Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Методи та моделі прийняття рішень

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Кафедра міжнародної економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни

«МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ»

за напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 6

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 6

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ.. 7

ТАБЛИЦЯ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 7

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Мета дисципліни: формування системи знань в сфері економічного моделювання для прийняття рішень в аналізі і аудиті.

Завдання: забезпечення економічної підготовки та належного рівня знань у студентів в сфері прийняття рішень в аналізі і аудиті.

Предмет: теоретико-методологічні концепції та інструментарій економічного моделювання в аналізі і аудиті.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Основні забезпечувальні навчальні дисципліни: вища математика для економістів; економіко-математичні методи та моделі; інформатика та комп’ютерна техніка; системи обробки економічної інформації, управлінський облік, економічний аналіз, аудит. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен.

Знати:

 • сутність та особливості прийняття управлінських рішень;
 • місце і роль в моделювання в прийнятті управлінських рішень в аналізі і аудиті;
 • основні моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті.

Уміти:

 • застосовувати сучасні моделі і методи при прийнятті рішень в аналізі і аудиті;
 • аналізувати проблемні аспекти в економічній діяльності та розробляти варіанти їх вирішення на базі використання сучасних моделей;
 • застосовувати сучасні засоби автоматизації для вирішення задач економічного моделювання та прийняття рішень в аналізі і аудиті.

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема №1. Сутність, принципи, вимоги і алгоритм прийняття управлінських рішень

Сутність управлінського рішення. Вимоги до управлінських рішень. Особливості розробки і прийняття управлінських рішень.

 

Тема №2. Моделювання і прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті

Процес моделювання. Використання моделей на різних рівнях керування. Типи моделей. Побудова моделей. Реалізація моделей

 

Тема №3. Моделі аналізу беззбиткової діяльності як важлива складова управлінського обліку на підприємстві

Теоретичні основи беззбиткової діяльності. Графічний підхід до аналізу беззбитковості виробництва. Математичний підхід до аналізу беззбитковості виробництва

 

Тема №4. Оптимізаційні задачі та їх роль у прийнятті управлінських рішень

Оптимізаційні задачі. Лінійне програмування. Транспортна задача одна з задач лінійного програмування. Графічний метод розв’язку задач лінійного програмування. Симплекс-метод.

 

Тема №5. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємства

Сутність і місце прогнозування в діяльності підприємства. Основні методи прогнозування. Типи моделей прогнозування. Кількісні моделі прогнозування. Якісні моделі прогнозування.

 

Тема 6. Імітаційне моделювання поведінки соціально-економічних систем

Поняття імітаційного моделювання. Переваги та недоліки методу машинної імітації. Основні етапи побудови імітаційної моделі. Метод Монте-Карло

 

Тема 7. Якісні методи та моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті

SWOT– аналіз. Ситуаційний аналіз. Еврестичні методи розробки рішень. Експертні оцінки у вироблені рішень. Метод Аргенті. Методика Ковальова. Моделі групових методів прийняття рішень. Метод Делфі.

 

Тема 8. Моделі і методи прийняття довгострокових інвестиційних рішень

Основні критерії ефективності інвестиційного проекту. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Контрольна робота виконується студентами протягом семестру по мірі вивчення тем курсу. В процесі її підготовки студенти закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержують навички по виконанню робіт, пов’язаних з розробкою окремих економічних задач.

Контрольна робота складається з трьох питань: два – вирішення задачі, а одне – теоретичне.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та теоретико-практичної частини і виконується за наступною структурою та змістом.

Перше та друге питання.

Розкривається за допомогою літературних джерел (підручники, посібники, статті та інші). Перелік рекомендованої літератури поданий в даних методичних рекомендаціях. Студент повинен розкрити сутність проблеми, яка стоїть в самому питанні, та коротко і чітко описати її.

Наприклад: „Математичний підхід до аналізу беззбитковості виробництва”.

Спочатку необхідно дати визначення поняттю «точка беззбитковості» та пояснити сутність беззбитковості виробництва. Потім необхідно перелічити базові підходи до аналізу беззбитковості із зауваженням ролі саме математичного підходу. Необхідно дати характеристику математичному методу аналізу беззбитковості із наведенням основних формул, що використовуються для цього. Доречним також є наведення прикладу розрахунків на базі розглянутих вище формул.

Інший приклад: „Оптимізаційні задачі. Лінійне програмування”.

Спочатку потрібно описати сутність оптимізаційних задач як класу економічних задач. Далі необхідно представити математичну форму оптимізаційних задач: цільова функція, обмеження тощо. Визначити сутність лінійного програмування та навести його основні риси. Запропонувати конкретний приклад економічної проблеми що може відноситься до класу оптимізаційних задач та продемонструвати яким чином можна перейти від реальної економічної ситуації до її математичного представлення у форматі оптимізаційної задачі.

Третє питання.

Представляє собою приклад використання знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни, при аналізі конкретних економічних ситуацій. Студент в межах обраної тематики дипломної роботи має запропонувати певні удосконалення діяльності підприємства на базі методів та моделей прийняття рішень з наведенням відповідних розрахунків та їх результатів.

Наприклад, якщо тематика дипломного проекту стосується основних засобів і виходячи з результатів аналізу підприємства, студентом пропонується оновлення основних засобів, можна проаналізувати декілька варіантів інвестиційних проектів з використанням моделей і методів прийняття довгострокових інвестиційних рішень (тема №8). На базі порівняння розрахованих значень NPV, дисконтованого строку окупності, студент зможе економічно обґрунтувати вибір певного інвестиційного проекту (купівля визначеного виду основних засобів на противагу іншим альтернативам).

Питання №1 і№2 обираються із клітинки перетину рядка (остання цифра залікової книжки студента) та стовпчика (передостання цифра залікової книжки студента). В клітинці перетину записано 1 номер: номер питання із переліку питань на екзамен. Наприклад: номер залікової книжки закінчується на 12. Належить виконати питання за номером 22.

 

ТАБЛИЦЯ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1, 30

2, 29

3, 28

4, 27

5, 26

6, 25

7, 24

8, 23

9, 22

10, 21

1

11, 20

12, 19

13, 18

14, 1

15, 2

16, 3

17, 4

18, 5

19, 6

20, 7

2

21,1

22,5

23,6

24,4

25,5

26,6

27,7

28, 8

29, 9

30, 10

3

8,30

7,29

1,28

2,27

3, 26

4, 25

5, 24

6, 24

1, 20

2, 19

4

3,13

4,14

5,15

6,14

7, 13

8, 12

9, 25

10, 24

11, 23

12, 22

5

13,23

14,24

15,25

16,26

17,27

18,28

19,30

20,1

21,3

2,22

6

23,10

24,11

25,9

26,8

27,6

7,28

29,8

30,3

1,15

2,16

7

3,17

4,18

5,20

19,6

7,22

8,23

1,25

2,26

3,27

4,28

8

5,15

6,

16,7

8,29

28,9

10,20

11,21

12,22

13,23

14,24

9

15,1

16,2

17,3

18,3

19,4

20,5

21,6

22,7

23,8

24,9

 

 

Питання№3 обирається студентом самостійно, виходячи зі специфіки дипломного проекту та підприємства, що виступатиме в якості об’єкту дослідження.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

 1. Сутність управлінського рішення
 2. Вимоги до управлінських рішень.
 3. Особливості розробки і прийняття управлінських рішень.
 4. Процес моделювання. Використання моделей на різних рівнях управління.
 5. Типи моделей
 6. Побудова моделей
 7. Реалізація моделей
 8. Теоретичні основи беззбиткової діяльності
 9. Математичний підхід до аналізу беззбитковості виробництва
 10.  Економічні підходи до аналізу беззбитковості (метод валових величин, метод маржинальних величин)
 11.  Методи розподілу змішаних витрат на змінні та постійні (метод верхньої-нижньої точки, графічний метод, метод найменших квадратів)
 12.  Оптимізаційні задачі. Лінійне програмування.
 13.  Транспортна задача.
 14.  Графічний метод розв’язку задач лінійного програмування.
 15.  Симплекс-метод.
 16.  Сутність і місце прогнозування в діяльності підприємства.
 17.  Основні методи прогнозування.
 18.  Кількісні методи прогнозування.
 19.  Якісні методи прогнозування.
 20.  Сутність імітаційного моделювання
 21.  Переваги та недоліки методу машинної імітації
 22.  Основні етапи побудови імітаційної моделі
 23.  Метод Монте-Карло
 24.  SWOT– аналіз. Ситуаційний аналіз.
 25.  Евристичні методи розробки рішень
 26.  Експертні оцінки у вироблені рішень. Метод Аргенті. Методика Ковальова.
 27.  Моделі групових методів прийняття рішень. Метод Делфі.
 28.  Основні критерії ефективності інвестиційного проекту
 29.  Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
 30.  Оптимізаційні моделі на базі матриці міжгалузевого балансу.

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оформлення роботи:

 

 • обсяг контрольної роботи – необхідний для повного висвітлення теми;
 • інтервал між рядками – полуторний;
 • шрифт - Times New Roman, 14;
 • параметри сторінки: верхнє поле – 2 см., нижнє поле – 2 см., ліве поле – 3 см., праве поле – 1,5 см;
 • обов’язково в роботі титульний аркуш, зміст роботи, розкриті питання, перелік використаної літератури;
 • роботу подати в роздрукованому вигляді, підшиту за допомогою швидкосшивача, та в електронному вигляді на дискеті.
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. В.П. Стасюк Модели адаптивного управления предприятием. – Донецк: ДонНУ, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 224с.

 

 1. Мур, Джеффри, Уэдерфорд, Лари Р., и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, 6-е изд. – Прал. Тит. англ.

 

 1. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также \хроника событий в Волшебных странах: Учебник. – М.: Логос, 2000. – 296с.: ил.

 

 1. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов/ В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391с.

 

 1. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита: Навчальне видання.- К.: А.С.К., 1998.- 768 c.- ISBN 966-539-077-5