Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МАКРОЕКОНОМІКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

___________Факультет економіки та управління__________

назва факультету, навчально-наукового інституту

Кафедра _____                  економічної теорії_______________

повна назва кафедри

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково - педагогічної роботи        _____________ А.М. Колот

 

 

«_____» ____________________2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «Макроекономіка»

 

рівень вищої освіти

перший

галузі знань

07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

спеціальність

освітні програми / спеціалізації

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Міжнародний бізнес

спеціальність

освітні програми / спеціалізації

051 Економіка

Міжнародна економіка, Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ___________Т.В. Гуть

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _________В.І.Кириленко

             

 

Київ 2019

 

Розробник:

Кульбачний С.В., к.е.н., доцент каф. економічної теорії

вказати авторів: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра, e-mail викладача

 

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

 

Семестр —

2 (1 для заочної форми)

 

Кількість кредитів ECTS —

4

 

Форма підсумкового контролю —

екзамен

 

Мова(и) викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© автор(и), 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.. 3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 4

Тема 1. Макроекономіка як наука. 4

Тема 2. Макроекономічні показники  в системі національних рахунків. 4

Тема 3. Ринок праці 5

Тема 4. Товарний ринок. 5

Тема 5. Грошовий ринок. 6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 7

Тема 6. Інфляція. 7

Тема 7. Приватне споживання. 7

Тема 8.  Приватні інвестиції 8

Тема 9. Моделі економічної рівноваги. Мультиплікативний ефект. 8

Тема 10. Фіскальна політика в макроекономічному регулюванні 9

Тема 11. Монетарна політика в макроекономічному регулюванні 10

Тема 12. Держава у функціонуванні відкритої економіки. 10

Тема 13. Регулювання економічного зростання. 11

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.. 11

2.1. Карта навчальної роботи студента. 11

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни. 12

3.1. Карта навчальної роботи студента. 12

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни. 13

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.. 14

4.1. Карта навчальної роботи студента. 14

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни. 15

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.. 16

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи. 16

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи. 19

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 20

6.1. Структура екзаменаційного білету. 20

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента. 20

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен. 21

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА.. 23

7.1. Основна література. 23

7.2. Додаткова література. 23

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси. 24

 

 

 

 

 

 

         ВСТУП

Макроекономіка належить до базових дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну економічну підготовку бакалаврів  багатьох спеціальностей галузей знань «05 Cоціальні та поведінкові науки» та «07 Управління та адміністрування».

На цих спеціальностях «Макроекономіка» вивчається на І курсі у 2 або 1 (для заочної форми) семестрі.

Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам теоретичні знання та найпростіші практичні навички з питань механізму функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин. При цьому в центрі уваги перебувають причинно-наслідкові зв’язки в економіці, що знаходять своє відображення через такі категорії, як сукупний попит і сукупна пропозиція, інфляція, сукупні витрати і валовий внутрішній продукт, зайнятість і безробіття, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається вирішення таких завдань:

 • визначення ролі макроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об'єкта, предмета та методології;
 • розкриття основних положень макроекономічних теорій, на які спирається сучасна макроекономічна наука та господарська практика;
 • висвітлення системи основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічної нестабільності;
 • розгляд базових моделей макроекономічної рівноваги;
 • розкриття механізму окремих складових макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної;
 • визначення факторів та розкриття основ моделювання економічного зростання.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Згідно з навчальними планами загальний обсяг годин, який виділяється для вивчення дисципліни «Макроекономіка» на всіх формах навчання по зазначених спеціальностях, становить 150 год. Для студентів денної форми навчання передбачено лекцій 18 год., практичних (семінарських) занять — 30 год., індивідуальних занять — 15 год., самостійної роботи студентів — 83 год., на підсумковий контроль – 4 год. На заочній формі на самостійну роботу виділяється 119 год., обсяг аудиторних занять становить 31 год.: на контактні заняття передбачається 12 год., індивідуальні заняття становлять 15 год., підсумковий контроль – 4 год. На дистанційній формі навчання здійснюється лише за окремими освітніми програмами: на самостійну роботу передбачено 110 год., обсяг занять в дистанційному режимі становить 36 год., підсумковий контроль – 4 год.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Макроекономіка як наука

Становлення та розвиток макроекономіки як науки. Докейнсіанський період становлення макроекономічної науки. Роль кейнсіанської теорії. Основні ідеї представників різних економічних шкіл, що характеризують розвиток науки.

Предмет, об’єкт, задачі та функції макроекономіки. Причинно-наслідковий механізм функціонування економіки як предмет макроекономіки. Головна суперечність суспільства між людськими потребами та економічними ресурсами. Національна економіка (економічна система) як об’єкт макроекономіки. Ринок та держава. Функції ринку: регулююча, стимулююча, інтегруюча, інформаційна, сануюча, соціальна, посередницька. Економічні функції держави: регулююча, перерозподільна та стабілізаційна. Дискусія про доцільну частку участі держави в економічних процесах. Теоретико-аналітичні та соціально-практичні задачі макроекономічної науки. Позитивна й нормативна функція макроекономіки.

Методологія макроекономічної науки. Сходження від абстрактного до конкретного як метод пізнання причинно-наслідкового механізму функціонування економіки. Два етапи методу сходження від абстрактного до конкретного. Моделювання як головний метод відображення фактичної поведінки економіки. Сутність математичних та графічних моделей. Ендогенні та екзогенні змінні. Припущення “за інших незмінних умов”. Запаси і потоки. Короткостроковий та довгостроковий період.

Модель економічного кругообігу ресурсів, продуктів, доходів та витрат з урахуванням держави. Національна економіка як ціле. Ринок ресурсів та домашні господарства. Ринок продуктів та підприємства. Перетворення доходів у витрати і витрат у доходи через ринки ресурсів та продуктів. Державні видатки та податки. Державні закупівлі та соціальні трансферти. Державні позики, субсидії та пільги. Перерозподільна функція держави. Стабілізаційна функція держави.

 

Тема 2. Макроекономічні показники  в системі національних рахунків

Сутність, методологічні принципи та основні категорії СНР.  Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного рахівництва. Методологічні принципи сис­теми національних рахунків. Основні категорії системи національних рахунків: інституціональна одиниця, сектори, економічні операції, рахунки.

Основні макроекономічні показники СНР: економічний зміст та методика обчислення. Основні макроекономічні показники. Випуск та його структура. Оцінювання випуску: базисні ціни, основні ціни, ціни виробників, ринкові ціни. Валовий внутрішній продукт (ВВП), кінцева та проміжна продукція. Валовий національний та валовий національний наявний дохід. 

Валовий внутрішній продукт: економічний зміст та методи розрахунку. Методи обчислення ВВП. Ви­робничий метод та валова додана вартість. Розподільчий метод (ВВП за сума перинних доходів). Метод кінцевого використання (ВВП за кінцевими витратами). Валові інвестиції та їх структура. Аналітична формула ВВП за методом кінцевого використання. Макроекономічні показники на чистій основі.

Номінальний та реальний ВВП. Сутність дефлятора ВВП та індексу споживчих цін,  їх порівняльна характеристика. Номінальний та реальний ВВП. Базовий і поточний період, фактичні (поточні) та порівнянні (постійні) ціни. Індекс цін, індекс споживчих цін, індекс цін ВВП (дефлятор ВВП). Відмінність між індексом  споживчих цін і дефлятором ВВП. Дефлювання та інфлювання. Обчислення зміни номінального ВВП за рахунок зміни реального ВВП і зміни рівня цін.

 

Розділ ІІ. Агреговані ринки

Тема 3. Ринок праці

Зайнятість та безробіття: сутність, види  та показники. Населення як джерело робочої сили. Показники рівня використання робочої сили: рівень зайнятості,  рівень безробіт­тя, коефіцієнт участі в робочій силі. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Повна за­йнятість, неповна зайнятість, надмірна зайнятість.

Природне безробіття: економічний зміст та методи вимірювання. Природне безробіття і проблеми його вимірювання. Методи вимірювання природного безробіття. Метод Г. Манківа та його математична формалізація.

Втрати економіки від циклічного безробіття. Закон Оукена: економічний зміст та математична формалізація. Втрати від безробіття: економічний зміст та зв'язок із ВВП. Закон Оукена. Витрати, що пов’язані з природним безробіттям. Втрати від циклічного безробіття. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП (розрив ВВП). Визначення потенційного ВВП на основі розриву ВВП. Визначення впливу безробіття на динаміку ВВП.

 Неокласична та кейнсіанська моделі ринку праці: умови функціонування та механізм урівноваження. Механізм ринку праці. Неокласична теорія ринку праці. Неокласична функція попиту на працю. Неокласична функція пропозиції праці. Неокласична модель ринку праці. Кейнсіанська  теорія. Кейнсіанська функція пропозиції праці. Кейнсіанська модель ринку праці.

Особливості взаємозв’язку товарного ринку та ринку праці: безробіття, соціальна напруга, гальмування темпів зростання ВВП, динаміка зарплати та продуктивності праці.

 

Тема 4. Товарний ринок

Сукупний попит: економічний зміст, графічна інтерпретація та вплив цінових та нецінових чинників. Сутність сукупного попиту та його відмін­ність від ринкового попиту. Крива сукупного попиту. Цінові чинники сукупного попиту: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект чистого експорту. Нецінові чинники сукупного попиту  та їх вплив  на його криву.

Сукупна пропозиція: економічний зміст, графічна інтерпретація у коротко- та довгостроковому періодах, вплив нецінових чинників. Довгострокова сукупна пропозиція та її теоретичний інструментарій. Графічний інструментарій довгострокової сукупної пропозиції. Виробнича функція і функція довгострокової сукупної пропозиції. Короткострокова сукупна пропозиція і ціна. Крайній випадок та його теоретичний інструментарій. Основна мо­дель короткострокової сукупної пропозиції. Гіпотези теоретичного інструментарію короткострокової сукупної пропозиції. Функція короткострокової сукупної пропозиції. Нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції: ресурсові ціни, продуктивність ресурсів, субсидії підприємствам і податки на підприємства.

Модель «АD-AS» як базова модель макроекономічної рівноваги: коротко- і довгострокова рівновага. Модель АD-AS як базова модель економічної рівноваги. Короткострокова і довгострокова рівновага. Механізм  відновлення економічної рівноваги, що порушується  сукупним попитом. Механізм  відновлення економічної рівноваги, що порушується сукупною пропозицією. Ринковий варіант та роль держави у відновленні економічної рівноваги.

 

Тема 5. Грошовий ринок

Сутність, складові, об’єкти та суб’єкти фінансового ринку. Грошовий ринок як складова фінансового ринку.   Основні функції фінансових посередників. Трансформація фінансовими посередниками ризику, трансакційних витрат та строків обігу цінних паперів. Ліквідність і визначення фінансовим ринком ціни часу та ризику.

Процентна ставка та її роль в економіці. Номінальна та реальна процентна ставка.  Рівняння та ефект Фішера. Процентна ставка: сутність та види. Реальна процентна ставка та фактори, що впливають на її рівень. Номінальна процентна ставка на основі рівняння Фішера. Очікувана і фактична реальна процентна ставка. Мотиваційна роль реальної процентної ставки.

Пропозиція грошей: сутність, структура та графічна інтерпретація. Механізм мультиплікації грошової бази банківською системою та грошовий мультиплікатор. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Грошова база та її компоненти: готівка і банківські резерви, обов’язкові і надлишкові резерви. Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Мультиплікація грошової бази банківською системою. Грошова пропозиція як функція процентної ставки і крива пропозиції грошей.

Попит на гроші: сутність, складові та графічна інтерпретація. Чинники попиту на гроші у класичній, кейнсіанській та монетаристській теоріях. Попит на гроші: сутність та складові. Класичний підхід до функції попиту на гроші. Рівняння грошового попиту кількісної теорії грошей. Кембріджські  економісти про функцію попиту на гроші. Кейнс про мотиви попиту на гроші. Процентна ставка і альтернативна вартість зберігання грошей. Кейнсіанське рівняння попиту на гроші. Швидкість обігу грошей. Функція попиту на гроші М. Фрідмена. Кейнсіанська функція попиту на гроші.

Механізм функціонування грошового ринку: пропозиція, попит та урівноваження. Графічна інтерпретація. Механізм функціонування грошового ринку. Рівняння рівноваги на грошовому ринку. Механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку, порушеної збільшенням доходу. Роль процентної ставки у врівноваженні грошового ринку. Механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку, порушеної збільшенням грошової бази. Механізм відновлення  рівноваги на грошовому ринку, порушеної одночасним зростанням доходу і збільшенням грошової бази.

Взаємозв’язок фінансового та реального секторів економіки: кількісне співвідношення та взаємообумовленість реального та фінансового секторів; канали впливу цих секторів один на одного та їх загальний вплив на економічний розвиток; феномен самодостатності фінансового сектору, його відірваності від розвитку промисловості як явища сучасного етапу.    

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 6. Інфляція

Інфляція: сутність, методи вимірювання та види. Сутність та види інфляції. Темп інфляції  та методи його  обчислення. Види інфляції залежно від її темпів: помірна, галопуюча, гіперінфляція. Інфляція попиту та інфляція витрат. Очікувана і неочікувана інфляція. Стагфляція: економічний зміст та вплив на економіку.

Очікувана інфляція в теорії адаптивних та раціональних очікувань. Очікувана інфляція за теорією адаптивних очікувань. Очікувана інфляція за теорією раціональних очікувань.

Економічні чинники та наслідки інфляції. Кейнсіанська теорія щодо причини інфляції та її недоліки. Роль грошей в інфляційному механізмі: монетаристський підхід та позиція кейнсіанців. Чинники інфляції попиту. Чинники інфляції витрат. Інфляційні очікування. Основні наслідки високої інфляції. Закон Тейлора.

Інфляція та безробіття. Крива Філіпса у короткостроковому та довгостроковому періодах: математична та графічна інтерпретація. Інфляція і безробіття. Ранній варіант кривої Філіпса. Сучасна крива Філіпса та її відмінність від раннього варіанту. Рівняння кривої Філіпса та сутність її складових. Інфляція повної зайнятості та переміщення кривої Філіпса. Крива Філіпса як аналітичний засіб стабілізаційної політики. Крива Філіпса у довгостроковому періоді.

Антиінфляційні заходи: регулювання попиту та пропозиції; індексація доходів;  контроль за цінами та заробітною платою.

 

Тема 7. Приватне споживання

Особистий дохід та особистий наявний дохід: сутність, джерела формування та кількісна визначеність структурних елементів. Доходи домогосподарств як джерело споживання. Доходи і витрати домогосподарств в моделі макроекономічного кругообігу. Особистий дохід у приватній закритій економіці та його складові. Особистий наявний  дохід у приватній закритій економіці: його кількісна визначеність та розподіл. Заощадження та споживання домогосподарств.

Диференціація доходів: сутність, чинники та методи аналізу. Крива Лоренца, коефіцієнт Джині та децильний коефіцієнт. Грошові доходи населення. Нерівність розподілу доходів. Крива Лоренця, коефіцієнт Джині, децильний коефіцієнт, їх порогові значення. Бідність як прояв економічної нерівності. Макроекономічні наслідки бідності та нерівномірного розподілу доходів. Поняття соціального захисту.

Кейнсіанська функція споживання: математична та графічна інтерпретація. Схильності до споживання та заощадження. Кейнсіанська функція споживання. Сучасна модифікація кейнсіанської функції споживання. Гранична схильність до споживання та заощаджень. Чинники, що впливають на граничну схильність до споживання. Середня схильність до споживання та заощаджень. Індуційоване  та автономне споживання. Чинники автономного споживання: багатство, запозичення.

Вплив фактору часу на споживання. Посткейнсіанські (довгострокові) функції споживання. Теорія Фішера про міжчасовий вибір споживача. Функції споживання з урахуванням фактора часу: гіпотеза життєвого циклу Ф.Модільяні та гіпотеза постійного (перманентного доходу) М.Фрідмена.

 

Тема 8.  Приватні інвестиції

Інвестиції: сутність, роль та чинники попиту. Сутність інвестицій. Роль інвестицій в економіці. Інвестиції в основний капітал. Чинники попиту на інвестиції.

Інвестиційні функції та їх обґрунтування. Кейнсіанська функція інвестицій: математична та графічна інтерпретація. Неокласична функція інвестицій: математична та графічна інтерпретація. Модель гнучкого акселератора.

Проста інвестиційна функція: математична та графічна інтерпретація. Проста інвестиційна функція. Процентна ставка і прибутковість інвестиційних проектів. Зміна автономних інвестицій та її графічна інтерпретація. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування.

Структура заощаджень. Трансформація заощаджень в інвестиції за допомогою фінансових ринків та фінансових посередників. Заощадження та інвестиції. Заощадження як джерело і фінансове обмеження інвестицій. Залежність заощаджень від доходу і принцип акселератора. Рівновага між заощадженнями та інвестиціями як закон-тенденція. Класичний і кейнсіанський механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями.

 

Тема 9. Моделі економічної рівноваги. Мультиплікативний ефект.

Моделі економічної рівноваги товарного ринку – “витрати-випуск” та “вилучення - ін’єкції” за умов приватної економіки: графічна інтерпретація та економічні пояснення. Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу “витрати – випуск”. Фактичні та заплановані витрати. Модель “кейнсіанський хрест”. Визначення рівноважного ВВП за методом “вилучення–ін’єкції”. Заплановані та незаплановані інвестиції. Модель “заощадження-інвестиції”.

Неокласична модель загальної економічної рівноваги: передумови, особливості утворення та зв’язки між ринками. Роль ринку праці, ринку цінних паперів та товарного ринку у формуванні загальної економічної рівноваги. Взаємозв’язок між товарним ринком та ринком цінних паперів у закритій приватній економіці. Роль рівноважної процентної ставки. Явище шоку попиту або шоку пропозиції. Закон Вальраса.

Модель мультиплікатора витрат за умов приватної економіки. Механізм мультиплікації автономних витрат. Ефект мультиплікатора. Мультиплікатор витрат. Індуційовані і автономні витрати. Алгебраїчна модель простого мультиплікатора та його сутнісне визначення. Механізм мультиплікації автономних витрат. Ефект мультиплікатора та його графічна інтерпретація.

Рецесійний та інфляційний розриви в економіці: сутність, графічна інтерпретація та кількісне визначення. Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту автономних витрат в умовах неповної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація автономних витрат в умовах повної зайнятості. Інфляційний розрив як наслідок надлишку автономних витрат в умовах повної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.

 

Тема 10. Фіскальна політика в макроекономічному регулюванні

Моделі економічної рівноваги «витрати – випуск» та «вилучення –ін’єкції» в змішаній закритій економіці. Вплив держави на економічну рівновагу. Модель економічної рівноваги за методом “витрати-випуск”. Трансформація функції споживання з урахуванням держави. Функція споживання на основі наявного доходу. Функція споживання на основі граничної податкової ставки. Вплив держави на кількісну визначеність приватних заощаджень. Державні та національні заощадження. Рівновага між національними заощадженнями та національними інвестиціями. Рівновага між приватними інвестиціями і внутрішніми джерелами їх фінансування.

Фіскальна політика: сутність,  види та інструменти. Вплив державних закупівель та чистих податків на ВВП: математична та графічна інтерпретація. Вплив державних закупівель на ВВП. Мультиплікатор витрат у змішаній закритій економіці. Вплив чистих податків на ВВП. Мультиплікатор податків. Спільний вплив фіскальних інструментів на ВВП і державний бюджет. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

Дискреційна  та автоматична фіскальна політика. Ефект гальмування динаміки ВВП: кількісне  та графічне визначення. Крива Лаффера. Автоматична (недискреційна)  фіскальна політика вмонтованої стабільності. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку автоматичних чистих податків. Ефект гальмування динаміки ВВП. Крива Лаффера, її економічна інтерпретація.

Фіскальна політика та державний бюджет. Дефіцит бюджету та державний борг. Вплив фіскальної політики на державний бюджет. Види бюджетного сальдо. Дефіцит або профіцит бюджету. Концепції збалансування бюджету: на щорічній основі, на циклічній основі та функціональних фінансів. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. Поняття та структура державного боргу.

 

Тема 11. Монетарна політика в макроекономічному регулюванні

Монетарна політика: сутність, складові, види та інструменти. Сутність монетарної політики. Кінцеві та проміжні цілі монетарної політики. Складові монетарної політики: грошово-кредитна та валютна. Політика дорогих грошей та політика дешевих грошей. Інструменти монетарної політики: операції на відкритому ринку, операції на валютному ринку, облікова ставка, нормативи обов’язкового резервування.

Наслідки монетарної експансії в короткостроковому та довгостроковому періодах. Монетарна політика в моделі AD-AS. Монетарна політика на основі каналу “процентна ставка-інвестиції”. Наслідки впливу на економіку монетарної експансії в короткостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Наслідки впливу на економіку монетарної експансії в довгостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Нейтральність грошей.

Модель «IS – LM»: припущення, зміст та висновки. Ефективна взаємодія  політик в моделі «IS – LM». Товарний ринок і крива IS. Синтез інвестиційної функції та «кейнсіанського хреста». Грошовий ринок і крива LM. Теорія переваги ліквідності Кейнса. Рівновага в моделі «IS – LM». Ефективна взаємодія  політик в моделі «IS – LM».

 

Тема 12. Держава у функціонуванні відкритої економіки 

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП: функція споживання у відкритій змішаній економіці; складний мультиплікатор витрат; чинники впливу на чистий експорт та зв'язок з валютним курсом. Вплив зовнішньої торгівлі на економіку. Формування рівноважного ВВП за методом “ витрати – випуск”. Гранична схильність до імпорту. Функція споживання у відкритій економіці. Формування економічної рівноваги за методом “ вилучення – ін’єкції”. Країна як чистий дебітор або як чистий кредитор. Чинники і функція чистого експорту. Мультиплікатор витрат у відкритій економіці.

Платіжний баланс країни: структура, характеристика його основних розділів. Рівновага платіжного балансу. Платіжний баланс. Сутність та методологія складання платіжного балансу. Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок капітальних операцій та його складові. Автономна стаття “Помилки та упущення”. Взаємозв’язки рахунків.

Валютний курс: сутність, види та вплив на зовнішню торгівлю. Чинники попиту і пропозиції на валютному ринку. Етапи розвитку міжнародної валютної системи. Валютний курс. Валюта та її види. Номінальний курс та способи котирування валюти. Чинники, що впливають на номінальний курс валюти. Паритет купівельної спроможності. Фіксований і плаваючий валютний курс. Модель реального курсу валюти. Етапи розвитку міжнародної валютної системи.

 

 

Тема 13. Регулювання економічного зростання

Зміст та прояви економічного зростання. Основні засади теорії економічного зростання. Сутність і форми економічного зростання. Економічні цикли. Джерела економічного зростання. Внесок факторів виробництва в економічне зростання.

Модель Солоу у поясненні економічного зростання. Передумови моделі Солоу. Чинники економічного зростання в моделі Солоу. Висновки моделі Солоу.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

  2.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (обов’язкової) Макроекономіка

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль №1

1

Тема 1. Макроекономіка як наука (семінар-розгорнута бесіда)

2

2

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків (практичне заняття, робота в малих творчих групах)

2

3

Тема 3. Ринок праці (семінар-«мозковий штурм»)

2

4

Тема 4. Товарний ринок (семінар-конференція )

2

5

Тема 5. Грошовий ринок (робота в малих творчих групах + практичне заняття)

2

6

Тема 6. Інфляція (семінар-розв’язання проблемних завдань  +  практичне заняття)

2

 

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

7

Тема 7. Приватне споживання (семінар-дискусія з елементами аналізу + практичне заняття)

2

8

Тема 8. Приватні інвестиції (семінар-дискусія)

2

9

Тема 9. Моделі економічної рівноваги. Мультиплікативний ефект (семінар-конференція)

2

10, 11

Тема 10. Фіскальна політика в макроекономічному регулюванні (семінар-дискусія з елементами аналізу +  практичне заняття)

2*2

12

Тема 11. Монетарна політика в макроекономічному регулюванні (семінар-конференція)

2

13, 14

Тема 12. Держава у функціонуванні відкритої  економіки (семінар-дискусія з елементами аналізу +  практичне заняття)

2*2

15

Тема 13. Регулювання  економічного зростання (семінар-розгорнута бесіда)

2

 

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань)

1. Реферат

2*5

2. Наукове есе

3. Аналітичний (критичний) огляд наукової публікації за заданою тематикою

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

Семінарські та практичні заняття передбачають  використання інноваційних технологій та можуть проводитися у наступних формах за вибором викладача:

 • семінар-розгорнута бесіда;
 • семінар-вирішення ситуаційних вправ;
 • міні-кейс;
 • дискусія з елементами аналізу;
 • семінар-розв’язання проблемних завдань;
 • семінар – «мозковий штурм»;
 • робота в малих творчих групах;
 • семінар-конференція;
 • семінар-дискусія;
 • ділова гра;
 • інших прогресивних форм.

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

У відповідності до Карти навчальної роботи студента за одне звичайне семінарське заняття студент може отримати максимально 2 бали. Максимальна кількість балів за виконання 1 та 2  контрольної (модульної) роботи – 5 балів. Оцінка кожної контрольної (модульної)  роботи визначається у балах: 0, 1, 2, 3, 4, 5[2][11] .

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів має такий вигляд:

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

5

4,5-5

3,5-4

2,5-3

0-2

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

  3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (обов’язкової) Макроекономіка

заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального (контактного) заняття

Максимальна

кількість балів[3]

Змістовий модуль №1

1.

Тема 1. Макроекономіка як наука

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

3

 

2

Тема 3. Ринок праці

 Тема 4. Товарний ринок

 (Установча міні-лекція, міні-семінар – розгорнута бесіда, виконання розрахункових завдань)

4

3

Тема 5. Грошовий ринок

Тема 6. Інфляція (семінар-розв’язання проблемних завдань  +  практичне заняття)

3

 

Контрольна (модульна) робота № 1

10

Змістовий модуль №2

4

Тема 7. Приватне споживання

Тема 8. Приватні інвестиції (семінар-дискусія з елементами аналізу + практичне заняття)

3

 

5

Тема 9. Моделі економічної рівноваги. Мультиплікативний ефект

Тема 10. Фіскальна політика в макроекономічному регулюванні (семінар-дискусія з елементами аналізу, семінар-конференція + практичне заняття)

3

6

Тема 11. Монетарна політика в макроекономічному регулюванні

Тема 12. Держава у функціонуванні відкритої економіки (семінар-дискусія з елементами аналізу, семінар-конференція +  практичне заняття)

4

 

Контрольна (модульна) робота № 2.

10

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань)

1. Реферат

2*5

2. Наукове есе

3. Аналітичний (критичний) огляд наукової публікації за заданою тематикою

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

При поточному контролі результатів навчальної діяльності студентів заочної форми навчання оцінці підлягають результати, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • виконання завдань та відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях;
 • результати виконання контрольної (модульної) роботи;
 • результати виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента та інших видів робіт, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни.

На заочній формі навчання розподіл балів за поточний контроль та контроль у формі екзамену встановлений у співвідношенні 50 : 50.

Система оцінювання знань студентів заочної форми навчання з дисципліни «Макроекономіка» має такий зміст:

Сесійний період

Міжсесійний період

Екзамен

Усього

Робота на контактних заняттях

Контрольні (модульні) роботи

Індивідуальні завдання для самостійної роботи

20

20

10

50

100

 

 

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів має такий вигляд:

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

2-0

10

10-9

8-7

6-3

2-0

Студент має самостійно обрати форму індивідуальних завдань для самостійної роботи і погодити її з викладачем під час Дня заочника. Індивідуальні завдання за вибором студента можуть бути виконані  в електронній або  письмовій формі.

В університеті передбачений обов’язковий захист індивідуальних завдань, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період. При оцінюванні виконання індивідуальних завдань 50% балів виставляється за зміст виконаних робіт; 50% – за результатами їхнього захисту. Захист звіту про виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (презентація) відбувається під час проведення індивідуальних занять з викладачем, які передбачені навчальним планом.

Оцінювання виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи, що передбачені на міжсесійний період, здійснюється за такими критеріями:

 

Максимальна оцінка за певний вид індивідуальних завдань

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

5

5

4

3

2-0

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (обов’язкової) Макроекономіка

для студентів освітньої програми / спеціалізації _____ Міжнародна економіка _____

дистанційна форма навчання

Номер заняття

Вид, тема навчального заняття та термін подання виконаних завдань для перевірки

Максимальна

кількість балів[4]

Змістовий модуль №1

1

Тема 1. Макроекономіка як наука (Онлайн-обговорення). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

2

2

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків (домашнє індивідуальне завдання). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

3

3

Тема 3. Ринок праці (тестування через засоби системи Moodle). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

2

4

Тема 4. Товарний ринок (домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

2

5

Тема 5. Грошовий ринок (розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

3

6

Тема 6. Інфляція (семінар-розгорнута бесіда). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

2

 

Контрольна (модульна) робота № 1. Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

5

Змістовий модуль №2

7

Тема 7. Приватне споживання (тестування через засоби системи Moodle). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

2

8

Тема 8. Приватні інвестиції (домашнє індивідуальне завдання). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

2

9

Тема 9. Моделі економічної рівноваги. Мультиплікативний ефект (семінар-конференція). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

3

10, 11

Тема 10. Фіскальна політика в макроекономічному регулюванні (семінар-дискусія з елементами аналізу). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

3

12

Тема 11. Монетарна політика в макроекономічному регулюванні (семінар-конференція). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

2

13

Тема 12. Держава у функціонуванні відкритої  економіки (розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

2

14

Тема 13. Регулювання економічного зростання (обговорення певної проблеми. Електронний звіт). Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

2

 

Контрольна (модульна) робота № 2. Дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата).

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань)

1. Реферат

2*5

2. Наукове есе

3. Аналітичний (критичний) огляд наукової публікації за заданою тематикою

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

* При оцінюванні одного заняття допускається крок в 0,5 балів.

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Заняття в дистанційному режимі передбачають роботу викладача зі студентами у синхронному та асинхронному режимах. Кількість годин, що відводиться на синхронний режим, складає не більше 25% загальної кількості годин, запланованих на заняття в дистанційному режимі.

Виконані студентами дистанційної форми навчання завдання (тести) надсилаються в електронному варіанті через систему управління дистанційним навчанням Moodle (яка автоматично реєструє факт пересилання навчальної роботи та фіксує час отримання її викладачем), перевіряються викладачем та захищаються студентом в дистанційному режимі.

Поточне оцінювання результатів навчання студента дистанційної форми навчання включає бали, отримані ним в міжсесійний період за виконання та захист навчальних робіт (тестових завдань, розрахункових робіт, есе, рефератів та інших завдань) та за активну роботу на форумах, в чатах тощо. Поточне оцінювання студентів дистанційної форми навчання включає бали за кожне відпрацьоване заняття у дистанційному режимі. Результати поточного контролю фіксуються в журналі системи Moodle та в електронному журналі обліку поточної успішності академічної групи та записуються в екзаменаційну відомість, яка зберігається в Інституті дистанційних технологій навчання в установленому порядку.

Міжсесійний період

Іспит

Усього

Виконання завдань у дистанційному режимі

Контрольні (модульні) роботи

Індивідуальні завдання для самостійної роботи

30

5*2=10

5*2=10

50

100

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Індивідуальні завдання для самостійної роботи є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання виконуються кожним студентом самостійно під керівництвом викладача. Студент обирає для виконання 2 завдання із запропонованого переліку. За кожне  виконане завдання він може отримати максимальну оцінку - 5 балів.

 

Написання реферату

Реферат – стисле розкриття у письмовій формі певного питання, яке здійснюється на основі узагальнення відповідних матеріалів. Реферат виконується за вибором студента по одній із тем за тематикою, яка подається в переліку. Однак, викладач, що веде заняття, може запропонувати студентам  власну тематику рефератів, яка відповідає змісту дисципліни. Кожний студент вибирає тему реферату за таким номером, який відповідає номеру його прізвища в алфавітному списку студентів академгрупи.

 В рефераті слід розкрити актуальність теми, охарактеризувати стан предмету дослідження, визначити й аргументувати проблеми (залежно від назви теми), а також сформулювати пропозиції щодо їх удосконалення. Для написання реферату студент обов’язково має використати додаткові літературні джерела, а саме: монографії; наукові статті, опубліковані у періодичних економічних виданнях; сучасні статистичні та аналітичні матеріали та ін.

Реферат комплектують у такій послідовності: титульна сторінка, основна частина, список літератури.

Реферат (есе) має бути правиль­но оформлений. Текст реферату (есе) повинен розміщуватися на одній сторін­ці аркуша паперу формату А4. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – кегль 14. Поля: зверху, знизу та зліва – 2,5 см: справа – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1.

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки про­ставляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку, але на титульній сторінці реферату номер сторінки не про­ставляють.

Обсяг реферату – до 12-15 сторінок стандартного комп’ютерного тексту. Максимальна оцінка за реферат – 5 балів.

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Система національних рахунків та аналіз рахунку виробництва.
 2. Система національних рахунків та аналіз рахунку товарів і послуг.
 3. Система національних рахунків та аналіз рахунку капіталу.
 4. Валовий внутрішній продукт та його динаміка.
 5. Валовий внутрішній продукт та його структура за категоріями кінцевого використання.
 6. Валовий внутрішній продукт та його структура за категоріями доходу.
 7. Зайнятість і безробіття: аналіз та регуляторні заходи.
 8. Теорія інфляції та аналіз індексів цін.
 9. Національні заощадження: аналіз їх динаміки та структури.
 10. Інвестиційна функція та рівень інвестування національної економіки.
 11. Кейнсіанська теорія і практика макроекономічного регулювання.
 12. Монетаристська теорія і практика макроекономічного регулювання.
 13. Теорія економіки пропозиції та економічна політика.
 14. Основні засади та інструменти грошово – кредитної політики.
 15. Роль держави в ринковій економіці.
 16. Причини інфляції та антиінфляційні заходи.
 17. Бюджетно-податкова політика: основні засади та пріоритети.
 18. Державний бюджет: аналіз структури видатків та доходів.
 19. Грошова пропозиція: аналіз її динаміки та структури.
 20. Валютний курс та його динаміка.
 21. Фактори та темпи економічного зростання.
 22. Теорії сукупної пропозиції і сучасна економічна практика.
 23. Ринок праці: аналіз попиту і пропозиції робочої сили.
 24. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 25. Рівень грошових доходів населення та система його соціального захисту.
 26. Диференціація доходів населення: показники та регуляторні заходи.
 27. Зовнішня торгівля як чинник макроекономічного розвитку.
 28. Механізм функціонування грошового ринку та аналіз процентних ставок.
 29. Іноземне інвестування як параметр платіжного балансу і джерело фінансування національної економіки.
 30. Основні індикатори макроекономічного розвитку України в міжнародному порівнянні.

 

Написання наукового есе

Наукове есе – форма письмового твору, виконаного в науковому стилі та присвяченого проблемному питанню. Обсяг – до 5 сторінок стандартного комп’ютерного тексту. Максимальна оцінка за наукове есе – 5 балів.

 

Для виконання есе пропонуються наступні проблемні питання:

 • як зменшити рівень процентних ставок в Україні?
 • як обчислити природний рівень безробіття в Україні?
 • чому крива короткострокової сукупної пропозиції має додатний нахил?
 • як визначити складові елементи інфляції?
 • чи є збільшення пропозиції грошей чинником інфляції?
 • який чинник визначає попит на працю?
 • чи варто державі втручатися в економіку?
 • який рівень оподаткування економіки є оптимальним?

Однак, викладач, що веде заняття, може запропонувати студентам  власний підбір питань для написання наукового есе, який відповідає змісту дисципліни.

 

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

 за заданою темою

Використовуючи накопичені теоретичні знання з дисципліни «Макроекономіка»», а також необхідні інформаційні матеріали (див. стратегії, концепції, прогнози, плани, моніторинг та звітні матеріали, що представлені на сайтах державних установ, а також експертні оцінки провідних науково-дослідних організацій), студент за бажанням може виконати індивідуальне завдання, змістом якого є огляд наукової або іншої спеціалізованої публікації з метою реферування та критичного аналізу за будь-якою із тем, що відповідають змісту дисципліни. Обрану тему і знайдені джерела необхідно погодити з викладачем на предмет відповідності змісту дисципліни. Обсяг аналітичного огляду – до 10 сторінок стандартного комп’ютерного тексту. Максимальна оцінка – 5 балів.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою викладачем проблематикою

В якості однієї  із форм індивідуальних завдань, що пропонується студентам для вибору, може бути переклад літературних джерел іншомовного походження, наприклад наукової статті, що відповідає тематиці дисципліни. Статті чи інші інформаційні джерела для перекладу з іноземної мови погоджуються з викладачем по ходу вивчення тієї чи іншої теми, відповідно до тематичного плану дисципліни.

Переклад має бути правиль­но оформленим. Текст повинен розміщуватися на одній сторін­ці аркуша паперу формату А4. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – кегль 14. Поля: зверху, знизу та зліва – 2,5 см: справа – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,5. Всі інші формальні вимоги є стандартними. Максимальна оцінка – 5 балів.

 

Пошук, підбір та огляд джерел за заданою темою

Використовуючи накопичені теоретичні знання з дисципліни «Макроекономіка»», а також необхідні інформаційні матеріали (див. стратегії, концепції, прогнози, плани, моніторинг та звітні матеріали, що представлені на сайтах державних установ, а також експертні оцінки провідних науково-дослідних організацій), студент за бажанням може виконати індивідуальне завдання, змістом якого є пошук, підбір та огляд джерел за однією із запропонованих викладачем тем за вибором студента. Перелік джерел погоджується з викладачем та має відповідати змісту дисципліни. Обсяг аналітичного огляду – до 10 сторінок стандартного комп’ютерного тексту. Максимальна оцінка  –  5 балів.

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи   

Індивідуальні завдання для самостійної роботи всіх форм оцінюються за шкалою, поданою нижче – максимально до 5 балів. Захист/презентація виконаних робіт відбувається під час  останнього семінарського заняття.  В окремих випадках щодо певних форм робіт перевірка результатів їх виконання викладачем відбувається в рамках індивідуальних занять або самостійно викладачем без присутності студента. Формат перевірки результатів індивідуальних завдань для самостійної роботи та їх захисту обирається викладачем самостійно і доводиться до студентів академічної групи на початку семестру.

Максимальна кількість балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи всіх форм –  5 балів. Оцінювання здійснюється за такими критеріями:

 

Оцінка за шкалою

Критерії оцінювання

виконання індивідуальних завдань

 всіх форм

5

Відмінно

4

Добре

3

Задовільно

2-0

Незадовільно

 

Своєчасність подачі студентом індивідуальних завдань на перевірку включається до критерію оцінювання.

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  6.1. Структура екзаменаційного білету

За структурою в білеті передбачаються 3 теоретичні питання та 2 ситуативно-розрахункових завдання.

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 1. Поясніть роль процентної ставки в економіці. Номінальна та реальна процентна ставка.  Рівняння Фішера та ефект Фішера.
 2. Розкрийте зміст рецесійного розриву: сутність, умови, графічна та математична інтерпретація.
 3. Охарактеризуйте складові платіжного балансу та розкрийте механізм його регулювання.
 4. Обчисліть втрати реального ВВП від циклічного безробіття за наступних умов: фактичне безробіття = 9%, номінальний ВВП = 400 млрд. грн., фрикційне безробіття = 2%, структурне = 4%; інфляція = 10%.
 5. Встановіть, на скільки гривень він має зменшити чисті податки, щоб компенсувати втрати ВВП від зменшення державних закупівель? Умови: c = 0,75; t = 0,2. У прогнозному періоді уряд передбачає зменшити державні закупівлі на 2,4 млрд. грн.

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

   Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється за шкалою від 0 до 10 залежно від рівня знань: 0,2,4,6,8,10:

 Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

недостатній

2

мінімальний

0

незадовільний

Таким чином, на екзамені студент денної форми навчання може отримати максимальну кількість балів – 50 балів.

Висвітлення теоретичного питання оцінюється за шкалою 10, 8, 6, 4, 2 або 0 балів наступним чином:

10 балів студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлене питання; правильно наводить графіки та пояснює їх, вірно подає формули та розкриває їх зміст, демонструє знання програмного матеріалу;

8 балівстудент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань допускає незначні неточності; має місце несуттєва невідповідність повноті висвітлення питання; є потреба у необхідних (базових) доповненнях.

6 балівокрім зазначеного вище, відповідь містить помилки у формулюванні термінів і категорій, показників та графіків, їх назвах та їх поясненні, загалом питання викладене без висвітлення деяких його важливих аспектів, із окремими змістовними помилками;

4 бали – відповідь дана на меншу половину питання; (або) містить розгляд меншої кількості необхідних для розкриття аспектів; (або) має більш значні, ніж зазначено вище, помилки, неточності, суттєві невідповідності програмному матеріалу;

2 бали – коли лише п’ята частина відповіді може бути оцінена позитивно;

0 балів – студент плутається і допускає грубі помилки у формулюванні термінів і категорій, назвах і алгоритмах розрахунку показників; у відповіді зовсім відсутні графіки та показники тощо; питання практично по суті не розкрито або містить відповідь на зовсім інше питання.

Розв’язання розрахункового завдання оцінюється за шкалою 10, 8,  6, 4, 2 або 0 балів наступним чином:

10 балів студент дає повну вичерпну відповідь, яка складається з: правильного арифметичного результату, слушного і логічного  виконання розрахунків, вірного застосування показників, формул їх розрахунку, логіки здійснення аналітичного практичного завдання;

8 балівстудент правильно розв’язує завдання, але в окремих діях не  наводить формули, чи робить незначну помилку при розрахунках;

6 балівалгоритм розв’язання в цілому вірний, але є арифметичні помилки при розрахунках, завдання розв’язане не до кінця;

4  бали – коли позитивної оцінки заслуговує менше половини представленого розв’язання, або коли у відповіді містяться результати розрахунків не в повному обсязі; більшість формул, які мали б бути застосовані при розв’язанні завдання, не наведено тощо;

2 бали – коли  є лише початок розв’язання практичного завдання;

0 балів – студент зовсім не розв’язав завдання або розв’язав його повністю невірно.

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 1. Розрахувати ВВП за таких умов (млн. грн.): випуск = 920000, проміжне споживання = 560000, податок на додану вартість = 40000, інші продуктові податки = 8000, субсидії на продукти = 10000.
 2. Розрахувати ВВП за таких умов (млн. грн.): прибуток = 50000, амортизація = 40000, зарплата = 200000, змішаний дохід = 6000, субсидії на виробництво та імпорт = 6200, податки на виробництво та імпорт = 30000.
 3. Обчислити валовий національний дохід країни за таких умов (млрд. грн.): ВВП = 380, первинні доходи резидентів за кордоном = 60; первинні доходи нерезидентів у даній країні = 65.
 4.  Розрахувати валовий національний наявний дохід країни за таких умов (млрд. грн.): ВВП = 420, поточні трансферти від інших країн = 6, поточні трансферти іншим країнам = 2, чисті первинні зовнішні доходи = – 5.
 5. Обчислити приріст реального ВВП у році t за таких умов: у році t-1 реальний ВВП становив 400 млрд. грн., у році t ВВП номінально збільшився до 420 млрд. грн., а ціни зросли на 10%.
 6. Обчислити номінальний ВВП у періоді t за таких умов: у періоді t-1 реальний ВВП = 400 млрд. грн., у періоді t реальний ВВП збільшився на 2%, а ціни – на 5%.
 7.  Розрахувати згідно із законом Оукена розрив ВВП за таких умов: фактичне безробіття = 8%, фрикційне безробіття = 2%, структурне безробіття = 4%, коефіцієнт чутливості ВВП до циклічного безробіття = 3%.
 8. Розрахувати циклічне безробіття за таких умов: чисельність робочої сили = 24 млн. чол.; чисельність зайнятих = 18 млн. чол.; природне безробіття = 6%.
 9. Розрахувати природний рівень безробіття за таких умов: чисельність зайнятих = 20 млн. чол., чисельність звільнених = 200 тис. чол.; безробітні = 1 млн. чол..; працевлаштовані = 200 тис. чол..
 10. Розрахувати згідно із законом Оукена втрати реального ВВП внаслідок циклічного безробіття за таких умов: циклічне безробіття = 2%; фактичний номінальний ВВП = 400 млрд. грн.; індекс цін = 110%; коефіцієнт чутливості ВВП до циклічного безробіття = 2,5%.
 11. Розрахувати потенційний ВВП за наступних умов: чисельність робочої сили = 24 млн. чол., кількість зайнятих = 14 млн. чол., фрикційне безробіття = 3%, структурне безробіття = 3%, номінальний ВВП = 420 млрд. грн., індекс цін дорівнює 120%, коефіцієнт чутливості ВВП до циклічного безробіття = 3%.
 12. Початковий приріст депозитів комерційного банку №1 складає 1000 грн., а його обов’язкові резерви збільшилися на 200 грн., cr = 0,25. На яку величину збільшилася грошова база і пропозиція грошей?
 13.  Готівкові гроші = 35 млрд. грн., строкові депозити та валютні кошти = 40 млрд. грн., поточні рахунки = 20 млрд. грн., кошти клієнтів у довірчому управлінні та цінні папери власного боргу банків = 1,2 млрд. грн. Чому дорівнює агрегат М 2?
 14.  Грошовий агрегат M l = 53 млрд. грн., поточні рахунки = 20 млрд. грн., строкові депозити та валютні кошти = 42 млрд. грн. Чому дорівнює агрегат М 0?
 15.  Депозити комерційного банку № 1 збільшилися на 1000 грн., rr = 0,2, cr = 0,25. На яку суму може надати позику банк №2?
 16.  MDt-1 = 60 млрд. грн., it-1 = 16%, k = 0,8; h = 0,25. У періоді t дохід збільшився на 60 млрд. грн., а процентна ставка зменшилась до 15%. Чому дорівнює грошовий попит у періоді t ?
 17.  Резервна норма = 0,15; коефіцієнт готівки = 0,25. На яку величину центральний банк повинен збільшити грошову базу, щоб грошова пропозиція зросла на 312,5 млн. грн.?
 18.  Попит і пропозиція на грошовому ринку дорівнюють відповідно 126 і 100 млрд. грн.; rr = 0,2; cr = 0,3. На яку величину потрібно збільшити грошову базу, щоб урівноважити грошовий ринок без зміни процентної ставки?
 19.  У періоді t-1 ВВП = 400 млрд. грн. В періоді t реальний ВВП збільшиться на 8%, темп інфляції становитиме 5%, швидкість обертання грошей = 4. Розрахуйте, яким буде попит на гроші в періоді t.
 20.  Розрахувати темп інфляції у періоді t за таких умов: номінальний ВВП у періоді t-1 = 500 млрд. грн.; у періоді t = 540 млрд. грн.; реальний ВВП у періоді t-1 = 450 млрд. грн.; у періоді t = 450 млрд. грн.

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1. Основна література

 1. Макроекономіка: базовий курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. / [проф. І.Й. Малий, проф.  І.Ф. Радіонова, доц. Т.Ф. Куценко, доц. Н.В. Федірко та  ін.] — К. : КНЕУ, 2016. —254 с.
 2. Манків Н.Грегорі. Макроекономіка: Підручник для України – К.: Основи, 2000. - 588с.
 3. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. - К.: Таксон, 2004. – 348 с.
 4. Савченко А. Г. Макроекономіка: Підручник. - К.: КНЕУ, 2005. - 441 с.
 5. Савченко А.Г., Пасічник О.В. Макроекономіка. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - К.: КНЕУ, 2006.

 

7.2. Додаткова література

 1. Базилевич В.Д, Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка. К.: Знання, 2007. - 702с.
 2. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. – К.: Основи, 2001. – 670 с.
 3. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості [навч. посіб.] / В.С. Васильченко  –  К.: КНЕУ, 2003, -  252с.
 4. Вдoвiнa Г.O. Aнaлiз ринку прaцi: прoпoзицiя тa пoпит нa нeї / Г.O. Вдoвiнa. – Л.: Вид. ЛНУ iмeнi Iвaнa Фрaнкa, 2011. – 145 c.
 5. Дідур С.В. Чинники досягнення макроекономічної рівноваги /Тенденції і пропорції розвитку економіки України. За ред. Бесєдіна В.Ф. – К.: НДЕІ. – 2005. - с.162-168.
 6. Долан Э. Макроэкономика. — СПб.: Экон. шк., 1994. — 405 с.
 7. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. — К.: Основи, 1996. — 809 с.
 8. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Гелиос, 1999. — 352 с.
 9. Кейнс Дж. М. Избранные произведения: Пер.с англ. – М.: Экономика, 1993. – 543с.
 10. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Макроекономіка. – Л.: Просвіта, 1997.
 11. Методичний коментар до платіжного балансу України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.bank.gov.ua
 12. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посіб. /Наук. ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2008. - 699с.
 13. Панчишин С. Макроекономіка. - К.: Либідь, 2001.– 614 с.
 14. Панчишин С., Островерх П. – Кн. 1. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – К.: Знання. – 2006.– 723 с.
 15. Петюх В.М. Ринок праці: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 288с.
 16. Радионова И.Ф. Общее макроэкономическое неравновесие: содержание теории и возможности применения //Экономическая теория. - 2007. №2. – с. 81-93.
 17. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні. / За ред. Б.Є. Кваснюка.– Київ–Харків, Форт, 2003.– 423 с.
 18. Сакс Д. Джеффри, Ларрен Б. Филлипе. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.: Дело, 1996.
 19. Самюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. – К.: Основи, 1995.– 574 с.
 20. Стігліц Дж. Економіка державного сектора. – К.: Основи, 1998. - 854с.
 21. Тітьонко О. М. Система макроекономічного рахівництва. — К.: КНЕУ, 2002. — 188 с.
 22. Фридмен М. Основы монетаризма /Под науч. ред. Д.А.Козлова  - М.:ТЕИС, 2002. - 175с.
 23. Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України. – Львів, Каменяр, 2001. –495 с.

 

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт КНЕУ: https://kneu.edu.ua.
 2. Сайт Інституту дистанційних технологій навчання КНЕУ: http://idtn.kneu.edu.ua/
 3. Статистичний щорічник України за відповідний рік.
 4. https://www.youtube.com/playlist?list=PL47J5SK7_Woq5ndi3TFaO9Sa1dyUsxj54, https://www.youtube.com/playlist?list=PL47J5SK7_WorzNx7wWSI9BXQtpj-1uqV0 (курс відеолекцій з Макроекономіки та підбірка коротких відеороліків  про те, де шукати макроекономічну статистику, підготовлені доцентом кафедри економічної теорії Єфремовим Д.П.)

 

 

 


[1] При оцінюванні одного заняття допускається крок в 0,5 балів.

[2] При оцінюванні одного заняття допускається крок в 0,5 балів.

[3] При оцінюванні одного заняття допускається крок в 0,5 бали.

[4] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях


 [11]