Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МЕДУ

5.3. НАПИСАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ”

 

Важливим етапом підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародна економіка» є виконання курсового проекту з професійно орієнтованої дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України».

Курсовий проект по темі "Обгрунтування ефективності  зовнішньоторговельної операції" є комплексною учбово-практичною роботою, яка виконується в рамках учбової дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України».

1. Цілі і задачі курсового проекту

Основні завдання курсового проекту полягають в:

 • поглибленні і закріпленні теоретичних знань та отриманні практичних навичок з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України»;
 • формуванні творчого та системно-дослідного підходу до вирішення проблем вибору та реалізації форм та методів зовнішньоекономічної діяльності;
 • отриманні професійної компетенції менеджера з конкретної проблеми, що досліджується;
 • набутті досвіду самостійної праці з різними інформаційними джерелами;
 • здобутті досвіду організації та техніки проведення зовнішньоекономічних операцій;
 • обґрунтування та оцінка ефективності зовнішньоторгівельної операції..

Метою курсового проекту є моделювання зовнішньоекономічної операції. Зовнішньоекономічну операцію студент оформлює у вигляді проекту, в якому виділяється декілька етапів:

1) маркетинговий аналіз ринку обраного товару;

2) дослідження нормативно-правової бази, що регламентує здійснення зовнішньоекономічної угоди;

3) зовнішньоторговельний контракт;

4) розрахунок ефективності зовнішньоекономічної угоди.

Всі студенти виконують курсовиц проект на тему: "Обгрунтування ефективності  зовнішньоторговельної операції", використовуючи матеріали періодичної преси, статистичні матеріали, нормативно-правову і законодавчу базу України і світу, дані підприємства, на якому студент працює (заочна форма навчання). Побудова моделі зовнішньоекономічної угоди повинна мати економічне обґрунтування.

Метою написання проекту є надбання практичних навичок щодо  проведенні маркетингових досліджень та вивченні зовнішнього та внутрішнього ринків, нормативними документами та їх практичним застосуванням у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також отримання необхідних навичок при підготовці та складанні зовнішньоторговельного контракту та оцінці ефективності зовнішньоторгівельної операції.

Виконання проекту дає можливість оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці. У зв’язку з цим обов’язковою вимогою до курсового проекту є проведення дослідження практичних аспектів організації зовнішньоторговельних угод, аналітичної оцінки економічної ефективності даної угоди, законодавчо-правових умов виконання проекту. На підставі проведеного аналізу студент повинен сформулювати чіткі, точні висновки, щодо вирішення поставленої задачі, оцінити можливість здійснення даної угоди та оцінити її ефективність.

Обов’язковим в процесі виконання роботи є використання сучасних інформаційних технологій, математичних методів та ЕОМ, зокрема ППП “Excel”, текстових редакторів Word, ресурсів INTERNET тощо.

Виконану і належним чином оформлену роботу студент здає на кафедру міжнародного менеджменту за чотири тижні до закінчення навчального семестру. Захист робіт здійснюється перед комісією, сформованою з викладачів кафедри. Час захисту курсового проекту встановлює кафедра.

 

Структура, обсяг і зміст курсового проекту

Структура курсової роботи наступна: ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ,  ПЛАН, ВСТУП, ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ.

Робота виконується у текстовому редакторі Word: шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, полуторний (1,5) міжрядковий інтервал із застосуванням функції вирівнювання тексту по ширині. Кожен наступний структурний елемент роботи розміщується з нової сторінки. Курсова робота виконується українською мовою та підписується студентом.

Обсяг курсового проекту має бути у межах 30 – 35 сторінок друкованого тексту. Приблизний обсяг структурних складових друкованого варіанту (кількість сторінок): вступ – 1-2 сторінки; основна частина – 25-30 сторінок; висновки – щодо ефективності зовнішньоекономічної угоди  – 1,5-2 сторінки; бібліографія – 2-3 сторінки (мінімум 20 літературних джерел). Список використаних джерел формується одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті абов алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

У додатках вміщують таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо які мають обсяг більший ніж 2/3 сторінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендований зміст курсового проекту :

Для всіх тем однаковий! Не потребує затвердження!!!

 

Вступ

 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару

1.1   Аналіз світового ринку товару

1.2   Аналіз українського ринку товару

 1. Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди

2.1   Законодавча база

2.2   Нормативно-правові умови здійснення операції.

 1. Зовнішньоекономічний контракт
 2. Оцінка ефективності зовнішньоторгівельної операції

            Висновки

            Список використаних джерел

            Додатки

При розробці курсового проекту кожний студент узгоджує з керівником вид товару, щодо якого виконується проект:

 1. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту цукру
 2. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту олії соняшникової
 3. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту пшениці
 4. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту горіхів
 5. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту меду
 6. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту ягід
 7. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту кондитерських виробів
 8. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту молочних продуктів
 9. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту горілки
 10. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту спирту
 11. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту пива
 12. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту соку
 13. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту мінеральної води
 14. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту лікарських засобів
 15. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту сталі
 16. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту продукції чорної металургії (труби, прокат, тощо)
 17. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту мінеральних добрив
 18. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту товарних вагонів
 19. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту тканин
 20. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту тканин
 21. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту будівельних матеріалів
 22. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту мінеральних добрив
 23. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту музичних інструментів
 24. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту лікарських засобів
 25. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту взуття
 26. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту м’яса
 27. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту риби (морепродуктів)
 28. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту фруктів
 29. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту кави
 30. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту чаю
 31. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту троянд
 32. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту тюльпанів
 33. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту алмазів
 34. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту мобільних телефонів
 35. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту аудіо-відео техніки
 36. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобілів TOYOTA
 37. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобілів  BMW
 38. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобільних запчастин
 39. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту канцелярських товарів
 40. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту медичного обладнання

 

Порядок оцінювання

курсової роботи з дисципліни

“Міжнародна економічна діяльність України”

 

Самостійно виконані курсові роботи перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди. Загальна оцінка робіт визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв та складається з суми балів за кожний розділ роботи.

1 розділ – «Маркетингове дослідження ринку…» – 0, 5, 10, 15, 20 балів;

2 розділ – «Правове обґрунтування угоди» – 0, 5, 10, 15, 20 балів;

3 розділ – «Зовнішньоекономічний контракт» – 0, 5, 10, 15, 20 балів;

4 розділ – «Економічне обґрунтування угоди» – 0, 5, 10, 15, 25, 30 балів;

Оформлення роботи, література – 0, 5, 10 балів.

Разом – максимум 100 балів

 

Переведення 100-бальної шкали в 4-и бальну та шкалу

за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується

 в КНЕУ

Оцінка за 4-и бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним виконанням курсової роботи

 

 

 

 

 

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ