Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково -

педагогічної роботи _____________ А.М. Колот

 

_____________ 2018 р.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту, організації виконання та оцінювання результатів

курсової роботи з обов’язкової дисципліни «Менеджмент»

 

 

 

 

освітній ступінь              бакалавр

 

галузь знань                   0306 Менеджмент і адміністрування

спеціальність                  6.030601 Менеджмент

спеціалізація                   Менеджмент промислових підприємств

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри

менеджменту ________________ С.М. Соболь

 

Начальник навчально –

методичного відділу ________________ Т.В. Гуть

 

 

Київ 2018

 

Курсова робота з обов’язкової дисципліни «Менеджмент»: методичні рекомендації для студентів рівня вищої освіти бакалавр, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств»  /  [уклад. : С.М. Соболь, В.М. Багацький, О.В.Шатілова]. – К. : КНЕУ, 2018. – 35 с.

 

 

Укладачі:

Соболь С.М., канд. екон. наук, професор

 

Багацький .В.М., канд. екон. наук, доцент

 

Шатілова О.В., канд. екон. наук, доцент

 

 

Рецензент З.Є. Шершньова, канд. екон. наук, професор

 

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри менеджменту С.М. Соболь, канд. екон. наук, професор

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри менеджменту

протокол № 12 від 07 червня 2017 р.

 

 

 

 

©КНЕУ, 2017

 

ЗМІСТ

 

Стор.

 

1. Мета і завдання курсової роботи

4

2. Порядок виконання курсової роботи

5

3. Зміст, структура та обсяги курсової роботи

8

4. Організація та керівництво написанням курсової роботи

12

5. Вимоги до оформлення курсової роботи

13

5.1. Загальні вказівки

13

5.2. Мова й стиль

14

5.3. Подання таблиць

14

5.4. Подання ілюстрацій

16

5.5. Подання формул, приміток і посилань

18

5.6. Загальні правила цитування

18

5.7. Оформлення списку використаних джерел і додатків

19

6. Підготовка до захисту та захист курсової роботи

21

7. Рекомендована навчальна література

25

6. Перелік використаних джерел

29

Додаток А. Орієнтовна тематика курсових робіт

29

Додаток Б. Приклад структури курсової роботи

32

Додаток В. Форма титульного аркуша курсової роботи

33

Додаток Г. Зразки оформлення бібліографічних описів у списку джерел

34

 

 

1.МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів менеджменту студенти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент промислових підприємств») усіх форм навчання виконують курсову роботу з обов’язкової науки «Менеджмент». Виконання курсової роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідницької роботи студентів, який засвідчує якість набутих студентами знань та вміння використовувати їх при опрацюванні теоретичних і конкретних практичних питань менеджменту.

Метою виконання курсової роботи є: поглиблення набутих теоретичних знань з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки; формування компетенцій і навичок визначення й викладення авторських позицій щодо існуючих у діяльності промислового підприємства економічних та управлінських проблем і можливих шляхів їх розв’язання; реалізація набутого студентом у процесі навчання на бакалаврському рівні освіти науково-дослідницького потенціалу.

У процесі досягнення зазначеної мети вирішуються такі завдання:

 1. закріплення та поглиблення теоретичні знань, набутих студентами у процесі вивчення обов’язкової науки «Менеджмент»;
 2. розвинення у студентів навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою, довідниками, джерелами статистичної інформації тощо;
 3. вироблення вміння узагальнювати теоретичні матеріали, самостійно формулювати висновки;
 4. прищеплення навичок розробки пропозицій, обґрунтування та обстоювання власної точки зору з проблем, що досліджуються;
 5. застосовування набутих теоретичних знань у вирішенні конкретних практичних завдань.

Виконання курсової роботи сприяє засвоєнню студентами програмних питань курсу. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури. Курсова робота передбачає наявність елементів наукового пошуку, спрямованого на краще опанування питань, які вивчаються. Для цього потрібно здійснити збір та провести порівняльний аналіз інформації з різних літературних джерел, відшукати та опрацювати відповідні статистичні матеріали, узагальнити первинні дані та сформулювати власні висновки й пропозиції.

Студенти очної форми навчання виконують курсову роботу на основі ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень з відповідних літературних джерел, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях.

Студентам заочної форм навчання при виконанні курсової роботи слід використовувати також інструктивні, нормативні, звітні матеріали підприємств або організацій, в яких вони працюють.

 

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи складається з таких основних етапів:

  1. вибір і затвердження теми курсової роботи;
  2. складання і затвердження плану курсової роботи;
  3. добір та вивчення літератури;
  4. написання та оформлення роботи;
  5. підготовка до захисту і захист курсової роботи.

1-й етап вибір і затвердження теми курсової роботи. Вдалий вибір теми є одним із найсуттєвіших моментів якісного виконання курсової роботи. Тему студенти обирають самостійно, керуючись переліком, який наведено у рекомендованій тематиці (Додаток А). Якщо студент має бажання розробляти тему, яка не передбачена рекомендованою тематикою, він повинен написати заяву на ім’я завідувача кафедри менеджменту, в якій має бути сформульована ця тема та обґрунтовані причини, що зумовили її вибір.

Обираючи тему курсової роботи, студентам необхідно враховувати відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним (особливо для студентів заочної форм навчання) інтересам, розробкам, що вже маються, можливостям збирання первинної інформації тощо.

Вибравши тему, студент звертається з письмовою заявою на ім’я завідувача кафедри менеджменту з проханням її затвердити. Заява студента є підставою для призначення наукового керівника.

2-й етап – складання і затвердження плану курсової роботи. План курсової роботи складається студентом самостійно на основі ознайомлення з літературними джерелами щодо обраної теми. Планом передбачається вступ; 3 ключових, взаємопов’язаних, розміщених у логічній послідовності розділи, в яких має бути розкрита сутність обраної теми; висновки; список використаних джерел. Складений студентом план обговорюється з науковим керівником, який його коригує (якщо у цьому є необхідність) та затверджує.

3-й етап добір та вивчення літератури. На стадії добору літератури студент складає бібліографію, у чому йому своїми рекомендаціями надає допомогу науковий керівник; корисні поради у процесі добору літератури можна також отримати від працівників бібліотеки. Значно прискорить процес добору літератури використання алфавітних та систематичних каталогів літератури, реферативних журналів, бібліографічних довідників та інших джерел інформації, що є у бібліотеці.

Поглиблене вивчення підібраної літератури доцільно починати з розгляду найновіших публікацій, оскільки в них висвітлюються останні досягнення в галузі теорії та практики управління. Решту літератури вивчають у порядку, зворотному до хронологічного.

Безпосереднє ознайомлення з конкретним літературним джерелом розпочинають з перегляду змісту. Глави та параграфи, що викликали особливу зацікавленість, слід ретельно опрацювати. Ця робота має бути спрямованою на пошук ідей та пропозицій щодо вирішення проблемних питань обраної теми. Особливу увагу при цьому слід зосередити на виявленні дискусійних питань, аналізу протилежних або суперечливих позицій.

У процес вивчення літератури на окремих аркушах або картках роблять конспективні записи, виписки окремих даних, цитат тощо. Слід обов’язково записувати прізвище та ініціали автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, видавництво, місто та рік видання, номер сторінки. Все це стане до нагоди при використанні виписаних матеріалів у курсовій роботі, щоб зробити посилання на першоджерела.

4-й етап – написання та оформлення роботи. Зібраний на попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи; у разі необхідності підбирається додаткова інформація. До курсової роботи слід включати лише ретельно підібрані та цілеспрямовано опрацьовані матеріали. На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки, таблиці) та здійсняється редагування. У процесі редагування поліпшується стиль викладання матеріалу, переробляються окремі частини тексту, вдосконалюється формулювання фраз, перевіряються орфографія та пунктуація, усуваються архаїзми та мовні штампи. У тексті курсової роботи слід уникати частого повторення однакових слів, замінюючи їх синонімами. Четвертий етап завершується оформленням курсової роботи згідно із вимогами, що перелічені у третьому розділі цих методичних вказівок.

5-й етап – підготовка до захисту і захист курсової роботи. Виконана курсова робота у встановлений термін здається студентами на кафедру менеджменту. Після реєстрації курсова робота передається науковому керівникові для перевірки та рецензування. У відзиві наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи та робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту. Узагальнені критерії оцінювання якості виконання курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в четвертому розділі цих методичних вказівок. Якщо курсова робота попередньо оцінюється в 0-40 балів, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається первісна рецензія.

Якщо науковий керівник дає позитивний відзив, курсова робота допускається до захисту. Терміни та графік захисту робіт встановлюються кафедрою менеджменту. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з відзивом та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

Захист здійснюється на відкритому засіданні комісії, склад якої визначається завідувачем кафедри. До захисту студент готує доповідь, яка демонструє результати дослідження, основні висновки, узагальнення і пропозиції, та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії. Рекомендована тривалість доповідь студента 5-7 хвилин. Виступ студента має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу. Головне призначення таких додатків – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі менеджменту, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. Узагальнені критерії оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в шостому розділі цих методичних вказівок.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи за 100-бальною шкалою, що враховує, по-перше, попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником (в межах 0 – 70 балів), по-друге, оцінювання захисту курсової роботи (в межах 0 – 30 балів). Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS в порядку, поданому в табл. 3 (шостий розділ цих методичних вказівок).

Рішення комісії щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на її титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Задля забезпечення чіткості організації написання курсової роботи складається календарний графік виконання робіт, який затверджується на початку навчального року, контролюється науковим керівником і кафедрою. Орієнтовний регламент виконання курсової роботи наведений в табл. 1. За порушення графіку студент може бути недопущений до захисту курсової роботи.

Таблиця 1

Орієнтовний регламент виконання курсової роботи

з обов’язкової дисципліни «Менеджмент»

Етап

Рекомендовані терміни виконання робіт

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Вибір і затвердження теми курсової роботи

Впродовж   1–3-го тижнів 5-го семестру

Впродовж лекційного періоду

Складання і затвердження плану курсової роботи

Впродовж   4-го тижня семестру

Впродовж лекційного періоду (але не пізніше останнього дня сесії)

Добір та вивчення літератури. Здійснення дослідження

Впродовж   5-13-го тижнів семестру

Впродовж періоду, відведеного для самостійної роботи студентів між двома черговими сесіями

Написання та оформлення роботи

Робота має бути подана на кафедру не пізніше як за 4 тижні до закінчення навчального семестру

Підготовка до захисту і захист курсової роботи

Не пізніше як за 2 тижня до закінчення семестру

 

3. ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна мати чітку та логічну побудову. Складовими частинами курсової роботи мають бути вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (у разі необхідності). Приклад структури курсової роботи на тему «Реалізація стратегічного підходу до планування в організації» наведено в Додатку Б.

У вступі до курсової роботи (1-2 сторінки) стисло характеризується сучасний стан розробки проблеми та питань, що вимагають вирішення. Зокрема, у вступі мають бути представлені:

 • обґрунтування актуальності теми дослідження,
 • чітко визначені мета курсової роботи та її завдання,
 • об’єкт і предмет дослідження,
 • характеристика рівня опрацювання проблеми у фаховій літературі з виокремленням дискусійних питань та невирішених проблем,
 • інформаційна база дослідження.

Основна частина – це стрижень усієї курсової роботи, в ній глибоко та всебічно розкривається сутність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми. В цій частині роботи необхідно показати, як досліджувана проблема з позицій сучасності висвітлена в літературі, викласти сутність існуючих підходів до її вирішення, здійснити їх критичний аналіз, провести порівняння та сформулювати власну точку зору. Виклад теоретичних положень має супроводжуватися (за можливістю) аналізом статистичної інформації, прикладами з практики управлінської діяльності.

У цій частині курсової роботи студент повинен продемонструвати свої знання з питань, що досліджувалися, вміння узагальнювати матеріали, послідовно їх викладати, робити висновки, обґрунтовувати свої пропозиції. При написанні цього розділу курсової роботи бажано використовувати не лише знання, набуті студентами у процесі вивчення науки «Менеджмент», а й знання з таких наук (дисциплін), як: «Правове регулювання господарської діяльності», «Основи економічної науки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Економіка підприємства», «Статистика», «Економіко-математичні методи та моделі», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Теорія організації» та «Маркетинг».

Основну частину курсової роботи (загальним обсягом 30-35 сторінок) рекомендується структурно і пропорційно за обсягом сторінок поділити на три розділи. Рекомендації щодо змістовного наповнення основної частини курсової роботи на тему «Реалізація стратегічного підходу до планування в організації», що містить три розділи, наводяться нижче. Хоча залежно від специфіки обраної проблеми допускається інша побудова основної частини та змістовне наповнення кожного з розділів.

Перший розділ основної частини має бути присвячений викладенню теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Перший розділ основної частини має містити:

 • представлення понятійно-категоріального апарату дослідження;
 • висвітлення існуючих різноманітних поглядів дослідників на сутність основних понять, які стосуються обраної проблеми;
 • аналіз, критичне співставлення, узагальнення та викладення власного погляду на сутність основних понять, які стосуються обраної проблеми;
 • дослідження еволюції розробок щодо предмету дослідження та їх критичний аналіз;
 • характеристика існуючих підходів до класифікації та висвітлення факторів, що впливають на предмет дослідження, і визначені його ролі та місця в загальній системі управління діяльністю підприємства.

Приклад змістового наповнення першого розділу курсової роботи на тему «Реалізація стратегічного підходу до планування в організації»:

 • надати визначення функції планування в організації (із обов’язковим посиланням на джерело інформації) та здійснити критичний аналіз наведених понять;
 • представити класифікацію різновидів планування в організації;
 • розглянути сутність стратегічного планування в організації (із обов’язковим посиланням на джерело інформації) та здійснити критичний аналіз наведених понять;
 • визначити роль та місце стратегічного планування в загальній системі управління діяльністю організації;
 • визначити сутність та змістові характеристики етапів процесу стратегічного планування в організації;
 • розглянути сутність стратегії організації (із обов’язковим посиланням на джерело інформації) та здійснити критичний аналіз наведених понять;
 • представити класифікацію різновидів рівнів і типів стратегій організації та надати їх загальну характеристику;
 • упорядкувати чинники зовнішнього та внутрішнього середовища організації, які мають бути враховані при формуванні стратегії її діяльності.

Другому розділу основної частини має бути притаманний аналітичний характер.

Другий розділ основної частини має містити:

 • висвітлення існуючих методичних підходів щодо аналізу предмету дослідження залежно від характеру обраної проблематики;
 • проведення критичного співставлення (з визначенням переваг і недоліків) існуючих методичних підходів щодо аналізу предмету дослідження;
 • аналіз системи показників, які дозволяють оцінити різні сторони предмету дослідження (рівень, сутність, властивості, особливості, характер змін, співвідношення складових тощо).

Приклад змістового наповнення другого розділу курсової роботи на тему «Реалізація стратегічного підходу до планування в організації»:

 • розглянути існуючі методи проведення стратегічного аналізу діяльності організації (аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації);
 • провести критичне зіставлення представлених методів аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища організації (із зазначенням їх переваг і недоліків);
 • представити систему показників, за допомогою яких можна оцінити стан ідентифікованих факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації, а також їх вплив на основні показники діяльності організації;
 • оцінити можливість застосування в практиці вітчизняного менеджменту розглянутих методів проведення стратегічного аналізу діяльності організації.

Третьому розділу основної частини, на відміну від попередніх, суто теоретичних розділів курсової роботи, має бути притаманний прикладний характер.

Третій розділ основної частини має містити:

 • фактологічну інформацією щодо предмета дослідження, залежно від характеру обраної проблематики, представлену у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем тощо;
 • висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств (зокрема, залежно від їхньої галузевої належності або організаційно-правової форми), широко використовуючи аналіз статистичної інформації щодо предмету дослідження;
 • обґрунтування доцільності застосування у діяльності вітчизняних підприємств найбільш ефективних результатів теоретичних розробок з теми дослідження;
 • пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблем та удосконалення управлінської діяльності відповідно до характеру обраної проблематики.

Приклад змістового наповнення третього розділу курсової роботи на тему «Реалізація стратегічного підходу до планування в організації»:

 • дослідити тенденції зміни зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на діяльність вітчизняних організації (за різними видами діяльності);
 • обґрунтувати вибір ключових чинників зовнішнього і внутрішнього середовища вітчизняних організацій окремих видів діяльності, які мають бути враховані в процесі формування стратегій їх діяльності;
 • сформулювати проблеми, пов’язані з практичною реалізацією стратегічного підходу до планування у вітчизняних організаціях різних видів діяльності;
 • обґрунтувати напрями ефективної реалізації стратегічного підходу до планування у вітчизняних організації різних видів діяльності.

Розділи основної частини мають бути логічно пов’язаними між собою та пропорційні за обсягом сторінок. Теоретичні положення повинні виступати основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації, а висновки та пропозиції мають базуватися на викладених теоретичних положеннях та проведеному аналізі. В кінці кожного з розділів основної частини студент повинен зробити загальний висновок щодо викладеного в даному розділі матеріалу та зробити логічний перехід до матеріалу, що представлений у наступному розділі.

У висновках (3-4 сторінки) потрібно стисло викласти основні результати проведених досліджень і визначити, якою мірою вирішені завдання та досягнута мета курсової роботи, що були сформульовані у вступі.

Список використаних джерел повинен включати складений за чинними правилами перелік усіх використаних літературних джерел (Додаток Г). Рекомендована навчальна література для виконання курсової роботи наведена в сьомому розділі цих методичних вказівок, перелік спеціальної літератури залежить від обраної студентом теми.

Інформаційною базою висвітлення теоретичних і прикладних засад розв’язання обраної проблеми є загальнодоступні джерела інформації, а саме: навчальна література (підручники і навчальні посібники), наукова література (монографії, довідники, енциклопедії, наукові періодичні видання, наукові збірники), аналітичні огляди ринків та видів діяльності, статистична інформація (Статистичний щорічник України та Статистичні щорічники з окремих видів діяльності), Internet – джерела тощо.

У додатки, обсяг яких не обмежується, виносяться громіздкі таблиці, схеми, рисунки, пояснення тощо.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО НАПИСАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Керівництво виконанням курсової роботи здійснюють викладачі кафедри менеджменту.

Розподіл функцій при організації виконання курсової роботи:

кафедра:

  формує методичне забезпечення до виконання курсової роботи для студентів;

  організує захист студентами курсових робіт у комісіях, що формуються з викладачів кафедри менеджменту;

лектор потоку:

  організує вибір студентами тем курсових робіт;

  визначає персональний склад наукових керівників курсових робіт;

науковий керівник:

  консультує студента з розробки плану курсової роботи;

  затверджує студенту план курсової роботи;

  надає необхідні рекомендації з усіх питань, що можуть виникати у студента впродовж виконання курсової роботи;

  контролює дотримання студентом регламенту підготовки курсової роботи;

  перевіряє та попередньо оцінює представлену студентом курсову роботу;

  у складі комісії приймає захист студентом курсової роботи;

студент:

  згідно з рекомендаціями лектора потоку обирає тему курсової роботи;

  самостійно складає проект плану курсової роботи (згідно з вимогами та рекомендаціями);

  підтримує постійний контакт з науковим керівником по написанню курсової роботи;

  своєчасно та у повному обсязі виконує вказівки призначеного наукового керівника;

  здійснює своєчасну підготовку курсової роботи;

  подає науковому керівнику для попереднього оцінювання підготовлену та оформлену згідно встановлених вимог курсову роботу;

  у чітко визначені кафедрою менеджменту терміни захищає курсову роботу.

 

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5.1. Загальні вказівки.

Курсова робота має бути виконана та оформлена з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Текс роботи має бути набраний на комп’ютері та віддрукований на принтері на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman розміром 14 пт, через 1,5 інтервали.

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим – 20-25 мм, правим – 10-15 мм, верхнім – 20-25 мм, нижнім – 20-25 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм.

Мова курсової роботи – державна.

Курсова робота комплектується у такій послідовності:

1) титульний аркуш;

2) зміст;

3) вступ;

4) основна частина;

5) висновки;

6) список використаних джерел;

7) додатки (у разі необхідності).

Курсова робота відкривається титульним аркушем, на якому вказані: назва вузу, тема, прізвище автора та інші відомості, що ідентифікують курсову роботу (форма титульного аркуша наведена у Додатку В).

Після титульного аркуша вміщується сторінка змісту, де наводиться перелік заголовків частин курсової роботи та вказуються номери сторінок, з яких вони починаються. Назви розділів у змісті й тексті мають бути однаковими.

Вступ, кожний розділ, висновки, список використаних джерел та додатки починаються з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після закінчення попереднього.

Текст основної частини курсової роботи поділяють відповідно до затвердженого науковим керівником плану на розділи. Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту, заголовки підрозділів — маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Переноси слів у заголовках не дозволяються. Крапки наприкінці заголовків не ставляться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою. Розділи та підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків (1, 2, 3 і т. ін.). Кожну структурну частину курсової роботи починають з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи номера. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці.

Остаточно оформлена курсова робота підписується студентом на титульному аркуші та у зброшурованому виді у встановлений термін здається на кафедру менеджменту для рецензування та прийняття науковим керівником рішення щодо можливості допуску роботи до захисту.

5.2. Мова й стиль.

Курсова робота має бути стилістично та граматично правильно оформлена. Стиль викладання має бути строгим, стриманим, без вияву емоцій, чітким, без орфографічних і синтаксичних помилок. Мова й стиль роботи не мають містити емоційно-експресивних елементів. Для наукового тексту характерними є змістова завершеність, цілісність і зв’язність. Бажано використання конструкції з невизначено-особовими реченнями, наприклад: «Вважається за доцільне запропонувати…», а не «Я пропоную…». Викладаючи матеріал, слід користуватися загальноприйнятою термінологією, приділяючи увагу точності її застосування та чіткості формулювань. Скорочення слів у тексті та ілюстраціях, крім використання загальновизнаних абревіатур, не допускається.

Матеріал курсової роботи має бути викладений у логічній послідовності. Неприпустимим є перехід до розгляду іншого питання, допоки не завершено висвітлення попереднього. Кілька речень, що передають окрему думку, повинні бути чіткими і мати стислу форму.

5.3. Подання таблиць.

Цифровий матеріал, вміщений у текст, як правило, оформляється у вигляді таблиць. У таблицях цифровий або текстовий матеріал групується в рядки та стовпчики, відокремлені горизонтальними (рядки) та вертикальними (стовпчики) лініями.

Звичайно таблиця складається з таких елементів: порядкового номера й тематичного заголовка, боковика та заголовків стовпчиків (головки), рядків і граф (основної частини, тобто прографки).

Назву таблиці розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву та слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Слово «Таблиця» та її номер виділяють курсивом.

Загальну форму таблиці наведено на рис. 1.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому кутку над заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо в тексті роботи є лише одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

Таблиця (номер)

ТЕМАТИЧНИЙ ЗАГОЛОВОК ТАБЛИЦІ (НАЗВА ТАБЛИЦІ)

Головка

 


 


 

 

Заголовки стовпчиків

 

 

 

 

 

 

 

Підзаголовки стовпчиків

 

 

 

 

 

 

Нумерація стовпчиків

Боковик
(заголовки
рядків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядки

 

 

 

 

 

 

 

 Стовпчики

 

Рис. 1. Загальна форма таблиці

У разі перенесення частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» та її номер вказують лише один раз — праворуч над першою частиною таблиці; над іншими частинами пишуть «Продовження табл.» із зазначенням номера таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

Заголовки стовпчиків пишуть з великої літери, підзаголовки - з малої, якщо вони становлять одне речення з заголовком. Якщо підзаголовки мають самостійне значення, то їх починають з великої літери.

Таблиці вміщуються в текст роботи одразу після посилання на них. Розміщувати таблиці слід так, щоб їх можна було читати, не повертаючи рукопису; якщо це неможливо - так, щоб рукопис треба було повернути за стрілкою годинника. На всі таблиці роботи в тексті мають бути посилання, при цьому слово «таблиця» пишуть скорочено (наприклад, «... у табл. 1.2»), у повторних посиланнях вживають скорочено слово «дивись» (наприклад: «див. табл. 1.3»). Кожна таблиця супроводжується стислим аналізом і висновками. Повторювати кількісні відношення, наведені в таблиці, у тексті не треба.

Колонку «№ п/п» у таблицю не включають. У разі необхідності нумерації рядків їхні порядкові номери ставлять перед назвою заголовків рядків.

Під час побудові таблиці слід дотримуватися збереження певних пропорцій між її частинами: боковик не може бути більше третини її формату, а висота заголовочної частини - понад третину висоти таблиці.

Стовпчики таблиці нумерують лише тоді, коли на них є посилання в тексті роботи або коли таблиця продовжується на наступній сторінці.

Якщо всі дані, наведені в таблиці, мають однакову одиницю виміру, її вказують у тематичному заголовку, якщо різні - у заголовках стовпчиків або рядків через кому. Позначення одиниць виміру при цьому має відповідати загальноприйнятим стандартам.

Числа в таблиці, як правило, повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Дробові числа наводяться у вигляді десяткового дробу. Нульові ознаки заведено позначати знаком тире «—», відсутність даних - трьома крапками «...» або літерами «н. в.» (немає відомостей). Якщо наведені в таблиці дані мають які-небудь особливості (є попередніми, стосуються частини явища, що вивчається, тощо), то на це необхідно вказати в примітках, які розміщують під таблицею.

В таблиці не слід наводити зайві подробиці, які ускладнюють аналіз інформації. Необхідно також уникати утворення клітинок таблиці, що не мають змісту. Якщо це неможливо, то в них треба проставляти знак «´», який означає, що вони не заповнюються.

Викладаючи наукові результати на письмі, дуже часто використовують спрощені таблиці-виводи. Вивід, як правило, містить боковик, крапки та одну чи дві графи (стовпці). Його наводять без заголовка, якщо він є безпосереднім продовженням матеріалу та граматично пов’язаний із вступною фразою тексту або із заголовком, якщо він (вивід) має самостійне значення. Наведений нижче приклад демонструє ситуацію, коли вивід слід давати без заголовка, оскільки він випливає з тексту, що передує самому виводу:

При побудові матриці конкурентного профілю досліджуваного підприємства за ключовими чинниками успіху застосовувалися коефіцієнти вагомості:

продажна ціна                         0,3

обсяг продажу продукції                      0,3

реклама та стимулювання попиту на продукцію                     0,3

канали збуту продукції                        0,1

5.4. Подання ілюстрацій.

У процесі оформлення роботи часто використовують наочні ілюстративні матеріали у вигляді схем, діаграм, графіків, фотографій, креслень, технічних рисунків, карт тощо. Ілюстрації в роботі слід подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Розміщувати рисунки слід так, аби їх можна було читати без повороту рукопису, а якщо це неможливо, то так, щоб рукопис треба було повернути за стрілкою годинника.

Кожна ілюстрація в роботі повинна мати порядковий номер, який складається з двох цифр, розділених крапкою (номер розділу та номер рисунка всередині розділу), тематичну назву, а в разі необхідності - ще й пояснення (підрисунковий текст). Для всіх ілюстрацій прийнято єдине позначення «Рис.» (рисунок). Номер рисунка та його назва розміщуються під рисунком. При посиланні на рисунок в тексті роботи зазначають його вид (діаграма, графік, схема) і номер. У разі повторного посилання використовують скорочене слово «дивись» (наприклад, «див. рис. 2.1»). На всі ілюстрації в тексті мають бути посилання.

Найчастіше в наукових дослідженнях економічного та управлінського спрямування застосовуються ілюстрації у вигляді схем, діаграм і графіків.

Схема - це зображення, котре передає, зазвичай за допомогою умовних позначень, основну ідею якогось пристрою, споруди або процесу та показує взаємозв’язок їхніх головних елементів.

Діаграма - один зі способів графічного зображення залежності між величинами. У діаграмах наочно відбивають і аналізують масові дані. Відповідно до форми побудови розрізняють діаграми площинні, лінійні та об’ємні. Найчастіше використовують лінійні діаграми, а з площинних діаграм — стовпчикові (стрічкові) та секторні.

Для побудови лінійних діаграм звичайно застосовують координатне поле. На осі абсцис у певному масштабі відкладаються час або факторіальні ознаки (незалежні), на осі ординат - показники на певний момент чи період часу або розміри результативної незалежної ознаки. Вершини ординат з’єднуються відрізками, у результаті чого отримують ламану лінію. На лінійні діаграми можна одночасно наносити кілька показників.

На стовпчикових (стрічкових) діаграмах дані зображуються у вигляді прямокутників (стовпців) однакової ширини, розміщених вертикально або горизонтально. Довжина (висота) прямокутників пропорційна зображуваним величинам. У разі вертикального положення прямокутників діаграма називається стовпчиковою, горизонтального - стрічковою.

Секторна діаграма є колом, поділеним на сектори, розміри яких пропорційні величинам частин зображуваного об’єкта чи явища. Секторна діаграма - поширена форма порівнювання різних частин одного цілого. Площі секторів і є основою для порівняння.

Результати оброблення числових даних можна подати у вигляді графіків, тобто умовних зображень величин та їхніх співвідношень через геометричні фігури, точки та лінії. Графіки використовують як для аналізу, так і для підвищення наочності ілюстративного матеріалу.

Осі координат графіка креслять суцільними лініями. Стрілок на кінцях координатних осей не ставлять; умовні позначення та розміри відкладених величин вказують у прийнятих скороченнях. На графіку слід писати лише умовні літерні позначення, прийняті в тексті. Написи, що стосуються кривих і точок, залишають тільки в тому разі, коли їх небагато і вони є короткими. Багатослівні написи замінюють цифрами, розшифровування яких наводять під рисунком.

5.5. Подання формул, приміток і посилань.

Формули, що наводяться в роботі, нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад (3.1) (перша формула третього розділу). Нумерувати варто лише ті формули, на які далі в тексті є посилання.

Найбільші, а також довгі й громіздкі формули, котрі у своєму складі мають знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, подаються окремими рядками (це стосується і всіх нумерованих формул). Невеликі й нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій їх наведено у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння й формули треба відокремлювати від тексту вільними рядками. Вище та нижче кожної формули залишають не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його переносять в інший після знаків рівності ( = ), плюс ( + ), мінус ( – ), множення ( ´ ), ділення ( : ).

Під час написання роботи може з’явитися потреба в примітках до тексту або до таблиць. Примітки містять довідкову або пояснювальну інформацію. Їх нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо на сторінці примітка лише одна, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку; якщо приміток кілька, то після слова «Примітка» ставлять двокрапку. Такі примітки нумерують арабськими цифрами з крапкою, наприклад:

Примітки:

 1. ........
 2. ........

На інформацію, запозичену з інших джерел, а також на цитати, наведені в тексті, обов’язково мають бути зроблені посилання. Посилання даються одразу після закінчення цитати у квадрат­них дужках, де зазначається порядковий номер джерела в списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад: «[4, c. 35]»). Допускається наводити посилання у виносках, при цьому його оформлення має відповідати правилам бібліографічного опису.

5.6. Загальні правила цитування.

Загальні правила цитування

Текст цитати починається і закінчується лапками й наводиться в тій граматичній формі, в якій його подано в джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Цитування передбачає точне відтворення цитованого тексту, оскільки його скорочення може спотворити зміст, закладений автором. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту та позначається трьома крапками. Вони ставляться в будь-якому місці цитати (на початку, у середині, наприкінці).

Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.

У разі непрямого цитування (переказ, викладення думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути дуже точним і коректним у передачі думок автора і давати посилання на відповідне джерело.

5.7. Оформлення списку використаних джерел і додатків.

Бібліографічний апарат у науковій праці —-це ключ до використаних дослідником джерел. Крім того, він певною мірою відбиває наукову етику та культуру наукової праці. Саме з нього можна зробити висновок про ступінь ознайомлення студента з наявною літературою з досліджуваної проблеми. Бібліографічний апарат складається з бібліографічного списку (списку використаних джерел) і бібліографічних посилань, які оформляються відповідно до чинних стандартів.

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Такий список - одна із суттєвих складових наукової роботи, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора та демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін.

Список використаних джерел повинен мати суцільну нумерацію. Найпоширенішим способом групування джерел у списку є їх розміщення за абеткою (за першою літерою прізвища автора або першого слова заголовка); джерела можна розміщувати й в один з таких способів: у порядку розташування посилань у тексті, у хронологічному порядку. Набір елементів бібліографічного опису джерел різних видів (підручник, навчальний посібник, монографія, стаття, перекладне видання, статистичний щорічник і т. ін.), спосіб написання кожного елемента, використання розділових знаків тощо наведено в Додатку Г.

У процесі оформлення роботи іноді виникає потреба в збагаченні її тексту додатками. Додатки, як правило, містять проміжні математичні розрахунки, первинні матеріали, громіздкі таблиці та інші матеріали допоміжного характеру. Додатки розміщують після списку літератури в порядку здійснення на них посилань у тексті. Кожен додаток починають з нової сторінки. Їм присвоюють заголовки, надруковані вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток ___» і велика буква, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятками літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток А», «Додаток Б» і т. д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи та підрозділи, пронумеровані в межах кожного додатка: перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: «А.2» (другий розділ додатка А).

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: «Рис. Д.1.2» (другий рисунок першого розділу додатка Д).

 

 

6. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконана студентом курсова робота у встановлений термін здається на кафедру та після реєстрації передається науковому керівникові для перевірки та рецензування.

У відзиві наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи, за результатами чого наприкінці відзиву визначається попередня кількість балів (в межах 0-70) та робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту. Узагальнені критерії оцінювання якості виконання курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в табл. 2.

Якщо курсова робота попередньо оцінюється в 0-40 балів, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається первісна рецензія.

Якщо науковий керівник дає позитивний відзив (курсова робота попередньо оцінюється в 41-70 балів) вона допускається до захисту.

Терміни та графік захисту робіт встановлюються кафедрою менеджменту. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з відзивом та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

Захист здійснюється на відкритому засіданні комісії, склад якої визначається завідувачем кафедри. До захисту студент готує доповідь, яка демонструє результати дослідження, основні висновки, узагальнення і пропозиції, та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії. Рекомендована тривалість доповідь студента 5-7 хвилин. Виступ студента має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу. Головне призначення таких матеріалів – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

 

Таблиця 2

Параметри та критерії оцінювання курсової роботи

 

Параметри оцінювання

Діапазон оцінки, балів

Критерії оцінювання за бальною шкалою

Оцінювання якості курсової роботи

0 - 70

 

 1. Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану

0-15

0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому плану

5 - зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану

10 - зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

15 - зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

 1. Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату

0-15

0 – понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти проблеми не розкриті

5 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті

10 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті частково

15 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті

 1. Наявність критичних співставлень та узагальнень різних точок зору та підходів до постановки та розв’язання проблеми

0-10

0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні

5 - критичні співставлення наявні, але узагальнення відсутні або некоректні

10 - критичні співставлення наявні та супроводжені коректними узагальненнями

 1. Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств

0-10

0 – фактологічний матеріал не використаний

5 - залучений фактологічний матеріал, особливості прояву та розв’язання проблеми на вітчизняних підприємствах не висвітлені

10 - залучений фактологічний матеріал, досвід вітчизняних підприємств висвітлений

 1. Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань

0-10

0 – залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана

5 - залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11-15 джерел), етика посилань дотримана частково

10 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 джерел), етика посилань дотримана

 

Продовження табл. 2

Параметри оцінювання

Діапазон оцінки, балів

Критерії оцінювання за бальною шкалою

 1. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам

0-10

0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог

5 - текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог

10 - текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог

Оцінювання захисту курсової роботи

0 – 30

 

 1. Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження

0-10

0 – студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження

10 – студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

 1. Використання роздаткового ілюстративного матеріалу

0-5

0 - роздатковий ілюстративний матеріал не використано

5 – доповідь супроводжена роздатковим ілюстративним матеріалом

 1. Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання

0-15

0 – студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання

5 - студент надає поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання

10 – студент надає неповні, частково обґрунтовані відповіді на поставлені питання

15 - студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання

 

Примітка: Додатковим критерієм оцінювання якості курсової роботи (+ 15 балів) є наявність елементів наукової новизни, оригінальність методів дослідження, наявність опублікованих статей, підтверджена участь у науково-практичних конференціях , довідки про впровадження результатів дослідження, патенти або авторські свідоцтва за умови, що загальна сума балів оцінки якості роботи не перевищує 70 балів.

 

 

 

 

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі менеджменту, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. Узагальнені критерії оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в табл. 2

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи за 100-бальною шкалою, що враховує:

 1. попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником – 0 – 70 балів;
 2. оцінювання захисту курсової роботи – 0 – 30 балів.

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в табл. 3.

Таблиця 3

ECTS-, національна та університетська шкали оцінювання курсової роботи

Оцінка за 100-бальною системою КНЕУ

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 — 100

A

5 (відмінно)

80 — 89

B

4 (добре)

70 — 79

C

66 — 69

D

3 (задовільно)

60 — 65

E

21 — 59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту курсової роботи

0 — 20

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним виконанням курсової роботи

Рішення комісії щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Дафт, Ричард Л. Менеджмент / Ричард Л. Дафт. - 6-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 864 с.
 2. Аакер Дэвид. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроигрышных решений / Д. А. Аакер ; [пер. с англ. В. Г. Башкировой]. М. : ЭКСМО, 2007. 464 с.
 3. Аакер Дэвид. Стратегическое рыночное управление : [пер. с англ.] / Д. Аакер. 7-е изд. СПб. : Питер, 2007. 496 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ./ Научн. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. — М.: Экономика, 1989, с. 324 — 326, 499 — 500, 506 — 509.
 5. Армстронг М. Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998, с. 113 — 127.
 6. Баринов В. А. Организационное проектирование : учебник / В. А. Баринов. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 398 с.
 7. Баринов В. А. Экономика фирмы: стратегическое планирование : учеб. пособие / В. А. Баринов. М. : КНОРУС, 2005. 230 с.
 8. Бережна Л. В. Економіко-математичні методи та моделі у фінансах : навч. посібник / Л. В. Бережна, О. І. Снитюк. - К. : Кондор, 2009. - 301 с.
 9. Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента. — СПб: Изд. "Питер", 1999. — 809 с.
 10. Бродецкий Г. Л. Управление запасами : учебник / Г. Л. Бродецкий. М. : ЭКСМО, 2008. 350 с.
 11. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. — М.: Институт международного права и экономики. Издательство «Триада, Лтд», 1997, с. 196 — 205.
 12. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. — 3-е изд. — М.: Гардарики, 1999. — 528 с.
 13. Галькович Р.С., Набоков В.И. Основы менеджмента. — М.: ИНФРА—М, 1998, с. 42 — 43.
 14. Глухов В. В. Математические методы и модели для менеджмента : учебное пособие / В. В. Глухов, М. Д. Медников, С. Б. Коробко. — 3-е изд., стер. — СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2007. — 528 с.
 15. Глушик М. М. Дослідження операцій : посібник / М. М. Глушик, Н. М. Телесницька. — Львів : Новий Світ-2000, 2009. — 368 с.
 16. Гріфін Р., Яцура В.,Основи менеджменту: Підручник / наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001 – с. 388 - 425.
 17. Дафт Ричард Л. Менеджмент / Ричард Л. Дафт. — 6-е изд. — СПб. : Питер, 2008. — 864 с/
 18. Дафт Ричард Л. Теория организации : учеб. : пер. с англ. / Р. Л. Дафт. — М. : ЮНИТИ, 2006. — 700 с.
 19. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень : пер. з англ. / Д. Дерлоу. К. : Всеувито : Наук. думка, 2001. 242 с.
 20. Дойл Дэвид. Управление затратами : Стратегическое руководство : монография пер. с англ. / Д. . Дойл. М. : Волтерс Клувер, 2006. 264 с.
 21. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойль. СПб. : Питер, 1999. 560 с.
 22. Калигин Н. А. Принципы организационного управления / Н. А. Калигин. — М. : Финансы и статистика, 2003. — 272 с.
 23. Клок Кеннет. Конец менеджмента и становление организационной демократии / К. Клок, Дж. Голдсмит. СПб. : Питер, 2004. 368 с.
 24. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Колпаков. — К. : МАУП, 2000. — 254 с.
 25. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – с. 319-327.
 26. Кузьмін О. Є. Бюджетування на підприємстві : навч. посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. — К. : Кондор, 2008. — 312 с.
 27. Кузьмін О.Є.,Основи менеджменту: підручник /О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. – 2-ге вид., випр.,допов. – К.: «Академвидав», 2007.- 464с.
 28. Кулагин О. А. Принятие решений в организациях: Учеб. пособие. СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2001. — 148 с.
 29. Лапыгин Ю. Н. Системное решение проблем : На стол каждому руководителю! / Ю. Н. Лапыгин. - М. : ЭКСМО, 2008. — 336 с.
 30. Лафта Д. К. Теория организации : Учебное пособие / Д. К. Лафта. М. : Проспект, 2005. 410 с.
 31. Лафта Д. К. Управленческие решения : Учебное пособие / Д. К. Лафта. — М. : Благовест-В, 2004. — 303 с.
 32. Лемберт Т. Ключові проблеми керівника : 50 перевірених способів вирішення проблем:пер. з англ. / Т. Лемберт. К. : Всеувито : Наук. думка, 2001. 303 с.
 33. Литвак Б. Г. Экспертные технологии в управлении : учеб. пособие / Б. Г. Литвак. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Дело, 2004. — 399 с.
 34. Лукичёва Л. И. Управленческие решения : учебник / Л. И. Лукичёва, Д. Н. Егорычев ; под ред. Ю. П. Анискина. - 5-е изд., стереотип. — М. : Омега-Л, 2010. — 383 с.
 35. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.
 36. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник / Б. З. Мильнер. Изд. 7-е, перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2010. 864 с.
 37. Мінцберг Генрі. Зліт і падіння стратегічного планування / Генрі Мінцберг ; пер. с англ. К. Сисоєвої ; [заг. ред. Л. Савицької]. — К. : Вид-во Олексія Капусти, 2008. — 412 с.
 38. Неудачин В. В. Реализация стратегии компании: финансовый анализ и моделирование / В. В. Неудачин. М. : Вершина, 2006. 176 с.
 39. Образы организации / Г. Морган ; [пер. с англ. И. Матвеевой, Р. Самуненкова] ; Стокгольмская школа экономики. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008. - 504 с. : ил.
 40. Основи менеджменту : навч. посібник / Є. К. Бабець [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2007. - 496 с.
 41. Основы менеджмента: Учеб. пособие для вузов / Под. ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. –  с. 286-311
 42. Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко І.П. Менеджмент: Підручник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005.- с.238-260.
 43. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник / Л. П. Батенко, М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова та ін.; ред. В. Є. Москалюк. — К. : КНЕУ, 2005. — 384 с.
 44. Пушкар Р.М ,Тарнавська Н.П.,. Менеджмент: теорія та практика: Підручник – 3-те вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. –  с. 297-332.
 45. Ременников В. В. Разработка управленческого решения : учеб. пособие для вузов / В. В. Ременников. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 144 с.
 46. Рикі В.Гріфін, В. Яцура Основи менеджменту: Підруч. для студ. екон. спец.: БаК, 2005. — 624 с.
 47. Рингланд Джилл. Сценарное планирование для разработки бизнес-стратегии / Джилл Рингланд ; [гл. ред. С. Н. Тригуб ; пер. с англ. О. Л. Пелявского]. 2-е изд. М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2008. 560 с.
 48. Роббинз Стивен П.. Менеджмент : [пер. с англ. О.В. Медведь] / С. П. Роббинз, М. Коултер. 8-е изд. М. : Вильямс, 2007. 1045 с.
 49. Робінс С.П., ДеЧенцо Д.А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А.Олійник та ін. – К.: “Основи”, 2002. – с. 432-466.
 50. Румянцева З.П. и др. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 3. — М.: ИНФРА-М, 2000. — с. 195 — 221.
 51. Румянцева, З. П. Общее управление организацией. Теория и практика : учебник / З. П. Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 304 с.
 52. Слиньков В. Н. Должностная инструкция и менеджмент : [практ. рекомендации] / В. Н. Слиньков. — К. : КНТ, 2006. — 332 с.
 53. Соболь С.М., Багацький В.М. Менеджмент: Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005.- с.161-187.
 54. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. –  с. 220-239
 55. Теория управления : учебник / под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. Изд. 2-е, доп. М. : Финансы и статистика, 2008. 608 с.
 56. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посібник / М. В. Туленков. — К. : Каравела, 2007. — 304 с.
 57. Управление – это наука и искусство: А.Файоль, Г.Эмерсон, Ф.Тейлор, Г.Форд. – М. : Республика, 1992. с. 9-32.
 58. Управленческие решения: технология, методы и инструменты : учеб. пособие / П. В. Шеметов, В. В. Радионов, Л. Е. Чередникова, С. В. Петухова. М. : Омега-Л, 2010. 398 с.
 59. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эриашвили Н.Д. Менеджмент: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. Ю.А. Цыпкина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, с. 290 — 318.
 60. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – с. 30-75.
 61. Шим Джай К. Основы бюджетирования и больше. Справочник по составлению бюджетов / Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел ; пер. с англ. фирмы "БМикро" под общ. ред. В. А. Плотникова. — М. ; СПб. : Вершина, 2008. — 368 с.
 62. Шкардун, В. Д. Маркетинговые основы стратегического планирования: теория, методология, практика / В. Д. Шкардун ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Российской Федерации. М. : Дело, 2007. 376 с.
 63. Эддоус М. Методы принятия решений : пер. с англ. / М. Эддоус, Р. Стэнсфилд ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Аудит ; М. : ЮНИТИ, 1997. — 590 с.
 64. Юкаева В. С. Управленческие решения : учеб. пособие / В. С. Юкаева. — М. : Дашков и К°, 1999. — 292 с.

8. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Методичні матеріали щодо вивчення та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Менеджмент» рівня вищої освіти бакалавр, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств» / Укл. С.М. Соболь, В.М. Багацький. – К.: КНЕУ, 2015. – 46 с.
 2. Програми нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» / [уклад. А.А. Мазаракі, Т.І. Ткаченко, Н.М. Гуляєва, Л.Є. Калиновська, Л.І. Кузьменко, Л.М. Решетнікова]. – К.: КНТЕУ, 2011. – 224 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент» для студентів III курсу спеціальності 6201 «Менеджмент організацій» / Укл. С.М. Соболь, В.М. Багацький, Л.М. Хоменко. – К.: КНЕУ, 2006. – 33 с.
 4. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальностей 6201 усіх форм навчання / Укл. С.М. Соболь, Т.В. Омельяненко. - К.: КНЕУ, 2005. - 36 с.
 

Додаток А

Орієнтовна тематика курсових робіт:

 1. Порівняльна характеристика зарубіжних моделей управління організацією та обґрунтування доцільності використання їх елементів у практиці вітчизняного менеджменту.
 2. Організація як відкрита соціально-економічна система: дослідження системних компонентів і елементів.
 3. Обґрунтування доцільності впровадження досягнень основних шкіл менеджменту в практику вітчизняних підприємств.
 4. Принципи класичного підходу до управління: теоретичне узагальнення та умови реалізації на підприємствах.
 5. Застосування положень концепції наукового управління у вітчизняному менеджменті.
 6. Доцільність використання основних ідей школи адміністративного управління у вітчизняному менеджменті.
 7. Обґрунтування досягнень школи людських стосунків, придатних для застосування вітчизняними менеджерами.
 8. Сфери ефективного використання основних ідей школи організаційної поведінки в управлінні організаціями.
 9. Вплив основних положень системного підходу на ефективність вітчизняного менеджменту.
 10. Сутність ситуаційної концепції та доцільність використання її положень у практиці управління.
 11. Обґрунтування шляхів адаптації вітчизняного менеджменту до зміни умов функціонування економіки країни.
 12. Дослідження ситуаційних факторів, що обумовлюють ефективність застосування індивідуального або групового прийняття управлінських рішень.
 13. Реалізація стратегічного підходу до планування в організації.
 14. Обґрунтування шляхів адаптації організації до зміни умов функціонування.
 15. Складові зовнішнього середовища організації та оцінка їх впливу на функціонування та розвиток підприємства.
 16. Обґрунтування ключових елементів внутрішнього середовища організації як основи її ефективної діяльності.
 17. Особливості процесу розробки стратегії діяльності організації в сучасних умовах.
 18. Обґрунтування доцільності використання елементів концепції управління за цілями у практиці менеджменту.
 19. Стратегія організації: сутність, типологія, специфіка розробки в сучасних умовах господарювання.
 20. Обґрунтування основних ситуаційних чинників у процесі організаційного проектування.
 21. Організаційний дизайн як сфера сучасного управління.
 22. Впровадження організаційних змін на підприємстві як засіб адаптації до зовнішніх умов.
 23. Ідентифікація та шляхи подолання проблем формування адаптивних організаційних структур управління.
 24. Обґрунтування сфер ефективного використання централізованих та децентралізованих організаційних структур управління організацією.
 25. Бюрократичні та адаптивні організаційні структури: порівняльна характеристика та сфери ефективного застосування.
 26. Обґрунтування типу корпоративної культури як інструменту координації у вітчизняних організаціях.
 27. Порівняльна характеристика сучасних підходів до розуміння мотивації та особливості їх реалізації у практиці управління.
 28. Сутність і зміст контролю в управлінні організацією та шляхи забезпечення його ефективності.
 29. Обґрунтування пріоритетних сфер організаційного контролю на вітчизняних підприємствах.
 30. Взаємозв’язок попереднього, поточного і підсумкового контролю, заходи щодо підвищення його впливу на ефективність діяльності організації.
 31. Ефективність діяльності організації: сутність, основні види, показники оцінювання, напрямки підвищення.
 32. Ефективність управління організацією: поняття, методи та показники оцінки.
 

Додаток Б

Приклад структури курсової роботи на тему:

«Реалізація стратегічного підходу

до планування в організації»

 

 

План

Вступ

 1. Теоретичні засади стратегічного підходу до планування в організації.
 2. Аналіз системи показників, що відображають ефективність реалізації стратегічного підходу до планування в організації.
 3. Обґрунтування напрямів ефективної реалізації стратегічного підходу до планування у вітчизняних організаціях різних видів діяльності.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

 

 

Додаток В

Форма титульного аркуша курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки та управління

 

Кафедра менеджменту

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

на тему «___________________________________________

___________________________________________»

 

Студента ____ курсу,

спец. 6601/1, ________ групи

___________________________

 (прізвище, ім’я та по батькові)

 

________________________________

Дата здачі роботи на                                                               (підпис)

перевірку та рецензування _________
Реєстраційний номер _____                              Науковий керівник

Курсова робота                                                 ___________________________

захищена з оцінкою “______________”              (прізвище, ім’я та по батькові)

 

                                                                            ___________________________

Дата захисту _____________                                                                                   (підпис)

 

Комісія по захисту у складі:

__________________________    ___________

(прізвище, ім’я та по батькові)                      (підпис)

__________________________    ___________

(прізвище, ім’я та по батькові)                      (підпис)

__________________________    ___________

(прізвище, ім’я та по батькові)                      (підпис)

 

Київ 20__
 
Додаток Г

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку джерел

Характеристика
джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

Ястремська О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади : монографія / О.М.Ястремська ; М-во освіти і науки України ; Харківський національний економічний ун-т. — 2-ге вид. — Х.  : ВД «ІНЖЕК», 2004. — 488 c.

Два автори

Прахалад К. К. Майбутнє конкуренції. Творіння унікальної цінності спільно з клієнтами : пер. з англ. / К. К. Прахалад, Венкат Рамасвамі. — К. : Видавництво Олексія Капусти, 2005. — 258 с.

Три автори

Довгань Л. Є. Управління корпораціями / Л. Є. Довгань, В. В. Пастухова, Л. М. Савчук ; М-во освіти і науки України ; НТУУ «Київський політехнічний ун-т». — К. : Політехніка, 2004. — 236 с.

Чотири автори

Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід : наук.-практ. видання / Т. В. Омельяненко, О. В. Щербина, Д. О. Барабась, А. В. Вакуленко; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2009. — 157 с. — (Серія «Інноваційний університет»).

П’ять і більше авторів

Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посібник / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась та ін. ; М-во освіти і науки України ; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2008. — 520 с.

Без автора

Сучасні концепції менеджменту : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. Л. І. Федулової. — К. : ЦУЛ, 2007. — 536 с.

Багатотомний документ

Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. — Львів : Світ. — Т. 2. — 2006. — 568 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів IІ Міжнар. наук.-практ. конф. 13-14 березня 2008 р. / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 504 с.

Словники

Семотюк О. П. Сучасний словник іншомовних слів / О. П. Семотюк. – 2-ге вид., доповн. – Х. : Веста : Видавництво «Ранок», 2008. – 688 с.

Законодавчі та нормативні документи

Господарський кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 року / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2003. — 192 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 

 

Характеристика
джерела

Приклад оформлення

Стандарти

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 47 с. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

Дисертації

Соболєва Т. О. Управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Соболєва Тетяна Олександрівна. — К. , 2008. — 171 с.

Автореферати дисертацій

Терещенко О. О. Антикризове управління фінансами підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О. О. Терещенко. — К. , 2005. — 34 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Чекаловець В. І. Наукова новизна в економічних дослідженнях / В. І.Чекаловець, М. І.Котлубай // Бюлетень ВАК України. — 2002. — № 10. — С. 34—37.

Електронні ресурси

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

 http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.