Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи       _______________ А.М. Колот

 

______________ 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

 

Менеджмент

 

 

рівень вищої освіти                          перший (бакалаврський)

 

галузь знань                                      01 Освіта

                                                           05 Соціальні та поведінкові науки

                                                           07 Управління та адміністрування

                                                           24 Сфера обслуговування

 

тип дисципліни                                 обов’язкова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач

кафедри менеджменту  _____________ С. М. Соболь

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу      _____________ Т.В. Гуть

 

 

 

Київ 2018

 

Дисципліна включена до навчальних планів таких спеціалізацій (освітніх програм):

галузь знань                          01 Освіта

спеціальність           015 Професійна освіта

спеціалізація          Професійна освіта (Економіка)

галузь знань                          24 Сфера обслуговування

спеціальність             242 Туризм

галузь знань                          05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність             051 Економіка

спеціалізація          Екологічна економіка

спеціалізація          Економіка агробізнесу

спеціалізація          Економіка агропромислових формувань

спеціалізація          Економіка підприємства

спеціалізація          Економічна кібернетика

спеціалізація          Економічна теорія

спеціалізація          Національна економіка

спеціалізація          Міжнародна економіка

спеціалізація          Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення

спеціалізація          Регіональна економіка і місцеве самоврядування

спеціалізація          Соціально-економічна статистика

спеціалізація          Управління персоналом та економіка праці

спеціальність             056 Міжнародні економічні відносини

галузь знань                          07 Управління та адміністрування

спеціальність             071 Облік і оподаткування

спеціалізація          Облік, аудит та оподаткування

спеціалізація          Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

спеціалізація          Облік, аудит та оподаткування в АПК

спеціальність             072 Фінанси, банківська справа та страхування

спеціалізація          Банківська справа

спеціалізація          Фінанси та страхування

спеціальність             074 Публічне управління та адміністрування

спеціалізація          Міжнародний бізнес

спеціальність             075 Маркетинг

спеціальність             076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

спеціалізація          Підприємницька діяльність

спеціалізація          Комерційна діяльність та логістика

 

 

Розробники:              Соболь С.М., канд. ек. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту;

                                    Багацький В.М., канд. ек. наук, доцент кафедри менеджменту.

 

 

 

© Соболь С.М., Багацький В.М., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 
 •  

Стор.

ВСТУП …………………………………………………………………………………….

4

1. Зміст дисципліни за темами …………………………………………………………….

4

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання …………………….

8

2.1. Карта навчальної роботи студента …………………………………………………..

8

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни ……………….

9

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи …………………………………………………………………………

 

9

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання …………………...

11

3.1. Карта навчальної роботи студента …………………………………………………..

11

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни ……………….

12

3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи …………………………………………………………………………

 

12

4. Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання ……………

14

4.1. Карта навчальної роботи студента …………………………………………………..

14

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни ……………….

15

4.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи …………………………………………………………………………

 

15

5. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи ………….

17

5.1. Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни ………………………

17

5.2. Критичний аналіз висвітлення однієї з тем дисципліни у підручниках ………….

17

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення дисципліни ……………………….

19

7. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен ……………………………

20

7.1. Типова задача на використання методу платіжної матриці ……………………….

20

7.2. Типова задача на використання методу дерева рішень ……………………………

20

7.3. Типова задача на використання критеріїв теорії статистичних рішень ….……….

21

7.4. Типова задача на використання методу теорії ігор …………………….…………..

23

7.5. Типова задача на використання експертних методів ………………………………

24

8. Рекомендовані інформаційні джерела …………………………………………………

25

 

 

 

 

Вступ

Опанування дисципліни «Менеджмент» вимагає переднього вивчення дисциплін:

 • «Основи економічної науки»;
 • «Мікроекономіка»;
 • «Макроекономіка»;
 • «Економіка підприємства».

Дисципліна «Менеджмент» становить підґрунтя для вивчення дисциплін:

 • «Управління персоналом»;
 • «Фінансовий менеджмент»;
 • «Антикризове управління організацією»;
 • «Стратегічне управління».

Мета опанування дисципліни — формування у студентів компетентностей, які засвідчуються відповідними результатами вивчення дисципліни.

1. Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту

Поняття менеджменту та його різновиди. Поширені тлумачення терміну “менеджмент”. Зіставлення категорій «управління», «менеджмент», «адміністрування», «керівництво». Різновиди менеджменту.

Організація як об’єкт управління. Сутнісна характеристика менеджменту. Поняття організації. Спільні риси організацій як об'єктів управління. Поділ роботи в організації та необхідність управління. Сутнісна характеристика менеджменту. Складники успіху організації. Функції менеджменту. Цикл менеджменту.

Менеджмент як вид професійної діяльності. Ознаки діяльності менеджера. Розподіл управлінської праці. Сфери менеджменту. Рівні менеджменту. Характеристика діяльності менеджерів різних рівнів. Здібності, необхідні успішним менеджерам. Пріоритети здібностей успішного менеджера на різних рівнях управління.

Тема 2. Еволюція управлінської думки

Передумови виникнення науки управління. Підходи до класифікації напрямків розвитку науки управління. Загальна характеристика наукових підходів до розвитку управління організаціями.

Ранні теорії менеджменту. Класична теорія менеджменту(школа наукового управління й адміністративна школа управління): напрямки й цілі досліджень; основні здобутки; значення для сучасної практики; обмеженість. Неокласична теорія менеджменту (школа людських стосунків і школа організаційної поведінки): спрямованість досліджень; внесок у розвиток науки управління; основні недоліки. Кількісна теорія менеджменту: основні ідеї; внесок у розвиток теорії управління; напрямки використання досягнень.

Інтегровані підходи до управління. Принципова відмінність від ранніх теорій менеджменту. Сутнісна характеристика процесного, системного та ситуаційного підходів до управління: основні ідеї; внесок у розвиток науки управління; практичне застосування.

Сучасні напрямки розвитку науки управління. Прискорення процесів економічної та науково-технологічної глобалізації. Широке застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Зростання ролі інноваційних технологій у забезпеченні конкурентоспроможності організацій. Зміна ролі людини в організації. Збільшення частки сфери послуг у структурі національної економіки за одночасного зменшення кількості зайнятих у виробництві. Зростання масштабів діяльності сучасних організацій. Модель “конкуруючих цінностей” Р. Куінна.

Тема 3. Основи теорії ухвалення управлінських рішень

Поняття й моделі ухвалення рішень. Розширене та вузьке трактування процесу ухвалення рішень. Сутнісні характеристики управлінських рішень. Ухвалення рішень у процесі управління. Головні чинники, що впливають на процес ухвалення управлінських рішень. Інформаційні умови ухвалення управлінських рішень. Базові поняття, характеристики та сфери застосування класичної; поведінкової й ірраціональної моделей ухвалення управлінських рішень.

Технології ухвалення управлінських рішень. Інтуїтивна та раціональна технології ухвалення рішень: алгоритм, переваги й недоліки, сфери застосування. Зміст етапів раціональної технології ухвалення рішень: діагноз проблеми; накопичення інформації з проблеми; опрацювання альтернативних варіантів; оцінка альтернатив; ухвалення рішення. Критерії якості інформації. Вимоги до висунення альтернатив. Критерії оцінки альтернатив та послідовність їх застосування.

Методи генерування альтернатив. Типові перепони процесу генерування альтернатив. Класифікація методів генерування альтернатив. Характеристика та цілі застосування методів індивідуального творчого пошуку альтернатив. Характеристика та цілі застосування методів колективного творчого пошуку альтернатив. Характеристика та цілі застосування методів активізації творчого пошуку альтернативних варіантів.

Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень

Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. Інформаційні умови використання кількісних та якісних методів. Сфери застосування аналітичних, статистичних, теоретико-ігрових методів і методів математичного програмування. Сфери використання критеріїв теорії статистичних рішень та теорії ігор.

Обґрунтування рішень за ймовірнісної визначеності умов реалізації альтернатив. Алгоритм використання методу платіжної матриці. Сутність поняття очікуваний результат. Побудова дерева рішень і сфера його застосування.

Обґрунтування рішень за невизначеності умов реалізації альтернатив. Характеристика принципів оптимізації та алгоритму застосування критеріїв теорії статистичних рішень: песимізму, оптимізму, коефіцієнту оптимізму, Лапласа, шкодування. Алгоритм використання та сутність основних параметрів теорії ігор: принцип оптимізації, рівноважний результат, нижня ціна гри, верхня ціна гри, сідлова точка. Інтуїція та ухвалення управлінських рішень.

Експертні методи обґрунтування рішень. Процедурні засади та сфери використання методу простого ранжирування та методу вагових коефіцієнтів.

Тема 5. Функція планування

Сутність функції планування. Склад і зміст етапів планування: встановлення цілей; розробка стратегії; надання стратегії конкретної форми. Класифікація видів планування та їх характеристика. Сутність стратегічного та адаптивного планування.

Цілі управлінського планування. Поняття мети в управлінні та вимоги до їх формулювання. Класифікація цілей організації. Характеристика глобальної мети, місії та завдань організації. Алгоритм традиційного підходу до встановлення цілей. Концепція управління за цілями (концепція МВО): сутність, основні етапи, переваги та недоліки.

Стратегічне планування. Сутність стратегії. Характеристика складників стратегії: сфери стратегії, розподілу ресурсів, конкурентних переваг, синергії. Рівні стратегії (корпоративна стратегія, стратегія бізнесу, функціональна стратегія) та їх призначення. Складові корпоративної стратегії.

Формулювання стратегії. Послідовність етапів розробки стратегії: визначення місії організації; зовнішній і внутрішній аналіз; визначення конкретних цілей діяльності організації; аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії. Склад елементів місії організації. Цілі зовнішнього аналізу. Класифікація чинників зовнішнього середовища: склад глобальних і галузевих чинників. Цілі внутрішнього аналізу. Сутність і цілі SWOT-аналізу. Терміни та показники цілей організації. Типи та різновиди корпоративних стратегій, варіанти їх реалізації та сфери застосування. Стратегії бізнесу за М. Портером: сутність, засоби реалізації, сфери (умови) їх ефективного застосування. Послідовність опрацювання стратегії фокусування.

Методи обґрунтування стратегій. Методи вибору корпоративної стратегії: метод пакетного менеджменту (матриця BCG), модель життєвого циклу продукту. Методи вибору стратегії бізнесу: модель життєвого циклу продукту. Характеристики ефективних стратегій.

Типи планів в організації. Сутність планів організації. Класифікація типів планів в організації, у тому числі за ступенем конкретизації цілей (завдання й орієнтири), за ступенем повторюваності (одноразові й повторювані плани). Характеристика програм, проектів, бюджетів, політики, стандартних операційних процедур, правил.

Тема 6. Функція організації

Сутність функції організації. Характеристика основних складників організаційного проектування: проектування робіт, департаменталізація, делегування повноважень, встановлення діапазону контролю, створення механізмів координації. Поняття та параметри організаційної структури управління (ОСУ): ступінь складності; ступінь формалізації; ступінь централізації.

Основи теорії організації. Загальна характеристика класичної теорії організації. Принципи організації А. Файоля. Модель ідеальної бюрократії М. Вебера: основні характеристики, сильні та слабкі сторони. Поведінковий підхід в теорії організації: характеристика систем управління організацією за Р. Лайкертом; основні результати досліджень. Переваги та недоліки поведінкового підходу в теорії організації. Ситуаційний підхід в теорії організації, склад основних ситуаційних чинників впливу на ОСУ. Основні результати досліджень Дж. Вудворд стосовно впливу технології на організаційну структуру: типи технологій, рівень організаційних характеристик, найбільш ефективний тип ОСУ (механістична, органічна). Дослідження Астонського університету стосовно впливу розмірів організації на її організаційні характеристики. Вплив зовнішнього середовища на організаційні характеристики: характеристики зовнішнього середовища (складність, динамічність, невизначеність); характеристики типів середовища за Т. Барнсом і Дж. Сталкером, найбільш ефективний тип ОСУ (механістична, органічна); сутність концепції зовнішнього середовища П. Лоуренса і Дж. Лорша та її висновки. Характер впливу стратегії організації на її структуру управління (дослідження А. Чандлера).

Організаційне проектування. Поняття й зміст основних стадій процесу проектування робіт в організації: аналіз робіт (зміст роботи, вимоги до виконавця, середовище роботи); проектування робіт (ширина діяльності,глибина діяльності, сприйняття виконавцем діяльності). Позитиви і вади вузької спеціалізації, сутність основних методів перепроектування робіт в організації: ротація робіт, формування робочих модулів, розширення роботи, збагачення роботи, використання альтернативних графіків роботи.

Департаменталізація. Сутність департаменталізації та характеристика, у тому числі переваги й недоліки, її базових схем: функціональної, продуктової, територіальної, за споживачами.

Делегування повноважень. Поняття та зміст елементів процесу делегування повноважень: передача повноважень, прийняття відповідальності, підзвітність. Характеристика основних типів повноважень (лінійних, штабних, функціональних). Характеристика переваг і недоліків централізації та децентралізації повноважень.

Встановлення діапазону контролю. Поняття діапазону контролю (норми керованості). Наслідки розширення та звуження діапазону контролю. Характеристики високої та пласкої структури організації: переваги, недоліки, сфери ефективного застосування.

Створення механізмів координації. Поняття координації робіт і видів діяльності в організації та її різновиди: вертикальна й горизонтальна. Характеристика механізмів вертикальної координації: правил, стандартних операційних процедур, графіків роботи. Характеристика механізмів горизонтальної координації: взаємодопомоги, оперативних (тимчасових робочих) груп, комісій (постійних робочих груп), зборів між підрозділами. Характеристика нетрадиційних механізмів координації: організаційної культури, неформальних комунікацій.

 

 

Тема 7. Організаційні структури управління

Бюрократичні організаційні структури управління. Характеристика ОСУ бюрократичного типу (лінійної, функціональної, лінійно-штабної, лінійно-функціональної, дивізіональної): принципова побудова, переваги й недоліки, сфери ефективного застосування.

Органічні структури управління. Характеристика ОСУ органічного типу (проектної, матричної, групової): принципова побудова, переваги й недоліки, сфери ефективного застосування.

Тема 8. Функція мотивації

Сутність і процес мотивації. Мотивація як фактор забезпечення успіху діяльності організації. Зіставлення категорій "потреба", "мотив", "мотивація", "стимул". Зовнішнє і внутрішнє винагородження. Процес мотивації. Зміст основних етапів процесу мотивації та послідовність їх реалізації в моделі мотивації.

Змістовні теорії мотивації. Сутність змістового підходу до вивчення мотивації. Основні положення теорії ієрархії потреб А. Маслоу. Сутнісна характеристика теорії набутих потреб Д. МакКлелланда, її практичне значення для реалізації функції мотивації. Основні положення двофакторної теорії мотивації Ф. Герцберга та їх практичне відображення у «методі збагачення праці». Порівняльний аналіз теорій змісту мотивації.

Процесні теорії мотивації. Концепція процесного підходу до вивчення мотивації. Модель мотивації за теорією сподівань (очікувань) В. Врума. Теорія справедливості С. Адамса. Комплексна теорія мотивації Портера - Лоулера. Практична цінність теорій процесу мотивації.

Тема 9. Функція контролю

Поняття й види контролю. Джерела невизначеності в діяльності організації. Сутність організаційного контролю. Основні компоненти процесу контролю. Характеристика різновидів організаційного контролю. Загальні для всіх менеджерів об’єкти контролю. Об’єкти та цілі попереднього, поточного та підсумкового контролю.

Процес організаційного контролю. Модель процесу контролю. Зміст основних етапів процесу контролю: встановлення стандартів, інформування керівника, порівняння досягнутих результатів зі стандартами; управлінське реагування. Поняття стандарту. Переваги й недоліки основних методів інформування керівника: особистих спостережень, усних звітів підлеглих, письмових звітів підлеглих, статистичних звітів підлеглих, автоматизованого надходження даних. Цілі етапу порівняння досягнутих результатів зі стандартами. Цілі та варіанти дій менеджера на етапі управлінського реагування.

Ефективність контролю. Сутність ефективності контролю. Основні характеристики ефективного контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю та методи його подолання.

Тема 10. Лідерство

Поняття та природа лідерства. Співвідношення категорій “вплив”, “влада”, “повноваження”, “лідерство”. Класифікація джерел влади в організації. Лідерство як механізм сполучення різних джерел влади.

Теорія особистісних якостей лідера. Основна ідея і завдання підходу до вивчення лідерства з позицій особистісних якостей. Основні результати досліджень теорії особистих якостей лідера.

Поведінкові теорії лідерства. Поняття “стиль керівництва” та “діапазон стилів керівництва ”. “Теорія Х” і “Теорія Y” Д. МакГрегора. Автократичний і демократичний стилі керівництва. Автократично-демократичний континуум лідерства Танненбаума - Шмідта. Концепція трьох стилів керівництва К. Левіна. Двофакторна модель лідерства вчених університету штату Огайо. Концепція лідерства Р. Лайкерта. Таблиця типів управління Р. Блейка та Дж. Моутон. Висновки за результатами досліджень поведінкових концепцій лідерства.

Ситуаційні теорії лідерства. Загальна характеристика ситуаційного підходу до лідерства. Модель ситуаційного лідерства Ф. Фідлера. Модель ситуаційного лідерства П. Херсі та К. Бланшара. Основні результати досліджень ситуаційних концепцій лідерства.

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

На першому занятті викладач доводить до відома студентів інформацію щодо організації навчальної роботи студентів:

  • терміни виконання завдань;
  • графік проведення консультацій;
  • порядок захисту індивідуальних завдань;
  • критерії оцінювання та максимальну кількість балів за кожен вид роботи.

Бали, одержані студентами за виконання різних видів навчальних робіт, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

2.1. Карта навчальної роботи студента

заняття

Тема заняття,
форма контролю

Форма проведення

семінарських

(практичних) занять

Максимальна кількість балів

тест

виступ

Результати аудиторних занять

1

Тема 1-2, тест 1-2

Інтерактивний семінар

2

3

2

Тема 3, тест 3

Інтерактивний семінар

2

3

Тема 4, тест 4

Інтерактивний семінар

2

4

Тема 4, тест 4з

Розв’язання ситуаційних вправ

2

5

Тема 5, тест 5.1

Інтерактивний семінар

2

6

Тема 5, тест 5.2

Інтерактивний семінар

2

7

Тема 1-5, контрольна модульна робота 1

Дискусія з елементами аналізу

 

8

Тема 6, тест 6.1

Інтерактивний семінар

2

3

9

Тема 6, тест 6.2

Інтерактивний семінар

2

10

Тема 7, тест 7

Інтерактивний семінар

2

11

Тема 8, тест 8

Дискусія з елементами аналізу

2

12

Тема 9, тест 9

Інтерактивний семінар

2

13

Тема 10, тест 10

Інтерактивний семінар

2

14

Тема 6-10, контрольна модульна робота 2

Дискусія з елементами аналізу

 

Усього за роботу на аудиторних заняттях

30

Результати виконання контрольних модульних робіт

 

Результати виконання контрольної модульної роботи 1 (теми1-5)

5

 

Результати виконання контрольної модульної роботи 2 (теми6-10)

5

Усього за результати виконання контрольних (модульних) робіт

10

Результати виконання обов’язкових завдань самостійної роботи студента

Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни

5

Результати виконання вибіркових завдань самостійної роботи студента

1. Критичний аналіз висвітлення однієї з тем дисципліни у підручниках

5

2. Аналітичний огляд наукових публікацій за однією з тем дисципліни

5

3. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

4. Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію

10

Усього за результати виконання завдань самостійної роботи студента

10

Разом балів за СРС

50

* Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію є додатковим індивідуальним завданням, його оцінка додається до оцінки  інших видів навчальної роботи, але в межах загальної суми балів за поточну роботу студента (50 балів).

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Критерії оцінювання усних відповідей студентів, презентацій на семінарських (практичних) заняттях і доповідей на наукову студентську конференцію визначаються викладачем, що їх проводить.

Тестове опитування, кожне з яких містить 5 тестових запитань закритого типу, стосується окремих тем дисципліни.

Оцінювання результатів кожного тестового опитування здійснюється в діапазоні 0 – 2 бали залежно від кількості вірних відповідей. Критерії оцінювання тестового опитування:

 • 2    бали     – 5 вірних відповідей;
 • 1,5 бали     – 4 вірні відповіді;
 • 1    бал       – 3 вірні відповіді;
 • 0,5 бала     – 2 вірні відповіді;
 • 0    балів    – менше 2 вірних відповідей.

Виконання контрольної модульної роботи передбачає тестове опитування за вказаними у Карті темами дисципліни (20 тестових запитань закритого типу в кожному).

Оцінювання результатів кожної контрольної модульної роботи здійснюється в діапазоні 0 – 5 балів залежно від кількості вірних відповідей. Критерії оцінювання результатів контрольної модульної роботи:

.

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом самостійно. До підготовки презентацій можуть залучатися групи студентів.

Кожен студент самостійно обирає вибіркове індивідуальні завдання і особисто представляє викладачу результати їх виконання. Тематика індивідуальних завдань і терміни їх виконання доводяться до студентів на початку семестру викладачами, що проводять семінарські (практичні) заняття.

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається винятково у формі особистого захисту під час індивідуальних занять (консультацій) або у формі презентацій на семінарських (практичних) заняттях.

Для упорядкування захисту лектор потоку залежно від чисельності студентів у групі та кількості консультацій у семестрі визначає максимальну чисельність завдань, які захищаються впродовж однієї консультації. У подальшому в її межах староста групи напередодні кожної консультації визначає персональний склад студентів, які захищатимуть результати своїх індивідуальних завдань.

Оцінювання результатів розробки 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни здійснюється залежно від дотримання студентом вимог до їх складання (п. 5.1). Критерії оцінювання результатів розробки 10 тестових запитань:

Назва критерію

Діапазон
оцінювання, балів

1. Коректне формулювання ключових питань до теми

0 - 1

2. Коректне формулювання відповідей до питань

+ (0 – 2)

3. Наявність власних коректних неправильних відповідей

+ (0 – 2)

РАЗОМ

0 - 5

Оцінювання результатів виконання критичного аналізу висвітлення однієї з тем дисципліни у підручниках здійснюється залежно від дотримання студентом вимог до його розробки (п. 5.2). Критерії оцінювання результатів виконання критичного аналізу:

Назва критерію

Діапазон
оцінювання, балів

1. Повнота викладення об’єктів аналізу

0 - 1

2. Логічність і зрозумілість викладення об’єктів аналізу

+ (0 – 2)

3. Коректність визначень, ілюстрацій та інших об’єктів аналізу

+ (0 – 2)

РАЗОМ

0 - 5

Оцінювання результатів виконання аналітичного огляду наукових публікацій за однією з тем дисципліни здійснюється залежно від рівня висвітлення окремих його складових:

Назва критерію

Діапазон
оцінювання, балів

1. Обґрунтованість актуальності піднятої проблеми

0 - 2

2. Обґрунтованість шляхів подолання проблеми і сфер їх ефективного застосування

+ (0 – 2)

3. Коректність викладення статистичного матеріалу й розрахунків

+ (0 – 1)

РАЗОМ

0 - 5

Ксерокопії наукових публікацій надаються при захисті обов’язково.

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

На першому занятті викладач доводить до відома студентів інформацію щодо організації навчальної роботи студентів:

  • терміни виконання завдань;
  • графік проведення консультацій;
  • порядок захисту індивідуальних завдань;
  • критерії оцінювання та максимальну кількість балів за кожен вид роботи.

Бали, одержані студентами за виконання різних видів навчальних робіт, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

3.1. Карта навчальної роботи студента

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

№ заняття

Тема заняття

Форма занять
і контролю

Мах
кіль-ть
балів

Результати аудиторних занять

1

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту
Тема 2. Розвиток науки управління

Лекція-дискусія

 

2

Тема 3. Основи теорії ухвалення управлінських рішень

 

3

Тема 5. Функція планування

5

4

Тема 6. Функція організації
Тема
7. Організаційні структури управління

 

5

Тема 8. Функція мотивації
Тема 9. Функція контролю

Лекція,
тестове опитування

 

6

Тема 10. Лідерство

Лекція-дискусія

 

7

Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень

Лекція,
практичні заняття

 

8

 

Результати виконання контрольних модульних робіт

8

Результати виконання контрольної модульної роботи (1-5 теми)

20

Усього за аудиторне навчання

25

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Види завдань

Форма
подання

Термін
захисту

Мах
кількість
балів

Результати виконання обов’язкових завдань самостійної роботи студента

Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни

Письмова

За графіком Дня заочника

10

Результати виконання вибіркових завдань самостійної роботи студента

1. Критичний аналіз висвітлення однієї з тем дисципліни у підручниках

Письмова

За графіком Дня заочника

15

2. Аналітичний огляд наукових публікацій за однією з тем дисципліни

15

Усього за виконання індивідуальних завдань

25

Разом

50

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Тестове опитування, кожне з яких містить 5 тестових запитань закритого типу, стосується окремих тем дисципліни, що оголошуються викладачем заздалегідь.

Оцінювання результатів кожного тестового опитування здійснюється в діапазоні 0 – 5 балів залежно від кількості вірних відповідей. Критерії оцінювання тестового опитування:

.

Виконання контрольної модульної роботи передбачає тестове опитування за вказаними у Карті темами дисципліни (20 тестових запитань закритого типу).

Оцінювання результатів контрольної модульної роботи здійснюється в діапазоні 0 – 20 балів залежно від кількості вірних відповідей. Критерії оцінювання контрольної модульної роботи:

.

3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальні завдання у міжсесійний період.

Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом самостійно.

Кожен студент самостійно обирає вибіркове індивідуальні завдання і особисто представляє викладачу результати їх виконання. Тематика індивідуальних завдань і терміни їх виконання доводяться до студентів на початку сесії викладачами, що проводять контактні заняття.

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається винятково у формі особистого захисту під час індивідуальних занять (консультацій) упродовж міжсесійного періоду в День заочника — 2-га та 4-та суботи кожного місяця..

Для упорядкування захисту лектор потоку залежно від чисельності студентів у групі і Днів заочника у міжсесійний період визначає максимальну чисельність завдань, які захищаються впродовж одного Дня заочника. У подальшому староста групи напередодні кожного Дня заочника визначає персональний склад студентів, які захищатимуть результати своїх авдань.

Оцінювання результатів розробки 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни здійснюється залежно від дотримання студентом вимог до їх складання (п. 5.1). Критерії оцінювання результатів розробки 10 тестових запитань:

Назва критерію

Діапазон
оцінювання, балів

1. Коректне формулювання ключових питань до теми

0 - 2

2. Коректне формулювання відповідей до питань

+ (0 – 4)

3. Наявність власних коректних неправильних відповідей

+ (0 – 4)

РАЗОМ

0 - 10

Оцінювання результатів виконання критичного аналізу висвітлення однієї з тем дисципліни у підручниках здійснюється залежно від дотримання студентом вимог до його розробки (п. 5.2). Критерії оцінювання результатів виконання критичного аналізу:

Назва критерію

Діапазон
оцінювання, балів

1. Повнота викладення об’єктів аналізу

0 - 3

2. Логічність і зрозумілість викладення об’єктів аналізу

+ (0 – 6)

3. Коректність визначень, ілюстрацій та інших об’єктів аналізу

+ (0 – 6)

РАЗОМ

0 - 15

Оцінювання результатів виконання аналітичного огляду наукових публікацій за однією з тем дисципліни здійснюється залежно від рівня висвітлення окремих його складових:

Назва критерію

Діапазон
оцінювання, балів

1. Обґрунтованість актуальності піднятої проблеми

0 - 6

2. Обґрунтованість шляхів подолання проблеми і сфер їх ефективного застосування

+ (0 – 6)

3. Коректність викладення статистичного матеріалу й розрахунків

+ (0 – 3)

РАЗОМ

0 - 15

Ксерокопії наукових публікацій надаються при захисті обов’язково.

Результати поточного контролю знань студентів в цілому вносяться до екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну систему.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів включно, вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом, за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою дисципліни та набрати від 21 до 50 балів включно, що є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного оцінювання від 0 до 20 балів включно, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

4. Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання

Бали, одержані студентами за виконання різних видів навчальних робіт, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

4.1. Карта навчальної роботи студента

РОБОТА В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема

Вид навчальної роботи

Термін подання для перевірки

Макс.

к-сть балів

Тема 1. «Поняття і сутність менеджменту»

Тестове опитування за матеріалами теми 1

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

2

Написання есе за запропонованою тематикою

4

Всього

6

Тема 2. «Еволюція управлінської думки»

Тестове опитування за матеріалами теми 2

2

Вирішення запропонованого кейсу

3

Всього

5

Тема 3. «Основи теорії прийняття управлінських рішень»

Розв’язок задач

2

Вирішення завдання з застосуванням «дерева рішень»

2

Тестове опитування за матеріалами теми 3

2

Всього

6

Тема 4. «Функція планування»

Розгляд завдання з вибору стратегії бізнесу

2

Тестове опитування за темою

2

Всього

4

Тема 5. «Функція організації»

Вирішення завдання з визначення типу ОСУ

2

Тестове опитування за темою

2

Всього

4

Тема 6. «Функція мотивації»

Розгляд ситуаційної вправи

3

Тестове опитування за темою

2

Всього

5

Тема 7. «Лідерство і стилі управління»

Вирішення практичного завдання за темою

3

Тестове опитування за матеріалами теми 7

2

Всього

5

Тема 8. «Функція контролю»

Вирішення завдання за темою

3

Тестове опитування за матеріалами теми 8

2

Всього

5

Усього балів за роботу в дистанційному режимі

40

ВИКОНАННЯ індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань)

 

1. Написання реферату за запропонованою тематикою

5

2. Критичний аналіз висвітлення однієї з тем у підручниках

5

3. Аналітичний огляд наукових публікацій за однією з тем

5

Усього балів за виконання завдань за вибором студента

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

50

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА

за графіком екзаменаційної сесії

50

РАЗОМ

100

         

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Тестове опитування, кожне з яких містить 5 тестових запитань закритого типу, стосується окремих тем дисципліни.

Оцінювання результатів кожного тестового опитування здійснюється в діапазоні 0 – 2 балb залежно від кількості вірних відповідей. Критерії оцінювання тестового опитування:

 • 2    бали     – 5 вірних відповідей;
 • 1,5 бали     – 4 вірні відповіді;
 • 1    бал       – 3 вірні відповіді;
 • 0,5 бала     – 2 вірні відповіді;
 • 0    балів    – менше 2 вірних відповідей.

Оцінювання результатів виконання завдань до занять у дистанційному режимі та інших видів робіт (окрім тестування) визначаються викладачем, що їх проводить і описуються в межах кожного такого завдання. Вимоги до виконання завдань містяться в інформаційній системі дистанційного навчання.

4.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Студенти дистанційної форми навчання виконують індивідуальні завдання у міжсесійний період. Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом самостійно.

Кожен студент самостійно обирає вибіркові індивідуальні завдання і в узгоджені терміни звітує викладачу про їх виконання. Тематика завдань та терміни їх виконання на початку семестру доводяться до студентів викладачами, що проводять дистанційні заняття.

Критерії оцінювання написання реферату:

5 балів - виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання;

4 бали - виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, дані правильні відповіді на додаткові питання;

3 бали - основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги щодо оформлення дотримано;

2 бали - основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні відповіді;

1 бал - є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок;

0 балів - тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми.

Критерії оцінювання результатів виконання критичного аналізу:

Назва критерію

Діапазон
оцінювання, балів

1. Повнота викладення об’єктів аналізу

0 - 1

2. Логічність і зрозумілість викладення об’єктів аналізу

+ (0 – 2)

3. Коректність визначень, ілюстрацій та інших об’єктів аналізу

+ (0 – 2)

РАЗОМ

0 - 5

Критерії оцінювання результатів виконання аналітичного огляду наукових публікацій:

Назва критерію

Діапазон
оцінювання, балів

1. Обґрунтованість актуальності піднятої проблеми

0 - 2

2. Обґрунтованість шляхів подолання проблеми і сфер їх ефективного застосування

+ (0 – 2)

3. Коректність викладення статистичного матеріалу й розрахунків

+ (0 – 1)

РАЗОМ

0 - 5

 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому вносяться до екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну систему.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів включно, вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом, за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.

 

5. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

5.1. Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни

Загальні вимоги:

1. Тести складаються ЛИШЕ за однією (на розсуд студента) темою дисципліни.

2. Інформаційною базою для складання тестів є ВИНЯТКОВО електронний конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент».

3. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання прикладів тестів з підручника та методичних матеріалів для самостійного вивчення дисципліни, кафедральної бази тестів.

Вимоги до оформлення:

1. Тест друкується БЕЗ титульної сторінки на 1-му аркуші формату А4 (прізвище, група, тема позначаються у правому верхньому куті аркуша).

2. Вірні відповіді позначаються НЕ окремо, а виокремлюються в тесті шрифтами (жирний чи підкреслення).

Вимоги до формулювання запитань:

1. Добираються питання, найбільш ВАЖЛИВІ для РОЗУМІННЯ обраної теми дисципліни.

2. ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ питання щодо АВТОРІВ теорій, моделей тощо. Водночас, у запитаннях щодо конкретної теорії (моделі) бажано вказувати і повну назву теорії (моделі), і автора.

3. Питання має починатись з ТЕРМІНУ, який становить зміст відповіді на нього: Характеристики моделі … Етапи процесу … Послідовність етапів … Визначення функції… .

4. Питання мають формулюватись ЛАКОНІЧНО.

5. Питання мають трактуватись ОДНОЗНАЧНО: дотримання цієї вимоги визначається можливістю їх використання у відкритих тестах (без варіантів відповідей).

6. НЕ змінюйте стиль формулювання запитань, наприклад: Яка характеристика НЕ притаманна моделі ідеальної бюрократії?

7. Формулюйте запитання В ОПОВІДАЛЬНІЙ ФОРМІ (без знаку запитання, лише двокрапка).

Вимоги до формулювання відповідей:

1. Окрема відповідь має містити ЛИШЕ ОДИН термін (визначення, характеристику, елемент тощо), ні в якому разі НЕ групу.

2. Відповіді мають трактуватись ОДНОЗНАЧНО і НЕ ПОГЛИНАТИ одна одну.

3. Невірні відповіді можна використовувати з попередніх тем, але не з наступних.

4. Альтернативні відповіді на питання розташовуйте ПАРАМИ (одна під іншою): а) вузька спеціалізація … б) широка спеціалізація.

5. Невірні відповіді не мають ЗАНАДТО відрізнятись від вірних, формулюються однаковими частинами речення (іменником або дієсловом).

6. Відповіді мають бути ЛАКОНІЧНИМИ, проте не на шкоду змістовності.

7. НЕ використовуйте відповіді на кшталт: Правильні відповіді а) і в) …Усі відповіді правильні … Жодної правильної відповіді.

8. Особливо цінуються ВЛАСНІ неправильні, але коректні відповіді.

9. У питаннях на послідовність етапів певних процесів використовуйте за можливості ЗАЙВІ НЕПРАВИЛЬНІ варіанти відповідей.

5.2. Критичний аналіз висвітлення однієї з тем дисципліни у підручниках

Загальні вимоги:

1. НЕ обирайте підручники, в яких тема ВІДСУТНЯ чи представлена ФРАГМЕНТАРНО.

2. За наявності використовуйте підручники зі списку більш пізніх років видання.

3. За орієнтир висвітлення теми використовуйте текст електронного конспекту лекцій.

Вимоги до комплектності та оформлення:

1. Критичний аналіз друкується БЕЗ титульної сторінки (прізвище, група, тема, назви опрацьованих підручників позначаються у правому верхньому куті аркуша). Обсяг — не більше 3-х сторінок формату А4, кегль — 14, інтервал — 1,5.

2. Зміст підручників усіх трьох авторів аналізуються ПАРАЛЕЛЬНО, а не послідовно. Для економії простору використовуйте таблицю на 4-и колонки (об’єкт аналізу + три підручники) з кеглем 12 —9 і обов’язково одиничним інтервалом.

3. Обов’язковою частиною критичного аналізу є ПАПЕРОВІ КОПІЇ текстів заданої теми в 3-х підручниках, обраних зі списку. Без копій завдання НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ до захисту.

4. Основна робота студента відбувається з ксерокопіями: підкреслення, примітки на полях. Текст аналізу після таблиці містить лише висновки автора з обґрунтуванням своєї позиції.

Об’єкти критичного аналізу:

1. Визначення усіх пов’язаних з темою категорій (понять).

2. Представлені теорії, моделі, інструменти тощо.

3. Чинники, які впливають на … .

4. Класифікації явищ, процесів, чинників, інструментів.

5. Інструменти виконання … .

6. Переваги й недоліки теорій, підходів, інструментів … .

7. Сфери чи умови ефективного використання … .

8. Ілюстрації та практичні приклади.

 

 

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення дисципліни

Екзамен з дисципліни проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Структурно екзаменаційний білет складається з 5 завдань, які містять:

   1. 1 теоретичне запитання за робочою програмою дисципліни, яке містить 3-и складові;
   2. 3 тестових завдання, кожне з яких містить 10 запитань закритого типу;
   3. 1 розрахункову задачу.

Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо в діапазоні 010 балів.

a) Відповіді на теоретичне запитання оцінюються за 3-ма його змістовними складовими.

Точне і повне висвітлення всіх складових оцінюється 10 балами.

Неточне або неповне висвітлення будь-якої зі складових знижує оцінку на 2 бали.

Відсутність будь-якої зі складових знижує оцінку на 4 бали.

b) Критерії оцінювання відповідей на тестові завдання відбувається за наступними:

 • 10 балів – 9 - 10 вірних відповідей;
 •   8 балів – 7  -  8 вірних відповідей;
 •   6 балів – 5  -  6 вірних відповідей;
 •   4 балів – 3  -  4 вірних відповідей;
 •   2 балів –        2 вірні відповіді;
 •   0 балів – менше 2 вірних відповідей.

c) Письмове розв'язання розрахунково-аналітичної задачі оцінюється в діапазоні 0-10 балів пропорційно кількості вірних відповідей.

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

Загальна оцінка результатів вивчення дисципліни визначається сумою балів, одержаних за результатами поточного навчання і підсумкового оцінювання.

До екзаменаційної відомості вносяться результати поточного навчання і підсумкового оцінювання, а також їх сумарна оцінка за 100-бальною шкалою. Після цього здійснюється переведення сумарної оцінки у 4-бальну та шкалу ECTS за критеріями:

Оцінка за 100-бальною шкалою КНЕУ

Оцінка за
шкалою ECTS

Оцінка за 4-бальною шкалою

90 — 100

A

відмінно

80 — 89

B

добре

70 — 79

C

66 — 69

D

задовільно

60 — 65

E

21 — 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0 — 20

F

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

Студенти, які за сумарним результатом поточного навчання і підсумкового оцінювання у формі екзамену наберуть від 21 до 59 балів включно, після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге - комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні результатів навчання таких студентів ураховується результат поточного навчання.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

7. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

7.1. Типова задача на використання методу платіжної матриці

Умова

Організація має 3 альтернативи інвестування своїх коштів:

 1. у фірму по виробництву товарів для відпочинку;
 2. в енергетичну компанію;
 3. у фірму по виробництву продуктів харчування.

При реалізації кожної з альтернатив можливе виникнення двох ситуацій:

   • високі темпи інфляції;
   • низькі темпи інфляції.

Імовірності виникнення зазначених ситуацій складають відповідно 0,3 і 0,7.Розраховані ефекти від реалізації кожної альтернативи наведені в таблиці:

Альтернативи інвестування коштів

Можливий рівень інфляції

Високий (р=0,3)

Низький (р=0,7)

1) виробництво товарів для відпочинку

-10 000

+50 000

2) енергетична компанія

+90 000

-15 000

3) виробництво продуктів харчування

+30 000

+25 000

Якій з альтернатив інвестування коштів слід віддати перевагу?

Розв’язок

Розрахуємо очікувані результати від реалізації кожної альтернативи:

ОР1 = 0,3(-10 000) + 0,7(+50 000) =32 000

ОР2 = 0,3(+90 000) + 0,7(-15 000) =16 500

ОР3 = 0,3(+30 000) + 0,7(+25 000) =26 500

Перша альтернатива має найбільший очікуваний ефект і тому має бути обрана організацією.

7.2. Типова задача на використання методу дерева рішень

Умова

Фірма має 3 альтернативи вкладання коштів для розширення своєї діяльності:

 1. вкласти кошти в придбання нової фірми;
 2. вкласти кошти в розширення існуючих виробничих потужностей;
 3. покласти гроші на депозитний рахунок у банк.

У процесі реалізації кожної альтернативи можливі наступні ситуації:

 • стабільне зростання;
 • стагнація;
 • високі темпи інфляції.

Ймовірність наставання кожної ситуації складає відповідно:  р1=0.5;  р2=0.3;  р3=0.2.

Результатом інвестування коштів фірми є окупність інвестицій, подана коефіцієнтом ROI (RETURN ON INVESTMENT) у відсотках:

 

поле можливих наслідків

Розширення існуючих можливостей

Розрахункова величина коефіцієнта ROI (%)

4

12

10

Ймовірність подій

Точка можливостей

Альтернативи (можливі дії)

Купівля нової фірми

Перша точка прийняття рішення

0,2

0,3

висока інфляція

3

9

стабільне зростання

стагнація

0,5

15

Події

6

6

6,5

Вкладання грошей в банк

0,2

0,3

висока інфляція

стабільне зростання

стагнація

0,5

0,2

0,3

висока інфляція

стабільне зростання

стагнація

0,5

поле дій

поле можливих подій

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Графік "дерева рішень" в задачі інвестування коштів фірми

Розв’язок

Розв’язок здійснюється шляхом просування графіком справа наліво.

Визначаємо очікувану окупність інвестицій для 1-ої альтернативи шляхом множення розрахункової величини ROI на імовірність настання подій:

(15,0 * 0,5) + ( 9,0 * 0,3) + ( 3,0 * 0,2) = 7,5 + 2,7 + 0,6 = 10,8

Те ж визначаємо для 2-ої і 3-ої альтернатив:

(10,0 * 0,5) + (12,0 * 0,3) + (4,0 * 0,2) = 5,0 + 3,6 + 0,8 = 9,4

(6,5 *0,5) + (5 * 0,3) + (6 * 0,2) = 3,25 + 1,80 + 1,20 = 6,25

Порівняємо між собою величини очікуваної окупності інвестицій і виберемо кращий варіант.

У нашому випадку кращим варіантом є 1-ий, тому що забезпечує найбільший коефіцієнт ROI.

7.3. Типова задача на використання критеріїв теорії статистичних рішень

Умова

Існує 3 можливих варіанта вибору вирощуваної сільськогосподарської культури (пшениця, жито, ячмінь), які за різних погодних умов (посушливе, нормальне, холодне літо) дають різну врожайність (див. табл.)

Культура

Погодні умови

посушливе літо

нормальне літо

холодне літо

пшениця

23

35

12

жито

15

30

25

ячмінь

40

20

10

Необхідно визначити, яку культуру слід висівати за умови повної відсутності інформації про майбутні стани погоди.

Розв’язок

Розглянемо рішення цієї задачі з використанням критеріїв теорії статистичних рішень.

1. Критерій песимізму:      max ( min Rij ) = 15

                    i         j

Культура

Погодні умови

min Rij

посушливе літо

нормальне літо

холодне літо

пшениця

23

35

12

12

жито

15

30

25

15

ячмінь

40

20

10

10

Висівати слід жито (2-а стратегія).

2. Критерій оптимізму: max ( max Rij ) = 40

                 i          j

Культура

Погодні умови

max Rij

посушливе літо

нормальне літо

холодне літо

пшениця

23

35

12

35

жито

15

30

25

30

ячмінь

40

20

10

40

Висівати слід ячмінь (3-я стратегія).

3. Критерій коефіцієнту оптимізму (припустимо, що особа, яка приймає рішення вважає себе на 60% песимістом і на 40% оптимістом)

Пшениця:   12 * 0,6 + 35 * 0,4 = 21,1

Жито:          15 * 0,6 + 30 * 0,4 = 21,0

Ячмінь:       10 * 0,6 + 40 * 0,4 = 22,0

Висівати слід ячмінь (3-я стратегія).

4. Критерій Лапласса. (за випадкового настання погодних умов р1 = р2  = р3 =1/3)

Розрахуємо очікуваний результат від реалізації кожної альтернативи:

Пшениця:    23 * 1/3 + 35 * 1/3 + 12 * 1/3 = 70/3

Жито:          15 * 1/3 + 30 * 1/3 + 25 * 1/3 = 70/3

Ячмінь:       40 * 1/3 + 20 * 1/3 + 10 * 1/3 = 70/3

За однакового очікуваного результату вибрати найкращу альтернативу неможливо.

5. Критерій шкодування.

Розрахуємо матрицю втрат за формулою: Bij= max Rij - Rij

j

Культура

Погодні умови

посушливе літо

нормальне літо

холодне літо

пшениця

40-23=17

35-35=0

25-12=13

жито

40-15=25

35-30=5

25-25=0

ячмінь

40-40=0

35-20=15

25-10=15

Нова матриця втрат має вигляд:

Культура

Погодні умови

maxBij

посушливе літо

нормальне літо

холодне літо

пшениця

17

0

13

17

жито

25

5

0

25

ячмінь

0

15

15

15

Найкращою є стратегія, що забезпечує мінімальні втрати:   min ( max Bij )

j          i

Висівати потрібно ячмінь (3-я стратегія).

7.4. Типова задача на використання методу теорії ігор

Умова

Дві компанії Y і Z, які конкурують у сфері збуту однакової продукції з метою збільшення обсягів продажу розробили наступні альтернативні стратегії:

Компанія Y:

 • Y1 (зменшення ціни продукції );
 • Y2  (підвищення якості продукції );
 • Y3 (пропонування покупцям більш вигідних умов продажу ).

Компанія Z :

 • Z1 (підвищення витрат на рекламу );
 • Z2 (відкриття нових дистриб’юторських центрів );
 • Z3 (збільшення кількості торгових агентів).

Розраховані можливі обсяги продажу продукції фірмою Y при застосуванні можливих пар стратегій наведені у платіжній матриці гри (див. табл.)

Стратегії Y

Стратегії Z

Z1

Z2

Z3

Y1

6

4

9

Y2

9

3

2

Y3

7

1

5

Необхідно визначити верхню і нижню ціну гри та знайти сідлову точку.

Розв’язок

Нижня ціна гри визначається шляхом відбору мінімальних значень по кожному рядку, а потім вибору серед них максимального значення

a = max (min Aij)

У нашому прикладі a =4

Верхня ціна гри визначається шляхом відбору в кожному стовпці максимального числа, а потім вибору з цих значень мінімального b= min (max Aij ).

У нашому прикладі b=4

Оскільки  a=b=4, то платіжна матриця має сідлову точку (Y1; Z2) і гра вирішується в чистих стратегіях (оптимальна стратегія компанії Y – Y1, оптимальна стратегія компанії Z – Z2).

7.5. Типова задача на використання експертних методів

Умова

Фірма планує розпочати виробництво нового товару. Співробітники відділу маркетингу виокремили 5 ключових факторів успіху, однак для цього вони мають спочатку визначити значущість кожного з них. Спираючись на дані, наведені в таблиці, визначити значущість різних факторів і з’ясувати, якому фактору слід приділити найбільше уваги:

Ключові фактори успіху

Маркетологи

1

2

3

4

5

6

1. Якість товару

0.4

0.3

0.3

0.3

0.4

0.3

2. Ціна товару

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.2

3. Канали збуту

0.2

0.2

0.3

0.2

0.1

0.2

4. Технічне обслуговування

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

5. Реклама і стимулювання

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

Сумарне значення

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

 

Розв’язок

Цю задачу слід розв’язувати за допомогою методу вагових коефіцієнтів.

Загальну думку експертів Si по і-й ознаці розраховують за формулою:

                                                                                               m

Si=S aij/m

                                                                                               j=1

де  aij - ваговий коефіцієнт, який надав j-й експерт і-й ознаці;

     j- номер експерта;

     і- номер ознаки;

     m-кількість експертів, що оцінюють і-ту ознаку.

Чим більша величина Si, тим більша важливість цієї ознаки.

Ключові фактори успіху

Маркетологи

Si

1

2

3

4

5

6

1. Якість товару

0.4

0.3

0.3

0.3

0.4

0.3

0.33

2. Ціна товару

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.2

0.23

3. Канали збуту

0.2

0.2

0.3

0.2

0.1

0.2

0.20

4. Технічне обслуговування

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.12

5. Реклама і стимулювання

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.12

Сумарне значення

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Найбільше уваги слід приділити якості нового товару.

 

8. Рекомендовані інформаційні джерела

 1. Гріфін Р., Яцура В.,Основи менеджменту: Підручник / наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001 – с. 388 - 425.
 2. Дафт Ричард Л. Менеджмент / Ричард Л. Дафт. 6-е изд. СПб.: Питер, 2008. 864 с. (Классика MBA).
 3. Дафт Ричард Л. Теория организации : учеб. : пер. с англ. / Р. Л. Дафт. М.: ЮНИТИ, 2006. 700 с. - (Зарубежный учебник).
 4. Калигин Н. А. Принципы организационного управления / Н. А. Калигин. М.: Финансы и статистика, 2003. 272 с.
 5. Кузьмін О.Є.,Основи менеджменту: підручник /О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. – 2-ге вид., випр.,допов. – К.: «Академвидав», 2007.- 464с.
 6. Лапыгин Ю. Н. Системное решение проблем : На стол каждому руководителю! / Ю. Н. Лапыгин. - М.: ЭКСМО, 2008. 336 с. (Профессиональные издания для бизнеса).
 7. Лафта Д. К. Теория организации : Учебное пособие / Д. К. Лафта. — М.: Проспект, 2005. — 410 с.
 8. Лукичёва Л. И. Управленческие решения : учебник / Л. И. Лукичёва, Д. Н. Егорычев ; под ред. Ю. П. Анискина. - 5-е изд., стереотип. М.: Омега-Л, 2010. 383 с. - (Высшая школа менеджмента).
 9. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник / Б. З. Мильнер. — Изд. 7-е, перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2010. — 864 с. — (Высшее образование : осн. в 1996 г.).
 10. Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко І.П. Менеджмент: Підручник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005.- с.238-260.
 11. Пушкар Р.М ,Тарнавська Н.П.,. Менеджмент: теорія та практика: Підручник – 3-те вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. –  с. 297-332.
 12. Роббинз Стивен П.. Менеджмент : [пер. с англ. О.В. Медведь] / С. П. Роббинз, М.: Коултер. — 8-е изд. — М. : Вильямс, 2007. — 1045 с.
 13. Румянцева З.П. и др. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 3. — М.: ИНФРА-М, 2000. — с. 195 — 221.
 14. Теория управления : учебник / под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. — Изд. 2-е, доп. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 608 с.
 15. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посібник / М. В. Туленков. — К.: Каравела, 2007. — 304 с. — (Вища освіта в Україні : засн. 1999 р.).