Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЇЇ ВИКОНАННЯ З КУРСУ "ФІНАНСИ, ГРОШІ І КРЕДИТ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ 6.030601«МЕНЕДЖМЕНТ»

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2014 рік

 

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ЗАВДАННЯ

 1. Функція грошей як засобу нагромадження.
 2. Функція грошей як засобу обігу. Характер обігу електронних грошей.
 3. Функція грошей як засобу платежу.
 4. Функція грошей як міри вартості.
 5. Функція грошей як світових грошей. Кількісна теорія грошей.
 6. Монетаризм та його сучасне застосування.
 7. Грошовий оборот та грошові потоки на Україні.
 8. Закон грошового обігу та особливості його прояву.
 9. Закон кількості грошей, необхідної для обігу та використання його вимог в Україні.
 10. Основні ринки, що пов’язуються грошовим оборотом. Позичковий процент та його роль у розвитку економіки.
 11. Фінансове посередництво на вітчизняному грошовому ринку. Грошова система та її елементи  в Україні.
 12. Грошово-кредитна політика України.
 13. Грошові реформи: необхідність та методи проведення.
 14. Інфляція: суть, розвиток та перспективи подолання в Україні.
 15. Форми і види кредиту та перспективи їх розвитку.
 16. Розвиток кредиту в економіці України (на прикладі однієї з галузей).
 17. Ліквідність банку та шляхи її забезпечення.
 18. Небанківські фінансово-кредитні установи в Україні.
 19. Операції банків та їх характеристика.
 20. Національний банк України та його функції.
 21. Банки другого рівня в Україні.
 22. Операції банків та їх характеристика.
 23. Валютний ринок та механізм його регулювання.
 24. Заощадження й інвестиції в ринковій економіці.
 25. Форми міжнародних розрахунків.
 26. Наукові проблеми, що стоять перед сучасною фінансовою на­укою.
 27. Сутність інших функцій фінансів: оперативна, регулювальна, стимулююча, перерозподільча, виробнича.
 28. Значення фінансової інформації у забезпеченні реалізації контрольної функції фінансів.
 29. Розвиток сучасної західної фінансової науки.
 30. Сучасна фінансова наука в Україні.
 31. Класифікація облігацій.
 32. Порядок обігу простих і переказних векселів.
 33. Проблеми становлення і перспективи розвитку фінансового ринку України.
 34. Особливості функціонування фінансового ринку в розвинутих країнах.
 35. Шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємств (на прикладі підприємства або галузі).
 36. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства.
 37. Фінансова глобалізація як фактор розвитку міжнародного фінансового ринку.
 38. Сутність міжнародної фінансової інтеграції, її переваги і недоліки для різних груп країн.
 39. Основні джерела формування фінансових ресурсів населення.
 40. Фінанси населення України в сучасних умовах.

 

Теоретична частина завдання містить два теоретичних питання. Порядок вибору варіанта теоретичного завдання поданий у табл. 1. При цьому в розрахунок приймаються цифри порядкового номера студента у журналі - перша цифра розташовується по стовпці у таблиці, а друга цифра розташовується по рядку таблиці. Варіанти теоретичних завдань зазначені на перетинанні рядка таблиці з відповідною цифрою і стовпця таблиці і відповідною цифрою.

                                                                                          Таблиця 1

Варіанти теоретичного завдання

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1;20

2;21

3;22

4;23

5;24

6;25

7;26

8;27

9;28

10;29

1

11;30

12;31

13;32

14;33

15;34

16;35

17;36

18;37

19;38

20;39

2

5;29

6;30

7;31

8;32

9;33

10;34

11;35

12;36

13;37

14;38

3

15;39

16;40

9:18

10;20

11;21

12;22

13;23

14;24

15;25

16;26

4

17;27

18;28

19;29

20;30

21;31

22;32

23;33

24;34

25;35

26;36

5

27;37

28;38

29;39

30;40

7;20

8;21

9;22

10;23

11;24

12;25

6

13;26

14;27

15;28

16;29

17;30

18;31

19;32

20;33

21;34

22;35

7

23;36

24;37

25;38

27;39

28;40

4;17;

5;18

6;19

7;20

8;21

8

9;22

10;23

11;24

12;25

13;26

14;27

15;28

16;29

17;30

18;31

9

19;32

20;33

21;34

22;35

23;36

24;37

25;38

26;39

27;40

3;40

 

Методичні вказівки до виконання теоретичного завдання

 

Мета вивчення окремих теоретичних  питань – закріплення теоретичних знань з курсу «ФІНАНСИ, ГРОШІ І КРЕДИТ»,  поглиблення вивчення і розробка окремих теоретичних проблем, систематизація, узагальнення і підготовка на цій основі пропозицій до управлінських рішень в системах керування в області фінансів.

Теоретичні питання повинні містити критичну оцінку літературних джерел, теоретичні та практичні аспекти проблем, законодавче та нормативне забезпечення проблем, що розглядаються. Студент обов’язково повинен ретельно розібратися у термінології питання та його категорійним апаратом.

У висновках слід викласти самостійні узагальнення і пропозиції, які послідовно відображають результаті аналізу та вивчення літературних джерел по кожні  проблеми.

Підбір та вивчення літературних джерел слід начинати від Структуру, характер і обсяг матеріалу кожного питання студент  визначає самостійно.

Список використаної літератури містить лише ті джерела, які були безпосередньо використані при написанні  роботи. При складанні списку літератури слід дотримуватися такої послідовності:

1. Закони України;

2. Указі Президента України;

3. Постанови Верховної Ради України;

4. Постанови, декрети, рішення Кабінету Міністрів України;

5. Інструктивні матеріали міністерств і відомств;

6. Монографії, наукові праці, статті, навчальна література (в алфавітному порядку за прозвищем автора).

У переліку літературних джерел законодавчі та нормативні матеріали розташовуються у хронологічному порядку.

 

 

Практична частина завдання

 

Задача № 1

Визначити кількість грошей, необхідних як засіб обігу протягом року, якщо відомо, що сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) становить 3500 млрд. грн. Сума цін товарів (послуг, робіт), які продані протягом року з відтермінуванням платежу, термін оплати яких не наступив - 30 млрд. грн. Сума платежів по довгострокових зобов'язаннях, терміни яких наступили -182 млрд. грн. Сума взаємно погашуваних платежів протягом звітного періоду-400 млрд. грн. Середня кількість обігів грошей за рік - 10.

Задача № 2

Заробітна плата працівника за місяць становить 400 грн. її витрачають щодня (трансакційні витрати) упродовж місяця однаковими частинами так, що на останній день місяця залишки повністю вичерпуються (дорівнюють 0). Знайти середній залишок впродовж місяця і відношення між грошовим залишком й номінальним доходом. Розрахувати вказані показники також, якщо заробітну плату отримують двічі на місяць по 200 грн. На скільки прискориться обіг грошей?

Задача № 3

Визначити, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість обігу грошей становить 6 оборотів і залишається постійною, а грошова пропозиція зросте з 250 до 400 млрд. дол. США.

Задача № 4

Обсяг продукту, вироблений протягом минулого року, становить 750 тис одиниць, ціна одиниці продукту становить 150 грн., фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі грошових залишків 40 % свого номінального доходу. Визначити обсяг додаткового попиту на грошову масу.

Задача № 5

Визначити ланцюгові та базові індекси інфляції за умови, що: вартість споживчого кошика станом на 01.01. становила 220 грн., станом на 01.04.-320 грн., станом на 01.07 -280грн.

Задача № 6

Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 560 млрд гри, при чому вона здійснила 7 оборотів, фізичний об­сяг ВВП становив 600 млрд од.

Протягом звітного року грошова маса зросла на 50%, при­швидшення її оборотності склало 2 обороти, фізичний обсяг ВВП в порівнянні з попереднім роком зріс на 6%.

Задача № 7

Визначити темп інфляції, якщо обсяг грошової маси порівняно з минулим роком зріс на 75 %, швидкість обігу грошей зросла на 15 %, а приріст товарної маси становив 20 %.

Задача № 8

Акціонерне товариство для погашення заборгованості за рахунками постачальників прагне взяти короткостроковий кредит під 50 % річних. Рік не високосний. Позика у 2 млн. грн. надається на термін з 20 січня по 5 березня включно. Визначити величину сплачених відсотків та загальну суму боргу за основними європейськими системами нарахування відсотків.

Задача № 9

Банк надає кредит 4 млн. грн. під 20 % річних за плаваючою процентною ставкою. Після 2 місяців ставка становила 30 %, а через 8 місяців після надання кредиту - збільшилась до 80 %. Обчислити, яку суму повинен повернути позичальник через рік після надання йому кредиту.

Задача № 10

Вкладник вніс 2 000 грн. у банк під 50 % річних на 5 років. Розрахувати суму вкладу через 5 років та дохід вкладника, якщо по вкладу нараховуються:

а) прості відсотки;

б) складні відсотки.

Задача № 11

Кредит в розмірі 6 млн. грн. виданий під 80 % річних за умовами кредитного договору повинен погашатись рівними частинами протягом 2 років. Визначити розміри сплат та суму сплачених відсотків, якщо такі платежі здійснюються раз у півроку.

Задача № 12

Національний банк встановив такий курс долара США станом на 08.09.2003 р.: купівля - 5,25 грн., продаж-5,40 грн. Визначити скільки гривень можна одержати за 320 доларів 50 центів США та скільки доларів США можна купити за 40 тис. грн.

Задача № 13

Визначити, яким буде курс ЄВРО до швейцарського франка, якщо виходити із середніх співвідношень із доларом США:

1 долар США = 1,5125 ЄВРО; 1 долар США = 1,3140 SFR.

Задача № 14

Скільки угорських форинтів дадуть за 275 грн., якщо за офіційним курсом валют станом на 13.09. 2001 р. 160 угорських форинтів дорівнює 33,88 індійських рупій, 1000 індійських рупій становить 68,76 грн.

Задача № 15

За експортним контрактом фірма отримала валютний виторгу розмірі 12000 англійських фунтів. Разом з тим вона повинна заплатити постачальникові сировини за імпортним контрактом 10000 доларів США, але російськими рублями.

Який фінансовий результат фірми в гривнях після здійснення обох контрактів, якщо відомо, що:

1 RUR = 0,19 UАН, 1$ = 5,43 UАН, 1$ = 0,68 £ .

Завдання 16. Чиста виручка від реалізації продукції ТОВ «АБВ» становить 64200 тис. грн, собівартість реалізованої продукції — 32620 тис. грн, адміністративні витрати — 8840 тис. грн, витрати на збут — 6000 тис. грн, інші витрати — 1000 тис. грн. Ставка податку на прибуток — 23%. Визначте дохід від реалізації продукції (підприєм­ство є платником ПДВ і не є платником акцизного податку), валовий прибуток (збиток) підприємства, фінансовий результат від операцій­ної діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності до опо­даткування, фінансовий результат від звичайної діяльності, чистий прибуток (збиток).

Заповніть розділ І «Фінансові результати» форми фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати».

Завдання 17. Визначити величину валового і чистого доходу підприємства  за податковим обліком відповідно до таких даних:

1)                виручка без ПДВ – 1200 тис. грн;

2)                матеріальні витрати на виготовлення продукції – 690 тис. грн.;

3)                амортизація у складі собівартості – 90 тис.грн;

4)                 витрати на заробітну плату – 120 тис.грн.

Завдання 18. Визначте номінальну ціну акцій, випущених акціонерним товариством "Промінь", якщо статутний капітал становить 200 млн грн, а кількість випущених акцій — 1 млн шт.

Завдання 19. Акція номіналом 1500 грн придбана за курсом 150, і за нею виплачується дивіденд 30 % річних. Визначте поточну при­бутковість інвестованих коштів.

Завдання 20. Визначте курс акції, яка реалізована за ціною 1250 грн з номінальною вартістю 750 грн.

 

Порядок вибору варіанта практичного завдання поданий у табл. 2. При цьому в розрахунок приймаються цифри порядкового номера студента у журналі - перша цифра розташовується по стовпці у таблиці, а друга цифра розташовується по рядку таблиці. Варіанти практичних завдань зазначені на перетинанні рядка таблиці з відповідною цифрою і стовпця таблиці і відповідною цифрою.

 

Таблиця 2

Варіанти практичного завдання

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

Порядок оформлення індивідуального завдання

Обсяг домашньої контрольної роботи (ДКР) повинен становити 15-20 сторінок  формату А4 машинописного тексти (14 шрифт, полуторний інтервал, шрифт - Tіmes New Roman), або 20-25 сторінок рукописного тексту. Всі поля для рукописного й машинописного тексту по 20 мм. Обсяг ДКР складається із двох теоретичних завдань і одного практичного. Робота повинна включати список використаних джерел і при необхідності - додатка.

На титульному аркуші зазначається офіційна назва університету, кафедри, шифр спеціальності, курс та шифр групи, прізвище та ім’я, по батькові студента. Нижче вказується прізвище викладача (вчений ступень, посада), а внизу титульної сторінки – місто і рік.

Усі сторінки нумеруються у правій  верхні частині арабськими цифрами. Загальна нумерація починається з титульного аркуша, але порядковий номер на ньому не ставиться. Кожна структурна частина роботи  починаються з нової сторінки.

При посиланні на літературні джерела в квадратних дужках вказують порядковий номер за списком використаної літератури. При наведенні в тексті цитат, в кінці них квадратних дужках ставиться порядковий номер літературного джерела і номер сторінок, на яких розміщена цитата.

Рисунки розміщуються відразу після посилення на них у тексті і нумерують послідовно в межах розділу арабськими цифрами.

Таблиці також розміщують відразу після посилення на них у тексті. Вони повинні бути простими і зрозумілими. Нумерація таблиць також послідовна в межах розділу, причому номер розміщується праворуч над заголовком разом зі словом «Таблиця».

При використанні в тексті формул обов’язково вказується значення символів. Формули нумеруються послідовно в межах розділу.

 

Критерії оцінювання ДКР

 

Формою контролю ДКР є перевірка підготовлених завдань і співбесіда. У випадку якщо робота виконана не задовільно, вона вертається виконавцеві для виправлення недоліків.

 

За ДКР студент може отримати максимально 10 балів.

 

10,9 балів – студент дає обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді на запитання, рішення задач правильні, демонструє знання навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення і висновки, був присутній на лекціях і практичних заняттях має конспект;

8,7 бали – студент знає викладений матеріал на «відмінно», але ним допущені незначні помилки у оформленні, формулюванні термінів, категорій, розрахунків, коли за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді;

5,6 бали –студент дає неправильну відповідь на одне запитання або на всі запитання дає малообґрунтовані, невичерпні відповіді, припускається грубих помилок у розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки;

3,4 бали – студент дає неправильні відповіді припускається грубих помилок у розрахунках і не може їх виправити.

1,2 бали – студент отримує за умови, якщо не зміг викласти зміст теоретичного завдання питання, погано орієнтується в матеріалі; відсутні логічна послідовність висловлювань та зміст відповіді; виконане завдання містить багато помилок, що заважають розумінню загального змісту, не має конспекту.

0 балів – відповідь відсутня.