Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент організацій і адміністрування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ  СТЕФАНИКА»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор _________________

____________________________

«____» _______________ 20___р

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

проходження виробничої практики для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»

 

                                                               

 

                                                                Укладач:

к.е.н., доц..Михайлів Г.В.

 

                                                                Схвалено кафедрою:

                                                                менеджменту і маркетингу

                                                                Протокол №        від         2013 р.

 

                                                                Завідувач кафедри

                                                                проф. Романюк М.Д.

 

                                Схвалено науково-методичною радою

                                Протокол №      від            2013 р.

 

                                Голова науково-методичної ради                проф. Кондур О.С.

 

                                Затверджено Вченою радою економічного факультету

                                Протокол №      від           2013р.

 

                                Голова Вченої ради                             проф. Романюк М.Д.

 

м. Івано-Франківськ – 2013

 

ЗМІСТ

 

1. Загальні положення…………………………………………….............         3

2.Мета і зміст практики…………………………………………………. 4

3.Бази практики …………………………………………………………..         17

4.Організація та керівництво практикою…………………………………..    21

5.Форми і методи контролю……………………………………………..         26

6.Вимоги до оформлення звіту з практики………………………………….……  28

7.Підведення підсумків практики ……………………………………………..       33

Додатки

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Практична підготовка студентів передбачає безперервність та послідовність набуття потрібного обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр».

Завдання виробничої практики. Під час виробничої практики студент повинен опанувати систему умінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обійняти випускник вищого навчального закладу, основним видом діяльності якого є управлінська діяльність.

Результатами виробничої практики є:

-       здійснення комплексного аналізу діяльності організації з використанням сучасник методик з позицій системного підходу;

-       проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів у практику діяльності підприємства;

-       планування організаційних змін з урахуванням розроблених стратегій організаційного розвитку, у тому числі з використанням інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів, реструктуризації та реорганізації;

-       формування  пропозицій щодо створення  сприятливих умов для навчання та розвитку персоналу організації; заходів з оцінювання та стимулювання персоналу;

-       дотримання професійної етики консультанта в процесі здійснення наукових досліджень на об'єкті практики, формування плідних консультант-клієнтських відносин тощо.

Загальна тривалість виробничої практики – 4 тижні.
2. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Метою виробничої практики з фаху є розвиток навичок і вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання; набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію, передового досвіду підприємництва до умов діяльності конкретного підприємства; закріплення практичних навичок проведення економічного дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи із суті проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з діяльністю конкретного підприємства; впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність підприємства.

ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 1. 1.     Загальна системна характеристика підприємства:

-       охарактеризувати статус підприємства (дату створення, юридичну адресу, форму власності, належність до певної організаційно-правової форми, основні цілі та обмеження діяльності);

-       стисло описати історію створення і розвитку підприємства; форми власності та господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; форми залучення інвестицій; визначити стадію життєвого циклу підприємства;

-       ознайомитися зі Статутом підприємства, проаналізувати його відповідність чинному законодавству, дотримання державних вимог щодо реєстрації та діяльності підприємства; ознайомитися з основ­ними видами господарської діяльності (переважаюча спеціалізація), охарактеризувати галузеву належність підприємства.

1.1.Характеристика середовища функціонування підприємства:

-       визначити характер ринку (міжнародний, національний, регіональний, міський, районний тощо); зібравши відповідну інформацію, зробити висновок про обсяг ринку; визначити тип ринку, на якому діє організація (монополістичний, олігополістичний тощо);

-       зібрати інформацію стосовно кількості фірм, які діють на тому ж ринку, що й організація, що є базою практики, і які є її безпосередніми конкурентами. Оцінити ступінь інтенсивності конкуренції; відповідно до моделі «п’яти сил конкуренції» М. Портера охарактеризувати складові конкурентного середовища організації;

-       дати загальну характеристику середовища функціонування підприємства. З’ясувати місце підприємства у виробничо-господарському комплексі країни або регіону, скласти схему його взаємозв’язків з іншими підприємствами, організаціями і установами (зовнішнім середовищем):

-       постачальниками матеріально-технічних ресурсів;

-       покупцями продукції;

-       банками;

-       державними органами;

-       фондовою біржею, фінансовими посередниками та іншими учасни­ками фондового ринку;

-       науково-дослідними організаціями і т. д.;

-       цінити стабільність зв’язків, облік і контроль виконання господарських договорів, ступінь їх ефективності, вплив на діяльність підприємства та конфігурацію органів управління. Орієнтовно визначити авторитет підприємства як партнера у підприємницькому середовищі.

Ознайомитися з зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, перспективами розширення зовнішньоекономічних зв'язків. За їх відсутності – з перспективами виходу на зовнішній ринок.

 1. 2.     Аналітико-дослідницький розділ

2.1. Управління організаційною підсистемою підприємства

2.1.1. Загальна характеристика організаційної структури

-       дослідити організаційну структуру управління та побудувати органіграму підприємства і дати пояснення до неї.

-       проаналізувати положення про структурні підрозділи та визначити функціональні обов'язки працівників, що закріплені у посадових інструкціях одного зі структурних підрозділів.

-       охарактеризувати конкретний структурний підрозділ (відділення, управління тощо), де студент безпосередньо проходить практику – бажано підрозділ, який здійснює діяльність з проблеми, що є предметом магістерського (дипломного) дослідження.

-       розробити пропозиції подальшого вдосконалення організаційної схеми управління з урахуванням існуючих функціональних обов’язків, трудомісткістю їх виконання, ступеня централізації інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень.

2.1.2. Порядок приймання одноосібних і колегіальних рішень; система комунікацій

За результатами аналізу скласти схему комунікаційної мережі для обміну інформацією про прийняття управлінських рішень щодо ключових аспектів управлінської діяльності на підприємстві.

2.1.3. Аналіз інформаційної системи, що використовується в організації (категорія, клас, вид, тип)

-       дати характеристику основних елементів програмного продукту та основних управлінських функцій, які автоматизує система.

-       проаналізувати ресурси, технології, що вимагає інформаційна система.

-       визначити ресурси глобальної мережі Інтернет для підтримки бізнес-процесів в організації.

-       проаналізувати безпеку й захист інформаційної системи, комп’ютерних мереж організації.

-       перелічити документи, які розробляються (готуються) автоматизованою програмою.

-       проаналізувати ефективність використання можливостей АРМ фахівців підприємства.

-       проаналізувати оперативність перероблення масивів інформації, зробити висновки про раціональність витрат робочого часу при вирішенні управлінських задач.

2.1.4. Організація праці апарату управління. Охорона праці, техніка безпеки

-       вивчити режим роботи керівника підприємства: час роботи, час прийому відвідувачів, проведення нарад, роботи з документами. Дослідити роботу секретаря керівника: обов’язки, права, режим роботи.

Розробити проекти підготовчих документів до таких заходів, як наради, збори, інші види управлінської діяльності.

-       вивчити прийоми ділового спілкування, вирішення конфліктних ситуацій у трудовому колективі. Взяти участь в обговоренні окремих питань щодо поліпшення обслуговування покупців, підвищення ефективності роботи підприємства та ін.

-       основні документи, що регламентують охорону праці та техніку безпеки на підприємстві.

2.2. Управління матеріально-технічною підсистемою

2.2.1. Аналіз стану та визначення основних напрямів розвитку матеріально-технічної бази підприємства

-       визначити склад необоротних активів підприємства, частку основних засобів у їх складі, забезпеченість ними підприємства.

-       проаналізувати динаміку основних засобів підприємства у звітному періоді відповідно до їх структури залежно від: а) характеру використання; б) цільового призначення; в) участі у виробничо-технологічному процесі; г) джерел формування.

-       обчислити показники якісного стану і руху основних засобів під­приємства у звітному періоді (коефіцієнт придатності, коефіцієнт зносу, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт приросту основних засобів).

-       визначити показники ефективності використання основних засобів підприємства у звітному періоді (фондовіддачу – у фактичних та порівняльних цінах), фондомісткість, фондоозброєність праці; прибутковість основних засобів та часткові показники, зробити висновки про основні тенденції змін показників, вплив на обсяг операційної діяльності, зменшення рівня витрат, розмір прибутку підприємства.

-       сформувати базу даних про склад матеріальних оборотних фондів, проаналізувати їх склад та ефективність використання, виявити фактори, що визначають динаміку цих показників.

2.2.2. Оцінка ефективності технології роботи з матеріальними ресурсами (сировина, готова продукція, товари)

-       оцінити порядок і методи приймання продукції (товарів, сировини) за кількістю та якістю, порядок оформлення документів.

-       охарактеризувати умови розміщення продукції (товарів) і забезпе­чення їх збереження відповідно до нормативних вимог.

-       надати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з приймання, зберігання (товарів), надання послуг.

-       охарактеризувати форми матеріальної відповідальності на підпри­ємстві та звітність підприємства.

-       ознайомитись з оформленням товарних звітів і порядком їх подання, порядком проведення інвентаризацій та оформленням інвентариза­ційних описів товарно-матеріальних цінностей.

Надати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з матеріальними ресурсами підприємства.

2.3. Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність)

2.3.1. Аналіз рівня управління операційною діяльністю підприємства та обґрунтування пропозицій щодо напрямів удосконалення

-       проаналізувати динаміку показників, що характеризують обсяги реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) операційної діяльності в цілому по підприємству і в розрізі його структурних підрозділів (у фактичних і зіставних цінах).

-       дослідити ритмічність роботи і сезонність реалізації товарів/послуг, визначити фактори, що її обумовлюють.

-       проаналізувати й оцінити якість продукції (товарів, робіт, послуг) та її конкурентоспроможність.

-       надати оцінку системи управління якістю діяльності підприємства в цілому.

-       дослідити процеси розподілу (перерозподілу) ресурсів підприємства для забезпечення операційного циклу підприємства.

-       проаналізувати стан товарно-матеріального забезпечення операційної діяльності.

-       визначити кількісну оцінку впливу факторів на розмір прибутку від операційної діяльності підприємства.

-       визначити динаміку структури чистого прибутку підприємства за напрямами його розподілу у звітному періоді.

-       визначити зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на формування асортиментної політики підприємства, здійснити їх аналіз. Ґрунтуючись на ньому, встановити пріоритетні напрями товарної політики підприємства.

-       встановити атрибути конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства.

На основі проведеного аналізу і виявлених факторів впливу, що визначають зміну обсягів і структури операційної діяльності, обґрунтувати напрями її оптимізації на підприємстві, розробити план-графік реалізації запропонованих заходів. Розробити пропозиції щодо удосконалення операційної діяльності з питань управління товарно-матеріальним забезпеченням на підприємстві.

2.3.2. Оцінка ефективності цінової політики підприємства

-       визначити основні групи факторів пріоритетного впливу на формування стратегічних цілей підприємства і його завдань у сфері ціноутворення.

-       проаналізувати методи ціноутворення на підприємстві та причини зміни рівня цін на ньому.

-       визначити обсяг і структуру витрат реалізації певних видів продукції (товарів, робіт, послуг) для прийняття цінових рішень.

-       розрахувати еластичність попиту споживачів на окремі види продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства залежно від зміни цін у досліджуваному періоді. Розрахувати динаміку реалізації окремих груп товарів/послуг для оцінювання підходу ціноутворення підприємства (затратний чи ціннісний).

-       оцінити умови беззбиткової діяльності підприємства при змінах цін на продукцію (товари, роботи, послуги).

-       визначити тип конкурентного ринку, в умовах якого функціонує підприємство (за допомогою індексу Харфіндаля-Хіршмана).

Розробити пропозиції щодо стратегії ціноутворення підприємства, скоординувати її з асортиментною політикою, організацією та сти­мулюванням продажу, враховуючи конкурентну ситуацію на ринку.

2.3.3. Оцінка ефективності збутової політики підприємства та визначення шляхів її підвищення

-       визначити конфігурацію каналів розповсюдження продукції підприємства (прямі, непрямі, комбіновані), проаналізувати їх особливості та динаміку структури.

-       проаналізувати типи конкуренції в каналах розповсюдження (горизонтальна, міжтипова, вертикальна).

-       оцінити критерії, що вплинули на вибір каналів розповсюдження: особливості ринку, товарів, підприємства, рівень конкуренції.

-       описати тип маркетингової системи розповсюдження підприємства (традиційна, горизонтальна, багатоканальна, вертикальна), її переваги та недоліки, доцільність застосування.

-       визначити стратегію охоплення ринку, яку застосовує підприємство (інтенсивне, вибіркове, ексклюзивне розповсюдження), охарактеризувати територіальний та цільовий сегменти.

-       проаналізувати зв’язок і відповідність стратегії позиціювання підприємства та його політики розповсюдження, описати тип і особливості позиціювання досліджуваного підприємства.

2.3.4. Оцінка ефективності логістичних систем підприємства

-       охарактеризувати службу управління логістикою підприємства, її завдання та функції на підприємстві.

-       проаналізувати інформаційну логістичну систему підприємства: інформаційну інфраструктуру, інформаційні потоки.

-       описати механізм функціонування закупівельно-збутової логістики: її завдання, функції, планування закупок, вибір постачальників/ споживачів.

-       охарактеризувати організацію матеріальних потоків у просторі підприємства та у часі, значення обладнання для удосконалення виробничо-технологічних процесів.

-       проаналізувати транспортні аспекти у логістичній системі підприєм­ства: управління системою доставки й розповсюдження продукції (маршрути автотранспорту, плани перевезень тощо).

-       оцінити функціонування логістичної системи підприємства та розробити комплекс заходів для її удосконалення.

-       сформувати пропозиції щодо комп'ютеризації операцій закупки сировини, продукції, товарів, обліку попиту, обліку продажу, пере­везення продукції (товарів) та ін.

2.3.5. Оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства

-       вивчити практику організації діяльності комунікаційної служби підприємства, її тип та структуру (за умови її наявності на підприємстві).

-       проаналізувати динаміку структури комплексу маркетингових комунікацій на підприємстві.

-       описати використання реклами на підприємстві за такими напря­мами: класифікація видів реклами; характеристика каналів розпов­сюдження рекламних анонсів (тираж, аудиторія, вартість рекламного простору, формат, періодичність виходу та редакційний зміст видан­ня або програми); особливості використання різних носіїв реклами.

-       оцінити напрями діяльності служби зв'язків з громадськістю, у т.ч. при реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства та для створення, підтримки його іміджу.

-       охарактеризувати форми й методи стимулювання продажу продукції (товарів, робіт, послуг) на підприємстві, спрямовані на споживачів, посередників та продавців.

-       оцінити заходи, спрямовані на удосконалення персонального прода­жу при реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства.

-       описати метод розрахунку бюджету на комунікаційні потреби, оцінити його доцільність на підприємстві.

-       визначити кількісні та якісні характеристики основних адресатів комплексу маркетингових комунікацій підприємства (враховуючи особливості продукції (товарів, робіт, послуг, що реалізуються).

-       розробити програму комунікаційних заходів з урахуванням попередньо проведеного аналізу та комунікаційної привабливості засобів масової інформації, розробити власне рекламне звернення.

2.3.6. Оцінка ефективності маркетингових досліджень підприємства

-       оцінити практику організації маркетингових досліджень на підприємстві (застосовувані методи, інструментарій, об’єкти дослідження, завдання, які були вирішені за допомогою досліджень).

-       проаналізувати систему маркетингової інформації, яка використо­вується керівництвом підприємства при прийнятті рішень (джерела внутрішньої та зовнішньої інформації, наявність банків даних).

-       обґрунтувати вибір методу маркетингових досліджень, найдо­цільнішого у поставлених для реалізації завдань.

-       визначити розмір, структуру та метод відбору вибіркової сукупності для забезпечення репрезентативності даних.

-       скласти графік дослідження із зазначенням місця та часу його проведення.

-       підготувати інструментарій, необхідний для здійснення заплано­ваних досліджень (розробити анкети для обраного виду опитування, написати сценарій для проведення фокус-групи тощо).

-       проаналізувати отримані дані з використанням програм типу ОСА.

-       оцінити фактичне сприйняття, споживачами підприємства (чи його продукції, товарів, робіт, послуг).

-       розробити комплекс заходів, спрямованих на вирішення вищезазна­чених проблем і підвищення конкурентоспроможності підприємства.

2.4. Аналіз управління соціально-психологічною підсистемою підприємства

-       охарактеризувати підрозділ, посаду, функціональні обов’язки персоналу з управління персоналом.

-       ознайомитися з кадровою політикою організації, основними принципами роботи з персоналом, оперативними цілями щодо роз­витку кадрового потенціалу.

-       визначити структуру персоналу за різними ознаками: категорією, статтю, рівнем кваліфікації, освітою, стажем роботи на цьому підприємстві. Охарактеризувати ступінь якісного розміщення персо­налу згідно з кваліфікаційними вимогами до посад, які обіймають працівники (за освітньо-кваліфікаційним рівнем).

-       здійснити дослідження існуючої на підприємстві практики добору, відбору та прийому персоналу. Проаналізувати зв’язки підприємства із зовнішніми джерелами відбору персоналу, у т.ч. зі службами зайнятості.

-       проаналізувати аспекти трудової адаптації робітників на підприємстві (психологічний, соціально-психологічний, професійний, організацій­ний), а також напрями адаптації (первинна та вторинна адаптація).

-       визначити принципи та методи роботи з кадровим резервом, що застосовується на підприємстві; джерела резерву керівних кадрів на підприємстві; зміст роботи щодо відбору кандидатів у резерв керівних кадрів.

-       проаналізувати динаміку та структуру фонду оплати праці (основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати). Визначити форми і системи оплати праці на підприємстві, відповідність тарифних ставок (штатних окладів) пра­цівників їх кваліфікації, обґрунтованість диференціації тарифних ставок (окладів).

-       ознайомитися з планами розвитку трудового колективу, які впро­ваджено у діяльність установи (митного підрозділу), підприємства: розвиток ділової кар’єри, систему навчання працівників, підвищення кваліфікації.

-       зробити висновки щодо ефективності кадрової політики, яку реалі­зовано на підприємстві, та надати пропозиції щодо її удосконалення.

-       оцінити ефективність процесу навчання та розвитку персоналу підприємства.

-       обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності викорис­тання людських ресурсів підприємства.

2.5. Управління фінансово-економічною підсистемою

2.5.1. Аналіз результатів та ефективності діяльності підприємства та складання прогнозу розвитку фінансово-економічних показників

-       проаналізувати динаміку обсягу і структуру поточних витрат підприємства (на основі бухгалтерської звітності за напрямами діяльності), а також їх рівень від загального обсягу реалізації (надходження) в абсолютних і відносних показниках (%).

-       вивчити й оцінити собівартість товарної та реалізованої продукції, виконання завдання по зниженню собівартості продукції.

-       проаналізувати прямі матеріальні затрати, прямі трудові затрати, непрямі затрати у собівартості товарної продукції, а також затрати на 1 грн. товарної продукції.

-       провести аналіз структури оборотних активів за окремими видами активів та оцінити зміни, що відбулися в них протягом звітного періоду.

-       кількісно оцінити вплив факторів, що обумовлюють зміни в обсязі оборотних активів підприємства (обсяг і склад операційної діяльності, склад операцій із закупівлі товарів, швидкість обігу, структура активів тощо).

-       оцінити обсяг і структуру джерел формування оборотних коштів та напрямів їх використання у минулому періоді.

-       оцінити ритмічність і синхронність грошових потоків підприємства, а також можливості виконання зобов'язань підприємства.

-       провести діагностику ефективності управління оборотними акти­вами підприємства.

-       проаналізувати обсяг і структуру власного капіталу підприємства, розглянути кількість проведених додаткових емісій (для акціонерних товариств) або випадків збільшення власного капіталу (для підприємств інших організаційно-правових форм функціонування) та доцільність цих проектів.

-       проаналізувати дивідендну політику підприємства на основі розра­хованих показників чистого прибутку на 1 акцію, коефіцієнт дивідендних виплат, частку фонду виплати дивідендів у загальному обсязі чистого прибутку, частку сплачених дивідендів в їх нарахованому обсязі (для акціонерних товариств) та частку підприємницького доходу або доходу засновників (для підприємств інших організаційно-правових форм функціонування).

-       провести аналіз показників рентабельності підприємства та причин, що зумовили зміну їх кількісної оцінки. Розробити пропозиції щодо удосконалення роботи з питань управління власним і позиковим капіталом на підприємстві.

-       оцінюючи рівень організації облікової діяльності на підприємстві, зробити висновки щодо організації обліку товарно-матеріальних, грошових і валютних коштів, цінних паперів, розрахункових та кредитних операцій на основі первинних документів (підібрати показники, які описують параметри об’єктів аналізу).

-       зробити висновки щодо ефективності організації бухгалтерського обліку та дати пропозиції щодо її удосконалення.

-       розробити план-прогноз фінансового результату підприємства, виходячи з потреби підприємства у фінансуванні необхідного соціального та виробничого розвитку, створення спеціальних фінансових фондів за умовами самофінансування, а також обов’язкових платежів, що здійснюються з прибутку підприємства, розрахувати розмір необхідного прибутку на плановий період.

2.6. Управління стратегічним розвитком організації та її конкурентоспроможністю

-       охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за розробку стратегії.

-       здійснити комплексний аналіз діяльності підприємства з використанням сучасних методик з позиції системного підходу.

-       визначити стратегічні позиції стратегічних зон господарювання підприємства за матрицею Мак Кінсі та розробити рекомендації щодо їх розвитку в перспективі.

-       розробити стратегічні заходи функціонування організації з метою вибору оптимальної стратегії.

-       обґрунтувати шляхи реалізації конкурентних переваг підприємства.

-       розробити стратегічні альтернативи розвитку підприємства та вибрати найбільш оптимальну з них.

-       розробити стратегію конкурентної переваги підприємства та стратегічну програму здійснення корпоративної стратегії.

2.7. Управління інноваційною діяльністю

-       Проаналізувати інноваційно-інвестиційну діяльність організації.

-       Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності.

-       У результаті дослідження необхідно з’ясувати, чи здійснює підприємство інвестиційну діяльність. Якщо так, то студенту необхідно розрахувати ефективність проектів і розробити заходи щодо вдосконалення інвестиційної діяльності.

-       Проаналізувати структурні елементи нововведень у діяльності підприємства за звітний період згідно з існуючою класифікацією.

-       охарактеризувати кінцевий результат діяльності підприємства (випуск продукції або надання послуг) на відповідність інноваційній продукції або інноваційному продукту згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність».

-       оцінити доцільність (можливість) віднесення статуту підприємства до інноваційного відповідно до вимог Закону України «Про іннова­ційну діяльність».

-       оцінити ефективність інноваційних проектів, які реалізувались на підприємстві.

-       оцінити доцільність та можливість розробки інноваційної стратегії діяльності підприємства.

-       оцінити доцільність здійснення реального інвестування на підприємстві (для підприємств ЗЕД).

-       проаналізувати необхідність та доцільність проведення фінансового інвестування.

-       оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві.

-       розробити пропозиції щодо перспективи розвитку напрямів інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства.

3. Розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності підприємства

Залежно від спеціалізації навчання, наукових інтересів та особистих бажань студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, управління персоналом, маркетингово-комерційна, фінансово-облікова діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.).

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду кращих підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.

У звіті про проходження виробничої практики спеціаліста, магістра результати проведеної роботи викладаються за такою структурою:

-       загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що пропонується здійснити);

-       обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, у тому числі розрахунок економічного ефекту (за можливості);

-       стан готовності підприємства до введення пропозиції (нововведення);

-       план організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження даної пропозиції.

 

 

 

3. БАЗИ ПРАКТИКИ

Виробнича практика проводиться на базах практики, які відповідають таким вимогам.

Об’єктами практики можуть бути підприємства різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років. Підприємства повинні відповідати сучасним вимогам, тобто мають застосовуватися передові форми та методи управління й організації планово-економічної роботи, комерційної і маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджуватися прогресивні технології виробництва, організації праці та управління. Крім того, штат підприємства має бути укомплектований висококваліфікованими фахівцями, здатними створити відповідні умови студентам для набуття професійних навичок.

3.1.   Відповідно до виду практики визначаються бази її проходження, якими можуть бути:

-     органи державної влади та місцевого самоврядування;

-     підприємства (установи, організації) різних видів та форм власності;

-     Державна податкова, Державна контрольно-ревізійна, Державна казначейська служби.

3.2.   Декан економічного факультету разом із завідувачами кафедр здійснює підготовчу роботу з розробки та укладення довгострокових договорів про проходження практики студентами економічного факультету з переліченими базами практики.

3.3.   Розподіл студентів за базами практики проводиться з урахуванням їх побажань, при цьому враховуються теми бакалаврських робіт студентів 4-го року навчання.

3.4.   Студенти можуть самостійно, але з обов’язковим узгодженням із керівництвом економічного факультету, обирати для себе місце проходження практики.

З організаторами баз практики економічний факультет завчасно укладає договори на її проведення за формою, визначеною в додатку 1.

Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або терміном до п'яти років.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Розподіл студентів за об’єктами практики і призначення керів­ників здійснюється випусковою кафедрою, погоджується з деканом та навчальним відділом і оформлюється наказом ректора. Після підписання наказу зміни з організаційних питань виробничої практики не допускаються.

До керівництва виробничою практикою залучаються досвідчені викладачі випускової кафедри. Загалом керівництво практикою викладачами полягає у видачі студентам індивідуальних завдань та необхідних інструкцій щодо проходження практики, а також наданні щотижневих (за графіком) консультацій в університеті, перевірці і прийомі звітів з практики.

Керівництво студентами-практикантами на робочих місцях здійснюється керівниками підприємств, провідними фахівцями та іншими кваліфікованими спеціалістами з повною вищою освітою.

Для організації і забезпечення проходження студентами практики призначаються два керівники: від економічного факультету, а також від бази практики (за наказом керівника від бази практики).

Обов’язки за організацію, проведення і контроль практики покладаються на декана економічного факультету.

Робота керівника практики входить до педагогічного навантаження викладача, обсяг якого визначається відповідно до діючих нормативів.

4.1.   Керівники практики від кафедр економічного факультету зобов’язані:

1)   до початку практики узгодити з базовими органами, підприємствами (установами, організаціями) програму практики, порядок її проходження, плани, календарні графіки, послідовність, види занять, індивідуальні завдання, розпорядок роботи;

2)   підготувати проект розпорядження декана економічного факультету про направлення студентів на практику, в якому вказуються: місце проходження практики, прізвище, ім’я, по-батькові студентів-практикантів, термін практики, дата захисту, відповідальні викладачі від профілюючих кафедр. На підставі цього розпорядження видати направлення для проходження практики (додаток 2);

3)   ознайомити студентів з метою, завданнями, змістом, календарним графіком і планом практики (додаток 5), провести необхідні консультації та інструктаж щодо порядку її проходження;

4)   роз’яснити порядок підготовки щоденника та звіту про результати проходження практики, вимоги щодо оформлення всіх інших необхідних документів;

5)   здійснювати поточний контроль за роботою студентів-практикантів і дотриманням ними правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії за місцем проходження практики;

6)   повідомляти керівництво факультету про допущені практикантом порушення;

7)   брати участь у роботі комісії профілюючих кафедр під час захисту звітів про практику;

8)   скласти загальний звіт про Проходження практики, подати його на розгляд кафедр, сформулювати пропозиції щодо її вдосконалення.

Керівники практики від базового органу, організації (підприємства, установи) організовують проходження практики студентами у конкретних підрозділах бази практики.

4.2.   Керівники роботою студентів-практикантів від базового органу зобов’язані:

1)       визначити робоче місце студента-практиканта на час проходження практики;

2)       ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку і виробничої санітарії;

3)       провести з ним інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;

4)       визначити послідовність проходження практики згідно з програмою;

5)       надавати практиканту допомогу в отриманні необхідної літератури, посібників, інструктивних матеріалів;

6)       надавати необхідну допомогу у наукових дослідженнях та підготовці дипломних робіт;

7)       скласти характеристику на практиканта, в якій відобразити рівень виконання програми, його відношення до виконання доручень, оволодіння уміннями та навичками практичної роботи тощо;

8)  в разі необхідності, повідомити керівництво факультету про допущені студентом-практикантом порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, невиконання доручень тощо.

У відгуку дається характеристика студента як спеціаліста, зазначаються недоліки та проблеми у підготовці фахівців, здатність до творчого мислення і управлінської діяльності, ініціативність та дисциплінованість. Тут керівник виставляє також оцінку виконаних студентом робіт.

До обов’язків випускаючої кафедри, відповідальної за проведення практики, входить:

 1. призначення керівників практики від вузу;
 2. розподіл студентів по базах практики;
 3. оформлення наказу про практику;
 4. забезпечення програмами практики студентів та підприємства;
 5. проведення перед початком практики виробничої наради зі студентами та керівниками з метою роз’яснення цілей, змісту та порядку проходження практики;
 6. здійснення контролю за організацією та проведенням практики.

В обов’язки керівника практики від випускаючої кафедри входить:

- проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику;

- перевірка, а у випадку необхідності допомога у складанні календарного графіку проходження практики, погодження його з керівником практики від підприємства; перевірка чи всі види робіт відображені в календарному графіку, щоденнику, звіті; здійснення постійного контролю за його виконанням;

- проведення консультацій зі студентами по питаннях проходження практики, оформлення звітів і написання на їх основі науково-дослідних робіт;

- регулярне інформування кафедри про хід виконання програми та календарного графіку, допущені відставання чи відхилення від програми;

- розгляд звіту про практику, надання письмового відгуку на нього та допуску (недопуску) до захисту, заповнення відповідних розділів щоденника та участь в роботі комісії по захисту звітів про практику.

При наявності у навчального закладу державних або регіональних замовлень на підготовку бакалаврів перелік баз практики доповнюється органами, які формували замовлення на бакалаврів.

У випадку, коли підготовка бакалаврів вищим навчальним закладом здійснюється на замовлення фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи або вищий навчальний закладом в залежності від умов договору (контракту) на підготовку бакалавра і магістра.

У випадку самостійного вибору бази практики студент зобов’язаний надати випусковій кафедрі відношення з установи (організації, підприємства, управління, банку), де він проходитиме практику, за підписом керівника установи, завіреного печаткою.

4.3.   Студенти, які направляються на практику, зобов’язані:

- одержати на факультеті відповідні документи та своєчасно прибути на бази практики;

- у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівки їх керівників;

- дотримуватись у повному обсязі правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії підприємства, установи чи організації;

- нести відповідальність за виконану роботу.

Під час проходження практики студенти повинні вести щоденник з практики.

Важливою частиною щоденника є календарний графік проходження практики. Керівник від бази практики уточнює календарний графік проходження практики з кожним студентом. В ньому студент подає перелік виконаних робіт за планом і фактично, початок і закінчення, тривалість роботи в днях або годинах. При цьому враховуються конкретні умови роботи на базі практики.

В щоденнику практики студент коротко записує все, що ним зроблено згідно календарного графіка. В ньому послідовно відображаються всі види виконуваних робіт, включаючи участь в науково-дослідній та суспільній роботі. Записи ведуться в робочому зошиті, який є продовженням щоденника.

Після закінчення практики щоденник разом зі звітом повинен бути розглянутий керівниками практики (від підприємства та від кафедри), які складають відгук і підписують його.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, студентам відводиться 3 дні.

За результатами практики студент повинен здати на кафедру менеджменту і маркетингу звіт разом з оформленим щоденником та захистити його.

Захист звітів про практику приймає комісія, склад якої затверджується завідувачем кафедри. На захист студент подає:

-         звіт про практику;

-         щоденник практики, підписаний керівником практики від вузу і підприємства, в якому вміщені коротка письмова характеристика-відгук, підписана керівником практики від підприємства, та заключення керівника практики від університету.

Результати захисту відображаються у відомості і завіряються підписами членів комісії. У випадку неякісного оформлення звіту, несвоєчасного його представлення, незадовільної оцінки за результатами захисту кафедрою вирішується питання про повернення звіту на доопрацювання протягом визначеного часу.

За результатами проведення практики доцільно подати завідувачу кафедри зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації практики студентів.
5. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Контроль за проведенням практики має на меті виявлення недоліків та надання практичної допомоги студентам по виконанню програми практики. Під час проходження практики проводиться поточний та підсумковий контроль виконання окремих розділів і всієї програми практики. Цей контроль здійснюється керівниками практики від кафедр і бази практики, а також періодично завідувачами профілюючих кафедр економічного факультету. Контролюючі особи своєчасно вживають заходів до усунення виявлених у процесі проходження практики недоліків.

Студенти повинні виконувати діючі в органі, на підприємстві (в установі, організації) правила внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці.

У разі грубих порушень цих правил, проходження студентом практики може бути припинено. Остаточне рішення приймає керівник практики від факультету, а у разі його тривалої відсутності – керівник практики від органу, підприємства (установи, організації).

Керівники від профілюючих кафедр перевіряють організацію роботи студентів-практикантів, хід виконання програми практики, ставлення їх до роботи, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Керівник практики від базового органу, підприємства (установи, організації) проводить із практикантами співбесіди, перевіряє правильність виконання індивідуальних завдань та доручень, ведення щоденника, звіту за результатами практики.

У разі порушення практикантом програми і порядку проходження практики керівник повідомляє декана факультету та керівника базового органу, підприємства (установи, організації).

Після закінчення терміну виробничої практики студенти подають на кафедру менеджменту і маркетингу письмовий звіт обсягом 30-35 друкованих аркушів формату А-4 про проходження практики (зразок титульного листа у додатку 3).

Звітна документація про проходження виробничої практики «складається з наступних складових і оформляється для подання на кафедру в такому порядку:

1. Наказ про зарахування студента на практику та призначення керівника від бази практики.

2. Характеристика з підписом керівника від бази практики та печаткою.

3. Індивідуальне завдання (при необхідності).

4. Письмовий звіт.

5.Щоденник проходження практики.

6. Проекти документів.

За результатами виробничої практики після її закінчення складається екзамен.

Екзамен виробничої практики складається за підсумками захисту звіту, відгуку керівника з практики.

Екзамен з виробничої практики приймається комісією, яка призначається завідуючим кафедрою менеджменту і маркетингу.

Відомість виробничої практики передається для зберігання в деканат економічного факультету, звіт з виробничої практики залишається на кафедрі менеджменту і маркетингу.

Загальні підсумки виробничої практики обговорюються на засіданні кафедри, оформлюється у вигляді протоколу, який затверджується завідувачем кафедри та подаються у тижневий строк після здачі екзамену в деканат економічного факультету.

 

 

6.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Звіт про практику повинен мати чітку побудову, логічну послідовність та конкретність викладення матеріалу, переконливість аргументів, точність формулювання, обґрунтованість висновків та рекомендацій.

У звіт включаються:

 • титульна сторінка зі всіма підписами (форма титульної сторінки наводиться в додатку 3);
 • зміст, в якому наводиться перелік наведених в звіті розділів із зазначенням сторінок;
 • вступ, який включає коротку характеристику підприємства і завдання, що стоять перед підприємством в сучасних умовах;
 • основна частина, в якій:

-       наводиться детальний огляд і аналіз діяльності підприємства;

-       описуються роботи, виконані у відповідності з програмою практики (їх зміст, методика, посилання на документи і т.д.);

-       роботи, виконані в порядку доручення працівників підприємства;

-       висновки і пропозиції, зміст яких повинен містити критичні зауваження з питань менеджменту на підприємстві та пропозиції щодо їх усунення;

-       список використаних джерел;

-       додатки, в які виноситься відповідна документація (форми, бланки, схеми і т.п.), що підбирається і вивчається студентом при написанні звіту.

Обсяг звіту про виробничу практику (без додатків) повинен складати близько 30 сторінок.

Текстова частина звіту повинна бути поділена на окремі параграфи відповідно до питань програми. У цій частині студент дає характеристику поставленого питання і описує виконану ним роботу, пов’язуючи текстову частину з документами, які наводяться в додатках до звіту.

Текст звіту про практику друкують машинописним способом або за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), дотримуючись таких вимог:

-       текстовий редактор – Word for WINDOWS;

-       шрифт – Times New Roman Cyr;

-       розмір шрифту – 14 пунктів;

-       інтервал – 1,5 (28-30 рядків на одній сторінці).

Текст звіту друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Титульна сторінка має єдину форму і реквізити. Вона оформляється згідно встановленого взірця (див. додаток А).

Зміст розміщується на другій сторінці. У ньому послідовно перераховують усі частини звіту: вступ, основна частина (згідно програми практики), висновки і пропозиції, список використаних джерел, додатки. Проти кожної назви відповідної частини звіту вказується номер сторінки, на якій вона починається, що полегшує пошук необхідного розділу.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою є титульний аркуш, який підлягає загальній нумерації сторінок звіту про практику. На титульному аркуші та змісті номер сторінко не ставлять, на наступних – номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, вносять до загальної нумерації сторінок. Таблицю або малюнок, розміри якого більше формату А4 розміщують у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад:

«Рис.1.2» (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад:

«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл.1.2».

Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) – перша формула третього розділу.

При написанні звіту студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в звіті, або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, завдання або окремі питання. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не входить до останнього видання.

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в звіті.

Посилання в тексті звіту про практику на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Коли в тексті необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у квадратних дужках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань. Приклад:

Цитата в тексті: «Одним із засобів реалізації валютної політики є валютне регулювання – діяльність держави, що спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійснення угод із валютними цінностями [25, с. 293] ». Відповідний опис у переліку посилань:

25. Луцишин З. О. Міжнародні валютно-фінансові відносини / З. О. Луцишин. – Тернопіль : Збруч, 1997. – 450 с.

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Список використаних джерел складають в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання).

Додатки оформляють як продовження звіту про практику на наступних його сторінках. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Звіт про проходження практики підписується загальним керівником практики від бази практики та завіряється її печаткою. Керівник від бази практики дає на звіт відгук, робить висновок про готовність студента до практичної роботи.

Керівник практики від кафедри детально перевіряє звіт, дає загальну оцінку виконаної роботи в рецензії та вирішує питання про допуск студента до захисту звіту.

До звіту про практику додаються графік проходження практики, підписаний керівниками практики та студентом, завірений печаткою (див. додаток Б); відгук керівника практики від установи чи організації; щоденник проходження практики; зауваження та побажання керівників практики щодо покращення її проходження в подальшому.

 

7.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Захист звіту з практики проводиться в комісії в терміни, передбачені навчальним процесом. Склад комісії визначається завідувачем кафедрою.

В процесі захисту комісія оцінює якість звіту з практики і щоденника проходження практики, характеристику на студента, повноту і рівень засвоєння студентом матеріалів програми практики, отримані практичні вміння та навички. Оцінка результатів практики виставляється диференційовано по чотирьохбальній системі: "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Результати здачі екзамену заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і в журналі обліку успішності.

Студент, який не виконав програму практики або отримав негативний відгук від підприємства, або отримав незадовільну оцінку при здачі екзамену, за рішенням ректорату направляється на повторну практику або відраховується з університету.

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н-7.01

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

місто ______________________________                        “______” _________________20___ р.

 

Ми, що нижче підписалися,

з однієї сторони  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (далі - вищий  навчальний заклад), в особі ректора _професора Цепенди І.Є._,

 

що діє на підставі_____статуту___________________________________________________,

(статут або доручення)

і, з другої сторони,_______________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі–база практики), в особі _____________________________________________________,

                                                            (посада, прізвище та ініціали)

 

що діє на підставі _______________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

 

 1. База практики зобов‘язується:

1.1.   Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

 

з/п

Шифр і назва

напряму підготовки, спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Строки практики

початок

закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.       Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).

1.3.       Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.4.       Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.5.       Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі  потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.6.       Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.7.       Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.8.       Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.9.       Додаткові умови _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

2.1.       За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

2.2.       Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3.       Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

 1. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

3.1.       Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю  України.

3.2.       Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

3.3.       Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4.       Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Бази практики ________________________________________________________________

 

 

 

Підписи та печатки:

 

Вищий навчальний заклад:

                     ___________ ______________

                                       (підпис)              (прізвище та ініціали)

 

 М.П.     “_____” _____________ 20___ року

База практики:

                _________ ________________

                          (підпис)                (прізвище та ініціали)

 

М.П.      “_____” _____________ 20___ року

 

 

            Примітки:

 1. Форму призначено для юридичного оформлення зобов'язань підприємства, установи та вищого навчального закладу про проведення практики студентів.
 2. Формат бланка А4 (210297 мм), 2 сторінки.   

Додаток 2

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н-7.02

   

                  Місце кутового штампа

вищого навчального закладу        

 

               КЕРІВНИКУ

                                                                                  ________________________________

                                                                       ________________________________

                                                                                  ________________________________

                                                                                                          ________________________________

                                                                                                          ________________________________

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

/є підставою для зарахування на практику/

            Згідно з угодою від „___” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з ______________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            Назва практики ___________________________________________________________________

            Строки практики з „___” ________________________________________   20___ року

                                        по „___” ________________________________________   20 ___ року

 

Керівник практики від кафедри _______________________________________________________________________________

                                               (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Прізвища, імЕНА та по батькові СТУДЕНТІВ

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

М.П.           Керівник виробничої практики ВНЗ ______________________________________.

                                                                                                              (підпис)                    (прізвище та ініціали)

 

        

Примітки:

 1. Форма служить підставою для прийому студентів на практику підприємством, установою, організацією.
 2. Формат бланка № А5 (148210 мм), 2 сторінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н-7.03

 

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

___________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет _________________________________________________________

 

Кафедра_____________ _____________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень_______________________________________

 

напрям підготовки ___________________________________________________

 

_________ курс,  група _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи         „___” ____________________ 20___ року

 

____________     ________________________________________________

    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи           “___” ____________________ 20___ року

 

_____________     ________________________________________________

                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний графік проходження практики

 

 № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

                                                                              (підпис)   (прізвище та ініціали)

 

      від підприємства, організації, установи ______  _____________

                                                                                                      (підпис)     (прізвище та ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочі записи під час практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

                             (назва підприємства, організації,  установи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

 ______________ _____________________

    (підпис)                              (прізвище та ініціали)

Печатка

                                         «______» __________________  20 __ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року 

Оцінка:

за національною шкалою____________________

                                                                  (словами)

кількість балів _________________________________

                                         (цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________      

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________

        (підпис)                (прізвище та ініціали)

 

        

 

Примітки:

 1. Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.
 2. Формат бланка А5 (148210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.

 

 

 

 

Додаток 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

______________________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ

на ______________________________________

(найменування підприємства)

 

 

 

Студента (ки) ___ курсу, групи  ____

напряму підготовки (спеціальності)

________________________________

 

________________________________

 

Керівники практики:

від підприємства

 

(прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання)

від університету

 

(прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання)

 

 

Національна шкала: ______________

Університетська шкала: ___________

Оцінка ECTS: ____

 

                                          

                                          Члени комісії: _________  __________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                  _________  ________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                   _________  _________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                                                

м. Івано-Франківськ - 20__ рік

Додаток 5

 

                                                                          Затверджую

                                                                          Керівник _____________________

                                                                                              (посада, прізвище та ініціали)

                                                                                          _____________________

                                                                                                         (підпис)

                                                                          _____  _______________ 20___ р.

 

ПЛАН

проходження практики

студента групи _______________________________________

                                (№ групи, навчального закладу, прізвище та ініціали)

 

№ з/п

Заплановані заходи

Термін виконання

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З планом ознайомлений:

Практикант                            _________________    (прізвище, ініціали)

                                                             (підпис)