Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Маркетинг КНЕУ

Варіант №1 (ММ-т.1-5)

 

 1. Поява концепції міжнародного маркетингу була зумовлена потребами

а) торговців у період середньовіччя;               б) буржуазії після Великої промислової революції;

в)  американських міжнародних компаній після Другої світової війни;

г) всі відповіді можна вважати вірними.

 

2. Словосполучення «міжнародний маркетинг» виникло

а) на початку ХХ століття;                         б) з другої половини 60-х років ХХ століття;

в) з початку 80-років ХХ століття;                        г) на початку ХХІ століття.

 

3. З точки зору міжнародного маркетингу глобальна компанія – це               а) ТНК;          

б) компанія, що працює у більшості країн світу;

в) компанія, що використовує концепцію глобального маркетингу;             

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;              д) вірними є відповіді б) та в).

 

4. Основними спільними рисами внутрішнього і міжнародного маркетингу є

а) складність розуміння дії соціально-культурних факторів;    

б) багатовекторність маркетингових цілей;         в) спільність маркетингових технологій;            

г) вірними є відповіді а) та б).;                              д) вірними є відповіді б) та в).

 

5. Дочірня компанія ТНК як одна з форм закордонних філій є

а) інкорпорованим підприємством;                                  б) неінкорпорованим підприємством;     

в) можливі обидва варіанти.

 

6. Індекс інтернаціоналізації являє собою

а) питому вагу зарубіжних філій у загальній кількості філій, що має ТНК;   

б) питому вагу обсягу закордонного виробництва у загальному виробництві компанії;   

в) питому вагу ПІІ у загальному обсязі інвестицій компанії;                          

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді б) та в).

 

7. Глобальна компанія, зокрема, має такі особливості маркетингової діяльності:

а) здійснюється стандартизація розподілення;                 б) створюється глобальний імідж товару;           

в) в різних країнах товари знаходяться на різних етапах життєвого циклу ;            

г) вірними є відповіді а) та б);                               д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

8. Економію на масштабах діяльності забезпечує

а) глобальний підхід до організації міжнародної маркетингової діяльності; 

б) диференційований підхід до організації міжнародної маркетингової діяльності;

в) можливі обидва варіанти залежно від обставин.

 

9. С Гареллі виділяє такі ідентифікаційні ознаки «глобальної економіки»:

а) орієнтованість на кінцевого національного споживача;      

б) більша питома вага глобальної економіки у ВНП;    

в) націленість на розв’язання проблем зайнятості та розв’язання соціальних проблем;      

г) вірними є відповіді а) та в).;                                          д) вірними є відповіді б) та в).

 

10. Якщо компанія має виробничі потужності на території власної країни, експортує свою продукцію за кордон і не має там своїх представництв, то вона в своїй діяльності використовує

а) експортний маркетинг;                                                  б) зовнішньоекономічний маркетинг;

в) внутрішній маркетинг;              

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                         д) вірними є відповіді а) та б).

 

 

11. Для ведення міжнародного бізнесу статичне маркетингове середовище є

      а) небезпечним;                    б) безперспективним;                      в) перспективним.

 

12. Якщо статистичні дані за три роки свідчили, що ринковий потенціал певної країни змінювався наступним чином 20013 р.- 15 млн.дол., 2014 р.- 20 млн.дол., 2015 р.- 26 млн.дол., то таке економічне середовище можна вважати                      

а) статичним;                        б) динамічним;                     в) турбулентним.

 

13. Галузева структура економіки країни визначає        а) ринковий потенціал країни;

б) товарну структуру попиту;                                           в) економічний стан країни

 

14. До чинників міжнародного економічного середовища відносяться                     

а) ВВП та темпи його змін; інфляція, курс валют, обсяги попиту і пропозиції; сальдо платіжного балансу;

б) товарна і географічна структура експорту та імпорту; інструменти регулювання міжнародної торгівлі;

в) обсяги і напрямки інвестиційної діяльності;

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                   д) вірними є лише а) і в).

 

15. На формування маркетингової товарної політики міжнародної фірми не впливає       

а) культура приймаючої країни;                      б) політична ситуація в країні;                  

в) рівень доходів споживачів;                          г) розподільча інфраструктура;                 

д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

16. Який елемент з перерахованих нижче відноситься до мікро середовища компанії?

а) посередники;              б) політика;               в) культура;               г) демографія.

 

17. SLEPT -  аналіз міжнародного маркетингового середовища рекомендується використовувати при дослідженні              

а) країн політично стабільних;                                          б) країн політично нестабільних;  

в) будь-яких країн незалежно від рівня їх політичної стабільності.

 

18. Для визначення політичного ризику міжнародної маркетингової діяльності необхідно вивчити:

а) політичні фактори приймаючої та власної країн;      

б) економічну ситуацію у приймаючій та власній країнах;                 

в) міжнародні політичні фактори;             г) вірними є всі вищезазначені варіанти;

д) вірними є лише а) і в).

 

19. Матеріальна культура країни не впливає                 

а) на маркетингову товарну політику іноземної компанії;       

б) на збутову політику іноземної компанії;                    

в) на комунікаційну політику іноземної компанії;                    

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;            

д) серед зазначених вище відсутня вірна відповідь.

 

20. За класифікацією Світового банку, якщо країна має дохід на душу населення

1 тис.дол., то вона відноситься до країн з

а) високим доходом;                                                           б) доходом середнього рівня;        

в) низьким доходом.           

 

 

 

 

Варіант №2 (ММ-т.1-5)

 

 1. Поява концепції міжнародного маркетингу була зумовлена

а) браком знань у міжнародних компаній щодо особливостей зарубіжних ринків;

б) потребами компаній, що виконували функції міжнародних посередників;

в) появою товарного виробництва по всіх країнах і регіонах світу;

г) всі відповіді можна вважати вірними;                   д) вірними є відповіді а) та б).

 

2. Транснаціональний і глобальний маркетинг базуються на однакових принципових засадах                                        а) так;                                                б) ні.

 

3. Перетворення підприємства «місцевої економіки» на компанію «глобальної економіки» відбувається у такій послідовності стадій інтернаціоналізації діяльності підприємства:      

а) імпорт - експорт - транснаціоналізація - глобалізація;          

б) спорадичний експорт – експортна експансія - розвиток зарубіжних філій - транснаціоналізація- глобалізація; 

в) спорадичний експорт- нестаб.експорт – експортна експансія - розвиток зарубіжних філій – консолідація із закордонним ринком - транснаціоналізація- глобалізація;                   

г) спорадичний експорт- нестаб.експорт – експортна експансія - розвиток зарубіжних філій - транснаціоналізація- глобалізація.

 

4. Основними відмінностями внутрішнього і міжнародного маркетингу є

а) відмінність наукових концепцій ринку;          б) багатовекторність маркетингових цілей;        

в) відмінність основних засад маркетингових технологій;                  

г) вірними є відповіді а) та б).;                              д) вірними є відповіді а) та в).

 

5. Асоційована компанія  ТНК як одна з форм закордонних філій є              

а) інкорпорованим підприємством;                                  б) неінкорпорованим підприємством;     

в) можливі обидва варіанти.

 

6. Індекс інтернаціоналізації ТНК розраховується як середнє значення з

а) обсягів ПІІ, зарубіжних продажів, зарубіжних активів;       

б) питомої ваги зарубіжних продажів, зарубіжних активів, чисельності закордонного персоналу;          

в) питомої ваги зарубіжних продажів, зарубіжних активів, ПІІ;                    

г) вірними є відповіді а) та в);                               д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

7. Глобальна компанія, зокрема,  має такі особливості маркетингу:

а) налагоджується стандартизоване виробництво;        

б) потреби та вимоги споживачів відрізняються по країнах та регіонах світу;         

в) в різних країнах товари знаходяться на різних етапах життєвого циклу ;            

г) вірними є відповіді б) та в);                               д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

8. Виникнення наукової концепції міжнародного маркетингу відбувалося на основі узагальнення досвіду міжнародної маркетингової діяльності                           

а) експортерів;                                  б) ТНК;                      в) глобальних компаній.

 

9. Змістом експортної маркетингової діяльності є:

а) вибір адекватного зарубіжного ринку;

б) пристосування товару до вимог цільових ринків;     в) розвиток експортних каналів;              

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                         д) вірними є відповіді б) та в).

 

10. Особливістю імпортного маркетингу є                    

а) двостороння маркетингова діяльність;

б) відсутність необхідності вивчення закордонних ринків;                 

в) потреба у власних закордонних філіях.

 

11. В статичному маркетинговому середовищі для міжнародної фірми

а) є потенціал зростання;                      б) відсутній потенціал зростання;            

в) є перспектива розвитку;                   г) вірними є відповіді а) і в);                     

д) серед наведених вище вірна відповідь відсутня.

 

12. Сукупність економічних, політичних, соціально-культурних, технологічних факторів, що впливають на ведення міжнародного бізнесу відносяться до

а) макромаркетингового середовища;                  б) мікро маркетингового середовища;

в) глобального середовища;                                   г) економічного маркетингового середовища.

 

13. Привабливість зарубіжного ринку для ведення міжнародного бізнесу визначається факторами а) мікро середовища;                          б) макросередовища;          

в) вірними є всі вищенаведені відповіді.

 

14. Референтні групи є елементом                                    а) економічного середовища;        

б) соціально-культурного середовища;                в) політико-правового середовища.

 

15. Який підхід використовується у міжнародному маркетингу для класифікації країн – потенційних партнерів для міжнародного бізнесу за ступенем політичної стабільності та відкритості економіки                    а) критеріальний;                 б) порівняльний;                 

в) ідентифікаційний,                       г) матричний

           

16. До культурних факторів міжнародного маркетингового середовища відноситься         фактор

а) демографічних змін;                                           б) ставлення до власності;             

в) протекціонізму;                                                   г) рівень бідності.

 

17. Якщо Вам необхідно дослідити маркетингове макросередовище Іраку, то який підхід буде більш адекватним? 

а) PEST -  аналіз;                              б) SLEPT -  аналіз;                           в) SWOT – аналіз.

 

18. Для розробки стратегії зменшення політичного ризику при здійсненні міжнародної маркетингової діяльності необхідно знати:                       

а) фактори, що зумовлюють політичний ризик;            

б) рівень втрат при використанні тієї чи іншої стратегії виходу на ринок;

в) можливі засоби зовнішньої підтримки міжнародної діяльності;

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;             д) вірними є лише а) і б).

 

19. За класифікацією Світового банку країни, що мають доход на душу населення на рівні  $ 10000 дол. відносяться до категорії країн                   

а) з високим доходом;                                            

б) доходом середнього рівня;        

в) низьким доходом.           

 

20. Рівень грамотності та освіти в приймаючій країни не має суттєвого значення для міжнародної компанії при розробці

а) товарної політики;                      

б) збутової політики;          

в) комунікаційної політики;

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;

д) серед зазначених вище відсутня вірна відповідь.

 

 

 

Варіант №3 (ММ-т.1-5)

 

1. Компанію називають глобальною, якщо вона

а) присутня в переважній більшості країн світу;

б) використовує стандартизований комплекс маркетингу;     

в) питома вага зарубіжних активів компанії наближується до 100%;            

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді а) та б).

 

2. Послідовність стадій інтернаціоналізації діяльності компанії –

а) експортна-зарубіжна-транснаціональна-глобальна;  

б) початкова-експортна-зарубіжна-транснаціональна-глобальна ;

в) латентна- початкова-експортна-зарубіжна-транснаціональна-глобальна;             

 

3. Розвиток наукової концепції міжнародного маркетингу відбувався на основі узагальнення досвіду міжнародної маркетингової діяльності

а) експортерів;                                  б) ТНК;                      в) глобальних компаній.

г) вірними є відповіді а) та б);                                           д) вірними є відповіді б) та в).

 

4. Основними відмінностями внутрішнього і міжнародного маркетингу є

а) відмінність наукових концепцій ринку;          б) багатовекторність маркетингових цілей;        

в) більші інформаційні потреби міжнародного менеджменту при міжнародному маркетингу;     

г) вірними є відповіді а) та б).;                              д) вірними є відповіді б) та в).

 

5. Які показники використовуються для оцінки масштабів міжнародної діяльності ТНК?

а) обсяг ПІІ та питома вага ПІІ в загальних інвестиціях компанії;     

б) обсяг зарубіжних активів та їх питома вага у сукупних активах компанії;          

в) чисельність закордонного персоналу;             

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді а) та б).

 

6. Глобальна компанія має такі особливості маркетингу:

а) виділяються багато ринків і багато сегментів;           

б) потреби та вимоги споживачів подібні по країнах та регіонах світу;        

в) в різних країнах товари знаходяться на різних етапах життєвого циклу ;            

г) вірними є відповіді а) та в);                               д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

7. Емпірично-інтуітивний етап розвитку міжнародного маркетингу - це етап

а) із сформованою науковою концепцією;           б) без сформованої наукової концепції ;

в) наукового оформлення міжнародного маркетингу.

 

8. Найвагомішою ознакою глобальної компанії є

а) стандартизація міжнародного маркетингового комплексу;

б) широта охоплення країн світу маркетинговою діяльністю;

в) наближення індексу транс націоналізації до 100%.

 

9. Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності при експорті включає:

а) інформацію щодо макро- та мікросередоща на цільових зарубіжних ринках;      

б) аналіз прибутковості по товарах і цільових ринках;

в) аналіз виробництва, продажу, дистрибуції;               

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                    

д) вірними є відповіді б) та в).

 

10. Міжнародна маркетингова діяльність імпортерів подібна до міжнародної маркетингової діяльності  експортерів

а) так;                                                б) ні.

 

 

11. В динамічному маркетинговому середовищі міжнародна фірма

а) може  легко передбачити свій майбутній розвиток;

б) не може оцінити перспективи зростання;

в) з великою ймовірністю зіштовхнеться з непередбаченими обставинами.

 

12. До чинників іноземного мікро середовища не відноситься           

а) конкуренція;                                                             

б) стан економіки країни;                    

в) закони, прийняті вищим органом державної влади країни;      

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                  

д) вірними є лише б) і в).

 

13. Регіональне міжнародне маркетингове середовище складається з чинників, що діють у сукупності країн

а) певного географічного регіону;                 

б) що знаходяться на різних континентах, але подібних за низкою ознак;          

в) вірними є всі вищенаведені відповіді.

 

14. Розподіл ділових культур на моно активні, полі активні та реактивні здійснюється за критерієм

а) мови;          б) організації часу;               в) системи цінностей;          г) сприйняття змін.

 

15. До матеріальної культури відносяться                      

а) система цінностей та релігія;    

б) мова та освіта;                                                     в) звичаї та правила поведінки;                

г) всі вищезазначені елементи;                              д) жодний із вищезазначених елементів. 

 

16. PEST -  аналіз міжнародного маркетингового середовища передбачає дослідження

а) макросередовища ;                    б) мікро середовища;              в) глобального середовища.

 

17. Фактор можливості терактів в країні відноситься до                      

а) економічного середовища;                                

б) політичного середовища;      

в) соціально-культурного.

 

18. Міжнародний маркетолог має знати культуру приймаючої країни для того, щоб         

а) ідентифікувати культурні фактори, що є специфічними для приймаючої країни;

б) виявити подібність у культурах приймаючої і власної країни;                   

в) розробити адаптовану маркетингову програму для приймаючої країни;  

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;

д) вірними є лише а) і в).

 

19. За класифікацією Світового банку країни, що мають доход на душу населення більше 14000 дол. відносяться до категорії країн з                

а) високим доходом;                                                          

б) доходом середнього рівня;        

в) низьким доходом.           

 

20. За шкалою лінійної активності арабські країни відносяться до категорії            

а) моно активних;                б) полі активних;                 в) реактивних.

 

 

 

 

Варіант №4 (ММ-т.1-5)

 

1. Сутність порівняльного маркетингу полягала у        

а) вивченні особливостей бізнес-середовищ різних країн;             

б) розробці рекомендацій щодо пристосування маркетингової діяльності компаній до особливостей  країн;                   в) порівнянні бізнес-середовищ різних країн між собою;         

г) всі відповіді можна вважати вірними;                   д) вірними є відповіді а) та б).

 

2. Транснаціональний маркетинг базується на              

а) відмінностях поведінки зарубіжних споживачів та бізнес-середовищ в різних країнах; 

б) подібності поведінки зарубіжних споживачів та бізнес-середовищ в різних країнах;     

в) порівняльному маркетингу;       г) вірними є відповіді а) та в);        д) вірними є відповіді б) та в).

 

3. В умовах глобальної конкуренції об’єктами міжнародного маркетингового впливу є:

а) споживачі;                        б) конкуренти;                      в) макромаркетингове середовище;

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                         д) вірними є відповіді а) та б).

 

4. Основними відмінностями внутрішнього і міжнародного маркетингу є

а) відмінність наукових концепцій бізнес-середовища;             б) різні інструменти маркетингу;  

в) більші інформаційні потреби міжнародного менеджменту при міжнародному маркетингу;     

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді б) та в).

 

5. При розрахунках індексу транс націоналізації до уваги беруться

а) питома вага зарубіжних продажів у сукупних продажах компанії;

б) питома вага зарубіжних активів у сукупних активах компанії;      

в) питома вага зарубіжного персоналу в загальній кількості працівників компанії;           

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді а) та б).

 

6. ТНК має такі особливості маркетингової діяльності:

а) виділяються багато ринків і багато сегментів;           

б) потреби та вимоги споживачів подібні по країнах та регіонах світу;        

в) в різних країнах товари знаходяться на різних етапах життєвого циклу ;            

г) вірними є відповіді а) та в);                               д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

7. Диференційований підхід до організації міжнародної маркетингової діяльності передбачає

а) пристосування міжн. маркетингового комплексу до потреб кожного національного ринку;   

б) стандартизацію просування продукції компанії;      в) врахування спільних потреб різних ринків;

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                         д) вірними є відповіді а) та в).

 

8. Для латентної стадії інтернаціоналізації діяльності компанії характерним є:

а) відсутність будь-яких форм зовнішньоекономічної діяльності;       

б) налагодження нерегулярного експорту;         

в) міжнародна конкуренція на національному ринку;              

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді а) та в).

 

9. Стратегія фірми –експортера ґрунтується на :

а) виділенні однорідних країн з подібними мовними, комерційними, інфраструктурними умовами;

б) виділенні багатьох сегментів в кожній цільовій країні ;

в) відсутності стандартизації комплексу маркетингу;              

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                    

д) вірними є відповіді б) та в).

 

10. В той час, коли компанії виробляють і продають свою продукцію тільки на внутрішньому ринку, вони не можуть бути суб’єктами міжнародного маркетингу

а) так;                                                б) ні.

 

11. Турбулентне маркетингове середовище створює для міжнародної фірми

а) сприятливі умови ведення міжнародного бізнесу;

б) небезпечні умови для ведення міжнародного бізнесу;

в) забезпечує довготривалий стабільний розвиток.

 

12. Інструменти зовнішньоторговельної політики держави відносяться до

а) макромаркетингового середовища;                  б) мікро маркетингового середовища;

в) глобального середовища;                                   г) множинно-національного середовища.

 

13. Наразі для ведення міжнародного бізнесу найбільш привабливими вважаються ринки          

а) розвинутих країн;                                      

 б) країн з високими темпами економічного зростання;

в) країн з перехідною економікою;               

 г) країн, що розвиваються.

 

14. При вивченні політико-правового середовища звертають увагу на

а) політичну ситуацію;                                           б) законодавчу базу;           

в) рівень економічного розвитку країни;

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;             д) вірними є лише а) і б).

 

15. Основною метою вивчення політико-правового середовища є                

а) вибір оптимальної стратегії виходу на зарубіжний ринок;                    

б) розробка адекватного комплексу маркетингу;      

в) визначення рівня політичного ризику;

г) розробка стратегії зменшення політичного ризику;                    

д) вірними є всі вищезазначені варіанти;                  

 е) вірними є лише в) і г).

 

16. PEST -  аналіз міжнародного маркетингового середовища рекомендується використовувати при дослідженні              

а) країн політично стабільних;                                         

б) країн політично нестабільних;  

в) будь-яких країн незалежно від рівня їх політичної стабільності.

 

17.  Маркетингове мікросередовище  приймаючої країни це              

а) сукупність економічних, політичних, соціально-культурних факторів, що впливають на маркетингову діяльність компанії в країні;                      

б) сукупність споживачів, конкурентів, посередників, постачальників тощо в даній країні;

в) сукупність глобальних чинників впливу.

 

18. Розвинуті країни та країни, що розвиваються мають                     

а) однакові матеріальні культури;                         б) мають різні матеріальні культури;        

в) вірними можуть бути обидві зазначені вище відповіді.

 

19. За темпами економічного зростання наразі більш привабливими для започаткування зарубіжного бізнесу є країни                                 а) розвинуті країни;                        

б) країни, що розвиваються з азійського регіону;                                  

в) країни, що розвиваються з регіону Південної Америки.      

 

20. За шкалою лінійної активності США відносяться до категорії     

а) моно активних;                      б) полі активних;                 в) реактивних.

 

 

Варіант №5 (ММ-т.1-5)

 

1. Регіональний напрямок порівняльного маркетингу полягає у дослідженні         

а) особливостей бізнес-середовищ різних країн світу;                    

б) систем розподілення та просування продукції в цільових країнах;

в) особливостей поведінки споживачів та сегментації ринку в країнах світу.

 

2. Глобальний підхід до організації міжнародної маркетингової діяльності базується на таких гіпотезах:

а) потреби споживачів в різних країнах стають все одноріднішими; 

б) споживачі в різних країнах готові відмовитися від специфічних характеристик товарів заради нижчої ціни;                                                  в) стандартизація обумовлює економію на масштабах;

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді а) та в).

 

3. Маркетингову діяльність фірми за межами національних кордонів власної країни незалежно від форми прийнято називати

а) міжнародним маркетингом;                   б) зовнішньоекономічним маркетингом; 

в) транснаціональним маркетингом;        г) глобальним маркетингом.

 

4.         Основними відмінностями внутрішнього і міжнародного маркетингу є

а) необхідність вивчення бізнес - середовища при міжнародному маркетингу;       

б) використання різних підходів при сегментації ринку;         

в) більша складність утримання частки ринку при міжнародному маркетингу;      

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді б) та в).

 

5. Індекс транс націоналізації розраховується як середнє значення з

а) обсягів ПІІ, зарубіжних продажів, зарубіжних активів;       

б) питомої ваги зарубіжних продажів, зарубіжних активів, чисельності закордонного персоналу;          

в) питомої ваги зарубіжних продажів, зарубіжних активів, ПІІ;                    

г) вірними є відповіді а) та в).;                                          д) вірними є відповіді б) та в).

 

6. Глобальна компанія має такі особливості маркетингової діяльності:

а) виділяються багато ринків і багато сегментів;           

б) потреби та вимоги споживачів подібні по країнах та регіонах світу;        

в) здійснюється стандартизація життєвого циклу товарів ;                 

г) вірними є відповіді б) та в);                               д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

7. Диференційований підхід до організації міжнародної маркетингової діяльності передбачає

а) пристосування міжн. маркетингового комплексу до потреб кожного національного ринку;   

б) стандартизацію просування продукції компанії; 

в) врахування відмінності потреб різних ринків;                      

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді а) та в).

 

8. Змістом початкової стадії інтернаціоналізації діяльності компанії є:

а) відсутність будь-яких форм зовнішньоекономічної діяльності;       

б) налагодження нерегулярного експорту;                      в) імпортування сировини, матеріалів;    

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді б) та в).

 

9. Зовнішньоекономічний маркетинг передбачає:                     а) відомість бренду компанії;

б) виділення універсальних сегментів в цільових країнах ;

в) стандартизацію комплексу маркетингу;                     

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді а) та б).

 

10. Концепція міжнародного маркетингу виникла ще за часів середньовіччя

а) так;                                                б) ні.

 

11. Який елемент з перерахованих нижче відноситься до мікро середовища компанії?

а) посередники;              б) політика;               в) культура;               г) демографія.

 

12. SLEPT -  аналіз міжнародного маркетингового середовища рекомендується використовувати при дослідженні              

а) країн політично стабільних;                                         

б) країн політично нестабільних;  

в) будь-яких країн незалежно від рівня їх політичної стабільності.

 

13. Для визначення політичного ризику міжнародної маркетингової діяльності необхідно вивчити:

а) політичні фактори приймаючої та власної країн;      

б) економічну ситуацію у приймаючій та власній країнах;                 

в) міжнародні політичні фактори;            

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;

д) вірними є лише а) і в).

 

14. Рівень грамотності та освіти в приймаючій країни не має суттєвого значення для міжнародної компанії при розробці

а) товарної політики;                       б) збутової політики;           в) комунікаційної політики;

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;

д) серед зазначених вище відсутня вірна відповідь.

 

15. За критерієм економічного зростання наразі найбільш привабливими є ринки  

а) розвинутих країн;                                                           б) країн, що розвиваються;

в) найменш розвинутих країн;                               г) країн СНД.           

 

16. Для ведення міжнародного бізнесу статичне маркетингове середовище є

      а) небезпечним;                    б) безперспективним;                      в) перспективним.

 

17. Якщо статистичні дані за три роки свідчили, що ринковий потенціал певної країни змінювався наступним чином 2005р.- 15 млн.дол., 2006р.- 20 млн.дол., 2007р.- 26 млн.дол., то таке економічне середовище можна вважати                      

а) статичним;                        б) динамічним;                     в) турбулентним.

 

18. Галузева структура економіки країни визначає       

а) ринковий потенціал країни;                  б) товарну структуру попиту;                                          

в) економічний стан країни

 

19. До чинників міжнародного економічного середовища відносяться                     

а) ВВП та темпи його змін; інфляція, курс валют, обсяги попиту і пропозиції; сальдо платіжного балансу;

б) товарна і географічна структура експорту та імпорту; інструменти регулювання міжнародної торгівлі;

в) обсяги і напрямки інвестиційної діяльності;

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                   д) вірними є лише а) і в).

 

20. На формування маркетингової товарної політики міжнародної фірми не впливає       

а) культура приймаючої країни;                      б) політична ситуація в країні;                  

в) рівень доходів споживачів;                          г) розподільча інфраструктура;                 

д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

 

 

Варіант №6 (ММ-т.1-5)

 

1. Функціональний напрямок порівняльного маркетингу полягає у дослідженні

а) особливостей бізнес-середовищ різних країн світу;                    

б) систем розподілення та просування продукції в цільових країнах;

в) управлінських функцій міжнародного менеджменту.

 

2. До зовнішньоекономічних правил конкурентного суспільства, сформульованих С.Гареллі, відносяться:                        а) соціально-економічні правила;                          б) управлінські правила;;   

в) інвестиційні правила;                                         г) вірними є всі вищенаведені відповіді;

д) жодна з вищенаведених відповідей не є правильною.

 

3. Важливим фактором успіху маркетингової діяльності фірми в зарубіжному середовищі є

а) позитивний досвід маркетингової діяльності у власній країні;       

б) інтенсивна конкуренція за зарубіжних ринках;          в) сприятливий інвестиційний клімат;    

г) вірними є відповіді а) та в).;                                          д) вірними є відповіді б) та в).

 

4. Основними спільними рисами внутрішнього і міжнародного маркетингу є

а) однакова ступінь необхідності дослідження соціально-культурних і політичних факторів;      

б) однакові підходи до сегментації ринку;           в) однаковість сутності попиту на продукцію;   

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;              д) вірними є відповіді б) та в).

 

5. При розрахунках індексу транс націоналізації до уваги не беруться

а) питома вага зарубіжних продажів у сукупних продажах компанії;

б) питома вага ПІІ у сукупних інвестиціях компанії;   

в) питома вага зарубіжного персоналу в загальній кількості працівників компанії;           

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді а) та б).

 

6. ТНК має такі особливості маркетингової діяльності:

а) виділяються багато ринків і багато сегментів;                        б) товари мають глобальну природу;       

в) розробляються конкурентні стратегії для кожного зарубіжного ринку ;               

г) вірними є відповіді а) та в);                               д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

7. Диференційований підхід до організації міжнародної маркетингової діяльності передбачає

а) пристосування міжн. маркетингового комплексу до потреб кожного національного ринку;   

б) адаптацію управлінської діяльності компанії до особливостей зарубіжних ринків;

в) врахування розбіжності потреб різних ринків;                      

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді а) та в).

 

8. Змістом експортної стадії інтернаціоналізації діяльності компанії є:

а) створення спільних підприємств на зарубіжних ринках;     

б) налагодження регулярного експорту;

в) відкриття на зарубіжних ринках збутових філій;                  

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді б) та в).

 

9. Транснаціональний маркетинг передбачає:

а) відомість бренду компанії;                             б) виділення багатьох сегментів в цільових країнах ;

в) стандартизацію комплексу маркетингу;                     

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді а) та б).

 

10. Чи мають глобальну природу маркетингові послуги?

а) так;                                                б) ні.

 

 

 

 

11. До культурних факторів міжнародного маркетингового середовища відноситься         фактор

а) демографічних змін;                                           б) ставлення до власності;             

в) протекціонізму;                                                    г) рівень бідності.

 

12. Якщо Вам необхідно дослідити маркетингове макросередовище Іраку, то який підхід буде більш адекватним? 

а) PEST -  аналіз;                              б) SLEPT -  аналіз;                           в) SWOT – аналіз.

 

13. Для розробки стратегії зменшення політичного ризику при здійсненні міжнародної маркетингової діяльності необхідно знати:                       

а) фактори, що зумовлюють політичний ризик;            

б) рівень втрат при використанні тієї чи іншої стратегії виходу на ринок;

в) можливі засоби зовнішньої підтримки міжнародної діяльності;

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;            

д) вірними є лише а) і б).

 

14. Які фактори належать до міжнародного економічного середовища?                   

а) мова, релігія, освіта;                                            б) політична ситуація, законодавство;;    

в) тарифне регулювання міжнародної торгівлі;  г) матеріальна культура.     

 

15. Матеріальна культура країни не впливає                 

а) на маркетингову товарну політику іноземної компанії;       

б) на збутову політику іноземної компанії;                    

в) на комунікаційну політику іноземної компанії;                    

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;            

д) серед зазначених вище відсутня вірна відповідь.

 

16. В статичному маркетинговому середовищі для міжнародної фірми

а) є потенціал зростання;                      б) відсутній потенціал зростання;            

в) є перспектива розвитку;                   г) вірними є відповіді а) і в);                     

д) серед наведених вище вірна відповідь відсутня.

 

17. Сукупність економічних, політичних, соціально-культурних, технологічних факторів, що впливають на ведення міжнародного бізнесу відносяться до

а)макромаркетингового середовища;                  

б) мікро маркетингового середовища;

в) глобального середовища;                                  

г) економічного маркетингового середовища.

 

18. Привабливість зарубіжного ринку для ведення міжнародного бізнесу визначається факторами а) мікро середовища;                          б) макросередовища;          

в) вірними є всі вищенаведені відповіді.

 

19. Референтні групи є елементом                                    а) економічного середовища;        

б) соціально-культурного середовища;                в) політико-правового середовища.

 

20. Який підхід використовується у міжнародному маркетингу для класифікації країн – потенційних партнерів для міжнародного бізнесу за ступенем політичної активності та відкритості економіки                     

а) критеріальний;                 б) порівняльний;      в) ідентифікаційний,           г) матричний

 

 

 

Варіант №7 (ММ-т.1-5)

 

 

1. В порівняльному маркетингу виділяються такі напрямки:              

а) функціональний;                   б) методологічний;              в) регіональний;      

г) всі відповіді вірні;                  д) вірними є відповіді а) та в).

 

2. С.Гареллі конкурентним називає суспільство, в якому

а) досягнуто динамічної рівноваги між створенням багатства та соціальною злагодою;    

б) доходи на душу населення перевищують прожитковий мінімум;  

в) економіка країни є висококонкурентною;                 

г) вірними є відповіді а) та в).;                                          д) вірними є відповіді б) та в).

 

3. Основними спільними рисами внутрішнього і міжнародного маркетингу є

а) універсальність наукової концепції ринку;    

б) універсальність наукової концепції бізнес-середовища;      

в) можливість вибору ринку та виходу з нього;            

г) вірними є відповіді а) та б).;                                          д) вірними є відповіді б) та в).

 

4. Основною відмінною рисою ТНК від експортерів і імпортерів є

а) багатонаціональний капітал компаній;                        б) здійснення ПІІ та закордонне виробництво;  

в) наявність у ТНК багатьох закордонних філій;                       

г) вірними є відповіді а) та б);                                           д) вірними є відповіді б) та в).

 

5. При розрахунках індексу транс націоналізації до уваги не беруться

а) питома вага зарубіжних продажів у сукупних продажах компанії;

б) питома вага ПІІ у сукупних інвестиціях компанії;   

в) питома вага обсягів прибутку від міжнародної діяльності компанії;                     

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді б) та в).

 

6. ТНК має такі особливості маркетингової діяльності:

а) стандартизація розподілення;    

б) розробляється стандартизований товар за меншою ціною;  

в) в різних країнах товари знаходяться на різних етапах життєвого циклу ;            

г) вірними є відповіді а) та б);                               д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

7. Глобальний підхід до організації міжнародної маркетингової діяльності передбачає

а) стандартизацію міжн. маркетингового комплексу для різних зарубіжних ринків;          

б) стандартизацію просування продукції компанії;      в) врахування спільних потреб різних ринків;

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                      д) вірними є відповіді а) та в).

 

8. Змістом зовнішньоекономічної стадії інтернаціоналізації діяльності компанії є:

а) створення виробничих потужностей на зарубіжних ринках;          

б) налагодження регулярного експорту;              в) відкриття на зарубіжних ринках збутових філій;

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;              д) вірними є відповіді б) та в).

 

9. Глобальний маркетинг передбачає:

а) відомість бренду компанії;

б) виділення багатьох сегментів в цільових країнах ;

в) глобальну стандартизацію комплексу маркетингу;              

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                    

д) вірними є відповіді а) та в).

 

10. Чи мають глобальну природу банківські послуги?

а) так;                                                б) ні.

 

11. PEST -  аналіз міжнародного маркетингового середовища передбачає дослідження

а) макросередовища ;                    б) мікро середовища;              в) глобального середовища.

 

12. Фактор можливості терактів в країні відноситься до                      

а) економічного середовища;                                

б) політичного середовища;      

в) соціально-культурного.

 

13. Міжнародний маркетолог має знати культуру приймаючої країни для того, щоб         

а) ідентифікувати культурні фактори, що є специфічними для приймаючої країни;

б) виявити подібність у культурах приймаючої і власної країни;                   

в) розробити адаптовану маркетингову програму для приймаючої країни;  

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;

д) вірними є лише а) і в).

 

14. За критерієм темпів економічного зростання наразі більш привабливими для міжнародної маркетингової діяльності є

а) розвинуті країни;                                               

б) країни, що розвиваються;          

в) країни з перехідною економікою.        

 

15. За шкалою лінійної активності арабські країни відносяться до категорії            

а) моно активних;                б) полі активних;                 в) реактивних.

 

16. В динамічному маркетинговому середовищі міжнародна фірма

а) може  легко передбачити свій майбутній розвиток;

б) не може оцінити перспективи зростання;

в) з великою ймовірністю зіштовхнеться з непередбаченими обставинами.

 

17. До чинників іноземного мікро середовища не відноситься           

а) конкуренція;                                                             

б) стан економіки країни;                    

в) закони, прийняті вищим органом державної влади країни;      

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                  

д) вірними є лише б) і в).

 

18. Регіональне міжнародне маркетингове середовище складається з чинників, що діють у сукупності країн

а) певного географічного регіону;                 

б) що знаходяться на різних континентах, але подібних за низкою ознак;          

в) вірними є всі вищенаведені відповіді.

 

19. Розподіл ділових культур на моно активні, полі активні та реактивні здійснюється за критерієм

а) мови;                      б) організації часу;               в) системи цінностей;          г) сприйняття змін.

 

20. До матеріальної культури відносяться                      

а) система цінностей та релігія;    

б) мова та освіта;                                                    

в) звичаї та правила поведінки;                

г) всі вищезазначені елементи;                             

д) жодний із вищезазначених елементів. 

 

 

Варіант №8 (ММ-т.1-5)

 

1. Сутності порівняльного маркетингу та міжнародного маркетингу           

а) співпадають;                          

б) різняться за регіональним охопленням світу;                  

в) різняться за повнотою охоплення функцій маркетингу.

 

2. С Гареллі виділяє такі ідентифікаційні ознаки «місцевої економіки»:

а) орієнтованість на кінцевого національного споживача;      

б) більша питома вага глобальної економіки у ВНП;    

в) націленість на розв’язання проблем зайнятості та розв’язання соціальних проблем;      

г) вірними є відповіді а) та в).;                                          д) вірними є відповіді б) та в).

 

3. Основними спільними рисами внутрішнього і міжнародного маркетингу є

а) універсальність наукової концепції ринку;    

б) багатовекторність маркетингових цілей;                     в) спільність маркетингових технологій;

г) вірними є відповіді а) та б).;                                          д) вірними є відповіді а) та в).

 

4. Відділення ТНК як одна з форм закордонної філії є               а) інкорпорованим підприємством;

б) неінкорпорованим підприємством;                                         в) можливі обидва варіанти.

 

5. При розрахунках індексу транснаціоналізації до уваги не беруться

а) питома вага обсягу закордонного виробництва у загальному виробництві компанії;    

б) питома вага ПІІ у сукупних інвестиціях компанії;   

в) питома вага обсягів прибутку від міжнародної діяльності компанії;                     

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді б) та в).

 

6. Глобальна компанія має такі особливості маркетингової діяльності:

а) здійснюється пристосування до національних каналів розподілу; 

б) потреби та вимоги споживачів відрізняються по країнах та регіонах світу;         

в) в різних країнах товари знаходяться на різних етапах життєвого циклу ;             

г) вірними є відповіді а) та в);                               д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

7. Якщо маркетингова діяльність компанії спрямована на внутрішній ринок власної країни, а у випадку надходження замовлення з-за кордону ця компанія експортує свою продукцію, то вона  використовує 

а) експортний маркетинг;       б) зовнішньоекономічний маркетинг;       в) внутрішній маркетинг;

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді а) та б).

 

8. Змістом транснаціоналізації діяльності компанії є:

а) створення виробничих підрозділів на зарубіжних ринках;  

б) експортна діяльність;                                          в) глибока інтеграція із зарубіжними ринками; 

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;              д) вірними є відповіді б) та в).

 

9. Глобальний підхід до організації міжнародної маркетингової діяльності не передбачає

а) стандартизацію міжн. маркетингового комплексу для різних зарубіжних ринків;          

б) адаптацію управлінської діяльності компанії до особливостей зарубіжних ринків;

в) врахування розбіжності потреб різних ринків;                      

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                     д) вірними є відповіді б) та в).

 

10. Чи вплинула вартість розробки високотехнологічного обладнання на виникнення глобального маркетингу?

а) так;                                                б) ні.

 

 

11. PEST -  аналіз міжнародного маркетингового середовища рекомендується використовувати при дослідженні              

а) країн політично стабільних;                                          б) країн політично нестабільних;  

в) будь-яких країн незалежно від рівня їх політичної стабільності.

 

12.  Маркетингове мікросередовище  приймаючої країни це              

а) сукупність економічних, політичних, соціально-культурних факторів, що впливають на маркетингову діяльність компанії в країні;                      

б) сукупність споживачів, конкурентів, посередників, постачальників тощо в даній країні;

в) сукупність глобальних чинників впливу.

 

13. Розвинуті країни та країни, що розвиваються мають                     

а) однакові матеріальні культури;                         б) мають різні матеріальні культури;        

в) вірними можуть бути обидві зазначені вище відповіді.

 

14. Міжнародна торгівля є складовою

а) економічного середовища;                                 б) політико-правового середовища;         

в) соціально-культурного середовища.    

 

15. За шкалою лінійної активності скандинавські країни відносяться до категорії  

а) моно активних;                      б) полі активних;                 в) реактивних.

 

16. Турбулентне маркетингове середовище створює для міжнародної фірми

а) сприятливі умови ведення міжнародного бізнесу;

б) небезпечні умови для ведення міжнародного бізнесу;

в) забезпечує довготривалий стабільний розвиток.

 

17. Інструменти зовнішньоторговельної політики держави відносяться до

а) макромаркетингового середовища;                  б) мікро маркетингового середовища;

в) глобального середовища;                                   г) множинно-національного середовища.

 

18. Наразі для ведення міжнародного бізнесу найбільш привабливими вважаються ринки          

а) розвинутих країн;                                      

 б) країн з високими темпами економічного зростання;

в) країн з перехідною економікою;               

 г) країн, що розвиваються.

 

19. При вивченні політико-правового середовища звертають увагу на

а) політичну ситуацію;                                          

б) законодавчу базу;           

в) рівень економічного розвитку країни;

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;            

д) вірними є лише а) і б).

 

20. Основною метою вивчення політико-правового середовища є                

а) вибір оптимальної стратегії виходу на зарубіжний ринок;                    

б) розробка адекватного комплексу маркетингу;      

в) визначення рівня політичного ризику;

г) розробка стратегії зменшення політичного ризику;                    

д) вірними є всі вищезазначені варіанти;                  

е) вірними є лише в) і г).

 

 

Варіант №9 (ММ-т.1-5)

 

1. Індекс інтернаціоналізації являє собою

а) питому вагу зарубіжних філій у загальній кількості філій, що має ТНК;   

б) питому вагу обсягу закордонного виробництва у загальному виробництві компанії;   

в) питому вагу ПІІ у загальному обсязі інвестицій компанії;                          

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                                    

д) вірними є відповіді б) та в).

 

2. Глобальна компанія, зокрема, має такі особливості маркетингової діяльності:

а) здійснюється стандартизація розподілення;                

б) створюється глобальний імідж товару;           

в) в різних країнах товари знаходяться на різних етапах життєвого циклу ;            

г) вірними є відповіді а) та б);                              

д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

3. Економію на масштабах діяльності забезпечує

а) глобальний підхід до організації міжнародної маркетингової діяльності; 

б) диференційований підхід до організації міжнародної маркетингової діяльності;

в) можливі обидва варіанти залежно від обставин.

 

4. С Гареллі виділяє такі ідентифікаційні ознаки «глобальної економіки»:

а) орієнтованість на кінцевого національного споживача;      

б) більша питома вага глобальної економіки у ВНП;    

в) націленість на розв’язання проблем зайнятості та розв’язання соціальних проблем;      

г) вірними є відповіді а) та в).;                                          д) вірними є відповіді б) та в).

 

5. Якщо компанія має виробничі потужності на території власної країни, експортує свою продукцію за кордон і не має там своїх представництв, то вона в своїй діяльності використовує                                                            а) експортний маркетинг;              

б) зовнішньоекономічний маркетинг;                  в) внутрішній маркетинг;              

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;              д) вірними є відповіді а) та б).

 

6. Поява концепції міжнародного маркетингу була зумовлена

а) браком знань у міжнародних компаній щодо особливостей зарубіжних ринків;

б) потребами компаній, що виконували функції міжнародних посередників;

в) появою товарного виробництва по всіх країнах і регіонах світу;

г) всі відповіді можна вважати вірними;                   д) вірними є відповіді а) та б).

 

7. Транснаціональний і глобальний маркетинг базуються на однакових принципових засадах                                        а) так;                                                б) ні.

 

8. Перетворення підприємства «місцевої економіки» на компанію «глобальної економіки» відбувається у такій послідовності стадій інтернаціоналізації діяльності підприємства:      

а) імпорт - експорт - транснаціоналізація - глобалізація;          

б) спорадичний експорт – експортна експансія - розвиток зарубіжних філій - транснаціоналізація- глобалізація; 

в) спорадичний експорт- нестаб.експорт – експортна експансія - розвиток зарубіжних філій – консолідація із закордонним ринком - транснаціоналізація- глобалізація;                   

г) спорадичний експорт- нестаб.експорт – експортна експансія - розвиток зарубіжних філій - транснаціоналізація- глобалізація.

 

 

 

9. Основними відмінностями внутрішнього і міжнародного маркетингу є

а) відмінність наукових концепцій ринку;          б) багатовекторність маркетингових цілей;

в) відмінність основних засад маркетингових технологій;                  

г) вірними є відповіді а) та б).;                              д) вірними є відповіді а) та в).

 

10. Асоційована компанія  ТНК як одна з форм закордонних філій є            

а) інкорпорованим підприємством;                                 

б) неінкорпорованим підприємством;                  в) можливі обидва варіанти.

 

11. PEST -  аналіз міжнародного маркетингового середовища передбачає дослідження

а) макросередовища ;                    б) мікро середовища;              в) глобального середовища.

 

12. Фактор можливості терактів в країні відноситься до                      

а) економічного середовища;            б) політичного середовища;      

в) соціально-культурного.

 

13. Міжнародний маркетолог має знати культуру приймаючої країни для того, щоб         

а) ідентифікувати культурні фактори, що є специфічними для приймаючої країни;

б) виявити подібність у культурах приймаючої і власної країни;                   

в) розробити адаптовану маркетингову програму для приймаючої країни;  

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;                         д) вірними є лише а) і в).

 

14. За класифікацією Світового банку країни, що мають доход на душу населення більше 14000 дол. відносяться до категорії країн з                

а) високим доходом;                                   б) доходом середнього рівня;         в) низьким доходом.           

 

15. За шкалою лінійної активності арабські країни відносяться до категорії            

а) моно активних;                б) полі активних;                 в) реактивних.

 

16. В статичному маркетинговому середовищі для міжнародної фірми

а) є потенціал зростання;                      б) відсутній потенціал зростання;            

в) є перспектива розвитку;                   г) вірними є відповіді а) і в);                     

д) серед наведених вище вірна відповідь відсутня.

 

17. Сукупність економічних, політичних, соціально-культурних, технологічних факторів, що впливають на ведення міжнародного бізнесу відносяться до

а) макромаркетингового середовища;      б) мікро маркетингового середовища;

в) глобального середовища;                       г) економічного маркетингового середовища.

 

18. Привабливість зарубіжного ринку для ведення міжнародного бізнесу визначається факторами        

а) мікро середовища;           б) макросередовища;          

в) вірними є всі вищенаведені відповіді.

 

19. Референтні групи є елементом                                    а) економічного середовища;        

б) соціально-культурного середовища;                в) політико-правового середовища.

 

20. Який підхід використовується у міжнародному маркетингу для класифікації країн – потенційних партнерів для міжнародного бізнесу за ступенем політичної стабільності та відкритості економіки                    а) критеріальний;                 б) порівняльний;                 

в) ідентифікаційний,                       г) матричний

 

 

Варіант №10 (ММ-т.1-5)

 

1. Для ведення міжнародного бізнесу статичне маркетингове середовище є

      а) небезпечним;                    б) безперспективним;                      в) перспективним.

 

2. Якщо статистичні дані за три роки свідчили, що ринковий потенціал певної країни змінювався наступним чином 2005р.- 15 млн.дол., 2006р.- 20 млн.дол., 2007р.- 26 млн.дол., то таке економічне середовище можна вважати                      

а) статичним;                        б) динамічним;                     в) турбулентним.

 

3. Галузева структура економіки країни визначає          а) ринковий потенціал країни;

б) товарну структуру попиту;                                           в) економічний стан країни

 

4. До чинників міжнародного економічного середовища відносяться                       

а) ВВП та темпи його змін; інфляція, курс валют, обсяги попиту і пропозиції; сальдо платіжного балансу;

б) товарна і географічна структура експорту та імпорту; інструменти регулювання міжнародної торгівлі;

в) обсяги і напрямки інвестиційної діяльності;

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                   д) вірними є лише а) і в).

 

5. На формування маркетингової товарної політики міжнародної фірми не впливає         

а) культура приймаючої країни;                      б) політична ситуація в країні;                  

в) рівень доходів споживачів;                          г) розподільча інфраструктура;                 

д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

6. Компанію називають глобальною, якщо вона

а) присутня в переважній більшості країн світу;

б) використовує стандартизований комплекс маркетингу;     

в) питома вага зарубіжних активів компанії наближується до 100%;            

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                         д) вірними є відповіді а) та б).

 

7. Послідовність стадій інтернаціоналізації діяльності компанії –

а) експортна-зарубіжна-транснаціональна-глобальна;  

б) початкова-експортна-зарубіжна-транснаціональна-глобальна ;

в) латентна- початкова-експортна-зарубіжна-транснаціональна-глобальна;             

 

8. Розвиток наукової концепції міжнародного маркетингу відбувався на основі узагальнення досвіду міжнародної маркетингової діяльності

а) експортерів;                                  б) ТНК;                      в) глобальних компаній.

г) вірними є відповіді а) та б);                                           д) вірними є відповіді б) та в).

 

9. Основними відмінностями внутрішнього і міжнародного маркетингу є

а) відмінність наукових концепцій ринку;          б) багатовекторність маркетингових цілей;

в) більші інформаційні потреби міжнародного менеджменту при міжнародному маркетингу;     

г) вірними є відповіді а) та б).;                              д) вірними є відповіді б) та в).

 

10. Які показники використовуються для оцінки масштабів міжнародної діяльності ТНК?

а) обсяг ПІІ та питома вага ПІІ в загальних інвестиціях компанії;     

б) обсяг зарубіжних активів та їх питома вага у сукупних активах компанії;          

в) чисельність закордонного персоналу;             

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;              д) вірними є відповіді а) та б).

 

 

11. PEST -  аналіз міжнародного маркетингового середовища рекомендується використовувати при дослідженні              

а) країн політично стабільних;                                         

б) країн політично нестабільних;  

в) будь-яких країн незалежно від рівня їх політичної стабільності.

 

12.  Маркетингове мікросередовище  приймаючої країни це              

а) сукупність економічних, політичних, соціально-культурних факторів, що впливають на маркетингову діяльність компанії в країні;                      

б) сукупність споживачів, конкурентів, посередників, постачальників тощо в даній країні;

в) сукупність глобальних чинників впливу.

 

13. Розвинуті країни та країни, що розвиваються мають                     

а) однакові матеріальні культури;                         б) мають різні матеріальні культури;        

в) вірними можуть бути обидві зазначені вище відповіді.

 

14. За темпами економічного зростання наразі більш привабливими для започаткування зарубіжного бізнесу є країни                                 а) розвинуті країни;                        

б) країни, що розвиваються з азійського регіону;                                  

в) країни, що розвиваються з регіону Південної Америки.      

 

15. За шкалою лінійної активності США відносяться до категорії     

а) моно активних;                      б) полі активних;                 в) реактивних.

 

16. До культурних факторів міжнародного маркетингового середовища відноситься         фактор

а) демографічних змін;                                           б) ставлення до власності;             

в) протекціонізму;                                                    г) рівень бідності.

 

17. Фактор можливості терактів в країні відноситься до                      

а) економічного середовища;         б) політичного середовища;    в) соціально-культурного.

 

18. Для розробки стратегії зменшення політичного ризику при здійсненні міжнародної маркетингової діяльності необхідно знати:                       

а) фактори, що зумовлюють політичний ризик;            

б) рівень втрат при використанні тієї чи іншої стратегії виходу на ринок;

в) можливі засоби зовнішньої підтримки міжнародної діяльності;

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;            

д) вірними є лише а) і б).

 

19. Які фактори належать до міжнародного економічного середовища?                   

а) мова, релігія, освіта;                                            б) політична ситуація, законодавство;;    

в) тарифне регулювання міжнародної торгівлі;  г) матеріальна культура.     

 

20. Матеріальна культура країни не впливає                 

а) на маркетингову товарну політику іноземної компанії;       

б) на збутову політику іноземної компанії;                    

в) на комунікаційну політику іноземної компанії;                    

г) вірними є всі вищезазначені варіанти;            

д) серед зазначених вище відсутня вірна відповідь.

 

 

Варіант 1

Задача 1

Норми споживання хлібних продуктів, визначені споживчим кошиком, для працездатного населення країни – 133,7 кг на рік на одну особу, для пенсіонерів – 103,7 кг на рік на одну особу, для дітей – 84 кг на одну дитину. У країні Х машкає 30 млн.осіб, з яких 40 % - пенсіонери, 20 % - діти до 18 лет. Розрахувати потенційну місткість ринку хлібних виробів у країні Х у натуральному виразі.

 

 

Задача 2

Розрахуйте фактичну річну місткість ринку автомобілів в країні Х, якщо:

-        національне виробництво автомобілів становить 6 тис. шт.

-        імпорт автомобілів – 120 тис. шт.

-        експорт автомобілів – 1 тис. шт.

-        на початок року були відсутні запаси автомобілів.

-        обсяги нереалізованого товару  на кінець року становили 10 тис. шт.

 

 

 

Варіант 2

Задача 1

Визначити річну місткість ринку зубної пасти «Колгейт» в місті Х, якщо чисельність населення 2600 тис.осіб. В результаті опитування визначено, що 25% населення користуються даною маркою зубної пасти, 40% з них чистять зуби 1 раз на добу, 45% - два рази на добу і 15% - тричі на добу. Стандартна разова норма використання – 5г.

 

Задача 2

Річна місткість ринку холодильників в країні становить 200 тис.шт. Відомо, що у поточному році у країні вироблено 25 тис.холодильників. Експортовано 5 тис. На початок року у торгівельній мережі було 2 тис. холодильників, а на кінець року залишилося нереалізованими 10 тис. холодильників. Скільки холодильників було імпортовано у країну.

 

 

 

 

Варіант 3

 

Задача 1

Визначити річну місткість ринку цигарок «ZZZ» в країні Х у фізичному і грошовому вимірах, якщо чисельність населення 45 млн.осіб, частка міського населення складає 62%, сільського - 38%. Серед міського населення частка таких, що не палять, складає 47%, серед сільського – 56%. Середньодобова норма споживання на одну особу - 1 пачка. Вартість однієї пачки цигарок – 2 дол.

 

Задача 2

Визначте, якою буде річна місткість ринку кукурудзи в країні А у 2017 році, якщо відомі такі дані за 2016 рік:

-        валовий збір у країні А становив 25 млн.т;

-        імпортних поставок не було;

-        за рік  було експортовано кукурудзи в інші країни 17 млн.т;

-        на початок 2016 року залишався з попереднього року 1 млн.т;

-        залишки нереалізованої кукурудзи на кінець року становили 500 тис.т.

Крім  того, за  прогнозами  експертів  відомо, що місткість  ринку  у  2017 р.   у країні А може зрости на 2 % у порівнянні з 2016 роком.

 

 

 

 

Варіант 4

Задача 1

Розрахувати річну місткість ринку бензину у країні Х, якщо на обліку состоять 20 млн. автомобілів, кожний з яких у середньому споживає бензину марки А-95 220 л на місяць за период с травня до жовтня, і по 100 л на месяць у решту шість місяців. Згідно  даним статистики, кількість автомобілів на дорогах країни у період з жовтня до квітня зменьшується на 20 %.

 

Задача 2

Визначте, якою буде річна місткість ринку молока в країні А у 2017 році, якщо відомі такі дані за 2016 рік:

-        вироблено молока 3 млн.т;

-        імпортні поставки становили 500 тис.т;

-        за рік  було експортовано в інші країни 1 млн.т;

-        на початок 2016 року залишки товару з попереднього року були відсутні;

-        залишки нереалізованого товару на складах  на кінець року становили 1 тис.т.

Крім  того, за  прогнозами  експертів  відомо, що місткість  ринку  у  2017 р.   може зменшитись на 4 % у порівнянні з 2016 роком.

 

 

Варіант 5

Задача 1

Група засновників фірми планує виробляти жіноче та чоловіче взуття великих розмірів. Загальна кількість дорослих споживачів взуття складає 20 млн.осіб, серед яких 45% - чоловіки. Проведені дослідження свідчать, що взуття великих розмірів потребують 20% жінок та 25% чоловіків. Визначити місткість ринку взуття великих розмірів у фізичному і грошовому вимірах, зважаючи на те, що кожна жінка купує на рік дві пари взуття, а кожен чоловік – одну пару. Середня вартість пари жіночого взуття складає 900 гр.од., а чоловічого – 800 гр.од.

 

Задача 2

Розрахуйте фактичну місткість ринку автомобільних шин у поточному році в країні Х, якщо:

-        національне виробництво шин становить 30 тис. шт.

-        імпорт шин – 50 тис. шт.

-        експорт шин – 40 тис. шт.

-        обсяги нереалізованого товару (шин) за  минулий рік становлять 4 тис. шт.

-        на кінець року на складах і торговельній мережі залишків не очікується.

 

 

 

Варіант 6

Задача 1

Розрахуйте потенційну місткість ринку твердого сиру в країні К, якщо відомо, що чисельність населення становить 25 млн. осіб, а фізіологічні норми  споживання сиру на одну особу по групах представників різних вікових категорій представлені у таблиці.

                                                                                                 Таблиця

Фізіологічні норми споживання

сиру у розрахунку на одну особу

Вік, років

Частка населення, %

Норма споживання, кг

До 18

10

1,5

18-25

18

2,0

26-35

28

3,5

36-55

22

3,0

Після 55

22

2,1

 

100

 

 

Задача 2

Визначте, якою буде річна місткість ринку цукру в країні А у 2014 році, якщо відомі такі дані за 2013 рік:

  • країна не виробляє цукру;
  • імпортні поставки становлять 21,2 млн.т;
  • за рік  було реекспортовано в країни В та С 10,7 млн.т;
  • на початок 2013 року залишки товару були відсутні;
  • залишки нереалізованого товару на складах  на кінець року становили 2,5 тис.т.

Крім  того, за  прогнозами  експертів  відомо, що місткість  ринку  у  2014 р.   може зменшитись на 5 % у порівнянні з 2013 роком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 7

Задача 1

Визначити річну місткість ринку зубної пасти «Колгейт» в місті Х, якщо чисельність населення 26 млн.осіб. В результаті опитування визначено, що 40% населення користуються даною маркою зубної пасти, 50% з них чистять зуби 1 раз на добу, 40% - два рази на добу і 10% - тричі на добу. Стандартна разова норма використання – 5г.

 

 

Задача 2

Відомо, що у поточному році у країні вироблено 15 тис. пральних машин. Імпортовано у країну 100 тис. пральних машин. Реекспортовано 5 тис.  На початок року у торгівельній мережі було 2 тис. пральних машин, а на кінець року залишилося нереалізованими 10 тис. пральних машин. Розрахувати річну місткість ринку.

 

 

 

 

Варіант 8

Задача 1

Визначити річну місткість ринку цигарок «ZZZ» в країні Х у фізичному і грошовому вимірах, якщо чисельність населення 65 млн.осіб, частка міського населення складає 60%, сільського - 40%. Серед міського населення частка таких, що не палять, складає 60%, серед сільського – 45%. Середньодобова норма споживання на одну особу - 1 пачка. Вартість однієї пачки цигарок – 2 дол.

 

Задача 2

Розрахуйте фактичну місткість ринку автомобільних шин у поточному році в країні Х, якщо:

-        в країні шині не виробляються;

-        імпорт шин – 100 тис. шт.

-        реекспорт шин – 20 тис. шт.

-        обсяги нереалізованого товару (шин) за  минулий рік становлять 4 тис. шт.

-        на кінець року на складах і торговельній мережі залишків не очікується.

 

 

 

 

 

Варіант 9

Задача 1

Норми споживання хлібних продуктів, визначені споживчим кошиком, для працездатного населення країни – 150 кг на рік на одну особу, для пенсіонерів – 90 кг на рік на одну особу, для дітей – 80 кг на одну дитину. У країні Х машкає 40 млн.осіб, з яких 45 % - пенсіонери, 25 % - діти до 18 лет. Розрахувати потенційну місткість ринку хлібних виробів у країні Х у натуральному виразі.

 

 

Задача 2

Розрахуйте фактичну річну місткість ринку автомобілів в країні Х, якщо:

-        національне виробництво автомобілів становить 10 тис. шт.

-        імпорт автомобілів –200 тис. шт.

-        автомобілі не експортуються

-        на початок року були відсутні запаси автомобілів.

-        обсяги нереалізованого товару  на кінець року становили 20 тис. шт.

 

 

 

Варіант 10

Задача 1

Визначити річну місткість ринку зубної пасти «Колгейт» в місті Х, якщо чисельність населення 30 млн.осіб. В результаті опитування визначено, що 30% населення користуються даною маркою зубної пасти, 50% з них чистять зуби 1 раз на добу, 30% - два рази на добу і 20% - тричі на добу. Стандартна разова норма використання – 3г.

 

Задача 2

Річна місткість ринку холодильників в країні становить 100 тис.шт. Відомо, що у поточному році у країні вироблено 25 тис.холодильників. Експортовано 10 тис. На початок року у торгівельній мережі не було  холодильників, а на кінець року залишилося нереалізованими 1 тис. холодильників. Скільки холодильників було імпортовано у країну.