Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент

Тема 1. Сутність та методологічні основи менеджменту. Менеджмент як мистецтво управління

 

Завдання 1. Заповність таблицю, вказавши ключові аспекти та особливості законів менеджменту.

 

Сутність закону менеджменту

Складові закону, принципи,

Закон єдності універсальних характеристик організації

 

 

 

 

 

Закон менеджменту людських ресурсів

 

 

 

 

 

Закон оптимального співвідношення цілей і стилів керівництва

 

 

 

 

 

Закон співвідношення рівнів управління із цілями й персоналом організації

 

 

 

 

 

Закон виживання організацій

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Недоліки ранніх теорій менеджменту долаються інтегрованими підходами до управління (процесний, системний, ситуаційний). Заповніть таблицю, вказавши характерні риси вказаних підходів.

 

Підхід

Суть підходу

Об’єкт дослідження

Історія започаткування підходу

1. Процесний підхід

 

 

 

 

 

 

2. Системний підхід

 

 

 

 

 

 

3. Ситуаційний підхід

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Доктор економічних наук Хміль Ф. І. в своїй праці Менеджмент” розкриває вимоги до управлінських рішень, зазначені в таблиці. Поясніть і обґрунтуйте кожну із зазначених вимог.

 

Вимога до управлінського рішення

Зміст вимоги

Наукова обґрунтованість

 

Цілеспрямованість

 

Кількісна і якісна визначеність

 

Правомірність

 

Оптимальність

 

Своєчасність

 

Комплексність

 

Гнучкість

 

Повнота оформлення

 

 

 

Тема 2. Історія менеджменту. Принципи і закони управлінської діяльності

 

Завдання 1. Заповніть порожні стовпці таблиці щодо етапів розвитку менеджменту та відповідних їм науковим школам (роки існування, представники, основні ідеї).

 

Етапи розвитку менеджменту

Наукові школи менеджменту

Роки існування шкіл

Представники шкіл

Основні ідеї

1. Класичний менеджмент (ділове адміністрування)

 

 

 

 

 

 

Класична (адміністративна) школа

 

 

 

 

 

 

2. Неокласицизм і менеджмент людських ресурсів

 

 

 

 

 

 

Школа поведінкових наук

 

 

 

 

 

 

3. Менеджмент бізнесу

 

 

 

 

 

 

Нова школа (кількісних методів)

 

 

 

 

 

 

4. Соціальний менеджмент

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

Американський учений японського походження У. Оучі узагальнив мотиваційну культуту японських компаній у трьох теорія менеджменту “Х”, “У” та “Z”. Заповніть таблицю, зазначивши основні принципи даних теорій.

 

Теорія Х

Теорія У

Теорія Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Вкажіть основні положення, здобутки та недоліки зазначених наукових школ менеджменту.

 

Основні положення

Здобутки

Недоліки

Школа наукового управління

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративна школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Сутність поняття організація. Закони функціонування та розвитку організації. Принципи та етапи розвитку організації

 

Завдання 1. Вирішіть ситуаційну задачу, запропонувавши свої власні рішення.

                    

Директор фірми “Колос” турбується про своїх співробітників, задовольняє їх особисті інтереси, але за умов, що вони не заважають виконанню операційних завдань. Ініціативним працівникам директор дає премію за творче вирішення завдань. Його накази завжди потрібно виконувати. Незважаючи ні на що, директор привітний і ввічливий, але при цьому суворий (готовий покарати за будь-яку помилку); підлеглі ставляться до нього з підозрами й побоюванням. Багато хто вважає його непослідовним.

На фірмі директор підтримує сувору дисципліну. Він без винятку вимагає від підлеглих виконання обов’язків (за невиконання встановлюють покарання). Досягнення цілей фірми ставлять вище, ніж особисті інтереси колективу. Директор ніколи не дозволяв підлеглим приймати творчі рішення, у зв’язку з чим ініціативні працівники на тривалий час не затримуються. Соціально-психологічний клімат тут досить напружений. Підлеглі недолюблюють директора, але беруть із нього приклад бездоганної старанності. Прокоментуйте, який стиль керівництва відображено на фірмі. Чи правильно проводить директор політику щодо підлеглих?

 

Завдання 2. Охарактеризуйте іноземні та українську моделі управління за визначеними критеріями. Результати оформіть у вигляді таблиці.

 

Критерії

Японія

США

Західна Європа

Україна

Характер прийняття управлінських рішень

 

 

 

 

Відповідальність

 

 

 

 

Структура управління

 

 

 

 

Форми контролю

 

 

 

 

Організація контролю

 

 

 

 

Оцінка результатів діяльності керівника

 

 

 

 

Оцінка якостей керівника

 

 

 

 

Спрямованість управління

 

 

 

 

Оцінка результатів діяльності персоналу

 

 

 

 

Ставлення до підлеглих

 

 

 

 

Вплив вікових параметрів на службове зростання

 

 

 

 

Підготовка керівників

 

 

 

 

Оплата праці

 

 

 

 

Термін зайнятості на підприємстві

 

 

 

 

Штатний розклад

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Організація як соціум

 

Завдання 1. Вирішіть ситуаційну задачу, запропонувавши свої власні рішення.

 

Головному інженеру фірми слід вирішити, монтувати чи ні нову виробничу лінію, що використовує новітню технологію. Якщо нова лінія працюватиме безвідмовно, фірма отримає прибуток $200 млн. Якщо ж вона відмовить, фірма може втратити $150 млн. За оцінкою інженера, існує 60 % шансів, що нова виробнича лінія відмовить. Можна створити експериментальну установку, а потім уже вирішувати, вмонтовувати чи ні виробничу лінію. Експеримент обійдеться в $10 млн. Головний інженер вважає, що існує 50 % шансів, що експериментальна установка працюватиме. Якщо експериментальна установка працюватиме, то 90 % шансів, що змонтована виробнича лінія також працюватиме. Якщо ж експериментальна установка не працюватиме, то лише 20 % шансів, що виробнича лінія запрацює. Чи слід будувати експериментальну установку? Чи слід вмонтовувати виробничу лінію?

 

Завдання 2. Вирішіть ситуаційну задачу, запропонувавши свої власні рішення.

 

Директор фірми вирішує, чи створювати для випуску нової продукції велике підприємство, мале підприємство, чи продати патент іншій фірмі. Розмір виграшу, який фірма може одержати, залежить від сприятливого чи несприятливого стану ринку (табл. 1). За допомогою дерева рішень запропонуйте рекомендації щодо прийняття управлінського рішення.

Таблиця 1

Вихідні умови

Дії фірми

Виграш за стану економічного середовища, $

сприятливого

несприятливого

Будівництво великого підприємства

300 000

–200 000

Будівництво малого підприємства

150 000

–30 000

Продаж патенту

15 000

15 000

 

 

Завдання 3. Вирішіть ситуаційну задачу, запропонувавши свої власні рішення.

 

До керівників підприємства належать: директор підприємства, керівники підрозділів: планово-економічного відділ, відділ маркетингу, виробничий відділ, фінансовий відділ, бухгалтерія, відділ кадрів. Крім того підприємство у своєму складі має: відділ логістичного забезпечення, відділ PR, службу технічного контролю, Цех №1, Цех №2, центр розвитку кар'єри, аудиторську службу. У кожному підрозділі середньої ланки управління працівників об'єднано у робочі групи, які очолюються відповідними керівниками. До цих робочих груп входять: 4 інженери, 5 технологів, 2 маркетологи, 3 бухгалтери, 20 робітників, 2 фінансисти, 4 менеджери зі збуту, 2 менеджери з закупівель, 3 менеджери з управління кадровим складом, 4 інтерв'юери. Побудуйте організаційну структуру управління підприємством. Розрахуйте співвідношення чисельності лінійного та функціонального персоналу.

Тема 5. Функції менеджменту як види управлінської діяльності

 

Завдання 1. Вирішіть ситуаційну задачу, запропонувавши свої власні рішення.

 

Тетяна Василівна – менеджер відділу продажів у великій торговельній компанії. Останнім часом у неї виникло відчуття, що робота, яку вона виконує, не така важлива й значуща для компанії, як робота інших менеджерів. Вона вирішила, що керівник не задоволений її роботою й у неї немає в цій компанії перспектив росту. Тетяна Василівна задумала шукати нову роботу, незважаючи на те, що зарплата її повністю задовольняла. У зв'язку з цим у Тетяни Василівни знизилася мотивація. Її керівник також бачив, що лояльність (відданість) до компанії в Тетяни Василівни практично відсутня, а також не завжди рішення й цілі компанії вона сприймає позитивно. Її поведінка на нарадах більше мала деструктивний характер, і вона не приховувала свій внутрішній протест проти деяких завдань, поставлених перед нею керівництвом, тому що вона вважала їх неправильними.

В інших менеджерів відділу і лояльність і мотивація спостерігаються досить високі. Але разом з тим, професійні дані Тетяни Василівни вищі, ніж у інших. У неї великий досвід і фахова освіта, а результати роботи за останні два роки навіть вищі, ніж у інших менеджерів відділу. Тому керівництво компанії не хотіло б розставатися з Тетяною Василівною, але необхідно, щоб Тетяна Василівна змінила своє ставлення до компанії та до роботи.

Запропонуйте заходи щодо підвищення мотивації та лояльності до компанії, щоб професійні якості Тетяни Василівни спрямовувалися на користь розвитку компанії.

 

Завдання 2. Вирішіть ситуаційну задачу, запропонувавши свої власні рішення.

 

В умовах кризи в приватному закладі освіти знизився рівень продуктивності праці. За умов фінансової обмеженості, приватний заклад освіти відмовився від послуг консалтингової компанії щодо становлення системи управління якістю, через затримку в оплаті праці знизилась дисципліна – з'явилась тенденція запізнень на роботу, в результаті чого директор закладу освіти видав інструкції щодо розроблення гнучкого графіку роботи персоналу та штрафних санкцій. Змінилась і преміювальна система, яка звелась до висловлень вдячності працівникам на нарадах. Визначте яких принципів продуктивності праці згідно Гаррінгтона Емерсона не додержувався директор. Яким чином можна підвищити продуктивність праці працівників за умов фінансової обмеженості?

Завдання 1. Вирішіть ситуаційну задачу, запропонувавши свої власні рішення.

 

Працівник отримує від свого керівника термінове завдання, яке одразу ж починає виконувати. Незабаром інший працівник, який займає вищу посаду, але не є безпосереднім керівником даного службовця, приходить з іншим завданням. Працівник пояснює, що виконує термінове завдання і не може негайно взятися за нову справу. Співробітник, який прийшов пізніше, наполягає, але працівник відмовляє йому, оскільки не бачить причин залишати розпочату роботу. Другий співробітник, незадоволений поводженням молодшого за посадою працівника, продовжує наполягати на своєму. Розмова відбувається на підвищених тонах, а оскільки працівник є людиною, не схильною до конфліктів, уся ця ситуація його сильно засмучує. У результаті він допускає елементарні помилки у виконуваній роботі, у кінцевому підсумку незадоволеним виявляється і перший співробітник, який дав йому завдання. Що в цій ситуації є причиною конфлікту? Якими будуть Ваші пропозиції щодо вирішення ситуації?

 

Завдання 2. Подайти у вигляді схеми структуру управління ВНЗ в Україні у відповідності з її рівнями:

 

 

Рівень країни

Рівень області

Рівень району

Інституційний

рівень

Управління

вищої ланки

 

   

Управлінський

рівень

Управління

середньої ланки

 

   

Технічний

рівень

Управління

низької ланки

 

   

 

 

Тема 7. Керівництво та лідерство

 

Завдання 1. Нижче зазначені твердження щодо управління особистістю та індивідуальним розвитком. Продовжіть твердження, обравши правильну відповідь та зазначте власне обгрунтування зазначеного.

 

1. Самостійне управління власною діяльністю, власним життям, управління собою за допомогою пізнання самого себе – це:

Самоменеджмент; Самоуправління; Самомотивація; Самоконтроль

2. Управління власною діяльність з метою професійного розвитку та гармонізація людини у світі – це:

Самоменеджмент; Самоуправління; Самомотивація; Самоконтроль

3. Основними складовими успішної людини є:

Досягнення мети; Громадське визнання; Професійне зростання; Усе перераховане

4. Успіх – це:

Відносне поняття; Залежить тільки від людини; Залежить тільки від середовища; Незалежний ні від людини, ні від середовища

5. Виберіть правильне твердження:

Людина з народження орієнтована на успіх; Незалежний ні від людини, ні від середовища; Правильна самореалізація особистості породжує дисгармонію в житті; Успішною є людини, яка отримала кращі результати ніж очікувала

6. Позитивний наслідок діяльності, значні досягнення, талант  – це:

Успіх; Щастя; Удача; Розвиток

7. Громадське визнання, схвалення чиїхось досягнень – це:

Щастя; Удача; Благополуччя; Успіх

8. Успіх людини залежить від:

Індивідуальних фізичних властивостей людини; Психічних якостей особистості; Середовища; Всіх перерахованих умов

9. Відносність успіху виявляється через:

Неспівпадіння очікувань та реалій; Відносності цінностей; Психологію конкретної людини; Все перераховане

10. Специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового це:

Успіх; Щастя; Удача; Розвиток

11. Основними складовими розвитку людини є:

Фізичний розвиток; Психічний розвиток; Соціальний розвиток; Все перераховане

12. Рушійною силою цього процесу є результат суперечностей між фізичними, соціально-психічними потребами та фізичним, психічним, соціальним станом людини – це процес:

Успіх; Щастя; Удача; Розвиток

13. Основними рисами людини є фізіологічні ознаки – пряма хода, розвинена черепна коробка, що є специфікою для:

Індивіда; Людини як біологічної істоти; Особистості

14. Істота, яка характеризується унікальним неповторним набором соціально-психологічних якостей, що помітно вирізняють його посеред інших – це:

Індивід; Людина як біологічної істоти; Особистість

15. Якими чинниками визначається розвиток людини як особистості:

Спадковістю; Середовищем; Вихованням; Всіма перерахованими

16. Передача від батьків до дітей певних природних якостей і психологічних особливостей – це:

Спадковість; Мінливість; Виховання; Соціалізація

17. Складна система, яка саморегулюється, самоорганізовується та самонавчається, завдяки чому вона може взаємодіяти з іншими людьми і змінювати себе – це:

Індивід; Індивідуальність; Біологічна істота; Особистість

18. Цілісні утворення, які визначають долю і значення кожної з частин особистості та входять до її складу – це:

Успіх; Свідомість; Структури особистості; Психіка

19. Ідеали, інтереси, світогляд, переконання, які характеризують спрямованість особистості – це:

Соціальний досвід; Ціннісні орієнтири; Психічні установки; Біологічні якості людини

 

Завдання 2. Заповніть таблицю, охарактеризувавши різні стилі лідерства.

 

 

Характерні особливості стилю

Переваги стилю

Недоліки стилю

Авторитарний стиль

 

 

 

 

Демократичний стиль

 

 

 

 

Ліберальний стиль

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Обґрунтуйте необхідність кожної запропонованої ролі для ефективної роботи команди. Серед завдань лідера команди є завдання зробити все можливе, щоб у команді були люди, які виконували б різні ролі, вносячи свій певний специфічний внесок у роботу команди.

Ролі, які мають виконуватися в команді:

 • людина-збудник;
 • людина-ідея;
 • людина-рушійна сила;
 • людина-стримуюча сила;
 • людина-виконавець;
 • людина-миротворець;
 • капітан.

Тема 8. Ефективність управління

 

Завдання 1. Вкажіть управлінські рішення за зазначеними класифікаційними ознаками та охарактеризуйте їх.

 

Класифікаційна ознака

Тип рішення

За роллю в досягненні цілі організації

 •  
 •  

За часовим горизонтом

 1.  
 2.  
 3.  

За результатами

 1.  
 2.  

За ступенем жорсткості

1. 

2. 

3. 

За періодом дії

1. 

2. 

3. 

За функціональним змістом

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

За широтою охоплення

1. 

2. 

3. 

За об'єктами

1. 

2. 

3. 

За способом прийняття

1. 

2. 

3. 

4. 

За ступенем універсальності

1. 

2. 

За визначеністю

1. 

2. 

За наслідками

1. 

2. 

За характером

1. 

2. 

 

Завдання 2. Встановіть відповідність між типом управлінського рішення та його характеристикою. Поясніть, що мається наувазі в кожній із вказаних характеристик рішення.

 

Тип рішення

Характеристика

1. Запрограмовані рішення

 

 

2. Незапрограмовані рішення

 

 

3. Інтуїтивні рішення

 

 

4. Адаптаційні рішення

 

 

5. Раціональні (аналітичні) рішення

 

 

Практичне заняття №1

Лідерство та керівництво в управлінні НЗ.

 

ПІБ студента

 

Завдання для виконання.

Опис завдання 1:

1.Складіть порівняльну характеристику “лідерства ” та “керівництва ”, виділивши не менше десяти властивостей, притаманних означеним поняттям.

 

Форма звітності для завдання

 

Лідерство

Керівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис завдання 2:

 

2. Проаналізуйте п’ять теорій лідерства, виділивши вказані  властивості.

 

Форма звітності для завдання

 

Назва теорії та її автори

Наукова сфера походження

                             

Основний зміст

 

Наукова новизна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття №2

Реалізація управлінських функцій у діяльності  керівника НЗ.

ПІБ студента

 

Завдання для виконання: 

Опис завдання 1:

1. Встановіть відповідність між функціями та змістом діяльності керівника щодо їхнього виконання.

 

Форма звітності для завдання

 

Ефективна комунікація

 Основна функція керівника, яка передбачає визначення цілей і напрямків діяльності організації.

Укомплектовування штату

Організація діяльності передбачає планування, розподіл праці і відповідальності, визначення шляхів реалізації завдань через підготовку відповідних розпоряджень.

 

Організація діяльності

Організація працює добре лише тоді, коли в ній працюють хороші працівники. Відбір, зростання, розвиток і реалізація відданого, високопрофесійного колективу.

 

Планування

Слід вибудувати відкриті інформаційні канали, де співробітники поінформовані про цілі та наміри діяльності у навчальному закладі, до них прислухаються та забезпечують зворотний зв'язок.

 

Ефективне керівництво

Винагорода працівників школи за винахід способів ефективної роботи на основі довготривалої програми.

 

Стимулювання

Керівники високого рівня стають визначними лідерами, коли пристосовують свій стиль управління до умов конкретної ситуації і керують ефективно.

Контроль

Прийняття правильного рішення в умовах сучасного динамічного освітнього середовища є основною проблемою керівництва НЗ.

 

Прийняття управлінських рішень

Виконуючи дану функцію, керівник порівнює бажаний результат із досягненням і вживає необхідних корегуючи заходів.

 

 

 

 

 

 

Опис завдання 2:

1. Опишіть дію психологічних законів управління в діяльності керівника НЗ.

 

Форма звітності для завдання

 

Назва психологічного закону

Як проявляється в управлінській діяльності

Закон непевності відгуку

 

 

Закон неадекватності взаємного сприйняття

 

 

Закон неадекватності самооцінки

 

 

Закон перекручування інформації

 

 

Закон самозбереження

 

 

Закон компенсації

 

 

 

Практичне заняття №3

Значення управлінської компетентності у професійній діяльності керівника НЗ.

ПІБ студента

 

 

Завдання для виконання: 

Опис завдання 1:

 

1. Проведіть самодіагностику рівня власних управлінських здібностей, використовуючи стандартизовані психологічні тести.

 

 

 

 

 

Форма звітності для завдання

 

Назва діагностичної методики

Результат діагностики

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис завдання 2:

2. Використовуючи результати діагностики та метод самоаналізу, складіть психологічну характеристику на себе як на керівника. Визначте шляхи подальшого самовдосконалення, вкажіть, які елементи шкільного середовища цьому сприяють, а які можуть заважати.

Форма звітності для завдання

Основний зміст характеристики

Шляхи подальшого самовдосконалення

Елементи шкільного середовища (сприятливі та несприятливі).