Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Маркетинг

Проаналізувати маркетингову діяльність певного підприємства / компанії / організації (з будь-якого сектора економіки, будь-якої форми власності) та на основі результатів проведеного аналізу запропонувати можливі напрями і заходи для її вдосконалення. 

Аналіз проводиться на матеріалах діючого в Україні підприємства (це може бути Ваше місце роботи або будь-яке інше підприємство, доступ до матеріалів якого у Вас є). Якщо реальні показники є комерційною таємницею, їх можна змінити у певній пропорції.

Якщо немає можливості отримати необхідну інформацію з підприємства, можна використати дані, що є у вільному доступі (джерела: сайт підприємства, публікації в пресі, галузеві огляди, власний досвід користування товарами даного виробника / продавця тощо).

 

В роботі:

1)        Надати коротку загальну характеристику підприємства (повна назва, форма власності, розмір, галузева приналежність, характер і сфера діяльності, місія тощо).

 

2)        Проаналізувати:

 • основні показники діяльності підприємства за останні 3 роки, їхню динаміку;
 • товарний портфель;
 • структурну побудову відділу маркетингу, розподіл функцій;
 • організацію маркетингового планування на даному підприємтві;

 

3)        Обрати одну товарну категорію або один товар (послугу), яку/який пропонує підприємство, та  для неї/нього проаналізувати:

 • загальні тенденції розвитку галузі та ринку даного товару (послуги);
 • найбільш впливові фактори зовнішнього макросередовища;
 • більш детально проаналізувати фактори зовнішнього мікросередовища:     

‒          споживачі;

‒          конкуренти;

‒          постачальники;

‒          посередники;

 • конкурентні позиції підприємства на ринку, на якому воно працює (частка ринку, її динаміка за останні 3 роки);
 • цілі маркетингу;
 • цільовий ринок;
 • стратегію позиціювання;
 • комплекс маркетингу;

 

4)        для обраної товарної категорії/обраного товару (послуги) детально проаналізувати один з таких напрямів:

(2) розробка і реалізація товарної політики;

(3) розробка і реалізація цінової політики;

(4) розробка і реалізація комунікаційної політики;

(5) розробка і реалізація збутової політики (політки розподілу);

 

5)        на основі результатів проведеного дослідження побудувати матрицю базового SWOT-аналізу:

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.

...

...

1.

...

...

Можливості

Загрози

1.

...

...

1.

...

...

 

 

 

 

 

 

 

6)        оцінити ефективність маркетингової діяльності даного підприємтва;

 

7)        запропонувати шляхи її вдосконалення.

 

 

 

Рекомендації щодо оформлення і здачі роботи

ü Загальний обсяг: близько 15 стор.

ü Логіка побудови звіту:

°   титульний лист, який містить: назву ВНЗ, назву дисципліни, тему роботи, ідентифікаційні дані студента - ПІБ, програма навчання; ПІБ викладача. (Викладач: к.е.н., доц. Сахарова Т.В.)

°    вступ (обсяг: 0,5-1 стор.): коротка характеристика роботи, формулюються завдання, які студент поставив і вирішив в процесі підготовки роботи,

°    результати аналізу та пропозиції з удосконалення,

°    висновки (обсяг: до 1 стор.): основні висновки, які випливають зі змісту всієї роботи,

°    список використаних джерел - в алфавітному порядку за прізвищем автора.

Зразок оформлення списку джерел (всі дані нижче – вигадані):

1. Іванов А.П. Маркетинг. // Маркетинг,  № 3, 2017. – с.15-18.

2. Петров О.Г. Маркетинг. – К.: КНЕУ, 2017. – 209 с. 

3. Сидоров Г.А. Маркетинг. // Маркетолог, № 5,  2017. - Режим доступу:  www.mаrketolog.ua/article=2&article=58

4. Веб-сайт підприємства N: www.nnn.ua/nnn/

До списку джерел включати лише ті, які дійсно були використані.

ü Посилання в тексті на використані джерела (при прямому або непрямому цитуванні; використанні вторинних даних) оформлюються в квадратних дужках - спочатку вказується номер джерела за Вашим списком літератури, далі номер сторінки в джерелі. Приклад: [2, с. 54].

ü Оформлення: шрифт Times New Roman; розмір 14; інтервал 1,5; береги (поля): всі по 2 см.

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ