Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет маркетингу

Кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка

 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ:

                 Проректор з науково-педагогічної роботи
                                          ____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ»

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

07 – Управління та адміністрування

освітня програма / спеціалізація

075 – Маркетинг

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Завідувач кафедри ___________А.В.Федорченко

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник:       Дерев'янченко Тетяна Єгорівна,

                          к.е.н., доцент кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка

                           egorovna888@gmail.com

 

 

 

Форма навчання -

денна, заочна, дистанційна        

Семестр -

7, 8

Кількість кредитів ECTS  –

5

Форма підсумкового контролю -

залік / дистанційний екзамен      

Мова(и) викладання -

українська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               © автор Дерев’янченко Т.Є., 2019

                                                                               © КНЕУ, 2019

 

ЗМІСТ

 

Стор.

Вступ………………………………………………………………………………..

4

1. Зміст навчальної дисципліни за темами ……………………………………

5

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи маркетингового аудиту, його рівні та інструментарій, аудиторське оцінювання  маркетингового середовища підприємства………………………………………………………………………

 

7

Тема 1. Маркетинговий аудит в системі ринкової діяльності  підприємства…

    7

Тема 2. Рівні та інструментарій маркетингового аудиту……………………….

8

Тема 3. Аудиторське оцінювання маркетингового середовища підприємства

9

Змістовий модуль 2.  Аудит складових комплексу маркетингу та маркетингових можливостей підприємства…………………………..…………

10

Тема 4. Товарний аудит підприємства…………………………………………...

10

Тема 5. Ціновий аудит підприємства…………………………………………...

11

Тема 6. Аудит маркетингової комунікаційної політики………………………

12

Тема 7. Аудит маркетингової політики розподілу……………………………...

13

Тема 8.  Маркетинговий аудит можливостей підприємства…………………….

14

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання…………..

15

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………….

15

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………

17

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання………..

20

3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………..

20

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………

 

 

21

4. Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання…

23

4.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………..

23

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………

24

5. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів………………..

23

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи……

23

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для   

       самостійної роботи…………………………………………………………..

24

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни (форма підсумкового контролю — екзамен)………………………………….

25

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента……………………..

-

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен…………………….

-

7. Рекомендовані інформаційні джерела………………………………………

29

7.1.   Основна література ………………………………………………………..

29

7.2.   Додаткова література ……………………………………………………..

29

7.3.   Дистанційні курси та інформаційні ресурси ………….............................

31

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Маркетинговий аудит» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075  «Маркетинг».

Анотація навчальної дисципліни. Економічні перетворення в Україні та процес формування ринкових відносин супроводжуються перебудовою господарського механізму на всіх рівнях. Передумовою успішного функціонування підприємств є використання сучасної маркетингової концепції, яка орієнтує виробництво на всебічне задоволення вимог ринку. Світовий досвід свідчить, що відмітною особливістю сучасного маркетингу як концепції управління стає програмно-цільовий і системний підхід до управління підприємством. Потужні підприємства успішно здійснюють «інтегрований маркетинг», спрямований як на створюваний продукт, так і на споживача. Це - найважливіша умова їх конкурентоспроможності на внутрішньому і  зовнішніх ринках.

         Особлива роль в організації маркетингу на підприємстві належить аналітичній функції, яка передусім передбачає вивчення й аналіз маркетингового середовища. Важливість цієї функції зумовлена тим, що якість маркетингової інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище господарюючого суб’єкта є визначальною для прийняття аргументованих  управлінських рішень.

Традиційні форми і методи управлінського контролю, що діяли за умов командно-адміністративної системи, виявились неспроможними задовольнити нові інформаційні потреби управління суб’єктів господарювання, власників підприємств, кредиторів, інвесторів та інших споживачів інформації. Все це стимулювало запровадження незалежної форми превентивного контролю – маркетингового аудиту, коли досліджується маркетингове середовище підприємства з поглибленою діагностикою всіх складових системи маркетингу. Отже, маркетинговий аудит як різновид контролю передбачає систематичне, комплексне і незалежне оцінювання й аналіз основних чинників зовнішнього середовища підприємства, проведення ситуаційного (маркетингового) аналізу його внутрішнього стану. За цими результатами розробляються обґрунтовані заходи щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства в цілому та його окремих бізнес - одиниць.

Міждисциплінарні зв’язки.  Навчальна дисципліна «Маркетинговий аудит» вивчається після дисциплін: «Економіка підприємств», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» «Менеджмент», «Маркетинг», «Бухоблік», «Економіко-математичні методи і моделі», «Аналіз господарської діяльності», «Логістика»;  паралельно з дисциплінами: «Поведінка споживача», «Маркетингова цінова політика», «Маркетингова політика комунікацій», «Управління продажом», «Міжнародна економіка»; в подальшому вивчаються - «Маркетингова товарна політика», «Маркетингові дослідження», «Маркетинг послуг», «Маркетинг промислових підприємств». 

Вивчення дисципліни передбачає поєднання аудиторної роботи під керівництвом викладача та самостійної роботи студента, використання різноманітних форм активізації навчального процесу.

Мета дисципліни «Маркетинговий аудит» - формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії, методології маркетингового аудиту та вироблення вмінь і навичок з його організації і проведення. Для цього навчити студентів методологічним та організаційним прийомам маркетингового аудиту, а також оптимальному використанню його інструментарію для забезпечення ефективної діяльності підприємства за сучасних умов ринку.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни: опанування навчальної дисципліни "Маркетинговий аудит" надає можливість володіти стійкими навичками професійно важливих компетенцій, для чого студенти повинні:

 • бути обізнаними з найновішими теоріями, методами і практичними прийомами маркетингового аудиту;
 • бути здатними до засвоєння методичного інструментарію маркетингового аудиту, оволодіння навичками творчого критичного підходу до оцінки викладених у спеціальній методичній літературі точок зору щодо маркетингового аудиту, діючого механізму його реалізації на підприємствах України та розроблення обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення;
 • бути здатними узагальнювати і критично інтерпретувати результати теоретичних, методичних інформаційних основ маркетингового аудиту з метою інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових операцій, зниження ймовірності й сили комерційного ризику;
 • самостійно використовувати методи, прийоми і інструменти проведення для самостійного комплексного аудиту з методою удосконалення маркетингової діяльності підприємства;
 • бути зацікавленими в реалізації і розвитку набутих знань у творчому пошуку шляхів і резервів удосконалення маркетингу підприємства відповідно до результатів маркетингового аудиту, активній навчальній та науково-дослідній роботі.

Вирішенню завдань дисципліни «Маркетинговий аудит» підпорядкована логіка її вивчення, яка наведена у тематичному плані вивчення дисципліни.

Предмет дисципліни -  науково-методичні проблеми маркетингового аудиту підприємства, умови його розвитку та практичного застосування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

знати:

 • як результати маркетингового аудиту можуть бути використані у розробці маркетингової стратегії підприємства, прийнятті рішень щодо її зміни або коригування; при створенні й оцінювання планів маркетингу; прийнятті маркетингових рішень щодо товарів, товарних груп, окремих клієнтів, каналів розподілу продукції, комунікаційної діяльності, а також в системному оцінюванні стану підприємства та його бізнес-середовища;
 • аналізувати і розуміти наукову і практичну літературу, нові досягнення в маркетинговій теорії і практиці;
 • демонструвати знання наукових засад і розуміння практичних аспектів підвищення ефективності маркетингової діяльності за результатами маркетингового аудиту;
 • виявляти розуміння суті і застосування інструментів маркетингового аудиту у процесі прийняття ефективного маркетингового рішення.

уміти:

 • визначати завдання маркетингового аудиту, збирати необхідну для їх вирішення інформацію, аналізувати її та формулювати висновки;
 • системно і цілеспрямовано аналізувати внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства для самостійного проведення маркетингового аудиту та прийняття рішень у сфері удосконалення маркетингу загалом, так і за окремими напрямками відповідно до результатів аудиту та постійно змінюваних ринкових умов;
 • виявляти потенціал маркетингу в розрізі елементів комплексу маркетингу;
 • аналізувати маркетингову інформацію для вибору найбільш відповідної до конкретної ринкової ситуації маркетингової стратегії;
 • застосовувати нові підходи і методи до формування креативних інноваційних маркетингових рішень, які базуються на результатах маркетингового аудиту;
 • використовувати методи маркетингового аудиту та інтерпретувати його результати, здійснювати діагностику та розробляти обґрунтовані шляхи вдосконалення маркетингової діяльності підприємства та  управління нею;
 • аналізувати маркетингові показники, складати звіти за підсумками маркетингового аудиту.

комунікація: 

 • використовувати методи міжособової комунікації при проведені переговорів, роботі в аудиторській команді;
 • зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, знання і пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців підприємства, здійснювати презентації, оприлюднювати результати маркетингового аудиту;
 • дотримуватись соціальних норм і правил в процесі роботи в колективі;
 • використовувати іноземні мови у фаховій і науково-дослідній роботі.

автономність та відповідальність

 • формулювати власний підхід до розв’язання маркетингових проблем, визначених в ході маркетингового аудиту, брати на себе відповідальність за прийняття і реалізацію індивідуальних і колективних рішень;
 • дотримуватись правил безпеки, маркетингових і екологічних стандартів при проведені маркетингового аудиту;
 • брати на себе відповідальність за професійний розвиток.

Вивчення навчальної дисципліни «Маркетинговий аудит» передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Маркетинг».

 

 

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи маркетингового аудиту, його рівні

                              та інструментарій, аудиторське оцінювання                                         

                              маркетингового середовища підприємства.

 

Тема 1.  Маркетинговий аудит в системі ринкової діяльності  підприємства

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Предмет маркетингового аудиту. Місце маркетингового аудиту в системі управління підприємством. Зміст та значення маркетингового аудиту. Поняття маркетингового аудиту, його методи та роль у діяльності підприємства. Маркетинговий аудит як складова системи контролю маркетингу підприємства. Напрями контролю маркетингової діяльності: планові показники виробничо-збутової діяльності (контроль щорічних планів), контроль прибутковості, стратегічний контроль, оперативний маркетинг-контроль.

Основні характерні риси маркетингового аудиту: комплексність, систематичність, незалежність, регулярність. Цілі, завдання і функції маркетингового аудиту на підприємстві. Об’єкти маркетингового аудиту та їх класифікація. Поняття “контроль”, “ревізія” та “аудит” маркетингової діяльності: спільні риси та відмінності між ними. Структуризація процесу маркетингового аудиту підприємства. Планування маркетингового аудиту. Аудиторські ризики.

       Вивчення теми дозволить сформувати у студентів такі фахові компетентності:

 • розуміння напрямків та проблем розвитку сучасного контролю маркетингової діяльності;
 • визначення ролі і місця маркетингового аудиту в системі управління підприємством;
 • засвоєння основних наукових підходів до класифікації об’єктів маркетингового аудиту, його цілей, завдань і функцій;
 • уміння структурувати і планувати процес маркетингового аудиту.

Основні поняття теми. Бізнес-орієнтація. Маркетингові концепції управління підприємством. Координація маркетингових рішень. Контроль маркетингу. Маркетингова інформаційна система. Маркетинговий аудит. Етапи здійснення маркетингового аудиту: етап попередньої підготовки процесу маркетингового аудиту,  етап діагностичного обстеження,  етап аналізу й обробки інформації,  розробка рекомендацій;  підготовка, узгодження і подання звіту, етап впровадження (супроводження) результатів (за необхідності).

 

Тема  2. Рівні та інструментарій маркетингового аудиту.

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

 Рівні проведення маркетингового аудиту. Способи здійснення маркетингового аудиту. Класифікація маркетингового аудиту. Види і характеристики маркетингового аудиту.

Інструментарій проведення маркетингового аудиту. Методи маркетингового аудиту. Система показників, що використовуються у процесі проведення  маркетингового аудиту: вербальні, кількісні, якісні, універсальні, специфічні.

Методи аналізу та їх класифікація. Маркетинговий аналіз в процесі аудиту. Методи отримання інформації. Прогнозування в процесі аудиту: зміст і методи.

Маркетингові агенції, що надають консультаційні послуги з маркетингового аудиту. Критерії вибору аудиторів: досвід проведення подібних досліджень, ступінь конфіденційності, вартість проведення робіт і умови оплати.

Можливі обмеження маркетингового аудиту: рівень наявності фактичних ресурсів, потенційні навички та здібності фірми, розмір прийнятного ризику.  Договір на проведення маркетингового аудиту.

       Вивчення теми дозволить сформувати у студентів такі фахові компетентності:

 • розуміння рівнів і способів проведення маркетингового аудиту;
 • засвоєння основних методів маркетингового аналізу та особливостей їх застосовування в процесі аудиту;
 • здійснювати прогнозування в процесі розгорнутого аудиту.

Основні поняття теми. Аналіз. Аналітичні прийоми. Бенчмаркінг. Види маркетингового аудиту. Інформаційне забезпечення маркетингового аудиту.  Класифікація даних. Маркетинговий аналіз. Методи маркетингового аналізу. Методи маркетингових досліджень. Модель. Моніторинг. Напрямки маркетингового аналізу. Показники. Прогноз. Синтез. Способи здійснення маркетингового аудиту. Спостереження. Ситуаційний аналіз. CRM-cистема.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Аудиторське оцінювання маркетингового середовища підприємства

 

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Суть, об'єкти та особливості аудиту середовища маркетингу. Вплив маркетингового середовища на результати господарювання підприємства. Інформація про зовнішнє середовище в процесі маркетингового аудиту. Інформаційні технології підприємства, Інтернет: рівень і культура використання інформаційних технологій, наявність і оцінка сайту, використання мережі Інтернет в операціях.

Методи здійснення аналізу середовища. Способи маркетингового аудиту зовнішнього середовища підприємства. Зміст, цілі, завдання і методи аудиту макросередовища. Маркетинговий аудит мікросередовища та його складові: цілі, завдання і логіка. Система аналізу факторів мікросередовища.

Аудит внутрішнього середовища маркетингу: зміст, об'єкти, методи. Основні складові маркетингового аудиту підприємства, критерії та показники їх оцінки.  Аудит маркетингу: орієнтація на клієнта, задоволення клієнта, рівень маркетингового мислення, внутрішній маркетинг, база даних клієнтів, робота з клієнтами, маркетинговий бюджет.

Взаємодія служби маркетингу з іншими структурними підрозділами підприємства. Модель «4С». Ефективність і результативність маркетингу.

       Вивчення теми дозволить сформувати у студентів такі фахові компетентності:

 • аналізувати складові та вплив маркетингового середовища на результати господарювання підприємства;
 • здатність визначити зміст процесів аудиту маркетингового середовища підприємства: його суть, призначення, завдання і рівні;
 • характеризувати і застосовувати сучасні методи аналізу ринку;
 • уміння класифікувати види и визначати методологію прогнозу стану галузі.

Основні поняття теми. Аудит середовища маркетингу. Внутрішнє і зовнішнє середовище. Задоволення клієнта. Індекс ринкової ситуації. Конкурентне середовище. Кон’юнктурний аналіз ринку. Мегарівень, макрорівень, мікрорівень оцінювання зовнішнього середовища. Місткість ринку. Модель п’яти сил конкуренції. Модель «4С». Попит. Потенціал ринку. Ринок. Прогноз розвитку ринку. PEST-аналіз. PRESTCOM-аналіз. Рівень ділової активності. Ризики при придбанні товару. Стратегічний аналіз ринку. SWOT- аналіз.

 

 

 

Змістовний модуль 2: Аудит складових комплексу маркетингу та

                                         маркетингових можливостей підприємства

 

Тема 4. Товарний аудит підприємства

 Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Товарний аудит. Критерії оцінювання товарної політики підприємства. Товар як предмет маркетингового аудиту. Особливості проведення маркетингового аудиту по кожній окремій категорії товарів (послуг.

Аналіз: корисності товару, конкурентоспроможності товару, марки, упаковки. Життєвий цикл товару. Розширена матриця позицій товару. Оцінювання якості товару (послуги) та її відповідність вимогам ринку.

Маркетинговий аудит при створенні нового продукту. Аналіз товарної інноваційної політики. Планування і аналіз асортименту. Товарні запаси: суть і методи оцінювання. АВС-аналіз. XYZ – аналіз.  Матриця «Маркон». Оцінювання бренду. Методи аналізу марочних активів.

Формування та оцінювання потенціалу товарної політики підприємства. Ризики в маркетинговій товарній політиці: зміст, види, методи оцінювання.

       Вивчення теми дозволить сформувати у студентів такі фахові компетентності:

 • оволодіння навичками аналізу пропозиції товару, визначення конкретного методу аналізу і розробка рекомендацій;
 • аналіз стадій життєвого циклу товару і розробка маркетингових дій для кожної з них;
 • оцінювання конкурентоспроможності товару і розробка рекомендації щодо  її підвищення;
 • оволодіння навичками аналізу товарного портфелю підприємства та розробки пропозиції з його удосконалення;
 • уміння оцінювати потенціал товарної політики підприємства.

Основні поняття теми.  АВС-аналіз. Асортимент. Сервіс. Життєвий цикл товару. Зношення товарів. Конджойнт-аналіз. Конкурентна позиція. Конкурентоспроможність товару. Критерії оцінювання товарної політики.  Маркетинговий аудит при створенні нового продукту. Матриця «Маркон.  Методи аналізу товару. Модифікація товару. Оцінювання бренду. Потенціал товарної політики. Пропозиція. Рентабельність товару. Рейтинг. Розширена матриця позицій продукту. Товар. Товарні інновації. Товарний запас. Товарна  політика. Товарний асортимент. Товарообіг. Упаковка. Управління якістю. Функціональний аналіз. XYZ – аналіз.  Якість продукції.

 

 

Тема 5. Ціновий аудит підприємства

 

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу: Суть і основні завдання маркетингового аудиту цінової політики. Ціна як предмет аудиту. Напрями цінового аудиту. Процес цінового аудиту. Джерела інформації для проведення цінового аудиту.

     Аналіз ціни з позицій підприємства: зміст, процес. Процес формування ціни та його аналіз. Ціновий аналіз. Базисний рівень ціни. Цінова еластичність попиту. Методи аналізу впливу ціни і попиту на результати діяльності підприємства. Аналіз стратегій, методів і тактичних прийомів ціноутворення. Допустимий коефіцієнт знижок. Аналіз беззбитковості. Відповідність ціни товару його якості.

     Аналіз цін з позицій зовнішнього середовища: зміст та послідовність. Діагностика зовнішніх і внутрішніх факторів ціноутворення. Аналіз цін товарів-конкурентів.

          Вивчення теми дозволить сформувати у студентів такі фахові компетентності:

 • розуміння змісту аудиту цінової політики як інструмент підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства;
 • уміння здійснювати ціновий аналіз;
 • навички діагностики  ціноутворюючих чинників;
 • уміння аналізувати  стратегії, методи і тактичні прийоми ціноутворення.
 • здатність визначати й оцінювати ризики цінових рішень.

  Основні поняття теми. Аналіз ціни з позицій підприємства. Аналіз знижок. Аналіз цини з позицій зовнішнього середовища підприємства. Аналіз кредитної політики. Аналіз політики кондицій. Аудит маркетингової цінової політики: зміст, напрями, методи, процес. Базисний рівень ціни. Джерела інформації для проведення цінового аудиту. Діагностика стратегій, методів ціноутворення. Контроль цін. Маркетингова цінова політика. Потенціал цінової політики. Формування ціни. Структура ціни. Точка беззбитковості. Ціна. Цінове лідерство. Цінові стимули. Цінова еластичність попиту.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Аудит комунікаційної політики

 Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Аудит маркетингової комунікаційної політики в системі бізнес-взаємодії. зв’язок між продажем товарів і послуг, рівнем купівельної готовності, завданнями і видами маркетингових комунікацій. Ефективність комплексу маркетингових комунікацій. Аналіз плану і бюджету просування.

Ефективність рекламних зусиль: методи визначення економічної і комунікативної ефективності рекламних засобів. Аналіз рекламної кампанії. Аудит реклами і прогноз результатів.

Зв’язки з громадськістю (з англ. public relation): зміст, принципи, функції, засоби. PR-аудит: суть, процес, рівні вимірювання.

Аналіз стимулювання збуту (sales promotion): суть, типи суб’єктів стимулювання, цілі і завдання. Оцінювання ефективності та прибутковості стимулювання збуту. Показники ефективності програм стимулювання збуту.

Персональний продаж: зміст, функції, комунікативні особливості, організаційні форми. Процес персонального продажу. Визначення ефективності персонального продажу. Ефективність торговельного персоналу: загальна характеристика, вартість, рівень підготовки продавців.

       Вивчення теми дозволить сформувати у студентів такі фахові компетентності:

 • розуміння суті аудиту маркетингової комунікаційної політики;
 • уміння оцінювати ефективність плану і бюджету просування;
 • навички визначення ефективності рекламних зусиль;
 • уміння застосовувати методи оцінювання ефективності та прибутковості стимулювання збуту;
 • PR- аудит: зміст, завдання, показники;
 • навички визначення ефективності персонального продажу;
 • уміння оцінювати  продуктивність торговельного персоналу.

Основні поняття теми. Аналіз комунікативних результатів. Бюджет комунікацій. Відповідність цілей комунікацій вимогам конкретного ринку. Вплив комунікаційних заходів на обсяги продажу. Зв’язки з громадськістю (PR). Задоволення клієнта. Імідж. Інформаційне забезпечення аудиту. Комунікаційний аудит. Міра накопичення. Міра корисного проникнення. Мерчандайзинг. Мотивація. Персональний продаж. PR-аудит. Реклама. Рекламні дослідження. Споживачі комунікацій. Стимулювання продажу. Формування і оптимальна структура системи комунікацій. Ефективність і результативність комунікаційних заходів. Ефективність торговельного персоналу.

 

 

Тема 7. Аудит маркетингової політики розподілу

 Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

 Зміст і організаційні аспекти маркетингового аудиту розподілу. Аналіз чинників, що впливають на розподіл. Аналіз каналів розподілу: планування й організація товарного руху (відповідність маркетинговій програмі, формування відносин, облік витрат і прибутку), критерії вибору оптимальних каналів, відносини з посередниками, ефективність оптової і роздрібної торгівлі.

Аудит сегментації. Оцінювання методики та процесу сегментації ринку. В процесі маркетингового аудиту кожного сегмента визначають: місткість ринку сегмента; категорію покупців; характер покупки послуги (проста,складна тощо); критерії оцінювання; цільову аудиторію; потреби, наявність прихованих потреб.

  Система збуту підприємства: суть, показники. Діагностика маркетингових збутових систем підприємства. Стратегічне управління збутовим потенціалом та збутовими  ризиками підприємства.

Маркетингова логістика. Ефективність зусиль учасників каналів розподілу щодо забезпечення максимальної цінності товару для споживачів. Ефективність основних функцій маркетингової логістики: обробка замовлень, складування, управління запасами і транспортування.

       Вивчення теми дозволить сформувати у студентів такі фахові компетентності:

 • визначення найбільш оптимальних методів аудиту в процесі реалізації маркетингової політики розподілу;
 • знання критеріїв оцінювання та аналізу каналів розподілу та уміння їх застосувати на практиці;
 • навички здійснювати аудит системи збуту;
 • вміння аналізувати основні причини економічних конфліктів в каналах розподілу та розробляти шляхи їх усунення;
 • здатність  оцінювати посередницьку діяльність в каналах розподілу і можливості її покращення;

Основні поняття теми. Аналіз маркетингових систем розподілу. Аналіз посередників в системі розподілу. Збутовий потенціал підприємства. Інтенсивність розподілу. Коефіцієнт варіації поставки. Коефіцієнт рівномірності поставки. Конфлікти в каналах розподілу. Лізинг. Оптимальна структура каналів розподілу. Прогноз збуту. Рентабельність продажу. Рівномірність постачання. Ритмічність поставки. Товарні запаси. Стратегічне управління взаємовідносинами з покупцями. Упаковка. Шляхи усунення конфліктів між учасниками маркетингових систем розподілу. Ефективність розподілу. Ефективність оптової торгівлі. Ефективність роздрібної торгівлі.

 

Тема 8. Маркетинговий аудит можливостей підприємства

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу: Суть, завдання і методи маркетингового аудиту можливостей підприємства. Портфельний аналіз. Аналіз конкурентоспроможності підприємства. Система оцінювання і прогнозу маркетингового потенціалу підприємства.

Зміст та особливості здійснення аудиту стратегій маркетингу: місія підприємства, завдання і цілі маркетингу, стратегія.

 Аудит організації маркетингу: формальна структура, функціональна ефективність, ефективність взаємодії. Керівництво з маркетингу як об’єкт маркетингового аудиту: результати аудиту; рекомендації, які можуть бути використані для розробки маркетингової політики на підприємстві.

Аудит систем маркетингу: система маркетингової інформації, система планування маркетингу (зокрема, аналіз  уразливості стратегічного маркетингового плану), система маркетингового контролю. Інформаційні маркетинг-технології підприємства: рівень і культура використання інформаційних технологій, наявність і оцінка сайту, використання мережі Інтернет в операціях, маркетингова інформаційна система.

Аудит результативності маркетингу: аналіз прибутковості, аналіз ефективності витрат. Аналіз економічного зростання підприємства. Ефективність маркетингової діяльності. Шляхи і методи забезпечення конкурентних переваг.

       Вивчення теми дозволить сформувати у студентів такі фахові компетентності:

 • навички застосовувати аудит маркетингових можливостей як інструмент виявлення проблем і нових можливостей підприємства;
 • уміння визначати і оцінювати маркетинговий потенціал підприємства;
 • знання структури і методів портфельного аналізу для використання в процесі аудиту;
 • здатність оцінювати ефективність стратегій маркетингу;
 • уміння визначати  особливості здійснення аудиту організації маркетингу, систем і результативності маркетингу.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента з вибіркової дисципліни «Маркетинговий аудит»

для студентів освітньої програми / спеціалізації  075 - Маркетинг

денна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Макси-

мальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Маркетинговий аудит в системі ринкової діяльності            підприємства

Семінар - дискусія щодо системи контролю як концепції, функції і засобу ефективного управління маркетингом та можливості маркетингового аудиту на вітчизняних підприємствах. Міні-тест.

5

2

Рівні та інструментарій маркетингового аудиту.

Робота в малих творчих групах, виконання ситуаційних завдань щодо застосування системи методичних прийомів маркетингового аудиту.

Практичне завдання «Есе-дослідження методів маркетингового аналізу і особливостей їх застосування на українських підприємствах (письмова робота з індивідуальною позицією автора у  невимушеному викладі)».

7

3

Аудиторське оцінювання маркетингового середовища              підприємства.

Розв’язання індивідуальних ситуаційних завдань та експертне оцінювання середовища маркетингу, застосування системи методичних прийомів маркетингового аудиту. Робота в малих творчих групах щодо застосування системи методичних прийомів маркетингового аудиту. Тести.

7

Змістовий модуль №2

4

 

Товарний аудит підприємства

Розгляд ситуаційних завдань з урахуванням досвіду українських підприємств. Дискусія з елементами аналізу щодо питання: «Місце товару в системі маркетингу, методи визначення та аналізу його ринкових характеристик». Тести.

6

5

Товарний аудит підприємства

Розв’язання індивідуальних ситуаційних вправ та підготовка аналітичної записки щодо застосування методик аналізу мультіатрибутивної моделі товарного пропонування; функціонального аналізу, морфологічного методу,  аналізу проблем можливостей; АВС-аналізу або конджойнт-аналізу.

6

6

Ціновий аудит підприємства.

Дискусія щодо проблем маркетингового ціноутворення за умов вітчизняного ринку. Презентація індивідуальних завдань.

7

7

Аудит комунікаційної політики.

Практична робота в малих творчих групах «Сучасні тенденції в оцінюванні ефективності комунікаційних зусиль підприємства».

6

8

Аудит комунікаційної політики.

Міні-тест. Індивідуальне завдання: використовуючи інформацію свого варіанту проаналізувати та оцінити ефективність бюджету просування.

4

9

Аудит маркетингової політики розподілу

 

Міні-тест. Аналіз практичних ситуацій (міні-кейсів) та підготовка аналітичної записки. Дискусія з елементами аналізу щодо сучасних проблем формування, реалізації та оцінювання ефективності маркетингової політики розподілу різних сферах господарювання.

6

10

Аудит маркетингової політики розподілу

Робота в міні-групах: розв’язання кейсу проведення АВС – аналізу та обговорення особливостей його здійснення в процесі аудиту політики розподілу.

4

11

Маркетинговий аудит можливостей підприємства.

Розв’язання індивідуальних ситуаційних завдань щодо оцінювання маркетингового потенціалу підприємства, визначення структури і методів портфельного аналізу для використання в процесі аудиту, оцінювання ефективності стратегій маркетингу, організації маркетингу, систем і результативності маркетингу.

6

12

Маркетинговий аудит можливостей підприємства.

Кейс «Маркетинговий аудит підприємства».

6

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

70

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

10

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою  тематикою

5

 1. Написання реферату

5

 1. Підготовка критичного есе по визначеній тематиці

5

 1. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

 1. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

20

РАЗОМ  БАЛІВ:

100

         

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Контроль знань студентів є органічною складовою навчального процесу. За його допомогою оцінюється рівень засвоєння студентами програмного матеріалу, здійснюється інформування студентів щодо якості вивчення дисципліни, забезпечується підвищення рівня індивідуалізації навчання, посилюються мотиваційні стимули самостійної роботи студентів.

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Маркетинговий аудит» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Об’єктом оцінювання знань є програмний матеріал різноманітного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю. Поточне оцінювання знань студентів денної форми навчання передбачає перевірку:

 • рівня розуміння та запам’ятовування програмного матеріалу дисципліни;
 • уміння самостійно вивчати рекомендовану літературу;
 • напрацювання навичок проведення розрахункових робіт;
 • здатності осмислення змісту окремого розділу (теми) дисципліни;
 • уміння публічно чи письмово подати програмний навчальний матеріал;
 • участь і результативність в обговоренні тем дисципліни під час індивідуально-консультативної роботи;
 • виконання практичних завдань та їх результативність;
 • виконання завдань для самостійного вивчення окремих питань (тем) дисципліни;
 • участь у студентських науково-навчальних публічних представництвах.

Об’єкти  поточного оцінювання знань студентів:

 • виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях. Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських (практичних) заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських, практичних заняттях та колоквіумах; активність в обговоренні питань, що винесені на заняття, дискусії; експрес-контролю, участь у тренінгах, ділових іграх та інші форми роботи.
 • виконання завдань для самостійної роботи. Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; виконання розрахунків; підготовка рефератів; есе; конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.
 • виконання модульних  контрольних робіт. Під час виконання модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні і практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання індивідуальних ситуаційних завдань, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів) .

 

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських та практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

Оцінювання всієї поточної роботи не може перевищувати 100 балів.

1) Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях можуть оцінюватись наступні види робіт:

 • відповіді на теоретичні запитання і виступи на семінарських заняттях,
 • рівень знань, продемонстрований під час усного або письмового експрес-контролю;
 • активність і рівень знань, продемонстровані під час обговорення на занятті теоретичних і практичних проблемних питань з тем навчальної дисципліни;
 • результати виконання і захисту домашніх та/або аудиторних завдань;
 • робота в міні-групах (підготовка і презентація розв'язання ситуаційних вправ (кейсів), проектних досліджень, виконання інших практичних завдань).

Для оцінювання кожного з видів роботи використовується бальна шкала з інтервалом в 1 бал. Залежно від складності завдання, воно може оцінюватись за шкалою: 0; 1 або 0; 1; 2 або іншою (за рішенням викладача).  Критеріями оцінювання є: якість, повнота, самостійність виконання студентами конкретних завдань.

Максимальна кількість балів за кожен вид роботи на семінарському занятті визначається викладачем і не перевищує максимальну кількість балів, яку студент може набрати на даному занятті. При цьому враховується ступінь складності окремих тем.  Бали (або суму балів), які студент заробив під час семінарського заняття викладач переносить в систему електронного обліку поточної успішності студентів.

2) Під час контролю  виконання модульних контрольних робіт оцінюються теоретичні знання та практичні навички, які студент набув після опанування окремих частин науки. Контрольна (модульна) робота здійснюється  письмово  за окремими частинами навчальної дисципліни і проводиться 2 рази у семестр. За рішенням викладача він може проводитися в комплексній (один раз у семестр)  формі. За виконання модульних контрольних робіт студент може отримати протягом семестру максимально 5 балів за кожну роботу (всього 10 балів).  Контрольна (модульна) робота  формується з усіх тем курсу і передбачає вирішення завдань за темами:

модуль 1.

 • Маркетинговий аудит в системі ринкової діяльності підприємства;
 • Рівні та інструментарій маркетингового аудиту;
 • Аудиторське оцінювання маркетингового середовища;

модуль 2.

 • Товарний аудит підприємства;
 • Ціновий аудит підприємства;
 • Аудит комунікаційної політики  підприємства;
 • Маркетинговий аудит політики розподілу;
 • Маркетинговий аудит можливостей підприємства.

 Контрольна (модульна) робота  включає 5 практичних завдань, які визначає викладач. Завдання можуть мати вигляд тестів, теоретичних питань, розрахункових задач, практичних завдань. Кожне завдання модульної контрольної роботи може оцінюватись, залежно від його складності та кількості завдань у контрольній роботі, у: 1 бал (шкала: 0; 1 бали), 2 бали (шкала: 0; 1; 2 бали), 3 бали (шкала: 0; 1; 2; 3 бали). Для окремих видів завдань можуть бути використані оцінки 0,1 або 0,5 балів (наприклад, для оцінювання відповідей на запитання тестів).

3) Під час контролю виконання завдань для індивідуальної роботи оцінюється самостійність і якість виконання завдань, відповідно до карти самостійної роботи студента (карти СРС). Максимальні 20 балів за виконання завдань для самостійної роботи студент може отримати за умови належного і своєчасного виконання одного-двох вибіркових завдань. 

Опис завдань і розподіл балів наведено в карті СРС (див. параграф 2.1.).

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється у такому порядку:

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання заліку

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано». У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право за дозволом декана факультету, виконати їх до останнього семінарського (практичного) практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта навчальної роботи студента з вибіркової дисципліни «Маркетинговий аудит»

для студентів освітньої програми / спеціалізації  075 - Маркетинг

заочна форма навчання

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

№ заняття

Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми)

 

Форма занять і контролю

Макс. кіл-ть балів

 

 

 

 1.  

 

Тема 1. Маркетинговий аудит в системі  ринкової

діяльності підприємства

Установча міні-лекція (конспект) та семінар-бесіда щодо актуальних проблем системи контролю як концепції, функції і засобу ефективного управління маркетингом та можливостей маркетингового аудиту на вітчизняних підприємствах.

 

 1.  

 

Тема 2. Рівні та інструментарій маркетингового аудиту.

Тестовий контроль знань. Робота в малих творчих групах щодо застосування системи методичних прийомів маркетингового аудиту.

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

Тема 3. Аудиторське оцінювання    маркетингового   середовища   підприємства.

Міні-лекція (конспект). Есе-дослідження методів маркетингового аналізу і особливостей їх застосування» (письмова робота з індивідуальною позицією автора уневимушеному викладі).

 

 1.  

 

Тема 4. Товарний аудит підприємства

Виконання практичних завдань

 1.  

 

 

Тема 5. Ціновий аудит

 •  

Міні-лекція (конспект). Тестові завдання.

 1.  

 

 1.  

Тема 6. Аудит комунікаційної політики.

Виконання практичних ситуаційних завдань

 

 1.  

 

 

 

 1.  

Тема 7. Маркетинговий аудит політики розподілу.

Міні-лекція (конспект).

 

 1.  

 

Тема 8. Маркетинговий аудит можливостей підприємства.

Міні-семінар – дискусія. Індивідуальні ситуаційні завдання.

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 1.  

За виконання контрольних (модульних) завдань

 

 

 1.  

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Контрольна (модульна) робота

 1.  

 

Усього балів за контактні заняття

 1.  

 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

За виконання обов'язкових поза аудиторних індивідуальних завдань

 

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс. кіл-ть балів

 

Домашнє індивідуальне завдання

 •  

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

 1.  

 

Пошук (підбір) літера-турних джерел за зада-ною проблематикою кур-су. Написання реферату

 •  

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

 

10

 

Усього балів за виконання поза аудиторних індивідуальних завдань

50

 

Разом

100

 

                     

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання

 

Загальна максимальна кількість балів за поточну успішність студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Маркетинговий аудит» складає 100 балів. Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських та практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни. Оцінювання всієї поточної роботи не може перевищувати 100 балів.

Об’єкти  поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання:

- систематична та активна робота на контактних заняттях – 30 балів. Оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на заняттях; активність в обговоренні питань, що винесені на заняття; рівень знань, продемонстрований за результатами усного або письмового експрес-контролю, участь у тренінгах, ділових іграх та інші форми роботи.

Для оцінювання кожного з видів роботи використовується бальна шкала з інтервалом в 1 бал. Залежно від складності завдання, воно може оцінюватись за шкалою: 0; 1 або 0; 1; 2 або іншою (за рішенням викладача). Критеріями оцінювання контактних занять є: якість, повнота, самостійність виконання студентами конкретних завдань.

Максимальна кількість балів за кожен вид роботи на контактному занятті визначається викладачем і не перевищує максимальну кількість балів, яку студент може набрати на даному занятті. При цьому враховується ступінь складності окремих тем. Бали (або суму балів), які студент заробив під час контактного заняття викладач переносить в систему електронного обліку поточної успішності студентів.

- виконання модульної  контрольної роботи – 20 балів. Під час виконання модульної контрольної робіти оцінюванню підлягають теоретичні і практичні навички, яких набув студент після опанування навчального матеріалу. На заочній формі навчання проводиться одна модульна контрольна робота, яка може проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання індивідуальних завдань, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів).

Кожне завдання модульної контрольної роботи може оцінюватись, залежно від його складності та кількості завдань у контрольній роботі, у: 1 бал (шкала: 0; 1 бали), 2 бали (шкала: 0; 1; 2 бали), 3 бали (шкала: 0; 1; 2; 3 бали). Для окремих видів завдань можуть бути використані оцінки 0,1 або 0,5 балів (наприклад, для оцінювання відповідей на запитання тестів).

- виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період (в тому числі з використанням дистанційних технологій) та їхній обов’язковий захист – 50 балів. Під час контролю виконання завдань для індивідуальної самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; виконання розрахунків; підготовка рефератів; есе; конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії або, в окремих випадках, по її закінченні. Не пізніше ніж за 2 тижні до початку сесії студенти надсилають на кафедру виконані роботи. Індивідуальні роботи, які студенти виконали в міжсесійний період, вони обов’язково мають захистити в ході співбесіди з викладачем під час сесії. Індивідуальна робота повинна містити аналіз і оцінювання діяльності конкретного підприємства - об’єкта дослідження за досліджуваною проблемою.

Оцінка за виконання кожного індивідуального завдання, яке студент заочної форми навчання виконує в міжсесійний період, складається з двох частин:     - бали за письмово виконане завдання (40%),

        - бали за захист даного завдання (60%).

Максимальні сукупні 50 балів за виконання завдань для самостійної роботи студент може отримати за умови належного виконання та успішний захист двох обов’язкових та одного вибіркового завдань.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється у такому порядку:

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання заліку

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано». У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право за дозволом декана факультету, виконати їх до останнього семінарського (практичного) практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4.1. Карта навчальної роботи студента з вибіркової дисципліни «Маркетинговий аудит»

для студентів освітньої програми / спеціалізації  075 - Маркетинг

дистанційна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Термін подання і реєстрація

Форма занять і контролю

Максим

кількість балів

 1. Маркетинговий аудит в системі ринкової діяльності підприємства

ІДТН

Тестовий контроль. Форум «Сучасні проблеми контролю маркетингової діяльності вітчизняного підприємства »

3

 1. Рівні та інструментарій маркетингового аудиту.

ІДТН

Тестовий контроль

Ситуаційні завдання

4

 1. Аудиторське оцінювання маркетингового середо-вища підприємства.

ІДТН

Тестовий контроль

Експертне оцінювання маркетингового середовища

4

 1. Товарний аудит підприємства.

ІДТН

Презентація ситуаційних індивідуальних завдань.

4

 1. Ціновий аудит

підприємства.

ІДТН

Тестові завдання. Чат щодо проблем маркетингового ціноутворення за умов вітчизняного ринку.

3

 1. Аудит комунікаційної

політики.

ІДТН

Міні-тест. Індивідуальне завдання.

4

 

 1. Аудит маркетингової 

політики розподілу.

ІДТН

Розв’язання кейсу  та форум щодо АВС – аналізу та особливостей його здійснення в процесі аудиту політики розподілу.

4

 1. Маркетинговий аудит

можливостей  

підприємства.

ІДТН

Індивідуальні завдання по проведенню маркетингового аудиту підприємства

4

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

Види завдань

 

Форма подання

Термін подання і реєстрація

 

Форма контролю

Макс. Кіль-ть балів

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

20

За виконання індивідуальних завдань

Домашнє індивідуальне завдання

 

Письмова

до ___________ на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

 1.  

Пошук (підбір) літера-турних джерел за заданою проблематикою дисцип-ліни. Написання реферату

 

Письмова

до ___________ на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

 

 

 1.  

3. Підготовка презентації за заданою тематикою

 

 

 

 

 1.  

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

 

 

 

 

 1.  

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

50

Разом

100

               

 

4.2.  Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Поточний контроль результатів вивчення студентами навчальної дисципліни «Маркетинговий аудит» передбачає перевірку наступного:

 • ступінь розуміння та запам’ятовування програмного матеріалу дисципліни;
 • уміння самостійно вивчати рекомендовану літературу;
 • напрацювання навичок проведення розрахункових робіт;
 • здатність осмислення змісту окремого розділу (теми) дисципліни;
 • уміння публічно чи письмово подати програмний навчальний матеріал;
 • виконання практичних ситуаційних завдань (вирішення задач) та їх результативність;
 • виконання завдань для самостійного вивчення окремих питань (тем) навчальної дисципліни;
 • участь у студентських науково-навчальних публічних представництвах.

Загальні результати поточного контролю знань за підсумком його складових форм оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів.

Активність роботи студента протягом семестру контролюється й оцінюється максимальною оцінкою в 30 балів.

Модульний контроль здійснюється 1 раз на семестр у системі Moodle за відповідними темами дисципліни, кожен з яких оцінюється від 0 до 20 балів. Контрольна (модульна) робота формується з усіх тем навчальної дисципліни.

Завдання для проведення модульного контролю включають у себе вирішення тестових завдань, під час виконання яких оцінюються теоретичні знання та практичні навички, яких студент набув після опанування всієї навчальної дисципліни. За рішенням викладача вона може включати тести, відповіді на теоретичні питання, розв'язання задач та практичних завдань.

Оцінювання контрольної роботи здійснюється з максимальною оцінкою 20 балів. Кожне завдання модульної контрольної роботи може оцінюватись, залежно від складності завдання і кількості завдань у модулі, у: 1 бал (шкала оцінювання: (0; 1 бали), 2 бали (шкала: 0; 1; 2 бали).

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 59 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

         Індивідуальна самостійна робота студента — це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

 Метою індивідуальної самостійної роботи студента є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.  Під час індивідуальної самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

      Основними видами письмових самостійних робіт студентів, передбачених в межах вивчення навчальної дисципліни "Маркетинговий аудит" є:

- Реферат (від лат. “referrer” – доповідати, повідомляти) – стисле викладення суті певного питання, теми на основі одного або кількох першоджерел (наукових видань, спеціалізованих періодичних видань, в тому числі розміщених в мережі Інтернет, ін.). В рефераті необхідно грамотно і логічно викласти основні ідеї, концепції, що містяться у використаних джерелах з заданої теми, згрупувати їх за точками зору, навести основні фактичні дані і висновки, а також аргументовано викласти власні думки щодо питання, що розглядається, навести порівняння, розмірковування.

- Есе (від лат. “exagium” через фр. “essai” – спроба) – невелике за обсягом прозаїчне розмірковування з приводу певних наукових, культурних або суспільних проблемних питань, у жанрі художньо-публіцистичної, науково-популяризаторської творчості. Есе характеризується вільним, не обов’язково вичерпним, але виразно індивідуальним трактуванням обраної теми. Есе передбачає розвиток аргументації і аналізу, їх обґрунтування, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій щодо даного питання. Мета есе полягає у розвитку навичок самостійного творчого мислення і письмового викладення власних думок. Тема есе має містити у собі питання, проблему, мотивувати до міркувань.

- Огляд науковий – містить систематизовані дані з певної тематики, є результатом аналізу першоджерел і призначений для ознайомлення із сучасним станом певних наукових проблем і перспективами їх розвитку.

- Огляд аналітичний – містить критичну оцінку інформації, поданої у  досліджуваних матеріалах.

- Огляд тематичний – складений на підставі аналізу первинних матеріалів, об’єднаних однією темою.

 • Аналіз конкретної практичної ситуації (індивідуально або в міні-групах) та підготовка аналітичної записки (Case study).

Теми індивідуальних самостійних робіт можуть бути запропоновані викладачем або самими студентами, в останньому випадку вони мають бути завчасно узгоджені з викладачем. 

Основні вимоги до оформлення реферату та есе: обсяг – 10-15 стор.; шрифт - Times New Roman, розмір 14;  інтервал між рядками – 1,5; поля – по 2 см; нумерація сторінок – знизу справа (на титульному листі номер сторінки не ставиться). Роботу необхідно скріпити.

Структура письмової самостійної роботи:

 • Титульний лист: містить повну назву університету, факультету, навчальної дисципліни, вид та тему роботи, дані про студента (курс, спеціальність, група, ПІБ), прізвище та ініціали викладача.
  • Вступ (обсяг: 0,5 – 1 стор.): сутність і обґрунтування вибору теми, формулюються і коротко характеризуються основна проблема, цілі і завдання роботи, використані джерела.
  • Основна частина (обсяг: 6 – 12 стор.): послідовно і логічно розкриваються теоретичні основи обраної теми або проблеми. На основі самостійно підібраних і самостійно опрацьованих джерел студент аналізує, узагальнює і у вільній формі, але дотримуючись наукового стилю і використовуючи фахову лексику, аналізує прочитане з даної теми і висловлює свої думки, в тому числі критичні; порівнює підходи до розгляду окремих питань у різних джерелах, що були опрацьовані; відзначає їхні, на його думку, сильні і слабкі сторони, тощо. Там, де необхідно, можуть використовуватись таблиці, графіки, діаграми. Основна частина роботи обов’язкові повинна містити практичні приклади, особливості вітчизняних підприємств і ринку за обраною темою.
 • Висновки (обсяг: 0,5 – 1 стор.): робиться загальний підсумок роботи, формулюються висновки.  
 • Список використаної літератури: в алфавітному (за прізвищем автора) порядку. Зразок оформлення списку джерел – для книги, статті з друкованого журналу і статті з електронного журналу в Інтернет (наведені дані - вигадані):

1. Іванов А.П. Маркетинг. – К.: Либідь, 2017. – 209 с. 

2. Петров О.Г. Маркетинг. // Маркетинг. – № 3, 2018. – с.15-18.

3. Сидоров Г.А. Маркетинг. // Маркетинг – № 5, 2017. – Доступно з: www.mаrketing.ua/article=2&567.html

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для     самостійної роботи

 

Контроль знань студентів є органічною складовою навчального процесу. За його допомогою оцінюється рівень засвоєння студентами програмного матеріалу, здійснюється інформування слухачів щодо якості вивчення дисципліни, забезпечується підвищення рівня індивідуалізації навчання, посилюються мотиваційні стимули самостійної роботи студентів.

Під час контролю виконання індивідуальних завдань оцінюється самостійність і якість виконання завдань, відповідно до карти самостійної роботи студента дистанційної форми навчання (карти СРС) та їхній захист. Максимальні 10 балів за виконання завдань для самостійної роботи студент може отримати за умови належного виконання їх виконання і захисту (див. карту СРС). Оцінка за виконання кожного індивідуального завдання складається з двох частин:  бали за письмово виконане завдання (40%) і бали за захист даного завдання (60%).

 Критеріями оцінювання письмової індивідуальної самостійної роботи студента є:

 • самостійність виконання,
 • відповідність змісту роботи її темі,
 • якість виконання (глибина аналізу використаних матеріалів і повнота висвітлення теми, стиль викладення, обґрунтованість тверджень, логічність і послідовність побудови роботи),
 • дотримання встановлених термінів здачі роботи на перевірку,
 • відповідність вимогам до оформлення роботи.

Студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідницькій діяльності в межах одного семестру - у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни - можуть присуджуватись додаткові (заохочувальні) бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При оцінюванні індивідуальної самостійної роботи значна увага приділяється самостійності опрацювання студентом обраної теми. У випадку виявлення плагіату (оприлюднення, повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є його автором, або використання чужих слів, ідей, результатів досліджень без належного посилання на їх джерело) або компіляції (неоригінальна, несамостійна літературна чи наукова праця, побудована через поєднання частин чужих творів, без самостійної обробки першоджерел), студент отримує незадовільну оцінку (0 балів) без права перездачі даного виду роботи.

Посилання в тексті роботи на джерела інформації або ідей, що запозичені у інших авторів, є обов’язковим. В тексті роботи після лапок “...” (при дослівному цитуванні) або після згадування ідеї, думки певного автора, результатів досліджень тощо у квадратних дужках наводиться номер першоджерела за списком літератури, що міститься в кінці роботи, та номер відповідної сторінки у даному джерелі – наприклад, [5, с. 39]. У списку використаної літератури в кінці роботи вказуються лише ті джерела, які використовувались при її написанні, і на які є посилання в тексті роботи. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися, якщо це зумовлено метою і завданнями дослідження. 

Виконання та захист індивідуальної самостійної роботи може здійснюватися за вибором студента :

 • реферат на одну з тем навчальної дисципліни,
 • дослідження проблеми за навчальною дисципліною «маркетинговий аудит»,
 • підготовка презентації,
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

 

 

 

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

Контроль знань студентів є органічною складовою навчального процесу. За його допомогою оцінюється рівень засвоєння студентами програмного матеріалу, здійснюється інформування слухачів щодо якості вивчення дисципліни, забезпечується підвищення рівня індивідуалізації навчання, посилюються мотиваційні стимули самостійної роботи студентів.

Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Маркетинговий аудит» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал з дисципліни «Маркетинговий аудит» різноманітного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю.

Поточне оцінювання знань студентів передбачає перевірку:

 • рівня розуміння та запам’ятовування програмного матеріалу дисципліни;
 • уміння самостійно вивчати рекомендовану літературу;
 • напрацювання навичок проведення розрахункових робіт;
 • здатності осмислення змісту окремого розділу (теми) дисципліни;
 • уміння публічно чи письмово подати програмний навчальний матеріал;
 • участь у студентських науково-навчальних публічних представництвах.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 59 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1. Основна література

 1. Балабанова Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту : навчальний посібник для вузів / Л.В. БалабановаА.В. Балабаниць . – Київ : Професіонал, 2004 . – 244 с. –
 2. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение.- 3-е изд., испр. и доп. - М.; СПб.: Вершина, 2010. - 480 с.
 3. Гордієнко П.Л., Дідковська Л.Г., Яшкіна Н.В. Стратегічний аналіз. Навч. посіб. – К: Алерта, 2013. – 478с.
 4. Дерев’янченко Т.Є. Маркетинговий аудит. Навчально - методичний  посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.:КНЕУ, 2007. – 224с.
 5. Дерев’янченко Т.Є. Маркетинговий аудит. Навчальний посібник. – К.:КНЕУ, 2017. – 353с.
 6. С.В.Корягіна, М.В.Корягін. Маркетинговий аудит. Навч. посібник. - К.: «Центр учбової літератури», 2014, -320 с.
 7. Маркетинговий аудит. Чебор С.І, Ларіна Я.С., Луцій О.П. Навч. посібник. К.:  

Наш час, 2011. – 540с.

 1. Уилсон Обри. Аудит маркетинга. Практический инструментарий для контроля эффективности маркетинга. Пер. с англ. Днепропетровск: баланс - Клуб, 2003, 368 с.

4.2. Додаткова література

 1. Афонін А. С. Організаційні аспекти вдосконалення аудиторської діяльності / А. С. Афонін, Т. А. Калінська, С. В. Прохорчук // Бізнес-Навігатор.– 2008.– № 14.– С. 89 – 96.
 2. Боднаренко Т. М. Розмежування кількісних і якісних показників з метою конкретизації оцінки залежності результативних ознак від факторних / Т. М. Боднаренко // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 8 (110). — C. 277–282.
 3. Герега Г. Ф. Співвідношення понять ефективності та результативності функціонування підприємств / Г. Ф. Герега // Науковий вісник НЛТУ України. — 2013. — Вип. 23.15. — С. 196–201.
 4. Дайновський Ю. А. Особливості оцінювання економічної ефективності прийомів управління і маркетингу / Ю. А. Дайновський // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012. — № 4. — С. 143–153.
 5. Дерев’янченко Т.Є. Регіональні аспекти аудиторського оцінювання середовища маркетингу. Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. К.: КНЕУ. 2011.
 6. Дерев’янченко Т.Є. Зміст та інструментарій маркетингового аудиту. Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. К.: КНЕУ. 2013.
 7. Дерев’янченко Т.Є. Маркетинговий аудит в оцінюванні ефективності витрат підприємства на маркетинг. Науковий журнал «Молодий вчений» № 12(27) грудень, 2015р., частина 2, с.15-18.
 8. Дерев’янченко Т.Є. Маркетинговий аудит можливостей підприємства. Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. У 2 ч. 2. 2015: с.131 -139.
 9. Дерев'янченко Т.Є. Маркетинговий аудит внутрішнього середовища підприємства.  Моделювання та інформаційні системи в економіці. Збірник наукових праць. К.: КНЕУ. 2018 , № 96, с. 77-89.
 10.  Каплунов Д. Эффективное коммерческое предложение. Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, - 2013, 272 с.: ил.ISBN: 978-5-91657-619-1 .
 11. Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К., Василькова Н.В. Товарна  інноваційна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2010. – 309 с.
 12. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: підручник. – К.: КНЕУ, 2012. – 523 с.
 13. Катаєв А. В. Соціально-орієнтований маркетинг-аудит: монографія / А. В. Катаєв.– Харків : Видавець Оберемок В., 2005.– 212 с.
 14. Коваль З. О. Поняття і сутність ефективності маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств / З. О. Коваль // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. праць / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — С. 99–104.
 15. Котлер Ф. Привлечение инвесторов: Маркетинговый подход к поиску источников финансирования. Альпина Бизнес Бук,- 2009, 288 с.: ил.ISBN: 978-5-9614-0944-4
 16. Маркетингові показники: Більше 50 показників, які важливо знати кожному керівнику / Поль У. Ферріс, Нейл Т. Бендл, Філіп І. Пфайфер, Девід Дж. Рейбштейн ; пер. з англ ; за наук. ред. І. В. Тараненко. — Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2009. — 480 с.
 17. Перерва П.Г. Становлення та розвиток маркетингового аудиту в Україні. Бізнесінформ № 1, 2012, с. 191-193
 18.  Прайснер А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте: Планирование и контроль на базе ключевых показателей эффективности [пер. с нем.]. - М.: Изд. Дом Гребенникова, 2009. - 308 с.
 19. Фелпс Б. Умные бизнес-показатели: система измерения эффективности как важный элемент менеджмента: пер. с англ. – Д., 2006. – 288с.
 20. Эйкен Джон Вон. Кризис - остаться в живыx! Настольная книга для руководителей, предпринимателей и владельцев бизнеса. Альпина Бизнес Бук,- 2009, 288 с.: ил. ISBN: 978-5-9614-0990-1 .
 21. Armstrong G. Marketing: An Introduction 12-th ed. / G. Armstrong, P. Kotler. — Pearson, 2015. — 673 p.
 22. Marketing audit as the instrument of marketing increase efficiency whiting the conditions of economic instability. T. Dereviyanchenko, I. Benivska. www.pnap.ap.edu.pl., 2018(28), NR 3.
 23. Peterson. (2016). Audit quality and the expectations gap. The CPA Journal, February. [in English].
 24. Christensen, B.E., Glover, T.C., Shelley, M.K.  (2016). Understanding audit quality: Insights from audit professionals and investors. Contemporary Accounting Research, 33(4). [in English].

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Електронна бібліотека КНЕУ як центр збереження інформаційних ресурсів.

Режим доступу: e-mail: libudc@kneu.edu.ua.

 1. Кафедра маркетингу КНЕУ. Режим доступу: kmark@kneu.edu.ua
 2. Інтернет.
 3. The Marketing Audit Comes of Age. Philip Kotler, William T. Gregor, William H. Rodgers III – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.hamiltonco.com/features/hampub/SMR.html
 4. Аудит маркетинговой стратегии. Журнал "Новый маркетинг" (№2, 2009) Источник: http://www.management.com.ua/marketing/mark196.html
 5. The Marketing Audit Comes of Age. Philip Kotler, William T. Gregor, William H. Rodgers III - [Електронний ресурс] - Режим доступу:  http://www.hamiltonco.com/features/hampub/SMR.html
 6. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім.. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.nbuv.gov.ua
 7. Офіційний сайт  Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.ukrstat.gov.ua
 8. Офіційний сайт Української асоціації маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.uam.kneu.kiev.ua/
 9. Офіційний сайт Української асоціації прямого продажу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.udsa.org.ua
 10. Офіційний сайт Асоціації зовнішньої реклами України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.outdoor.org.ua
 11. Офіційний сайт Всеукраїнської рекламної коаліції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://adcoalition.org.ua
 12. Режим доступу : iteam.ru/publications/marketing/section_22/article_2677/
 13. pidruchniki.ws/14491114/marketing/marketing_-_petrunya_yuye
 14. Режим доступу : pidkasisty.ru/Audit.html
 15. Режим доступу : cfin.ru/press/ management/1998-5/03.shtml
 16. Режим доступу : management. com.ua/hrm/hrm109.html
 17. Режим доступу : nbuv.gov.ua/portal/ namral/Vetp/2009_26/09fkabgd.pdf
 18. Режим доступу : info-library.com.ua/books-book-177.html
 19. Режим доступу : ezinearticles.com/?Marketing-Audits,-the-Perfect-Strategic-Tool&id=156776
 20.  Режим доступу: hamiltonco.com/features/hampub/SMR.html