Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент НАСОА

державнА СЛУЖБА статистики україни

НАЦІОНАЛЬНА академія статистики обліку та аудиту

 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 В.о. завідувача кафедри менеджменту ЗЕД

                            __________к.е.н., доц. Іващенко О.А.

«__»________201__ року

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольних робіт

з дисципліни

 

МЕНЕДЖМЕНТ

 

 

для студентів заочної форми навчання

напрямів підготовки

6.030506 «Прикладна статистика»,

6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

економіко-статистичний факультет

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри менеджменту ЗЕД,

протокол від «__» _________№ __

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

2016 рік

 1. Предмет, мету та  завдання вивчення дисципліни

 

Мета викладання дисципліни є формування системи фундаментальних знань з менеджменту, способів, механізмів та інструментарію системного управління організацією.

Завдання:вивчення сутності, основних понять і категорій менеджменту; складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв’язків функцій управління; процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень; набуття вмінь використовувати базові інструменти управління організацією.

Предмет: закономірності формування і функціонування системи управління організацією.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;
 • історію розвитку менеджменту;
 • принципи, методи та функції менеджменту;
 • сутність організації та взаємозв’язку її внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;
 • основи планування, мотивації та контролю, організації управління в організації;
 • сутність комунікаційного процесу та способів його вдосконалення;
 • фактори ефективного управління

вміти:

 • визначати місію та цілі функціонування підприємств;
 • використовувати принципи та методи менеджменту;
 • аналізувати різні типи організаційних структур управління організацією;
 • налагоджувати ефективні комунікаційні процеси в процесі управління;
 • здійснювати делегування;
 • формувати організаційну культуру організації;
 • визначати та оцінювати ефективність менеджменту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Зміст тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Сутність та складові елементи менеджменту

 

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделю­вання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування.

Рекомендована література:

Базова: [4, 6, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 29, 30]

Допоміжна : [36, 39, 41, 42, 50, 52]

 

Тема 2. Розвиток науки управління

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Рекомендована література:

Базова: [1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 29, 30, ]

Допоміжна : [35, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 50]

 

Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.

Рекомендована література:

Базова: [1, 2, 5,  6, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 27, 29, 30]

Допоміжна : [36, 38, 39, 41, 42, 47, 50, 52, 54]

 

Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

Рекомендована література:

Базова: [1, 4, 6, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 29, 30]

Допоміжна : [37, 39, 41, 42, 50, 52, 53, 54

 

Тема 5. Комунікації в управлінні

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.

Рекомендована література:

Базова: [2, 4, 6, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 26, 29]

Допоміжна : [34, 36, 37, 39, 41, 42, 50, 52, 53]

 

Змістовий модуль 2. Загальні функції менеджменту

 

Тема 6. Планування в організації

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємо­зв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правила, процедури.

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.

Рекомендована література:

Базова: [3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 29, 30]

Допоміжна : [31, 32, 36, 39, 41, 42, 50, 52]

 

Тема 7. Організація як функція управління

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Департаменталізація. Взаємодія структур організації.

Рекомендована література:

Базова: [1, 2, 4, 6, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 27, 29, 30]

Допоміжна : [33, 34, 36, 39, 41, 42, 46, 50, 52, 54]

 

Тема 8. Мотивація

Значення людського фактору в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

Рекомендована література:

Базова: [4, 6, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 29, 30]

Допоміжна : [37, 39, 41, 42, 48, 50, 52]

 

Тема 9. Управлінський контроль

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв’язок під час контролю. Види управлінського контролювання.

Рекомендована література:

Базова: [4, 6, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 29, 30]

Допоміжна : [33, 36, 39, 41, 42, 50, 52, 53]

 

Тема 10. Лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера.

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

Рекомендована література:

Базова: [4, 6, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 29, 30]

Допоміжна : [36, 39, 41, 42, 45, 50, 51, 52, 53]

 

Тема 11. Ефективність управління

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності.

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефек­тивність менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефек­тивності менеджменту, їх склад і методи визначення.

Напрями підвищення ефективності управління організацією.

Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті.

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. Культура менеджменту.

Рекомендована література:

Базова: [1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 27, 29, 30]

Допоміжна : [35, 36, 38, 39, 41, 44, 42, 45, 50]

 

 1. Рекомендації до виконання контрольних робіт

У відповідності з вимогами навчального плану слухачі заочної форми навчання повинні виконати одну письмову контрольну роботу та складають іспит з дисципліни «Менеджмент». Підготовка до складання іспиту полягає у вивченні матеріалів згідно з тематикою, що викладена у робочих програмах.

Виконання контрольної роботи є одним із заключних етапів вивчення курсу для заочної форми навчання. Її підготовка сприяє поглибленню та закріпленню теоретичних знань, одержаних слухачами при самостійному вивченні окремих розділів дисципліни, набутті навичок самостійної роботи над учбовим матеріалом.

Контрольна робота  повинна висвітлити вміння слухачів коротко і точно відповідати на поставлені питання, підбирати і використовувати для відповідей необхідний матеріал. При цьому слухачу необхідно врахувати, що механічно переписані тексти з літературних джерел: монографій, учбових посібників та інше не будуть зараховані, якщо вони будуть надані без логічної послідовності, повного висвітлення питання.

 

 1. Вимоги до оформлення та тематика контрольних робіт

Контрольна робота повинна містити одне питання. Номер питання кожному слухачу визначається по алфавіту в залежності від першої літери його прізвища.

 

Варіанти теоретичних питань

Початкова літера

прізвища слухача

номер питання

Початкова літера

прізвища слухача

номер питання

А

1

О

15

Б

2

П

16

В

3

Р

17

Г

4

С

18

Д

5

Т

19

 Є

6

У

20

Ж

7

Ф

21

З

8

Х

22

 І

9

Ц

23

Ї,Й

10

Ч

24

К

11

Ш

25

Л

12

Щ

26

М

13

Ю

27

Н

14

Я

28

 

Питання роботи висвітлюється слухачем при обов’язковому посиланні, як найменше на десять авторів (на десять джерел). При цьому слухач порівнює погляди авторів джерел, що цитуються.

Перед виконанням контрольної роботи слухач зобов’язаний вивчити рекомендовану літературу з дисципліни, зібрати, проаналізувати та узагальнити практичний матеріал. Крім того слід використовувати нормативні та інструктивні матеріали, статті періодичного друку, які висвітлюють вітчизняний та зарубіжний досвід з питань менеджменту.

Із списку рекомендованої літератури, що приведений в кінці методичних вказівок, в контрольній роботі наводяться тільки ті, які використовуються.

Загальний обсяг роботи 20-25 друкованих сторінок. Відповіді на завдання повинні бути повні і обґрунтовані. В кінці роботи слухач зобов’язаний навести перелік використаної літератури з зазначенням автора, повного найменування книги (посібника, брошури, статті тощо), міста, видавництва, року видання. На останній сторонці обов’язково підпис слухача та дата написання роботи.

Контрольну роботу слід представити на кафедру менеджменту зовнішньоекономічної діяльності встановлений графіком строк, але не пізніше перших днів екзаменаційної сесії.

Контрольна робота має бути стилістично, граматично та технічно слушно оформлена. Композиція роботи складається у наступній послідовності:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ (стисло характеризується актуальність проблеми, визначаються предмет та об’єкт, мета та завдання дослідження);

- основна частина (висвітлюється як досліджувана проблема відображається у науковій вітчизняній та іноземній літературі з позицій сучасних концепцій менеджменту; викладається сутність існуючих підходів до її вирішення, робиться критичний аналіз та формується власна точка зору);

- висновки (відображаються основні результати проведеного дослідження);

- список використанихджерел.

Контрольна робота відкривається титульним аркушем, на якому вказані назва вузу та кафедри; тема контрольної роботи; прізвище, ім’я та по батькові автора, домашню адресу, рік написання роботи та інші відомості, які ідентифікують контрольну роботу.

Після титульного аркуша вміщується сторінка змісту, яка подається до початку контрольної роботи з найменуваннями та номерами початкових сторінок усіх складових контрольної роботи.

Текст контрольної роботи друкують на аркушах з одного боку білого паперу формату А4  (210х297 мм) на комп’ютері через 1,5 інтервали або машинописним способом через 2 інтервали.

Текст контрольної роботи друкують, залишаючи береги таких розмирів:  лівий – не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм, верхній та нижній – не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Висота шрифту 1,8 мм (14 комп’ютерний).

Нумерацію сторінок контрольної роботи подають арабськими цифрами.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Контрольна робота завершується останньою сторінкою – списком використаних джерел, що має суцільну нумерацію.

Перелік питань щодо виконання контрольних робіт

 1. Менеджмент як система наукових знань та мистецтво управління.
 2. Визначення рів­нів управління в орга­нізації та їх основ­них завдань.
 3. Характеристики внутрішніх змінних організації та їх взаємозв'язок.
 4. Аналіз дії факторів зовнішнього середовища.
 5. Еволюція менеджменту як наукової дисципліни.
 6. Процесний, ситуаційний і системний підходи в менеджменті.
 7. Генезис та розвиток управлінської науки в Україні.
 8. Організація та її характеристики.
 9.  Модель процесу комунікацій в організації.
 10. Управлінські рішення в системі менеджменту.
 11. Методи прийняття управлінських рішень.
 12. Сутність факторів, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.
 13. Характеристика процедури зовнішнього і внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії.
 14. Класифікація типів загальнокорпоративної стратегії.
 15. Організація процесу планування на підприємстві.
 16. Бюрократичні організаційні структури.
 17. Відмінні особливості адаптивних і бюрократичних структур.
 18. Характерні риси та види департаменталізації.
 19. Процес делегування повноважень.
 20. Змістовні теорії мотивації.
 21. Процесні теорії мотивації.
 22. Процес управлінського контролю.
 23. Форми влади і впливу.
 24. Огляд теорій лідерства.
 25. Автократичне і демократичне керівництво.
 26. Економічні методи менеджменту.
 27. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту.
 28. Соціальні методи менеджменту.

 

5.Список рекомендованої літератури

Базова

 1. Василенко В. А. Теорія та практика розробки управлінських рішень: навч. посібник / В. А. Василенко – К. : ЦУЛ, 2002. – 420 с.
 2. Виноградський М. Д. Менеджмент організацій: навч. посібник / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шкапова. – К. : Кондор, 2004. – 598 с.
 3. Гаєвський Б. А. Основи науки управління / Б. А. Гаєвський. – К. : МАУП, 2007. – 112 с.
 4. Гапоненко О. Л. Менеджмент: посібник для бакалаврів / О. Л. Гапоненко. – К. : Юрайт, 2015. – 386 с.
 5. Гріфін Р. Основи менеджменту: підручник / Р. Гріфін, В. Яцура. – Л. : БаК, 2001. – 624.
 6. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 530 с.
 7. Дідковська Л. Г. Менеджмент: навч. посібник / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко. – К. : Алерта, КНТ, 2007. – 516 с.
 8.  Дяченко Т. О. Основи менеджменту / Т. О. Дяченко. – К. :Кондор,2010. – 176 с.
 9.  Жигалов В. Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності / В. Т. Жигалов, Л. М. Шимановська. – К. : Вища шк. , 2009. – 223 с.
 10. Завадський Й. С. Менеджмент. Т. 2 / Й. С. Завадський. – 2-е вид. – К. : УФІМБ, 2008. –640 с.
 11. Кравченко В. О. Менеджмент: навч. посібник / В. О. Кравченко. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 165 с.
 12.  Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: підручник / О. С. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 2-е вид. , випр. та допов. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.
 13. Мазаракі А. А. Основи менеджменту: підручник / А. А. Мазаракі, І. В. Чумаченко. – Х. : Фоліо, 2014. – 846 с.
 14. Мартиненко Н. М. Основи менеджменту: підручник / Н. М. Мартиненко. – К. : Каравела, 2005. – 496 с.
 15.  Мескон М. Основыменеджмента/ М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури;  Пер. с англ.– М. :Вияльмс, 2007. – 672 с. 
 16. Мошек Г. Є. Менеджмент: навч. посібник / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич. – К. : Ліра-К, 2015. – 550 с.
 17. Осовська Г. В. Менеджмент: підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2015. – 563 с. 
 18.  Охріменко А. Г. Основи менеджменту: навч. посібник / А. Г. Охріменко. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 130 с.
 19.  Пилипенко С. М. Менеджмент: навч. посібник / Пилипенко С. М. , Пилипенко А. А. , Оленко В. І. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2002. – 208 с.
 20. Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія і практика: підручник / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. — Тернопіль: Карт-бланш, 2005. — 486 с.
 21. Саюн О. В. Основи менеджменту: навч. посібник / О. В. Саюн. – Черкаси: КУРС, 2014. – 216 с.
 22. Соболь С. М. Менеджмент: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / С. М. Соболь, В. М. Багацький. — К. : КНЕУ, 2014. — 225с.
 23. Ситник І. С. Менеджмент організацій: навч. посібник / І. С. Ситник. – Л. : «Тріада плюс», 2008. – 456 с.
 24. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту: навч. посібник/ М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 304 с.
 25. Федоренко В. Г. Менеджмент: підручник / Федоренко В. Г. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Алерта, 2015. – 492 с.
 26.  Федулова Л. І. Сучасні концепції менеджменту: навч. посібник / Л. І. Федулова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
 27. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник / Ф. І. Хміль. – 2-ге вид., випр., доп. – К. : Академвидав, 2007. – 576 с.
 28. Хомяков В. I. Менеджмент підприємства / В. І. Хомяков. – К. : Кондор, 2005. – 345 с.
 29.  Шевченко Л. С. Менеджмент: навч. посібник / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко,С. М. Макуха. –Х. : Право, 2013. – 216 с.
 30. Шегда А. В. Менеджмент: навч. посібник / А. В. Шегда. – К. : Т-во «Знання», 2004. – 687 с.

 

Допоміжна

 1.  Баєва О. В. Основи менеджменту: практикум / В. О. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалт-Лозинська. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 524 с.
 2.  Бесєдін М. О. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): підручник / М. О. Бесєдін, В. М. Нагаєв. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.
 3.  Богатирьова Л. Д. Основи менеджменту: навч. посібник / Л. Д. Богатирьова. – Одеса: ОНАЗ, 2014. – 160 с.
 4.  Боковець В. В. Основи менеджменту: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / В. В. Боковець. – Вінниця, 2013. – 524с.
 5.  Гірняк О. М. Менеджмент: підручник для студентів вищих закладів освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – Л. : «Магнолія плюс», 2004. – 352с.
 6. Гуменник В. І. Менеджмент організацій: навч. посібник / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с.
 7. Дідківська Л. Г.  Історія вчень менеджменту: навч. посібник / Л. Г. Дідківська, П. Л. Гордієнко. — К. : Алерта, 2008. — 476 с.
 8. Кредісов А. І. Історія вчень менеджменту: підручник для вищих навч. закл. / А. І. Кредісов. – 2-е вид. , випр. та допов. – К. : Знання України, 2011. – 300 с.
 9. Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 3-є вид. , допов. і переробл. – Л. : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2007. – 384с.
 10. Киржнер Л. А. Менеджмент организаций: учебноепособие / Л. А. Киржнер, Л. П. Киенко, Т. И. Лепейко, А. М. Тимонин. – К. : КНТ, 2006. – 688 с.
 11. Маркіна І. А. Менеджмент організації: навч. посібник / І. А. Маркіна, Р. І. Біловол, В. А. Власенко. – К. : ЦУЛ, 2013. - 248 с.
 12. Менеджмент: Понятійно-термін. словник / за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, А. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. — К. : МАУП, 2007. – 744с.
 13. Мостенська Т. Л. Менеджмент: підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, О. В. Ільєнко. — 2-ге вид. — К. : Кондор, 2012. - 758 с.
 14.  Порохня В. М. Стратегічне управління: навч. посібник / В. М. Порохня. – К. : Центр учбової літератури. – 2012. – 224 с.
 15. Рульєв В. А. Менеджмент: навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.
 16.  Рудінська О. В. Менеджмент: навч. посібник / О. В. Рудінська, С. Л. Яроміч, І. О. Молоткова. – К. : Ніка-центр, 2002. – 320 с.
 17.  Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту: навч. посібник / О. Д. Сердюк. – К. : Професіонал, 2004. – 432 с.
 18. Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності: навч. посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К. : Кондор, 2010. – 820с.
 19.  Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера: навч. посібник / Л. І. Скібіцька. – К. : Центр учбової літератури, 2009. –192 с.
 20. Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій: навч. посібник / В. П. Сладкевич. – К. : МАУП, 2007. – 488 с.
 21. СтадникВ. В. Менеджмент: підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-ге вид. , випр. , допов. – К.: Академвидав, 2010. – 472 с.
 22.  Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) / В. С. Сухарський. – Тернопіль: Астон, 2004. – 528 с.
 23. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства: навч. посібник / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2005. – 432 с.
 24.  ТарасюкГ. М. Управління проектами: навч. посібникдля студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Тарасюк. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2006. – 320с.
 25.  Чумаченко І. В. Управління проектами: процеси планування проектних дій: підручник / за ред. І. В. Чумаченко, В. В. Морозова. –  К. : Ун-т економіки та права «Крок», 2014. – 673 с.
 26. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій: навч. посібник / Л. Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 с.

 

 

6. Інформаційні ресурси

 1. Загородній Ю. О.Сутність і функції менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / Ю. О. Загородній. – Режим доступу: http://www. grinchuk. lviv. ua/book/ 56/2241. html. 
 2.  Мойсеєнко І. П. Процес прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / І. П. Мойсеєнко. - Режим доступу: http://pidruchniki. ws/14210923/investuvannya/
 3.  Орлов А. І. Історія менеджменту [Електронний ресурс] / А. І. Орлов. - Режим доступу: http://hata. profi. co. ua/2008/09/04/pro_menedzhment. html

 

 

7. Критерії оцінки контрольних робіт

 

Результати перевірки контрольних робіт студентів заочної форми навчання оцінюються як «зараховано»  чи «не зараховано». Контрольні роботи студентів, які не зараховані, повертаються на доопрацювання. Невиконання студентом контрольних робіт виключає можливість його участі в заліково-екзаменаційній сесії.

Критерії виконання контрольних робіт для можливості їх зарахування:

 • чіткість, послідовність і логічність викладання матеріалу;
 • правильність оформлення;
 • наявність узагальнень і висновків;
 • наявність і правильність оформлення списку літератури;
 • повне розкриття питань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

«Менеджмент»

 

напрям підготовки 6.030506 «Прикладна статистика»,

6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

 

на тему «_______________________________________________________»

 

 

 

 

 

Студент3 курсу

Відділення заочного та дистанційного навчання

Група _____

 

(П.І.Б)

_______________________

                    (підпис)

 

 

Дата здачі роботи на перевірку___________________

 

Оцінка______________________

 

 

 

Київ

201_ рік