Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент

 

Варіанти завдань контрольної роботи (по списку)

 

 

Варіант 1

 

І. Теоретичні питання.

1. Діагностика конфлікту і корегування поведінки його учасників.

2. Критерії оцінювання організаційної структури управління підприємства.

3. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності.

 

ІІ. Практичне питання.

Побудуйте організаційну структуру управління великою корпорацією, яка передбачає створення: штаб-квартири (рада директорів, президент, віце-президенти з виробництва, фінансів, маркетингу, персоналу, наукових досліджень).

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Стиль управління це:

 1. звичайна манера поведінки керівника по відношенню до підлеглих, щоб плинути на них і спонукати до досягнення цілей організації;
 2. стала сукупність особистих та індивідуально-психологічних характеристик керівника за допомогою яких реалізується той чи інший метод управління;
 3. певний процес використання влади задля досягнення впливу на людей;
 4. процес планування, організації діяльності, мотивації і контролю необхідний для того щоб сформулювати і досягти цілей організації.

2. Згідно з теорією Д.Мак-Клелланда поведінка людини в організації спрямовується:

 1. потребами у владі, успіху, належності;
 1. найбільш сильною потребою;
 2. впливом зовнішнього середовища, характером і сутністю роботи;
 3. розміром винагороди.

3. Яку категорію ілюструють приклади: постачальники, споживачі, профспілки, конкуренти?

 1. зовнішнє середовище, фактори прямого впливу;
 2. зовнішнє середовище, фактори непрямого впливу;
 3. ділові партнери;
 4. внутрішнє середовище, фактори прямого впливу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

І. Теоретичні питання.

1. Наукові підходи до менеджменту підприємства в сучасних умовах розвитку національної економіки.

2. Моделі комунікаційного процесу в організаціях.

3. Місце бізнес-планування у менеджменті підприємства.

 

ІІ. Практичне питання.

Основні ресурси організації, необхідні для досягнення її цілей. Відповідь запишіть у таблиці.

Організація

Матеріали

Технологія

Інформація

Люди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Загальне поняття, що поширюється на велике коло різноманітних об'єктів, явищ, процесів тощо:

 1. управління;
 2. менеджмент;
 3. адміністрування;
 4. керівництво.

 

2. Визначте характерні ознаки неформальної організації:

 1. соціальне утворення, яке виконує певні завдання;
 2. виникає спонтанно, її члени вступають у стосунки один з одним досить регулярно, не завжди має визначену мету;
 3. об'єднання людей, наявність мети, спонтанне виникнення;
 4. соціальне утворення, що виникає спонтанно, визнане державою.

 

3. Мета, що характеризує причину Існування організації з точки зору суспільства, — це:

 1. місія організації;
 2. задачі організації;
 3. глобальна мета;
 4. така мета не встановлюється.

4. Підкреслення відсутності універсального методу впливу на підлеглих та концентрація уваги на процесі прийняття рішень характерне для:

 1. моделі Херсі та Бланшара;
 2. моделі Фідлера;
 3. моделі ухвалення рішень Врума-Йєттона;
 4. підході Мітчела І Хауса "шлях-ціль".

5. Контроль, що визначає стан об'єкта після завершення операції:

 1. попередній контроль;
 2. поточний контроль;
 3. заключний контроль;
 4. стихійний контроль.

 

 

 

 

Варіант 3

І. Теоретичні питання.

1. Взаємозв'язок внутрішнього і зовнішнього середовища та їх вплив на діяльність організації.

2. Роль організаційної структури управління у досягненні мети підприємства.

3. Профілактика й запобігання виникненню конфліктів.

ІІ. Практичне питання.

Основні особливості американської, японської та європейської шкіл управління? Які з цих особливостей використовуються на досліджуваному вами підприємстві?

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Тип авторитету, який не існує:

 1. формальний авторитет;
 2. неформальний авторитет;
 3. особистий авторитет;
 4. повний авторитет.

 

2. Потреби, пов'язані із забезпеченням виживання людини:

 1. фізіологічні потреби;
 2. потреби в безпеці;
 3. соціальні потреби;
 4. потреби в самореалізації.

 

3. Процес забезпечення досягнення цілей організації за допо­могою оцінки та аналізу результатів діяльності передбачає:

 1. планування;
 2. організація;
 3. мотивація;
 4. контроль.

 

4. Використання влади, заснованої на обожненні керівника, впливає на:

 1. широкий діапазон стосунків та видів поведінки;
 2. стосунки і поведінку в межах зони обізнаності;
 3. широке розмаїття видів поведінки, якою можна керувати;
 4. стосунки і поведінку, які не суперечать ідеалам.

 

5. Поняття, що визначає мистецтво тієї чи іншої особи впливати на поведінку підлеглих з метою досягнення цілей організації:

 1. керівництво;
 2. управління;
 3. менеджмент.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4

І. Теоретичні питання.

1. Проблеми застосування інструментарію самоменеджменту на сучасному етапі в Україні.

2. Мотивація як функція менеджменту.

3. Принципи побудови організаційних структур.

 

ІІ. Практичне питання.

На прикладі вашої організації проаналізуйте фактори прямої і непрямої дії зовнішнього середовища. Відповідь обґрунтуйте.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. у процесі здійснення організаційних змін працівники найчастіше чинять опір змінам з таких причин:

 1. невизначеність ситуації, відчуття можливих власних втрат, очікування негативних наслідків;
 2. невизначеність ситуації і очікування негативних наслідків;
 3. очікування негативних наслідків (зниження заробітної плати, погіршення умов праці тощо);
 4. відчуття можливих власних втрат.

 

2. Поведінський підхід до управління ґрунтується на:

 1. дослідженні манери поведінки менеджерів і досвідчених спеціалістів щодо підлеглих;
 2. дослідженні манери поведінки керівників вищої ланки щодо підлеглих;
 3. дослідженні поведінки менеджерів щодо досвідчених спеціалістів;
 4. дослідженні манери поведінки менеджерів щодо підлеглих.

 

3. Що таке стиль керівництва?

 1. це манера поведінки керівника з підлеглими;
 2. це узвичаєна манера поведінки керівника щодо підлеглих, яка впливає на них і спонукає до досягнення цілей організації;
 3. це манера поведінки спеціалістів апарату управління;
 4. це манера поведінки керівника в процесі виконання своїх функцій.

 

4. Влада - це:

 1. здатність захищати себе від зовнішніх впливів;
 2. можливість впливати на поведінку інших людей для досягнення цілей організації;
 1. можливість втручатися в будь-який процес;
 2. можливість слідкувати і втручатися в приватне життя підлеглих.

 

5. Що лежить в основі будь-якого конфлікту?

 1. ситуація, яка включає протилежні цілі та засоби досягнення;
 2. ситуація, яка включає протилежні позиції сторін з якогось питання, або протилежні цілі чи засоби їх досягнення в певних обставинах;
 3. ситуація, яка включає протилежні позиції сторін;
 4. ситуація, яка включає протилежні позиції різних сторін з якогось питання.

 

 

 

 

 

Варіант 5

І. Теоретичні питання.

1. Досягнення американського та японського менеджменту в галузі прийняття та забезпечення виконання управлінських рішень.

2. Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту.

3. Класифікація стилів керівництва, та аналіз факторів впливу на його вибір.

 

ІІ. Практичне питання.

Використовуючи штатний розпис підприємства, записати перелік посадових осіб та розмістити їх за рівнями управління.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Принципи і норми моральних відносин між працівниками різного службового статусу, що мають неоднакові службові права і обов'язки, розглядаються:

 1. економічною етикою;
 2. професійною етикою;
 3. соціальною етикою;
 4. службовою етикою.

 

2. Де переважно застосовується влада, що базується на примусі?

 1. в організаціях, де менеджери не мають відповідних професійних якостей для керівництва;
 2. в організаціях, де менеджери не володіють відповідними методами керівництва;
 3. в організаціях, де менеджери не визнають інших форм влади над підлеглими і вплив на підлеглих здійснюється переважно через страх;
 4. в організаціях, де менеджери не мають відповідного досвіду керівництва системами.

 

3. Який із нижчезазначених принципів не належить до принципів Анрі Файоля:

 1. відкритий обмін інформацією;
 2. повноваження та відповідальність;
 3. скалярний ланцюг;
 4. справедливість.

 

4. Що слід розуміти під культурою в широкому розумінні цього терміну?

 1. особисті цінності окремих членів суспільства;
 2. система особистих і колективних цінностей, що приймаються і поділяються всіма членами суспільства (організації);
 3. колективні цінності, які поділяються всіма членами організації;
 4. підсистема особистих цінностей, які визначаються суспільством.

 

5. Що таке соціальна відповідальність у менеджменті?

реакція на соціальні проблеми суспільства;

добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації;

відповідне реагування організації на проблеми суспільства;

реакція на економічні проблеми суспільства країни.

 

 

 

 

 

 

Варіант 6

І. Теоретичні питання.

1. Місце комунікацій в реалізації організаційно-управлінських рішень.

2. Порівняльна характеристика шкіл менеджменту.

3. Характеристика внутрішнього середовища підприємства.

 

ІІ. Практичне питання.

Сформулювати місію підприємства і систему цілей, реалізація яких забезпечує досягнення місії цього підприємства.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Діяльність з координації роботи підрозділів та окремих виконавців у середині підрозділів — це:

 1. вертикальний поділ праці;
 2. горизонтальний поділ праці;
 3. виокремлення управлінської праці;
 4. діяльність з координації роботи інших людей.

 

2. Хто переважно формує культуру менеджменту у підприємстві, яке створюється?

 1. засновник і спеціалісти окремих підрозділів;
 2. засновник (засновники) підприємства;
 3. засновник і робітники;
 4. засновник і державні органи управління.

 

3. Які організації слід вважати формальними:

 1. діяльність яких свідомо планується, організується, мотивується з метою досягнення певної мети;
 2. діяльність яких свідомо планується;
 3. діяльність яких не планується і не регулюється;
 4. діяльність яких організується керівником.

 

4. Особливий стан психіки індивіда, що являє собою усвідомлену незадоволеність — це:

 1. потреба;
 2. втрата;
 3. побоювання;
 4. пригнічення.

 

5. До основних завдань контролю не належать:

 1. збір, передача та обробка інформації про стан об'єкта;
 2. прогнозування стану та поведінки об'єкта на невизначений період в майбутньому;
 3. визначення фактичного стану об'єкта у даний момент часу;
 4. забезпечення сталого стану об'єкта при досягненні критичних значень його характеристик.

 

 

 

 

 

 

Варіант 7

 

І. Теоретичні питання.

1. Реалізація функцій контролювання у менеджменті підприємства.

2. Відповідальність у менеджменті: юридичні та економічні аспекти.

3. Характеристика та взаємозв’язок спеціальних функцій менеджменту.

 

ІІ. Практичне питання.

Проаналізуйте функціональні обов'язки і права, а також проаналізуйте зміст роботи та складіть посадову інструкцію для менеджера низової ланки управління.

Структура посадової інструкції повинна бути такою:

а)  загальні положення;         г)         посадові обов'язки;

б)  функції;                                          д)         відповідальність;

в)  права;                                             е)         взаємовідносини (зв'язки за посадою)

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Що слід відносити до основних складових елементів культури менеджменту?

 1. культуру документування управлінської діяльності;
 2. культуру управлінського персоналу, культуру процесу управління, культуру організації управлінської праці, культуру документування управлінської діяльності;
 3. культуру управлінського персоналу;
 4. культуру організації управлінської діяльності.

 

2. Який з інтегрованих підходів в менеджменті розглядає управління як серію взаємопов'язаних дій, що реалізуються у певній послідовності:

 1. системний підхід;
 2. процесний підхід;
 3. ситуаційний підхід;
 4. інтегральний підхід.

3. Управлінська інформація - це:

 1. відомості про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємств;
 2. сукупність відомостей про господарську '(комерційну) діяльність підприємств;
 3. сукупність відомостей, повідомлень про господарську (комерційну) діяльність підприємств та їх зовнішнє середовище;
 4. сукупність відомостей про діяльність підприємства та його персоналу.

4. Форма колективного обміну інформацією, яка закінчується прийняттям колективного рішення, має значне коло учасників, вирішує загальні питання, що накопичились за певний період, а саме: підбиття підсумків, розробка планів на майбутнє:

 1. нарада;
 2. семінар спеціалістів;
 3. семінар керівників;
 4. збори.

5. Згідно з підходом "шлях-цілі", розробленим Т. Мітчелом і Р. Хаусом, стиль керівництва організацією слід вибирати залежно від:

 1. ситуації та розробленої стратегії організації;
 2. ситуації, яка склалася;
 3. ситуації та рівня професіоналізму менеджерів і спеціалістів;
 4. фінансового стану організації

 

 

 

 

Варіант 8

І. Теоретичні питання.

1. Наукові школи менеджменту та особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

2. Проблеми мотивації у менеджменті підприємства на сучасному етапі розвитку національної економіки.

3. Природа та різновиди відповідальності у менеджменті.

 

ІІ. Практичне питання.

Якими конкретними навичками повинні володіти керівники вищої, середньої і нижчої ланок управління? Назвати їх, проаналізувати і записати за ступенем важливості. Можна навести приклад конкретного підприємства. Відповіді записати у таблицю.

Ступінь важливості

Навички керівника ланки

вищої

середньої

нижчої

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Що слід розуміти під делегуванням?

 1. передавання завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання;
 2. вид управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління підприємством;
 3. стосунки, які складаються між керівниками вищої і середньої ланок;
 4. передача керівниками своїх обов'язків окремим спеціалістам.

2. До міжособових ролей менеджера відносять роль:

 1. представника;
 2. підприємця;
 3. відповідального за проведення переговорів;
 4. головний керівник.

3. Під місією організації слід розуміти:

 1. основні завдання організації;
 2. основні функції організації;
 3. основні види робіт організації;
 4. чітко виражену причину існування організації.

4. Найбільш простим типом оргструктури управління вважається:

 1. функціональний;
 2. змішаний;
 3. лінійний;
 4. матричний.

5. Плани, що мають чіткі, однозначні, конкретно визначені цілі — це:

 1. стратегічні плани;
 2. оперативні плани;
 3. завдання;
 4. орієнтири.

 

 

 

 

 

Варіант 9

І. Теоретичні питання.

1. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту та сукупність способів впливу на керовану системи управління.

2. Розробка положень раціоналізації діяльності та створення сприятливих умов роботи трудового колективу.

3. Місце стратегічного планування у діяльності підприємства.

 

ІІ. Практичне питання.

Визначити взаємозв'язок факторів внутрішнього середовища досліджуваної вами організації з факторами непрямої дії зовнішнього середовища цієї організації.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Представники якої школи досліджували переважно проблеми Індивідуальної психології працівників організації?

 1. адміністративної школи;
 2. школи людських відносин;
 3. школи організаційної поведінки;
 4. школи науки управління.

 

2. Що характеризує еталонну економічну культуру працівників апарату управління?

 1. високий рівень розвитку працівників апарату управління в галузі економіки;
 2. певний рівень розвитку працівників апарату управління в галузі економіки;
 3. високий рівень розвитку спеціалістів підприємства;
 4. найбільш високий, який можливо досягти на даному етапі, рівень розвитку апарату управління в галузі економіки.

 

3. У чому полягає перевага матричних організаційних структур управління?

 1. висока гнучкість та орієнтація на нововведення;
 2. орієнтація на встановлення належних інформаційних зв'язків між ланками управління;
 3. орієнтація на нововведення;
 4. орієнтація на завоювання нових ринків збуту продукції.

 

4. Що слід розуміти під етичною поведінкою організації?

 1. сукупність вчинків та дій людей, які відповідають тим нормам моралі, свідомості чи порядку, що склались у суспільстві або до яких воно прямує;
 2. вчинки та дії людей, які здійснюються в процесі досягнення певних цілей;
 3. поведінка та дії людей, які відповідають нормам моралі та порядку, що склались у суспільстві;
 4. поведінка людей в процесі виконання своїх функцій.

 

5. До чого призводять зміни, які здійснюються в організації?

 1. до збільшення обсягів виробництва та прибутків;
 2. до нововведень;
 1. до удосконалення методів керівництва;
 2. до економії всіх видів ресурсів.

 

 

 

 

 

Варіант 10

І. Теоретичні питання.

1. Управління організаційними змінами (перетвореннями) підприємства.

2. Авторитет керівника та умови його ефективної праці.

3. Підходи до побудови організаційної структури управління підприємства.

 

ІІ. Практичне питання.

Визначити взаємозв’язок факторів внутрішнього середовища досліджуваної вами організації з факторами прямої дії зовнішнього середовища цієї організації.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Під поняттям "організація" слід розуміти:

 1. групу людей, які об'єднались для отримання прибутку;
 2. групу людей, діяльність яких координується відповідним органом управління;
 3. групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети;
 4. групу людей, які об'єдналися для спільного проводження вільного часу.

 

2. До об'єктивних причин виникнення конфліктних ситуацій належать:

 1. несприятливі умови праці;
 2. обмеження ресурсів;
 1. всі відповіді правильні;
 2. недостатність рівня професіоналізму.

 

3. Оперативні плани розробляються на:

 1. середньому рівні;
 2. вищому рівні;
 3. проміжному рівні;
 4. нижчому рівні.

 

4. Модель Портера—Лоулера включає в себе елементи:

 1. теорії очікувань і теорії справедливості;
 2. теорії справедливості і теорії мотиваційної гігієни;
 3. теорії очікувань І теорії мотиваційної гігієни;
 4. теорії А. Маслоу та К. Альдерфера.

 

5. Направляючий та фільтруючий — це складові:

 1. попереднього контролю;
 2. поточного контролю;
 3. заключного контролю;
 4. стихійного контролю.

 

 

 

 

 

 

Варіант 11

І. Теоретичні питання.

1. Організаційна структура, штати і функції апарату управління підприємства.

2. Теорії лідерства і типологія лідерів.

3. Характеристика зовнішнього оточення підприємства.

 

ІІ. Практичне питання.

Описати основні цілі організації, в якій Ви працюєте, за такими напрямами:

прибутковість (обсяг прибутку, прибуток на інвестований капітал, розмір виплати дивідендів, відношення прибутку до обсягу продаж тощо);

ринки (сегмент ринку, обсяг реалізації, ринкова або галузева ніша);

продуктивність;

продукція (обсяг продажу, прибутковість);

фінансові ресурси (структура капіталу, новий випуск акцій, обіговий капітал, рух готівки тощо);

виробничі потужності (площа, обладнання, їх використання);

організація (зміни в структурі чи діяльності);

людські ресурси (кількість скарг, невиходи на роботу, запізнення, години професійного навчання тощо);

соціальна відповідальність.

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Ціль організації — це:

 1. кінцевий результат виконання окремих виробничих завдань;
 2. результат діяльності організації;
 3. конкретний результат діяльності.
 4. конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації.

2. Які конфлікти вважаються безпредметними?

 1. ті, в яких є реальна причина для виникнення конфлікту;
 2. ті, в яких причина виявляється вигаданою;
 3. ті, в яких конфліктуючі сторони помилково сприймають ситуацію;
 4. ті, в яких конфліктуючі сторони не знають наслідків, до яких може призвести конфлікт.

3. До компонентів зовнішнього середовища не належать:

 1. цілі організації;
 2. політико-правові складові;
 3. конкуренти;
 4. постачальники.

4. Залежно від завдання розрізняють контроль:

 1. поступовий;
 2. операційний;
 3. шляхетний;
 4. прискіпливий.

5. На особистих якостях людини ґрунтується:

 1. формальний авторитет;
 2. неформальний авторитет;
 3. особистий авторитет;
 4. повний авторитет.

 

 

 

 

Варіант 12

І. Теоретичні питання.

1. Досвід стратегічного та оперативного планування провідних підприємств світу.

2. Оцінка ділових та професійних якостей менеджера промислового підприємства.

3. Типи організаційних структур та їх роль у забезпеченні успішного функціонування підприємства.

 

ІІ. Практичне питання.

На основі особистих спостережень проаналізуйте метоли і стилі керівництва одного з керівників (вищої, середньої чи низової ланки управління). Визначте ролі керівника.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Яка категорія відповідає визначенню: "одноразовий вплив суб'єкту на об'єкт управління, який передбачає формулювання цілей діяльності та способів їх реалізації"?

 1. управлінське рішення;
 2. функція організації;
 3. функція координації;
 4. методи управління.

 

2. До зовнішнього середовища організації непрямої дії належить:

 1. стан економіки, зміни у політиці. нтп, технології, традиції і мораль, міжнародне середовище;
 2. постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти;
 3. цілі, кадри, задачі, структура, технологія;
 4. плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.

 

3. Під каналом у комунікаційному процесі слід розуміти:

 1. засіб передачі інформації;
 2. збирача інформації;
 3. відправника інформації;
 4. засіб збирання інформації.

 

4. Винагорода-це:

 1. все те, що людина вважає цінним для себе;
 2. отримання матеріального заохочення за роботу;
 3. лише моральне заохочення;
 4. певні пільги.

 

5. Поточний контроль в організації здійснюється:

 1. у ході проведення певних робіт;
 2. після виконання певних робіт;
 3. до фактичного початку виконання певних робіт;
 4. у ході проведення і виконання всіх запланованих робіт.

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 13

І. Теоретичні питання.

1. Теорії "людського фактору" в управлінні і їх характеристика.

2. Місце моделювання у прийнятті управлінських рішень.

3. Сучасні форми реалізації наукових принципів управління в діяльності підприємств.

 

ІІ. Практичне питання.

Визначте рівень використання засобів професійного управління на конкретному підприємстві.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Оперативне планування є:

 1. в переліку немає правильної відповіді;
 2. поточне, самостійне планування;
 3. відокремлене від довгострокового планування;
 4. є продовженням стратегічного планування і способом реалізації стратегії.

 

2. Які основні причини сприяють виникненню деструктивних конфліктів?

 1. заздрість, дратівливість, замкнутість, істеричність, зарозумілість;
 2. заздрість та істеричність;
 3. дратівливість та замкнутість;
 4. зарозумілість та заздрість;

 

3. Якого рівня менеджменту не існує:

 1. вищого;
 2. проміжного;
 3. середнього;
 4. нижчого.

 

4. Що слід розуміти під діловими якостями менеджера?

 1. здатність вирішувати оперативно поставлені завдання;
 2. здатність організовувати своїх підлеглих для виконання поставлених завдань;
 3. здатність досягати найкращих кінцевих результатів діяльності;
 4. здатність знаходити у рамках своєї компетенції, повноважень та засобів найкращі підходи до вирішення поставлених завдань.

 

5. Щоб керувати організацією, необхідно мати:

 1. владу;
 2. фінансові ресурси;
 3. матеріальні ресурси;
 4. авторитет.

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 14

І. Теоретичні питання.

1. Процес управління як сукупність спеціальних функцій, здійснюваних менеджером підприємства.

2. Місце корпоративної культури у досягненні успіху організації.

3. Теорія конфліктів у менеджменті підприємства.

 

ІІ. Практичне питання.

Складіть схему лінійно-функціональної структури управління типового виробничого підприємства з урахуванням різних форм власності.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Плани, що носять характер напрямку дій, — це:

 1. стратегічні плани;
 2. оперативні плани;
 3. завдання;
 4. орієнтири.

 

2. Який тип структури управління відповідає визначенню: "передбачує підпорядкованість лінійному керівникові функціональних служб, які справляють управлінський вплив на діяльність підлеглих у межах своєї компетенції"?

 1. лінійно-функціональна;
 2. функціональна;
 3. лінійна;
 4. дивізіональна.

 

3. Стан і поведінка суб'єкта управління — це:

 1. мета контролю;
 2. завдання контролю;
 3. об'єкт контролю;
 4. предмет контролю.

 

4. Згідно з двофакторною теорією Герцберга всі фактори поділяються на:

 1. гігієнічні та мотиваційні;
 2. гігієнічні та економічні;
 3. економічні та психологічні;
 4. гігієнічні та психологічні.

 

5. Влада залежить від:

 1. особистих якостей та ситуації, у якій перебуває керівник;
 2. ситуації, у якій перебуває керівник;
 3. особистих якостей та ситуації, у якій перебувають підлеглі;
 4. ситуації, у якій перебувають підлеглі.

 

 

 

 

 

 

Варіант 15

І. Теоретичні питання.

1. Діагностика соціально-психологічного клімату колективу підприємства.

2. Характеристика організаційної структури підприємства.

3. Взаємозв’язок спеціальних та загальних функцій.

 

ІІ. Практичне питання.

Визначте оптимальний стиль керівництва залежно від ситуації, що склалася на конкретному підприємстві, використовуючи модель Фідлера.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Система управління — це:

 1. сукупність взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів;
 2. сукупність взаємодіючих елементів;
 3. цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів;
 4. сукупність елементів організації.

 

2. Місія формулюється на:

 1. вищому рівні;
 2. проміжному рівні;
 3. середньому рівні;
 4. нижчому рівні.

 

3. В основі керівництва організацією лежать такі основні категорії менеджменту:

 1. лідерство і вплив;
 2. лідерство, вплив, влада;
 3. влада і лідерство;
 4. вплив і влада.

 

4. Завданнями контролю є:

 1. загальним та конкретним;
 2. не завжди визначеним та певним;
 3. індивідуальним та об'єктивним;
 4. прихованим та суб'єктивним.

 

5. У своїй теорії Клейтон Альдерфер не зазначив наступного рівня таких потреб:

 1. потреби в існування;
 2. потреби в захисті;
 3. потреби в спілкуванні;
 4. потреби в зростанні.

 

 

 

 

 

 

Варіант 16

І. Теоретичні питання.

1. Система управління конфліктами в організації.

2. Характеристика процесу прийняття управлінського рішення.

3. Визначення місії та цілей в управлінні підприємством.

 

ІІ. Практичне питання.

Визначити конкретну організацію, вказати напрямки її діяльності і чисельність апарату управління. Охарактеризувати рівні управління апарату управління цієї організації і вказати лінійну та функціональну взаємодію цих рівнів.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. На рівні держави виділяють такі форми влади:

 1. законодавчу та судову;
 2. законодавчу, виконавчу та судову;
 3. судову і конституційну;
 4. виконавчу і судову.

 

2. До компонентів внутрішнього середовища не належить:

 1. економічне становище країни;
 2. технологія;
 3. люди;
 4. задачі організації.

 

3. Соціальні потреби, потреби у самовираженні, потреба у повазі належать до потреб:

 1. вищого рівня;
 2. середнього рівня;
 3. нижчого рівняє;
 4. не належать до жодного з рівнів.

 

4. Методи менеджменту змінюються під впливом:

 1. змін умов діяльності організації;
 2. змін умов діяльності організації, досягнень сучасної науки та досвіду ефективного господарювання;
 3. досвіду ефективного господарювання;
 4. західного досвіду управління підприємствами.

 

5. Хто повинен розробляти положення про структурний підрозділ організації?

 1. керівник підрозділу;
 2. керівник підрозділу або за дорученням керівника інші спеціалісти;
 3. спеціалісти підрозділу;
 4. керівники всіх підрозділів.

 

 

 

 

 

 

Варіант 17

І. Теоретичні питання.

1. Види та форми стимулювання праці на українських підприємствах.

2. Модель організації як відкритої системи.

3. Формування структурних елементів та чинники впливу на організаційну структуру управління підприємства.

 

ІІ. Практичне питання.

Визначити принципи управління, які використовує керівництво досліджуваного вами підприємства. Охарактеризувати найефективніші.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Внутрішнє середовище організації включає:

 1. цілі, кадри, задачі, структуру, технологію;
 2. постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти;
 3. стан економіки, зміни у політиці, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище;
 4. плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.

 

2. До інформаційних ролей відносять:

 1. проведення переговорів;
 2. пов'язуючу ланку;
 3. представника;
 4. лідера.

 

3. Американський дослідник Лайкерт дійшов висновку, що стиль керівництва може бути орієнтованим:

 1. переважно на роботу;
 2. або на роботу, або на людину;
 3. переважно на людину;
 4. тільки на людину.

 

4. Що таке оптимізація управлінських рішень?

 1. вибір варіанта, який дозволить виконати поставлені завдання;
 2. вибір найбільш ефективного варіанта із можливих альтернатив;
 3. вибір варіанта, який забезпечить запланований прибуток;
 4. вибір варіантів, який забезпечить зростання обсягів виробництва, продажу товарів.

 

5. Хто видає письмові накази організації?

 1. заступники керівника;
 2. керівник організації, а в разі його відсутності - відповідні заступники;
 3. менеджери підрозділів організації;
 4. спеціалісти та менеджер;

 

 

 

 

 

Варіант 18

І. Теоретичні питання.

1. Контроль як функція менеджменту.

2. Сутність конфлікту та його характерні риси.

3. Трудовий колектив як об'єкт управління.

 

ІІ. Практичне питання.

Для забезпечення переробки м’яса (молока) та необхідності випуску ковбасних (молочних) виробів для потреб населення в районі, територіально віддаленому від існуючого м’ясокомбінату (молокозаводу), розробити план заходів щодо створення мінізаводу (як окремої юридичної одиниці) з випуску ковбасних виробів (продуктів з незбираного молока) і копченостей (твердих сирів) на базі існуючого продуктового заводу.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Дуглас Мак-Грегор назвав положення про авторитарне керівництво:

 1. теорією "У";
 2. підходом з позицій особистих якостей;
 3. теорією "X";
 4. теорією "Z".

 

2. Яким чином поділяються організації на:

 1. формальні та прості;
 2. формальні та неформальні, складні та прості;
 3. неформальні та складні;
 4. складні і формальні.

 

3. Про який тип влади йдеться: це влада, яка базується на бажанні підлеглого бути таким як його керівник, тому що його характеристики або риси дуже для нього привабливі:

1.   еталонна влада;

 1. влада, заснована на винагороді;
 2. законна влада;
 3. експертна влада.

 

4. До економічних методів менеджменту не відносяться:

 1. оподаткування та кредитування;
 2. комерційний розрахунок та встановлення тарифів;
 3. накази та розпорядження;
 4. регулювання цін та встановлення акцизного збору.

 

5. За ступенем обов'язковості виконання розрізняються такі управлінські рішення:

 1. організаційні, регулюючі, координуючі та контролюючі;
 2. інтуїтивні, адаптивні, раціональні;
 3. оптимальні;
 4. директивні, рекомендаційні, орієнтуючі.

 

 

 

 

 

Варіант 19

І. Теоретичні питання.

1. Прийоми професійного спілкування в системі "керівник - підлеглий".

2. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний, системний, комплексний, ситуаційний.

3. Закони та принципи менеджменту – наукове підґрунтя управління підприємством.

 

ІІ. Практичне питання.

На підставі переліку посадових осіб (згідно зі штатним розписом) розробити та охарактеризувати організаційну структурну схему управління досліджуваного вами підприємства.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Форма обміну інформацією між двома або кількома особами у "вузькому колі":

 1. нарада;
 2. збори;
 3. прийом відвідувачів;
 4. ділова бесіда.

 

2. Які організації слід вважати неформальними?

 1. ті, які виникають спонтанно;
 2. ті, які виникають і функціонують спонтанно;
 3. ті, які функціонують згідно положень та статутів;
 4. ті, які функціонують згідно певних інструкцій.

 

3. Влада, заснована на винагороді - це влада при якій:

 1. виконавець вірить, що керівник може задовольнити якісь потреби;
 2. виконавець вірить, що керівник має спеціальні знання, які дадуть змогу задовольнити потреби;
 3. виконавець вірить, що керівник має можливість покарати так, що задоволення будь-якої потреби стане неможливим;
 4. виконавець вірить, що керівник має право видавати накази, і що його обов'язок - підкорятися їм.

 

4. Для чого керівник організації повинен залучати членів трудового колективу при виробленні управлінських рішень?

 1. щоб зняти з себе відповідальність за їх обґрунтованість;
 2. щоб розширити базу знань з конкретних питань та скористатися колективним досвідом;
 3. щоб створити про себе думку як про керівника-демократа;
 4. щоб не зробити помилок.

5. Що слід розуміти під документом?

 1. матеріальна форма одержання та поширення певної інформації;
 2. форма одержання та використання певної інформації;
 3. нематеріальна форма зберігання інформації;
 4. передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на певних носіях.

 

 

 

 

 

Варіант 20

І. Теоретичні питання.

1. Розвиток управлінської думки в Україні.

2. Сукупність методів прийняття управлінських рішень.

3. Стиль керівництва та лідерство як визначальні у менеджменті підприємства.

 

ІІ. Практичне питання.

Проаналізувати існуючу схему організаційної структури управління досліджуваного вами підприємства за такими критеріями:

тип побудови структури управління;

відповідність організаційної структури управління цілям і завданням підприємства;

розподіл праці за підрозділами (між посадовими особами);

ієрархія рівнів управління;

ступінь координації дій;

залежність структури організації від рівня організаційної культури.

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Повноваження визначають:

 1. право використовувати матеріальні і людські ресурси для виконання виробничих завдань;
 2. форму впливу на підлеглих для досягнення цілей організації;
 3. розмір оплати праці;
 4. право приймати рішення.

 

2. Якими основними ознаками характеризується відкрита система?

 1. взаємодією із зовнішнім середовищем;
 2. взаємодією із внутрішнім середовищем;
 3. взаємодією із структурними підрозділами всієї системи;
 4. взаємодією із виробниками товарів.

 

3. Визначте етапи комунікаційного процесу:

 1. відправник, повідомлення, канал, отримувач;
 2. зародження ідеї, кодування та вибір каналу, передача, декодування;
 3. збори, наради, ділові бесіди та переговори, телефонні розмови;
 4. всі відповіді неправильні.

 

4. Сутність планування в широкому розумінні не пояснює:

 1. формулювання цілей;
 2. визначення шляхів їх досягнення;
 3. постановка задач перед виконавцями;
 4. аналізу досягнутих результатів.

 

5. Процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації — це:

 1. планування;
 2. організація;
 3. мотивація;
 4. контроль.

 

 

 

 

 

Варіант 21

І. Теоретичні питання.

1. Місце самоменеджменту у забезпеченні ефективності функціонування організації.

2. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту.

3. Забезпечення комунікаційного процесу у різних сферах менеджменту: виробництво, збут, фінанси, облік, персонал.

 

ІІ. Практичне питання.

Використовуючи класичні теорії мотивації, розробити мотиваційну систему діяльності для працівників досліджуваного вами підприємства.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Класифікувати управлінські рішення за способом прийняття можна, як:

 1. одноосібні та колективні;
 2. колективні та колегіальні;
 3. одноосібні, колегіальні, колективні;
 4. колегіальні та особові.

 

2. Що слід розуміти під нормою керованості?

 1. кількість працівників, безпосередньо підпорядкованих даному менеджеру;
 2. зв'язки між органами управління організацією;
 3. передавання завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання;
 4. поділ організації на окремі підрозділи відповідно до цілей і стратегії.

 

3. За характером стосунків суб'єкта та об'єкта контроль може бути:

 1. агресивним;
 2. м'яким;
 3. безособовим;
 4. зовнішнім.

 

4. В основу теорії справедливості Адамса покладено:

 1. розуміння того, що всі мають бути рівними;
 2. розуміння необхідності приховування зарплат від працівників, тобто видача їх у конвертах;
 3. якщо працівник вважає, що його зарплата не відповідає його трудовим затратам, у нього виникає відчуття несправедливості;
 4. тезу про те, що справедливості на світі не буває.

 

5. Спонукання являє собою:

 1. спрямованість здійснити конкретну дію;
 2. примушення діяти певним чином;
 3. змушення до дій проти бажання;
 4. жодне з тверджень є вірним.

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 22

І. Теоретичні питання.

1. Обґрунтування вибору критеріїв оцінювання співробітників.

2. Причини й наслідки конфліктів в організації.

3. Організація взаємодії як функція менеджменту.

 

ІІ. Практичне питання.

Розробити систему контролю для працівників приватного підприємства з реалізації харчових продуктів.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Нарада - це:

 1. вид управлінської діяльності;
 2. форма обміну інформацією між керівниками та спеціалістами;
 3. форма обміну інформацією між керуючою і керованою підсистемами для досягнення певних цілей;
 4. метод обміну інформацією.

 

2. Технологія це:

 1. засіб перетворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації тощо) у вихідні (продукти, вироби, нову інформацію тощо);
 2. перетворення вхідних елементів у вихідні;
 3. вихідні елементи (кінцеві результати праці);
 4. засіб перетворення вихідних елементів.

 

3. Що слід розуміти під носіями інформації?

 1. нематеріальні засоби, на яких фіксуються результати вимірів;
 2. матеріальні та нематеріальні засоби, на яких фіксуються результати вимірювальних робіт;
 3. матеріальні засоби, на яких фіксуються результати вимірювальних робіт;
 4. матеріальні засоби, на яких фіксуються результати окремих вимірювальних робіт.

 

4. До критеріїв проблеми Врума-Йєттона не належить:

 1. наявність у керівника досвіду чи достатньої Інформації для ухвалення якісного рішення;
 2. зв'язок між мотивацією та досягненням мети;
 3. зв'язок між організацією та мотивацією персоналу;
 4. міра ймовірності виникнення конфлікту при виборі альтернативи.

 

5. Контроль, що застосовується при перевірці здійснення господарської операції — це:

 1. попередній контроль;
 2. заключний контроль;
 3. направляючий контроль;
 4. фільтруючий контроль.

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Варіант 23

І. Теоретичні питання.

1.Проблеми забезпечення ефективних комунікацій сучасного підприємства.

2. Процесуальні теорії мотивації.

3. Мета, завдання, об'єкт, предмет, суб'єкти та види контролю.

 

ІІ. Практичне питання.

Використовуючи схему прийняття управлінських рішень, розробити схему прийняття управлінського рішення з будь–якої проблеми на досліджуваному вами підприємстві та запропонувати шляхи її раціоналізації.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. До переваг лінійної системи організації слід віднести:

 1. все перераховане в інших пунктах;
 2. одержання підлеглими несуперечливих і пов'язаних між собою завдань;
 3. повну відповідальність кожного керівника за результати роботи;
 4. забезпечення єдності керівництва зверху до низу, тобто єдності розпорядчої діяльності.

 

2. До внутрішнього середовища організації належать:

 1. постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти;
 2. цілі, кадри, завдання, структура, технологія, організаційна культура;
 3. стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище;
 4. персонал і організаційна культура.

 

3. Як можна класифікувати управлінські рішення за сферою охоплення?

 1. загальні та індивідуальні;
 2. поточні;
 3. перспективні;
 4. загальні та часткові;

 

4. Прийняття рішень ототожнюється з:

 1. плануванням та контролем;
 2. організацією та мотивацією;
 3. плануванням та організацією;
 4. з усім процесом управління.

 

5. Що характеризує реальну економічну культуру працівників апарату управління?

 1. фактично досягнутий рівень загального розвитку працівників апарату управління;
 2. фактичний рівень розвитку працівників апарату управління в галузі економіки;
 3. певний, фактично досягнутий рівень розвитку працівників апарату управління в галузі економіки;
 4. фактичний рівень розвитку спеціалістів підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 24

І. Теоретичні питання.

1. Природа та визначення керівництва і лідерства.

2. Менеджмент як вид професійної діяль­ності.

3. Сутність та класифікація організацій.

 

ІІ. Практичне питання.

Використовуючи основні елементи комунікаційного процесу, розпишіть комунікативні зв'язки:

а)  між керівником підприємства і заступникам з виробничої діяльності;

б)  між працівниками і керівником підприємства;

в)  між заступником з фінансової роботи і начальником комерційного відділу;

г) між керівником підприємства і заступником з науково-дослідної роботи.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Створення рівнів управління в організації ґрунтується на:

 1. горизонтальному поділі управлінської праці;
 2. вертикальному поділі управлінської праці;
 3. вертикальному та горизонтальному поділі управлінської праці;
 4. необхідності контролювати діяльність персоналу.

 

2. Прогнозування - це:

 1. метод обґрунтованого передбачення можливих напрямів майбутнього розвитку організації;
 2. метод передбачення розвитку організації;
 3. метод досягнення мети організації;
 4. всі відповіді правильні.

3. Як можна класифікувати управлінські рішення за рівнем прийняття ?

 1. на середньому і вищому рівнях управління;
 2. на вищому, середньому і нижчому рівнях управління;
 3. на вищому і найвищому рівнях управління;
 4. на найвищому і середньому рівнях управління.

4. За теорією Девіда Мак-Клеланда потреби у перевищенні встановлених стандартів - це:

 1. потреби у владі;
 2. потреби в приналежності;
 3. потреби в успіху;
 4. потреби у самовираженні.

5. Процес контролю здійснюється у декілька етапів у такій послідовності:

 1. оцінка результатів виконання, вимірювання фактичного результату виконання, визначення бажаного результату, коригуючі дії;
 2. визначення бажаного результату, вимірювання фактичного результату виконання, оцінка результатів виконання, коригуючі дії;
 3. вимірювання фактичного результату виконання, оцінка результатів виконання, визначення бажаного результату, коригуючі дії;
 4. вимірювання фактичного результату виконання, визначення бажаного результату, оцінка результатів виконання, коригуючі дії.

 

 

 

 

 

Варіант 25

І. Теоретичні питання.

1. Управління стресами в конфліктній ситуації.

2. Загальна характеристика і класифікація функцій менеджменту.

3. Відповідальність та етика у менеджменті.

 

ІІ. Практичне питання.

Проаналізувати та охарактеризувати систему комунікаційних зв’язків керівників різних рівнів управління досліджуваного вами підприємства.

Дати характеристику носіїв і засобів інформації, що забезпечують ефективність функціонування системи комунікацій досліджуваного вами підприємства.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Організація, що має однозначні внутрішні взаємозв'язки і жорстку регламентацію всіх сторін діяльності — це:

 1. первинна організація;
 2. органічна організація;
 3. вторинна організація;
 4. механістична організація.

 

2. До загальних характеристик організації не належить:

 1. наявність ПК;
 2. використання різних видів ресурсів;
 3. системність;
 4. розподіл праці.

 

3. Яка теорія ґрунтується на суб'єктивній оцінці співвідношення винагороди до витрачених зусиль і до співвідношення своєї винагороди до винагороди інших працівників, які виконують аналогічну роботу?

 1. одна з процесуальних теорій - теорія справедливості;
 2. одна з процесуальних теорій - теорія Герцберга;
 1. одна з процесуальних теорій - теорія очікування;
 2. одна з змістовних теорій - теорія Маслоу.

 

4. Діяльність операційних виконавців координується на:

 1. нижчому рівні;
 2. вищому рівні;
 3. проміжному рівні;
 4. середньому рівні.

 

5. Які управлінські рішення викликають у колективі найбільше обурення?

 1. передчасні;
 2. некомпетентні;
 3. єдиноначальні;
 4. передчасні і некомпетентні.

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 26

І. Теоретичні питання.

1. Планування реалізації стратегії.

2. Організаційні зміни та ефективність менеджменту.

3. Змістовні теорії мотивації.

ІІ. Практичне питання.

На прикладі одного із відділів підприємства дати оцінку ефективності праці його співробітників. Для цього потрібно:

вивчити й оцінити існуючу систему планування, обліку, оцінювання і стимулювання праці спеціалістів відділу;

звернути увагу на те, як складаються особисті плани; які роботи в них входять; чи носять ці плани творчий характер;

виявити, як здійснюється контроль, зараховується і оцінюється якість робіт, підбиваються підсумки і аналізуються результати;

з'ясувати, як у відділі застосовуються заохочення спеціалістів, у якій формі, наскільки вони сприяють зростанню їхньої творчої активності;

виявити основні причини, які заважають спеціалістам працювати з повною віддачею.

Підготувати пропозиції щодо підвищення ефективності праці співробітників досліджуваного відділу.

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Характерні ознаки органічної організації — це:

 1. розмитість меж, значна самостійність окремих ланок, слабка ієрархічність, перевага неформальних відносин;
 2. однозначні внутрішні взаємозв'язки, жорстка регламентація всіх сторін діяльності;
 3. однозначні внутрішні взаємозв'язки, розмитість меж, перевага неформальних стосунків;
 4. неоднозначні внутрішні взаємозв'язки.

2. До ролей, пов'язаних з прийняттям рішень, відносять:

 1. головного керівника;
 2. відповідального за усунення порушень;
 3. представника;
 4. лідера.

3. Яке співвідношення між поняттями "місія" та "ціль"?

 1. ціль конкретизує, деталізує визначену місію;
 2. ці поняття рівнозначні, еквівалентні;
 3. місія конкретизує, деталізує поставлену ціль;
 4. місія - це отримання прибутку, а цілі - в залежності від спеціалізації підприємства.

4. Методи, що дають можливість менеджеру приймати однозначні рішення, відносяться до групи:

 1. організаційно-розпорядчих методів;
 2. економічних методів;
 3. соціальних методів;
 4. психологічних методів.

5. Згідно з двофакторною теорією Герцберга всі фактори поділяються на:

 1. гігієнічні та економічні;
 2. економічні та психологічні;
 3. гігієнічні та мотиваційні;
 4. мотиваційні та психологічні.

 

 

 

Варіант 27

І. Теоретичні питання.

1. Зарубіжні системи менеджменту.

2. Організація комунікаційного процесу на підприємстві.

3. Формування ідеальної моделі сучасного менеджера.

 

ІІ. Практичне питання.

Охарактеризувати основні “організаційні змінні” та “стреси”, які виникають на досліджуваному вами підприємстві. Запропонувати заходи щодо їх локалізації та запобігання.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Коли здійснюється підсумковий контроль в організації?

 1. після виконання запланованих робіт;
 2. до фактичного початку виконання робіт;
 3. у ході проведення певних робіт;
 4. у ході проведення і після виконання всіх робіт.

 

2. Суть якої теорії мотивації полягає у тому, що "наступний вищий рівень ієрархії потреб починає впливати на поведінку людини тоді, коли попередні ступені пройдено"?

 1. однієї з змістовних теорій - теорії Маслоу;
 2. однієї з змістовних теорій - теорії Герцберга;
 3. однієї з процесуальних теорії - теорії очікування;
 4. однієї з процесуальних теорій - теорії Маслоу.

 

3. Який тип структури відповідає опису: "наявність лише вертикальних лінійних зв'язків, які полягають у передаванні управлінського впливу від керівника до підлеглих з усіх питань діяльності"?

 1. лінійна;
 2. дивізіональна;
 3. програмно-цільова;
 4. лінійно-функціональна.

4. Лідер-це:

 1. член групи, за яким вона визнає право приймати рішення у важливих для неї ситуаціях; це індивід, здатний виконувати центральну роль в організації спільної діяльності та регулюванні взаємостосунків у групі;
 2. обов'язково керівник групи;
 3. член групи, який має вплив на інших;
 4. особа, яка в конкретній ситуації впливає на поведінку інших людей.

 

5. Про який стиль керівництва йдеться: це такий стиль керівництва, при якому нав'язується своя воля підлеглим, виявляється високий ступінь централізації повноважень, і підлеглі позбавляються свободи у прийнятті рішень:

 1. авторитарний;
 2. харизматичний;
 3. ліберальний;
 4. демократичний.

 

ІV. Дати визначення зазначеним поняттям:

Функціональні повноваження.

Стиль керівництва.

Управління за результатами.

 

 

Варіант 28

І. Теоретичні питання.

1. Сутність та теоретико-прикладні засади мотивування.

2. Модель інформаційного забезпечення за функціями менеджменту.

3. Безконфліктне спілкування в процесі проведення професійних переговорів і нарад.

ІІ. Практичне питання.

Використовуючи власні спостереження та основні психологічні властивості, що характеризують тип темпераменту (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік), визначити та обґрунтувати тип темпераменту крівника. Для цього оцінити такі властивості:

 • сенситивність (+ досить низький поріг; +/– середній; – високий; 0 – не знаю)
 • реактивність (+ проявляється яскраво; +/– середній; – ніяк; 0 – не знаю);
 • активність (+ досить високий; +/– середній; – низький; 0 – не знаю);
 • співвідношення реактивності і активності (+ від випадкових обставин; – від цілей прагнень; 0 – не знаю);
 • темп реакції (+ досить швидкий; +/– середній; – низький; 0 – не знаю);
 • пластичність–регідність (+ легко і гнучко; +/– середній; – інертна і відстала; 0 – не знаю);
 • екстравернтність–інтравертність (+ від зовнішніх вражень; +/– середній; – від образів уявлень думок; 0 – не знаю)

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Контроль - це:

 1. вид управлінської діяльності щодо забезпечення виконання певних завдань та досягнення цілей організації;
 2. вид людської діяльності;
 3. спостереження за роботою персоналу організації;
 4. спостереження за виконанням персоналом окремих завдань.

2. Який етап є початковим в процесі стратегічного планування?

 1. визначення місії та цілей;
 2. аналіз альтернатив та обирання стратегії;
 3. аналіз зовнішнього середовища;
 4. мотивація та координація.

3. Під організаційною структурою управління слід розуміти:

 1. склад і супідрядність взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією;
 2. склад ланок управління організацією;
 3. супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління;
 4. розподіл управлінського персоналу на підрозділи.

4. Розпорядчі методи менеджменту базуються на:

 1. властивих системі управління відносинах влади і підпорядкування;
 2. відносинах влади;
 3. відносинах підпорядкування;
 4. відносинах влади і підпорядкування.

5. В якому порядку реалізуються основні (загальні) функції управління?

 1. організація, планування, контроль, мотивація;
 2. планування, організація, контроль, мотивація;
 3. планування, організація, мотивація, контроль;
 4. організація, контроль, мотивація, планування.

 

Варіант 29

І. Теоретичні питання.

1. Проблеми забезпечення ефективного зворотнього зв’язку у процесі комунікації.

2. Формування корпоративної культури підприємства.

3. Передумови формування стилів керівництва.

 

ІІ. Практичне питання.

Проведіть соціологічне дослідження, пов'язане з вивченням потреб співробітників вашої організації, використовуючи ієрархію потреб А. Маслоу.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. До первинних потреб відносяться:

 1. психологічні;
 2. фізіологічні;
 3. економічні;
 4. матеріальні.

 

2. Коли здійснюється завершальний контроль в організації?

 1. на виході із системи організації;
 2. на вході в систему організації;
 3. в процесі виробничо-господарської діяльності;
 4. у ході проведення і виконання запланованих робіт.

 

3. Лінійна структура управління переважно застосовується:

 1. в управлінні великими організаціями;
 2. в управлінні малими організаціями;
 3. в управлінні об'єднаннями організацій;
 4. в управлінні окремими організаціями.

 

4. На що переважно спрямовані функції менеджменту?

 1. на досягнення певної мети організації;
 2. на виконання виробничих завдань;
 3. на досягнення відповідних економічних та соціальних показників в діяльності організації;
 4. на досягнення запланованих прибутків.

 

5. Що таке ціль організації?

 1. кінцевий результат виконання окремих виробничих завдань;
 2. результат діяльності організації;
 3. конкретний результат діяльності;
 4. конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації.

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 30

І. Теоретичні питання

1. Порівняльна характеристика різних підходів до структури бізнес-плану.

2. Матеріальне стимулювання праці.

3. Стратегічне планування діяльності організації.

 

ІІ. Практичне питання.

Складіть портрет (ознаки, якості, цінності) менеджера кризових ситуацій.

 

ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання:

1. Якими основними ознаками характеризується закрита система?

 1. має жорсткі фіксовані межі, і її дії відносно незалежні від середовища, яке оточує систему;
 2. має жорсткі фіксовані межі дії;
 3. має жорсткі фіксовані межі, і її дії незалежні від інших систем;
 4. не має жорстких фіксованих меж дії.

 

2. Перелічіть елементи комунікації.

 1. відправник, повідомлення, канал або засіб передавання інформації, одержувач;
 2. відправник, повідомлення, одержувач;
 3. відправник який кодує інформацію, канал передачі кодованої інформації, одержувач який декодує інформацію;
 4. відправник, засіб передачі інформації, повідомлення.

 

3. Завдання ~ це:

 1. види робіт, які необхідно виконати певним способом та в обумовлений період для досягнення загальних цілей;
 2. види робіт;
 3. робота з предметами праці;
 4. робота, яку виконують робітники.

 

4. Інформація, що передається від вищого управлінського рівня до нижчого або від нижчого до вищого, рухається такими каналами комунікацій:

 1. між організацією і зовнішнім середовищем;
 2. між рівнями управління;
 3. керівником робочою групою;
 4. неформальними.

 

5. Лідерство в управлінні - це:

 1. здатність впливати на менеджерів підрозділів і на окремих працівників;
 2. здатність впливати на окремих людей, на їх групи і досягати певних цілей;
 3. здатність впливати на колективи і досягати певних цілей;
 4. здатність впливати на окремі групи людей.