Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

 

 

 

 

ЗатверджУЮ

                                                        Ректор НУХТ

                                                        професор ________ А.І. Українець

                                                        "__" _____________ 20 __р.                 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗЕД

 

Методичні рекомендації

до виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» заочної форми навчання

 

 

 

 

Схвалено

Вченою радою Навчально-наукового інституту економіки і управління

Протокол № 1

від «06» вересня 2016 р.

 

на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування

Протокол № 1

від « 30 » серпня 2016 р.

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою НУХТ

Протокол № _______________

від «__»____________20__р.

 

 

Реєстраційний номер

електронних методичних

рекомендацій у НМУ

 

 

 

Київ НУХТ 2016
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота з дисципліни «Стратегічне планування ЗЕД ” – це майже самостійно виконане студентом наукове дослідження економічних проблем щодо ЗЕД підприємств, визначених кафедрою. Це вимагає від студентів творчого підходу, наполегливого пошуку, використання всіх отриманих знань, цілеспрямованості під час підготовки роботи.

Метою контрольної роботи є перевірка засвоєння знань, отриманих шляхом самостійного опрацювання теоретичних питань із дисципліни «Стратегічне планування ЗЕД ”.

Контрольна робота складається з шести питань. Методика вибору питань така: по два питання з кожного з трьох тематичних напрямів.

Варіант роботи обирається згідно таблиці 1 за останньою цифрою залікової книжки (якщо остання цифра 0”, то слід обирати варіант № 10).

Таблиця 1

Теоретичні питання контрольної роботи

Завдання тематики

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1,20

2,19

3,18

4,17

5,16

6,15

7,14

8,13

9,12

10,11

2

10,11

5,16

8,13

6,15

1,20

2,19

4,17

9,12

7,14

3,18

2

7,14

4,17

6,15

3,18

9,12

10,11

8,13

5,16

1,20

2,19

 

Так, наприклад, для варіанту 1 питання:

№№ 1,20 із тематичного напряму 1. «Теоретичні аспекти стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства».

№№ 10,11 із тематичного напряму 2. «Стратегічне планування зовнішньоторговельної діяльності підприємства».

№№ 7,14 із тематичного напряму 3. «Планування видів забезпечення ЗЕД підприємств».


ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Тематичний напрям 1. «Теоретичні аспекти стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства»

1. Сутність і зміст планування як функції управління ЗЕД підприємства.

2. Принципи планування ЗЕД.

3. Види планування ЗЕД.

4. Взаємозв’язок функцій планування з іншими функціями управління ЗЕД.

5. Планування ЗЕД підприємства як інтегрований процес взаємопов’язаних етапів.

6. Встановлення цілей ЗЕД.

7. Визначення стратегій ЗЕД підприємства та заходів щодо їх реалізації.

8. Плани, проекти і програми як інструменти досягнення цілей і реалізації стратегій ЗЕД.

9. Модель планування ЗЕД за «стратегічними програмами» (на основі аналізу розриву між цілями і можливостями підприємства).

10.Модель планування, що базується на врахуванні можливих ринкових переваг.

11. Модель планування ЗЕД орієнтована на створення та підтримку конкурентоспроможності та іміджу підприємства.

12. Призначення і склад стратегічного плану.

13. Характеристика недержавних органів регулювання ЗЕД: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі тощо.

14. Адміністративні та економічні інструменти регулювання ЗЕД.

15. Характеристика органів державного регулювання митної справи.

16. Митні документи та специфіка їх оформлення. Декларування товарів.

17. Принципи організації валютно-кредитного механізму ЗЕД підприємств.

18. Валютні операції. Порядок придбання, використання валюти та здійснення розрахунків в іноземній валюті. Система валютного контролю.

19. Державні органи, що здійснюють валютний контроль, їх функції та обов’язки.

20. Нормативна база щодо валютного регулювання ЗЕД.

Тематичний напрям 2. «Стратегічне планування зовнішньоторговельної діяльності підприємства»

1. Аналіз експортних можливостей підприємств.

2. Аналіз стану та тенденцій розвитку зовнішнього ринку.

3. Розробка стратегій виходу на зовнішній ринок.

4. Типи організаційних структур та функції експортних відділів (служб) підприємства.

5. Аналіз потреб підприємств в імпорті продукції (сировині).

6. Аналіз ринку, вибір зарубіжних бізнес-партнерів.

7. Розробка стратегій імпортних поставок.

8. Організаційна структура і функції імпортних відділів (служб) підприємства.

9. Аналіз можливості і необхідності зустрічної торгівлі для підприємства.

10. Технологія планування зустрічної торгівлі.

11. Особливості реалізації стратегій зустрічної торгівлі.

12. Характеристика різноманітних форм виходу підприємств на зовнішні ринки та критерії їх вибору.

13. Пошук партнерів при здійсненні безпосередніх експортно-імпортних операцій.

14. Способи встановлення контактів з потенційним партнером.

15. Тактика і стратегія проведення переговорів.

16. Зустрічна торгівля та її види.

17. Класифікація угод зустрічної торгівлі.

18. Операції в рамках промислового співробітництва та на комерційній основі.

19. Виробнича кооперація, операції з давальницькою сировиною.

20. Сутність, роль та особливості стратегічного планування зовнішньоторговельної діяльності підприємства.

Тематичний напрям 3. «Планування видів забезпечення ЗЕД підприємств»

1. Завдання і повноваження експортно-імпортних відділів (служб) підприємства.

2. Типи організаційних структур відділів (служб) планування ЗЕД.

3. Диференційна структура відділів (служб) планування ЗЕД.

4. Матрична і проектна структури відділів (служб) планування ЗЕД.

5. Підходи до формування організаційних структур планування ЗЕД підприємства.

6. Інформаційні потреби підприємства для планування ЗЕД.

7. Інформаційна система планування ЗЕДП.

8. Бази даних для планування ЗЕДП.

9. Системи інформаційно-аналітичної підтримки планування ЗЕДП.

10. Планування валютної діяльності підприємств.

11. Планування інвестиційної діяльності.

12. Планування кредитної діяльності.

13. Транспортні умови комерційних контрактів. Порядок заповнення міжнародної транспортної документації.

14. Види, організація та технологія міжнародних перевезень. Порядок надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам-суб’єктам ЗЕД.

15. Економічний аналіз у сфері ЗЕД.

16. Сутність, теоретичні аспекти визначення ефективності ЗЕД. Показники ефективності ЗЕД підприємства.

17. Фактори, що впливають на ефективність окремих напрямів ЗЕД, їх кількісна оцінка. Можливості підвищення ефективності ЗЕД підприємства.

18. Методика розрахунків показників ефективності ЗЕД підприємства.

19. Оцінка економічної ефективності функціонування підприємств з іноземним капіталом.

20. Послідовність стратегічного планування ЗЕД.

Творчий підхід до написання контрольної роботи передбачає глибоке вивчення літератури з теми, оцінку різних трактувань питання, отримання аргументованих висновків.

Розгляд теоретичних питань повинен спиратися на аналіз статистичних даних, взятих із наукових джерел. Дані повинні бути відповідним чином оброблені та наведені у вигляді таблиць, діаграм або схем. Вони, в свою чергу, вимагають економічного аналізу та посилання на джерело.

Текст контрольної роботи слід викладати логічно, але при цьому не допускати простого переписування його з літератури. Наводячи цитати, формулюючи певні підходи, використовуючи запозичені статистичні матеріали з різних джерел, автор обов’язково повинен зробити посилання, а ці джерела назвати у загальному списку літератури.

Вимоги до структури контрольної роботи: загальний обсяг роботи повинен складати 12-15 сторінок тексту, який набирається на комп’ютері або пишеться від руки та оформлюється відповідним чином (див. нижче).

Відредагований текст контрольної роботи повинен бути надрукований на стандартних аркушах А4; шрифт 14 через 1,5 інтервали.

Посилання можуть бути подані на сторінках роботи, наприклад, наприкінці речення – [1, с.123], з вказівкою на порядковий номер літературного джерела у списку літератури та відповідно сторінку твору, що цитується. Також посилання можуть бути розташовані наприкінці сторінки, коли текст підкреслюється і друкується посилання меншим шрифтом – 10 через 1 інтервал. Студент може обрати будь-який варіант, однак пріоритетним є перший.

Рисунки та таблиці у контрольній роботі повинні бути правильно оформлені та підписані. Назва рисунка розміщується під ним, назва таблиці – навпаки, їх нумерація здійснюється відповідно до глав. Наприклад, рисунок 1.3 – це третій малюнок у першій главі.

Нумерацію сторінок слід починати з другої (зміст контрольної роботи) і до останньої, враховуючи додатки.

Структура роботи охоплює:

-         титульний аркуш (див. додаток А);

-         зміст;

-         питання, що розкривають суть проблеми;

-         список використаних джерел.

Кожний елемент контрольної роботи обов’язково починається з нового аркуша.

Зміст роботи фактично відбиває план викладення обраної теми, в якому наводиться вся структура роботи з чіткими, конкретними формулюваннями питань.

Список літератури розміщується в кінці роботи. Він охоплює всі джерела, якими користувався автор (15 – 20 джерел). Оформлюється список літератури в алфавітному порядку, джерела також нумеруються для здійснення посилань на них.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Не менш, ніж за 20 днів до захисту, контрольна робота подається на для рецензування та отримання дозволу на захист лектору на електронну адресу tykhaiv@outlook.com. Після того, як робота буде схвалена керівником, її необхідно за 3 дні до захисту здати на кафедру (В-415, В-408) для рееєстрації.

Робота повинна бути подана у закінченому вигляді та відповідним чином оформлена.

Зважаючи на високі вимоги до змістовної частини роботи, слід мати на увазі, що відвідання консультацій керівника контрольної роботи дає змогу не тільки контролювати хід підготовки, а й, перш за все, обговорювати дискусійні питання, наукові підходи. До кожної консультації студенту слід готуватися: формулювати питання, вибирати матеріал.

Після обрання питань контрольної роботи (залежно від номеру залікової книжки), студент знайомиться з тим, як вони висвітлені науковій літературі, який рівень її розробки, які є фундаментальні видання з цієї проблеми, що нового з’явилося в періодичних виданнях.

Знайомство з проблемним питанням слід розпочинати з фундаментальних підручників, як вітчизняних, так і зарубіжних, в яких подається глибокий за змістом, стабільний матеріал, який визнається світовою економічною наукою, розкриває сутність економічних категорій і процесів. Далі можна звертатися до монографій, періодичних видань для більш ґрунтовного розкриття проблеми.

Особливу увагу під час опрацювання літературних джерел слід приділити конспектуванню певних теоретичних положень зі своїми нотатками, зауваженнями. Це допоможе зробити огляд літератури, критично розглянути певну точку зору, сформулювати свою позицію. Знайомлячись з літературою, необхідно перш за все звернутися до алфавітних каталогів бібліотеки НУХТ, наукової бібліотеки ім. Вернадського. Розглядаючи літературу та відбираючи потрібну, слід на картках записувати її бібліографічні дані з урахуванням навіть кількості сторінок. Підібравши літературу, на цих же картках слід зробити нотатки про питання, що розглядаються в цих джерелах, це допоможе при складанні змісту, бібліографічного огляду та списку використаної літератури.

Знайомство зі значним обсягом літератури та накопичення значної кількості законспектованих матеріалів дають змогу скласти уявлення про проблему в цілому, про її вузлові питання, про необхідність та можливість дослідження її в певному напрямку. На підставі цього складається план, який обговорюється та узгоджується з науковим керівником.

Під час написання тексту слід консультуватися з керівником, щоб у проведенні дослідження дотримуватися чіткої лінії, не допускати мішанини та суперечності положень. Автор може показати різні точки зору в аналізі того чи іншого питання, але він повинен або приєднатися до якоїсь з них, або мати власну думку, що просліджується протягом усієї роботи.

В контрольній роботі за необхідності можна вдаватися до цитування певних авторів. При цьому слід дотримуватися правил: цитати наводити повністю, не викидаючи певні слова, слід зберігати орфографію та пунктуацію, робити посилання.

Важливим в написанні контрольної роботи є наведення певних моделей у графічній формі, що передбачає дотримання певних стандартів: чіткість у побудові графіка чи рисунка; правильна назва і нумерація рисунка; його аналіз: правильність позначення латинськими літерами тих кривих, що показані на графіку. Важливо також правильно розташувати матеріал у таблицях, які, в свою чергу, треба пронумерувати і подати їх назву, зробити посилання на джерела, з яких їх було взято.

ЗАХИСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Важливе значення має підготовка студентом змістовної доповіді на 3-5 хвилин, яка буде містити важливі моменти дослідження проблеми. Питання, які задає науковий керівник, безпосередньо стосуються проблеми або певним чином пов’язані з нею. Короткі, влучні за суттю відповіді свідчать про глибоке та вільне оволодіння студентом знаннями з цієї проблеми та літератури з неї. Захист контрольної роботи є допуском до складання заліку з дисципліни «Стратегічне планування ЗЕД” .

Якщо контрольна робота не відповідає стандартам, викладач має повернути її студенту на доопрацювання. Аналогічна ситуація може виникнути, коли студент не володіє темою і не відповідає на запитання викладача.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

з дисципліни «Стратегічне планування ЗЕД”

1. Зміст стратегічного планування як функції управління ЗЕД підприємства.

2. Принципи стратегічного планування ЗЕД.

3. Види стратегічного планування ЗЕД.

4. Матрична і проектна структури відділів (служб) планування ЗЕД.

5. Підходи до формування організаційних структур планування ЗЕД підприємства.

6. Взаємозв’язок функцій планування з іншими функціями управління ЗЕД.

7. Стратегічне планування ЗЕД підприємства як інтегрований процес взаємопов’язаних етапів.

8. Встановлення цілей ЗЕД.

9. Визначення стратегій ЗЕД підприємства та заходів щодо їх реалізації.

10. Плани, проекти і програми як інструменти досягнення цілей і реалізації стратегій ЗЕД.

11. Завдання і повноваження експортно-імпортних відділів (служб) підприємства.

12. Типи організаційних структур відділів (служб) планування ЗЕД.

13. Диференційна структура відділів (служб) планування ЗЕД.

14. Сутність експортних можливостей підприємств.

15. Аналіз стану та тенденцій розвитку зовнішнього ринку.

16. Розробка стратегій виходу на зовнішній ринок.

17. Типи організаційних структур та функції експортних відділів (служб) підприємства

18. Модель планування ЗЕД за «стратегічними програмами» (на основі аналізу розриву між цілями і можливостями підприємства).

19. Модель планування, що базується на врахуванні можливих ринкових переваг.

20. Модель планування ЗЕД орієнтована на створення та підтримку конкурентоспроможності та іміджу підприємства.

21. Характеристика недержавних органів регулювання ЗЕД: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі тощо.

22. Економічні інструменти регулювання ЗЕД.

23. Характеристика органів державного регулювання митної справи.

24.Митні документи та специфіка їх оформлення. Декларування товарів.

25. Принципи організації валютно-кредитного механізму ЗЕД підприємств.

26. Порядок придбання, використання валюти та здійснення розрахунків в іноземній валюті.

27. Система валютного контролю.

28. Нормативна база щодо валютного регулювання ЗЕД.

29. Інформаційні потреби підприємства для планування ЗЕД.

30. Інформаційна система планування ЗЕДП.

31. Бази даних для планування ЗЕДП.

32. Системи інформаційно-аналітичної підтримки планування ЗЕДП.

33. Планування валютної діяльності підприємств.

34. Планування інвестиційної діяльності.

35. Планування кредитної діяльності.

36. Транспортні умови комерційних контрактів. Порядок заповнення міжнародної транспортної документації.

37. Види, організація та технологія міжнародних перевезень. Порядок надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам-суб’єктам ЗЕД.

38. Економічний аналіз у сфері ЗЕД.

39. Сутність, теоретичні аспекти визначення ефективності ЗЕД. Показники ефективності ЗЕД підприємства.

40. Аналіз потреб підприємств в імпорті продукції (сировині). 41.Аналіз ринку, вибір зарубіжних бізнес-партнерів.

42. Розробка стратегій імпортних поставок.

43. Організаційна структура і функції імпортних відділів (служб) підприємства.

44. Аналіз можливості і необхідності зустрічної торгівлі для підприємства. Технологія планування зустрічної торгівлі.

45. Особливості реалізації стратегій зустрічної торгівлі.

46. Характеристика різноманітних форм виходу підприємств на зовнішні ринки та критерії їх вибору.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

 1. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник / О. П. Гребельник. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 432 с.
 2. Білорус Т. В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства / Т.В. Білорус. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007. — 174 с.
 3. Веснин В.Р. Стратегическое управление / В. Р. Веснин. — М.: ТК Велби, 2006. — 328 с.
 4. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело: учебник / И. Н. Герчикова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 671 с.
 5. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник / О. П. Гребельник. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: ЦНЛ, 2008. – 450 с.
 6. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / Н. В. Горін. – К.: Знання, 2008. – 330 с.
 7. Жук М.В Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / М.В. Жук, Т.В. Бауліна. – К.Вид. Паливода А.В., 2006. – 348 с.
 8. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. — М.: Экономистъ, 2005. — 413с.
 9. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення): навчально-методичний посібник / М. Д. Пазуха; Мін-во освіти і науки України, Українська академія бізнесу та підприємництва. – К.: ЦУЛ, 2008. – с.
 10. Козак Ю. Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посібн. / Ю. Г. Козак, Ю. І. Єхануров, В. В. Ковалевський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 354 с.
 11. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент / Ю.Н. Лапыгин. — М. : Инфра-М, 2007. — 235 с.
 12. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент: підручник / М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатієва. – К: Каравела, 2006. – 320 с.
 13. Международные стратегии экономического развития: учеб. пособ./ Под. Ред. Ю.В. Макогона. – К.: Знання, 2007. – 461 с.
 14. Міжнародна економічна діяльність України: навчальний посібник / І. В. Багрова, О. О. Гетьман, В. Є. Власюк; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – К.: ЦНЛ, 2004. – 384 с.
 15. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака. – К.: ЦУЛ., 2009. – 461 с.
 16. Основи міжнародної торгівлі: навчальний посібник – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦНЛ, 2005. – 656 c.
 17. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: учебник / В. В. Покровская. – М.: Юристъ, 2010. – 456 с.
 18. Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій: Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000р. // Зовнішньоекономічна діяльність: експортно-імпортні операції, валютне регулювання.
 19. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р. № 201.
 20. Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення: Постанова КМУ від 28.12.94р. № 882.
 21. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: Затв. Постановою Правління НБУ від 26.03.98р. № 119.
 22. Про встановлення мінімальної вартості окремих видів імпортних товарів: Постанова КМУ від 27.07.98р. № 1164.
 23. Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності: Постанова КМУ від 29.04.99р.№ 756.
 24. Про затвердження положення про порядок застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій – тимчасового зупинення ЗЕД та застосування індивідуального режиму ліцензування за порушення чинного законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин та валютного регулювання: Наказ МЗЕЗ і торгівлі України від 05.06.95р. № 103.
 25. Про затвердження порядку встановлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют: Постанова НБУ від 18.03.99р. № 129.
 26. Про заходи щодо вдосконалення кон’юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Указ Президента України від 10.02.96р. № 124/96.
 27. Про концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005рр. відповідно до системи ГАТТ/СОТ: Указ Президента України від 06.04.96р. № 255/96.
 28. Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами: Указ Президента України від 06.11.97р. № 1264/97.
 29. Про порядок клірингових розрахунків: Постанова КМУ та НБУ від 02.04.94р. № 207.
 30. Про порядок реєстрації і облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки України від 29.06.2000р. № 136.
 31. Про ставки акцизного збору та мита на деякі транспортні засоби та шини до них: Закон України від 24.05.96р. // ВВР України. – 1996. – № 32.
 32. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті: Постанова КМУ від 21.06.95р. № 444.
 33. Шершньова З. Є.Стратегічне управління: Підручник / З. Є. Шершньова. – К.:КНЕУ, 2004. – 700 с.

 

ДОДАТОК А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

Кафедра менеджменту

та адміністрування

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни:

«Стратегічне планування ЗЕД»

 

 

 

 

Виконав:

студент групи МЗз-___

Петров В.Н.

Перевірила:

доц. Тюха І.В.

 

 

 

 

Київ 20__