Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Макроекономіка

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

(для заочної форми навчання)

 

Загальні вимоги до виконання та оформлення контрольної роботи полягають перш за все у самостійному її виконанні. Перед виконанням контрольної роботи студенти повинні опрацювати відповідні літературні джерела, що стосуються теми роботи.

Робота виконується на державній мові. Робота може виконуватися  шляхом комп’ютерного набору або у рукописному вигляді. В останньому випадку робота має бути написана розбірливим почерком.

Контрольна робота повинна містити повну назву, найменування навчальної дисципліни, зміст, перелік використаної літератури, особистий підпис студента та номер його залікової книжки. Текст роботи не повинен дублювати текст підручника або іншого літературного джерела. При необхідності цитування треба робити відповідні посилання.

Роботи подаються на кафедру фундаментальних економічних дисциплін у перший день сесії. Студенти, що не подали контрольної роботи, до іспиту не допускаються.

Контрольна робота з курсу “Макроекономіка” виконується у вигляді реферату обсягом 12 – 15 друкованих аркушів. Перевагою при оцінюванні буде використання сучасної статистичної інформації (2014-2016 рр.).

Тема реферату обирається згідно із останньою цифрою залікової книжки студента та першою літерою його прізвища за наступною схемою:

 

Остання цифра залікової книжки

Перша літера прізвища студента

А - З

І - П

Р – Я

 

1

1

11

21

2

2

12

22

3

3

13

23

4

4

14

24

5

5

15

25

6

6

16

26

7

7

17

27

8

8

18

28

9

9

19

29

0

10

20

30

 


Теми контрольних робіт

(для заочної форми навчання)

 

 1. Сутність ВВП, особливості його розрахунку.
 2. Динаміка та структура ВВП України.
 3. Характеристика сектору домашніх господарств України.
 4. Економічні кризи: аналіз та тенденції.
 5. Вплив безробіття на формування валового внутрішнього продукту.
 6. Аналіз проблем безробіття в Україні та методи їх подолання.
 7.  Закон Оукена та крива Філіпса. Оцінка їх справедливості на прикладі України.
 8. Умови виникнення та причини інфляції.
 9. Інфляційні процеси в світовій економіці та в Україні.

10. Проблеми формування та реалізації фіскальної політики в Україні.

11.Причини та види бюджетного дефіциту.

12.Джерела фінансування бюджетного дефіциту в Україні.

13. Структура державного боргу України.

14.Проблеми управління державним боргом в Україні.

15. Структура грошової маси України.

16.Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку.

17.Формування грошово-кредитної політики в Україні.

18. Характеристика основних інструментів грошово-кредитної політики.

19.Фіскальна політика: сутність та основні види.

20.Податки: сутність, їх класифікація та функції.

21. Місце та роль інвестицій в макроекономічній системі.

22. Інвестиційний режим та інвестиційна політика України.

23.Міжнародна торгівля як форма міжнародних економічних відносин.

24. Зовнішньоторговельна політика України та її вплив на ефективність функціонування економічної системи країни.

25. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі та їх вплив на добробут країни.

26. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі та їх застосування в Україні.

27. Валютний ринок України та чинники його макроекономічної стабілізації.

28. Валютний  режим та макроекономічні чинники його формування.

29. Проблеми економічного зростання в сучасних економічних системах.

30. Аналіз факторів економічного зростання в Україні.

 

Питання до іспиту з дисципліни «Макроекономіка»

 

 1. Предмет та об’єкт макроекономіки
 2. Сутність економічної системи. Основні типи економічних систем, їх риси
 3. Характеристика основних макроекономічних суб’єктів
 4. Методи макроекономіки
 5. ВВП та особливості його обчислення
 6. Методи розрахунку ВВП.
 7. Розрахунок чистого внутрішнього продукту, національного доходу, особистого доходу, використовуваного доходу
 8. Сутність ділового циклу, його фази та основні індикатори
 9. Сутність та види безробіття. Негативні наслідки безробіття. Закон Оукена
 10. Методологічні підходи щодо визначення рівня безробіття Міжнародною Організацією Праці (МОП) та в Україні
 11. Сутність та види інфляції
 12. Реальний та номінальний ВВП
 13. Крива Філліпса
 14. Структура сукупного попиту, крива сукупного попиту
 15. Цінові фактори, що визначають сукупний попит
 16. Нецінові фактори сукупного попиту
 17. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції
 18. Взаємодія кривих сукупного попиту і сукупної пропозиції
 19. Функції споживання та заощадження
 20. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження
 21. Сутність, мета та джерела інвестицій
 22. Крива попиту на інвестиції, фактори, що впливають на рівень інвестицій. Мультиплікатор інвестицій
 23. Сутність фіскальної політики. Функції державного бюджету
 24. Профіцит та дефіцит бюджету
 25. Податки, їх види та вплив на розвиток економіки
 26. Крива Лаффера та її використання в податковій політиці української держави
 27. Форми фіскальної політики та механізм їх дії
 28. Державний борг та методи управління ним
 29. Гроші та грошовий обіг. Кількість грошей, необхідних для обігу
 30. Склад і структура грошової маси. Грошові агрегати
 31. Рівень монетаризації економіки
 32. Банківські резерви. Депозитний та грошовий мультиплікатори
 33.  Основні інструменти грошово-кредитної політики.
 34.  Грошово-кредитна політика на фазах циклу
 35. Сутність економічного зростання, його типи та фактори
 36. Наслідки економічного зростання