Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ…………………………………………………………………………..

4

Загальні положення…………………………………………………………..

6

Структура курсової роботи та підбір матеріалу……………………………

8

Оформлення та порядок захисту курсової роботи…………………………

10

Тематика курсових робіт……………………………………………………..

13

Коментар до виконання курсових робіт…………………………………….

16

Зразкова форма плану курсової  роботи…………………………………….

26

Критерії оцінювання курсової роботи ……………………………………...

27

Лист оцінювання курсової роботи…………………………………………..

29

Список рекомендованої літератури…………………………………………

30

Додатки………………………………………………………………………..

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

Управлінська діяльність - один із найважливіших факторів функціонування і розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно удосконалюється у відповідності до об’єктивних вимог виробництва і реалізації товарів, складності господарських зв’язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції.

Менеджмент як наукова система організації виробництва є однією з найважливіших умов ефективної та прибуткової діяльності підприємств. Він дістав загальне визнання в усьому світі. Тому сучасна теорія і практика менеджменту набуває особливого значення. Перехід економіки України на ринкові відносини вимагає вивчення форм і методів управління на рівні основної ланки - підприємства. Практичне використання такого досвіду - одне з першочергових завдань. Широкий вихід вітчизняних підприємств на світові ринки обумовлює необхідність глибокого вивчення теорії і практики менеджменту.

Ринкова економіка більш вимоглива до керівників, ніж планова. У зв’язку з цим необхідна цілковито нова концепція розвитку організації, яка була б життєздатна в нових господарських умовах.

Зміна умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї системи управління впливають не тільки на удосконалення її організації, але й на перерозподіл функцій управління рівнями відповідальності. Нові умови господарювання вимагають від власників, керівників, менеджерів впроваджувати навички та уміння розробки стратегії і тактики розвитку своєї організації, прийняття ефективних управлінських рішень, інформатизації управління економічними процесами. Це створює якісно нову генерацію фахівців, здатних організовувати виробництво і управляти за законами ринку.

Ефективний менеджмент є ключовою передумовою успішного функціонування організації. Особливістю сьогодення є те, що колишні управлінські схеми вже не працюють, а сучасні ринкові підходи та методи ще неможливо повністю використовувати у теперішніх економічних і політичних умовах. Тому кожний керівник вибирає ті елементи менеджменту, які, на його думку, найбільш ефективні і відповідають конкретній ситуації для виконання місії, досягнення цілей і виконання основних завдань діяльності організації.

Все це пред’являє високі вимоги до підготовки спеціалістів-менеджерів, які постійно пов’язані з підготовкою і прийняттям рішень.

Дисципліна «Менеджмент» – одна з профілюючих дисциплін, яка формує теоретичні знання у студентів вищих навчальних закладів України з питань управління. Отримані студентами знання в межах курсу будуть мати розвиток в їх практичній діяльності на підприємстві в майбутньому.

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

Виконання курсової роботи являє собою самостійну навчально-наукову дослідницьку роботу студента, яка  забезпечує закріплення, поглиблення  і узагальнення  знань, отриманих студентами при вивченні дисципліни «Менеджменту», суміжних дисциплін, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Виконана курсова робота повинна продемонструвати оволодіння студентом теоретичними знаннями з менеджменту, аналізуючи стан конкретної проблеми, вміння вносити пропозиції щодо усунення її негативних тенденцій.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань дисципліни. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури, монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Курсова робота має містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш ефективне вирішення питань, що вивчаються. Це передбачає проведення комплексного дослідження, яке ґрунтується на здійсненні збору та проведенні порівняльного аналізу інформації з різних літературних джерел, пошуку та опрацюванні практичних матеріалів відповідно обраної тематики, узагальненні цих даних та формулюванні власних висновків та пропозицій.

Логічна структура виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджент»:

 • вибір теми;
 • підбір та вивчення наукової, методичної літератури;
 • розробка попереднього плану;
 • консультація з викладачем (керівником й уточнення плану курсової роботи);
 • написання та оформлення змісту курсової роботи;
 • передача завершеної курсової роботи на кафедру  менеджменту і адміністрування для рецензування;
 • доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника-рецензента;
 • захист курсової роботи.

Тематика курсових робіт складена у відповідності з навчальною програмою з курсу «Менеджмент» з урахуванням необхідності самостійної роботи над темою. Тематика охоплює проблеми еволюційного розвитку науки управління, елементи організації та процесу управління, основні функції менеджменту і особливості управління груповими процесами.

Теми вибираються із пропонованої тематики згідно таблиці вибору тем курсових робіт (додаток А). Можливим є вибір теми за бажанням студента з погодження керівника і провідного лектора даного курсу. Теми закріплюються за студентами рішенням кафедри з призначенням наукового керівника. Координує цю роботу провідний викладач, лектор даного курсу.

Зміст  курсової роботи передбачає:

обґрунтування актуальності теми та мети дослідження;

формулювання завдань, які потрібно вирішити, щоб досягти поставленої мети;

 вичерпну характеристику об’єкту та предмету дослідження;

оцінку сучасного стану розв’язання проблем на основі аналізу вітчизняної і зарубіжної літератури та проблем, що є актуальними на даний час досліджень;

самостійне використання методів та методики дослідження проблем, а також їх інформаційного, апаратного та методичного забезпечення;

аналіз і узагальнення результатів досліджень і розрахунків та надання пропозицій щодо ефективного впровадження їх в практику господарювання вітчизняних підприємств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ПІДБІР МАТЕРІАЛУ

 

 

Курсова робота з дисципліни «Менеджмент» є індивідуальним самостійним навчально-науковим завданням, що виконується на основі вивчення та аналізу літературного матеріалу. Саме тому, написання курсової роботи передбачає  вивчення літератури з даного питання. При вивченні літератури необхідно орієнтуватись в основному на видання останніх років.

Після ознайомлення зі спеціальною літературою студент переходить до складання плану курсової роботи. План відображає зміст роботи у вигляді основних питань і узгоджується з керівником. Робота, виконана без затвердженого плану або по плану зі змінами без згоди керівника, на перевірку не приймається.

Кількість питань і їх порядок в плані визначається в кожному конкретному випадку з урахуванням специфіки теми, проте в будь-якій роботі повинні бути такі частини та розділи:

Вступ

Теоретична частина (Розділ 1 та Розділ 2)

Практична частина (Розділ 3)

Висновки

Перелік літератури

Додатки

У вступі необхідно дати оцінку сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури із зазначенням практично вирішених задач, існуючих проблем в даній галузі; обґрунтувати актуальність теми; визначити мету роботи, об’єкт та предмет дослідження; основні задачі, які необхідно виконати при розкритті даної теми; відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел літератури; методи дослідження та інформаційне забезпечення.

У теоретичній частині роботи має міститись огляд літератури за обраною темою. Теоретична частина складається з двох розділів (Розділ 1 та Розділ 2), які можуть бути поділені на  2-3 підрозділи кожний. Після кожного розділу повинен бути зроблений обґрунтований перехід до наступного розділу і практичної частини роботи. Теоретична частина роботи є найбільш значною і повинна складати до 50 % всього обсягу курсової роботи.

Розділі 1 має складатися з 2-х підрозділів і в ньому слід дати характеристику літературного огляду за даною темою. Визначити яким чином і на скільки глибоко дана проблема знайшла своє відображення у сучасній науковій літературі з менеджменту, розкрити її сутність і складові елементи.

Розділ 2 повинен бути присвячений питанням методології та методики дослідження даної проблеми. Він також повинен складатись щонайменше з 2-х підрозділів і вміщувати аналіз сучасних методів і методик дослідження та аналізу проблем які означені в темі курсової роботи. У цьому розділі можуть бути наведені приклади тестів, методик, інструкцій і т. ін., їх характеристика та можливість практичного використання.

Практична частина роботи складається з одного розділу - Розділ 3, який складається щонайменше з 2-х підрозділів і повинен вміщувати характеристику конкретних прикладів з діяльності сучасних підприємств та організацій, щодо практичної реалізації описаних у 1 та 2 розділах даної роботи, теоретичних аспектів обраної теми дослідження.

Висновки  є логічним продовженням аналізу теоретичного і практичного матеріалів попередніх розділів. Вони повинні бути конкретними, стосуватись різних сторін проблеми, що розглядається. У висновках слід дати власну оцінку отриманих результатів  роботи. Текст висновків можна викласти за підпунктами.

Оскільки висновки є підсумком роботи, необхідно мати на увазі, що вони в значній мірі визначають якість роботи.

Перелік літератури, що використовується в процесі виконання курсової роботи, розміщується після висновків на окремих аркушах у відповідності до стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

До додатків можуть бути включені додаткові ілюстрації та таблиці, матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини (розрахунки, бухгалтерська і статистична звітність, інструкції, методики і т.ін.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

 

Оптимальний обсяг роботи 30-35 сторінок друкованого тексту, виконаного на одній стороні окремих пронумерованих аркушів паперу у відповідності до стандарту на виконання документів з використанням друкуючих та графічних пристроїв приводу ПЕОМ.

Робота оформлюється на аркушах формату А4 (210-297 мм) через 1,5 інтервали, розмір шрифту 14, шрифт “Times New Roman”. Розмір поля: верхнє, нижнє та ліве –20 мм, праве – 10 мм.

Порядок розміщення структурних елементів роботи наступний: перша сторінка - Титульний аркуш (Додаток Б). Після титульного аркушу – План затверджений науковим керівником роботи (Додаток В), Зміст роботи (Додаток Г), в якому вказуються сторінки, Вступ, потім Основний текст (Розділ 1, Розділ 2,        Розділ 3, Висновки), Перелік літератури і Додатки.

 Структурні елементи курсової роботи: “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”,  “ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ” не нумерують, а їх найменування є заголовком структурного елементу.

Розділи та підрозділи мають мати заголовки. Заголовки структурних елементів та розділів необхідно розміщувати на середині рядка та друкувати прописними літерами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів необхідно починати з абзацу та друкувати звичайними літерами,  починаючи з прописної. Відстань між заголовками та наступним або попереднім текстом має бути не менше двох рядків. Не можна розміщувати заголовок в нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номеру підрозділу, розділених крапкою, наприклад 1.1, 1.2 і т.д.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому кутку сторінок, із збереженням наскрізної нумерації всього тексту. Титульний аркуш та зміст теж включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять. Нумерація починається із третьої сторінки на структурному елементі «Вступ».  

Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу та називаються «Рисунок», що разом з назвою ілюстрації розміщується під рисунком, наприклад, «Рисунок 3.2.  - …………».

Цифровий матеріал оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті і нумеруються вони аналогічно ілюстраціям. Слово «Таблиця» розміщують зліва над таблицею, після чого йде її назва (Таблиця 1.2 -………).

Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка, з полями зверху та знизу не менше одного рядка.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера, розділених крапкою. Номер проставляється в круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні на рядку. Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою, в тій самій послідовності, в якій  вони наведені в формулі. Перший рядок пояснень починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка.

Наприклад,   

                                                          ,                                      (2.3)

 

де,………………

 

Посилання у тексті на бібліографічні джерела слід подавати,              вказуючи порядковий номер за списком літерату­ри, взятий у квадратні дужки, наприклад [5].

В разі потреби посилаються на стандарти, технічні умови, інструкції та інші подібні документи, на доку­мент у цілому або на його розділи, вказуючи позначення і найменування документа, номера і назви розділу. По­силання на джерела документальної інформації дається не лише на порядковий номер, а й на конкретні сторін­ки, наприклад [16, с. 45—47]. Цього правила необхідно додержувати у всіх випадках запозичення чужого тексту, цифрових даних та ін., а та­кож у випадках використання цитат із творів інших авторів.

Бібліографічний опис літературних джерел, використаних у курсовій роботі – ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ, наводиться лише з включенням обов'яз­кових елементів у відповідності до стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Опис книжок має включати прізвище автора у називному відмінку, його ініціали, назву книги, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сто­рінок. Бажано користуватись бібліографічним посиланням, що наводяться в будь-якій книзі на першій або на останній сторінці видання після спеціального коду.

Приклад:

Салчук В. К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподар­ських підприємств: Підручник. — К.: Урожай. 1995. — 328 с.

Бібліографічний опис на статті, опубліковані у серіальних виданнях наводять у такому порядку: автор, заголовок, джерело публікації, рік видання (число і місяць для газет), номер, випуск, том (для журналів та видань, що продовжуються), сторінки, на яких надрукована стаття (крім газет обсягом шість і менше сторінок).

Приклад:

Мазур В. Пріоритети промислової політики // Урядовий кур’єр. — 1995. - 5 грудня.

Штрадт Б., Петрах О. Контролінг у реалізації інформаційної функції // Бухгалтерський облік і аудит. — 1995. — № 7. — С. 35— 39.

Додатки потрібно розміщувати у порядку появи посилань на них у тексті. Кожний додаток має починатися з нової сторінки. Додатки позначають посередині рядка прописними літерами (А,Б,В....). Далі симетрично тексту друкується заголовок Додатка. Коли літер алфавіту не вистачає для нумерації додатків (згідно з вимогами стандарту літери Є,З,І,Ї,Й,О,Ч не використовуються), пропонується використовувати загальноприйняту систему: за додатком Я слідують додатки АА,АБ,АВ і т.д. Додатки мають мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Якщо додаток являє собою документ, який має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документа даного виду, то перед його копією вкладають аркуш, на якому посередині друкують «ДОДАТОК....» та його найменування. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи, незважаючи на власну нумерацію сторінок документа.

Робота повинна бути підшита і мати жорстку обкладинку або розміщена в папку.

Після закінчення курсову роботу здають на кафедру, де вона підлягає рецензуванню. В рецензії на курсову роботу вказують її переваги і недоліки, виставляється попередня оцінка і даються рекомендації щодо її доопрацювання та представлення на захист.

Рецензія на курсову роботу направляється студенту. Якщо рецензія негативна, робота повертається на доробку. Усунувши вказані в рецензії недоліки, студент зобов’язаний знову подати роботу на кафедру, з попередньою рецензією. До захисту допускається тільки робота, яка повністю відповідає вимогам, що висувається до курсових робіт.

Захист курсових робіт проходить згідно з графіком на засіданні комісії, яка призначається завідуючим кафедрою.

Студенту надається 5-10 хв. часу, на протязі якого він повинен розкрити головну ідею і зміст роботи, а потім дати відповіді на запитання.

Після захисту виставляється остаточна оцінка з курсової роботи, з урахуванням якості її виконання, виступу і відповідей на запитання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

 

 1. Менеджмент як поєднання науки, практики і мистецтва управління.
 2. Організація як об'єкт  управління.
 3. Функції менеджменту, їх взаємозв’язок і роль в процесі управління.
 4. Підходи до організації процесу управління в умовах переходу до ринкової економіки.
 5. Еволюційний розвиток управління як наукової дисципліни.
 6. Менеджер - професійний управляючий.
 7. Вимоги до особистості сучасного менеджера.
 8. Основні положення школи руху за гуманні стосунки та школи поведінкових наук і їх використання в процесі управління організацією.
 9. Керівництво, влада і лідерство в професійній діяльності сучасного менеджера.
 10. Використання спадщини школи наукового управління в управлінні підприємствами на сучасному етапі розвитку України.
 11. Вклад науки менеджменту у вирішенні проблем управління продуктивності праці.
 12. Вплив класичної школи на процес управління сучасним підприємством.
 13. Вплив доіндустріальних концепцій на формування сучасних підходів управління підприємством.
 14. Становлення теорії індустріального менеджменту і її вклад в організацію сучасного управління.
 15. Формування ефективних інформаційних систем управління підприємством.
 16. Процес менеджменту і умови його ефективного формування.
 17. Менеджмент - як соціальне управління.
 18. Психологічні якості керівника та використання їх у процесі управління.
 19. Сучасні принципи менеджменту і їх роль в процесі управління.
 20. Функції планування в економічному механізмі менеджменту.
 21. Стратегічне планування як елемент стратегічного управління.
 22. Роль внутрішнього середовища в забезпеченні ефективного функціонування організації.
 23. Вплив зовнішнього середовища на процес функціонування організації.
 24. Організаційне проектування і його вплив на процес управління.
 25. Функція менеджменту - організація і особливості її реалізації в процесі управління підприємством.
 26. Основні принципи і особливості побудови організації в ринкових умовах.
 27. Організаційні структури управління підприємством в умовах ринку і оцінка їх ефективності.
 28. Формування ефективного процесу комунікації в організації.
 29. Невербальні комунікації в системі управління підприємством.
 30. Техніка ефективного ділового спілкування в діяльності менеджера.
 31. Технологія розробки і прийняття управлінських рішень.
 32. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання.
 33. Організація і управління реалізацією стратегічного плану.
 34. Цільовий підхід в управлінні.
 35. Контроль - процес забезпечення досягнення організацією встановлених цілей.
 36. Вплив стилю керівництва на ефективність діяльності підприємства.
 37. Влада і особистий вплив керівника в діяльності організації.
 38. Конфлікти в діяльності організації і шляхи їх подолання.
 39. Природа стресу і управління ним.
 40. Стратегічне управління як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства.
 41. Менеджмент і підприємницьке середовище.
 42. Формування ефективного стилю керівництва організацією.
 43. Основні елементи мотивації і формування ефективного мотиваційного процесу в організації.
 44. Інформаційне забезпечення процесу управління.
 45. Авторитет керівника і його вплив на ефективність діяльності підприємства.
 46. Соціально-економічні аспекти ефективності управління.
 47. Комунікативні бар’єри в діяльності організації і шляхи їх подолання.
 48. Управлінські рішення і оцінка їх ефективності.
 49. Формальна організаційна структура, процес її формування і складові елементи.
 50. Лідерство як соціально-психологічне явище і його вплив на ефективність управління колективом.
 51. Бар’єри в діловій комунікації і шляхи їх подолання.
 52. Неформальна структура в організації і її вплив на процес управління.
 53. Формування ефективного процесу управлінського контролю.
 54. Системний підхід в управлінні і його роль в підвищенні ефективності діяльності організації.
 55. Психологічні аспекти подолання конфліктних ситуацій.
 56. Теорії мотивації, їх еволюція  і  вплив на ефективність управління підприємством.
 57. Організаційно-психологічні аспекти контролю в процесі управління сучасною організацією.
 58. Досвід розвинених країн світу з питань мотивації праці і можливість їх використання на підприємствах України.
 59. Зміни і особливості управління ними в діяльності організації.
 60. Групова динаміка, формування груп і управління ними.
 61. Мотивація і компенсація діяльності людей і їх вплив на ефективність діяльності підприємства.
 62. Особливості організації процесу планування в іноземних фірмах і  можливість їх використання на підприємствах України.
 63. Організація процесу делегування повноважень і відповідальності в діяльності сучасної організації.
 64. Ефективність групової роботи і групових рішень.
 65. Методи менеджменту.
 66. Управлінські моделі та особливості їх застосування на практиці.
 67. Управління ефективністю підприємства.
 68. Інформаційне та документацій не забезпечення роботи менеджера.
 69. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах.
 70. Закономірності та принципи менеджменту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5КОМЕНТАР ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

 

Основні проблеми, які необхідно розглянути при виконанні курсових робіт з курсу «Менеджмент»

Тема 1. Менеджмент - як поєднання науки, практики і мистецтва управління. Сутність поняття «менеджменту», різні підходи до його визначення. Зміст менеджменту як науки, практики і мистецтва. Еволюційний розвиток науки управління. Практичне застосування наукових концепцій менеджменту. Складові елементі мистецтва менеджменту. Методологічні підходи до поєднання науки, практики і мистецтва менеджменту.

Тема 2. Організація як об'єкт управління. Поняття організації та її головні ознаки. Еволюція організацій та історичні особливості становлення. Концепція життєвого циклу організації. Загальна характеристика типів та видів організацій. Формальні та неформальні організації: особливості взаємодії. Первинні та вторинні організації: характеристика протилежностей. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Сучасні закони організації.

Тема 3. Функції менеджменту, і їх взаємозв’язок і роль в процесі управління. Поняття функцій менеджменту. Еволюція їх розвитку і сучасний стан. Процес менеджменту, типи і основні характеристики. Методи побудови процесу менеджменту і системна роль функцій управління. Практичне поєднання функцій менеджменту в процесі управління.

Тема 4. Підходи до організації процесу управління в умовах переходу до ринкової економіки. Класичні підходи до менеджменту їх використання в сучасних умовах господарювання. Сучасні підходи, їх характеристика, засновники, причини виникнення і можливість практичного використання. Світовий досвід і досвід України, взаємозв’язок з процесом управління.

Сутність організаційної культури, її складові елементи, і фактори, що впливають на її формування. Роль менеджера в процесі формування організаційної культури, характерні ознаки організаційних культур підприємств високо розвинутих країн світу і України. Управлінське спілкування як елемент організаційної культури і його вплив на ефективність управління.

Тема 5. Еволюційний розвиток управління як наукової дисципліни. Етапи розвитку науки управління, їх логічна послідовність і залежність від загального розвитку суспільства. Зміст основних підходів шкіл управління. Можливість їх практичного використання на сучасному етапі. Методологічні аспекти управління як наукової дисципліни.

Тема 6.  Менеджер - професійний управляючий. Професія - менеджер: історія виникнення і необхідність існування на сучасному етапі. Організація і зміст управлінської діяльності. Комплексний підхід до визначення основних знань і практичних навичок менеджера, їх застосування в процесі діяльності. Особливості управлінської діяльності менеджерів в різних країнах і на різних етапах розвитку ринкової економіки.

Тема 7. Вимоги до особистості сучасного менеджера. Особливості діяльності сучасного керівника і зміни в вимогах які до нього висуваються. Формування знань, здібностей, особистих цінностей сучасного керівника. Вміння якими повинен володіти сучасний менеджер. Соціально-психологічні риси ефективного керівника. Світовий досвід з питань формування особистості сучасного керівника, його вибору та розвитку.

Тема 8. Основні положення школи руху за гуманні стосунки та школи поведінкових наук і їх використання в процесі управління організацією. Засновники та період виникнення шкіл. Основні положення. Критика і можливість практичного застосування в процесі управління організацією. Світовий досвід використання досвіду цих шкіл.

 

Тема 9. Керівництво, влада і лідерство в професійній діяльності сучасного менеджера. Сутність поняття керівництво, влада і лідерство, їх прояв в професійній діяльності сучасного керівника. Особливості формування і дослідження. Їх вплив на створення ефективного процесу управління організацією. Світовий досвід формування ефективного процесу керівництва. Особливості прояву владних тенденцій і їх вплив на створення лідерського потенціалу сучасного керівника.

Тема 10. Використання спадщини школи наукового управління в управлінні підприємствами на сучасному етапі розвитку України.

Засновники школи, період її виникнення і основні напрямки розвитку. Здобутки школи. Критика. Підприємство як соціо-технічна система і можливість використання спадщини школи наукового управління на сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні. Світовий досвід з цих питань.

Тема 11. Вклад науки менеджменту у вирішення управління продуктивністю праці. Продуктивність праці і її взаємозв’язок з організацією процесу управління на підприємстві. Наукові підходи до визначення основних принципів продуктивності праці. Принципи Емерсона, їх зміст і можливість практичного застосування. Сучасні концепції підвищення продуктивності праці і управління нею. Світовий досвід і здобутки України.

Тема 12. Вплив класичної школи на процес управління сучасним підприємством. Засновники школи і причини виникнення. Основні положення і здобутки. Критика. Практичне значення і можливість використання в процесі управління підприємством. Психологічні аспекти.

Тема 13. Вплив доіндустріальних концепцій на формування сучасних підходів до управління підприємством. Засновники доіндустріальних концепцій, їх вчення і критичний аналіз. Вплив на формування сучасних підходів до управління підприємством. Сучасні підходи і їх практичне застосування. Світовий досвід і досвід України.

Тема 14. Становлення теорій індустріального менеджменту, їх вклад в організацію сучасного управління. Засновники теорії, їх вчення і критичний аналіз. Методологічні і методичні підходи до них, вклад теорії в організацію сучасного управління діяльністю підприємств. Світовий досвід  і досвід України.

Тема 15. Формування ефективних інформаційних систем управління підприємством. Інформаційні системи і їх вплив на процес управління. Види і типи інформаційних систем, принципи їх формування і функціонування. Місце менеджера в інформаційній системі. Складові елементи систем. Світовий досвід і досвід України. Можливість впроваджень в практичну діяльність підприємства.

Тема 16. Процес менеджменту і умови його ефективного формування. Процесний підхід до менеджменту, його сутність, і основні категорії. Типи процесів управління, їх характеристика і основні етапи. Структура процесу управління. Основні фактори, що впливають на ефективність процесу управління, вплив внутрішнього і зовнішнього середовища. Роль менеджера і його місце у формуванні ефективного процесу менеджменту. Методологічні аспекти.

Тема 17. Менеджмент - як соціальне управління. Сутність менеджменту. Його місце в загальній системі управління. Основні категорії менеджменту. Роль людського фактору в процесі управління. Вплив кваліфікаційної і професійної орієнтації менеджера на формування процесу менеджменту в організації. Національні особливості менеджменту. Світовий досвід і досвід України.

Тема 18. Психологічні якості керівника та використання їх у процесі управління. Сутність понять керівництво і лідерство, керівник і лідер, їх психологічні ознаки. Критерії оцінки ефективності керівництва з точки зору психології управління. Особистість керівника, основні характеристики. Вплив зовнішнього середовища на формування характеристик керівника. Методологічні і психологічні підходи до визначення характеристик керівника. Шляхи підвищення ефективності керівництва. Світовий досвід і досвід України.

Тема 19. Сучасні принципи менеджменту і їх роль в процесі управління. Сутність поняття принципів управління. Еволюція їх розвитку. Сучасні принципи менеджменту і їх зв’язок з практичною діяльністю підприємства. Взаємозв’язок основних принципів ринкової економіки і менеджменту. Менеджмент і бізнес, психологічні аспекти основних принципів.

Тема 20. Функція планування в економічному механізмі менеджменту. Сутність функції планування, її значення в процесі управління і взаємозв’язок з іншими функціями менеджменту. Роль функції планування в діяльності підприємства. Основні сфери діяльності підприємства в яких застосовується функція планування. Практичне використання функції планування в економічному механізмі менеджменту. Світовий досвід і досвід підприємств України.

Тема 21. Стратегічне планування як елемент стратегічного управління. Сутність стратегічного планування, еволюція розвитку в процесі менеджменту. Характерні ознаки. Основні етапи планування. Типи стратегії. Практичне використання стратегічного планування в діяльності підприємств на сучасному етапі.

Тема 22. Роль внутрішнього середовища в забезпеченні ефективного функціонування організації.

Основні елементи внутрішнього середовища організації, їх зміст і взаємозв’язок. Основи їх взаємодії з організацією і роль в забезпеченні ефективного функціонування організації. Методичні аспекти в застосуванні основних елементів внутрішнього середовища організації.

Тема 23. Вплив зовнішнього середовища на процес функціонування організації. Основні елементи зовнішнього середовища організації і їх вплив на ефективність її діяльності. Характеристика зовнішнього середовища, їх взаємозв’язок. Соціальна відповідальність і етика організації. Методичні аспекти вивчення і застосування факторів зовнішнього середовища. Світовий досвід і досвід України з цих питань.

Тема 24. Організаційне проектування і його вплив на процес управління. Сутність організаційного проектування. Методи і форми. Вплив організаційного проектування на вибір структур і взаємозв’язок з стратегією. Особливості проектування матричних систем і перспективи їх застосування. Майбутні можливості використання традиційних організацій до індивідуалістських. Світовий досвід і досвід України.

Тема 25. Функція менеджменту - організація і особливості її реалізації в процесі управління підприємством.

Сутність функції менеджменту – «організація» її основні принципи і значення в організації процесу менеджменту. Типи організацій, їх внутрішнє середовище і взаємозв’язок з зовнішнім середовищем. Функція організації в управлінській діяльності менеджера. Її системна роль і взаємозв’язок з іншими функціями менеджменту, вплив на ефективність діяльності підприємства.

Тема 26. Основні причини і особливості організації в ринкових умовах. Основні принципи і етапи побудови організації, їх сутність і взаємозв’язок. Формальна і неформальна організаційна структури. Методичні аспекти побудови організації. Роль менеджера в процесі побудови організації. Світовий досвід і досвід України.

Тема 27. Організаційні структури управління підприємством в умовах ринку і оцінка їх ефективності. Типи організаційних структур, переваги і недоліки, умови їх застосування. Методи проектування  організації і шляхи удосконалення організаційного проектування. Оцінка ефективності організаційних структур. Вплив ринкових умов господарювання на вибір організаційної структури. Світовий досвід і досвід підприємств України.

Тема 28. Формування ефективного процесу комунікації в організації. Сутність і значення комунікації в процесі управління підприємством. Типи комунікації і управління підприємством. Типи комунікації і основні принципи її функціонування. Роль менеджера в забезпеченні ефективного процесу комунікацій. Комунікаційні бар’єри і шляхи їх подолання. Сучасні методи і форми комунікацій.

Тема 29. Невербальні комунікації в системі управління підприємством. Сутність невербальних комунікацій, їх роль і особливості використання в процесі управління підприємством. Значення невербальних комунікацій в практичній діяльності менеджера. Психологічні і етичні аспекти застосування невербальних комунікацій.

Тема 30. Техніка ефективного ділового спілкування в діяльності менеджера. Ділове спілкування як елементи комунікаційних зв’язків. Сфери і особливості застосування ділового спілкування. Психологія і етика ділових комунікацій. Методичні аспекти підвищення ефективності ділового спілкування в діяльності менеджера. Методи визначення і оцінки.

Тема 31. Технологія розробки і прийняття управлінських рішень. Сутність і роль управлінських рішень в процесі управління підприємством. Основні принципи і етапи розробки і прийняття управлінських рішень. Методичні і психологічні аспекти. Зв’язуюча роль управлінських рішень в процесі діяльності організації..

Тема 32. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання. Сутність стратегії, її роль в процесі діяльності підприємства. Вибір типу стратегії діяльності підприємства, вплив на цей процес основних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Методичні аспекти вибору стратегії.

Тема 33. Організація і управління реалізацією стратегічного плану. Основні етапи і принципи реалізації стратегічного плану. Методичні і психологічні аспекти управління процесом реалізації стратегічного плану. Інформаційне і документальне оформлення. Роль менеджера в процесі реалізації стратегічного плану.

Тема 34. Цільовий підхід  в управлінні. Поняття і роль в процесі управління. Типи і види цілей. Підходи до кількісного і якісного формулювання цілей. Співвідношення місії і цілей в організаціях різних форм власності. Цілі як мотивуюча сила, ієрархія цілей і вплив зовнішнього середовища на динаміку цілей. Управління по цілям. Оцінка ефективності.

Тема 35. Контроль - процес забезпечення досягнення організацією встановлених цілей. Сутність контролю, основні принципи, види, типи і форми. Їх характеристика. Процес контролю. Психологічні аспекти в здійсненні функції контролю, роль менеджера.

Тема 36. Вплив стилю керівництва на ефективність діяльності підприємства. Сутність стилю керівництва, основні види і їх характеристика. Методичні аспекти визначення і оцінки стилю керівництва. Вплив стилю керівництва на ефективність діяльності підприємства. Психологічні аспекти вибору і використання стилю керівництва.

Тема 37. Влада і особистий вплив керівництва в діяльності організації. Сутність поняття влади і впливу типи і їх характеристика, основи формування і функціонування. Психологічні і методичні аспекти застосування влади і впливу.  Залежність ефективного управління підприємством від типу влади і впливу керівництва.

Тема 38. Конфлікти в діяльності організації і шляхи їх подолання. Природа конфлікту, причини виникнення і вплив на ефективність діяльності підприємства. Методи управління конфліктами. Роль менеджера в процесі управління конфліктами.

Тема 39. Природа стресу і управління ним. Сутність стресу і його вплив на діяльність менеджера і в цілому на діяльність підприємства. Причини виникнення, види і форми прояву. Методологічні і психологічні аспекти управління стресами. Стресовий і не стресовий стиль керівництва.

Тема 40. Стратегічне управління як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства. Фактори, що сприяли переходу до стратегічного управління порівняльним аналізом стратегічного і традиційного управління. Структура і логіка, складності і обмеженості використання стратегічного управління. Стратегії розвитку фірм. Світовий досвід і досвід України. Організаційні аспекти в діяльності менеджера.

Тема 41. Менеджмент і підприємницьке середовище. Сутність підприємства і підприємницького середовища. Взаємозв’язок підприємства і менеджменту. Підприємницькі аспекти в діяльності менеджера. Менеджер і підприємець, спільне і відмінне в їхній діяльності. Роль підприємницьких якостей менеджерів в підвищенні ефективності діяльності підприємства і процесу управління. Методичні аспекти.

Тема 42. Формування ефективного стилю керівництва організацією. Типи стилів керівництва і їх вплив на ефективність діяльності організації. Оцінка ефективності стилю керівництва. Методи і принципи оцінки. Методичні і психологічні аспекти  вибору ефективного стилю керівництва організацією.

Тема 43. Основні елементи мотивації і формування ефективного мотиваційного процесу в організації. Основні елементи мотивації - їх сутність і взаємозв’язок. Роль в процесі формування ефективної мотивації. Мотивація і компенсація. Світовий досвід і досвід України. Психологічні аспекти.

Тема 44. Інформаційне забезпечення процесу управління. Сутність інформації, її роль і значення в процесі управління. Види інформації і вимоги до неї. Процес інформаційного забезпечення управління. Сучасні інформаційні технології. Світовий досвід і досвід України. Роль інформації в діяльності менеджера, її взаємозв’язки з основними функціями менеджменту.

Тема 45. Авторитет керівника і його вплив на ефективність діяльності  підприємства. Сутність поняття авторитету, його види і способи завоювання. Психологічні аспекти і методика визначення. Вплив авторитету на формування стилю керівництва і стилю управління підприємством. Шляхи підвищення авторитету керівництва, шляхи підвищення авторитету керівництва.

Тема 46. Соціально-економічні аспекти ефективності управління. Сутність ефективності управління. Методи її визначення, основні показники. Методичні аспекти. Основні фактори, що впливають на визначення ефективності управління. Взаємозв’язок ефективності управління з ефективністю діяльності підприємства.

Тема 47. Комунікативні бар'єри в діяльності організації і шляхи їх подолання. Причини утворення комунікативних бар’єрів в діяльності підприємства і діловій діяльності керівника. Форми і види. Психологічні аспекти комунікативних  бар’єрів. Методичні рекомендації, щодо їх подолання. Світовий досвід і можливість його використання в процесі управління підприємствами України.

Тема 48. Управлінські рішення і оцінка їх ефективності. Поняття управлінських рішень, види і моделі організаційно-психологічні аспекти їх виконання. Роль рішень в управлінській діяльності менеджера. Оцінка їх ефективності і вплив на ефективність діяльності підприємства..

Тема 49. Формальна організаційна структура, процес її формування і складові елементи. Сутність поняття формальна організаційна структура, її основні ознаки і характеристики. Етапи формування і вплив на різні аспекти діяльності підприємства. Види структур управління. Методологічні аспекти формування і визначення структури управління організації. Роль менеджера в цьому процесі.

Тема 50. Лідерство як соціально-психологічне явище і його вплив на ефективність управління колективом. Сутність лідерства, еволюція розвитку теорії лідерства. Критика теорії. Сучасні підходи до лідерства. Основні ознаки лідера і його вплив ефективність діяльності підприємства. Лідери і аутсайдери. Економічні і психологічні аспекти лідерства. Методика визначення лідерських властивостей менеджера.

Тема 51. Бар’єри в діловій комунікації і шляхи їх подолання. Сутність і роль ділової комунікації. Управлінське спілкування на підприємстві. Бар’єри в діловій комунікації, їх характеристика і шляхи подолання. Методичні аспекти.

Тема 52. Неформальна структура організації і її вплив на процес управління підприємством. Сутність неформальної структури, їх місце і роль в діяльності організації. Причини виникнення. Взаємозв’язок і вплив на формальну структуру. Неформальні лідери. Методичні аспекти визначення неформальної структури, неформального лідера.

Тема 53. Формування ефективного процесу управлінського контролю. Сутність управлінського контролю. Форми і методи. Процес управлінського контролю. Економічні і психологічні аспекти управлінського контролю. Роль менеджера в процесі здійснення управлінського контролю. Методичні аспекти. Вплив управлінського контролю на ефективність діяльності підприємства.

Тема 54. Системний підхід в управлінні і його роль в підвищенні ефективності діяльності підприємства. Сутність системного підходу. Підприємство як система, характерні ознаки і елементи. Вплив системного підходу на процес управління і ефективність діяльності підприємства. Зв’язок системного підходу з іншими підходами до процесу управління. Місце і роль управлінської діяльності менеджера в системному підході до управління діяльності підприємства.

Тема 55. Психологія виникнення конфліктних ситуацій. Індивідуальні особливості людей, що призводять до виникнення конфліктних ситуацій. Управління конфліктами за допомогою між особистих методів. “Важкі люди” в конфлікті. Методичні аспекти управління конфліктами.

Тема 56. Теорії мотивації і їх вплив на ефективність управління підприємством. Сутність мотивації і еволюція теорії мотивації. Можливість їх практичного застосування в процесі управління підприємством. Економічні і психологічні аспекти теорії мотивації. Порівняльний аналіз теорії мотивації. Місце і роль мотивації в управлінській діяльності менеджера. Формування комплексного підходу до мотивації праці.

Тема 57. Організаційно-психологічні аспекти контролю в процесі управління сучасною організацією. Роль функції менеджменту контроль в процесі управління. Сутність організаційно-психологічних аспектів контролю, їх формування і плив на процес управління людьми та організацією в цілому. Місце і роль менеджера. Світовий досвід і можливість його використання в процесі управління вітчизняними організаціями.

Тема 58. Досвід розвинутих країн світу з питань мотивації праці і можливість їх використання на підприємствах України. Досвід мотивації праці на підприємствах розвинутих країн світу. Особливості психологічних країн світу. Особливості психологічних і методичних підходів. Економічні аспекти. Роль менеджера в процесі мотивації. Можливість використання досвіду в практичній діяльності підприємств України.

Тема 59. Зміни і особливості управління ними в діяльності організації. Сутність поняття змін. Їх види, типи і сфери існування. Причини виникнення. Економічні і психологічні аспекти управління змінами. Методичні проблеми управління змінами. Роль менеджера в процесі управління змінами. Світовий досвід і досвід України.

Тема 60. Групова динаміка, формування груп і управління ними. Сутність поняття група, колектив, його складові елементи і характерні ознаки. Види груп і колективів. Керівник і його роль в процесі управління групами. Методичні аспекти формування груп та процесу управління ними. Світовий досвід і досвід України.

Тема 61. Мотивація і компенсація діяльності і їх вплив на ефективність діяльності підприємства. Сутність компенсації і її роль в процесі мотивації діяльності людей. Світовий досвід і досвід України з питань компенсації. Види і форми, сучасні методи компенсації. Можливість використання світового досвіду на підприємствах України. Функція менеджера, пов’язані з визначенням компенсації по результатам діяльності підприємства і окремих працівників. Методичні і психологічні аспекти.

Тема 62. Особливості організації процесу планування в іноземних фірмах і можливості їх використання на підприємствах України. Сутність процесу планування і роль функції планування в процесі менеджменту. Особливості організації процесу планування в іноземних фірмах і можливості їх використання на підприємствах України. Роль і функції менеджера в процесі планування.

Тема 63. Організація процесу делегування повноважень і відповідальності в діяльності сучасної організації. Сутність спеціалізації і розподілу праці, їх вплив на продуктивність праці. Місце і роль в процесі управління. Делегування повноважень, принципи і методи. Сутність і вплив на ефективність діяльності підприємства. Методичні і психологічні аспекти делегування. Повноваження і відповідальність.

Тема 64. Ефективність групової роботи і групових рішень. Організаційні, економічні і психологічні аспекти формування груп. Групова динаміка стадії становлення команди. Команди вищого керівництва. Основні функції. Керівництво групою, стадії прийняття рішень і оцінка їх ефективності, вплив на ефективність діяльності підприємства. Роль керівника.

Тема 65. Методи менеджменту. Сутність та зміст методів управління. Роль та значення економічних методів управління, Організаційно-розпорядчі методи менеджменту.  Види розпорядчих дій менеджера в процесі управління. Методи оформлення розпорядчих дій менеджера. Роль та значення соціально-психологічних методів менеджменту. Особливості застосування соціально-психологічних методів менеджменту. Планування як головний важіль економічних методів управління і найважливіша його функція. Особливості застосування методів менеджменту в сучасних умовах в Україні та в розвинутих країна світу: порівняльна характеристика, переваги та недоліки.

Тема 66. Управлінські моделі та особливості їх застосування на практиці. Економічні та економетричні моделі: сутність та зміст. Економетричний підхід до аналізу і програмування економічних процесів. Особливості побудови економетричних моделей. Прогнозуючи концепції на основі концепції «дерева цілей». Сучасні системи моделювання. Цільові управлінські моделі. Моделі організацій як об'єктів управління. Поведінкові та адміністративні моделі організації. Особливості застосування процесу управлінського моделювання в сучасних умовах. Світовий досвід та досвід вітчизняних підприємств та організацій.

Тема 67. Управління ефективністю підприємства. Теоретичні основи ефективності розвитку підприємств в ринкових умовах. Сутність поняття ефективність управління в діяльності організації і методологічні підходи щодо її визначення. Основні критерії, показники й методологія оцінки ефективності управління. Ресурсно-потенційний підхд  до оцінки ефективності системи менеджменту. Соціальна  та економічна ефективність управління.

Тема 68. Інформаційне та документаційне забезпечення роботи менеджера. Роль інформації в роботі менеджера. Організація інформаційного забезпечення та обслуговування менеджера. Документація управлінської діяльності. Порядок складання та оформлення службових документів. Організація роботи з документами. Організація контролю за виконанням документів. Особливості організація документообігу в провідних країнах світу та на вітчизняних підприємствах.

Тема 69. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах. Північноамериканська модель менеджменту. Західноєвропейська модель менеджменту. Японська модель менеджменту. Концептуальні моделі сучасного менеджменту. Переваги та недоліки тих чи інших моделей і аналіз можливостей їх застосування в практиці вітчизняних підприємств.

Тема 70. Закономірності та принципи менеджменту. Вплив об’єктивних економічних законів, законів соціології, психології, кібернетики та інших наук на менеджмент. Система закономірностей менеджменту. Сутність та зміст принципів менеджменту. Діалектика взаємозв'язку між закономірностями і принципами менеджменту. Роль принципів менеджменту в сучасних умовах господарювання. Світовий досвід формування та реалізації принципів менеджменту на сучасних підприємствах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  ЗРАЗКОВА ФОРМА ПЛАНУ КУРСОВОЇ  РОБОТИ

 

 

          «Затверджую»

 

                    Науковий керівник

___________________

                                                  (підпис)

___________________

(науковий ступінь, вчене звання)

 

«___»_________ 20__р.

 

План

курсової роботи  з дисципліни «Менеджмент»

на тему: «Конфлікти в організації і шляхи їх подолання»

студента(ки) групи_________________________________________

                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Вступ.

Розділ 1. Природа конфліктів в організації

     1.1 Причини виникнення конфліктних ситуацій

     1.2 Типи і рівні конфліктів в організації

1.3 Сучасні моделі розв’язання конфліктів та їх загальна характеристика

Розділ 2. Управління конфліктною ситуацією в організації і шляхи його удосконалення

2.1 Структурні методи управління конфліктом і  міжособистісні стилі вирішення конфліктів

     2.2 Визначення «конфліктності» особистості і вибір стилю поведінки, що відповідає конфліктній ситуації

Розділ 3. Практичне використання методів і стилів управління конфліктами в процесі функціонування сучасної організації

     3.1 Оцінка застосування практичних методів подолання конфліктних ситуацій в сучасних організаціях

     3.2 Розв’язання, управління та попередження конфліктів  на прикладі сучасних підприємств 

Висновки

Перелік літератури

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ»  ДЛЯ СТУДЕНТІВ  НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ  «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Виконуючи курсову роботу з дисципліни «Менеджмент», студент повинен чітко усвідомити критерії та оцінки. На кафедрі менеджменту і логістики, розроблена і використовується уніфікована форма, яка наведена нижче:

Уніфікована форма оцінювання курсової роботи з дисципліни                    «Менеджмент» (до 100 балів):

1. Вступ (5 балів);

2. Розділ 1 (10 балів);

3.Розділ 2 (10 балів);

4. Розділ 3 (15 балів);

5. Висновки (10 балів);

6.Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 20 балів);

7.Захист курсової роботи (повнота викладення матеріалу) (до 30 балів).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ШКАЛА НАРАХУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ  РОБОТИ  З ДИСЦИПЛІНИ  «МЕНЕДЖМЕНТ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ  НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ  «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

Якісні критерії оцінки знань

A

86-100

5

(відмінно)

Актуальний, якісно викладений матеріал, чітка відповідність вимогам щодо оформлення курсової роботи, повнота та лаконічність висвітлення основних завдань курсової роботи при захисті

BC

71-85

4

(добре)

Якісно викладений матеріал, з можливими кількома помилками,  дотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, демонстрація достатнього  рівня  знань при захисті

DE

60-70

3

(задовільно)

Викладений матеріал відповідає темі курсової роботи, але є значна кількість недоліків, недотримання вимог щодо оформлення  курсової роботи, демонстрація  необхідного рівня  знань при захисті

FX

35-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Викладений матеріал частково   відповідає  темі курсової, недотримання вимог щодо оформлення  курсової роботи, демонстрація   низького рівня  знань при захисті

F

0-34

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладений матеріальне   відповідає  темі курсової, недотримання вимог щодо оформлення  курсової роботи, демонстрація   низького рівня  знань при захисті

 

 

 

Лист оцінювання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент»

 виконаної студентом(кою) групи ____________

_______________________________________________________

(П.І.П. студента)

 

 

п/п

Критерії оцінювання

Бали

керівник

комісія

 

Зміст (до 50 балів)

 

 

 1.  

Обґрунтування актуальності теми (до 3 балів)

 

 

 1.  

Повнота розкриття теми (до 10 балів)

 

 

 1.  

Використання достовірних (віртуальних) статистичних і фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в динаміці (до 5 балів)

 

 

 1.  

Використання математичних та статистичних методів, методів моделювання, комп’ютерних технологій (до 5 балів)

 

 

 1.  

Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів (до 2 балів)

 

 

 1.  

Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження (до 10 балів)

 

 

 1.  

Наявність в курсовій роботі (проекті) наглядних матеріалів (таблиць, графіків, схем), та їх аналіз (до 5 балів)

 

 

 1.  

Обґрунтованість висновків  (до 10 балів)

 

 

 

Оформлення та організація  виконання (до 20 балів)

 

 

 1.  

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 5 балів)

 

 

 1.  

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул, та графічних ілюстрацій (до 5 балів)

 

 

 1.  

Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел (до 5 балів)

 

 

 1.  

Дотримання  графіка виконання курсової роботи (проекту) (до 5 балів)

 

 

 

Захист (до 30 балів)

 

 

 1.  

Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів)

Х

 

 1.  

Презентація курсової роботи (проекту) (до 10 балів)

Х

 

 1.  

Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів)

Х

 

 

Всього балів

 

 

 

Підсумкова оцінка за національною шкалою

 

 

 

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

 

 

 

Підпис членів комісії                                          

                                                                                

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна

 

 1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація труда менеджера. Навчальний посібник. Київ: Вид-во ”Професіонал”, 2004. – 304 с.
 2. Бесєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оціночно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник. - К.:  Центр навчальної літератури, 2005. - 496с.
 3. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навч.посiбник. / М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова. - К.: Кондор, 2002. – 654с.
 4. Герчикова І.Н. Менеджмент: Підручник /І.Н.Герчикова. -        4-е вид., перероб. та доп.  - М.: ЮНІТІ-ДАНА , 2005. - 511с.
 5. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнiшньоекономiчної діяльності підприємства: Навч.посiбник. /Г.М.Дроздова. - Вид.2-ге, перероб. та доп. - К.: Центр наукової літератури, 2004. - 247с.
 6. Жигалов В.Т. Основи менеджменту  управлінської діяльності. Навч.посібник для кооперативних навчальних закладів. Ч.1. - М.: ЦУМК Центросоюз, 1992. - 139с.
 7. Колпаков В.М. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник. - К.: МАУР, 2000. - 326с.
 8. Менеджмент організацій: Навчальний посібник/ Л.А.Кіржнер, Л.П.Кіенко, Т.І.Лепейко, А.М.Тімонін. - К.: КНТ, 2006. - 688с.
 9. Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту.. Практикум: навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 581с.
 10. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. /Г.В.Осовська; О.А.Осовський. - К.: Кондор, 2005. - 860с.
 11. Скрипко Т.О. Менеджмент: Навчальний посібник./ Т.О.Скрипко, О.О.Ланда. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 176с.
 12. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 416 с.
 13. Соболь С.М. Менеджмент: Навч.-метод. посібник / С.М.Соболь, В.В.Багацький. - К.: КНЕУ, 2005. - 225с.
 14. Сорокіна М.В. Менеджмент в торгівлі: Навч.посібник. / М.В.Сорокіна. - Спб: Вид.дім "Бізнес-преса", 2004. - 480с.
 15. Стаднік В.В. Менеджмент: Навч.посiбник. / В.В.Стаднік, М.А.Йохна. - К.: Академвидав, 2003. - 464с.
 16. Сухарський В.В. Менеджмент: Навч. посiбник. / В.В.Сухарський. - Тернопіль: Астон, 2004. - 352с.
 17. Хмiль Ф.I. Основи менеджменту: Підручник. /Ф.I.Хмiль. - К.:Академвидав, 2005. - 608с.
 18. Хомяков В.I. Менеджмент підприємства: Навч.посiбник. / В.I.Хомяков. - 2-е вид., перероб. та  доп. - К.: Кондор, 2005. - 434с.
 19. Шегда А.В. Менеджмент: Навч.посiбник. /А.В.Шегда. - К.: Знання, 2002. - 583с.
 20. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. /А.В.Шегда. - 3-е вид, перероб. та доп. - К.: Знання, 2006.  645с.
 21. Шимановська-Діаніч Л.М. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050206 «Менеджмент зовінішньоекономічної діяльності». ПУЕТ, 2000. – 359 с.
 22. Маркіна, І.А. Менеджмент організацій: навч.-метод. посібник /І.А.Маркіна, Р.I.Біловол, В.А.Власенко. - Полтава  РВВ ПУЕТ, 2011. - 283с.
 23. Менеджмент: навч. посібник. /Г.Є.Мошек, Ю.В.Поканєвич, А.С.Соломко, А.В.Семенчук. - К.: Кондор, 2009. – 392с.
 24. Осовська Г.В.  Основи менеджменту. Практикум: навч. посібник /Г.В. Осовська, І.В. Копитова. -К.: Кондор, 2009. - 581с.

 

Додаткова

 

 1. Андрєєва Т.Є. Менеджмент: Переддипломна практика і дипломне проектування: Навч.посібник/Т.Є.Андрєєва, О.П.Бутенко. - Х.: Бурун Книга, 2004. - 128 с. 
 2. Борисова Т.Д. Кооперативний менеджмент: Стан і напрямки удосконалення. /Т.Д.Борисова. - Новосібірск: Сіб.ун-т спожив. кооперації, 2005.  -  365 с.
 3. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. /В.О.Василенко, Т.І.Ткаченко. - 2-е вид. , перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 532с.
 4. Велесько Є.І. Стратегічний менеджмент. Ділова гра «Дельта»: Навч.посібник. /Є.І.Велесько, А.А.Биков, А.А.Неправський. - М: БГЕУ, 2001. - 268 с.
 5. Віханський О.А. Менеджмент: Підручник (серія Sholae). –     М.: Гардарікі, 2002. – 296с.
 6. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень. /Пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2001.
 7. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, орієнтований на ринок. Стратегічний і операційний маркетинг. /Жан-Жак Ламбен. – Спб.: Пітер, 2004. – 800с.
 8. Мазур І.І. Ефективний менеджмент: Навч.посібник. / І.І.Мазур, В.Д.Шапіро, Н.Г.Ольдерогге . – М.: Вища школа, 2003. – 555с.
 9. Немцов В.Д., Довгань Л.Е., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч.посібник. – К: ТОВ “УВПК “Эксоб”, 2001.– 392с. Http://www.center.uct.ua/distants/courses/pu02/m3/Manag3.doc.
 10. Сучасний менеджмент – основа стійкого розвитку економіки України. Бібліограф. вказівник літератури. /Уклад. Л.В.Лисенко, ПУЕТ,  бібліотека. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2006. – 15с.
 11. Фатхутдінов Р.А. Управлінські рішення: Навч.посібник. – М.: Інфра-М, 2001.
 12. Лідерство і менеджмент. //Мистецтво управління. – 7/2004. – №7. С.14-18.
 13. Некрасова М. Менеджмент абсурду + [Електрон. ресурс]: Японський менеджмент. //БОСС. Бізнес: організація, стратегія, системи. – 1/2004. - №1. – С.78-80. – Засіб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ.
 14. Петрова Г.В. Організаційна культура і менеджмент: концепція і зміст. //Вісник Донецького держ. університет економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки».– 12/2001. – №4. – С.128-133.
 15. Цигилик І.І. Менеджмент і функції управління + [Електрон. ресурс]. //Економіка. Фінанси. Право. – 5/2004. – №5. – С.22-24. Засіб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ.
 16. Федяй Т. Менеджмент XXI століття: на базі ПУЕТ відбулась міжнародна науково-практична конференція на тему "Методологія і практика менеджменту початку XXI століття: загальнодержавні, галузеві і регіональні аспекти". //ВІСТІ. Діловий випуск. – 21/5/2004. – №21. – С.1.
 17. Класифікатор видів економічної діяльності. //Наказ Держстандарту України від 22 жовтня 1994р., №288.
 18. Альфред Слоун – видатний менеджер ХХ століття. http://e-news.com.ua/print/34442.html.
 19. Генрі Форд: геніальний дослідник й промисловець або диктатор? Http://www.lady.if.ua/index.php?Newsid=868.
 20. Джон О'Шонессі. Принципи організації управління фірмою. Класичний підхід. http://www.management.com.ua/bp/bp023-2.html.
 21. Формування школи «наукового менеджменту» http://economika.kiev.ua/index.phpNewsid=30.
 22. Мартиненко Н.М. Основи менеджменту: підручник. Н.М.Мартиненко. – К.: Каравела, 2008. – 496с.
 23. Єрмаков Е.П. Менеджмент: посібник. /Є.П.Єрмаков. – 4-е вид. перероб. та  гоп. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008. – 184с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

Додаток А

 

ВАРІАНТИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Остання цифра номера особової справи /шифра/

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

31

61

2

41

62

3

51

63

4

61

64

5

1

65

6

11

66

7

21

67

8

31

68

9

41

69

10

51

70

1

11

32

10

12

42

9

13

52

8

14

62

7

15

2

6

16

12

5

17

22

4

18

32

3

19

42

2

20

52

1

2

21

33

42

22

43

19

23

53

18

24

63

17

25

3

16

26

13

15

27

23

14

28

33

13

29

43

12

30

53

11

3

31

34

32

44

62

33

54

47

34

64

46

35

4

61

36

14

45

37

24

43

38

34

44

39

44

40

54

20

4

41

35

57

42

45

56

43

55

60

44

65

51

45

5

27

46

15

58

47

25

52

48

35

49

45

50

55

21

5

51

36

49

52

46

50

53

56

26

54

66

2

55

6

25

56

16

63

57

26

6

 

58

36

65

59

46

64

60

56

22

6

61

37

48

62

47

55

63

57

32

64

67

31

65

7

59

66

17

30

67

27

53

68

37

54

69

47

24

70

57

23

 

7

1

38

28

2

48

34

3

58

35

4

68

37

5

8

33

6

18

36

7

28

38

8

38

9

9

48

29

10

58

39

8

11

39

1

12

49

2

13

59

3

14

69

4

15

9

5

16

19

6

17

29

7

18

39

8

19

49

70

20

59

40

 

9

21

40

10

22

50

11

23

60

12

24

70

13

25

10

14

26

20

15

27

30

16

28

40

17

29

50

18

30

60

41

 

 

 

 

 

Додаток Б

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
Кафедра менеджменту і логістики

 

                                                                 

 

 

курсова  РОБОТА

з дисципліни «Менеджмент»

на тему:

«______________________________________»

Виконав(ла):

_______________________

    (група)

_______________________

              (П.І.П. студента)

«___»____________ 20__р.                      

      Науковий керівник:

_____________________

                                                                  (посада, вчене звання)

                                                                                             

 _______________________________

             (П.І.П. наукового керівника)

     «___»__________ 20__р.          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава -  2017

 

Додаток В

 

 

          «Затверджую»

 

                    Науковий керівник

___________________

                                                  (підпис)

___________________

(науковий ступінь, вчене звання)

 

«___»_________ 20__р.

План

курсової роботи  з дисципліни «Менеджмент»

на тему «______________________________________»

студента(ки) групи_________________________________________

                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Вступ

 

Розділ 1.

 

1.1

 

1.2

 

1.3

 

Розділ 2.

 

2.1

 

2.2

 

Розділ 3.

 

3.1

 

3.2

 

Висновки

 

Перелік літератури

 

 

 

 

 

Студент ____________

 

             _____________

 

                           дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г

 

Зміст

 

 

стор.

Вступ

3

Розділ 1. Природа конфліктів в організації

6

1.1 Причини виникнення конфліктних ситуацій

6

1.2 Типи і рівні конфліктів в організації

10

1.3 Сучасні моделі розв’язання конфліктів та їх загальна характеристика

14

Розділ 2. Управління конфліктною ситуацією в організації і шляхи його удосконалення

20

2.1 Структурні методи управління конфліктом і  міжособистісні стилі вирішення конфліктів

24

2.2 Визначення «конфліктності» особистості і вибір стилю поведінки, що відповідає конфліктній ситуації

29

Розділ 3. Практичне використання методів і стилів управління конфліктами в процесі функціонування сучасної організації

33

3.1 Оцінка застосування практичних методів подолання конфліктних ситуацій в сучасних організаціях

38

3.2 Розв’язання, управління та попередження конфліктів  на прикладі сучасних підприємств 

43

Висновки

48

Перелік літератури

52

Додатки

55