Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ  СТЕФАНИКА»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра менеджменту і маркетингу

 

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор _________________

____________________________

«____» _______________ 20___р

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

проходження виробничої практики для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»

 

                                                               

                                                                Укладачі:

д.е.н., проф. Ткач О.В.

к.е.н., доц. Михайлів Г.В.

 

                                                                Схвалено кафедрою:

                                                                менеджменту і маркетингу

                                                                Протокол №        від         2013 р.

 

                                                                Завідувач кафедри

                                                                проф. Романюк М.Д.

 

                                Схвалено науково-методичною радою

                                Протокол №      від            2013 р.

 

                                Голова науково-методичної ради                проф. Кондур О.С.

 

                                Затверджено Вченою радою економічного факультету

                                Протокол №      від           2013р.

 

                                Голова Вченої ради                             проф. Романюк М.Д.

 

м. Івано-Франківськ – 2013

 

ЗМІСТ

 

1. Загальні положення…………………………………………….............         3

2.Мета і зміст практики…………………………………………………. 5

3.Бази практики …………………………………………………………..         19

4.Організація та керівництво практикою…………………………………..    21

5.Форми і методи контролю……………………………………………..         26

6.Вимоги до оформлення звіту з практики………………………………….……  28

7.Підведення підсумків практики ……………………………………………..       33

Додатки

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма виробничої практики є складовою наскрізної навчальної програми практики і спрямована на засвоєння практичних навичок та умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр».

Головні завдання виробничої практики студентів полягають у:

-       систематизації теоретичних знань, здобутих під час навчання відповідно до вимог практичної діяльності;

-       оволодінні сучасними методами аналізу та оцінки стану зовнішньо­економічної діяльності у науково-технічній, виробничій, торговельній, інвестиційно-фінансовій сферах;

-       засвоєнні інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності на різних рівнях управління.

Під час виробничої практики студенти повинні:

1)  визначити місце об’єкта виробничої практики у господарській та регулятивній структурі економіки України; ознайомитись з наявним інформаційним та методичним забезпеченням аналізу діяльності бази виробничої та переддипломної практики;

2)  вивчити законодавчу та нормативну базу України, що стосується зовнішньоекономічної діяльності, а також міжнародні правила та норми;

3)  оволодіти практикою застосування сучасних методів дослідження і прикладного ретроспективного та поточного аналізу діяльності підприємств (організацій) на основі достовірної звітно-облікової документації;

4)  проаналізувати тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності на базах виробничої та переддипломної практики;

5)  оцінити конкурентні позиції об’єкта виробничої та переддипломної практики на внутрішньому та зовнішньому ринках;

6)  сформулювати аналітичні висновки та обґрунтувати практичні рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності функціонування об’єкта виробничої практики.

У процесі проходження виробничої практики студенти повинні отримати результати, які втілюються у набуття ними конкретних умінь та навичок у сфері менеджменту ЗЕД:

-       визначати предмет та об’єкт зовнішньоекономічної діяльності;

-       досліджувати та аналізувати зовнішньоекономічну кон’юнктуру в цілому та на основних товарних ринках;

-       оцінювати відповідність стратегії розвитку підприємства (організації) сучасним тенденціям розвитку світового господарства; виявити фактори прямого і непрямого впливу на зовнішньоекономічну діяльність;

-       розробляти конкретні пропозиції щодо вдосконалення системи управління підприємством (організацією) з метою підвищення ефективності його (її) функціонування.

Загальна тривалість виробничої практики – 4 тижні.

 

2. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними операціями, процедурами та технічними засобами управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності. У процесі проходження практики на основі одержаних під час навчання знань формуються професійні уміння і навички для підготовки та прийняття відповідних організаційно-економічних рішень у реальних умовах функціонування господарських та управлінських структур, розвиваються потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів.

Проходження виробничої практики передбачає глибоке і багатоаспектне (комплексне) дослідження об’єкта – підприємства (організації), обраного базою практики, за усіма напрямами його діяльності, виявлення проблем та перспектив його розвитку.

У процесі комплексного дослідження студенти-практиканти повинні:

-       дотримуватися принципів аналітичної роботи, які забезпечують об’єктивну оцінку стану господарської діяльності установ, організацій, підприємств; використовувати методики та правила аналізу показників господарської діяльності, які наведено у навчальній та спеціальній літературі, нормативних документах органів державного управління тощо;

-       використовувати в аналітичній роботі достовірні та надійні джерела інформації, зокрема бухгалтерську та статистичну звітність;

-       подавати максимально можливу конкретизацію факторів різного рівня, які вплинули на результати діяльності підприємства (організації).

Оцінювання перспектив подальшого розвитку підприємства (організації) передбачає врахування не тільки результатів аналітичної роботи, але й можливих заходів щодо більш раціонального використання усіх видів ресурсів і наявних резервів зростання ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (організації). Важливими умовами підвищення рівня обґрунтованості висновків та пропозицій за результатами практики є застосування теоретичних надбань, вітчизняного та закордонного досвіду організації роботи кращих підприємств, широке застосування сучасної обчислювальної техніки та інструментарію економічного моделювання.

Необхідні аналітичні, планово-розрахункові та оціночні таблиці для звіту про практику студент складає самостійно, виходячи з конкретних умов та особливостей фінансово-господарської діяльності підприємства (організації).

ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 1. 1.     Загальна системна характеристика підприємства:

Початковим етапом комплексного обстеження підприємства (організації) під час проходження практики є загальне ознайомлення зі структурою установи чи підприємства (організації), організацією їх діяльності.

На цьому етапі студент повинен ознайомитися з напрямами господарської діяльності підприємства (організації), його організаційною структурою, загальними засадами організації праці.

Для цього студенту-практиканту необхідно:

-       охарактеризувати статус підприємства (організації) (термін створення, юридичну адресу, форму власності, належність до визначеної організаційно-правової форми, основні цілі та обмеження діяльності);

-       ознайомитися зі статутом підприємства (організації) та виявити ступінь його відповідності чинному законодавству, дотримання державних вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства (організації); ознайомитися з правами власників, складом і повноваженнями органів управління та контролю, що створені на підприємстві;

-       ознайомитися з характером господарської діяльності (спеціалізацією підприємства (організації) та іншими видами його діяльності) та організаційною структурою підприємства (організації);

-       ознайомитися із внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства (організації), соціально-економічними показниками сфери діяльності та проаналізувати конкурентні переваги даного підприємства (організації);

-       ознайомитися з організацією праці – розподілом обов’язків, посадовими інструкціями працівників, які займаються аналітичною та плановою роботою у сфері економіки та фінансів підприємства (організації).

-       ознайомитися з формами обліку, наявністю та використанням обчислювальної техніки, документообігом, порядком зберігання документів;

-       ознайомитися з основними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства (організації).

1.1. Проаналізувати і відобразити у звіті управління ЗЕД підприємства

Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення ЗЕД. Студенту слід проаналізувати можливості виходу підприємства на зовнішній ринок. У випадку, коли підприємство діє на зовнішніх ринках, необхідно вивчити стратегію зовнішньоекономічної діяльності, проаналізувати експортні можливості підприємства та його потреби. На основі ринкових досліджень вивчити можливості потенційних закордонних партнерів, проаналізувати ефективність зовнішньоекономічних зв’язків, розглянути практику укладання угод із закордонними постачальниками та споживачами.

1.1.1. Загальна характеристика ЗЕД

-       визначити обсяг товарів, що експортуються (імпортуються), за вартістю й кількістю, їх асортиментну структуру.

-       охарактеризувати географічну структуру та динаміку експорту (імпорту).

-       проаналізувати динаміку експорту (імпорту) у порівнянних цінах, з урахуванням інфляції.

-       визначити відповідність експорту (імпорту) товарів, термінів їх поставок, якості та інших показників умовам контрактів.

-       виявити основних конкурентів підприємства на зовнішньому та внутрішньому ринку.

-       оцінити економічну ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства та надати пропозиції щодо її підвищення.

-       оцінити ефективність укладених зовнішньоекономічних угод.

-       розробити пропозиції щодо підвищення ефективності зовнішньо­економічної діяльності підприємства.

1.1.2. Провести аналіз експортно-імпортних операцій

-       дослідити динаміку (експортно-імпортних операцій).

-       проаналізувати динаміку експорту товарів та послуг за звітний рік порівняно з попередніми 3-5 роками. Дані про експорт за досліджені роки потрібно згрупувати за країнами і товарами в аналітичній таблиці.

-       по кожному рядку аналітичних таблиць (країна, товар, підсумок) потрібно обчислити індекс вартості, фізичний обсяг та ціну. Ці індекси показують, як і де змінилась вартість, фізичний обсяг експорту та середні експортні ціни.

-       за товарними групами, які містять як кількісно, так і якісно спіль­номірні товари, потрібно обчислити індекс кількісної структури.

-       провести аналіз та розробити пропозиції щодо підвищення ефек­тивності операцій діючої системи регулювання бартерних угод та угод з давальницької сировини. Розробити пропозиції щодо удосконалення асортименту товарів за бартерними угодами та угод з давальницької сировини, їх аналіз, висновки, пропозиції.

-       проаналізувати оподаткування бартерних угод та угод з давальни­цької сировини, а також формування і розподіл доходів при здійсненні бартерних операцій та угод з давальницької сировини.

Після загального ознайомлення з базою практики студент виконує завдання, що відповідають спеціальності «Менеджмент ЗЕД».

 1. 2.     Аналітико-дослідницький розділ

2.1. Визначити стратегію та вивчити організаційні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

-     розглянути мету та завдання менеджменту ЗЕД, його функції та механізм прийняття управлінських рішень;

-     ознайомитися зі стратегією ЗЕД підприємства, її змістом та особливостями розробки;

-     виявити внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на стратегію ЗЕД підприємства;

-     проаналізувати кон’юнктуру зовнішнього ринку та оцінити ефективність цінової стратегії підприємства;

-     дослідити стратегію прийняття інвестиційних рішень на підпри­ємстві при здійсненні ЗЕД;

-     визначити можливі ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємства та розробити заходи щодо їх мінімізації;

-     ознайомитися з організаційною структурою відділу ЗЕД;

-     визначити конкретні функції працівників відділу, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;

-     ознайомитися з первинною технічною документацією та формами звітності;ознайомитися з організаційними формами проведення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;

-     визначити особливості управління технологічними процесами з організації та проведення міжнародних переговорів, пошуку партнерів на зовнішньому ринку, порядку укладання та виконання міжнародних контрактів;

-     визначити особливості управління технологічними процесами з організації та проведення міжнародних перевезень, страхування вантажів, порядку їх приймання, зберігання та проходження митного контролю;

-     ознайомитися з особливостями управління персоналом відділу ЗЕД, його кількістю, складом, продуктивністю праці та її стимулюванням.

2.2. Визначити економічні засади управління зовнішньоторговельним обігом підприємства та дати оцінку його ефективності:

-       охарактеризувати систему управління зовнішньоторговельним обігом підприємства;

-       розглянути асортиментну структуру зовнішньоторговельного обігу, механізм її формування та планування;

-       охарактеризувати динаміку зовнішньоторговельного обігу, його товарну та географічну структуру, виявити фактори, що обумовили зміни зовнішньоторговельного обігу;

-       проаналізувати стан виконання умов зовнішньоторговельних угод, розглянути аналіз виконання зобов’язань за умови комерційного кредиту (обсяг заборгованості підприємства за комерційним кредитом, вартість кредиту, додержання термінів погашення кредиту);

-       дослідити механізм ціноутворення на підприємстві, розглянувши при цьому структуру та базис ціни, засіб її фіксації у зовнішньоторговельному контракті, рівень та порядок розрахунку, умови отримання знижок та надбавок;

-       зробити аналіз накладних витрат підприємства, пов’язаних з базисними умовами поставки, виявити фактори, що обумовили їх зміни;

-       дати оцінку ефективності виконання зовнішньоторговельних угод підприємства, визначивши фактори, що вплинули на її рівень;

-       дати порівняльну характеристику рівня ефективності різних видів зовнішньоекономічних операцій підприємства;

-       дослідити процес обігу обігових коштів при здійсненні зовнішньоторговельних операцій;

-       розглянути процес планування обсягів та структури зовнішньоторговельного обігу підприємства та механізм реалізації цього плану;

-       ознайомитися з механізмом нормування та планування товарних запасів на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

-       проаналізувати систему надходжень товарів та виявити резерви щодо забезпечення ритмічності їх постачання та оптимізації товарних партій на підприємстві,при здійсненні ЗЕД;

-       оцінити стан та можливості збільшення реінвестування прибутку, отриманого від реалізації прямих іноземних інвестицій;

-       розробити пропозиції щодо напрямів активізації інвестиційної діяльності підприємства та залучення інвестицій з-за кордону в прогнозному періоді.

2.3. Здійснити аналіз фінансових результатів від зовнішньоекономічної діяльності підприємства та дати оцінку його фінансового стану:

-проаналізувати стан управління доходами підприємства від зовнішньоекономічної діяльності, визначити види та джерела доходів, механізм їх планування;

-дослідити механізм управліннях витратами обігу підприємства при здійсненні ЗЕД,

-проаналізувати склад витрат обігу та фактори, що вплинули на їх формування, а також процес їх планування на підприємстві;

-визначити обсяг реалізації товарів, що забезпечують беззбитковість зовнішньоекономічної діяльності та зону безпеки підприємства;

-розглянути механізм управління прибутком від ЗЕД підприємства, визначити склад та динаміку балансового прибутку його розподіл та використання;

-проаналізувати рентабельність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, визначити рентабельність від виробничої діяльності та продажу, охарактеризувати фактори, що обумовили її зміну;

-на підставі виявлення резервів зростання прибутку та рентабельності здійснити їх планування;

-проаналізувати склад експортних та імпортних активів підприємства та визначити їх активність, принципи формування;

-дослідити механізм управління обіговими, позаобіговими активами підприємства при здійсненні зовнішньоторговельних операцій;

-проаналізувати структуру пасиву балансу від зовнішньоторговельних операцій підприємства та дати оцінку його ринкової стійкості;

-здійснити аналіз взаємозв’язку активу та пасиву балансу від зовнішньоторговельних операцій підприємства та дати оцінку його фінансової стійкості;

-визначити структуру капіталу підприємства та джерела його формування;

-визначити ефективність та інтенсивність використання капіталу, оцінити ділову активність підприємства при здійсненні ЗЕД;

-оцінити ефективність використання власного та запозиченого капіталу, визначити ефект фінансового важеля;

-визначити стан розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами;

-оцінити платоспроможність підприємства, визначити резерви її покращання;

-проаналізувати стан кредитоспроможності та оцінити запас фінансової стійкості підприємства.

2.4. Дослідити механізм управління інвестиціями при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності:

-     визначити мету та основні завдання інвестиційного менеджменту на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

-     розглянути систему організаційного та інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту;

-     розглянути систему та методи інвестиційного аналізу, планування та контролінгу на підприємстві;

-     дослідити фактори зовнішнього інвестиційного середовища та кон'юнктуру інвестиційного ринку;

-     розглянути процес формування інвестиційної політики підприємства за основними аспектами інвестиційної діяльності;

-     розглянути механізм управління реальними інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;

-     визначити особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;

-     розглянути механізм управління фінансовими інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;

-     оцінити ефективність та ризик застосування фінансових інструментів;

-     розглянути систему формування та оперативного управління портфелем фінансових інвестицій підприємства при здійсненні ЗЕД;

-     охарактеризувати стан залучення та використання прямих іноземних інвестицій на підприємстві:

-     проаналізувати обсяг і структуру прямих іноземних інвестицій на підприємстві у звітному періоді;

-     оцінити ризики, що виникають при прямому іноземному інвестуванні;

-     оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві з використанням іноземних інвестицій;

-     оцінити стан та можливості збільшення реінвестування прибутку, отриманого від реалізації прямих іноземних інвестицій;

-     розробити пропозиції щодо напрямів активізації інвестиційної діяльності підприємства та залучення інвестицій з-за кордону в прогнозному періоді.

2.5. Розглянути механізм проведення міжнародних розрахунків і платежів, фінансування і страхування зовнішньотор­говельних операцій, які здійснює підприємство в рамках зовнішньоекономічної діяльності, та охарактеризувати:

-     систему нарахування податків, митних платежів, санкцій, штрафів тощо, що застосовуються при перетинанні товарами митного кордону України;

-     особливості нарахування та сплати платежів з акцизного збору і податку на додану вартість при розмитненні вантажу;

-     специфіку проведення розрахунків при розмитненні вантажів через митний склад;

-     порядок нарахування та сплати платежів при експорті та імпорті товарів;

-     порядок нарахування та сплати платежів при здійсненні товарообмінних операцій (операцій з давальницькою сировиною, бартерних операцій);

-     порядок проведення розрахунків і платежів при здійсненні підприємством інвестиційної діяльності;

-     платіжні умови зовнішньоекономічних угод та виявити можливості запобігання валютним ризикам при їх виконанні;

-     механізм застосування банківських засобів розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та дати їх порівняльну характеристику (розрахунок за відкритим рахунком, акредитив, інкасо);

-     механізм застосування кредитних засобів розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та дати їх порівняльну характеристик чеки, платіжні картки);

-     механізм застосування вексельної форми розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та особливості її реалізації;

-     систему фінансування на основі факторингу, форфейтингу, лізингу тощо;

-     документи міжнародного платіжного обігу;

-     механізм страхування зовнішньоторговельних угод.

2.6. Розглянути механізм здійснення міжнародних перевезень та:

-       ознайомитись з організаційною структурою транспортно-експедиторського підприємства, що здійснює міжнародні перевезення;

-       визначити функції персоналу підприємства, що здійснює міжнародні перевезення;

-       розглянути практику здійснення міжнародних морських перевезень вантажів на основі коносаменту та угод про фрахтування судна;

-       розглянути практику здійснення контейнерних перевезень та документи, що в них використовуються;

-       розглянути практику здійснення міжнародних авіаційних перевезень та їх документальне оформлення;

-       розглянути практику здійснення міжнародних перевезень залізничним –транспортом та документи, що в них використовуються;

-       розглянути практику проведення міжнародних перевезень автомобільним транспортом та документи, що в них використовуються.

2.7. Розглянути маркетингові аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

-     охарактеризувати систему управління маркетингом на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

-     проаналізувати діючу маркетингову стратегію та маркетинговий план функціонування підприємства на зовнішньому ринку;

-     охарактеризувати маркетингову інформаційну базу підприємства (внутрішня інформація, результати маркетингових досліджень, моніторинг зовнішніх ринків);

-     розглянути систему контролю в маркетингу підприємства;

-     ознайомитися з організаційною структурою відділу міжнародного маркетингу;

-     описати конкретні функції працівників підприємства, що здійснюють міжнародну маркетингову діяльність;

-     вивчити маркетингове мікро- (постачальники, посередники, клієнти, конкуренти) та макросередовище (економічне, культурне, політичне, науково-технічне, природне середовище) підприємства при здійсненні ЗЕД;

-     оцінити ступінь ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та витрати на адаптацію маркетингового комплексу;

-     проаналізувати можливості міжнародного ринку та мотиви й технологію прийняття рішення щодо виходу на зовнішній ринок (на прикладі конкретного товару);

-     розглянути форми виходу підприємства на зовнішні ринки;

-     охарактеризувати особливості поведінки споживачів у різних країнах;

-     проаналізувати зовнішній ринок, на який виходить підприємство (тип ринку, його структуру, кон’юнктуру, ємність);

-     дослідити становище підприємства на зовнішньому ринку на основі його сегментування та позиціонування;

-     розглянути канали розповсюдження інформації підприємства при здійсненні ЗЕД;

-     визначити чинники й ознаки міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємства;

-     визначити можливі конкурентні переваги товару (ціна, якість, можливість термінової доставки, умови реалізації, наявність ринкової інфраструктури);

-     дослідити можливі переваги аналогічного товару, що виробляється конкурентами;

-     розробити пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку;

-     розглянути процес проведення маркетингових досліджень на підприємстві при здійсненні ЗЕД щодо виміру та прогнозування попиту;

-     охарактеризувати товарну політику підприємства та механізм прийняття рішень щодо товарного асортименту, товарної номенклатури, використання торгових марок, пакування та маркування товарів у міжнародній торгівлі;

-     розглянути систему маркетингових комунікацій підприємства при здійсненні ЗЕД;

-     визначити особливості формування рекламного бюджету, розробки рекламної стратегії, вибору засобів розповсюдження реклами при проведенні підприємством рекламної кампанії на зовнішньому ринку;

-     розглянути мету, програму та засоби стимулювання збуту підприємством при здійсненні ЗЕД;

-     розглянути процес ціноутворення та охарактеризувати цінову політику підприємства при здійсненні ЗЕД.

3. Розробка пропозицій щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Залежно від спеціалізації навчання, наукових інтересів та особистих бажань студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, управління персоналом, маркетингово-комерційна, фінансово-облікова діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.).

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду кращих підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.

У звіті про проходження виробничої практики спеціаліста, магістра результати проведеної роботи викладаються за такою структурою:

-       загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що пропонується здійснити);

-       обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, у тому числі розрахунок економічного ефекту (за можливості);

-       стан готовності підприємства до введення пропозиції (нововведення);

-       план організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження даної пропозиції.

 

3. БАЗИ ПРАКТИКИ

Виробнича практика проводиться на базах практики, які відповідають таким вимогам.

Об’єктами практики можуть бути підприємства різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років. Підприємства повинні відповідати сучасним вимогам, тобто мають застосовуватися передові форми та методи управління й організації планово-економічної роботи, комерційної і маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджуватися прогресивні технології виробництва, організації праці та управління. Крім того, штат підприємства має бути укомплектований висококваліфікованими фахівцями, здатними створити відповідні умови студентам для набуття професійних навичок.

3.1.   Відповідно до виду практики визначаються бази її проходження, якими можуть бути:

-     органи державної влади та місцевого самоврядування;

-     підприємства (установи, організації) різних видів та форм власності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;

-     Державна податкова служба, Державна митна служба.

3.2.   Декан економічного факультету разом із завідувачами кафедр здійснює підготовчу роботу з розробки та укладення довгострокових договорів про проходження практики студентами економічного факультету з переліченими базами практики.

3.3.   Розподіл студентів за базами практики проводиться з урахуванням їх побажань, при цьому враховуються теми дипломних(магістерських) робіт студентів 5-го року навчання.

3.4.   Студенти можуть самостійно, але з обов’язковим узгодженням із керівництвом економічного факультету, обирати для себе місце проходження практики.

З організаторами баз практики економічний факультет завчасно укладає договори на її проведення за формою, визначеною в додатку 1.

Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або терміном до п'яти років.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Розподіл студентів за об’єктами практики і призначення керів­ників здійснюється випусковою кафедрою, погоджується з деканом та навчальним відділом і оформлюється наказом ректора. Після підписання наказу зміни з організаційних питань виробничої практики не допускаються.

До керівництва виробничою практикою залучаються досвідчені викладачі випускової кафедри. Загалом керівництво практикою викладачами полягає у видачі студентам індивідуальних завдань та необхідних інструкцій щодо проходження практики, а також наданні щотижневих (за графіком) консультацій в університеті, перевірці і прийомі звітів з практики.

Керівництво студентами-практикантами на робочих місцях здійснюється керівниками підприємств, провідними фахівцями та іншими кваліфікованими спеціалістами з повною вищою освітою.

Для організації і забезпечення проходження студентами практики призначаються два керівники: від економічного факультету, а також від бази практики (за наказом керівника від бази практики).

Обов’язки за організацію, проведення і контроль практики покладаються на декана економічного факультету.

Робота керівника практики входить до педагогічного навантаження викладача, обсяг якого визначається відповідно до діючих нормативів.

4.1.   Керівники практики від кафедр економічного факультету зобов’язані:

1)   до початку практики узгодити з базовими органами, підприємствами (установами, організаціями) програму практики, порядок її проходження, плани, календарні графіки, послідовність, види занять, індивідуальні завдання, розпорядок роботи;

2)   підготувати проект розпорядження декана економічного факультету про направлення студентів на практику, в якому вказуються: місце проходження практики, прізвище, ім’я, по-батькові студентів-практикантів, термін практики, дата захисту, відповідальні викладачі від профілюючих кафедр. На підставі цього розпорядження видати направлення для проходження практики (додаток 2);

3)   ознайомити студентів з метою, завданнями, змістом, календарним графіком і планом практики (додаток 5), провести необхідні консультації та інструктаж щодо порядку її проходження;

4)   роз’яснити порядок підготовки щоденника та звіту про результати проходження практики, вимоги щодо оформлення всіх інших необхідних документів;

5)   здійснювати поточний контроль за роботою студентів-практикантів і дотриманням ними правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії за місцем проходження практики;

6)   повідомляти керівництво факультету про допущені практикантом порушення;

7)   брати участь у роботі комісії профілюючих кафедр під час захисту звітів про практику;

8)   скласти загальний звіт про проходження практики, подати його на розгляд кафедр, сформулювати пропозиції щодо її вдосконалення.

Керівники практики від базового органу, організації (підприємства, установи) організовують проходження практики студентами у конкретних підрозділах бази практики.

4.2.   Керівники роботою студентів-практикантів від базового органу зобов’язані:

1)       визначити робоче місце студента-практиканта на час проходження практики;

2)       ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку і виробничої санітарії;

3)       провести з ним інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;

4)       визначити послідовність проходження практики згідно з програмою;

5)       надавати практиканту допомогу в отриманні необхідної літератури, посібників, інструктивних матеріалів;

6)       надавати необхідну допомогу у наукових дослідженнях та підготовці дипломних робіт;

7)       скласти характеристику на практиканта, в якій відобразити рівень виконання програми, його відношення до виконання доручень, оволодіння уміннями та навичками практичної роботи тощо;

8)  в разі необхідності, повідомити керівництво факультету про допущені студентом-практикантом порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, невиконання доручень тощо.

У відгуку дається характеристика студента як спеціаліста, зазначаються недоліки та проблеми у підготовці фахівців, здатність до творчого мислення і управлінської діяльності, ініціативність та дисциплінованість. Тут керівник виставляє також оцінку виконаних студентом робіт.

До обов’язків випускаючої кафедри, відповідальної за проведення практики, входить:

 1. призначення керівників практики від вузу;
 2. розподіл студентів по базах практики;
 3. оформлення наказу про практику;
 4. забезпечення програмами практики студентів та підприємства;
 5. проведення перед початком практики виробничої наради зі студентами та керівниками з метою роз’яснення цілей, змісту та порядку проходження практики;
 6. здійснення контролю за організацією та проведенням практики.

В обов’язки керівника практики від випускаючої кафедри входить:

- проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику;

- перевірка, а у випадку необхідності допомога у складанні календарного графіку проходження практики, погодження його з керівником практики від підприємства; перевірка чи всі види робіт відображені в календарному графіку, щоденнику, звіті; здійснення постійного контролю за його виконанням;

- проведення консультацій зі студентами по питаннях проходження практики, оформлення звітів і написання на їх основі науково-дослідних робіт;

- регулярне інформування кафедри про хід виконання програми та календарного графіку, допущені відставання чи відхилення від програми;

- розгляд звіту про практику, надання письмового відгуку на нього та допуску (недопуску) до захисту, заповнення відповідних розділів щоденника та участь в роботі комісії по захисту звітів про практику.

При наявності у навчального закладу державних або регіональних замовлень на підготовку бакалаврів перелік баз практики доповнюється органами, які формували замовлення на бакалаврів.

У випадку, коли підготовка бакалаврів вищим навчальним закладом здійснюється на замовлення фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи або вищий навчальний закладом в залежності від умов договору (контракту) на підготовку бакалавра і магістра.

У випадку самостійного вибору бази практики студент зобов’язаний надати випусковій кафедрі відношення з установи (організації, підприємства, управління, банку), де він проходитиме практику, за підписом керівника установи, завіреного печаткою.

4.3.   Студенти, які направляються на практику, зобов’язані:

-     одержати на факультеті відповідні документи та своєчасно прибути на бази практики;

-       у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівки їх керівників;

-       дотримуватись у повному обсязі правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії підприємства, установи чи організації;

-       нести відповідальність за виконану роботу.

Під час проходження практики студенти повинні вести щоденник з практики.

Важливою частиною щоденника є календарний графік проходження практики. Керівник від бази практики уточнює календарний графік проходження практики з кожним студентом. В ньому студент подає перелік виконаних робіт за планом і фактично, початок і закінчення, тривалість роботи в днях або годинах. При цьому враховуються конкретні умови роботи на базі практики.

В щоденнику практики студент коротко записує все, що ним зроблено згідно календарного графіка. В ньому послідовно відображаються всі види виконуваних робіт, включаючи участь в науково-дослідній та суспільній роботі. Записи ведуться в робочому зошиті, який є продовженням щоденника.

Після закінчення практики щоденник разом зі звітом повинен бути розглянутий керівниками практики (від підприємства та від кафедри), які складають відгук і підписують його.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, студентам відводиться 3 дні.

За результатами практики студент повинен здати на кафедру менеджменту і маркетингу звіт разом з оформленим щоденником та захистити його.

Захист звітів про практику приймає комісія, склад якої затверджується завідувачем кафедри. На захист студент подає:

-         звіт про практику;

-         щоденник практики, підписаний керівником практики від вузу і підприємства, в якому вміщені коротка письмова характеристика-відгук, підписана керівником практики від підприємства, та заключення керівника практики від університету.

Результати захисту відображаються у відомості і завіряються підписами членів комісії. У випадку неякісного оформлення звіту, несвоєчасного його представлення, незадовільної оцінки за результатами захисту кафедрою вирішується питання про повернення звіту на доопрацювання протягом визначеного терміну.

За результатами проведення практики доцільно подати завідувачу кафедри зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації практики студентів.
5. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Контроль за проведенням практики має на меті виявлення недоліків та надання практичної допомоги студентам по виконанню програми практики. Під час проходження практики проводиться поточний та підсумковий контроль виконання окремих розділів і всієї програми практики. Цей контроль здійснюється керівниками практики від кафедр і бази практики, а також періодично завідувачами профілюючих кафедр економічного факультету. Контролюючі особи своєчасно вживають заходів до усунення виявлених у процесі проходження практики недоліків.

Студенти повинні виконувати діючі на підприємстві (в установі, організації) правила внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці.

У разі грубих порушень цих правил, проходження студентом практики може бути припинено. Остаточне рішення приймає керівник практики від факультету, а у разі його тривалої відсутності – керівник практики від органу, підприємства (установи, організації).

Керівники від профілюючих кафедр перевіряють організацію роботи студентів-практикантів, хід виконання програми практики, ставлення їх до роботи, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Керівник практики від базового органу, підприємства (установи, організації) проводить із практикантами співбесіди, перевіряє правильність виконання індивідуальних завдань та доручень, ведення щоденника, звіту за результатами практики.

У разі порушення практикантом програми і порядку проходження практики керівник повідомляє декана факультету та керівника базового органу, підприємства (установи, організації).

Після закінчення терміну виробничої практики студенти подають на кафедру менеджменту і маркетингу письмовий звіт обсягом 30-35 друкованих аркушів формату А-4 про проходження практики (зразок титульного листа у додатку 3).

Звітна документація про проходження виробничої практики «складається з наступних складових і оформляється для подання на кафедру в такому порядку:

1. Наказ про зарахування студента на практику та призначення керівника від бази практики.

2. Характеристика з підписом керівника від бази практики та печаткою.

3. Індивідуальне завдання (при необхідності).

4. Письмовий звіт.

5.Щоденник проходження практики.

6. Проекти документів.

За результатами виробничої практики після її закінчення складається екзамен.

Екзамен виробничої практики складається за підсумками захисту звіту, відгуку керівника з практики.

Екзамен з виробничої практики приймається комісією, яка призначається завідуючим кафедрою менеджменту і маркетингу.

Відомість виробничої практики передається для зберігання в деканат економічного факультету, звіт з виробничої практики залишається на кафедрі менеджменту і маркетингу.

Загальні підсумки виробничої практики обговорюються на засіданні кафедри, оформлюється у вигляді протоколу, який затверджується завідувачем кафедри та подаються у тижневий строк після здачі екзамену в деканат економічного факультету.

 

 

6.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Звіт про практику повинен мати чітку побудову, логічну послідовність та конкретність викладення матеріалу, переконливість аргументів, точність формулювання, обґрунтованість висновків та рекомендацій.

У звіт включаються:

 • титульна сторінка зі всіма підписами (форма титульної сторінки наводиться в додатку 3);
 • зміст, в якому наводиться перелік наведених в звіті розділів із зазначенням сторінок;
 • вступ, який включає коротку характеристику підприємства і завдання, що стоять перед підприємством в сучасних умовах;
 • основна частина, в якій:

-       наводиться детальний огляд і аналіз діяльності підприємства;

-       описуються роботи, виконані у відповідності з програмою практики (їх зміст, методика, посилання на документи і т.д.);

-       роботи, виконані в порядку доручення працівників підприємства;

-       висновки і пропозиції, зміст яких повинен містити критичні зауваження з питань менеджменту на підприємстві та пропозиції щодо їх усунення;

-       список використаних джерел;

-       додатки, в які виноситься відповідна документація (форми, бланки, схеми і т.п.), що підбирається і вивчається студентом при написанні звіту.

Обсяг звіту про виробничу практику (без додатків) повинен складати близько 30-35 сторінок.

Текстова частина звіту повинна бути поділена на окремі параграфи відповідно до питань програми. У цій частині студент дає характеристику поставленого питання і описує виконану ним роботу, пов’язуючи текстову частину з документами, які наводяться в додатках до звіту.

Текст звіту про практику друкують машинописним способом або за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), дотримуючись таких вимог:

-       текстовий редактор – Word for WINDOWS;

-       шрифт – Times New Roman Cyr;

-       розмір шрифту – 14 пунктів;

-       інтервал – 1,5 (28-30 рядків на одній сторінці).

Текст звіту друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Титульна сторінка має єдину форму і реквізити. Вона оформляється згідно встановленого взірця (див. додаток А).

Зміст розміщується на другій сторінці. У ньому послідовно перераховують усі частини звіту: вступ, основна частина (згідно програми практики), висновки і пропозиції, список використаних джерел, додатки. Проти кожної назви відповідної частини звіту вказується номер сторінки, на якій вона починається, що полегшує пошук необхідного розділу.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою є титульний аркуш, який підлягає загальній нумерації сторінок звіту про практику. На титульному аркуші та змісті номер сторінко не ставлять, на наступних – номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, вносять до загальної нумерації сторінок. Таблицю або малюнок, розміри якого більше формату А4 розміщують у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад:

«Рис.1.2» (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад:

«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл.1.2».

Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) – перша формула третього розділу.

При написанні звіту студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в звіті, або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, завдання або окремі питання. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не входить до останнього видання.

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в звіті.

Посилання в тексті звіту про практику на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Коли в тексті необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у квадратних дужках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань. Приклад:

Цитата в тексті: «Одним із засобів реалізації валютної політики є валютне регулювання – діяльність держави, що спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійснення угод із валютними цінностями [25, с. 293] ». Відповідний опис у переліку посилань:

25. Луцишин З. О. Міжнародні валютно-фінансові відносини / З. О. Луцишин. – Тернопіль : Збруч, 1997. – 450 с.

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Список використаних джерел складають в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання).

Додатки оформляють як продовження звіту про практику на наступних його сторінках. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Звіт про проходження практики підписується керівником практики від бази практики та завіряється її печаткою. Керівник від бази практики дає на звіт відгук, робить висновок про готовність студента до практичної роботи.

Керівник практики від кафедри детально перевіряє звіт, дає загальну оцінку виконаної роботи в рецензії та вирішує питання про допуск студента до захисту звіту.

До звіту про практику додаються графік проходження практики, підписаний керівниками практики та студентом, завірений печаткою (див. додаток Б); відгук керівника практики від установи чи організації; щоденник проходження практики; зауваження та побажання керівників практики щодо покращення її проходження в подальшому.

 

7.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Захист звіту з практики проводиться в комісії в терміни, передбачені навчальним процесом. Склад комісії визначається завідувачем кафедрою.

В процесі захисту комісія оцінює якість звіту з практики і щоденника проходження практики, характеристику на студента, повноту і рівень засвоєння студентом матеріалів програми практики, отримані практичні вміння та навички. Оцінка результатів практики виставляється диференційовано по чотирьохбальній системі: "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Результати здачі екзамену заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і в журналі обліку успішності.

Студент, який не виконав програму практики або отримав негативний відгук від підприємства, або отримав незадовільну оцінку при здачі екзамену, за рішенням ректорату направляється на повторну практику або відраховується з університету.

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н-7.01

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

місто ______________________________                        “______” _________________20___ р.

 

Ми, що нижче підписалися,

з однієї сторони  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (далі - вищий  навчальний заклад), в особі ректора _професора Цепенди І.Є._,

 

що діє на підставі_____статуту___________________________________________________,

(статут або доручення)

і, з другої сторони,_______________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі–база практики), в особі _____________________________________________________,

                                                            (посада, прізвище та ініціали)

 

що діє на підставі _______________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

 

 1. База практики зобов‘язується:

1.1.   Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

 

з/п

Шифр і назва

напряму підготовки, спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Строки практики

початок

закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.       Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).

1.3.       Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.4.       Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.5.       Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі  потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.6.       Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.7.       Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.8.       Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.9.       Додаткові умови _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

2.1.       За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

2.2.       Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3.       Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

 1. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

3.1.       Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю  України.

3.2.       Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

3.3.       Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4.       Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Бази практики ________________________________________________________________

 

 

 

Підписи та печатки:

 

Вищий навчальний заклад:

                     ___________ ______________

                                       (підпис)              (прізвище та ініціали)

 

 М.П.     “_____” _____________ 20___ року

База практики:

                _________ ________________

                          (підпис)                (прізвище та ініціали)

 

М.П.      “_____” _____________ 20___ року

 

 

            Примітки:

 1. Форму призначено для юридичного оформлення зобов'язань підприємства, установи та вищого навчального закладу про проведення практики студентів.
 2. Формат бланка А4 (210297 мм), 2 сторінки.   

Додаток 2

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н-7.02

   

                  Місце кутового штампа

вищого навчального закладу        

 

               КЕРІВНИКУ

                                                                                  ________________________________

                                                                       ________________________________

                                                                                  ________________________________

                                                                                                          ________________________________

                                                                                                          ________________________________

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

/є підставою для зарахування на практику/

            Згідно з угодою від „___” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з ______________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            Назва практики ___________________________________________________________________

            Строки практики з „___” ________________________________________   20___ року

                                        по „___” ________________________________________   20 ___ року

 

Керівник практики від кафедри _______________________________________________________________________________

                                               (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Прізвища, імЕНА та по батькові СТУДЕНТІВ

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

М.П.           Керівник виробничої практики ВНЗ ______________________________________.

                                                                                                              (підпис)                    (прізвище та ініціали)

 

        

Примітки:

 1. Форма служить підставою для прийому студентів на практику підприємством, установою, організацією.
 2. Формат бланка № А5 (148210 мм), 2 сторінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н-7.03

 

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

___________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет _________________________________________________________

 

Кафедра_____________ _____________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень_______________________________________

 

напрям підготовки ___________________________________________________

 

_________ курс,  група _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи         „___” ____________________ 20___ року

 

____________     ________________________________________________

    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи           “___” ____________________ 20___ року

 

_____________     ________________________________________________

                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний графік проходження практики

 

 № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

                                                                              (підпис)   (прізвище та ініціали)

 

      від підприємства, організації, установи ______  _____________

                                                                                                      (підпис)     (прізвище та ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочі записи під час практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

                             (назва підприємства, організації,  установи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

 ______________ _____________________

    (підпис)                              (прізвище та ініціали)

Печатка

                                         «______» __________________  20 __ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року 

Оцінка:

за національною шкалою____________________

                                                                  (словами)

кількість балів _________________________________

                                         (цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________      

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________

        (підпис)                (прізвище та ініціали)

 

        

 

Примітки:

 1. Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.
 2. Формат бланка А5 (148210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.

 

 

 

 

Додаток 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

______________________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)

 

 

 

 

 

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ(ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ

на ______________________________________

(найменування підприємства)

 

 

 

Студента (ки) ___ курсу, групи  ____

напряму підготовки (спеціальності)

________________________________

 

________________________________

 

Керівники практики:

від підприємства

 

(прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання)

від університету

 

(прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання)

 

 

Національна шкала: ______________

Університетська шкала: ___________

Оцінка ECTS: ____

 

                                          

                                          Члени комісії: _________  __________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                  _________  ________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                   _________  _________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                                               

м. Івано-Франківськ - 20__ рік

Додаток 5

 

                                                                          Затверджую

                                                                          Керівник _____________________

                                                                                              (посада, прізвище та ініціали)

                                                                                          _____________________

                                                                                                         (підпис)

                                                                          _____  _______________ 20___ р.

 

ПЛАН

проходження практики

студента групи _______________________________________

                                (№ групи, навчального закладу, прізвище та ініціали)

 

№ з/п

Заплановані заходи

Термін виконання

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З планом ознайомлений:

Практикант                            _________________    (прізвище, ініціали)

                                                             (підпис)