Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МЕНЕДЖМЕНТ АПФ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки і управління

 

                        Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«30» січня 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕНЕДЖМЕНТ АПФ

 

назва навчальної дисципліни

 

 

рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

 

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

спеціальність

051 «Економіка»

 

освітня програма

«Економіка агробізнесу»

 

спеціалізація

 «Економіка агробізнесу»

 

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри __________С.І.Дем’яненко

підпис, ініціали, прізвище

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

 

 

 

Розробники: Дем’яненко Сергій Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і менеджменту агробізнесу.

email: demyanenko@kneu.edu.ua

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

7

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © С.І.Дем1яненко, 2018

 © КНЕУ, 2018

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

 Змістовний модуль 1 «МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

 

Тема 1. Суть аграрного менеджменту і його місце в системі економіки та менеджменту

 

 Тема 2. Внутрігосподарський економічний механізм підприємства

 

Тема 3.   Внутрігосподарські підрозділи та управління в них

 

 Змістовний модуль 2 «ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ»

 

Тема 4. Процес прийняття рішень у менеджменті

 

Тема 5. Планування та контроль в менеджменті

 

Тема 6. Розробка бюджетів за їх видами

 

Тема 7. Система управління витратами в підприємстві

 

Змістовний модуль 3 «МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСІВ В АГРОБІЗНЕСІ»

 

Тема 8. Менеджмент земельних ресурсів

 

Тема 9. Менеджмент капіталу

 

Тема 10. Фінансовий менеджмент

 

Тема 11. Менеджмент трудових ресурсів

 

Тема 12. Менеджмент маркетингу

 

Тема 13. Моделювання в менеджменті

 

Тема 14. Управління ефективністю в менеджменті

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1.      Основна література

 

7.2.      Додаткова література

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 Основною метою дисципліни “Менеджмент АПФ” (агропромислових формувань) є ознайомлення студентів з методикою вироблення та прийняття управлінських рішень, оцінки цих рішень і, як результат успішного менеджменту, підвищення ефективності господарювання. Досягти поставленої мети можна тільки завдяки комплексному підходу при освоєнні дисципліни базуючись на знаннях отриманих при вивченні ряду попередніх та взаємопов’язаних дисциплін циклу фундаментальної підготовки менеджерів таких як “Економіка аграрних підприємств”, “Основи менеджменту”, “Маркетинг”, “Фінанси”, “Бухгалтерський облік”, “Господарське законодавство” та циклу професійно-орієнтованих дисциплін за фаховим спрямуванням - “Стратегічне управління”, “Управління персоналом”, “Організація виробництва”, “Планування на підприємстві”, “Організація і стимулювання праці”, Операційний менеджмент”.

 Завданням дисципліни є освоєння студентами засад аграрного менеджменту та принципів його функціонування шляхом відпрацювання теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків під час лекційних і семінарських (практичних) занять.

Предмет дисципліни – процес прийняття рішень менеджерами агропромислових формувань.       

Умовою   допуску студента до складання іспиту з даної дисципліни є виконання ним  практичних завдань, що передбачені програмою дисципліни  "Менеджмент агропромислових формувань" та успішний захист кожної теми програми. По завданнях, які виконуються на  комп’ютері надаються роздруковані варіанти виконаних завдань.

 

Після освоєння дисципліни студент повинен

знати:

 • методологічні засади аграрного менеджменту  та напрямки його розвитку;
 • тлумачення ключових понять аграрного менеджменту: об’єкт, предмет, суб’єкт аграрного менеджменту;
 • сутність при­н­ци­пів фу­н­к­ціо­ну­ва­н­ня аг­ра­р­но­го ме­не­дж­ме­н­ту;
 • ос­об­ли­в­ості ­ф­ун­кціонув­ан­ня­ ринков­ої­ е­ко­номік­и­ в­ с­і­л­ь­ському  господарстві т­а­ ї­х­ впли­в ­ н­а ­п­ри­йняття­ управлінських р­і­шень;
 • зміст та специфіку  фу­н­к­ції ме­не­дже­ра агропромислового формування;
 • сутність розподілу виробничих ресурсів і види управлінських рішень, пов’язаних з  використанням ресурсів;
 • дію чинника часу в процесі прийняття управлінських рішень;
 • особливості аграрного менеджменту при різних організаційно-правових формах  сільськогосподарських підприємств
 • зміст та особливості сільського господарства та їх вплив на діяльність менеджера агропромислового формування;
 • зміст та специфіку основних напрямів діяльності менеджера  агропромислового формування;

вміти:

 • грамотно оперувати ключовими термінами аграрного менеджменту;
 • визначати функції аграрного менеджменту в агропромислових формуваннях;
 • розкривати основні взаємозв’язки аграрного менеджменту з зовнішнім та внутрішнім середовищем агропромислових формувань;
 • надавати характеристику управлінським рішенням щодо розподілу ресурсів пов’язаних з концепцією «виробничих можливостей»;
 • визначати одномоментний період у менеджменті та оцінювати його вплив на прийняття управлінських рішень;
 • надавати характеристику короткостроковому періоду часу та розраховувати управлінські рішення в межах цього періоду;
 • визначати основні чинники  довгостроковго періоду часу та розраховувати управлінські рішення в межах цього періоду;
 • використовувати результати закону зниження віддачі ресурсів при прийнятті управлінських рішень;
 • визначати питомий і маржинальний продукти, а також питомі і маржинальні  витрати;
 • використовувати концепцію виробничої функції в аграрному менеджменті;
 • розкривати сутність правила максимізації прибутку в короткостроковому періоді;
 • розкривати сутність правила мінімізації збитку в короткостроковому періоді;
 • характеризувати умови оптимізації  використання двох або більше  ресурсів при виробництві одного виду продукту (взаємозв’язок «фактор-фактор»;
 • характеризувати умови оптимізації  використання одного змінного виду ресурсу  при взаємозв’язку «фактор-продукт»;
 • здійснювати аналіз особливостей аграрного менеджменту за різних організаційно-правових форм агропромислових формувань;
 • визначати структури управління підприємством;
 • надавати характеристику принципів цехової структури управління;
 • розкривати економічні та соціальні засади формування внутрігосподарських економічних відносин агропромислових формувань;
 • визначати базу стимулювання працівників підрозділів за кінцеві результати господарювання;
 • прогнозувати вплив ризику та невизначеності на прийняття управлінських рішень;
 • аналізувати джерела ризику, які існують в сільському господарстві;
 • проводити оцінку співвідношення між постійними і змінними виробничими витратами  та визначати їх вплив на прийняття управлінських рішень;
 • надавати характеристику основних етапів процесу прийняття управлінських рішень;
 • аналізувати основні вимоги до визначення цілей в менеджменті; характеризувати основні засади процесу формування цілей у менеджменті;
 • аналізувати витрати за економічними елементами;
 • проводити класифікацію витрат на контрольовані та неконтрольовані;
 • надавати характеристику основних етапів процесу прийняття управлінських рішень;
 • аналізувати витрати за економічною роллю у процесі виробництва;
 • здійснювати зв’язок витрат з об’єктом їх планування й обліку;
 • застосовувати бюджетне планування в менеджменті і характеризувати різні види бюджетів;
 • визначати принцип бюджетного (кошторисного) методу управління витратами, собівартістю та дохідністю підприємства;
 • надавати характеристику оцінки результатів діяльності підрозділів на основі бюджетів та внутрішньої звітності;
 • використовувати загальнометодичні підходи до визначення вартості землі;
 • характеризувати методи, які визначають оцінку вартості землі;
 • визначати суть методик розрахунку вартості землі;
 • аналізувати влив співвідношення між постійними і змінними виробничими витратами на прийняття рішень стосовно того, яку купувати техніку;
 • визначати платоспроможність підприємства;
 • визначати та аналізувати власний капітал;
 • розраховувати та аналізувати показники, які визначають рівень кредитоспроможності позичальника;
 • визначати вплив фактора сезонності на виробничі витрати, пов’язані з використанням трудових ресурсів;
 • визначати  та аналізувати трудовий договір;
 • визначати та аналізувати значення бонусів в системі стимулювання працівників;
 • визначати особливості оплати праці у фермерському господарстві;
 • характеризувати  основні напрями підвищення ефективності підприємства та агропромислового формування;
 • надавати характеристику основним результативним показникам,  на основі яких вимірюється ефективність діяльності підприємства та агропромислового формування;
 • аналізувати та використовувати розрахунки точки беззбитковості для прийняття управлінських рішень.

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері управління підприємствами агробізнесу, розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері  управління або у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів менеджменту і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

         

Теми

Години за видами навчального процесу

Всього

Лекцій

Практичні

ІКР

СРС

Змістовний модуль 1 «МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ  ВІДНОСИН АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ»

Вступ

Тема 1. Суть аграрного менеджменту і його місце в системі економіки та менеджменту

 

10

 

4

 

4

 

1

 

3

Тема 2. Внутрігосподарський економічний механізм підприємства

8

2

2

1

3

Тема 3. Внутрігосподарські підрозділи та управління в них

7

1

2

 

4

Змістовний модуль 2 «ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ»

Тема 4. Процес прийняття рішень у менеджменті

9

2

2

1

4

Тема 5. Планування та контроль в менеджменті

9

1

2

1

5

Тема 6. Розробка бюджетів за їх видами

8

1

2

1

4

Тема 7. Система управління витратами в підприємстві

9

1

2

1

5

Змістовний модуль 3 «МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСІВ В АГРОБІЗНЕСІ»

Тема 8. Менеджмент земельних ресурсів

10

2

2

1

5

Тема 9. Менеджмент капіталу

11

1

2

1

7

Тема 10. Фінансовий менеджмент

9

х

2

 

7

Тема 11. Менеджмент трудових ресурсів

10

1

2

1

4

Тема 12. Менеджмент маркетингу

7

х

2

1

4

Тема 13. Моделювання в менеджменті

6

х

1

1

4

Тема 14. Управління ефективністю в менеджменті

7

х

1

1

5

Всього

120

16

28

12

64

 

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Змістовний модуль І. МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ

 

ТЕМА 1. СУТЬ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Суть аг­ра­р­но­го ме­не­дж­ме­н­ту

2. При­н­ци­пи фу­н­к­ціо­ну­ва­н­ня аг­ра­р­но­го ме­не­дж­ме­н­ту

3. Ос­об­ли­в­ості ­ф­ун­кціонув­ан­ня­ ринков­ої­ е­ко­номік­и­ в­ с­і­л­ь­ському  господарстві т­а­ ї­х­ впли­в ­ н­а ­п­ри­йняття­ управлінських р­і­шень

4. Ос­но­в­ні фу­н­к­ції ме­не­дже­ра

5. Розподіл виробничих ресурсів і управлінські рішення

6. Чинник часу в процесі прийняття управлінських рішень

7. Особливості аграрного менеджменту при різних організаційно-правових формах сільськогосподарських підприємств

8. Організація функціонування товариства з обмеженою   відповідальністю

9.  Особливості організаційних основ акціонерних товариств

10. Селянське (фермерське) господарство

11. Приватне підприємство

12. Сільськогосподарський кооператив

13. Реєстрація сільськогосподарських підприємств

 

ТЕМА 2. ВНУТРІГОСПОДАРСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ   ПІДПРИЄМСТВА

 1. Структуризація виробничої системи підприємства.
 2. Структуризація управління підприємством.
 3. Структура внутрігосподарського економічного механізму та принципи його побудови.
 4. Форми функціонування внутрігосподарського економічного механізму.
 5. Складові внутрігосподарських економічних відносин.

  

ТЕМА 3. ВНУТРІГОСПОДАРСЬКІ ПІДРОЗДІЛИ ТА УПРАВЛІННЯ В  НИХ

1. Регламентування відносин внутрігосподарських підрозділів і органу управління підприємства

2. Організаційні основи внутрігосподарських підрозділів

3. Зміст внутрішньогосподарського договору

4. Організація стимулювання у внутрігосподарських підрозділах

5. Засади організації стимулювання центрів відповідальності

6. Стимулювання за розрахунковими цінами та розцінками  від валового доходу

7.  Функціонування варіанту матеріального стимулювання за   комплексними розцінками

8. Аналіз функціонування варіантів матеріального  стимулювання

 

Змістовний модуль ІІ. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ОСНОВНІ  ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

ТЕМА 4. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ

1. Процес прийняття рішень, як основа менеджменту

2. Основні типи управлінських рішень

3. Чинники ризику та невизначеності при прийнятті управлінських рішень

4. Етапи прийняття рішень

5. Визначення цілей та проблем підприємства

6. Обмеженість ресурсів підприємства та визначення альтернативних напрямків їх, використання

7. Збір необхідної інформації

8. Виконання рішень та його контроль

 

ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ  ТА КОНТРОЛЬ

1. Функція планування в менеджменті

2. Суть планування в менеджменті

3. Стратегічне планування в менеджменті

4. Внутрішнє та зовнішнє середовище менеджменту

5. Використання виробничої функції при плануванні

6. Використання класифікації виробничих витрат в менеджменті

7. Використання правил максимізації прибутку та мінімізації  збитку при плануванні

      8. Бюджетне планування в менеджменті

 

ТЕМА 6.  РОЗРОБКА БЮДЖЕТІВ ЗА ЇХ ВИДАМИ

1. Виробничі бюджети в рослинництві

2. Виробничі бюджети у тваринництві

3. Часткові бюджети

4. Загальний бюджет

5. Бюджет руху готівки

 

ТЕМА 7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ПІДПРИЄМСТВІ

План семінарсько-практичного заняття

1. Суть та завдання системи управління витратами

2. Роль системи управління витратами в забезпеченні ефективності діяльності підприємства

3. Принципи системи управління витратами

4. Особливості впровадження системи управління   витратами в центрах витрат

5. Впровадження системи управління витратами в центрах  витрат рослинництва

6. Впровадження системи управління витратами в  скотарстві

7. Особливості впровадження системи управління витратами у свинарстві

8. Особливості впровадження системи управління витратами  в центрах прибутку

 

Змістовний модуль ІІІ. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ  ПІДПРИЄМСТВ

 

ТЕМА 8. МЕНЕДЖМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

1.  Організаційно-технологічні заходи раціонального  використання землі

2. Напрямки раціонального використання землі

3. Мета та правові основи виділення земельних часток (паїв)  в натурі

4. Розподіл земельних ділянок між особами, які мають право на отримання земельних ділянок, та  групами таких осіб і видача державних актів на право приватної власності на  землю

5. Напрямки використання земельної ділянки

6. Передача земельних ділянок в оренду

7. Продаж земельних ділянок

8. Оцінка вартості землі

9. Методологічні підходи до визначення вартості землі

    10. Методики розрахунку вартості землі

 

ТЕМА 9. МЕНЕДЖМЕНТ КАПІТАЛУ

 1. Використання власного і позичкового капіталу
 2. Співвідношення між власним і позичковим капіталом
 3.  Інвестиційний та операційний капітал
 4. Організація використання капіталу

5. Організація використання техніки

6.  Організація використання орендованого майна

7. Організація оренди майна

8. Визначення розміру орендної плати

9.  Оподаткування орендних операцій

10. Порядок реєстрації майна

11. Бухгалтерський облік оренди основних засобів

12.  Придбання (викуп) майна

13.  Правове регулювання викупу майна

14.  Укладання договору купівлі-продажу майна

15. Укладання та особливості договору міни

16.  Оподаткування викупу майна

17.  Договір позики

18. Оподаткування при позиці

19. Бухгалтерський облік операцій з передачі майна за договором позики

20. Передача майна у безоплатне користування

21. Оподаткування при безоплатному користуванні

 

ТЕМА 10. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Роль і функції фінансового менеджменту на аграрному підприємстві.

2. Інвестиційна діяльність на підприємстві

3. Інвестиційне планування

4. Види кредитів та джерела кредитування

5. Вимоги до позичальника та кредитної заяви

6. Фінансова звітність підприємства та її зміст

7. Основні нормативні документи, які регулюють порядок складання фінансової звітності

8. Основні вимоги до складання фінансової

9. Суть та значення облікової політики на підприємстві

10.  Оподаткування сільськогосподарських підприємств

 

ТЕМА 11. МЕНЕДЖМЕНТ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

1. Організація використання трудових ресурсів

2. Планування робочої сили

3. Основні завдання менеджменту трудових ресурсів

4. Залучення працівників за трудовими й цивільно-правовими договорами

5. Поняття та види трудового договору

6. Цивільно правова угода та особливості залучення тимчасових і сезонних працівників

7. Оплата праці й матеріальне стимулювання працівників

8. Особливості оплати праці у селянському (фермерському) господарстві

 

ТЕМА 12. МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТІНГУ

 1. Суть менеджменту маркетингу та його використання в агропромислових формуваннях
 2. Маркетингова стратегія підприємства та її види.
 3. Система ціноутворення в агробізнесі та її специфіка.
 4. Аналіз ринків в агробізнесі.
 5. Маркетингові дослідження та їх зміст.
 6. Суть та етапи розробки маркетингового плану.

 

                   ТЕМА 13. Моделювання в менеджменті.

 1. Суть моделювання в менеджменті та його складові.
 2. Суть та етапи оптимізаційного планування.
 3. Особливості обґрунтування економіко-математичних оптимізаційних задач в менеджменті.
 4. Технологія побудови числової економіко-математичної моделі та розв’язання задачі.

 

ТЕМА 14. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ В МЕНЕДЖМЕНТІ

1. Суть ефективності управління в організації.  

2. Напрямки підвищення прибутковості виробництва.                     

3. Показники ефективності та їх аналіз і співставлення при прийнятті управлінських рішень.

4. Зв’язок “витрати-прибутковість” як база для прийняття  ефективних управлінських рішень.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової/факультативної) обов’язкової

для студентів освітньої програми / спеціалізації Менеджмент агробізнесу

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль 1

Менеджмент в системі економічних відносин аграрної галузі

1

Семінарське заняття 1. Суть аграрного менеджменту і його місце в системі економіки та менеджменту

8

2

Практичне заняття 2. Суть аграрного менеджменту і його місце в системі економіки та менеджменту

3

Практичне заняття 3. Внутрігосподарський економічний механізм підприємства

2

4

Практичне заняття 4. Внутрігосподарські підрозділи та управління в них

2

 

Підсумки модуля (тест)

5

Змістовий модуль 2

Процес прийняття рішень та основні функції менеджменту

5

Практичне заняття 5. Процес прийняття рішень в менеджменті

6

6

Практичне заняття 6. Планування та контроль в менеджменті

6

7

Практичне заняття 7. Розробка бюджетів за їх видами

6

8

Практичне заняття 8. Система управління витратами в підприємстві

6

 

Підсумки модуля (тест)

5

Змістовий модуль 3

 Менеджмент ресурсів в агробізнесі

9

Практичне заняття 9. Менеджмент земельних ресурсів

6

10

Практичне заняття 10. Менеджмент капіталу

6

11

Практичне заняття 11. Фінансовий менеджмент

4

12

Практичне заняття 12. Менеджмент трудових ресурсів

4

13

Практичне заняття 13. Менеджмент маркетингу

2

14

Практичне заняття 14. Моделювання в менеджменті

2

15

Практичне заняття 15. Управління якістю в менеджменті

2

 

Підсумки модуля (тест)

5

Усього балів за роботу на заняттях

77

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Реферат

10

2. Огляд літератури

10

3.Бонусні бали

3

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

27

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Курс складається з трьох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1 – 3,  у ЗМ2 – теми 4 – 7 і у ЗМ2 – теми 8 -14. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять, презентацій.

 

Форми контролю результатів поточної навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

 

Форми контролю

 

Максимальна кількість балів

Денна
форма навчання

Заочна
форма навчання

Письмова відповідь на питання (робота в аудиторії)

«3» х 7 =21

«3» х 7 =21

Розв’язок задач, усні відповіді на питання (робота в аудиторії)

«2» х 3 = 6

«2» х 3 = 6

Написання тестових завдань (робота в аудиторії)

«10» х 5 = 50

«10» х 5 = 50

Написання та презентація реферату

10

10

Огляд літератури

10

10

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах, публікація наукових статей

+ Бонусні бали

(до 3)

+ Бонусні бали

(до 3)

Всього

100

100

 

 

Організація поточного оцінювання:

Оцінювання для студентів денної форми навчання здійснюється впродовж семестру, а заочної форми навчання під час сесійних контактних занять з усіх видів робіт. Упродовж семестру протягом освоєння теоретичного матеріалу  проводяться письмові опитування з одного-двох питань теми, розв’язання задач і ситуаційних завдань а після завершення кожної теми, проводиться тестування. На кожному практичному (контактному) занятті всі студенти отримують оцінку.

Критерії оцінювання:

Письмова відповідь на питання (робота в аудиторії):

1 бал - студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, знання літературних джерел. Відповіді на питання підкріплені конкретними прикладами із сфери агробізнесу.

0,5 бали – студент у цілому успішно відповів на поставлене запитання, проте існують окремі помилки у аргументації відповіді та у використанні понятійного апарату. Приклади використання тих чи інших складових присутні, проте не повністю розкривають особливість питання, мають не зажди логічний зв'язок із теорією питання.

0 балів – студент дав неправильну відповідь на запитання, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату або взагалі не відповів.

Розв’язок задач, усні відповіді на питання (робота в аудиторії):

 • 1 бал - відповідь правильна, аргументована, змістовна; характеризує глибокі знання навчального матеріалу, логічно викладена;
 • 0,5 бали -  відповідь в цілому правильна, але не повна за змістом або має окремі неточності;
 • 0 балів -  відповідь не відповідає питанню або взагалі відсутня.

 

Написання тестових завдань (робота в аудиторії):

Оцінка тестових завдань здійснюється за шкалою від 1 до 5 балів за такими критеріями:

5 балів – 95-100 % правильних відповідей;

4 бали – 85-90 % правильних відповідей;

3 бали – 75-80 % правильних відповідей;

2 бали – 65-70 % правильних відповідей;

1 бал – 55-60 % правильних відповідей;

0 балів – 50 % і менше правильних відповідей;

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

3.1. Карта навчальної роботи студента з вибіркової  дисципліни

для студентів освітньої програми / спеціалізації Менеджмент агробізнесу

заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[2]

Змістовий модуль 1

«ВИТРАТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ»

1

Тема 1. Менеджмент витрат в системі аграрного менеджменту

5

5

2

 Тема 2. Механізм формування витрат в ринковій економіці

3

Тема 3.  Макроекономічне регулювання  і його вплив на формування витрат

4

Змістовий модуль 2

«ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТ В СИТЕМІ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

5

Тема 4. Формування витрат на рівні підприємств агробізнесу

2

6

Тема 5. Вплив організаційних форм господарювання на формування витрат в агробізнесі

4

7

Тема 6. Аграрний менеджмент в системі формування і регулювання витрат

4

8

Тема 7. Менеджмент витрат,  пов’язаний з функціонуванням земельних ресурсів

4

9

Тема 8. Фінансовий менеджмент та менеджмент капіталу

4

10

Тема 9. Менеджмент витрат, пов’язаний з функціонуванням трудових ресурсів

4

11

Тема 10. Оперативне регулювання витрат

2

12

Тема 11. Контроль в системі менеджменту витрат

2

13

Тема 12. Витрати та ефективність господарювання 

2

Усього балів за роботу на заняттях

42

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Реферат

4

2. Огляд літератури

4

Усього балів за виконання поточної роботи студентів:

50

Екзамен

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1 – 3,  у ЗМ2 – теми 4 – 12. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять, презентацій. Завершується дисципліна – заліком.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

 

Форми контролю

 

Максимальна кількість балів

Письмова відповідь на питання, розв’язок задач, усні відповіді на питання (робота в аудиторії)

 

«1» х 12 =12

«10» х 3 = 30

4

4

50

50

100

Написання тестових завдань (робота в аудиторії)

Написання та презентація реферату

Огляд літератури

Всього

Екзамен

Всього

«0,5» – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент.

 

Організація оцінювання:

Оцінювання для студентів денної форми навчання здійснюється впродовж семестру, а заочної форми навчання під час сесійних контактних занять з усіх видів робіт. Упродовж семестру протягом освоєння теоретичного матеріалу  проводяться письмові опитування з одного-двох питань теми, розв’язання задач і ситуаційних завдань а після завершення кожної теми, проводиться тестування. На кожному практичному (контактному) занятті всі студенти отримують оцінку. Результатом самостійної роботи студентів є написання реферату за обраною з робочої програми темою і огляд літератури також за обраною з робочої програми темою.

Плани семінарських (контактних) занять відповідають «Змісту навчальної дисципліни за темами» та зазначені в «Методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни».

 

Критерії оцінювання:

 

 Письмова відповідь на питання, розв’язок задач, усні відповіді на питання (робота в аудиторії):

1 бал - студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, знання літературних джерел. Відповіді на питання підкріплені конкретними прикладами із сфери агробізнесу.

0,5 балів – студент у цілому успішно відповів на поставлене запитання, проте існують окремі помилки у аргументації відповіді та у використанні понятійного апарату. Приклади використання тих чи інших складових присутні, проте не повністю розкривають особливість питання, мають не зажди логічний зв'язок із теорією питання.

0 балів – студент дав неправильну відповідь на запитання, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату або взагалі не відповів.

 

Написання тестових завдань (робота в аудиторії):

 

Оцінка тестових завдань здійснюється за шкалою від 5 до 10 балів за такими критеріями:

3 бали – 95-100 % правильних відповідей;

2,5 балів – 85-90 % правильних відповідей;

2,0 бали – 75-80 % правильних відповідей;

1,5 балів – 65-70 % правильних відповідей;

1,0 бал – 55-60 % правильних відповідей;

0,5 балів – 50 % правильних відповідей;

0 балів – менше 50 % правильних відповідей.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача але без його безпосередньої участі.

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час поза аудиторної навчальної роботи і важливою складовою навчального процесу, що впливає на глибину та стійкість набутих знань i умінь, які допомагають творчо застосовувати їх в майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації, поглиблене вивчення лекційного і практичного матеріалу, питань, що були не достатньо висвітлені в лекціях і на семінарських заняттях. Самостійна робота передбачає ознайомлення з рекомендованою літературою за кожною темою, збір необхідної інформації і здійснення певних розрахунків, в т.ч. з використанням комп'ютера.

Предметом самостійного опрацювання студентами навчального матеріалу є підготовка до семінарських занять, опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, систематизація вивченого матеріалу перед складанням іспиту.

В ході самостійної роботи студент має перетворитися в активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними i практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

 

Види самостійної роботи студентів

3 урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, можна виділити чотири основні види самостійної роботи:

І вид— самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

II вид — пошуково-аналітична робота;

Ш вид — наукова робота.

 

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату(есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.5. Підготовка курсової роботи

 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або  ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

2.6. Захист курсової роботи

 

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету)

3.4. Огляд літератури за обраною темою

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

3.4. Презентація

           

СРС здійснюється за такими формами та напрямками:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- переклад іноземних текстів встановлених обсягів;

- виконання домашніх завдань;

- підготовка до семінарських, практичних занять;

- підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

- вирішення i письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

- систематика вивченого матеріалу курсу перед написанням тестів та іспитом;

- відпрацювання тренінгових програм (завдань) з навчальних дисциплін;

- аналіз конкретної виробничою ситуацій та підготовка аналітичної записки (Саsе study)

- виконання індивідуальних завдань (написання реферату за заданою проблематикою;      - підготовка критичного есе на статті зарубіжних i вітчизняних авторів за визначеною тематикою, пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу.

З дисципліни "Менеджмент агропромислових формувань" передбачено перелік  (обов’язкових для виконання та за вибором студента) конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту у передбачені терміни, а також кількість балів, які можна отримати за виконання цих робот (див. Карту СРС).

 

Напрямами самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни:

 

Студенти розподіляються на п’ять мікрогруп і готують ситуаційні завдання за видами основних п’яти виробничих ресурсів: 1) землі; 2) капіталу; 3) трудових ресурсів; 4)інформації та 5) підприємництва.

Перша група – обговорюють та досліджують: як формуються витрати підприємства під впливом природних ресурсів; в чому особливість землі як основного чинника аграрного виробництва; які витрати пов’язані з функціонуванням сільськогосподарської землі та як вони формуються; як визначається показник «віддача на землю» (return on land); джерело, що генерує дохід від землі.

Друга група - обговорюють та досліджують: як формуються витрати підприємства під впливом капіталу; що таке «капітал», які витрати генерує капітал; як формуються ці витрати; як визначається показник «віддача на капітал» (return on capital); джерело, що генерує дохід від капіталу.

Третя група - обговорюють та досліджують: як формуються витрати підприємства під впливом трудових ресурсів; в чому особливість праці, як чинника аграрного виробництва; які витрати генерує праця; як формуються ці витрати; як визначається показник «віддача на працю» (return on labor); джерело, що генерує дохід від трудових ресурсів.

Четверта група - обговорюють та досліджують: як формуються витрати підприємства під впливом інформації; що таке «інформація», які витрати генерує інформація; як формуються ці витрати; як визначається показник «віддача на інформацію» (return on information); джерело, що генерує дохід від інформації.

П’ята група - обговорюють та досліджують: як формуються витрати підприємства під впливом підприємництва; що таке «підприємництво», які витрати генерує підприємництво; як формуються ці витрати; як визначається показник «віддача на підприємництво» (return on entrepreneurships); джерело, що генерує дохід від підприємництва.

Студенти розподіляються на п’ять мікрогруп і розраховують обсяги виробництва, за яких максимізується прибуток (мінімізується збиток).

Перша група – визначає обсяги виробництва зерна озимої пшениці, за яких відбувається максимізація прибутку (мінімізація збитку). Вихідну інформацію студенти готують самостійно на основі річних звітів підприємств Кагарлицького та Білоцерківського районів Київської області.

Друга група – визначає обсяги виробництва молока коров’ячого, за яких відбувається максимізація прибутку (мінімізація збитку). Вихідну інформацію студенти готують самостійно на основі річних звітів підприємств Кагарлицького та Білоцерківського районів Київської області.

Третя група – визначає обсяги виробництва зерна кукурудзи, за яких відбувається максимізація прибутку (мінімізація збитку). Вихідну інформацію студенти готують самостійно на основі річних звітів підприємств Кагарлицького та Білоцерківського районів Київської області.

Четверта група – визначає обсяги виробництва приросту великої рогатої худоби (ВРХ), за яких відбувається максимізація прибутку (мінімізація збитку). Вихідну інформацію студенти готують самостійно на основі річних звітів підприємств Кагарлицького та Білоцерківського районів Київської області.

П’ята група – визначає обсяги виробництва цукрових, за яких відбувається максимізація прибутку (мінімізація збитку). Вихідну інформацію студенти готують самостійно на основі річних звітів підприємств Кагарлицького та Білоцерківського районів Київської області.

 

 5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

           Оцінювання самостійної роботи студентів залежить від виду самостійної роботи.

Самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять, оцінюється шляхом написання студентами контрольних письмових завдань за темами лекційних і практичних занять з балами: 0; 0,5; 1,0, відповідно, не розкрито питання, питання висвітлене не повною мірою і дана комплексна відповідь на питання.

          При розв’язання задач оцінка також може бути: 0; 0,5; 1,0, відповідно, розв’язок не правильний, методика розв’язку правильна, але результат не правильний і задача розв’язана правильно.

          При роботі в групах і підготовці та обговоренні ситуаційних завдань оцінка може бути: 0; 0,5; 1,0, відповідно, завдання не підготовлено, завдання підготовлено, але його презентація засвідчила недостатній рівень підготовки та не комплексне висвітлення питань, презентація та обговорення завдання показали його комплексність та креативність групи.

         

          Написання реферату за вибраною студентом самостійно з робочої програми дисципліни темою оцінюється:

4 бали – тема розкрита комплексно, показано уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, широке використання літературних джерел;

3,5 балів – у цілому тема розкрита, але існують неточності в аргументації окремих висновків, та у використанні понятійного апарату. Не повною мірою розкриті теоретичні засади питання;

3 бали – тема висвітлена не повною мірою, не достатня  аргументація окремих положень, пропозицій та висновків, є неточності у розкритті окремих категорій, залежностей та явищ;

2,5 балів - тема висвітлена не повною мірою, не достатня  аргументація окремих положень, пропозицій та висновків, є помилки у розкритті окремих категорій, залежностей, явищ та  використанні понятійного апарату, недостатньо повно опрацьовані літературні джерела за темою реферату;

2 бали – тільки окремі частини реферату відповідають його темі, недостатня кількість літературних джерел, не коректно  розкритті окремі категорії, залежності, явища та  понятійний апарат;

1,5 балів – окремі частини реферату не відповідають його темі, недостатня кількість літературних джерел, не  розкритті окремі категорії, залежності, явища та  понятійний апарат;

1,0 бал – більша частина реферату не відповідає його темі, літературні джерела також не відповідають темі реферату;

0,5 бала – не розкрито зміст реферату у відповідності з його темою та розділами

0 балів – зміст реферату не відповідає його темі.

            Огляд літератури за вибраною студентом самостійно з робочої програми дисципліни темою оцінюється:

4 бали – літературні джерела за кількістю і якістю підібрані таким чином, що тема розкрита комплексно і повно, зміст відповідає сучасним тенденціям в економіці України та Світу;

3,5 бали - у цілому тема розкрита, але існують неточності в підборі окремих літературних джерел, окремих висновків, та у використанні понятійного апарату;

3,0 бали - тема висвітлена не повною мірою, не достатня  аргументація окремих положень, пропозицій та висновків, є неточності у розкритті окремих категорій, залежностей та явищ;

2,5 балів - недостатньо повно опрацьовані літературні джерела за вибраною темою, не достатня  аргументація окремих положень, пропозицій та висновків, є помилки у розкритті окремих категорій, залежностей, явищ та  використанні понятійного апарату;

2,0 бали – тільки окремі літературні відповідають вибраній темі, недостатня кількість літературних джерел;

1,5 бали – окремі літературні джерела не відповідають вибраній темі, недостатня кількість літературних джерел;

1,0 бал – більша частина літературних джерел не відповідає вибраній темі;

0,5 бала - тільки окремі літературні джерела відповідають вибраній темі;

0 балів – літературні джерела та їх зміст не відповідають вибраній темі.

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

     6.1. Структура екзаменаційного білету

            6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

            6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

     6.1. Структура екзаменаційного білету

 
 1. Використання виробничої функції при плануванні та прийнятті управлінських рішень.
 2. Використання бюджету руху готівки у діяльності менеджера. 
 3. Розрахунок результативних показників виробничого бюджету у    рослинництві
 4. Укладення договору позики.

5. Розрахувати норматив оплати праці за залишковим методом  колективів внутрігосподарських виробничих підрозділів виходячи з наступної інформації: поголів`я корів - 100 гол., виробничі витрати - 110 тис. грн., в т.ч. матеріальні - 85 тис. грн., оплата праці - 25 тис. грн., в т. ч. аванс 20 тис. грн., постійні витрати - 30 тис грн., удій на корову - 4000 кг., товарність - 90%, реалізаційна ціна за 1 ц - 55 грн.

 

            6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

 

Кожне питання екзаменаційного білету оцінюється за шкалою: 10; 8; 6; 4; 2; 0 балів.

Оцінка "10 " балів  ставиться в тому разі, коли студент:

а) З питань теоретико-методологічного спрямування чітко  сформулював поняття  і терміни, які  необхідно знати для  висвітлення змісту даного питання; обґрунтував методологічні принципи, підходи до розв’язання  передбаченої  питанням проблеми;

б) правильно виклав економічний механізм чи методичні  підходи  до розв’язання  сформульованої в питанні економічної проблеми, спираючись на теоретичні знання, (процесу, явища, господарського завдання,  притаманній аграрній економіці);

в) логічно і послідовно розкрив методику визначення економічних показників, які є у даній дисципліні, розкрив їх  сутність і взаємозв’язок, а також виклав логічні підходи до якісної оцінки цих показників;

г) з практичної реалізації набутих теоретичних знань через розв’язання економічних задач за вихідною наперед  заданою інформацією в логічній послідовності і правильно розв’язав задачу, за вихідними даними, що наведені в завданні,  зробив  відповідний висновок, який  випливає з одержаного результату;

 

Оцінка "8 " балів  ставиться в тому разі, коли студент:

а) сформулював поняття і терміни в основному правильно, але не повністю. За допущені ним   неістотними похибками; вірно, але  поверхово розкрив  сутність економічних явищ і процесів; назвав  методологічні принципи, підходи до  розв’язання аграрно-економічних завдань, без  належного їх обґрунтування;

б) припускається неістотних похибок при викладенні економічного механізму або  да­них підходів до розв’язання названої в питанні економічної проблеми; або ж  припустився однієї істотної похибки, що  засвідчує  нетверді  знання студента з даного питання;

в) правильно описав методику визначення більшості економічних показників, що  передбачені в завданні, не повністю  розкрив їх сутність і взаємозв’язок, не розкрив  логічних підходів до якісної оцінки вказаних показників;

г) концептуально  виклав основні напрями (шляхи) розв’язання тієї чи іншої проблеми, але  здійснив  лише поверхневе їх  обґрунтування, допустив логічні похибки; або ж  студентом названо і здійснено належне обґрунтування не за всіма  основними напрямками розв’язання проблеми;

д) правильно означив хід розв’язання  задачі, але  допустив помилку в розрахунках і отримав невірний результат;

 

Оцінка "6 " бали  ставиться в тому разі, коли студент:

а) припускається не істотних похибок при викладенні економічного механізму розв’язання названої в питанні економічної проблеми; або ж  припускається однієї істотної похибки, що  засвідчує про  нетверді  знання студента по даному питанню;

б) неповністю описав методику визначення більшості економічних показників, що  передбачені питанням в завданні, не повністю  розкрив їх сутність і взаємозв’язок, не розкрив  логічних підходів до якісної оцінки вказаних показників;

в) концептуально  виклав основні напрями (шляхи) розв’язання тієї чи іншої проблеми, але  здійснив  лише поверхневе їх  обґрунтування, допустив логічні похибки; або ж  студентом названо і здійснено належне обґрунтування не по всіх  основних напрямах розв’язання проблеми;

 

Оцінка "4 " бали 

а)  сформулював поняття і терміни в основному правильно, але не повністю з допущеними   неістотними похибками; вірно, але  поверхово розкрив  сутність економічних явищ і процесів; назвав  методологічні принципи, підходи до  розв’язання завдань аграрного менеджменту, без  належного їх обґрунтування;

б) припускається неістотних похибок при викладенні принципів або  методичних підходів до розв’язання названої в питанні управлінської проблеми; або ж  припускається однієї істотної похибки , що  засвідчує про  нетверді  знання студента по даному питанню;

в) правильно описав методику визначення більшості економічних показників, що  передбачені питанням іспитового квитка, не повністю  розкрив їх сутність і взаємозв’язок, не розкрив  логічних підходів до якісної оцінки вказаних показників;

г) концептуально  виклав основні напрями (шляхи) розв’язання тієї чи іншої управлінської проблеми, але  здійснив  лише поверхневе їх  обґрунтування, допустив логічні похибки, або ж  студентом названо і здійснено належне обґрунтування не по всіх  основних напрямах розв’язання проблеми;

д) правильно означив хід розв’язання  задачі, але  допустив помилку в розрахунках і отримав невірний результат.

 

Оцінка "2 " бали 

 а) розкрив суть економічних явищ не повно, дав поверхове правове та економічне обґрунтування суті питання;

б) припускається похибок при викладенні принципів або  методичних підходів до розв’язання названої в питанні управлінської проблеми;

в) не повністю  розкрив сутність економічних показників, що  передбачені питанням іспитового квитка і взаємозв’язків між ними, не розкрив  логічних підходів до якісної оцінки вказаних показників;

г) концептуально  виклав основні напрями (шляхи) розв’язання тієї чи іншої управлінської проблеми, але  здійснив  лише поверхневе їх  обґрунтування, допустив логічні похибки, або ж  неналежне обґрунтування всіх  основних напрямків розв’язання проблеми;

д) правильно означив хід розв’язання  задачі, але  допустив помилки в розрахунках і отримав невірний результат.

 

Оцінка "0" балів ставиться в тому разі, коли студент:

а) зовсім не дає  визначення  поняттям і термінам або  сформулював їх невірно, що  засвідчує не  розуміння ним суті даного  питання; в основному невірно  назвав методологічні принципи, підходи до  розв’язання економічних завдань, зробив  невдалу спробу їх обґрунтування;

б) припускається істотних похибок при викладенні  економічного механізму або  методичних підходів до розв’язання проблеми, що в купі засвідчує про  відсутність у студента системних знань по даній проблемі;

в) неправильно визначив більшістю показників, що передбачені питанням завдання, не зробив або ж зробив  невдалу спробу  розуміти сутність цих показників та їх  взаємозв’язок, що в  купі засвідчує, що  незасвоєння студентом методики розв’язання даного питання;

г) неправильно  окреслив більшість  основних  напрямів (шляхів) розв’язання тієї чи іншої проблеми;

д) допустив  неправильний хід розв’язання задачі, що  призвело до  одержання невірного результату  розв’язку;

 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

Завдання 1.

     Розрахувати за варіантами нормативи матеріального стимулювання колективів внутрігосподарських виробничих підрозділів виходячи з наступної інформації: поголів`я корів - 200 гол., виробничі витрати - 100 тис. грн., в т.ч. матеріальні - 80 тис. грн., оплата праці - 20 тис. грн., постійні витрати - 30 тис грн., удій на корову - 4000 кг., товарність - 90%, реалізаційна ціна за 1 ц - 35 грн.

1. Норматив оплати праці за розцінками від валового доходу

2. Норматив оплати праці за залишковим методом

3. Норматив оплати праці за розрахунковими цінами

4. Норматив оплат праці за комплексними розцінками

 

Завдання 2.

       Зробивши аналіз господарської діяльності, фермер вияснив, що при зростанні щільності поголів’я великої рогатої худоби на 1 га сільськогосподарських угідь в його господарстві з 10 до 11 голів, виробництво яловичини на 1 га сільськогосподарських угідь знизилося.  Як пояснити таку виробничу ситуацію і які рішення доцільно прийняти фермеру?

       Для розв’язання завдання необхідно побудувати виробничу функцію виробництва яловичини в господарстві, розрахувати питомий і маржинальний обсяги продукції, побудувати відповідні графіки.

 

Завдання 3.

На основі наведених даних скласти частковий бюджет та розрахувати коефіцієнт співвідношення доходу і витрат

Розрахувати доцільність використання мінеральних добрив та засобів захисту рослин при вирощуванні озимої пшениці. Без застосування добрив і засобів захисту урожайність озимої пшениці складе 2 т/га, норма висіву насіння – 240 кг/га, вартість кілограма насіння 1,5 грн., ціна за тону пшениці – 800 грн. З використанням добрив і засобів захисту урожайність складе 5 т/га.

 

Добрива:

Туркосуміш (N:P:K=8,8:32:13) 0,1 т/га. Ціна тони – 950 грн.

Нітроамофоска (N:P:K=17:17:17) 0,3 т/га. Ціна тони – 800 грн.

Аміачна селітра(34 % N) 0,3 т/га. Ціна тони – 450 грн.

Засоби захисту:

Протруювання насіння перед сівбою: Вітавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к. (2,5 л/т). Ціна за літр – 67 грн.

Гербіцид: 2,4 – Д амінна сіль, 82,5 % в.р. (1,2 л/га). Ціна за літр – 30 грн.

Фунгіцид: Рекс, 49,7 % к.е. (0,6 л/га). Ціна за літр

 

Завдання 4

Розрахувати чистий доход від використання землі за умов, що виручка від реалізації продукції становить 150 тис. Грн., операційні витрати – 80 тис. Грн., постійні витрати – 6 тис. грн., коефіцієнт капіталізації землі – 8%.

Завдання 6

Якщо базова ставка орендної плати складає 300 грн. за гектар, ціна на сільськогосподарську продукцію знизилася на 8%, урожайність зросла на 12%, а собівартість продукції знизилася на 9%, то яка буде ставка гнучкої орендної плати?

 

Завдання 7

Використовуючи різні технології у фермерському господарстві «Південне» збирають 1 тонну кавунів за одну годину і 1 тонну баклажанів за 2 години, а у фермерському господарстві «Херсонес» витрачають на збирання 1 тонни кавунів 2 години і одну годину на збитання 1 тонни баклажанів. Потрібно:

 • показати графічно криву виробничих можливостей одночасної праці двох фермерських господарств протягом 8 годин роботи;
 • як зміниться крива виробничих можливостей, якщо фермерське господарство «Південне» застосує технологію фермерського господарства «Херсонес» на збиранні баклажанів?;
 • яка альтернативна вартість виробництва першої й останньої тонни баклажанів, які збираються за тезнологією фекрмерського господарства «Херсонес»?

 

Завдання 8

Аграрне підприємство має намір виростити і зібрати 5000 тонн картоплі за сезон. Воно може це зробити використовуючи декілька видів технологій, які представлені в таблиці.

 

Тип технології

Кількість техніки, од.

Чисельність працюючих, осіб

Обсяг добрив, т.д.р.

Кількість залученої землі, га

 • А
 • 3
 • 10
 • 14
 • 50

Б

1

20

19

30

В

3

10

25

30

Г

4

10

25

50

 

Потрібно:

 • Розрахувати ефективність виробництва за різними технологіями
 • Вихначити економічно ефективний спосіб виробництва, якщо заробітна плата одного працюючого складе10 тис. грн., вартість використання одиниці техніки 50 тис. грн., добрив 3 тис. грн., гектара землі 20 тис. грн.

 

Завдання 9

Зв’язок між урожайністю озимої пшениці і обсягом внесеного азоту описується формулою: Y = 47 + 0,2 N – 0?001N2 , де

Y – урожайність пшениці, ц/га;

N – обсяг діючої речовини азотних добрив, ц/га.

Потрібно:

 • Визначити урожайність пшениці при внесенні 1 ц діючої речовини азотних добрив;
 • Визначити маржинальні витрати від внесення 1 ц діючої речовини азотних добрив, якщо ціна за 1 ц пшениці складе 120 грн., а азотних добрив – 100 грн.

 

Завдання 10

На основі даних таблиці розрахувати параметри виробничої функції (заповнити пусті клітини)

 

Норма ввисіву озимої пшениці

Урожайність пшениці, ц/га

Маржинальний обсяг виробництва продукціїц/га

Питомий обсяг виробництва продукції, ц/га

0

 

 

 

1

 

20

 

2

50

 

 

3

55

 

 

4

 

 1.  

 

 

 

   Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    ECTS здійснюється в такому порядку:

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

 1. BS00554_.  РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1. Основна література

 

 1. Дем’яненко С.І. . Аграрний менеджмент: Підручник –К.: КНЕУ, 2018, 520 с. (електронне видання).
 2.  Дем’яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2015. – 347 с.
 3. Дем’яненко С.І., Кудлай В.Г. Менеджмент агропромислових формувань. Практикум. – Навчальний посібник. – К. КНЕУ, 2014. – 261 с. (електронне видання)

 

7.2. Додаткова література

 1. Дем’яненко С.І. Формування виробничих витрат селянських   (фермерських) господарств в умовах ринкової економіки. – К.:   Урожай,  1994.
 2. Андрійчук В.Г., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. – К.:  КНЕУ, 1998.
 3. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000.
 4. Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському   господарстві. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998.
 5. Рекомендації про порядок залучення та використання майна  новоствореними сільськогосподарськими підприємствами. -  
 6. Міністерство аграрної політики України, Інститут аграрної економіки  УААН, Київ, 2000.

Паювання сільськогосподарських земель та структурна перебудова в сільському господарстві України. Посібник. Видання четверте, виправлене та доповнене. – К,: ППСГЗ, 2000.

 1. Дем’яненко С.І. Власність на виробничі ресурси і формування  собівартості продукції в сільському господарстві. – К.: МНТУ, 1996.
 2. Петюх В.М., Дем’яненко С.І. Посібник фермера-орендаря (організаційно-економічні аспекти). Посібник. – К.: Урожай, 1993
 3. Завадський Й.М. Менеджмент. К.: Вища школа, 1998.
 4. Завадський И.М. Управління сільськогосподарським виробництвом      у системі АПК. - К.: Вища школа, 1992.
 5. Мескон А., Алберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту. - М.: Прогрес,  1998.
 6. Гаевкович В. Н. Основы менеджмента. - М., 1998.
 7. Кузнецов О.А. Основы менеджмента. - М., 1998.
 8. Указ президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення   реформування аграрного сектора економіки". Урядовий кур'єр,   03.12.1999р.

 

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[2] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях