Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Маркетинг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ  СТЕФАНИКА»

Кафедра менеджменту і маркетингу

 

                                                                            « ПОГОДЖЕНО»

                                                                             Проректор ____________

                                                                             ________________________

                                                                             ,,____,, ______________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

проходження  виробничої практики

для студентів денної та заочної  форм навчання

 напряму підготовки 6.03050701 «Маркетинг»

 

Укладачі:

к.е.н., доц. Гречаник Н.Ю.

к.е.н., викл. Шурпа С.Я.

 

         Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту і маркетингу 

                                                                      Протокол  №7 від10 лютого 2015р.

                               

                                                                        Завідувач кафедри

                                                                        проф. Ткач О.В.

 

      Схвалено науково-методичною радою

      Протокол № __ від _______________ 2015 р.

 

      Голова науково-методичної ради                   проф. Кондур О.С.

 

      Затверджено Вченою радою економічного факультету

      Протокол №  __ від _______________ 2015 р.   

 

     

      Голова Вченої ради                           проф. Благун І.С.

 

 

Івано-Франківськ – 2015

 

УДК 377.35:339.138.378.22

ББК 74.580.266.5

Р 58

 

 

 

Рецензенти:

Баланюк І.Ф. – д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Михайлів Г.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу,  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

Методичні рекомендації схвалені Вченою радою економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  (Протокол №    від                       )

 

 

 

Р 58

Гречаник Н.Ю, Шурпа С.Я. Робоча програма проходження виробничої практики   студентів денної та заочної  форм навчання напряму підготовки 6.03050701 «Маркетинг». – Івано–Франківськ, 2015. – 31с.

 

 

 

Робоча програма проходження  виробничої практики студентів денної та заочної  форм навчання  Гречаник Н.Ю та Шурпи С.Я.  містить загальні положення, основні завдання практики, інформацію щодо організації і порядку проходження практики, права та обов’язки студентів, обов’язки керівників практики, вимоги до змісту та оформлення звіту про проходження виробничої практики та критерії оцінювання результатів проходження практики.

 

 

 

 

 

УДК 377.35:339.138.378.22

ББК 74.580.266.5

 

Н.Ю.Гречаник, С.Я. Шурпа, 2015

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2015


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дана робоча програма з виробничої практики (далі – РПП) складена на базі Положення про організацію та проведення практики студентів у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», що  розроблено у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93, Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Рекомендацій про проведення практики студентів вищих навчаль­них закладів України, ухвалених рішенням Вченої ради Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 24 квітня 2013 року (протокол № 5) та комплексної (наскрізної) програми практики для студентів спеціальності 03050701  "Маркетинг" (протокол № 6 від 29.01.2013р. Вченої ради економічного факультету).

Практика студентів, які набувають кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом підготовки «Маркетинг», є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців з вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) підготовки фахівців відповідного напряму підготовки.

 

 

 

 

 

МеТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Виробнича  практика студентів є органічно взаємозалеж­ною частиною навчального процесу, найважливішим етапом підготовки студента.

Виробнича практика є одним із етапів фахової підготовки студента в  практичних умовах та основою для формування інформаційної бази для виконання бакалаврської  роботи. Практика спрямована на набуття студентами практичних умінь щодо діагностування стану маркетингової діяльності підприємства і визначення напрямів її подальшого розвитку з урахуванням реальних економічних задач, що вирішуються підприємством.

Основною метою практики  є  поглиблення та закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, отримання практичних навичок; ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологіч­ним циклом виробництва; відпрацювання вмінь і навичок з спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання бакалаврської роботи; виховання у студентів мотивації постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Основні завдання під час виробничої практики -  студент повинен опанувати систему умінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу – бакалавр з маркетингу.

       Тривалість практики, яка передбачена в ОПП – 6 тижнів, проте вона  може бути збіль­шена за рахунок вибіркової частини ОПП.

          Заходи, пов’язані з організацією та проведенням практики, виз­начаються наказом ректора, розпорядженнями декана факультету, кафедрою менеджменту і маркетингу.

Основними завданнями практики, що слугують основою для підготовки звіту є :

 1. Загальна характеристика підприємства / організації  і продукції, що ним випускається (послуг, що надаються).
 2. Організаційна структура підприємства, взаємодія з підрозділами, місце маркетингу на підприємства/організації; планування і контроль маркетингової діяльності
 3. Маркетингові дослідження ринку , на якому працює підприємство, його динаміка і тенденції розвитку.
 4. Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства/організації  за останні 3-5 років (обсяг реалізації продукції, виробничі витрати, прибуток, рентабельність, витрати на маркетинг тощо).
 5. Маркетингові дослідження споживачів (загальна кількість і динаміка її зміни, структура споживачів)
 6. Аналіз постачальників (загальна характеристика, умови закупок тощо).
 7. Аналіз конкурентів (загальна характеристика, маркетингова активність, конкуренті переваги).
 8. Аналіз товарної політики (характеристика асортименту, його ширина і глибина, частота оновлення асортименту, характеристика продукції, що була виведена на ринок протягом останніх 3-5 років, частка нової продукції в обсягах продажу, торгові марки і їх впізнаваність, сервіс і обслуговування).
 9. Аналіз політики розподілу (канали розподілу, товарообіг, торгівельна мережа, використання електронної торгівлі, партнерські програми тощо).
 10. Аналіз політики ціноутворення (методи ціноутворення, що використовуються на підприємстві, динаміка цін на продукцію за останні 3-5 років, знижки, цінове стимулювання збуту тощо).
 11.  Аналіз комунікаційної діяльності (аналіз комунікаційних заходів за останні 3-5 років, бюджет на комунікації, його структура і ефективність, участь у виставках/ярмарках, PR-заходи, спонсорство, фірмовий стиль).
 12.   Потенційні проблеми маркетингової діяльності, що виявлені під час проходження виробничої практики.
 13. Формування суджень щодо стану маркетингової діяльності, рекомендацій підприємства/організації та розробка рекомендації щодо її покращення.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на ректора університету. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні кафедри університету.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в університеті здійснює керівник практики університету.

Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують відповідні кафедри факультетів разом з керівниками від баз практики. Місце проходження виробничої практики вибирається кафедрою спільно з відділом практики університету відповідно до основних вимог підготовки спеціалістів. Місце проведення практики студенти можуть підбирати і самостійно, з дозволу кафедри та відділу практики університету.

                 Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення практики, є:

- розробка  РПП студентів зі спеціальності ;

- визначення баз практики;

- призначення керівників практики;

- укладання угоди на проведення практики між ВНЗ та підприємством, організацією, установою;

- направлення студентів на бази практики;

- підготовка форм звітної документації за результатами проведення практики.

Керівник  практики від кафедри (що закріплений за студентом), у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з РПП, а також:

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутріш­нього трудового розпорядку;

- веде або організовує ведення табеля відвіду­вання студентами бази практики.

- здійснює контроль за виконанням програми практики та строками її проведення;

- проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного мате­ріалу та його використання для звіту про  виробничу практику, а також у випускній роботі згідно встановленого графіку;

- інформує студентів про порядок надання звітів про практику;

- приймає захист звітів студентів про практику у складі комісії, на підставі чого оцінює результати практики студентів, атестує їх і виставляє оцінки в залікові книжки;

- здає звіти студентів про практику на кафедру.

Базами практики можуть бути підприємства, організації та установи будь-яких форм власності, які відповідають вимогам програми щодо проходження практики. Місцем проведення практики повинно бути підприємство з високим рівнем організації виробництва.

Студенти проходять практику як дублери економістів, маркетологів, керівників структурних підрозділів підприємств відповідно до установленого календарного графіка. За можливості студенти можуть бути зарахованими на відповідні штатні посади.

 

Права та обов’язки студентів

Студенти-практиканти мають право:

-  за наявності вакантних місць студенти можуть бути зарахованими на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам РПП;

-  на проходження практики за майбутнім місцем працевлаштування, якщо вони навчаються в університеті за цільовим направленням;

- отримувати консультації керівника практики від університету згідно встановленого кафедрою графіку.

         Студенти-практиканти університету зобов'язані:

- до початку практики одержати від керівника практики  методичні матеріали (РПП, методичні вказівки, щоденник, індивідуальне завдання), консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно оформити відповідно вимог РПП  звіт практики та  подати його  на кафедру  у зазначені терміни, а також за умови позитивного відгуку керівника практики захистити звіт на комісії з практики.

 

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ

 

Керівником виробничої  практики студента є досвідчений викладач кафедри. Його завдання зазначені нижче:

-  консультує студентів з питань програми практики;

- формулює конкретні завдання щодо проведення наукових  досліджень згідно з вибраною темою бакалаврської роботи;

- погоджує (схвалює) індивідуальний план-графік практики студента;

- спрямовує науково-дослідну діяльність студентів, пов'язану з підготовкою бакалаврської роботи;

- контролює виконання програми практики і дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку;

- перевіряє звіти про проходження виробничої практики, готує рецензію і бере участь у складі комісії кафедри  під час захисту звіту.

 

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ

 

Керівництво практикою здійснюють заступники особи, що займають керівні посади на підприємстві (завідувач відділом, головний, /старший/ економіст чи інша службова особа), де відбувається практика.

Для ефективного проходження виробничої  практики на підприємстві необхідно:

- створити умови для безперешкодного та якісного виконання студентами  завдань практики;

- ознайомити студентів з виробничою структурою підприємства, підрозділу, технікою, технологією, організацією виробництва, праці і керування, загальними техніко-економічними показниками;

- організувати для практикантів екскурсії на підприємстві, зустрічі та бесіди зі спеціалістами і керівниками;

- здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам в одержанні необхідних матеріалів як для виконання програми практики, так і для підготовки бакалаврської роботи;

- контролювати роботу студентів і додержання ними трудової дисципліни, вести облік виходів на практику;

- контролювати виконання календарного графіка практики, її програми, надавати допомогу у виконанні індивідуального завдання;

- забезпечувати студентів необхідною нормативною документацією;

- забезпечувати інструктаж і контроль за дотриманням студентами правил техніки безпеки;

- готувати письмові характеристики на студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, дотримання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної та практичної підготовки.

 

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

Після закінчення практики студент подає на кафедру письмовий звіт, складений відповідно до завдань РПП та щоденник практики. Звіт повинен давати уявлення про виконану роботу, показати обізнаність студентів у питаннях щодо змісту практики.

Звіт – результат самостійної творчої роботи студента. Він повинен відповідати таким вимогам: стислість і чіткість побудови, переконливість аргументації, обґрунтованість висновків і рекомендацій.

Звіт у друкованому та електронному вигляді разом з іншими документами, встановле­ними навчальним закладом (щоденник, характеристика та ін.), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу. За результатами перевірки звіту керівник приймає рішення про допуск до захисту або повертає його студенту на доопрацювання у відповідності з означеними зауваженнями . Після доопрацю­вання та остаточного погодження з керівником практики звіт в друкованому вигляді разом з іншими документами, передбаченими РПП, подається на захист.

Звіт з практики захищається студентом в комісії, призначеній завідувачем кафедрою.

      Звіт має містити відомості про виконання студентом завдань  програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформляється звіт за вимогами, які передбачені РПП.

Оформлення звіту повинно відповідати загальним вимогам державного стандарту України щодо його оформлення.

Основними вимогами щодо оформлення звіту про проходження виробничої практики є наступні.

Звіт складається з двох частин: текстової та документальної. Структура текстової частини звіту повинна відобразити завдання проходження практики. У кінці текстової частини звіту подаються висновки.

Документальна частина звіту оформляється окремо додатками в кінці звіту.

Звіт друкують за допомогою комп'ютера на одній сто­роні аркуша білого паперу формату А4 з використанням шри­фту Times New Roman  розміру 14 через півтора міжрядкових ін­тервали. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

         Текст кожного структурного елементу звіту починається з нової сторінки.

Розділи та підрозділи звіту з практики нумеруються арабськими цифрами послідовно по всьому тексту.

Заголовки розділів друкуються великими літерами симетрично до тексту звіту.

Заголовки підрозділів друкуються з абзацного відступу, з великої літери,

без крапки в кінці, без підкреслювання.

Звіт повинен містити: титульний аркуш, заголовок, вступ, основну частину, індивідуальні завдання, висновки, список використаної літератури. Об'ємні таблиці оформлюються у вигляді додатка до звіту. Рекомендований обсяг основного викладу матеріалу – до 30 сторінок. Всі матеріали повинні бути зброшуровані.

Основна частина визначається особливостями бази практики та основними завдання практики відповідно цієї РПП.

У висновку студент перелічує виконану на базі практики роботу, чому новому навчився, якими методиками і практичними навичками опанував, що йому заважало в зборі, обробці й аналізі матеріалу, з чим би він хотів ознайомитися ще і скільки для цього потрібно часу і засобів.

На всі таблиці, які наведені в тексті звіту, мають бути посилання. Заголовки граф і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки граф — з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків крапки не ставляться. Таблицю залежно від розміру розміщують під текстом, у якому вперше на неї посилаються, або на наступній сторінці. Допускається розміщувати таблиці вздовж довгого боку аркуша паперу.

Графічний матеріал нумерується арабськими цифрами наскрізну за текстом звіту за виключенням додатків і супроводжується підписом «Рис.»

Матеріали, що доповнюють положення тексту звіту, можна розміщувати у додатках. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Після наведення у тексті запозиченої зі спеціальної літератури, відповідних інструкцій, стандартів, нормативних актів, статистичних матеріалів (положення, таблиці, схеми, графіки, висновки і т. ін.) обов’язково робити посилання (у квадратних дужках) на порядковий номер джерела в списку використаної літератури та номери сторінок, з яких узято інформацію. Наприклад: [6, с.11-12],  де 6 — порядковий номер джерела; 11, 12 — сторінки джерела.

Література наводиться у один з таких способів:

1. У порядку подання посилань у тексті.

2. В алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

3. У хронологічному порядку.

Кожне джерело наводиться згідно його бібліографічних даних.

До звіту обов’язково додається щоденник - основний документ студента під час проходження виробничої  практики. Коли студент проходить практику за межами міста, у яко­му знаходиться ВНЗ, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці. Під час практики, студент щодня коротко повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконан­ня календарного графіка проходження практики. Докладні записи веде в робочих зошитах, які можуть бути продов­женням щоденника. Без заповненого щоденника практика не зараховується.

                 Практика студента оцінюється за 100-бальною системою та зараховується нарівні з іншими дисциплінами навчального плану. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в індивідуальний навчальний план (залікову книжку) студента за підписами членів комісії та враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії.

       Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри  та заслуховуються вченою радою навчального підроз­ділу не менше одного разу протягом навчального року.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

За результатами захисту виставляється диференційована оцінка (за 5-бальною системою), яка фіксується на титульному аркуші звіту, у відомості і заліковій книжці.

Підсумкова оцінка з практики визначається у стобальній шкалі за результатами її проведення та захистом у комісії за таким співвідношенням: 50 балів - за написання та допуск звіту до захисту, 50 балів - за його успішний захист. Критерії оцінювання результатів проходження і захисту практики наведено у табл. 1.

Таблиця 1.

Критерії оцінювання практики

Оцінка (бали)

Критерії диференціації

90-100

- Зміст і оформлення звіту про практику відповідають встановленим вимогам, відсутні зауваження керівників практики.

- Характеристика студента від керівника з бази практики - позитивна.

- Під час захисту студент демонструє відмінні знання та розуміння всього програмного матеріалу практики в повному обсязі.

70-89

- Наявні несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення звіту про практику.

- Характеристика студента від керівника з бази практики - позитивна.

- У відповідь на запитання з програми практики студент допускає окремі неточності, хоча загалом має тверді знання.

50-69

- Недбале оформлення звіту з відсутністю окремих документі в.

- Переважна більшість питань програми у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові чи логічні помилки, помилки в оформленні.

- Характеристика студента в цілому позитивна.

- При відповіді на запитання членів комісії з програми практики студент відповідає невпевнено, допускає помилки, не має твердих знань.

0-49

- У звіті не висвітлено всі розділи програми практики або виявлено, що звіт підготовлений студентом не самостійно.

- Характеристика студента стосовно практики і трудової дисципліни - негативна.

- На запитання членів комісії студент не дає задовільних відповідей.

Підсумкова оцінка за звіт у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС за схемою:

 

Шкали оцінювання

Університетська

Національна

Шкала ЄКТС

90 – 100

5

відмінно

A

80 – 89

4

добре

B

70 –79

C

60 – 69

3

задовільно

D

50 – 59

E

26 – 49

 

2

незадовільно (з можливістю повторного складання)

FX

0 – 25

незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

F

 

                    Студент, який не виконав програму практики, отримав незадовільний відгук на базі практики, незадовільну оцінку за практику, відраховується з університету.

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то навчальним закладом надається можливість студенту проходження прак­тики повторно у пізніший термін (в межах графіку навчального процесу).

 

бібліотеки Прикарпатського національного університету (економічний факультет)

 

Місця збереження документів (умовні позначення):

                   КХ - Загальне книгосховище

                   ЕК - Чит. зал екон. мат. та фіз.

                   ЗагЧЗ - Загальний читальний зал

                   Туризм - Чит.зал туризму

                   МВ - Чит. зал міжнародних відн.

                   Гурт№5 - Чит. зал гуртожитку №5

                   Іст - Історичний читальний зал

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Кафедра менеджменту і маркетингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

ЩОДЕННИК

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ

ПРАКТИКИ

на___________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет ________________________________________

 

Кафедра _____________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень_______________________________________

 

напрям підготовки ___________________________________________________

                                                                (назва)

_________ курс,  група _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи     „___” ____________________ 20___ року

 

____________     ________________________________________________

    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи      “___” ____________________ 20___ року

 

_____________     ________________________________________________

                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний графік проходження практики

 

 № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

 

   6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

                                                                              (підпис)   (прізвище та ініціали)

 

      від підприємства, організації, установи ______  _____________

                                                                                                      (підпис)     (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

Робочі записи під час практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці _______________________________________________________

                             (назва підприємства, організації,  установи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

 ______________ _____________________

    (підпис)                              (прізвище та ініціали)

Печатка

                                         «______» __________________  20 __ року

 

 

 

 

    

    Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата захисту „____”_______________20____року 

Оцінка:

за національною шкалою____________________

                                                                  (словами)

університетською шкалою _________________________________

                                         (цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________      

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________

        (підпис)                (прізвище та ініціали)

 

 


Додаток Б

ЗРАЗОК

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кафедра менеджменту і маркетингу

 

 

 

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

у ТЗОВ  «Мрія-Прикарпаття»

 

 

 

Студента(ки) 4 курсу, групи  МК-41

(денної форми навчання)

Напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Попадюка Андрія Васильвича

 

 

Керівники практики:

від підприємства:

директор (посада)Чорний Я.В.

від університету:

               к.е.н., доцент Гречаник Н.Ю.

 

 

 

Національна шкала: ______________

Університетська шкала: ___________

Оцінка ECTS: ____

 

                                          

 

                                          Члени комісії: _________  __________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                      _________  __________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                 _________  __________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                                    

 

 

 

 

                                                                  

 

м. Івано-Франківськ - 2015 рік

 

Додаток В

 

 

УГОДА № _____

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

 

м. Івано-Франківськ                                 «______» _________________ 20___ р.

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (далі – вищий навчальний заклад), в особі ректора Цепенди І.Є., що діє на підставі Статуту

і, з другої сторони, ____________________________________________________________

                                                        (назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі _________________________________________________

                                                                       (посада, прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________, що діє на підставі

 

________________________________________________________________________________

 (статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

 

 1. База практики зобов‘язується:

1.1.                    Прийняти студента (-тів) на практику згідно з календарним планом:

 

Прізвище, ім’я і по-батькові студента

Шифр і назва

спеціальності

Курс, група

Вид практики

Строки практики

початок

закінчення

 

 

 

 

 

 

 

1.2.    Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).

1.3.    Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.4.    Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.5.    Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі  потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.

1.6.    Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.7.    Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.8.    Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.9.    Додаткові умови ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

2.1.    Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.2.    Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

 1. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

3.1.    Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю  України.

3.2.    Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

3.3.    Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4.    Угода складена у двох примірниках: по одному – базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін:

Навчального закладу: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Бази практики: ____________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

Підписи та печатки:

 

Вищий навчальний заклад:

       ___________           проф. Цепенда І.Є.

                      (підпис)

                          М.П.

     «____» ______________ 20___ року

База практики:

       ___________   _______________________

                      (підпис)                              (прізвище та ініціали)

                          М.П.

      «____» ______________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

 

Приклад оформлення рисунків

 

 

 

Рис. 1.1. Фактори впливу прямої дії.

Примітка: Побудовано автором

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Розподіл споживачів за віковими групами.

 

Примітка: Побудовано автором на основі проведеного дослідження

 

Додаток Е

 

Приклад оформлення таблиць

 

Провівши аналіз діяльності дев’яти таких компаній в світлі показників наведених нижче (табл. 3.9), автор приходить до висновку про насиченість їх брендових портфелів.

Таблиця 3.9

Результати досліджень брендових портфелів

спеціалізованих чайних дистриб’юторів в Україні

 

Показник

Назва організації

ПЧК

Кофіті

Крим-Чай

Компанія ЧАЙ

Чайний дім

БОС

Мономах КТ

Сінком

Масів

Рівень задоволеності потреб в транспорті, %

80

 

90

 

95

 

98

 

90

 

75

 

60

 

65

72

Середній рівень виконання планових завдань з дистрибуції брендів, %

94

95

87

93

91

89

74

83

85

Резерв складських приміщень (є / не має)

Не має

Не має

Не має

Не має

є

Не має

є

є

є

Можливість поповнення брендового портфелю (є / не має)

Не має

Не має

Не має

Не має

є

Не має

Не має

Не має

Не має

Наміри щодо оновлення брендового портфелю (є / не має)

є

Не має

Не має

Не має

є

Не має

Не має

Не має

є

 

 

Примітка: Складено автором.


Додаток Ж

 

Приклад оформлення формул

 

Ес  = Р (Ц – Цс),                                        (1.1),

де Ес – економія при закупівлі сировини в період сезонної пропозиції;

Р – річна потреба в сировині (одиниць);

Ц і  Цс – ціна однієї одиниці сировини відповідно в період сезонної та не сезонної пропозиції.

При закупівлі збільшеними партіями виробник отримує значні гуртові знижки, що є стимулом формування значних запасів. Наприклад, в окремих гуртових чайних реалізаторів така знижка сягає до 18-20%.

Егурт  = Р (Ц – Ц2),                                 (1.2)

де Егурт – економія при закупівлі сировини збільшеними партіями;

Ц і Ц2 – ціна однієї одиниці сировини відповідно при звичайній і збільшеній партії.

Варто зауважити, що дію даного ефекту можливо підсилити першим, тобто закупляти продукцію збільшеними партіями  в період сезонної пропозиції, тоді:

Егурт/с = Р (Ц – Цс2),                               (1.3)

де Егурт/с – економія при закупівлі сировини збільшеними партіями в період сезонної пропозиції;

Ц і Цс2 – ціна однієї одиниці сировини відповідно при звичайній партії в період не сезонної пропозиції та збільшеній в період сезонної пропозиції.

Здійснюючи закупівлю збільшеними партіями виробник може досягти економії транспортних витрат за рахунок використання нижчих транспортних ставок. Наприклад, при перевезенні до 5 тон вантажу транспортна ставка становить 0,4 грн/т/км., від 5 до 10т - 0,3 грн/т/км., понад 10 т - 0,2 грн/т/км.

Етр = Р (Ст1 – Ст2),                                 (1.4)

де Етр – економія на транспортних витратах при закупівлі сировини збільшеними партіями;

Ст1 і Ст2 – транспортна ставка перевезення однієї одиниці сировини відповідно при звичайній та збільшеній партії.

 

 


Додаток З

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку

літературних джерел

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

 

Книги:

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-V ст. ; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1 ] с. – (Першотвір).

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична” ; вип. 1).

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

Чотири

автори

 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно- технічна освіта).

П’ять і

більше

авторів

 

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : Гуманитар. центр, 2007. – 510с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія “Формування здорового способу життя молоді”: у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомний

документ

 

1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007– (Джерела з історії науки вУкраїні). Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1 ] с.

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е.Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ “Леонорм-Стандарт”, 2005. – (Серия “Нормативная база предприятия”).

Т. 1 . – 2005. – 277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006. – (Сочинения : в 8 кн. /А. Дарова ; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X. : Право, 2002 – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006.– (Науково-документальна серія книг “Реабілітовані історією”: у 27 т. / голов, редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ “КПІ”, 2006. – 125 с.

Матеріали

конференцій,

з’їздів

 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [“Молодь України і аграрна реформа”], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.

3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип. : 10 років АУБ).

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук, праць /наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 p. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр “Харьк. физ.-техн. ин-т”; ХФТИ 2006-4).

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані

наукові

праці

 

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. П.]. – X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.

2. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

Атласи

1. Україна : екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С Куруленко та ін.; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.

3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – X. : Ранок, 2005. – 96 с.

Законодавчі

та

нормативні

документи

 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107- 9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDТ) : ДСТУ EN 61010-2- 020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).

Каталоги

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ “Леонорм-стандарт”, 2006– .– (Серия “Нормативная база предприятия”).

Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.

Бібліографічні

показчики

 

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / 0. Куц, 0. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997 – 2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Авторе-

ферати

дисертацій

 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 “Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1]с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Авторські

свідоцтва

 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина

книги,

періодичного,

продовжу-

ваного

видання

 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. P. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1 . – С. 39–61.

4. Ma Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи //Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – X., 2007. – С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX – початок XX ст. / Д. М. Чорний. – X., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.

Електронні

ресурси

 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III – IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міn / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ;

32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD - вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32

Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.