Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Маркетинг

З Р А З О К

екзаменаційного білету

вступних іспитів до аспірантури

спеціальності 075 – «Маркетинг»

 

БІЛЕТ № 1

 

1. Маркетингове середовище міжнародного бізнесу та критерії його аналізу.

 

2. Критерії сегментації  споживчого та промислового ринків. Оцінка привабливості ринкових сегментів.

 

3. Дослідницька пропозиція.

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету

Протокол №___від «___» __________ 20__ р.

 

Голова предметної екзаменаційної комісії

 

Керівник проектної групи

 

Пояснювальна записка

 

Вступний іспит до аспірантури здійснюється у формі усного іспиту, який включає відповіді на два теоретичних питання білету та презентацію дослідницької пропозиції.

Підготовка відповіді – 40 хв.

 

Критерії оцінювання знань вступників до аспірантури:

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник вступних випробувань, правильно виконавши всі завдання – 100 балів, а саме:

1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється у 30 балів (усього: 2 х 30 = 60 балів).

2. Максимальна кількість балів за дослідницьку пропозицію складає 40 балів.

 

Критерії оцінювання дослідницької пропозиції:

– наукова новизна – 7 балів;

– обґрунтованість – 7 балів;

– оригінальність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– реалістичність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– повнота викладення всіх структурних частин – 6 балів;

– переконлива презентація дослідницької пропозиції – 6 балів.