Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Медіаплан КНЕУ

Самостійна робота студента передбачає виконання п»ятьох завдань, які виконуються на підприємствах за місцем роботи студента.

Кожне наступне завдання є логічним продовженням попереднього. Деталізацію і специфіку виконання кожного завдання студент погоджує з викладачем курсу з урахуванням профілю підприємства, можливостями збору та обробки відповідної інформації. Обсяг виконаних завдань довільний, але не менше 30 сторінок комп’ютерного набору 14 кеглем шрифтом Times New Roman через півтора інтервали.

Завдання має утримувати титульний лист (назва університету, кафедри, дисципліни, прізвище автора і наукового керівника, рік виконання), зміст, перелік використаної літератури. Кожне нове завдання виконується з нової сторінки, має назву звіту (звіту-есе) із зазначенням номеру завдання.

Виконані завдання подаються на кафедру згідно з графіком навчального процесу.

 

Завдання 1

 

Проаналізуйте систему управління рекламною діяльністю на підприємстві. Для цього потрібно дати ґрунтовні відповіді з необхідним поясненням на такі запитання:

 

 1. Яким чином побудована організаційна структура управління рекламною діяльністю на підприємстві?
 2. Які види діяльності охоплює відділ реклами чи медіа відділ на підприємстві?
 3. Які права та обов’язки покладено на працівників даної структури?
 4. Яким чином проводяться медіадослідження на підприємстві?
 5. Як організована робота служби реклами чи медіа відділу підприємства з рекламними агенціями, засобами масової інформації, які заходи вживаються підприємством для підтримування стосунків з ними?
 6. Наскільки ефективною є організація рекламної діяльності на підприємстві?

 

Якщо служби реклами на підприємстві не існує, відповіді на ці питання мають бути покладені в основу Вашого проекту її створення.

 

Форма виконання – ЗВІТ.

 

Завдання 2

 

Проведіть маркетинговий аналіз діяльності підприємства за такими напрямками:

 • аналіз продаж категорії та продукції підприємства
 • аналіз споживачів та покупців продукції підприємства
 • аналіз рекламної активності конкурентів за витратами в категорії та витратами конкуруючих марок по медіа і носіям

 

Форма виконання – ЗВІТ у детальній формі з ілюстративним матеріалом у вигляді рисунків.

 

Завдання 3

 

         Проаналізуйте існуючу систему розробки медіастратегії на підприємстві. Результати мають бути подані у вигляді відповідей на наступні запитання з відповідними поясненнями та коментаріями.

 1. Що являє собою медіастратегія підприємства? Що Ви можете сказати про її особливості на Вашому підприємстві?
 2. В чому полягає специфіка вибору медіа засобів? Як вони проводяться на даному підприємстві?
 3. Які чинники покладено в основу оптимізації рекламного бюджету підприємства?

Форма виконання – ЗВІТ.

 

Завдання 4

 

Проаналізувати зразки медіапланів підприємства, оцінити їх ефективність щодо досягнення маркетингових та рекламних цілей.

Форма виконання – звіт-ессе у довільній формі з ілюстративними матеріалами у додатках.

Завдання 5

На підставі проведеного аналізу розробити проекти малобюджетних та крупнобюджетних рекламних та ПР – кампаній, медіаплан конкретної рекламної кампанії.

Побудуйте медіабріф, який має обов’язково включати в себе опис кампанії з виділенням її мети, завдань; цільової аудиторії, періоду проведення рекламної кампанії; географію рекламної кампанії, бюджет кампанії, формат рекламних звернень; календарний план з розбиттям по датам розміщення в медіа.

Форма виконання – ЗВІТ у детальній формі з ілюстративним матеріалом у вигляді рисунків.