Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент організацій і адміністрування

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

 

 ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.В.ГЕТЬМАНА»

                     Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»  

Спеціальність 8601 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Магістерські програми   8601/1 «Менеджмент корпорацій»,

                      8601/2 «Державне управління економікою»,

                       8601/3 «Менеджмент малого бізнесу»

                      Семестр 5        Навчальна дисципліна «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» 

 

                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

 

І. Знайдіть єдину правильну відповідь на кожне із наступних запитань (10 балів):

 

 

 1. Для великої проектної команди, функціональні групи якої задіяні у виконанні певних субпроектів, доцільно використовувати:

а) федеральну структуру,

б) дивізіональну структуру,

в) структуру модульного зв’язку,

г) матричну структуру.

 

 1. Прогноз тривалості виконання проекту визначається за такою формулою:

а)  Т прогн. = Т факт – Т скор.,

б) Т прогн. = Т план. : К часу,

в) Т прогн. = Т факт. + Т скор.,

г) Т прогн. = Т план. : К витрат.

 

 1. Для побудови сіткового графіку необхідно знати:

а) тривалість робіт та їх послідовність,

б) перелік робіт і кількість наявних ресурсів,

в) послідовність робіт, їх тривалість і затрати,

г) послідовність робіт і продуктивність ресурсів.

 

 1. Календарне планування ресурсів по проекту відображається за допомогою:

а) бананоподібної кривої,

б) графіка Гантта,

в) S-подібної кривої,

г) ресурсної гістограми.

 

 1. Основним призначенням матриці відповідальності є:

а) закріплення робіт за виконавцями,

б) закріплення робіт і відповідальності за виконавцями і менеджерами,

в) розподіл відповідальності між проектним і функціональними менеджерами,

г) визначення переліку робіт і їх виконавців.

 

 1. Недоліком цільового підходу при формуванні організаційної структури є:

а) вузька спеціалізація робітників,

б) неефективне використання ресурсів,

в) відсутність спрямованості робітників на спільний результат,

г) підпорядкованість єдиному керівнику.

 

 1. Для скорочення тривалості проекту, в першу чергу, використовують такі заходи:

а) наймають додаткових працівників,

б) укладають договори з субпідрядниками,

в) розглядають можливість паралельного виконання робіт,

г) обговорюють з замовником можливість збільшення фінансування.

 

 1. В рамках контролю за виконанням проекту:

а) плануються ризики,

б) розподіляються повноваження і відповідальність,

в) складаються звіти і приймаються корегуючі дії,

г) всі відповіді вірні.

 

 1. Виберіть невірне твердження:

До дій в рамках стратегії запобігання ризику відноситься:

а) страхування ризиків,

б) перенесення строків виконання проектних робіт,

в) збільшення ресурсів на виконання проектних робіт,

г) додаткове навчання проектної команди з метою зниження ймовірності ризиків.

 

10. З наведеного нижче виберіть невірне:

            а) прикладом організаційного проекту може бути проведення міжнародної конференції;

б) прикладом економічного проекту може бути проект введення нової системи податків;

            в) для малих проектів доцільно використовувати структуру проектної команди;

            г) строки і затрати по проекту підлягають корегуванню за певних умов.

 

ІІ. Ситуація (20 балів).

            Першого листопада 2014 р. на фірмі «Стерх» було розпочато проект по впровадженню комп’ютерних систем формування бази даних. Дані, що характеризують цей проект і хід його виконання, наведено у таблиці. Плановий термін виконання всіх робіт по проекту –  17  тижнів. Інформація щодо виконання робіт по проекту надана у таблиці 1.

Таблиця 1.

Характеристика проекту по впровадженню комп’ютерних систем формування бази даних на фірмі «Стерх» станом на 1 січня 2015 р.

Робота

Попередня робота

Трива-лість, тижні

Планові затрати на всю роботу, грн.

Фактичні затрати на

1.01.15, грн.

Фактичний % виконання робіт на 1.01.15

Плановий % виконання робіт на 1.01.15

A

B

C

D

E

F

G

H

-

-

A

В

B

D

D,E

C,F

4

5

6

4

7

2

7

3

12000

9000

20000

14000

9000

6000

24000

12000

13000

8500

8000

15000

7500

-

-

-

100

100

20

43

50

-

-

-

100

100

40

50

83

-

-

-

 

 

За наведеними даними виконати з відповідними поясненнями наступні завдання:

 

2.1. Складіть плановий (BCWS), фактичний (ACWP) та скорегований (BCWP) бюджети виконання проекту на звітну дату в розрізі робіт та по проекту в цілому. Розрахуйте показники виконання проекту (CV, SV, CPI, SPI).  Дайте кількісну та якісну оцінку ходу виконання проекту на звітну дату (по строках і затратах). (10 балів)

2.2. Обчисліть, скільки грошей і часу буде потрібно, щоб завершити цей проект з урахуванням песимістичного прогнозу (тенденції будуть зберігатись). Проілюструйте свою відповідь за допомогою S-подібних кривих з відповідними позначеннями на графіку. (10 балів)

 

ІІІ. Дайте відповідь на наступні запитання проблемного характеру (20 балів):

 

3.1. Поясніть, чому професійне управління проектами є важливим для успішного стратегічного управління підприємством? Наведіть приклади відповідно до Вашої майбутньої професійної сфери. (10 балів)

3.2. Розробіть 3-х рівневу робочу структуру для проекту участі вашого підприємства (організації) у виставці «Лідерство освіти, держави та бізнесу - 2015» за основними продуктами – субпроектами.  (10 балів)

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри  стратегії підприємств. Протокол №3  від 20 жовтня 2015 року

 

Завідувач кафедри ____________________    к.е.н., проф. Л.П.Батенко

 

Голова  циклової комісії ____________________     к.е.н., доц.Г.С.Скитьова

                                                     

 Екзаменатор  ___________________     к.е.н., доц.Г.С.Скитьова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

 

 ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.В.ГЕТЬМАНА»

                    

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»  

Спеціальність 8601 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Магістерські програми   8601/1 «Менеджмент корпорацій»,

                      8601/2 «Державне управління економікою»,

                       8601/3 «Менеджмент малого бізнесу»

                      Семестр 5        Навчальна дисципліна «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» 

 

                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

 

І. Знайдіть єдину правильну відповідь на кожне із наступних запитань (10 балів)

 

 

 1. Недоліком функціональної організаційної структури є:

а) відсутність спрямованості робітників на спільний результат,

б) неефективне використання ресурсів,

в) недостатня спеціалізація робітників,

г) підпорядкованість єдиному керівнику.

 

 1. Прогноз сукупних витрат по проекту визначається за такою формулою:

а) С прогн. = С факт – С скор.,

б) С прогн. = С план. : К строків,

в) С прогн. = С факт. - С план.,

г) С прогн. = С план. : К витрат.

 

 1. Усі точки бананоподібної фігури показують:

а) розміри планового бюджету в розрізі робочої структури проекту,

б) фактичні розміри витрат в розрізі робочої структури проекту,

в) можливі розміри планового бюджету в розрізі терміну виконання проекту,

г) можливі розміри планового бюджету в розрізі ранніх і пізніх строків виконання робіт.

 

 1. В управлінні проектами найчастіше використовується така організаційна структура:

а) проектної команди,

б) функціональна,

в) федеральна,

г) матрична.

 

 1. В сітковому плануванні існує два види графіків:

а) стрілчасті та графіки передування,

б) стрілчасті та графіки Гантта,

в) стрілчасті та „i–j”графіки,

г) сіткові графіки та ресурсні діаграми.

 

 1. Якщо проектний менеджер виступає як лінійний керівник, звітується перед генеральним менеджером і знаходиться на одному рівні з функціональним менеджером, то ми говоримо про:

а) балансову матрицю,

б) функціональну матрицю,

в) проектну матрицю,

г) федеральну структуру.

 

 1. Яка з наведених характеристик не є обов’язковою ознакою проекту:

а) строки виконання проекту,

б) вимоги до якості продукту проекту,

в) бюджет проекту,

г) кінцевий результат проекту.

 

 1. При необхідності скорочення терміну виконання проекту і неможливості збільшення витрат необхідно в першу чергу:

а) залучити більшу кількість виконавців,

б) зменшити обсяги робіт, що виконуються,

в) запровадити тренінг для підвищення кваліфікації кадрів,

г) замінити менеджера проекту.

 

 1. Критичний шлях – це:

а) найдовший шлях виконання проекту, за який може бути зроблений весь комплекс робіт по проекту,

б) найкоротший шлях у сітковій моделі виконання проекту,

в) вірні відповіді а) і б),

г) вірної відповіді немає.

 

10. Закінчіть  речення. У графіках передування...

          а) роботи позначаються стрілками;

б) стрілками показується логічний зв’язок між роботами;

в) подія позначається колом;

г) подія позначається прямокутником.

 

 

 

ІІ. Ситуація (30 балів).

У відповідності до укладеного договору фірма «Будпроект» 1.11.2015 р. розпочала розробку індивідуального проекту будівництва позаміського котеджу для одного з своїх клієнтів. Дані, що характеризують цей проект і хід його виконання, наведено у таблиці. Планові витрати на виконання робіт по проекту складають 135 000 грн. Плановий термін виконання всіх робіт по проекту –  15 тижнів.

 

Таблиця 1. Характеристика проекту будівництва позаміського котеджу фірми «Будпроект» станом на 1 грудня 2015 р.

 

Робота

Попередня робота

Тривалість роботи, тижні

Планові затрати на всю роботу, грн.

Фактичні затрати на роботу на 1.12.

Фактичний % виконання роботи на 1.12.

Плановий % виконання роботи на 1.12.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

-

-

-

B

C,D

B

B

A

E,F

5

3

6

4

3

6

7

6

5

15000

12000

12000

14000

9000

21000

14000

18000

20000

10000

12000

8000

3500

-

3200

-

-

-

40

100

60

15

-

20

-

-

-

80

100

67

25

-

17

14

-

-

 

 

За наведеними даними виконати з відповідними поясненнями наступні завдання:

 

2.1. Складіть плановий (BCWS), фактичний (ACWP) та скорегований (BCWP) бюджети виконання проекту на звітну дату в розрізі робіт та по проекту в цілому. Розрахуйте показники виконання проекту (CV, SV, CPI, SPI).  Дайте кількісну та якісну оцінку ходу виконання проекту на звітну дату (по строках і затратах). (10 балів)

2.2. Обчисліть, скільки грошей і часу буде потрібно, щоб завершити цей проект з урахуванням песимістичного прогнозу (тенденції будуть зберігатись). Проілюструйте свою відповідь за допомогою S-подібних кривих з відповідними позначеннями на графіку. (10 балів)

 

ІІІ. Дайте відповідь на наступні запитання проблемного характеру (20 балів):

 

3.1. Назвіть, якими специфічними інструментами користуються проектні менеджери і для яких цілей? Наведіть приклади застосування інструментарію проектного менеджменту для вашої професійної діяльності. (10 балів)

3.2. Розробіть 3-х рівневу робочу структуру для проекту відкриття 3-х регіональних філій/департаментів промислового підприємства або державної установи  за принципом локалізації проведення робіт. (10 балів)

 

 

Затверджено на засіданні кафедри  стратегії підприємств. Протокол №3  від 20 жовтня 2015 року

 

Завідувач кафедри ____________________    к.е.н., проф. Л.П.Батенко

 

Голова  циклової комісії ____________________     к.е.н., доц.Г.С.Скитьова

                                                    

 Екзаменатор  ___________________     к.е.н., доц.Г.С.Скитьова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

 

 ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.В.ГЕТЬМАНА»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»  

Спеціальність 8601 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Магістерські програми   8601/1 «Менеджмент корпорацій»,

                      8601/2 «Державне управління економікою»,

                       8601/3 «Менеджмент малого бізнесу»

                      Семестр 5        Навчальна дисципліна «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

 

І. Знайдіть єдину правильну відповідь на кожне із наступних запитань (10 балів):

 

І. Знайдіть єдину правильну відповідь на кожне із наступних запитань (10 балів)

 

 

 1. Загальна модель управління проектом як самостійна галузь менеджменту починалася з:

а) сіткового планування,

б) діаграм Гантта,

в) ресурсних гістограм,

г) робочої структури проекту.

 

 1. З наведених нижче формул виберіть вірну для визначення раннього строку завершення робіт:

а) ES = EF – t + 1,

б) EF = ES + t - 1,

в) LF = LS + t – 1,

г) LS = LF – t + 1.

 

 1. Основним призначенням діаграми Гантта є:

а) наочне представлення календарних строків виконання проектних робіт,

б) визначення обсягу і строків виконання проекту,

в) обчислення часу виконання проектних робіт,

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Контроль проекту не передбачає:

а) підготовку заключного внутрішнього звіту для аналізу роботи проектної команди,

б) формування матриці відповідальності,

в) корегування запланованих параметрів проекту,

г) вірної відповіді немає.

 

 1. Закінчіть речення:

У графіках передування:

а) роботи позначаються стрілками

б) стрілками показується зв’язок між роботами,

в) подія позначається колом,

г) подія позначається прямокутником.

 

 1. Виберіть одне помилкове твердження:

а) перевагою матричної організаційної структури є подвійна підпорядкованість виконавців проекту,

б) проектна матриця доцільна у проектно-орієнтованих фірмах,

в) функціональна матриця прийнятна для невеликих проектів, які виконуються у проектно-неорієнтованих фірмах,

г) перевагою функціональної структури є ефективне використання ресурсів.

 

 1. З наведеного нижче виберіть невірне:

а) прикладом організаційного проекту може бути проведення міжнародної конференції,

б) прикладом економічного проекту може бути проект введення нової системи податків,

в) для малих проектів доцільно використовувати структуру проектної команди,

г) строки і затрати по проекту підлягають корегуванню за певних умов.

 

 1. Побудова ресурсних гістограм відбувається після:

а) визначення робочої структури проекту,

б) складання діаграми Гантта,

в) сіткового планування,

г) кодування робіт.

 

 1. Методами боротьби із ризиками у проектах виступають:

а) розподіл ризиків,

б) страхування ризиків,

в) резервування коштів,

г) всі відповіді вірні.

 

10. Всі точки «бананоподібної» фігури показують:

а) розміри планового бюджету в розрізі робочої структури проекту;

б) можливі розміри планового бюджету в розрізі ранніх і пізніх строків виконання робіт по проекту;

в) фактичні розміри витрат в розрізі робочої структури проекту;

г) можливі розміри планового бюджету  протягом терміну виконання проекту.

 

 

ІІІ. Ситуація (20 балів).

            Першого квітня 2015 р. на фірмі «Прогрес» було розпочато проект по випуску нової продукції. Дані, що характеризують цей проект і хід його виконання, наведено у таблиці. Планові терміни виконання всіх робіт по проекту  –   13 тижнів.

 

Таблиця 1. Характеристика проекту по випуску нової продукції на фірмі «Прогрес» станом на 15 травня 2015 р.

Робота

Попередня робота

Трива-лість, тижні

Планові затрати на всю роботу, грн.

Фактичні затрати на

15.05, грн.

Фактичний % виконання робіт на 15.05

Плановий % виконання робіт на 15.05

A

B

C

D

E

F

G

H

-

-

A

A

B

C

D,E

B

3

4

6

4

5

3

4

5

7500

8000

18000

8800

7500

6000

12000

15000

8100

7300

9100

7600

4000

-

-

2500

100

100

45

85

40

-

-

20

100

100

50

75

40

-

-

40

 

За наведеними даними виконати з відповідними поясненнями наступні завдання:

     2.1. Складіть плановий (BCWS), фактичний (ACWP) та скорегований (BCWP) бюджети виконання проекту на звітну дату в розрізі робіт та по проекту в цілому. Розрахуйте показники виконання проекту (CV, SV, CPI, SPI).  Дайте кількісну та якісну оцінку ходу виконання проекту на звітну дату (по строках і затратах). (10 балів)

     2.2. Обчисліть, скільки грошей і часу буде потрібно, щоб завершити цей проект з урахуванням песимістичного прогнозу (тенденції будуть зберігатись). Проілюструйте свою відповідь за допомогою S-подібних кривих з відповідними позначеннями на графіку. (10 балів)

 

ІІІ. Дайте відповідь на наступні запитання проблемного характеру (20 балів):

 

3.1. Обґрунтуйте, чому проектна діяльність є ризикованою, і які чинники обумовлюють ступінь цієї ризикованості. Наведіть приклади застосування стратегій управління ризиками у вашій професійній діяльності. (10 балів)

3.2. Розробіть 3-х рівневу робочу структуру для проекту реорганізації вашого підприємства (установи) за центрами відповідальності. (10 балів)

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри  стратегії підприємств. Протокол №3  від 20 жовтня 2015 року

 

Завідувач кафедри ____________________    к.е.н., проф. Л.П.Батенко

 

Голова  циклової комісії ____________________     к.е.н., доц.Г.С.Скитьова

                                                     

 Екзаменатор  ___________________     к.е.н., доц.Г.С.Скитьова

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

 

 ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.В.ГЕТЬМАНА»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»  

Спеціальність 8601 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Магістерські програми   8601/1 «Менеджмент корпорацій»,

                      8601/2 «Державне управління економікою»,

                       8601/3 «Менеджмент малого бізнесу»

                      Семестр 5        Навчальна дисципліна «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

 

І. Знайдіть єдину правильну відповідь на кожне із наступних запитань (10 балів)

 

 

 1. Ресурсні гістограми показують:

а) потрібну кількість фахівців у розрізі проектних робіт,

б) потрібну кількість фахівців певної спеціалізації за календарем проектних робіт,

в) потрібну кількість фахівців проектної команди в розрізі проектної структури,

г) кількість людино-годин, необхідних на кожний день виконання проекту.

 

 1. З наведених нижче формул виберіть вірну для визначення пізніх строків початку робіт:

а) LS = LF + t - 1,

б) LS = ES + t - 1,

в) LF = LS - t  + 1,

г) LS = LF – t + 1.

 

 1. У сітковому графіку запас часу по роботах:

а) показує можливі коливання у тривалості виконання окремих робіт,

б) визначає можливий інтервал перенесення строків,

в) це показник, який задається менеджером для планування строків виконання робіт,

г) це час, що залишився до завершення проектних робіт.

 

 1. Оцінка ходу виконання проектів:

а) базується на співставленні планових і фактичних даних,

б) спрямована, в основному, на визначення рівня затрат по проекту,

в) не дає змоги передбачати можливі відхилення у параметрах проекту,

г) всі відповідні не вірні.

 

 1. Складання CTR-словнику відбувається після:

а) складання діаграми Гантта,

б) кодування робіт,

в) сіткового планування,

г) визначення робочої структури проекту.

 

 1. Виберіть одне помилкове твердження:

а) робоча структура проекту складається, щоб деталізувати всі види проектних робіт до рівня робочих пакетів,

б) робочим пакетом називається елемент WBS на найнижчому рівні,

в) створення робочої структури проекту можливе тільки після побудови сітьового графіку,

г) у схемі робіт кожний горизонтальний рівень, крім першого, являє собою складові робіт вищого рівня.

 

 1. Недоліком функціонального підходу при створенні організаційної структури є:

а) вузька спеціалізація членів функціональної групи,

б) неефективне використання ресурсів,

в) зростання витрат на утримання штату,

г) відсутність спрямованості на кінцевий результат.

 

 1. Графічна інтерпретація оцінки ходу виконання проекту по строках і затратах використовує:

а) бананоподібну криву,

б) діаграми Гантта,

в) S-подібні криві,

г) ресурсні гістограми.

 

9. Виберіть невірне твердження:

Управління проектами

а) необхідне в основному для проектно-орієнтованих організацій;

б) дозволяє вчасно і в рамках встановленого бюджету завершувати проекти;

в) потребує спеціальної підготовки;

г) дозволяє скорочувати вартість проектів і їх тривалість.

 

 1. Основним призначенням матриці відповідальності є:

а) визначення переліку робіт і їх виконавців,

б) закріплення робіт і відповідальності за виконавцями і менеджерами,

в) закріплення робіт за виконавцями,

г) розподіл відповідальності між проектним і функціональними менеджерами.

 

 

ІІ. Ситуація (20 балів).

            8 січня 2015 р. на фірмі «Сяйво» було розпочато проект по зміні організаційної структури підприємства. Дані, що характеризують цей проект і хід його виконання, наведено у таблиці 1. Планові терміни виконання всіх робіт по проекту –  18 тижнів.

 

Таблиця 1. Характеристика проекту зміні організаційної структури підприємства «Сяйво» станом на  01.03.2015 р.

Робота

Попередня робота

Трива-лість, тижні

Планові затрати на всю роботу, грн.

Фактичні затрати на

01.03, грн.

Фактичний %

виконання

робіт на

01.03

Плановий %

виконання

робіт на

01.03

A

B

C

D

E

F

G

H

-

-

A,В

В

D

D

E,F

C

5

6

2

4

2

5

4

6

5000

12000

9000

10000

3000

5000

16000

9000

6000

11000

7500

12000

-

2000

-

900

100

100

80

100

-

10

-

20

100

100

100

50

0

0

-

0

 

 

      За наведеними даними виконати з відповідними поясненнями наступні завдання:

      2.1. Складіть плановий (BCWS), фактичний (ACWP) та скорегований (BCWP) бюджети виконання проекту на звітну дату в розрізі робіт та по проекту в цілому. Розрахуйте показники виконання проекту (CV, SV, CPI, SPI).  Дайте кількісну та якісну оцінку ходу виконання проекту на звітну дату (по строках і затратах). (10 балів)

      2.2. Обчисліть, скільки грошей і часу буде потрібно, щоб завершити цей проект з урахуванням песимістичного прогнозу (тенденції будуть зберігатись). Проілюструйте свою відповідь за допомогою S-подібних кривих з відповідними позначеннями на графіку. (10 балів)

 

ІІІ. Дайте відповідь на наступні запитання проблемного характеру (20 балів):

 

3.1. Обґрунтуйте переваги і недоліки використання матричних організаційних структур у проектах. Наведіть приклади побудови матричних організаційних структур різних типів для малих підприємств (корпорацій або державних установ) (10 балів)

3.2. Розробіть 3-х рівневу робочу структуру для проекту створення нового підприємства (державної установи) за фазами життєвого циклу (10 балів)

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри  стратегії підприємств. Протокол №3  від 20 жовтня 2015 року

 

Завідувач кафедри ____________________    к.е.н., проф. Л.П.Батенко

 

Голова  циклової комісії ____________________     к.е.н., доц.Г.С.Скитьова

                                                    

 Екзаменатор  ___________________     к.е.н., доц.Г.С.Скитьова