Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В АГРОБІЗНЕСІ

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В АГРОБІЗНЕСІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима гетьмана»

 

Факультет економіки та управління  

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОБІЗНЕСУ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«30» січня 2019 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В АГРОБІЗНЕСІ»

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

освітня програма /

спеціалізація

051 «Економіка»

Економіка агробізнесу

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри __________ С.І.Дем’яненко

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:

Єранкін О.О., д.ек.н., професор, професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу

email: yerankin@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

        

Семестр —

2

 

Кількість кредитів ECTS —

4

 

Форма підсумкового контролю —

екзамен

       

Мова(и) викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Єранкін О.О., 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

ВСТУП

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

9

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Концептуальні основи маркетингового менеджменту в агробізнесі

Тема 1. Розуміння та процес маркетингового менеджменту

 

9

9

Тема 2. Організація маркетингового менеджменту на підприємствах агробізнесу

9

Тема 3. Особливості ринків продукції АПК та аналіз зовнішнього середовища підприємств агробізнесу

10

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. механізм реалізації маркетингового менеджменту в агробізнесі

 

10

Тема 4. Аналіз маркетингових можливостей підприємств агробізнесу

10

Тема 5. Маркетингові стратегії та маркетингове планування

10

Тема 6. Управління маркетинговими програмами

11

Тема 7. Контроль та аналіз маркетингової діяльності

11

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

12

2.1. Карта навчальної роботи студента

12

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

13

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

16

3.1. Карта навчальної роботи студента

16

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

17

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

19

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

19

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

24

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

 

25

6.1. Структура екзаменаційного білету

25

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

26

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

27

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

30

7.1.  Основна література

30

7.2.  Додаткова література

31

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».

Анотація навчальної дисципліни:

«Маркетинговий менеджмент в агробізнесі» – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів прийняття управлінських рішень на підприємствах агробізнесу, які виникають в процесі завоювання цільових ринків та просування товарів до кінцевих споживачів з метою зміцнення конкурентних позицій компанії. Маркетинговий менеджмент в агробізнесі має свою істотну особливість, яка пов’язана з багатогалузевістю та складністю бізнес-процесів (біологічні цикли виробництва сировини, переробка, зберігання, логістика, трейдинг), територіальною розконцетрованістю бізнес-одиниць, специфікою взаємодії бізнесу із владою та населенням, експортною орієнтованістю агробізнесу, одночасною роботою на B2B та B2C ринках тощо. Дисципліна покликана зламати традиційно пасивне ставлення представників агробізнесу (переважно – дрібного та середнього бізнесу) до маркетингу, що викликано історію та спе­ци­фі­ку розвитку аграрної економіки в Україні як в радянський період, так і в ро­ки незалежності. Проте, в сфері агробізнесу відбулися радикальні зміни, які пов’язані із процесами капіталізації, коли до­мінуючу роль почали відігравати нові аг­ро­­про­­ми­с­лові формування (хол­дин­ги, тран­сна­ці­о­нальні корпорації, фі­нан­со­во-про­­ми­сло­ві групи тощо); зміною спо­живацьких упо­добань та мож­ли­вос­тей; із все від­чут­­нішим впливом сві­тових тен­ден­цій та за­ко­но­мірностей на розвиток бі­з­нес-про­цесів в Україні. Такі зміни потребують професійних кадрів з новим, ринковим мисленням. Це означає, що істотно змінюється відношення до маркетингового менеджменту в сфері агробізнесу. Крім того, власники новостворених агропромислових формувань прагнуть звести до мінімуму кількість по­мил­кових рішень, що не можливо без обов`язкової інтеграції маркетингу як не­від`ємної складової управління будь-яким підприємством.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі» є логічним продовженням дисципліни «Маркетинг», яка читалася на 3 курсі, і базується на окремих науках фундаментального  цик­лу: «Економіка підприємств», «Соціологія», «Логістика», «Інфраструктура аграрного ринку», «Планування на підприємстві», «Стратегічне управління», «Основи менеджменту», «Менеджмент аграрного підприємства». Дисципліна «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі» тісно пов`язана із іншими науками магістерської програми підготовки – «Інноваційний розвиток підприємства», «Конкурентоспроможність в агробізнесі», «Управління проектами в агробізнесі», «Управління стратегічними змінами в агробізнесі», «Технології форсайту в менеджменті агробізнесу», «Аграрна політика».

Мета дисципліни «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі» – виклад принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК, розгляд алгоритмів, стратегій та політик, які дозволять озброїти майбутніх спе­ці­а­ліс­тів з агробізнесу необхідними теоретичними знаннями і практичними на­вич­ками в області теорії і практики організації маркетингової діяльності на під­приємствах АПК та побудови їх роботи на принципах маркетингу.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо методології здійснення управління компанією в агробізнесі на принципах маркетингу. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології управління маркетинговою діяльністю, навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та методів проведення маркетингового аналізу аграрних ринків з метою прийняття подальших стратегічних рішень.

В процесі викладання дисципліни реалізуються такі завдання:

 • з`ясувати суть та значення маркетингового менеджменту для підприємств агробізнесу;
 • вивчити організацію дослідження маркетингових можливостей підприємств агробізнесу та визначення ринкового профілю підприємств;
 • навчити практичним навичкам розв`язку маркетингових завдань, виховати здатність до творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення систем та процесів управління маркетинговою діяльністю підприємств агробізнесу;
 • навчити визначати маркетингові стратегії та проводити маркетингового планування на підприємствах агробізнесу;
 • засвоїти основні положення управління маркетинговою товарною, ціновою, збутовою та комунікаційною політикою підприємств агробізнесу;
 • вивчити основні підходи до організації маркетингової діяльності на підприємствах агробізнесу.

Предмет дисципліни «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі» є система знань про управління процесами маркетингової діяльності підприємств агробізнесу, використання практичного інструментарію у вирішенні актуальних проблем розвитку з орієнтацією на потреби споживачів цільових ринків АПК

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

фундаментальних концепцій маркетингового менеджменту, теоретичних та методичних інструментаріїв для діагностики і моделювання  маркетингової діяльності компаній агробізнесу, методологічних основ прийняття стратегічних рішень в агробізнесі з врахуванням ризиків та кон’юнктури аграрних ринків.

 1. Уміння:

формувати маркетингової стратегії підприємства, здійснювати маркетингове обґрунтування випуску нових видів продукції, розробляти маркетингову частину бізнес-планування на підприємстві, розробляти бюджети на маркетинг; здійснювати аналіз маркетингових стратегій, конкурентного середовища функціонування підприємства, впливу зовнішнього середовища, особливо державного регулювання, на ефективність маркетингової діяльності підприємства; контролювати реалізацію маркетингової стратегії та маркетингових програм, своєчасність та доцільності використання коштів на маркетинг, своєчасність збору необхідної інформації; виконувати наукові дослідження у сфері маркетингу та взаємопов’язаних напрямках; проводити науково-методичну роботу з удосконалення методики планування маркетингової діяльності; здійснювати розробку методичного забезпечення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів із маркетингу; проводити консультації для спеціалістів інших підрозділів з питань організації роботи підприємства на принципах маркетингу.

 1. Комунікація:

здатність працювати в умовах жорсткої конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; координувати діяльність структурних підрозділів, що відповідають за реалізацію маркетингових функцій; координувати взаємодію між різними структурними підрозділами підприємства, які впливають на досягнення маркетингових цілей, зокрема надання необхідної інформації;, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на маркетингову діяльність суб’єктів агробізнесу в цілому чи окремі її складові.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Економіка агробізнесу».

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері управління маркетинговою діяльністю агрохолдингів, традиційних аграрних підприємств, фермерських господарств та невеликих підприємств в агробізнесі, харчових та переробних підприємств, компаній агросервісу та агрологістики, трейдингу та посередницьких структурах, консалтингових компаніях; для оцінки маркетингових програм в  банківських структурах, ін­ве­с­тиційних компаніях та структурах, які регулюють товарні і грошові потоки в агробізнесі (бір­жі, торгові доми, оптово-роздрібні торгові фірми, сервісні підприємства тощо).

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

 1. зміст ДИСЦИПЛІНИ за темами

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Концептуальні основи маркетингового менеджменту в агробізнесі

 

Тема 1 «Розуміння та процес маркетингового менеджменту»

 Сучасне розуміння маркетингу. Різні підходи до визначення маркетингу. Значення маркетингу в сучасних умовах фун­кціонування підприємств АПК. Виникнення маркетингу та зв`язок роз­вит­ку маркетингу із еволюцією суспільства.. Комплекс мар­кетингу (маркетинг-мікс).

Суть маркетингового менеджменту. Місце маркетингового менед­ж­мен­­ту в системі управління діяльністю підприємств агробізнесу. Основні зав­дан­ня  і функції маркетингового менеджменту. Особливості маркетингового ме­нед­ж­мен­ту в агробізнесі. Кон­цепції маркетингового менеджменту.

Поняття процесу маркетингового менеджменту. Основні етапи процесу маркетингового менеджменту. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.

 

Тема 2. «Організація маркетингового менеджменту на підприємствах агробізнесу»

Суть організації маркетингу та маркетингового менеджменту. Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємствах агробізнесу різних типів.

Маркетингові організаційні структури, обґрунтування принципів їх організації і функціонування. Інтегровані та не інтегровані маркетингові організаційні структури. Склад служб маркетингу.

Тимчасові маркетингові структури та неформальні маркетингові утворення.

Сучасні тенденції розвитку маркетингових організаційних структур.

Алгоритм організації маркетингу на підприємстві та характеристика його етапів.

Способи мотивації працівників підприємств агробізнесу за виконання маркетингових функцій.

 

Тема 3 «Особливості ринків продукції АПК та аналіз зовнішнього середовища підприємств агробізнесу»

Суть ринків продукції АПК та їх класифікація. Особливості маркетингової діяльності на ринках агропромислової продукції різних типів.

Характеристика бізнес-середовища підприємств агробізнесу. Вплив різних складових нав­колишнього середовища на результати кінцевої діяльності підприємств агробізнесу. Необхідність та спо­соби дослідження навколишнього середовища. Маркетингова інформація та способи її збирання.

Внутрішні фактори маркетингової діяльності та їх взаємозв`язок з діяльністю підприємств агробізнесу.

Структура зовнішнього маркетингового середовища функціонування під­приємств агробізнесу та фактори впливу на їхню діяльність. Контрольовані та неконтрольовані фактори зовнішнього бізнес-середовища.

Законодавче і політичне регулювання бізнес-процесів виробництва основних видів продукції агробізнесу.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. механізм реалізації маркетингового менеджменту в агробізнесі

 

Тема 4 «Аналіз маркетингових можливостей підприємств агробізнесу»

Суть маркетингових можливостей підприємств агробізнесу та алгоритм їх визначення. Методика проведення SWOT-аналізу.

Вибір цільових ринків підприємствами агробізнесу. Сегментація ринку і позиціювання товару. Основні рекомендації щодо проведення сегментації продуктів агробізнесу. Основні способи охоплення (завоювання) ринку підприємствами агробізнесу.

Визначення конкуренції. Основні форми прояву конкуренції в агробізнесі. Оцінка можливостей підприємств АПК різних видів стосовно участі у конкурентній боротьбі. Форми прояву недобросовісної конкуренції в агробізнесі та основні шляхи боротьби з нею. Законодавче регулювання конкуренції в агробізнесі.

Особливості маркетингового менеджменту на підприємствах агробізнесу для різних типів бізнесової діяльності: бізнес для споживачів, бізнес для бізнесу, споживачі для споживачів, споживачі для бізнесу.

Тема 5 «Маркетингові стратегії та маркетингове планування»

Суть маркетингових стратегій та їх основні типи. Фактори, які впливають на вибір стратегії маркетингу підприємствами агробізнесу. Еволюція маркетингових стратегій.

Сутність та можливості застосування підприємствами агробізнесу різних маркетингових стратегій: стратегії утримання конкурентних переваг (М.Портер), зростання, стратегії конкуренції (Ф.Котлер), маркетингових стратегії за Р.Майлзом та П.Сноу, маркетингових стратегії за П.Дракером та інші.

Моделі та процес розробки маркетингових стратегій. Поняття стратегічної зони господарювання. Застосування матриць для маркетингового стратегічного планування.

Сутність стратегічного планування маркетингу та його основні принципи і задачі. Характеристика основних складових маркетингового стратегічного планування.

Класифікація планів маркетингу. Методологія складання плану маркетингу. Характеристика основних етапів процесу маркетингового планування.

Сутність тактичного і оперативного планування маркетингу. Місце маркетингового планування в бізнес-плануванні підприємств агробізнесу.

Підходи до розробки бюджету маркетингу.

Тема 6 «Управління маркетинговими програмами»

Суть, зміст та основні завдання розробки маркетингових програм. Типи мар­ке­тингових програм. Алгоритм та проблеми розробки програми комплексу маркетингу.

Маркетинговий продуктовий план: мета розробки та зміст. Маркетингові стратегії за­хисту товару та бізнесу (рівні товарів) та їх особливість для підприємств агробізнесу. Осо­б­ли­вості маркетингових стратегій щодо товарів АПК, класифікованих за різними ознаками.

Маркетингові стратегії формування конкурентоспроможності товарів АПК. Якість продукції та її вплив на ефективність маркетингової діяльності підприємств агробізнесу. Управлінські рішення щодо товарної марки, упаковки, маркування продукції та налагодження ефективної роботи служби сервісу. Стратегія створення бренду для продукція АПК різних типів.

Стратегічні підходи до розробки нових товарів в агробізнесі. Особливості маркетингових продуктових програм в залежності від життєвого циклу товарів. Управління товарною асортиментною політикою підприємств агробізнесу.

Маркетингові програми управління ціновою політикою: мета розробки та зміст. Основ­ні ціноутворюючі фактори у маркетингу та їх вплив на встановлення ціни на агропромислову продукцію.

Управління процесом ціноутворення та характеристика основних етапів ціноутворення. Практика встановлення цін на продукцію АПК. Вплив цінової еластичності на встановлення ціни. Характеристика основних методів ці­но­ут­во­рення та можливість їх застосування в агропромисловій сфері. Механізм біржового ціноутворення на продукцію АПК та ціноутворення з врахуванням франко-цін. Практика здійснення моніторингу цін на продукцію АПК.

Маркетингові цінові стратегії: поняття та різновиди. Умови за­сто­су­ван­ня підприємствами агробізнесу тих чи інших цінових стратегій. Особливості мар­ке­тин­гових цінових стратегій при встановленні ціни на новий товар.

Маркетингові програми управління збутовою політикою: мета розробки та зміст. Стра­тегія вибору каналу збуту. Обґрунтування вибору торгових посередників для під­при­ємств агробізнесу різного типу. Організація збутової діяльності. Маркетингові збутові си­сте­ми та можливість їх створення і функціонування різними типами підприємств агробізнесу. Маркетингова політика розподілу і логістика.

Маркетингові програми управління комунікаційною політикою: мета розробки та зміст. Розробка програми комплексу просування продукції для підприємств АПК різних типів. Основні етапи здійснення ефективної комунікаційної політики.

Стратегічне обґрунтування вибору способів та носіїв реклами та пропаганди під­при­єм­ствами агробізнесу. Практика використання Public Relation підприємствами АПК та участь їх у проведенні ярмарок і ви­ста­вок. Стратегічні підходи до основних методів стимулювання кінцевих споживачів, посе­ред­ни­ків і представників роздрібної торгівлі підпри­єм­с­т­ва­ми агробізнесу. Можливості організації персонального продажу під­при­єм­ст­вами агробізнесу.

Тема 7 «Контроль та аналіз маркетингової діяльності»

Сутність та процес контролю маркетингової діяльності.

Контролінг маркетингу.

Аналіз маркетингової діяльності підприємств агробізнесу: сутність та алгоритм.

Методологія оцінки показників ефективності маркетингової діяльності.

Маркетинговий аудит: сутність та процес.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

Таблиця 3

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з обов’язкової дисципліни «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі»

для студентів освітньої програми «Економіка агробізнесу»

Денна форма навчання

 

№ заняття

Вид та тема навчального заняття

Макс.

кількість балів

Змістовий модуль №1

1.

Семінарське заняття 1. Розуміння маркетингового менеджменту та процес маркетингового менеджменту

2-12

2.

Семінарське заняття 2. Розуміння маркетингового менеджменту та процес маркетингового менеджменту

3.

Семінарське заняття 3. Організація маркетингу на підприємствах агробізнесу

2-12

4.

Семінарське заняття 4. Організація маркетингу на підприємствах агробізнесу

5.

Семінарське заняття 5. Особливості ринків продукції АПК та аналіз зовнішнього середовища підприємств агробізнесу

2-12

6.

Семінарське заняття 6. Особливості ринків продукції АПК та аналіз зовнішнього середовища підприємств агробізнесу

7.

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

8.

Семінарське заняття 7. Аналіз маркетингових можливостей підприємств агробізнесу

2-12

9.

Семінарське заняття 8. Аналіз маркетингових можливостей підприємств агробізнесу

10.

Семінарське заняття 9. Маркетингові стратегії та маркетингове планування

2-12

11.

Семінарське заняття 10. Маркетингові стратегії та маркетингове планування

12

Семінарське заняття 11. Управління маркетинговими програмами

2-12

13

Семінарське заняття 12. Управління маркетинговими програмами

14

Семінарське заняття 13. Управління маркетинговими програмами

15

Семінарське заняття 14. Контроль та аналіз маркетингової діяльності

2-12

16

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього  балів за роботу  на семінарсько-практичних заняттях

30

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види вибіркових завдань

1. Захист змістовної частини завдання самостійної роботи №1

5

2. Захист змістовної частини завдання самостійної роботи №2

3

3. Захист змістовної частини завдання самостійної роботи №3

3

4. Захист змістовної частини завдання самостійної роботи №4

3

5. Захист змістовної частини завдання самостійної роботи №5

3

6. Виконання вибіркових завдань

3

Виконання завдань (за індивідуальним вибором)

 

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

 

Написання реферату (есе)

 

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

 

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

 

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

20

Разом балів за  СРС

50

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання знань студентів з науки здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю (іспиту). Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюються в межах від 0 до 50 балів, а завдання, що ви­­носяться на іспит, – від 0 до 50 балів.

Поточний контроль успішності студентів є невід‘ємною частиною підсумкового контролю знань студентів і включає: проведення семінарських і практичних занять, виконання студентами індивідуальних завдань та проміжний (модульний) контроль.

Завданням поточного контролю є перевірка рівня розуміння та засвоєння матеріалу курсу, уміння самостійно опрацьовувати текстовий матеріал, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо. Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою. Оцінювання поточного контролю дозволить включити одержану студентом оцінку за поточну успішність у загальну підсумкову оцінку рівня засвоєння знань студентами (вноситься до відомості обліку поточної і підсумкової успішності).

При поточному контролі результатів навчання студентів денної форми навчання оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою;

Об`єктом оцінювання поточного контролю студента є:

 1. систематичність і активність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни (виконання завдань та відповіді на семінарських заняттях) – оцінюється максимум 37 балами;
 2. рівень виконання контрольних (модульних) робіт – оцінюється максимум 10 балами;
 3. виконання вибіркових завдань для самостійної роботи – оцінюється максимум 3 балами.

Оцінюванню систематичності і активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни підлягають рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських і практичних заняттях, активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття, (максимум – 10 балів), виконання та захисту п’яти обов’язкових завдань самостійної роботи (максимум – 17 балів), проведення презентації наукової доповіді, вирішення задач або активну участь у обговоренні питань на семінарських заняттях (максимум – 10 балів).

 

Оцінювання рівня знань, продемонстрованого студентами на семінарських і практичних заняттях, здійснюється, як правило, в процесі презентації та захисту завдань самостійної роботи в частині вміння презентувати результати та під час відповідей на питання  теоретичного і методичного характеру.

Критерії оцінювання знань студентів

по кожному виступу на семінарських і практичних заняттях

Оцінювання знань студентів по кожному виступу на семінарських і практичних заняттях здійснюється таким чином:

2 бали - студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, знання літературних джерел. Відповіді на питання підкріплені конкретними прикладами із сфери агробізнесу.

1,5 бали – студент у цілому успішно відповів на поставлене запитання, проте існують окремі помилки у аргументації відповіді та у використанні понятійного апарату. Приклади використання тих чи інших складових маркетингу товарів АПК присутні, проте не повністю розкривають особливість питання, мають не зажди логічний зв'язок із теорією питання.

1 бал – студент у цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, серйозно помилився у використанні понятійного апарату. Приклади із маркетингу товарів АПК або відсутні, або мають суто формальний характер і мало пов’язані із теорією питання.

0 балів – студент дав неправильну відповідь на запитання, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату або взагалі не відповів.

Студент має право відпрацювати незадовільну оцінку або пропуск заняття на індивідуальних заняттях, що проводиться викладачем згідно встановленого кафедрою графіку.

Крім того, кожен студент має можливість отримати максимум 10 балів за наукову презентацію наукової доповіді.

 

Критерії оцінювання знань студентів

із наукової презентації (доповіді) на семінарських заняттях

9-10 балів – студент чітко володіє матеріалом, знає про останні тенденції в маркетингового менеджменту агробізнесу, дає точні та чіткі відповіді на питання, показує високі знання понятійного апарату, може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя. Відповіді на питання підкріплені конкретними прикладами із сфери агробізнесу.

6-8 балів – студент в цілому володіє матеріалом, проте при відповіді на питання припускає неточності непринципового характеру, існують окремі помилки в аргументації відповіді та у використанні понятійного апарату.

3-5 балів – студент володіє матеріалом поверхнево, при відповіді на питання припускає неточності принципового характеру, не завжди може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя, серйозно помилився у використанні понятійного апарату.

0-2 бали – студент не володіє матеріалом, дає неправильну відповідь на запитання, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату або взагалі не відповів, очевидна несамостійність виконання завдання.

Для проведення контрольного (модульного) контролю знань студентів виділено два модуля (табл. 4). Формою модульного контролю є контрольна робота, яка складається з 2 теоретичних чи методичних питань, або практичних задач. Контрольна робота проводиться протягом 2 академічних годин на практичних заняттях. Час проведення модульного контролю встановлюється кафедрою і доводиться до студентів на початку семестру.

 

Таблиця 4

Модулі дисципліни «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі»

№ теми

Теми дисципліни

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи маркетингового менеджменту в агробізнесі

Тема 1.

Розуміння та процес маркетингового менеджменту

Тема 2.

Організація маркетингового менеджменту на підприємствах агробізнесу

Тема 3.

Особливості ринків продукції АПК та аналіз зовнішнього середовища підприємств агробізнесу

Змістовий модуль 2. Механізм реалізації маркетингового менеджменту в агробізнесі

Тема 4

 Аналіз маркетингових можливостей підприємств агробізнесу

Тема 5.

Маркетингові стратегії та маркетингове планування

Тема 6.

Управління маркетинговими програмами

Тема 7.

Контроль та аналіз маркетингової діяльності

 

Кожне питання модульного завдання оцінюється на основі традиційної п’ятибальної шка­ли оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») якій відповідають 2,5; 2; 1,5 та 0 балів. При цьому не­за­до­вільна оцінка («2») підраховується у загальному підсумку як «0» (нуль) балів. Таким чином максимальна оцінка за виконання двох контрольних (модульних)  робіт складає 10 балів.

Критерії оцінювання знань студентів

по окремих питаннях модульного контролю

Оцінювання знань студентів по окремих завданнях модульних завдань здійснюється таким чином:

2,5 балів - студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, знання літературних джерел. Відповіді на питання підкріплені конкретними прикладами із сфери агробізнесу.

2 бали – студент у цілому успішно відповів на поставлене запитання, проте існують окремі помилки у аргументації відповіді та у використанні понятійного апарату. Приклади використання тих чи інших складових маркетингу товарів АПК присутні, проте не повністю розкривають особливість питання, мають не зажди логічний зв'язок із теорією питання.

1,5 бали – студент у цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, серйозно помилився у використанні понятійного апарату. Приклади із маркетингу товарів АПК або відсутні, або мають суто формальний характер і мало пов’язані із теорією питання.

0 балів – студент дав неправильну відповідь на запитання, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату або взагалі не відповів.

При незадовільній оцінці або у разі пропуску з поважних причин контрольної модульної роботи студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання цього виду заборгованості можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

 

Зразок модульного завдання

 

 1. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.
 2. Стратегія вибору каналу збуту. Обґрунтування вибору торгових посередників для підприємств АПК різного типу.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

Таблиця 5

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з обов’язкової дисципліни «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі»

для студентів освітньої програми «Економіка агробізнесу»

Заочна форма навчання

 

№ заняття

Вид та тема навчального заняття

Макс.

кількість балів

Змістовий модуль №1

1.

Контактне заняття 1. Розуміння маркетингового менеджменту та процес маркетингового менеджменту

5-15

2.

Контактне заняття 2. Розуміння маркетингового менеджменту та процес маркетингового менеджменту

3

Контактне заняття 3. Організація маркетингу на підприємствах агробізнесу

 

4.

Контактне заняття 4. Особливості ринків продукції АПК та аналіз зовнішнього середовища підприємств агробізнесу

5-15

5.

Контактне заняття 5. Особливості ринків продукції АПК та аналіз зовнішнього середовища підприємств агробізнесу

Змістовий модуль №2

6.

Контактне заняття 6. Аналіз маркетингових можливостей підприємств агробізнесу

5-15

7.

Контактне заняття 7. Аналіз маркетингових можливостей підприємств агробізнесу

8.

Контактне заняття 8. Маркетингові стратегії та маркетингове планування

5-15

9.

Контактне заняття 9. Маркетингові стратегії та маркетингове планування

10

Контактне заняття 10. Управління маркетинговими програмами

5-15

11

Контактне заняття 11. Контроль та аналіз маркетингової діяльності

5-15

12

Контрольна (модульна) робота

5

Усього  балів за роботу  на семінарсько-практичних заняттях

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види вибіркових завдань

1. Захист змістовної частини завдання самостійної роботи №1

7

2. Захист змістовної частини завдання самостійної роботи №2

5

3. Захист змістовної частини завдання самостійної роботи №3

5

4. Захист змістовної частини завдання самостійної роботи №4

5

5. Захист змістовної частини завдання самостійної роботи №5

5

6. Виконання вибіркових завдань

3

Виконання завдань (за індивідуальним вибором)

 

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

 

Написання реферату (есе)

 

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

 

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

 

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

30

Разом балів за  СРС

50

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Об`єктом оцінювання поточного контролю студента заочної форми навчання є:

 1. систематичність і активність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни (виконання завдань та відповіді на контактних заняттях) – оцінюється максимум 42 балами;
 2. рівень виконання контрольної (модульної) роботи – оцінюється максимум 5 балами;
 3. виконання вибіркових завдань для самостійної роботи – оцінюється максимум 3 балами.

У міжсесійний період проводяться групові та індивідуальні консультації за графіком проведення «Дня заочника», складеним кафедрою економіки і менеджменту агробізнесу і доведеним до студентів під час читання лекцій.

Оцінювання рівня знань, продемонстрованого студентами на контактних заняттях під час відповідей на питання  теоретичного і методичного характеру, здійснюється на основі традиційної п’ятибальної шкали оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»)[1], При цьому не­за­до­вільна оцінка («2») підраховується у загальному підсумку як «0» (нуль) балів.

Крім того, кожен студент має можливість отримати максимум 10 балів за усну наукову презентацію (доповідь).

Критерії оцінювання знань студентів

із презентації (доповіді) на семінарських заняттях

9-10 балів – студент чітко володіє матеріалом, знає про останні тенденції в маркетингу агробізнесу, дає точні та чіткі відповіді на питання, показує високі знання понятійного апарату, може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя. Відповіді на питання підкріплені конкретними прикладами із сфери агробізнесу.

6-8 балів – студент в цілому володіє матеріалом, проте при відповіді на питання припускає неточності непринципового характеру, існують окремі помилки в аргументації відповіді та у використанні понятійного апарату.

3-5 балів – студент володіє матеріалом поверхнево, при відповіді на питання припускає неточності принципового характеру, не завжди може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя, серйозно помилився у використанні понятійного апарату.

0-2 балів – студент не володіє матеріалом, дає неправильну відповідь на запитання, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату або взагалі не відповів, очевидна несамостійність виконання завдання.

 

Формою контрольного (модульного) контролю  є письмова контрольна робота, яка складається з 2 теоретичних чи методичних питань, а також практичних задач. Контрольна робота проводиться у заліковий тиждень протягом 2 академічних годин на практичних заняттях. Час проведення модульного контролю встановлюється кафедрою і доводиться до студентів на початку семестру.

Кожне питання модульного завдання оцінюється на основі традиційної п’ятибальної шка­ли оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») якій відповідають 2,5; 2; 1,5 та 0 балів. При цьому не­за­до­вільна оцінка («2») підраховується у загальному підсумку як «0» (нуль) балів. Таким чином максимальна оцінка за виконання двох контрольних (модульних)  робіт складає 5 балів.

Критерії оцінювання знань студентів

по окремих питаннях модульного контролю

Оцінювання знань студентів по окремих завданнях модульних завдань здійснюється таким чином:

2,5 балів - студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, знання літературних джерел. Відповіді на питання підкріплені конкретними прикладами із сфери агробізнесу.

2 бали – студент у цілому успішно відповів на поставлене запитання, проте існують окремі помилки у аргументації відповіді та у використанні понятійного апарату. Приклади використання тих чи інших складових маркетингу товарів АПК присутні, проте не повністю розкривають особливість питання, мають не зажди логічний зв'язок із теорією питання.

1,5 бали – студент у цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, серйозно помилився у використанні понятійного апарату. Приклади із маркетингу товарів АПК або відсутні, або мають суто формальний характер і мало пов’язані із теорією питання.

0 балів – студент дав неправильну відповідь на запитання, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату або взагалі не відповів.

При незадовільній оцінці або у разі пропуску з поважних причин контрольної модульної роботи студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання цього виду заборгованості можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

 

Зразок модульного завдання

 

 1. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.
 2. Стратегія вибору каналу збуту. Обґрунтування вибору торгових посередників для підприємств АПК різного типу.

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Студенти денної та заочної форми навчання мають можливість виконати п’ять  завдань самостійної роботи, які потім вони захищають у терміни, що доводяться до них на першому занятті або під час установчої сесії (лекцій). Студенти денної форми навчання презентують свої завдання на семінарських заняттях (з метою дискусії в академічній групі).

Студенти заочної форми навчання мають можливість отримати завдання і по закінченню сесії. Самостійно виконані домашні письмові роботи перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди із студентом на контактних заняттях за графіком «Дня заочника».

Всі завдання мають бути оформленні належним чином (титульний лист, зміст, список використаних джерел) в електронному або роздрукованому вигляді (на вибір студент, але пріоритет – безпаперова форма!). Файли виконаних завдань слід надіслати на адресу: yerankin@kneu.edu.ua. Всі завдання також повинні бути представлені та захищені у вигляді презентації. Файли презентацій також надсилаються на адресу: yerankin@kneu.edu.ua. Рекомендується: для виконання цих завдань обирати підприємства (відповідно – ринки їх основних товарів чи ресурсів), які будуть об’єктами для дипломної роботи.

 

Перше завдання самостійної роботи. Провести маркетингове дослідження ко­н’юн­к­ту­ри ринку (динаміка зміни попиту і пропозиції, насиченість ринку, експортні можливості, сту­пінь конкуренції, цінова ситуація тощо)  одного із товарів АПК; вивчити вплив законодавчих актів регулювання рин­ку даної продукції в Україні. Здійснити прогнози та виділити дискусійні чи проблемні питання на цьому ринку.

Студент самостійно обирає ринок продукції АПК для аналізу та погоджує це із керівником курсу. Завдання повинне бути належним чином оформлене (обсяг – не менше 10-15 стор.) та захищене кожним студентом індивідуально.

Орієнтовні теми другого індивідуального завдання:

 1. Маркетингове дослідження ринку зерна (одного із видів зернових – пшениця, кукурудза, ячмінь, жито і т.і.) України (та світу).
 2. Маркетингове дослідження ринку продуктів зернопереробки України (та світу).
 3. Маркетингове дослідження ринку борошна України (та світу).
 4. Маркетингове дослідження ринку хлібобулочних виробів України (та світу).
 5. Маркетингове дослідження ринку макаронів України (та світу).
 6. Маркетингове дослідження ринку круп України (та світу).
 7. Маркетингове дослідження ринку соняшнику України (та світу).
 8. Маркетингове дослідження ринку соняшникової олії України (та світу).
 9. Маркетингове дослідження ринку рослинної олії України (та світу).
 10. Маркетингове дослідження ринку сої України (та світу).
 11. Маркетингове дослідження ринку ріпаку України (та світу).
 12. Маркетингове дослідження ринку біодизелю України (та світу).
 13. Маркетингове дослідження ринку етанолу України (та світу).
 14. Маркетингове дослідження ринку цукрових буряків та іншої цукрової сировини України (та світу).
 15. Маркетингове дослідження ринку цукру України (та світу).
 16. Маркетингове дослідження ринку посівного насіння України (та світу).
 17. Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів України (та світу).
 18. Маркетингове дослідження ринку льонарської продукції України (та світу).
 19. Маркетингове дослідження ринку кормів України (та світу).
 20. Маркетингове дослідження ринку молока України (та світу).
 21. Маркетингове дослідження ринку молочних продуктів України (та світу).
 22. Маркетингове дослідження ринку сирів України (та світу).
 23. Маркетингове дослідження ринку йогуртів України (та світу).
 24. Маркетингове дослідження ринку морозива України (та світу).
 25. Маркетингове дослідження ринку майонезу України (та світу).
 26. Маркетингове дослідження ринку маргарину України (та світу).
 27. Маркетингове дослідження ринку гірчиці України (та світу).
 28. Маркетингове дослідження ринку пива України (та світу).
 29. Маркетингове дослідження ринку хмелю України (та світу).
 30. Маркетингове дослідження ринку пивоварного ячменю України (та світу).
 31. Маркетингове дослідження ринку солоду України (та світу).
 32. Маркетингове дослідження ринку алкогольних напоїв України (та світу).
 33. Маркетингове дослідження ринку слабоалкогольних напоїв України (та світу).
 34. Маркетингове дослідження ринку горілки України (та світу).
 35. Маркетингове дослідження ринку виноробства України (та світу).
 36. Маркетингове дослідження ринку коньяку України (та світу).
 37. Маркетингове дослідження ринку ігристих вин України (та світу).
 38. Маркетингове дослідження ринку винограду України (та світу).
 39. Маркетингове дослідження ринку мінеральної води України (та світу).
 40. Маркетингове дослідження ринку безалкогольних виробів України (та світу).
 41. Маркетингове дослідження ринку грибів України (та світу).
 42. Маркетингове дослідження ринку овочів України (та світу).
 43. Маркетингове дослідження ринку заморожених фруктів та овочів України (та світу).
 44. Маркетингове дослідження ринку фруктів України (та світу).
 45. Маркетингове дослідження ринку соків України (та світу).
 46. Маркетингове дослідження ринку енергетичних напоїв України (та світу).
 47. Маркетингове дослідження ринку квасу України (та світу).
 48. Маркетингове дослідження ринку холодного чаю України (та світу).
 49. Маркетингове дослідження ринку соусів та кетчупів України (та світу).
 50. Маркетингове дослідження ринку плодово консервної продукції України (та світу).
 51. Маркетингове дослідження ринку кави України (та світу).
 52. Маркетингове дослідження ринку чаю України (та світу).
 53. Маркетингове дослідження ринку м`яса України (та світу).
 54. Маркетингове дослідження ринку живої худоби України (та світу).
 55. Маркетингове дослідження ринку свинарства України (та світу).
 56. Маркетингове дослідження ринку племінної худоби України (та світу).
 57. Маркетингове дослідження ринку м`ясних виробів України (та світу).
 58. Маркетингове дослідження ринку ковбас України (та світу).
 59. Маркетингове дослідження ринку м’яса птиці України (та світу).
 60. Маркетингове дослідження ринку яєць України (та світу).
 61. Маркетингове дослідження ринку індиків України (та світу).
 62. Маркетингове дослідження ринку страусів України (та світу).
 63. Маркетингове дослідження ринку продукції вівчарства України (та світу).
 64. Маркетингове дослідження ринку шкір тварин України (та світу).
 65. Маркетингове дослідження ринку напівфабрикатів України (та світу).
 66. Маркетингове дослідження ринку продуктів швидкого приготування України (та світу).
 67. Маркетингове дослідження ринку спецій та приправ України (та світу).
 68. Маркетингове дослідження ринку екологічної (біо) продукції України (та світу).
 69. Маркетингове дослідження ринку продуктів дитячого харчування України (та світу).
 70. Маркетингове дослідження ринку продукції бджільництва України (та світу).
 71. Маркетингове дослідження ринку риби України (та світу).
 72. Маркетингове дослідження ринку морепродуктів України (та світу).
 73. Маркетингове дослідження ринку харчових добавок України (та світу).
 74. Маркетингове дослідження ринку мінеральних добрив України (та світу).
 75. Маркетингове дослідження ринку засобів захисту рослин та тварин України (та світу).
 76. Маркетингове дослідження ринку сільськогосподарської техніки України (та світу).
 77. Маркетингове дослідження ринку лізингових послуг в АПК України (та світу).
 78. Маркетингове дослідження ринку оренди землі України (та світу).
 79. Маркетингове дослідження ринку страхових послуг в АПК України (та світу).
 80. Маркетингове дослідження ринку фінансових послуг в АПК України (та світу).
 81. Маркетингове дослідження ринку бухгалтерських та аудиторських послуг в АПК України (та світу).
 82. Маркетингове дослідження ринку юридичних послуг в АПК України (та світу).
 83. Маркетингове дослідження ринку акцій агрохолдингів України (та світу).

 

Друге завдання самостійної роботи. Здійснити сегментацію ринку (на основі першого завдання) за різними ознаками і від­по­відні можливі варіанти позиціювання товару (привести приклади існуючої сегментації та розробити власні варіанти). Розробити різні стратегії підприємств агробізнесу для роботи на запропонованих сегментах ринку.

Це завдання є логічним продовженням попереднього (першого) завдання. Обрання ринку для сегментації  здійснюється, як правило, автоматично, на основі першого індивідуального завдання (зміна ринку можлива за погодженням з керівником курсу). Пропозиції автора роботи повинні містити приклади з реальної ситуації на ринку відповідної продукції (бренди, компанії).

Третє завдання самостійної роботи. Проаналізувати практику конкурентної боротьби (боротьба брендів) на одному із ринків продукції АПК. Оцінити ефективність маркетингових стратегій відомих підприємств агробізнесу.

Розробити власні пропозиції щодо формування або удосконалення маркетингових стратегій цих компаній або розробити маркетингову стратегію власного об’єкту дослідження. Скласти план реалізації маркетингових стратегій (цілі, задачі, заходи, терміни).

Сформувати можливі варіанти місії даного підприємства та порівняти з можливими варіантами місії для підприємств АПК різних типів. Сформулювати програмну заяву підприємства.

Четверте завдання самостійної роботи. Розробити стратегію виведення на ринок нового товару (бізнесу) або розвиток вже існуючого товару (бізнесу). При цьому детально описати всі можливі елементи захисту на кожному рівні, спрогнозувавши максимально можливу кількість загроз та слабких сторін цих елементів, та варіанти вирішення проблем, що виникають або можуть виникнути. Одночасно з цим спрогнозувати для кожного рівня приховані можливості захисту товару (бізнесу).

За необхідності розробити заходи щодо виведення чи розвитку власного бренду (уявна компанія або власний об’єкт дослідження).

П’яте завдання самостійної роботи: розробити критерії визначення конкурентоспроможності товарів (бізнесу) підприємства на основі якісних та економічних параметрів. Розв’язати на основі ви­ко­ри­стання ПК (програма EXCELL) задачу із виз­на­чення кон­куренто­спро­можності то­вару, що обрано для аналізу.

Студент також має можливість виконати завдання за індивідуальним вибором і погодженням із викладачем (замість одного із завдань або в частині вибіркових завдань).

Студенти за бажанням мають можливість знайти у літературних джерелах, періодичних виданнях та Інтернет пуб­лі­кації, які охоплюють проблематичні зони вивчення дисципліни «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі» або розкривають питання, які виносяться на самостійне вивчення. Статті іноземною мовою (крім російської) мають бути перекладені українською мовою. Крім того, за бажанням, студенти можуть підготувати, презентувати та захистити реферати або есе.

Аналітичний огляд наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів готується у електронній чи письмовій формах за виданнями, що опубліковані протягом двох останніх років. Критичні есе повинні розглядати вибрану проблему чи питання з різних сторін і різних точок зору. Есе мають відображати роздуми і власну точку зору автора щодо вибраної теми. Яскраво виражена позиція автора – це основа есе. Дана робота може мати посилання на прочитані статті, книги, інтерв’ю, побачені події і почуті твердження. Реферат – це письмова робота із кількох розділів. Його зміст є осмисленим викладенням інформації за темою реферату, зібраної з кількох джерел. Тематика рефератів та есе охоплює питання, які є новими або проблематичними у вивчення дисципліни «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі» або розкривають питання, які виносяться на самостійне вивчення.

Наукові доповіді повинні бути представлені та захищені у вигляді презентації. Крім того, для перевірки надається текст доповіді.

Теми наукових доповідей, рефератів, есе та критичного огляду публікацій:

 1. Маркетинг як концепція ринкового управління.
 2. Маркетинг та виклики ХХI сторіччя.
 3. Сучасні світові та національні маркетингові тренди.
 4. Особливості сучасного маркетингового менеджменту.
 5. Футурулогія та маркетинг.
 6. Нейромаркетинг як сучасний тренд розвитку маркетингу.
 7. Кастомізація як сучасний тренд в маркетингу: перспективи в агробізнесі.
 8. Тактичний та стратегічний маркетинг як основа для ефективної реалізації маркетингової діяльності.
 9. Сучасна парадигма маркетингу.
 10. Взаємозв’язок розвитку маркетингу та глобалізації. 
 11. Проблеми розвитку маркетингу в АПК України.
 12. Роль маркетингу у функціонуванні системи агробізнесу.
 13. Маркетинг як інвестиція.
 14. Діалектика зв'язку маркетингу з іншими економічними науками та процесами.
 15. Маркетинг в системі управління вартості компанії.
 16. Комплекс маркетингу: діалектичні підходи та практичне застосування (5Р, 7Р, 4С та інші).
 17. Особливості маркетингової діяльності підприємств АПК різних типів.
 18. Світові економічні кризи та їх вплив на маркетингову діяльність підприємств АПК України.
 19. Глобальна продовольча криза як маркетинговий орієнтир для підприємств АПК України.
 20. Атикризові маркетингові стратегії.
 21. Інформаційні війни та маніпулювання свідомістю як інструмент маркетингових стратегій.
 22. Вплив глобальної зміни клімату на маркетингову діяльність в АПК.
 23. Протиріччя аграрної політики як фактор розвитку маркетингового менеджменту в АПК України.
 24. Євроінтеграційні процеси як важливий фактор розвитку маркетингового менеджменту в АПК України.
 25. Конкурентна розвідка як ефективний маркетинговий інструмент: особливості використання в агробізнесі України.
 26. Виробництво біопалива як фактор впливу на зміну кон’юнктури ринків аграрної продукції.
 27. Рівень споживання продуктів харчування в Україні: значення для формування маркетингових орієнтирів підприємствами АПК України.
 28. Споживчі настрої населення як маркетинговий орієнтир підприємств АПК.
 29. Виробництво екологічної продукції підприємствами АПК України: ймовірність маркетингового успіху.
 30. Конс’юмеризм: суть та прояв в агробізнесі. Практика захисту прав споживачів в Україні.
 31. Брендинг в АПК України: особливості для різних сегментів.
 32. Private label: сутність та можливість використання підприємствами АПК України.
 33. Значення біржового ринку у формування ціни на продукцію АПК.
 34. Законодавча та політична діяльність в Україні як ціноутворюючий фактор на продукцію АПК.
 35. Зв'язок цінової кон’юнктури світових аграрних ринків та ринків в Україні.
 36. Продуктові оптові ринки в Україні: доцільність формування та проблеми розвитку.
 37. Збутові кооперативи в агробізнесі: роль у маркетинговій діяльності аграрних виробників.
 38. Мерчандайзинг як маркетинговий інструмент: можливість застосування підприємствами АПК України.
 39. CRM: визначення та особливості застосування підприємствами АПК України.
 40. Маркетинговий бюджет та ефективність маркетингової діяльності: приклади діяльності підприємств АПК України.
 41. Формування іміджу та репутації підприємств АПК як маркетинговий інструмент.
 42. Соціальна відповідальність бізнесу як маркетинговий інструмент.
 43. BTL и ATL: суть та можливість використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.
 44. Product Placement як особливий метод просування товарів: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.
 45. Блогосфера як особливий метод маркетингової комунікації: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.
 46. Вірусний маркетинг як особливий метод маркетингової комунікації: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.
 47. Партизанський маркетинг як особливий метод маркетингової комунікації: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.
 48. Цифрові та мобільні технології в сучасному маркетингу: можливості для підприємств агробізнесу.
 49. Ефективність здійснення маркетингової комунікації: методика та особливості визначення.
 50. Аромамаркетинг як інноваційний формат просування продукції АПК.
 51. Краудсорсинг як напрямок розвитку маркетингу.
 52. Емоційний маркетинг: доцільність використання в агробізнесі.
 53. Мобільний маркетинг: доцільність використання в агробізнесі.
 54. Digital-маркетинг та агробізнес.
 55. E-mail-маркетинг в агробізесі.
 56. E-commerce як фактор розвитку маркетингу в агробізнесі.
 57. SMM як особливий метод маркетингової комунікації в агробізнесі.
 58. Маркетинг послуг в агробізнесі.
 59. Клієнтоорієнтованість в маркетингу: переваги та протиріччя та можливості застосування в агробізнесі.
 60. Маркетинг та продажі: діалектика конфлікту та напрями розвитку.
 61. Маркетинг у малому агробізнесі: проблеми та перспективи.
 62. Торгівельні війни як фактор формування маркетингових стратегій підприємств агробізнесу.
 63. Корупція як сталий елемент маркетингового середовища агробізнесу в Україні: шляхи адаптації в маркетингових стратегіях компаній.

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Перше завдання самостійної роботи оцінюється максимально у 7 балів, при цьому максимум 2 бали можна отримати за належне виконання та оформлення завдання і презентацію їх на семінарських чи контактних заняттях, решта 5 балів – за захист змістовної частини завдання. Диференціація оцінювання виконання та оформлення завдання відбувається наступним чином:

2 бали – завдання виконано повністю, оформлено належним чином, розкриті його основні пункти, витримана логіка дослідження, дані по кон’юнктурі ринків відображають поточну ситуацію, є актуальними;

1 бали – завдання в цілому виконано, дані в основному є актуальними, проте є окремі недоліки у змісті та оформленні роботи, не всі пункти розкриті, не всі дані є актуальними.

0 балів – завдання не виконано, або виконано на низькому рівні, існують помилки принципового характеру, дані є застарілими; за умови виявлення та доказу несамостійного характеру виконання роботи.

До захисту завдання допускаються студенти, які отримали при перевірці завдання отримали попередньо позитивні оцінки (1-2 бали). Диференціація оцінювання презентації та захисту завдання відбувається наступним чином:

5 балів – студент чітко володіє матеріалом, знає про головні та останні події на ринку, дає точні та чіткі відповіді на питання, може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя та зробити власний прогноз розвитку подій на ринку.

4 балів – студент в цілому володіє матеріалом, знає про головні та останні події на ринку. Проте при відповіді на питання припускає неточності непринципового характеру.

2-3 бали – студент володіє матеріалом поверхнево, знає не про всі головні та останні події на ринку, при відповіді на питання припускає неточності принципового характеру, не завжди може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя.

0-1 балів – студент не володіє матеріалом, не знає про значні події на даному ринку, очевидна несамостійність виконання завдання.

Друге, третє, четверте та п’яте завдання самостійної роботи оцінюється максимально у 5 балів, при цьому максимум 2 бали можна отримати за належне виконання та оформлення завдання і презентацію їх на семінарських чи контактних заняттях, решта 3 бали – за захист змістовної частини завдання.. Диференціація оцінювання виконання та оформлення завдання відбувається наступним чином:

2 бали – завдання виконано повністю, оформлено належним чином, розкриті його основні пункти, витримана логіка дослідження, дані по кон’юнктурі ринків відображають поточну ситуацію, є актуальними;

1 бали – завдання в цілому виконано, дані в основному є актуальними, проте є окремі недоліки у змісті та оформленні роботи, не всі пункти розкриті, не всі дані є актуальними.

0 балів – завдання не виконано, або виконано на низькому рівні, існують помилки принципового характеру, дані є застарілими; за умови виявлення та доказу несамостійного характеру виконання роботи.

До захисту завдання допускаються студенти, які отримали при перевірці завдання отримали попередньо позитивні оцінки (1-2 бали). Диференціація оцінювання презентації та захисту завдання відбувається наступним чином:

3  бали – студент чітко володіє матеріалом, знає про головні та останні події на ринку, дає точні та чіткі відповіді на питання, може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя та зробити власний прогноз розвитку подій на ринку.

2 бали – студент в цілому володіє матеріалом, знає про головні та останні події на ринку. Проте при відповіді на питання припускає неточності непринципового характеру.

1 бал – студент володіє матеріалом поверхнево, знає не про всі головні та останні події на ринку, при відповіді на питання припускає неточності принципового характеру, не завжди може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя.

0 балів – студент не володіє матеріалом, не знає про значні події на даному ринку, очевидна несамостійність виконання завдання.

 

Контроль виконання вибіркових завдань для самостійної роботи включає оцінку самостійного опрацювання студентом матеріалів, які розширюють обов’язковий матеріал дисципліни (аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, підготовка рефератів, есе, переклад статей із іноземної мови), а також (або) виконання індивідуального завдання (див.: Картку самостійної роботи) і передбачає оцінювання будь-якого із видів самостійної роботи згідно Картки самостійної роботи. В разі виконання і захисту кількох видів самостійної роботи для загального оцінювання поточного контролю бали додаються (але загальна сума балів не повинна перевищувати «3»)

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

6.1. Структура екзаменаційного білету

Підсумковий контроль з вивчення дисципліни передбачається у формі іспиту. Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами. здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою та доводяться до студентів на початку семестру.

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. На його складання  відводиться три академічних години. В кожному білеті передбачається 5 питань, в тому числі два практичних завдання.

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності без переведення їх у 4-х бальну шкалу.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Кожне виконане іспитове завдання оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань (табл. 6)

Таким чином, максимальна сума набраних студентом балів за семестр за результатами поточного контролю може становити 100.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали. Їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр. Науково-дослідна діяльність студентів — участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни

Підсумкова оцінка виставляється за умови, що студент успішно виконав усі модульні та індивідуальні завдання, передбачені програмою дисципліни. У разі  невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент  має право за дозволом  декана  скласти їх до останнього практичного заняття в  обумовлений з викладачем час. Оформлення оцінки відбувається під час останнього семінарського заняття відповідного семестру.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить:

 • для студентів денної форми навчання — не пізніше 2-х робочих днів    після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни;
 •    для студентів заочної і дистанційної форм навчання — за розкладом сесії.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Таблиця 6

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Підсумкова оцінка в 100-бальній і 4-х бальній шкалах, а також за шкалою ЕCTS виставляється в відомість обліку поточної і підсумкової успішності.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку і мають академічну заборгованість. Рівень знань оцінюється за результатами поточного контролю.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге - комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

Перелік питань, на основі яких складаються білети для контрольного (модульного) контролю та екзаменаційні білети:

 1. Сучасне розуміння маркетингу. Різні підходи до визначення маркетингу та методологічні підходи до його ідентифікації. Комплекс маркетингу.
 2. Причини та час виникнення науки «Маркетинг». Характеристика визначальних чинників виникнення та розвитку маркетингу.
 3. Еволюція маркетингу. Характеристика етапів розвитку маркетингу та їх відповідність економічному розвитку суспільства (економічній ері людства).
 4. Формування нової парадигми маркетингу в умовах глоба­лі­за­ції.
 5. Маркетинг як складова частина ринкової концепції розвитку економіки АПК України. Причини гальмування розвитку маркетингу в агробізнесі України.
 6. Закономірності еволюційного розвитку маркетингу в агробізнесі України.
 7. Вплив глобальних світових проблем на формування маркетингових орієнтирів підприємств агробізнесу України.
 8. Маркетинговий менеджмент в агробізнесі України в умовах впливу глобалізації.
 9. Поняття маркетингового менеджменту.  Місце маркетингового менед­ж­мен­ту в системі управління діяльністю підприємств агробізнесу.
 10. Особливості маркетингового менеджменту в агробізнесіПроцес маркетингового менеджменту і його основні етапи.
 11. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.
 12. Концепції маркетингового менеджменту. Приклади та можливості застосування на підприємствах агробізнесу різних маркетингових концепцій.
 13. Приклади класифікації потреб та їх значення для здійснення маркетингової діяльності. Стратегічні підходи до організації маркетингу залежно від стану попиту.
 14. Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємствах агробізнесу різних типів.
 15. Маркетингові організаційні структури, обґрунтування принципів їх організації і функціонування.
 16. Сучасні тенденції розвитку маркетингових організаційних структур.
 17. Способи мотивації працівників підприємств агробізнесу за виконання маркетингових функцій. Підходи до розподілу функцій між співробітниками маркетингових служб.
 18. Алгоритм процесу організації маркетингового менеджменту на підприємствах агробізнесу та характеристика його основних етапів.
 19. Ринки продукції АПК та їх класифікація. Особливості маркетингової діяльності на ринках агропромислової продукції різних типів.
 20. Характеристика бізнес-середовища підприємств агробізнесу. Вплив різних складових нав­колишнього середовища на результати кінцевої діяльності підприємств агробізнесу.
 21. Спо­соби дослідження навколишнього середовища. Маркетингова інформація та способи її збирання. Характеристика основних етапів процесу маркетингового дослідження.
 22. Внутрішні фактори маркетингової діяльності та їх взаємозв`язок з діяльністю підприємств агробізнесу.
 23. Структура зовнішнього маркетингового середовища функціонування під­приємств агробізнесу та фактори впливу їхню діяльність.
 24. Законодавче і політичне регулювання бізнес-процесів виробництва основних видів продукції АПК.
 25. Суть маркетингових можливостей підприємства агробізнесу та методика їх визначення.
 26. Методика проведення SWOT-аналізу та його практичне застосування. Приклад SWOT-аналізу для підприємства агробізнесу.
 27. Методика оцінки кон’юнктури та ємкості ринку продукції АПК.
 28. Сегментація ринку і позиціювання товару. Методика проведення сегментації продуктів АПК.
 29. Основні способи охоплення (завоювання) ринку підприємствами агробізнесу. Приклади впливу факторів, які треба враховувати при виборі стратегії охоплення ринку продукції АПК.
 30. Перешкоди, які можуть виникати при входженні підприємств агробізнесу на ринки різних типів та способи їх усунення. Приклади.
 31. Управління процесами створення цінності та підтримки лояльності цільових ринків.
 32. Визначення «конкуренції» та основні підходи до її вимірювання. Основні параметри, за якими оцінюються конкуренти підприємств АПК. Приклади.
 33. Характеристика дії основних сил конкуренції (за Портером).
 34. Основні форми прояву конкуренції в агробізнесі. Оцінка можливостей підприємств му різних видів стосовно участі у конкурентній боротьбі.
 35. Форми прояву недобросовісної конкуренції в агробізнесі та основні шляхи боротьби з нею. Законодавче регулювання конкуренції в агробізнесі.
 36. Особливість ринку споживачів. Головні принципи сегментації споживчого ринку та особливість маркетингової діяльності.
 37. Особливість ринку підприємств. Головні принципи сегментації організацій-споживачів та особливість маркетингової діяльності.
 38. Характеристика та порівняння основних етапів прийняття рішення споживачем про придбання товару на споживчому ринку та ринку виробничих потреб.
 39. Особливості, які треба враховувати підприємствами агробізнесу в ході співпраці з некомерційними та урядовими підприємствами.
 40. Суть маркетингових стратегій та їх основні типи.
 41. Фактори, які впливають на вибір стратегії маркетингу підприємствами агробізнесу. Еволюція маркетингових стратегій.
 42. Сутність та можливості застосування підприємствами агробізнесу різних маркетингових стратегій.
 43. Порівняльна характеристика різних підходів до розробки маркетингових стратегій (М.Портер, Ф.Котлер, Р.Майлз та П.Сноу, П.Дракер)
 44. Моделі та процес розробки маркетингових стратегій.
 45. Визначення місії підприємства. Значення для стратегічного планування маркетингу.
 46. Поняття стратегічної зони господарювання. Застосування матриць для маркетингового аналізу залежно від ситуації на ринку.
 47. Сутність і етапи стратегічного планування маркетингу та його основні принципи і задачі.
 48. Методологія складання плану маркетингу. Характеристика основних етапів процесу маркетингового планування. Класифікація планів маркетингу.
 49. Сутність тактичного і оперативного планування маркетингу. Місце маркетингового планування в бізнес-плануванні підприємств агробізнесу.
 50. Підходи до розробки бюджету маркетингу.
 51. Суть, зміст та основні завдання розробки маркетингових програм. Типи маркетингових програм.
 52. Розроблення товарної стратегії: основні складові та особливості в агробізнесі.
 53. Маркетингові стратегії захисту товару та бізнесу (рівні товарів) та їх особливість для підприємств АПК.
 54. Особливості маркетингових стратегій щодо товарів АПК, класифікованих за різними ознаками.
 55. Маркетингові стратегії формування конкурентоспроможності товарів АПК. Конкурентоспроможність товарів, способи її вимірювання та алгоритм її визначення.
 56. Якість продукції та її вплив на ефективність маркетингової діяльності підприємств агробізнесу.
 57. Управлінські рішення щодо товарної марки, упаковки, маркування продукції та налагодження ефективної роботи служби сервісу.
 58. Стратегія створення бренду для продукція АПК різних типів.
 59. Стратегічні підходи до розробки нових товарів в агробізнесі.
 60. Особливості маркетингових продуктових програм в залежності від життєвого циклу товарів.
 61. Управління товарною асортиментною політикою підприємств агробізнесу.
 62. Маркетингові програми управління ціновою політикою: мета розробки та зміст.
 63. Основні ціноутворюючі фактори у маркетингу та їх вплив на встановлення ціни на агропромислову продукцію.
 64. Управління процесом ціноутворення та характеристика основних етапів ціноутворення.
 65. Практика встановлення цін на продукцію АПК. Вплив цінової еластичності на встановлення ціни.
 66. Характеристика основних методів ці­но­ут­во­рення та можливість їх застосування в агропромисловій сфері.
 67. Механізм біржового ціноутворення на продукцію АПК.
 68. Ціноутворення з врахуванням франко-цін.
 69. Практика здійснення моніторингу цін на продукцію АПК.
 70. Маркетингові цінові стратегії: поняття та різновиди. Умови за­сто­су­ван­ня підприємствами агробізнесу різних цінових стратегій.
 71. Маркетингові програми управління збутовою політикою: мета розробки та зміст.
 72. Стратегія вибору каналу збуту. Обґрунтування вибору торгових посередників для підприємств агробізнесу різного типу.
 73. Організація збутової діяльності. Маркетингові збутові си­сте­ми та можливість їх створення і функціонування різними типами підприємств агробізнесу.
 74. Маркетингова політика збуту і логістика.
 75. Управлінський вплив на відносини, які виникають між учасниками каналів збуту в агробізнесі.
 76. Маркетингові програми управління комунікаційною політикою: мета розробки та зміст.
 77. Розробка програми комплексу просування продукції для підприємств агробізнесу різних типів.
 78. Управління етапами здійснення ефективної комунікаційної політики.
 79. Характеристика основних методів визначення витрат на стимулюван­ня. Визначення їх доцільності для підприємств агробізнесу різних типів.
 80. Стратегічне обґрунтування вибору способів та носіїв реклами підприємствами агробізнесу.
 81. Стратегічне обґрунтування вибору способів та носіїв пропаганди підприємствами агробізнесу.
 82. Практика використання Public Relation підприємствами агробізнесу.
 83. Практика і доцільність участі підприємств агробізнесу у проведенні ярмарок і ви­ста­вок.
 84. Стратегічні підходи до основних методів стимулювання кінцевих споживачів, посе­ред­ни­ків і представників роздрібної торгівлі підпри­єм­с­т­ва­ми агробізнесу.
 85. Можливості організації персонального продажу під­при­єм­ст­вами агробізнесу.
 86. Способи контролю і оцінки діяльності торгових агентів, вибір найбільш доцільних способів для підприємств агробізнесу.
 87. Технологія проведення ефективних переговорів.
 88. Сутність та процес контролю маркетингової діяльності.
 89. Методологія оцінки показників ефективності маркетингової діяльності.
 90. Маркетинговий аудит: сутність та процес.

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1.      Основна література

 1. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998. –  268 с.
 2. Єранкін О.О. Маркетинг підприємств АПК в умовах глобалізації: [Монографія] / О.О. Єранкін – К.: КНЕУ, 2009. – 424 с.
 3. Котлер Ф., Келлер К.Л., Павленко А.Ф. та ін. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: «Хімджест», 2008. –  720 с.
 4. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. – СПб.: Питер, 2004.
 5. Траут Д., Райс Э. Маркетинговые войны. – Спб.: Питер, 2005. –  256 с.

 

 

 

7.2.      Додаткова література

 1. Алдер Г. Маркетинг будущего. Диалог сознаний. Общен. с потреб. в ХХІв. – М.: ФАИР-Пресс, 2003. – 448 с.
 2. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат: Новая метрика богатства корпорации. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 246 с.
 3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1999.- 414 с.
 4. Вестфуд Д. Маркетинговый план. – СПб.: Питер, 2001.
 5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. –  100 с.
 6. Дибб С., Симпин Л., Бредли Д. Практическое руководство по маркетинговому планированию. – СПб.: Питер, 2001.
 7. Дойль Б. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб.: Питер, 2003.
 8. Друкер П. Задачи маркетинга в XXI веке. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.
 9. Клэнси К., Криг П. Антиинтуитивный маркетинг. –  Спб.: Питер, 2005. –  432 с.
 10. Котлер Ф. 10 смертных грехов маркетинга. – СПб.: Нева, 2004. – 160 с.
 11. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 152 с.
 12. МакДональд Малькольм Планы маркетинга.  Как  их  составлять  и  использовать. – М.: Издательский дом "Технологии", 2004. – 656 с.
 13. Павленко А.Ф. та інш. Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 584 с.
 14. Панкрухин А.П. Маркетинг-практикум: ситуационные задания, кейсы, тесты. – М.: ИМПИЭ им. А.С.Грибоедова. – 160 с.
 15. Саттон Д., Кляйн Т. Новая наука маркетинга. Маркетинговое управление предприятием –  Спб.: Питер, 2004. –  240 с.
 16. Холленсен С. Глобальный маркетинг. - Мн.: Новое знание, 2004. – 832 с. 
 17. Шив Ч. Курс MBA по маркетингу (2-е изд.). - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 717 с.

 

 


[1] Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОН України №161 від 02.06.1993 п.3.12.2.3.