Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Менеджмент промислових підприємств

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління

Кафедра менеджменту

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною  радою університету

протокол № ___ від _________2017 р._

 

Голова НМР____________ А.М. Колот

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації та проведення практичних занять

(міжпредметного тренінгу)

студентів 4 курсу

спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств»

заочної форми навчання

 

Укладач:

Барабась Д.О., канд. екон. наук, доцент

 

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри менеджменту

протокол № ___ від __________р._

 

Завідувач кафедри _________Соболь С.М.

 

Погоджено:

 

Начальник відділу організаційного

забезпечення

навчального процесу____________

 

 

В.А. Кішкін

Начальник навчально-

методичного відділу_____________

 

 

Т.В. Гуть

     

 

 

Київ  КНЕУ 2017

 

Методичні рекомендації щодо організації та проведення практичних занять (міжпредметного тренінгу) студентів 4-го курсу спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств» заочної форми навчання / Укл. Барабась Д.О. – КНЕУ, 2017.

 

 

 

 

 

Укладач:     Барабась Д.О., канд. екон. наук, доцент

 

 

 

 

 

 

Рецензент: Омельяненко Т.В., д.е.н., професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

                                       

 

 

 

Зміст

 

 

Вступ

1. Мета та основні завдання  тренінгу

2. Тематичний план

3. Плани проведення міжпредметного тренінгу

3.1. Ознайомлення з вхідними умовами бізнес-симуляції

3.2. Планування діяльності підприємства

3.3. Функціонування підприємства у віртуальному середовищі

3.4. Аналіз ефективності діяльності підприємства на віртуальному ринку

4. Критерії оцінювання результатів міжпредметного тренінгу

Список рекомендованої літератури

4

5

9

10

12

14

 

19

20

 

28

31

 

 

Вступ

 

Методичні рекомендації щодо організації та проведення практичних занять (міжпредметного тренінгу) студентів 4-го курсу спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств» заочної форми навчання підготовлені згідно з Ухвалою Вченої ради КНЕУ «Про напрями вдосконалення організації навчального процесу студентів заочної форми навчання» від 26 грудня 2013 року та наказу ректора від 13 лютого 2014 року №84 «Про вдосконалення організації і технологій проведення навчальних занять та поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання».

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців з менеджменту, для студентів спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств» заочної форми навчання на 4-му курсі проводиться Міжпредметний тренінг «Прийняття управлінських рішень на підприємстві». Він заснований на використанні інтерактивної бізнес-симуляції «ViAL+», що розроблена українською Компанією інтелектуальних технологій «КІНТ». Бізнес-симуляція «ViAL+» відтворює функціонування виробничого підприємства на ринку молочної продукції. В бізнес-симуляції ViAL+ створене середовище проходження тренінгу, в якому студенти приймають рішення по управлінню компанією в умовах протидії розумним суперникам на висококонкурентному ринку.

Даний навчальний тренінг-курс носить міждисциплінарний характер та виступає завершальним етапом у підготовці бакалаврів з менеджменту заочної форми навчання. В рамках тренінгу студенти набувають практичних навичок щодо застосування отриманих теоретичних знань з дисциплін «Основи менеджменту», «Операційний менеджмент», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Антикризове управління», «Маркетинг», «Бухгалтерський облік», «Фінанси» тощо.

 

1. Мета та основні завдання тренінгу

 

Головною метою Міжпредметного тренінгу є формування у студентів навичок прийняття послідовних управлінських рішень щодо забезпечення ефективного функціонування сучасного підприємства в динамічному конкурентному середовищі.

Реалізація мети проведення Міжпредметного тренінгу передбачає розв’язання таких завдань:

 • Систематизація та закріплення теоретичних знань з низки дисциплін економічного та управлінського спрямування: мікроекономіки, економічної теорії, макроекономіки, маркетингу, основ менеджменту, операційного та інноваційного менеджменту тощо;
 • Поглиблення розуміння взаємозв’язку та взаємовпливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності бізнес-організації на її результати;
 • Опанування різних моделей прийняття управлінських рішень;
 • Формування навичок розробки та обґрунтування як стратегічних так і тактичних управлінських рішень;
 • Розвиток концептуальних навичок з визначення стану та перспектив розвитку організації за конкретних ринкових умов;
 • Формування аналітичних навичок обробки великої кількості управлінської інформації з визначенням критичних факторів впливу на ситуацію прийняття рішення;
 • Напрацювання навичок оптимізації результату діяльності компанії з огляду на прийняття комплексу взаємопов’язаних управлінських рішень;
 • Формування діагностичних навичок щодо причин виникнення позитивних або від’ємних результатів діяльності компанії.

Предметом тренінгу є процес прийняття управлінських рішень стосовно діяльності підприємства, що працює у висококонкурентному середовищі. Окрім формування навичок практичного використання набутих в ході навчання теоретичних знань, проведення тренінгу допомагає викладачеві реалізовувати контрольну функцію щодо якості та кількості засвоєного на заняттях матеріалу, забезпечує активізацію  навчального процесу, підвищує мотивацію студентів до навчання.

Тренінг спрямований на формування у майбутніх фахівців компетенцій, тобто здібностей бакалавра з менеджменту виконувати наступні функціональні завдання професійної діяльності:

Адміністративно-координаційні:

-             розробляти стратегію ринкової поведінки підприємства;

-             оперативно корегувати обрану стратегію відповідно до змін у структурі конкурентного ринку та споживацьких вподобань;

-             приймати стратегічні й оперативні управлінські рішення на базі результатів фінансового аналізу і ринкових прогнозів;

Аналітично-діагностичні:

-             аналізувати середовище функціонування підприємства та його конкурентну позицію;

-             аналізувати результати та ефективність господарської діяльності підприємства, ступінь виконання планів;

-             діагностувати особливості впливу поведінки конкурентів на реалізацію обраної підприємством стратегії;

-             використовувати в процесі прийняття управлінських рішень інформацію, що наводиться в основних фінансових документах підприємства;

-             аналізувати структуру витрат, використовувати принципи управління витратами з метою їх оптимізації;

-             відстежувати причинно-наслідковий зв’язок між управлінськими рішеннями і фінансовими результатами діяльності підприємства;

-             визначати потребу в матеріальних, фінансових, людських, інформаційних ресурсах для забезпечення реалізації стратегії підприємства;

-             готувати аналітичні звіти про діяльність підприємства.

Планово-прогностичні:

-             застосовувати сценарне планування для корегування ринкової поведінки;

-             розробляти та обґрунтовувати місію, цілі та завдання підприємства;

-             планувати очікувані результати та показники діяльності підприємства;

-             проектувати вплив прийнятих управлінських рішень на результат діяльності підприємства.

Організаційно-правові:

-             забезпечувати ефективне використання всіх наявних ресурсів підприємства;

-             формувати інформаційну базу для підтримки процесу прийняття управлінських рішень.

Мотиваційні:

-             розробляти та здійснювати стимулюючі заходи щодо активності, генерації ідей тощо;

-             забезпечувати узгодження інтересів кожного з учасників тренінгу;

-             заохочувати поширення нових знань та набуття практичних навичок як визначальних пріоритетів професійної діяльності.

Контрольні:

-             оцінювати ефективність реалізації прийнятих управлінських рішень;

-             контролювати основні показники діяльності підприємства;

-             коригувати цілі, стратегії та плани діяльності підприємства.

Комунікаційні:

-             долати конфліктні ситуації при виникненні спірних питань;

-             розвивати навички ділового спілкування;

-             презентувати результати роботи.

Інноваційні:

-             здійснювати пошук і генерацію нових ідей в процесі прийняття управлінських рішень;

-             забезпечувати формування і розвиток інноваційного потенціалу компанії.

Навчальні та науково-дослідницькі:

-             обирати форми та методи дослідження змін, що відбуваються;

-             обирати джерела інформації для дослідження ситуацій щодо діяльності підприємства;

-             збирати та обробляти первинну інформацію;

-             аналізувати інформацію, узагальнювати та структурувати її, виявляти загальні тенденції.

 

 

2. Тематичний план проведення тренінгу

 

Розподіл навчального часу під час проведення тренінгу за формами навчання наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Кількість годин на проведення Міжпредметного тренінгу

відповідно навчального плану

Найменування етапу та зміст заняття

Кількість годин за навчальним

планом

Сьомий семестр

Восьмий семестр

1.

Етап 1. Ознайомлення з вхідними умовами бізнес-симуляції

 

 

1.1

Ознайомлення учасників з умовами та особливостями економічної симуляції.

1

 

1.2

Постановка завдань студентам під час роботи в тренінгу. Робота із ввідною інформацією

1

 

2.

Етап 2. Планування діяльності підприємства

 

 

2.1

 

2.2

Розробка стратегії ринкової поведінки віртуальних підприємств

Розробка виробничої програми, ресурсних планів, планів  продажу, фінансового плану з використанням розрахункових таблиць на базі ПП Excel

2

 

2.3

Демонстрація принципу роботи економічної моделі

2

 

3.

Етап 3. Функціонування у віртуальному середовищі.

 

 

3.1

Прийняття рішень по 1-3 кварталах, їх аналіз

2

 

3.2

Прийняття рішень по 4-му та наступних кварталах

 

14

4.

Етап 4. Аналіз ефективності діяльності підприємства на віртуальному ринку

 

 

4.1.

Аналітична оцінка отриманих учасниками результатів

 

10

4.2.

Підготовка звітів по результатах участі у тренінгу та презентація отриманих результатів тренеру та одногрупникам

 

4.3.

Підведення підсумків тренінгу

 

 

Загалом

8

24

 

 

3. Зміст тренінгу

 

Тренінг будується на основі використання комп’ютерної моделі ринку, розрахованої для аудиторного та дистанційного  навчання студентів економічних та управлінських спеціальностей. Він пов'язаний із поточним управлінням діяльністю підприємства в режимі реального часу. Процес взаємодії студентів і викладача-тренера здійснюється у вигляді індивідуального тренінгу.

На віртуальному ринку, який формується підприємствами - виробниками  молокопродуктів, працює 20 і більше підприємств. Кожне «підприємство» управляється одним студентом з академічної групи. Студент керує своїм підприємством, планує його діяльність та приймає ряд маркетингових, виробничих, інноваційних, фінансових та кадрових рішень щодо моделювання його поточної діяльності з метою максимізації прибутку на конкурентному ринку.

Рішення приймаються безпосередньо студентом у комп’ютерну програму, яка за допомогою спеціальної бізнес-моделі оперативно розраховує результати діяльності компанії на ринку. Викладач дає коментарі студентам, виходячи з  їх фінансових результатів, представлених в головних фінансових документах кожного підприємства-конкурента. Результати обговорюються студентами, після чого приймаються подальші рішення.

Комплекс задач, пов’язаних з плануванням діяльності віртуальних підприємств та оперативним реагуванням на зміни факторів зовнішнього середовища, вирішується протягом 25-ти кварталів. Змістовна характеристика робіт на кожному з етапів міжпредметного тренінгу, що виділені згідно з тематичним планом, наведена в таблиці 2. Відповідно до етапів тренінгу, складається графік проведення тренінгових занять. В залежності від змісту робіт окремі заняття проводяться в аудиторії, комп’ютерному класі або дистанційно з усією академічною групою або з окремими студентами в режимі консультацій. В межах кожного із зазначених 4-х етапів студентами та викладачем виконується ряд задач, характер яких наведено нижче.

Таблиця 2

Зміст етапів проведення Міжпредметного тренінгу

Найменування етапу

Характер робіт

Етап 1. Ознайомчий

 • Ознайомлення учасників з умовами та особливостями економічної симуляції
 • Постановка завдань студентам під час роботи в тренінгу

Етап 2. Планувальний

 • Розробка стратегії ринкової поведінки віртуальних підприємств
 • Розробка виробничої програми, ресурсних планів, плану продажів, фінансового плану
 • Демонстрація принципу роботи економічної моделі – пробна гра

Етап 3. Симуляційний

 • Прийняття управлінських рішень по 25-ти кварталах
 • Аналіз отриманих результатів та корегування планових показників на наступний квартал
 • Підведення попередніх підсумків симуляції та отримання зворотного зв'язку щодо набутих управлінських навичок

Етап 4. Аналітичний

 • Аналітична оцінка отриманих результатів підприємствами-конкурентами
 • Підготовка звітів по результатах діяльності підприємств за 5 останніх кварталів
 • Презентація отриманих результатів за період функціонування на віртуальному ринку
 • Підведення підсумків тренінгу

 

 

3.1. Ознайомлення з вхідними умовами бізнес-симуляції

В межах першого етапу роботи в тренінгу, студентами та викладачем виконуються наступні завдання:

 • ознайомлення з умовами та особливостями економічної симуляції;
 • постановка завдань студентам під час роботи в тренінгу.

 

При виконанні перелічених задач необхідно орієнтуватись на встановлену послідовність робіт.

Ознайомлення з умовами та особливостями економічної симуляції

Робота студентів і викладача починається з роз’яснення змісту даної версії комп’ютерної моделі ринку та особливостей прийняття рішень у віртуальному середовищі. Більш детальна робота з вхідними даними та порядком розрахунків витрат та результатів здійснюється на другому етапі тренінгу.

Обов’язковим елементом на початковому етапі роботи є ознайомлення студентів із порядком проведення тренінгу, пояснення основної ідеї економічної симуляції, що сприятиме усвідомленню студентами мети тренінгу, а також упередженню багатьох питань, що найчастіше виникають під час роботи з вихідною інформацією.

Робота протягом всього тренінгу здійснюється індивідуально. При цьому тренінг не заперечує і навіть передбачає інтенсивну взаємодію між студентами, зокрема під час укладання контрактів.

Викладачу слід підкреслити, що особливістю тренінгової форми роботи є її індивідуально-колективний характер, коли відповідальність за прийняті рішення несе персонально, а результати діяльності кожного підприємства відображаються на усіх без винятку підприємствах-учасниках.

Постановка завдань студентам під час роботи в тренінгу

Викладач надає студентам вихідну інформацію щодо базових умов економічної симуляції, цільових орієнтирів, існуючих обмежень, параметрів віртуального ринку діяльності конкурентів. Кожен учасник очолює компанію з виробництва та продажу молочних продуктів. Компанії мають  розробити стратегію діяльності підприємства на ринку та упродовж 25 періодів приймати рішення щодо діяльності компанії з урахуванням змін ринкової ситуації відповідно до обраної стратегії.

Бізнес-симуляція проводиться по періодах, кожен з яких дорівнює одному кварталу діяльності підприємства (3 місяці). Прийняті рішення по кожному з 25 кварталів фіксуються у середовищі симуляції, при чому збережені файли з рішеннями передаються чи відсилаються ведучому.

УВАГА! Переможець в даній економічній симуляції визначається за найбільшим комплексним рейтингом, акумульованим за результатами 25 кварталів.

Після загального ознайомлення з вихідною інформацію та особливостями моделі економічної симуляції, викладач доводить до студентів перелік всіх видів робіт за етапами, способи підготовки до наступних етапів тренінгу та форми подачі результатів самостійної підготовки.

На даному етапі роботи викладач-тренер узгоджує із студентами графік проведення занять, наголошуючи на тому, що усі тренінгові завдання повинні бути виконані студентами відповідно до етапів проведення тренінгу.

Обов’язковим моментом початкового етапу тренінгу є ознайомлення студентів з порядком оцінювання їх роботи в тренінгу та умовами отримання балів за успішність (див. розд. 4).

 

 

3.2. Планування діяльності підприємства

В межах другого етапу тренінгової роботи студентами за консультативної допомоги викладача виконуються наступні завдання:

 • розробка стратегії ринкової поведінки віртуальних підприємств;
 • прийняття виробничих, ресурсних, маркетингових, збутових, фінансових рішень;
 • демонстрація принципу роботи економічної моделі.

При виконанні наступного блоку задач необхідно орієнтуватись на встановлену послідовність робіт.

Розробка стратегії ринкової поведінки віртуальних підприємств

Для усвідомлення можливої лінії поведінки підприємства на віртуальному ринку студентам необхідно провести попередні обрахунки планових показників діяльності з метою усвідомлення основних залежностей та порядку розрахунків ключових показників в економічній симуляції. Джерелом інформації слугують дані, доступні у середовищі симуляції.

На початку симуляції усі показники є однаковими для віртуальних підприємств, що вироблятимуть молокопродукти. В процесі прийняття рішень студенти повинні виходити з того, що підприємства створюються з чистого листа. Середовище функціонування характеризується низьким рівнем інфляції та середніми темпами розвитку економіки в цілому.

Всі фінансові розрахунки та операції здійснюються вгривнях.

В процесі прийняття рішень, слід враховувати прогнозні значення попиту на наступні квартали, але пам’ятати, що залежно від рішень, що приймаються студентами, фактичні продажі можуть бути як більшими, так і меншими в порівнянні з прогнозними значеннями.

Після ознайомлення з інформацією про ринок учасники повинні визначитись із стратегією ринкової поведінки, вибір якої повинен базуватись на відомих теоретичних класифікаціях, наприклад, Портера, Ансофа, ВСG тощо.

Враховуючи те, що ціль економічної симуляції – максимізація прибутку – є єдиною для всіх, викладачу-тренеру доцільно зробити наголос на тому, що при виборі стратегії ринкової поведінки кожна з компаній може скористатися одним з підходів до управління діяльністю підприємства і прийняття відповідних управлінських рішень по ходу гри, а саме виробничим, маркетинговим або стратегічним.

Виробничий підхід базується на першочерговому визначенні обмежень операційної системи, наявних у підприємства за умовами економічної симуляції, і прийнятті рішення про можливі обсяги виробництва і продажу продукції на їх основі. Враховуючи розміри виробничих потужностей, здійснюється оцінка наявних виробничих можливостей і на основі цього обчислюються обсяги планованого прибутку по кварталах і в цілому за рік.

Маркетинговий підхід базується на першочерговому врахуванні тенденцій даного ринку. За даним підходом необхідно послідовно:

1)    прийняти першочергові рішення про бажані обсяги продажу продукції та частку ринку підприємства по кварталах;

2)    виходячи з цих цільових орієнтирів, визначити цінову стратегію та розмір необхідних рекламних бюджетів по кварталам  з урахуванням прогнозів попиту;

3)    розробити виробничу програму та споріднені плани забезпечення ресурсами, а також визначити планові обсяги прибутку.

Стратегічний підхід базується на першочерговому прийнятті рішення про кількісні виміри головної цілі діяльності підприємства – бажаного розміру прибутку, який компанія прагне отримати за умов вивчення базових показників економічної симуляції (як внутрішніх ресурсних складових, так і ринкових), визначенні ключових факторів успіху та виборі стратегії ринкової поведінки. За даним підходом необхідно послідовно:

1)    прийняти першочергові рішення про бажані обсяги прибутків по кожному з кварталів з урахуванням сезонності;

2)    визначити стратегію ринкової поведінки віртуального підприємства щодо ціни, рекламних бюджетів та необхідних обсягів продажу по кварталах;

3)    ретельно обчислити витрати за необхідних обсягів виробництва;

4)    остаточно скоригувати рішення щодо ціни та рекламних бюджетів з урахуванням витрат.

Основні цілі діяльності підприємства можуть бути представлені в табличній формі (див.табл.3).

Таблиця 3

Цілі підприємства __________ по кварталах

Назва показника

Од. виміру

1й квартал

2й квартал

3й квартал

...

n-й квартал

...

25й квартал

Всього

Обсяг чистого прибутку

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги продажів

літрів

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка ринку

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка виробничої програми, ресурсних планів, плану продажів, фінансового плану

Після опрацювання вхідних даних та формулювання цілей діяльності на наступні періоди студенти повинні підготувати електронні розрахункові таблиці для врахування обмежень ресурсів при прийнятті управлінських рішень. Саме це дозволить швидко та якісно корегувати планові рішення в процесі поточної діяльності, орієнтуючись на зміну ринкових тенденцій.

Розробка електронної таблиці на платформі Excel передбачає формування студентами системи споріднених планів: виробничої програми; плану поставок сировини, плану закупівлі устаткування, ресурсного плану щодо кількості персоналу, плану продажів, планової калькуляції кожної одиниці продукції, фінансового плану, плану використання обігових коштів, у якому проводяться обрахунки необхідних обсягів кредитування. За суттю та формою така таблиця представляє собою економічну модель ведення бізнесу підприємством.

Ключовим критерієм оцінки якості розрахункових таблиць в Excel є наявність зв’язків між прийнятими рішеннями і обсягом планового прибутку.

Демонстрація принципу роботи економічної моделі

З метою ознайомлення студентів безпосередньо з роботою економічної моделі проводиться пробна гра. Студентам пропонується прийняти рішення щодо діяльності підприємства протягом трьох-п'яти  кварталів шляхом послідовного введення в комп’ютерну програму обробки даних. Прийняті рішення фіксуються у середовищі симуляції, при чому збережені файли з рішеннями передаються викладачу. Після обробки введеної інформації по першому кварталу, студенти отримують файли з результатами роботи підприємства. Далі проводиться аналіз та корегування планових рішень, введення параметрів прийнятих рішень за 2-й квартал і передавання збережених файлів з рішеннями викладачу. І так далі.

Головна задача даного етапу тренінгу – усвідомити причинно-наслідкові зв’язки між власними рішеннями, рішеннями конкурентів і фактичними результатами з метою формування оптимальної стратегії ринкової поведінки в процесі економічної симуляції.

Результатом роботи студентів на другому етапі тренінгу є розробка планів підприємства на весь період функціонування з поквартальною розбивкою. Студентам рекомендується, на основі декількох сценаріїв розвитку подій під час економічної симуляції, опрацювати планові показники діяльності підприємства, представивши їх у табличній формі (див. табл. 4). Мається на увазі, що студенти мають бути готові щоквартально коригувати заплановані ними значення показників залежно від змін ринкової кон’юнктури.

 

Таблиця 4

Планові показники підприємства _____________(назва)

 

Назва показника

Од. виміру

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

5-ий квартал

6-ий квартал

Всього за період

Асортимент

-

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробництва

л./кг.

 

 

 

 

 

 

 

Ціна

грн.

 

 

 

 

 

 

 

Торгова націнка

%

 

 

 

 

 

 

 

Рекламний бюджет

грн.

 

 

 

 

 

 

 

Закупівля обладнання

грн.

 

 

 

 

 

 

 

Закупівля сировини

грн.

 

 

 

 

 

 

 

R&D

грн.

 

 

 

 

 

 

 

Найм/звільнення персоналу

осіб

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата виробничого персоналу

грн.

 

 

 

 

 

 

 

Кредитні кошти

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Функціонування підприємства у віртуальному середовищі

Даний етап є ключовим у «Міжпредметному тренінгу» з огляду на сутність тренінгового інструменту «економічна симуляція». Робота з академічною групою на цьому етапі здійснюється в комп'ютерному класі чи дистанційно. При цьому передбачається виконання низки взаємопов’язаних завдань:

 • прийняття управлінських рішень по кожному з 25-ти кварталів,
 • аналіз отриманих результатів та корегування планових показників на наступний квартал,
 • підведення попередніх підсумків симуляції та отримання зворотного зв'язку щодо набутих управлінських навичок.

 

Прийняття управлінських рішень по кварталах

На кожному занятті студенти приймають рішення щодо функціонування підприємства у середовищі симуляції. Результати прийняття рішень по кожному кварталу студенти отримують на початку наступного циклу. За потреби, викладач-тренер коментує ситуацію, що склалася на ринку, дії студентів та отримані ними результати.

Комплекс рішень, що приймаються студентами протягом усієї бізнес-симуляції, охоплює такі сфери діяльності компанії:

1. Маркетинг та збут.

2. Дослідження та розробки (R & D).

3. Забезпечення виробничими ресурсами.

4. Виробництво.

5. Управління персоналом.

6. Фінанси тощо.

Інструкцію користування бізнес-симуляцією «VIAL+» з характеристикою рішень по основних сферах наведено у додатку А.

 

3.4. Аналіз ефективності діяльності підприємства на віртуальному ринку

Завершальним етапом тренінгової роботи є проведення поглибленого економічного та управлінського аналізу результатів діяльності підприємства на віртуальному ринку протягом періоду функціонування. Даний етап включає виконання наступних завдань:

 • аналітична оцінка отриманих результатів конкурентами;
 • підготовка звітів по результатах діяльності підприємств за 6 кварталів;
 • презентація отриманих результатів за період функціонування на віртуальному ринку;
 • підведення підсумків тренінгу.

Аналітична оцінка отриманих результатів компаніями-конкурентами

З огляду на ключові завдання, що поставлені перед студентами на тренінгу, та орієнтуючись на компетенції, що набувають студенти під час виконання тренінгових завдань, даний етап є найважливішим. Ґрунтовний аналіз результатів як власної компанії, так і компаній-конкурентів, дає можливість студентам усвідомити основні закономірності, що діють на конкурентному ринку, встановити ключові фактори успіху та причинно-наслідкові зв’язки. Важливим в даному випадку є аналіз не тільки існуючої ситуації, але й факторів, що спричинили ситуацію на віртуальному ринку, що склалася. Тому дуже важливо звернути увагу на встановлення саме причинно-наслідкових зв′язків.

Отже, завдяки такому аналізу студенти мають можливість усвідомити специфіку діяльності підприємства на віртуальному конкурентному ринку молокопродуктів, визначити перелік зовнішніх і внутрішніх факторів, за умов дії яких було досягнуто поставлені цілі або ж навпаки - отримана поразка в конкурентній боротьбі.

 

Підготовка звітів по результатах діяльності підприємств за 6 кварталів

За результатами тренінгу кожним студентом, котрі очолювали віртуальні підприємства з виробництва та реалізації молокопродуктів, має бути підготовлений звіт за встановленою структурою, що наведена нижче. Звіт виконується студентами в письмовій формі протягом тижня після завершення останнього етапу тренінгу – проведення економічної симуляції. Звіт подається викладачу-тренеру в роздрукованому вигляді для попереднього оцінювання. Остаточні підсумки та оцінювання роботи студента на Практичних заняттях підводяться у процесі захисту ним Звіту перед комісією, що складається з викладачів кафедри.

Структура звіту

Звіт виконується в довільній формі. Але є обов′язкові вимоги щодо наповнення звіту. Окрім перелічених нижче обов′язкових складових, звіт може містити додаткові аспекти, які студент вважає за потрібне визначити самостійно.

УВАГА! Кожна таблиця та схема, рисунок чи діаграма у звіті повинні супроводжуватись не поверховими, а глибокими висновками та ґрунтовними поясненнями, які будуть пояснювати кореневі причини виникнення проблемної ситуації або ж складові успіху в реалізації конкурентної стратегії.

Звіт за результатами роботи в тренінгу, повинен складатись з таких частин:

1. Титульний аркуш, що має містити всі типові реквізити для оформлення письмової роботи в ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», включаючи ПІБ виконавців і викладача-тренера.

2. Назва підприємства, логотип, рекламний слоган, схема організаційної структури управління віртуальним підприємством з виробництва і продажу молокопродуктів.

3. Місія підприємства:

 • опис продукту (молокопродукти);
 • характеристика конкурентних переваг;
 • опис цільової групи клієнтів;
 • стратегія ринкової поведінки.

4. Аналіз віртуального ринку молокопродуктів (табл.5):

 • аналіз конкурентного середовища на віртуальному ринку молокопродуктів;
 • ідентифікація та аналіз тенденцій і закономірностей на цьому віртуальному ринку молокопродуктів впродовж всієї економічної симуляції.

Таблиця  5

Аналіз ринку молокопродуктів у _____ кварталі (зробити по п’яти кварталам)

Показник

Найвищий показник

Продаж за видами продуктів, од.

Вказати підприємство з найкращим показником

Частка ринку за видами продуктів, %

Вказати підприємство з найкращим показником

Ціна за видами продуктів, грн.

Вказати підприємство з найкращим показником

Реклама за видами продуктів, грн.

Вказати підприємство з найкращим показником

Торгова націнка

Вказати підприємство з найкращим показником

Відстрочка платежу

Вказати підприємство з найкращим показником

Залишки продажів за видами продуктів

Вказати підприємство з найкращим показником

 

5. Цілі підприємства – як бажані результати діяльності за рік (табл. 4):

 • обсяг чистого прибутку;
 • обсяг продаж;
 • частка ринку.

6. План прийняття рішень по кварталах (табл. 6):

 • обсяги виробництва;
 • ціна;
 • інвестиції в рекламу;
 • закупівля обладнання;
 • закупівля сировини;
 • найм/звільнення персоналу та заробітна плата;
 • торгівельна націнка;
 • відстрочка платежу;
 • потреба в кредитних коштах.

Таблиця 6

Планові показники діяльності підприємства «______» у п’яти останніх кварталах

Показник

Ікв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

V кв.

...

Обсяги виробництва, од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Ціни, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реклама, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

Персонал, кількість чол.

 

Перс. Виробн.

 

 

 

 

 

 

 

Перс. Продаж

 

 

 

 

 

 

 

Персонал, З/П

 

Перс. Виробн.

 

 

 

 

 

 

 

Перс. Продаж

 

 

 

 

 

 

 

Інші показники

 

Закупівля сировини

 

 

 

 

 

 

 

Закупівля устаткування

 

 

 

 

 

 

 

Потреба в кредитних коштах

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

7. Аналіз результатів і причин відхилень від плану (табл. 7).

8. Аналіз та оцінка втрат підприємства (табл. 8).

9. Аналіз результативності та ефективності обраної стратегії поведінки на віртуальному ринку, а також стратегії обраної конкуруючими підприємствами – успіхи, помилки, причини (табл. 9).

10. Загальні висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7

Аналіз відхилень економічних показників діяльності підприємства «А» по кварталах*

 

Назва показника

Од. виміру

1й квартал

2й квартал

3й квартал

4й квартал

5й квартал

Всього

План

Факт

Відхилення,%

План

План

Факт

Відхилення,%

Факт

Відхилення, %

План

Факт

Відхилення,%

План

Факт

Відхилення,%

План

Факт

Відхилення,%

Обсяг виробництва

Од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг  продажу

Од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка ринку

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 8

 

 

Оцінка втрат підприємства "А", грн.

Назва показника

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

5-ий квартал

Всього

Коментар щодо причин

Обсяг виробництва

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг продажу

 

 

 

 

 

 

 

Дефіцит продукції (незадоволений попит)

 

 

 

 

 

 

 

Недоотриманий дохід від реалізації через дефіцит готової продукції

 

 

 

 

 

 

 

Недоотриманий чистий прибуток від реалізації через дефіцит готової продукції

 

 

 

 

 

 

 

Втрати через нестачу:

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

сировини

 

 

 

 

 

 

 

персоналу

 

 

 

 

 

 

 

Втрати через надлишок:

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

сировини

 

 

 

 

 

 

 

персоналу

 

 

 

 

 

 

 

готової продукції

 

 

 

 

 

 

 

Всього по кварталах

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9

Характеристика стратегій ринкової поведінки підприємств, що конкурують на ринку молокопродуктів

Бренди

Характеристика стратегій та їх змін протягом симуляції

Коментарі щодо переваг та помилок

Підприємство А

 

 

Підприємство Б

 

 

Підприємство В

 

 

Підприємство Г

 

 

Підприємство Д

 

 

 

 

Презентація звітів за результатами тренінгу

На останніх заняттях, що проводяться з усією академічною групою,  відбувається презентація звітів з використанням ПП Power Point. Кожен студент має провести презентацію власного підприємства та здобутих ним результатів у економічній симуляції протягом 4-6 хв. та надати відповіді на запитання студентів-конкурентів. Максимальний час для однієї презентації та відповідей на запитання – 10 хв. Основна мета даного етапу – продемонструвати вміння змістовно, лаконічно та аргументовано презентувати результати діяльності.

На слайдах в презентації повинно бути проілюстровано:

 • Назва підприємства, логотип, рекламний слоган. Місія підприємства.
 • Аналіз віртуального ринку (тут треба обґрунтувати та проаналізувати тенденції та закономірності на віртуальному ринку молокопродуктів впродовж всієї економічної симуляції).
 • Аналіз результатів і причин відхилень від плану, а також аналіз та оцінку втрат підприємства внаслідок надлишків або нестачі продуктів (на цьому пункті слід зробити основний акцент, зважаючи на його пріоритетність).
 • Загальні висновки.

Підведення підсумків тренінгу

На завершальному етапі тренінгу головну роль відіграє викладач-тренер, який надає загальні коментарі щодо отриманих усіма студентами результатів у економічній симуляції, їх вдалих і помилкових рішень. Підводячи підсумок, важливо підкреслити, що протягом всього тренінгу студенти мали унікальні можливості не тільки задіяти теоретичні знання, здобуті протягом навчання в університеті, але й активним чином впроваджувати їх у практичну діяльність: розвивати стратегічне мислення, нестандартним (іноді інтуїтивним та креативним) чином підходити до розв’язання конкретної ситуації, налагоджувати комунікації, доводити вірність своїх суджень, відстоювати власні погляди тощо.
4. Порядок оцінювання

 

Підсумкове оцінювання роботи студентів під час тренінгу здійснюється у формі поточного модульного контролю (ПМК) у діапазоні від 0 до 100 балів. Під час участі у тренінгу викладачем оцінюється індивідуальна робота студентів.

Об'єктами підсумкового оцінювання роботи студентів в тренінгу є:

 • індивідуальна особиста участь (відвідування та дистанційна участь) кожного студента в усіх етапах тренінгу;
 • якість розробленої на базі ПП Excel розрахункової таблиці для обґрунтованого прийняття управлінських рішень;
 • звіт за результатами участі в тренінгу, підготовлений відповідно вимогам до його структури, змісту та повноти;
 • презентація звіту за результатами участі в тренінгу, що має засвідчити рівень проведеного студентами аналізу результатів роботи під час тренінгу.

Критерії оцінювання роботи студентів під час тренінгу наведені в табл. 10.

Загальна сума балів, отриманих під час тренінгу, переводиться в 4-бальну шкалу та шкалуECTS за стандартними критеріями (табл. 11).

 

Таблиця 10

Критерії оцінювання роботи під час тренінгу студентів заочної форми навчання

 

Критерій

Максимальна кількість балів

Коментар

Комплексний рейтинг, що отримали студенти під час економічної симуляції

40

-    40 балів – за рейтинг 90 і більше;

-    35 балів – за рейтинг 80-89;

-    30 балів – за рейтинг 70-79;

-    25 балів – за рейтинг 60-69;

-    20 балів – за рейтинг 50-59;

-    15 балів – за рейтинг 40-49;

-    10 балів – за рейтинг 30-39;

-    5 балів  –  за рейтинг 20-29;

-    0 балів  –  за рейтинг   0-19;

Презентація результатів роботи на віртуальному ринку та участі в тренінгу

60

-    глибина та адекватність висновків (до 15 балів);

-    кількість виявлених при аналізі факторів, що впливали на результати подій на віртуальному ринку (до 15 балів);

-    презентаційні навички щодо представлення висновків (до 15 балів);

-    аргументованість відповідей на питання (до 15 балів)

Всього

100

 

 

Таблиця 11

Критерії оцінювання студентів за 100-бальною і 4-х бальною шкалами та ESTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Список рекомендованої літератури

 

 1. Антикризове управління підприємством: Навч.посіб. / З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетьманцева; За заг.ред. З.Є.Шершньової. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.
 2. Дафт Р. Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ. пол. ред. С. К. Мордвина. – СПб.: Питер, 2009. – 800 с.: ил. – (Серия «Классика МВА»).
 3. Клименко С.М., Омельяненко Т.В., Барабась Д.О., Дуброва О.С., Вакуленко А.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2009. – 515 с.
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент». Укладачі Соболь С.М., Багацький В.М. Режим електронного доступу на внутрішньому сервері університету: ftp://10.1.1.66/Metodicum/econ_u/k_management/.
 5. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 245 с.
 6. Мескон Майкл Х., Альберт Майкл, Хедоури Франклин. Основы менеджмента, 3-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 672 с.: ил. – Парал. тит. англ.
 7. Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент: навч. посіб. – К.: КНЕУ. – 2009. – 478 с.
 8.  Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 390 с.
 9. Стивен Л. Нельсон. Анализ данных в Excel для "чайников". – М.: Диалектика, 2002.
 10. Шершньова З.Є. Стратегіне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.
 11. Щербина О. В. Менеджмент. Презентаційний курс : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2011. – 212 с.
Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ