Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Маркетинг КНЕУ

Варіант №1 (ММ-т.10-13)

 

1. Диференційований маркетинговий комплекс передбачає, що                     

а) кожний елемент маркетингового комплексу не залежить від інших;

б) існує декілька маркетингових комплексів, кожний з яких пристосований до конкретного ринкового сегменту;

в) частина елементів комплексу маркетингу пристосовується до специфічних умов зарубіжних ринків, а решта елементів залишається стандартною.

 

2. Керівництво підприємства, що виробляє безалкогольні напої типу “cola”, прийняло рішення щодо започаткування  випуску напою із смаком охолодженого чаю. Який вид товарної політики використовує дане підприємство?

а) концентричну;                  б) горизонтальну;                 в) конгломератну.

 

3. Міжнародний маркетинговий комплекс може бути:

а) експортний, піонерний, ринкової новизни;  

б) концентричний, горизонтальний, конгломератний;

в) індивідуалізований, стандартизований, комбінований;         г) вірні відповіді а) та б).

 

4. Пошук нових сфер застосування товару відноситься до                    

а) концентричної товарної політики;                     б) товарної стратегії незмінності товару;  

в) конгломератної товарної політики;                   г) товарної стратегії адаптації.

 

5. Концепція «3С» вибору міжнародного каналу збуту передбачає використання в обґрунтуванні стратегії розподілення таких критеріїв:

а) capital – інвестиції, cost – витрати, control – контроль;

б) cost – витрати, control – контроль, coverage – охоплення;

в) cost – витрати, control – контроль, continuity – стабільність;

г) capital – інвестиції, cost – витрати, continuity – стабільність.

 

6. Основними стандартизованими критеріями вибору зарубіжного посередника є:

а) місцезнаходження, розмір штату працівників, особа керівника;

б) цілі і стратегії посередника, фінансовий стан, розмір фірми посередника, репутація;

в) існуюче і можливе охоплення ринку, досвід роботи, напрям спеціалізації, наявність необхідної матеріальної бази;                                        

г) вірними є а) і б);                д) вірними є б) і в).

 

7. На світовому ринку ціни на однакові товари різних виробників в один і той самий момент часу, як правило,                         а) можуть суттєво різнитися ;                                 б) однакові.

 

8. Реалізація цінової стратегії базується на використанні таких інструментів:             

а) встановлення стандартних чи змінних цін;                  б) використання залежності «ціна-якість»;

в) застосування округлених чи не округлених цін;          г) вірними є всі вищенаведені відповіді;   

д)  вірними є а), в).

 

9. До елементів комплексу просування не належать:

а) рекламні повідомлення;               б) зв’язки з громадськістю; 

в) стимулювання збуту;                   г) прямі продажі;                              д) виставки, ярмарки.

 

10. До методів комунікації групи BTL не відноситься:

а) демонстрація;        б) презентація;          в) традиційна реклама;                    г) дизайн упаковки; 

 

11. Методи міжнародних маркетингових комунікацій BTL

а) набувають все більшого поширення в міжнародній маркетинговій діяльності;                  

б) фактично не використовуються в міжнародній маркетинговій діяльності; 

в) використовуються лише на рівні держави для макромаркетингової діяльності.

 

12. Найбільш довгими (багатоступеневими) зазвичай є конфігурації каналів розподілення:

а) товарів народного споживання;             б) послуг;              в) виробничо-технічного призначення.

 

113. Певний курс дій виробника, спрямований на формування ефективного асортименту товарів для визначеного зарубіжного ринку – це                     а) міжнародна товарна політика;

б) міжнародна товарна стратегія;                           в) міжнародний маркетинговий комплекс.

 

14. Забезпечення зовнішньої відміни товару в очах споживача відноситься до товарної стратегії

а) незмінності товару;                      б) адаптації;               в) інновації;        г) симпліфікації.

 

15. Великим багатопродуктовим компаніям, що виробляють продукцію масового вжитку, доцільніше використовувати

а) продаж через великі посередницькі компанії;             

б) продаж через дрібні посередницькі компанії;  

в) прямий продаж кінцевим споживачам.

 

16. Компанія System Capital Management працює у декількох сферах бізнесу, зокрема, машинобудуванні, телекомунікаціях, банківській сфері, готельному бізнесі тощо. До якого типу відноситься товарна політика цієї компанії?

а) концентричної;                 б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

17. Маркетинговий прийом ціноутворення, коли супутні товари продаються дорожче, а основні товари реалізуються дешевше називається                                    а) “зняття вершків”;                         

б) проникнення на ринок;               в) “збиткового лідера”;         г) жодна відповідь не є вірною.

 

18. Дослідження кола обмежувачів в процесі ціноутворення полягає у вивченні                  

а) нормативних актів, що регулюють ціноутворення;                 б) впливу попиту на ціну;              

в) конкурентів.

 

19. Концепція «6С» вибору міжнародного каналу збуту ґрунтується на концепції «3С», а додатковими до неї є наступні критерії:

а) coverage – охоплення, continuity – стабільність, character – характер;

б) capital – інвестиції, character – характер, continuity – стабільність;

в) capital – інвестиції, character – характер, control – контроль.

 

20. Комбінований маркетинговий комплекс передбачає, що

а) кожний елемент маркетингового комплексу не залежить від інших;

б) існує декілька маркетингових комплексів, кожний з яких пристосований до конкретного ринкового сегменту;

в) частина елементів комплексу маркетингу пристосовується до специфічних умов зарубіжних ринків, а решта елементів залишається стандартною.

 

 

 

 

 

Варіант №2 (ММ-т.10-13)

 

1. Стандартизований маркетинговий комплекс передбачає, що

а) кожний елемент маркетингового комплексу є однаковим для всіх зарубіжних ринків;

б) існує декілька стандартних маркетингових комплексів, які використовуються в різних країнах світу;

в) частина елементів комплексу маркетингу пристосовується до специфічних умов зарубіжних ринків, а решта елементів залишається стандартною.

 

2. Компанія, що виробляє пральний порошок, вирішила додати до асортименту своєї продукції рідкий миючий засіб у пластикових пляшках. До якого типу відноситься товарна політика цієї компанії? а) концентричної;                     б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

3. Рішення стосовно товарної компоненти міжнародного маркетингового комплексу, спрямовані на визначення, в якому вигляді товари фірми продаватимуться на різних зарубіжних ринках, відносяться до                        

а) міжнародної товарної політики;

б) міжнародної товарної стратегії;             

в) міжнародного маркетингового комплексу.

 

4. Товарна стратегія «пошук покупця» базується на використанні                   

а) перепозиціювання товару;                                 б) горизонтальної товарної політики;       

в) теорії міжнародного життєвого циклу товару.

 

5. Міжнародна система розподілу товарів підприємства – це               

а) сукупність каналів розподілу товарів фірми від виробника до зарубіжних споживачів;                 

б) сукупність міжнародних посередників;            

в) серед наведених вище вірна відповідь відсутня.

 

6. До власних органів збуту компанії відносяться:

а) експортні організації, що спеціалізуються по продукту чи ринку, торгові будинки, експортні представники;

б) експортний відділ, повноважний представник фірми, закордонне представництво підприємства, закордонне відділення підприємства;

в) імпортні представники (агенти), імпортні оптові організації з генеральним представництвом або без нього;                                                                      г) вірними є б) і в).

 

7. При виході на новий зарубіжний ринок фірми іноді застосовують цінову стратегію “проникнення”, сутність якої полягає у встановленні           

а) високих цін;                   б) низьких цін;          в) цін, що врівноважують попит і пропозицію; 

г) серед наведених вище відсутня вища відповідь.

 

8. Встановлення ціни на основі пропозиції ґрунтується на вивченні              

а) цін та цінових стратегій конкурентів;                б) платіжоспроможного попиту;               

в) рівня витрат;                                                        г) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

9. До безпосередніх методів міжнародної маркетингової комунікації належать:

а) виставки, ярмарки, презентації, реклама;          б) виставки, ярмарки, презентації;

в) стимулювання продажу, дизайн товару, персональні продажі;

г) переговори, відрядження;                                   д) вірні відповіді б) та г).

 

10. Для просування своєї продукції фірма застосовує телевізійну рекламу. До якої групи відноситься такий метод  просування?              а) АTL;                       б) BTL;          

в) групи безпосередніх методів;                 г) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

 

11. До комплексу просування відносяться:                                   а) виставки та ярмарки;                  

б) міжнародні переговори;                                                 в) реклама;                

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                           д)  вірними є а), в).

 

12. Прямому каналу збуту товарів на зарубіжних ринках фірми віддають перевагу у тому випадку, коли                                                              а) продається технічно складна продукція;

б) переважають великі замовлення на поставку товару;            

в) переважають дрібні замовлення на поставку товару;

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                д) вірними є відповіді а) і б).

 

13. Теорія життєвого циклу товару в міжнародному маркетингу демонструє             

а) тенденції виробництва товарів фірми в різних країнах;                     

б)  різницю етапів життєвого циклу одного й того ж товару в різних країнах світу;              

в)  неможливість подовження ЖЦТ за рахунок перенесення виробництва в інші країни.

 

14. Перцепційна адаптація здійснюється шляхом           

а) пошуку нових сфер застосування товару;                    

б) пристосування до рівня технічної грамотності потенційних споживачів;              

в) пристосування до сприйняття товару потенційними споживачами;                      

г) забезпечення зовнішньої відміни товару в очах споживачів.

 

15. Підприємство, що  вирощує квіти у горщиках і продає їх через власні магазини та посередників, придбало цех із виробництва горщиків для квітів як для власних потреб, так і для продажу. До якого типу відноситься товарна політика цієї компанії?

а) концентричної;                 б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

16. До елементів міжнародної системи розподілу належать:                  а) реклама;                

б) зв’язки з громадськістю;              в) збутові посередники;                   г) виставки, ярмарки.

 

17. Якої цінової стратегії доцільно дотримуватись фірмі при виході на певний зарубіжний ринок, якщо на ньому велика конкуренція, попит еластичний по ціні?

а) “зняття вершків”;                          б) проникнення на ринок;               в) “збиткового лідера”;        

г) жодна відповідь не є вірною.

 

18. Ціна з наступною фіксацією – це ціна  , що встановлюється на товар        а) при укладанні міжнародного контракту та залишається незмінною протягом  усього терміну його дії;                    

б) при укладанні міжнародного контракту та змінюється у випадку виникнення певних умов, які були зафіксовані у контракті;

в) в ході виконання контракту, в якому визначені правила її фіксації.  

 

19. Недоліками реклами у міжнародному маркетингу можна вважати:

а) мала аудиторія;                             б) неможливість повторення;

в) низька якість;                                г) значні витрати на можливу адаптацію;

д) вірні відповіді в) та г).

 

20. Диференційованим називається маркетинговий комплекс, в якому          

а) всі елементи знаходяться на різних етапах життєвого циклу;

б) кожний елемент пристосовується до особливостей країни, в якому він застосовується;

в) товарна компонента однакова для всіх цільових країн, а решта елементів маркетингового комплексу адаптуються до специфіки цільових країн.

 

 

 

Варіант №3 (ММ-т.10-13)

 

1. Стандартизованим називається маркетинговий комплекс, в якому            

а) кожний елемент пристосовується до стандартів країни, в якому він застосовується;

б) всі його елементи в однаковий спосіб пристосовуються до всіх зарубіжних ринків;

в) товарна компонента і просування однакові для всіх країн, в який працює компанія, а решта елементів адаптуються до особливостей цих країн.

 

2. Компанія «Жилет» продає, леза для гоління, засоби для гоління та після гоління? До якого типу відноситься товарна політика цієї компанії?

а) концентричної;                 б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

3. Пристосування елементів комплексу маркетингу до кожного конкретного ринку призводить до а) збільшення обсягу продажу на даному ринку;     

б) підвищення собівартості продукції;                  

в) кращого задоволення потреб споживачів;

г) всіх вищезазначених наслідків;                          

д) вірними є б) та в).

 

4. До якого типу товарних стратегій відноситься стандартизація в адаптації ?

а) незмінності товару;                      б) адаптації;               в) інновації;             г) симпліфікації.

 

5. При побудові міжнародної системи розподілу продукції фірма має за мету            

а) мінімізувати збутові витрати;                  б) налагодити зарубіжне виробництво продукції;

в) максимізувати обсяги продажу;             г) вірними є всі вищенаведені відповіді;               

д) вірними є відповіді а) і в).

 

6. При прямому експорті продаж здійснюється через таких посередників:

а) вітчизняних брокерів, агентів по експорту, управляючих по експорту, власний експортний відділ;

б) закордонних торгових агентів, дистриб’юторів, філії, дочірні підприємства;                     

в) вірними є а) і б).

 

7. Цінова субстратегія глибокого проникнення на ринок, що базується на співвідношенні «ціна-якість», полягає у тому, що      у товару

а) якісь висока і ціна висока;   б) якість середня і ціна середня;    в) якість висока, а ціна середня.

 

8. Рішення щодо співвідношення цін компанії із цінами конкурентів відноситься до розробки        

а) міжнародної політики ціноутворення;              

б) міжнародної стратегії ціноутворення;               

в) обмежників.

 

9. Найбільшою гнучкістю серед елементів міжнародного promotional-mix характеризується:

а) реклама;                             б) стимулювання продажів;                                    в) персональні продажі;

г) зв’язки з громадськістю.

 

10. Який елемент не належить до комунікаційного процесу?               

а) джерело інформації;         

б) канали передачі інформації;       

в) кодування;                                   

г) декодування;                    

д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

11. До каналів розповсюдження інформації міжнародної фірми не відноситься                     

а) телебачення;                     б) журнали;               в) поштові розсилки;                        г) чутки;        

д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

12. Приватне підприємство налагодило пошиття чоловічих, жіночих та дитячих пижам. До якого типу відноситься товарна політика підприємства?

а) концентричної;                 б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

13. Яка міжнародна товарна стратегія забезпечує виробництво товару у великих обсягах і економію на ресурсах ?                  а) адаптація;             

б) розповсюдження товару у незмінному вигляді;          

в) створення нового товару.

 

14. Чи впливає імідж компанії на зарубіжному ринку на формування каналів збуту її продукції ?                             а) так;             б) ні.

 

15. Для побудови міжнародної системи розподілу продукції фірмі необхідно             

а) вивчити системи розподілу товарів в цільових країнах,                    

б) визначити конфігурацію каналів збуту;            

в) відібрати конкретних посередників;     

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                          

д) вірними є відповіді б) і в).

 

16. Перевагами зв’язків з громадськістю є:

а) викликає високий ступінь довіри;         

б) створює довгостроковий кредит довіри;

в) висока контрольованість;                      

г) вірними є відповіді а) та б);                    

д) вірними є відповіді а), б) та в).

 

17. Якщо фірма на продукцію низької якості встановлює середню ціну, тоді вона застосовує субстратегію                                                                                 

а) глибокого проникнення у ринок;          

б) підвищеної цінності, важливості товару;                     

в) «показного блиску».

 

18. За світову ціну приймається

а) середнє значення  цін на цю продукцію в різних регіонах світу;                                                     

б) максимальна з цін, встановлених на ринках різних континентів;                

в) мінімальна з цін, встановлених на ринках різних континентів;                               

г) серед наведених вище вірна відповідь відсутня.

 

19. Стратегія симпліфікації є складовою політики

а) розподілення;                    б) товарної;                в) просування;               г) цінової.

 

20. Комбінованим називається маркетинговий комплекс, в якому                  

а) стандартні елементи комплексу маркетингу комбінуються в різних пропорціях;   

б) в кожній країні, де працює компанія, застосовується комбінація різних маркетингових інструментів;

в) деякі елементи є стандартними для всіх країн, де працює компанія, а решта пристосовуються до особливостей кожної країни.

 

 

 

Варіант №4 (ММ-т.10-13)

 

1. Якщо підприємство продає на всіх зарубіжних ринках однакову продукцію, під однією товарною маркою, за однаковою ціною, інформує споживачів за допомогою однакових засобів комунікації,  для збуту застосовує однакові канали, то такий маркетинговий комплекс має назву            

а) стандартизованого;                      б) адаптованого;                   в) комбінованого.

 

2. Відомий дизайнер одягу працює не тільки у сфері моделювання та пошиття одягу, але й у ресторанному та готельному бізнесі. До якого типу відноситься товарна політика цього бізнесмена?              а) концентричної;                        б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

3. Розробляючи товарну політику для іноземної країни фірма має ознайомитись з такими інструментами регулювання зовнішньої торгівлі у цій країні:                  

а) рівнем митного обкладання;                        б) особливістю технічних стандартів;

в) кількісними обмеженнями;                           г) вірними є всі вищезазначені варіанти;

д) вірними є лише а) і б).

 

4. Вимушена адаптація передбачає                       

а) зміну фізичних характеристик деяких параметрів продукції згідно з вимогами споживачів, традиціями споживання тощо;               

б) зміну фізичних характеристик продукції у відповідності до міжнародних  стандартів та технічних норм тощо;                       

в) репозиціювання продукції на зарубіжному ринку;                  г) всі відповіді є вірними;    

д) вірними є лише а) і в).

 

5. Знання структури гуртової та роздрібної торгівлі в країні має найбільше значення для розробки а) товарної політики;                   б) цінової політики;                          в) розподільчої політики;    

г) комунікаційної політики фірми.

 

6. При реалізації товарів на зарубіжних ринках найдовше залишається адаптованим такий елемент маркетингового комплексу:

а) товар;                     б) канали розподілу;             в) ціна;                       г) просування.

 

7. На прийняття рішень щодо рівня ціни у міжнародному маркетингу впливають

а) ціни товарів-субститутів;                                    б) державне регулювання цін;

в) елементи комплексу маркетингу;          

г) адаптація товарів до специфіки закордонних ринків;             

д) вірними є всі вищенаведені відповіді;               е)  вірними є б), в) і г).

 

8. Яку цінову субстратегію відносно показників «ціна-якість» використовує компанія, якщо для  продукції високої якості встановлює середню ціну?

а) демонстративних цін;                                                     б) підвищеної ціни;              

в) глибокого проникнення у ринок;                                  г) пограбування.

 

9. Найвищим ступенем орієнтації на цільовий сегмент характеризується:       а) телебачення;

б) радіо;                      в) газети;        г) журнали;                д) розсилка рекламних матеріалів поштою.

 

10. Найбільший зв’язок із споживачем має такий елемент комунікації:             а) реклама;    

б) зв’язки з громадськістю;              в) персональний продаж;                г) стимулювання продажу; 

д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

 

 

11. Якщо фірма продає свою продукцію на зарубіжний ринок через зарубіжних  посередників, то вона використовує                        а) прямий канал збуту;                     б) непрямий канал збуту.

 

12. Вибір зарубіжного посередника має здійснюватися на основі критеріїв               

а) фінансового стану посередника;                        б) можливого охоплення ринку;               

в) наявності необхідної матеріальної бази;                        г) вірними є всі вищенаведені відповіді;   

д) вірними є відповіді б) і в).

 

13. Мерчендайзинг відноситься до                       

а) засобів комунікації BTL;                                      б) засобів комунікації АTL;             

в) не має ніякого відношення до просування.

 

14. Необхідна адаптація передбачає                     

а) зміну фізичних характеристик деяких параметрів продукції згідно з вимогами споживачів, традиціями споживання тощо;               

б) зміну фізичних характеристик продукції у відповідності до міжнародних  стандартів та технічних норм тощо;                       

в) симпліфікацію продукції на зарубіжному ринку;                      г) всі відповіді є вірними;

д) вірними є лише а) і в).

 

15. Вищий навчальний заклад, що надавав освітні послуги для клієнтів з середньою освітою, додав до свого асортименту послуги для клієнтів з вищою освітою для отримання другої вищої освіті та ступеня МВА. До якого типу відноситься товарна політика цього ВНЗ?               

а) концентричної;                 б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

16. При побудові міжнародного каналу розподілу необхідно:                а) визначити тип каналу;    

б) конфігурацію каналу;                                           в) вибрати учасників каналу;                     

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                д) вірними є відповіді б) і в).

 

17. Зміст стратегії ціноутворення  “зняття вершків”, полягає в тому, що

а) фірма призначає низьку ціну товару для того, щоб жодна інша фірма не спромоглася з нею конкурувати;           

б) фірма призначає ціну, що відповідає попиту і пропозиції;                 

в) фірма призначає помірну ціну;              

г) жодна з відповідей не відповідає стратегії “зняття вершків”.

 

18. Великим багатопродуктовим компаніям, що виробляють продукцію масового вжитку, доцільніше використовувати

а) продаж через великі посередницькі компанії;             

б) продаж через дрібні посередницькі компанії;  

в) прямий продаж кінцевим споживачам.

 

19. Сукупність дій виробника, завдяки яким забезпечується ефективна доставка товарів прямим чи опосередкованим шляхом кінцевим споживачам відноситься до міжнародної маркетингової        

а) товарної політики;                       б) цінової політики;                          в) розподільчої політики;    

г) комунікаційної політики.

 

20. Стандартизованим маркетинговим комплексом називають такий, у якому

а) товар, що продається на ринках різних країн, пристосований до технічних стандартів кожної країни;

б)  всі елементи пристосовані до відповідних стандартів кожної країни;

в) всі елементи маркетингового комплексу однакові для ринків різних країн.

 

 

 

 

Варіант №5 (ММ-т.10-13)

 

1. Диференційований маркетинговий комплекс передбачає, що                     

а) кожний елемент маркетингового комплексу не залежить від інших;

б) існує декілька маркетингових комплексів, кожний з яких пристосований до конкретного ринкового сегменту;

в) частина елементів комплексу маркетингу пристосовується до специфічних умов зарубіжних ринків, а решта елементів залишається стандартною.

 

2. Керівництво підприємства, що виробляє безалкогольні напої типу “cola”, прийняло рішення щодо започаткування  випуску напою із смаком охолодженого чаю. Який вид товарної політики використовує дане підприємство?

а) концентричну;                  б) горизонтальну;                 в) конгломератну.

 

3. Міжнародний маркетинговий комплекс може бути:

а) експортний, піонерний, ринкової новизни;  

б) концентричний, горизонтальний, конгломератний;

в) індивідуалізований, стандартизований, комбінований;         г) вірні відповіді а) та б).

 

4. Пошук нових сфер застосування товару відноситься до                    

а) концентричної товарної політики;                     б) товарної стратегії незмінності товару;  

в) конгломератної товарної політики;                   г) товарної стратегії адаптації.

 

5. При прямому експорті продаж здійснюється через таких посередників:

а) вітчизняних брокерів, агентів по експорту, управляючих по експорту, власний експортний відділ;

б) закордонних торгових агентів, дистриб’юторів, філії, дочірні підприємства;                     

в) вірними є а) і б).

 

6. Основними стандартизованими критеріями вибору зарубіжного посередника є:

а) місцезнаходження, розмір штату працівників, особа керівника;

б) цілі і стратегії посередника, фінансовий стан, розмір фірми посередника, репутація;

в) існуюче і можливе охоплення ринку, досвід роботи, напрям спеціалізації, наявність необхідної матеріальної бази;                                        

г) вірними є а) і б);                д) вірними є б) і в).

 

7. На світовому ринку ціни на однакові товари різних виробників в один і той самий момент часу, як правило,                         а) можуть суттєво різнитися ;                                 б) однакові.

 

8. Реалізація цінової стратегії базується на використанні таких інструментів:             

а) встановлення стандартних чи змінних цін;                  б) використання залежності «ціна-якість»;

в) застосування округлених чи не округлених цін;          г) вірними є всі вищенаведені відповіді;   

д)  вірними є а), в).

 

9. До елементів комплексу просування не належать:

а) рекламні повідомлення;               б) зв’язки з громадськістю; 

в) стимулювання збуту;                   г) прямі продажі;                              д) виставки, ярмарки.

 

10. У стратегії глобального маркетингу використовується диференційований маркетинговий комплекс                           а) так                          б) ні.   

 

11. Методи міжнародних маркетингових комунікацій BTL

а) набувають все більшого поширення в міжнародній маркетинговій діяльності;                  

б) фактично не використовуються в міжнародній маркетинговій діяльності; 

в) використовуються лише на рівні держави для макромаркетингової діяльності.

 

12. Найбільш довгими (багатоступеневими) зазвичай є конфігурації каналів розподілення:

а) товарів народного споживання;            

б) послуг;              

в) виробничо-технічного призначення.

 

13. Певний курс дій виробника, спрямований на формування ефективного асортименту товарів для визначеного зарубіжного ринку – це                     а) міжнародна товарна політика;

б) міжнародна товарна стратегія;                           в) міжнародний маркетинговий комплекс.

 

14. Забезпечення зовнішньої відміни товару в очах споживача відноситься до товарної стратегії

а) незмінності товару;                      б) адаптації;               в) інновації;        г) симпліфікації.

 

15. До методів комунікацій групи BTL відносяться:        

а) демонстрації та презентації;       

б) медіа-реклама;                 

в) дизайн упаковки;                        

г) вірні відповіді а) та в);                 

д) вірні відповіді а), б) та в).

 

16. Компанія System Capital Management працює у декількох сферах бізнесу, зокрема, машинобудуванні, телекомунікаціях, банківській сфері, готельному бізнесі тощо. До якого типу відноситься товарна політика цієї компанії?

а) концентричної;                 б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

17. Маркетинговий прийом ціноутворення, коли супутні товари продаються дорожче, а основні товари реалізуються дешевше називається                                    а) “зняття вершків”;                         

б) проникнення на ринок;               в) “збиткового лідера”;         г) жодна відповідь не є вірною.

 

18. Дослідження кола обмежувачів в процесі ціноутворення полягає у вивченні                  

а) нормативних актів, що регулюють ціноутворення;                

б) впливу попиту на ціну;              

в) конкурентів.

 

19. Концепція «6С» вибору міжнародного каналу збуту ґрунтується на концепції «3С», а додатковими до неї є наступні критерії:

а) coverage – охоплення, continuity – стабільність, character – характер;

б) capital – інвестиції, character – характер, continuity – стабільність;

в) capital – інвестиції, character – характер, control – контроль.

 

20. Комбінований маркетинговий комплекс передбачає, що

а) кожний елемент маркетингового комплексу не залежить від інших;

б) існує декілька маркетингових комплексів, кожний з яких пристосований до конкретного ринкового сегменту;

в) частина елементів комплексу маркетингу пристосовується до специфічних умов зарубіжних ринків, а решта елементів залишається стандартною.

 

 

Варіант №6 (ММ-т.10-13)

 

1. Стандартизований маркетинговий комплекс передбачає, що

а) кожний елемент маркетингового комплексу є однаковим для всіх зарубіжних ринків;

б) існує декілька стандартних маркетингових комплексів, які використовуються в різних країнах світу;

в) частина елементів комплексу маркетингу пристосовується до специфічних умов зарубіжних ринків, а решта елементів залишається стандартною.

 

2. Компанія, що виробляє пральний порошок, вирішила додати до асортименту своєї продукції рідкий миючий засіб у пластикових пляшках. До якого типу відноситься товарна політика цієї компанії? а) концентричної;                     б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

3. Рішення стосовно товарної компоненти міжнародного маркетингового комплексу, спрямовані на визначення, в якому вигляді товари фірми продаватимуться на різних зарубіжних ринках, відносяться до                         а) міжнародної товарної політики;

б) міжнародної товарної стратегії;              в) міжнародного маркетингового комплексу.

 

4. Товарна стратегія «пошук покупця» базується на використанні                   

а) перепозиціювання товару;                                 б) горизонтальної товарної політики;       

в) теорії міжнародного життєвого циклу товару.

 

5. Міжнародна система розподілу товарів підприємства – це               

а) сукупність каналів розподілу товарів фірми від виробника до зарубіжних споживачів;                

б) сукупність міжнародних посередників;            

в) серед наведених вище вірна відповідь відсутня.

 

6. До власних органів збуту компанії відносяться:

а) експортні організації, що спеціалізуються по продукту чи ринку, торгові будинки, експортні представники;

б) експортний відділ, повноважний представник фірми, закордонне представництво підприємства, закордонне відділення підприємства;

в) імпортні представники (агенти), імпортні оптові організації з генеральним представництвом або без нього;                                                                       г) вірними є б) і в).

 

7. При виході на новий зарубіжний ринок фірми іноді застосовують цінову стратегію “проникнення”, сутність якої полягає у встановленні           

а) високих цін;                   б) низьких цін;          в) цін, що врівноважують попит і пропозицію; 

г) серед наведених вище відсутня вища відповідь.

 

8. Встановлення ціни на основі пропозиції ґрунтується на вивченні              

а) цін та цінових стратегій конкурентів;                б) платіжоспроможного попиту;               

в) рівня витрат;                                                        г) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

9. До безпосередніх методів міжнародної маркетингової комунікації належать:

а) виставки, ярмарки, презентації, реклама;          б) виставки, ярмарки, презентації;

в) стимулювання продажу, дизайн товару, персональні продажі;

г) переговори, відрядження;                                   д) вірні відповіді б) та г).

 

10. Для просування своєї продукції фірма застосовує телевізійну рекламу. До якої групи відноситься такий метод  просування?              а) АTL;                       б) BTL;          

в) групи безпосередніх методів;                 г) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

 

 

11. Вірусний маркетинг відноситься до ВTL-комунікацій.

а) так                          б) ні.

 

12. Прямому каналу збуту товарів на зарубіжних ринках фірми віддають перевагу у тому випадку, коли                                                              а) продається технічно складна продукція;

б) переважають великі замовлення на поставку товару;            

в) переважають дрібні замовлення на поставку товару;

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                д) вірними є відповіді а) і б).

 

 

13. Теорія життєвого циклу товару в міжнародному маркетингу демонструє            

а) тенденції виробництва товарів фірми в різних країнах;                     

б)  різницю етапів життєвого циклу одного й того ж товару в різних країнах світу;              

в)  неможливість подовження ЖЦТ за рахунок перенесення виробництва в інші країни.

 

14. Перцепційна адаптація здійснюється шляхом           

а) пошуку нових сфер застосування товару;                    

б) пристосування до рівня технічної грамотності потенційних споживачів;              

в) пристосування до сприйняття товару потенційними споживачами;                      

г) забезпечення зовнішньої відміни товару в очах споживачів.

 

15. Основним ціноутворюючим фактором на світовому ринку сировинних товарів є кон′юнктура ринку.

а) так                          б) ні.

 

16. До елементів міжнародної системи розподілу належать:                  а) реклама;                

б) зв’язки з громадськістю;              в) збутові посередники;                   г) виставки, ярмарки.

 

17. Якої цінової стратегії доцільно дотримуватись фірмі при виході на певний зарубіжний ринок, якщо на ньому велика конкуренція, попит еластичний по ціні?

а) “зняття вершків”;                          б) проникнення на ринок;               в) “збиткового лідера”;        

г) жодна відповідь не є вірною.

 

18. Ціна з наступною фіксацією – це ціна  , що встановлюється на товар        а) при укладанні міжнародного контракту та залишається незмінною протягом  усього терміну його дії;                    

б) при укладанні міжнародного контракту та змінюється у випадку виникнення певних умов, які були зафіксовані у контракті;

в) в ході виконання контракту, в якому визначені правила її фіксації.  

 

19. Недоліками реклами у міжнародному маркетингу можна вважати:

а) мала аудиторія;                            

б) неможливість повторення;

в) низька якість;                               

г) значні витрати на можливу адаптацію;

д) вірні відповіді в) та г).

 

20. Диференційованим називається маркетинговий комплекс, в якому          

а) всі елементи знаходяться на різних етапах життєвого циклу;

б) кожний елемент пристосовується до особливостей країни, в якому він застосовується;

в) товарна компонента однакова для всіх цільових країн, а решта елементів маркетингового комплексу адаптуються до специфіки цільових країн.

 

 

Варіант №7 (ММ-т.10-13)

 

1. Стандартизованим називається маркетинговий комплекс, в якому            

а) кожний елемент пристосовується до стандартів країни, в якому він застосовується;

б) всі його елементи в однаковий спосіб пристосовуються до всіх зарубіжних ринків;

в) товарна компонента і просування однакові для всіх країн, в який працює компанія, а решта елементів адаптуються до особливостей цих країн.

 

2. Компанія «Жилет» продає, леза для гоління, засоби для гоління та після гоління? До якого типу відноситься товарна політика цієї компанії?

а) концентричної;                 б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

3. Пристосування елементів комплексу маркетингу до кожного конкретного ринку призводить до а) збільшення обсягу продажу на даному ринку;     

б) підвищення собівартості продукції;                  

в) кращого задоволення потреб споживачів;

г) всіх вищезазначених наслідків;                          

д) вірними є б) та в).

 

4. До якого типу товарних стратегій відноситься стандартизація в адаптації ?

а) незмінності товару;                      б) адаптації;               в) інновації;             г) симпліфікації.

 

5. При побудові міжнародної системи розподілу продукції фірма має за мету            

а) мінімізувати збутові витрати;                  б) налагодити зарубіжне виробництво продукції;

в) максимізувати обсяги продажу;             г) вірними є всі вищенаведені відповіді;               

д) вірними є відповіді а) і в).

 

6. При прямому експорті продаж здійснюється через таких посередників:

а) вітчизняних брокерів, агентів по експорту, управляючих по експорту, власний експортний відділ;

б) закордонних торгових агентів, дистриб’юторів, філії, дочірні підприємства;                     

в) вірними є а) і б).

 

7. Цінова субстратегія глибокого проникнення на ринок, що базується на співвідношенні «ціна-якість», полягає у тому, що      у товару

а) якісь висока і ціна висока;   б) якість середня і ціна середня;    в) якість висока, а ціна середня.

 

8. Рішення щодо співвідношення цін компанії із цінами конкурентів відноситься до розробки        

а) міжнародної політики ціноутворення;              

б) міжнародної стратегії ціноутворення;               

в) обмежників.

 

9. Найбільшою гнучкістю серед елементів міжнародного promotional-mix характеризується:

а) реклама;                             б) стимулювання продажів;                                    в) персональні продажі;

г) зв’язки з громадськістю.

 

10. Трансфертна ціна – це              

а) ціна товару, що підлягає прямому експорту;

б) ціна на продукцію, що постачається з одного підрозділу ТНК в інший, закордонний;      

в) ціна продажу продукції в іншу країну через закордонного посередника

 

 

11. До каналів розповсюдження інформації міжнародної фірми не відноситься                     

а) телебачення;                     б) журнали;               в) поштові розсилки;                        г) чутки;        

д) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

12. Яка міжнародна товарна стратегія забезпечує виробництво товару у великих обсягах і економію на ресурсах?                                                                 

а) адаптація;       б) розповсюдження товару у незмінному вигляді;       в) створення нового товару

 

13. Адаптація товару, зумовлена специфікою сприйняття символів, дизайну та кольору товару, називається:           

а) симпліфікацією;                                       б) необхідною адаптацією;

в) стандартизацією в адаптації;                  г) перцепційною адаптацією.

 

14. Цілями міжнародної системи розподілення товарів \ послуг є:       

а) мінімізація збутових витрат та максимізація обсягу продажу (збільшення ринкової частки);

б) контроль над ринком та стабільність збуту;      

в) підтримка престижу торгової марки та збільшення ринкової частки;                    

г) мінімізація збутових витрат та оптимізація кількості збутових посередників.

 

15. Для побудови міжнародної системи розподілу продукції фірмі необхідно             

а) вивчити системи розподілу товарів в цільових країнах,                    

б) визначити конфігурацію каналів збуту;            

в) відібрати конкретних посередників;     

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                          

д) вірними є відповіді б) і в).

 

16. Перевагами зв’язків з громадськістю є:

а) викликає високий ступінь довіри;         

б) створює довгостроковий кредит довіри;

в) висока контрольованість;                      

г) вірними є відповіді а) та б);                     д) вірними є відповіді а), б) та в).

 

17. Якщо фірма на продукцію низької якості встановлює середню ціну, тоді вона застосовує субстратегію                                                                                 

а) глибокого проникнення у ринок;           б) підвищеної цінності, важливості товару;                     

в) «показного блиску».

 

18. За світову ціну приймається

а) середнє значення  цін на цю продукцію в різних регіонах світу;                                                     

б) максимальна з цін, встановлених на ринках різних континентів;                

в) мінімальна з цін, встановлених на ринках різних континентів;                               

г) серед наведених вище вірна відповідь відсутня.

 

19. До якого типу товарних стратегій відноситься пошук нових сфер застосування товару ?

а) незмінності товару;                      б) адаптації;               в) інновації;         г) симпліфікації.

 

20. Комбінованим називається маркетинговий комплекс, в якому                  

а) стандартні елементи комплексу маркетингу комбінуються в різних пропорціях;   

б) в кожній країні, де працює компанія, застосовується комбінація різних маркетингових інструментів;

в) деякі елементи є стандартними для всіх країн, де працює компанія, а решта пристосовуються до особливостей кожної країни.

 

Варіант №8 (ММ-т.10-13)

 

1. Якщо підприємство продає на всіх зарубіжних ринках однакову продукцію, під однією товарною маркою, за однаковою ціною, інформує споживачів за допомогою однакових засобів комунікації,  для збуту застосовує однакові канали, то такий маркетинговий комплекс має назву            

а) стандартизованого;                      б) адаптованого;                   в) комбінованого.

 

2. Відомий дизайнер одягу працює не тільки у сфері моделювання та пошиття одягу, але й у ресторанному та готельному бізнесі. До якого типу відноситься товарна політика цього бізнесмена?              а) концентричної;                        б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

3. Розробляючи товарну політику для іншої країни фірма має ознайомитись з такими інструментами регулювання зовнішньої торгівлі у цій країні:                  

а) рівнем митного обкладання;                        б) особливістю технічних стандартів;

в) кількісними обмеженнями;                           г) вірними є всі вищезазначені варіанти;

д) вірними є лише а) і б).

 

4. Вимушена адаптація передбачає                       

а) зміну фізичних характеристик деяких параметрів продукції згідно з вимогами споживачів, традиціями споживання тощо;               

б) зміну фізичних характеристик продукції у відповідності до міжнародних  стандартів та технічних норм тощо;                       

в) репозиціювання продукції на зарубіжному ринку;                  г) всі відповіді є вірними;    

д) вірними є лише а) і в).

 

5. Знання структури гуртової та роздрібної торгівлі в країні має найбільше значення для розробки а) товарної політики;                   б) цінової політики;                          в) розподільчої політики;    

г) комунікаційної політики фірми.

 

6. При реалізації товарів на зарубіжних ринках найдовше залишається адаптованим такий елемент маркетингового комплексу:

а) товар;                     б) канали розподілу;             в) ціна;                       г) просування.

 

7. На прийняття рішень щодо рівня ціни у міжнародному маркетингу впливають

а) ціни товарів-субститутів;                                    б) державне регулювання цін;

в) елементи комплексу маркетингу;          

г) адаптація товарів до специфіки закордонних ринків;             

д) вірними є всі вищенаведені відповіді;               е)  вірними є б), в) і г).

 

8. Яку цінову субстратегію відносно показників «ціна-якість» використовує компанія, якщо для  продукції високої якості встановлює середню ціну?

а) демонстративних цін;                                                     б) підвищеної ціни;              

в) глибокого проникнення у ринок;                                  г) пограбування.

 

9. Найвищим ступенем орієнтації на цільовий сегмент характеризується:       а) телебачення;

б) радіо;                      в) газети;        г) журнали;                д) розсилка рекламних матеріалів поштою.

 

10. Стимулювання споживачів і торгівлі відноситься до методів ATL-комунікацій.

а) так                          б) ні.

 

 

11. Якщо фірма продає свою продукцію на зарубіжний ринок через зарубіжних  посередників, то вона використовує                        а) прямий канал збуту;                     б) непрямий канал збуту.

 

12. Вибір зарубіжного посередника має здійснюватися на основі критеріїв               

а) фінансового стану посередника;                        б) можливого охоплення ринку;               

в) наявності необхідної матеріальної бази;                        г) вірними є всі вищенаведені відповіді;   

д) вірними є відповіді б) і в).

 

13. Мерчендайзинг відноситься до                       

а) засобів комунікації BTL;                                     

б) засобів комунікації АTL;             

в) не має ніякого відношення до просування.

 

14. Необхідна адаптація передбачає                     

а) зміну фізичних характеристик деяких параметрів продукції згідно з вимогами споживачів, традиціями споживання тощо;               

б) зміну фізичних характеристик продукції у відповідності до міжнародних  стандартів та технічних норм тощо;                       

в) симпліфікацію продукції на зарубіжному ринку;                     

г) всі відповіді є вірними;

д) вірними є лише а) і в).

 

15. Вищий навчальний заклад, що надавав освітні послуги для клієнтів з середньою освітою, додав до свого асортименту послуги для клієнтів з вищою освітою для отримання другої вищої освіті та ступеня МВА. До якого типу відноситься товарна політика цього ВНЗ?               

а) концентричної;                 б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

16. При побудові міжнародного каналу розподілу необхідно:                а) визначити тип каналу;    

б) конфігурацію каналу;                                           в) вибрати учасників каналу;                     

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;                д) вірними є відповіді б) і в).

 

17. Зміст стратегії ціноутворення  “зняття вершків”, полягає в тому, що

а) фірма призначає низьку ціну товару для того, щоб жодна інша фірма не спромоглася з нею конкурувати;           

б) фірма призначає ціну, що відповідає попиту і пропозиції;                 

в) фірма призначає помірну ціну;              

г) жодна з відповідей не відповідає стратегії “зняття вершків”.

 

18. Яку цінову субстратегію відносно показників «ціна-якість» використовує компанія, якщо для  продукції середньої якості встановлює високу ціну?

а) демонстративних цін;                                                    

б) підвищеної ціни;              

в) глибокого проникнення у ринок;                                 

г) пограбування.

 

19. Сукупність дій виробника, завдяки яким забезпечується ефективна доставка товарів прямим чи опосередкованим шляхом кінцевим споживачам відноситься до міжнародної маркетингової        

а) товарної політики;                       б) цінової політики;                          в) розподільчої політики;    

г) комунікаційної політики.

 

20. Якщо підприємство продає на всіх зарубіжних ринках однакову продукцію, під однією товарною маркою, за однаковою ціною, і при цьому інформує споживачів з використанням різних засобів комунікації і для збуту застосовує ті канали, які найкраще розвинуті у країні, то такий маркетинговий комплекс має назву                      

а) стандартизованого;                      б) адаптованого;                   в) комбінованого.

Варіант №9 (ММ-т.10-13)

 

1. Диференційований маркетинговий комплекс передбачає, що                     

а) кожний елемент маркетингового комплексу не залежить від інших;

б) існує декілька маркетингових комплексів, кожний з яких пристосований до конкретного ринкового сегменту;

в) частина елементів комплексу маркетингу пристосовується до специфічних умов зарубіжних ринків, а решта елементів залишається стандартною.

 

2. Основними стандартизованими критеріями вибору зарубіжного посередника є:

а) місцезнаходження, розмір штату працівників, особа керівника;

б) цілі і стратегії посередника, фінансовий стан, розмір фірми посередника, репутація;

в) існуюче і можливе охоплення ринку, досвід роботи, напрям спеціалізації, наявність необхідної матеріальної бази;                                        

г) вірними є а) і б);               

д) вірними є б) і в).

 

3. Міжнародний маркетинговий комплекс може бути:

а) експортний, піонерний, ринкової новизни;  

б) концентричний, горизонтальний, конгломератний;

в) індивідуалізований, стандартизований, комбінований;        

г) вірні відповіді а) та б).

 

4. Пошук нових сфер застосування товару відноситься до                    

а) концентричної товарної політики;                     б) товарної стратегії незмінності товару;  

в) конгломератної товарної політики;                   г) товарної стратегії адаптації.

 

5. Концепція «3С» вибору міжнародного каналу збуту передбачає використання в обґрунтуванні стратегії розподілення таких критеріїв:

а) capital – інвестиції, cost – витрати, control – контроль;

б) cost – витрати, control – контроль, coverage – охоплення;

в) cost – витрати, control – контроль, continuity – стабільність;

г) capital – інвестиції, cost – витрати, continuity – стабільність.

 

6. Використання диференційованого маркетингового комплексу дозволяє скоротити витрати на маркетинг.

а) так                          б) ні.

 

7. На світовому ринку ціни на однакові товари різних виробників в один і той самий момент часу, як правило,                         а) можуть суттєво різнитися ;                                 б) однакові.

 

8. Реалізація цінової стратегії базується на використанні таких інструментів:             

а) встановлення стандартних чи змінних цін;                  б) використання залежності «ціна-якість»;

в) застосування округлених чи не округлених цін;          г) вірними є всі вищенаведені відповіді;   

д)  вірними є а), в).

 

9. До елементів комплексу просування не належать:

а) рекламні повідомлення;               б) зв’язки з громадськістю; 

в) стимулювання збуту;                   г) прямі продажі;                              д) виставки, ярмарки.

 

10. До методів комунікації групи BTL не відноситься:

а) демонстрація;        б) презентація;          в) традиційна реклама;                    г) дизайн упаковки; 

11. Методи міжнародних маркетингових комунікацій BTL

а) набувають все більшого поширення в міжнародній маркетинговій діяльності;                  

б) фактично не використовуються в міжнародній маркетинговій діяльності; 

в) використовуються лише на рівні держави для макромаркетингової діяльності.

 

12. Найбільш довгими (багатоступеневими) зазвичай є конфігурації каналів розподілення:

а) товарів народного споживання;            

б) послуг;              

в) виробничо-технічного призначення.

 

13. Певний курс дій виробника, спрямований на формування ефективного асортименту товарів для визначеного зарубіжного ринку – це                    

а) міжнародна товарна політика;

б) міжнародна товарна стратегія;                          

в) міжнародний маркетинговий комплекс.

 

14. Забезпечення зовнішньої відміни товару в очах споживача відноситься до товарної стратегії

а) незмінності товару;                     

б) адаптації;              

в) інновації;       

г) симпліфікації.

 

15. Реклама у пресі, на радіо і телебаченні відноситься до методів ATL-комунікацій.

а) так                          б) ні.

 

16. Компанія System Capital Management працює у декількох сферах бізнесу, зокрема, машинобудуванні, телекомунікаціях, банківській сфері, готельному бізнесі тощо. До якого типу відноситься товарна політика цієї компанії?

а) концентричної;                 б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

17. Маркетинговий прийом ціноутворення, коли супутні товари продаються дорожче, а основні товари реалізуються дешевше називається                                   

а) “зняття вершків”;                          б) проникнення на ринок;              

в) “збиткового лідера”;                     г) жодна відповідь не є вірною.

 

18. Дослідження кола обмежувачів в процесі ціноутворення полягає у вивченні                  

а) нормативних актів, що регулюють ціноутворення;                

б) впливу попиту на ціну;              

в) конкурентів.

 

19. Найкоротший канал збуту називається

а) дистрибютерським продажем;   б) прямим продажем;           в) ефективним продажем;

 

20. Комбінований маркетинговий комплекс передбачає, що

а) кожний елемент маркетингового комплексу не залежить від інших;

б) існує декілька маркетингових комплексів, кожний з яких пристосований до конкретного ринкового сегменту;

в) частина елементів комплексу маркетингу пристосовується до специфічних умов зарубіжних ринків, а решта елементів залишається стандартною.

 

 

 

Варіант №10 (ММ-т.10-13)

 

1. Стандартизований маркетинговий комплекс передбачає, що

а) кожний елемент маркетингового комплексу є однаковим для всіх зарубіжних ринків;

б) існує декілька стандартних маркетингових комплексів, які використовуються в різних країнах світу;

в) частина елементів комплексу маркетингу пристосовується до специфічних умов зарубіжних ринків, а решта елементів залишається стандартною.

 

2. Компанія, що виробляє пральний порошок, вирішила додати до асортименту своєї продукції рідкий миючий засіб у пластикових пляшках. До якого типу відноситься товарна політика цієї компанії? а) концентричної;                     б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

3. Рішення стосовно товарної компоненти міжнародного маркетингового комплексу, спрямовані на визначення, в якому вигляді товари фірми продаватимуться на різних зарубіжних ринках, відносяться до                         а) міжнародної товарної політики;

б) міжнародної товарної стратегії;              в) міжнародного маркетингового комплексу.

 

4. Товарна стратегія «пошук покупця» базується на використанні                   

а) перепозиціювання товару;                                 б) горизонтальної товарної політики;       

в) теорії міжнародного життєвого циклу товару.

 

5. Міжнародна система розподілу товарів підприємства – це               

а) сукупність каналів розподілу товарів фірми від виробника до зарубіжних споживачів;                

б) сукупність міжнародних посередників;            

в) серед наведених вище вірна відповідь відсутня.

 

6. До власних органів збуту компанії відносяться:

а) експортні організації, що спеціалізуються по продукту чи ринку, торгові будинки, експортні представники;

б) експортний відділ, повноважний представник фірми, закордонне представництво підприємства, закордонне відділення підприємства;

в) імпортні представники (агенти), імпортні оптові організації з генеральним представництвом або без нього;                                                                       г) вірними є б) і в).

 

7. При виході на новий зарубіжний ринок фірми іноді застосовують цінову стратегію “проникнення”, сутність якої полягає у встановленні           

а) високих цін;                   б) низьких цін;          в) цін, що врівноважують попит і пропозицію; 

г) серед наведених вище відсутня вища відповідь.

 

8. Встановлення ціни на основі пропозиції ґрунтується на вивченні              

а) цін та цінових стратегій конкурентів;                б) платіжоспроможного попиту;               

в) рівня витрат;                                                        г) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

9. До безпосередніх методів міжнародної маркетингової комунікації належать:

а) виставки, ярмарки, презентації, реклама;          б) виставки, ярмарки, презентації;

в) стимулювання продажу, дизайн товару, персональні продажі;

г) переговори, відрядження;                                   д) вірні відповіді б) та г).

 

10. Для просування своєї продукції фірма застосовує телевізійну рекламу. До якої групи відноситься такий метод  просування?              а) АTL;                       б) BTL;          

в) групи безпосередніх методів;                 г) серед наведених вище відсутня вірна відповідь.

 

 

11. Зовнішня (вулична) реклама відноситься до методів ATL-комунікацій.

а) так                          б) ні.

 

12. Прямому каналу збуту товарів на зарубіжних ринках фірми віддають перевагу у тому випадку, коли                                                             

а) продається технічно складна продукція;

б) переважають великі замовлення на поставку товару;            

в) переважають дрібні замовлення на поставку товару;

г) вірними є всі вищенаведені відповіді;               

д) вірними є відповіді а) і б).

 

13. Теорія життєвого циклу товару в міжнародному маркетингу демонструє            

а) тенденції виробництва товарів фірми в різних країнах;                     

б)  різницю етапів життєвого циклу одного й того ж товару в різних країнах світу;              

в)  неможливість подовження ЖЦТ за рахунок перенесення виробництва в інші країни.

 

14. Перцепційна адаптація здійснюється шляхом           

а) пошуку нових сфер застосування товару;                    

б) пристосування до рівня технічної грамотності потенційних споживачів;              

в) пристосування до сприйняття товару потенційними споживачами;                      

г) забезпечення зовнішньої відміни товару в очах споживачів.

 

15. Підприємство, що  вирощує квіти у горщиках і продає їх через власні магазини та посередників, придбало цех із виробництва горщиків для квітів як для власних потреб, так і для продажу. До якого типу відноситься товарна політика цієї компанії?

а) концентричної;                 б) горизонтальної;                в) конгломератної.

 

16. До елементів міжнародної системи розподілу належать:                  а) реклама;                

б) зв’язки з громадськістю;              в) збутові посередники;                   г) виставки, ярмарки.

 

17. Якої цінової стратегії доцільно дотримуватись фірмі при виході на певний зарубіжний ринок, якщо на ньому велика конкуренція, попит еластичний по ціні?

а) “зняття вершків”;                          б) проникнення на ринок;               в) “збиткового лідера”;        

г) жодна відповідь не є вірною.

 

18. Ціна з наступною фіксацією – це ціна  , що встановлюється на товар       

а) при укладанні міжнародного контракту та залишається незмінною протягом  усього терміну його дії;              

б) при укладанні міжнародного контракту та змінюється у випадку виникнення певних умов, які були зафіксовані у контракті;

в) в ході виконання контракту, в якому визначені правила її фіксації.  

 

19. Недоліками реклами у міжнародному маркетингу можна вважати:

а) мала аудиторія;                             б) неможливість повторення;

в) низька якість;                                г) значні витрати на можливу адаптацію;

д) вірні відповіді в) та г).

 

20. Диференційованим називається маркетинговий комплекс, в якому          

а) всі елементи знаходяться на різних етапах життєвого циклу;

б) кожний елемент пристосовується до особливостей країни, в якому він застосовується;

в) товарна компонента однакова для всіх цільових країн, а решта елементів маркетингового комплексу адаптуються до специфіки цільових країн.

 

Кейс. Стратегії виходу компанії Starbucks на закордонні ринки (мах-3 б.)

 

Компанії Starbucks неочікувано (як здається на перший погляд) вдалося отримати у США високий статус, порівняний із статусом компаній Coca Cola та McDonald's. Дійсно наразі мережа кав’ярень є найвідомішою компанією США у сфері торгівлі продуктами харчування та напоями.

Компанія була заснована у 1971 р. трьома пристрасними любителями кави. Спочатку основним напрямком діяльності компанії була закупівля високоякісних кавових зерен, їх обсмажування і подальший продаж оптовими партіями. Бізнес розвивався дуже добре і незабаром до складу компанії входило вже 9 магазинів із продажу кави у зернах. ( всі магазини знаходилися у районі Сіетлу). У 1987 р. 3 партнери, що заснували компанію Starbucks, продали її колишньому працівнику Говарду Шульцу. Новий власник швидко змінив спрямування бізнесу, відмовившись від оптового продажу кавових зерен і зосередивши увагу на роздрібному продажу кави у невеличких кав'ярнях, які належали компанії. Наразі компанія Starbucks не тільки займається імпортом і обсмажуванням  особливих сортів кавових зерен, але й є найбільшою у США  спеціалізованою компанією із роздрібного продажу кави.

Ключовий шлях до успіху Starbucks – це майже фанатична прихильність до забезпечення якості. Наприклад, згідно прийнятих у компанії правил молоко має підігріватися тільки за температури від 150 до 170 градусів, а приготування кожної порції кави «еспрессо» має тривати не більше 23 секунд, інакше ця порція не повинна подаватися клієнту. Жодна чашка кави не повинна знаходитись на нагрівальній поверхні понад 20 хвилин.

Говард Шульц відмовляється відкривати нові кав'ярні Starbucks на умовах франчайзингу, побоюючись втрати контролю за діяльністю франчайзі і можливого погіршення якості приготування кави та обслуговування клієнтів. Незважаючи на феноменальні темпи розвитку Starbucks,  компанія завжди готова використовувати нові можливості для ведення бізнесу. Хоча компанія  активно нарощує масштаби діяльності у США, вона розробляє стратегії міжнародної експансії.

У 1996 р. після ретельного вивчення попиту Starbucks відкрила свої кав’ярні у Японії та Сінгапурі, після чого почалося методичне розширення мережі кав’ярень  як у Азії, так і у Європі. Розширення діяльності  Starbucks у Європі досягло найвищого рівня  у 1997 р., коли компанія  викупила за 83 млн.дол. кавову компанію Seattle Coffee Company, що базувалася у Великобританії, і перетворила  торгівельні підприємства цієї компанії на кав'ярні-магазини Starbucks. До кінця 2000 р. компанія Starbucks відкрила  900 кав'ярень на 22 зарубіжних ринках за межами Північної Америки. У 2002 р. компанія відкрила свій перший магазин у Латинській Америці (Мехіко). Наразі у Мексиці знаходиться понад 250 точок. У передмісті Лондону було відкрито підприємство, що спеціалізується на обсмажуванні і дистрибуції кавових зерен.

У процесі розширення діяльності компанія Starbucks дотримується трьох типів стратегій на зарубіжних ринках. Залежно від обставин компанія або укладає ліцензійні угоди з іншими фірмами, або відкриває власні підприємства, або організує спільні підприємства з іноземними партнерами. Керівництво компанії, як і раніше, відмовляється продавати індивідуальним операторам права на відкриття  кав’ярень Starbucks на умовах франчайзингу.

Наприклад, компанія Starbucks займається бізнесом у Австралії на базі ліцензійних угод. Місцеві або регіональні оператори укладають з компанією Starbucks контракти на відкриття і управління кав’ярнями Starbucks у цьому регіоні. Цей спосіб бізнесу дуже нагадує франчайзинг, проте ліцензійна угода  на відміну  від типового франчайзингового договору має більш чітку структуру  і містить ряд обмежуючих умов. Ліцензійні  угоди  можуть бути укладені  тільки з компаніями, які вже діють на тому чи іншому ринку. У Пуерто-Ріко і Великобританії компанія Starbucks  має власні кав'ярні-магазини. У Китаї Starbucks розширює свою мережу кав'ярень, укладаючи угоди про створення  спільних підприємств з місцевими інвестиційними групами.

Зазвичай Starbucks дозволяє відкривати свої кав’ярні у великих торговельних центрах, у будівлях соціальної значимості. Кав’ярні, що розташовуються окремо, мають знаходитись у центральних частинах міста, у місці з великим скупченням  людей і при цьому бути зручними з точки зору транспортної доступності.

У майбутнього партнера Starbucks має бути бездоганна репутація! Корпорація зазвичай співпрацює виключно з відомими успішними бізнесменами, які заслуговують імідж добросовісного ділового партнера.

Безпосередньо Starbucks Corporation керує всього 30% ков'ярень, інші решта були відкриті на умовах надання ліцензії.

У компанії Starbucks розроблений стратегічний бізнес-план розширення діяльності практично у будь-якому регіоні світу. Станом на вересень 2018 р. мережа Starbucks мала 29 тис. торговельних точок у 75 країнах світу.

 

Питання до кейсу.

 1. Які стратегії використовує компанія Starbucks  для виходу на зарубіжні ринки?
 2. Чому компанія Starbucks віддає перевагу при виході на закордонний ринок ліцензійним угодам на противагу франчайзинговим? Чим відрізняються стратегії розвитку бізнесу на основі ліцензування і на основі франчайзингу?
 3. За яких умов компанії доцільно використовувати стратегії інвестування у створення нових підприємств, у придбання діючих підприємств, створення спільних підприємств з партнерами з інших країн?

 

 

 

 

 

 

Варіант 1 (оцінка привабливості ринку)

Використовуючи табличний метод оцінки привабливості ринку оцініть ринки країн, представлених у таблиці за показниками чисельності населення, рівня митного обкладання імпортних товарів та ВНП на душу населення. Проранжуйте країни за ступенем їх привабливості для бізнес-діяльності.

 

Показники

Коефіцієнт важливості

Південна Корея

Туреччина

Саудівська Аравія

Чисельність населення (млн.чол.)

0,3

50

80

35

Рівень митного обкладання (%)

0, 4

8

5

5

ВНП на душу ($ США)

0, 3

18000

10000

23200

 

 

 

 

 

 

Варіант 2 (оцінка привабливості ринку)

 

Використовуючи табличний метод оцінки привабливості ринку оцініть ринки країн, представлених у таблиці за показниками темпу економічного зростання, частки транспортних витрат у собівартості продукції та чисельності населення. Проранжуйте країни за ступенем їх привабливості для бізнес-діяльності.

 

Показники

Коефіцієнт важливості

Іран

Йорданія

Туреччина

Середньорічний темп економічного зростання (%)

0,3

2,5

0,1

1,5

Частка транспортних витрат у собівартості продукції (%)

0, 3

16

14

12

ВНП на душу ($ США)

0, 4

10300

4300

10000

 

 

Варіант 3 (оцінка привабливості ринку)

Використовуючи табличний метод оцінки привабливості ринку оцініть ринки країн, представлених у таблиці за показниками чисельності населення, рівня митного обкладання імпортних товарів та ВНП на душу населення. Проранжуйте країни за ступенем їх привабливості для бізнес-діяльності.

 

Показники

Коефіцієнт важливості

ОАЕ

Саудівська Аравія

Іран

Чисельність населення (млн.чол.)

0,5

10

34

75

Рівень митного обкладання (%)

0, 3

6

7

12

ВНП на душу ($ США)

0, 2

43000

23200

10300

 

 

 

 

Варіант 4 (оцінка привабливості ринку)

 

Використовуючи табличний метод оцінки привабливості ринку оцініть ринки країн, представлених у таблиці за показниками темпу економічного зростання, частки транспортних витрат у собівартості продукції та чисельності населення. Проранжуйте країни за ступенем їх привабливості для бізнес-діяльності.

 

Показники

Коефіцієнт важливості

Туреччина

ОАЕ

Саудівська Аравія

Середньорічний темп економічного зростання (%)

0,4

1,5

0,1

0,4

Частка транспортних витрат у собівартості продукції (%)

0, 2

12

16

16

Чисельність населення (млн.чол.)

0, 4

80

10

34

 

 

 

 

Варіант 5 (оцінка привабливості ринку)

Використовуючи табличний метод оцінки привабливості ринку оцініть ринки країн, представлених у таблиці за показниками чисельності населення, рівня митного обкладання імпортних товарів та ВНП на душу населення. Проранжуйте країни за ступенем їх привабливості для бізнес-діяльності.

 

Показники

Коефіцієнт важливості

Алжир

Лівія

Єгипет

Чисельність населення (млн.чол.)

0,3

42

7

98

Рівень митного обкладання (%)

0, 4

18

8

14

ВНП на душу ($ США)

0, 3

4100

5100

2500

 

Варіант 6 (оцінка привабливості ринку)

 

Використовуючи табличний метод оцінки привабливості ринку оцініть ринки країн, представлених у таблиці за показниками темпу економічного зростання, частки транспортних витрат у собівартості продукції та чисельності населення.  Проранжуйте країни за ступенем їх привабливості для бізнес-діяльності.

 

Показники

Коефіцієнт важливості

Білорусь

Польща

Угорщина

Середньорічний темп економічного зростання (%)

0,3

3

5

5

Частка транспортних витрат у собівартості продукції (%)

0, 3

5

12

10

ВНП на душу ($ США)

0, 4

6300

15500

16300

 

 

Варіант 7 (оцінка привабливості ринку)

 

Використовуючи табличний метод оцінки привабливості ринку оцініть ринки країн, представлених у таблиці за показниками чисельності населення, рівня митного обкладання імпортних товарів та ВНП на душу населення. Проранжуйте країни за ступенем їх привабливості для бізнес-діяльності.

 

Показники

Коефіцієнт важливості

Марокко

Єгипет

Туніс

Чисельність населення (млн.чол.)

0,5

35

98

11

Рівень митного обкладання (%)

0, 3

9

14

7

ВНП на душу ($ США)

0, 2

3200

2500

3500

 

 

 

Варіант 8 (оцінка привабливості ринку)

 

Використовуючи табличний метод оцінки привабливості ринку оцініть ринки країн, представлених у таблиці за показниками темпу економічного зростання, частки транспортних витрат у собівартості продукції та чисельності населення. Проранжуйте країни за ступенем їх привабливості для бізнес-діяльності.

 

Показники

Коефіцієнт важливості

Болгарія

Чехія

Молдова

Середньорічний темп економічного зростання (%)

0,4

3

5

3

Частка транспортних витрат у собівартості продукції (%)

0, 2

15

12

5

Чисельність населення (млн.чол.)

0, 4

7

10

5

 

 

 

 

Варіант 9 (оцінка привабливості ринку)

Використовуючи табличний метод оцінки привабливості ринку оцініть ринки країн, представлених у таблиці за показниками чисельності населення, рівня митного обкладання імпортних товарів та ВНП на душу населення. Проранжуйте країни за ступенем їх привабливості для бізнес-діяльності.

 

Показники

Коефіцієнт важливості

Південна Корея

Туреччина

Саудівська Аравія

Чисельність населення (млн.чол.)

0,2

50

80

35

Рівень митного обкладання (%)

0, 5

8

5

5

ВНП на душу ($ США)

0, 3

18000

10000

23200

 

 

 

Варіант 10 (оцінка привабливості ринку)

 

Використовуючи табличний метод оцінки привабливості ринку оцініть ринки країн, представлених у таблиці за показниками темпу економічного зростання, частки транспортних витрат у собівартості продукції та чисельності населення. Проранжуйте країни за ступенем їх привабливості для бізнес-діяльності.

 

Показники

Коефіцієнт важливості

Туреччина

ОАЕ

Саудівська Аравія

Середньорічний темп економічного зростання (%)

0,6

1,5

0,1

0,4

Частка транспортних витрат у собівартості продукції (%)

0, 2

12

16

16

Чисельність населення (млн.чол.)

0, 2

80

10

34

                           (мах-2 б.)

IKEA - нідерландська компанія, власник однієї з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому. Повне найменування - IKEA International Group. Штаб-квартира - в місті Делфт, провінція Південна Голландія.

 

Історія

 Компанія має шведське коріння і підтримує імідж шведської компанії в маркетингових цілях. З моменту заснування в 1943 році в Швеції Інгваром  Кампрадом і до сьогоднішнього дня рішення щодо розробки всіх товарів ІКЕА приймаються в Швеції в головному офісі компанії «IKEA of Sweden» (місто Эльмхульт). Спочатку компанія торгувала авторучками. Наприкінці 40-х років Інгвар  Кампрад звернув увагу на цікавий момент місцевого життя – у Швеції меблі коштували досить великих грошей, через що були для багатьох мешканців, якщо не предметом розкошу, то надто великою покупкою. Тому до асортименту компанії в 1947 році додаються меблі.

Спочатку майбутній міліардер розібрався з тим, де можна придбати найпростіші (найдешевші) меблі у країні. ІКЕА починає купувати найдешевші стільці, столи тощо. При цьому кожній речі Кампрад присвоював імена, що на той час було новим і несподіваним. Такий хід дозволив певним чином виділити меблі ІКЕА серед конкурентів. В 1951 р. Кампрад купує завод у Швеції і починає випускати ще більш дешеві меблі. Це був нонсенс для країни, де меблі завжди вважалися дорогою покупкою. Наступним кроком із мінімізації витрат і зниженні ціни продукції для кінцевого споживача була відмова від доставки меблів. Всі меблі тепер доставлялися силами самих покупців. Для цього компанії прийшлося змінити свій продукт кардинальним чином, зробивши його таким, що складається. При цьому складання меблів ІКЕА завжди відрізнялося простотою.

В 1955 році «ІКЕА» почала випуск меблів під власною маркою. Назва «IKEA» розшифровується як «Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd», тобто ім'я засновника і назва двох селищ, в яких він жив.

У 60-ті роки у магазинах компанії була запроваджена система контролю якості, яка дозволила продукції компанії бути визнаною як найбільш якісною у Швеції. У 1963 р. ІКЕА виходить за закордонний ринок, починаючи експансію з Норвегії, досить скоро відкрився магазин у Швейцарії.

Свої ціни ІКЕА підлаштовує під майбутніх клієнтів, середньостатистичну європейську сім’ю. В компанії проводяться численні дослідження з метою визначення, скільки така сім’я може витратити на той чи інший товар, а вже виходячи з цього планується нова розробка.

 

Діяльність

Компанія IKEA випускає і продає недорогі масові меблі, які покупці збирають удома самостійно. Дешеві, функціональні, досить непоганої якості, оригінальні меблі. Продукція компанії розрахована на середній клас. Мережа торгових центрів компанії на кінець 2009 року нараховувала 267 магазинів в 37 країнах світу (192 – у Європі, 48 – у Північній Америці, 12 – у Росії, 12 – у Азії, 3 – у Австралії). Існує ще 34 франчайзингових магазини, що не входять до групи компаній IKEA.

 

 

Особливості діяльності

Компанія ІКЕА у всьому світі суворо дотримується головного правила – пропонувати широкий асортимент гарних та функціональних товарів для дому та офісу за доступними для більшості людей цінами (Додаток 1). Асортимент товарів для облаштування дому нараховує 9500 позицій. Близько 50% продуктів ІКЕА виготовляються із дерева або деревного волокна. Така сировина є гарним матеріалом, якщо постачається із надійних джерел, та може бути перероблена, в той же час будучи відновлювальною сировиною.

Довгострокове завдання компанії – використовувати у виробництві товарів деревину тільки з лісових господарств, що мають сертифікат про відповідальне лісокористування.

IKEA досить тривалий час суворо дотримувалась ідеї, яка була виказана Інгваром Кампрадом, - продавати основний асортимент, що є типово шведським. В міжнародних рекламах компанія також робила акцент на своє шведське коріння. І навіть наполягала на шведській кольоровій гамі синього і золотистого у своїх магазинах.

            Міжнародна стратегія компанії - продаж продукції шведського дизайну в однаковий спосіб по всьому світу, здавалося виправдовувала себе всюди. В період між 1974 та 1997 роками IKEA перетворилася з компанії, що складалася з 10 магазинів, з яких лише один знаходився за межами Скандинавії, і приносив щорічно 210 млн. дол. доходу, у групу, що об’єднувала 138 магазинів у 28 країнах світу, з рівнем продажу, що наближувався до 6 млрд.дол. в 1997 р. Лише 11% обсягу продажу були отримані у Швеції. 29,6% доходу надійшло з Німеччини, 42,5% - з інших країн Європи і 14,4% - з США. IKEA починає експансію у Азію, відкриваючи магазини у центрі Китаю.

            IKEA демонструє величезний вибір товарів, які продаються у недорогих магазинах, що розташовані за містом. Більша частина меблів продається як набори, які збираються дома самостійно. Фірма економить за рахунок розмірів магазину і великих партій товарів, що продаються по усьому світу. Ця стратегія допомагає IKEA конкурувати із своїми конкурентами, оскільки вона продає свій товар на 30% дешевше і отримує доход після вирахування податків з продажу на рівні близько 7%.

На рис. 1 представлено динаміку продажів компанії ІКЕА протягом періоду 1999-2009 р.р.

Рис.1. Обсяги продажів продукції компанії IKEA протягом 1999 – 2009 р.р. (млрд..євро)

 

На рис. 2 і 3 представлено структури продажів і закупівель компанії ІКЕА за регіонами світу.

 

Рис.2. Розподіл обсягів  продажу компанії IKEA за регіонами світу

Рис.3. Розподіл обсягів закупівель компанії IKEA за регіонами світу

 В таблиці 1 представлені перші п’ятірки країн з найбільшими обсягами продажу і країн, які є найбільшими постачальниками продукції для ІКЕА.

                                                                                                Таблиця 1

Країни, що забезпечують найбільші продажі, та країни, де знаходяться найбільші постачальники компанії ІКЕА

5 провідних країн за

обсягами продажу

Частка у продажах

(%)

5 провідних країн за

обсягами закупівель

Частка у закупівлях

(%)

Німеччина

16

Китай

20

США

11

Польща

18

Франція

10

Італія

8

Великобританія

7

Німеччина

6

Італія

7

Швеція

5

 

Україна

IKEA заявила про намір вийти на український ринок на початку 2005 року і планувала відкрити перший торговий центр в Києві восени 2006 року, однак цей процес затягнувся через проблеми з виділенням відповідних земельних ділянок.

Про проблеми розвитку на українському ринку ІКЕА заявляла ще у 2005 р. одночасно із заявою про рішення вийти на ринок України. Тоді керівництво компанії виказало намір побудувати у великих містах України шість торговельних центрів, інвестувавши 1,7 млрд.дол. Перший об’єкт компанія планувала відкрити у Києві, недалеко від аеропорту Бориспіль, проте не змогла домовитись з міською владою про виділення земельної ділянки. Пізніше компанія розглядала ділянки у Дніпропетровську та Одеський області (який придбала). Проте наразі керівництво ІКЕА вирішило відкласти плани щодо будівництва в Україні торговельних центрів. Група вважає роздрібний ринок України цікавим у довгостроковій перспективі, а зараз ІКЕА сконцентрується на розвитку вже працюючих у світі торговельних центрів. В Україні продовжує працювати торговий дім ІКЕА, який координує поставки меблів на експорт.

Сьогодні на ринку України окремими посередниками пропонуються товари ІКЕА під замовлення. Доставка до Києва здійснюється 2 рази на місяць. За даними компанії, ціни на товари, що пропонуються таким чином в Україні, вищі, ніж в магазинах ІКЕА.

Основна причина виходу компанії ІКЕА з ринку України – корупція. Керівництво компанії не розуміє, чому земля у Києві коштує утричі дорожче, ніж у Москві чи Лондоні?

Нарешті у 2017 р. шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому IKEA, яка є одним з найбільш очікуваних брендів в Україні, офіційно підтвердила вихід на український ринок. Наразі компанія вивчає український ринок і має намір протягом двох років відкрити  перший магазин у Києві.

Розвитком мережі в Україні займатиметься "IKEA Південно-Східна Європа", яка є частиною IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компанія займається роздрібним бізнесом IKEA в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.

"Ми йдемо в Украіну з баченням того, як змінити на краще повсякденне життя багатьох людей. Наша компанія запропонує в Україні широкий вибір доступних товарів для дому, щоб задовільнити високий попит з боку споживачів", – заявив менеджер з продажу "IKEA Південно-Східна Європа" Стефан Вановербеке.

Крім того, IKEA розглядає можливість відкриття власного виробництва в Україні. Про це повідомив начальник управління інвестиційної політики Львівської обласної державної адміністрації Роман Матіс.

 

Дайте відповіді на питання:

 1. За якими критеріями компанія сегментує світовий ринок та якої стратегії вибору цільових сегментів дотримується?
 2. Які ключові акценти робить компанія під час позиціювання власної продукції на міжнародному ринку?
 3. Якої стратегії (глобального чи транснаціонального маркетингу) дотримується компанія ІКЕА на світовому ринку?
 4. Чи є українське маркетингове середовище привабливим для діяльності компанії ІКЕА?
 5.  

 

 

ДОДАТОК 1

 

Товари компанії ІКЕА

 

Письмові столи

Аксесуари для проводів

Конференц-столи

Комп'ютерні столи

Письмові столи

Стільниці і ніжки

Меблі для зберігання

Приліжкові тумби

Стелажі

Шафи й серванти

Ящики для документів

Тумби

 

Комп'ютерні столи

Меблі для ТБ

Меблі для зберігання CD-і DVD-дисків

Системи для зберігання важких речей

Полки

Гардероби

Комоди

Система для зберігання одягу

Приготування їжі

Каструлі і сковороди

Кухонні аксесуари

Посуд для духовки

 

Форми для випічки

Ножі й обробні дошки

Аксесуари для змішування та вимірювання

Кухонні аксесуари та супутні товари

Аксесуари для зберігання продуктів

Миття посуду

Стартбокс ІКЕА

Текстиль для кухні та їдальні

Меблі для ТБ

Аксесуари для проводів

Меблі для ТБ

Меблі для зберігання CD-і DVD-дисків

Столовий посуд та текстиль

Миття посуду

Стартбокс ІКЕА

Столовий посуд

Столові прибори

Келихи та глечики

Сервірування столу

Сервірування

Чай і кава

Текстиль для кухні та їдальні

Компактне зберігання

Аксесуари для зберігання продуктів

Коробки і кошики

Кошики та сумки

Аксесуари для зберігання паперу і мультимедіа

Внутрішні елементи кухонних шаф

Гачки і вішалки

Модулі для зберігання одягу та взуття

Аксесуари для прання і прасування

Аксесуари для ванної

Дивани та крісла

Дивани з текстильною оббивкою

Модульні дивани

Шкіряні дивани

Крісла

Дивани-ліжка

Меблі з ротанга

Додаткові чохли

Столи

Обідні столи

Приліжкові тумби та інші рішення для зберігання

Журнальні та приставні столи

Конференц-столи

Їдальня в невеликому приміщенні

Столи та стільці

Кафе

Стільці

Легкі стільці

Їдальня в невеликому приміщенні

Робочі стільці

Столи та стільці

Кафе

Табурети і лави

Освітлення

Вбудоване підсвічування

Торшери

Зовнішнє освітлення

Настільні лампи

Бра

Стельові світильники

Абажури, підстави й проведення

Освітлення у ванній

Освітлення для дитячих кімнат

Джерела світла та аксесуари

Декоративне освітлення

Оформлення інтер'єру

Рами і картини

Дзеркала

Рослини і кашпо для вулиці

Годинники

Свічники і свічки

Рослини в горщиках і рослини

Вази, миски і квіти

Покриття для підлоги

Текстиль та килими

Постільна білизна

Ковдри і подушки

Килими

Гардини і жалюзі

Тканини та шиття

Декоративні подушки та пледи

Текстиль для ванної

Текстиль для кухні та їдальні

Текстиль для дитячої кімнати

Для домашніх тварин

Ліжка і матраци

Двоспальні ліжка

Матраци

Односпальні ліжка

Додаткові ліжка, 2-ярусні ліжка та ліжка-горища

Дивани-ліжка

Доставка й збірка

Кухонні шафи та побутова техніка

Внутрішні елементи кухонних шаф

Комора

Кухонні меблі

Ручки

Кухонні острівці і столики на колесах

Стільниці і настінні панелі

Мийки та змішувачі

Кухонні аксесуари

Побутова техніка

Меблі для ванної

Шафи, полиці і шафи для раковини

Раковини та змішувачі

Аксесуари для ванної

Зберігання одягу

Гардероби

Приліжкові тумби та інші рішення для зберігання

Гачки і вішалки

Система для зберігання одягу

Комоди

Модулі для зберігання одягу та взуття

Полки для взуття, пальто та головних уборів

Вішалки для одягу

Галошниці

Аксесуари для прання і прасування

ІКЕА для дітей

Дитячі матраци

Для малюків

Безпека

Для дитячого сну

Маленькі меблі

Прийом їжі

Зберігання

Ігри

Текстиль для дитячої кімнати

Прикраси для дитячих кімнат

Освітлення для дитячих кімнат

Товари IKEA FAMILY

Товари для подорожі

Безпека

Відпочинок

Книжки

Кейс «Маркетингові дослідження японського ринку м’яса курятини» (мах-3 б.)

 

Проблема, яка потребує вирішення - визначення доцільності виведення на ринок м'яса птиці Японії продукції української компанії.

 

Мета дослідження: дослідити стан і тенденції розвитку ринку м'яса птиці Японії

 

Завдання:

 1. проаналізувати маркетингове середовище для продавців м'яса птиці на японському ринку;
 2. визначити пропозицію курятини на ринку м'яса птиці Японії;
 3. дослідити фактори, що визначають тенденції попиту на ринку курятини Японії;
 4. визначити місткість (потенційну і фактичну) японського ринку курятини у 2017 р., та порівняти їх;
 5. надати рекомендації українським виробникам курятини щодо виходу на японський ринок.

 

Характеристика умов зовнішнього середовища

Правове середовище. Діючі в країні національні стандарти, системи сертифікації та інспекції якості товарів є об'єктивними перешкодами просуванню української  продукції на японський ринок. Зокрема, основними законодавчими актами, що регулюють імпорт до Японії продуктів харчування тваринного походження є:

• Закон «Про контроль за інфекційними хворобами домашніх тварин» (Domestic Animalinfectious Diseases Control Law № 166);

• Закон «Про харчову санітарію» (Food Sanitation Law № 233);

• Закон «Про стандартизацію та забезпечення належного маркування продукції сільського господарства та лісівництва» (JAS Law № 175);

• Закон «Про митний тариф» (Custom Tariff Law № 61) 1954 р

Відповідно до положень зазначених нормативних актів встановлюються жорсткі технічні і санітарні вимоги до продукції, що ввозиться на територію Японії продукції сільського господарства і тваринництва, в тому числі м'яса птахів і яєць, до пакування та маркування імпортованих товарів. Основна увага звертається на якісні характеристики продукції, зокрема, екологічну чистоту, дозування компонентів, вміст поживних речовин [1].

Споживчий менталітет. Основною характеристикою споживчого менталітету в Японії є те, що кожен прагне купити річ кращої якості для поліпшення добробуту. На сьогоднішній день ціна вже не є визначальним фактором при виборі товару, а якість продукції має велике значення. Тому, якщо у фірми є можливість поліпшити якість товару при помірних на це витратах, краще скористатися цією можливістю і створити конкурентоспроможний товар [2].

Економічні і демографічні фактори. Проблема виробництва продовольства, в тому числі і продуктів з птиці, дуже багатогранна і безпосередньо пов'язана з демографією, екологією, економічною потужністю держави. Такі фактори, як динаміка чисельності населення (рис.1) та валового внутрішнього доходу на душу (рис.2) населення безпосередньо впливають на стан і розвиток ринку м'яса птиці Японії.

Рис. 1. Динаміка чисельності населення Японії, тис.осіб, 2010-2017 рр.

Рис. 2. Динаміка ВВП на душу населення Японії, 2010–2017 р.р..(дол.)

Характеристики японського ринку курятини. Понад 80% м’яса птиці, що споживається у Японії, припадає на курятину. В останні роки в Японії помітно зросло її споживання. Про це свідчать статистичні дані, зібрані японським Міністерством сільського, лісового і рибного господарства. Відзначається, що тепер курятина стала м'ясним продуктом № 1 в країні, випередивши свинину і яловичину. Зокрема, тенденція до перевищення споживання м'яса птиці над свининою почалася в 2012 році і, станом на 2017 рік, вона збереглася.

Відомо, що починаючи з 2013 року у японських споживачів змінилися дієтичні звички. Більшим попитом почали користуватися готові до споживання продукти.

Запущені спочатку в мережі магазинів 7-Eleven індивідуально упаковані у вакуумі курячі грудки з приправами, зручні і швидкі в приготуванні, стали дуже популярні серед японських споживачів і швидко були прийняті іншими роздрібними торговцями. Традиційні готові до вживання продукти, такі як якіторі (грилі курячі) та karaage (смажені курячі наггетси) залишаються популярними серед споживачів, у той же час такі продукти,  як «салатна курка» (половина шматка вареної курячої грудки в маринованому вигляді в ароматизованих соусах),  у 2017 році мали значне зростання. Очікується, що старіння населення Японії та зростання урбанізації підвищать попит на готову їжу і готові до вживання продукти з доступними, різноманітними білками.

         47% курятини готується та/або споживається безпосередньо у домашніх господарствах, решта - у закладах громадського харчування.

Обсяги виробництва курятини у Японії постійно зростають (рис.3), і ця тенденція за прогнозами фахівців збережеться у майбутньому.

 

  

Рис. 3. Динаміка виробництва курятини у Японії, млн..т

 

Обсяги споживання курятини у розрахунку на душу населення також невпинно зростають (рис.4)

Рис.5. Динаміка споживання курятини на душу населення ,кг

Власне виробництво курятини забезпечує попит на японському ринку лише на 63%. Тим не менше залишки на початок 2017 р. становили 146 тис.т, а на кінець - 221 тис.т. Через неможливість задовольнити попит на курятину власними виробниками Японія експортує незначні обсяги (у 2017 р. – 7 тис.т), натомість намагається компенсувати нестачу за допомогою імпорту. У 2017 р. було імпортовано 1,056 млн.т курятини. Країнами, звідки Японія імпортує курятину, є Бразилія, США, Філіпіни та інші. Останнім часом суттєвий тиск на конкурентів на японському ринку чинить Таїланд. Крім того, урядом Японії розглядається можливість імпорту української курятини.

 

Джерела інформації:

1. Офіційний Web-сайт ЮНКТАД. https://unctadstat.unctad.org/ GeneralProfile

2. Japan. Poultry and Products Annual 2018. Market Situation Summary and 2019 Outlook. https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Poultry%20and%20Products%20Annual_Tokyo_Japan_8-14-2018.pdf