Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МЕ

ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Мета індивідуальної роботи – набуття студентом вмінь з емпіричного аналізу процесів розвитку міжнародної економіки та навичок застосування отриманих знань з теорії міжнародної економіки.

Студенти повиння самостійно здійснити пошук інформаційних джерел з визначеної проблеми міжнародної економіки, опрацювати статистику та пояснити отримані результати емпіричних досліджень, використовуючі набуті протягом вивчення курсу теоретичні знання.

Робота оформлюється відповідно до вимог, містить вступ з визначенням мети та завдань роботи, висновки та перелік використаних джерел (загальний обсяг 7 сторінок).

Результати роботи обговорюються в групі, оформлюються з використанням аналітичних таблиць, діаграм та супроводжуються презентацією з використанням сучасних технічних засобів.

 

Інформаційні джерела для виконання індивідуальних завдань

 

 1. Статистика Держкомстату України. – [Електронний ресусрс] // Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
 2. Статистика Національного банку України. – [Електронний ресусрс] // Режим доступу: www.bank.gov.ua
 3. Статистика Світової організації торгівлі International Trade. Trends and Statistics - [Електронний ресусрс] // Режим доступу: http://www.wto.org/
 4. Конференция ООН по торговле и развитию. Доклад об информационной экономике. – ООН, Нью-Йорк, Женева. [Електронний ресусрс] // Режим доступу: http://unctad.org
 5. Конференция ООН по торговле и развитию Доклад о мировых инвестициях. [Електронний ресусрс] // Режим доступу: http://unctad.org/wir/
 6. Міжнародна організація з міграції. Доповідь про міжнародну міграцію. IOM, World Migration Report. [Електронний ресусрс] // Режим доступу: http://www.iom.int

Завдання 1.

За даними СОТ проаналізуйте товарну структуру та динаміку міжнародної торгівлі у другій половині ХХ сторіччя.  Дані складіть у таблицю.

 

Таблиця. Товарна структура міжнародної  торгівлі  (%)

 

 

Рік

 

 

 

 

 

Сільськогосподарські продукти

 

 

 

 

 

Продукція добувних галузей промисловості, в тому числі

 

 

 

 

 

- руди мінерали та чорні та кольорові метали

 

 

 

 

 

- паливо

 

 

 

 

 

Промислові товари

 

 

 

 

 

Інші товари

 

 

 

 

 

Разом

100

100

100

100

100

1. Визначити головні тенденції її структурного розвитку міжнародної торгівлі.

2. Зробити відповідні висновки щодо основних тенденцій.

 

Завдання 2.

1. За даними статистики СОТ (www.wto.org.)  заповніть таблицю.

Таблиця. Географічна структура світового товарообігу за основними товарними групами

 

 

 

Регіони світу

Сільскогос

подарські продукти

Продукція добувних галузей промисловості

Промислові товари

млрд.

дол.

%

млрд.

дол.

%

млрд.дол.

%

Європа

 

 

 

 

 

 

Азія

 

 

 

 

 

 

Країни СНД

 

 

 

 

 

 

Північна Америка

 

 

 

 

 

 

Латинська Америка

 

 

 

 

 

 

Африка

 

 

 

 

 

 

Близький Схід

 

 

 

 

 

 

Разом

 

100

 

100

 

100

Джерело: http://www.wto.org.

2. Проаналізуйте географічну структуру  міжнародної торгівлі за головними товарними групами та визначте їх частку за регіонами світу та загалом. Поясніть результати аналізу з допомогою теорії порівняльних переваг.

3. Зробіть висновки про спеціалізацію країн у світовому товарообігу.

 

Завдання 3.

1. Використовуючи дані Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua) заповніть таблицю.

Таблиця. Макроекономічні показники розвитку України за 2000-2012 роки

 

Показники

 

Одиниці виміру

Роки

 

 

Валовий внутрішній продукт

млн. грн

 

 

Експорт

млн дол. США

 

 

Імпорт

млн дол. США

 

 

 Валютний курс

грн./дол США

 

 

Чисельність населення.

млн. осіб

 

 

2. Визначте :

 1. показники імпортної та експортної  квоти України;
 2. ступінь відкритості національної економіки та залежності її розвитку від міжнародної торгівлі за визначений період;
 3. показники зовнішньоторговельного обороту  та сальдо торговельного балансу України за досліджуваний період;
 4. ступінь інтенсивності зовнішньої торгівлі;
 5.  темпи зміни показників, що характеризують роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України.
  1. Зробіть висновки щодо особливостей участі національної економіки у міжнародній торгівлі.

 

Завдання 4

 1. Оберіть дві країни, які дійснюють торгівлю між собою певними товавами, у виробництві яких мають переваги.
 2. Дайте коротку характеристику умов виробництва цих товарів в країнах, які торгують одна з одною.
 3. Обгрунтуйте з допомогою теорій міжнародної торгівлі вигідність взаємної торгівлі для цих країн. Здійсніть відповідні розрахунки  та подайте їх результати у табличній формі.

 

Завдання 5

 1. Проаналізуйте товарну структуру зовнішньої торгівлі Південної Кореї протягом другої половини ХХ ст.

2. Обгрунтуйте структурні зрушення, які відбулися у зовнішній торгівлі країни, застосовуючи динамічну теорію міжнародної торгівлі Р. Вернона.

 

Завдання 6

1. Визначити мету та завдання торгової політики країни.

2. За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України визначти особливості системи зовнішньоторговельного регулювання в Україні. Результати занести у таблицю.

 

Методи

Інстументи торгової політики

Мета застосування

 
 

 

Тарифні

 

 

 

Нетарифні

 

 

Кількісні

 

 

 

Фінансові

 

 

 

Приховані

 

 

 

Джерело: дані Міністерства економічного розвитку та торгівлі України

 

Завдання 7

 

 1. Визначити сутність та чинники міжнародної економічної інтеграції.
 2. За даними СОТ проаналізуйте структуру міжнародної торгівлі товарами за основними інтеграційними угрупуваннями протягом.

 

Таблиця. Інтеграційні угрупування у міжнародній торгівлі

 

Інтеграційне угрупування

Рік

 

 

 

%

Темпи росту

%

Темпи росту

%

Темпи росту

ЄС

 

 

 

 

 

 

НАФТА

 

 

 

 

 

 

МЕРКОСУР

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Разом світовий експорт

100

 

100

 

100

 

Джерело: http://www.wto.org.

 1. Зробіть висновки щодо ролі міжнародної економічної їінтеграції  у розвитку міжнародної торгівлі.

 

Завдання 8

1. Визначити сутність та значення борговой стійкості країни.

2. Розрахувати показники зовнішнього боргу України та результати подати у таблиці.

Таблиця. Показникі зовнішнього боргу України (%)

 

Показник

Порогові рівні показників

Рік

 

 

Загальній обсяг боргу до ВВП

 

 

 

Зовнішній борг до ВВП

 

 

 

Співвідношення платежів з погашення та обслуговування зовнішнього боргу до ВВП

 

 

 

Співвідношення платежів з погашення та обслуговування зовнішнього боргу до експорту товарів та послуг (коефіцієнт обслуговування довгострокового зовнішнього боргу)

 

 

 

Співвідношення платежів з погашення та обслуговування зовнішнього боргу до доходів бюджету

 

 

 

 

2. Зробити висновки про динаміку боргової залежності України.

 

Завдання 9

 1. Визначити сутність та фактори міжнародного руху прямих іноземних інвестицій (ПІІ).
 2. На основі статистики ЮНКТАД про світові інвестиції проаналізувати географічну структуру ПІІ. Результати занесту у таблицю.

Таблиця. Динаміка міжнародних інвестиційних потоків

 

 

Країни

Приток ПІІ

Відток ПІІ

Рік

Рік

Рік

Рік

млрд.

дол

%

млрд.

дол

%

млрд.

дол

%

млрд.

дол

%

Розвинуті країни

 

 

 

 

 

 

 

 

Країни, що розвиваються, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

країни Африки

 

 

 

 

 

 

 

 

Країни Латинської Америки

 

 

 

 

 

 

 

 

Країни Південно-Східної Азії

 

 

 

 

 

 

 

 

Країни Південно-Східної Європи

 

 

 

 

 

 

 

 

Країни СНД

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі країни світу

 

100

 

100

 

100

 

100

Джерело: www.untad.org

2. Зробити висновки про сучасні тенденції міжнародного руху капіталу.

 

Завдання 10

 1. Визначити сутність ТНК та їх роль у міжнародній економіці.
 2. На основі даних Доповіді ЮНКТАД про світові інвестиції проаналізувати активність ТНК. Результати занесту у таблицю.

Таблиця. ДіяльністьТНК у міжнародній економіці

 

Показник

Рік

 

 

 

млрд. дол

%

млрд. дол

%

млрд. дол

%

ВВП світу

 

100

 

100

 

100

Валовий обсяг виробництва іноземних філій ТНК

 

 

 

 

 

 

Частка виробництва іноземних філій ТНК у ВВП світу

 

 

 

 

 

 

Світовий експорт

 

100

 

100

 

100

Обсяг продажів іноземних філій ТНК

 

 

 

 

 

 

Частка філій ТНК у світовому експорті

 

 

 

 

 

 

Джерело: www.untad.org

3. Зробити висновок про роль міжнародного виробництва у розвитку міжнародної економіки.

 

Завдання 11

 1. Визначити сутність та значення міжнародної інвестиційної позиції країни.
 2.  Проаналізувати структуру міжнародної інвестиційної позиції України за основними видами міжнародної інвестиційної діяльності у динаміці.

Таблиця. Міжнародна інвестиційна позиція України (млн. дол. США)

 

Позиція на початок року

 

 

 

АКТИВИ

 

 

 

Резервні активи

 

 

 

Прямі інвестиції за кордон

 

 

 

Портфельні інвестиції

 

 

 

Інші інвестиційні активи

 

 

 

ПАСИВИ

 

 

 

Прямі інвестиції в Україну

 

 

 

Портфельні інвестиції

 

 

 

Інші інвестиційні зобов`язання

 

 

 

ЧИСТА МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ

 

 

 

Джерело: www.bank.gov.ua

 1. Зробити висновок про участь  національної економіки у міжнародному русі капіталу.

 

Завдання 12

 1. Визначте значення міжнародної інвестиційної позиції країни (www.bank.gov.ua).
 2. Порівняти структуру активів та пасивів міжнародної інвестиційної позиції України за основними видами міжнародної інвестиційної діяльності у динаміці.

Таблиця. Структура активів та пасивів міжнародної інвестиційної позиції України (%)

 

Позиція на початок року

 

 

 

АКТИВИ

100

100

100

Резервні активи

 

 

 

Прямі інвестиції за кордон

 

 

 

Портфельні інвестиції

 

 

 

Інші інвестиційні активи

 

 

 

ПАСИВИ

100

100

100

Прямі інвестиції в Україну

 

 

 

Портфельні інвестиції

 

 

 

Інші інвестиційні зобов`язання

 

 

 

Джерело: www.bank.gov.ua

 1. Зробити висновок про участь  національної економіки у міжнародному русі капіталу.

 

 Завдання 13

1.Визначте сутність та значення міжнародної інвестиційної позиції країни (www.bank.gov.ua).

2.Порівняти структуру міжнародних активів та пасивів основних учасників міжнародної інвестиційної діяльності України за основними видами міжнародної інвестиційної діяльності у 2009 р.

 

Таблиця. Міжнародні активи та пасиви основних учасників міжнародної інвестиційної діяльності України (%)

 

 

Учасники

Активи

Пасиви

Боргові цінні папери

 

Кредити

 

Інші інвестиційні активи

 

Боргові цінні папери

 

Кредити

 

Інші зобов'язання

 

Органи грошово-кредитного регулювання

 

 

 

 

 

 

Сектор державного управління

 

 

 

 

 

 

Банки

 

 

 

 

 

 

Інші сектори

 

 

 

 

 

 

Разом

100

100

100

100

100

100

Джерело: www.bank.gov.ua

3. Зробити висновок про особливості участі  основних суб’єктів  міжнародної інвестиційної діяльності України у міжнародному русі капіталу.

 

Завдання 14

1.Визначте сутність та значення міжнародної інвестиційної позиції країни.

2.Порівняти структуру міжнародних активів та пасивів основних учасників міжнародної інвестиційної діяльності України за основними видами міжнародної інвестиційної діяльності

Таблиця. Міжнародні активи та пасиви основних учасників міжнародної інвестиційної діяльності України (млн. дол. США)

 

Активи

Пасиви

Позиція на початок року

Позиція на початок року

 

 

 

 

 

 

 

Органи грошово-кредитного регулювання

 

 

 

 

 

 

Сектор державного управління

 

 

 

 

 

 

Банки

 

 

 

 

 

 

Інші сектори

 

 

 

 

 

 

Джерело: www.bank.gov.ua

 

3. Зробити висновок про участь  основних учасників міжнародної інвестиційної діяльності у міжнародному русі капіталу.

 

Завдання 15

1.Визначте сутність та значення міжнародної інвестиційної позиції країни.

2. Проаналізувати структуру міжнародних портфельних інвестицій в Україні за інструментами інвестування.

 

Таблиця. Структура міжнародних портфельних інвестицій в Україні

 

Фінансові інструменти

 

Позиція на початок року

 

 

 

 

 

Цінні папери, що дають право на участь у капіталі

 

 

 

 

 

Боргові цінні папери

 

 

 

 

 

Інструменти грошового ринку

 

 

 

 

 

Портфельні інвестиції

100

100

100

100

100

Джерело: www.bank.gov.ua

 

3. Зробити висновок про особливості міжнародного портфельного інвестування в Україні та фактори, які їх зумовлюють.

 

Завдання 16

 1. Визначте сутність та значення секторальної структури прямих іноземних інвестицій в країну.
 2. За даними Держкомстату України проаналізуйте секторальну структуру прямих іноземних інвестицій в національну економіку .

 

Таблиця. Секторальна структура прямих іноземних інвестицій в національну економіку протягом (%)

 

 

Сектор

Рік

 

 

 

сільське господарство, мисливство та  пов'язані з ними послуги

 

 

 

лісове господарство та пов'язані з ним послуги

 

 

 

добувна промисловість

 

 

 

обробна промисловiсть

 

 

 

будівництво

 

 

 

оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами та послуги з ремонту

 

 

 

готелі і ресторани

 

 

 

транспорт і зв'язок

 

 

 

фінансова діяльність

 

 

 

операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

 

 

 

охорона здоров'я та соціальна допомога

 

 

 

колективні, громадські та особисті послуги

 

 

 

Разом

100

100

100

Джерело: www. ukrstat. gov. ua

 

 1. Зробіть висновки про структурні особливості міжнародної інвестиційної діяльності України та визначіть фактори, які їх зумовлюють.

 

Завдання 17

 1. Визначте сутність та значення секторальної структури прямих іноземних інвестицій в країну.
 2. За даними Держкомстату України (www.ukrstat.gov.ua) проаналізуйте географічну структуру прямих іноземних інвестицій в національну економіку протягом.

Таблиця. Географічна структура ПІІ в Україну (%)

 

Країна

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

100

100

 

100

 

 1. Зробіть висновки про участь національної економіки у міжнародних процесах руху капіталу.

 

Завдання 18

 

 1. Скласти таблицю динаміки географічної структури міжнародної міграції робочої сили за даними Держкомстату України (www.ukrstat.gov.ua).
 2. Проаналізувати географічну структуру міжнародної міграції робочої сили та її динаміку на прикладі України.

 

Таблиця. Динаміка географічної структури міжнародної міграції робочої сили з України

 

Країна

Рік

 

 

 

 

 

 

 

Разом

100

100

100

 

Завдання 19

 1. Розрахувати показники динаміки міграційного сальдо України за даними Держкомстату України (www.ukrstat.gov.ua)
 2. Проаналізувати динаміку та зробити висновки про участь україни у міжнародній міграції робочої сили.

 

Таблиця. Міграційне сальдо в Україні

Рік

Еміграція

Іміграція

Міграційне

сальдо