно від ступеня складності управління та залежно від їх фіскального значення для бюджету, за групами платників, за видами податкових платежів тощо.

Джерела отримання інформації для здійснення аналітичної оцінки податкових надходжень. Система абсолютних та відносних показників аналізу податкових надходжень.

Поняття і сутність фіскального і регулюючого потенціалу. Чинники макро- і макрорівня, що впливають на фіскальний та регулюючий потенціал податків. Чинники прямого і опосередкованого впливу. Оцінка ступеня їх впливу за допомогою кореляційно-регресійного аналізу.

Аналіз динаміки, структури та структурних зрушень податкових надходжень за різними класифікаційними ознаками. Виявлення причинно-наслідкових взаємозв’язків між отриманими результатами. Оцінка ступеня виконання планових показників податкових надходжень бюджету. Виявлення та оцінка чинників та обмежень, що визначають структуру податкових надходжень бюджету.

Еластичність податкових надходжень бюджету та підходи до її оцінки. Доцільність застосування коефіцієнту еластичності до прогнозування податкових надходжень.

Аналітична оцінка пропорційності розподілу: податкових надходжень залежно від рівня валового регіонального продукту; податкових надходжень з податку на доходи фізичних осіб залежно від розміру отриманих доходів населенням по регіонам України. Аналіз внутрішньорічних коливань податкових надходжень бюджету.

Аналіз внутрішньорічних коливань податкових надходжень; рівня зайнятості і рівня безробіття населення в контексті впливу на об’єкти оподаткування.

Взаємозв’язок податкових надходжень і макроекономічних показників. Оцінка достатності, регулярності і стабільності податкових надходжень, рівномірності їх розподілу по території країни.

Ефективність податкової політики країни: сутність, критерії та методичні підходи до оцінки. Оцінка податкового навантаження в Україні. Вплив податкового навантаження на макропоказники, що характеризують рівень економічного розвитку: ВВП, прибутки підприємств, обсяги інвестицій та рівень заробітної плати.

Податкове навантаження на доходи фізичних осіб та його вплив на споживчий попит в Україні. Загальне податкове навантаження на фізичних осіб (без ефекту перекладання та з урахуванням ефекту перекладання податків). Навантаження з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Податкове навантаження на заробітну плату.

Податкове навантаження на юридичних осіб та його вплив на економічне зростання. Загальне податкове навантаження на юридичних осіб. Податкове навантаження на юридичних осіб з ефектом перекладання. Податкове навантаження на прибуток. Податкове навантаження на фонд оплати праці.

Ухилення від сплати податків, його види і напрями. Оцінка масштабів і причин ухилення від сплати податків. Оцінка втрат бюджету від тіньової економіки.

Видатки бюджету як об’єкт аналізу. Взаємозв’язок видатків бюджету з іншими показниками фінансової системи. Зміст і класифікація видатків бюджету з метою аналізу. Чинники, що визначають склад видатків бюджету. Форми бюджетного фінансування. Бюджет споживання і бюджет розвитку.

Джерела отримання інформації для здійснення макрофінансового аналізу видатків бюджету. Система показників аналізу видатків бюджету: абсолютні та відносні показники.

Чинники, що впливають на динаміку та структуру видатків бюджету. Побудова багатофакторної кореляційно-регресійної моделі аналізованих фінансових показників.

Аналіз динаміки, структури та структурних зрушень видатків бюджету за різними класифікаційними ознаками. Виявлення причинно-наслідкових взаємозв’язків між отриманими результатами. Якісна та кількісна оцінка ступеня виконання планових показників видатків бюджету. Виявлення та оцінка чинників та обмежень, що визначають структуру видаткової частини бюджету.

Аналітична оцінка пропорційності розподілу: видатків бюджету за регіонами України; залежно від рівня валового регіонального продукту; кількості зареєстрованого населення; розміру отриманих доходів населенням по регіонам України.

Оцінка щільності та істотності взаємозв’язку та взаємозалежності між видатками бюджету та ВВП, рівнем інфляції, сальдо експортно-імпортних операцій, іншими макрофінансовими показниками.

Макрофінансова оцінка бюджетного перерозподілу та його впливу на економічний розвиток і соціальну стабільність в країні.

Застосування коефіцієнта еластичності при інтерпретації регресійних моделей видатків бюджету. Здійснення багатофакторного прогнозування видатків бюджету.

Багатовимірне ранжування та рейтингове оцінювання при макрофінансовому аналізі видатків бюджету. Багатофакторний індексний аналіз видатків бюджету. Оцінка впливу інфляції, зміни валютного курсу на виконання  бюджету.

Оптимізація структури видатків у контексті забезпечення сталого економічного зростання і реалізації соціальної політики держави. 

Ризики виконання бюджету за видатками, їх статистична оцінка. Фактори, які ускладнюють застосування сучасних економіко-математичних методів у прогнозуванні видатків бюджету.

 

Тема 11.Аналіз  бюджетного дефіциту та державного боргу та їх кореляція з іншими макрофінансовими показниками

Дефіцит державного бюджету і дефіцит зведеного бюджету як ключові макропоказники. Види бюджетного дефіциту та підходи до його класифікації. Частка бюджетного дефіциту у ВВП. Кореляція бюджетного дефіциту, динаміки ВВП, темпів інфляції, дефіциту платіжного балансу. Дефіцити-близнюки. Побудова багатофакторної кореляційно-регресійної моделі аналізованих фінансових показників.

Чинники, що впливають на динаміку та структуру бюджетного дефіциту. Виявлення та аналіз причин (факторів) бюджетного дефіциту: економічний спад, фінансова (економічна) криза, старіння нації, надзвичайні події, стимулювання сукупного попиту, неплатежі за бюджетними призначеннями, прийняття політичних рішень в умовах демократії.

Взаємозв’язок бюджетного дефіциту і сукупного попиту. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту і державного боргу. Первинний бюджетний дефіцит, його зв’язок з динамікою економічного циклу. Операційний дефіцит.

Циклічні показники бюджетного дефіциту, їх роль в аналізі антициклічного чи проциклічного впливу бюджетної політики. Циклічно скоригований бюджетний баланс. Фіскальний імпульс. Аналітична оцінка структурних змін бюджетного дефіциту.

Бюджетний дефіцит як результативний показник діяльності держави. Поняття бюджетних надходжень і доходів, бюджетних витрат і видатків. Критерії розмежування бюджетних доходів і бюджетних надходжень: критерій постійності, критерій безповоротності і безоплатності. Традиційний підхід до розрахунку бюджетного дефіциту як різниці між доходами і видатками бюджету.

Розрахунок бюджетного дефіциту щодо зведеного бюджету, зведеного бюджету області, зведеного бюджету району, зведеного бюджету міста, місцевих бюджетів України, Державного бюджету, окремого місцевого бюджету.

Частка видатків відповідного бюджету, що покривається за рахунок бюджетних доходів і за рахунок дефіцитного фінансування.

Аналітична структура бюджету як фінансового плану. Розрахунок бюджетного дефіциту щодо: загального і спеціального фонду бюджету; поточного бюджету і бюджету розвитку. Кореляція дефіциту бюджету розвитку з бюджетними інвестиціями і з динамікою ВВП. Дефіцит консолідованого бюджету (Державний бюджет і бюджет Пенсійного фонду).

Визначення скоригованих показників бюджетного дефіциту: (1) без урахування у складі доходів сум міжбюджетних трансфертів, (2) з урахуванням у складі видатків витрат на погашення державного боргу, (3) з виключенням із бюджетних показників чистого кредитування (кредитування за вирахуванням погашення), (4) з включенням до складу доходів бюджету сум податкового боргу, а також до складу видатків – сум заборгованості бюджету перед суб’єктами господарювання і населенням.

Структура джерел фінансування бюджетного дефіциту. Частка (а) внутрішніх і (б) зовнішніх запозичень у фінансуванні бюджету. Частка НБУ у структурі джерел фінансування дефіциту, її кореляція з темпами інфляції.

Ефект витіснення приватних інвестицій. Зв’язок між внутрішніми державними запозиченнями, кредитними ставками і обсягами приватних інвестицій.

Класифікація державного кредиту і державного боргу. Внутрішні державні запозичення. Класифікація державних позик: за правовим оформленням; залежно від місця розміщення позик; за правом емісії; за терміном погашення; за характером виплати доходу; за характером погашення; за характером зобов’язань. Внутрішні державні запозичення. Класифікація державних запозичень за напрямами використання коштів: фінансування дефіциту бюджету, формування валютних резервів центрального банку, фінансування інвестиційних проектів.

Джерела отримання інформації для здійснення макрофінансового аналізу державного кредиту і державного боргу. Система абсолютних та відносних показників для макрофінансового аналізу державного кредиту і державного боргу.

Чинники, що впливають на динаміку та структуру державного кредиту і державного боргу. Побудова багатофакторної кореляційно-регресійної моделі аналізованих фінансових показників.

Макрофінансова оцінка динаміки та структури державного боргу. Оцінка наслідків державного боргу в коротко- і довгостроковому аспекті. Коефіцієнти обслуговування внутрішнього і зовнішнього державного боргу. Оцінка платоспроможності держави з повернення боргу і виплати відсотків.

Аналітична оцінка структурних змін державного кредиту та державного боргу.

Ефективність державних кредитних запозичень та боргової політики: сутність, критерії та методичні підходи до оцінки. Міжнародні підходи до боргової безпеки та боргової стійкості. Параметри та інструменти досягнення макрофінансової стабільності у борговій сфері. Оцінка наявних та потенційних боргових ризиків, притаманних Україні.

Оцінка фінансової безпеки держави. Основні елементи, що утворюють систему фінансової безпеки. Взаємозв’язок та динаміка зміни основних показників, які характеризують фінансову безпеку держави: величина внутрішнього і зовнішнього боргу, рівень інфляції, стійкість національної валюти, рівень дефіциту державного бюджету, сальдо платіжного балансу.

 

Тема 12.Стратегічні управлінські рішення як результат макрофінансового аналізу

Основні етапи розробки і прийняття управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Системний та ситуаційний підхід до управлінських рішень на макрорівні. Врахування людського фактору в процесі прийняття управлінських рішень та його мінімізація. Макрофінансові індикатори в системі прийняття управлінських рішень. Стратегічні рішення в сфері фінансів на макрорівні.

Передбачення на перспективу (прогнозування) як узагальнюючий результат макрофінансового аналізу.Загальна характеристика планування та прогнозування часових рядів макрофінансових показників. Методи та моделі прогнозування та планування макропоказників: багатомірні методи статистичного аналізу, кореляційно-регресійний аналіз, інтерполяція та апроксимація даних, імітаційні методи, лінійне й нелінійне програмування, методи експертних оцінок. Прогнозування за допомогою графічних засобів «Excel».

Вибір методів планування бюджетних показників. Основні макропоказники економічного і соціального розвитку, що використовуються в процесі прогнозування та планування макрофінансових показників. Фактори, які впливають на процес прогнозування і планування економічних показників на макрорівні.

Ризики при плануванні та прогнозуванні макрофінансових показників. Фактори, які ускладнюють застосування сучасних економіко-математичних методів у прогнозуванні макрофінансових показників. Причини помилок в прогнозуванні. Варіанти прогнозів. Представлення результатів прогнозування. Перевірка трендових моделей на адекватність та точність, верифікація моделі. Обговорення прогнозів. Прийняття управлінського рішення по використанню прогнозів.

Переваги і недоліки економіко-математичних методів при прогнозуванні макрофінансових показників: методу екстраполяції, методів кореляційно-регресійного аналізу, класичної мультиплікативної моделі часового ряду при аналізі та прогнозуванні періодичних показників, методів ковзкої середньої, експоненційного згладжування, методу Хольта-Вінтерса.

 

Тема 13.Комплексний макрофінансовий аналіз

Сутність та мета проведення комплексного макрофінансового аналізу. Значення проведення комплексного макрофінансового аналізу для економіки країни. Застосування SWOT - аналізу для оцінки доходів бюджету держави.

Підходи до оцінки дій та заходів держави з позицій їх відповідності фінансовій ситуації в країні та потребам соціально-економічного розвитку. Оцінка дієздатності та ефективності фінансової політики. Аналіз ефективності бюджетно-податкової політики. Аналітична оцінка податкового потенціалу України.

Оцінка інвестиційної привабливості окремих регіонів України. Чинники інвестиційної привабливості регіону: загальноекономічний розвиток регіону, економіко-географічний розвиток виробничої інфраструктури, демографічний стан, інвестиційний ринок. Показники ефективності інвестицій. Вплив фактора часу при визначенні ефективності інвестиційних рішень. Оцінка кредитоспроможності економіки України.

Оцінка конкурентоспроможності економіки України. Ресурсний підхід до оцінки конкурентоспроможності економіки. Факторний підхід до оцінки конкурентоспроможності економіки. Інтегральний підхід до оцінки конкурентоспроможності економіки.

Статистична оцінка відповідності результатів діяльності критеріям, мірі, що відображає ступінь досягнення поставленої мети. Вимоги до критеріїв оцінювання.

Показники оцінки стану на тенденцій розвитку фінансової інфраструктури. Складові фінансової інфраструктури. Аналітична оцінка управлінської фінансової інфраструктури. Склад фінансових органів. Показники оцінки ефективності діяльності фінансових органів та установ. Чинники, які впливають на ефективність функціонування управлінської інфраструктури.

Аналітична оцінка інституційної фінансової інфраструктури. Показники оцінки ефективності функціонування інституційної фінансової інфраструктури та чинники, що на неї впливають. Фінансовий ринок як специфічна сфера макроекономіки. Індикатори активності фінансового ринку. Індексна оцінка активності фінансового ринку. Індекс Доу-Джонса. Індекс «Велью Лайн», Ніккеї, FAZ і DAX та ін. Рівень капіталізації фінансового ринку. Необхідність оцінки впливу банківського сектору на економіку держави. Оцінка ефективності функціонування Національного банку та комерційних банків. Макрофінансовий аналіз фінансового та страхового ринків. Показники оцінки впливу фінансового-кредитного сектору та страхового ринку на економічний розвиток.

Аналітична оцінка обслуговуючої фінансової інфраструктури. Макрофінансова оцінка системи організації та управління фінансами сектором. Напрямки вдосконалення функціонування фінансової інфраструктури.

 

Тема 14.Рангова кореляція

Методика рейтингової оцінки на макрорівні. Етапи формування рейтингів.

Модель рейтингової оцінки. Алгоритм ранжирування макропоказників за рейтингами. Недоліки даного підходу.

 

 

 

Тема 15.SWOT-аналіз

SWOT- іSOFT-аналіз – аналіз сильних та слабких місць, а також шансів та ризиків на макрорівні.SWOT-аналіз у процесістратегічного плануваннямакрофінансових показників.

Традиційний метод SWOT-аналізу для детального вивчення зовнішнього й внутрішнього середовища. Методологія системно-цільового підходу. Структуризація факторів зовнішнього й внутрішнього середовища. Синтез факторів впливу.

Застосування SWOT - аналізу для оцінки доходів та видатків бюджету держави. Визначення сильних і слабких сторін досліджуваних об’єктів, їх можливостей та ймовірних загроз.

Побудова матриць SWOT- іSOFT-аналізу. Прийняття управлінських рішень за результатами проведеного аналізу.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) Макрофінансовий аналіз

для студентів освітньої програми / спеціалізації“Фінанси” / 6Ф01“Фінансита страхування

Денна форма навчання

Номер

заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

Змістовий модуль №1

 

1

Семінарське заняття 1. Макрофінансовий аналіз і його роль в системі фінансового менеджменту

1

 

2

Семінарське заняття 2. Теоретико-методичні засади макрофінансового аналізу

1

 

3

Семінарське заняття 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення макрофінансового аналізу

1

 

4

Семінарське заняття 4. Оцінка ефективності об’єктів макрофінансового аналізу

1

 

5

Семінарське заняття 5. Макрофінансові індикатори в системі управління державними фінансами

1

 

6

Контрольна (модульна) робота №1

7

 

Змістовий модуль №2

 

7-8

Семінарські заняття 6-7. Економіко-математичний інструментарій макрофінансового аналізу.

Моделі аналізу зміни макрофінансових показників у часі

2

 

9

Семінарське заняття 8. Методи оцінки взаємозв’язків та пропорційності розподілу макрофінансових показників

1

 

10-11

Семінарські заняття 9-10. Методи оцінки ступеня впливу факторів на макрофінансової показники та інші методи аналізу.

Показники, прийоми та процедури аналізу доходів і видатків бюджету

1

 

12-13

Семінарські заняття 11-12.

Аналіз  бюджетного дефіциту та державного боргу та їх кореляція з іншими макрофінансовими показниками.

Стратегічні управлінські рішення як результат макрофінансовогоаналізу

2

 

14

Семінарське заняття 13. Комплексний макрофінансовий аналіз

-

 

15-16

Семінарські заняття 14-15. Рангова кореляція. SWOT-аналіз

2

 

17

Семінарське заняття 14. Підсумкове заняття

2

 

18

Контрольна (модульна) робота №2

8

 

Усього балів за роботу на заняттях:

30

 

За виконання  індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

1. Підготовка аналітичного проекту (комплексного аналізу обраних макрофінансових показників)

10

2. Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

5

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету), участь у науковій діяльності (студентські конференції і гуртки, публікації тощо)

5

4. Переклад літературних джерел англо-, німецькомовного походження за заданою проблематикою

5

5. Апробація економіко-математичних методів до здійснення аналізу та прогнозування макрофінансових показників (методи, що  не розглядалися під час вивчення курсу)

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

         

 

2.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

 

Метою практичного заняття є організація обговорення зі студентами базових положень тем дисципліни з метою засвоєння необхідних теоретичних понять. Передбачається проведення семінарських та практичних занять. Семінарські заняття з дисципліни „Макрофінансовий аналіз” проводяться переважно у формах: співбесіди студентів з викладачем, дискусії з елементами аналізу, обговорення їхньої самостійної науково-дослідної роботи, презентації виконання проектів за обраними напрямками дослідження. 

При підготовці до практичного заняття використовується підхід, що базується на використанні технологій індивідуальної та колективної пошукової роботи. Однак, враховуючи регламентацію навчального процесу робочою програмою дисципліни, мета вивчення дисципліни студентами визначається самостійно у рамках робочої програми дисципліни. Практичні заняття мають на меті організацію викладачем детального розгляду студентами окремих положень дисципліни та формування навичок їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань у вигляді вирішення ситуаційних задач та розгляду їх результатів, підготовки аналітичних записок, розв’язання проблемних завдань, вирішення ситуаційних вправ, розгорнутої бесіди тощо.

 

Глобальні компетентності дисципліни:

 1. Засвоїти та систематизувати теоретичні основи аналізу економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макрорівні, навчитись правильно їх інтерпретувати.
 2. Набути  практичних навичок щодо використання кількісних методів і прийомів при дослідженні та оцінці економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макрорівні.
 3. Набути практичних вмінь щодо економічної інтерпретації отриманих за наслідками проведеного макрофінансового аналізу результатів і розробки управлінських рішень з питань фінансової, бюджетної та податкової політики.
 4. Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Загальні компетентності дисципліни (інструментальні, міжособистісні та системні):

 1. Набуття навиків управління інформацією щодо макрофінансового аналізу (уміння знаходити, систематизувати, аналізувати та узагальнювати інформацію з різних джерел).
 2. Навчитися приймати науково-обґрунтовані та виважені управлінські рішення за результатами застосування статистичних та економіко-математичних методів аналізу.
 3. Набуття вмінь щодо організації і планування аналітичної роботи щодо отримання максимальних результатів від управлінських рішень в бюджетно-податковій сферах.
 4. Навчитись оцінювати вплив факторів на повноту та своєчасність формування доходів держави і здійснення видатків, залучення кредитних ресурсів, виявляти тенденції та  прогнозувати основні параметри фінансової системи на середньострокову та довгострокову перспективу; оцінювати ефективність та результативність діяльності органів державного управління.
 5. Аналізувати ступінь виконання макрофінансових показників із застосуванням сучасних економіко-математичних методів аналізу та її значення в прийнятті управлінських рішень в фінансовій сфері держави.
 6. Контролювати та здійснювати фінансовий моніторинг руху бюджетних потоків, виконання грошово-кредитної та боргової політики держави, інвестиційної політики держави тощо.
 7. Вивчати та оцінювати закономірності, причинно-наслідкові взаємозв’язки, що обумовлюють розвиток фінансової системи та її складових; ефективність бюджетного та податкового менеджменту, державної боргової та грошово-кредитної політики; ризики фінансової діяльності держави.
 8. Розробляти: критерії оцінки та показники ефективності макрофінансової діяльності держави; пропозиції щодо вирішення проблем управління бюджетними ресурсами у контексті міжнародного досвіду; заходи щодо планування та прогнозування реальних бюджетних показників; пропозиції щодо удосконалення боргової та кредитної політики держави.
 9. Використовувати сучасні інформаційні технології для розрахунку обґрунтованих параметрів аналізованих макрофінансових показників; оптимізації фінансової діяльності держави на макрорівні; ведення моніторингу рівня виконання макрофінансових показників на рівні держави.
 10. Взаємодія (робота в команді).
 11. Здатність працювати в міжнародному середовищі (із закордонними класифікаторами інформації, джерелами інформації про макрофінансові показники).
 12. Уміння враховувати суб’єктивні чинники при прийнятті рішень у фінансовій сфері за наслідками макрофінансового аналізу.
 13. Здатність застосовувати знання на практиці.
 14. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 15. Здатність приймати найбільш ефективні та обґрунтовані рішення з можливих.

 

Заняття 1.

Тема: Макрофінансовий аналіз і його роль в системі фінансового  менеджменту (2 год.)

Заняття проводиться у формі семінару-розгорнутої бесіди з елементами аналізу, семінару-дискусії.

Завдання:

 1. Розкрити сутність та зміст макрофінансового аналізу, оволодіти знаннями щодо специфіки та особливостей аналізу на макро- і макрорівнях.
 2. Зрозуміти необхідність та роль макрофінансового аналізу при прийнятті управлінських рішень у фінансовій сфері.
 3. Вміти виявляти взаємозв′язки, котрі виникають у фінансовій системі країни.
 4. Навчитись правильно інтерпретувати мету і завдання макрофінансового аналізу.
 5. Навчитись виявляти особливості різноманітних об’єктів макрофінансового аналізу.

План заняття.

Студенти розглядають наступні питання:

 1. Необхідність та роль макрофінансового аналізу в системі фінансового менеджменту.
 2. Сутність та зміст макрофінансового аналізу. Специфіка економіко-математичного аналізу на мікро- і макрорівнях, їх взаємозв’язок.
 3. Предмет, суб’єкти і об’єкти макрофінансового аналізу.
 4. Специфіка державних фінансів як об’єкта аналізу.

В процесі розгляду питань проводиться обговорення. Студент повинен вміти аргументувати свою точку зору.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 2, 3, 6, 7, 8,11, 12, 13;
 • додаткова література: 2, 6, 12, 14, 18, 20, 25, 26.

 

Заняття 2.

Тема: Теоретико-методичні засади макрофінансового аналізу (2 год.)

Заняття проводиться у формі семінару-дискусії з елементами аналізу, семінару–мозкового штурму, роботи в малих творчих групах.

Завдання:

 1. Оволодіти знаннями щодо видів макрофінансового аналізу, його принципів.
 2. Навчитись формулювати завдання, що потребують проведення аналізу на макрорівні.
 3. Розуміти логічну послідовність дій при здійсненні макрофінансового аналізу.

План заняття.

Студенти розглядають наступні питання:

 1. Види макрофінансового аналізу.
 2. Завдання і функції макрофінансового аналізу.
 3. Принципи макрофінансового аналізу.
 4. Методика здійснення макрофінансового аналізу.

Підготовка та презентація доповідей за обраною тематикою з їх подальшим обговоренням.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 2, 3, 5, 6, 7, 8,11, 12, 13;
 • додаткова література: 2, 6, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 26.

 

Заняття 3.

Тема: Інформаційно-аналітичне забезпечення макрофінансового аналізу (2 год.)

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу, семінару–мозкового штурму, роботи в малих творчих групах з використанням самоаналізу.

Завдання:

 1. Оволодіти знаннями щодо інформаційної бази макрофінансового аналізу, її специфіки.
 2. Розуміти необхідність систематизації інформації для здійснення макрофінансового аналізу.
 3. Навчитись виявляти причини асиметрії інформації та шукати можливі шляхи її подолання.
 4. Набути знань щодо особливостей прийняття управлінських рішень в умовах недостатньої інформації і невизначеності.
 5. Навчитись класифікувати і систематизувати макрофінансові показники з метою аналізу.

План заняття.

Студенти розглядають наступні питання:

 1. Інформаційна база макрофінансового аналізу і проблеми її формування.
 2. Вимоги до статистичної інформації для макрофінансового аналізу.
 3. Особливості формування макрофінансових показників та необхідність їх систематизації та групування.
 4. Абсолютні і відносні величини в системі макрофінансового аналізу.

Підготовка та презентація доповідей за обраною тематикою з їх подальшим обговоренням.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13;
 • додаткова література: 2, 6, 9, 15, 18, 19, 20, 26, 28.

 

Заняття 4.

Тема: Оцінка ефективності об’єктів макрофінансового аналізу (2 год.)

Заняття проводиться у формі семінару-розв’язання проблемних завдань, роботи в малих творчих групах, дискусії.

Завдання:

 1. Дослідити сутність поняття ефективності та її види.
 2. Навчитись розуміти сутність понять «ефект» та «ефективність», а також показники, якими їх можна оцінити.
 3. Зрозуміти підходи до оцінки дій та заходів держави з позицій їх відповідності фінансовій ситуації в країні та потребам соціально-економічного розвитку.
 4. Навчитись виявляти проблеми функціонування органів державного управління, оцінювати їх наслідки та розробляти стратегічні напрямки розвитку.
 5. Навчитись розробляти показники оцінки ефективності діяльності державних органів влади.
 6. Навчитись визначати показники оцінки ефективності фінансової політики держави, аналізувати ефективність бюджетно-податкової політики, податковий потенціал України.

 

План заняття.

Студенти розглядають наступні питання:

 1. Поняття ефективності та її види.
 2. «Ефективна держава» та оцінка ефективності діяльності державних органів управління в фінансовій сфері.
 3. Показники оцінки ефективності економічної політики та використання фінансових інструментів держави.
 4. Методика інтегральної оцінки ефективності.

Студенти розбиваються на міні-групи з метою визначення показників оцінки ефективності діяльності державних органів влади (Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України, Пенсійний фонд України, Державна фінансова інспекція, Національний банк України тощо). В кінці заняття відбувається презентація та обговорення результатів роботи.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 7, 8, 11, 13;
 • додаткова література: 3, 5, 6, 7, 18, 30.

 

Заняття 5.

Тема: Макрофінансові індикатори в системі управління держаними фінансами (1 год.)

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу, семінару-розв’язання проблемних завдань.

Завдання:

 1. Дослідити сутність макрофінансових індикаторів та необхідність їх застосування при здійсненні макрофінансового аналізу.
 2. Навчитись розуміти існування взаємозв’язку та взаємовпливу макроекономічної та макрофінансової стабільності.
 3. Навчитись аналізувати і розуміти взаємозв’язок між загальноекономічними, монетарними і фінансовими показники розвитку економіки.
 4. Навчитись оцінювати та аналізувати ступінь макроекономічної платоспроможності, розробляти управлінські рішення за результатами аналізу.
 5. Вміти виявляти чинники, які впливають і на які впливає інфляція.
 6. Зрозуміти взаємозв’язок бюджетного дефіциту та макроекономічної платоспроможності.
 7. Навчитись економічно інтерпретувати отримані результати.

План заняття.

Студенти вирішують запропоновані викладачем вправи, презентують та обговорюють їх.

Підготовка і презентація доповідей та експертних оцінок за обраною тематикою з їх подальшим обговоренням із застосуванням методу «дискусії».

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 1, 7, 8, 12, 13;
 • додаткова література: 3, 5, 6, 7, 14, 22, 24.

 

Проведення контрольної (модульної) роботи (1 год.).

 

Заняття 6, 7.

Тема: Економіко-математичний інструментарій макрофінансового аналізу (4 год.)

Заняття проводиться у формі дискусії, семінару-розв’язання проблемних завдань, семінару–мозкового штурму.

Завдання:

 1. Навчитись правильно обирати метод для подальшого аналізу в залежності від зібраної статистичної інформації.
 2.  Оволодіти знаннями щодо класифікації економіко-математичних, статистичних методів та моделей у фінансовій сфері на макрорівні, а також розуміти взаємозв'язок між статистичними і економіко-математичними методами аналізу.
 3. Виявити основні методи статистики та аналізу фінансової сфери державного сектору.
 4. Навчитись диференціювати економіко-математичні методи і моделі та обґрунтовувати їх вибір залежно від мети та виду аналізу макрофінансових показників.
 5. Вивчити методи прогнозування, що застосовуються при здійсненні макрофінансового аналізу.

План заняття.

Студенти розглядають наступні питання:

 1. Методи макрофінансового аналізу.
 2. Методи прогнозування макрофінансових показників та критерії оцінки точності прогнозів.

Презентація доповідей за обраною тематикою та їх обговорення.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14;
 • додаткова література: 4, 13, 21, 22, 29, 31, 33.

 

Заняття 8.

Тема: Моделі аналізу зміни макрофінансових показників у часі (2 год.)

Заняття проводиться у формі міні-кейсу, семінару–мозкового штурму, роботи в малих творчих групах, семінару-конференції, а також виконання практичних завдань.

Завдання:

 1. Навчитись аналізувати інтенсивність та тенденції розвитку макрофінансових показників.
 2. Навчитись оцінювати структурні зміни макропоказників, виявляти фактори, що на них впливають.
 3. Навчитись проводити аналіз динаміки, структури та структурних зрушень доходів і видатків бюджету за різними класифікаційними ознаками, а також бюджетного дефіциту та державного боргу.
 4. Навчитись здійснювати якісну та кількісну оцінку ступеня виконання планових показників доходів і видатків бюджету з виявленням причинно-наслідкових взаємозв’язків між отриманими результатами.
 5. Навчитись економічно інтерпретувати отримані результати аналізу та правильно представляти результати (у тому числі здійснювати графічну інтерпретацію).

План заняття.

Вирішення практичних завдань та обговорення результатів.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14;
 • додаткова література: 1, 11, 13, 18, 19, 27, 29, 32.

 

Заняття 9, 10.

Тема: Методи оцінки взаємозв’язків та пропорційності розподілу макрофінансових показників (3 год.)

Заняття проводиться у формі міні-кейсу, семінару-розв’язання проблемних завдань, а також виконання практичних завдань.

Завдання:

 1. Навчитись оцінювати пропорційність розвитку економіки, достатність, регулярність і стабільність макрофінансових показників, рівномірність їх розподілу по території країни.
 2. Навчитись виявляти види залежностей між фінансово-економічними явищами і процесами на макрорівні та будувати багатофакторні кореляційно-регресійні моделі аналізованих фінансових показників.
 3. Вміти економічно інтерпретувати отримані результати аналізу та правильно представляти результати (у тому числі здійснювати графічну інтерпретацію).

План заняття.

Вирішення практичних завдань та обговорення результатів.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14;
 • додаткова література: 1, 11, 13, 18, 19, 27, 29, 32.

Заняття 10, 11, 12.

Тема: Методи оцінки ступеня впливу факторів на макрофінансові показники та інші методи аналізу (4 год.)

Заняття проводиться у формі міні-кейсу, семінару-розв’язання проблемних завдань, а також виконання практичних завдань.

Завдання:

 1. Вивчити особливості здійснення індексного та факторного аналізу макрофінансових показників.
 2. Навчитись будувати багатофакторні індексні моделі.
 3. Навчитись здійснювати аналіз на основі міжрегіональних зв’язків.
 4. Вміти економічно інтерпретувати отримані результати аналізу та правильно представляти результати (у тому числі здійснювати графічну інтерпретацію).

План заняття.

Вирішення практичних завдань та обговорення результатів.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14;
 • додаткова література: 1, 11, 13, 18, 19, 27, 29, 32.

 

Заняття 12.

Тема: Показники, прийоми та процедури аналізу доходів і видатків бюджету(1 год.)

Заняття проводиться у формі міні-кейсу, семінару-розв’язання проблемних завдань, роботи в малих творчих групах, а також виконання практичних завдань.

Завдання:

 1. Вміти проводити аналіз динаміки, структури і структурних зрушень доходів та видатків бюджету за різними класифікаційними ознаками.
 2. Навчитись виявляти чинники, що впливають на динаміку доходів та видатків бюджету.
 3. Вміти оцінювати пропорційність розподілу: податкових надходжень залежно від різних факторних ознак; доходів і видатків бюджету за регіонами України.
 4. Навчитись визначати ступінь самостійності місцевих органів влади в залежності від рівня забезпеченості фінансовими ресурсами.
 5. Навчитись розраховувати рівень взаємозв’язку та взаємозалежності між доходами бюджету і ВВП, рівнем інфляції, сальдо експортно-імпортних операцій, зміною валютного курсу, а також оцінювати вплив зазначених чинників на виконання доходів бюджету.

План заняття.

Вирішення практичних завдань та обговорення результатів.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 1, 2, 5, 7, 8, 9;
 • додаткова література: 2, 6, 8, 10, 14, 22.

 

Заняття 13.

Контрольна (модульна) робота 2.

 

Заняття 14.

Тема: Аналіз  бюджетного дефіциту та державного боргу та їх кореляція з іншими макрофінансовими показниками. Стратегічні управлінські рішення як результат макрофінансового аналізу (1 год.)

Заняття проводиться у формі семінару-конференції.

Завдання:

 1. Вміти проводити аналіз динаміки, структури і структурних зрушень бюджетного дефіциту та державного боргу.
 2. Навчитись виявляти чинники, що впливають на динаміку бюджетного дефіциту, державного боргу, оцінювати та вірно інтерпретувати зазначений вплив.
 3. Вміти виявляти та аналізувати причини бюджетного дефіциту, а також чинники, що впливають на динаміку макрофінансових показників.
 4. Розуміти сутність та послідовність прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень.
 5. Навчитись враховувати людський фактор в процесі прийняття управлінських рішень та мінімізувати його вплив.
 6. Вміти розробляти стратегічні управлінські рішення за результатами прогнозних розрахунків.

План заняття.

Підготовка та презентація доповідей за обраною тематикою з їх подальшим обговоренням.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 1, 2, 5, 7, 8, 9;
 • додаткова література: 2, 6, 8, 10, 14, 17, 22, 23.

 

Заняття 15-16.

Тема: Рангова кореляція. SWOT-аналіз(4 год.)

Заняття проводиться у формі міні-кейсу, семінару-розв’язання проблемних завдань, роботи в малих творчих групах, а також виконання практичних завдань.

Завдання:

 1. Вміти надаватирейтингову оцінку макропоказників, знати відповідний алгоритм.
 2. Навчитись проводити SOFT- і SWOT-аналіз сильних і слабких місць, а також шансів і ризиків досліджуваного об’єкта на макрорівні.
 3. Вміти будувати матриці SOFT- і SWOT-аналізу.

План заняття.

Вирішення практичних завдань та обговорення результатів.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 1, 2, 5, 7, 8, 9;
 • додаткова література: 2, 6, 8, 10, 14, 22.

 

2.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Згідно з Порядком оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності (ухвалена Вченою радою КНЕУ від 28 травня 2009 р.) зі змінами ухваленими Вченою радою КНЕУ від 25 березня 2010 р. та 26 вересня 2013 р. – завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Поточний контроль знань студентів з дисципліни “Макрофінансовий аналіз” проводиться за такою схемою:

А. Контроль систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни

Б. Контроль за виконанням контрольних (модульних) робіт

І модуль

ІІ модуль

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б)

ВІД 0 ДО 50 БАЛІВ

 

А. КОНТРОЛЬ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ НАД ВИВЧЕННЯМ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни включає такі складові:

(1) відповіді (виступи) на практичних заняттях, виявлений рівень знань при обговоренні питань за темами занять;

(2) виконання і захист завдань самостійної роботи студента;

(3) участь у науково-пошуковій та творчій роботі (студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даної дисципліни).

При контролі відповідей (виступів) на практичних заняттях оцінці підлягають:

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях;
 • активність при обговоренні (дискусії) проблемних питань, що винесені на практичні заняття,
 • конструктивна участь у мозковому штурмі проблеми;
 • активна участь у діловій грі;
 • правильність написання ОПК (комп′ютерного контролю) на практичному занятті;
 • правильність написання схематичного контролю;
 • результати  пілотного опитування.

 

Оцінювання активності роботивідбувається з градацією в 1 бал:

№ з/п

Завдання

Максимальна кількість балів

1.

Відповіді на питання за темою семінару

0-3 бали

2.

Змістовні доповнення

0-1 бал

3.

Конструктивна участь у мозковому штурмі

0-1 бал

4.

Активна участь у діловій грі

0-2 бали

5.

Виконання завдань оперативного письмового контролю (комп′ютерного контролю)

0-3 бали

6.

Виконання схематичного контролю

0-2 бали

7.

Пілотне опитування

0-1 бал

 

Протягом семестру кожен студент з групи на семінарських і практичних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

 

При контролі участі у науково-пошуковій та творчій роботі оцінці підлягають:

 • підготовка і представлення доповіді для участі в наукових студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань макрофінансового аналізу та участь в них;
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

 

Оцінювання активності роботивідбувається з градацією в 1 бал:

№ з/п

Завдання

Максимальна кількість балів

1.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-5 балів

2.

виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

0-10 балів

 

Б. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОНТРОЛЬНИХ (МОДУЛЬНИХ) РОБІТ

Завдання, винесені для контрольних (модульних) робіт поділяються на два модулі:

І модуль – контрольна (модульна) робота по 1-5 темах курсу (теоретичні засади макрофінансового аналізу);

ІІ модуль – аналітично-розрахункове завдання (тестово-розрахункова контрольна (модульна) робота) по 6-13 темах курсу (прагматика макрофінансового аналізу).

Індивідуальні завдання включають в себе тестові питання та аналітичне завдання. Контрольна (модульна) робота складається з тестових запитань (оцінюються в 2 бали) та розрахункового аналітичного завдання (за правильно здійснені розрахунки максимальна оцінка – 3 бали, при цьому враховується наявність їх економічної інтерпретації, висновків та управлінських рішень). Оцінки виставляються з кратністю до 1 бала.

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед контрольною (модульною) роботою. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

 

Критерії оцінювання поточної систематичності та активності роботи студента:

 

 

Рівень знань

Критерії оцінювання

 

 

Бали

Усні відповіді

Доповнення, участь у мозковому штурмі

Участь у діловій грі

Оперативний контроль

Схематичний контроль

Пілотне опитування

Відмін-ний

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз

3

1

2

3

2

1

Дуже добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • неповна або недостатньо вагома аргументація, незначні помилки в порівняльному аналізі,

3

1

2

3

2

1

Добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,
 • деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією

2

0

1

2

1

0

Задові-льний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією

1

0

0

1

0

0

Незадо-вільний

 • підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,
 • є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу або його нерозуміння,
 • нездатність до порівняльного аналізу та аргументації

0

0

0

0

0

0

 

Оцінювання поточної успішності студентів проводиться в балах, які виставляються в журнал.

«Ціна» заняття залежить від:

А) індивідуальної активності та рівня підготовки студентів;

Б) видів завдань, які пропонуються викладачем за темою семінарського заняття відповідно до форми його проведення.

Індивідуальна «ціна заняття» за поточну аудиторну роботу для студентів може бути визначена за наступною формою:

 

Види робіт /бали

0

1

2

3

Повна відповідь на питання семінару (усне опитування)

 

 

 

 

Оперативний письмовий контроль (схематичний контроль)

 

 

 

х

Пілотне опитування

 

 

х

х

Змістовні доповнення, конструктивна участь в обговоренні проблемних питань, мозковому штурмі тощо

 

 

х

х

 

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Результати поточного контролю знань студентів оформлюються під час останнього семінарського заняття та вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-х бальну шкалу.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою з навчальною дисципліни «Макрофінансовий аналіз».

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни «Макрофінансовий аналіз», передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні) роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з навчальної дисципліни «Макрофінансовий аналіз» та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) Макрофінансовий аналіз

для студентів освітньої програми / спеціалізації“Фінанси” / 6Ф01“Фінансита страхування”

Заочна форма навчання

Номер

заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

Змістовий модуль №1

 

1

Контактне заняття 1. Макрофінансовий аналіз і його роль в системі фінансового менеджменту.

Теоретико-методичні засади макрофінансового аналізу

1

 

2

Контактне заняття 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення макрофінансового аналізу.

Оцінка ефективності об’єктів макрофінансового аналізу

2

 

3

Контактне заняття 3. Макрофінансові індикатори в системі управління державними фінансами

3

 

4

Контактне заняття 4. Економіко-математичний інструментарій макрофінансового аналізу.

Моделі аналізу зміни макрофінансових показників у часі

3

 

5

Контактне заняття 5. Методи оцінки взаємозв’язків та пропорційності розподілу макрофінансових показників.

Методи оцінки ступеня впливу факторів на макрофінансової показники та інші методи аналізу

4

 

6

Контактне заняття 6. Показники, прийоми та процедури аналізу доходів і видатків бюджету

4

 

7

Контактне заняття 7. Аналіз бюджетного дефіциту та державного боргу та їх кореляція з іншими макрофінансовими показниками.

Стратегічні управлінські рішення як результат макрофінансовогоаналізу.

Комплексний макрофінансовий аналіз. Рангова кореляція. SWOT-аналіз.

3

 

8

Контрольна (модульна) робота №2

20

 

Усього балів за роботу на заняттях:

40

 

За виконання  індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

1. Підготовка аналітичного проекту (комплексного аналізу обраних макрофінансових показників)

10

2. Аналітично-розрахункові завдання; аналітичний звіт власних наукових досліджень; апробація економіко-математичних методів до здійснення аналізу та прогнозування макрофінансових показників (методи, що не розглядалися під час вивчення курсу)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

         

 

3.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

 

Згідно навчального плану, всі контрактні заняття проводяться під час установчої сесії.

Заняття 1.

Тема: Макрофінансовий аналіз і його роль в системі  фінансового  менеджменту. Теоретико-методичні засади макрофінансового аналізу (2 год.)

Заняття проводиться у формі міні-лекції, семінару-розгорнутої бесіди.

Завдання:

 1. Розуміти сутність, зміст та необхідність макрофінансового аналізу при прийнятті управлінських рішень у фінансовій сфері.
 2. Правильно інтерпретувати мету і завдання макрофінансового аналізу.
 3. Вміти оцінювати специфіку і особливості аналізу на макрорівні.
 4. Вміти виявляти особливості різноманітних об’єктів макрофінансового аналізу.
 5. Оволодіти знаннями щодо видів та принципів макрофінансового аналізу.

 

План заняття.

Проводиться міні-лекція, що охоплює наступні питання:

 1. Необхідність та роль макрофінансового аналізу в системі фінансового менеджменту.
 2. Сутність та зміст макрофінансового аналізу. Специфіка економіко-математичного аналізу на мікро- і макрорівнях, їх взаємозв’язок.
 3. Предмет, суб’єкти і об’єкти макрофінансового аналізу.
 4. Специфіка державних фінансів як об’єкта аналізу.
 5. Види макрофінансового аналізу.
 6. Завдання і функції макрофінансового аналізу.
 7. Принципи макрофінансового аналізу.
 8. Методика здійснення макрофінансового аналізу.

В процесі розгляду питань проводиться обговорення. Студент повинен вміти аргументувати свою точку зору.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 2, 3, 6, 7, 8,11, 12, 13;
 • додаткова література: 2, 6, 12, 14, 18, 20, 25, 26.

 

Заняття 2.

Тема: Інформаційно-аналітичне забезпечення макрофінансового аналізу. Оцінка ефективності об’єктів макрофінансового аналізу (2 год.)

Заняття проводиться у формі міні-лекції, семінару–мозкового штурму.

Завдання:

 1. Оволодіти знаннями щодо інформаційної бази макрофінансового аналізу, її специфіки.
 2. Набути знань щодо особливостей прийняття управлінських рішень в умовах недостатньої інформації і невизначеності.
 3. Навчитись класифікувати і систематизувати макрофінансові показники з метою аналізу.
 4. Дослідити сутність поняття ефективності та її види.
 5. Зрозуміти підходи до оцінки дій та заходів держави з позицій їх відповідності фінансовій ситуації в країні та потребам соціально-економічного розвитку.
 6. Навчитись розробляти показники оцінки ефективності діяльності державних органів влади.
 7. Навчитись визначати показники оцінки ефективності фінансової політики держави.

План заняття.

Проводиться міні-лекція, що охоплює наступні питання:

 1. Інформаційна база макрофінансового аналізу і проблеми її формування.
 2. Особливості формування макрофінансових показників і необхідність їх систематизації та групування.
 3. Абсолютні і відносні величини в системі макрофінансового аналізу.
 4. Поняття ефективності та її види.
 5. «Ефективна держава» та оцінка ефективності діяльності державних органів управління в фінансовій сфері.
 6. Показники оцінки ефективності економічної політики та використання фінансових інструментів держави.
 7. Методика інтегральної оцінки ефективності.

В процесі розгляду питань проводиться обговорення. Студент повинен вміти аргументувати свою точку зору. Здійснюється тестовий  контроль знань.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 2, 3, 5, 6, 7, 8,11, 12, 13;
 • додаткова література: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 15, 18, 19, 20, 26, 28, 30.

 

Заняття 3.

Тема: Макрофінансові індикатори в системі управління держаними фінансами (1 год.)

Заняття проводиться у формі міні-лекції, семінару-розгорнутої бесіди.

Завдання:

 1. Дослідити сутність макрофінансових індикаторів та необхідність їх застосування при здійсненні макрофінансового аналізу.
 2. Навчитись розуміти існування взаємозв’язку і взаємовпливу макроекономічної та макрофінансової стабільності.
 3. Навчитись аналізувати та розуміти взаємозв’язок між загальноекономічними, монетарними і фінансовими показники розвитку економіки.
 4. Навчитись оцінювати та аналізувати ступінь макроекономічної платоспроможності, розробляти управлінські рішення за результатами аналізу.
 5. Навчитись економічно інтерпретувати отримані результати.

План заняття.

Проводиться міні-лекція, що охоплює наступні питання:

 1. Сутність макрофінансових індикаторів та необхідність застосування в процесі аналізу.
 2. Система макрофінансових індикаторів та підходи до їх оцінки.
 3. Макроекономічна платоспроможність та чинники, що на неї впливають.
 4. Коефіцієнти ефективності фінансової діяльності та фінансової стійкості держави.
 5. Індикатори стану фінансової безпеки України.

В процесі розгляду питань проводиться обговорення. Студент повинен вміти аргументувати свою точку зору. Студенти вирішують запропоновані викладачем вправи, презентують та обговорюють їх.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 1, 7, 8, 12, 13;
 • додаткова література: 3, 5, 6, 7, 14, 22, 24.

 

Проведення контрольної (модульної) роботи (1 год.).

 

Заняття 4.

Тема: Економіко-математичний інструментарій макрофінансового аналізу. Моделі аналізу зміни макрофінансових показників у часі (2 год.)

Заняття проводиться у формі міні-лекції, семінару-дискусії, вирішення практичних завдань.

Завдання:

 1. Оволодіти знаннями щодо класифікації економіко-математичних та статистичних методів та моделей у фінансовій сфері на макрорівні, а також розуміти взаємозв'язок між статистичними і економіко-математичними методами аналізу.
 2. Виявити основні методи статистики та аналізу фінансової сфери державного сектору.
 3. Навчитись диференціювати економіко-математичні методи і моделі та обґрунтовувати їх вибір залежно від мети та виду аналізу макрофінансових показників.
 4. Вивчити методи прогнозування, що застосовуються при здійсненні макрофінансового аналізу.
 5. Навчитись аналізувати інтенсивність та тенденції розвитку макрофінансових показників.
 6. Навчитись оцінювати структурні зміни макропоказників, виявляти фактори, що на них впливають.
 7. Навчитись економічно інтерпретувати отримані результати аналізу та правильно представляти результати (у тому числі здійснювати графічну інтерпретацію).

План заняття.

Проводиться міні-лекція, що охоплює наступні питання:

 1. Методи макрофінансового аналізу.
 2. Методи прогнозування макрофінансових показників та критерії оцінки точності прогнозів.
 3. Аналіз зміни макрофінансових показників у часі.

В процесі розгляду питань проводиться обговорення. Студент повинен вміти аргументувати свою точку зору. Студенти вирішують запропоновані викладачем вправи, презентують та обговорюють їх.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 5, 6, 7, 8,11, 12, 13, 14;
 • додаткова література: 4, 13, 21, 22, 29, 31, 33.

 

Заняття 5.

Тема: Методи оцінки взаємозв’язків та пропорційності розподілу макрофінансових показників (1 год.)

Заняття проводиться у формі міні-лекції, семінару-дискусії, вирішення практичних завдань.

Завдання:

 1. Вміти оцінювати пропорційність розвитку економіки, достатність, регулярність і стабільність макрофінансових показників, рівномірність їх розподілу по території країни.
 2. Вміти виявляти види залежностей між фінансово-економічними явищами і процесами на макрорівні та будувати багатофакторні кореляційно-регресійні моделі аналізованих фінансових показників.
 3. Вміти економічно інтерпретувати отримані результати аналізу та правильно представляти результати (у тому числі здійснювати графічну інтерпретацію).

План заняття.

Проводиться міні-лекція, що охоплює наступні питання:

 1. Особливості застосування моделей аналізу пропорційності розподілу і розвитку макрофінансових показників.
 2. Кореляційно-регресійний аналіз у макрофінансовому аналізі.
 3. Порядок оцінки щільності та істотності взаємозв’язку макрофінансових показників.

В процесі розгляду питань проводиться обговорення. Студент повинен вміти аргументувати свою точку зору. Студенти вирішують запропоновані викладачем завдання та обговорюють їх.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14;
 • додаткова література: 1, 11, 13, 18, 19, 27, 29, 32.

Заняття 5, 6.

Тема: Методи оцінки  ступеня впливу факторів на макрофінансові показники та інші методи аналізу (2 год.)

Заняття проводиться у формі міні-лекції, семінару-розгорнутої бесіди, семінару-дискусії, вирішення практичних завдань.

Завдання:

 1. Виявити особливості здійснення індексного та факторного аналізу макрофінансових показників, вміти будувати багатофакторні індексні моделі.
 2. Вміти проводити багатофакторний індексний аналіз доходів та видатків бюджету.
 3. Здійснити оцінку наявних та потенційних боргових ризиків, притаманних Україні.
 4. Розробити пропозиції щодо оптимізації структури податкової системи.
 5. Вміти економічно інтерпретувати отримані результати аналізу та правильно представляти результати (у тому числі здійснювати графічну інтерпретацію).

План заняття.

Проводиться міні-лекція, що охоплює наступні питання:

 1. Загальна методика індексного аналізу макрофінансових показників.
 2. Особливості здійснення факторного аналізу на макрорівні.
 3. Багатофакторний індексний аналіз макрофінансових показників.
 4. Рейтингова оцінка та застосування SWOT аналізу на макрорівні (самостійне опрацювання).
 5. Аналіз на основі міжрегіональних зв’язків (самостійне опрацювання).
 6. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Оптимізація структури видатків у контексті забезпечення сталого економічного зростання і реалізації соціальної політики держави.

В процесі розгляду питань проводиться обговорення. Студент повинен вміти аргументувати свою точку зору. Студенти вирішують запропоновані викладачем завдання та обговорюють їх.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14;
 • додаткова література: 1, 11, 13, 18, 19, 27, 29, 32.

 

Заняття  6.

Тема: Показники, прийоми та процедури аналізу доходів і видатків бюджету (1 год.)

Заняття проводиться у формі міні-лекції, семінару-дискусії.

Завдання:

 1. Вміти здійснювати рейтингове оцінювання доходів та видатків бюджету.
 2. Вміти формувати пропозиції щодо оптимізації структури доходів та видатків бюджету.
 3. Вміти оцінювати ефективність діяльності фінансових органів та установ, що здійснюють планування та виконання бюджету.

План заняття.

Проводиться міні-лекція, що охоплює наступні питання:

 1. Аналіз динаміки, структури та структурних зрушень доходів (видатків) бюджету за різними класифікаційними ознаками.
 2. Аналітична оцінка пропорційності розподілу доходів (видатків) бюджету за регіонами України.
 3. Ризики виконання бюджету за доходами, їх статистична оцінка.
 4. Оптимізація структури доходів і видатків  бюджету з метою управління.

В процесі розгляду питань проводиться обговорення. Студент повинен вміти аргументувати свою точку зору. Студенти вирішують запропоновані викладачем завдання та обговорюють їх.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 1, 2, 5, 7, 8, 9;
 • додаткова література: 2, 6, 8, 10, 14, 22.

Заняття 7.

Тема: Аналіз  бюджетного дефіциту та державного боргу та їх кореляція з іншими макрофінансовими показниками (1 год.)

Заняття проводиться у формі міні-лекції, семінару–мозкового штурму.

Завдання:

 1. Навчитись здійснювати оцінювання бюджетного дефіциту та державного боргу.
 2. Вміти формувати пропозиції щодо зменшення державного боргу та оптимізації його структури.
 3. Навчитись оцінювати ефективність діяльності фінансових органів та установ, що здійснюють обслуговування державного боргу.
 4. Зрозуміти підходи до оцінки дій та заходів держави з позицій їх відповідності фінансовій ситуації в країні та потребам соціально-економічного розвитку.

План заняття.

Проводиться міні-лекція, що охоплює наступні питання:

 1. Дефіцит бюджету як ключовий макропоказник. Чинники, що впливають на динаміку та структуру бюджетного дефіциту.
 2. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту з основними макроекономічними та макрофінансовими показниками.
 3. Бюджетний дефіцит як результативний показник діяльності держави.
 4. Чинники, що впливають на динаміку та структуру державного кредиту і державного боргу.
 5. Оцінка наслідків державного боргу  в коротко- і довгостроковому аспекті.
 6.  Оцінка платоспроможності держави з повернення боргу і виплати відсотків.
 7. Ефективність державних кредитних запозичень та боргової політики: сутність, критерії та методичні підходи до оцінки.
 8. Міжнародні підходи до боргової безпеки та боргової стійкості. Параметри та інструменти досягнення макрофінансової стабільності у борговій сфері.

В процесі розгляду питань проводиться обговорення. Студент повинен вміти аргументувати свою точку зору. Студенти вирішують запропоновані викладачем завдання та обговорюють їх.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 1, 2, 5, 7, 8, 9;
 • додаткова література: 2, 6, 8, 10, 14, 17, 22, 23.

 

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (1 год.) – виконується на сьомому контактному занятті.

Проведення контрольної (модульної) роботи.

 

3.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Згідно з Порядком оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності (ухвалена Вченою радою КНЕУ від 28 травня 2009 р.) зі змінами ухваленими Вченою радою КНЕУ від 25 березня 2010 р., 26 вересня 2013 р., 26 грудня 2013 р — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 50, які розподіляються:

 • за відповіді (виступи) на контактних заняттях під час сесії (в тому числі за виконання контрольних (модульних) робіт - максимум 25 балів;
 • за виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань в міжсесійний період  – максимум 25 балів.

 

А. КОНТРОЛЬ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ РОБОТИ НА КОНТАКТНИХ ЗАНЯТТЯХ ПІД ЧАС СЕСІЇ 

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності роботи під час контактних занять над вивченням програмного матеріалу дисципліни включає такі складові:

(1) відповіді (виступи) на контактних заняттях, виявлений рівень знань при обговоренні питань за темами занять;

(2) виконання завдань самостійної роботи студента;

(3) участь у науково-дослідній та творчій роботі (студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даної дисципліни).

При контролі відповідей (виступів) на контактних заняттях оцінці підлягають:

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на заняттях;
 • активність при обговоренні (дискусії) проблемних питань, що винесені на контактні заняття,
 • конструктивна участь у «мозковому штурмі»;
 • правильність написання ОПК на контактному занятті;
 • правильність написання схематичного контролю;
 • результати  пілотного опитування.

 

Оцінювання активності роботивідбувається з градацією в 1 бал:

№ з/п

Завдання

Максимальна кількість балів

1.

Змістовні доповнення

0-1 бал

2.

Конструктивна участь у мозковому штурмі

0-1 бал

3.

Виконання завдань оперативного письмового контролю

0-2 бали

4.

Виконання схематичного контролю

0-1 бали

5.

Пілотне опитування

0-1 бал

Протягом установчої та екзаменаційної сесії кожен студент з групи на контактних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

 

При контролі участі у науково-дослідній та творчій роботі оцінці підлягають:

 • підготовка і представлення доповіді для участі в наукових студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань макрофінансового аналізу та участь в них;
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

Оцінювання активності роботивідбувається з градацією в 1 бал:

№ з/п

Завдання

Максимальна кількість балів

1.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

2.

виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

0-10 балів

 

Б. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОНТРОЛЬНИХ (МОДУЛЬНИХ) РОБІТ

Завдання, винесені для контрольних (модульних) робіт включають в себе тестові питання та аналітичне завдання. Контрольна (модульна) робота складається з тестових запитань (оцінюються в 4 бали) та розрахункового аналітичного завдання (за правильно здійснені розрахунки максимальна оцінка – 4 бали, при цьому враховується наявність їх економічної інтерпретації, висновків та управлінських рішень). Оцінки виставляються з кратністю до 1 бала.

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед контрольною (модульною) роботою. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

 

Критерії оцінювання поточної систематичності та активності роботи студента:

Рівень знань

 

 

Критерії оцінювання

 

 

Бали

Усні відповіді

Доповнення, участь у мозковому штурмі

Оперативний контроль

Схематичний контроль

Пілотне опитування

Відмін-ний

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз

2

1

2

1

1

Добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,
 • деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією

1

0

1

1

0

Задові-льний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією

1

0

1

0

0

Незадо-віль-ний

 • підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,
 • є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу або його нерозуміння,
 • нездатність до порівняльного аналізу та аргументації

0

0

0

0

0

 

Оцінювання поточної успішності студентів проводиться в балах, які виставляються в журнал.

«Ціна» заняття залежить від:

А) індивідуальної активності та рівня підготовки студентів;

Б) видів завдань, які пропонуються викладачем за темою контактного заняття відповідно до форми його проведення.

Індивідуальна «ціна заняття» за поточну аудиторну роботу для студентів може бути визначена за наступною формою:

Види робіт /бали

0

1

2

Повна відповідь на питання заняття (усне опитування)

 

 

х

Оперативний письмовий контроль (схематичний контроль)

 

 

х

Пілотне опитування

 

 

 

Змістовні доповнення, конструктивна участь в обговоренні проблемних питань, мозковому штурмі тощо

 

 

 

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, скласти їх під час консультацій у «дні заочника». Час та порядок складання визначає викладач.

Результати поточного контролю знань студентів оформлюються під час останнього семінарського заняття та вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-х бальну шкалу.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою з навчальної дисципліни «Макрофінансовий аналіз».

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни «Макрофінансовий аналіз», передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні) роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з навчальної дисципліни «Макрофінансовий аналіз» та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) Макрофінансовий аналіз

для студентів освітньої програми / спеціалізації“Фінанси / 6Ф01“Фінансита страхування”

Дистанційна форма навчання

Номер

заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

Змістовий модуль №1

 

1

Дистанційне заняття 1. Макрофінансовий аналіз і його роль в системі фінансового менеджменту

1

 

2

Дистанційне заняття 2. Теоретико-методичні засади макрофінансового аналізу

2

 

3

Дистанційне заняття 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення макрофінансового аналізу

2

 

4

Дистанційне заняття 4. Оцінка ефективності об’єктів макрофінансового аналізу

3

 

5

Дистанційне заняття 5. Макрофінансові індикатори в системі управління державними фінансами

2

 

6

Контрольна (модульна) робота №1

5

 

Змістовий модуль №2

 

7

Дистанційне заняття 6. Економіко-математичний інструментарій макрофінансового аналізу

2

 

8

Дистанційне заняття 7. Моделі аналізу зміни макрофінансових показників у часі

2

 

9

Дистанційне заняття 8. Методи оцінки взаємозв’язків та пропорційності розподілу макрофінансових показників

2

 

10

Дистанційне заняття 9. Методи оцінки ступеня впливу факторів на макрофінансової показники та інші методи аналізу

3

 

11

Дистанційне заняття 10. Показники, прийоми та процедури аналізу доходів і видатків бюджету

3

 

12

Дистанційне заняття 11. Аналіз  бюджетного дефіциту та державного боргу та їх кореляція з іншими макрофінансовими показниками

3

 

13

Дистанційне заняття 12. Стратегічні управлінські рішення як результат макрофінансовогоаналізу

2

 

14

Дистанційне заняття 13. Комплексний макрофінансовий аналіз. Рангова кореляція. SWOT-аналіз.

3

 

15

Дистанційне заняття 14. Підсумкове заняття

-

 

16

Контрольна (модульна) робота №2

5

 

Усього балів за роботу на заняттях:

40

 

За виконання  індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

1. Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

5

2. Апробація економіко-математичних методів до здійснення аналізу та прогнозування макрофінансових показників (методи, що не розглядалися під час вивчення курсу)

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

         

 

4.2. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

 

Заняття 1.

Тема: Макрофінансовий аналіз і його роль в системі фінансового  менеджменту (2 год.)

 

Завдання:

 1. Розкрити сутність та зміст макрофінансового аналізу, оволодіти знаннями щодо специфіки та особливостей аналізу на макро- і макрорівнях.
 2. Зрозуміти необхідність та роль макрофінансового аналізу при прийнятті управлінських рішень у фінансовій сфері.
 3. Вміти виявляти взаємозв′язки, котрі виникають у фінансовій системі країни.
 4. Навчитись правильно інтерпретувати мету і завдання макрофінансового аналізу.
 5. Навчитись виявляти особливості різноманітних об’єктів макрофінансового аналізу.

План заняття.

Студенти розглядають наступні питання:

 1. Необхідність та роль макрофінансового аналізу в системі фінансового менеджменту.
 2. Сутність та зміст макрофінансового аналізу. Специфіка економіко-математичного аналізу на мікро- і макрорівнях, їх взаємозв’язок.
 3. Предмет, суб’єкти і об’єкти макрофінансового аналізу.
 4. Специфіка державних фінансів як об’єкта аналізу.

Після опрацювання студентами питань даної теми проводиться обговорення проблемних питань. Студент повинен вміти аргументувати свою точку зору.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13;
 • додаткова література: 2, 6, 12, 14, 18, 20, 25, 26.

 

Заняття 2.

Тема: Теоретико-методичні засади макрофінансового аналізу (2 год.)

Завдання:

 1. Оволодіти знаннями щодо видів макрофінансового аналізу, його принципів.
 2. Навчитись формулювати завдання, що потребують проведення аналізу на макрорівні.
 3. Розуміти логічну послідовність дій при здійсненні макрофінансового аналізу.

План заняття.

Студенти розглядають наступні питання:

 1. Види макрофінансового аналізу.
 2. Завдання і функції макрофінансового аналізу.
 3. Принципи макрофінансового аналізу.
 4. Методика здійснення макрофінансового аналізу.

Підготовка доповідей за обраною тематикою. За результатами обговорення студенти надсилають електронний варіант доповіді на адресу викладача.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 2, 3, 5, 6, 7, 8,11, 12, 13;
 • додаткова література: 2, 6, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 26.

 

Заняття 3.

Тема: Інформаційно-аналітичне забезпечення макрофінансового аналізу (2 год.)

Завдання:

 1. Оволодіти знаннями щодо інформаційної бази макрофінансового аналізу, її специфіки.
 2. Розуміти необхідність систематизації інформації для здійснення макрофінансового аналізу.
 3. Навчитись виявляти причини асиметрії інформації та шукати можливі шляхи її подолання.
 4. Набути знань щодо особливостей прийняття управлінських рішень в умовах недостатньої інформації і невизначеності.
 5. Навчитись класифікувати і систематизувати макрофінансові показники з метою аналізу.

План заняття.

Студенти розглядають наступні питання:

 1. Інформаційна база макрофінансового аналізу і проблеми її формування.
 2. Вимоги до статистичної інформації для макрофінансового аналізу.
 3. Особливості формування макрофінансових показників та необхідність їх систематизації та групування.
 4. Абсолютні і відносні величини в системі макрофінансового аналізу.

Після опрацювання студентами питань даної теми проводиться тестування через засоби системи Moodle.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 2, 3, 5, 6, 7, 8,11, 12, 13;
 • додаткова література: 2, 6, 9, 15, 18, 19, 20, 26, 28.

 

Заняття 4.

Тема: Оцінка ефективності об’єктів макрофінансового аналізу (2 год.)

Завдання:

 1. Дослідити сутність поняття ефективності та її види.
 2. Навчитись розуміти сутність понять «ефект» та «ефективність», а також показники, якими їх можна оцінити.
 3. Зрозуміти підходи до оцінки дій та заходів держави з позицій їх відповідності фінансовій ситуації в країні та потребам соціально-економічного розвитку.
 4. Навчитись виявляти проблеми функціонування органів державного управління, оцінювати їх наслідки та розробляти стратегічні напрямки розвитку.
 5. Навчитись розробляти показники оцінки ефективності діяльності державних органів влади.
 6. Навчитись визначати показники оцінки ефективності фінансової політики держави, аналізувати ефективність бюджетно-податкової політики, податковий потенціал України.

План заняття.

Студенти розглядають наступні питання, виконують запропоновані викладачем завдання та презентують їх:

 1. Поняття ефективності та її види.
 2. «Ефективна держава» та оцінка ефективності діяльності державних органів управління в фінансовій сфері.
 3. Показники оцінки ефективності економічної політики та використання фінансових інструментів держави.
 4. Методика інтегральної оцінки ефективності.

Студенти здійснюють оцінку ефективності діяльності державних органів влади (Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України, Пенсійний фонд України, Державна аудиторська служба України, Національний банк України тощо) з метою визначення конкретних показників оцінки. Робота надсилається викладачу у вигляді презентації.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 7, 8, 11, 13;
 • додаткова література: 3, 5, 6, 7, 18, 30.

 

Заняття 5.

Тема: Макрофінансові індикатори в системі управління держаними фінансами (2 год.)

Завдання:

 1. Дослідити сутність макрофінансових індикаторів та необхідність їх застосування при здійсненні макрофінансового аналізу.
 2. Навчитись розуміти існування взаємозв’язку та взаємовпливу макроекономічної та макрофінансової стабільності.
 3. Навчитись аналізувати і розуміти взаємозв’язок між загальноекономічними, монетарними і фінансовими показники розвитку економіки.
 4. Навчитись оцінювати та аналізувати ступінь макроекономічної платоспроможності, розробляти управлінські рішення за результатами аналізу.
 5. Вміти виявляти чинники, які впливають і на які впливає інфляція.
 6. Зрозуміти взаємозв’язок бюджетного дефіциту та макроекономічної платоспроможності.
 7. Навчитись економічно інтерпретувати отримані результати.

План заняття.

Студенти розглядають наступні питання:

1.Сутність макрофінансових індикаторів.

2. Система макрофінансових індикаторів та підходи до їх оцінки.

3. Макроекономічна платоспроможність та чинники, що на неї впливають.

4. Коефіцієнти ефективності фінансової діяльності та фінансової стійкості  держави.

5. Індикатори стану фінансової безпеки України.

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 1, 7, 8, 12, 13;
 • додаткова література: 3, 5, 6, 7, 14, 22, 24.

 

Проведення контрольної (модульної) роботи (1 год.).

 

Заняття 6.

Тема: Економіко-математичний інструментарій макрофінансового аналізу (2 год.)

Завдання:

 1. Навчитись правильно обирати метод для подальшого аналізу в залежності від зібраної статистичної інформації.
 2.  Оволодіти знаннями щодо класифікації економіко-математичних, статистичних методів та моделей у фінансовій сфері на макрорівні, а також розуміти взаємозв'язок між статистичними і економіко-математичними методами аналізу.
 3. Виявити основні методи статистики та аналізу фінансової сфери державного сектору.
 4. Навчитись диференціювати економіко-математичні методи і моделі та обґрунтовувати їх вибір залежно від мети та виду аналізу макрофінансових показників.
 5. Вивчити методи прогнозування, що застосовуються при здійсненні макрофінансового аналізу.

План заняття.

Студенти розглядають наступні питання:

 1. Методи макрофінансового аналізу.
 2. Методи прогнозування макрофінансових показників та критерії оцінки точності прогнозів.

Студенти вирішують практичні розрахункові завдання та надсилають їх електронний варіант на адресу викладача.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14;
 • додаткова література: 4, 13, 21, 22, 29, 31, 33.

 

Заняття 7.

Тема: Моделі аналізу зміни макрофінансових показників у часі (2 год.)

Завдання:

 1. Навчитись аналізувати інтенсивність та тенденції розвитку макрофінансових показників.
 2. Навчитись оцінювати структурні зміни макропоказників, виявляти фактори, що на них впливають.
 3. Навчитись проводити аналіз динаміки, структури та структурних зрушень доходів і видатків бюджету за різними класифікаційними ознаками, а також бюджетного дефіциту та державного боргу.
 4. Навчитись здійснювати якісну та кількісну оцінку ступеня виконання планових показників доходів і видатків бюджету з виявленням причинно-наслідкових взаємозв’язків між отриманими результатами.
 5. Навчитись економічно інтерпретувати отримані результати аналізу та правильно представляти результати (у тому числі здійснювати графічну інтерпретацію).

План заняття.

Студенти опрацьовують теоретичний матеріал, вирішують практичні розрахункові завдання та надсилають їх електронний варіант на адресу викладача.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14;
 • додаткова література: 1, 11, 13, 18, 19, 27, 29, 32.

 

Заняття 8.

Тема: Методи оцінки взаємозв’язків та пропорційності розподілу макрофінансових показників (2 год.)

Завдання:

 1. Навчитись оцінювати пропорційність розвитку економіки, достатність, регулярність і стабільність макрофінансових показників, рівномірність їх розподілу по території країни.
 2. Навчитись виявляти види залежностей між фінансово-економічними явищами і процесами на макрорівні та будувати багатофакторні кореляційно-регресійні моделі аналізованих фінансових показників.
 3. Вміти економічно інтерпретувати отримані результати аналізу та правильно представляти результати (у тому числі здійснювати графічну інтерпретацію).

План заняття.

Студенти опрацьовують теоретичний матеріал, вирішують практичні розрахункові завдання та надсилають їх електронний варіант на адресу викладача. Передбачається захист надісланої роботи через засоби системи Moodle.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14;
 • додаткова література: 1, 11, 13, 18, 19, 27, 29, 32.

 

Заняття 9.

Тема: Методи оцінки ступеня впливу факторів на макрофінансові показники та інші методи аналізу (3 год.)

Заняття проводиться у формі міні-кейсу, семінару-розв’язання проблемних завдань, а також виконання практичних завдань.

Завдання:

 1. Вивчити особливості здійснення індексного та факторного аналізу макрофінансових показників.
 2. Навчитись будувати багатофакторні індексні моделі.
 3. Навчитись здійснювати аналіз на основі міжрегіональних зв’язків.
 4. Вміти економічно інтерпретувати отримані результати аналізу та правильно представляти результати (у тому числі здійснювати графічну інтерпретацію).

План заняття.

Студенти опрацьовують теоретичний матеріал, вирішують практичні розрахункові завдання та надсилають їх електронний варіант на адресу викладача. Передбачається захист надісланої роботи через засоби системи Moodle.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14;
 • додаткова література: 1, 11, 13, 18, 19, 27, 29, 32.

 

Заняття 10.

Тема: Показники, прийоми та процедури аналізу доходів і видатків бюджету(2 год.)

Завдання:

 1. Вміти проводити аналіз динаміки, структури і структурних зрушень доходів та видатків бюджету за різними класифікаційними ознаками.
 2. Навчитись виявляти чинники, що впливають на динаміку доходів та видатків бюджету.
 3. Вміти оцінювати пропорційність розподілу: податкових надходжень залежно від різних факторних ознак; доходів і видатків бюджету за регіонами України.
 4. Навчитись визначати ступінь самостійності місцевих органів влади в залежності від рівня забезпеченості фінансовими ресурсами.
 5. Навчитись розраховувати рівень взаємозв’язку та взаємозалежності між доходами бюджету і ВВП, рівнем інфляції, сальдо експортно-імпортних операцій, зміною валютного курсу, а також оцінювати вплив зазначених чинників на виконання доходів бюджету.

 

План заняття.

Студенти вирішують практичні розрахункові завдання та надсилають їх електронний варіант на адресу викладача. Здійснюється захист індивідуальних робіт через засоби системи Moodle.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 1, 2, 5, 7, 8, 9;
 • додаткова література: 2, 6, 8, 10, 14, 22.

Заняття 11.

Тема: Аналіз  бюджетного дефіциту та державного боргу та їх кореляція з іншими макрофінансовими показниками (2 год.)

Завдання:

 1. Вміти проводити аналіз динаміки, структури і структурних зрушень бюджетного дефіциту та державного боргу.
 2. Навчитись виявляти чинники, що впливають на динаміку бюджетного дефіциту, державного боргу, оцінювати та вірно інтерпретувати зазначений вплив.
 3. Вміти виявляти та аналізувати причини бюджетного дефіциту, а також чинники, що впливають на динаміку макрофінансових показників.

План заняття.

Студенти вирішують практичні розрахункові завдання та надсилають їх електронний варіант на адресу викладача. Здійснюється захист індивідуальних робіт через засоби системи Moodle.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 1, 2, 5, 7, 8, 9;
 • додаткова література: 2, 6, 8, 10, 14, 17, 22, 23.

 

Заняття 12.

Тема: Стратегічні управлінські рішення як результат макрофінансового аналізу (2 год.)

Заняття проводиться у формі семінару-конференції.

Завдання:

 1. Розуміти сутність та послідовність прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень.
 2. Навчитись враховувати людський фактор в процесі прийняття управлінських рішень та мінімізувати його вплив.
 3. Вміти розробляти стратегічні управлінські рішення за результатами прогнозних розрахунків.

План заняття.

Підготовка індивідуальних завдань з обраної теми. Виявлення проблемних питань та розробка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми з їх подальшим обговоренням.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 1, 2, 5, 7, 8, 9;
 • додаткова література: 2, 6, 8, 10, 14, 17, 22, 23.

 

Заняття 13.

Тема: Комплексний макрофінансовий аналіз (2 год.)

Завдання:

 1. Розуміти сутність та мету проведення комплексного макрофінансового аналізу.
 2. Навчитись здійснювати оцінку ефективності фінансової політики, конкурентоспроможності економіки України та інвестиційної привабливості окремих регіонів.
 3. Вміти здійснювати оцінку стану на тенденцій розвитку фінансової інфраструктури.

План заняття.

Підготовка індивідуальних завдань з обраної теми. Виявлення проблемних питань та розробка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми з їх подальшим обговоренням.

Інформаційно-методичне забезпечення:

 • основна література: 1, 2, 5, 7, 8, 9;
 • додаткова література: 2, 6, 8, 10, 14, 17, 22, 23.

 

Проведення контрольної (модульної) роботи (1 год.).

 

4.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Згідно з Порядком оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності (ухвалена Вченою радою КНЕУ від 28 травня 2009 р.) зі змінами ухваленими Вченою радою КНЕУ від 25 березня 2010 р., 26 вересня 2013 р., 26 грудня 2013 р — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Поточне оцінювання знань студента дистанційної форми навчання включає бали, отримані студентом в міжсесійний період за виконання та захист навчальних робіт (тестових завдань, розрахункових аналітичних завдань, індивідуальних робіт тощо) та за активну роботу на форумах, в чатах.

При контролі відповідей під час занять в дистанційному режимі оцінці підлягають:

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на заняттях (на форумах, у чатах, у Skypeтощо);
 • активність при обговоренні (дискусії) проблемних питань,
 • правильність написання тестового контролю;
 • правильність виконання розрахункових аналітичних завдань.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою з навчальної дисципліни «Макрофінансовий аналіз».

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни «Макрофінансовий аналіз», передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні) роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з навчальною дисципліни «Макрофінансовий аналіз» та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 

 

 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Самостійна робота студента (надалі — СРС) — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час поза аудиторної навчальної роботи. Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Перелік завдань для СРС, форми  її організації та звітності, терміни  виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначаються кафедрою в робочій програмі навчальної дисципліни і включаються до Карти самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студента є основою організації СРС з дисципліни і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

 

ПЕРЕЛІК ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює такі види роботи:

І вид: самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

ІІ вид: пошуково-аналітична робота;

ІІІ вид: наукова-дослідницька діяльність.

 

5.1.1. Самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять, проводиться в таких формах:

опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

вивчення окремих тем і питань для самостійного опрацювання;

підготовка до практичних (контактних) занять;

систематизація матеріалу перед написанням модулю та екзаменом;

виконання індивідуальних завдань (комплексний аналіз певної групи макрофінансових показників);

виконання розрахункових аналітичних завдань.

 

5.1.1.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Ця робота проводиться студентами самостійно у поза аудиторний час і передбачає вивчення конспекту лекцій та рекомендованої літератури.

Опрацювання теоретичних основ курсу здійснюється студентами регулярно і підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських (контактних) занять та «днів заочника» у формі усного опитування та виконання завдань оперативного письмового контролю, за допомогою засобів системи Moodle для студентів дистанційної форми навчання, а також модулю.

 

5.1.1.2. Вивчення окремих тем і питань для самостійного опрацювання

Перелік питань для самостійного опрацювання студентами у розрізі окремих тем курсу дається викладачем, що веде лекційні заняття разом з більш докладним переліком питань до їх опрацювання відповідно до основного переліку тем:

Тема 1. Макрофінансовий аналіз і його роль в системі фінансового менеджменту.

Тема 2. Теоретико-методичні засади макрофінансового аналізу.

Тема 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення макрофінансового аналізу.

Тема 4. Оцінка ефективності об’єктів макрофінансового аналізу.

Тема 5.:Макрофінансові індикатори в системі управління державними фінансами.

Тема 6. Економіко-математичний інструментарій макрофінансового аналізу.

Тема 7. Моделі аналізу зміни макрофінансових показників у часі.

Тема 8. Методи оцінки взаємозв’язків та пропорційності розподілу макрофінансових показників.

Тема 9. Методи оцінки ступеня впливу факторів на макрофінансової показники та інші методи аналізу.

Тема 10. Показники, прийоми та процедури аналізу доходів і видатків бюджету.

Тема 11. Аналіз бюджетного дефіциту й державного боргу та їх кореляція з іншими макрофінансовими показниками.

Тема 12. Стратегічні управлінські рішення як результат макрофінансового аналізу.

Тема 13. Комплексний макрофінансовий аналіз.

Тема 14. Рангова кореляція.

Тема 15. SWOT-аналіз.

 

Форми контролю вивчення окремих тем і питань для самостійного опрацювання

У письмовій формі:

 • оперативний письмовий контроль (ОПК);
 • схематичний контроль;
 • контрольна (модульна) робота;
 • розрахункові завдання для виконання із застосуванням комп’ютерної техніки.

В усній формі:

 • пілотне опитування;
 • бесіда або ІКР;
 • обговорення дискусійних і проблемних питань;
 • презентація міні-лекцій та експертних оцінок.

 

5.1.1.3. Підготовка до практичних занять

Проводиться студентами згідно з розкладом занять у відповідності з планами семінарів і питаннями для самостійного опрацювання на основі вивчення лекційних матеріалів, основної та додаткової літератури. На кожному практичному занятті студенти презентують частину (один із послідовних етапів) комплексного дослідження, присвяченого аналізу певних макрофінансових показників. За результатами презентації кожної з міні-груп організовується дискусія щодо виявлених проблем та пропозицій щодо їх вирішення.

 

5.1.1.4.Систематизація матеріалу перед написанням модулю та екзаменом

А) МОДУЛЬ

Контрольна (модульна) робота з дисципліни “Макрофінансовий аналіз” для студентів денної форми навчання проводиться в два етапи: І контрольна (модульна) робота– комп’ютерна контрольна (модульна) робота по 1-4 темах курсу (теоретичні засади макрофінансового аналізу), ІІ модуль – аналітично-розрахункове завдання (розрахункова контрольна (модульна) робота по 5-12 темах курсу (прагматика макрофінансового аналізу). Індивідуальні завдання включають в себе тестові питання та аналітичне завдання.

Контрольна (модульна) робота з дисципліни “Макрофінансовий аналіз” для студентів заочної форми навчання проводиться на контактному занятті під час установчої сесії. Індивідуальні завдання, які виносяться на контрольну (модульну) роботу, включають в себе тестові питання та аналітичне завдання. Контрольна (модульна) робота складається з тестових запитань (оцінюються в 4 бали) та розрахункового аналітичного завдання (за правильно здійснені розрахунки максимальна оцінка – 4 бали, при цьому враховується наявність їх економічної інтерпретації, висновків та управлінських рішень). Оцінки виставляються з кратністю до 1 бала.

Контрольна (модульна) робота з дисципліни “Макрофінансовий аналіз” для студентів дистанційної форми навчання проводиться через електронну систему Moodle в міжсесійний період. Контрольна (модульна) робота складається з тестових запитань та розрахункового аналітичного завдання (за правильно здійснені розрахунки максимальна оцінка – 4 бали, при цьому враховується наявність їх економічної інтерпретації, висновків та управлінських рішень). Оцінки виставляються з кратністю до 1 бала.

 

Викладач, що проводить проміжний контроль, формує варіанти завдань. До контрольної (модульної) роботи можуть включатися питання, які винесені для самостійного опрацювання.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на контрольній (модульній) роботі, він має право звернутись до викладача і написати відповідні контрольні завдання протягом семестру або під час «днів заочника», але не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії. Дату написання контрольної (модульної) роботи для студентів дистанційної форми навчання викладач повідомляє через електронну систему Moodle.

Тривалість модуля – не менше 1,5 академічної години.

Готуючись до виконання контрольних (модульних) робіт, студент самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також питань для самостійного опрацювання, які включено до модуля.

Доведення питань та варіантів завдань для підготовки до модуля:

Денна форма навчання: викладач, що проводить лекції, формує варіанти завдань, зміст яких відповідає програмі курсу “Макрофінансовий аналіз”, і доводить студентам перелік питань та завдань для підготовки до модуля не пізніше, ніж за 2 тижні до його проведення.

Заочна форма навчання: для студентів заочної форми навчання перелік питань для підготовки до контрольної (модульної) роботи доводиться лектором під час установчої сесії. Написання і перевірка контрольних (модульних) робіт проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Дистанційна форма навчання: для студентів дистанційної форми навчання перелік питань для підготовки до контрольної (модульної) роботи доводиться викладачем через електронну систему Moodle. Написання і перевірка контрольних (модульних) робіт  проводиться в електронній формі через дистанційний курс в системі Moodle.

Б) ЕКЗАМЕН

Готуючись до екзамену, студент самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також питань для самостійного опрацювання, які включено до програми курсу “Макрофінансовий аналіз”, необхідних для відповіді на теоретичні питання білету та вирішення практичних завдань.

 

5.1.1.5.  Виконання завдань самостійної роботи студента

Самостійна робота студентів охоплює обов’язкові завдання, завдання на вибір студента та завдання на вибір викладача.

Результати виконання завдань самостійної роботи студента обов’язково мають бути презентовані на семінарському занятті (або в дискусійному клубі чи на конференції) та підлягають обговоренню.

Самостійна робота студентів охоплює обов’язкові завдання і завдання на вибір студента. Індивідуальні завдання виконуються у наступних формах:

 

№ з/п

Форми роботи

Денна форма навчання

Заочна

форма навчання

Дистанційна форма навчання

1.

Підготовка аналітичного проекту (комплексного аналізу обраних макрофінансових показників)

+

+

-

2.

Експертна оцінка з проблемних питань

+

-

+

3.

Апробація економіко-математичних методів до здійснення аналізу та прогнозування макрофінансових показників (методи, що  не розглядалися під час вивчення курсу)

+

+

+

4.

Вирішення аналітично-розрахункових завдань

+

+

-

 

Переклад літературних джерел англо-, німецькомовного походження за заданою проблематикою

+

-

-

5.

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

+

+

-

6.

Виступ у студентському науковому дискусійному клубі з проблематики макрофінансового аналізу

+

-

-

7.

Участь у науковій діяльності (студентські конференції і гуртки, олімпіади, публікації тощо) з проблем макрофінансового аналізу

+

-

-

 

 ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

А. ПІДГОТОВКА АНАЛІТИЧНОГО ПРОЕКТУ (КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ МАКРОФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ)

На кожному практичному занятті здійснюється часткова поетапна презентація розрахунків, а на останньому занятті представляється вся розрахункова робота і презентуються розроблені командою управлінські рішення.

Студенти інших команд уважно слухають презентацію і задають запитання, які виникли у них під час виступу, а також приймають участь у дискусії. Максимальна сума балів, яку можна отримати за даний вид робіт складається із суми балів, отриманих під час поетапної презентації результатів дослідження та участі у дискусії на кожному практичному занятті, а також подачі остаточного варіанту роботи викладачу.

Проект виконується одноосібно і підлягає захисту. Надсилаються файли Word (оформлена належним чином робота) та Excel (з розрахунками).

Здати проект потрібно або в електронному вигляді надіслати на електронну адресу викладача, або в роздрукованому вигляді на кафедру.

Всі розрахунки потрібно робити в одному листі Excel у різних вкладках для різних моделей. В розрахунках по кожній з моделей обов’язково мають бути вставки самих розрахунків в Excel (за допомогою PrintScreen). Наприклад:

Письмове оформлення роботи є обов’язковим.

Тема роботи обирається за номером студента в журналі.  

 

Перелік тем для  проекту:

1.Оцінка рівня фінансової безпеки України та напрямки її підвищення.

2. ВВП та ВНП як основні макроекономічні показники розвитку економіки.

3.Аналітична оцінка  доходів місцевих бюджетів та рівня їх забезпеченості.

4.Сучасний стан державного боргу в Україні та напрямки  його скорочення.

5.Інфляція в Україні та її вплив на макрофінансові показники.

6. Роль податкових надходжень у формуванні доходів бюджету.

7.Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів України.

8. Політика управління державним боргом України.

9. Сучасний стан  монетарної політики України та напрямки вдосконалення.

10.Роль неподаткових надходжень у бюджеті.

11.Загальноекономічні показники та їх значення у фінансовій політиці.

12.Роль майнового оподаткування в Україні.

13.Оцінка динаміки і структури доходів бюджету України.

14. Причини та наслідки бюджетного дефіциту.

15. Аналітична оцінка видатків бюджету за функціональною класифікацією та напрямки оптимізації.

16. Роль прибуткових податків у формуванні доходів бюджету.

17. Аналітична оцінка видатків на соціальну сферу.

18.Аналітична оцінка зовнішньоекономічних відносин України.

 1. Оцінка конкурентоспроможності економіки України.
 2. Інвестиційна діяльність міжнародних фінансових організацій в Україні.

21.Податкові надходження як складова доходів бюджету.

22.Організація виконання видаткової частини місцевих бюджетів.

23. Бюджетний дефіцит та його вплив на рівень фінансової безпеки України.

24. Оцінка кредитоспроможності економіки України.

25. Фінансовий ринок як специфічна сфера макроекономіки.

26. Оцінка втрат бюджету від тіньової економіки.

27. Роль податків на споживання у формуванні доходів бюджету.

28. Фіскальний потенціал податкової системи та напрямки його підвищення.

29. Вплив податково-бюджетної політики на макроекономічну рівновагу.

30.  Роль Державної фінансової інспекції України у системі державного фінансового контролю.

31. Фінансові ресурси місцевого самоврядування: сучасний стан та напрямки підвищення.

 

АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЕКТУ

Аналітичний проект має бути виконаний за наступним алгоритмом (включати всі етапи алгоритму і розрахунки):

 

І. Етап.

- визначити мету аналізу об’єкта дослідження і перелік завдання, які будуть вирішувати в процесі аналізу для досягнення мети (залежно від обраної теми);

!!! Мета – це очікуваний кінцевий результат дослідження. Задачі (завдання) формулюють питання, на які потрібно буде дати відповідь для реалізації мети дослідження (аналізу)

- визначити проблеми, які існують в практичній площині щодо функціонування об’єкта аналізу (згрупувати проблеми, що виділяють різні науковці та економісти за основники напрямками проблемних питань).

 

ІІ. Етап

 • визначити абсолютні і відносні показники, які будуть розраховуватись в процесі дослідження (мінімум 10 абсолютних і 10 відносних показників). Надати кожному із них економічну інтерпретацію (мета розрахунку). Представити показники в табличній формі (див приклад в додатку 1).

Показники можна представити у такій формі:

Назва показника, одиниця виміру

Економічна інтерпретація

Формула розрахунку

 

 

 

- визначити фактори, які можуть впливати на об’єкт аналізу. Визначити, на які макро- і мікропоказники може впливати об’єкт аналізу в аналітичному проекті (причинно-наслідкові зв’язки).

 

ІІІ. Етап

Для кожного із наступних пунктів здійснити математичні розрахунки. Результати розрахунків представити графічно та надати економічну інтерпретацію, виявити проблеми, встановити причини, що її зумовлюють; запропонувати шляхи її (їх) вирішення. Після пункту вставити вікно Excel з розрахунками (за допомогою PrintScreen):

 1. Проаналізувати зміни абсолютних показників у часі. Розрахувати основні відносні величини. Проаналізувати динаміку структурних зрушень показників у відносному виразі.
 2. Проаналізувати внутрішньорічні коливання аналізованих показників.
 3. Оцінити еластичність на основі розрахунку відповідних коефіцієнтів.
 4. Проаналізувати  пропорційність розподілу аналізованих показників. Побудувати криву Лоренца.
 5. Здійснити кореляційний аналіз. Оцінити щільність та істотність взаємозв’язку об’єкта аналізу та визначених (аналізованих) чинників впливу.
 6. На основі факторного аналізу оцінити вплив факторів на аналізовані показники (і їх ефективність). 
 7. Визначити основну тенденцію розвитку та побудувати прогноз.

 

ІV. Етап

Підготовка аналітичної записки із розробленими рекомендаціями щодо удосконалення управління аналізованим об’єктом.

Додаток 1.

Приклад представлення показників для аналізу виконання видаткової частини місцевого бюджету

з/п

Назва показника

Економічна інтерпретація

Формула

Абсолютні показники

1.

Обсяг планових видатків місцевого бюджету, млн. грн.

Характеризує запланований обсяг видатків місцевого бюджету на рік

Вид.план.

2.

Обсяг фактичних видатків місцевого бюджету, млн. грн.

Характеризує здійснений обсяг видатків місцевого бюджету за рік

Вид.факт.

3.

Кількість розпорядників/ одержувачів бюджетних коштів, од.

Характеризує кількість розпорядників/одержувачів, що обслуговуються в певному територіальному органі ДКСУ

Крозп.,

Кодерж.

4.

Чисельність населення регіону, тис чол.

Характеризує чисельність мешканців відповідного регіону

Кнасел.

5.

Обсяг валового регіонального продукту, млн. грн.

Характеризує обсяг ВРП, виробленого в конкретному регіоні за певний проміжок часу (рік)

ВРП

 

 

 

 

Відносні показники

 

1.

Ступінь виконання плану по місцевим видаткам, %

Характеризує відхилення виконання фактичних показників від планових

2.

Частка видатків і-го виду у загальній сумі видатків місцевого бюджету, %

Відображає питому вагу певного виду видатків у загальній їх сумі

3.

Обсяг видатків місцевого бюджету на 1 особу, млн. грн./чол.

Відображає обсяг видатків місцевого бюджету, який припадає на одного мешканця даного регіону

4.

Обсяг видатків місцевого бюджету на 1 розпорядника/одержувача, млн. грн./од.

Відображає обсяг видатків місцевого бюджету, який припадає на одного розпорядника/ одержувача

5.

Частка видатків місцевого бюджету у ВРП, %

Відображає частку виробленого в регіоні ВРП, яка йде на задоволення потреб регіону

 

 

 

 

Вирішення аналітично-розрахункових завдань

Студенти, які обрали даний вид роботи, повинні вирішити практичні завдання, які виносяться на самостійне опрацювання студентами, пояснити алгоритм вирішення завдань і надати економічну інтерпретацію отриманим результатам, розробивши відповідні управлінські рішення. Економічна інтерпретація і управлінські рішення повинні бути написані від руки, а технічні математичні розрахунки – за допомогою MS Excel.  Всі розрахункові аналітичні завдання повинні бути оформлені належним чином.

 

Б. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

Перелік питань для підготовки експертної оцінки:

 1. Особливості здійснення макроекономічного аналізу доходів бюджету.
 2. Особливості здійснення макроекономічного аналізу видатків та фінансування бюджету.
 3. Особливості здійснення макроекономічного аналізу бюджетного дефіциту.
 4. Особливості здійснення макроекономічного аналізу державного кредиту та державного боргу.
 5. Особливості здійснення макроекономічного аналізу ВВП.
 6. Специфіка економіко-математичного аналізу на мікро- і макрорівнях (розкрити на конкретних прикладах).
 7. Види моделювання та доцільність їх застосування при макрофінансовому аналізі (розкрийте на конкретному прикладі).
 8. Невизначеність і ризик у сфері макрофінансового аналізу. Їх вплив на управлінське рішення.
 9. Особливості прийняття управлінських рішень в умовах недостатньої інформації і невизначеності (розкрийте на конкретному прикладі).
 10. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності (на прикладі сплати податків платниками): критерій Лапласа, критерій Вальда, критерій Севіджа, критерій Гурвіца. Змоделюйте ситуацію.
 11. Інформаційна база макрофінансових показників: особливості формування та напрямки використання (на прикладі конкретного об’єкту макрофінансового аналізу).
 12. Проблеми достовірності та оперативності отриманої інформації та шляхи їх вирішення (розкрити на конкретному прикладі).
 13. Проблема асиметрії інформації: вплив на якість аналізу та шляхи усунення (наявність проблематики обґрунтувати на основі конкретного прикладу).
 14. Підходи до оцінки дій та заходів держави з позицій їх відповідності фінансовій ситуації в країні та потребам соціально-економічного розвитку.
 15. Методичні підходи до оцінки ефективності податкової політики держави.
 16. Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетної політики країни.
 17. Методичні підходи до оцінки ефективності державних кредитних запозичень.
 18. Методичні підходи до оцінки ефективності боргової політики держави.
 19. Аналіз ефективності бюджетно-податкової політики.
 20. Основні макропоказники економічного і соціального розвитку, що використовуються в процесі прогнозування та планування макрофінансових показників.
 21. Чинники інвестиційної привабливості регіону (аналіз здійснити на прикладі конкретного регіону).
 22. Оцінка платоспроможності держави з повернення боргу і виплати відсотків.
 23. Макрофінансова оцінка бюджетного перерозподілу та його впливу на економічний розвиток і соціальну стабільність в країні.
 24. Підходи до оцінки втрат бюджету від тіньової економіки.
 25. Оцінка впливу фінансової політики держави на фінансову діяльність і фінансовий стан суб'єктів господарювання.
 26. Оцінка впливу інфляції та зміни валютного курсу на виконання доходів бюджету.
 27. Макрофінансова оцінка фінансової безпеки держави.
 28. Статистичні методи аналізу: розкрити сутність та особливості на прикладі конкретного об’єкта макрофінансового аналізу (на вибір студента).
 29. Економіко-математичні методи аналізу, їх взаємозв'язок із статистичними методами.
 30. Етапи побудови економіко-математичних моделей для здійснення макрофінансового аналізу (розкрити на конкретному прикладі).
 31. Переваги і недоліки експертних методів аналізу макрофінансових показників (розкрити на конкретному прикладі).
 32. Експертні методи прогнозування податкових надходжень (розкрити на конкретному прикладі).
 33. Теорія ігор: поняття, предмет класифікація і задачі. Методи теорій ігор (розкрити на конкретному прикладі).
 34. Підходи до оцінки динаміки макрофінансових показників (розкрити на конкретному прикладі).
 35. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку макрофінансових показників (розкрити на конкретному прикладі).
 36. Оптимізація структури видатків у контексті забезпечення сталого економічного зростання і реалізації соціальної політики держави.
 37. Аналіз внутрішньорічних коливань доходів бюджету у т.ч. податкових надходжень.
 38. Аналіз внутрішньорічних коливань рівня зайнятості і рівня безробіття населення в контексті впливу на об’єкти оподаткування.
 39. Застосування методу екстраполяції в макрофінансовому прогнозуванні на прикладі прогнозування доходів і видатків бюджету.
 40. Застосування класичної мультиплікативної моделі часового ряду при аналізі та прогнозуванні щомісячних, щоквартальних та щорічних показників доходів бюджету.
 41. Застосування коефіцієнта еластичності при інтерпретації регресійних моделей доходів та видатків бюджету.
 42. Оцінка пропорційності розподілу макрофінансових показників (розкрити на конкретному прикладі).
 43. Аналітична оцінка пропорційності розподілу податкових надходжень залежно від рівня валового регіонального продукту.
 44. Аналітична оцінка пропорційності розподілу податкових надходжень з податку на доходи фізичних осіб залежно від розміру отриманих доходів населенням по регіонам України.
 45. Підходи до оцінки достатності, регулярності і стабільності податкових надходжень, рівномірності їх розподілу по території країни.
 46. Оцінка взаємозв’язків макрофінансових показників на основі кореляційного аналізу.
 47. Вплив фактора часу при визначенні ефективності інвестиційних рішень.
 48. Застосування методів кореляційно-регресійного аналізу на прикладі прогнозування динаміки ВВП.
 49. Оцінка кількісних залежностей між пов’язаними макропоказниками за допомогою регресійного аналізу.
 50. Парна та множинна моделі регресії у макрофінансовому аналізі.
 51. Методика обчислення параметрів рівняння парної регресії на прикладі податкових надходжень бюджету.
 52. Метод найменших квадратів у макрофінансовому аналізі.
 53. Багатовимірне ранжування та рейтингове оцінювання фінансових показників. Рангова кореляція у фінансах. Визначення переліку фінансових показників, які впливають на узагальнюючу оцінку аналізованого явища. Інтегральна оцінка фінансових показників.
 54. Необхідність здійснення індексного аналізу на макрорівні (розкрити на конкретному прикладі).
 55. Індекси як інструмент факторного аналізу (розкрити на конкретному прикладі).
 56. Багатофакторний індексний аналіз доходів і видатків бюджету.
 57. Оцінка податкових надходжень із застосуванням індексного методу.
 58. Виявлення та аналіз причин (факторів) бюджетного дефіциту.
 59. Здійснення багатофакторного прогнозування доходів бюджету.
 60. Особливості застосування SWOT - аналізу для оцінки доходів бюджету держави.
 61. Чинники, що впливають на динаміку та структуру доходів та видатків бюджету, бюджетного дефіциту.
 62. Фактори, які ускладнюють застосування сучасних економіко-математичних методів у прогнозуванні доходів бюджету та інших макрофінансових показників.
 63. Прогнозування податкових надходжень на основі методів ковзкої середньої, експоненційного згладжування, методу Хольта-Вінтерса.
 64. Оцінка податкового тиску на платників податків.
 65. Розрахунок рівня взаємозв’язку та взаємозалежності між бюджетом та ВВП.
 66. Аналітична оцінка самостійності місцевих органів влади та управління в прийнятті фінансових рішень.
 67. Оцінка ролі місцевого оподаткування у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування.
 68. Оцінка ступеня впливу чинників, що впливають на динаміку та структуру бюджетного дефіциту.
 69. Макрофінансова оцінка динаміки та структури державного боргу.
 70. Макрофінансова оцінка динаміки та структури державного боргу.
 71. Економіко-математичні методи прогнозування впливу податкового боргу на формування доходів бюджету в Україні.
 72. Оцінка наслідків державного боргу в коротко- і довгостроковому аспекті.
 73. Методи та моделі прогнозування та планування макропоказників.
 74. Фактори, які впливають на процес прогнозування і планування економічних показників на макрорівні.
 75. Доцільність застосування матриці ризиків для прийняття рішень на макрорівні.
 76. Ризики виконання бюджету, їх статистична оцінка.
 77. Ризики при плануванні та прогнозуванні доходів бюджету.
 78. Аналітична оцінка податкового потенціалу України.
 79. Оцінка інвестиційної привабливості окремих регіонів України.
 80. Оцінка конкурентоспроможності економіки України.
 81. Ресурсний підхід до оцінки конкурентоспроможності економіки.
 82. Факторний підхід до оцінки конкурентоспроможності економіки.
 83. Інтегральний підхід до оцінки конкурентоспроможності економіки.
 84. Ухилення від сплати податків, його види і напрями.

 

Мета експертної оцінки – дати обґрунтований висновок (експертне заключення).

Готуючи експертну оцінку, студент:

 • обирає питання і погоджує його з викладачем;
 • досліджує питання, шукаючи факти, аргументи “за” і “проти”, здійснює підбір та опрацювання широкого кола статистичних даних. Часовий період, за який проводиться аналіз, має складати не менше п’яти останніх років;
 • здійснює необхідні математичні розрахунки, графічно представляє отримані результати, у додатках до експертної оцінки описує алгоритм здійснення розрахунків;
 • здійснює аналіз отриманих результатів, готує висновок, в якому визначає виявлені проблеми та шляхи їх вирішення;
 • оприлюднює висновок в аудиторії на семінарі (практичному занятті) (до 5 хвилин) з обов’язковою роздачею ілюстративного матеріалу.

Інформаційні та літературні джерела студент обирає самостійно. Письмове оформлення є обов’язковим.

Критеріями оцінкиє кількість опрацьованих статистичних матеріалів, якість проведеного аналізу та використаних економіко-математичних методів і моделей, вміння виявити проблему, запропонувати конкретні шляхи її вирішення, сформулювати висновки та обґрунтовувати їх.

В. АПРОБАЦІЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МАКРОФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Студенти, які обрали даний вид роботи, повинні, на основі опрацювання додаткової та іноземної літератури, здійснити аналіз певних макрофінансових показників (на їх вибір) із застосування методів і моделей, які не використовувались під час вивчення курсу, і презентувати результати дослідження на практичному занятті. У результаті презентації встановлюється доцільність застосування того чи іншого методу аналізу для здійснення макрофінансового аналізу та прогнозування конкретного макрофінансового показника або їх сукупності.

Критерієм оцінювання є оригінальність використаного методу, наявність статистичних розрахунків і їх економічної інтерпретації, а також вміння студента робити висновки з проведеного аналізу та пропозиції.

 

Г. ПЕРЕКЛАД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ АНГЛО-, НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗА ЗАДАНОЮ ПРОБЛЕМАТИКОЮ

Студент самостійно обирає літературне джерело з питань макрофінансового аналізу, узгоджує його з викладачем та здійснює переклад. Після перекладу обов’язково має бути коротка анотація та сформульовані висновки щодо доцільності застосування зарубіжного досвіду в умовах України.

 

Д. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Студент може здійснювати науково-дослідну діяльність (понад обсяги завдань, які встановлені робочою програмою з навчальної дисципліни «Макрофінансовий аналіз») у наступних формах:

 • участь студентів у роботі наукових конференцій, студентському науковому дискусійному клубі (гуртку) з проблематики макрофінансового аналізу;
 • підготовка публікацій;
 • участь у дослідницьких проектах кафедри (факультету);
 • участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо.

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУСІЙНОМУ КЛУБІ (ГУРТКУ) З ПРОБЛЕМАТИКИ МАКРОФІІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Для виступу на науковій студентській конференції студент самостійно обирає макрофінансову проблему і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції або практичні заняття з макрофінансового аналізу).

Викладачі, які ведуть практичні заняття з дисципліни, організовують проведення наукового дискусійного клубу (гуртка) з проблематики макрофінансового аналізу. Участь у роботі наукового дискусійного клубу передбачає наступні форми роботи:

 • підготовку і презентацію доповіді;
 • участь у дискусії, обговорення проблемних питань.

Участь у роботі дискусійного клубу дає можливість сформувати низку важливих навичок:

 • навчитися виступати перед аудиторією;
 • навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її;
 • обґрунтовувати і відстоювати свою позицію;
 • критично оцінювати думки інших учасників дискусії;
 • розширити свій професійний світогляд;
 • отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

Викладач визначає загальну тематику роботи дискусійного клубу, а також надає консультації з приводу підготовки студентами тем доповідей, реєструє учасників, теми їх доповідей, проводить засідання, визначає регламент виступу і обговорення, стежить за його дотриманням, регулює активність обговорення.

 

ПІДГОТОВКА ПУБЛІКАЦІЙ

Для підготовки публікацій студент самостійно обирає макрофінансову проблему і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції або практичні заняття з макрофінансового аналізу).

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ В РАМКАХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ КАФЕДРИ (ФАКУЛЬТЕТУ)

Студент може приймати участь у дослідницьких проектах кафедри (факультету), проводити дослідження з проблематики макрофінансового аналізу під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції або практичні заняття з дисципліни).

 

5.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

При контролі виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи оцінці підлягають:

 • підготовка та презентація експертної оцінки;
 • апробація економіко-математичних методів до здійснення аналізу та прогнозування макрофінансових показників (методи, що  не розглядалися під час вивчення курсу);
 • підготовка та презентація комплексного аналізу обраних студентами макрофінансових показників (на практичних заняттях здійснюється часткова (поетапна) презентація розрахунків, а на останньому занятті представляється вся розрахункова робота і презентуються розроблені командою (міні-групою) управлінські рішення).

 

Оцінювання активності роботивідбувається з градацією в 1 бал:

№ з/п

Завдання *

Максимальна кількість балів

1.

Підготовка і презентація експертної оцінки

0-5 балів

2.

Апробація економіко-математичних методів

0-5 балів

3.

Підготовка та презентація комплексного аналізу макрофінансових показників

0-10 балів

*студент обирає не більше одного завдання

 

При контролі участі у науково-пошуковій та творчій роботі оцінці підлягають:

 • підготовка і представлення доповіді для участі в наукових студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань макрофінансового аналізу та участь в них;
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

 

Оцінювання активності роботивідбувається з градацією в 1 бал:

№ з/п

Завдання

Максимальна кількість балів

1.

Участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-5 балів

2.

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

 1. алів

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

При контролі виконанні захисту для індивідуальних завдань для самостійної роботи оцінці підлягають:

 • апробація економіко-математичних методів до здійснення аналізу та прогнозування макрофінансових показників (методи, що не розглядалися під час вивчення курсу);
 • підготовка та захист аналітичного проекту (комплексного аналізу обраних студентами макрофінансових показників (під час «днів заочника» студенти можуть частково (поетапно) презентувати результати розрахунків та управлінські рішення);
 • аналітично-розрахункові завдання.

Оцінювання активності роботивідбувається з градацією в 1 бал:

№ з/п

Завдання *

Максимальна кількість балів

1.

Апробація економіко-математичних методів

0-20 балів

2.

Виконання аналітично-розрахункових завдань

0-20 балів

3.

Підготовка та захист аналітичних проектів

0-20 балів

*студент обов’язково виконує аналітичних проект та обирає не більше 1-го додаткового завдання

 

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ

При контролі виконанні захисту для індивідуальних завдань для самостійної роботи оцінці підлягають:

 • експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою;
 • апробація економіко-математичних методів, що не розглядалися під час вивчення курсу, до здійснення аналізу та прогнозування макрофінансових показників.

Оцінювання активності роботивідбувається з градацією в 1 бал:

 

№ з/п

Завдання *

Максимальна кількість балів

1.

Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

0-10 балів

2.

Апробація економіко-математичних методів до здійснення аналізу та прогнозування макрофінансових показників (методи, що не розглядалися під час вивчення курсу)

0-10 балів

*студент обов’язково виконує аналітичних проект та обирає не більше 1-го додаткового завдання

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю - екзамен)

 

6.1. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 

1. Макрофінансовий аналіз: необхідність, функції та завдання.

2. Ефективність функціонування органів системи Міністерства фінансів України: зміст та показники оцінки.

3. Інтерпретуйте кореляційні взаємозв’язки між показниками, наведеними у таблиці, та оцініть рівень впливу чинників на результативні ознаки.

r

Доходи зведеного бюджету (I)

Час (t)

ВВП

Податковий борг (D)

Доходи зведеного бюджету (I)

1

 

 

 

Час (t)

0,91

1

 

 

ВВП

0,84

0,76

1

 

Податковий борг (D)

0,18

0,48

0,39

1

Аргументуйте, яким чином результати розрахунків можуть бути використані в аналізі та при прийнятті управлінських рішень у фінансовій сфері на макрорівні?

4. На основі наведених в таблиці даних, оцініть ступінь впливу екстенсивних чи інтенсивних факторів на динаміку обсягів видатків Зведеного бюджету, що припадають на одну особу в Україні. Розкрийте зв'язок аналізованого показника з фінансовою політикою держави та запропонуйте напрямки її покращення.

Показники

2014

2015

2016

1.

Обсяг видатків Зведеного бюджету України, млрд. грн.

523,13

679,87

835,83

2.

Середньорічна чисельність населення України, млн. чол.

45,43

42,93

42,76

3.

Середня сума видатків Зведеного бюджету, що припадає на одного жителя України, грн.

11515,08

15836,71

19547,01

5.У таблиці наведено показники загальної суми державного і гарантованого державою боргу у 2005-2015 роках.

Роки

Державний борг, млрд. грн., уі

х

х2

e0,3048x

2005

78,15

1

1

1,36

2006

80,55

2

4

1,84

2007

88,74

3

9

2,49

2008

189,41

4

16

3,37

2009

317,90

5

25

4,57

2010

432,30

6

36

6,19

2011

473,12

7

49

8,39

2012

515,51

8

64

11,37

2013

584,79

9

81

15,41

2014

1100,83

10

100

20,88

2015

1572,18

11

121

28,29

2016

1929,76

12

144

38,34

2017

-

13

169

51,95

 

В результаті графічного аналізу було встановлено, що найбільш точно емпіричну динаміку державного боргу описують експоненціальний У1 = 51,386e0,3048x  (R2 = 0,9544) та поліноміальний тренди  У2 = 18,063x2 - 90,875x + 208,31 (R2 = 0,9299). Дайте економічну інтерпретацію трендовим рівнянням та оцініть рівень їх надійності, розрахувавши середнє абсолютне відхилення, середню квадратичну похибку, враховуючи що для У1:=86086,43, =738,8, а для У2:=152572,52, =961,4.

Завдання:

 1. Поясніть алгоритм розрахунку розміру державного боргу за аналітичними трендовими рівняннями у 2012-2015 роках; спрогнозуйте його рівень на 2016-2017 роки та перевірте точність прогнозу, порівнявши фактичні дані у 2016 році з розрахунковими.
 2. Зробіть висновки щодо придатності трендових моделей для прогнозування макрофінансових показників.

 

6.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

А. ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Результатом вивчення дисципліни “Макрофінансовий аналіз” є складання екзамену, що проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Екзамен проводиться за розкладом, що доводиться до студентів через деканат. Студенти на екзамен приходять із заліковими книжками та студентськими квитками. Ті студенти, які з об’єктивних причин їх не мають, можуть пред’явити паспорт чи інший документ, що підтверджує його особу.

Для студентів денної форм навчання на екзамен виносяться:

 • 2 теоретичні запитання, при відповіді на які студент може продемонструвати рівень оволодіння матеріалом курсу.
 • 2 розрахункові завдання, у результаті вирішення яких встановлюється рівень оволодіння студентами матеріалом курсу. Зміст завдань відповідає програмі курсу
 • 1 аналітична ситуація, за якою необхідно розробити управлінські рішення. Зміст завдань відповідає програмі курсу;

На екзамен оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні аналітичних завдань та аналітичної ситуації;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно). Кожне з питань екзаменаційного білету оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Підсумкова оцінка для студентів всіх форм навчання визначається шляхом підсумовування суми балів, набраної за результатами поточного контролю, та на екзамені.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку.

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати перевірки фіксуються в екзаменаційній відомості та при позитивній оцінці – в заліковій книжці студента.

Оголошення результатів екзамену проводиться лектором потоку 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге - комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість

 

Б. Заочна форма навчання

Результатом вивчення дисципліни “Макрофінансовий аналіз” є складання екзамену, що проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Екзамен проводиться за розкладом, що доводиться до студентів через деканат. Студенти на екзамен приходять із заліковими книжками та студентськими квитками. Ті студенти, які з об’єктивних причин їх не мають, можуть пред’явити паспорт чи інший документ, що підтверджує його особу.

Для студентів заочної форм навчання на екзамен виносяться:

 • 2 теоретичні запитання, при відповіді на які студент може продемонструвати рівень оволодіння матеріалом курсу;
 • 2 розрахункові завдання, у результаті вирішення яких встановлюється рівень оволодіння студентами матеріалом курсу. Зміст завдань відповідає програмі курсу;
 • 1 аналітична ситуація, за якою необхідно розробити управлінські рішення. Зміст завдань відповідає програмі курсу.

На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні аналітичних завдань та аналітичної ситуації;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно). Кожне з питань екзаменаційного білету оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Підсумкова оцінка для студентів всіх форм навчання визначається шляхом підсумовування суми балів, набраної за результатами поточного контролю, та на екзамені.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку.

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати перевірки фіксуються в екзаменаційній відомості та при позитивній оцінці – в заліковій книжці студента.

Оголошення результатів екзамену проводиться лектором потоку. 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге - комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість

В. ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Результатом вивчення дисципліни “Макрофінансовий аналіз” є складання екзамену, що проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Екзамен проводиться за розкладом, що доводиться до студентів через деканат. Студенти на екзамен приходять із заліковими книжками та студентськими квитками. Ті студенти, які з об’єктивних причин їх не мають, можуть пред’явити паспорт чи інший документ, що підтверджує його особу.

Для студентів дистанційної форми навчання на екзамен виносяться:

 • 2 теоретичні запитання, при відповіді на які студент може продемонструвати рівень оволодіння матеріалом курсу;
 • 2 розрахункові завдання, у результаті вирішення яких встановлюється рівень оволодіння студентами матеріалом курсу. Зміст завдань відповідає програмі курсу;
 • 1 аналітична ситуація, за якою необхідно розробити управлінські рішення. Зміст завдань відповідає програмі курсу.

На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні аналітичних завдань та аналітичної ситуації;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно). Кожне з питань екзаменаційного білету оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Підсумкова оцінка для студентів всіх форм навчання визначається шляхом підсумовування суми балів, набраної за результатами поточного контролю, та на екзамені.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку.

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати перевірки фіксуються в екзаменаційній відомості та при позитивній оцінці – в заліковій книжці студента.

Оголошення результатів екзамену проводиться лектором потоку. 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге - комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

Завдання 1

У таблиці наведено дані щодо планових і фактичних розмірів ВВП у 2008-2016 роках.

Роки

ВВП, млрд. грн.

К зростання

К виконання плану

К планового завдання

план

факт

план

факт

2008

889

948,1

-

-

1,07

-

2009

1062

913,3

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

2010

1083

1082,6

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

2011

1291

1302,1

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

2012

1505

1411,2

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

2013

1576

1454,9

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

2014

1653

1566,7

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

2015

1742

1979,5

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

2016

2106

2383,2

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Середньорічний темп зростання

Розрахувати

Розрахувати

-

-

-

-

 

Завдання:

 1. Розрахуйте відносні величини динаміки фактичного розміру ВВП, відносні величини виконання плану (Квп), планового завдання (Кпл завд) та  поясніть алгоритм  розрахунків.
 2. Дайте економічну інтерпретацію отриманим результатам та виявленим тенденціям, визначте фактори прямого та опосередкованого впливу на виявлені тенденції та можливі наслідки завищення прогнозних очікувань щодо розміру ВВП.

 

Завдання 2

У таблиці наведено дані щодо динаміки неподаткових надходжень та доходів від власності та підприємницької діяльності у 2009-2016 роках. 

Показники

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Неподаткові надходження, млрд. грн.

58,44

73,84

60,00

80,92

84,98

80,61

140,15

125,5

Доходи від власності та підприємницької діяльності

17,06

30,63

17,66

32,81

33,74

28,81

71,56

53,36

Індекс інфляції, %

115,9

109,4

108,0

100,6

100,5

124,9

143,3

112,4

Частка доходів від власності в неподаткових надходженнях (%)

29,19

41,48

29,43

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Доходи від власності в цінах попереднього року, млрд. грн.

14,72

28,00

16,35

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Доходи від власності в цінах 2009 року, млрд. грн. (індекс цін 2009 року рекомендовано брати за 1).

17,06

28,00

14,95

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

темпи приросту доходів від власності факт, %

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Ланцюгові К зростання:

К зростання доходів від власності (факт.)

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

К зростання доходів від власності в цінах 2009 р.

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Завдання:

 1. Оцініть зміну динаміки: частки доходів від власності та підприємницької діяльності в неподаткових надходженнях та доходів від власності в поточних і скорегованих на індекс інфляції попереднього і базового, 2009, року цінах.
 2. Поясніть алгоритм розрахунків та дайте економічну інтерпретацію отриманим результатам. Визначте причини, які вплинули на зміну динаміки. 

 

Завдання 3

У таблиці наведені дані щодо структури податкового боргу до зведеного бюджету за видами податків, %.

Податки

2000

2004

2007

2009

2010

2011

2013

2015

ПДВ

4,92

4,99

3,09

4,54

6,31

3,73

6,93

4,74

Акцизний збір (податок)

0,67

0,04

0,04

1,20

1,25

0,82

0,02

0,36

Податок на прибуток підприємств

2,91

2,89

2,48

2,26

3,76

1,58

2,55

1,63

Податок з доходів громадян

0,05

0,11

0,13

0,34

0,53

0,60

0,55

0,28

Податок з власників транспортних засобів

0,08

0,05

0,04

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

0,84

0,15

0,24

0,90

0,95

0,00

0,00

0,00

Плата за землю

0,54

0,30

0,20

0,55

0,74

0,37

1,13

0,23

Інші податки

0,05

0,27

0,11

1,95

2,49

1,64

1,22

1,88

Разом

10,07

8,8

6,34

11,77

16,1

8,73

11,5

9,12

Проаналізувати динаміку структури та структурних зрушень податкового боргу.

Результати представити графічно. Визначити податки, за якими існує найбільший рівень податкового боргу. Встановити чинники, що зумовили таку структуру. Розробити напрямки мінімізації податкового боргу.

 

Завдання 4

У таблиці наведено показники щодо надходжень від податку на прибуток підприємств, податкових надходжень та доходів Зведеного бюджету України у 2012 – 2016 роках.

Показники

2012

2013

2014

2015

2016

Надходження від податку на прибуток підприємств, млрд. грн.

55,79

55,00

40,20

39,05

60,22

Податкові надходження, млрд. грн.

360,57

353,97

367,51

507,64

650,78

Доходи ЗБУ, млрд. грн.

445,45

442,79

456,07

652,03

782,86

Ставка з ППП, %

21

19

18

18

18

Частка ППП у податкових надходженнях Зведеного бюджету, %

15,47

15,54

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Частка ППП у доходах Зведеного бюджету України, %

12,52

12,42

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Абсолютний приріст до попереднього року:

- надходження від податку на прибуток підприємств, млрд. грн.

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

- податкових надходжень,млрд. грн.

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Темпи приросту до попереднього року:

- надходжень від ППП, %

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

- ставки по ППП, %

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Коефіцієнт еластичності надходжень податку на прибуток до ставки оподаткування

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Завдання:

 1. Оцініть зміну динаміки надходжень податку на прибуток  та його частки у податкових надходженнях та доходах бюджету, для чого дозаповніть таблицю необхідними розрахунками, пояснюючи алгоритм розрахунків.
 2. Оцініть  еластичність зв'язку надходжень податку на прибуток  та ставки оподаткування, визначте чинники прямого та опосередкованого впливу, що на нього впливають в аналізованому періоді.

 

Завдання 5

У таблиці наведено показники загальної суми державного і гарантованого державою боргу у 2005-2015 роках.

У результаті графічного аналізу було встановлено, що найбільш точно емпіричну динаміку державного боргу описують експоненціальний У1 = 51,386e0,3048x  (R2 = 0,9544) та поліноміальний тренди  У2 = 18,063x2 - 90,875x + 208,31 (R2 = 0,9299). Дайте економічну інтерпретацію трендовим рівнянням та оцініть рівень їх надійності, розрахувавши середнє абсолютне відхилення, середню квадратичну похибку, враховуючи що для У1:=86086,43, = 738,8, а для У2:= 152572,52, =961,4.

Роки

Державний борг, млрд. грн., уі

х

х2

e0,3048x

2005

78,15

1

1

1,36

2006

80,55

2

4

1,84

2007

88,74

3

9

2,49

2008

189,41

4

16

3,37

2009

317,90

5

25

4,57

2010

432,30

6

36

6,19

2011

473,12

7

49

8,39

2012

515,51

8

64

11,37

2013

584,79

9

81

15,41

2014

1100,83

10

100

20,88

2015

1572,18

11

121

28,29

2016

1929,76

12

144

38,34

2017

-

13

169

51,95

 

Завдання:

 1. Поясніть алгоритм розрахунку розміру державного боргу за аналітичними трендовими рівняннями у 2012-2015 роках; спрогнозуйте його рівень на 2016-2017 роки та перевірте точність прогнозу, порівнявши фактичні дані у 2016 році з розрахунковими.
 2. Зробіть висновки щодо придатності трендових моделей для прогнозування макрофінансових показників.

 

Завдання 6

У таблиці наведено дані щодо видатків Зведеного бюджету у розрізі кварталів у 2014-2016 роках. Встановіть наявність сезонності в динаміці видатків бюджету та надайте економічну інтерпретацію сезонній хвилі.

Роки

Квартали

х

Видатки, млрд. грн., уі

Аналітичний тренд,

Уі =  0,8221x2 + 1,0433x + 118,59

R2=0,6953

Індекс (уі/Уі)

2014

І

1

111,64

120,46

0,93

ІІ

2

132,60

123,97

1,07

ІІІ

3

119,83

129,12

0,93

IV

4

159,06

135,92

1,17

2015

І

5

126,03

144,36

0,87

ІІ

6

159,21

154,45

1,03

ІІІ

7

147,96

166,18

0,89

IV

8

246,68

179,55

1,37

2016

І

9

160,00

194,57

0,82

ІІ

10

190,43

211,23

0,90

ІІІ

11

206,26

229,54

0,90

IV

12

279,15

249,49

1,12

За результатами отриманих розрахунків, на основі методу фільтрації сезонної компоненти спрогнозуйте обсяг видатків Зведеного бюджету у І – ІV кварталах 2017 року. Поясніть алгоритм розрахунків та визначте чинники, що зумовлюють нерівномірність видатків бюджету протягом року.

 

Завдання 7

На діаграмі представлена динаміка доходів Зведеного бюджету у 2012-2016 роках, аналітичний лінійний тренд та тренд, скоригований на індекс сезонності. У таблиці – розрахункові показники індексу сезонності, трендового прогнозу, скорегованого на індекс сезонності,та фактичні значення доходів бюджету у 2017 році.

Показники

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

 

Індекси сезонності

0,968

0,981

0,972

1,080

 

Прогноз на 2017 рік (млрд. грн.)

192,99

201,20

204,98

234,08

 

Фактичний розмір у 2017 році (млрд. грн.)

220,49

275,48

245,20

 

 

 

Завдання:

 1. Дайте економічну інтерпретацію трендовому рівнянню та оцініть рівень його надійності. Поясніть, чи характерна динаміці доходів бюджету сезонність і чим вона зумовлена.
 2. Оцініть точність прогнозу на основі методу фільтрації сезонної компоненти та визначте чинники, що могли зумовити відхилення в динаміці аналізованих рядів. Визначте доцільність використання зазначеного трендового рівняння для прогнозування доходів Зведеного бюджету України на 2017 рік.
             

 

Завдання  8

У таблиці наведено дані щодо доходів місцевих бюджетів України, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та виробленого у них валового регіонального продукту у 2015 році.

Географічні частини України

Кількість областей у групі

Доходи місцевих бюджетів,

млн. грн.

ВРП, млрд. грн.

Частка доходів, %

Частка ВРП, %

Коефіцієнти локалізації

Центральна Україна

5

64657,75

460,23

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Північна Україна

5

69250,73

672,69

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Південна Україна

4

44311,55

269,23

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Західна Україна

8

75770,08

322,69

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Східна Україна

3

40470,11

263,70

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Разом

25

294460,2

1988,54

100

100

-

Коефіцієнт концентрації

Розрахувати

Завдання:

 1. За результатами розрахунку коефіцієнтів локалізації та концентрації оцініть рівномірність розподілу та ступінь регіональної концентрації обсягу доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, залежно від виробленого ВРП продукту у групах регіонів України.
 2. Оцініть роль регіонів з високим і низьким рівнем концентрації у загальному розподілі та дайте економічну інтерпретацію отриманим результатам.

 

Завдання  9

У результаті побудови багатофакторної регресійної моделі залежності доходів Зведеного бюджету від розміру ВВП, податкових надходжень бюджету, податкового боргу, індексу цін та факторів, що можуть бути виражені через часову координату, у 2000-2015 роках (16 спостережень) отримано наступні результати: 

 

Коефіцієнти

Нижні 95%

Верхні 95%

Y-перетин

-8,38

-62,80

46,04

T (час)

2,31

-3,33

7,96

Тах (податкові надходження, млрд. грн.)

0,55

0,10

0,99

GDP (ВВП, млрд. грн.)

0,15

0,01

0,30

І (індекс інфляції, коефіцієнт)

14,78

-32,78

62,34

ТD (податковий борг, млрд. грн.)

-0,85

-1,70

0,00

Інформативно: Множинний R = 0,9995, R-квадрат = 0,999; у 2017 році ВВП плановий - 2755 млрд. грн., податкові надходження бюджету -  25% ВВП, індекс цін – 1,10, податковий борг – 2% ВВП.

Завдання:

 1. Представте модель регресії в формалізованому вигляді. Дайте економічну інтерпретацію параметрам рівняння регресії, оцініть точність моделі та ступінь зв’язку між параметрами.
 2. Спрогнозуйте доходи зведеного бюджету за рівнянням регресії на 2017 рік та визначте рівняння (і розміри) верхньої та нижньої меж довірчого інтервалу моделі регресії для рівня надійності 95%. Зробіть висновки щодо придатності моделей регресії до аналізу та прогнозування макрофінансових показників.

 

Завдання  10

Інтерпретуйте кореляційні взаємозв’язки між регіональними показниками, наведеними у таблиці, та оцініть рівень впливу чинників на результативні ознаки.

 

Кількість населення

Видатки бюджету

Податкові надходження

Видатки на 1 особу, грн.

Податкові надходження на 1 особу, грн.

Кількість населення

1

 

 

 

 

Видатки бюджету

0,98

1

 

 

 

Податкові надходження

0,52

0,65

1

 

 

Видатки на 1 особу, грн.

-0,16

0,04

0,45

1

 

Податкові надходження на 1 особу, грн.

0,35

0,48

0,97

0,49

1

Аргументуйте, яким чином результати розрахунків можуть бути використані в аналізі та при прийнятті управлінських рішень у фінансовій сфері на макрорівні.

Завдання  11

У таблиці наведено дані для розрахунку рівня перерозподілу ВРП через видатки бюджету м. Києва.

Показники

2013

2014

2015

1.

Фактичні видатки бюджету м. Києва, млрд. грн.

17,58

23,23

28,01

2.

Валовий регіональний продукт м. Києва, млрд. грн.

279,84

357,38

451,70

3.

Рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету, %

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

4

Факторний аналіз:

Загальний вплив факторів на рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету, в т.ч.

-

Розрахувати

Розрахувати

4.1

за рахунок зміни ВРП

-

Розрахувати

Розрахувати

4.2

за рахунок зміни обсягу видатків бюджету

-

Розрахувати

Розрахувати

5

Індикатор інтенсифікації впливу факторів на рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету

-

100

100

5.1

- за рахунок зміни розміру ВРП

-

Розрахувати

Розрахувати

5.2

- за рахунок зміни обсягу видатків бюджету

-

Розрахувати

Розрахувати

Завдання:

1) Розрахувати рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету та оцінити динаміку його зміни. Надати економічну інтерпретацію отриманим розрахункам.

2) На основі факторного аналізу та розрахунку індикатора інтенсифікації, оцінити вплив екстенсивних чи інтенсивних факторів на рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету. Пояснити зв'язок аналізованого показника з фінансовою політикою держави та запропонувати напрямки покращення ситуації в Україні.

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1.Основна література

 1. Бюджетний кодекс України. Закон. Верховна рада України, від 02.12.2017. – №2246. – VIІІ із змінами і доповненнями. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/card/2456-17.
 2. Податковий кодекс України. Закон. Верховна рада України, від 07.12.2017. – №2245. – VIІІ із змінами і доповненнями. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 3. Власюк О.С. Економіко-математичне моделювання процесів соціально-економічного розвитку України / О.С. Власюк. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2011. – 520 с.
 4. Економіко-математичні методи та моделі в фінансах: навч. посібник / Бережна Л.В., Снитюк О.І.  – К.: Кондор, 2009. - 301 с.
 5. Захарченко Н. Бизнес-статистика и прогнозирование в MS Excel. Самоучитель / Н. Захарченко . – К. «Диалектика», 2004. – 206 с.
 6. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту: (методологія і практика прикладної статистики): навч. посібник / [А.В. Головач, В.Б. Захожай,   І.Г. Манцуров, Н.А. Головач] - К. : КНЕУ, 2010. - 260 с.
 7. Мальчик М.В. Фінансова статистика: навч посібник / М.В.Мальчик. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.
 8. Реформування державного управління регіональним розвитком: стан, проблеми, перспективи / С.О. Біла, О.В. Шевченко, М.О. Кушнір, В.І. Жук [та ін.]. – К. : НІСД, 2012. – 96 с.
 9.  Руденко В.М. Математична статистика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.
 10.  Статистичне забезпечення управління економікою. Прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft Excel: навч. посібник / А.В.Головач, В.Б.Захожай, І.Г.Манцуров, Н.А.Головач. – К.: КНЕУ, 2006. – 328с.
 11.    Фінансова статистика: практикум / А. А. Шустіков - К. : КНЕУ, 2011. - 223 с.
 12. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИИ-ДАНА, 2000. – 367 с.
 13. Ashimov, A. et al., (2011) Macroeconomic Aanalysis and Parametric Regulation of the National Economy / Publishing house of Physical-mathematical literature. Moscow, The Russia Federation, 324 p.
 14. Public Finance and Public Policy. Jonathan Gruber. Massachusetts Institute of Technology. Third edition. USA, Worth Publishers – 2011. – 860 p.

 

7.2.Додаткова література

 1. Берк К., Кейрн П. Анализ данных с помощью Microsoft Excel: пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 560 с.
 2. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Навч посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 3. Власюк О. С. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання / О. С. Власюк. – К. : ДННУ “ Акад. фін. управління”, 2011. – 474 с.
 4. Горчаков А.А., Орлова И.В. Компьютерные экономико-математические модели: Учеб. пособие для вузов. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1995. – 136 с.
 5. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко,Т.І.Єфименко та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 712 с.
 6. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. Т. 1: Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформ / ДННУ “Акад. фін. управління” ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К., 2011. – 1016 с.
 7. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. Т. 2: Збалансованість, прозорість, реалістичність / ДННУ “Акад. фін. управління”; за заг. ред.          М.Я. Азарова. – К., 2011. – 912 с.
 8. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. Т. 3: Бюджетне планування і прогнозування на середньострокову перспективу – інноваційна складова управління у сфері державних фінансів / ДННУ “Акад. фін. управління” ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К., 2011. – 480 с.
 9. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. Т. 4: Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та підвищення ефективності / ДННУ “Акад. фін. управління” ; за заг. ред. М.Я. Азарова. – К., 2011. – 608 с. 
 10. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України / ДННУ “Акад. фін. управління”; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К., 2011. – 702 с.
 11.  Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2001. – 170 с.
 12.  Косов, Н.С. Основы макроэкономического анализа : учебное пособие / Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007.– 140 с.
 13.  Костіна Н.І., Алєксєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи та моделі. Навчальний посібник. - Київ: Знання, 1997. - 183 с.
 14.  Куценко Т.Ф. бюджетно-податкова політика: навч посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 508 с.
 15.  Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового господарства /                О.Є. Лугінін – К, «Центр учбової літератури» , 2006 – 502 с.
 16. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352 с.
 17. Любіч О.О. Теоретичні основи прийняття фінансових рішень на макрорівні - К.: НДФІ, 2004. – 348 с.
 18.  Мазуренко О.К. Статистика державних фінансів: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 92 с.
 19.  Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel. – М.: Финанасы и статистика, 2002. – 320 с. 
 20. Матвійчик А.В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням теорії нечіткої логіки. Монографія. – К.: Центр учбової літетатури, 2005. – 206 с.
 21.  Монахов А.В. Математические методы анализа экономики. – СПб: Питер, 2002. – 176 с.
 22.  Останкова Л.А., Шевченко Н.Ю. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літетатури, 2011 – 256 с.
 23. Петруня Ю.Є., Говоруха В.Б., Літовченко Б.В. та ін. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб / за ред.. Є.Є.Петруні. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
 24.  Прогнозування макроекономічних наслідків упровадження Податкового кодексу України / за ред. Ф. О. Ярошенка - К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2010. – 368 с.
 25. Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз: Навч. посібник - К.: КНЕУ, 2000. - 208 с.
 26. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки – К, 2005 – 304 с.
 27. Равікович Є.І., Присенко Г.В. Макроекономічне прогнозування: Навч посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 172 с.
 28. Статистика финансов: Учебник / под ред проф. В.Н.Салина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 816 с.
 29.  Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика: навч посібник / А.В.Головач, В.Б.Захожай, Н.А.Головач. – К.: КНЕУ, 2005. – 333с.
 30. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / за ред.  Т. І. Єфименко ; Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; ДННУ «Акад. фін. управління». — К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2010. – 648 с.
 31. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Підручник / А.В.Головач, В.Б.Захожай, Н.А.Головач. А.А.Шустіков. – К.: МАУП, 2005. – 496 с.
 32. Фінансово-економічне прогнозування і планування / І. Я. Чугунов, Т. Г. Затонацька, А. В. Ставицький - К.: НДФІ, 2007. – 312 с.
 33. Хелферт Эрик. Техника финансового анализа. Пер. с англ. - Москва: аудит, ЮНИТИ, 1996. - 663 с.
 34. Paul J.J. Welfens Innovations in Macroeconomics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007. – 446p.

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Макрофінансовий аналіз: збірник аналітичних завдань та кейсів / Ю.В. Сибірянська, Н.М. Сивульська, К.В. Захожай.[Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2017. – 104 с.
 2. Макрофінансовий аналіз: практикум / В.М. Федосов, Ю.В.  Сибірянська, Н.М. Сивульська, К.В. Захожай, Н.В. Рудик.[Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2017. – 291 с.
 3. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index.
 4. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua.
 6. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.
 7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/catalog/ministerstvo-finansiv-ukraini.
 8. Офіційний сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index.
 9. “Human Capital, Inequality and Tax Reform: Recent, Past and Future Prospects” - Speaker: Professor Sir Richard Blundell. Recorded on 10 March 2015.London School of Economics and Political Science (LSE) [Electronic recourse]. Retrieved from.https://www.youtube.com/watch?v=1XCczzbyDFY&feature=youtu.be.
 10. “Making the Tax System Work for All of Us - 2011 Glauber Lecture by Douglas H. Shulman”. — Institute of Politics Internal Revenue Service Commissioner Douglas Shulm.Harvard University [Electronic recourse]. Retrieved from.https://www.youtube.com/watch?v=AIIvKAWj-qA&feature=youtu.be.
 11. “Milton Friedman Speaks 07 Is Tax Reform Possible Lecture” [Electronic recourse]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=xqhy2xdmD_g&feature=youtu.be.