Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 1

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Етапи розробки стратегії, бюджету, політики та тактики менеджменту в організації.

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Процес оцінки стратегії організації це є:

1. Аналіз фактично досягнутих результатів роботи;

2. Порівняння виконання запланованих робіт з фактичними результатами;

3. Аналіз поточних результатів роботи.

4. Механізм зворотнього зв¢язку для коригування стратегії;

 

2. Що являє собою система управлiння?

 1. Сукупнiсть взаємодiючих елементiв, якi складають цiлiсне утворення, що має властивостi вiдмiннi вiд властивостей складових елементiв
 2. Сукупнiсть взаємодiючих елементiв
 3. Цiлiсне утворення,  що має властивостi, вiдмiннi вiд властивостей складових елементiв
 4. Сукупність елементів організації

 

3. В якому порядку реалiзуються основнi (загальнi) функцiї управлiння?

 1. Планування, органiзацiя, мотивацiя, контроль
 2. Органiзацiя, планування, контроль, мотивацiя
 3. Планування, органiзацiя, контроль, мотивацiя
 4. Організація, контроль, мотивація, планування

 

4. Коли отримав широкого розповсюдження в економiчної лiтературi термiн "органiзацiя"?

 1. В 20-i роки минулого столiття.
 2. В 30-i роки минулого столiття.
 3. В 60-i роки минулого столiття.
 4. В 70-ті роки минулого століття

 

5. Що слiд розумiти пiд принципами менеджменту?

 1. Положення про діяльність органів управління
 2. Правила, вихiднi положення i норми поведiнки, якими керуються органи в управлiнні системами.
 3. Вихiднi положення, за допомогою яких вирiшуються виробничi завдання.
 4. Норми поведiнки людей в процесi виконання своїх функцiй.

 

6. Що слiд розумiти пiд iнформацiєю довiдково-енциклопедичного характеру?

 1. Вiдомостi про навколишнє середовище
 2. Документованi вiдомостi про суспiльне життя та навколишнє середовище.
 3. Систематизованi, публiчно оголошенi данi про суспiльне життя та зовнішнє середовище.
 4. Систематизованi та публiчно оголошенi вiдомостi про навколишнє середовище.

 

7. Що слiд розумiти пiд соцiологiчною iнформацiєю?

 1. Публiчно оголошенi вiдомостi про соцiальнi явища.
 2. Публiчно оголошенi вiдомостi про ставлення громадян до соцiальних подiй.
 3. Документованi вiдомостi про соцiальнi подiї, явища, процеси та факти.
 4. Документованi або публiчно оголошенi вiдомостi про ставлення окремих громадян та соцiальних груп до соцiальних подiй та явищ, процесiв, фактiв.

 

8. Що слiд розумiти пiд документом?

 1. Матерiальна форма одержання та поширення певної iнформацiї.
 2. Форма одержання та використання певної iнформацiї.
 3. Нематерiальна форма зберiгання iнформацiї
 4. Передбачена законом матерiальна форма одержання, зберiгання, використання i поширення iнформацiї шляхом фiксацiї її на певних носiях.

 

9. Що слiд розумiти пiд режимом доступу до iнформацiї?

 1. Порядок використання та зберiгання iнформацiї.
 2. Правова норма використання та поширення iнформацiї.
 3. Передбачений правовими нормами порядок одержання, використання i зберiгання iнформацiї.
 4. Неправова i правова форма поширення iнформацiї

 

10. Метод експертних оцiнок у прийняттi рiшень полягає:

 1. У залученнi всiх фахiвцiв до виробки рiшень
 2. У залученнi тiльки досвiдчених, з практичним досвiдом, керiвникiв пiдроздiлiв
 3. У залученнi квалiфiкованих фахiвцiв до вироблення рiшень з конкретної проблеми
 4. У залученнi керiвникiв провiдних пiдроздiлiв до вироблення найважливiших рiшень.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви менеджер торгового відділу ВАТ “Універсам № 2”. ВАТ “Універсам № 2”, у якому  працює 138 чол., діє згідно Статуту, виконує всі функції по закупці і реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, а також надає послуги населенню великого міста. Організаційна структура управління ВАТ “Універсам № 2” вказана у додатках. Торгівля продовольчими і непродовольчими товарами та надання послуг населенню здійснюється через 6 товарних секцій, які очолюються їх керівником. У ВАТ “Універсам № 2” створено також кафетерій, в якому виробляються кондитерські вироби (торти, тістечка, ватрушки тощо), та реалізується споживачам. На останніх зборах Голова правління товариства доповів, що за останній місяць суттєво знизилися основні показники діяльності підприємства, що негативно впливає на економічний розвиток та матеріальне стимулювання праці персоналу. Показники ефективності діяльності ВАТ “Універсам № 2” показано в додатку.

 

ЗАВДАННЯ:

Керуючись наданою інформацією:

 1. Розробити загальні заходи по підвищенню ефективності роботи товариства, передбачивши інтенсифікацію комерційної діяльності, розвиток роздрібної мережі, пошук нових постачальників товарів та розширення їх асортименту, підвищення культури обслуговування покупців тощо.
 2. Підготувати рішення (у формі наказу) по підвищенню ефективності роботи товариства.
 3. Вказати з якими посадовими особами слід узгодити рішення.

Примітка: Додатки видаються викладачем

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 2

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Основні ролі менеджера організації. Керівництво та лідерство.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Особливості американської системи управління організаціями

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Що слід розуміти під терміном “управління” і де переважно він застосовується?

 1. Термін “управління” є синонімом терміну “Менеджмент”, але він переважно застосовується до різних видів людської діяльності;
 2. Термін “управління” не є синонімом терміну “Менеджмент” і застосовується тільки до діяльності людей у сфері економіки;
 3. Термін “управління” застосовується переважно до діяльності людей в сфері економіки;
 4. Термін “управління” застосовується при визначенні системи заходів координації діяльності людей.

 

2. Що означає термін “менеджмент” і з якої мови він походить?

 1. З німецької мови і означає керувати, завідувати чим-небудь;
 2. З англійської мови і означає керувати, стояти на чолі, завідувати, бути здатним впоратись з будь-якою проблемою;
 3. З англійської мови і означає керувати, завідувати чим-небудь;
 4. З російської і означає завідувати чим-небудь.

 

3. Що є підгрунтям управління будь-якою системою?

 1. Принципи, які відображають ринкові умови господарювання;
 2. Методи менеджменту;
 3. Функції менеджменту;
 4. Фінансові ресурси.

 

4. Що являє собою неформальна організація?

 1. Організації, які виникають і функціонують спонтанно;
 2. Організації, які об¢єдналися для спільної діяльності;
 3. Організації, які об¢єдналися для виконання певних завдань;
 4. Організації, які виконують окремі завдання.

 

5. Що повинні відображати функції менеджменту?

 1. Відносини, які складаються між керуючою та керованою системами;
 2. Основні закономірності управління системами;
 3. Основні властивості, зв¢язки та відносини управління;
 4. Основні завдання керуючої та керованої системи.

 

6. Що являє собою завдання?

 1. Види робiт,  якi необхiдно виконати певним способом та в зумовлений перiод для досягнення цiлей.
 2. Види робiт
 3. Робота з предметами працi
 4. Робота, яку виконують робiтники

 

7. Що  являє собою технологiя?

 1. Засiб перетворення вхiдних елементiв (матерiалiв, сировини, iнформацiї тощо) у вихiднi (продукти, вироби, нову iнформацiю тощо)
 2. Перетворення вхiдних елементiв у вихiднi
 3. Вихiднi елементи (кiнцевi результати працi)
 4. Засiб перетворення вихiдних елементiв

 

8. До внутрiшнього середовища органiзацiї належить:

 1. Цiлi,  кадри, задачi, структура,  технологiя, органiзацiйна культура
 2. Постачальники, трудовi ресурси, закони i заклади державного регулювання, споживачi, конкуренти.
 3. Стан економiки, змiни у полiтицi, соцiальна культура, НТП, технологiї, груповi iнтереси, мiжнародне середовище.
 4. Персонал i органiзацiйна культура

 

9. Якщо Вам доведеться пояснювати, що являє собою органiзацiя, то Ви скажете що це:

 1. Свiдоме об`єднання людей, яке дiє на основi визначених процедур та правил i спiльно реалiзує певну програму або цiлi.
 2. Об`єднання людей для виконання певних робiт.
 3. Група людей, що спiльно реалiзує певну програму.
 4. Об`єднання людей для здiйснення виробничої дiяльностi

 

10. Управлiнський персонал це є:

 1. Спеціалісти.
 2. Всі відповіді вірні.
 3. Сукупнiсть працiвникiв, якi мають спецiальну пiдготовку i виконують функцiї управлiння
 4. Робітники та службовці.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Керуючись статутом:

 1. Створити апарат (штатний розклад) управління.
 2. Розподілити функції між керівником підприємства та його заступником з питань комерційної діяльності.
 3. Показати на схемі рівні управління та визначити їх основні завдання.
 4. Підготувати рішення про затвердження штатного розкладу управлінського персоналу та розподіл функцій.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

 

Екзаменаційний білет № 3

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Методика розрахунку рівня культури менеджменту.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Технологія створення та руху інформації в організації (надати приклад).

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Цінність винагороди працівника організації це є:

 1. Передбачення поведінки працівника, який дістав винагороду.
 2. Передбачення відношення працівника до виконання своїх функцій, передбачення поведінки працівника.
 3. Передбачення ступеня відносного задоволення, що відчуває працівник, який дістав певну винагороду.
 4. Передбачення поведінки працівника.

 

2. Що слід відносити до внутрішнього середовища організації?

 1. Завдання та технологію організації.
 2. Цілі та структуру організації.
 3. Цілі, завдання структуру, технологію, персонал, організаційну культуру
 4. Технологія та персонал.

 

3. До загальних основних функцій менеджменту належать:

 1. Організація, контроль та планування.
 2. Планування, організація, мотивація, контроль.
 3. Науковість, цілеспрямованість, послідовність
 4. Координація, складання звітів, контроль

 

4. Що являє собою концерн?

 1. Статутні об’єднання підприємств, промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо, на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств.
 2. Об’єднання підприємств промисловості та транспорту для здійснення певної діяльності.
 3. Підприємства, що діють на основі фінансової незалежності один від одного.
 4. Підприємства, що діють на основі Статуту.

 

5. Якими основними ознаками характеризується закрита система?

 1. Має жорсткi фiксованi межi i її дiї вiдносно незалежнi вiд середовища, яке оточує систему
 2. Має жорсткi фiксованi межi дiї
 3. Має жорсткi фiксованi межi i її дiї незалежнi вiд iнших систем
 4. Не має жорстких фiксованих меж дiї

 

6. Якi складовi елементи входять до керованої системи?

 1. Тi, якi забезпечують безпосереднiй процес господарської (комерцiйної) та iнших видiв дiяльностi органiзацiї
 2. Тi, якi забезпечують окремi види дiяльностi органiзацiї
 3. Тi, якi здiйснюють вплив на процес дiяльностi органiзацiї
 4. Тi, якi забезпечують отримання прибуткiв

7. Якi основнi загальнi риси має органiзацiя?

 1. Наявнiсть  всiх  видiв  ресурсiв,  вертикальний та горизонтальний подiл працi,  здiйснення певних видiв дiяльностi i залежнiсть вiд зовнiшнього середовища.
 2. Вертикальний та горизонтальний подiл працi
 3. Наявнiсть всiх видiв ресурсiв та здiйснення певних видiв дiяльностi
 4. Наявнiсть вертикального подiлу працi

 

8. Що слiд вiдносити до зовнішнього середовища органiзацiї?

 1. Постачальники, покупці, конкуренти, стан економіки, політичне становище тощо.
 2. Споживачі
 3. Завдання та технологiю органiзацiї
 4. Технологiю та стан економіки

 

9. Довгострокові рішення спрямовані на:

 1. Вирішення стратегічних завдань
 2. Стратегічних і тактичних завдань
 3. Переважно довгострокових завдань.
 4. Переважно тактичних завдань

 

10. Короткострокові рішення орієнтовані на:

 1. Тактичні цілі
 2. Досягнення запланованих економічних показників
 3. Тактичні оперативні цілі
 4. Оперативні цілі

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом розробити:

 1. Штатний розклад управлінського персоналу.
 2. Побудувати органіграму організаційної структури управління підприємством.
 3. Визначити рівні управління та визначити їх основні завдання.
 4. Підготувати відповідне рішення про затвердження штатного розкладу управлінського персоналу та органіграми організаційної структури управління.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 4

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Види підприємств та  їх об’єднань.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Етапи розвитку управлінської науки у світі та в Україні.

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. В органiзацiйно-розпорядчих методах менеджменту реалiзується:

 1. Розпорядчий вплив
 2. Органiзацiйний вплив
 3. Адмiнiстративний вплив
 4. Функцiя органiзацiї, яка передбачає органiзацiйний i розпорядчий вплив

 

2. До внутрiшнього середовища органiзацiї належить:

 1. Цiлi,  кадри, задачi, структура,  технологiя, органiзацiйна культура
 2. Постачальники, трудовi ресурси, закони i заклади державного регулювання, споживачi, конкуренти.
 3. Стан економiки, змiни у полiтицi, соцiальна культура, НТП, технологiї, груповi iнтереси, мiжнародне середовище.
 4. Персонал і організаційна культура

 

3. Де переважно застосовується лiнiйна структура управлiння?

 1. В управлiннi малими органiзацiями.
 2. В управлiннi великими органiзацiями.
 3. В управлiннi об`eднаннями органiзацiй
 4. В управлінні кооперативними організаціями

 

4. Кондицiонний картель це є:

 1. Картель, що визначає умови реалiзацiї товару.
 2. Картель, що визначає умови надання кредитiв
 3. Картель, що визначає умови надання кредиту та подiлу отриманих прибуткiв
 4. Картель, що визначає умови поділу кредитів

 

5. Що слiд розумiти пiд органiзацiйно-розпорядчими методами ?

 1. Засоби впливу на колективи i окремих їх працiвникiв, якi заснованi на використаннi об'єктивних (органiзацiйних) вiдносин мiж ними.
 2. Засоби впливу на керованi системи.
 3. Методи впливу на окремих працiвникiв.
 4. Методи впливу на окремих працівників

 

6. Хто користується переважним правом на одержання інформації в інформаційних системах?

 1. Працівники державних органів законодавчої влади.
 2. Всі громадяни країни
 3. Громадяни, яким інформація необхідна для виконання своїх професійних обов'язків.
 4. Громадяни, які займаються науковою діяльністю.

 

7. Ким визначається порядок обігу таємної інформації та її захист?

 1. Відповідними державними органами, за умов додержання вимог, які встановлені законодавством.
 2. Органами державної законодавчої влади.
 3. Органами державної виконавчої влади.
 4. Органами виконавчої і законодавчої влади

 

8. Чим визначається порядок та термін обнародування таємної інформації?

 1. Відповідним указом Президента країни
 2. Відповідним законом.
 3. Відповідними розпорядженнями власників інформації.
 4. Відповідними постановами органів виконавчої влади.

 

9. Що слід розуміти під інформаційним запитом, щодо доступу до офіційних документів?

 1. Видача будь-яких офіційних і неофіційних документів для службового використання.
 2. Звернення з вимогою про надання можливості ознайомлення з офіційними документами.
 3. Вимогу видачі будь-яких офіційних документів для постійного використання в процесі виконання певної роботи.
 4. Видача будь-яких офіційних документів для використання в певних цілях.

 

10. Що слід розуміти під правом власності на інформацію?

 1. Врегульовані відповідними законами суспільні відносини щодо володіння, використання та розпорядження інформацією.
 2. Врегульовані відповідними законами відносини щодо розпорядження певною інформацією.
 3. Врегульовані законами відносини володіння певною інформацією.
 4. Врегульовані і неврегульовані законами відносини володіння інформацією.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви менеджер підприємства. Керуючись статутом:

 1. Створити апарат управління.
 2. Розробити посадові інструкції керівника підприємства та його заступника з питань комерційної діяльності.
 3. Підготувати рішення (у формі наказу) про затвердження штатного розкладу апарату управління, розподіл функції між керівником підприємства та його заступника з питань комерційної діяльності.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 5

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Критерії оцінки ефективності проведення нарад та зборів в управлінні підприємством.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Удосконалення міжособових комунікацій.

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. За ступенем гласностi розрiзняють такi види управлiнських документiв:

 1. Секретнi та для користування тiльки апаратом управлiння.
 2. Секретнi i звичайнi
 3. Секретнi, для службового користування i звичайнi
 4. Звичайні, для службового користування

 

2. Статут органiзацiї це є:

 1. Основний документ органiзацiї незалежно вiд форм власностi
 2. Документ який встановлює форму власностi на майно
 3. Документ, який визначає права i вiдповiдальнiсть органiзацiї
 4. Документ який встановлює відповідальність організації

 

3. Визначте, що являє собою об’єкт управлiння органiзацiї?

 1. Апарат управлiння.
 2. Людина, чи група людей, якими управляють для досягнення певних цiлей.
 3. Люди, якi займаються управлiнням.
 4. Група людей, які управляють

 

4. Бiльшiсть органiзацiй найчастiше вибирають таку стратегiю:

 1. Зростання
 2. Скорочення
 3. Помiрного зростання
 4. Помірного скорочення

 

5. Чим вiдрiзняються методи управлiння вiд методiв (способiв) виконання управлiнських робiт?

 1. Можливiстю здiйснення впливу на людей.
 2. Нiчим не вiдрiзняється.
 3. Своєю складнiстю.
 4. Своєю структурою

 

6. Як можна класифiкувати управлiнськi рiшення за тривалiстю дiї?

 1. Перспективнi та поточнi.
 2. Перспективнi та дiючi.
 3. Поточнi та мiсячнi.
 4. Мiсячнi та тижневi.

 

7. Як можна класифiкувати управлiнськi рiшення за рiвнем прийняття?

 1. На вищому, середньому i нижчому рiвнях управлiння.
 2. На середньому i вищому рiвнях управлiння.
 3. На вищому i вищому рiвнях управлiння.
 4. На найвищому i середньому рiвнях управлiння.

 

8. Хто в органiзацiї приймає  найчастiше загальнi рiшення?

 1. Лiнiйнi керiвники.
 2. Функцiональнi керiвники.
 3. Функцiональнi керiвники та спецiалiсти.
 4. Лiнiйнi керiвники та спецiалiсти.

 

9. На чому базується успiшне прийняття рiшень в органiзацiях?

 1. На таких умовах, як права повноваження, обов¢язковiсть, компетентнiсть та вiдповiдальнiсть.
 2. На таких умовах, як права i вiдповiдальнiсть.
 3. На таких умовах, як права, вiдповiдальнiсть та обов¢язковiсть.
 4. На таких умовах, як вiдповiдальнiсть та компетентнiсть.

 

10. Якщо Вам доведеться пояснювати як можна класифiкувати управлiнськi рiшення за способом прийняття, то Ви скажете:

 1. Одноособовi та колективнi.
 2. Колективнi та колегiальнi.
 3. Колегiальнi та особовi.
 4. Одноособовi, колегiальнi, колективнi.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом розробити:

 1. Штатний розклад управлінського персоналу.
 2. Побудувати органіграму організаційної структури управління підприємством.
 3. Визначити рівні управління.
 4. Підготувати відповідне рішення про затвердження штатного розкладу управлінського персоналу, органіграми організаційної структури управління та розробленого положення про функціональний підрозділ.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 6

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Корпоративна культура та її складові елементи.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Дати класифікацію принципів менеджменту.

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Що являє собою економічна культура управлiння?

 1. Невiд`ємна частина загальної культури спецiалiстiв
 2. Невiд’ємна частина загальної культури
 3. Складова частина загальної культури, що характеризує особливості поведінки управлінського апарату при виконаннi функцій пов"язаних з економiчною дiяльнiстю системи
 4. Невiд’ємна складова частина загальної культури,  що  характеризує особливостi  поведінки керівників i спецiалiстiв при виконанні службових функцій

 

2. Нарада це є:

 1. Метод обміну інформацією
 2. Форма обмiну iнформацiєю мiж керуючою i керованою пiдсистемами для досягнення певних цiлей
 3. Вид управлiнської дiяльностi
 4. Форма обмiну iнформацiєю мiж керiвниками та спецiалiстами

 

3. Що являє собою системний пiдхiд до управлiння?

 1. Сукупнiсть взаємопов"язаних елементiв (частин), якi постiйно взаємодiючи, визначають її характер
 2. Сукупнiсть взаємопов"язаних елементiв (частин)
 3. Сукупнiсть взаємодiючих частин в органiзацiї
 4. Сукупність суб`єкта і об`єкта управління

 

4. Коли здiйснюється попереднiй контроль в органiзацiї ?

 1. До фактичного початку виконання певних робiт.
 2. В перiод виконання запланованих робiт.
 3. Пiсля виконання запланованих робiт.
 4. В період виконання окремих робіт

 

5. Що слід розуміти під інформацією?

 1. Сукупність відомостей, повідомлень про господарську (комерційну) діяльність підприємств та їх зовнішнє середовище.
 2. Сукупність відомостей про господарську (комерційну) діяльність підприємств.
 3. Відомості про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємств.
 4. Відомості про господарську діяльність підприємства

 

6. Чим визначаються система статистичної інформації, її джерела та режим ?

 1. Юридичними і правовими актами
 2. Законом України "Про державну статистику" та іншими правовими актами в цій галузі.
 3. Правовими актами в галузі статистики.
 4. Юридичними актами в галузі статистики.

 

7. Що слід розуміти під масовою інформацією?

 1. Публічно оголошувану, друковану, аудіовізуальну інформацію.
 2. Друковану інформацію, яка розміщена у певних газетах.
 3. Аудіовізуальну інформацію.
 4. Друкування інформації

 

8. Що слід розуміти під правовою інформацією?

 1. Документовану інформацію про правопорядок, правопорушення, боротьбу з ними та їх профілактику.
 2. Сукупність різноманітних відомостей
 3. Сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, юридичні факти, правові відносини тощо.
 4. Сукупність публічно оголошених відомостей про право та його систему.

 

9. Що слід розуміти під інформацією про особу?

 1. Сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про особу.
 2. Документовані відомості про діяльність певної особи.
 3. Публічно оголошені відомості про окремі види діяльності особи.
 4. Документовані відомості про діяльність службових осіб

 

10. За ступенем обов¢язковості виконання розрізняються такі управлінські рішення:

 1. Директивні, рекомендаційні, орієнтуючі.
 2. Організаційні, регулюючі, координуючі та контролюючі.
 3. Інтуїтивні, адаптивні, раціональні.
 4. Оптимальні.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом розробити:

 1. Штатний розклад управлінського персоналу.
 2. Побудувати органіграму організаційної структури управління підприємством.
 3. Підготувати відповідне рішення про затвердження штатного розкладу управлінського персоналу, органіграми організаційної структури управління та розробленого положення про функціональний підрозділ.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 7

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Основні фактори, які впливають на корпоративну культуру.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Рівні управління у спільному підприємстві та їх основні завдання.

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Що являє собою ситуаційний підхід до управління?

 1. Підбір прийомів менеджменту для розв¢язання конкретних управлінських ситуацій;
 2. Підбір прийомів менеджменту для розв¢язання конкретних управлінських ситуацій з метою досягнення певних цілей організації;
 3. Прийоми менеджменту для вирішення тих чи інших поставлених завдань;
 4. Прийоми для досягнення цілей організації.

 

2. Чи можуть неформальні організації заважати досягненню формальних цілей?

 1. Не можуть;
 2. Ніколи не заважають.
 3. Можуть;
 4. Іноді можуть;

 

3. Що створює делегування лінійних повноважень в організації?

 1. Ієрархію рівнів управління;
 2. Виробничі підрозділи;
 3. Ланки управління;
 4. Підсистеми управління.

 

4. Що слід розуміти під принциппами менеджменту?

 1. Норми поведінки людей в процесі виконання всоїх функцій;
 2. Вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання.
 3. Правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи управління в процесі діяльності.
 4. Положення про діяльність органів управління.

 

5. Згідно з двофакторною теорією Герцберга всі фактори поділяються на:

 1. Гігієнічні та мотиваційні;
 2. Гігієнічні та економічні;
 3. Економічні та психологічні;
 4. Гігієнічні та психологічні.

 

6. Розпорядчий акт, що приймається колегіальним органом управління і містить шляхи вирішення важливих питань щодо організації в цілому – це:

 1. Постанова.
 2. Наказ.
 3. Директива.
 4. Розпорядження.

 

7. Процес аналізу та прийняття управлінського рішення складається з:

 1. Чотирьох етапів.
 2. Двох етапів.
 3. Трьох етапів.
 4. П¢яти етапів.

 

8. Потреба у прийнятті управлінського рішення виникає під впливом:

 1. Зовнішніх та внутрішніх обставин.
 2. Зовнішніх обставин.
 3. Внутрішніх обставин.
 4. Внутрішньофірмвих проблем

 

9. Основною метою розробки і реалізації управлінських рішень на будь-якому рівні управління є:

 1. Виконання виробничих завдань.
 2. Отримання прибутку.
 3. Досягнення цілей організації.
 4. Вплив на діяльність колективу.

 

10. У яких переважно формах приймаються рішення на рівні організації?

 1. Постанови та накази
 2. Постанови, накази, розпорядження, вказівки, резолюції.
 3. Резолюції та накази
 4. Розпорядження

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом:

 1. Сформувати апарат управління підприємством.
 2. Розробити програму соціального розвитку трудового колективу підприємства.
 3. Підготувати відповідне рішення про затвердження штатного розкладу управлінського персоналу та програми соціального розвитку трудового колективу.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 8

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Види формальних об’єднань та їх характеристика

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Теорія справедливості, її зміст та автори

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Що слід розуміти під терміном “управління” і де переважно він застосовується?

 1. Термін “управління” не є синонімом терміну “Менеджмент” і застосовується тільки до діяльності людей у сфері економіки;
 2. Термін “управління” є синонімом терміну “Менеджмент”, але він переважно застосовується до різних видів людської діяльності;
 3. Термін “управління” застосовується переважно до діяльності людей в сфері економіки;
 4. Термін “управління” застосовується при визначенні системи заходів щодо координації діяльності людей.

 

2. Що означає термін “менеджмент” і з якої мови він походить?

 1. З англійської мови і означає керувати, завідувати чим-небудь;
 2. З російської і означає завідувати чим-небудь.
 3. З англійської мови і означає керувати, стояти на чолі, завідувати, бути здатним впоратись з будь-якою проблемою;
 4. З німецької мови і означає керувати, завідувати чим-небудь;

 

3. Що є підгрунтям управління будь-якою системою?

 1. Принципи, які відображають ринкові умови господарювання;
 2. Методи менеджменту;
 3. Функції менеджменту;
 4. Фінансові ресурси.

 

4. Що являє собою неформальна організація?

 1. Організації, які виникають і функціонують спонтанно;
 2. Організації, які об¢єдналися для спільної діяльності;
 3. Організації, які об¢єдналися для виконання певних завдань;
 4. Організації, які виконують окремі завдання.

 

5. Що повинні відображати функції менеджменту?

 1. Відносини, які складаються між керуючою та керованою системами;
 2. Основні закономірності управління системами;
 3. Основні властивості, зв¢язки та відносини управління;
 4. Основні завдання керуючої та керованої системи.

 

6. Нарада це є:

 1. Форма обміну інформацією між керуючою і керованою підсистемами для досягнення певних цілей
 2. Вид управлінської діяльності
 3. Форма обміну інформацією між керівниками та спеціалістами
 4. Метод обміну інформацією

 

7. Найважливішим джерелом інформації для менеджера є:

 1. Спілкування з персоналом для отримання відповідних даних про стан об`єкту управління
 2. Спілкування з провідними спеціалістами для отримання даних про виконання завдань
 3. Спілкування з підлеглими для отримання даних про стан виконання основних завдань.
 4. Спілкування з робітниками і спеціалістами для отримання даних про їх рівень задоволеності працею

 

8. Що являє собою комунікація?

 1. Обмін інформацією між декількома підрозділами.
 2. Обмін інформацією між керівниками та їх підлеглими.
 3. Обмін будь-якою інформацією
 4. Обмін інформацією між двома і декількома людьми.

 

9. На якому управлінському рівні переважно приймаються рішення, що мають характер інтуїтивного?

 1. На середньому.
 2. На нижчому рівні управління.
 3. На будь-якому, в залежності від ситуації.
 4. На вищому.

 

10. Управлінське рішення, що базується на впевненості керівника, що його вибір єдино вірний є:

 1. Директивним.
 2. Інтуїтивним.
 3. Адаптивним.
 4. Раціональним.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом розробити:

 1. Штатний розклад управлінського персоналу.
 2. Побудувати органіграму організаційної структури управління підприємством.
 3. Підготувати наказ про затвердження органіграми організаційної структури управління, штатного розкладу управлінського персоналу та посадової інструкції.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 9

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Рівні управління в державному підприємстві та їх основні завдання.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Показати на схемі технологію підготовки та розробки управлінського рішення.

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Коли з¢явилися перші друковані роботи, в яких була спроба наукового узагальнення менеджменту?

 1. В кінці ХVІІІ ст.
 2. На початку ХІХ ст.;
 3. В кінці ХІХ-ХХ ст.;
 4. На початку ХХ ст.;

 

2. Мале підприємство у роздрібній торгівлі – це підприємство:

 1. З чисельністю працівників до 100 осіб;
 2. З чисельністю працівників до 50 осіб;
 3. З чисельністю працівників до 15 осіб;
 4. З чисельністю працівників до 30 осіб.

 

3. До числа певних загальних функцій менеджменту не відносяться:

 1. Кредитування;
 2. Планування;
 3. Організації, мотивації;
 4. Контроль.

 

4. Основними завданнями контролю є:

 1. Забезпечення досягнення місії і цілей організації;
 2. Забезпечення виконання відповідних виробничих завдань;
 3. Забезпечення запланованого прибутку;
 4. Забезпечення постійного розвитку організації.

 

5. Визначте характерні ознаки неформальної організації:

 1. Виникає спонтанно, її члени вступають у взаємовідносини один з одним досить регулярно, не завжди має визначену мету;
 2. Соціальне утворення, яке виконує певні завдання;
 3. Об¢єднання людей, наявність мети, спонтанне виникнення;
 4. Соціальне утворення, що виникає спонтанно, визнане державою.

 

6. В чому полягає основна мета комунікаційного процесу?

 1. Забезпечення розуміння інформації, яка є предметом обміну, тобто повідомлень.
 2. Забезпечення керуючої системи необхідною інформацією для прийняття рішень.
 3. Забезпечення органів управління певною інформацією.
 4. Забезпечення виконання виробничих завдань

 

7. Що слід розуміти під комунікаційним процесом?

 1. Процес обміну інформацією між двома і декількома людьми з метою вирішення певних проблем.
 2. Обмін інформацією між двома людьми для виконання виробничих завдань.
 3. Обмін інформацією між керівником та його підлеглими.
 4. Обмін інформацією між керівниками

 

8. Що слід розуміти під каналом в комунікаційному процесі?

 1. Засіб передачі інформації.
 2. Збирача інформації.
 3. Відправника інформації.
 4. Засіб збирання інформації

 

9. Що слід розуміти під шумом в комунікаційному процесі?

 1. Те, що деформує зміст інформації.
 2. Те, що вносить помилки в деякі види інформації.
 3. Те, що вносить корективи в певні види інформації.
 4. Те, що заважає збирати необхідну інформацію

 

10. Які операції здійснюються на етапі декодування інформації?

 1. Перевід символів відправника в думки отримувача інформації.
 2. Перевід символів відправника в думки передавача інформації.
 3. Перевід символів відправника в думки отримувача і передавача інформації.
 4. Перевід символів відправника в думки отримувача і передавача інформації

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом розробити:

 1. Штатний розклад управлінського персоналу.
 2. Побудувати органіграму організаційної структури управління підприємством.
 3. Розробити програму соціального розвитку трудового колективу та прийняти і оформити відповідне рішення.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 10

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Технологія проведення виробничих зборів. Дати приклад та показати на схемі послідовність виконання операцій і процедур.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Показати на схемі технологію прийняття і реалізації управлінських рішень.

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Тактика органiзацiї це є:

 1. Короткостроковi плани, якi конкретизують стратегiю
 2. Завдання, якi треба виконувати
 3. Види робiт по досягненню цiлей
 4. Плани робiт, якi слiд виконувати

 

2. Якi складовi елементи входять до керуючої системи?

 1. Тi, якi планують дiяльнiсть керованої системи
 2. Тi, якi забезпечують процес управлiння
 3. Тi, якi органiзують дiяльнiсть керованої системи
 4. Ті, які забезпечують виконання виробничих завдань

 

3. Хто використовує методи управлiння органiзацiєю?

 1. Лiнiйнi та функцiональнi керiвники.
 2. Економiсти, товарознавцi, iнженери та технiчнi спецiалiсти.
 3. Лiнiйнi керiвники.
 4. Лінійні керівники та спеціалісти

 

4. Що слiд розумiти пiд розвитком органiзацiї ?

 1. Об'єктивну необхiднiсть i потребу сучасної ринкової економiки.
 2. Потреба ринкової економiки.
 3. Необхiднiсть забезпечення виконання певних завдань.
 4. Необхідність отримувати великі прибутки

 

5. В чому полягає основна перевага матричних органiзацiйних структур управлiння ?

 1. Висока гнучкiсть та орiєнтацiя на нововведення.
 2. Орiєнтацiя на встановлення належних iнформацiйних зв'язкiв мiж ланками управлiння.
 3. Орiєнтацiя на нововведення.
 4. Орієнтація на завоювання нових ринків збуту продукції

 

6. Для обґрунтованого прийняття рішення менеджеру необхідно мати:

 1. Повну і систематизовану інформацію
 2. Повну, достовірну і систематизовану інформацію
 3. Систематизовану і достовірну інформацію
 4. Повну і систематизовану інформацію.

 

7. Якщо Вам доведеться пояснювати , що представляє собою управлінське рішення , то Ви скажете:

 1. Метод впливу керуючої системи на керовану.
 2. Метод впливу керівника організації на підлеглих
 3. Форму впливу керуючої системи на керовану.
 4. Засіб впливу керуючої системи на керовану.

 

8. Що є основною метою розробки і реалізації управлінських рішень на будь-якому рівні управління ?

 1. Досягнення цілей організації.
 2. Виконання виробничих завдань.
 3. Отримання прибутку.
 4. Досягнення великих прибутків

 

9. Що означає прийняти управлінське рішення?

 1. Ознайомитись з його змістом і підтвердити зрозумілість.
 2. Зареєструвати рішення
 3. Втілити його в норму, яка надає обов'язковість для виконання.
 4. Одержати його і зареєструвати.

 

10. Для чого керівник організації повинен залучати членів трудового колективу при вироблені управлінських рішень?

 1. Щоб не зробити помилок
 2. Щоб розширити базу знань по конкретних питаннях та скористатися колективним досвідом.
 3. Щоб зняти з себе відповідальність за їх обґрунтованість.
 4. Щоб створити про себе думку як про керівника-демократа.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви заступник директора державного підприємства “Продтовари”.

Підприємство діє згідно Статуту і виконує всі функції по закупці та реалізації продовольчих товарів населенню м. Києва. Згідно штатного розкладу на підприємстві працює 19 чол. В т.ч. Директор підприємства – 1; заступник директора підприємства – 1; товарознавець – 1; економіст – 1; бухгалтер – 1; інженер – 1; інспектор відділу кадрів – 1; продавців – 6; касирів – 2; секретар офісу – 1; інших робітників – 3.       1 січня 2019 року Київський молокозавод № 1 не завіз в магазин згідно договору молокопродукти на суму 500 грн., пояснивши тим, що товарознавець торгвельного підприємства Савченко В.І. не представила своєчасно заводу графік завозу. В свою чергу, у пояснювальній записці товарознавець Савченко В.І. пояснила, що вона ще 30.12.18 р. направила поштою заводу графік завозу молокопродуктів в магазин. Згідно договору з молокозаводом та посадової інструкції товарознавець зобов’язана за 10 днів до початку нового місяця представити графік завозу молокозаводу.

 

ЗАВДАННЯ

 1. Прийняти рішення у письмовій формі по забезпеченню своєчасного завозу молокопродуктів в магазин.
 2. Вибрати метод впливу на товарознавця Савченко В.І. за порушення виконавської дисципліни.

 

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 11

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Відповідальність та етика в менеджменті. Напрями та перспективи розвитку.

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Бізнес-планування та його характеристики

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Процесуальнi концепцiї мотивацiї працiвникiв органiзацiй враховують:

 1. Поведiнку всiх працiвникiв органiзацiї
 2. Групову поведiнку людей в процесi виконання своїх функцiй
 3. Поведiнку окремих працiвникiв в процесi виконання своїх функцiй
 4. Iндивiдуальну поведiнку людей в процесi виконання своїх функцiй

 

2. Управлiнська праця це є:

 1. Особливий вид корисної для себе i суспiльства iнтелектуальної дiяльностi, спрямований на задоволення особистих i суспiльних потреб
 2. Вид адмiнiстративної роботи для задоволення певних потреб
 3. Вид людської дiяльностi
 4. Особливий вид діяльності для задоволення потреб суспільства

 

3. Мале пiдприємство у роздрiбнiй торгiвлi:

 1. З чисельнiстю працiвникiв до 100 осiб.
 2. З чисельністю до 30 осіб
 3. З чисельнiстю працiвникiв до 15 осiб.
 4. З чисельнiстю працiвникiв до 50 осiб.

 

4. Як класифiкують пiдприємства за сферою галузевої дiяльностi?

 1. Продовольчi, промисловi тощо.
 2. Промислові, фінансові і комерційні
 3. Промисловi, торговельнi, будiвельнi, науковi тощо.
 4. Комерцiйнi, фiнансовi та виробничi

 

5. В чому полягає сутнiсть принципу демократизацiї ?

 1. Участь в управлiннi органiзацiєю всiх її працiвникiв.
 2. Участь всiх працiвникiв в розподiлi прибуткiв.
 3. Участь працiвникiв апарату управлiння в прийняттi та реалiзацiї управлiнських рiшень.
 4. Участь працівників в обговоренні стратегії розвитку підприємства

 

6. Де переважно застосовується лінійна структура управління?

 1. В управлінні малими організаціями.
 2. В управлінні великими організаціями.
 3. В управлінні об`єднаннями організацій.
 4. В управлінні окремими організаціями.

 

7. Де переважно застосовується функціональна структура управління?

 1. В управлінні середніми за розміром та чисельністю працюючих організаціях.
 2. В управлінні великими організаціями.
 3. В управлінні об'єднанням організацій.
 4. В управлінні середніми і малими організаціями

 

8. В результаті чого виникли функції управління?

 1. В результаті поділу і спеціалізації праці.
 2. В результаті поділу праці.
 3. В результаті кооперації праці.
 4. В результаті поділу і кооперації праці.

 

9. Які основні функції виділяє Анрі Файоль?

 1. Планування, організацію, розпорядництво, координування і контроль.
 2. Планування, організацію, мотивацію і координування.
 3. Організацію і координування.
 4. Координування і контроль.

 

10. В чому полягає основна перевага матричних організаційних структур управління?

 1. Орієнтація на нововведення.
 2. Орієнтація на завоювання нових ринків збуту продукції
 3. Висока гнучкість та орієнтація на нововведення.
 4. Орієнтація на встановлення належних інформаційних зв'язків між ланками управління.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

 

Ви Голова правління ВАТ Універмаг “Дитячий світ”. Організаційна структура управління ВАТ Універмаг “Дитячий світ” надано в додатку 1. ВАТ Універмаг “Дитячий світ” кожний рік за місяць до Міжнародного свята жінок – 8 березня розробляє заходи по активізації передсвяткової торгівлі, оформляють відповідно товарні вітрини, комплектують подарункові набори, організують рекламування товарів та послуг, які надаються у підприємстві тощо.

 

ЗАВДАННЯ:

 1. Розробити заходи по організації передсвяткової торгівлі присвяченої Міжнародному святу – 8 березня.
 2. Підготувати рішення (у формі наказу) по затвердженню заходів по організації передсвяткової торгівлі присвяченої Міжнародному святу жінок – 8 березня.
 3. Вказати посадових осіб з якими слід погодити рішення.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

Збори акціонерів

Правління

Спостережна рада

Ревізійна комісія

Голова правління

Торгові відділи

Заступ-ник Голови прав-ління

Заступ-ник Голови прав-ління

Відділ кадрів

Головний бухгалтер

Еконо-мічний відділ

Головний інженер

Юрист

Нач. штаба ЦО

Інженер по ОПІТБ

Бази відпо-чинку

Склади, секції, їдальня, кондцех

 

Відділ АСУ

Централізована бухгалтерія

Центральна каса

Відділ цінних паперів

Відділ органі-зації торгівлі

Адміністра-тивно-господарчий відділ

Підйомно-транспортна служба

Служба обслуговування та ремонту будинків

Служба по обслуговуванню електромережі

Служба пожежної безпеки та обслуговування вентиляційного і сантехнічного обладнання

Автостоянка

Декоратори

Адміністратори

Довідково-інформаційна служба

Автогосподарство

Перукарня

Матеріально-технічний склад

Медпункт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційна структура управління ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 12

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Основні напрямки розвитку принципів менеджменту

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Сучасні підходи до оцінки методів управління

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. У відповідності до концепції Мескона основні(загальні) функції управління реалізуються у наступному порядку:

 1. Організація, планування, контроль, мотивація.
 2. Планування, організація, мотивація, контроль.
 3. Планування, організація, контроль, мотивація.
 4. Мотивація, контроль, планування, організація.

 

2. На впевненості в тому, що за певну виконану роботу людина отримає винагороду грунтується наступна теорія мотивація:

 1. Справедливості.
 2. Винагород.
 3. Потреб.
 4. Очікування.

 

3. До засобiв мотивацiї працi не вiдносяться:

 1. Проведення виробничих нарад.
 2. Винагороди.
 3. Пiдвищення квалiфiкацiї персоналу.
 4. Забезпечення умов для самовираження.

 

4. Органiзацiйне планування здiйснюється:

 1. На всiх рiвнях управлiння.
 2. Тiльки на вищому рiвнi управлiння.
 3. На вищому та середньому рiвнi управлiння.
 4. На середньому рiвнi управлiння.

 

5. Коли почав формуватися менеджмент як галузь управлінських знань?

 1. В другій половині XV ст.
 2. В першій половині XVI ст.
 3. В другій половині XVIII ст.
 4. В першій половині XVIII ст.

 

6. Коли з¢явилися перші друковані роботи в яких була зроблена спроба наукового узагальнення менеджменту?

 1. На початку ХХ ст.
 2. На початку ХІХ ст.
 3. В кінці XVIII ст.
 4. В кінці ХІХ–ХХ ст.

 

7. Хто переважно стояв на чолі перших організацій в давніх державах світу?

 1. Губернатори і воєводи.
 2. Воєводи і королі.
 3. Царі, королі, воєводи, губернатори.
 4. Царі і королі.

 

8. Де на думку вітчизняних і зарубіжних фахівців з менеджменту формувалася практика управління організаціями?

 1. В Шумерії та Македонії.
 2. В Шумерії, Македонії, Римі, Київській Русі.
 3. В Київській Русі.
 4. В Римі і Шумерії.

 

9. На чому базуються принципи менеджменту?

 1. На законах, які діють в Україні.
 2. На положеннях про підрозділи організацій.
 3. На підзаконних актах
 4. На законах розвитку суспільства і закономірностях управління.

 

10. Що слід розуміти під принципами менеджменту?

 1. Правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи в процесі управління.
 2. Вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання.
 3. Норми поведінки людей в процесі виконання своїх функцій.
 4. Положення про діяльність органів управління

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви Голова правління ВАТ “Київ-одяг”. Статут ВАТ “Київ-одяг” та організаційна структура управління надані в додатках. На Ваше ім’я поступило рішення № 28 від 10.12.2018 р. державної адміністрації Мінського району м. Києва про організацію з 15.12.2018 р. торгівлі ялинковими іграшками та прикрасами у підвідомчих магазинах за Нагоди Нового року.

 

ЗАВДАННЯ

 1. Розробити заходи (15-20) щодо організації торгівлі у святкові, передсвяткові дні Нового року.
 2. Підготувати рішення у формі наказу про організацію торгівлі у святкові та передсвяткові дні Нового року.
 3. Вказати керівників підприємства з якими слід погодити рішення.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

Додаток

Спостережна рада

Ревізійна комісія

Правління

Голова правління

Секретар офісу

Заступник голови правління

Торго-вий відділ

 № 1

Торго-вий відділ

 № 2

Торго-вий відділ

 № 3

Торго-вий відділ

 № 4

 

Юрист

Голов-ний бухгал-тер

Голов-ний інженер

Відділ цінних паперів

Еконо-мічний відділ

Склади секції

Відділ персо-налу

Відділ організації торгівлі

Адміністративно-господарчий відділ

 

Філії

Бази відпочинку

Централі-зована бухгалтерія

Централь-на каса

Адміністратори

Декоратори

Служба по обслуговуванню сантехніки і вентиляції

Підйомно-транспортна служба

Служба обслуговуван-ню та ремонту будинків

Транс-портна служба

 

           
   

Загальні збори акціонерів

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційна структура управління ВАТ “Київ-одяг”

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 13

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Причини виникнення конфліктів та роль керівника організації в їх попередженні

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Делегування, відповідальність, повноваження

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Ситуацiйний пiдхiд до управлiння грунтується на:

 1. Виявленнi факторiв, якi впливають на керiвникiв середньої ланки, якi безпосередньо виконують тактичнi завдання
 2. Виявленнi факторiв, якi впливають на керiвникiв вищої i середньої ланки, якi розробляють стратегiю i тактику управлiння
 3. Виявленнi факторiв, якi впливають на поведiнку менеджерiв i пiдлеглих у рiзних ситуацiях
 4. Виявлення факторів, які впливають на керівників вищої ланки

 

2. Якi функцiї менеджменту слiд вважати загальними ?

 1. Планування i мотивацiї.
 2. Планування, органiзацiї, мотивацiї та контролю.
 3. Контролю i органiзацiї.
 4. Організації і мотивації

 

3. Що слiд розумiти пiд функцiєю мотивацiї ?

 1. Процес спонукання себе та iнших до ефективної дiяльностi i досягнення поставлених перед органiзацiєю цiлей.
 2. Спонукання себе до ефективної дiяльностi.
 3. Процес досягнення поставлених перед органiзацiєю цiлей.
 4. Спонукання людей до виконання окремих завдань

 

4. Що вiдноситься до елементiв органiзацiйних структур управлiння?

 1. Органи всiх систем управлiння органiзацiєю та взаємозв'язки мiж ними.
 2. Ланки управлiння органiзацiєю.
 3. Система взаємозв'язкiв мiж органами управлiння.
 4. Ланки і органи управління організацією

 

5. Вiд чого перш за все залежить ефективне використання методiв управлiння органiзацiєю ?

 1. Вiд знання стану, в якому знаходиться об'єкт управлiння.
 2. Вiд знання характеру проблемних ситуацiй
 3. Від знання психології об`єктів управління
 4. Вiд знання методiв управлiння та механiзму їх дiї.

 

6. Функції менеджменту спрямовані:

 1. На досягнення певної мети організації.
 2. На досягнення відповідних економічних та соціальних показників в діяльності організації.
 3. На виконання виробничих завдань.
 4. На розробку та розподіл завдань між виконавцями.

 

6. Якщо Вам доведеться пояснювати, що являє собою функція планування, то Ви скажете що це:

 1. Встановлення цілей та завдань розвитку об’єктів управління, визначення шляхів та засобів їх досягнення.
 2. Встановлення цілей організації.
 3. Визначення шляхів і засобів виконання завдань.
 4. Визначення способів досягнення цілей організації.

 

7. Якщо Вам доведеться пояснювати, що являє собою функція мотивації, то Ви скажете що це:

 1. Процес спонукання себе та інших до ефективної діяльності і досягнення поставлених перед організацією цілей.
 2. Процес досягнення поставлених перед адміністрацією цілей.
 3. Спонукання себе до ефективної діяльності.
 4. Спосіб впливу на персонал з метою досягнення цілей.

 

8. Що забезпечує управлінська функція “мотивація”?

 1. Спонукання працівників до ефективного виконання поставлених задач.
 2. Досягнення особистих цілей.
 3. Виконання прийнятних управлінських рішень.
 4. Забезпечення безперечного впливу на підлеглого.

 

9. Коли здійснюється поточний контроль в організації?

 1. В ході проведення певних робіт.
 2. Після виконання певних робіт.
 3. До фактичного початку виконання певних робіт.
 4. Тоді, коли зручно керівникові.

 

10. Коли здійснюється заключний контроль в організації?

 1. Після виконання запланованих робіт.
 2. До фактичного початку виконання робіт.
 3. В ході проведення певних робіт.
 4. Тоді, коли зручно керівникові.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви Голова правління ВАТ “Київ”. Організаційна структура управління надані в додатках.

На Ваше ім’я поступило рішення № 28 від 10.12.2018 р. державної адміністрації Мінського району м. Києва про організацію з 15.12.2018 р. торгівлі ялинковими іграшками та прикрасами у підвідомчих магазинах за Нагоди Нового року.

 

ЗАВДАННЯ

 1. Розробити заходи (15-20) щодо організації торгівлі у святкові, передсвяткові дні Нового року.
 2. Підготувати рішення у формі наказу про організацію торгівлі у святкові та передсвяткові дні Нового року.
 3. Вказати керівників підприємства з якими слід погодити рішення.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

Додаток

Спостережна рада

Ревізійна комісія

Правління

Голова правління

Секретар офісу

Заступник голови правління

Торго-вий відділ

 № 1

Торго-вий відділ

 № 2

Торго-вий відділ

 № 3

Торго-вий відділ

 № 4

 

Юрист

Голов-ний бухгал-тер

Голов-ний інженер

Відділ цінних паперів

Еконо-мічний відділ

Склади секції

Відділ персо-налу

Відділ організації торгівлі

Адміністративно-господарчий відділ

 

Філії

Бази відпочинку

Централі-зована бухгалтерія

Централь-на каса

Адміністратори

Декоратори

Служба по обслуговуванню сантехніки і вентиляції

Підйомно-транспортна служба

Служба обслуговуван-ню та ремонту будинків

Транс-портна служба

 

           
   

Загальні збори акціонерів

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційна структура управління ВАТ “Київ-одяг”

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 14

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Види об’єднань підприємств та їх характеристика

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Принципи побудови та удосконалення організаційних структур управління

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Хто розподіляє функції управління в організації?

 1. Спеціалісти;
 2. Керівник організації;
 3. Робітники;
 4. Спеціалісти та робітники.

 

2. Що слід розуміти під місією організації?

 1. Чітко виражену причину існування організації;
 2. Основні завдання організації;
 3. Основні функції організації;
 4. Основні види робіт організації.

 

3. Найвідомішими представниками Школи людських стосунків в управлінні є:

 1. М. Фоллет, Е. Мейо;
 2. А. Файоль, А. Маслоу;
 3. Ф. Тейлор, Г. Емерсон;
 4. Г. Форд, Ли Яккока.

 

4. Коли отримав широкого розповсюдження в економічній літературі термін “організація”?

 1. В 20-ті роки ХХ століття;
 2. В 30-ті роки ХХ століття;
 3. В 60-ті роки ХХ століття;
 4. В 70-ті роки ХХ століття.

 

5. Зведення правил, норм поведінки, установок, які створюються дюдьми і якими керуються органи управління та окремі працівники відносяться до:

 1. Принципів менеджменту;
 2. Економічних законів;
 3. Методів менеджменту;
 4. Законів управління.

 

6. Чітко окреслене коло питань та завдань, які вирішуються певною посадовою особою чи структурним підрозділом апарату управління у процесі управління підприємством (організацією) це є:

 1. Закони управління
 2. Функції менеджменту;
 3. Методи менеджменту;
 4. Принципи менеджменту.

 

7. Функції менеджменту відображають?

 1. Відносини, які складаються між керуючою та керованою системами.
 2. Основні закономірності управління системами.
 3. Основні властивості, зв'язки та відносини управління.
 4. Основні завдання керуючої та керованої системи

 

8. Процес створення умов, які діють на поведінку людини і дозволяють спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в активній сумлінній роботі відносять до функції:

 1. Мотивації;
 2. Організації;
 3. Планування.
 4. Координації

 

9. Стратегія скорочення це є:

 1. Стратегія останньої дії
 2. Стратегія поєднання альтернатив
 3. Стратегія обмеження окремих видів діяльності
 4. Стратегія поведінки організації в певних умовах

 

10. Тактика організації це є:

 1. Короткострокові плани, які конкретизують стратегію
 2. Завдання, які треба виконувати
 3. Види робіт по досягненню цілей
 4. Плани робіт, які слід виконувати

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом розробити:

 1. Штатний розклад управлінського персоналу виходячи із загальної чисельності працівників.
 2. Підготувати органіграму організаційної структури управління підприємством.
 3. Підготувати наказ про затвердження штатного розкладу управлінського персоналу, органіграми організаційної структури управління та посадової інструкції спеціаліста.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 15

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Розподіл функцій в апараті управління підприємством. Надати приклад.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Показати на схемі технологію проведення виробничої наради. Надати приклад.

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. На які види можна умовно поділити організаційно-розпорядчі методи залежно від характеру їх впливу на організації.

 1. Організаційного та розпорядчого впливу.
 2. Організаційного та психологічного впливу.
 3. Психологічного та економічного впливу.
 4. Розпорядчого та соціального.

 

2. Що входить до засобів організаційного впливу на систему управління?

 1. Регламентування , нормування та інструктування.
 2. Регламентування та інструктування.
 3. Інструктування та нормування.
 4. Регламентування.

 

3.Якщо Вам доведеться пояснювати , що представляють собою методи менеджменту, то Ви скажете, що це є:

 1. Сукупність способів і прийомів впливу на  персонал організації з метою досягнення її місії і цілей.
 2. Способи впливу на персонал організації.
 3. Прийоми впливу керівників організації на своїх підлеглих.
 4. Засоби впливу керуючої системи на керовану з метою отримання оптимальних прибутків.

 

4. Як умовно класифікуються методи менеджменту?

 1. Економічні та організаційні.
 2. Соціальні та економічні.
 3. Економічні та психологічні.
 4. Економічні, організаційно-розпорядчі, та соціально-психологічні.

 

5. Чи має право власник інформації щодо об'єктів своєї власності здійснювати будь-які законні дії.

 1. Має право.
 2. Не має права.
 3. Має право здійснювати тільки окремі законні дії.
 4. Має право здійснювати будь-які дії.

 

6. Чи може інформація виступати як товар, продукція і послуга. ?

 1. Інформація може виступати як товар, продукція і послуга.
 2. Інформація може виступати тільки як товар.
 3. Інформація може виступати тільки як продукція і послуга.
 4. Інформація може виступати тільки як послуга.

 

7. Що слід розуміти під економічною інформацією?

 1. Сукупність відомостей, що характеризують виробничо-господарський процес у суспільстві, тобто певну економічну діяльність.
 2. Сукупність даних про виробничу діяльність організації.
 3. Сукупність певних даних про комерційну діяльність організації.
 4. Сукупність даних про виробничу та невиробничу діяльність організації.

 

8. Що означає вимога: управлінське рішення повинне бути повним.

 1. Тобто таким, зміст якого не може стати причиною його не виконання.
 2. Тобто, досить деталізованим та ясним.
 3. Тобто таким, що не містить ніяких, особливо неприйнятих скорочень.
 4. Тобто, досить конкретним

 

9. Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень?

 1. Щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних заходів.
 2. Щоб виконавці боялись і добре їх виконували.
 3. Тому, що є працівники, які за контроль отримують гроші, і вони контролюють все.
 4. Щоб заохочувати працівників

 

10. Чому здійснюється корегування управлінських рішень?

 1. Щоб не допускати помилок
 2. Тому, що з плином часу все змінюється.
 3. Щоб зробити їх кращими.
 4. Тому, що виявлені відхилення в їх виконанні.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Керуючись статутом:

 1. Розробити положення про один з функціональних підрозділів підприємства.
 2. Визначити рівні управління та описати їх основні завдання.
 3. Підготувати рішення про затвердження положення про підрозділ.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 16

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Організація робочих місць в апараті управління та її вдосконалення

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Підходи до визначення ефективності управління організацією

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Хто переважно стояв на чолі перших організацій в давніх державах світу?

 1. Царі, королі;
 2. Губернатори і воєводи;
 3. Воєводи і королі.
 4. Царі, королі, воєводи, губернатори;

 

2. Коли з¢явилися перші друковані роботи в яких була зроблена спроба наукового узагальнення менеджменту?

 1. В кінці ХІХ–ХХ ст.;
 2. На початку ХХ ст.;
 3. На початку ХІХ ст.;
 4. В кінці XVIII ст.;

 

3. До прецесійних теорій мотивації не відносяться:

 1. Теорія Туган-Барановського;
 2. Теорія очікувань Врума;
 3. Теорія Портера і Лоулера;
 4. Теорія справедливості.

 

4. Що являє собою корпорація?

 1. Договірні об¢єднання, що створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів;
 2. Об¢єднання, що створені для здійснення певних видів діяльності;
 3. Підприємства, що створені для здійснення комерційної діяльності;
 4. Підприємства, що створені для отримання прибутку.

 

5. Основними завданнями контролю є:

 1. Забезпечення постійного розвитку організації.
 2. Забезпечення досягнення місії і цілей організації;
 3. Забезпечення виконання відповідних виробничих завдань;
 4. Забезпечення досягнення запланованого прибутку;

 

6. Політика організації це є:

 1. Загальне керівництво для дії і прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей.
 2. Конкретні дії керівника для досягнення цілей.
 3. Загальні дії менеджерів для виконання певних завдань.
 4. Окремі дії керівників для реалізації рішень.

 

7. Де переважно застосовується лінійна структура управління?

 1. В управлінні великими організаціями.
 2. В управлінні об`єднаннями організацій.
 3. В управлінні окремими організаціями.
 4. В управлінні малими організаціями.

 

8. Який тип оргструктур управління вважається найбільш простим?

 1. Лінійний
 2. Функціональний
 3. Змішаний
 4. Матричний

 

9. Що слід розуміти під органом управління в організації?

 1. Осіб, які здійснюють управлінський вплив на трудовий колектив.
 2. Ланку або сукупність ланок керуючої системи.
 3. Сукупність ланок керованої системи.
 4. Окремі ланки управління організацією.

 

10. Що відноситься до елементів організаційних структур управління?

 1. Органи всіх систем управління організацією та взаємозв'язки між ними.
 2. Система взаємозв’язків між органами управління.
 3. Ланки управління організацією.
 4. Сукупність різних підрозділів органів управління.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом розробити:

 1. Штатний розклад управлінського персоналу виходячи із загальної чисельності працівників (800 чол).
 2. Розробити посадову інструкцію спеціаліста.
 3. Підготувати наказ про затвердження штатного розкладу управлінського персоналу, органіграми організаційної структури управління, розробленого положення про функціональний підрозділ та посадову інструкцію спеціаліста.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 17

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Напрями удосконалення стилю керівництва у відповідності до етапу життєвого циклу підприємства

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Зміст корпоративної культури та напрями її розвитку

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Теорiя мотивацiї персоналу розглядає двi основнi групи концепцiй мотивацiї:

 1. Змiстовнi i органiзацiйнi
 2. Змiстовнi i процесуальнi
 3. Процесуальнi i матерiально-грошовi.
 4. Змiстовнi i грошовi

 

2. Управлiнський персонал це є:

 1. Працiвники, якi керують персоналом
 2. Працiвники, якi мають вищу освiту i займають керiвнi посади.
 3. Сукупність працівників, які виконують певні функції
 4. Сукупнiсть працiвникiв, якi мають спецiальну пiдготовку i виконують функцiї управлiння

 

3. Що являє собою управлiння як наука?

 1. Управління - це передбачає підпорядкування нижчих ланок управління - вищим
 2. Управлiння - це складний процес, який включає цiлеспрямований вплив на об'єкти, системи з метою збереження їхньої сталостi або переводу з одного стану в iнший з метою досягнення певних цiлей.
 3. Управлiння - це соцiальний процес, який включає цiлеспрямований вплив на керовану систему.
 4. Управлiння - це економiчний процес, який передбачає вплив на керованi об'єкти.

 

4. Фiнансово-промислова група це є:

 1. Об`єднання підприємств однієї галузі
 2. Об'єднання юридично та економiчно самостiйних пiдприємств рiзних галузей народного господарства
 3. Об'єднання юридично самостiйних пiдприємств тiльки однiєї галузi
 4. Об'єднання вiдносно-самостiйних пiдприємств для здiйснення комерцiйної дiяльностi та отримання великих прибуткiв.

 

5. Що слiд розумiти пiд регламентуванням, як методом менеджменту?

 1. Розробку i введення в дiю органiзацiйних положень, правил, обов'язкових для виконання.
 2. Введення в дiю вiдповiдних нормативних актiв управлiння.
 3. Розробку вiдповiдних iнструкцiй для персоналу.
 4. Розробку і введення в дію окремих правил

 

6. Стратегічне планування включає:

 1. Визначення місії, методи, аналіз середовища й стану організації, оцінку стратегічних альтернатив, вибір стратегії.
 2. Вибір стратегії.
 3. Вибір альтернатив.
 4. Визначення місії.

 

7. Довгострокові та перспективні плани розробляються найчастіше строком на:

 1. п¢ять років.
 2. 3-5 років.
 3. 1 рік
 4.  Півріччя, квартал, місяць, тиждень.

 

8. Середньострокові плани розробляються строком на:

 1. 3-5 років.
 2. п¢ять і більше років.
 3. 1 рік
 4. Півріччя, місяць, декаду, тиждень.

 

9. Короткострокові плани розробляються строком на:

 1. 1 рік
 2. п¢ять і більше років.
 3. 3-5 років.
 4. 2 роки.

 

10. Під плануванням розуміють:

 1. Відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації.
 2. Вид діяльності.
 3. Перспективу розвитку.
 4. Стан організації.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви менеджер підприємства. Керуючись статутом:

 1. Розробити положення про один з функціональних підрозділів та посадову інструкцію спеціаліста.
 2. Підготувати наказ про затвердження розроблених положень про розділ та посадові інструкції спеціаліста.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 18

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Основні напрями розвитку соціально-психологічних методів менеджменту

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Зовнішнє середовище організації та взаємодія його елементів. Зв'язок внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства.

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Що являє собою завдання?

 1. Види робіт, які необхідно виконати певним способом та в зумовлений період для досягнення загальних цілей;
 2. Види робіт;
 3. Робота з предметами праці;
 4. Робота, яку виконують робітники.

 

2. Основний мотивуючий вплив оренди полягає в тому що:

 1. Після сплати орендних платежів і податків отриманий прибуток є власністю колективу;
 2. Колектив стає власником підприємства і прибутку;
 3. Колектив сам розпоряджається всіма ресурсами підприємства;
 4. Колектив сам планує свою діяльність.

 

3. Які організації слід вважати складними?

 1. Ті, які характеризуються набором багатьох взаємопов’язаних цілей та завдань;
 2. Ті, які мають одну мету і завдання;
 3. Ті, які мають багато завдань;
 4. Ті, які мають багато цілей.

 

4. Коли почав формуватися менеджмент як галузь управлінських знань?

 1. В другій половині XVIII ст.;
 2. В першій половині XVIII ст.;
 3. В першій половині XVI ст.;
 4. В другій половині XV ст.

 

5. Що являє собою система управління?

 1. Цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів;
 2. Сукупність елементів організації.
 3. Сукупність взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має властивості відмінні від властивостей складових елементів;
 4. Сукупність взаємодіючих елементів;

 

6. Якщо Вам доведеться пояснювати, що являє собою організація, то Ви скажете що це:

 1. Група людей, що спільно реалізує певну програму.
 2. Об`єднання людей для здійснення виробничої діяльності
 3. Свідоме об`єднання людей, яке діє на основі процедур та правил і спільно реалізує певну програму або цілі.
 4. Об`єднання людей для виконання певних робіт.

7. Основними документами для створення спільних підприємств є:

 1. Протокол намірів та статут
 2. Статут та угода
 3. Протокол намірів для створення спільного підприємства, установчий договір та статут.
 4. Статут та договір

 

8. До основних складових елементів внутрішнього середовища організації не належать:

 1. Технологія.
 2. Організаційна культура.
 3. Постачальники і конкуренти.
 4. Цілі і персонал.

 

9. До зовнішнього середовища прямої дії належать:

 1. Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.
 2. Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.
 3. Стан економіки, політика, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище.
 4. Цілі,  кадри, задачі, структура,  технологія.

 

10. До зовнішнього середовища організації непрямої дії належить:

 1. Стан економіки, політика, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси,  міжнародне середовище.
 2. Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.
 3. Цілі,  кадри, задачі, структура,  технологія.
 4. Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви Голова правління ВАТ “Дитячий світ”. Організаційна структура управління ВАТ “Дитячий світ” надано в додатку. Ви отримали лист від покупців в якому повідомлялось про грубе порушення правил торгівлі (обрахування, завищення цін) у підпорядкованих товариству філіях і керівники цих філій не застосовують до порушників належних заходів. Отримавши цей лист Ви направили його до ревізійної комісії з проханням негайно перевірити названі факти порушення правил торгівлі у філіях. Але голова ревізійної комісії відмовився виконувати Ваше завдання, не пояснивши причини.

 

ЗАВДАННЯ

Керуючись наданою інформацією:

 1. Розробити загальні заходи (10-15) щодо попередження порушень правил торгівлі на підприємстві.
 2. Прийняти і оформити рішення про усунення виявлених порушень правил торгівлі у філіях та заходів щодо попередження порушень правил торгівлі.
 3. Підготувати відповіді на питання:
  1. Чим слід керуватись при видачі завдань органам управління товариства та окремим працівникам апарату управління? Чим керувався Голова ревізійної комісії при відмові виконувати Ваше завдання?

Примітка: додаток видається викладачем

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 19

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Підходи до визначення рівня культури менеджменту

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Критерії оцінки ефективності менеджменту

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. До первинних потреб відносяться:

 1. Психологічні;
 2. Матеріальні.
 3. Економічні;
 4. Фізіологічні;

 

2. Статут органiзацiї це є:

 1. Документ який встановлює відпвідальність організації
 2. Основний документ органiзацiї незалежно вiд форм власностi
 3. Документ який встановлює форму власностi на майно
 4. Документ, який визначає права i вiдповiдальнiсть органiзацiї

 

3. Що забезпечує управлінська функція “мотивація”?

 1. Досягнення особистих цілей;
 2. Виконання прийнятих управлінських рішень;
 3. Забезпечення безперечного впливу на підлеглого.
 4. Спонуканння працівників до ефективного виконання поставлених задач;

 

4. З чого складається організація?

 1. Керуючої системи, яка забезпечує отримання прибутків.
 2. Керуючої та керованої підсистем;
 3. Керованої підсистеми;
 4. Керуючої системи;

 

5. Що об¢єднує суб¢єкт та об¢єкт управління?

 1. Спільна ціль діяльності;
 2. Партнерство та однодумство;
 3. Спільне місце їх діяльності;
 4. Спільне бажання отримувати прибутки.

 

6. Що слід розуміти під місією організації?

 1. Чітко виражену причину існування.
 2. Основні завдання організації.
 3. Основні функції організації.
 4. Основний напрямок діяльності.

 

7. До основних складових елементів внутрішнього середовища організації не належать:

 1. Споживачі, конкуренти, закони.
 2. Цілі, завдання.
 3. Персонал, технології.
 4. Структура управління.

 

8. Визначаються наступні фази життєвого циклу організації:

 1. Народження, дитинство, юність, зрілість, старіння, відродження.
 2. Утворення, становлення, розвиток, відродження.
 3. Народження, зрілість.
 4. Народження, зрілість, відродження.

 

9. Організація, що має однозначні внутрішні взаємозв"язки і жорстку регламентацію всіх сторін діяльності це:

 1. Механістична організація.
 2. Первинна організація.
 3. Органічна організація.
 4. Вторинна організація

 

10. Характерні ознаки органічної організації:

 1. Розмитість меж, значна самостійність окремих ланок, слабка ієрархічність, перевага неформальних відносин.
 2. Однозначні внутрішні взаємозв¢язки, жорстка регламентація всіх сторін діяльності.
 3. Однозначні внутрішні взаємозв¢язки, розмитість меж, перевага неформальних стосунків.
 4. Неоднозначні внутрішні взаємозв¢язки.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом розробити:

 1. Сформувати апарат управління підприємством, виходячи із загальної чисельності персоналу 190 чол.
 2. Визначити функції керівника підприємства та його заступника з питань торгівлі (економіки)
 3. Підготувати рішення про розподіл функцій між керівником підприємства та його заступника з питань торгівлі (економіки).

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 20

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Основні відмінності між акціонерними, державними та спільними підприємствами

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Показати на схемі послідовність створення акціонерного товариства

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Довгостроковi рiшення спрямованi на:

 1. Переважно довгострокових завдань.
 2. Стратегiчних i тактичних завдань
 3. Переважно тактичних завдань
 4. Вирiшення стратегiчних завдань

 

2. Визначiть, що таке суб"єкт управлiння?

 1. Людина або група людей, що здiйснюють управлiння
 2. Людина або група людей, що мають певнi знання про управлiння
 3. Учасники управлiння
 4. Група людей, що виконують заплановані роботи

 

3. Що являє собою управляння як наука ?

 1. Управлiння - це складний соцiально-економiчний процес, який включає цiлеспрямований вплив на об'єкти, системи з метою збереження їхньої сталостi або переводу з одного стану в iншiй з метою досягнення певних цiлей.
 2. Управлiння - це економiчний процес, який передбачає вплив на керованi об'єкти.
 3. Управлiння - це соцiальний процес, який включає цiлеспрямований вплив на керовану систему.
 4. Управління - це економічний процес, який передбачає вплив на об`єкти управління

 

4. Засновником малого пiдприємств можуть бути:

 1. Один громадянин, члени сiм'ї та iншi особи, якi спiльно здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть
 2. Один громадянин та члени сiм'ї
 3. Члени однiєї сiм'ї
 4. Члени декількох сімей

 

5. Що слід розуміти під органіграмою організаційної структури управління?

 1. Відображення взаємовідносин між керуючою і керованою підсистемою.
 2. Схематичне відображення структури управління, всіх зв¢язків, що існують між органами управління.
 3. Зв¢язки між органами управління.
 4. Побудову зв¢язків між окремими ланками управління.

 

6. Що слід відносити до основних недоліків структури управління, яка орієнтована на споживача?

 1. Труднощі координації діяльності всіх підрозділів організації.
 2. Великий ризик в отриманні запланованих прибутків.
 3. Великий ризик обсягу обслуговування та труднощі координації діяльності всіх підрозділів організації.
 4. Великий ризик обсягу обслуговування споживачів.

 

7. Що являє собою менеджмент з функціональних позицій?

 1. Процес органiзацiї i контролю
 2. Процес планування,  органiзацiї,  мотивації,  контролю, які необхідні для досягнення певної цілі
 3. Процес планування, органiзацiї, контроль, регулювання
 4. Процес планування, органiзацiї, мотивацiї

 

8. До числа основних загальних функцій менеджменту не відносяться:

 1. Контроль.
 2. Кредитування.
 3. Планування.
 4. Організації, мотивації.

 

9. Хто розподіляє функції управління в організації?

 1. Робітники.
 2. Спеціалісти та робітники.
 3. Керівник організації.
 4. Спеціалісти.

 

10. Хто розподіляє функції в підрозділі організації?

 1. Керівник підрозділу.
 2. Керівник підприємства.
 3. Відділ персоналу.
 4. Економісти.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви менеджер організації торгівлі ВАТ “Київ-одяг”. Статут ВАТ “Київ-одяг” та його організаційна структура управління надані в додатках. На звітних зборах Голова правління критикував керівників підрозділів апарату управління і зокрема ведення діловодства, спілкування, поводження з покупцями, партнерами тощо, що не сприяє підвищенню іміджу Товариства.

 

ЗАВДАННЯ:

 1. Розробити загальні заходи (15-20) підвищення культури управління у ВАТ “Київ-одяг”
 2. Підготувати рішення (у формі наказу) про затвердження загальних заходів щодо підвищення культури управління.
 3. Вказати посадових осіб з якими слід погодити рішення.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 21

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Характеристика підходів до управління: професійний підхід, системний підхід, ситуаційний підхід

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Основні напрями удосконалення системи методів менеджменту

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Що являє собою завдання?

 1. Загальні види робіт.
 2. Робота, яку виконують робітники.
 3. Робота з предметами праці;
 4. Види робіт, які необхідно виконати певним способом та в зумовлений період для досягнення загальних цілей;

 

2. Основний мотивуючий вплив оренди полягає в тому що:

 1. Колектив сам планує свою діяльність.
 2. Після сплати орендних платежів і податків отриманий прибуток є власністю колективу;
 3. Колектив стає власником підприємства і прибутку;
 4. Колектив сам розпоряджається всіма ресурсами підприємства;

 

3. Які організації слід вважати складними?

 1. Ті, які мають багато цілей.
 2. Ті, які характеризуються набором багатьох взаємопов’язаних цілей та завдань;
 3. Ті, які мають одну мету і завдання;
 4. Ті, які мають багато завдань;

 

4. Коли почав формуватися менеджмент як галузь управлінських знань?

 1. В першій половині XVI ст.;
 2. В другій половині XV ст.
 3. В другій половині XVIII ст.;
 4. В першій половині XVIII ст..

 

5. Що являє собою система управління?

 1. Сукупність взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має властивості відмінні від властивостей складових елементів;
 2. Сукупність взаємодіючих елементів;
 3. Цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів;
 4. Сукупність елементів організації.

 

6. Стратегічне планування полягає:

 1. У розробці стратегій
 2. У розробці цілей
 3. У розробці місії
 4. У розробці тактики та політики

 

6. Що вiдноситься до елементiв органiзацiйних структур управлiння?

 1. Органи всiх систем управлiння органiзацiєю та взаємозв'язки мiж ними.
 2. Ланки управлiння органiзацiєю.
 3. Система взаємозв'язкiв мiж органами управлiння.
 4. Ланки i органи управлiння органiзацiєю

 

7. Що слiд розумiти пiд органом управлiння в органiзацiї?

 1. Всi ланки управлiння органiзацiєю.
 2. Ланку або сукупнiсть ланок керуючої системи.
 3. Сукупнiсть ланок керованої системи.
 4. Сукупнiсть ланок керуючої системи.

 

8. Що визначає взаємозв'язок (супiдряднiсть) ланок в органiзацiї?

 1. Порядок пiдпорядкування органiв управлiння органiзацiєю.
 2. Органи управлiння органiзацiєю.
 3. Рiвень та органи управлiння органiзацiєю.
 4. Рiвень управлiння.

 

9. Що створює структуру управлiння органiзацiєю?

 1. Сукупнiсть лiнiйних органiв управлiння.
 2. Сукупнiсть функцiональних служб.
 3. Сукупнiсть лiнiйних i функцiональних служб (органiв).
 4. Сукупнiсть органiв управлiння.

 

10. Де зосереджуються всi функцiї управлiння нижчестоячими пiдроздiлами при лiнiйнiй структурi?

 1. В рiзних ланках управлiння органiзацiєю.
 2. В однiй ланцi.
 3. В рiзних пiдроздiлах органiзацiї.
 4. В одному пiдроздiлi

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом розробити:

 1. Штатний розклад управлінського персоналу виходячи із загальної чисельності працівників (380 чол).
 2. Побудувати органіграму організаційної структури управління підприємством.
 3. Підготувати наказ про затвердження штатного розкладу управлінського персоналу, органіграми організаційної структури управління.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 22

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Основні функції менеджменту, їх підвиди та динаміка їх взаємозв’язку.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Формування апарату управління організації

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Що являють собою функцiї менеджменту ?

 1. Вид управлiнської дiяльностi.
 2. Конкретний особливий вид дiяльностi, що визначає напрямки або стадiї процесу управлiння.
 3. Стадiї процесу управлiння.
 4. Вид дiяльностi.

 

2. Наукою про управлiння управлiнськi функцiї розглядаються як:

 1. Серiя безперервних взаємопов’язаних дiй.
 2. Надання допомоги працiвниковi в усвiдомленнi власних
 3. Незалежнi одна вiд одної види дiяльностi.
 4. Застосування методiв наукового дослiдження до проблем, що виникають в органiзацiї.

 

3. Що являє собою соцiальна вiдповiдальнiсть у менеджментi?

 1. Добровiльна реакцiя на соцiальнi проблеми суспiльства з боку органiзацiї
 2. Реакцiя на соцiальнi проблеми суспiльства
 3. Вiдповiдне реагування органiзацiї на проблеми суспiльства
 4. Реакцiя на економiчнi проблеми сумпiльства країни

 

4. Яким чином подiляються органiзацiї?

 1. Формальнi та неформальнi
 2. Формальнi та простi
 3. Неформальнi та складнi
 4. Складні і формальні

 

5. Лiдерство у менеджментi це є:

 1.  Здатність впливати на людей для отримання запланованих прибутків
 2. Здатнiсть впливати на iндивiдуумiв i груп людей з метою досягнення цiлей органiзацiї
 3. Здатнiсть розпоряджатися всiма ресурсами в органiзацiї
 4. Здатнiсть управляти персоналом органiзацiї для досягнення її цiлей.

 

6. Що слiд розумiти пiд функцiєю планування ?

 1. Встановлення місії організації
 2. Встановлення цiлей та завдань розвитку об'єктiв управлiння, визначення шляхiв та засобiв їх досягнення.
 3. Встановлення цiлей органiзацiї.
 4. Визначення шляхiв i засобiв виконання завдань.

 

7. Де переважно застосовується функцiональна структура управлiння?

 1. В управлiннi об'єднанням органiзацiй.
 2. В управлінні середніми і малими організаціями
 3. В управлiннi середнiми по розмiру та чисельностi працюючих органiзацiями.
 4. В управлiннi великими органiзацiями.

 

8. Що об¢єднує су¢єкт та об¢єкт управління?

 1. Партнерство та однодумство;
 2. Спільне місце їх діяльності;
 3. Спільне бажання отримувати прибутки.
 4. Спільна ціль діяльності;

 

9. Які закономірності, як правило фіксуються в понятті “організація”?

 1. Закономірності розвитку об¢єктів управління.
 2. Динамічні закономірності системи, які відносяться до функціонування, поведінки та взаємодії її частин;
 3. Закономірності розвитку системи управління;
 4. Закономірності поведінки та взаємодії окремихчастин системи;

 

10. До основних складових елементів внутрішнього середовища організації не нележать:

 1. Постачальники і конкуренти;
 2. Цілі і персонал;
 3. Технологія;
 4. Організаційна культура.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви менеджер відділу організації торгівлі підприємства “Спартак”. Статут та організаційна структура управління надана у додатку. Підприємство “Спартак” з метою розширення торгівлі подарунково-сувенірними наборами напередодні Новорічних та Різдвяних свят систематично організовує конкурс на краще оформлення святкових подарунків.  Конкурс оголошується з 1 січня по 15 січня серед працівників секцій універмагу. Для проведення підсумків конкурсу затверджується жюрі у складі: Заступник з питань маркетингу; нач. оргвідділу; голова профспілкового комітету; головного адміністратора та директора. Для переможців конкурсів визначаються як правило три призові місця: 1 місце – 200 грн.; 2 місце – 150 грн.; 3 місце – 100 грн. Одночасно затверджуються умови конкурсу на краще оформлення святкових подарунків, а також призначаються відповідальні працівники за організацію конкурсу. Затверджуються заходи щодо організації торгівлі у святкові та передсвяткові дні Нового року.

 

ЗАВДАННЯ:

 1. Розробити заходи щодо організації торгівлі у святкові і пересвяткові дні Нового року
 2. Підготувати рішення (у формі наказу) про організацію конкурсу на краще оформлення святкових подарунків.
 3. Вказати посадових осіб з якими слід погодити рішення.

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 23

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Приватні підприємства та їх види і характеристика

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Загальні умови створення організації

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Вид господарської діяльності, при якій його учасники відповідають по боргах підприємства своїми внесками у статутний фонд, а при нестачі цих сум – додатково майном, що їм належить.

 1. Повне товариство;
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю;
 3. Товариство з додатковою відповідальністю;
 4. Командитне товариство.

 

2. Що слід вносити до внутрішнього середовища організації?

 1. Цілі та структуру організації;
 2. Технологію та персонал.
 3. Цілі, завдання, структуру, технорлогію, персонал, організаційну культуру;
 4. Завдання та технологію організації;

 

3. Фахівці галузі менеджменту вважають, що управління існує:

 1. З того часу, коли виникла потреба у розподілі функцій управління.
 2. З того часу, коли з¢явилися перші організації;
 3. З того часу, коли з¢явилися гроші;
 4. З того, часу, коли утворилась Київська Русь;

 

4. Якi функції менеджменту слід вважати загальними?

 1. Організація і контроль.
 2. Планування, організації, мотивації та контролю;
 3. Контролю та організації;
 4. Планування і мотивації;

 

5. Що являють собою функцiї менеджменту?

 1. Конкретний особливий вид діяльності, що визначає напрямки або стадії процесу управління;
 2. Вид управлінської діяльності;
 3. Стадії процесу управління;
 4. Вид діяльності.

 

6. Стратегiчний альянс це є:

 1. Угода про кооперацiю двох взаємозалежних фiрм для отримання прибуткiв.
 2. Угода про кооперацiю двох або бiльше незалежних фiрм для досягнення певних стратегiчних цiлей.
 3. Договiр про спiвробiтництво мiж двома фiрмами для взаємної фiнансової пiдтримки.
 4. Договiр про спiльну дiяльнiсть двох фiрм.

 

7. Засновником малого пiдприємств можуть бути:

 1. Один громадянин, члени сiм'ї та iншi особи, якi спiльно здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть.
 2. Один громадянин та члени сiм'ї.
 3. Члени однiєї сiм'ї.
 4. Члени декiлькох сiмей.

 

8. Всi загальнi функцiї по створенню пiдприємства покладаються на:

 1. Його керiвника.
 2. Його засновника (засновникiв).
 3. Його засновника i вiдповiднi органи мiсцевої влади.
 4. Засновника i органи мiсцевої влади.

 

9. Зi змiстовної точки зору найменування створюваного пiдприємства може бути:

 1. Iменним i предметним.
 2. Комбiнованим.
 3. Iменним, предметним або комбiнованим.
 4. Комбiнованим i предметним.

 

10. Як класифiкують пiдприємства за сферою галузевої приналежностi?

 1. Комерцiйнi, фiнансовi та виробничi.
 2. Продовольчi, промисловi тощо.
 3. Промисловi, фiнансовi i комерцiйнi.
 4. Промисловi, торговельнi, будiвельнi, науковi тощо.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом розробити:

 1. Штатний розклад управлінського персоналу виходячи із загальної чисельності працівників (45 чол).
 2. Побудувати органіграму організаційної структури управління підприємством.
 3. Визначити рівні управління та описати їх основні завдання
 4. Підготувати наказ про затвердження штатного розкладу управлінського персоналу, органіграми організаційної структури управління.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

 

Екзаменаційний білет № 24

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Планування як функція менеджменту і її зв'язок з Місією. Характеристика бізнес-плану.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Мотивація і компенсація. Матеріальне стимулювання праці. Тарифна ставка. Преміювання.

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Якi закономiрностi, як правило фiксуються в поняттi "органiзацiя"?

 1. Закономiрностi поведiнки та взаємодiї окремих частин системи.
 2. Закономiрностi розвитку системи управлiння.
 3. Динамiчнi закономiрностi системи, якi вiдносяться до функцiонування, поведiнки та взаємодiї її частин.
 4. Закономiрностi розвитку об`єктiв управлiння.

 

2. Якi основнi аспекти розрiзняють в органiзацiї?

 1. Невiдповiднiсть систем умовам оточуючого середовища.
 2. Вiдповiднiсть систем умовам внутрiшнього середовища.
 3. Вiдповiднiсть систем умовам оточуючого середовища.
 4. Упорядкованiсть та спрямованiсть.

 

3. Як називаються в українському законодавствi органiзацiї, якi мають статус юридичної особи?

 1. Фiрми.
 2. Заклади.
 3. Пiдприємства.
 4. Установи

 

4. Що являють собою асоцiацiї?

 1. Пiдприємства, якi займаються комерцiйною дiяльнiстю.
 2. Пiдприємства, якi створенi для отримання прибутку.
 3. Договiрнi об'єднання, якi створенi з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi.
 4. Об'єднання, якi займаються господарською (комерцiйною) дiяльнiстю.

 

5. Що являє собою корпорацiя?

 1. Договiрнi об'єднання, що створенi на основi поєднання виробничих, наукових та комерцiйних iнтересiв.
 2. Об'єднання, що створенi для здiйснення певних видiв дiяльностi.
 3. Пiдприємства, що створенi для здiснення комерцiйної дiяльностi.
 4. Пiдприємства, що створенi для отримання прибутку.

 

6. Коли здійснюється заключний контроль в організації?

 1. До фактичного початку виконання робіт;
 2. В ході проведення певних робіт;
 3. В ході проведення і після виконання всій робіт.
 4. Після виконання запланованих робіт;

 

7. Засновником малого підприємства можуть бути:

 1. Члени декількох сімей.
 2. Один громадянин, члени сім¢ї та інші особи, які спільно здійснюють підприємницьку дліяльність;
 3. Одни громадянин та члени сім¢ї;
 4. Члени однієї сім¢ї;

 

8. Які функції виділяє Анрі Файоль?

 1. Організацію і координування;
 2. Координування і контроль.
 3. Планування, органiзацiю, розпорядництво, координування і контроль;
 4. Планування, організацію, мотивацію і координування.

 

9. До основних складових елементів внутрішнього середовища організації не належить:

 1. Структура управління.
 2. Споживачі, конкуренти, закони;
 3. Цілі, завдання, технологія;
 4. Персонал, технології, закони;

 

10. Визначіть, що таке суб¢єкт управління?

 1. Людина або група людей, які здійснюють управління;
 2. Людина або група людей, які мають певні знання про управління;
 3. Учасники управління;
 4. Група людей, які виконують заплановані роботи.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом розробити:

 1. Штатний розклад управлінського персоналу виходячи із загальної чисельності працівників (850 чол).
 2. Побудувати органіграму організаційної структури управління підприємством.
 3. Підготувати наказ про затвердження штатного розкладу управлінського персоналу, органіграми організаційної структури управління.

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 25

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Школа (теорія) людських відносин та її зміст.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Принцип ефективності та його зміст.

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. В результаті чого виникли функції управління?

 1. В результаті поділу і спеціалізації праці;
 2. В результаті поділу праці;
 3. В результаті кооперації праці;
 4. В результаті поділу і кооперації праці.

 

2. Що являє собою менеджмент з функціональних позицій?

 1. Процес контролю та організації.
 2. Процес планування, організації, контролю та регулювання;
 3. Процес планування, організації, мотивації та контролю, які необхідні для досягнення певної цілі;
 4. Процес планування, організації, мотивації;

 

3. На що переважно спрямовані функції менеджменту?

 1. На виконання виробничих завдань;
 2. На досягнення запланованих прибутків.
 3. На досягнення певної мети організації;
 4. На досягнення відповідних економічних та соціальнихз показників в діяльності організації;

 

4. Чим визначається повноваження в організації?

 1. Політикою та правилими;
 2. Правилами.
 3. Політикою, процедурами, правилами, які мають властивість розширитися в напрямі вищих рівнів управління;
 4. Процедурами та операціями;

 

5. До внутрішнього середовища належить:

 1. Цілі, кадри, задачі, структура, технологія;
 2. Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.
 3. Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище;
 4. Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.

 

6. На чому базується системний пiдхiд до управлiння?

 1. На використаннi теорiї систем.
 2. На використаннi принципiв менеджменту.
 3. На використаннi закономiрностей управлiння.
 4. На використаннi сучасних методiв менеджменту.

 

7. Зведення правил, норм поведiнки, установок, якi створюються людьми i якими керуються органи управлiння та окремi працiвники вiдноситься до:

 1. Економiчних законiв.
 2. Методiв менеджменту.
 3. Законiв управлiння.
 4. Принципiв менеджменту.

 

8. З чого складається органiзацiя?

 1. Керованої пiдсистеми.
 2. Керуючої та керованої пiдсистем.
 3. Керуючої системи.
 4. Керуючої системи, яка забезпечує отримання прибуткiв.

 

9. Якими основними ознаками характеризується вiдкрита система?

 1. Взаємодiєю iз внутрiшнiм середовищем.
 2. Взаємодiєю iз структурними пiдроздiлами всiєї системи.
 3. Взаємодiю iз виробниками товарiв.
 4. Взаємодiєю iз зовнiшнiм середовищем.

 

10. Ліквідація підприємства здійснюється:

 1. Місцевим органом виконавчої влади, який затвердив статут.
 2. Ліквідаційною комісією, яка утворюєть власником.
 3. Місцевою державною адміністрацією після погодження з власником майна.
 4. Ліквідаційною комісією, яка утворюється місцевою владою.

 

Завдання 4.

Творча ситуаційна задача (повне правильне вирішення задачі оцінюється 50 балами).

Ви – менеджер підприємства. Керуючись статутом розробити:

 1. Штатний розклад управлінського персоналу виходячи із загальної чисельності працівників (900 чол).
 2. Побудувати органіграму організаційної структури управління підприємством.
 3. Розробити посадову інструкцію спеціаліста.
 4. Підготувати наказ про затвердження штатного розкладу управлінського персоналу, органіграми організаційної структури управління, та посадові інструкції спеціаліста..

 

Примітка: Статут видається викладачем.

Підсумкова оцінка визначається за комплексною діагностики знань студентів:

Оцінка за шкалою ЄКТС

 

Визначення

Оцінка за системою

національною

КНТЕУ, бали

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

“відмінно”

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

“добре”

 

82-89

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

“задовільно”

 

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №13 від 12 березня 2020 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                                                                С.І. Бай

 

Екзаменатор, асистент                                                                                       М.Б. Шевчун

 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань:   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка бізнесу»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 

Екзаменаційний білет № 26

 

Завдання 1. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Етапи формування організаційних структур управління.

 

Завдання 2. (потребує повної відповіді, яка оцінюється за 15-бальною системою).

Підходи до визначення ефективності управлінського рішення. Надати приклад.

 

Завдання 3. Для кожного тестового питання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

 

1. Коли здійснюється попередній контроль в організації?

 1. До фактичного початку виконання певних робіт.
 2. Після виконання запланованих робіт.
 3. В період виконання окремих робіт.
 4. В період виконання запланованих робіт.

 

2. Коли здійснюється поточний контроль в організації?

 1. В ході проведення і виконання всіх запланованих робіт.
 2. В ході проведення певних робіт.
 3. Після виконання окремих робіт.
 4. До фактичного початку виконання певних робіт.

 

3. Економiчнi методи менеджменту – це:

 1. Засоби впливу на колектив i її працiвникiв, якi грунтуються на використаннi об¢єктивних вiдносин мiж ними.
 2. Методи, що грунтуються на таких мотивах трудової дiяльностi, як почуття обов¢язку та вiдповiдальностi.
 3. Засоби владного впливу на колектив та окрему особу.
 4. Методи, да допомогою яких здiйснюється вплив на економiчнi iнтереси колективiв i окремих членiв.

 

4. Соцiально-психологiчнi методи менеджменту – це:

 1. Методи, що грунтуються на таких мотивах трудової дiяльностi , як почуття обов¢язку та вiдповiдальностi.
 2. Засоби впливу на колективи i їх працiвникiв, якi грунтуються на використаннi об¢єктивних вiдносин мiж ними.
 3. Методи, за допомогою яких здiйснюється вплив на економiчнi iнтереси колективiв i окремих членiв.
 4. Засоби владного впливу на колектив та окрему особу.

 

5. Органiзацiйно-розпорядчi методи менеджменту – це:

 1. Методи, за допомогою яких здiйснюється вплив на економiчнi iнтереси колективiв i окремих членiв.
 2. Засоби владного впливу на колектив та окрему особу.
 3. Методи, що грунтуються на таких мотивах трудової дiяльностi, як почуття  обов¢язку та вiдповiдальностi.
 4. Засоби впливу на колективи i їх працiвникiв, якi грунтуються на використаннi об¢єктивних вiдносин мiж ними.

 

6. Психологiчнi методи менеджменту – це:

 1. Засоби владного впливу на колектив та окрему особу.
 2. Методи, що грунтуються на таких мотивах трудової дiяльностi, як почуття обов¢язку та вiдповiдальностi.
 3. Засоби впливу на колективи i її працiвникiв, якi грунтуються на використаннi об¢єктивних вiдносин мiж ними.
 4. Методи, за допомогою яких здiйснюється вплив на економiчнi iнтереси колективiв i окремих членiв.

 

7. Пiд впливом чого змiнюються методи менеджменту?

 1. Пiд впливом змiн умов дiяльностi органiзацiї.
 2. Пiд впливом розвитку економiки країни.
 3. Пiд впливом змiн у дiяльностi органiзацiї, досягнень сучасної науки та досвiду ефективного господарювання.