Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСАШЕВЧЕНКА

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ДЛЯ осіб, які ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ окр “молодший спеціаліст” на третій курс ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА окР “бакалавр”

за напрямом підготовки

6.030601 «Менеджмент»

 

 

 

 

Затверджено Вченою радою економічного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № 5 від 20 грудня 2016 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

київ – 2017


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма розроблена на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, відповідно Умов прийому до вищих навчальних закладів України та Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році

У цій програмі терміни вживаються у такому значенні:

вступне випробування – перевірка згідно з даною програмою рівня знань, умінь, навичок вступника та, відповідно, рівня його здібностей до навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», що проводиться у формі фахового випробування з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

конкурсний бал – підсумкова сума балів, до якої входять середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста та результати оцінювання фахового випробування вступника;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за рейтинговим списком вступників;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 році та згідно з чинним законодавством;

фахове випробування – форма вступного випробування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра при прийомі на навчання за скороченим терміном підготовки, порядок проведення якого (письмовий екзамен) визначається Регламентом проведення фахового випробування при вступі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент». Фахове випробування – професійно зорієнтоване випробування, під час якого вступник демонструє компетенції (знання, уміння та здатності) (далі – компетенції), що засвідчують його здатність навчатись у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за означеним напрямом підготовки.

Мета фахового випробування полягає у діагностиці рівня компетенцій, набутих вступниками у процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” та необхідних для опанування навчальних дисциплін, передбачених програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Вимоги до вступників. Для успішного опанування освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» вступники повинні:

бути здатними до особистісного формування компетенцій, передбачених навчальними дисциплінами інтегрованого навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»;

мати освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за однією із споріднених спеціальностей підготовки;

вільно володіти державною мовою.

 

 

 

 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Програма фахового випробування містить питання з основ менеджменту, які відображають основні аспекти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України. Крім того, вступнику пропонуватимуться додаткові питання з навчальних дисциплін (з циклу фундаментальної та природничо-наукової підготовки та з циклу професійної та практичної підготовки), які вивчалися ним у процесі набуття освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” (відповідно до спеціальності, за якою конкретний вступник отримав диплом молодшого спеціаліста).

 

У процесі визначення балу за фахове випробування враховуються:

– відповідь вступника на два теоретичних питання (оцінюється від 0 до 40 балів);

– відповідь вступника на тестові завдання (оцінюється від 0 до 20 балів);

– вирішення вступником практичних задач (оцінюється від 0 до 40 балів);

 

 

Результати фахового випробування у підсумку оцінюються за 100-бальною шкалою.


 

ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕНЕДЖМЕНТ “

для проведення фахового випробування

за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

Змістовий модуль І : "Теоретичні засади менеджменту"

 

Тема 1. Сутність і роль менеджменту в розвитку суспільства та економіки

Сутність та модифікації менеджменту.

Основні загальні риси і підходи до менеджменту.

Відмінності понять менеджер і підприємець.

 

Тема 2. Управлінська праця і менеджери.

Особливості управлінської діяльності.

Види поділу управлінської праці.

Вимоги до професійної компетенції менеджерів.

        

Тема 3. Розвиток теорії і практики управління.

Управлінські революції напередодні появи менеджменту.

Еволюція управлінської думки у ХХ столітті.

Сучасні напрями розвитку менеджменту.

 

Тема 4.  Історичний розвиток менеджменту.

Передумови виникнення науки управління.

 Розвиток менеджменту у стародавній цивілізаціях

Розвиток управлінської думки в Україні.

 

Тема 5. Організація як об’єкт управління.

Сучасний погляд на визначення організації суспільстві та економіці.

Параметри організації та їх класифікація.

Моделі організацій як об’єктів управління.

 

Тема 6. Середовище та структуризація цілей організацій.

Середовище існування організації.

Структуризація організації.

Класифікація цілей організації.

 

Тема 7. Принципи менеджменту

Поняття і еволюція загальних принципів управління.

Склад і зміст загальних принципів управління.

Принципи менеджменту в організаціях різного типу.

 

Тема 8. Функції менеджменту

Поняття функцій менеджменту та їх роль в управлінні.

Підходи до класифікації функцій менеджменту.

Загальні та конкретні функції і зв’язок між ними.

 

 

Змістовий модуль ІІ: "Практичні  засади менеджменту"

 

Тема 9. Планування як найважливіша функція менеджменту.

Сутність планування, його види та взаємозв’язок.

Поняття стратегічного планування.

Особливості організації процесу планування в різних країнах.

 

Тема 10. Функція організації в економічному механізмі.

Сутність та зміст функції організації.

Особливості організаційних структур на сучасному етапі.

Принципи та класифікація організаційних структур управління.

 

Тема 11. Функція менеджменту – контроль

Поняття, зміст та види контролю.

Процес контролю та його етапи.

Забезпечення ефективності контролю.

 

Тема 12. Мотивація як функція менеджменту

Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій.

Зміст теорії мотивації.

Матеріальне стимулювання праці як форма мотивації в організаціях.

 

Тема 13. Комунікації у менеджменті

Поняття і загальна характеристика комунікацій.

Інформація, її види та роль у менеджменті.

Комунікаційний процес.

 

Тема 14. Прийняття рішень у менеджменті

Сутність та класифікація управлінських рішень.

Фактори, які впливають на процес прийняття рішень.

Процес прийняття рішень.

 

Тема 15. Бізнес-планування як елемент менеджменту.

Сутність та мета розробки бізнес-плану.

Розмір та структура.

Короткий зміст розділів документального бізнес-плану.

 

Тема 16. Керівництво, влада, особистий вплив.

Поняття та загальна характеристика керівництва.

Лідерство, вплив, влада.

Форми влади.

Стилі керівництва.

 

Тема 17. Стилі, ситуації, ефективність лідерства.

Основи лідерства.

Традиційні концепції лідерства.

Ситуаційні підходи до ефективного лідерства.

Нове у теоріях лідерства.

 

Тема 18. Управління конфліктами, змінами та стресами.

Природа конфлікту та управління конфліктною ситуацією в організації.

Природа організаційних змін та управління ними.

Природа та управління стресами.

 

 

Рекомендована  література

 

 1.  Базилевич В.Д. Метафізика економіки: [монографія]  / В.Д. Базилевич, В.В. Ільїн. - К.: Знання. 2007. – 718 с.
 2. Білорус Т.В. Менеджмент : практикум / Білорус Т.В., Горбась І.М. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – 471 с.
  1. Білорус Т.В. Основи менеджменту: навч. посіб. / Т.В. Білорус. – К.: Атіка, 2009. – 160 с.
  2. Вернадський І. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2009.  – 862 с. – (Славетні постаті).
  3. Всеобщая история менеджмента: Учебное пособие / Под общей редакцией проф. И.И.Мазура. – М.: Издательский центр “ЕЛИМА”, 2006. – 784 с.
  4. Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту: Навч. посібник / Л.Г.Дідковська, П.Л. Гордієнко. – К.: Алеута, 2008. – 477 с.
  5. Дідковська Л.Г. Менеджмент: навч. посіб. / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гор­дієнко. – К.: Алерта, КНТ, 2007. – 516 с.
  6. Дикань Н.В. Менеджмент: навч. посіб. / Н.В. Дикань, І.І. Бо­ри­сенко. – К.: Знан­ня, 2008. – 389 с.
  7. Друкер П. Ф. Менеджмент. : Пер. с англ. / П.Ф. Друкер, Макьярелло Дж. А. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2011. – 704 с. : ил.

10. Історія економічних учень: Підручник у 2-х частинах – 3-те вид., перероб. і доп. / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. (Класичний університетський підручник).

11. Классики менеджмента / Под ред. М.Уорнера / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 1168 с.

12. Кредісов А.І. Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009.– 516с.

13. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підруч. [Вид. 2-ге, випр., доп.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.

14. Менеджмент : навчальний посібник / заг. ред. І. О. Александрова, К. І. Ткача ; кол. авт. : І. О. Александров, О.В. Половян, К.І. Ткач [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – 392 с.

15. Менеджмент: Підручник/ Федоренко В.Г., Іткін О.Ф., Анін В.І. та ін.; [За науковою ред. В.Г. Федоренка]. – К.: Алерта, 2008. – 652 с.

16. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. – М. : Вильямс, 2008. – 702 с.

17. Міждисциплінарний словник з менеджменту: Навчальний посібник [колективне видання] за ред. Д. М. Черваньов, О. І. Жилінська. – К. : Нічлава, 2011.–624с.

18. Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2009. – 581 с.

19. Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Приймак. – К.: Атіка, 2007. – 265с.

20. Стадник В.В. Менедмент: підруч. [Вид. 2-ге, вип., доп.] / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2007. – 472 с.

21. Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – 304 с.

22. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підруч. [Вид. 2-ге, випр., доп.] / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2007. – 576 с.

23. Чудновская С.Н. История менеджмента. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 239 с.

24. Черваньов Д. Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання, навчальні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: підруч. / Д. Чер­ва­ньов. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – 853 с.

25. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. / А. В. Шегда. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 583 с.

 

 

 

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

 

вступних випробувань

для осіб, які вступають на базі ОКР «молодший спеціаліст» на ТРЕТІЙ курс денної форми навчання за ОС «бакалавр»

зА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

 

І. Розкрийте теоретичні питання (кожне оцінюється максимум у 20 балів):

1. Характеристика основних елементів організації, аналіз її зовнішнього та внутрішнього середовища. Життєвий цикл організації.

2. Сутність мотиваційного процесу. Порівняльна характеристика змістовних  та процесуальних теорій мотивації.

 

ІІ. Тестові завдання (кожне правильно вирішене завдання оцінюється у 2 бали)

Оберіть правильну  відповідь:

 

1. Назвіть представників школи «наукового управління » є:

a)   А.Файоль і М.Вебер;

b)   Ф.Тейлор і Ф.і Л. Гілбрет;

c)   М.Фоллет і А. Маслоу;

d)  Д.Мак-Грегор і Ф. Герцберг;

2. Вкажіть назву плану, який охоплює комплекс заходів, необхідних для створення нових сфер діяльності організації:

a)   фінансовий план організації;

b)   план розвитку організації;

c)   інноваційний план організації;

d)   план маркетингової діяльності організації;

3. Вказати, які показники пропущені у формулі коефіцієнта ефективності управління (множинний вибір):

 

a)       – економічність управління

b)       – ефективність виробництва

c)       – витрати на управління

d)      – сукупна вартість основних та оборотних фондів

e)       – умовно чиста продукція

f)        – чисельність промислово-виробничого персоналу

4. Максимальний синергічний ефект завдяки багатофункціональному використанню ресурсів організації це перевага:

a)   проектно-цільові структури;

b)   матричної організаційної структури;

c)   функціональні структури;

d)  лінійно-функціональні структури;

5. Оберіть відповідні співвідношення між характером змін у роботі та моделями проектування роботи:

1)      За відносинами в роботі

а) побудова роботи

б) організаційний розвиток

в) соціотехнічна система

2)       За масштабом роботи

3)      За складністю роботи

a)    1) – б; 2) – а; 3) –в;

b)   1) – а; 2) – б; 3) –в;

c)    1) – в; 2) – б; 3) –а;

6. Раціоналізація поділу видів діяльності організації і їх закріплення за певними організаційними підрозділами є процесом:

a)      управління;

b)     координації діяльності;

c)      департаментизації;

d)     організування.

7. Визначити, що за Господарським Кодексом України не відноситься до унітарного підприємства:

a)         підприємство, яке створено двома або більше засновниками за їх спільним рішенням на основі об’єднання майна;

b)        підприємство, яке створено одним засновником, який формує статутний капітал;

c)         підприємство, яке створено державою;

d)       підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади.

8. Кодування інформації - це

a)      трансформація значення у повідомлення або сигнал, який може бути переданим;

b)     носії інформації, які передаються;

c)      інформаційні канали, які передають повідомлення;

d)     система кодових знаків, яка організовується в певну форму.

      9. До психологічних методів відносять таку групу методів:

a)  методи професійного відбору і навчання;

b)            підвищення соціально - виробничої активності

c)             пропаганди та агітації;

d)           організаційно-методичне інструктування.

10. Сукупність прийомів та способів впливу на об’єкт управління для досягнення поставлених організацією цілей – це:

a)        суб’єкт управління;

b)        структура управління;

c)        метод управління;

d)       закон управління.

 

ІІІ. Розв’яжіть задачі:

 

Задача 1 (максимум 20 балів)

На виробничій дільниці 500 об’єктів обслуговування, норма обслуговування для наладчиків – 25 одиниць обладнання за 1 зміну. Дільниця працює у 2 зміни. Визначити явочну та облікову чисельність працівників-наладчиків, якщо номінальний фонд робочого часу одного працівника за рік – 262 дні, реальний фонд – 250 днів.

 

Задача 2  (максимум 20 балів)

Середньооблікова чисельність персоналу на підприємстві – 2100 чол. Протягом року було звільнено з різних причин 250 чол., у тому числі за власним бажанням та за порушення – 180 чол. Прийнято на роботу – 230 чол.  Розрахувати коефіцієнти обороту руху кадрів.