Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент

Методичні вказівки до написання індивідуальних робіт

  з науки "Маркетинговий менеджмент"

 

Письмова індивідуальна робота* з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» є обов'язковою частиною індивідуальної самостійної роботи у міжсесійний період. Робота має сприяти практичному застосуванню вирішення конкретних фахових завдань і покликана продемонструвати дослідницькі здібності студента, засвідчити його вміння організувати і провести самостійне дослідження, спрямоване на вдосконалення управління підприємствами, вивчення конкретного обраного ринку, маркетингової діяльності оптово-роздрібних і виробничих та некомерційних підприємств тощо.

Основною вимогою при виконанні роботи є вміння студента пов'язати набуті теоретичні знання з практичною діяльністю підприємств. Індивідуальна робота повинна виконуватися на конкретних матеріалах невиробничих, оптово-посередницьких і виробничих структур і містити елементи самостійних досліджень. Робота повинна розкривати обрану студентом тему, носити цілісний характер і бути логічно та грамотно викладена.

Теоретичні дослідження доцільно обґрунтувати шляхом узагальнення світового та вітчизняного досвіду, залучення результатів наукових досягнень провідних вчених і т.п. Загальний обсяг теоретичної частини роботи не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини індивідуальної роботи.

Інформація, яка буде використана для дослідження, повинна бути коректно оброблена і оформлена у вигляді відповідних таблиць, графіків, діаграм. Обробку отриманої інформації по можливості рекомендується проводити за допомогою комп'ютерних програм.

Результати дослідження повинні бути використані для обґрунтування конкретних пропозицій і рекомендацій. Висновки повинні містити формулювання вирішених завдань роботи, основні отримані результати дослідження, а також рекомендації щодо вдосконалення досліджуваного напряму, окремих напрямів діяльності підприємства.

 

Оцінювання індивідуальної роботи здійснюється після завершення її виконання та захисту. Максимальна кількість балів при оцінюванні роботи дорівнює 20. При оцінюванні роботи враховується:

 1. дотримання загальних вимог до структури роботи;
 2. оформлення роботи відповідно до правил і загальних вимог;
 3. відповідність між темою і змістом;
 4. масштабність експериментальної частини;
 5. обґрунтованість отриманих результатів;
 6. захист індивідуальної роботи.

 

 

̅*̅ ̅-̅ ̅д̅л̅я̅ ̅п̅р̅а̅к̅т̅и̅ч̅н̅о̅г̅о̅ ̅в̅и̅к̅о̅н̅а̅н̅н̅я̅ ̅в̅и̅б̅и̅р̅а̅є̅т̅ь̅с̅я̅ ̅о̅д̅н̅е̅ ̅з̅а̅в̅д̅а̅н̅н̅я̅

 

 

 

 

 

Викладач оцінює виконану письмову роботу за такими критеріями:

 

         20 балів – студент правильно і вичерпно виконав індивідуальне завдання, при цьому показав високий рівень теоретичних знань, вміння використовувати їх у вирішенні конкретних маркетингових задач; робота виконана з використанням конкретних практичних матеріалів, містить висновки і пропозиції автора щодо покращення маркетингової діяльності підприємства; робота виконана з використанням комп’ютерної техніки, грамотно, акуратно.

15 балів – студент в цілому правильно виконав завдання, але допустив деякі незначні помилки, не дав відповіді на деякі питання;

         10 балів – студент виконав лише половину завдання або допустив помилки, які мають суттєве значення; мають місце недоліки в оформленні роботи;

         5 балів – студент виконав роботу лише стосовно її теоретичної частини;

0 балів – студент неправильно виконав завдання чи взагалі його не виконав.

 

Індивідуальна робота здається за 2 тижні  до початку сесії та надсилається в електронному вигляді для перевірки викладачу. Викладач має право не приймати роботу до розгляду, якщо порушуються встановлені терміни.

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ**

 

             Завдання 1

 

Проаналізуйте систему управління маркетингом на підприємстві. Результати роботи надайте у вигляді відповідей на наступні запитання. (відповіді на запитання потребують відповідних пояснень та коментарів)

 1. Які принципи покладено в основу організації маркетингу на підприємстві?
 2. За якою концепцією та моделлю побудована організаційна структура служби маркетингу на підприємстві?
 3. Які види діяльності охоплює служба маркетингу на підприємстві?
 4. Які права та обов’язки покладено на працівників служби маркетингу підприємства?
 5. На скільки ефективною є організація маркетингу на підприємстві (як працює служба маркетингу з економічної точки зору)?
 6. Яка кваліфікація працівників маркетингової служби підприємства та яким чином стимулюється їх робота?
 7. Чи працює структура маркетингу цілеспрямовано?
 8. Чи достатньо гнучка структура служби маркетингу?
 9. Чи достатньо інформації для прийняття відповідних маркетингових рішень?
 10. Що (чи хто) є опорою служби маркетингу?
 11.  Чи існує в службі маркетингу дух співробітництва?

В разі, якщо служби маркетингу на підприємстві не існує, вказані питання повинні бути покладені в основу вашого проекту що до її створення.

 

Завдання 2

Проаналізуйте діючу систему маркетингового планування на підприємстві. Результати надайте у вигляді відповідей на наступні запитання (відповіді на запитання потребують відповідних пояснень та коментарів)

 1. Що являє собою маркетингове планування та яке місце воно займає в системі планів підприємства?
 2. Що являє собою система маркетингового планування на підприємстві?
 3. Що являє собою система маркетингових досліджень на підприємстві, як головна передумова успішного маркетингового планування?
 4. Які маркетингові цілі поставлені на підприємстві на поточний рік? В тому числі цілі, стосовно:  комунікацій;  продаж;  частки ринку;       позиціювання, тощо
 5. Які стратегічні маркетингові цілі ставить перед собою підприємство?
 6. Ступінь залучення співробітників підприємства до стратегічного і поточного планування як мотиваційний фактор: участь співробітників у формулюванні місії та цілей організації; участь співробітників в обґрунтуванні показників фінансово-економічної діяльності
 7. Як визначається (планується) бюджет маркетингу підприємства?
 8. Проаналізуйте ефективність системи маркетингового планування.

 

Завдання 3

Розробіть річний план маркетингу підприємства.

Для цього:

а) опишіть, проаналізуйте і дайте оцінку реальної ситуації щодо маркетингової діяльності підприємства;

б) включіть в план маркетингу:

 • формування маркетингових цілей;
 • визначення вихідних даних для планування та способів їх отримання;
 • пропозиції по використанню маркетингових засобів із вказівкою термінів їх проведення та розрахунком фінансових витрат;
 • способи організації та контролю виконання плану.

 

Завдання 4

Проаналізуйте портфель підприємства з допомогою

1) класичної матриці БКГ,

2) сучасної матриці БКГ,

3) матриці Мак-Кінзі та матриці ADL

і представте свій діагноз її стану.

Що можна рекомендувати підприємству за результатами аналізу?

Які стратегії слід вибрати для кожного бізнес – напрямку?

 

Завдання 5

Проаналізуйте позицію якогось товару (підприємства) на ринку. Для цього:

 1. Здійсніть аналіз ринку.
 2. Оберіть критерій і показники для його позиціювання.
 3. Здійсніть позиціювання за допомогою карти позиціювання та перцепційної карти. У випадку багатокритеріальної карти використовуйте програмні продукти, наприклад SPSS або Marketing Expert.
 4. Зробіть висновки щодо раціональності існуючої позиції і відповідні пропозиції.

 

Завдання 6

Проаналізуйте асортимент підприємства. Зробіть відповідні висновки і пропозиції щодо його вдосконалення. Структура дослідження:

 1. Загальна характеристика підприємства.
 2.  Аналіз структури асортименту підприємства.
 3. Аналіз основних показників асортименту: ширини, глибини, гармонійності, насиченості, стійкості, раціональності, оновлення.

 

 1. АВС – аналіз асортименту підприємства.

 

 

Завдання 7

Проаналізуйте маркетингову цінову політику підприємства. Зробіть відповідні висновки і пропозиції щодо її вдосконалення. Структура дослідження:

 1. Визначальні фактори формування маркетингової цінової політики підприємства
 2. Аналіз методів ціноутворення на підприємстві
 3. Аналіз результатів діяльності підприємства та їх вплив на маркетингову цінову політику підприємства
 4. Прогнозування цінової динаміки на підприємстві

 

 

Завдання 8

Проаналізуйте конкурентоспроможність підприємства. Для цього визначте:

 • підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства
 • фактори, що визначають конкурентоспроможність підприємства
 • визначте конкурентоспроможність підприємства за допомогою методу теорії ефективної конкуренції або інших аналітичних методик та зробіть відповідні висновки.

 

Завдання 9

Проаналізуйте маркетингову політику розподілення підприємства. Зробіть відповідні висновки і пропозиції щодо її вдосконалення. Структура дослідження:

1. Аналіз каналів розподілу товарів на прикладі конкретної асортиментної групи: виробник-оптовий посередник-роздріб

2. Аналіз структури каналів розподілу

3. Оцінка прибутковості каналів розподілу.

4. Визначте, які з Вашої точки зору, можливі конфлікти в діючих каналах розподілу?

5. Запропонуйте заходи стосовно стимулювання учасників каналів розподілу.

 

Завдання 10

 

         Виберіть три види товару, що продукуються підприємством. Охарактеризуйте види попиту, які існують стосовно кожного з них.

         Назвіть відповідні види маркетингу, які необхідно використовувати стосовно кожного із обраних товарів. Сформулюйте комплекс маркетингу стосовно кожного із цих товарів. Рішення обґрунтуйте відповідними поясненнями та розрахунками.

 

Завдання 11

         Розробіть програму вдосконалення товарного асортименту/окремого продукту продукції підприємства. Для цього:

- охарактеризуйте основні показники асортименту підприємства;

- проаналізуйте прибутковість товарних ліній підприємства;

- здійсніть структурний аналіз асортименту продукції;

- проаналізуйте ефективність запропонованих змін.

 

Завдання 12

         Розробіть програму розробки і впровадження на ринок нового продукту.

 

Завдання 13

         Розробіть маркетингову програму формування каналів продукції підприємства.

Завдання 14

         Розробіть програму формування маркетингової цінової політики підприємства.

Завдання 15

         Розробіть програму формування комплексу маркетингових комунікацій підприємства.

Завдання 16

         Розробіть програму формування іміджу та репутації підприємства.

 

Завдання 17

         Розробіть програму лояльності для споживачів підприємства.

 

 ** Пропозиції щодо власної тематики індивідуального завдання узгоджуються з викладачем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

         1. Текст роботи має бути набраний на комп’ютері у редакторі Word нежирним шрифтом виду Times New Roman розміром кегля 14 з міжрядковим інтервалом 1 та роздрукований на одному боці листів білого паперу формату А4 (297х210 мм) з чіткою контрастністю знаків усіх видів    (літер, цифр, ліній) та дотриманням обмежувальних полів (лівого – 20 мм, правого – не менше 10 мм, верхнього та нижнього – по 20 мм).

         2.  Інтервали між заголовками і текстом мають бути в межах 15-20 мм.

         3. Черговість розміщення структурних елементів у роботі: 1) титульний лист; 2) зміст; 4) вступ; 5) змістовна частина; 6) висновки; 9) список використаних джерел; 10) додатки.

         4. Усі цитати, цифрові дані та інша інформація, що запозичені автором з різноманітних джерел (опублікованих, рукописних, Internet тощо) і  наведені у тексті, повинні бути обов’язково виділені в ньому  засобом посилань на першоджерела (на їх авторів, повні  назви джерел та на усі інші  офіційні видавничі відомості).

     5. Обсяг роботи – 30-35 сторінок (не включаючи додатки).

 

 

Оформлення переліків

У тексті пунктів або підпунктів можуть бути переліки, які повинні розташовуватись стовпцем. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності послатися в тексті на один із переліків) арабські цифри, після якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати мали літери, після яких ставлять дужку.

а) Приклад оформлення простого переліку.

Стратегічну спрямованість ефективної збутової діяльності забезпечують наступні чинники:

- посилення маркетингової орієнтації підприємства;

- систематичне виявлення збутових ризиків і маркетингових можливостей підприємства у сфері збуту;

- забезпечення ефективної довгострокової маркетингової взаємодії підприємства з покупцями та бізнес-суб’єктами;

- впровадження і коректування стратегічних цілей;

- розробка оптимальних збутових стратегій підприємства.

б) Приклад оформлення фрагмента складного переліку.

1)__________________________:

а)_________________________;

            б)_________________________;

            в)_________________________.

2)__________________________:

            а)_________________________;

            б)_________________________.

 

Оформлення таблиць

Таблиці застосовують для стислого подання інформації, що стосується цифрового чи текстового матеріалу, а також – для зручності здійснення його порівняльного аналізу, узагальнюючих оцінок або констатації певного стану речей.

У загальному вигляді кожна таблиця складається з наступних елементів: порядкового номера; тематичної назви; боковика (заголовків рядків); головки (заголовків вертикальних граф); основної частини (змісту вертикальних граф).

Загальна композиційна структура таблиць показана на рисунку 1.

Вимоги до оформлення таблиць, що входять до складу тексту та додатків:

1) кожна таблиця повинна розміщуватися безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на її наступній сторінці; при цьому таблиця має бути розміщена таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного боку роботи або з його поворотом за годинниковою стрілкою;

Таблиця _______               (номер) Назва таблиці

 

 
 

Головки граф

 

 

Головка

                                     

 

 

 

 

 

Підзаголовки граф

1

2

3

4

5

 

Номери граф

6

1.

 

 

 

 

 

Номери рядків

2.

 

 

 

 

 

Рядки

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

Основна частина

Боковик

 

 

 

Рисунок 1. Загальна композиційна структура таблиць

2) кожна таблиця повинна мати назву, яка точно, повно і стисло має відображати зміст матеріалів, наведених у таблиці; при цьому назва таблиці має починатися з великої літери та писатися таким же шрифтом і жирністю, як і текст; крапка в кінці назви таблиці не ставиться і слова в назві таблиці не повинні переноситися; назва таблиці має розміщуватися над таблицею симетрично до вертикальної осі головки даної таблиці;

3) усі таблиці, за винятком тих, що розміщені в додатках, повинні бути пронумеровані арабськими цифрами порядковою нумерацією;

4) на всі таблиці, наведені у роботі, повинні бути посилання в її тексті; ці посилання мають складатися зі слова «таблиця» і відповідного їй номера;

5) таблиці з великою кількістю рядків повинні переноситися на інші сторінки роботи; при цьому назву таблиці вказують тільки над її першою частиною, а над її частинами, що є продовженням чи закінченням цієї таблиці, вказують, відповідно, «Продовження таблиці» або «Закінчення таблиці» та її номер; одночасно з цим над усіма частинами таблиці, що переносяться на інші сторінки роботи, повинні бути проставлені номери усіх її граф, що відповідають першій частині (початку) цієї таблиці;

6) не дозволяється розміщувати  номер таблиці, її назву і головку в кінці однієї сторінки, а усі її рядки – на іншій сторінці;

7) не дозволяється закінчувати роботу розміщенням таблиці; після таблиці обов’язково має бути викладено текстовий матеріал, що стосується аналізу, пояснень чи висновків по даним, що наведені в таблиці або у  тексті даного підрозділу;

 

Приклад оформлення таблиці аналітичного виду наведено нижче (таблиця 2.1).   

 

Таблиця 2.1

Показники комерційної діяльності маркетинг-групи «OS-Direct» у 2015-2016 рр.*

 

№ п.п.

Назви

показників

Одиниці виміру

Роки

2009 (базовий)

2010

2011

За планом

фактично

% виконання

За планом

фактично

% виконання

% за фактом до базового ррррррррроку

За планом

фактично

% виконання

% за фактом до базового року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Обсяги збуту послуг

тис. грн.

4650

4600

98,9

5700

6000

105,3

130,4

7000

7500

107,1

163,0

2.

Витрати на прямий маркетинг

-//-

950

950

100

1850

1900

102,7

200

2300

2450

106,5

257,9

3.

Собівартість послуг з прямого маркетингу

-//- 

3500

3500

100

3700

3750

101,4

107,1

4100

4500

109,8

128,6

4.

Чистий прибуток

 -//-

200

150

75

150

350

233,3

233,3

600

550

91,7

366,7

5.

Рентабельність комерційної діяльності

%

4,3

3,3

75,8

2,6

5,8

221,7

178,9

8,6

7,3

85,6

224,9

-----------------------

* – комерційна діяльність даної фірми полягає у наданні товарних послуг клієнтам у вигляді комунікаційного впливу на покупців їх товарної продукції засобом прямого маркетингу.

 

 

4.5.  Оформлення графічних ілюстрацій

 

Вимогами до оформлення рисунків усіх видів  є наступні:

1) кожний рисунок повинен бути розміщений безпосередньо після тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці роботи, а, за необхідності, - у додатку;

2) кожна з графічних ілюстрацій повинна мати точну, повну і стислу назву; при цьому за необхідності, під назвою ілюстрації дозволяється розміщувати, у стислому виді, головні пояснювальні дані, що стосуються особливостей змісту даної ілюстрації;

4) графічні ілюстрації (за винятком графічного матеріалу додатків) нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією; номер рисунка вказується після слова «Рисунок», яке ставиться перед його назвою, вказаною під відповідним зображенням (наприклад: Рисунок 2 Графіки динаміки цін основних видів товарної продукції підприємства в період 2012-20… років); в тексті роботи слово рисунок і його відповідний номер вказується повністю (наприклад: «… рисунок 2.4 відображає динаміку цін…»);

5) номер та назва ілюстрації розташовуються під рисунком

6) усі осі координат графіків та діаграм, які зображуються на рисунках, повинні мати відповідні назви, масштабні (цифрові) позначення та назви одиниць їх вимірювань;

7) не дозволяється завершувати рисунком змістовну частину роботи; після рисунку обов’язково має бути текст, що містить певний аналіз, пояснення чи висновки;

8) не дозволяється оформлювати посилання на ілюстрації у тексті як самостійні фрази, оскільки при цьому повторюється уся та інформація, що міститься у їх назвах; посилання на відповідну ілюстрацію мають робитися у тих місцях роботи, де зміст її тексту стосується саме цієї ілюстрації; таке посилання робиться у вигляді позначення номера рисунку, який розміщується у круглих дужках ,,(рисунок 2)’’ або у вигляді ввідного речення ,,…, як це показано на рисунку 2’’.

 

Приклад оформлення надписів на графіках та діаграмах наведено на рисунку                       

 

млн.грн.

Обсяги збуту,

Рентабельність,

 

10

5

0

%

10

15

5

0

2010

2011

2012

Роки

1

2

Подпись: млн.грн.Подпись: Обсяги збуту,Подпись: Рентабельність,

Подпись: %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Динаміка рентабельності комерційної діяльності (1)

базового підприємства та обсягів збуту ним товарної продукції (2)

в період 2013-2015 рр.

 

4.6.  Оформлення формул

Вимоги до оформлення формул полягають у наступному:

1) формули та рівняння повинні бути розташовані безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки; при цьому вони мають   розташовуватися від попередніх і наступних за ними рядків тексту роботи через інтервал, що дорівнює не менше ніж одному вільному рядку;

2) в тексті роботи, перед першим наведенням формули, повинно обов’язково бути вказано інформаційне джерело, з якого вона запозичена;

3) нумерація формул та рівнянь у тексті повинна здійснюватися арабськими цифрами; при цьому номер кожної формули розміщується у тому ж рядку, де вказана формула, праворуч від неї у круглих дужках на рівні закінчення тексту попередніх рядків (перед правим полем даної сторінки роботи);

4) посилання у тексті на формули повинно здійснюватися засобом наведення їх порядкових номерів, вказаних у роботі; такі посилання у тексті подають у дужках [наприклад: «… у формулі (1) наведено залежність…»];

6) у формулах, що в якості складових позначень містять символи фізичних величин, повинні застосовуватися позначення, які встановлені відповідними чинними стандартами або іншими документами.

7) пояснення символів та числових коефіцієнтів, що входять до складу формул, які наводяться у роботі, повинно здійснюватися у тексті під формулою до якої вони відносяться при першому її викладенні; при цьому пояснення кожного символу повинно здійснюватися з нового рядка у тій послідовності, в якій вони наведені у даній формулі, а перший рядок цих пояснень має починатися зі слова «де» без двокрапки; в кінці пояснення кожного з цих символів та коефіцієнтів повинні бути вказані (у скороченій формі ) одиниці їх вимірювань, позначені відповідно до чинної системи міжнародних вимірювань, що діє в Україні; ці одиниці повинні відділятися від тексту пояснень відповідного символу комою;

8) формули, що розміщені у роботі одна за одною і не розділені поміж собою текстом, повинні бути відокремлені одна від одної комою.

Приклад оформлення формул в тексті.

Планова чисельність виробничого персоналу промислових підприємств визначається за наступною формулою [16, С. 27]:

,                                                     (1.3)

де  N – планова чисельність виробничого персоналу промислових підприємств, чол.;

      Оп – плановий обсяг виробництва товарної продукції промисловим підприємством (за рік, квартал, місяць), грн.;

     K – планова вирoботка товарної (валютної, чистої) продукції на одного працівника виробничого персоналу (за рік, квартал, місяць), грн.

 

Цитування та посилання на використані джерела

  Вимоги до цитування, що повинні виконуватися у роботі:

1) точне відтворення тексту кожної цитати та посилання на її джерело            ( назву джерела, його офіційні видавничі дані, його автора чи авторів);

2) текст цитати повинен починатися і закінчуватися лапками;

3) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту; пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без втрачання сенсу авторського тексту і позначається трьома крапками, які ставляться у будь-якому місці цитати (на її початку, всередині, в кінці); при цьому, якщо перед пропущеним текстом джерела або за ним стояв розділовий знак, то він у такій цитаті не зберігається;

4) при непрямому цитуванні (переказі відомого тексту чи викладені думок інших авторів своїми словами) повинна максимально зберігатися точність у викладенні думок автора, що цитується; при цьому також повинна забезпечуватися максимальна коректність щодо оцінювання результатів цих думок, автором роботи.

Вимоги до посилань на використанні джерела, що повинні виконуватися у роботі:

1) посилання на використанні джерела повинні відповідати їх останнім виданням; на більш ранні видання можна посилатися лише у тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання;

2) посилання на використанні джерела повинні робитися у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаниих джерел; при цьому посилання наводиться в тому  реченні роботи, яке є завершальним у викладанні запозиченого матеріалу;

3) у випадку, коли у роботі необхідно точно вказати ілюстрації, таблиці, формули чи цитати, що запозичені з джерел, які мають велику кількість сторінок (монографії, підручники тощо), посилання на використані джерела повинні робитися більш уточнено – з вказанням у квадратних дужках не тільки порядкового номера джерела у списку літератури, а також і відповідної сторінки цього джерела.

          Приклад оформлення цитат та посилань у тексті

«… за прогнозами фахівців розвиток маркетингового менеджменту у 21-му сторіччі буде відбуватися у форматі …» [7] або [7, С.12].

 

4.8.  Оформлення списку використаних джерел

Послідовність наведення інформаційних джерел має бути складена одним за наступних способів:

1) Алфавітний. При якому список розташовується за алфаві­том, спочатку українською мовою або мовами з кирилич­ною графікою, а потім – мовами з латинською графікою.

2) Нумераційний спосіб передбачає розміщення джерел в списку за порядком їх використання при виконанні роботи. Форма зв’язку записів з основним текстом – за номерами їх записів у списку.

3) Систематичний. При якому літературні джерела групуються в наступній послідовності: Закони України;інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;підручники;монографії;періодичні видання;іноземні видання;Internet-джерела; при цьому в кожній з вказаних груп джерела  мають розміщуватися у алфавітному порядку або порядку згадування в тексті.

         Приклад оформлення інформаційних джерел (таблиця 1):

 

Таблиця 1

Зразки оформлення типових видів бібліографічних описів інформаційних джерел, використаних у роботі, при їх наведенні у її розділі «Список використаних джерел» (відповідно до вимог ДСТУ-ГОСТ 7.1 : 2006)

№№

п.п.

 

Вид інформаційного джерела

                

Приклад оформлення джерела

1

2

3

 1.

Законодавчі та нормативні документи

Закон України «Про захист економічної конкуренції», прийнятий 11 січня 2001 року №2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – К.: Парламентське видавництво, 2001. - №12. – С. 64. – (Бібліотека офіційних видань).

 

 

Продовження таблиці 1

1

2

3

2.

Стандарти

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: (ГОСТ 7.1 – 2003, ІДТ): ДСТУ–ГОСТ 7.1:2006. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). (Національний стандарт України).

3.

Книги:

 

а)

Один автор

Ястремська О.М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади: монографія / О.М. Ястремська; М-во освіти і науки України; Харківський національний економічний ун-т. – 2-ге вид. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 488 с.

б)

Два автори

Котлер Ф. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності: пер. З англ. / Ф. Котлер, Дж. А. Касліоне; За ред. Т.В. Співаковської, С.В. Співаковського. – К.: Хімджест, ПЛАСКЕ, 2009. – 208 с.

в)

Три автори

Пилипчук В.П. Промисловий маркетинг / В.П. Пилипчук, О.Ф. Оснач, Л.П. Коваленко; М-во освіти і науки України; Одеський державний економічний університет. – К.: Центр навчальної літератури ,2005. – 264 с.

г)

Чотири автори

Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-практический комплекс по маркетингу / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков; М-во образования Российской Фелерации; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ. – М.: Экономистъ, 2003. – 568 с.

д)

П’ять і більше авторів

Маркетинг: підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін..; За наук. Ред. Д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка; Кер. Авт. Кол. Д-р екон. наук, проф. І.Л. Решетнікова; М-во освіти і науки України; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.

е)

Без автора

Сучасні концепції менеджменту: навч. посібн. / За ред. д.е.н., проф. Л.І. Федулової. – К.: ЦУЛ, 2007. – 536 с.

4.

Багатотомний документ

Методы классической и современной теории автоматического управления (ТАУ): учебник: в 5 т / Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – Т.3. – 614 с.

5.

Словники

Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, А.О. Устенко, С.І. Юрій; За ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – Т.1. – 616 с.

 

 

 

Закінчення таблиці 1

1

2

3

6.

Матеріали конференцій та з’їздів

Окландер М.А. Необхідність модернізації концепції маркетингу у ХХІ столітті / М.А. Окландер // Маркетинг в Україні: зб. матеріалів ХІ Міжнар. наук. – практ. конф. 22-23 жовтня 2010 р. Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація Маркетингу», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» М-ва освіти і науки України. – К.:УАМ, 2010. – С. 69-70.

7.

Періодичні видання (журнали, бюлетені, збірники наукових праць тощо)

Герасимчук В.Г. Маркетингові стратегії використання експортного потенціалу промислового комплексу України / В.Г. Герасимчук // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. М-во освіти і науки України; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2009. – С. 34 - 48.

8.

Дисертації

Решетнікова І.Л. Формування маркетингової стратегії підприємства: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Решетнікова Ірина Леонідівна; М-во освіти України; Київський національний економічний університет. – К.:

КНЕУ. – 390 с.

9.

Автореферати дисертацій

Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: системний підхід: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/А.В. Федорченко. – К.:КНЕУ,2010.-34 с.

10.

Електронні джерела

Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента, 1911: [Электронный ресурс] / Ф. Тейлор. – Режим доступа: http://www.ek-lit.agava.ru/books.htm.

 

4.9.  Оформлення додатків

Усі види інформаційного матеріалу, що доповнюють зміст роботи доцільно розміщувати в додатках.

Додатки у роботі повинні оформлюватися з дотриманням наступних вимог:

< >кожний додаток повинен починатися з нової сторінки із зазначенням угорі в середині сторінки слова «Додаток» і його позначення; під ними має розміщуватися його заголовок; кожен з додатків має позначатися великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь; допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І та О; у разі повного використання літер української чи латинської абеток допускається їх позначення арабськими  цифрами.заголовок додатку повинен повно, точно і стисло відображати його змістовне наповнення; цей заголовок розміщують симетрично до вертикальної осі тексту даного додатку, вказаного на його першій сторінці; він пишеться з великої літери окремим рядком.Зразок форми титульного листа індивідуальної роботи

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

Факультет маркетингу

Кафедра маркетингу

 

 

                                                                                  Спеціальність 8.03050701 «Маркетинг»

                                                                                  Магістерська програма

                                                                                   «Маркетинговий менеджмент»

                                                                                  Заочна форма навчання

 

 

 

 

Індивідуальна робота з науки «Маркетинговий менеджмент»

 

Завдання № ___

 

 

студентки Грицай Наталії Євгенівни

 

 

 

 

                                                

                                                Науковий керівник: к.е.н., доц. Голіцин А.М.

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2017