Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент і адміністрування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

 

Факультет менеджменту і маркетингу

 

Кафедра менеджменту і права

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ: МЕНЕДЖМЕНТ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

денної форми навчання за спеціальністю 073 – «Менеджмент»

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНІПРО – 2019

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування: Менеджмент» для студентів факультету менеджменту і маркетингу денної форми навчання за спеціальністю 073 – «Менеджмент». – Дніпро: ДДАЕУ, 2019. -   36 с.

 

 

 

Укладач:  к.с.-г.н., доцент Н.М.Горобець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту та права

Протокол № 1  від 29 серпня 2019 року.

 

Схвалено науково-методичною радою факультету менеджменту і маркетингу

Протокол  № 1  від  30 серпня 2019 р.

 

 

 

 

 

Рецензенти:

 

д.е.н., професор, завідувач кафедрою економіки Дніпровського державного аграрно-економічного університету Вініченко І.І.

 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД Університету митної справи та фінансів Єдинак В.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

       ВСТУП.........................................................................................................4

 

 

 1. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.............................................................................................................6

 

  1.  Вибір теми курсової роботи.....................................................6

 

  1.  Підготовка до написання курсової роботи.............................7

 

  1.  Викладення змісту курсової роботи........................................8

 

  1.  Оформлення курсової роботи.................................................11

 

 

2.     ТЕМАТИКА ТА СТРУКТУРА КУРСОВИХ РОБІТ............................17

 

2.1. Орієнтовна тематика курсових робіт……......................................17

 

  1. Орієнтовні плани курсових робіт….........................................19

 

 

3.    ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ........23

 

 

 1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................26

 

 

       ДОДАТКИ................................................................................................. 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Впровадження науки менеджменту у виробничо-господарську діяльність вітчизняних сільськогосподарських підприємств може і повинно стати ефективним важелем та інструментом формування ринкових стратегій, залучення інвестицій, здійснення нововведень, оптимізації співвідношення попиту і пропозицій, економічного зростання країни. Успішні підприємці переконані в необхідності використання основних надбань сучасного менеджменту, оскільки це дає можливість оптимально вибудувати організацію, зменшити трудомісткість управлінської діяльності, оптимізувати апарат управління, посилити управлінський вплив на результативність діяльності підприємства. 

Головною метою викладання дисципліни «Менеджмент і адміністрування: Менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

 Вивчення дисципліни «Менеджмент і адміністрування: Менеджмент»  закінчується виконанням курсової роботи, що являє собою практичну роботу щодо проведення аналізу існуючої системи менеджменту за матеріалами сільськогосподарського підприємства та розробці заходів щодо її подальшого удосконалення.

Мета виконання курсової роботи - поглиблення та розширення теоретичних знань з дисципліни; оволодіння навичками самостійної пізнавальної діяльності; набуття вмінь практичного застосування інструментів менеджменту для досягнення поставлених цілей; формулювання самостійних професійних висновків; розкриття здібностей логічно, послідовно та аргументовано їх викладати. Мета курсової роботи з курсу «Менеджмент і адміністрування: Менеджмент» полягає в: набутті студентами навичок та вмінь діагностувати ситуацію щодо системи менеджменту, що склалася в сільськогосподарському підприємстві, розробці шляхів її вдосконалення, ефективному здійсненні управлінської діяльності, оптимізації служб, відділів та підрозділів на підприємстві, розробці каналів збуту сільськогосподарської продукції, розрахунках економічної ефективності запропонованих заходів щодо обраної теми з менеджменту в конкретних агроформуваннях. Виконання курсової роботи дозволить підвищити якість засвоєння теоретичного матеріалу, сформувати наукове мислення у студентів та закріпити навички самостійної роботи.

Основна вимога до змісту курсової роботи – це її достатньо високий теоретичний та практичний рівень. Робота повинна мати навчально-дослідницький характер, при її виконанні необхідно користуватись фактичним інформаційним матеріалом, який отримано в конкретному сільськогосподарському підприємстві, та достовірними статистичними даними. Теоретичні положення мають бути підтверджені аналізом конкретного наукового та фактичного матеріалу. Факти дають можливість в результаті їх вивчення та порівняння сформулювати, обґрунтувати та реалізувати ту чи іншу професійну ідею.

В процесі виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування: Менеджмент» у студентів стимулюється розвиток управлінського та економічного мислення, добросовісного і відповідального ставлення до професійно-кваліфікаційних обов'язків, формування інтересу до майбутньої професії, самостійність при прийнятті управлінських рішень тощо.

 

1. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ  КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота як індивідуальна форма навчання носить професійно-дослідницький характер. Вона повинна відобразити теоретичні знання з дисципліни, обізнаність студентів з новітніми науковими джерелами, методичною літературою, публікаціями, виявити їх здібності до управлінського і економічного аналізу та практичного використання набутих знань.

Підготовка курсової роботи складається з таких етапів:

 1. Вибір теми і об'єкта дослідження, затвердження теми.
 2. Підготовка до написання курсової роботи:

а)        підбір літератури за темою;

б)        вивчення літератури та її критичне обмірковування;

в)        розробка плану курсової роботи.

3.    Викладення змісту курсової роботи.

4.    Оформлення роботи.

5.    Подання роботи на кафедру.

6.    Захист курсової роботи.

 

1.1. Вибір теми курсової роботи та процес її затвердження

 

Темою курсової роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного менеджменту, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики ОКР «Бакалавр».

Тематика курсових робіт з курсу «Менеджмент і адміністрування: Менеджмент» затверджується на засіданні кафедри менеджменту і права. Тематика повинна оновлюватися і не повторюватися протягом останніх років, отже, щороку теми курсових робіт мають переглядатися та доповнюватися.

На початку семестру студентам надається право вибрати одну з тем, яка запропонована в методичних рекомендаціях щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент і адміністрування: Менеджмент». Крім того, студент може самостійно запропонувати тему, якщо вона пов’язана з предметом навчальної дисципліни. Надана за вибором студента тема курсової роботи має бути розглянута науковим керівником та завідувачем кафедри при достатньо аргументованих причинах внесення уточнень або змін до теми. Після надання згоди на зміну теми студент оформлює відповідну заяву.

Разом із вибором теми визначається об'єкт дослідження, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це повинно бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою, має самостійну звітність, та діяльність якого пов’язана з сільським господарством. Діяльність підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

Після обрання теми курсової роботи студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри за встановленим зразком (Додаток А) із проханням затвердити тему курсової роботи.

Протягом перших двох тижнів з початку семестру на засіданні кафедри на підставі поданих заяв затверджують персональні теми курсових робіт. Тема вказується на титульному аркуші (Додаток Б) у завданні на курсову роботу (Додаток В).

Завдання на курсову роботу повинно бути індивідуальним та узгоджуватися з інтересами та здібностями студента, без зниження загальних вимог. Кожне індивідуальне завдання повинно бути ретельно обґрунтованим в науковому та методичному відношеннях і відповідати рівню підготовки студентів та часу, який відведений на виконання курсової роботи. Бланк завдання може відображати індивідуальність об’єкту дослідження.

 

1.2. Підготовка до написання курсової роботи

 

Підбір літератури по темі. Процес підбору літературних джерел студентом відбувається самостійно за допомогою каталогів бібліотек. Частина основної літератури береться зі списку, наведеного наприкінці методичних рекомендацій. Допомогу в пошуку літератури студенту надає його науковий керівник.

Вивчення літератури та її критичне обмірковування. Ретельно опрацьовуються законодавчі акти, монографії, підручники, брошури, особлива увага повинна бути приділена фаховим науковим статтям. Для збирання фактичних і статистичних даних слід використовувати інформацію підприємств та статистичних органів.

Найбільш ефективним методом роботи з літературою є складання тематичного конспекту по кожній складовій частині курсової роботи. При цьому студент робить відповідні нотатки, виписки з тексту, аналізує цифрову інформацію, критично досліджує теоретичні положення досліджуваної проблеми, аргументує власну точку зору з дискусійних питань теми.

Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності організації, спеціальної літератури, досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкта.

Розробка плану курсової роботи. Після закінчення вивчення інформаційного масиву студент самостійно складає і узгоджує з науковим керівником план курсової роботи. При необхідності до нього вносяться відповідні зміни та доповнення.

Кожен із трьох розділів курсової роботи має включати два-три підрозділи, які логічно взаємопов'язані і послідовно розміщені за змістом.

 

1.3. Викладення змісту курсової роботи

 

Структурно курсова робота повинна містити:

 • титульний аркуш;
 • бланк завдання (друкується на одному аркуші з двох боків);
 • зміст;
 • вступ –  2 стор.;
 • теоретичний розділ – 8-10 стор.;
 • аналітичний розділ – 10-12 стор. ;
 • рекомендаційний розділ – 10-12 стор.;
 • висновки і пропозиції – 2 стор.;
 • список використаної літератури (від 20 до 25 джерел);
 • додатки.

Загальний обсяг курсової роботи повинен становити 35-40 сторінок комп’ютерного тексту без врахування додатків.

Зміст курсової роботи має містити наступну характеристику структурних частин:

 «ВСТУП» – надається обґрунтування актуальності та значимості обраної теми курсової роботи; зазначається мета і основні завдання, що вирішуються при написанні; визначається об’єкт та предмет дослідження, вказується методологічна основа досліджень, а також інформаційні джерела, що застосовувались в роботі.

«РОЗДІЛ 1» – наводяться основні теоретичні та методологічні аспекти вивчення питань з обраної теми з обов’язковим посиланням на авторів; дається коротка аргументація тих чи інших точок зору стосовно проблеми; після наведення аналізу теоретичних викладок висловлюється власна думка.

«РОЗДІЛ 2» – в підрозділі 2.1. надається організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження, а саме: розташування, історія виникнення, зв’язки з адміністративним центром, пунктами реалізації сільськогосподарської продукції, постачальними та переробними підприємствами; в динаміці за три роки слід проаналізувати структуру земельних угідь та посівних площ базового господарства, забезпеченість основними засобами виробництв, технікою, трудовими ресурсами, енерго- та електрозабезпеченість, при цьому доцільно використовувати таблиці; вказати спеціалізацію господарства, обсяги виробництва основних видів продукції, урожайність сільськогосподарських культур і продуктивність тварин, собівартість продукції, продуктивність праці та ефективність виробництва; навести схеми організаційної побудови господарства та його структури управління. В підрозділі 2.2. дається характеристика та аналіз існуючої ситуації в господарстві щодо зазначених питань відповідно до змісту обраної теми курсової роботи. В підрозділі 2.3. необхідно провести дослідження взаємозв’язку показників виробничо-економічної діяльності підприємства за допомогою ПЕОМ, при цьому необхідно скористатися статистичними методами дослідження.

«РОЗДІЛ 3» – відображаються питання перспектив подальшого розвитку діяльності господарства щодо проблематики, яка вивчалась, при цьому має бути узгодження з наведеною інформацією в попередніх розділах роботи. Наводяться обґрунтовані пропозиції щодо аспектів удосконалення окремих складових питання, що вивчається. Також необхідно надати систему заходів, яка повинна логічно випливати з теоретичної та аналітичної частин і має бути спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об'єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання. Детальні пропозиції щодо удосконалення складових менеджменту в діяльності організації мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, пропозиції мають випливати з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуватись від виявлених відхи­лень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації повинні обов’язково містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

«ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ» – наводяться конкретні висновки щодо проведеної роботи, звертається увага на перший і другий розділи, та з урахуванням перелічених висновків та наданих перспективних шляхів в третьому розділі формуються чіткі пропозиції для покращання діяльності підприємства.

«СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» (від 20 до 25 джерел) вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:

а)  Закони України;

б)    Постанови уряду; Укази Президента;

в)  директивні матеріали міністерств;

г)  монографії, брошури, підручники, навчальні посібники;

д)  статті з періодичних видань, тези доповідей;

є)  дисертації, автореферати дисертацій, методичні рекомендації;

ж) іншомовні джерела;

з)  електронні джерела та ін.

Вимоги щодо оформлення інформаційних джерел наведені в додатку Д.

«ДОДАТКИ» - мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприяння курсової роботи (реальні документи підприємства; рекламні документи; ілюстрації допоміжного характеру). До додатків слід спрямовувати таблиці, схеми, які займають всю сторінку курсової роботи.

 

1.4. Оформлення курсової роботи

Оформлення курсової роботи має відповідати загальним вимогам до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 300-95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення». Літературні джерела, які використані під час написання курсової роботи, оформлюють у відповідності до національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Мова курсової роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Використання в роботі матеріалів із літературних джерел без відповідних посилань на автора є неприпустимим.

Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210 × 297 мм). Текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір – 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт – Times New Roman).

Текст курсової роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – не більше за 30 мм, з правого – не більше за 15 мм, згори – не більше за 20 мм, знизу – не більше за 20 мм. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж всього тексту курсової роботи і дорівнювати п’яти знакам.

Нумерація сторінок наскрізна, включаючи список використаної літератури і починається з титульного аркуша, на якому номер не ставлять. Номери сторінок проставляють арабськими цифрами у верхньому куті праворуч без крапки в кінці. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Зміст курсової роботи має містити найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками. Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи згідно з планом, затвердженим науковим керівником.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» пишуться або друкуються великими літерами симет­рично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Відстань між заголовком та текстом має дорівнювати 1-2 інтервалам основного тексту. Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової сторінки.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ». Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, «1.3» (третій підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем. Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, «Рис. 1.2» (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, «Таблиця 2.3» (третя таблиця другого розділу); нижче розміщується назва таблиці. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, «Продовження табл. 2.3».

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у вигляді таблиці. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають із великої літери. Назву не підкреслюють. Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки – з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою. Таблицю не можна розривати на два аркуша. Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: «(3.1)» (перша формула третього розділу).

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Посилання в тексті роботи на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «... у працях [1, 9] ....», або наприкінці речення.

Посилання на ілюстрації до курсової роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, «рис. 2.3»; на формули – порядковим номером формули: наприклад, «у формулі (3.1)». Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, «у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово «дивись»: наприклад, «див. табл. 1.2».

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття курсової роботи:

 • документи підприємства;
 • рекламні матеріали;
 • проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
 • таблиці допоміжних цифрових даних;
 • інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання курсової роботи;
 • ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і поряд – велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, И, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» і т. д. Єдиний додаток позначається як «Додаток А».

Текст кожного додатку за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад: «А.2» – другий розділ додатка А; «В.3.1» – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: «рис. Д.1.2» – другий рисунок першого розділу додатка Д; «формула (А. 1)» – перша формула додатка А.

На курсову роботу подається відгук керівника встановленого зразка (додаток Ж), в якому надається актуальність теми дослідження: відповідність змісту і структури курсової роботи теми, ступінь розробленості проблеми. У відгуку керівник має оцінити ступінь самостійності та ініціативи студента: вміння користуватися різноманітними джерелами інформації; рівень його теоретичної підготовки, вміння аналізувати наукові матеріали, робити практичні висновки; знання головних концепцій, наукової та спеціальної літератури за обраною тематикою. Міститься оцінка роботи керівником.

На титульному аркуші курсової роботи студент ставить свій підпис і дату виконання.

При захисті курсової роботи виникає необхідність у використанні демонстраційного матеріалу. З цією метою створюють мультимедійні презентації, які можуть містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, схеми, звукове оформлення, відео фрагменти, тривимірну графіку тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТЕМАТИКА ТА СТРУКТУРА КУРСОВИХ РОБІТ

2.1. Орієнтовна тематика курсових робіт

1. Удосконалення застосування економічних методів менеджменту в сільськогосподарському підприємстві

2. Удосконалення застосування адміністративних методів менеджменту в сільськогосподарському підприємстві 

3. Удосконалення застосування соціально-психологічних методів менеджменту в сільськогосподарському підприємстві 

4. Методи управління та шляхи їх удосконалення в практиці роботи аграрних підприємств

5. Удосконалення функцій менеджменту в агроформуваннях

6. Удосконалення процесу розробки та реалізації функції менеджменту планування в сільськогосподарському підприємстві

7. Шляхи удосконалення організаційного планування в сільськогосподарських підприємствах в сучасних умовах господарювання

8. Удосконалення організації менеджменту в аграрному підприємстві

9. Оптимізація організаційної структури та структури апарату управління в сільськогосподарському підприємстві в кризових умовах господарювання

10. Організація інформаційної системи управління сільськогосподарського підприємства та напрямки її удосконалення

11. Удосконалення системи оплати праці в аграрному підприємстві

12. Удосконалення системи заохочень та стягнень в підвищенні мотивації праці сільськогосподарських працівників

13. Удосконалення мотиваційного забезпечення менеджменту в практиці роботи сільськогосподарського підприємства

14. Удосконалення функції менеджменту контроль та організація самоконтролю в роботі сільськогосподарського підприємства

15. Реалізація функцій регулювання та контролю в діяльності аграрного підприємства

16. Удосконалення комунікаційного менеджменту сільськогосподарського підприємства

17. Психологічні аспекти лідерства в сільськогосподарських колективах

18. Напрями удосконалення керівництва трудовими колективами в сільськогосподарському підприємстві

19. Управлінські рішення та удосконалення методів їх прийняття в практиці роботи сільськогосподарського підприємства

20. Удосконалення технології розробки управлінських рішень в сільськогосподарському підприємстві

21. Удосконалення системи менеджменту при використанні моделей оптимізації рішень в сільськогосподарському підприємстві

22. Розробка, ухвалення та реалізація управлінських рішень в галузі рослинництва підприємства

23. Організація та оцінка виконання управлінських рішень в галузі тваринництва підприємства

24. Удосконалення процесу керування змінами в сільськогосподарському підприємстві

25. Удосконалення системи менеджменту аграрного підприємства при формуванні та адаптації стилів керівництва до кризових умов

26. Удосконалення управлінської діяльності керівників та спеціалістів в аграрному підприємстві

27. Удосконалення системи менеджменту в сільськогосподарському підприємстві в кризових умовах

28. Економічна ефективність менеджерської діяльності та шляхи її покращання в аграрному підприємстві

29. Розробка заходів щодо забезпечення відповідальності та етики в аграрному підприємстві

30. Формування культури, ділової репутації та іміджу аграрного підприємства в сучасних умовах господарювання

 

2.2. Орієнтовні плани курсових робіт

 

Тема: Удосконалення системи менеджменту в сільськогосподарському підприємстві в кризових умовах

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

1.1. Сутність, особливості та завдання аграрного менеджменту

1.2. Сучасні концепції менеджерської діяльності в сільському господарстві

1.3. Особливості системи менеджменту в аграрних підприємствах

РОЗДІЛ 2.         ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В (назва базового господарства)

2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства

2.2. Сучасний стан системи менеджменту в підприємстві

2.3. Дослідження взаємозв’язку показників економічної діяльності підприємства за допомогою статистичних методів

РОЗДІЛ 3.         ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В (назва базового господарства)  В КРИЗОВИХ УМОВАХ

  1. Пропозиції щодо удосконалення функцій менеджменту в підприємстві в умовах кризи
  2. Напрямки удосконалення організації менеджменту в підприємстві
 1. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

Тема: Удосконалення мотиваційного забезпечення менеджменту в практиці роботи сільськогосподарського підприємства

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.         ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

  1. Сутність, значення та механізм мотивації праці
  2. Порівняльна характеристика мотиваційних теорій
  3. Особливості мотиваційного менеджменту в аграрних підприємствах

РОЗДІЛ 2.         ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ МОТИВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В (назва базового господарства)

2.1.  Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2.  Дослідження стану мотиваційного забезпечення менеджменту в підприємстві

2.3.  Дослідження взаємозв’язку показників продуктивності праці та оплати праці за допомогою статистичних методів

РОЗДІЛ 3.         ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ (назва базового господарства)

3.1.  Удосконалення системи оплати праці в підприємстві

3.2.  Пропозиції щодо покращення механізму моральної мотивації працівників

3.3.  Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

 

 

Тема: Оптимізація організаційної структури та структури апарату управління в сільськогосподарському підприємстві в кризових умовах господарювання

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.         ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

  1. Сутність та значення організації як функції менеджменту
  2. Практичні аспекти організаційної побудови аграрних підприємств Особливості та складові структури управління аграрного підприємства
  3. Особливості формування оптимізаційної структури апарату управління в сільськогосподарському підприємстві

РОЗДІЛ 2.         СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ В (назва базового господарства)

2.1.  Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2.  Дослідження та оцінка організаційної структури та структури управління підприємства

2.3. Дослідження взаємозв’язку показників економічної діяльності підприємства за допомогою статистичних методів

РОЗДІЛ 3.         УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА СТРУКТУРИ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ В (назва базового господарства)

3.1.  Проектування раціональної організаційної структури підприємства

3.2.  Оптимізація чисельності апарату управління та побудова структури управління підприємства

3.3.  Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Тема: Управлінські рішення та удосконалення методів їх прийняття в практиці роботи сільськогосподарського підприємства

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АГРОФОРМУВАННЯХ

1.1. Сутність, класифікація та умови прийняття управлінських рішень

1.2. Порівняльна характеристика технологій ухвалення управлінського рішення в сільськогосподарських підприємствах

1.3. Особливості застосування методів та моделей оптимізації управлінських рішень в агроформуваннях

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОГО МЕХАНІЗМУ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В (назва базового господарства)

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз умов та технологій розробки та ухвалення управлінських рішень в підприємстві

2.3. Дослідження взаємозв’язку показників економічної діяльності підприємства за допомогою статистичних методів

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В (назва базового господарства)

3.1. Напрямки оптимізації процесів генерації ідей та формування  управлінських рішень для підприємства

3.2. Використання методів розробки та впровадження управлінських рішень щодо покращання діяльності підприємства

3.3. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Після затвердження на кафедрі персональної теми курсової роботи студент у відповідності до розробленого графіка має скласти зміст, в якому потрібно вказати назви розділів і підрозділів. За необхідності студент може звернутися до наукового керівника для консультації щодо оптимальної розробки плану роботи (час консультацій студентів передбачений у графіку проведення консультацій певним викладачем, який є науковим керівником). Необхідно, щоб план курсової роботи охоплював ключові питання за темою. В процесі опрацювання зібраних матеріалів, попередній план курсової роботи може коригуватися за погодженням із керівником.

У відповідності до графіку виконання курсової роботи науковий керівник вимагає від студента надання напрацьованого матеріалу, а у встановлений термін, всю курсову роботу в цілому. Перевірку виконаної курсової роботи або окремих розділів проводить науковий керівник. Він перевіряє всі рішення, розрахунки та пояснювальну записку. На спеціально відведеному аркуші курсової роботи робиться запис про наявні помилки та неточності у розрахунках. За наявності помилок і недопрацьованих питань, керівник дає роз’яснення студенту як необхідно зробити виправлення та доопрацювання. Після виправлення вказаних помилок і зауважень керівник візує курсову роботу та складає відгук (Додаток  Ж).

Якщо курсова робота відповідає встановленим вимогам, передбаченим у завданні та методичних рекомендаціях, студент допускається до захисту, про що керівник робить запис на титульному аркуші роботи.

Завершену роботу студенти подають на кафедру згідно з терміном, визначеним графіком навчального процесу і реєструють її у відповідному журналі.

Захист курсової роботи проводиться прилюдно перед комісією у складі двох-трьох науково-педагогічних працівників кафедри, в тому числі за обов’язкової присутності керівника курсової роботи. На захист можуть бути запрошені й інші студенти та викладачі, які не є членами комісії.

Захист складається з доповіді студента (як правило стисло, по суті) за виконаною курсовою роботою та відповідей на запитання членів комісії. При захисті курсової роботи студент повинен дати відповіді на питання, обґрунтувати запропоновані ним рішення, висновки та пропозиції.

За результатом захисту курсової роботи диференційована оцінка записується у відомість та залікову книжку (якщо вона позитивна) у відповідності до прийнятої шкали оцінювання.

Студент, який у встановлений термін, без поважної причини не подав курсову роботу, або не захистив її, вважається таким, що має академічну заборгованість та ліквідує її відповідно до чинного законодавства.

 

Критерії оцінювання знань студентів за результатами написання та захисту курсової роботи

Оцінку «відмінно А» (90-100 балів) отримує студент, який виконав курсову роботу у відповідності до вимог, своєчасно зареєстрував курсову роботу на кафедрі та захистив її, навівши доповідь та відповівши в повному обсязі на всі запитання.

Оцінку «добре В» (82-89 балів) отримує студент, який виконав курсову роботу у відповідності до вимог, своєчасно зареєстрував курсову роботу на кафедрі та захистив її, навівши доповідь та відповівши на всі запитання, але відповіді були неповними або необґрунтованими.

Оцінку «добре С» (74-81 балів) отримує студент, який виконав курсову роботу у відповідності до вимог, своєчасно зареєстрував курсову роботу на кафедрі та захистив її, навівши доповідь та відповівши не на всі запитання.

Оцінку «задовільно Д» (64-73 балів) отримує студент, який виконав курсову роботу у відповідності до вимог, своєчасно зареєстрував курсову роботу на кафедрі та захистив її, навівши доповідь та відповівши на 70% запитань.

Оцінку «задовільно Е» (60-63 балів) отримує студент, який виконав курсову роботу у відповідності до вимог, але не в повній мірі розкрив необхідні розділи роботи, своєчасно зареєстрував курсову роботу на кафедрі та захистив її, навівши доповідь та відповівши 60% запитань.

Оцінку «незадовільно FX» (35-59 балів) отримує студент, який виконав курсову роботу у відповідності до вимог, але не розкрив необхідні розділи роботи, несвоєчасно зареєстрував курсову роботу на кафедрі та не захистив її, відповівши на менше ніж 60% запитань.

Оцінку «незадовільно F» (1-34 бали) отримує студент, який не виконав курсову роботу у відповідності до вимог, не розкрив необхідні розділи роботи, несвоєчасно зареєстрував курсову роботу на кафедрі та не захистив її, не дав правильні відповіді на поставлені питання.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Вачугов Д.Д. Практикум по менеджменту: деловые игры: Учеб. пособие, 2-е изд., перераб. и доп. / Д.Д. Вачугов, В.Р. Веснин, Н.А. Кислякова. – М.: Высш. шк., 2001 – 192 с.
 2. Гірняк О.М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. / О.М. Гірняк, П.П. Лазановський. – К.:”Магнолія плюс”, Львів: “Новий світ - 2000”, 2003. – 336 с.
 3. Гріфін Р. Менеджмент: Підручник / Наук. ред. В Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК,2001. – 624 с.
 4. Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: [навч. посібник.] / О.В. Баєва, Н.І. Ковальська, Л.О. Згалат-Лозинська. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 524 с.
 5. Бесєдін М.О. Менеджмент: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник. / М.О. Бесєдін, В.М. Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 496 с.
 6. Завадський Й.С. Менеджмент. / Й.С. Завадський. – К.: УФІМБ, 1997. – 543 с.
 7. Нагаєв В.М. Аграрний менеджмент: Практикум (модульний варіант). / В.М. Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 319 с.
 8. Осовська Г. В. Менеджмент: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Г. В. Осовська. – К.: «Кондор», 2003. – 556 с.
 9. Осовська Г.В. Менеджмент. Практикум: Навчальний посібник. / Г. В. Осовська, І.В. Копитова. - Кондор, 2005. – 581с.
 10. Слиньков В.Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда: Практические рекомендации. / В.Н. Слиньков. – К.: Дакор. КНТ, 2008. – 336 с.
 11. Роббинз С. Менеджмент. 8-е изд.: Пер. с англ. / С. Роббинз, М. Коултер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007 – 1056 с.

Додаткова:

 1. Веснин В.Р. Менеджмент. / В.Р. Веснін. – СПб.: Спец. Лит., 1995.
 2. Гаудж П. Исследование мотивации персонала. / П. Гаудж. - Днепропетровск: Баланс Бізнес Букс, 2008. – 272 с.
 3. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник / И.Н. Герчикова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 501 с.
 4. Дилтс Р. Коучинг с попощью НЛП. Пер. с англ. / Р. Дилтс. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007 – 156 с.
 5. Жигалов В.Т. Менеджмент і управлінської діяльності. / В.Т. Жигалов, Л.М. Шимановська. – К.: Вища шк., 1994. – 187 с.
 6. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: Учебник. / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. – М.: Юристъ, 2002. – 416 с.
 7. Іванова І.В. Соціологія та психологія праці. / І.В. Іванова. – К.: Київ держ.торг.-екон. ун-т, 1993. – 182 с.
 8. Кабушкина Н.И. Основы менеджмента. / Н.И. Кабушкина. – Минск: БГЭУ, 1996. – 347 с.
 9. Карсекін В.І. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування: Підручник. / В.І. Карсекін., М.А. Манов. – К., 1994. – 272 с.
 10. Кашалов Р.Р. Курс практической психологии, или как научится работать и добиваться успеха: Учебное пособие для высшего управленческого  персонала. / Р.Р. Кашалов. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2005. – 448 с.
 11. Лукашевич Н.П. Самоменеджмент. Теория и практика. Учебник. – / Н.П. Лукашевич. – Киев. - Ника-Центр. – 2007 – 344 с.
 12. Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы. / Н.М. Мартыненко – К.: МП «Леся», 1995. – 247 с.
 13. Мартыненко Н.М. Технология менеджмента. / Н.М. Мартыненко – К.: МП «Леся», 1997.
 14. Мескон А. Основы менеджмента: Пер. с англ. / А. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело. – 1998. – 702 с.
 15. Мишурова И.В. Управление мотивацией персонала: Учебно-практическое пособие. Изд-е 2-е, испр. и доп. / И.В. Мишурова, П.В. Кутелев. – Москва: ИКЦ «МарТ»: Ростов н /Д: Издательский центр «МарТ», 2004. – 240 с.
 16. Мошек Г.Є. «Менеджмент». / Г.Є Мошек. – К.: КДТ-ЕУ, - 1998. –188 с.
 17. Сухарський В.С. Менеджмент: теорія, методологія, практика. Монографія. / В.С. Сухарський. – Тернопіль: Астон, 2002. - 416 с.
 18. Тимошенко И.И. Менеджер организации: Учеб. пособие для менеджера. / И.И. Тимошенко, А.С. Соснин. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2001. – 350 с.
 19. Финкельштейн С. Ошибки топ-менеджеров ведущих корпораций: Аналіз и практические выводы. Пер. с англ. – 2-е узд. / С. Финкильштейн. – М.: Альпина Бізнес Букс, 2005. – 394 с.
 20. Хилл Н. Ключ к успеху. Не упусти свой шанс. / Н.Хилл. – Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 2003. – 416 с.
 21. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посібник. / А.В. Шегда. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 583с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

 

 

 

Завідувачу кафедри

менеджменту і права

професору Величку О.П.

 

студента групи МТ-Х-ХХ

Вербицького Івана

Григоровича

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу затвердити тему курсової роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування: Менеджмент» у наступному формулюванні: «Удосконалення організації менеджменту в аграрному підприємстві».

 

 

 

 

 

 

«___» __________ 20ХХ року                  ____________І.В. Вербицький

                                                                                                           (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток Б

 

                                                                                                                                                Форма № Н – 6.01

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Менеджмент і адміністрування: Менеджмент»

 

на тему: «УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ»

 

Студента ІІІ курсу групи МТ-Х-ХХ

Спеціальності 073 - «Менеджмент»

                                                                 _________       _____________________

                                                                                                 (підпис)                            (ініціали та прізвище)

 

Керівник:

__________________________________

            (посада, вчене звання, науковий ступінь)

 

_____________         ______________________________

      (підпис)                           (ініціали та прізвище)

 

Національна шкала _________________

Кількість балів: ____ Оцінка: ECTS ___

                                   

                                   

                                    Члени комісії:    _____________         ______________________________

      (підпис)                           (ініціали та прізвище)

_____________         ______________________________

      (підпис)                           (ініціали та прізвище)

_____________         ______________________________

      (підпис)                           (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 20ХХ

Додаток В

Міністерство освіти і науки України

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

 

Факультет менеджменту і маркетингу

Кафедра менеджменту і права

Дисципліна «Менеджмент і адміністрування: Менеджмент»

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

 

Студенту _________    _________________________________________________

                               група                                                                 прізвище та ініціали

тема роботи _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Строк здачі завершеної курсової роботи      «___» ___________ 20___ р.

Вихідні дані до курсової роботи ________________________________________

                                                                                   (базове підприємство, характер курсової роботи:

_______________________________________________________________________________________________

завдання кафедри, науково-дослідна робота, рекомендована література, матеріали практики)

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатку В

Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових креслень)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

 

з/п

Назва етапів курсової роботи

Строк виконання етапів

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник __________________    ______________    ________________________

                                         посада                                        підпис                                       ініціали та прізвище

 

 

                                                                               «____»  _____________  20 ___ р.

 

Студент  __________________                                     ________________________

                                        підпис                                                                                          ініціали та прізвище

 

                                                                               «____»  _____________  20 ___ р.

 

 

Додаток Д

 

Приклад оформлення літературних (інформаційних) джерел за стандартом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1: 2006):

 

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. Вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань)

Книги

Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: [навч. посіб.] /                Г.Л. Чайка. – К.: Знання, 2007. – 420 с.

Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196 с.

Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478 с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

Психология менеджмента / [Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др.]; под ред. Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

Монографії

Нагаєв В.М. Дидактичні основи формування творчої особистості аграрного менеджера в умовах Болонського процесу / В.М. Нагаєв. – Харків: ХНАУ, 2006. – 528 с.

Фещенко Ю.І. Менеджмент у фтиазіатрії / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, А.В. Лірник. – К.: Здоров’я, 2007. – 680 с.

Журнальні статті

Чугай О.Ю. Використання активних методів навчання в підготовці менеджерів / О.Ю. Чугай // Вісник Дніпро-петровського державного аграрного університету. – 2008. – № 1. – С. 100-103.

Величко О.П. Можливості методу АВС та XYZ-аналізів у логістичному менеджменті запасів підприємств АПК /              О.П. Величко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2008. – Вип. 16, т. 3. – С. 404–406.

Макаренко П.М. Управління якістю підготовки менеджерів в галузевих ВНЗ / П.М. Макаренко, О.П. Величко,             В.В. Мареніченко // Вища освіта України (теоретичний та науково-методичний часопис). 2008. Додаток 3, том ІІІ (10). – С. 302-308.

 

Проблеми організаційного забезпечення лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз / І.М. Горбатюк [та ін.] // Український пульмологічний журнал. – 2007. – № 4. – С. 21-23.

Тези доповідей

Величко О.П. Логістичне управління операційними процесами в системі „постачання-виробництво” аграрного підприємства / О.П. Величко // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Придніпров’я: Мате-ріали IV Регіональної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. № 5. – С. 4-5.

Фещенко Ю.І. Епідеміологія та профілактика бронхолегеневих захворювань в Україні / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник // Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевтических заболеваний в улучшении качества жизни: Материалы научных трудов республиканской научно-практической конференции. – Харьков, 2001. – С. 128.

Методичні рекомендації

Тренінг з використанням бізнес-симуляції: методичні рекомендації з проведення навчальної практики та практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання напрямків підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.030507 – Маркетинг, 6.030508 – Фінанси,  6.030509 – Облік і аудит / Дніпропетровський державний аграрний університет. –  Дніпропетровськ, 2011. – 30 с.

Смертність від туберкульозу в Україні та шляхи її зниження: методичні рекомендації / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України. – Київ, 2007. – 20 с.

Словники

Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. Термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К.: Карпенко, 2007. – 219 с.

Дисертації

Сивак Р.Б. Управління ланцюгами створення цінності продукту: логістичний підхід: дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Сивак Роман Богданович. – Тернопіль, 2008. – 178 с.

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

 

 

 

Автореферати

дисертацій

Ольхова Г.В. Управлінське консультування аграрних фор-мувань і шляхи його удосконалення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» /                     Г.В. Ольхова. – Сімферополь, 2009. – 20 с.

Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» /                     І.Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

Електронні джерела

Коммуникативные методы в управлении или менеджмент как исскуство коммуникации [Электронный ресурс] / М.Б. Бергельсон. Режим доступа: http://www.russcomm.ru/rca_ biblio/b/bergelson04.shtml.

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О.Г. Осауленко. К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. (Всеукр. перепис населення, 2001). Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM

 

 

Додаток Ж

Міністерство освіти і науки України

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

 

 

 

ВІДГУК

керівника на курсову роботу

 

студента _______________________________________________________________________

             (прізвище, ім’я, по-батькові)

 

тема роботи _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Факультет менеджменту і маркетингу     група __________   курс   ___________

Дисципліна «Менеджмент і адміністрування: менеджмент»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник                                                  __________    ______________________

                                   (посада, науковий ступінь, вчене звання)                           (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

 

                                                                                       «____» ___________ 20___ р.

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування: Менеджмент»» для студентів освітнього рівня бакалавр факультету менеджменту і маркетингу денної та заочної форми навчання спеціальності 073 - «Менеджмент» / Укладач: Н.М. Горобець – Дніпро: Дніпровський державний аграрно-економічний університет. - 2019. -   36 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна  за випуск  Н.М. Горобець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ____________________________________________________________

Підписано до друку 08.09.2019 р. Формат 84*60 1/16

Папір друк. Обл.-вид. арк. 1,4. Розм. друк. арк. 1/16

Тираж 50 прим. Замовлення № 2431

ПП. Шевелєв Є.О.

Свідоцтво про внесення до державного реєстру

Серія ВОО № 677317 від 11.01.2007р.

Дніпропетровська область Дніпровський район

 с. Ювілейне, вул. Фрунзе 8 /11