Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Маркетинг КНЕУ

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет маркетингу

Кафедра маркетингу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ___________

                                             А.М. Колот

«____» ______________ 2018 р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»

(для студентів 3 курсу спеціальності «Маркетинг»)

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ______________А.В. Федорченко

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

 

 

 

КИЇВ 2018

 

 

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з науки «Маркетинг»

(для студентів спеціальності «Маркетинг» )

Наведено вимоги до вмісту розділів курсової роботи  по основним напрямам маркетингових досліджень та комплексу маркетингу.

 

Укладачі: д.е.н., професор Решетнікова І.Л., к.е.н., Баша І.М.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Мета курсової роботи

Мета курсової роботи — поглиблення та закріплення теоретичних знаннь з маркетингу, отриманих студентом у процесі вивчення курсу.

2. Загальні вимоги до курсової роботи

Зміст теоретичного розділу (частини) курсової роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. Студент повинен всебічно висвітлити та узагальнити теоретичні підходи з обраної теми. В практичному розділі (частині)  студент повинен розглянути фактичний стан досліджуваної проблеми на прикладах підприємств та організацій, провести аналіз конкретниого об’єкта дослідження.

Обсяг курсової роботи має бути в межах 35—40  друкованих сторінок (Times New Roman №14, інтервал 1,5 ). Зміст роботи повинен відповідати плану, затвердженому керівником

3. Етапи підготовки курсової роботи

Виконання курсової роботи включає такі етапи: вибір теми та її затвердження керівником курсу, складання плану та узгодження із керівником курсової роботи, підбір літературних джерел і фактичного матеріалу,  оформлення курсової роботи, передання її керівнику для рецензування, доопрацювання після рецензії (якщо потрібно), захист. Закріплення студентів за керівниками (викладачами кафедри) відбувається на початку семестру, в якому виконується робота

Перелік тем курсових робіт міститься в додатку 1.

4. Основні напрями маркетингових досліджень в курсових роботах

4.1.Ситуаційний аналіз

Аналіз ситуації в маркетингу є основою для прийняття рішень.

Предметом аналізу є:

  Макросередовище підприємства;

  Мікросередовище (ринок) підприємства;

Маркетингові позиції самого підприємства на ринку. Незалежно від предмета дослідження ситуаційний аналіз повинен проводитися за наступною схемою:

1. Визначення проблеми:

а) опис проблеми;

б) визначення мети збору інформації;

2. Вироблення концепції збору інформації:

а) визначення методів збору даних;

б) визначення об'єкта дослідження;

в) розробка інструментарію (анкет, опитувальних листів та ін.);

г) проведення збору даних;

3. Аналіз даних:

а) обробка матеріалів;

б) інтерпретація результатів;

4. Підготовка висновків і рекомендацій.

Зупинимося на окремих напрямках ситуаційного аналізу та можливих методах його проведення.

Аналіз макросередовища спрямований на вивчення факторів, які не виникають безпосередньо на підприємстві, але впливають на його ринок. У результаті дослідження необхідно оцінити значущість зовнішніх факторів, вивчити їх стан, визначити ступінь та характер впливу на галузь в цілому і на конкретне підприємство, темпи змін, можливості та загрози для підприємства. Через велику кількість факторів макросередовища всі їх врахувати практично неможливо. Тому доцільно обмежити аналіз невеликою кількістю  характеристик, що мають вирішальне значення для ринку підприємства.

Щоб уникнути односторонніх суджень при оцінці ролі факторів, необхідно провести Дельфі - опитування із залученням незалежних експертів.

4.2. Вибір цільових сегментів ринку

Вибір цільового ринку підприємства повинен включати такі обов'язкові етапи (рис. 1.):

                   
 

Сегментування ринку

 

Вибір цільового сегменту ринку

 

Позиціонування товарів на ринку

 
   

5.Розробка можливих концепцій позиціонування товару в цільових сегментах

6.Розробка комплексу маркетингу для кожного обраного сегменту.

 

1.Визначення принципів сегментування           і сегментування ринку

2.Характеристика виявлених сегментів

   

3. Оцінка привабливості

4. Вибір одного або декількох цільових сегментів.

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи цільового маркетингу

        Оскільки купівельна поведінка на ринку В-2-В фундаментально відрізняється від купівельної поведінки у споживчому секторі, методика сегментування ринку та змінні, що використовуються при сегментації, теж повинні відрізнятися. У промисловому сегментуванні обов'язково слід враховувати, що клієнтами є організації, рішення приймаються групою осіб, які взаємодіють у рамках формальної організації, і що ці люди грають ролі, які справляють суттєвий вплив на їх поведінку. Таким чином, характеристики організації, закупівельного центру і самих дійових осіб є значущими для сегментування, це «претенденти» на роль змінних сегментації.

Схеми сегментування В-2-В-ринку зазвичай базувалися на визнанні того факту, що промислових клієнтів слід сегментувати за географічною ознакою і з урахуванням кінцевого використання продукту, що купується. А при описі закупівельного центру не розмежовувалися поведінкові змінні, пов'язані з різними аспектами процесу прийняття рішення про закупівлю.

4.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції.

Оцінка конкурентоспроможності може здійснюватися за різними

моделями, зокрема   Майкла Портера (см. табл.1-4).

Таблиця 1

Оцінка загрози зі сторони товарів-замінників

Параметр оцінки

Оцінка параметру / бал

Товари замінники «ціна-якість»

Існують і займають високу долю на ринку

 

Існують, але тільки увійшли на ринок і їх частина мала

 

Не існують

 

Загальний бал

 

 

 

                Оцінити загрози зі сторони товарів-замінників.

 

Таблиця 2

Оцінка рівня внутрігалузевої конкуренції

 

 Параметр оцінки

Оцінка параметру / бал

Кількість гравців

Високий рівень насиченості ринку

 

Середній рівень насиченості ринку

 

 

Найбільша кількість гравців

 

Темп росту ринку

Стагнація або зниження об’єму ринку

 

Повільно, проте

росте

 

Високий

 

Рівень диференціації товару на ринку

Підприємства продають стандартизований товар

 

Товар на ринку стандартизований по ключовим якостями, але відмінний по додатковим властивостям

 

Процукції підприємств значно відрізняються між собою

 

Обмеження і підвищенні цін

Жорстока цінова конкуренція, відсутні можливості підвищення цін

 

Є можливість до підвищення цін тільки в рамках покриття росту витрат

 

Завжди є можливість до підвищення ціни для покриття росту затрат і підвищення прибутку

 

Загальний бал

 

Оцінити внутрігалузеву конкуренцію.

Таблиця 3 

Оцінка ринкової влади покупців на ринку

Параметр оцінки

Оцінка параметру / бал

Частка покупців з великим об’ємом продажу

Більш ніж 80% продажів належать кільком клієнтам

 

Незначна частина клієнтів займає близько 50% продажів

 

Обєм продажів рівно розподілено між всіма покупцями

 

Схильність на перехід на товари-субститути

Товар підприємства не унікальний, існують повноцінні аналоги

 

Товар на ринку стандартизований по ключовим якостями, але відмінний по додатковим властивостям

 

Товар компанії абсолютно унікальний і не має аналогів

 

 

 

Чуттєвість до ціни

Покупець завжди буде переходити на товар з більш низькою ціною

 

Покупець буде переходити тільки при значній різниці в ціні

 

Покупець абсолютно не чуттєвий до ціни

 

Споживачі незадоволені якістю продукції на ринку

Незадоволеність ключовими характеристиками продукції

 

Незадоволеність другосортними характеристиками продукції

 

Повна задоволенність якістю

 

Загальний бал

 

Оцінити ринкової влади покупців на ринку

Таблиця 4

Оцінка загроз для підприємства зі сторони постачальників

 

Параметр оцінки

Оцінка параметру/бал

Кількість постачальників

Незначна кількість постачальників або монополія

 

Широкий вибір постачальників

 

Обмеженність ресурсів постачальників

Обмеженність в об’ємах

 

необмеженність в об’ємах

 

Витрати переходу

Високі втрати при переході на інших постачальників

 

Низькі втрати при переході на інших постачальників

 

Пріорітетність направлення на постачальника

Низька пріоритетність галузі для постачальника

 

Висока пріоритетність галузі для постачальника

 

Загальний бал

 

 

Оцінити загрози для підприємства зі сторони постачальників.

 4.4. Товарна політика підприємства

Робота з продуктом - одна з складових маркетингу. Аналіз товарної політики підприємства необхідно почати з структури його товарного асортименту в динаміці.

Наступним кроком важливо проаналізувати ширину і глибину товарного ассортименту за окремими групами та товарними лінійками.

Зробити такий аналіз за два роки, прокоментувати, які відбулися зміни і з чим це пов’язано.

Для напрямів курсової роботи, пов’язаних з інноваційною діяльністю обов’язково проаналізувати основні групи продукції, що випускається, необхідно заповнити табл. 5 і розрахувати коефіцієнт оновленості продукції.

Для роботи з продуктом найбільш істотним з точки зору маркетингу є наступні цілі: обсяг збуту, прибуток, частка ринку.

Тому доцільно проаналізувати структуру збуту продукції  по номенклатурним позиціям. Такий аналіз дозволяє показати абсолютне і відносне значення продуктів і груп продуктів.

Таблиця 5

Приклад аналізу асортименту по різним групам продуктів

 

2014р.

2015р.

2016р.

Найменування продукту

Збут, тис.грн.

Частка в

загальному обсязі збуту,%

Збут,

тис.грн.

Частка в загальному обсязі збуту,%

 Збут,

 тис.грн.

Частка в загальному обсязі збуту,%

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

100

 

100

 

100

 

Аналогічний аналіз необхідно провести і для показників прибутковості, оцінивши внесок кожної групи товарів в отриманні доходів підприємства.

Асортиментні групи товарів нерівнозначні по своїй рентабельності, тому важливо проаналізувати статті витрат і рівень націнок на окремі групи. Приклад аналізу наведено в табл. 6.

 

Таблиця 6

Аналіз витрат, що складають ціну окремих груп-товарів

Найменування продукції

Важливі статті затрат

Прибуток

Ціна

Рівень рентабельності продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При аналізі основних груп товарів необхідно проаналізувати життєві цикли основних продуктів. Для цього також можна використати  Дельфі-метод, опитавши групу експертів щодо характеристик  життєвого циклу. Отримані відповіді дозволяють побудувати криві життєвих циклів товарів і прийняти рішення щодо їх модернізації або зняття з виробництва. Побудувати ЖЦТ (не менше трьох, з різних груп або видів продукції), визначити, до якого виду вони належать, прокоментувати отримані результати і прийняти рішення щодо їх модернізації або зняття з виробництва.

4.5.Політика ціноутворення як елемент маркетингу

Політика підприємства в області ціни на продукцію, що випускається є вирішальним інструментом маркетингу. При аналізі механізму ціноутворення необхідно досліджувати вплив чинників, що впливають на рішення підприємства щодо ціни.

А саме: проаналізувати попит на продукцію; яким чином держава впливає на ціну (прямо, опосередковано); скільки існує посередників збуту і як це впливає на ціну.

Особливий вплив потрібно приділити структурі витрат виробництва і збуту. Аналіз повинен проводитись у двох напрямках:

− Аналіз статей витрат повної собівартості продукції;

− Калькуляція ціни одиниці продукції.

При визначені залежності між попитом і ціною товару широко використовується розрахунок еластичності попиту. Необхідно навести розрахунки.      

Аналізуючи цінову політику підприємства, необхідно охарактеризувати  її тип, тобто визначити до якого з відомих типів відноситься цінова політика об'єкта дослідження. Висновки повинні бути обґрунтовані відповідними аналізом даних і зробленими розрахунками.

Як рекомендації в курсових роботах даного напрямку може бути запропонована цінова стратегія підприємства (орієнтована на витрати, на споживача або на конкурентів). При цьому вибір варіанта цінової стратегії має бути обґрунтований попередніми маркетинговими дослідженнями. Можливо також побудова "кривих попиту" і "пропозиції" і визначення оптимальних цін на провідні групи товарів.

4.6. Політика розподілу

Робота по формуванню каналів розподілу включає наступні етапи:

− аналіз чинників, що впливають на вибір каналів;

− вибір системи каналів;

− робота з посередниками.

Вибір оптимального варіанту базується на оцінці наступних основних факторів:

− Тип і особливості самого товару;

− Обсяги торгівлі;

− Характер конкретного ринку;

− Витрати на організацію каналу розподілу.

Вирішення питань про вибір каналів розподілу також залежить від результатів аналізу внутрішнього середовища самого підприємства, цілей діяльності, величини витрат виробництва і розподілу.

Використання різних каналів збуту залежить від поєднання наступних обставин (рис. 2).

       
   

Товар вимагає післяпродажного сервісу

 
 
 

 Товар не підлягає додатковій обробці на складі

  

Виробник не може займатися дослідженням ринку, який організовується під впливом тимчасових, випадкових кон'юнктурних факторів і, отже, характеризується частими і різкими змінами цін, в той же час сильною стороною посередника є знання ринку, а також широкі ділові зв'язки

Ринок є "вертикальним", тобто складається з декількох вертикальних секторів

Товар не вимагає великого обсягу обслуговування і складської доопрацювання

Ринок має "горизонтальну" структуру

Товар реалізується у великих обсягах, що зумовлюєнеобхідність тривалого зберігання на складах, а,значить, найчастіше складськогодоопрацювання

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Інститут бізнесу економіки та інформаційних технологій

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

 

студентами напряму підготовки

073 «Менеджмент»

усіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса: ОНПУ, 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ И НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

 

студентами напряму підготовки

073 «Менеджмент»

усіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методичні вказівки

розглянуто і затверджено на засіданні кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності,

протокол № 7 від 11.01.2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса: ОНПУ, 2016

 

Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики студентами напряму  підготовки 073«Менеджмент» усіх форм навчання / укл.: К.В.Ковтуненко, Н.С.Мамонтенко  ¾ Одеса: ОНПУ, 2016. ¾ 32 С.

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 5

1. ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАКТИКИ.. 6

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ.. 7

2.1 Планування та виконання робіт практики. 7

2.2. Вибір бази практики на підставі договорів з партнерами. 7

2.3. Укладання договорів з партнерами на проведення практики студентів. 8

2.4. Розробка, узгодження і коригування робочих програм практики. 8

2.5. Проведення переддипломної практики. 8

2.6 Підведення підсумків практики студентів. 9

3.РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ.. 10

3.1 Мета і задачі переддипломної практики. 10

3.2 Зміст практики. 11

3.3 Вимоги до змісту звіту з переддипломної  практики. 12

3.4 Вимоги до оформлення звіту. 24

4 КРИТЕРІЇ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ.. 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 26

ДОДАТКИ.. 27

 

 

ВСТУП

 

 

Дійсні методичні вказівки є основним учбово-методичним документом, що визначає проведення практики за фахом. Переддипломна практика є частиною виробничого процесу, важливим етапом підготовки  менеджера.

Відповідно до навчального плану студенти проходять переддипломну практику у 8 семестрі. Без оцінки за практику студенти не допускаються до захисту дипломної роботи бакалавра.

Практика переважно проводиться за місцем майбутньої роботи студентів на виробничих підприємствах організаціях, установах всіх форм власності, де здійснюється або планується зовнішньоекономічна діяльність.

В основі переддипломної практики бакалавра лежить прикладна діяльність студентів на підприємстві, особиста участь в управлінні бізнес-процесами через з’ясування специфіки їх організації, планування, контролю, ресурсного забезпечення, оптимізації. Це дозволяє їм знайти механізми рішення конкретних завдань дипломної роботи, намітити алгоритми їх практичного впровадження в діяльність підприємства.

Метою практики, як виду навчальних занять, є ознайомлення студентів з діяльністю підприємств (установ) і організацій, вироблення вмінь і навичок прийняття економічних рішень і здійснення професійної управлінської діяльності в умовах реального переддипломного середовища, конкретизація й використання засвоєних раніше різноманітних знань, отриманих у процесі навчання.

У зв'язку з тим, що менеджер повинен орієнтуватися у всіх економічних процесах, що проходять на керованому підприємстві, студенти під час проходження практики знайомляться із діяльністю всіх економічних відділів і служб.

Переддипломна практика будується у формі самостійного виконання студентами в умовах виробництва визначених програмою загальних та індивідуальних завдань відповідно установленим цілям і задачам дипломної роботи.

Фактично результатом переддипломної практики повинен стати макет аналітичної частини дипломної роботи.

 

 

1. ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАКТИКИ

 

Метою переддипломної практики як виду навчальних занять є: поглиблений аналіз діяльності підприємства (установи) або організації в обраному напряму відповідно темі дипломної роботи (ДР), апробація умінь і навичок прийняття економічних рішень і рішення конкретних тематичних задач в умовах реального підприємницького середовища, демонстрація засвоєних раніше різноманітних знань, отриманих у процесі навчання.

Поставлена мета досягається шляхом самостійного аналізу системи менеджменту підприємства (організації), механізму її економічного й організаційного забезпечення, розробка рекомендацій щодо її удосконалення.

У зв’язку з тим, що фахівець напряму підготовки 073«Менеджмент» повинен орієнтуватися у динаміці базових економічних процесів та їх якісних змін, студенти протягом практики знайомляться з аналітичними даними, науковими публікаціями та дослідженнями за останні три роки.

Якщо підприємство функціонує менш ніж три роки, можна привести дані з поквартальної або місячної звітності, але це треба підтвердити документально.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

 

2.1 Планування та виконання робіт практики

 

Рішення всіх питань по організації, проведенню і звітності переддипломної практики виконується відповідно до плану робіт, складеним на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності та у навчальному відділі ОНПУ.

Обов'язковим заходом з планування практики студентів є видання щорічного наказу по ОНПУ, де відображаються всі організаційні питання її проведення: інститут, курс, група, прізвище, ім’я, по-батькові студентів, що направляються на практику, назва і місця розташування бази практики, які наводяться повністю, керівник практики від ОНПУ, тривалість практики [2,3].

Для забезпечення своєчасності і компетентності в питаннях організації практики на засіданні кафедри призначається окремий викладач, що відповідає за організацію практики.

 

2.2. Вибір бази практики на підставі договорів з партнерами

 

Базою практики може бути партнер, що відповідає вимогам проходження практики і забезпечує умови для підготовки фахівців, з якими ОНПУ централізовано укладає договори про проходження практики:

а) наукова установа Одеського регіону, зокрема, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,

б) науковий структурний підрозділ ОНПУ, зокрема, науковий консультаційно-навчальний центр КНЦ «Політех-Консалт»,

в) підприємство, що є замовником фахівця.

При виборі баз практики для студентів кафедри МЗЕІД напряму підготовки 073«Менеджмент» перевага віддається підприємствам із зовнішньоекономічною діяльністю. Однак, з огляду на той факт, що взаємодія з банками, комерційними структурами, органами державного управління й контролю є невід'ємною частиною ефективного функціонування сучасного підприємства, допускається проходження переддипломної практики студентів на будь-яких підприємствах, що становлять ринкову інфраструктуру. У даному випадку, під час проходження практики, необхідно зібрати інформацію, що дозволяє оцінити можливості підприємства у напрямку здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Інформація про потенційну базу практики оформлюється у вигляді паспорту бази практики (форма надається викладачем кафедри, що відповідає за організацію практики), за аналізом даних якого засіданням кафедри приймається рішення щодо можливості укладення договору на практику.

Бази практики повинні задовольняти наступним вимогам:

 • забезпечувати можливість участі студента у наукових дослідженнях установи або її підрозділів;
 • надавати для аналізу усі види звітності і документації, необхідної для виконання завдань практики і написання звіту;
 • закріплювати за студентами-практикантами робоче місце і керівника практики від підприємства.

Увага! Підприємства та установи, що відносять свою звітність до категорії конфіденційної або до комерційної таємниці, не можуть бути базами практики!

 

2.3. Укладання договорів з партнерами на проведення практики студентів

 

Офіційною підставою для проведення переддипломної практики студентів є договір, що укладається між ОНПУ і підприємством до початку практики за формою, встановленою ОНПУ, де обумовлюються термін і вид практики, відповідальність за техніку безпеки і запобігання нещасних випадків, інші заходи, що забезпечують якісне проведення практики студентів.

 

2.4. Розробка, узгодження і коригування робочих програм практики

 

Переддипломна практика проводиться відповідно до робочої програми, в яку входить календарний графік, що передбачає:

 • оформлення й одержання перепусток на підприємстві;
 • проведення попередньої бесіди з керівником практики від підприємства;
 • виконання самостійного аналізу та систематизації зібраного аналітичного матеріалу на конкретному робочому місці;
 • оформлення звіту з практики та інше.

Робоча програма практики формується на основі наскрізної програми практики стосовно до базового підприємства; підписується особою, що розробила її і завідувачем кафедри. Програма повинна бути погоджена з базовим підприємством. Програма практики є документом, виконання якого обов'язково для вузу (кафедри), підприємства, викладача та студента-практиканта.

Робоча програма практики постійно обновлюється.

 

2.5. Проведення переддипломної практики

 

Перед початком практики на кафедрі проводиться інструктивна нарада за участю студентів і викладачів-керівників практики і дипломної роботи, де студенти проходять інструктаж про мету, зміст, порядок проходження практики з роз'ясненням її програми, одержують загальні та додаткові індивідуальні завдання по дипломної роботі, заповнюють щоденники.

Протягом практики з боку кафедри в особі керівника практики спільно із відповідальним за її організацію на кафедрі та завідувачем кафедри здійснюється контроль за проведенням переддипломної практики з метою виявлення й усунення недоліків і надання практичної допомоги студентам по виконанню програми практики. Для цього передбачено відвідування студентів підприємства керівником практики або іншою призначеною контролюючою особою на місцях відповідно до графіку. Студенти, база практики яких розташована в інших місцях, повинні щотижнево інформувати керівника про результати проходження практики, використовуючи Інтернет або телефонний зв'язок.

3 числа студентів, спрямованих на кожну з баз практики, призначається старший групи, котрий разом з викладачем-керівником практики займається підготовкою необхідних документів для проходження практики, одержує методичні вказівки по її програмі і надалі контролює хід практики і дисципліну студентів. Студент повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Про серйозні недоліки старший групи та контролюючий повинні негайно доповідати керівництву кафедри і підприємства-бази практики.

Щоденник проходження практики заповнюється щодня.

 

2.6 Підведення підсумків практики студентів

 

По закінченню переддипломної практики студент складає письмовий звіт відповідно до вимог робочої програми практики шляхом обробки власних щоденних спостережень щодо всіх питань, які перераховані в програмі практики.

До звіту обов’язково додається щоденник проходження практики, у якому перелічено всі роботи, виконані студентом. Щоденник повинен містити відзив керівника практики від партнера, скріплений його печаткою.

Звіти оформлюються відповідно до вимог методичних вказівок щодо оформлення індивідуальних завдань [1].

Титульний лист оформлюється у відповідності до додатку А.

Обсяг основної частини звіту складає 30-40 сторінок. Допоміжний матеріал варто поміщати в додатках, до яких відносять: інструкції, схеми, бланки, форми звітності, приклади розрахунків, тощо. Обсяг додатків не обмежується.

Належним чином оформлений, переплетений звіт здається для ознайомлення, захисту і оцінки викладачу-керівнику практики від кафедри. При оцінці враховується письмовий відгук керівника практики від бази практики, що викладений у щоденнику практики студента. Звіт оцінюється за стобальною шкалою (див. Додаток Б).

Студент, що не виконав вимог практики або не приступив до виконання практики, одержав негативний відгук про роботу, або незадовільну оцінку при захисті звіту, не допускається до дипломної роботи.

Підсумки переддипломної практики обговорюються на засіданнях кафедри, рад ІБЕІТ і ОНПУ, на науково-методичних конференціях.

 

 

3.РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

 

3.1 Мета і задачі переддипломної практики

 

Метою переддипломної практики є оволодіння студентами сучасними методами ведення бізнесу, управління персоналом, розрахунково-аналітичними операціями, процедурами та технічними засобами управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності. У процесі проходження практики на основі одержаних під час навчання знань формуються професійні уміння і навички для підготовки та прийняття відповідних організаційно-економічних рішень у реальних умовах функціонування господарських та управлінських структур, розвиваються потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів.

Головні задачі переддипломної практики студентів полягають у:

 • систематизації теоретичних знань, здобутих під час навчання відповідно до вимог практичної діяльності;
 • оволодінні сучасними методами аналізу системи управління підприємством, оцінки стану та перспектив розвитку зовнішньоекономічної діяльності у науково-технічній, виробничій, торговельній, інвестиційно-фінансовій сферах;
 • засвоєнні інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності на різних рівнях управління.

Під час переддипломної практики студенти повинні:

 1. визначити місце об’єкта переддипломної практики у господарській та регулятивній структурі економіки України;
 2. ознайомитись з наявним інформаційним та методичним забезпеченням аналізу діяльності бази практики;

3) оволодіти практикою застосування сучасних методів дослідження і прикладного ретроспективного та поточного аналізу діяльності підприємств (організацій) на основі достовірної звітно-облікової документації;

4) проаналізувати стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності на базах практики;

5) оцінити конкурентні позиції об’єкта виробничої практики на внутрішньому та зовнішньому ринках;

6) сформулювати аналітичні висновки та обґрунтувати практичні рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності функціонування об’єкта практики.

У процесі проходження переддипломної практики студенти повинні отримати результати, які втілюються у набуття ними конкретних умінь та навичок у сфері менеджменту:

 • визначати предмет та об’єкт діяльності;
 • оцінювати відповідність стратегії розвитку підприємства (організації) сучасним тенденціям розвитку світового господарства, виявити фактори прямого і непрямого впливу;
 • розробляти конкретні пропозиції щодо вдосконалення системи управління підприємством (організацією) з метою підвищення ефективності його (її) функціонування;
 • використовувати існуючий арсенал методів та інструментів аналізу і прогнозування макроекономічних показників діяльності підприємства, зокрема зовнішньоекономічної;
 • професійно орієнтуватися у сучасних інформаційно-комунікаційних системах, оволодівати новітніми технологіями обробки інформації;
 • визначати відповідність використання світових моделей і механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності та адаптувати їх до реалій національної економіки;
 • брати участь у системах комунікації з вітчизняними і зарубіжними партнерами, засвоїти етику ділового спілкування з представниками інших країн різних структур для виявлення потенційних партнерів проектів, проводити їх попередню порівняльну оцінку і селекцію;
 • володіти теоретико-методологічними засадами аналізу зовнішньоекономічної політики України та визначати її пріоритети за різними напрямами реалізації;
 • застосовувати сучасні методи наукових досліджень світогосподарських процесів; знати процедури проведення аналітичного дослідження, класифікацію економічних показників. Вміти формулювати наукову проблему й обґрунтувати тему дослідження;
 • ідентифікувати об’єкт, предмет, мету і завдання наукового дослідження; складати попередній план роботи, викладати текст роботи, літературно оформляти наукову роботу.
 • володіти методикою наукового прогнозування, економіко-статистичними й економіко-математичними методами і моделями в економічних дослідженнях і економічному аналізі. Вміти застосовувати ці методи і моделі при вирішенні конкретних аналітичних завдань;
 • застосовувати в економічних дослідженнях основні поняття й категорії системного підходу, співвідношення системного підходу з комплексними і вузькоспеціалізованими критеріями. Вміти застосовувати методи системного підходу при проведенні економічних досліджень.

 

3.2 Зміст практики

 

Конкретний зміст переддипломної практики обумовлено місцем її проходження, узгоджується й уточнюється з керівником практики.

Переддипломна практика включає шість етапів:

– ознайомлення з підприємством – 2-3 дня;

– аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства – 1,5-2  тижні;

 • аналіз системи управління підприємства – 1,5-2 тижні;

– поглиблений аналіз питань спеціальної частини – 2-3 тижня;

– вивчення питань охорони праці, виробничого травматизму і професійних захворювань, небезпечних та шкідливих виробничих факторів – 1-2 дня;

– оформлення та захист звіту – 3-4 дні.

Детальна розшифровка кожного етапу передбачається при складанні графіка проходження практики на місці (приклад графіка наведено у Додатку Б).

3.3 Вимоги до змісту звіту з переддипломної  практики

 

Звіт з переддипломної практики приймається для перевірки керівником практики від навчального закладу, якщо у ньому міститься:

 1. титульний аркуш (додаток А);
 2. щоденник з практики, який відображає зміст фактично виконаних студентом робіт. Кожна опрацьована студентом тема обов'язково повинна бути оцінена керівником практики від бази практики (додається окремо, не брошурується);
 3. календарно-тематичний план, затверджений керівником практики від ОНПУ і погоджений із керівником практики від бази практики (додаток Б);
 4. лист оцінювання проходження практики (додаток В);
 1. зміст, який відображає повний обсяг звіту;
 2. вступ;
 3. загальна характеристика бази практики;
 4. аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства (організації);
 5. аналіз системи управління підприємства;
 6. спеціальна частина;
 7. охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях;
 8. висновки і пропозиції (додаток Г);
 9. список використаних джерел;
 10. додатки до звіту.

Зміст звіту з переддипломної практики передбачає перелік усіх існуючих структурних елементів з наведенням сторінок з розміщенням відповідної інформації.

Вступ відображає мету та цілі практики, характеризує її базу та розкриває зв'язок із темою дипломної роботи.

Загальна характеристика підприємства. Розділ відображає:

 • правовий статус підприємства або організації;
 • скорочену характеристику його спеціалізації, територіальних та галузевих зв'язків з господарськими партнерами, стану технічної та технологічної бази;
 • тип організаційної структури підприємства, її функції та задачі;
 • форму управління і планування виробничо-господарської діяльності;
 • організацію управління і планування управлінського обліку.

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства (організації). В розділі здійснюється комплексний (повний) фінансовий аналіз діяльності підприємства з обов’язковим використанням комп’ютерних програм та оцінюється механізм його організації на підприємстві.

Розраховуються загальні показники економічної ефективності підприємства (організації) за 3 роки: рентабельність товарної і реалізованої продукції, рентабельність власного, використовуваного капіталу, рівень ліквідності, платоспроможності, оборотності капіталу й інші загальновідомі показники. Якщо на підприємстві здійснюється аналогічний аналіз, треба обов’язково виконати порівняння величин показників підприємства із власними.

Доцільно провести розрахунки загальних показників економічної ефективності підприємства; стратегічний аналіз підприємства (аналіз макро- та мікросередовища, SWOT-аналіз, аналіз організаційної структури підприємства).

Результати розділу узагальнюють висновки щодо фінансового стану підприємства, раціональності організації та якості фінансово-економічного аналізу на підприємстві. Наводяться пропозиції щодо вдосконалення системи аналізу.

Аналіз системи управління підприємства. Цілі аналізу системи управління:

- детальне вивчення системи управління для більш ефективного використання та прийняття рішення щодо її подальшого вдосконалення або заміни;

- дослідження альтернативних варіантів новостворюваної системи управління з метою вибору найкращого варіанта.

До завдань аналізу системи управління відносяться:

 • визначення об'єкта аналізу;
 • структурування системи;
 • визначення функціональних особливостей системи управління;
 • дослідження інформаційних характеристик системи;
 • визначення кількісних і якісних показників системи управління;
 • оцінка ефективності системи управління;
 • узагальнення та оформлення результатів аналізу.

Визначення об'єкта аналізу. При вирішенні цього завдання потрібно виконати наступні дії: виділити систему управління для аналізу; визначити цілі і завдання управління; провести первинну декомпозицію системи з виділенням керуючої підсистеми (органів управління), об'єктів управління (виконавців) і навколишнього середовища.

Дослідник може обрати одне з двох напрямків аналізу: перше - визначення стану системи управління (в менеджменті - визначення точки відліку), щоб позначити зони, що вимагають поліпшення, і стимулювання змін; інше - дослідження альтернативних варіантів новостворюваної системи з метою вибору кращого варіанту. У менеджменті виділяють наступні групи визначення точки відліку:

 • робота конкурентів - систематичний аналіз їх роботи дозволяє поліпшувати власну;
 • найкраща практика - пошук кращої практики, пов'язаний з методами роботи організації;
 • якість роботи - оцінка якості роботи організації і її відділів;
 • встановлення стандарту - створення інструкції для вироблення адекватних або підвищених робочих стандартів.

При необхідності виділяються підсистеми і фактори навколишнього середовища, що впливають на функціонування системи.

Структурування системи. Метою структурування є детальне вивчення системи управління, встановлення зв'язків і відносин між її елементами.

Під завданням аналізу структури розуміється визначення основних характеристик системи. Основні характеристики структури системи можуть бути розбиті на дві групи:

 • характеристики, пов'язані з ієрархічністю систем (число підсистем даної системи, характер взаємозв'язків між рівнями, ступінь централізації і децентралізації в управлінні, ознаки розбиття системи на підсистеми);
 • показники ефективності функціонування системи тієї чи іншої структури (ефективність (вартісна), надійність, живучість, швидкодія і пропускна здатність, здатність до перебудови і ін.).

Визначення функціональних особливостей системи. Завдання визначення функціональних особливостей системи строго пов'язана з завданням структурування. З урахуванням структурування визначаються перелік приватних завдань і функції кожного елемента системи, порядок їх взаємодії, необхідні вхідні і вихідні дані.

Дослідження інформаційних характеристик системи. У процесі дослідження інформаційних характеристик визначаються:

 • сутність і якість інформації, що використовуються для вироблення управлінських рішень;
 • достатність інформації для вироблення управлінських рішень;
 • сумарні обсяги надходить і що виходить інформації в одиницю часу в цілому по системі і окремо по основних елементах;
 • обсяг інформації, постійно зберігається в системі;
 • способи передачі або доставки інформації;
 • основні напрямки інформаційних потоків та ін.

Визначення кількісних і якісних показників системи. Після з'ясування поставленого завдання, визначення об'єкта аналізу і складання його багаторівневого опису здійснюється:

- попередній вибір переліку показників кожного рівня;

- розробка моделей і методів визначення показників різних рівнів;

- уточнення умов визначення показників, що включають передбачувані дії надсістеми, можливість інтегрування з іншими системами управління і наявність дублюючих систем.

В результаті рішення даної задачі систематизуються приватні якісні і кількісні показники структур, процесів функціонування та інформації, а також визначаються узагальнені показники, що характеризують зовнішні властивості аналізованої системи і її окремих елементів.

Оцінка ефективності. Дане завдання вирішується з метою визначення досягнутих в процесі функціонування системи управління результатів і витрачених на досягнення цих результатів матеріальних і часових ресурсів.

Треба відзначити, що поняття показника, що оцінює функціонування системи, використовується в двох сенсах.

По-перше, це показники, що вимірюють ті чи інші результати реального (або імітаційного) функціонування системи. Це експериментальні показники функціонування.

Інший варіант - це теоретичні оцінки можливих значень експериментально визначених показників - теоретичні показники функціонування. (У даному випадку вказується, якими могли б бути отримані показники).

Узагальнення та оформлення результатів аналізу. Завдання документального узагальнення і оформлення результатів аналізу включає:

 • короткий опис структури, процесів функціонування та інформаційних потоків системи;
 • узагальнене значення показників і результатів оцінки ефективності системи (наводяться показники);
 • узагальнені виявлені недоліки і попередні рекомендації щодо подальшого використання системи, вдосконалення або її заміні.

Спеціальна частина. Розділ містить поглиблений аналіз питань, які є задачами дипломної роботи. У розділі наводиться характеристика стану та особливостей всіх складових існуючої на підприємстві системи ЗЕД. У випадку, якщо підприємство не здійснює зовнішньоекономічну діяльність, оцінюється можливість її провадження у напрямку, що обґрунтований студентом на підставі результатів аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Для аналізу зовнішньоекономічної діяльності використовують систему аналітичних показників:

 • абсолютні показники (обсяг експорту, обсяг імпорту, обсяг накладних витрат на експорт або імпорт, середній залишок коштів, кількість отриманих рекламацій, сума рекламацій, кількість задоволених рекламацій);
 • відносні показники (індекси динаміки, коефіцієнти виконання зобов'язань з експорту та імпорту, середня тривалість обороту експортної та імпортної операції, коефіцієнт віддачі коштів від експортних та імпортних операцій);
 • показники структури (товарна структура експорту або імпорту, географічна структура експорту або імпорту, структура накладних витрат  на експорт або імпорт);
 • показники ефективності (валютна ефективність експорту або імпорту, абсолютна ефективність експорту або імпорту, економічний ефект від експорту або імпорту, ефективність реалізації експортної продукції на внутрішньому ринку, ефективність придбання і використання імпортного обладнання, ефективність придбання та продажу ліцензій).

Напрямки дослідження, що рекомендуються:

Завдання 1.

Визначити стратегію та вивчити організаційні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

 • розглянути мету та завдання менеджменту ЗЕД, його функції та механізм прийняття управлінських рішень;
 • ознайомитися зі стратегією ЗЕД підприємства, її змістом та особливостями розробки;
 • виявити внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на стратегію ЗЕД підприємства;
 • проаналізувати кон’юнктуру зовнішнього ринку та оцінити ефективність цінової стратегії підприємства;
 • дослідити стратегію прийняття інвестиційних рішень на підприємстві при здійсненні ЗЕД;
 • визначити можливі ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємства та розробити заходи щодо їх мінімізації;
 • ознайомитися з організаційною структурою відділу ЗЕД;
 • визначити конкретні функції працівників відділу, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
 • ознайомитися з первинною технічною документацією та формами звітності;
 • ознайомитися з організаційними формами проведення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;
 • визначити особливості управління технологічними процесами з організації та проведення міжнародних переговорів, пошуку партнерів на зовнішньому ринку, порядку укладання та виконання міжнародних контрактів;
 • визначити особливості управління технологічними процесами з організації та проведення міжнародних перевезень, страхування вантажів, порядку їх приймання, зберігання та проходження митного контролю;
 • ознайомитися з особливостями управління персоналом відділу ЗЕД, його кількістю, складом, продуктивністю праці та її стимулюванням.

Завдання 2.

Визначити економічні засади управління зовнішньоторговельним обігом підприємства та дати оцінку його ефективності:

 • охарактеризувати систему управління зовнішньоторговельним обігом підприємства;
 • розглянути асортиментну структуру зовнішньоторговельного обігу, механізм її формування та планування;
 • охарактеризувати динаміку зовнішньоторговельного обігу, його товарну та географічну структуру, виявити фактори, що обумовили зміни зовнішньоторговельного обігу;
 • проаналізувати стан виконання умов зовнішньоторговельних угод, розглянути аналіз виконання зобов’язань за умови комерційного кредиту (обсяг заборгованості підприємства за комерційним кредитом, вартість кредиту, додержання термінів погашення кредиту);
 • дослідити механізм ціноутворення на підприємстві, розглянувши при цьому структуру та базис ціни, засіб її фіксації у зовнішньоторговельному контракті, рівень та порядок розрахунку, умови отримання знижок та надбавок;
 • зробити аналіз накладних витрат підприємства, пов’язаних з базисними умовами поставки, виявити фактори, що обумовили їх зміни;
 • дати оцінку ефективності виконання зовнішньоторговельних угод підприємства, визначивши фактори, що вплинули на її рівень;
 • дати порівняльну характеристику рівня ефективності різних видів зовнішньоекономічних операцій підприємства;
 • дослідити процес обігу обігових коштів при здійсненні зовнішньоторговельних операцій;
 • розглянути процес планування обсягів та структури зовнішньоторговельного обігу підприємства та механізм реалізації цього плану;
 • ознайомитися з механізмом нормування та планування товарних запасів на підприємстві при здійсненні ЗЕД;
 • проаналізувати систему надходжень товарів та виявити резерви щодо забезпечення ритмічності їх постачання та оптимізації товарних партій на підприємстві, при здійсненні ЗЕД;
 • оцінити стан та можливості збільшення реінвестування прибутку, отриманого від реалізації прямих іноземних інвестицій;
 • розробити пропозиції щодо напрямів активізації інвестиційної діяльності підприємства та залучення інвестицій з-за кордону в прогнозному періоді.

Завдання 3.

Здійснити аналіз фінансових результатів від зовнішньоекономічної діяльності підприємства та дати оцінку його фінансового стану:

 • проаналізувати стан управління доходами підприємства від зовнішньоекономічної діяльності, визначити види та джерела доходів, механізм їх планування;
 • дослідити механізм управління, витратами обігу підприємства при здійсненні ЗЕД, проаналізувати склад витрат обігу та фактори, що вплинули на їх формування, а також процес їх планування на підприємстві;
 • визначити обсяг реалізації товарів, що забезпечують беззбитковість зовнішньоекономічної діяльності та зону безпеки підприємства; розглянути механізм управління прибутком від ЗЕД підприємства, визначити склад та динаміку балансового прибутку його розподіл та використання;
 • проаналізувати рентабельність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, визначити рентабельність від виробничої діяльності та продажу, охарактеризувати фактори, що обумовили її зміну;
 • на підставі виявлення резервів зростання прибутку та рентабельності здійснити їх планування;
 • проаналізувати склад експортних та імпортних активів підприємства та визначити їх активність, принципи формування;
 • дослідити механізм управління обіговими, позаобіговими активами підприємства при здійсненні зовнішньоторговельних операцій;
 • проаналізувати структуру пасиву балансу від зовнішньоторговельних операцій підприємства та дати оцінку його ринкової стійкості;
 • здійснити аналіз взаємозв’язку активу та пасиву балансу від зовнішньоторговельних операцій підприємства та дати оцінку його фінансової стійкості;
 • визначити структуру капіталу підприємства та джерела його формування;
 • визначити ефективність та інтенсивність використання капіталу, оцінити ділову активність підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • оцінити ефективність використання власного та запозиченого капіталу, визначити ефект фінансового важеля;
 • визначити стан розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами;
 • оцінити платоспроможність підприємства, визначити резерви її покращання;
 • проаналізувати стан кредитоспроможності та оцінити запас фінансової стійкості підприємства.

Завдання 4.

Дослідити механізм управління інвестиціями при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності:

 • визначити мету та основні завдання інвестиційного менеджменту на підприємстві при здійсненні ЗЕД;
 • розглянути систему організаційного та інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту;
 • розглянути систему та методи інвестиційного аналізу, планування та контролінгу на підприємстві;
 • дослідити фактори зовнішнього інвестиційного середовища та кон’юнктуру інвестиційного ринку;
 • розглянути процес формування        інвестиційної політики підприємства за основними аспектами інвестиційної діяльності; розглянути механізм управління реальними інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • визначити особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • розглянути механізм управління фінансовими інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • оцінити ефективність та ризик застосування фінансових інструментів;
 • розглянути систему формування та оперативного управління портфелем фінансових інвестицій підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • охарактеризувати стан залучення та використання прямих іноземних інвестицій на підприємстві:
 • проаналізувати обсяг і структуру прямих іноземних інвестицій на підприємстві у звітному періоді;
 • оцінити ризики, що виникають при прямому іноземному інвестуванні;
 • оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві з використанням іноземних інвестицій;
 • оцінити стан та можливості збільшення реінвестування прибутку, отриманого від реалізації прямих іноземних інвестицій;
 • розробити пропозиції щодо напрямів активізації інвестиційної діяльності підприємства та залучення інвестицій з-за Кордону в прогнозному періоді.

Завдання 5.

Розглянути механізм проведення міжнародних розрахунків і платежів, фінансування і страхування зовнішньоторговельних операцій, які здійснює підприємство в рамках зовнішньоекономічної діяльності, та охарактеризувати:

 • систему нарахування податків, митних платежів, санкцій, штрафів тощо, що застосовуються при перетинанні товарами митного кордону України;
 • особливості нарахування та сплати платежів з акцизного збору і податку на додану вартість при розмитненні вантажу;
 • специфіку проведення розрахунків при розмитненні вантажів через митний склад;
 • порядок нарахування та сплати платежів при експорті та імпорті товарів;
 • порядок нарахування та сплати платежів при здійсненні товарообмінних операцій (операцій з давальницькою сировиною, бартерних операцій);
 • порядок проведення розрахунків і платежів при здійсненні підприємством інвестиційної діяльності;
 • платіжні умови зовнішньоекономічних угод та виявити можливості запобігання валютним ризикам при їх виконанні;
 • механізм застосування банківських засобів розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та дати їх порівняльну характеристику (розрахунок за відкритим рахунком, акредитив, інкасо);
 • механізм застосування кредитних засобів розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та дати їх порівняльну характеристику (чеки, платіжні картки);
 • механізм застосування вексельної форми розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та особливості її реалізації;
 • систему фінансування на основі факторингу, форфейтингу, лізингу тощо;
 • документи міжнародного платіжного обігу;
 • механізм страхування зовнішньоторговельних угод.

Завдання 6.

Розглянути механізм здійснення міжнародних перевезень та:

  • ознайомитись з організаційною структурою транспортно-експедиторського підприємства, що здійснює міжнародні перевезення;
  • визначити функції персоналу підприємства, що здійснює міжнародні перевезення;
  • розглянути практику здійснення міжнародних морських перевезень вантажів на основі коносаменту та  угод про фрахтування судна;
  • розглянути практику здійснення контейнерних перевезень та документи, що в них використовуються;
  • розглянути практику здійснення міжнародних авіаційних перевезень та їх документальне оформлення;
  • розглянути практику здійснення міжнародних перевезень залізничним, транспортом та документи, що в них використовуються;
  • розглянути практику проведення міжнародних перевезень автомобільним транспортом та документи, що в них використовуються.

Завдання 7.

Розглянути маркетингові аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

 • охарактеризувати систему управління маркетингом на підприємстві при здійсненні ЗЕД;
 • проаналізувати діючу маркетингову стратегію та маркетинговий план функціонування підприємства на зовнішньому ринку;
 • охарактеризувати маркетингову інформаційну базу підприємства (внутрішня інформація, результати маркетингових досліджень, моніторинг зовнішніх ринків);
 • розглянути систему контролю в маркетингу підприємства;
 • ознайомитися з організаційною структурою відділу міжнародного маркетингу;
 • визначити конкретні функції працівників підприємства, що здійснюють міжнародну маркетингову діяльність;
 • вивчити маркетингове мікро- (постачальники, посередники, клієнти, конкуренти) та макросередовище (економічне, культурне, політичне, науково-технічне, природне середовище) підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • оцінити ступінь ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та витрати на адаптацію маркетингового комплексу;
 • проаналізувати можливості міжнародного ринку та мотиви й технологію прийняття рішення щодо виходу на зовнішній ринок (на прикладі конкретного товару);
 • розглянути форми виходу підприємства на зовнішні ринки;
 • охарактеризувати особливості поведінки споживачів у різних країнах;
 • проаналізувати зовнішній ринок, на який виходить підприємство (тип ринку, його структуру, кон’юнктуру, ємність);
 • дослідити становище підприємства на зовнішньому ринку на основі його сегментування та позиціонування;
 • розглянути канали розповсюдження інформації підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • визначити чинники й ознаки міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємства;
 • визначити можливі конкурентні переваги товару (ціна, якість, можливість термінової доставки, умови реалізації, наявність ринкової інфраструктури);
 • дослідити можливі переваги аналогічного товару, що виробляється конкурентами;
 • розробити пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку;
 • розглянути процес проведення маркетингових досліджень на підприємстві при здійсненні ЗЕД щодо виміру та прогнозування попиту;
 • охарактеризувати товарну політику підприємства та механізм прийняття рішень щодо товарного асортименту, товарної номенклатури, використання торгових марок, пакування та маркування товарів у міжнародній торгівлі;
 • розглянути систему маркетингових комунікацій підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • визначити особливості формування рекламного бюджету, розробки рекламної стратегії, виробу засобів розповсюдження реклами при проведенні підприємством рекламної кампанії на зовнішньому ринку;
 • розглянути мету, програму та засоби стимулювання збуту  підприємством при здійсненні ЗЕД;
 • розглянути процес ціноутворення та охарактеризувати цінову політику підприємства при здійсненні ЗЕД;

Завдання 8.

Проаналізувати і відобразити у звіті специфіку управління ЗЕД підприємства. Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення ЗЕД. Студенту слід проаналізувати можливості виходу підприємства на зовнішній ринок. У випадку, коли підприємство діє на зовнішніх ринках, необхідно вивчити стратегію зовнішньоекономічної діяльності, проаналізувати експортні можливості підприємства та його потреби. На основі ринкових досліджень вивчити можливості потенційних закордонних партнерів, проаналізувати ефективність зовнішньоекономічних зв’язків, розглянути практику укладання угод із закордонними постачальниками та споживачами.

Завдання 9.

Загальна характеристика ЗЕД:

 • визначити обсяг товарів, що експортуються (імпортуються), за вартістю й кількістю, їх асортиментну структуру;
 • охарактеризувати географічну структуру та динаміку експорту (імпорту);
 • проаналізувати динаміку експорту (імпорту) у порівнянних цінах, з урахуванням інфляції;
 • визначити відповідність експорту (імпорту) товарів, термінів їх поставок, якості та інших показників умовам контрактів;
 • виявити основних конкурентів підприємства на зовнішньому та внутрішньому ринку;
 • оцінити економічну ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства та надати пропозиції щодо її підвищення;
 • оцінити ефективність укладених зовнішньоекономічних угод;
 • розробити пропозиції щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Завдання 10.

Провести аналіз експортно-імпортних операцій:

 • дослідити динаміку (експортно-імпортних операцій).
 • проаналізувати динаміку експорту товарів та послуг за звітний рік порівняно з попередніми роками. Дані про експорт за досліджені роки потрібно згрупувати за країнами і товарами в аналітичній таблиці.
 • по кожному рядку аналітичних таблиць (країна, товар, підсумок) потрібно обчислити індекс вартості, фізичний обсяг та ціну. Ці індекси показують, як і де змінилась вартість, фізичний обсяг експорту та середні експортні ціни.
 • за товарними групами, які містять як кількісно, так і якісно спільномірні товари, потрібно обчислити індекс кількісної структури.
 • провести аналіз та розробити пропозиції щодо підвищення ефективності операцій діючої системи регулювання бартерних угод та угод з давальницької сировини.
 • розробити пропозиції щодо удосконалення асортименту товарів за бартерними угодами та угод з давальницької сировини, їх аналіз, висновки, пропозиції.
 • проаналізувати оподаткування бартерних угод та угод з давальницької сировини, а також формування і розподіл доходів при здійсненні бартерних операцій та угод з давальницької сировини.

Завдання 11.

Проаналізувати системи платежів, які здійснює підприємство у рамках зовнішньоекономічної діяльності:

  • характеристика податків, митних платежів, санкцій, штрафів тощо, що застосовуються при перетинанні товарами митного кордону України;
  • особливості нарахування та сплати платежів з акцизного збору і податку на додану вартість при розмитненні вантажу;
  • специфіка проведення розрахунків при розмитненні вантажів через митний склад;
  • порядок нарахування та сплати платежів при експорті товарів;
  • порядок нарахування та сплати платежів при імпорті товарів;
  • розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку сплати податків і зборів при митному оформленні вантажів.

Завдання 12.

Розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності підприємства. Залежно від спеціалізації навчання, наукових інтересів та особистих бажань студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, управління персоналом, маркетингово-комерційна, фінансово-облікова діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.).

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду кращих підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.

У звіті про проходження виробничої практики бакалавра, результати проведеної роботи викладаються за такою структурою:

 • загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що пропонується здійснити);
 • обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, у тому числі розрахунок економічного ефекту (за можливістю).

Методики аналізу щодо виконання спеціальної частини треба погодити з керівником дипломної роботи до початку практики.

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. У цьому розділі необхідно надати коротку характеристику об'єкта, з точки зору охорони праці, проаналізувати можливі небезпечні і шкідливі виробничі фактори підприємства, цеху, дільниці, офісу або відділу, а саме: гігієну праці та промислової санітарії, електробезпеки, пожежної та вибухової небезпеки, ергономіці, фізіології праці, інженерної психології. А також  розробити і оформити у вигляді інженерної розробки заходи щодо усунення (або зниження) впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Напрямки дослідження, що рекомендуються:

дослідження параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням;

− контроль вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони;

 − дослідження забрудненості робочої зони шкідливими речовинами та оцінка щодо відповідності його нормативним значенням;

− дослідження та оцінка ефективності системи вентиляції;

− дослідження дії електричного струму на організм людини;

− дослідження електробезпеки в трифазних електромережах з різними режимами нейтралі;

− дослідження параметрів інфрачервоного випромінювання та ефективності теплопоглинальних екранів;

− дослідження способів захисту персоналу від іонізуючого випромінювання;

− дослідження та оцінка якості природного освітлення;

− дослідження та оцінка параметрів штучного освітлення;

гігієнічна оцінка виробничого шуму;

− дослідження та оцінка параметрів вібрації.

Дана частина практики базується на нормативних дисциплінах «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі», «Цивільна оборона» та оволодіння студентами засобами і методами дослідження параметрів виробничого середовища та трудового процесу, виявлення шкідливих та небезпечних виробничих чинників, оцінки заходів, спрямованих на їх нормалізацію, формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі [4, 5].

Завдання для виконання цього розділу слід отримати на кафедрі управління системами безпеки життєдіяльності у викладача-консультанта з дипломної роботи.

Висновки і пропозиції повинні містити рекомендації щодо удосконалення системи менеджменту за рахунок оптимізації її певних елементів в контексті організаційно-економічного забезпечення, планування, контролю, координації, підвищення якості й ефективності, мотивації роботи персоналу тощо, складені студентом на підставі виконаних ним розрахунків і проведених узагальнень.

Список використаних джерел повинен містити перелік нормативних актів, методичних рекомендацій, навчальних посібників та інших джерел, відповідно яким виконано розрахунки та здійснено висновки.

Додатки повинні містити необхідні обліково-аналітичні та звітні форми, порівняльні таблиці, проміжні об’ємні розрахунки тощо. Забороняється виносити матеріали, які не використані у ході практиці або не ілюструють зроблені розрахунки та висновки. Допускається тимчасове розміщення у додатках неповністю проаналізованих матеріалів, які є необхідними для процесу написанні дипломної роботи, але їх варто додавати окремою папкою.

3.4 Вимоги до оформлення звіту

 

Для оформлення звіту з переддипломної практики студенту виділяється наприкінці практики 2-3 дня.

Обсяг основної частини звіту складає 30-40 сторінок комп’ютерного тексту. Обсяг додатків не обмежується.

Звіт необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України. Таким стандартом є ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Звіт друкують за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом, до тридцяти рядків на сторінці. Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 25 мм, правий - не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання звіту, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Для оформлення звіту з переддипломної практики слід користуватися «Методичними вказівками щодо оформлення індивідуальних робіт, що передбачені навчальним планом та робочими програмами дисциплін для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій» [1].

 

 

4 КРИТЕРІЇ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

 

Аналіз і оцінка знань, умінь та навичок студентів – невід’ємний важливий структурний компонент навчального процесу, який є завершальним в оволодінні певним змістовим блоком, своєрідною сполучною ланкою в системі навчальної діяльності особистості.

Результати контролю знань і вмінь студентів виражаються в оцінки.

Оцінка це визначення і вираження (в умовних знаках – балах, а також оцінних судженнях викладача) ступеня засвоєння тим, хто навчається, знань і вмінь, установлених програмою. 

Використовуючи позитивний дидактичний досвід, ставлячи за мету обґрунтованість оцінки навчально-пізнавальної діяльності студента під час проходження практики, розроблення критеріїв комплексного оцінювання результатів переддипломної практики напряму  підготовки 073«Менеджмент», враховано:

а) для оцінки знань – обсяг володіння поняттями, науковою проблемою, чинним законодавством, методологією управління, ступінь систематизації та узагальнення знань; якість засвоєння студентами методологічної та теоретичної основ переддипломної практики;

б) для оцінки навичок студента – наявність практичних навичок з опанованих дисциплін, що сприяють успішному оволодінню професією; якість і швидкість їх виконання в різних виробничих умовах;

в) для оцінки вмінь – наявність та якість конкретних професійних умінь, зазначених у кваліфікаційній характеристиці фахівця з менеджменту; ступінь оволодіння основними прийомами професійної діяльності та творче застосування їх під час вирішення нестандартних завдань у різноманітних виробничих ситуаціях; конструювання алгоритму дії; моделювання практичного виконання професійних дій; виконання комплексу дій, які складають конкретне вміння; впевненість, самостійність, обґрунтованість, систематичність цих дій; зміст самоаналізу результатів власних дій; якість та усвідомлення виконаних дій, наявність помилок, їх кількість і характер, міра впливу на кінцевий результат.

Тобто оцінка є характеристикою результатів навчальної діяльності студента, дає уявлення про стан його знань, умінь і ступінь їх відповідальності вимогам контролю.

Викладач дає оцінку рівня компетентності студента, при цьому враховує рівень досягнень студента, а не ступінь його невдач. Оцінка має характер об’єктивної констатації результатів практики, встановлює ступінь виконання студентом завдань, поставлених перед ним програмою практики, ступінь їх практичної підготовки – якість набутих знань, сформованих умінь і навичок. Виставляючи студенту оцінку за результатами захисту звіту з виробничої практики, викладач повинен її обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями наведеними.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

 1.  

Методичні вказівки щодо оформлення індивідуальних робіт, що передбачені навчальним планом та робочими програмами дисциплін для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій / Укл.: С.В. Філиппова, Г.Б. Свінарьова, О.С. Балан, Т.І. Черкасова, О.А. Варчук, – Одеса: ОНПУ, 2013. – 43 с.

 1.  

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом МОН України № 161 від 02.06.93.

 1.  

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом МОН України № 93 від 08.04.93

 1.  

Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр», затверджена наказом МОН України, Київ, 2011

 1.  

Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека  життєдіяльності» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший  спеціаліст», «бакалавр», затверджена наказом МОН України, Київ, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Приклад титульної сторінки звіту

 

Міністерство освіти І науки України

Одеський національний політехнічний університет

повна назва інституту (іБЕіТ, ЦПОІПП або іДЗО) …

 

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ЗВІТ

 

з переддипломної практики

 

 

Студента (ки)  гр. ОВ- _____         __________________________

                                                                         (ПІБ)

 

на

(назва підприємства)

 

 

 

Керівник практики

від кафедри МЗЕІД

 

 

 

 

 

(ПІБ)

 

 

 

 

 

(оцінка)

 

(підпис)

 

 

 

 

Керівник практики

від бази практики

 

 

 

 

 

(ПІБ)

 

 

 

 

 

(оцінка)

 

(підпис)

 

 

м. п.

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ДР

від кафедри МЗЕІД

 

 

 

(ПІБ)

 

 

 

 

 

(оцінка)

 

(підпис)

.

Одеса ¾ 201_ р.

 

Додаток Б

Графік проходження переддипломної практики

 

студента(ки) _______________________________ напряму підготовки 073«Менеджмент»  на підприємстві ________________________________________________________________

                                               назва підприємства

з «____» ___________20____ р. по з «____» ___________20____ р.

 

Виконані роботи і проведені заходи

Підрозділи підприємства або робочі місця, де збиралися дані

Кількість

днів

Дата виконання

Дата контролю, підпис

план

факт

 

 

Ознайомлення з підприємством

2-3

 

 

 

1.1 Оформлення документів на підприємстві

Відділ кадрів, техніки безпеки, бюро пропусків

0,5-1

 

 

 

1.2 Попередня зустріч із керівником практики від підприємства: погодження календарного плану практики

Керівник підприємства, заступник керівника, головний бухгалтер

0,5-1

 

 

 

1.3 Загальні характеристика підприємства

Відділи за тематикою інформації

1-2

 

 

 

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства

14

 

 

 

2.1 Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності

Бухгалтерія

10-12

 

 

 

2.2 Порівняння економічних розрахунків підприємства із власними

Бухгалтерія,  аналітичний підрозділ

1

 

 

 

2.3. Написання висновків

Вдома на засадах власних спостережень за програмою практики

1-3

 

 

 

Аналіз системи управління підприємства

10-14

 

 

 

3.1 Характеристика стану та особливостей всіх складових системи управління підприємства

Керівник підприємства,

заступник керівника

2-3

 

 

 

3.2. Цілі і задачі структурних підрозділів підприємства

Відділи, відповідальні за функції ЗЕД

2-3

 

 

 

3.3 Поглиблена характеристика задач  певного структурного підрозділу або робочого місця

відділ кадрів, структурний підрозділ

3-7

 

 

 

3.4  Написання висновків

Вдома на засадах власних спостережень

1-3

 

 

 

Поглиблений аналіз питань спеціальної частини

14-21

 

 

 

4.1 Питання, погоджене з керівником дипломної роботи

4.2 …

4.3. …

Відділи за тематикою питань

Тривалість робіт вказує керівник ДР

 

 

 

4.4  Написання висновків

Вдома на засадах власних спостережень

1-3

 

 

 

5. Аналіз охорони праці та безпеки на підприємстві

Відділ з охорони праці

3-7

 

 

 

Підведення підсумків, оформлення звіту

3-4

 

 

 

Захист звіту на кафедрі

1-3

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

Додаток В

 

Лист та критерії оцінювання проходження практики

 

 

Лист та критерії оцінювання проходження практики

Студента (ки) ________________________________________

     група ________

напряму підготовки 073«Менеджмент»

 

Критерії оцінки переддипломної практики

Процес оцінювання  практики складається з двох складових:

а) проведення поточного контролю, об’єктом якого є дотримання календарного плану виконання програми практики (табл. В.1). Кількість балів при дотриманні графіку ¾ 15, за кожне порушення оцінка знижується на 5 балів;

б) проведення підсумкового контролю, об’єктом якого є якість виконання завдань практики. Кількість балів при дотримання графіку ¾ 85 (табл. В.2). За одну принципову помилку оцінка знижується на 50%, за непринципові ¾ на 25% від максимальної оцінки. Питання оцінюється в 0 балів (не зараховується), якщо в ньому допущено більш ніж дві принципові або більш ніж 4 непринципові помилки. Принциповою вважається помилка, пов’язана з незнанням методологічних основ менеджменту та теорії організації, відсутністю навичок аналізу ЗЕД, непринциповою ¾ помилка, пов’язана з арифметичними помилками, неточністю формулювань при збереженні первинного змісту категорій та висновків.

 

Результати оцінювання проходження практики

Результати оцінювання проходження переддипломної практики студентом (кою) _________________________________ наведено у таблицях В.1-В.3:

 

Таблиця В.1 ¾  Поточний контроль результатів практики

Об’єкти поточного контролю

Кількість

балів

Дата конт–ролю

Під–пис

макси-мальна

факти-чна

 1. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства

5

 

 

 

 1. Аналіз системи управління підприємства

5

 

 

 

 1. Поглиблений аналіз питань спеціальної частини**

5

**

 

**

РАЗОМ

15

 

 

 

**  Виконання спеціальної частини оцінюється керівниками практики та дипломної роботи спільно.

 

Таблиця В.2 ¾  Підсумковий контроль результатів практики

Об’єкти підсумкового контролю

Кількість

балів

Дата конт-ролю

макси-мальна

фак-тична

1. Загальна характеристика підприємства

5

 

 

2. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства

20

 

Комплексний фінансовий аналіз та порівняння розрахунків підприємства із власними

15

 

Висновки

5

 

3. Аналіз системи управління підприємства

15

 

Характеристика стану та особливостей всіх складових системи управління підприємства

3

 

Цілі і задачі структурних підрозділів підприємства

3

 

Поглиблена характеристика задач  певного структурного підрозділу або робочого місця

6

 

Висновки

3

 

4. Поглиблений аналіз питань спеціальної частини**

25

**

Перше питання, погоджене з керівником ДР

7

 

Друге питання, погоджене з керівником ДР

7

 

    Трете питання, погоджене з керівником ДР

7

 

Висновки

4

 

5. Якість оформлення звіту

5

 

6. Захист звіту на кафедрі

10

 

7. Наявність довідок про впровадження (1 та більше)

5

 

РАЗОМ

85

 

**  Виконання спеціальної частини оцінюється керівниками практики та дипломної роботи спільно.

 

Таблиця В.3 ¾  Узагальнена оцінка результатів практики

Складові контролю практики

Кількість

балів

Дата конт-ролю

Під-пис

макси-мальна

фак-тична

1. Поточний контроль

15

 

 

 

2. Підсумковий контроль

85

 

 

Разом

100

 

 

 

Висновок: зараховано, не зараховано (підкреслити)

 

 

Додаток Г

Приклад оформлення висновків та пропозиції щодо результатів практики

 

УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

за результатами переддипломної практики за програмою напряму підготовки 073«Менеджмент» на базі

 

 

 

(назва базового підприємства)

 

керуючись чинним законодавством і нормативно-правовою базою за темами програми практики та дипломної роботи, досвідом роботи провідних підприємств України, результатами проведених досліджень і виконаних робіт під час практики можна зробити наступні висновки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для удосконалення організації ЗЕД підприємства

 

 

 

(назва базового підприємства)

 

щодо підвищення якості та ефективності, мотивації роботи персоналу запропоновано наступне:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент групи

 

 

 

 

 

 

 

(шифр групи)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“___”__________20___ р.

 

                 

 

 

Додаток Д

 

Приклад оформлення довідки про впровадження

 

Тов  «кост-СЕРВІС»

Юридична адреса:

65007, Одеська обл.,  м. Одеса,

вул. Промислова 29

Фактична адреса:

 65031, Одеська обл.,  м. Одеса,

Балтська дорога 90

тел. 785-02-76

ІК за ЄДРПОУ: 34673324

 

«28» лютого 2016 р.                                                                      м. Одеса

 

 

ДОВІДКА

ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ

 

Пропозиції та рекомендації студента групи ОВ–051 Лєвади Павла Миколайовича, що отримані під час переддипломної практики, стосовно оптимізації системи менеджменту ЗЕД, будуть розглянуті керівництвом Тов  «кост-СЕРВІС та прийняті до впровадження в діяльність.

 

 

 

 

Керівник   

Тов  «кост-СЕРВІС»                 _________________       / Лінченко З.В. /

 

                                                                                                  МП

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра банківської справи

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою

(пост. п.   від  «__» «_____» 2016 р.)

Ректор

___________________А.А. Мазаракі

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

виробничої практики

 

освітній ступінь

«бакалавр»

галузь знань

07 «Менеджмент і адміністрування»

спеціальність

«Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація

«Банківська справа»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2016

 

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

Автори:

 

Т.О. Плісак, канд. екон. наук., доц.;

У.М. Котенко, ст. викладач;

Л.О. Нетребчук, ст. викладач.

 

         Робочу програму виробничої практики обговорено і схвалено на засіданні кафедри банківської справи, протокол №8 від 24.11.2016 р.

 

Рецензент: Сушко Н.М., канд. екон. наук, доц.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

виробничої практики

 

освітній ступінь

«бакалавр»

галузь знань

07 «Менеджмент і адміністрування»

спеціальність

«Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація

«Банківська справа»

 

 

Автори:

 

ПЛІСАК Тетяна Олександрівна,

КОТЕНКО Уляна Михайлівна,

НЕТРЕБЧУК Лариса Олександрівна.

 

 

 

 

 

Редактор

Комп’ютерна верстка

 

 

Підп. до друку            Формат             Папір письм.

Ризографія. Ум. друк. арк.    Ум. фарбо-відб.

Обл.-вид. арк. Тираж 30 пр. Зам.

Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ.

 

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19

ВСТУП

 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» та «Стандартом вищої освіти КНТЕУ» невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації є практична підготовка студентів, яка передбачає впровадження в освітній процес системи поетапного нарощування рівня професійних знань та практичних навичок. Зміст практики визначається вимогами, що висуваються освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця. Вона повинна відповідати освітньо-професійній програмі підготовки фахівця з фінансів, банківської справи та страхування, а також враховувати специфіку банківських установ, в яких працюватиме випускник після закінчення навчання.

Робочу програму виробничої практики розроблено з урахуванням «Положення про проведення практики студентів Київського національного торговельно-економічного університету», «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», наказів та рішень МОН України щодо організації практики студентів. Крім того, організація проходження практики студентів регламентується «Правилами внутрішнього розпорядку», «Положенням про систему оцінювання успішності навчання здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» у КНТЕУ», «Положенням про організацію освітнього процесу в КНТЕУ», «Методичними рекомендаціями щодо розробки програм та робочих програм практики».

Робоча програма виробничої практики складена відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» з галузі знань 07 «Менеджмент та адміністрування», спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації «Банківська справа». Згідно навчального плану підготовки студентів денної форми навчання виробнича практика передбачена у VІІІ семестрі протягом 4 тижнів, за планами заочної форми навчання практика відбувається у Х сесії протягом 3 тижнів, за планами заочної скороченої форми навчання у VІ сесії протягом 3 тижнів.

Робоча програма є навчально-методичним документом, що визначає загальні питання організації, змісту і порядку проходження та підведення підсумків виробничої практики студентів ОС «бакалавр» денної та заочної форм навчання, згідно з яким розраховується навчальне навантаження і регламентується робота керівників практики від кафедри та студентів упродовж періоду її проходження.

Робоча програма виробничої практики містить такі розділи:

1. Мета, завдання та результати практики, її місце в освітньому процесі.

2. Зміст практики.

3. Індивідуальні завдання.

4. Список рекомендованих джерел.

 

1. Мета, завдання та результати виробничої практики, її місце в освітньому процесі

Метою виробничої практики є формування у студентів на базі знань, що одержані під час вивчення теоретичних курсів, професійних умінь і навичок у сфері діяльності банківських установ; поглиблення та закріплення у них теоретичних знань перш за все з банківських операцій, обліку, аналізу та банківських технологій і менеджменту; опанування студентами сучасними прийомами, методами та знаряддями праці в області їх майбутньої професії; набуття необхідних практичних навичок самостійної роботи в умовах сталої та несталої банківської системи, закріплення потреби систематичного поновлювати своїх знань та творчого їх застосовувати в практичній діяльності.

У процесі проходження виробничої практики студент повинен навчитися вирішувати типові задачі, які притаманні видам діяльності відповідно до посад, що може займати випускник вищого навчального закладу – бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.

Головні завдання виробничої практики:

 • визначити організаційну форму банківської установи та зробити висновки щодо мети, завдань її діяльності та побудови управлінських і технологічних процесів;
 • вивчити технологію проведення окремих банківських операцій;
 • оцінити ефективність діяльності банківської установи та визначити шляхи її підвищення;
 • оцінити ефективність взаємодії банку з регулятивними органами.

Зміст виробничої практики враховує набуті студентами знання з таких навчальних дисциплін: «Банківські операції», «Фінансовий облік у банках», «Аналіз діяльності банку», «Банківська система», «Інформаційні системи і технології у банківській сфері», «Платіжні системи», «Звітність комерційного банку», «Навчальний банк».

Практика студентів проводиться у провідних банківських установах, а також у Національному банку України.

Об’єктами практики виступають банківські установи (як головні офіси, так і відокремлені підрозділи), що здійснюють діяльність у відповідності з діючим законодавством і відповідають вимогам програми, з якими університетом укладені договори про співробітництво та договори про проведення практики.

Розподіл студентів за базами виробничої практики та переддипломної практики проводиться кафедрою банківської справи разом з Центром розвитку кар’єри і оформлюється наказом ректора.

У разі якщо студент, що навчається на заочній формі навчання, має досвід роботи (працює/працював) у банківській установі на відповідній посаді фахового спрямування і може документально це підтвердити, він звільняється від проходження практики.

Перед початком проходження виробничої практики університет забезпечує студента такими документами:

- робочою програмою виробничої практики,

- календарним графіком проходження виробничої практики,

- щоденником виробничої практики,

- індивідуальним завданням.

Під час практики студент повинен суворо виконувати прийняті в установах банків правила охорони праці і протипожежної безпеки. Важливого значення має і дотриманням вимог банківської безпеки. Про все це студент повинен бути повідомлений до початку проходження практики відповідальною особою банку. Крім того, перед початком практики керівник практики від університету здійснює попередній (вступний) інструктаж з охорони праці, про що робиться відповідний запис з обов’язковим проставляння підпису студента в Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів, слухачів.

Результатом виробничої практики є захист завдань з робочої програми виробничої практики та індивідуального завдання. Захист виробничої практики проходить у формі заліку. Керівнику практики від університету студент повинен надати заповнений щоденник, окремі матеріали/записи щодо виконання завдань та відгук-характеристику керівника від установи банку. У щоденнику повинні бути зроблені відмітки про дати прибуття на практику та вибуття з практики, призначення відповідальної особи банку за організацію проходження практики студентом, його підписи, скріплені печаткою. Хід виконання завдань з практики повинен фіксуватись відповідними записами у щоденнику у розділі «Робочі записи» та підтверджуватись підписом відповідальної особи функціонального підрозділу банку. У відгуку-характеристиці повинно бути відображено, як студент виконав програму практики, його відношення до роботи, ступінь самостійності виконання завдань, а також виставлено оцінку з практики за 100-бальною шкалою. Без наявності правильно оформленого щоденника практика не зараховується. Максимальна кількість балів, яку може одержати студент за виробничу практику – 100.

 

2. Зміст практики

У процесі проходження виробничої практики студент повинен навчитися вирішувати типові задачі, що притаманні видам діяльності відповідно до посад, які може займати випускник вищого навчального закладу – бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування: начальник управління; начальник планово-економічного відділу; начальник фінансового відділу; начальник функціонального підрозділу; головний касир; фахівець з фінансово-економічної безпеки; фахівець з корпоративного управління; менеджер (управитель) із грошового посередництва; менеджер (управитель) із фінансового лізингу; менеджер (управитель) із надання кредитів; менеджер (управитель) із фінансового посередництва; професіонал з торгівлі цінними паперами; відповідальний працівник банку; аналітик з інвестицій, аналітик з кредитування; економіст, економіст з фінансової роботи, консультант з економічних питань.

Зміст завдань з практики залежить від об’єкту проходження практики – установа банку чи Національний банк України. Зміст завдань з виробничої практики, що відбувається в установах банків, наведено у табл.1. Якщо практика відбувається в Національному банку України, вона здійснюється за окремою програмою, затвердженою на засіданні кафедри.

Таблиця 1

Зміст завдань з практики та розподіл годин на їх виконання

Назва завдання

Зміст завдання

Кількість годин на виконання завдання студентами

денної

форми навчання

заочної

форми навчання

Оформлення студентів для проходження практики згідно внутрішньої процедури банку

1

1

1.Ознайомлення з організаційними засадами діяльності банку

Ознайомитися з історією виникнення банку та викласти основні етапи його розвитку. Визначити рейтинги банку.

1

-

Визначити організаційно-правову форму банку, структуру власності, власників істотної участі (кінцевих бенефіціарів)

1

0,5

Опрацювати статут банку та зробити висновок щодо мети та завдань діяльності банку.

1

0,5

Викласти структуру управління банком та форми взаємодії його головного офісу з регіональними установами. Ознайомитись із керівництвом банку (Правлінням, Наглядовою радою тощо)

1,5

1

Проаналізувати організаційну структуру банку, визначити тип структури та підпорядкованість підрозділів і посадових осіб.

2

1

Загальна кількість годин на завдання

6,5

2,5

2.Ознайомлення з переліком послуг банку та умовами їх надання

Проаналізувати банківські послуги, що надаються приватним особам, корпоративним клієнтам, малому та середньому бізнесу, банкам-контрагентам. Порівняти умови їх надання та тарифи відносно інших банків.

3

0,5

Визначити чи застосовує банк надання послуг електронними каналами. Якщо так, то проаналізувати зручність та доступність таких послуг для клієнтів банку, а також назви програмних продуктів.

2,5

-

З’ясувати чи функціонує у банку кол (контакт) -центр? Які його функції? Проаналізувати якість його роботи.

2

1

Загальна кількість годин на завдання

7,5

1,5

3. Ознайомлення з організацією обліково-операційної роботи банку

Вивчити порядок організації обліково-операційної роботи в банку та програмні продукти, що застосовуються при здійсненні обліку банківських операцій.

1,5

0,5

Ознайомитись з обліковою політикою банку

2

1

Ознайомитись з порядком відкриття та ведення аналітичних рахунків у банку

2

1

Ознайомитись з внутрішнім Планом рахунків банку

2

1

Загальна кількість годин на завдання

7,5

3,5

 1. Отримання практичних навичок з проведення касових операцій

Ознайомитись з організацією діяльності та розташуванням приміщень касового підрозділу. Навести основні види обладнання робочого місця касира. Визначити чи створені у банку умови щодо забезпечення збереження цінностей?

3

2

Визначити перелік операцій, що здійснюються в касі банку. Заповнити первинні касові документи. Врахувати особливості оформлення касових операцій у післяопераційний час. Вказати основні помилки, які роблять клієнти під час оформлення касових документів.

4

3

Ознайомитись з документообігом по прибуткових і видаткових касових операціях, порядком їх контролю. Схематично зобразити послідовність дій персоналу банку та оформити документально будь-яку касову операцію.

3

2

Дізнатись чи надає банк в оренду депозитну комірку, проаналізувати тарифи на цю послугу, умови надання комірки та чи застосовує банк додаткові вимоги (наприклад, страхування).

2

1

Проаналізувати порядок здійснення валюто-обмінних операцій через касу банку. Дізнатися про наявність мережі обмінних пунктів банку. Проаналізувати тарифну політику банку за даними операціями.

3,5

2,5

Ознайомитись, з системами переказу коштів фізичних осіб, що використовує банк. Оформити документально операцію переказу коштів фізичною особою за кордон. Зазначити, які обмеження та інші особливості супроводжують операції даного виду. Розрахувати розмір комісії по даній операції, використовуючи тарифи банку.

3

1

Ознайомитись з процедурою інкасаторського обслуговування потоків готівкових цінностей клієнтів та банку. Ознайомитись з правилами забезпечення безпеки співробітників банку при здійсненні інкасації. Дізнатися про періодичність інкасації банкоматів банком.

4

1

Загальна кількість годин на завдання

22,5

16,5

5. Отримання практичних навичок з проведення розрахункових операцій

Ознайомитись з технологією здійснення розрахункових операцій у банку. Які підрозділи приймають участь у здійсненні розрахункових операцій? Які пункти містить договір на розрахункове (розрахунково-касове) обслуговування клієнтів банком? Проаналізувати пакет розрахункових послуг, що пропонуються клієнтам на умовах дистанційного обслуговування. Яку модель роботи в системі електронних платежів (СЕП) використовує банк?

7,5

5,5

Навести заповнені власноруч платіжні документи (чек, вексель, платіжне доручення, меморіальний ордер, заява на акредитив тощо).

7,5

5,5

Дізнатися: членом яких платіжних систем є банк; який тип членства в системі (принципал / афіліат / агент); які види електронних платіжних засобів емітує банк, їх умови та тарифи на обслуговування; чи є у банка свій процесинговий центр (якщо ні, то послугами якого процесингового центру він користується).

3

3

Отримати практичні навички роботи адміністратором операційної зали (хол-менеджером).

15

10

Загальна кількість годин на завдання

30

24

6. Отримання практичних навичок з проведення депозитних операцій

Охарактеризувати особливості асортименту  депозитних продуктів банку. Чи здійснює банк емісію депозитних / ощадних сертифікатів? Визначити переваги депозитної політики банку.

3

2

Заповнити бланки договорів банківського рахунку для юридичної та фізичної особи. Вказати на відмінність умов цих договорів та чим вони обумовлені. Які пільги надає банк за цим договором?

7,5

6,5

Ознайомитись з технологічною картою надання строкових депозитних послуг банком. Вивчити порядок укладення та реалізації договору банківського вкладу. Ознайомитись з порядком оформлення, ведення та закриття строкового депозитного рахунку, порядком нарахування відсотків за депозитами.

12

10

Загальна кількість годин на завдання

22,5

18,5

7. Отримання практичних навичок з проведення кредитних операцій

Ознайомитись з технологічною картою здійснення кредитної операції у банку (на прикладі розповсюджених кредитних продуктів: споживчий кредит, автокредитування, іпотечне кредитування тощо).

7

6

Вивчити порядок розрахунку ефективної ставки за кредитами.

3

3

Проаналізувати оргструктуру та взаємозв’язки підрозділів, що надають кредитні послуги. Визначити функції кожного підрозділу та порядок узгодження рішень про надання кредитів клієнтам.

5

4

Набути практичні навички формування кредитної справи клієнта банку (фізичної та юридичної особи). Яка відмінність є між ними? Чи завжди дотримується персонал банку внутрішнього порядку оформлення кредитної справи?

7,5

6,5

Ознайомитись з методикою оцінювання кредитоспроможності позичальника (окремо юридичної та фізичної особи). Чи застосовується для оцінки кредитоспроможності позичальників спеціалізоване програмне забезпечення?

10

10

Дізнатися чи функціонує у банку окремий підрозділ по роботі з проблемними кредитами; які процедури застосовує банк до недобросовісних / неплатоспроможних позичальників. Визначити чи можна окремі функції підрозділу замінити «ботами»?

5

4

Загальна кількість годин на завдання

37,5

33,5

8. Отримання практичних навичок з проведення аналізу основних операцій банку

На основі даних банку проаналізувати загальний склад та структуру активів і пасивів банку, провести аналіз їх динаміки за 3 звітні періоди, а також фактори, що вплинули на зміну структури активних та пасивних операцій банку.

4,5

4,5

Проаналізувати обсяги та структуру кредитів у динаміці за три роки. Визначити та оцінити фактори, що обумовили зазначені тенденції. Чи відповідає це загальній тенденції у банківському секторі?

4,5

3,5

Провести аналіз якості кредитів банку. Визначити фактори, що вплинули на покращення / погіршення якості кредитів.

2,5

1,5

Оцінити обсяги, структуру та динаміку депозитів банку. Визначити та оцінити фактори, що обумовили зазначені тенденції.

4,5

3,5

Визначити структуру капіталу та за рахунок яких джерел відбулося поповнення капіталу банку за останній звітний період.

2,5

1,5

Розрахувати розмір регулятивного капіталу банку. Проаналізувати відповідність нормативів діяльності банку вимогам Національного банку України.

4

4

Загальна кількість годин на завдання

22,5

18,5

9. Набуття практичних навичок з використання інформації офіційного сайту банку

Оцінити інформаційне наповнення сайту банку та розробити пропозиції по його покращенню. Ознайомитись з квартальною та річною звітністю банку. Визначитись з відмінностями у поданні інформації у квартальній та річній звітності про діяльність банку.

15

11

Загальна кількість годин на завдання

15

11

10. Оцінити систему охорони праці в банку

Ознайомитись з:

 • структурою служби охорони праці або порядком призначення відповідального виконавця (наказами),
 • завданнями служби / відповідального виконавця з охорони праці,
 • організацією системи охорони праці,
 • плануванням заходів з охорони праці,
 • джерелами фінансування заходів,
 • навчанням з питань охорони праці.
 • веденням журналів інструктажів, інструкцій з охорони праці;
 • зразками звітів, складених про стан умов праці.

2,5

1,5

Охарактеризувати умови праці банківського персоналу.

 Ознайомитись з:

 • нормованими умовами праці для робочих місць (факторами мікроклімату, освітленості приміщень);
 • контролем умов праці та шкідливих чинників;
 • фізіологічними чинниками, що діють на працівників банку;
 • організацією режиму праці та відпочинку;
 • напруженістю праці банківських працівників та шляхами її зменшення.

2,5

0,5

Охарактеризувати та оцінити якість системи пожежної безпеки банківської установи. Провести короткий аналіз можливих місць і причин загорань і вибухів у приміщенні. Вибрати засоби пожежогасіння (первинні або автоматичні установки пожежогасіння), засоби пожежної сигналізації.

2,5

1,5

Загальна кількість годин на завдання

7,5

3,5

Разом

180

135

 

 

 

3. Індивідуальні завдання

Крім загальних 10 завдань, кожний студент-практикант виконує індивідуальне завдання. Останнє видає викладач кафедри (керівник практики від університету), виходячи із специфіки роботи підрозділу банку, за якими офіційно закріплений студент у банку.

Індивідуальне завдання включає ознайомлення з такими блоками питань:

1) організаційна побудова департаменту (управління, відділу), їхні функції та завдання;

2) методичне та інформаційне забезпечення управління процесами у відповідному структурному підрозділі;

3) підтримка операцій (процесів) у відповідному структурному підрозділі (модулі Систем автоматизації діяльності банку САБ);

4) перелік та опис технології проведення основних операцій у підрозділі (технологічні карти).

 

4. Список рекомендованих джерел

Рекомендовані інформаційні джерела складаються з нормативно-правової бази, основної, додаткової літератури, інтернет-джерел та типових внутрішніх інструкційно-методичних положень банків. Інструкції та інші методичні матеріали студенти отримують під час проходження практики від керівника практики від КНТЕУ та банку. Рекомендовані джерела студент повинен знайти та опрацювати самостійно.

 

  1. Нормативно-правова база
 1. Господарський кодекс України: Кодекс від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 2. Цивільний кодекс України: Кодекс від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 3. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 №514-VІ (зі змінами) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 4. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
 5. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 №2654-XII (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2654-12
 6. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України вiд 23.06.2005 №2704-IV (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2704-15
 7. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 №2346-ІІІ (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
 8. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 №480-ІV (зі змінами) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
 9. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України : затв. постановою Правл. Нац. банку України від 27.12.2007 № 481 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0048-08.
 10. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 14.02.2007 №45 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0181-07
 11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 №22 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04.
 12. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні: Постанова Правління НБУ від 01.06.2011 №174 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11.
 13. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: Затв. постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 №320 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06.
 14. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.
 15. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: Постанова Правління Національного банку України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України від 12.12.2002 №502 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03
 16. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368 (зі змінами) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01
 17. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України: Постанова Правління Національного Банку України від 24.10.2011 №373 (зі змінами) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11
 18. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 02.06.2009 №315 (зі змінами). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0315500-09.
 19. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 15.12.2004 №637. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05  
 20. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: Постанова Правління Національного банку України від 17.08.2012 №346. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12.
 21. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2003 №325 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0749-03
 22. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України: Постанова Правління Національного банку України від 30.12.1998 №566 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0056-99
 23. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Постанова Правління Національного банку України від 18.06.2003 №254. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0559-03
 24. Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників: Постанова Правління Національного банку України від 15.08.2016 №369 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0369500-16
 25. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням: Постанова Правління Національного банку України від 05.11.2014 №705 (зі змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14
 26. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Постанова Правління Національного банку України від 03.12.2003 №516 (зі змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03
 27. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: Постанова Правління НБУ від 25.01.2012 №23 (зі змінами, втрата чинності з 03.01.2017) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.
 28. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: Постанова Правління НБУ від 30.06.2016 №351 (вступає в силу з 03.01.2017) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16
 29. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту: Затв. постановою Правління НБУ від 10.05.2007 №168. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0541-07

 

4.2 Основні джерела

 1. Васюренко О.В. Банківські операції: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 311 с.
 2. Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / [А. М. Герасимович та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2006. - 600 с.
 3. Коцовська Р.Р. Банківські операції: Навч. посіб. /Р.Р. Коцовська. – К.: Знання, 2010. – 390 с.
 4. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності [Текст]: Навч.-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.

 

4.3 Додаткові джерела

 1. Банківські операції: Підручник /За ред. А.М. Мороза. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
 2. Банковское дело: Учебник /Под ред. Г.Н. Белоглазовой, П.П. Кроливецкой. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 592 с.
 3. Пиріг С.О. Платіжні системи [Текст]: навч. посібник / С.О. Пиріг. –К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.
 4. Савченко О., Борщ Н. Касові операції. – Харків: Фактор, 2001. – 240 с.
 5. Череп А.В. Банківські операції: Навч. посіб. /А.В. Череп. – К.: Кондор, 2008. – 410 с.
 6. Чмутова І.М. Аналіз банківської діяльності [Текст]: навч. посіб. / І. М. Чмутова, Ю. С. Тисячна. — Харків : ХНЕУ, 2012. – 307 с.
 7. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навчально-методичний посібник для самостійного вивч. дисциплін. – К.: КНЕУ, 2003. – 276 с. 

 

4.4 Інтернет-ресурси

 1. http://www.aub.org.ua – Інтернет-сайт Асоціації українських банків.
 2. http://www.bank.gov.ua – Інтернет-сайт Національного банку України.
 3. http://www.rada.gov.ua – Інтернет-сайт Верховної ради України.
 4. rada.gov.ua - портал Верховної ради України
 5. www.banki.ua – банківський портал
 6. www.prostobankir.com.ua – портал інформації про банківську діяльність
 7. сайти банків – об’єктів практики