Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Маркетинг в банку КНЕУ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет фінансів

Кафедра банквської справи

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________________ А.М. Колот

«___» _________________ 20__ р.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Маркетинг у банку

(назва навчальної дисципліни)

 

 

рівень вищої освіти              перший (бакалаврський)

галузь знань                            07 «Управління та адміністрування»

спеціальність                          072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація                          «Фінанси та страхування», «Фінанси»      

тип дисципліни                      вибіркова

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Нач.навч.метод.відділу
 

____________Д.М. Котенок

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою банківської справи

протокол № 4  від 13.11.2018

 

Завідувач кафедри _________ Л.О. Примостка 

 

 

 

 

Київ - 2019

 

 

 

Розробник:

Нікітін Андрій Валерійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту банківської діяльності;

e-mail: avnikitin@ukr.net      

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

Семестр —

6

Кількість кредитів ECTS —

3

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

2.1.1. Плани семінарських занять

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1. Карта навчальної роботи студента

3.1.1. Плани контактних занять

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

4.1. Карта навчальної роботи студента.

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА.

7.1.Основна література

7.2. Додаткова література

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

3

5

 

8

8

9

47

 

51

51

53

57

 

60

60

 

61

 

68

 

68

 

74

 

77

85

85

85

86

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси та страхування», «Фінанси»

Анотація навчальної дисципліни:

«Маркетинг у банку – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів прийняття управлінських рішень, які виникають при реалізації завдань становлення та розвитку банку в умовах конкурентного постіндустріального суспільства. Маркетинг у банку забезпечує комплексну систему організації кредитної справи та збуту послуг банків, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування грошового та парабанківського ринку.

 

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: маркетинг у банку  як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші та кредит», «Підприємництво», «Маркетинг», «Операції банківських та небанківських кредитних установ», «Фінансовий ринок», «Аналіз банківської діяльності».

 

Мета дисципліни – формування у студентів системи знань, вмінь, навичок у поглибленні фахових компетенцій співробітників банку, що здатні оволодіти методами вивчення та прог­нозування кон’юнктури грошового ринку та ринку послуг банків  і розробляти, виходячи з цього, стратегію розвитку операцій банку, а також

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера у сфері управління інструментами маркетингу в банку;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо методології управління маркетинговою діяльністю в банку. У результаті вивчення дисципліни виконуються завдання: довести до студентів розуміння сутності, цілей та провідних засад маркетингу у банку, ознайомити студен­тів з методикою здійснення досліджень та аналізу кредитного та банківського ринку, навчити студентів ефективно використовувати інструменти маркетингу у діяльності, сформувати у студентів системний підхід до визначення маркетингової стратегії банку та її здійснення, поглибити загальну фахову підготовку студентів

Предметом дисципліни є сукупність відносин,  що виникають у сфері управління інструментами маркетингу у банку, діяльність банку у галузі маркетингу: дослідження банківських продуктів та продуктів кредитних установ, їх конкурентів, робота із клієнтами з метою підвищення ефективності надання банківських послуг та продуктів, створення нових продуктів та послуг банків, організація маркетингової служби у банку та системи контролю над маркетинговими заходами.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 

 1. Знання:

змісту специфіки маркетингу у сфері діяльності банку; банківського ринку та його основних складових частин; методів дослідження банківського ринку та конкурентного середовища банків; основ маркетингової стратегії банку; змісту продуктової політики банку; прийомів ціноутворення на продукти та послуги банку; засобів продажу банківських продуктів та послуг; проблем організації маркетингової діяльності у банку; основних організаційних засад функціонування маркетингової служби у банку; питань організації контролю маркетингової діяльності у банку;

 1. Уміння:

визначати конкурентне положення певної кредитної установи на окремих ринках; організовувати первинні маркетингові дослідження банківського ринку, в тому числі складати плани та кошториси таких досліджень; проводити вторинні маркетингові дослідження; здійснювати сегментування та моніторинг ринку продуктів та послуг банків; визначати продуктову політику банку та політику ціноутво­рення на банківські продукти; складати стратегічні матриці для визначення маркетингової стратегії банку; здійснювати вимірювання характеристик об’єктів, що досліджуються у галузі маркетингу у банку; визначати стратегію банку відносно комунікацій

 1. Комунікація:

здатність працювати у конкурентному середовищі, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність банку, бізнесу в цілому чи окремі її складові.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Фінанси та страхування» / «Фінанси».

 

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері управління маркетинговою діяльністю у банку

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ У БАНКУ » ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Маркетинг та його специфіка в діяльності банку

Перехід до ринкової економіки та необхідність вивчення маркетингу у банку. Предмет маркетингу у банку. Курс «Маркетинг у банку» у циклі бакалаврських наук, його завдання у підготовці фахівців для фінансової системи. Суттєві ознаки маркетингу. Категорії маркетингу. Банківські послуги та зумовлені ними особливості маркетингу у банку. Інструменти маркетингу у банку. Середовище маркетингу в банку. Необхідність застосування маркетингу банками України. Еволюція банківського маркетингу.

 

Тема 2. Маркетингові дослідження та прогнозування у банку

Наукові дослідження та їх структура. Принципи та підходи до проведення маркетингових досліджень у банку. Класифікація маркетингових досліджень. Система маркетингової інформації у банку та її використання для маркетингових досліджень. Системи CRM у банку. Методи та процедури маркетингових досліджень. Основні етапи маркетингових досліджень. Якісний аналіз даних. Кількісний аналіз даних. Статистичний аналіз у маркетингових дослідженнях в банку. Маркетингове прогнозування у банку: технології та процедури.

Тема 3. Конкурентне середовище банку

Банківська конкуренція та її види. Аналіз ринкового середовища та визначення конкурентної позиці банку. Аналіз конкурентоспроможності банку, його конкурентних переваг. Прямі та непрямі конкуренти банку та їх виявлення. Конкуренти банку серед небанківських установ та їх особливості. Використання стратегічної матриці General Electric для визначення конкурентної стратегії банку. SWOT-аналіз конкурентної позиції банку. Шляхи досягнення конкурентних переваг банком.

 

Тема 4. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз

Поняття банківського ринку та його сфер. Сегментація банківського ринку та її ознаки. Досвід європейської банківської практики по сегментації ринку. Дослідження ринку банку на основі статистичних даних, даних підприємств та приватних осіб, засобів масової інформації, ділових звітів конкурентів, їх рекламних матеріалів. Ринкова політика банку. Нагляд банку за ринком. Моніторинг ринкової ситуації з метою виявлення кон’юнктурних змін, ринкових тенденцій на банківські продукти та послуги. Моніторинг майнового положення споживачів банківських послуг: підприємств і організацій, підприємницького сектору, сек­тору домовласників тощо.. Стратегічний аналіз становища банку на ринку.

Тема 5. Продуктова політика банку

Послуга, продукт та операцій – співвідношення понять у маркетингу банку. Планування послуг та продуктів банку як по асортименту, так і по обсягу. Життєвий цикл продуктів банку та його стадії. Асортимент пропонованих банком послуг та його зміни. Поточний асортимент та політика асортиментної гнучкості. Способи її реалізації. Обсягова політика банку, її мета. Пакетування продуктів банку.

 

Тема 6. Ціноутворення на банківські продукти

Цінова політика та цінова стратегія банку. Аспекти цінової політики: процентні ставки, тарифи, бенефіції (премії), знижки (скидки), мінімальний розмір вкладу. Інструменти цінової політики банку: розмежування цін на банківські послуги, диференціація цін, критерії цієї диференціації, зрівноважуюче ціноутворення на послуги банку. Послідовність визначення ціни на банківський продукт. Особливості ціноутворення окремих банківських продуктів. Оцінка попиту в процесі визначення ціни на продукти банку. Проблема визначення розміру витрат на окремі банківські продукти. Вплив ринку на цінову концепцію банку. Затвердження та перегляд цін. Цінова дискримінація. Моніторинг цін на продукти банку: зміст та значення.

 

Тема 7. Продаж (збут) банківських продуктів

Основи організації збуту в банку. Канали продажу (збуту), канали зв’язку та їх трансформація. Формування мережі банку, розвиненість (густота) мережі. Завантаженість потужностей банку залежно від характеру пропонованих послуг: рутинних та проблемних; послуг, що часто потребують клієнти та послуг, що їх рідко потребують. Особливості організації збуту в банках. Віддалене обслуговування клієнтів банку (Телемаркетинг, GSM-banking, Internet-banking, мобільний банкінг). Збутові канали банківських послуг. Часові параметри продаж продуктів банку як спосіб отримання конкурентних переваг. Характеристика процесу прийняття рішення про розміщення точок збуту. Зона дії (впливу) банківської точки збуту. Цінність зони дії банку та її визначення. Вибір місця продажу. Тенденції розвитку стратегій розподілу банку.

 

Тема 8. Маркетингові комунікації банку

Поняття маркетингової комунікаційної політики банку та її інструменти. Класифікація комунікацій банку за ознакою мети. Імідж, стратегія його формування. Особистий продаж послуг банку і використання індивідуальних каналів спілкування (комунікацій) з клієнтом. Реклама послуг банку як головний інструмент  комунікацій. Форми реклами та їх еволюція. Ефективність реклами послуг банку. Реклама банку як така, що повинна сформувати сприятливий його імідж. Групування реклами залежно від конкретних цілей рекламної компанії банку: реклама, що має мету ознайомлення з установою і сферою її діяльності; експансивна реклама; стабілізаційна реклама; обмежувальна реклама. Поняття стимулювання збуту продуктів та послуг банку та фор­ми цього стимулювання. Інструменти стимулювання збуту послуг банку: підготовка, тренінг, мотивація співробітників; облаштування приміщень, зручних для клієнтів; постачання приміщень для клієнтів банку необхідними інфор­маційними матеріалами. Робота банку з громадськістю, добродійність, меценатство, спонсорство банку. Планування комунікаційних звернень та їх інструментів. Паблік рілейшенз банку та його види. Кризові комунікації. Комунікації із ЗМІ. Інформаційні комунікації банку.

 

Тема 9. Маркетингова стратегія банку

Формулювання довгострокової (стратегічної) мети(цілі) в банку та визначення шляхів її досягнення. Прогнозування банківського ринку. Припущення банку щодо зміни у майбутньому ринкової ситуації. Оцінка щодо готовності споживачів придбати (користуватися) послуги саме цього банку, а не його конкурентів. Формування попиту на банківські послуги, а також передбачення зміни кон’юнктури ринку на ці послуги. Інструмен­ти банківського прогнозування: математичні методи (простий аналіз тренду, як тривалої, довгочасної тенденції зміни економічних показників у прогнозуванні; статистичний аналіз, метод стан­дартного розподілу ймовірностей та ін.); побудова сценарію зміни кон’юнктури банківського ринку на основі відбору прогнозів та експертних оцінок. Побудова двомірних матриць формулювання стратегії комерційного банку.

 

Тема 10 Організація та контроль маркетингу у банку

Організаційні аспекти маркетингу у банку. Організаційна структури банку за бюрократичним принципом. Адаптивна струк­тура банку. Структури за ступенем централізації. Роль маркетин­гу у відділенні (філії) банку. Принципи побудови маркетингових служб банку. Функціональна структура маркетингу в банку. Продуктова структура маркетингу в банку. Регіональна структура маркетингу в банку. Реорганізація маркетингових структур у банку.

Предмет контролю маркетингу в банку. Контроль за здійсненням планів. Контроль за рентабельністю. Контроль за бюджетом маркетингу у банку. Моніторинг бюджету маркетингу в банку. Ревізія маркетингу та її значення для банку. Маркетинг-аудит в банку. Ефективність маркетингової діяльності в банку та її вимірювання. Проблеми організації контролю за маркетингом у мережі великого банку.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Маркетинг у банку

для студентів спеціальності (спеціалізації) 072 (Фінанси та страхування)

 

денна форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

 

1

Тема 1

Семінар-мозоковий штурм

2

2

Тема 2

Семінар-дискусія

4

3

Тема 3

Семінар-розв’язання проблемних завдань

2

4

Тема 3

Семінар-конференція

6

5

Тема 4

Семінар-розв’язання проблемних завдань

2

6

Тема 4

Семінар-конференція

6

7

Тема 5

Семінар-розв’язання проблемних завдань

2

8

Тема 5

Семінар-конференція

6

9

Тема 6

Семінар-розв’язання проблемних завдань

2

10

Тема 6

Семінар-конференція

6

11

Тема 7

Семінар-розв’язання проблемних завдань

2

12

Тема 7

Семінар-конференція

6

13

Тема 8

Семінар-розв’язання проблемних завдань

2

14

Тема 8

Семінар-конференція

6

15

Тема 9

Семінар-дискусія

4

16

Тема 10

Семінар-мозоковий штурм

2

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

60

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота № 1

Написання модульної письмової роботи (до 25 квітня) та її захист

20

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (до 7 квітня)

10

2. Аналітична робота — огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяль­ність в окремому банку (до 7 квітня)

10

3. Підготовка проблемних лекцій (до 14 квітня)

20

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (до 25 квітня)

10

5. Додаткові бали (науково-дослідна діяльність студента)

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

         

 

 

 

Плани семінарських занять

Плани семінарських занять (та завдання до них)

для денної форми навчання

 

План заняття №1

Тема: «Маркетинг та його специфіка в діяльності банку» (№1)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: розробляти пропозиції стосовно вдосконалення маркетингового середовища банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №1

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Поняття маркетингу. Суттєві ознаки маркетингу.
 2. Особливості маркетингу у банку.
 3. Інструменти маркетингу у банку.
 4. Середовище маркетингу в банках
 5. Необхідність та перспективи застосування маркетингу банками України.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю (заняття №1):

 1. Проаналізувати визначення потреби. З’ясувати, які потреби клієнтів задовольняє сучасний банк.
 2. Дати визначення побажань (запитів). Навести приклади запитів на банківському ринку.
 3. Проаналізувати спільні та відмінні риси понять «банківський продукт», «банківська послуга», «банківська операція» та їх значення для банківського маркетингу.
 4. Описати вплив мікросередовища на діяльність банку.
 5. Описати вплив макросередовища на діяльність банку.

 

Проблемні завдання:

 1. Дати огляд ситуації на банківському ринку України. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги.
 2. Порівняти рівень необхідності використання маркетингу в банках України та однієї із країн ЄС (на вибір).

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-мозоковий штурм. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації.

 

План заняття №2

Тема: «Маркетингові дослідження та прогнозування у банку» (№2)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія по обговоренню проблемних завдань

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти використовувати кількісні та якісні методи маркетингового дослідження

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.
 • Сайти дослідницьких організацій.

 

Структура семінарського заняття №2

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Принципи та підходи до проведення маркетингових досліджень в банкуі. Класифікація маркетингових досліджень.
 2. Система маркетингової інформацій в банку та її використання для маркетингових досліджень. Системи CRM у банку.
 3. Методи та процедури маркетингових досліджень. Основні етапи маркетингових досліджень.
 4. Якісний аналіз даних.
 5. Кількісний аналіз даних.
 6. Статистичний аналіз у маркетингових дослідженнях в банку.
 7. Маркетингове прогнозування у банку: технології та процедури.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю (заняття №2):

 1. Розкрити зміст та методи проведення камеральних досліджень
 2. Визначте особливості застосування вторинної інформації у маркетингу банку. Наведіть можливі корисні джерела такої інформації.
 3. Розкрити зміст та методи проведення польових досліджень.
 4. Які методи статистичного аналізу доцільно використовувати під час досліджень в банку?

Проблемні завдання:

 1. Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які необхідно враховувати при побудові маркетингової інформаційної системи банку.
 2. Навести приклад використання кількісного аналізу даних у маркетинговому дослідженні банку
 3. Навести приклад використання якісного аналізу даних у маркетинговому дослідженні банку
 4. Зробіть порівняльну характеристику CRM-додатків, що пропонуються на національному ринку та можливостей їх використання в діяльності комерційного банку.

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-дискусія. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації. Застосування «мозкового штурму» при визначенні критеріїв доцільності використання окремих CRM-додатків банком.

 

План заняття №3

Тема: «Конкурентне середовище банку» (№3)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, кейс по визначенню конкурентної стратегії банку

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти здійснювати порівняльний конкурентний аналіз та визначати конкурентну стратегію банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, банків України та кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №3

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Конкуренція на банківському ринку та її види.
 2. Аналіз ринкового середовища та визначення конкурентної позиці банку.
 3. Аналіз конкурентоспроможності банку, його конкурентних переваг. Прямі та непрямі конкуренти банку та їх виявлення
 4. Конкуренти банку серед небанківських установ та їх особливості.
 5. Використання стратегічної матриці General Electric для визначення конкурентної стратегії банку.
 6. SWOT-аналіз конкурентної позиції банку.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Чим саме банківський ринок відрізняється від інших сегментів фінансового ринку?
 2. Яким чином ринок банківських послуг пов’язаний з іншими ринками?
 3. Чи є український ринок „ринком продавців” або „ринком покупців”?
 4. Назвіть основних учасників банківської конкуренції.
 5. Назвіть основних учасників конкуренції на ринку кредитних установ
 6. Як ви ставитися до існування державних банків з позиції вільної економіки?
 7. Чи можливою є суперництво малого банку із великим?
 8. Як краще класифікувати банки для визначення ступеню конкуренції?
 9. Хто контролює дотримання правил конкуренції на ринку банківських послуг?
 10. Чому банки вимушені конкурувати з небанківським сектором?
 11. Як розвиток Інтернету впливає на конкуренцію в банківському секторі?
 12. В чому полягають особливості предметної конкуренції на банківському ринку?
 13. Поясність вплив репутації банку на його конкуренту позицію
 14. Чим відрізняється конкурентоспроможність банку від конкурентоспроможності його продуктів?
 15. З якою періодичністю слід проводити аналіз конкурентів банку?
 16. Конкурентна карта – зміст і значення.
 17. Як правильно обрати банк-еталон та групу однорідних банків?
 18. Як ви ставитися до кількісних оцінок (в балах) сильних та слабких сторін банку?
 19. Що є більш ефективними інструментом аналізу конкурентів – SWOT або PEST аналіз?

 

Проблемне завдання 1.

Ви у складі робочої групи банку АБ «Централььний» розробляєте програму розвитку відносин зі страховими компаніями. На цей час у банку обслуговується лише 1 страхова компанія, СК «Юніон», що продає поліси страхування життя, яка є № 5 на ринку України. Ви дізналися, що більшість ваших вкладників придбали поліси страхування життя у компанії СК «Весна», а страхування майна – у компаній СК «Лідер» та СК «Апріорі».

Нещодавно Ви дізналися, що ваш колишній однокурсник призначений на посаду комерційного директора страхової компанії СК «Весна» та вирішили скористатися можливістю зміцнення контактів.

Ви готуєтесь до обіду зі своїм знайомим, щоб обговорити можливості розвитку бізнесу, зацікавивши його співпрацею компанії з банком. Вам також відомо, що зараз компанія СК «Весна» спільно продає частку страхових продуктів у 5 відділеннях банку КБ «Ліліпут», що є засновником цієї компанії. Нещодавно з’явилися чутки, що цей банк акціонери хочуть продати.

Завдання: Підготуватися до плідного діалогу з менеджером компанії, виклавши переваги співпраці з банком. Обґрунтуйте механізм співпраці з компанією.

 

Проблемне завдання 2.

 

Дослідження ринку платіжних карток у трьох провідних областях України показало, що за обсягами трансакцій з використанням карток Ваш банк посів 8 місце, кількістю емітованих карток – 3 місце, а залишків на рахунках – лише 10 місце. Ваш банк випускає лише дебетові картки, і, на думку акціонерів, перехід до кредитних карток є передчасним.

Вам стало відомо, що минулого місця один іноземний банк розпочав програму встановлення багатофункціональних банкоматів на АЗС двох компаній, а два великих банки домовилися про спільне використання банкоматів держателями карток.

Довідка по банку за останній місць показує, що залишки на платіжних рахунках в банку скорочуються, продовжують надходити скарги клієнтів на технологічні збої в роботі банкоматів.

Більшість держателів карток – персонал підприємств, що запровадили зарплатні картки.

Завдання: Підготувати пропозицію керівництву банку щодо розвитку операцій з платіжними картками. Визначити слабкі сторони банку та можливості їх подолання. Обґрунтувати заходи з цінової та нецінової конкуренції на ринку платіжних карток.

 

Проблемне завдання 3.

Розробити матрицю General Electric для певного українського банку (на вибір) на базі відкритої інформації.

 

Проблемне завдання 4.

В регіоні активно діють 17 банків. Відомо, що на останню звітну дату кількість рахунків, відкритих юридичним особам така (таблиця):

банк

кількість

банк

кількість

банк

кількість

банк

кількість

№1

7000

№5

12000

№9

18

№13

200

№2

200

№6

5500

№10

36520

№14

150

№3

2300

№7

3540

№11

520

№15

300

№4

49000

№8

1270

№12

180

№16

750

Визначте, з використанням відомих Вам показників, рівень конкуренції в регіоні.

 

Проблемне завдання 5.

Розрахуйте показники конкуренції на банківському ринку України (на вибір).

 

Домашня наукова робота (завдання 1/6)

«Дослідження конкурентоспроможності окремого продукту банку»

На базі дослідження відкритих матеріалів певного банку (банк за номером студента у журналі групи відповідно ренкінгу НБУ по активах на 1.07.2018 р або інший банк по узгодженню з викладачем): дослідити конкурентоспроможність (відповідно варіанту: 1-непарні номери, 2-парні номери у журналі академічної групи):

 1. Продукту чи послуги для фізичних осіб
 2. Продукту чи послуги для юридичних осіб

Порівняти із трьома конкурентами.

Оформити результати у вигляді тексту дослідницької роботи (формат А4, титульний аркуш) та у вигляді презентації. Електронну версію тексту та презентації надіслати викладачу на е-мейл у форматі PDF. Представити роботу на наступному занятті (№4)

Рекомендації: Банк узгоджується з викладачем на всі наукові роботи 1-6. Для порівняння рівня конкурентоспроможності слід розробити інтегральний показник з використанням експертних оцінок та шкалювання. Зробити аргументовані висновки. Використати, в тому числі, табличний та графічний методи дослідження. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються:

Семінар-розв’язання проблемних завдань.  Навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань,

 

План заняття №4

Тема: «Конкурентне середовище банку» (№3)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, кейс по визначенню конкурентної стратегії банку

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти здійснювати порівняльний конкурентний аналіз та визначати конкурентну стратегію банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, НКРРФП, банків України та кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №4

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт (робота №1/6)

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-конференція. Захист домашніх наукових робіт. Кейс по визначенню конкурентної стратегії банку.

 

План заняття №5

Тема: «Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз» (№4)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти розробляти форми для збору даних з метою сегментації банківського ринку; проводити моніторинг продуктів та послуг банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, банків України, кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №5

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Поняття банківського ринку та його сфер.
 2. Сегментація банківського ринку та її ознаки залежно від юридичного статусу клієнтури, економічного положення клієнтів тощо.
 3. Досвід європейської банківської практики по сегментації ринку.
 4. Дослідження банківського  ринку та його алгоритм.
 5. Ринкова політика банку. Шляхи досягнення конкурентних переваг банком.
 6. Нагляд банку за ринком.
 7. Стратегічний аналіз становища банку на ринку.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Які методи збору маркетингової інформації Ви запропонуєте для вирішення наступних маркетингових задач (на вибір):
  • Оцінка іміджу банку  та ключових факторів впливу на його формування;
  • Визначення ступеню поінформованості представників цільового ринку про рекламні матеріали та акції банку;
  • Тестування концепцій рекламних матеріалів та їх відбір для наступного розміщення у ЗМІ;
  • Оцінка тенденцій розвитку банківського ринку за окремими банківськими продуктами / послугами;
  • Розробка та виведення на ринок принципово нового кредитного продукту / послуги.
 2. Охарактеризуйте основні напрямки використання методу спостережень для оцінки ефективності роботи працівників операційного відділу комерційного банку.

 

Проблемні завдання:

 1. Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).
 2. Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).
 3. Скласти анкету для опитування телефоном для дослідження характеристик певного банківського ринку (на вибір)
 4. Скласти анкету для опитування під час особистої зустрічі для дослідження характеристик певного банківського ринку (на вибір)
 5. Скласти календарний план і сітьовий графік проведення маркетингового дослідження сегменту певного банківського ринку (на вибір)
 6. Скласти орієнтовний кошторис камерального (кабінетного) дослідження певного банківського ринку (на вибір)
 7. Скласти орієнтовний кошторис первинного (польового) дослідження певного банківського ринку  (на вибір)
 8. Дайте конкретні пропозиції щодо використання методу спостережень для оцінки ефективності роботи працівників операційного відділу банку.

 

Домашня наукова робота (завдання 2/6)

«Розробка форми анкети»

Розробити макет анкети, що розсилається поштою, для (відповідно варіанту: 1-непарні номери, 2-парні номери у журналі академічної групи):

 1. Здійснення сегментації роздрібного клієнта за психографічними ознаками
 2. Дослідження можливості продукту кредитного характеру для корпоративних клієнтів

Оформити роботу письмово (електронна форма): титульний аркуш, аркуші формату А4. Окремо - презентацію результатів. Електронну версію тексту роботи та презентації надіслати викладачу на е-мейл у форматі PDF. Представити роботу на наступному занятті.

Рекомендації. Для сегментаційної анкети (варіант 1) обов’язково визначити ключові сегменти, які передбачено отримати та їх характеристики. Пов’язати із банком, що обраний під час виконання попереднього завдання. Для варіанту 2 – дати маркетингові характеристики конкретного продукту. Макет анкети – лише змістовна частина анкети. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-розв’язання проблемних завдань. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Кейс по сегментуванню. Міні-презентації. Застосування «мозкового штурму» при визначенні критеріїв сегментації банківського ринку.

 

План заняття №6

Тема: «Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз» (№4)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE), екран та проектор.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти досліджувати банківський ринок на підставі обробки інформації з відкритих джерел, вміти оцінювати якість проведеного дослідження.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, банків України, кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №6

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт (робота №2/6)

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-конференція. Захист домашніх наукових робіт.

 

План заняття №7

Тема: «Продуктова політика банку» (№5)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, круглий стіл по актуальних питаннях продуктової політики обраного банку.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти визначати ефективність продуктової політики банку; проводити моніторинг продуктової політики.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №7

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, круглий стіл)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Послуга, продукт та операцій – співвідношення понять у маркетингу банку.
 2. Специфіка банківського продукту (послуги).
 3. Класифікація продуктів та послуг банків.
 4. Планування послуг та продуктів банку як по асортименту, так і по обсягу.
 5. Життєвий цикл продуктів банку та його стадії.
 6. Асортимент пропонованих банком послуг та його зміни. Поточний асортимент та політика асортиментної гнучкості. Способи її реалізації.
 7. Порядок розробки і запровадження нового банківського продукту.
 8. Обсягова політика банку, її мета.
 9. Пакетування продуктів банку.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Порівняйте переваги та недоліки централізованої й децентралізованої товарної політики банку.
 2. Які обмеження продуктового рядку банку  вважаються головними?
 3. Чи здатний банк впливати на формування попиту на свої продукти на ринку?
 4. Як Ви розумієте розвиток перехресних продаж?
 5. Як краще стимулювати клієнтів на повторні продажі продуктів?
 6. На яку категорію клієнтів розраховане пакетування продуктів банку?
 7. Дайте визначення концепції «фінансового супермаркету».
 8. Яким чином складається продуктовий план банку?
 9. В чому полягають відмінності банківського продукту від товарів, що продаються торговельними компаніями?
 10. За якими продуктами банк застосовує маркетинг продавця та маркетинг покупця?
 11. В чому полягає конфлікт банківських продуктів? Як краще подолати такій конфлікт?
 12. Які існують обмеження на продуктовий ряд комерційного банку та чим це обумовлено?
 13. Назвіть підходи до класифікації банківських продуктів.
 14. Навіщо створюється каталог продуктів у банку?
 15. Визначте поняття «конкурентоспроможність товару» для банку.
 16. Назвіть фактори конкурентної переваги банківського продукту.
 17. Якими є особливості економічного циклу банківського продукту?
 18. Наведіть приклади продуктів з різними формами життєвого циклу.
 19. Визначте критерії новизни банківських послуг (продуктів).
 20. Чому перевага банку у запуску нового продукту є досить короткостроковою у сучасних умовах?

 

Проблемне завдання 1

Ваш банк активно емітує платіжні картки міжнародної системи VISA, їх емісія перевищили вже 500 тис. дебетових карток, але темпи зростання кількості держателів карток скоротилися з 15% до 5% за рік. В той же час конкуренти тримаються на рівні зростання щорічно 20-25%. Вам загрожує скорочення фінансування бізнесу платіжних карток, тому що керівництво збирається сконцентруватися на розвитку філій.

Вам відомо, що більше 80% трансакцій з картками Вашого банку – зняття готівки з карткового рахунку.

Завдання: Оцінити можливості збагачення функцій платіжних карток банку. Яким чином цей продукт може вплинути на інші продукти банку? Яким чином Ви пропонуєте просувати далі цей продукт на ринку?

 

Проблемне завдання 2

Аналіз вкладників Вашого банку показав, що 45% клієнтів купують у банку лише цей продукт, 35% - також відкривають поточний рахунок, а 15% - окрім цього мають кредитну картку. Решта 5% - придбали у банку 4 та більше продуктів.

Перед вами, керівником філіалу, поставлено завдання збільшити коефіцієнт крос-продаж до 2,5 в розрахунку на 1 клієнта в роздрібному бізнесі. Зараз у філіалі цей показник становить 1,5. Вам здається, що таке зростання є нереалістичним, Ви думаєте про доцільність погодити з керівництвом менш напружене завдання.

Ваш філіал знаходиться у промисловому районі центральної частини міста, але в якому збираються винести значні виробничі потужності на окраїну для забудови будинками підвищеного комфорту.

Завдання: Чим Ви обґрунтуєте більш реалістичний план? Або оберете інший шлях?

Яким чином плануєте забезпечити таке зростання? Чи можна використати базу вкладників як джерело перехресних продаж? Як можна підключити персонал філіалу до виконання цього завдання.

 

Проблемне завдання 3.

Новий фінансовий рік став для Вашого банку початком реалізації програми пріоритетного розвитку роздрібного бізнесу у регіонах. З цією метою керівництво банку поставило перед Вами, керівником індивідуального бізнесу, завдання вивести на ринок новий кредитний продукт – житлові позики.

Вам відомо, що вже 4 провідних банків активно працюють на цьому ринку, надавши близько 85% позик. Перед Вами порівняльна таблиця умов кредитування:

Банк

Строк максимальний, років

Мінімальна ставка % у валюті

Власний внесок позичальника

Комісії банку

Банк 1

10

12%

10%

1%

Банк 2

15

14%

5%

1%

Банк 3

12

10%

30%

1,5%

Банк 4

10

11%

25%

0,5%

 

Завдання: Підготувати опис продукту. Визначити його переваги для клієнта. Оцінити діапазони коливання процентних ставок, види комісій. Визначити перелік підрозділів, з якими Ви повинні погодити цей продукт. Що саме Вам слід з’ясувати з підрозділом кредитного аналізу? Як Ви оцінюєте життєвий цикл цього продукту?

 

Проблемне завдання 4.

На базі відкритих даних описати криву життєвого циклу окремого банківського продукту  (на вибір).

 

Проблемне завдання 5.

Створити календарний план, орієнтовний кошторис та сітьовий графік створення продукту банку (на вибір)

 

Проблемне завдання 6.

Банк «Схід-Захід» виводить на ринок новий продукт «Консультаційний франчайзинг». Постійні витрати на підтримку функціонування продукту 5 000 грн./місяць, змінні – 2 тис грн. на 10000 грн. Первинні інвестиції на впровадження – 25 000 грн. Є статистика реалізації продукту за перші 12 місяців з моменту впровадження (таблиця):

Місяць

продаж

Місяць

продаж

Місяць

Продаж

1

500

5

7000

9

21000

2

500

6

15000

10

21200

3

350

7

20000

11

19800

4

1000

8

21000

12

19500

Накресліть графік життєвого циклу продукту. Зробіть висновок про форму кривої циклу, відповідність певній стадії на момент здійснення аналізу та дайте пропозиції щодо подальшого розвитку продукту для установи.

 

 

Домашня наукова робота (завдання 3/6)

«Дослідження продуктового ряду банку»

Дослідити продуктовий ряд для клієнтів банку (відповідно варіанту: 1-непарні номери, 2-парні номери у журналі академічної групи):

 1. Фізичних осіб
 2. Юридичних осіб

Порівняти з продуктовим рядом 3-х конкурентів.

Оформити результати письмово: титульний аркуш, аркуші формату А4. Підготувати презентацію Електронну версію тексту та презентації надіслати викладачу на е-мейл у форматі PDF. Представити роботу на наступному занятті.

Рекомендації. Відбір конкурентів обґрунтувати. Визначення продуктового ряду окремого банку повинно включати кількість продуктів (послуг), що пропонуються на ринку. Для порівняння слід розбити продукти на групи та використати інтегральний показник. Використати, в тому числі, графічний та табличний методи дослідження. Ціновий аспект – ігнорувати. Зробити аргументовані висновки та пропозиції. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-розв’язання проблемних завдань. Круглий стіл по актуальних питаннях продуктової політики обраного банку або небанківської кредитної установи

 

План заняття №8

Тема: «Продуктова політика банку» (№5)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, круглий стіл по актуальних питаннях продуктової політики обраного банку.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel), екран та проектор.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: оволодіння інструментами здійснення продуктової політики банку.

 

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №8

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, круглий стіл)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт (робота №3/6)

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-конференція. Захист домашніх наукових робіт.

 

План заняття №9

Тема: «Ціноутворення на банківські продукти» (№6)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, мозкова атака, круглий стіл по актуальних питаннях ціноутворення у обраному банку.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати ціни на окремі продукти та послуги банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Кузнєцова Л.В. Жердецька Л.В. Ціноутворення в банківській справі. Підручник. – Одеса: «Атлант», 2008 – 320 с.
 • Процеси ціноутворення у фінансовій діяльності банку. / за ред. Кузнєцової Л.В. – Одеса: «Атлант», 2008 – 372 с.
 • Сайти НБУ, банків України, кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №9

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, круглий стіл)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Цінова політика та цінова стратегія банку.
 2.  Інструменти цінової політики банку.
 3. Послідовність визначення ціни на продукт банку.
 4. Особливості ціноутворення на банківські продукти.
 5. Оцінка попиту в процесі визначення ціни на продукти банку.
 6. Проблема визначення розміру витрат на окремі банківські продукти.
 7. Затвердження та перегляд цін
 8. Цінова дискримінація.
 9. Моніторинг цін на продукти банку: зміст та значення.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Чи може держава (уряд) регулювати (або встановлювати) ціни на банківські продукти та послуги? На послуги ломбардів? Кредитних спілок?
 2. Назвіть основні різновиди цін на банківські продукти та послуги.
 3. Яку роль відіграє цінова конкуренція в банківському бізнесі?
 4. Яку класифікацію цін на банківські продукти доцільніше використовувати?
 5. Визначте зовнішні та внутрішні фактори ціноутворення в банку.
 6. Яким чином ціна враховує фазу життєвого циклу банківського продукту?
 7. В якому разі банки пропонують клієнтам безкоштовне обслуговування?
 8. Поясніть стратегію цінового асортименту.
 9. Порівняйте витратний метод та метод на основі попиту у ціноутворенні.
 10. Поясніть, якім чином можна встановлювати ціни з врахуванням прибутковості клієнта.
 11. Чим відрізняється номінальна ставка відсотку від ефективної?
 12. Назвіть фактори, що впливають на ставки за депозитами.
 13. Поясність підстави для перегляду цін на продукти банку.
 14. Порівняйте цінову дискримінацію в банківському секторі з іншими галузями економіки.
 15. Як можна тлумачити ціноутворення в обслуговуванні VIP-клієнтів банку?

 

Проблемні завдання:

 1. Порівняйте ціни на аналогічні продукти чотирьох українських банків (на вибір). Зробіть висновки щодо політики ціноутворення на ці продукти.
 2. Проаналізуйте ціни на весь продуктовий ряд окремого банку. Зробіть висновки щодо політики ціноутворення.
 3. На основі аналізу статистичних даних не менш ніж за останній календарний рік зробіть висновки щодо зовнішніх індикаторів процентної політики банків України.
 4. Банківський продукт «Авто в кредит» має визначений рівень постійних витрат 10000 гривень на місяць. Видача кредиту призводить до додаткових витрат в обсязі 720 гривень. Середній розмір кредиту 50000 гривень. Середній термін до погашення – 36 місяців. Середня ціна ресурсів – 9% річних (гривня). Визначте планову кількість кредитів, що банк повинен видавати щомісячно, та орієнтовну ціну (вкажіть маркетинговий підхід, за яким ціна визначена).

 

Домашня наукова робота (завдання 4/6)

«Дослідження цінової політики банку»

За даними відкритих джерел дослідити цінову політику відповідного банку на ринку (відповідно варіанту: 1-непарні номери, 2-парні номери у журналі академічної групи):

 1. Розрахунків та платежів, що здійснюють фізичні особи;
 2. Кредитів та депозитів для фізичних осіб,

та порівняйте її з цінами основних 3-х конкурентів.

Оформити результати письмово. Електронну версію тексту та презентації надіслати викладачу на е-мейл у форматі PDF. Представити роботу на наступному занятті.

Рекомендації. Відбір конкурентів обґрунтувати. Визначити, для порівняння, інтегральний показник. Згрупувати ціни за видами (типами). Дати порівняння за цінами на стандартну (еталонну) потребу. Зробити висновки щодо цінової політики. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-розв’язання проблемних завдань. Міні-презентації. Мозокова атака Круглий стіл по актуальних питаннях ціноутворення у обраному банку.

 

План заняття №10

Тема: «Ціноутворення на банківські продукти» (№6)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, мозкова атака, круглий стіл по актуальних питаннях ціноутворення у обраному банку.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel), проектор та екран.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати цінову політику банку, прогнозувати дохідність продуктів банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Кузнєцова Л.В. Жердецька Л.В. Ціноутворення в банківській справі. Підручник. – Одеса: «Атлант», 2008 – 320 с.
 • Процеси ціноутворення у фінансовій діяльності банку. / за ред. Кузнєцової Л.В. – Одеса: «Атлант», 2008 – 372 с.
 • Сайти НБУ, банків України, кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №10

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, круглий стіл)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт (робота №4/6)

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-конференція. Захист домашніх наукових робіт.

 

План заняття №11

Тема: «Продаж (збут) банківських продуктів» (№7)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, мозкова атака, міні-кейс по визначенню ефективності місцезнаходження банку.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel, картографічною програмою YarMap або аналогічною), картки з умовами міні-кейсу.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати ефективність розташування точки збуту банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А., Гужва В. М., Трохименко В. С. Електронна комерція: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т. — К. : КНЕУ, 2002. — 326с
 • Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебное пособие – М. Вузовский учебник, 2009 – 400 с.
 • Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №11

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Основи організації збуту в банку. Канали продажу (збуту), канали зв’язку та їх трансформація.
 2. Формування мережі банку, розвиненість (густота) мережі.
 3. Особливості організації збуту в банках. Збутові канали банківських послуг.
 4. Віддалене обслуговування клієнтів банку (Телемаркетинг, GSM-banking, Internet-banking, мобільний банкінг).
 5. Часові параметри продаж продуктів банку як спосіб отримання конкурентних переваг.
 6. Характеристика процесу прийняття рішення про розміщення точок збуту.
 7. Зона дії (впливу) банку. Цінність зони дії банку та її визначення.
 8. Тенденції розвитку стратегій розподілу продуктів банку.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення понять «система збуту», «канал зв’язку», «канал збуту» та їх співвідношення.
 2. Чим відрізняються традиційні канали доставки від нетрадиційних?
 3. Як порівняти канал доставки та канал зв’язку?
 4. В чому переваги використання агентів для просування банківських продуктів?
 5. Яким чином визначається допоміжна або основна роль каналу доставки для даного банку?
 6. Які фактори визначають пріоритетність розвитку каналу доставки в банку?
 7. Порівняйте різні форми (моделі) філіалів сучасного банку.
 8. Назвіть основні переваги філіалу над іншими каналами доставки.
 9. Як визначається привабливість регіону для банку?
 10. Поясність процедури визначення зони покриття для банку.
 11. Чи доцільно розташовувати філіал поруч з відділенням іншого банку?
 12. Які саме і чому продукти банку не можуть бути доставлені в системі дистанційного обслуговування?
 13. Чи обґрунтовані прогнози приреченості філіалів за умов електронних каналів доставки?
 14. Якими рисами можна наділити типового клієнта, що активно користується дистанційним банком?
 15. Чи може канал зв’язку (комунікації) перетворитися на канал доставки?
 16. Чим відрізняються віртуальні банки від традиційних?
 17. Яку роль можна відвести веб-сайту банку у розвитку системи каналів збуту?
 18. В чому переваги користування мобільним банкінгом?
 19. Що представляють собою багатофункціональні банкомати?
 20. Для чого служать Інтернет-кіоски?

 

Проблемні завдання:

 1. Маркетологи банку «Невеликий» визначили територіально первинну зону обслуговування клієнтів, що сплачують у відділенні за квартиру. Відомо, що 45% мешканців зони регулярно сплачують за квартиру через відділення банку «Невеликий». На окресленій території проживає 12354 мешканці, середній рахунок за квартиру (включаючи супутні платежі) становить 184 грн. 43 коп. Середнє число проживаючих у квартирі – 1.7 особи. Розрахуйте цінність зони для банку.
 2. На карті-схемі власного району проживання графічно визначте первинні зони обслуговування обраного банку і основних конкурентів на ринку комунальних платежів.
 3. Зробіть порівняльний аналіз якості розміщення 2-3 х філій обраного банку.
 4. Дайте характеристику основних каналів доставки українського банку із першої десятки по розміру активів.

 

Домашня наукова робота (завдання 5/6)

«Дослідження каналів доставки банку»

Дослідити, на підставі обробки інформації з відкритих джерел (відповідно до варіанту, що обраний раніше):

1. Традиційні прямі канали доставки продуктів та послуг обраного банку

2. Нетрадиційні прямі канали доставки продуктів та послуг обраного банку.

Порівняти із 3-ма основними конкурентами.

Оформити результати письмово. Електронну версію тексту та презентації надіслати викладачу на е-мейл у форматі PDF. Представити роботу на наступному занятті.

Рекомендації. Відбір конкурентів обґрунтувати. Порахувати кількість точок збуту відповідних каналів. Визначити, для порівняння, інтегральний показник. Зробити належні висновки. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-розв’язання проблемних завдань. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації. Мозокова атака. Кейс.

 

План заняття №12

Тема: «Продаж (збут) банківських продуктів» (№7)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, мозкова атака.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel, картографічною програмою YarMap або аналогічною), екран та проектор.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати ефективність збутової політики банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А., Гужва В. М., Трохименко В. С. Електронна комерція: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т. — К. : КНЕУ, 2002. — 326с
 • Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебное пособие – М. Вузовский учебник, 2009 – 400 с.
 • Сайти НБУ, банків України, закордонних банків у мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №12

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт (робота №5/6)

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-конференція. Захист домашніх наукових робіт.

 

План заняття №13

Тема: «Маркетингові комунікації банку» (№8)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, мозкова атака, міні-кейс по створенню плану комунікативної стратегії обраного банку.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel), картки з умовами міні-кейсу.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: складати план комунікаційної політики банку та визначати її комунікаційну стратегію.

 

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 276с
 • Джефкінс Френк. Реклама: практ. посібник:пер. з 4-го англ. вид. / Деніел Ядін (доп.і ред.) — 2-ге укр. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 565c.
 • Про рекламу – Закон України №270/06 ВР від 03.07.1996р (із змінами та доповненнями)// ВВР – 1996 - N 39, ст.181.
 • Сайти НБУ, банків України, іноземних банків в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №13

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Поняття маркетингової комунікаційної політики банку та її інструменти.
 2. Особистий продаж послуг банку і використання індивідуальних каналів спілкування (комунікацій) з клієнтом.
 3. Реклама послуг банку як головний засіб наявних комунікацій.
 4. SMM-маркетинг у банку.
 5. Законодавство України про рекламу в банку.
 6. Поняття стимулювання збуту продуктів та послуг банку та фор­ми цього стимулювання.
 7. Планування комунікаційних звернень та їх інструментів.
 8.  Паблік рілейшенз банку та його види. Кризові комунікації. Комунікації із ЗМІ.
 9. Інформаційні комунікації банку

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Що таке маркетингова комунікаційна політика банку?
 2. Чим відрізняються поняття “реклама” та PR?
 3. Як виміряти ефективність реклами?
 4. Як визначити ефективність пропагандистського звернення?
 5. Форми банківської реклами та їх еволюція
 6. Охарактеризуйте переваги і недоліки ЗМІ як засобу комунікацій банку
 7. Переваги та недоліки прямої поштової розсилки як засобу комунікації банку
 8.  Специфіка радіо як засобу комунікації банку
 9. Прямий маркетинг та його роль у формуванні ефективних комунікацій банку
 10. Пабліситі ті її роль у формуванні ефективних маркетингових комунікацій банку
 11. Основні правила спілкування представників банку із представниками ЗМІ
 12. Характеристика основних рівнів використання CRM у банку
 13. Стимулювання збуту продуктів та послуг банку та його види
 14. Організаційна культура як елемент комунікаційного комплексу банку
 15.  Лобіювання, спонсорство, меценатство та благодійність як елемент комунікаційного комплексу банку
 16. Основні етапи оцінки інтегральної ефективності комунікаційного комплексу банку

 

Проблемне завдання 1

Банк “Новий” планує встановити 300-й банкомат у обласному центрі.

Завдання: Придумати суспільну подію, що має відбутися у зв’язку з встановленням банкомату. Підготувати текст прес-релізу.

 

Проблемне завдання 2

Серпень. Початок навчального року. Банк “Перший депозитно- інвестиційний банк” зацікавлений в додатковому залученні депозитів терміном на рік для кредитування оплатного навчання студентів.

Завдання: Сформулювати загальні умови, що характеризують новий продукт депозитного типу, що буде діяти протягом осені. Підготувати рекламний текст, що буде використаний на радіо.

 

Проблемне завдання 3

Банк “Шулявка” відкриває філіал у спальному районі обласного центру. Філіал буде спеціалізуватись на депозитах населення, споживчих кредитах та розрахунках. На цей період у районі функціонують ще три філіали системних банків та один місцевий банк.

Завдання: Сформулювати ідею і основний зміст комунікаційного звернення до мешканців району, які банк “Шулявка” не планує мати клієнтами. Запропонувати ефективний комунікативний канал.

 

Проблемне завдання 4

Наближається 15-та річниця створення банку “Дорогожичі”. Банк створений як універсальний, має філіали у всіх обласних центрах України, спеціалізується на міжнародних розрахунках та валютних операціях, випуску пластикових карток міжнародних систем..

Завдання: Придумати ювілейний продукт для банку “Дорогожичі” і надати йому основні параметри. Підготувати текст рекламного звернення на телебаченні (включаючи характеристику аудіовізуального супроводження) та план рекламної кампанії банку на період святкування річниці, включаючи кошторис. Бюджет кампанії – 500000 грн.

 

Проблемне завдання 5

На внутрішньому ринку України різко впали процентні ставки. Банк “Студент” вимушений запропонувати приватним клієнтам зниження відсоткової ставки по депозиту в середньому на 3 відсотки річних.

Завдання: Створити анкету для вивчення думки клієнтів щодо можливого зменшення процентної ставки. Запланувати основні риси PR-акції, що призначена зберегти позитивне відношення клієнтів до банку. В рамках цієї акції запланувати заходи по стимулюванню збуту депозитів приватним клієнтам.

 

Домашня наукова робота (завдання 6/6)

«Дослідження комунікаційних звернень банку»

На основі дослідження інформації з відкритих джерел: охарактеризувати комунікаційні звернення обраного банку, що розповсюджуються в мережі Інтернет (відповідно варіанту):

 1. Направлені на фізичних осіб
 2. Направлені на юридичних осіб

Оцінити відповідність звернення його меті. Знайти всі основні три типи звернень (спрямовані на зміну поведінки, зміну відношення та інформаційні).

Порівняти з трьома конкурентами.

Зробити аргументовані висновки. Оформити результати письмово. Електронну версію (текст та презентацію) надіслати викладачу на е-мейл у форматі PDF. Представити роботу на наступному занятті

Рекомендації. Відбір конкурентів обґрунтувати. Обов’язково проілюструвати знайдені звернення у роботі (у додатках). Розглянути присутність банку у соціальних мережах, месенджерах тощо. Визначити, для порівняння, інтегральний показник. Зробити належні висновки. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-розв’язання проблемних завдань. Мозокова атака. Міні-презентації. Міні-кейс по створенню плану комунікаційної стратегії обраного банку.

 

План заняття №14

Тема: «Маркетингові комунікації банку» (№8)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія по обговоренню проблемних завдань.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel), проектор та екран.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: досліджувати ефективність комунікацій банку.

 

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 276с
 • Джефкінс Френк. Реклама: практ. посібник:пер. з 4-го англ. вид. / Деніел Ядін (доп.і ред.) — 2-ге укр. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 565c.
 • Про рекламу – Закон України №270/06 ВР від 03.07.1996р (із змінами та доповненнями)// ВВР – 1996 - N 39, ст.181.
 • Сайти НБУ, банків України, іноземних банків та ЗМІ в мережі Інтернет. Соціальні мережі та месенджери.

 

Структура семінарського заняття №14

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт (робота №6/6)

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт.

 

План заняття №15

Тема: «Маркетингова стратегія банку» (№9)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, мозкова атака, міні-кейс по визначенню маркетингової стратегії банку з використанням стратегічної матриці.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE), проектор та екран.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: створювати маркетинговий стратегічний план банку; управляти тактичними маркетинговими діями банку.

 

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Майкл Портер. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 г. – 454 с.
 • Сайти НБУ, банків України та кредитних установ в мережі Інтернет.

Структура семінарського заняття №15

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Поняття маркетингових стратегій банку та їх класифікація.
 2. Формулювання довгострокової (стратегічної) мети(цілі) в банку та визначення шляхів її досягнення.
 3. Прогнозування банківського ринку.
 4. Побудова сценарію зміни кон’юнктури банківського ринку на основі відбору прогнозів та експертних оцінок.
 5. Побудова двомірних матриць формулювання стратегії комерційного банку:

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Питання для обговорення:

Поняття стратегічного планування та основні елементи стратегічного плану банку.

Місія банку – зміст та значення.

Стратегічна мета банку: її визначення та шляхи досягнення.

Маркетингова стратегія банку у та основні етапи її визначення.

Експертні оцінки та їх використання для маркетингової стратегії банку.

Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці Ансоффа. Переваги та недоліки методу.

Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці Бостонської групи. Переваги та недоліки методу.

Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці Портера. Переваги та недоліки методу.

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Наведіть кілька визначень стратегічного маркетингу. Проаналізуйте їх взаємозв’язок із відомими визначеннями маркетингу.
 2. Охарактеризуйте співвідношення понять «місія банку» та «мета банку».
 3. Оцініть найбільш важливі чинники впливу на формування корпоративної місії сучасного комерційного банку.
 4. Проаналізуйте взаємозв’язок понять «тактика маркетингу» і «комплекс маркетингу» банку. Визначте та оцініть їх спільні та відмінні риси.

 

Проблемні завдання:

 1. На основі відомих даних сформулюйте місію та мету українського банку із першої двадцятки по сумі активів (на вибір).
 2. Розробити макет маркетингової стратегії українського банку (на вибір) за допомогою матриці БКГ.
 3. Розробити макет маркетингової стратегії українського банку (на вибір) за допомогою матриці Портера.
 4. Розробити макет маркетингової стратегії українського банку (на вибір) за допомогою матриці Ансоффа.
 5. Використовуючи вторинну інформацію проаналізуйте діяльність 3-5 комерційних банків за певним обраним продуктом / послугою. Оцініть кожного з них за показниками частки ринку та темпів її зростання за останній рік з використанням матриці БКГ
 6. Влітку 2018 року маркетологи банку розробляють макет стратегії банку «Грім». Продукт, пенсійні картки, було впроваджено весною 2018 року. З вересня 2018 року, згідно із змінами у пенсійному законодавстві, з’являється нова категорія пенсіонерів, якій банком «Грім» намічається запропонувати згадані картки. Побудуйте стратегічну матрицю і розмістить у ній відповідний продукт. Обґрунтуйте рішення.

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-дискусія. Виконання проблемних завдань. Мозокова атака по визначенню місії обраного банку. Кейс по визначенню маркетингової стратегії банку.

 

План заняття №16

Тема: «Організація та контроль маркетингу у банку» (№10).

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel, «Терасофт-CRM»), проектор та екран.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: організувати роботу маркетингових підрозділів банку; координувати заходи по маркетинговому контролю в банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Алавердов А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке: Учебник. — М. : Маркет ДС, 2007. — 569с.
 • Сайти НБУ, банків України та кредитних установ мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №16

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Роль маркетин­гу у відділенні банку.
 2. Принципи побудови маркетингових служб банку.
 3. Реорганізація маркетингових структур в банку.
 4. Предмет контролю маркетингу в банку.
 5. Маркетинг-аудит в банку.
 6. Ефективність маркетингової діяльності в банку та її вимірювання.
 7. Програмні засоби контролю маркетингу у банку.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Як формуються організаційні структури маркетингу у банку залежно від стану ринку?
 2. Які зустрічаються основні види організаційної структури банку?
 3. Чи є залежність між організаційною структурою банку в цілому та організаційною структурою підрозділу маркетингу?
 4. При наявності у банку оргструктури, що орієнтована на різні групи споживачів, яка повинна бути організаційна структура маркетингових підрозділів?
 5. Назвіть основні типи організаційних структур маркетингу у банку.
 6. Якщо у банку серед підрозділів, що відповідають за маркетингову діяльність, є підрозділ з умовною назвою “відділ комунікацій з VIP-клієнтами”, до якого типу відноситься оргструктура маркетингу у даному банку? Обґрунтуйте відповідь.
 7. Якщо у банку серед підрозділів, що відповідають за маркетингову діяльність, є підрозділ з умовною назвою “відділ комунікацій з клієнтами-іноземними компаніями”, до якого типу відноситься оргструктура маркетингу у даному банку? Обґрунтуйте відповідь.
 8. Наведіть приклад маркетингового підрозділу банку, що сформований за проектним принципом.
 9. Наведіть приклад маркетингового підрозділу банку, що сформований за матричним принципом.
 10. Обґрунтуйте необхідність маркетингового контролю для банку
 11. Чим завдання контролю маркетингу відрізняються від цілей контролю маркетингу?
 12. Зміст аудиторського контроль маркетингової діяльності банку.
 13. Мета та завдання аудиту у банку.
 14. Чим внутрішній аудит банку відрізняється від зовнішнього?
 15. Характеристика основних компонентів програмних засобів контролю маркетингу у банку.

 

Проблемні завдання:

 1. Сформулюйте посадові обов’язки спеціаліста маркетингового відділу банку, що відповідає за створення нових банківських продуктів.
 2. Заповніть форму для визначення службових обов’язків спеціаліста з реклами маркетингового відділу банку.
 3. Яка на Вашу думку, мінімальна кількість співробітників, що повинні формувати штати маркетингового підрозділу у малому банку (банк в регіоні та без філіалів)? Сформулюйте назви посад та основні робочі завдання для осіб, що їх займають.
 4. Опишіть організаційну структуру маркетингу в обраному банку України. Чи вважаєте ви існуючу структуру досконалою і чому?
 5. В банку “Процент” (універсальний банк без філіалів) існує традиційна бюрократична оргструктура за продуктовою ознакою. В 2019 році, в зв’язку із значним зростанням активів банку, планується реорганізація відділу реклами (п’ять осіб, включаючи начальника відділу, трьох спеціалістів-маркетологів та одного IT-спеціаліста) в управління маркетингу, що буде включати 4 відділи і налічуватиме 23 особи.

Завдання: Складіть організаційну структуру управління маркетингу у банку “Процент”. Дайте назви відділам та визначте основні робочі посади.

 1. В банку “Акцепт” використовується дивізійна організаційна структура. Підрозділ маркетингу складається з сімох осіб.

Завдання: Визначте організаційну структуру підрозділу, основні робочі посади та робочі завдання працівників.

 1. Охарактеризуйте основні компоненти комп’ютерної системи, що застосовується для організації та контролю за маркетинговою діяльністю в конкретному банку.
 2. Служба внутрішнього аудиту банку здійснює перевірку маркетингової діяльності філіалу банку.

Завдання. Скласти план та календарний графік аудиторської перевірки.

 1. Комерційний банк “Шулявка” на пропозицію управління маркетингу банку здійснив маркетингову програму по просуненню нового для себе продукту “Термінові перекази за кордон”. Організаційні витрати на впровадження продукту становили 200 тис гривень, маркетингові заходи, що здійснювались до моменту продажу продукту – 500 тис гривень. Витрати на технічне переобладнання у зв’язку з впровадженням продукту – 195 тис. грн.. Постійні щомісячні витрати на надання продукту – 45 тис гривень. Середній дохід від одного клієнта, що скористався послугою – 85 гривень. Змінні витрати, пов’язані з обслуговуванням одного клієнта – 7 гривень. Період виведення продукту на ринок – 3 місяці. Починаючи з четвертого місяця впровадження продукту планується залучати 50 клієнтів в день, далі рівномірно протягом двох років приріст клієнтів становитиме 10% щоквартально.

Завдання. Розрахувати показники ROC (Return On Customer) та ROI (Return Of Investment) для продукту “Термінові перекази за кордон” окремо на перший, другий роки впровадження продукту. Зробити аргументовані висновки щодо доцільності створення продукту та обґрунтованості бюджету маркетингу.

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-мозоковий штурм.

 

2.1.2. Контрольне модульне завдання

Модульне завдання є письмовим, застосовується для студентів очної форми навчання, виконується кожним студентом самостійно відповідно до номеру варіанта, що визначається відповідно до першої літери прізвища студента і номеру у журналі групи згідно таблиці:

Відповідність першої літери прізвища студента очної форми навчання номеру варіанта письмового модульного завдання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перша літера прізвища

А, О

Б, П

В, Г, Р

Д, Є, Е, С

Ж, Т, У

З, І, И, Ф, Х

К, Ц

Л, Ч, Ш

М, Щ, Ю

Н, Я

Відповідність номеру у журналі студента очної форми навчання літері варіанта письмового модульного завдання

Варіант А

Непарний номер у журналі групи

Варіант Б

Парний номер у журналі групи

Таким чином, наприклад, студент Нікітін, що за списком у журналі групи має номер 7, виконуватиме варіант А10.

Всі завдання окремого модуля представляються прошитими в спільній папці та під спільним титульним аркушем. За узгодженням із викладачем, робота може бути представленою в електронному вигляді та надіслана на електронну пошту викладача (виключно у форматі PDF із збереженням всіх вимог до оформлення паперової версії).

 

Зміст контрольного модульного завдання (очна форма)

 (2 варіанти по 3 завдання, кожне з яких містить від 2-х до 10 варіантів)

Завдання самостійної роботи студента виконуються на матеріалах комерційного банку. Вибір банку студентом здійснюється по узгодженню з викладачем. Як правило, це банк, номер якого у ранкінгу НБУ за розміром активів на останню звітну дату відповідає номеру студента у журналі академічної групи (відділення банку знаходиться неподалік від місця проживання студента).  Три завдання модулю подаються у спільній папці.

На титульному аркуші вказується найменування банку, прізвище студента, номер групи, дані про викладача, кафедру та зазначається дисципліна «Маркетинг у банку».

На другому аркуші зазначається варіант завдання і зміст із зазначенням сторінок, з яких починається відповідне завдання модулю №№1-3 та додатки.

Робота виконується на білих аркушах формату А4 (за винятком об’ємних таблиць та рисунків).

За узгодженням із викладачем, робота може бути представленою в електронному вигладі та надіслана на електронну пошту викладача (виключно у форматі PDF із збереженням всіх вимог до оформлення паперової версії).

Обсяг завдань: ненормований.

 

Варіант А Конкуренція і комунікації на банківському ринку.

Завдання №1

Національне конкурентне середовище на банківському ринку.

За даними публічної звітності НБУ по банкам України, розрахувати значення для певного банківського ринку (відповідно до номеру варіанту за таблицею):

Номер варіанту

Ринок

Показник

1

Торгові цінні папери у активах банків

Індекс Гірфендаля

2

Кредити та заборгованість юридичних осіб (всього)

Індекс Розенблюта

3

Кредити та заборгованість фізичних осіб (всього)

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

4

Кредити та заборгованість юридичних осіб в іноземній валюті

Індекс Гірфендаля

5

Кошти фізичних осіб в іноземній валюті

Індекс Розенблюта

6

Кошти юридичних осіб в іноземній валюті

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

7

Торгові цінні папери у активах банків

Індекс Розенблюта

8

Кредити та заборгованість юридичних осіб (всього)

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

9

Кредити та заборгованість фізичних осіб (всього)

Індекс Гірфендаля

10

Кошти юридичних осіб в іноземній валюті

Індекс Розенблюта

Значення розрахувати на 4 останні звітні дати (1/04/2019, 1/01/2019, 1/10/2018, 1/10/2018). Показати місце банку на відповідному ринку та прокоментувати динаміку його частки. Науково обґрунтовані висновки.

 

Завдання №2.

Місцеве конкурентне середовище на банківському ринку.

На плані місцевості (району), де знаходиться приміщення банку (банк обирається по узгодженню з викладачем): накреслити план-схему розташування відділення банку та конкурентів з урахуванням «зон дії». (відповідно до номеру варіанту за таблицею). Знайти не менше п’яти конкурентів на відповідному ринку. Першу зону дії позначити червоним кольором, другу – синім.

Номер варіанту

Ринок

1

Перекази для населення у межах України

2

Перекази коштів за кордон

3

Комунальні платежі

4

Платежі населення, що не відносяться до комунальних

5

Купівля-продаж іноземної валюти

6

Банкомати (видача готівки)

7

Купівля-продаж інвестиційних та ювілейних монет

8

Купівля-продаж дорогоцінних металів

9

Індивідуальні сейфи для зберігання цінностей

10

Пенсійні рахунки

Інформацію про відповідні продукти та цінові пропозиції конкурентів узагальнити у таблиці.

Зробити висновки щодо ефективності вибору місця розташування конкретного відділення банку.

 

Поради до виконання

Зробити висновки щодо ефективності вибору місця розташування конкретного відділення банку, що виконує певні операції (не головної контори тощо). В порівняльній таблиці представити цінові пропозиції на нецінові параметри відповідних продуктів чи послуг. Використати карту Google, або YarMap чи аналогічну – для макета рисунка (який дозволяється розфарбовувати та наносити легенду вручну).

Типові помилки.

Зони дії розглядаються без прив’язки до конкретного плану міс­цевості. Межі зон дій не прив’язані до перешкод на місцевості (будинків, шляхопроводів тощо). Масштаб не дозволяє побачити межі другої зони. Конкуренти на схемі не ідентифіковані легендою. Не здійснене виділення зон кольором.

 

Завдання №3.

Конкурентні комунікації у місцевому середовищі.

Відповідно до змісту завдання №2 зробити порівняльний аналіз комунікацій конкурентів у пунктах продажу відповідних продуктів. Приймати до уваги лише зовнішню рекламу та матеріали у пунктах продажу – що стосуються відповідних продуктів. Результати узагальнити у таблиці. Зробити науково обґрунтовані висновки. У додатку навести зразки комунікаційних звернень кожного конкурента (ксерокопії або копії відповідних текстів).

 

Варіант Б. Маркетингові дослідження на банківському ринку

Завдання №1.

Підготувати план маркетингового дослідження (у відповідності до варіанту завдання):

Номер варіанту

Предмет дослідження

1

Розмір місцевого ринку та частка банку на ньому

2

Лояльність клієнтів до депозитних продуктів банку

3

Якість каналів збуту роздрібних продуктів

4

Лояльність клієнтів-фізичних осіб до банку

5

Психографічні характеристики клієнтів

6

Інтернет-реклама банку

7

Зовнішня реклама банку

8

Характеристики депозитних продуктів банку

9

Цінова політика конкурентів банку

10

Асортиментна політика конкурентів

Поради до виконання

У плані зазначити: об’єкт, мету дослідження, необхідні ресурси (фінансові окремо, людські та матеріальні окремо), основні методи дослідження, графік розподілу часу. Звернути увагу на наочність відображення матеріалу (таблиці, діаграма Ганта). Обо­в’язковим є наявність обґрунтованого кошторису витрат. Порівняти загальний розмір витрат на дослідження з оцінкою ефективності заходів, які плануються.

Завдання №2.

Створити макет анкети для дослідження (у відповідності до варіанту завдання):

Варіант

Зміст анкети

1

Поштова анкета для дослідження оцінки маркетингових можливостей депозитного продукту для фізичних осіб

2

Анкета для експертного інтерв’ю щодо маркетингової стратегії банку

3

Телефонне опитування лояльності клієнтів до депозитних продуктів банку

4

Поштова анкета для сегментації за демографічною ознакою

5

Визначення маркетингових можливостей інвестиційного кредиту для корпоративних клієнтів

6

Поштова анкета для сегментації за психографічною ознакою

7

Поштова анкета для сегментації корпоративного клієнта

8

Поштова анкета для дослідження оцінки маркетингових можливостей кредитного продукту для фізичних осіб

9

Поштова анкета для сегментації за географічною ознакою

10

Телефонне опитування якості цінової політики банку

Зазначити гіпотезу анкети та шкали вимірювання, що застосовувались. Зробити науково обґрунтовані висновки.

Поради до виконання

Звернути увагу на коректність поставлених запитань та повноту варіантів відповідей. Зазначити специфіку анкетування відповідно до обраного варіанту. У коментарі обов’язково спрогнозувати очікувані результати обробки анкети та варіанти здійснення відповідних стратегій маркетингу. Відповідність шкалам вказати не в тексті анкети, а окремо, довідково.

Типові помилки.

Відсутність коментарів щодо доцільності запропонованих питань та очікуваних результатів анкетування. Відсутність назв застосованих шкал вимірювання у коментарях до прикладу. Наявність питань, що не відносяться до досліджуваної проблеми. Наявність питань до фізичної особи у анкеті корпоративного клієнта та навпаки.

Завдання №3

На підставі наукового дослідження відкритих джерел про установу банку (банк обирається по узгодженню з викладачем) проаналізувати (у відповідності до варіанту завдання):

Варіант

Зміст завдання (об’єкт дослідження)

1

Систему інструментів стимулювання споживачів за останній календарний рік

2

Систему інструментів стимулювання системи збуту (філій та посередників)

3

Кількісну та якісну оцінку аудиторії, що отримують рекламні звернення банку у друкованих ЗМІ

4

Зміст та якість рекламних звернень банку у ЗМІ за останній календарний рік

5

Конкурентну стратегію банку (з використанням стратегічної матриці)

6

Стратегію банку із застосуванням матриці Портера

7

Стратегію банку із застосуванням матриці Ансоффа

8

Цінову політику банку на роздрібному ринку за три останніх роки

9

Цінову політику банку на корпоративному ринку за три останніх роки

10

Асортиментну політику банку за три останніх роки

Зробити науково обґрунтовані висновки.

Поради до виконання

Джерелом можуть бути не лише матеріали з актуальних сайтів банків, а й архіви таких сайтів за попередні періоди, зберігання яких здійснюється відповідними незалежними сервісами в мережі Інтернет.

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Оцінка аудиторної роботи студентів очної форми проводиться викладачем, що веде семінарські заняття, і характеризується шкалою, прив’язаною до конкретного виду заняття (роботи студента) відповідно до таблиці:               

                                                                                                     Таблиця

Оцінка аудиторної роботи студентів очної форми відповідно до виду заняття (роботи студента)

Вид занять (роботи студента)

Шкала балів

Максимальний бал

Семінар-мозоковий штурм

0-1-2

2

Семінар-дискусія

0-1-2

2

Семінар-розв’язання проблемних завдань

0-1-2

2

Семінар-конференція

0-1-2

2

Виконання проблемних завдань

0-1-2

2

Домашня наукова робота

0-2-3-4

4

Під час семінару-мозокового штурму викладач (або один із студентів) виконує функції модератора. Студенти пропонують вирішення проблемних завдань, що винесені на відповідне заняття та обговорюють якість пропозицій.

Шкала оцінювання участі у семінарі-мозоковому штурмі застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

2

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

1

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть у мозковому штурмі, демонстрація відсутності знань належного рівня

Під час семінару-дискусії створюються малі групи (5-6) студентів. Викладач пропонує шляхи вирішення проблемних завдань (виконуються, як домашні завдання, окремими студентами).

Шкала оцінювання участі у семінарі-дискусії застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

2

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час дискусії

1

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть у роботі малої групи, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Під час семінару-розв’язування проблемних завдань відбувається розв’язання проблемних завдань, що винесені на відповідне заняття

Шкала оцінювання участі у семінарі-розв’язуванні проблемних завдань застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

2

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час вирішення окремих проблемних завдань.

1

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть на занятті, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Під час семінару-конференції відбувається заслуховування та обговорення презентацій окремих студентів, що виконали відповідний розділ домашньої наукової роботи. Учасники формулюють питання для доповідача, демонструючи відповідні комунікаційні компетентності.

Шкала оцінювання участі у семінарі-конференції застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

2

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення презентацій, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час обговорення домашніх наукових робіт.

1

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть на занятті, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Виконання проблемних завдань здійснюється студентами індивідуально під час семінарського заняття. Зміст завдань міститься у відповідному плані заняття.

Шкала оцінювання виконання проблемних завдань застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

2

Висока якість виконання проблемного завдання поєднана з вмінням застосовувати теоретичні знання та практичні навички з використання відповідних методів.

1

В цілому розуміння алгоритму виконання завдання, але виконання завдання з несуттєвими помилками

0

Неактивніть на занятті, невміння виконувати відповідне завдання

 

Домашня наукова робота виконується студентом індивідуально відповідно до варіанту (зазначений у плані занять). Результат роботи презентується на відповідному занятті. Оцінювання домашньої наукової роботи відбувається шляхом співставлення роботи з критеріями якості та оформлення та критеріями якості захисту під час семінару-конференції. Роботи, передані студентом, що не з’явився без поважної причини на відповідне заняття – не оцінюються.

Шкала оцінювання виконання домашньої наукової роботи застосовується така:

Бал

Рівень

4

Оформлення бездоганне. Відмінний рівень наукового дослідження. Високий рівень презентації під час семінару-конференції. У випадку браку часу – виступ замінюється наданням презентаційних матеріалів. Наявність електронних версій роботи та презентації.

3

Незначні недоліки оформлення. Або добрий рівень наукового дослідження (частина висновків не обґрунтовані, недостатня фактологічна або статистична база дослідження). Відсутність презентаційних матеріалів належної якості.

2

Значні недоліки оформлення. Низький рівень наукового дослідження (статистична або фактологічна бази значно неповні). Відсутність сформульованої структури достілдження (об’єкт, предмет, мета, методи) Відмова презентування роботи під час семінару-конференції.

0

Недостатній рівень наукового дослідження. Відсутність фактологічної та статистичної бази дослідження, або її застарілість більше 3-х місяців відносно моменту презентації роботи. Використання запозичень без посилань. Відсутність роботи. Відсутність автора роботи на семінарі-конференції з неповажних причин.

Критерії бездоганного оформлення домашньої наукової роботи:

 • Виконання на білих з одного боку аркушах А4 із титульним аркушем із повною інформацією про студента та назву роботи, датою виконання роботи;
 • Пронумеровані сторінки, зазначення точних дат отримання статистичних та фактологічних результатів;
 • Наявність структурних елементів роботи та висновків, переліку джерел;
 • Робота прошивається у швидкозшивач.

Критерії якості презентації:

 • Як правило, 8-10 пронумерованих слайдів, що характеризують основні результати роботи; при відсутності необхідного ТЗ слайди заздалегідь друкуються по 2 слайди на аркуші формату А4

 

За узгодженням із викладачем, робота може бути представленою в електронному вигляді та надіслана до початку заняття на електронну пошту викладача (виключно у форматі PDF із збереженням всіх вимог до оформлення паперової версії).

 

Для оцінювання знань студентів кількість видів контролю і його форми в межах заняття сплановані так, щоб присутній на занятті студент мав реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за умови належної підготовки.

 

Змістовна характеристика отриманих балів відповідає рівню знань, що продемонстрований студентом під час виконання відповідного завдання:

Відмінний рівень (повна, вичерпна відповідь або значний вклад в обговоренні на семінарському занятті, вміння розв’язувати ситуаційні вправи, володіння відповідями на всі проблемні питання до відповідного заняття);

Добрий рівень (неповна відповідь, володіння відповідями на більшість проблемних питань, активна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Задовільний рівень (незначний внесок в обговоренні проблеми на семінарському занятті, володіння відповідями на більшість простих питань, помірна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Незадовільний рівень (незнання правильних відповідей на базові питання теми, відсутність участі в обговоренні проблем чи рішенні ситуаційних вправ на семінарському занятті).

Також окремі види робіт чи окремі заняття можуть оцінюватись по спрощеній шкалі.

У випадку запізнення студента з неповажних причин викладач знижує сумарну кількість балів за відповідне заняття на один бал.

У випадку неналежного виконання студентом завдання, що дається малій групі під час використання методу малих груп на відповідному занятті – викладач має право виставити окремому студенту оцінку нижчу, ніж отримала мала група.

Бали за активність на всіх заняттях підсумовуються викладачем на останньому занятті, але не більше, ніж 60 балів для всіх занять (16 занять). Більша сума балів для цього виду контролю не застосовується.

 

Оцінка письмових контрольних (модульних) завдань студентів очної форми характеризується максимальним балом у випадку відсутності недоліків оформлення та типових помилок, що віднесені до конкретного завдання.

Модуль для очної форми складається з трьох завдань, кожне з яких оцінюються за шкалою 0-2-4-6 бали.

Оцінка окремого завдання модулю характеризується дещо зменшеним балом (4 бали) при наявності незначних відхилень від вимог оформлення.

Мінімальну позитивну оцінку (2 бали) отримує завдання, в якому не більше однієї типової незначної помилки, або є логічні помилки, або студент демонструє невисокий науковий рівень.

В інших випадках (недоліки оформлення одночасно з типовою помилкою, більше однієї типової помилки, грубі логічні помилки, пряме списування) окреме завдання модулю оцінюються рівнем в «0» балів.

До недоліків оформлення окремого завдання відноситься відсутність назви завдання, неохайність, використання нестандартного шрифту (замість 14, міжрядковий інтервал 1.5), рукописне виконання завдання.

До недоліків оформлення окремого модулю (три завдання) відноситься – відсутність подання обох завдань модулю у спільній папці (у швидкозшивачеві) та зі спільним титульним аркушем (де зазначається назва кафедри, дисципліни «Маркетинг у банку», прізвище студента та викладача, шифр спеціальності та номер академічної групи, номер і літера варіанту модульного завдання).

За недооформлення модулю (недотримання хоч однієї із вказаних вимог), викладач має право зменшити загальну суму балів за модуль на 1-2 бали (але не менше від «0» балів).

За своєчасне подання модульного завдання студентом – додатково нараховується 2 бали.

Відповідно – максимальна сума балів за модульне завдання – 20 балів.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1. Карта навчальної роботи студента

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Маркетинг у банку

для студентів спеціальності (спеціалізації) 072 (Фінанси та страхування)

 

заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За відповіді і виступи на контактних заняттях

1.

1. Маркетинг та його специфіка у банку

2. Маркетингові дослідження та прогнозування в банку

Міні-лекція (конспект)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

2.

3. Конкурентне середовище банку

4. Банківський ринок,, його сегментація, дослідження та аналіз

5. Продуктова політика банку

Міні-лекція (конспект)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань (тема 3)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань (теми 4,5)

4

3.

6. Ціноутворення на банківські продукти

7. Продаж (збут) банківських продуктів

8. Маркетингові комунікації банку

Міні-лекція (конспект)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань (тема 6)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань (теми 7, 8)

4

4.

9. Маркетингова стратегія банку

10. Організація та контроль маркетингу у банку

Міні-лекція (конспект)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

Всього за відповіді і виступи під час контактних занять

40

За виконання контрольних (модульних) завдань

 

5.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

             

 

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних завдань самістійної роботи

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє письмове завдання самостійної роботи

письмова

31.05.2019 р.

на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

(16 зміст +24захист)

40

За виконання завдань самостійної роботи за вибором (одного завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій            

2. Аналітична робота — огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність в окремому банку

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних завдань самостійної роботи

50

Разом

100

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Нікітін Андрій Валерійович, доцент, к.е.н., avnikitin@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

3-й корпус, аудиторія 085, тел. 456-32-93,

з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Дегтярівська, 49г., 3-й корпус університету, ауд. 064, тел. 371-62-24,

з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 18-00 (перерва з 13:00 до 13:30), та у день заочника

 

 

3.1.1. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Замість лекцій та семінарських занять для студентів заочної форми навчання проводяться контактні заняття, що здійснюються у контактні години. Загальні засади проведення контактних занять розміщено у Положеннях КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

Структура контактних занять (заочна форма навчання):

№ заняття

Номер і назва теми

Форма контролю

Бали

Бали по видам робіт

Макс кількість балів

1

1. Маркетинг та його специфіка в банку

2. Маркетингові дослідження та прогнозування в банку

Міні-лекція (конспект)

4

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

2

3. Конкурентне середовище банку

4. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз

5. Продуктова політика банку

Міні-лекція (конспект)

4

12

Семінар-розв’язання проблемних завдань

(тема  3)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань

(теми 4,5)

4

3

6. Ціноутворення на банківські продукти

7. Продаж (збут) банківськиї продуктів

8. Маркетингові комунікації банку

Міні-лекція (конспект)

4

12

Семінар-розв’язання проблемних завдань

(тема 6)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань

(теми 7, 8)

4

4

9. Маркетингова стратегія банку

10. Організація та контроль маркетингу в банку

Міні-лекція (конспект)

4

8

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

5

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

10

Всього занять (годин) та сума балів:

5 (10 годин)

50

50

 

 

Контактне заняття №1.

Теми, винесені на заняття:

1. Маркетинг та його специфіка в банку

2. Маркетингові дослідження та прогнозування в банку

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №1:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: розробляти пропозиції стосовно вдосконалення маркетингового середовища банку; вміти використовувати кількісні та якісні методи маркетингового дослідження в банку.

 

Структура контактного заняття №1

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розв’язання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для очної форми навчання.

 

 

Контактне заняття №2.

Теми, винесені на заняття:

3. Конкурентне середовище банку

4. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз

5. Продуктова політика банку

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №2:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти здійснювати порівняльний конкурентний аналіз та визначати конкурентну стратегію банку; вміти розробляти форми для збору даних з метою сегментації банківського ринку; проводити моніторинг продуктів та послуг банку; вміти досліджувати банківський ринок на підставі обробки інформації з відкритих джерел, вміти оцінювати якість проведеного дослідження; вміти визначати ефективність продуктової політики банку; проводити моніторинг продуктової політики; оволодіння інструментами здійснення продуктової політики банку.

 

Структура контактного заняття №2

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розв’язання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для очної форми навчання.

 

Контактне заняття №3.

Теми, винесені на заняття:

6. Ціноутворення на банківські продукти

7. Продаж (збут) банківськх продуктів

8. Маркетингові комунікації банку

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №5:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати ціни на окремі продукти та послуги банку, прогнозувати дохідність продуктів банку; планувати систему збуту банку; визначати ефективність розташування точки збуту банку, визначати ефективність збутової політики банку; складати план комунікаційної політики банку та визначати його комунікаційну стратегію; досліджувати ефективність комунікацій банку.

 

Структура контактного заняття №3

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розв’язання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для очної форми навчання.

 

Контактне заняття №4.

Теми, винесені на заняття:

9. Маркетингова стратегія банку

10. Організація та контроль маркетингу у банку

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №5:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: створювати маркетинговий стратегічний план банку; управляти тактичними маркетинговими діями банку; організувати роботу маркетингових підрозділів банку та координувати заходи по маркетинговому контролю в банку

 

Структура контактного заняття №4

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розв’язання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для очної форми навчання.

 

Контактне заняття №5.

Теми, винесені на заняття:

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу)

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №6:

Під час контактного заняття №6 формуються інструментальні компетентності, що реалізують навики розвязання проблем, що сформульовані в навчальних ситуаціях, які винесені на комплексну аудиторну самостійну роботу.

 

Структура контактного заняття №5

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу)

 

Поточний контроль здійснюється за результатами перевірки контрольної роботи.

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни «Маркетинг у банку» (заочна форма).

 

Контактні заняття студентів заочної форми оцінюються залежно від видів робіт, що виконуються на цих заняттях, відповідно до плану занять та карти навчальної роботи, а саме:

 • Міні-лекція (під час установчої сесії) оцінюється відповідно до якості конспекту відповідної лекції (шкала 0–1–2 бали)
 • Семінар-розв’язання проблемних завдань (під час установчої сесії) – стандартна шкала (шкала 0–1–2 бали), оцінка визначається на кожному відповідному занятті
 • Семінар-розв’язання проблемних завдань (під час екзаменаційної сесії) – спрощена шкала (шкала 0–12–16–20 балів);
 • Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (під час установчої сесії) – студент виконує одне письмове завдання за шкалою 0-6-8-10 балів

 

Критерії оцінюваня робіт, що здійснюються на контактних заняттях

Під час семінару-мозокового штурму викладач (або один із студентів) виконує функції модератора. Студенти пропонують вирішення проблемних завдань, що винесені на відповідне контактне заняття та обговорюють якість пропозицій.

Шкала оцінювання участі у семінарі-мозоковому штурмі застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

4

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

2

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть у мозковому штурмі, демонстрація відсутності знань належного рівня

Під час семінару-дискусії створюються малі групи (5-6) студентів. Викладач пропонує шляхи вирішення проблемних завдань (виконуються як домашні завдання окремими студентами).

Шкала оцінювання участі у семінарі-дискусії застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

4

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час дискусії

2

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть у роботі малої групи, демонстрація відсутності знань належного рівня

Під час семінару-розв’язування проблемних завдань відбувається розв’язання проблемних завдань, що винесені на відповідне контактне заняття

Шкала оцінювання участі у семінарі-розв’язуванні проблемних завдань застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

4

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час вирішення окремих проблемних завдань.

2

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть на занятті, демонстрація відсутності знань належного рівня

Виконання проблемних завдань здійснюється студентами індивідуально під час контактних занять. Зміст завдань міститься у відповідному плані заняття.

Шкала оцінювання виконання проблемних завдань застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

4

Висока якість виконання проблемного завдання поєднана з вмінням застосовувати теоретичні знання та практичні навички з використання відповідних методів.

2

В цілому розуміння алгоритму виконання завдання, але виконання завдання з несуттєвими помилками

0

Неактивніть на занятті, невміння виконувати відповідне завдання

Для оцінювання знань студентів кількість видів контролю і його форми в межах заняття сплановані так, щоб присутній на занятті студент мав реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за умови належної підготовки.

 

Змістовна характеристика отриманих балів відповідає рівню знань, що продемонстрований студентом під час виконання відповідного завдання:

Відмінний рівень (повна, вичерпна відповідь або значний вклад в обговоренні на семінарському занятті, вміння розв’язувати ситуаційні вправи, володіння відповідями на всі проблемні питання до відповідного заняття);

Добрий рівень (неповна відповідь, володіння відповідями на більшість проблемних питань, активна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Задовільний рівень (незначний внесок в обговоренні проблеми на семінарському занятті, володіння відповідями на більшість простих питань, помірна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Незадовільний рівень (незнання правильних відповідей на базові питання теми, відсутність участі в обговоренні проблем чи рішенні ситуаційних вправ на семінарському занятті).

Також окремі види робіт чи окремі заняття можуть оцінюватись по спрощеній шкалі.

У випадку запізнення студента з неповажних причин викладач знижує сумарну кількість балів за відповідне заняття на один бал.

У випадку неналежного виконання студентом завдання, що дається малій групі під час використання методу малих груп на відповідному занятті – викладач має право виставити окремому студенту оцінку нижчу, ніж отримала мала група.

Студенти заочної форми навчання оцінюються відповідно до видів робіт, які можуть співпадати із роботами для очної форми, або визначені окремо для заочної форми навчання.

 

Контроль на міні-лекції здійснюється викладачем шляхом перевірки якості конспекту лекції (контактні заняття заочної форми навчання). Максимальна оцінка – 4 бали –виставляється за розбірливий і охайний конспект, що містить всі дефініції, які викладач визнав за потрібне до конспектування на міні-лекції. Відповідно, ця оцінка може бути зниженою на 2 балів за кожну змістовну помилку чи факт неохайності конспекту і становити 2 або 0 балів.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота виконується студентами заочної форми в аудиторії під час контактних занять. Містить одне практичне завдання. Приклади відповідних завдань містяться у відповідному розділі. Робота виконується самостійно за дві академічні години (одне заняття) і оцінюється за шкалою у 0–6–8–10 балів.

Завдання оцінюється відповідно до зазначених критеріїв:

Максимальна сума у 10 балів знижується до 8 балів за неповну відповідь, до 6 балів за неповну відповідь із грубими помилками та до 0 балів — у випадку невірної відповіді. Також до 6 балів знижується оцінка у випадку математичної помилки у розв’язанні або логічної помилки у викладенні тез. У випадку, якщо розв’язання ситуації може мати декілька варіантів, студент має аргументувати свою позицію, та стисло навести інші шляхи розв’язання ситуації – інакше сума балів також знижується. Практичне завдання оцінюється у 0 балів, якщо характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка виконує роботу, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

 

4. Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання.

 

4.1 КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Маркетинг у банку

для студентів спеціальності (спеціалізації) 072 (Фінанси та страхування)

 

дистанційна форма навчання

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема заняття

відповідно до

робочої програми

Вид навчальної

роботи

Кінцевий

термін подання для

перевірки

Форма подання або

виконання

Макс.

к-сть

балів

Тема 1

домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше 20 січня

електронна через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

8

Тема 2

– || –

– || –

– || –

8

Тема 3

– || –

– || –

– || –

8

Тема 4

– || –

– || –

– || –

8

Тема 5

– || –

– || –

– || –

8

Тема 6

– || –

– || –

– || –

8

Тема 7

– || –

– || –

– || –

8

Тема 8

– || –

– || –

– || –

8

Тема 9

– || –

– || –

– || –

8

Тема 10

– || –

– || –

– || –

8

Усього балів за роботу в дистанційному режимі 

80

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій        

10

2. Аналітична робота — огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність в окремому банку

10

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

4. Науково-дослідна діяльність студента

20

Усього балів за виконання завдань за вибором студента

20

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

100

           

 

 

4.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни (дистанційна форма).

 

Оцінка індивідуального домашнього завдання самостійної роботи (заочна форма навчання) здійснюється за шкалою від 0 до 8 балів. Всього виконується 10 завдань (по кожній з 10 тем – одне завдання)

Шкала оцінювання змісту окремого елементу застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

8

Оформлення бездоганне. Відмінний рівень змісту роботи.

6

Незначні недоліки оформлення. Або незначні логічні або фактологічні помилки в роботі.

4

Значні недоліки оформлення. Низький рівень виконання (статистична або фактологічна бази значно неповні, суттєві помилки у частині розрахунків тощо). Помилки, що визначені як типові.

0

Недостатній рівень виконання роботи. Помилкові або значно застарілі (більше одного року) фактологічні дані. Невірне виконання завдання. Виконання завдання за чужим варіантом.

 

Варіант виконання індивідуального домашнього завдання самостійної роботи визначається студентом дистанційної форми самостійно згідно таблиц (або по узгодженню із викладачем)і:

Відповідність першої літери прізвища студента дистанційної форми навчання номеру варіанта завдання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перша літера прізвища

А, О

Б, П

В, Г, Р

Д, Є, Е, С

Ж, Т, У

З, І, И, Ф, Х

К, Ц

Л, Ч, Ш

М, Щ, Ю

Н, Я

Відповідність номеру студентського квитка студента дистанційної форми навчання літері варіанта письмового модульного завдання

Версія А

Парна остання цифра номеру студентського квитка

Версія Б

Непарна остання цифра номеру студентського квитка

                       

Таким чином, наприклад, студент Петровський, що має номер студентського квитка 203442, виконуватиме варіант А2 (Прізвище починається на літеру «П», остання цифра номеру – парне). Номер студентського квитка співпадає із номером індивідуального навчального плану («заліковки») студента.

Індивідуальне домашньє завдання самостійної роботи виконується на матеріалах комерційного банку.. Вибір банку студентом здійснюється по узгодженню с викладачем. Як правило, це банк, номер якого у ренкінгу НБУ за активами за останню річну звітну дату відповідає останнім двом цифрам номеру студентського білету студента

 

 

Зміст завдання по кожній темі:

Тема 1. «Маркетинг та його специфіка в діяльності банку».

Варіант

Зміст завдання

Версія А

Версія Б

1

Проаналізувати визначення потреби. З’ясувати, які потреби клієнтів задовольняє сучасний банк

Дати огляд ситуації на банківському ринку Румунії. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

2

Дати визначення побажань (запитів). Навести приклади запитів на банківському ринку

Дати огляд ситуації на банківському ринку Болгарії. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

3

Описати вплив мікросередовища на діяльність банку

Дати огляд ситуації на банківському ринку Грузії. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

4

Описати вплив макросередовища на діяльність банку

Дати огляд ситуації на банківському ринку Туреччини. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

5

Дати огляд ситуації на банківському ринку України. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

Дати огляд ситуації на банківському ринку Чехії. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

6

Порівняти рівень необхідності використання маркетингу в банках України та однієї із країн ЄС (на вибір).

 

Дати огляд ситуації на банківському ринку Хорватії Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

7

Дати огляд ситуації на банківському ринку Польщі. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

Дати огляд ситуації на банківському ринку НІмеччини. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

8

Дати огляд ситуації на банківському ринку Словаччини. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

Дати огляд ситуації на банківському ринку Великобританії. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

9

Дати огляд ситуації на банківському ринку Угорщини. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

Дати огляд ситуації на банківському ринку Казахстану. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

10

Дати огляд ситуації на банківському ринку Молдови. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

Дати огляд ситуації на банківському ринку Білорусі. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

 

Тема 2. «Маркетингові дослідження та прогнозування у банку».

Варіант

Зміст завдання (спільне для версій А та Б).

Написати дослідницьку роботу (до 5 сторінок) за проблематикою:

1

Розкрити зміст та методи проведення камеральних досліджень

2

Визначте особливості застосування вторинної інформації у маркетингу банку. Наведіть можливі корисні джерела такої інформації.

3

Розкрити зміст та методи проведення польових досліджень.

4

Які методи статистичного аналізу доцільно використовувати під час досліджень в банку?

5

Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які необхідно враховувати при побудові маркетингової інформаційної системи банку. Обгрунтуйте

6

Навести приклад використання кількісного аналізу даних у маркетинговому дослідженні банку

7

Навести приклад використання якісного аналізу даних у маркетинговому дослідженні банку

8

Зробіть порівняльну характеристику CRM-додатків, що пропонуються на національному ринку та можливостей їх використання в діяльності комерційного банку

9

Охарактеризуйте актуальне публічне дослідження банківського ринку України.

10

Охарактеризуйте актуальне публічне дослідження банківського ринку зарубіжної країни (на власний розсуд).

 

Тема 3. «Конкурентне середовище банку».

Варіант

Зміст завдання (спільне для версій А та Б)

За даними публічної звітності НБУ по банкам України, розрахувати значення для певного банківського ринку (відповідно до номеру варіанту за таблицею):

Ринок

Показник

1

Торгові цінні папери у активах банків

Індекс Гірфендаля

2

Кредити та заборгованість юридичних осіб (всього)

Індекс Розенблюта

3

Кредити та заборгованість фізичних осіб (всього)

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

4

Кредити та заборгованість юридичних осіб в іноземній валюті

Індекс Гірфендаля

5

Кошти фізичних осіб в іноземній валюті

Індекс Розенблюта

6

Кошти юридичних осіб в іноземній валюті

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

7

Торгові цінні папери у активах банків

Індекс Розенблюта

8

Кредити та заборгованість юридичних осіб (всього)

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

9

Кредити та заборгованість фізичних осіб (всього)

Індекс Гірфендаля

10

Кошти юридичних осіб в іноземній валюті

Індекс Розенблюта

Методичні поради

Показати місце банку на відповідному ринку та прокоментувати динаміку його частки. Зробити науково обґрунтовані висновки.

 

Тема 4. «Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз»

 

Варіант

Зміст завдання

Версія А

Підготувати план маркетингового дослідження

Версія Б

Створити макет анкети для дослідження

1

Розмір місцевого ринку та частка банку на ньому

Поштова анкета для дослідження оцінки маркетингових можливостей депозитного продукту для фізичних осіб

2

Лояльність клієнтів до депозитних продуктів банку

Анкета для експертного інтерв’ю щодо маркетингової стратегії банку

3

Якість каналів збуту роздрібних продуктів

Телефонне опитування лояльності клієнтів до депозитних продуктів банку

4

Лояльність клієнтів-фізичних осіб до банку

Поштова анкета для сегментації за демографічною ознакою

5

Психографічні характеристики клієнтів

Визначення маркетингових можливостей інвестиційного кредиту для корпоративних клієнтів

6

Інтернет-реклама банку

Поштова анкета для сегментації за психографічною ознакою

7

Зовнішня реклама банку

Поштова анкета для сегментації корпоративного клієнта

8

Характеристики депозитних продуктів банку

Поштова анкета для дослідження оцінки маркетингових можливостей кредитного продукту для фізичних осіб

9

Цінова політика конкурентів банку

Поштова анкета для сегментації за географічною ознакою

10

Асортиментна політика конкурентів

Телефонне опитування якості цінової політики банку

Методичні поради

У плані зазначити: об’єкт, мету дослідження, необхідні ресурси (фінансові окремо, людські та матеріальні окремо), основні методи дослідження, графік розподілу часу. Звернути увагу на наочність відображення матеріалу (таблиці, діаграма Ганта). Обо­в’язковим є наявність обґрунтованого кошторису витрат. Порівняти загальний розмір витрат на дослідження з оцінкою ефективності заходів, які плануються

Зазначити гіпотезу анкети та шкали вимірювання, що застосовувались. Зробити науково обґрунтовані висновки.

Звернути увагу на коректність поставлених запитань та повноту варіантів відповідей. Зазначити специфіку анкетування відповідно до обраного варіанту. У коментарі обов’язково спрогнозувати очікувані результати обробки анкети та варіанти здійснення відповідних стратегій маркетингу. Відповідність шкалам вказати не в тексті анкети, а окремо, довідково.

 

 

 

Тема 5. «Продуктова політика банку»

 

Варіант

Зміст завдання:

Дослідити продуктовий ряд для клієнтів банку

та порівняти з продуктовим рядом 3-х конкурентів

Версія А

 

Версія Б

 

Залежно від обраного банку

Фізичних осіб

Юридичних осіб

Методичні поради

Відбір конкурентів обґрунтувати. Визначення продуктового ряду окремого банку повинно включати кількість продуктів (послуг), що пропонуються на ринку. Для порівняння слід розбити продукти на групи та використати інтегральний показник. Використати, в тому числі, графічний та табличний методи дослідження. Ціновий аспект – ігнорувати. Зробити аргументовані висновки та пропозиції. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

Тема 6. «Ціноутворення на банківські продукти»

 

Варіант

Зміст завдання:

Дослідити цінову політику відповідного банку на ринку

та порівняйте її з цінами основних 3-х конкурентів.

Версія А

 

Версія Б

 

Залежно від обраного банку

Розрахунків та платежів, що здійснюють фізичні особи

Кредитів та депозитів для фізичних осіб

Методичні поради

Відбір конкурентів обґрунтувати. Визначити, для порівняння, інтегральний показник. Згрупувати ціни за видами (типами). Дати порівняння за цінами на стандартну (еталонну) потребу. Зробити висновки щодо цінової політики. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

Тема 7 «Продаж (збут) банківських продуктів»

 

Варіант

Зміст завдання:

Дослідити, на підставі обробки інформації з відкритих джерел (відповідно до варіанту, що обраний раніше):

та порівняйте її з цінами основних 3-х конкурентів.

Версія А

 

Версія Б

 

Залежно від обраного банку

Традиційні прямі канали доставки продуктів та послуг обраного банку

Нетрадиційні прямі канали доставки продуктів та послуг обраного банку

Методичні поради

Відбір конкурентів обґрунтувати. Порахувати кількість точок збуту відповідних каналів. Визначити, для порівняння, інтегральний показник. Зробити належні висновки. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

 

Тема 8 «Маркетингові комунікації банку»

 

Варіант

Зміст завдання:

На основі дослідження інформації з відкритих джерел: охарактеризувати комунікаційні звернення обраного банку, що розповсюджуються в мережі Інтернет (відповідно варіанту)та порівняйте її з цінами основних 3-х конкурентів.

Версія А

 

Версія Б

 

Залежно від обраного банку

Направлені на фізичних осіб

 

Направлені на юридичних осіб

 

Методичні поради

Відбір конкурентів обґрунтувати. Обов’язково проілюструвати знайдені звернення у роботі (у додатках). Розглянути присутність банку у соціальних мережах, месенджерах тощо. Визначити, для порівняння, інтегральний показник. Зробити належні висновки. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

 

Тема 9 «Маркетингова стратегія банку»

Варіант

Зміст завдання (банк обрано під час виконання попередніх завдань)

 

Версія А

 

Версія Б

 

1,4, 7, 10

Розробити макет маркетингової стратегії банку за допомогою матриці БКГ.

Розробити макет маркетингової стратегії банку за допомогою матриці Портера.

2,5, 8

Розробити макет маркетингової стратегії банку за допомогою матриці Ансоффа

Використовуючи вторинну інформацію проаналізуйте діяльність 3-5 комерційних банків за певним обраним продуктом / послугою. Оцініть кожного з них за показниками частки ринку та темпів її зростання за останній рік з використанням матриці БКГ

 

3, 6, 9

На основі відомих даних сформулюйте місію та мету українського банку

Влітку 2018 року маркетологи банку розробляють макет стратегії банку «Грім». Продукт, пенсійні картки, було впроваджено весною 2018 року. З вересня 2018 року, згідно із змінами у пенсійному законодавстві, з’являється нова категорія пенсіонерів, якій банком «Грім» намічається запропонувати згадані картки. Побудуйте стратегічну матрицю і розмістить у ній відповідний продукт. Обґрунтуйте рішення

 

Тема 10 «Організація та контроль маркетингу у банку»

 

Варіант

Зміст завдання (спільне для версій А та Б)

1

Сформулюйте посадові обов’язки спеціаліста маркетингового відділу банку, що відповідає за створення нових банківських продуктів.

2

Заповніть форму для визначення службових обов’язків спеціаліста з реклами маркетингового відділу банку.

3

Яка на Вашу думку, мінімальна кількість співробітників, що повинні формувати штати маркетингового підрозділу у малому банку (банк в регіоні та без філіалів)? Сформулюйте назви посад та основні робочі завдання для осіб, що їх займають.

4

Опишіть організаційну структуру маркетингу в обраному банку України. Чи вважаєте ви існуючу структуру досконалою і чому?

5

В банку “Процент” (універсальний банк без філіалів) існує традиційна бюрократична оргструктура за продуктовою ознакою. В 2019 році, в зв’язку із значним зростанням активів банку, планується реорганізація відділу реклами (п’ять осіб, включаючи начальника відділу, трьох спеціалістів-маркетологів та одного IT-спеціаліста) в управління маркетингу, що буде включати 4 відділи і налічуватиме 23 особи. Завдання: Складіть організаційну структуру управління маркетингу у банку “Процент”. Дайте назви відділам та визначте основні робочі посади

6

В банку “Акцепт” використовується дивізійна організаційна структура. Підрозділ маркетингу складається з сімох осіб.

Завдання: Визначте організаційну структуру підрозділу, основні робочі посади та робочі завдання працівників.

7

Охарактеризуйте основні компоненти комп’ютерної системи, що застосовується для організації та контролю за маркетинговою діяльністю в конкретному банку.

8

Служба внутрішнього аудиту банку здійснює перевірку маркетингової діяльності філіалу банку.

Завдання. Скласти план та календарний графік аудиторської перевірки.

9

Служба внутрішнього аудиту банку здійснює перевірку маркетингової діяльності банку.

Завдання. Скласти план та календарний графік аудиторської перевірки.

10

Комерційний банк “Шулявка” на пропозицію управління маркетингу банку здійснив маркетингову програму по просуненню нового для себе продукту “Термінові перекази за кордон”. Організаційні витрати на впровадження продукту становили 200 тис гривень, маркетингові заходи, що здійснювались до моменту продажу продукту – 500 тис гривень. Витрати на технічне переобладнання у зв’язку з впровадженням продукту – 195 тис. грн.. Постійні щомісячні витрати на надання продукту – 45 тис гривень. Середній дохід від одного клієнта, що скористався послугою – 85 гривень. Змінні витрати, пов’язані з обслуговуванням одного клієнта – 7 гривень. Період виведення продукту на ринок – 3 місяці. Починаючи з четвертого місяця впровадження продукту планується залучати 50 клієнтів в день, далі рівномірно протягом двох років приріст клієнтів становитиме 10% щоквартально.

Завдання. Розрахувати показники ROC (Return On Customer) та ROI (Return Of Investment) для продукту “Термінові перекази за кордон” окремо на перший, другий роки впровадження продукту. Зробити аргументовані висновки щодо доцільності створення продукту та обґрунтованості бюджету маркетингу.

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

5.1.1  Спільні види завдань (денна та заочна, дистанційна форми)

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем маркетингу у банку за останній рік, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. До роботи додається фотокопія публікації (не менше трьох публікацій). Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду.

Аналітична робота, огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність у окремому банку — виконується студентами очноїі форми у вигляді письмової роботи (друкується на аркушах А4 із титульним аркушем, списком літератури) та комплексно характеризує комп’ютерну систему, що використовує маркетинговий підрозділ відповіднго банку. Містить скріншоти відповідних програм чи комп’ютерних додатків.

Підготовка проблемних лекцій здійснюється студентом шляхом написання повного тексту лекції на тематику, що узгодження з викладачем, або підготовкою оригінальних матеріалів, що ілюструють зміст лекції (презентації, слайди, розрахунки статистичних даних тощо). Тематика проблемної лекції повинна бути у рамках наукової проблематики «Маркетинг у банку» (окрема тема або її структурна частина із розрахунку 2 академічні години на лекцію). Для заочної форми навчання зазначений вид роботи не застосовується.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою з наукової проблематики «Маркетинг у банку» здійснюється за індивідуальним погодженням із викладачем. Передається оригінал тексту та перекладу та текст анотації в друкованому та електронному вигляді з правом розміщення на електронному ресурсі кафедри.

 

Додаткові види роботи (науково-дослідна діяльність студента)

 

Студентам денної та дистанційної форми, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 20 балів. Для заочної форми навчання зазначені види роботи не застосовуються.

Участь у конференціях і підготовка наукових публікацій можуть бути оціненими викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни «Маркетинг у банку». Під керівництвом викладача студент готує текст доповіді, необхідні презентаційні матеріали та включає доповідь у план проведення відповідної конференції (у випадку, коли конференція проходить у період роботи над дисципліною – студент документально підтверджує участь). Для заочної форми навчання зазначений вид роботи не застосовується.

Підготовка наукових публікацій представляє собою публікацію студентом наукової публікації з наукової проблематики «Маркетинг у банку». До розгляду приймаються публікації, здійснені у поточному навчальному році або статті, що прийняті до друку. Студент пред’являє або публікацію або довідку про прийняття до друку. Для заочної форми навчання зазначений вид роботи не застосовується.

 

 

5.1.2 Заочна форма навчання ­­- домашнє  письмове завдання самостійної роботи

 

Домашнє  письмове завдання самостійної роботи для заочної форми навчання є обов’язковим видом роботи, що виконується відповідно до варіанту та передається на кафедру у термін, що визначено у карті навчальної роботи студента. Домашнє письмове завдання самостійної роботи оцінюється максимально у 40 балів.

Викладач оцінює Домашнє письмове завдання самостійної роботи протягом тижня з моменту кінцевого строку його реєстрації на кафедрі. Захист завдання відбувається відповідно графіку «Дня заочника» особисто викладачу.

Критерії оцінки Домашнього письмового завдання самостійної роботи містяться у відповідному розділі.

Варіант виконання Домашнього письмове завдання самостійної роботи визначається студентом заочної форми самостійно згідно таблиці:

Відповідність першої літери прізвища студента заочної форми навчання номеру варіанта завдання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перша літера прізвища

А, О

Б, П

В, Г, Р

Д, Є, Е, С

Ж, Т, У

З, І, И, Ф, Х

К, Ц

Л, Ч, Ш

М, Щ, Ю

Н, Я

Відповідність номеру студентського квитка студента заочної форми навчання літері варіанта письмового модульного завдання

Варіант А

Парна остання цифра номеру студентського квитка

Варіант Б

Непарна остання цифра номеру студентського квитка

Таким чином, наприклад, студент Нікітін, що має номер студентського квитка 203567, виконуватиме варіант Б10 (Прізвище починається на літеру «Н», остання цифра номеру – непарна). Номер студентського квитка співпадає із номером індивідуального навчального плану («заліковки») студента.

 

Основні вимоги до оформлення домашнього зав­дання самостійної роботи:

 1. Титульний аркуш (найменування навчального закладу, факуль­тету, курсу, номеру групи).          На титульному аркуші — дата виконання і особистий підпис. Робота виконується на білих аркушах формату А4 (за винятком об’ємних таблиць та рисунків, що можна подавати у форматі А3 в складеному вигляді), шрифтом 12, полуторним інтервалом та нумерацією сторінок внизу по центру.
 2. На титульному аркуші також зазначаються П. І. Б. студента, номер студентського квитка, календарний рік з текстом: Домашнє завдання для самостійної роботи за дисципліною  «Маркетинг у банку» за варіантом…на матеріалах банку…»
 3. Структура роботи рекомендується наступна:

- зміст роботи із зазначенням сторінок всіх структурних елементів;

- чотири розділи відповідно до завдань варіанту;

- додатки (за необхідністю).

- список використаних джерел (за необхідністю).

 1. Чіткість і логічність викладення, використання конкретних матеріалів з урахуванням можливої комерційної таємниці в банку (шифрування імен клієнтів, абстраговані кількісні показники і т. п.).
 2. Робота набирається на комп’ютері.
 3. Таблиці і схеми, громіздкі малюнки, зразки рекламних матеріалів тощо — в окремому додатку в кінці
 4. Навести, за необхідністю, список використаних джерел інформації (в довільній формі).
 5. Термін виконання — за місяць до початку екзаменаційної сесії (згідно з картою навчальної роботи студента).
 6. Критерій оцінок визначено окремо (Максимально 40 балів за роботу, включаючи за захист роботи під час «Дня заочника»).

 

Домашнє завдання самостійної роботи виконується на матеріалах комерційного банку. Вибір банку студентом здійснюється по узгодженню с викладачем. Як правило, це банк, номер якого у ренкінгу НБУ за активами за останню річну звітну дату відповідає останнім двом цифрам номеру студентського білету студента (або, якщо студент працює в іншому банку, що може відповідним чином підтвердити – по відповідному банку).

Кожне завдання оцінюється максимально 10 балів. Відповідно, максимальна кількість балів – 40 (з урахуванням захисту; критерії оцінювання наведені окремо).

Зміст домашнього завдання самостійної роботи (заочна форма)

Обсяг завдань: ненормований.

 

Завдання №1 (спільне для варіантів А та Б)

Національне конкурентне середовище на банківському ринку.

За даними публічної звітності НБУ по банкам України, розрахувати значення для певного банківського ринку (відповідно до номеру варіанту за таблицею):

Номер варіанту

Ринок

Показник

1

Торгові цінні папери у активах банків

Індекс Гірфендаля

2

Кредити та заборгованість юридичних осіб (всього)

Індекс Розенблюта

3

Кредити та заборгованість фізичних осіб (всього)

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

4

Кредити та заборгованість юридичних осіб в іноземній валюті

Індекс Гірфендаля

5

Кошти фізичних осіб в іноземній валюті

Індекс Розенблюта

6

Кошти юридичних осіб в іноземній валюті

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

7

Торгові цінні папери у активах банків

Індекс Розенблюта

8

Кредити та заборгованість юридичних осіб (всього)

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

9

Кредити та заборгованість фізичних осіб (всього)

Індекс Гірфендаля

10

Кошти юридичних осіб в іноземній валюті

Індекс Розенблюта

Значення розрахувати на 5 підряд останніх квартальних звітних дат (наприклад - 1/10/2017, 1/01/2018, 1/04/2018, 1/07/2018, 1/10/2018). Фрагменти таблиці з розрахунком подати у додатку. Проаналізувати динаміку показника. Показати місце обраного банку на відповідному ринку та прокоментувати динаміку його частки. Зробити науково обґрунтовані висновки.

Поради до виконання

Використати дані звітності із сайту НБУ у форматі Excel. Зробити таблицю з переліком банків для індексів концентрації. Для індексів Гірфендаля чи Розенблюта зробити рисунок з наочною динамікою показника. Якщо обраний банк не здійснює відповідних операцій – дати пояснення, на Ваш погляд - чому.

Типові помилки: Арифметичні помилки. Використання інших джерел звітності. Відсутність аналітичної частини.

 

Завдання №2. Варіант А

Місцеве конкурентне середовище на банківському ринку.

На плані місцевості (району), де знаходиться приміщення банку: накреслити план-схему розташування відділення банку та конкурентів з урахуванням «зон дії». (відповідно до номеру варіанту за таблицею). Знайти не менше п’яти конкурентів на відповідному ринку. Першу зону дії позначити червоним кольором, другу – синім, третю – колір обирається самостійно.

Номер варіанту

Ринок

1

Перекази для населення у межах України

2

Перекази коштів населення за кордон

3

Комунальні платежі

4

Платежі населення, що не відносяться до комунальних

5

Купівля-продаж іноземної валюти

6

Банкомати (видача готівки)

7

Купівля-продаж інвестиційних та ювілейних монет

8

Купівля-продаж дорогоцінних металів

9

Індивідуальні сейфи для зберігання цінностей

10

Пенсійні рахунки

Інформацію про відповідні продукти та цінові пропозиції конкурентів узагальнити у таблиці.

Зробити науково обґрунтовані висновки.

Якщо відповідна установа не здійснює продаж відповідних продуктів, у висновках дати пояснення.

Поради до виконання

Зробити висновки щодо ефективності вибору місця розташування конкретного відділення банку, що виконує певні операції (не головної контори тощо). В порівняльній таблиці представити цінові пропозиції на нецінові параметри відповідних продуктів чи послуг. Використати карту Google, або YarMap чи аналогічну – для макета рисунка (який можна розфарбовувати та наносити легенду вручну).

Типові помилки. Зони дії розглядаються без прив’язки до конкретного плану міс­цевості. Межі зон дій не прив’язані до перешкод на місцевості (будинків, шляхопроводів тощо). Масштаб не дозволяє побачити межі другої зони (між другою зоною та початком третьої). Конкуренти на схемі не ідентифіковані легендою. Відсутні порівняльні таблиці.

 

Завдання №2. Варіант Б

Конкурентні комунікації у місцевому середовищі.

Відповідно до змісту завдання варіанту А (завдання №2) зробити порівняльний аналіз комунікацій конкурентів у пунктах продажу відповідних продуктів. Приймати до уваги лише зовнішню рекламу та матеріали у пунктах продажу – що стосуються відповідних продуктів. Результати узагальнити у таблиці. Зробити науково обґрунтовані висновки. У додатку навести зразки комунікаційних звернень кожного конкурента (ксерокопії або копії відповідних текстів).

Поради до виконання

Зробити висновки щодо основних каналів комунікацій (стенди, буклети, написи, вивіски всередині приміщення та назовні – зміст та якість). Опис змісту та розміщення звернень всередині приміщень конкурентів не потрібно підтверджувати власними фото. Задавати питання співробітникам установ банків – представляючись потенційним клієнтом, без привертання надмірної уваги.

 

Завдання №3. Варіант А

Підготувати план маркетингового дослідження (у відповідності до варіанту завдання):

Номер варіанту

Предмет дослідження

1

Розмір місцевого ринку та частка банку на ньому

2

Лояльність клієнтів до депозитних продуктів банку

3

Якість каналів збуту роздрібних продуктів

4

Лояльність клієнтів-фізичних осіб до банку

5

Психографічні характеристики клієнтів

6

Інтернет-реклама банку

7

Зовнішня реклама банку

8

Характеристики депозитних продуктів банку

9

Цінова політика конкурентів банку

10

Асортиментна політика конкурентів

 

Поради до виконання

У плані зазначити: об’єкт, мету дослідження, необхідні ресурси (фінансові окремо, людські та матеріальні окремо), основні методи дослідження, графік розподілу часу. Звернути увагу на наочність відображення матеріалу (таблиці, діаграма Ганта). Обо­в’язковим є наявність обґрунтованого кошторису витрат. Порівняти загальний розмір витрат на дослідження з оцінкою ефективності заходів, які плануються.

 

Завдання №3. Варіант Б.

Створити макет анкети для дослідження (у відповідності до варіанту завдання):

Варіант

Зміст анкети

1

Поштова анкета для дослідження оцінки маркетингових можливостей депозитного продукту для фізичних осіб

2

Анкета для експертного інтерв’ю щодо маркетингової стратегії банку

3

Телефонне опитування лояльності клієнтів до депозитних продуктів банку

4

Поштова анкета для сегментації за демографічною ознакою

5

Визначення маркетингових можливостей інвестиційного кредиту для корпоративних клієнтів

6

Поштова анкета для сегментації за психографічною ознакою

7

Поштова анкета для сегментації корпоративного клієнта

8

Поштова анкета для дослідження оцінки маркетингових можливостей кредитного продукту для фізичних осіб

9

Поштова анкета для сегментації за географічною ознакою

10

Телефонне опитування якості цінової політики банку

Зазначити гіпотезу анкети та шкали вимірювання, що застосовувались. Зробити науково обґрунтовані висновки.

 

Поради до виконання

Звернути увагу на коректність поставлених запитань та повноту варіантів відповідей. Зазначити специфіку анкетування відповідно до обраного варіанту. У преамбулі дати точний опис відповідного продукту (обрати самостійно, якщо це вимагає варіант). У коментарі обов’язково спрогнозувати очікувані результати обробки анкети та варіанти здійснення відповідних стратегій маркетингу. Відповідність шкалам вказати не в тексті анкети, а окремо, довідково.

Типові помилки.

Відсутність коментарів щодо доцільності запропонованих питань та очікуваних результатів анкетування. Відсутність назв застосованих шкал вимірювання у коментарях до прикладу. Наявність питань, що не відносяться до досліджуваної проблеми. Наявність питань до фізичної особи у анкеті корпоративного клієнта та навпаки.

 

Завдання №4 (спільне для варіантів А та Б).

На підставі наукового дослідження матеріалів банку, що є базою практики, та відкритих джерел проаналізувати (у відповідності до варіанту завдання):

Варіант

Зміст завдання (об’єкт дослідження)

1

Систему інструментів стимулювання споживачів за останній календарний рік

2

Кількісну та якісну оцінку аудиторії, що отримують рекламні звернення банку у друкованих ЗМІ

3

Зміст та якість рекламних звернень банку у ЗМІ за останній календарний рік

4

Конкурентну стратегію банку (з використанням стратегічної матриці)

5

Стратегію банку із застосуванням матриці Портера

6

Стратегію банку із застосуванням матриці Ансоффа

7

Цінову політику банку на роздрібному ринку за три останніх роки

8

Цінову політику банку на корпоративному ринку за три останніх роки

9

Асортиментну політику банку за три останніх роки

10

Систему інструментів стимулювання системи збуту (філій та посередників)

Зробити науково обґрунтовані висновки.

Поради до виконання

Джерелом можуть бути не лише матеріали з актуальних сайтів банків, а й архіви таких сайтів за попередні періоди, зберігання яких здійснюється відповідними незалежними сервісами в мережі Інтернет.

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

 

Аналітичний огляд публікацій з питань маркетингу у банку, здійснюється письмово та оформлюється на білих з одного боку аркушах формату А4. Повинен містити такі структурні частини: титульний аркуш із зазначенням повних вихідних даних статей (три статті в наукових виданнях не старші одного календарного року з моменту виконання огляду), огляд публікацій, анотації статей та повні тексти статей. Огляд повинен з’ясувати відповідність діючим вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Максимальна сума балів, 10 балів, нараховується у випадку бездоганного оформлення та наявності обґрунтованого коментарю (огляду публікації) на окремому аркуші. Ця сума балів знижується на 2 бали за кожний недолік оформлення та за кожну змістовну помилку і може становити мінімально 0 балів (якщо балів виходить менше 4– застосовується оцінка 0 балів). Для пошуку наукових статей в мережі Інтернет рекомендується використання сервісу Гугл Академія (http://scholar.google.com.ua)

Аналітична робота (огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність в окремому банку), оцінюється максимально у 10 балів у випадку належного оформлення (прошивка у швидкозшивачу, титульний аркуш із необхідними реквізитами, шрифт 14, пронумеровані сторінки тощо) та представлення актуальної інформації з переліком функцій відповідних програм. В інших випадках (порушення хоч однієї з вимог до змісту та оформлення) оцінка за роботу знижується на 2 бали за кожне порушення (якщо балів виходить менше 4 – застосовується оцінка 0 балів).

Підготовка проблемних лекцій оцінюється у 20 балів, якщо самостійно підготовлений повний текст проблемної лекції. 16 балів студент отримує за підготовку статистичного матеріалу проблемної лекції, за виготовлення слайдів (12 балів – за виготовлення окремих файлів презентації) до готової лекції.

Бали за проблемну лекцію знижуються на 2 бали у випадку неналежного оформлення та за кожен якісний недолік (якщо балів виходить менше 12 – застосовується оцінка 0 балів).

Повністю виконана проблемна лекція друкується на аркушах формату А4, шрифтом 14 з інтервалом 1.5, сторінки пронумеровані, подається у швидкозшивачу з титульним аркушем та повинна містити: план із часовою розбивкою, безпосередньо текст лекції (у який інтегровані слайди у зменшеному вигляді), перелік літератури, додатки у вигляді надрукованих сторінок слайдів-презентацій та диск CD-RW (DVD-RW) з електронними варіантами (текстової частини у файлі Word та презентації у форматі PowerPoint). Рекомендований обсяг – 30 сторінок без додатків.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою оцінюється в 10 балів за якісне і повне виконання попередньо дорученого викладачем анотування змісту (як правило – наукової статті англійською мовою в іноземному виданні). Ця сума балів знижується до 8 балів у випадку неякісного оформлення та до 6 балів у разі наявності логічних помилок у змісті перекладу і може становити 0 балів у випадку незадовільного змісту.

 

За узгодженням із викладачем, письмова вибіркова робота може бути представленою в електронному вигляді та надіслана на електронну пошту викладача (виключно у форматі PDF із збереженням всіх вимог до оформлення паперової версії).

 

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

Участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності – максимально заохочується: студентам очної форми 20-ма балами.

Участь у конференції оцінюється для студентів очної форми у 20 балів, незалежно від отриманого призового місця або заохочення по результатах конференції. Викладачу надаються матеріали конференції (або програма конференції), де студент зазначений як доповідач. У випадку підготовки матеріалів до майбутньої конференції, максимальний бал виставляється у випадку належного оформлення матеріалів та може бути знижений на 4 бали за кожну змістовну помилку чи помилку у оформленні (якщо балів виходить менше 12 – застосовується оцінка 0 балів).

Наукова публікація студента очної форми оцінюється у 20 балів у випадку публікації у виданні, що визнане фаховим, та 16 балів у нефаховому виданні. Викладач може також оцінити, на свій розсуд, проект такої публікації, що готовий до передання до відповідної редакції (за шкалою 0–12–16–20 балів відповідно до якості згідно вимог до фахових наукових публікацій). Для оцінки публікація подається скріпленою у швидкозшивачі у вигляді ксерокопії із титульним аркушем (зазначаються дані про студента, місце та час здійснення публікації, назва дисципліни «Маркетинг у банку», до проблематики якої відноситься публікація).

Участь у конкурсах наукових студентських робіт заохочується відповідно до рівня конкурсу, на який представлена робота. Максимальна сума балів нараховується у випадку допущення роботи до конкурсу міжвузівського рівня. Вимоги оголошуються викладачем згідно з вимог відповідного конкурсу.

 

 

 

Оцінка письмового домашнього завдання самостійної роботи (заочна форма навчання) здійснюється за шкалою від 0 до 40 балів. Оцінка за кожне із чотирьох завдань (максимально 5 балів) складається з оцінки за зміст за шкалою 0–2–3–4 бали та з оцінки захисту за шкалою 0–2–4–6 балів, відповідно таблиці:

Шкала оцінювання змісту окремого елементу застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

4

Оформлення бездоганне. Відмінний рівень змісту роботи.

3

Незначні недоліки оформлення. Або незначні логічні або фактологічні помилки в роботі.

2

Значні недоліки оформлення. Низький рівень виконання (статистична або фактологічна бази значно неповні, суттєві помилки у частині розрахунків тощо). Помилки, що визначені як типові.

0

Недостатній рівень виконання роботи. Помилкові або значно застарілі (більше одного року) фактологічні дані. Невірне виконання завдання. Виконання завдання за чужим варіантом.

До вимог бездоганного оформлення відноситься виконання всіх завдань роботи на білих з одного боку аркушах А4 із зазначенням варіанту завдання і всіх необхідних реквізитів на титульному аркуші, що є спільним для всіх чотирьох завдань роботи. Сторінки роботи нумеруються, робота друкується шрифтом 12 із інтервалом 1,5. Громіздкі таблиці та малюнки, зразки рекламних звернень тощо виносяться у додатки.

Захист домашньої письмової самостійної роботи (кожного з чотирьох завдань окремо) студентами заочної форми оцінюється шкалою 0–2–4–6 балів відповідно до рівня знань, який демонструє студент під час захисту положень власної роботи. Максимальна оцінка у 6 балів знижається викладачем на 2 бали за кожну невірну відповідь, що стосується теоретичних положень, та практичних висновків, що покладені у зміст роботи, яка захищається. Як правило – під час захисту задається три змістовних питання.

На підсумкову суму балів за письмову роботу впливає своєчасність її подання на кафедру (згідно із вимогами карти самостійної роботи студента). Викладач має право, у випадку несвоєчасного подання письмової роботи, застосувати до остаточної суми балів за цю роботу коефіцієнт 0,5.

 

 

Обов’язковість захисту домашніх письмових робіт.

Всі домашні письмові роботи, що передаються студентами, підлягають обов’язковому захисту в терміни, що визначені в карті навчальної роботи студента. Захист полягає в доведенні студентом самостійності виконання роботи шляхом відповідей на змістовні питання, що характеризують зміст роботи. За невпевнене розуміння змісту власної роботи студент може бути позбавлений частини балів та отримати незадовільну оцінку (0) у випадку повного нерозуміння змісту роботи. Невиконання термінів представлення та захисту робіт з вини студента має наслідки у вигляді незадовільної оцінки (0) за відповідну роботу.

 

Всі бали, що отримані студентом під час поточного контролю, підсумовуються. Загальна сума балів поточного контролю при цьому не може перевищувати 100 балів для студентів як очної, так і  заочної форми.

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ У БАНКУ».

 

 

Підсумкова форма оцінювання знань з дисципліни «Маркетинг у банку» для студентів всіх форм навчання — залік.

 

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної дисципліни «Маркетинг у банку» здійснюється за 100-бальною шкалою виключно за результатами поточного контролю. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання заліку

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

Структура індивідуальної контрольної роботи (для повторного складання заліку):

 • П’ять теоретичних питань (шкала 10-8-6-4-2-0 балів);
 • П’ять  проблемних завдань (шкала 10-8-6-4-2-0 балів);

 

Зміст завдань індивідуальної контрольної роботи відповідає змістові завдань поточного контролю. Теоретичні питання відповідають змісту робочої програми дисципліни.

 

Контрольна робота містить 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

Кількість балів за10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Типовий білет включає десять завдань. З них: п’ять теоретичних питань, відповідь на які оцінюється за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо), та п’ять два аналітичних завдання (проблемні ситуації), які оцінюються за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів за кожне (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо).

Отже, за кожне із відповідно десяти завдань студент може отримати максимальну кількість 10 балів, а за виконання всіх завдань екзаменаційного білету — 100 балів.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ :

Критерії оцінки знань за теоретичне питання роботи (рівні 0-2-4-6-8-10 балів) такі:

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

 1. розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проб­леми;
 2. повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 3. вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;
 4. здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;
 5. уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;
 6. демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 7. використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
 8. враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методич­них посібниках та наукових виданнях.

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 1. відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:
 2. при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі маркетингу у банку.

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання), або якщо:
 • одночасно присутні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів,

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

 • відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

Аналітичні питання (проблемні ситуації), що містить білет для контрольної роботи, оцінюються за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів.

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

 • завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку
 • хід розв’язання пдкрепено правильним теоретичним обгрунтуванням

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 • виконано критерій на 10 балів, але студент не розкрив, за необхідністю, інші шляхи розв’язання ситуації

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

 • завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку
 • хід розв’язання не підкрепено правильним теоретичним обґрунтуванням (або підкреплено помилковим теоретичним обґрунтуванням)

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • математичний розрахунок помилковий, хоча необхідна формула вказана вірна
 • висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

 • відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

 • неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (зниження на 2 бали);
 • неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (зниження на 2 бали);
 • порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (зниження на 2 бали);
 • помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (зниження на 2 бали).

Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів.

 

Приклади типових завдань, що виносяться на залік.

 

Завдання 1.

Ви у складі робочої групи банку «Спеціальний» розробляєте програму розвитку відносин зі страховими компаніями. На цей час у банку обслуговується лише 1 страхова компанія, Юніон, поліси страхування життя, яка є № 5 на ринку України. Ви дізналися, що більшість ваших вкладників придбали поліси страхування життя у компанії Весна, а страхування майна – у компаній Лідер та Апріорі.

Нещодавно Ви дізналися, що ваш колишній однокурсник призначений на посаду комерційного директора страхової компанії Весна та вирішили скористатися можливістю зміцнення контактів.

Виготуєтесь до обіду зі своїм знайомим, щоб обговорити можливості розвитку бізнесу, зацікавивши його співпрацею компанії з банком. Вам також відомо, що зараз компанія Весна спільно продає частку страхових продуктів у 5 відділеннях банку Ліліпут, що є засновником цієї компанії. Нещодавно з’явилися чутки, що цей банк акціонери хочуть продати.

Завдання: Підготуватися до плідного діалогу з менеджером компанії, виклавши переваги співпраці з банком «Спеціальний». Обґрунтуйте механізм співпраці з компанією.

Завдання 2.

Дослідження ринку платіжних карток у трьох провідних областях України показало, що за обсягами трансакцій з використанням карток Ваш банк посів 8 місце, кількістю емітованих карток – 3 місце, а залишків на рахунках – лише 10 місце. Ваш банк випускає лише дебетові картки, і на думку акціонерів, перехід до кредитних карток є передчасним.

Вам стало відомо, що минулого місця один іноземний банк розпочав програму встановлення багатофункціональних банкоматів на АЗС двох компаній, а два великих банки домовилися про спільне використання банкоматів держателями карток.

Довідка по банку за останній місць показує, що залишки на платіжних рахунках в банку скорочуються, продовжують надходити скарги клієнтів на технологічні збої в роботі банкоматів.

Більшість держателів карток – персонал підприємств, що запровадили зарплатні картки.

Завдання: Підготувати пропозицію керівництву банку щодо розвитку операцій з платіжними картками. Визначити слабкі сторони банку та можливості їх подолання. Обґрунтувати заходи з цінової та нецінової конкуренції на ринку платіжних карток.

Завдання 3.

В регіоні активно діють 17 банків. Відомо, що на останню звітну дату кількість рахунків, відкритих юридичним особам така (таблиця):

банк

кількість

банк

кількість

банк

кількість

банк

кількість

№1

7000

№5

12000

№9

18

№13

200

№2

200

№6

5500

№10

36520

№14

150

№3

2300

№7

3540

№11

520

№15

300

№4

49000

№8

1270

№12

180

№16

750

Визначте, з використанням відомих Вам показників, рівень конкуренції в регіоні.

Завдання 4.

Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).

Завдання 5.

Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).

Завдання 6.

Скласти анкету для опитування поштою для дослідження характеристик ломбардного ринку (на вибір)

Завдання 7.

Скласти анкету для опитування телефоном для дослідження характеристик ринку банківської установи (на вибір)

Завдання 8.

Скласти анкету для опитування під час особистої зустрічі для дослідження характеристик ринку банківської установи (на вибір)

Завдання 9.

Скласти календарний план і сітьовий графік проведення маркетингового дослідження сегменту ринку банківської установи (на вибір)

Завдання 10.

Скласти орієнтовний кошторис камерального (кабінетного) дослідження ринку банківської установи (на вибір)

Завдання 11.

Скласти орієнтовний кошторис первинного (польового) дослідження ринку банківської установи (на вибір)

Завдання 12.

Дайте конкретні пропозиції щодо використання методу спостережень для оцінки ефективності роботи працівників операційного відділу банку.

Завдання 13

Ваш банк активно емітує платіжні картки міжнародної системи VISA, їх емісія перевищили вже 500 тис. Дебетових карток, але темпи зростання кількості держателів карток скоротилися з 15% до 5% за рік. В той же час конкуренти тримаються на рівні зростання щорічно 20-25%. Вам загрожує скорочення фінансування бізнесу платіжних карток, тому що керівництво збирається сконцентруватися на розвитку філій.

Вам відомо, що більше 80% трансакцій з картками Вашого банку – зняття готівки з карткового рахунку.

Завдання: Оцінити можливості збагачення функцій платіжних карток банку. Яким чином цей продукт може вплинути на інші продукти банку? Яким чином Ви пропонуєте просувати далі цей продукт на ринку?

Завдання 14

Аналіз вкладників Вашого банку показав, що 50% клієнтів купують у банку лише цей продукт, 35% - також відкривають поточний рахунок, а 15% - окрім цього мають кредитну картку. Решта 5% - придбали у банку 4 та більше продуктів.

Перед вами, керівником філіалу, поставлено завдання збільшити коефіцієнт крос-продаж до 2,5 в розрахунку на 1 клієнта в роздрібному бізнесі. Зараз у філіалі цей показник становить 1,5. Вам здається, що таке зростання є нереалістичним, Ви думаєте про доцільність погодити з керівництвом менш напружене завдання.

Завдання 15.

Ваш філіал знаходиться у промисловому районі центральної частини міста, але в якому збираються винести значні виробничі потужності на окраїну для забудови будинками підвищеного комфорту.

Завдання: Чим Ви обґрунтуєте більш реалістичний план? Або оберете інший шлях?

Яким чином плануєте забезпечити таке зростання? Чи можна використати базу вкладників як джерело перехресних продаж? Як можна підключити персонал філіалу до виконання цього завдання.

Завдання 16.

Новий фінансовий рік став для Вашого банку початком реалізації програми пріоритетного розвитку роздрібного бізнесу у регіонах. З цією метою керівництво банку поставило перед Вами, керівником індивідуального бізнесу, завдання вивести на ринок новий кредитний продукт – житлові позики.

Вам відомо, що вже 4 провідних банків активно працюють на цьому ринку, надавши близько 85% позик. Перед Вами порівняльна таблиця умов кредитування:

Банк

Строк максимальний, років

Мінімальна ставка % у валюті

Власний внесок позичальника

Комісії банку

Банк 1

10

12%

10%

1%

Банк 2

15

14%

5%

1%

Банк 3

12

10%

30%

1,5%

Банк 4

10

11%

25%

0,5%

 Завдання: Підготувати опис продукту. Визначити його переваги для клієнта. Оцінити діапазони коливання процентних ставок, види комісій. Визначити перелік підрозділів, з якими Ви повинні погодити цей продукт. Що саме Вам слід з’ясувати з підрозділом кредитного аналізу? Як Ви оцінюєте життєвий цикл цього продукту?

Завдання 17.

Банк «Схід-Захід» виводить на ринок новий продукт «Консультаційний франчайзинг». Постійні витрати на підтримку функціонування продукту 5 000 грн./місяць, змінні – 2 тис грн. на 10000 грн. Первинні інвестиції на впровадження – 25 000 грн. Є статистика реалізації продукту за перші 12 місяців з моменту впровадження (таблиця):

Місяць

продаж

Місяць

продаж

Місяць

Продаж

1

500

5

7000

9

21000

2

500

6

15000

10

21200

3

350

7

20000

11

19800

4

1000

8

21000

12

19500

Накресліть графік життєвого циклу продукту. Зробіть висновок про форму кривої циклу, відповідність певній стадії на момент здійснення аналізу та дайте пропозиції щодо подальшого розвитку продукту для установи банку.

Завдання 18.

 Банківський продукт «Авто в кредит» має визначений рівень постійних витрат 10000 гривень на місяць. Видача кредиту призводить до додаткових витрат в обсязі 720 гривень. Середній розмір кредиту 50000 гривень. Середній термін до погашення – 36 місяців. Середня ціна ресурсів – 9% річних (гривня). Визначте планову кількість кредитів, що банк повинен видавати щомісячно, та орієнтовну ціну (вкажіть маркетинговий підхід, за яким ціна визначена).

Маркетологи банку «Невеликий» визначили територіально первинну зону обслуговування клієнтів, що сплачують у відділенні за квартиру. Відомо, що 45% мешканців зони регулярно сплачують за квартиру через відділення банку «Невеликий». На окресленій території проживає 12354 мешканці, середній рахунок за квартиру (включаючи супутні платежі) становить 184 грн. 43 коп. Середнє число проживаючих у квартирі – 1.7 особи. Розрахуйте цінність зони для банку.

На карті-схемі власного району проживання графічно визначте первинні зони обслуговування обраного банку і основних конкурентів на ринку комунальних платежів.

Завдання 19

Банк “Новий” планує встановити 100-й банкомат у обласному центрі.

Завдання: Придумати суспільну подію, що має відбутися у зв’язку з встановленням банкомату. Підготувати текст прес-релізу.

Завдання 20

Серпень. Початок навчального року. Банк “Перший депозитно- інвестиційний банк” зацікавлений в додатковому залученні депозитів терміном на рік для кредитування оплатного навчання студентів.

Завдання: Сформулювати загальні умови, що характеризують новий продукт депозитного типу, що буде діяти протягом осені. Підготувати рекламний текст, що буде використаний на радіо.

Завдання 21

Банк “Шулявка” відкриває філіал у спальному районі обласного центру. Філіал буде спеціалізуватись на депозитах населення, споживчих кредитах та розрахунках. На цей період у районі функціонують ще три філіали системних банків та один місцевий банк.

Завдання: Сформулювати ідею і основний зміст комунікаційного звернення до мешканців району, які банк “Шулявка” не планує мати клієнтами. Запропонувати ефективний комунікативний канал.

Завдання 22

Наближається 15-та річниця створення банку “Дорогожичі”. Банк створений як універсальний, має філіали у всіх обласних центрах України, спеціалізується на міжнародних розрахунках та валютних операціях, випуску пластикових карток міжнародних систем..

Завдання: Придумати ювілейний продукт для банку “Дорогожичі” і надати йому основні параметри. Підготувати текст рекламного звернення на телебаченні (включаючи характеристику аудіовізуального супроводження) та план рекламної кампанії банку на період святкування річниці, включаючи кошторис. Бюджет кампанії – 500000 грн.

Завдання 23

На внутрішньому ринку України різко впали процентні ставки. Банк “Студент” вимушений запропонувати приватним клієнтам зниження відсоткової ставки по депозиту в середньому на 3 відсотки річних.

Завдання: Створити анкету для вивчення думки клієнтів щодо можливого зменшення процентної ставки. Запланувати основні риси PR-акції, що призначена зберегти позитивне відношення клієнтів до банку. В рамках цієї акції запланувати заходи по стимулюванню збуту депозитів приватним клієнтам.

Завдання 24.

Влітку 2012 року маркетологи банку розробляють макет стратегії банку «Грім». Продукт, пенсійні картки, було впроваджено весною 2012 року. З вересня 2012 року, згідно із змінами у пенсійному законодавстві, з’являється нова категорія пенсіонерів, якій банком «Грім» намічається запропонувати згадані картки. Побудуйте стратегічну матрицю і розмістить у ній відповідний продукт. Обґрунтуйте рішення.

Завдання 25:

Сформулюйте посадові обов’язки спеціаліста маркетингового відділу банку, що відповідає за створення нових банківських продуктів.

Заповніть форму для визначення службових обов’язків спеціаліста з реклами маркетингового відділу банку.

Завдання 26:

Яка на Вашу думку, мінімальна кількість співробітників, що повинні формувати штати маркетингового підрозділу у малому банку (банк в регіоні та без філіалів)? Сформулюйте назви посад та основні робочі завдання для осіб, що їх займають.

Завдання 27.

В банку “Процент” (універсальний банк без філіалів) існує традиційна бюрократична оргструктура за продуктовою ознакою. В 2012 році, в зв’язку із значним зростанням активів банку, планується реорганізація відділу реклами (п’ять осіб, включаючи начальника відділу, трьох спеціалістів-маркетологів та одного IT-спеціаліста) в управління маркетингу, що буде включати 4 відділи і налічуватиме 23 особи.

Завдання: Складіть організаційну структуру управління маркетингу у банку “Процент”. Дайте назви відділам та визначте основні робочі посади.

Завдання 28.

В банку “Акцепт” використовується дивізійна організаційна структура. Підрозділ маркетингу складається з сімох осіб.

Завдання: Визначте організаційну структуру підрозділу, основні робочі посади та робочі завдання працівників.

Охарактеризуйте основні компоненти комп’ютерної системи, що застосовується для організації та контролю за маркетинговою діяльністю в конкретному банку.

Служба внутрішнього аудиту банку здійснює перевірку маркетингової діяльності філіалу банку.

Завдання. Скласти план та календарний графік аудиторської перевірки.

Завдання 29.

Комерційний банк “Шулявка” на пропозицію управління маркетингу банку здійснив маркетингову програму по просуненню нового для себе продукту “Термінові перекази за кордон”. Організаційні витрати на впровадження продукту становили 200 тис гривень, маркетингові заходи, що здійснювались до моменту продажу продукту – 500 тис гривень. Витрати на технічне переобладнання у зв’язку з впровадженням продукту – 195 тис. грн.. Постійні щомісячні витрати на надання продукту – 45 тис гривень. Середній дохід від одного клієнта, що скористався послугою – 85 гривень. Змінні витрати, пов’язані з обслуговуванням одного клієнта – 7 гривень. Період виведення продукту на ринок – 3 місяці. Починаючи з четвертого місяця впровадження продукту планується залучати 50 клієнтів в день, далі рівномірно протягом двох років приріст клієнтів становитиме 10% щоквартально.

Завдання. Розрахувати показники ROC (Return On Customer) та ROI (Return Of Investment) для продукту “Термінові перекази за кордон” окремо на перший, другий роки впровадження продукту. Зробити аргументовані висновки щодо доцільності створення продукту та обґрунтованості бюджету маркетингу.

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА.

 

7.1 Основна література

 

 1. Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 2. Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 3. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.

 

7.2 Додаткова література

 

 1. Банківські ризики: теорія та практика управління. Монографія / Л.О. Примостка, О.В. Лисенок., О.О. Чуб , А.В. Нікітін та ін. – К. КНЕУ, 2008 –456 с.
 2. Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 276с
 3. Владиславлев Д. Н. Энциклопедия банковского маркетинга. — М. : Ось-89, 2005. — 253с.
 4. Войчак А. В., Федорченко А. В. Маркетингові дослідження: підручник / ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана" / А.В. Войчак (ред.). — К. : КНЕУ, 2007. — 408c.
 5. Директиви та керівництва ESOMAR. Під ред. Павленко А.Ф. Пер. з англ.: К.: ПП «Демос Сервіс», 2003. – 180 с.
 6. Кузнєцова Л.В., Жердецька Л.В. Ціноутворення в банківській справі: Підручник – Одеса: видавництво «Атлант», 2010 – 387 с.
 7. Кузнєцова Л.В., Завадська Д.В. Жердецька Л.В. Маркетинг у банку: теорія та методологія: Монографія. – Одеса, Видавництво «Атлант», 2010 – 717 с.
 8. Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг: Підручник К.: Центр учбової літератури, 2009 — 776 с
 9. Маркетинг у банках: Навчальний посібник / під ред. проф. Бритченко І.Г. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008 – 345 с.
 10. Момот О. М., Брітченко І. Г. Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність банківської системи: Монографія / Укоопспілка; ПУСКУ / І. Г. Брітченко (наук.ред.). — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 315с. (http://bookland.net.ua/book.php?id=55960)
 11. Павленко А. Ф. Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003 — 246 с.
 12. Поречкіна Л. С. Стратегічний маркетинг банківських послуг. — К.: Либідь, 1998. — 152 с.
 13. Процеси ціноутворення у фінансовій діяльності банку: Монографія. Кузнєцова Л.В. (наук. ред.) – Одеса, «Атлант», 2009 – 372 с.
 14. Райс Ел, Траут Джек. Маркетингові війни. — 20-е, ювіл. вид. — К. : Companion Group, 2006. — 256с.
 15. Рафел М., Рафел Н. Как завоевать клиента. Серия: Бизнес без секретов. Изд. 1-е Тема: Маркетинг. – СПб: Издательский дом «Питер», 2000. – 352 с.
 16. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 344 с.
 17. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь; АО «Тарнекс», К.: ЦММС«Писпайп», 1993.– 656 с.
 18. Ферріс Поль У., Бендл Нейл Т. та інші. Маркетингові показники: Більше 50 показників, які важливо знати кожному керівнику / Пер. с англ; за наук ред І.В. Тараненко – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2009 – 480 с.

 

7.3 Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами – Затверджено Розпорядженням Держфінпослуг 18.10.2005 N 4802 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1459-05
 2. Ліцензійні умови провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг – Затверджено Розпорядженням Держфінпослуг 02.12.2003 N 146 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1225-03
 3. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №36 від 26.05.2006 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0938-06
 4. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами). Затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №341 від 26.05.2006 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1232-12
 5. Міжнародна стандартна господарська класифікація усіх видів економічної діяльності. Ухвалена Економічною і соціальною радою ООН на її 7-й сесії 27 серпня 1948 року та наведена з поправками до 1968 року включно // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 7. Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ – Затверджено Розпорядженням Держфінпослуг 22.06.2004 N 1099 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0847-04
 8. Положення про Державний реєстр фінансових установ – Затверджено Розпорядженням Держфінпослуг 28.08.2003 N 41 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03
 9. Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ – Затверджено Розпорядженням Держфінпослуг 18.12.2003 N 170 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0030-04
 10. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням – Затверджено постановою Правління Національного банку України 19.04.2005 N 137 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0543-05
 11. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах – Затверджено постановою Правління Національного банку України 15.12.2004 N 639 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0041-05
 12. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами – Затверджено постановою Правління Національного банку України 03.12.2003 N 516 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03
 13. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. - Затверджено постановою Правління Національного банку України 03.12.2003 N 516. [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 14. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України – Затверджено постановою Правління Національного банку України 29.12.2000 N 520 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0152-01
 15. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями – Затверджено постановою Правління Національного банку України 29.09.2009 N 580 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0989-09
 16. Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій – Затверджено постановою Правління Національного банку України 15.08.2011 N 281 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1054-11
 17. Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій – Затверджено постановою Правління Національного банку України 09.08.2002 N 297 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0712-02
 18. Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами – Затверджено Розпорядженням Держфінпослуг 26.04.2005 N 3981 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0565-05
 19. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями – Затверджено постановою Правління Національного банку України 25.01.2012 № 23 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12
 20. Положення про процентну політику Національного банку України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2004 року N 389 [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 21. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 693 [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 22. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту. Затверджені постановою Національного банку України N168 від 10.05.2007 [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 23.  Про Антимонопольний комітет України. Закон України N 3659-XII від 26.11.1993 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 24. Про аудиторську діяльність – Закон України від 22 квітня 1993 р. (із змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 25. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. №2121-14 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 26. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків – Закон України від 18.09.2012 р., № 5284-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5284-17
 27. Про врегулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування. – Постанова Правління НБУ №53 від 05.03. 2008 р // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0265-08
 28. Про врегулювання питань щодо приймання коштів для подальшого їх переказу. – Проект постанови НБУ // http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=125839
 29. Про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем. Положення НБУ від 25.09.2007 №348 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1173-07
 30. Про електронні гроші в Україні. Положення НБУ – Затверджено постановою Правління Національного банку України 04.11.2010 N 481 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10
 31. Про захист від недобросовісної конкуренції Закон України N 236/96-ВР від 7.06.1996 р. (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 32. Про захист економічної конкуренції. Закон України N 2210-III від 11.01. 2001 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 33. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. №1023-ХІІ (із змінами та доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
 34. Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів – Затверджено постановою Правління Національного банку України 30.04.2010 N 223 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0474-10
 35. Про інформацію. Закон України N 2657-XII від 2.10.1992 р (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 36. Про інформацію. Закон України N 2657-XII від 2.10.1992 р (із змінами та доповненнями) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 37. Про кредитні спілки. Закон України № 2908-ІІІ від 20.12.2001 р. (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 38. Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України N 1775-III від 11.06.2000 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
 39. Про Національний банк України. Закон України від 20.05.1999 р. №679-IV (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 40. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні. Закон України. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
 41. Про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків. Положення НБУ – Затверджено постановою Правління Національного банку України №386 від 20 вересня 2012 року. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1720-12
 42. Про порядок ідентифікації та визнання банківських груп. Положення НБУ Затверджено Постановою Правління Національного банку України 09.04.2012 № 134
 43. Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів. Положення НБУ – Затверджено постановою Правління Національного банку України №306 від 8 вересня 2011 року. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11
 44. Про споживче кредитування. Закон України № 1734-VIII від 15.11.2016 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1734-19/
 45. Про страхування. Закон України N 85/96-ВР від 7.03.1996(із змінами та доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 46. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України N 2664-III від 12.07.2001 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 47. Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України N 3480-IV від 23.02.2006 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi