Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни "Актуальні проблеми фінансового права"

Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни "Актуальні проблеми фінансового права"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права»

вибіркових компонент

освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15).

 

 

 

 

 

 

Розробник:

1. Доцент кафедри адміністративного права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент Пабат Олександр Васильович

 

 

Рецензенти:

1. Декан факультету №1 ХНУВС доктор юридичних наук, професор Музичук О.М.

2. Заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  кандидат юридичних наук Коптєв П.Б.

 

1. Загальні методичні вказівки

Оволодіння знаннями даного предмета забезпечується поєднанням таких різних форм і методів навчання, як лекції та семінарські  заняття й самостійна робота. Ґрунтовнішому вивченню окремих тем сприяють написання рефератів, участь у роботі наукових гуртків, науково-практичних конференцій, семінарів, олімпіад.

Семінарське заняття – це одна з форм аудиторних занять, що містить у собі різноманітні варіанти прояву слухачами рівня засвоєння лекційного матеріалу, інформації, яка була здобута при опрацюванні наукової літератури, нормативних матеріалів та інших джерел.

Метою цих занять є, з одного боку, перевірка рівня засвоєння програмного матеріалу слухачами – мета викладача, а з іншого – це форма активної участі слухачів у процесі отримання знань та навичок у сфері професійної підготовки.

Формою проведення цих занять можуть бути письмові та усні опитування, тестування, проведення колоквіумів, ділових (рольових) ігор, диспутів за темою семінарського заняття, виконання підсумкових контрольних письмових робіт, що виконуються протягом заняття. Водночас ця форма аудиторного заняття використовується викладачем для більш детального розгляду окремих тем та категорій курсу. Це дає можливість, також, перевірити повноту засвоєння матеріалу, виявити прогалини у знаннях слухачів, усувати їх та  сприяти формуванню знань на проблемному рівні.

Перед тим як організовувати та проводити семінарські заняття з навчального курсу «Актуальні проблеми фінансового права» викладач повинен усвідомити повний спектр можливостей кожної форми роботи в процесі прищеплення навчальній аудиторії знань, навичок та умінь, а також всі позитивні сторони цих методів і форм. При цьому не слід забувати про те, що неправильне їх застосування може призвести до негативного результату, тобто недостатнього рівня засвоєння навчального матеріалу.

Письмове опитування. Письмове опитування є одним із видів індивідуальних завдань, котре виконує функцію поточного, оперативного контролю з боку викладача за процесом засвоєння слухачами знань з відповідних тем навчального курсу. На виконання опитування викладач відводить 10–20 хвилин заняття. Темою цього контрольного заходу, як правило, є загальна тема заняття або одне з ключових, актуальніших питань даного семінарського заняття, яке має, насамперед, прикладне значення.

Підготовка до семінарських занять. Підготовка до семінарського заняття відображається слухачем у „робочому зошиті”. У цитатній, тезовій, схематичній та інших формах фіксується результат роботи з рекомендованою літературою по темі заняття. Такі матеріали використовуються для відповіді на аудиторних заняттях, а також для усної доповіді по окремій тематиці і обов'язково при відпрацюванні пропущених занять.

У обов'язковому порядку слухачі опираються у підготовці на рекомендовану методичними посібниками і настановами викладачів літературу: підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті у періодичних виданнях. Особливо важливі нормативно-правові акти, що стосуються питань теми семінарського заняття.

У випадку пропуску слухачами семінарських занять, необхідно відпрацювати їх у двотижневий термін під час індивідуальних консультацій.

Оцінка знань здійснюється за бальною системою, а також за рейтинговою системою (підсумовуються всі оцінки, окрім „незадовільно”, що виставлялися протягом вивчення даного курсу, або його розділів за усну відповідь, письмові роботи (контрольні роботи, реферати, схеми та ін.), виступи-доповіді, систематичність та повноту ведення робочих зошитів, індивідуальне відпрацювання тем курсу). Рейтингова форма дає можливість визначити рівень та якість систематичності засвоєння матеріалу курсу.

Опанування курсу дасть можливість слухачам якомога глибше дізнатися про специфіку правовідносин у сфері фінансової діяльності держави.

Навчальну програму з курсу «Актуальні проблеми фінансового права» розроблено з урахуванням сучасних досягнень науки фінансового права, позицій науковців стосовно сутності основних фінансових інститутів, які забезпечують акумуляцію коштів у розпорядження держави та органів місцевого самоврядування, регулюють використання цих коштів для забезпечення виконання завдань і функцій держави в цілому. В програмі логічно послідовно розміщено теми навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права», що дозволить слухачам оволодіти як основами знань щодо фінансової діяльності держави, так і отримати навички застосування фінансово-правових норм в майбутній практичній роботі.

При викладенні кожної теми курсу, враховуються досягнення вітчизняної фінансово-правової науки та зарубіжний досвід правового регулювання фінансової діяльності держави. Основним пріоритетом у викладанні матеріалу курсу є критерій застосовності отриманих знань в практиці працівника Національної поліції України.

Предметом актуальних проблем фінансового права є суспільні відносини, що виникають в процесі фінансової діяльності держави. Ця діяльність є об’єктивною за своєю сутністю і забезпечує належне виконання державою своїх функцій. Конституційні норми визначають основи організації державних фінансів в Україні, повноваження законодавчих, виконавчих органів влади та органів влади на місцях і складають методологічну та наукову основу фінансового права.

Актуальні проблеми фінансового права є досить складною навчальною дисципліною, в першу чергу, через постійну зміну норм законодавства в сфері фінансової діяльності держави. Обмеженість фінансових ресурсів централізованих фондів спонукає органи державної влади до постійного пошуку оптимальних моделей адміністрування податків і зборів, виявлення шляхів підвищення ефективності використання коштів централізованих фондів, впровадження заходів, направлених на профілактику та припинення фінансових правопорушень. Така діяльність зумовлює постійні зміни як окремих фінансово-правових норм, так і до трансформації цілих фінансово-правових інститутів. Тому при вивченні курсу «Актуальні проблеми фінансового права» необхідно уважно слідкувати за змінами в чинному законодавстві, користуватися нормативними актами лише в актуальному стані.

Значна увага при вивченні курсу «Актуальні проблеми фінансового права» приділяється одній із важливіших управлінських функцій держави – фінансовому контролю. Правові засади здійснення фінансового контролю та статус органів фінансового контролю, плануються до розгляду в двох взаємопов’язаних темах. Правові засади юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства виділено окремою темою.

Актуальні проблеми фінансового права як навчальна дисципліна являє собою системне викладення теоретичного та прикладного матеріалу з метою підготовки кваліфікованих кадрів, які здатні аналізувати складні процеси у сфері фінансової діяльності держави. Ця дисципліна посідає вагоме місце у системі загальноправових курсів. Вона є важливим елементом підготовки фахівців для Національної поліції України, здатних ефективно протидіяти правопорушенням у фінансовій сфері. Така протидія можлива лише за умови належного засвоєння основних проблем фінансового права та формування у слухачів відповідних знань та вмінь.

Систему курсу актуальних проблем фінансового права як навчальної дисципліни побудовано відповідно до системи фінансового права як галузі права. Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права» для отримання кваліфікації магістр правоохоронної діяльності містить дванадцять тем.

Завданням навчальної дисципліни полягає у вивченні основних проблем фінансового права. Вивчення проблем загальної частини фінансового права об’єднує положення щодо норм фінансового права і правових інститутів, що визначають: поняття, предмет, система та джерела фінансового права, особливості фінансово-правових норм та фінансово-правових відносин, систему та статус органів управління державними фінансами, правові засади фінансового контролю в Україні та відповідальності за порушення норм фінансового законодавства. Такі норми є спільними для всіх інших фінансово-правових інститутів і становлять базу для регулювання правовідносин у сфері фінансової діяльності держави.

Вивчення проблем особливої частини фінансового права спрямоване на засвоєння основних положень окремих, найбільш важливих інститутів, що регулюють окремі напрями фінансової діяльності держави та різні елементи фінансової системи. Також розглядаються положення щодо основного інституту Особливої частини фінансового права – бюджетного права. Вони викладаються в двох пов’язаних темах присвячених розгляду бюджетної системи України та бюджетний процесу. Крім того розглядаються особливості правового регулювання формування державних цільових фондів.

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

 1. проблеми понятійного апарату, пов’язаного із фінансовою діяльністю держави;
 2. проблеми формування окремих елементів фінансової системи, бюджетної системи;
 3. питання методів, системи фінансового права як галузі права;
 4. історію науки фінансового права та її видатних представників;
 5. проблеми формування системи та повноваження органів державного управління фінансами, органів фінансового контролю;
 6. питання здійснення фінансового контролю;
 7. проблеми кваліфікації фінансових правопорушень, притягнення до фінансової відповідальності, особливості та порядок притягнення до фінансової відповідальності;
 8. проблеми формування державних та муніципальних доходів і видатків;
 9. проблеми бюджетних відносин та процесу;
 10. проблеми формування позабюджетних фондів;

вміти:

 1. аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють фінансову діяльність держави, визначати їх юридичну силу та пріоритетність в урегулюванні конкретних фінансових відносин;
 2. аналізувати акти ревізій, перевірок фінансового-господарської діяльності суб’єктів господарювання, визначати їх відповідність вимогам закону, оцінювати їх доказову силу при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності;
 3. виявляти ознаки фінансового правопорушення, визначати вид юридичної відповідальності за його вчинення;
 4. роз’ясняти зміст нормативних актів, що регулюють фінансову діяльність держави, з метою подолання правового нігілізму громадян.
 5.  
 1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

2.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 2

Тема № 1. Питання предмету, системи та джерел фінансового права

7

1

2

0

0

4

залік

Тема № 2. Актуальні питання фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

7

1

2

0

0

4

Тема № 3. Проблеми правового регулювання діяльності органів державного управління фінансами

7

1

2

0

0

4

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

7

1

2

0

0

4

Тема № 5. Проблемні питання здійснення фінансового контролю в Україні

10

1

4

0

0

5

Тема № 6. Питання відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

10

1

4

0

0

5

Тема № 7. Актуальні питання правового регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

7

1

2

0

0

4

Тема № 8. Проблеми функціонування бюджетної системи України

7

1

2

0

0

4

Тема № 9. Проблеми правового регулювання податкової системи та статусу суб’єктів податкових правовідносин

7

1

2

0

0

4

Тема № 10. Проблеми бюджетного процесу України

7

1

2

0

0

4

Тема № 11. Проблеми формування цільових фондів

7

1

2

0

0

4

Тема № 12. Актуальні проблеми фінансування  Національної поліції України

7

1

2

0

0

4

Всього за  ІІ семестр

90

12

28

0

0

50

Разом

90

12

28

0

0

50

 

 

2.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

(заочна форма навчання)

 

Не передбачено

 

3. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять

ТЕМА № 1. «Питання предмету, системи та джерел фінансового права».

Семінарське заняття №1: Питання предмету, системи та джерел фінансового права.

Навчальна мета заняття: розкрити поняття та елементи фінансової діяльності держави; розкрити предмет та  методи фінансового права; ознайомити слухачів з основними джерелами фінансового права, суттю фінансово-правових норми та фінансово-правових правовідносин.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття, предмет, метод фінансового права.
 2. Система фінансового права.
 3. Джерела фінансового права.
 4. Наука фінансового права.

Контрольні питання:

 1. Поняття державних фінансів, їх функції.
 2. Чи можна ототожнювати поняття «фінанси» і «гроші»?
 3. Що таке фінансова діяльність держави, які принципи та методи її здійснення?
 4. Які підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють фінансові правовідносини, прирівняні за юридичною силою до законів?
 5. Які методи фінансово-правового регулювання використовуються поряд з основним методом (імперативним)?
 6. Які способи правового регулювання ви знаєте? Які з них притаманні фінансово-правовому методу?
 7. В чому полягає категоричність фінансових приписів?
 8. Поясність взаємозв'язок фінансового права з конституційним та адміністративним правом.
 9. Охарактеризуйте Конституцію України як основне джерело фінансового права.
 10. Охарактеризуйте функції науки фінансового права?

 

Методичні вказівки:

В ході проведення семінарського заняття  курсанти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття фінансового права. Становлення фінансового права як галузі права. Місце фінансового права в системі права України. Предмет фінансового права. Метод правового регулювання притаманний фінансовому праву. Співвідношення імперативного методу владних приписів з методами погодження, рекомендації. Суб’єкти фінансового права.

Система фінансового права. Загальна частина фінансового права: основи фінансової діяльності держави, фінансового права, засади фінансового контролю. Особлива частина: підгалузі, інститути, фінансово-правові норми. Підгалузі: бюджетне право; податкове право. Інститути: державних доходів, державних видатків; державного кредиту; грошового обігу; валютного регулювання; безготівкових розрахунків та ін.

Джерела фінансового права. Конституція України. Міжнародні нормативні акти, ратифіковані Верховною Радою України. Закони України в тому числі кодифіковані. Юридична сила Декретів Кабінету Міністрів (грудень 1992 – травень 1993 років). Укази Президента України. Нормативні акти Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів України інших органів виконавчої влади, що містять фінансово-правові норми. Нормативні акти органів місцевого самоврядування.

Фінансове право як галузь права і наука фінансового права. Зародження науки фінансового права з фінансової науки. Історія розвитку вітчизняної науки фінансового права. Видатні представники науки фінансового права.

Теми рефератів:

 1. Особливості методу фінансового права.
 2. Система фінансового права.
 3. Проблеми кодифікації фінансово-правових норм.
 4. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері фінансової діяльності держави.

Література: [67, с. 9-20; 68-89].

 

ТЕМА № 2. «Актуальні питання фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини»

Семінарське заняття №1: Актуальні питання фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

Навчальна мета заняття: розкрити зміст фінансово-правових норм; з’ясувати види фінансово-правових норм; ознайомити слухачів з основними засадами фінансово-правових відносин.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття та види фінансово-правових норм.
 2. Структура фінансово-правових норм.
 3. Фінансово-правові відносини.

Контрольні питання:

 1. У чому полягають особливості фінансово-правових норм?
 2. Наведіть приклади різних видів фінансово-правових норм?
 3. Назвіть особливості санкцій фінансово-правових норм?
 4. Які особливості фінансових правовідносин Ви можете назвати?
 5. Що таке суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників фінансових відносин?
 6. Які підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин?
 7. Чому фінансові відносини можуть існувати лише у формі правовідносин?
 8. У чому полягає різниця між поняттями «суб'єкт фінансового права» та «суб'єкт фінансових правовідносин»?

 

Методичні вказівки:

В ході проведення семінарського заняття  курсанти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття фінансового права. Становлення фінансового права як галузі права. Місце фінансового права в системі права України. Предмет фінансового права. Метод правового регулювання притаманний фінансовому праву. Співвідношення імперативного методу владних приписів з методами погодження, рекомендації. Суб’єкти фінансового права.

Система фінансового права. Загальна частина фінансового права: основи фінансової діяльності держави, фінансового права, засади фінансового контролю. Особлива частина: підгалузі, інститути, фінансово-правові норми. Підгалузі: бюджетне право; податкове право. Інститути: державних доходів, державних видатків; державного кредиту; грошового обігу; валютного регулювання; безготівкових розрахунків та ін.

Джерела фінансового права. Конституція України. Міжнародні нормативні акти, ратифіковані Верховною Радою України. Закони України в тому числі кодифіковані. Юридична сила Декретів Кабінету Міністрів (грудень 1992 – травень 1993 років). Укази Президента України. Нормативні акти Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів України інших органів виконавчої влади, що містять фінансово-правові норми. Нормативні акти органів місцевого самоврядування.

Фінансове право як галузь права і наука фінансового права. Зародження науки фінансового права з фінансової науки. Історія розвитку вітчизняної науки фінансового права. Видатні представники науки фінансового права.

Теми рефератів:

 1. Особливості санкцій фінансово-правових норм.
 2. Зміст та особливості фінансових правовідносин.

Література: [67, с. 45-52; 68-89].

 

ТЕМА № 3. «Проблеми правового регулювання діяльності органів державного управління фінансами».

Семінарське заняття №1: Проблеми правового регулювання діяльності органів державного управління фінансами

Навчальна мета заняття: з’ясувати сутність та принципи управління державними фінансами; ознайомити слухачів з основними засадами управління державними фінансами органами влади загальної та спеціальної  компетенції.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття та принципи управління державними фінансами.
 2. Управління державними фінансами органами влади загальної компетенції.
 3. Управління державними фінансами органами влади спеціальної компетенції.

Контрольні запитання:

 1. В чому полягає суть управління фінансами з боку держави?
 2. Які органи загальної компетенції у сфері фінансової діяльності держави Ви можете назвати?
 3. Чи можна, на Ваш погляд, вважати Рахункову палату України вищим органом контролю у сфері фінансів?
 4. Які функції характерні для Національного банку України як центрального банку держави?
 5. Які нормативно-правові визначають повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності?
 6. Які акти органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності Ви можете назвати?

 

Методичні вказівки:

В ході вивчення теми курсанти мають засвоїти наступні питання.

Поняття та принципи управління державними фінансами. Система органів управління державними фінансами.

Конституційне регулювання повноважень органів влади загальної компетенції в сфері управління державними фінансами. Повноваження Верховної Ради України щодо затвердження Державного бюджету України та бюджетної системи; системи оподаткування; статусу національної та іноземних валют; основ створення і функціонування фінансового, грошового, інвестиційного ринків; порядку утворення і погашення державного внутрішнього та зовнішнього боргу.

Повноваження Президента України щодо підписання законів, що регулюють фінансову діяльність держави; утворення, реорганізації чи ліквідації міністерств та органів виконавчої влади зі спеціальною компетенцією в сфері фінансової діяльності.

Конституційні повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління фінансами щодо забезпечення провадження фінансової, цінової, інвестиційної політики; розробки проекту Державного бюджету України, забезпечення виконання бюджету, підготовки звіту про його виконання.

Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері публічних фінансів. Право органів місцевого самоврядування на бюджет та його нормативно-правове забезпечення.

Правовий статус державних органів спеціально створених для управління фінансами. Правові засади, ціль утворення та сфера відання Національного банку України. Завдання, функції і повноваження Національного банку України.

Місце Міністерства фінансів України в системі органів виконавчої влади. Ціль утворення та сфера відання Міністерства фінансів. Завдання, функції і повноваження Міністерства фінансів. Повноваження Міністерства фінансів АРК та фінансових органів місцевих державних адміністрацій.

Правові засади діяльності та сфера відання спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).

Державна казначейська служба України. Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Державного казначейства. Завдання, функції і повноваження Державного казначейства.

Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Державної фіскальної служби України. Завдання, функції і повноваження Державної фіскальної служби України.

Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Рахункової палати. Завдання, функції і повноваження Рахункової палати.

Інші органи державного управління фінансами: Пенсійний фонд України; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ін.

Теми рефератів:

 1. Статус Пенсійного фонду.
 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності.
 3. Правовий статус Рахункової палати України: перспективи розвитку.
 4. Сучасний досвід побудови системи органів управління державними фінансами розвинених країн.

Література: [67, с. 21-32; 68-89].

 

ТЕМА № 4. «Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю»

Семінарське заняття №1: Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

Навчальна мета заняття: розкрити зміст фінансового контролю; ознайомити слухачів з основними видами та методами фінансового контролю.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття фінансового контролю та правові засади його здійснення.
 2. Види фінансового контролю.
 3. Методи фінансового контролю.

Контрольні питання:

 1. Дайте визначення поняттям: орган виконавчої влади; структура органу виконавчої влади; штати органу виконавчої влади.
 2. В чому полягає суть фінансового контролю як функції соціального управління та прояву контрольної функції фінансів?
 3. Які принципи розроблено у сфері фінансового контролю, та як вони закріплені у вітчизняному законодавстві?
 4. Чи існує єдиний нормативно-правовий акт в сфері фінансового контролю?
 5. Якими нормативно-правовими актами визначається порядок проведення ревізій?
 6. Якими нормативно-правовими актами визначається порядок проведення перевірок?

 

Методичні вказівки:

В ході проведення семінарського заняття  курсанти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття, суть, призначення фінансового контролю. Об’єкт  та предмет фінансового контролю, фінансова дисципліна. Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні. Міжнародні нормативно-правові акти з питань фінансового контролю. Закріплення принципів фінансового контролю в національному законодавстві.

Види фінансового контролю. В залежності від суб’єктів фінансового контролю: державний фінансовий контроль (контроль вищих органів влади, фінансовий контроль інших державних органів, контроль спеціальних органів фінансового контролю); внутрішній контроль (здійснюється керівниками міністерств та відомств та їх контрольно-ревізійним апаратом)  незалежний фінансовий контроль (аудит). За змістом: податковий контроль, валютний контроль, бюджетний контроль. В залежності від часу проведення: попередній, поточний, наступний фінансовий контроль. В залежності від місця проведення: безвиїзний, виїзний. За об’єктом: документальний, фактичний, оперативний. Обов’язковий та ініціативний фінансовий контроль.

Методи фінансового контролю. Ревізія. Правові засади здійснення ревізії. Підстави та порядок проведення ревізії. Періодичність та строки проведення ревізії. Планова та позапланова ревізія. Ревізія за дорученням правоохоронних органів. Поняття та зміст акту ревізії, правила складання акту ревізії, правове значення акту ревізії як носія доказової інформації.

Перевірка. Правові засади здійснення перевірок.  Підстави та порядок проведення перевірок. Періодичність здійснення планових та позапланових документальних виїзних перевірок. Комплексні перевірки. Зустрічні перевірки. Оперативні перевірки. Поняття, зміст та правові наслідки акту перевірки. Оформлення результатів перевірки довідкою.

Інші методи фінансового контролю: аналіз, обстеження, інспекції, облік.

Теми рефератів:

 1. Міжнародне співробітництво в сфері фінансового контролю.
 2. Принципи фінансового контролю.
 3. Методи фінансового контролю в зарубіжних країнах
 4. Методи фінансового контролю, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Література: [67, с. 53-61; 68-89].

 

ТЕМА № 5. «Проблемні питання здійснення фінансового контролю в Україні».

Семінарське заняття №1-2: Проблемні питання здійснення фінансового контролю в Україні.

Навчальна мета заняття: з’ясувати систему органів фінансового контролю; ознайомити слухачів з повноваженнями в сфері фінансового контролю державних органів виконавчої влади та спеціальних органів фінансового контролю в Україні.

Час проведення – 4 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 5 год.

Навчальні питання:

 1. Система органів фінансового контролю.
 2. Повноваження в сфері фінансового контролю державних органів виконавчої влади.
 3. Спеціальні органи фінансового контролю в Україні.

Контрольні питання:

 1. Що таке незалежний фінансовий контроль?
 2. Які критерії покладені в основу класифікації органів фінансового контролю?
 3. Якими повноваженнями у сфері фінансового контролю наділено органи загальної компетенції?
 4. Якими контрольними повноваженнями у сфері фінансової діяльності наділено органи спеціальної компетенції?
 5. Охарактеризуйте особливості статусу Рахункової палати України?
 6. Що таке банківський нагляд і які контрольно-наглядові повноваження має Національний банк України?

 

Методичні вказівки:

В ході проведення семінарського заняття  курсанти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття, суть, призначення фінансового контролю. Об’єкт  та предмет фінансового контролю, фінансова дисципліна. Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні. Міжнародні нормативно-правові акти з питань фінансового контролю. Закріплення принципів фінансового контролю в національному законодавстві.

Види фінансового контролю. В залежності від суб’єктів фінансового контролю: державний фінансовий контроль (контроль вищих органів влади, фінансовий контроль інших державних органів, контроль спеціальних органів фінансового контролю); внутрішній контроль (здійснюється керівниками міністерств та відомств та їх контрольно-ревізійним апаратом)  незалежний фінансовий контроль (аудит). За змістом: податковий контроль, валютний контроль, бюджетний контроль. В залежності від часу проведення: попередній, поточний, наступний фінансовий контроль. В залежності від місця проведення: безвиїзний, виїзний. За об’єктом: документальний, фактичний, оперативний. Обов’язковий та ініціативний фінансовий контроль.

Методи фінансового контролю. Ревізія. Правові засади здійснення ревізії. Підстави та порядок проведення ревізії. Періодичність та строки проведення ревізії. Планова та позапланова ревізія. Ревізія за дорученням правоохоронних органів. Поняття та зміст акту ревізії, правила складання акту ревізії, правове значення акту ревізії як носія доказової інформації.

Перевірка. Правові засади здійснення перевірок.  Підстави та порядок проведення перевірок. Періодичність здійснення планових та позапланових документальних виїзних перевірок. Комплексні перевірки. Зустрічні перевірки. Оперативні перевірки. Поняття, зміст та правові наслідки акту перевірки. Оформлення результатів перевірки довідкою.

Інші методи фінансового контролю: аналіз, обстеження, інспекції, облік.

Теми рефератів:

 1. Система органів фінансового контролю ЕС.
 2. Правові засади взаємодії органів фінансового контролю та правоохоронних органів.
 3. Зміни у системі органів фінансового контролю згідно Концепції адміністративної реформи

Література: [67, с. 62-77; 68-89].

 

ТЕМА № 6. «Питання відповідальність за порушення норм фінансового законодавства».

Семінарське заняття №1: Питання відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

Навчальна мета заняття: ознайомити слухачів з основними видами юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства; з’ясувати поняття і склад фінансового правопорушення; розкрити зміст фінансової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності; виробити навички у слухачів щодо застосування норм фінансового права в конкретних ситуаціях..

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 5 год.

Навчальні питання:

 1. Види юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства.
 2. Поняття фінансового правопорушення та фінансової відповідальності.
 3. Відповідальність за порушення норм валютного, податкового, бюджетного законодавства.

Контрольні питання:

 1. Визначте особливості фінансової відповідальності поряд з іншими видами юридичної відповідальності.
 2. Назвіть кваліфікаційні ознаки фінансового правопорушення.
 3. Які нормативно-правові акти визначають правові засади фінансової відповідальності за порушення норм валютного.
 4. Визначте особливості фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства.
 5. Охарактеризуйте санкції, передбачені Бюджетним кодексом України.

 

Методичні вказівки:

В ході проведення семінарського заняття  курсанти мають засвоїти наступні питання теми.

Кримінальна, адміністративна, цивільно-правова відповідальність за порушення норм чинного фінансового законодавства.

Фінансова відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності. Фінансове правопорушення, поняття та склад. Особливості суб’єктивної сторони фінансового правопорушення.

Поняття, особливості, класифікація фінансових санкцій.

Відповідальність за порушення норм валютного законодавства. Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності за порушення норм валютного законодавства.

Відповідальність за порушення правил здійснення банківських операцій, норм з регулювання обігу готівки (в тому числі правил використання реєстраторів рахункових операцій при розрахунках за готівку). Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності.

Відповідальність за порушення норм законодавства в сфері оподаткування, в тому числі правил обліку та звітності, реалізації підакцизних товарів. Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

Відповідальність за порушення норм бюджетного законодавства. Правові засади та державні органи, що уповноважені притягати до фінансової відповідальності.

Відповідальність за легалізацію доходів, набутих злочинним шляхом.

Теми рефератів:

 1. Фінансова відповідальність за порушення норм податкового законодавства.
 2. Правопорушення в бюджетній сфері.
 3. Особливості фінансових санкцій.

Література: [67, с. 78-113; 68-89].

 

ТЕМА № 7. «Актуальні питання правового регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання».

Семінарське заняття №1: Актуальні питання правового регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

Навчальна мета заняття: з’ясувати сутність та види  публічних фондів грошових коштів; ознайомити слухачів із системою доходів державних та місцевих (публічних) фондів; розкрити систему система видатків державних та місцевих фондів; з’ясувати сутність кошторисно-бюджетного фінансування, як методу розподілу публічних фондів коштів.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Публічні фонди грошових коштів: поняття, функції, види.
 2. Поняття та система доходів державних та місцевих (публічних) фондів.
 3. Поняття та система видатків державних та місцевих фондів.
 4. Кошторисно-бюджетне фінансування, як метод розподілу публічних фондів коштів.

Контрольні питання:

 1. В чому полягає економічна суть державних доходів?
 2. Чи різняться за змістом поняття «державні доходи» та «доходи державного бюджету»?
 3. Визначте поняття податку. У чому полягають функції податків?
 4. Що таке податкова система? Які принципи організації податкової системи Ви можете назвати?
 5. Що являє собою податкова політика держави?
 6. Які види неподаткових доходів Ви можете назвати?
 7. Дайте загальну характеристику мита, та митних платежів.
 8. Які рентні та ресурсних платежів справляються в Україні?
 9. Розкрийте поняття державного кредиту.
 10.  Дайте загальну характеристику нормативно-правового регулювання у сфері державних запозичень?

 

Методичні вказівки:

В ході проведення семінарського заняття  курсанти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття публічних фондів грошових коштів. Публічні (загальносуспільні) потреби як критерій виділення окремих фондів. Функції публічних фондів. Класифікація публічних фондів. Правовий режим централізованих фондів (Державного бюджету, цільових позабюджетних фондів) та децентралізованих фондів (місцевих бюджетів, фондів державних підприємств, установ та організацій).

Поняття і система державних та муніципальних доходів. Правове регулювання податкових доходів, податкова система, податкові правовідносини. Правовий режим неподаткових доходів. Правові основи державного кредиту, державні внутрішні та зовнішні позики, залучення коштів до місцевих бюджетів шляхом випуску цінних паперів.

Правове регулювання державних та місцевих видатків. Система державних та муніципальних видатків. Поняття та принципи фінансування.

Поняття кошторисно-бюджетного фінансування, принципи, об’єкти. Поняття, зміст, правове значення кошторису. Бюджетні установи та правовий режим позабюджетних коштів бюджетних установ. Порядок та особливості кошторисно-бюджетного фінансування охорони здоров’я, соціально-культурних заходів, оборони, видатків на утримання органів влади.

Теми рефератів:

 1. Правові засади організації податкової системи України
 2. Правові засади непрямого оподаткування в Україні
 3. Система податкового законодавства в Україні
 4. Правові засади запозичень до місцевих бюджетів в Україні.

Література: [67, с. 222-258; 68-89].

 

ТЕМА № 8. «Проблеми функціонування бюджетної системи України».

Семінарське заняття №1: Проблеми функціонування бюджетної системи України

Навчальна мета заняття: ознайомити слухачів з основними джерелами бюджетного права, суттю бюджету та бюджетною системою; з’ясувати  джерела доходів і видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів; розкрити зміст бюджетної класифікації.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття бюджету та бюджетного права, бюджетна система.
 2. Бюджетна класифікація.
 3. Доходи і видатки Державного бюджету України.
 4. Склад доходів і видатків місцевих бюджетів.

Контрольні питання:

 1. Розкрийте поняття бюджету, його соціально-економічне й політичне значення.
 2. Які складові частини бюджету Ви можете назвати?
 3. Назвіть особливості бюджетних правовідносин.
 4. Дайте характеристику складу бюджетного законодавства.
 5. Охарактеризуйте принципи побудови бюджетної системи України.
 6. В чому полягає мета регулювання міжбюджетних відносин?
 7. Як оформляються запозичення до місцевих бюджетів?
 8. Що таке міжбюджетні трансферти?

 

Методичні вказівки

В ході проведення семінарського заняття  курсанти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття бюджету як економічної та правової категорії. Поняття та ланки бюджетної системи України. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Принципи бюджетної системи. Зведений бюджет. Правова форма бюджетів в Україні. Бюджетний період.

Поняття бюджетного права. Особливості бюджетних правовідносин. суб’єкти бюджетних правовідносин, джерела бюджетного права. Конституція України про бюджетні повноваження. Бюджетний кодекс України. Закон України про Державний бюджет на відповідний бюджетний період.

Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету, класифікація видатків бюджету, класифікація фінансування бюджету, класифікація боргу. Складові частини бюджету: загальний та спеціальний фонди.

Дефіцит та профіцит бюджету, джерела фінансування дефіциту бюджету. Граничний обсяг боргу.

Доходи і видатки Державного бюджету України. Склад доходів Державного бюджету України. Склад видатків Державного бюджету України. Таємні видатки. Кредитування за вирахуванням погашення. Скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України. Захищені статті видатків бюджету.

Склад доходів місцевих бюджетів. Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування. Витрати місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Позички місцевим бюджетам. Міжбюджетні відносини. Розмежування видатків між бюджетами. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Коефіцієнт вирівнювання. Міжбюджетні трансферти. Дотації вирівнювання, субвенції, кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів.

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

Теми рефератів:

 1. Правове регулювання бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування
 2. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

Література: [67, с. 114-162; 68-89].

 

ТЕМА № 9. «Проблеми правового регулювання податкової системи та статусу суб’єктів податкових правовідносин».

Семінарське заняття № 1: Проблеми правового регулювання податкової системи та статусу суб’єктів податкових правовідносин

Навчальна мета заняття: розкрити засади встановлення податків і зборів; з’ясувати основні види податків в Україні; ознайомити  слухачів зі змістом кожного податку.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Загальні засади встановлення податків і зборів.
 2. Обов’язкові елементи, які визначаються під час встановлення податку.
 3. Податковий контроль та повноваження органів державної влади щодо його здійснення.
 4. Юридична відповідальність за податкові правопорушення.

Контрольні питання:

 1. Які права та обов’язки платника податків?
 2. Які прямі податки  з юридичних і фізичних осіб Ви можете назвати?
 3. Які непрямі податки  з юридичних і фізичних осіб Ви можете назвати?
 4. Розкрийте місцеві податки та збори.
 5. Які є спеціальні податкові режими?

 

Методичні вказівки:

В ході проведення семінарського заняття  курсанти мають засвоїти наступні питання теми.

Обов’язкові елементи, які визначаються під час встановлення податку. Об’єкт та предмет оподаткування. Одиниця оподаткування. База оподаткування. Визначення об’єкта оподаткування. Облік об’єктів.

Податкові ставки та порядок їх встановлення. Види ставок в оподаткуванні. Правовий порядок встановлення ставок загальнодержавних податків, зборів, обов’язкових платежів та місцевих податків та зборів. Порядок зарахування податків до бюджету.

Податковий період та строки сплати податків. Документи податкової звітності. Податкова декларація. Порядок складання та строки подання податкової декларації.

Податкові пільги. Поняття, форми та види податкових пільг. Встановлення, скасування та правовий порядок використання податкових пільг. Податковий кредит.

Відповідальність за порушення вимог норм податкового законодавства: кримінальна, адміністративна, фінансова.

Види податкових правопорушень. Пеня за прострочення строку сплати обов’язкових платежів. Штрафні санкції за несвоєчасне подання декларації та інших документів обов’язкової звітності до контролюючого органу; за допущення арифметичних чи методологічних помилок у звітних документах, за несвоєчасну сплату податків до бюджету та ін.

Адміністративний та судовий порядок оскарження дій та рішень податкових органів.

Поняття податкового контролю. Система органів податкового контролю. Правові засади діяльності Державної податкової служби України. Структура Державної фіскальної служби України. Функції фіскальної служби. Завдання, функції та повноваження податкової міліції України. Повноваження митних органів України, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування щодо податкового контролю.

Види та методи податкового контролю. Податкові перевірки: планові та позапланові документальні; виїзні та безвиїзні; зустрічні; оперативні. Строки проведення податкових перевірок. Акт перевірки. Податкове повідомлення-рішення та податкові вимоги. Податкова застава, адміністративний арешт майна.

Теми рефератів:

 1. Спеціальні податкові режими в Україні.
 2. Порівняння податкової системи України з іншими країнами.

Література: [67-89].

 

ТЕМА № 10. «Проблеми бюджетного процесу України».

Семінарське заняття № 1: Проблеми бюджетного процесу України.

Навчальна мета заняття: розкрити поняття і зміст бюджетного процесу; з’ясувати основні стадії бюджетного процесу; ознайомити  слухачів зі змістом кожної з стадій бюджетного процесу.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття і зміст бюджетного процесу.
 2. Державний бюджет України: складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність.
 3. Місцеві бюджети: складання розгляд, затвердження, виконання та звітність.

Контрольні питання:

 1. Які стадії бюджетного процесу Ви можете назвати?
 2. Які принципи бюджетного процесу Ви можете назвати?
 3. У чому полягає зміст першої стадії бюджетного процесу – складання проекту Закону про Державний бюджет України?
 4. Розкрийте значення Бюджетної резолюції.
 5. Яким чином відбувається розгляд проекту Закону про Державний бюджет країни в Верховній Раді України?
 6. В чому полягає виконання бюджетів? В чому полягає суть казначейської системи виконання бюджету?
 7. Що таке касове виконання бюджету?
 8. Яких учасників бюджетного процесу Ви можете назвати?
 9. Хто такі розпорядники бюджетних коштів?
 10. Що таке бюджетний розпис, хто його складає і до кого він адресується?
 11. Поясність, як здійснюється контроль за виконанням бюджетів?
 12. Які форми звітності про виконання бюджетів існують в Україні?

 

Методичні вказівки

В ході проведення семінарського заняття  курсанти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття і зміст бюджетного процесу. Правові засади реалізації бюджетних повноважень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських та районних у містах рад.

Державний бюджет України. Стадії бюджетного процесу, їх тривалість. Основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період. Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів. Розробка проекту закону про Державний бюджет. Постанова Кабінету Міністру щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет. Пояснювальна записка до проекту закону, її зміст.

Стадія розгляду та прийняття Державного бюджету України. Представлення проекту закону про Державний бюджет Верховній Раді України. Підготовка та розгляд  проекту закону про Державний бюджет  у першому, другому та третьому читанні. Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет України. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України.

Стадія виконання Державного бюджету. Організація виконання Державного бюджету України. Казначейське обслуговування Державного бюджету України. Бюджетний розпис. Виконання Державного бюджету України за доходами та за видатками. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Стадія складання та затвердження звіту про виконання Державного бюджету України. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду. Квартальні та річний звіт про виконання закону України про Державний бюджет України. Розгляд звіту про виконання закону України про Державний бюджет України.

Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів. Порядок складання проектів місцевих бюджетів. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються. Затвердження місцевих бюджетів. Виконання місцевих бюджетів. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

Теми рефератів:

 1. Бюджетні повноваження Верховної Ради України.
 2. Бюджетний процес України та в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз.
 3. Правові засади обслуговування комерційними банками бюджетних коштів.
 4. Казначейська система в Україні.

Література: [67, с. 163-182; 68-89].

 

ТЕМА № 11. «Проблеми формування цільових фондів».

Семінарське заняття № 1: Проблеми формування цільових фондів

Навчальна мета заняття: з’ясувати основні види фондів соціального страхування та розкрити засади їх діяльності; розкрити організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Пенсійного фонду України; ознайомити слухачів із діяльністю інших цільових фондів.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Правові засади формування Пенсійного фонду України.
 2. Правові засади формування фондів соціального страхування.
 3. Правові засади формування інших цільових фондів.

Контрольні питання:

 1. Яка мета створення цільових фондів коштів?
 2. Як можна класифікувати цільові фонди коштів?
 3. Які правові гарантії у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів надає держава?

 

Методичні вказівки

В ході проведення семінарського заняття  курсанти мають засвоїти наступні питання теми.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України як централізований цільовий фонд. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, об’єкт оподаткування, ставки збору. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Фонд соціального страхування як цільовий позабюджетний страховий фонд. Платники збору на обов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, об’єкт оподаткування, ставки збору.

Фонд соціального страхування на випадок безробіття України; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонду України соціального захисту інвалідів та ін.

Література: [67, с. 271-314; 68-89].

 

ТЕМА № 12. «Актуальні проблеми фінансування Національної поліції України».

Семінарське заняття № 1: Актуальні проблеми фінансування Національної поліції України.

Навчальна мета заняття: з’ясувати основи фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції; розкрити питання володіння, користування та розпорядження майном органами Національної поліції України; ознайомити слухачів із джерелами фінансування  Національної поліції України.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції.
 2. Джерела фінансування  Національної поліції України.
 3. Володіння, користування та розпорядження майном органами Національної поліції України.

Контрольні питання:

 1. Який правовий режим земельних ділянок, на яких розміщуються органи (заклади, установи) поліції?
 2. Як фінансується службові та спеціалізовані витрати?
 3. Засади хдійснення оплати праці в Національній поліції України?

Література: [67-89].

 

4. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

Основна

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України : Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011 року. – 2011. – № 13, / № 13–14, № 15–16, № 17. – Стор. 556. – Ст. 112.
 3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 13.08.2010 року. – 2010. – № 59. – Стор. 9. – Ст. 2047.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
 6. Лімська декларація керівних принципів контролю. / Прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI) в 1977 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=604_001.
 7. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України // Відомості Верховної Ради України від 05.06.1998. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
 8. Питання Державного казначейства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України від 11.01.2006 року. – 2005. – № 52. – Стор. – 330. – Ст. 3275.
 9. Питання Державної фінансової інспекції : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 968 // Офіційний вісник України від 23.09.2011 року. – 2011. – № 71. – Стор. 105. – Ст. 2684.
 10. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів : Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 № 129 // Офіційний вісник України від 16.05.2011. – 2011. – № 34. – Стор. 109. – Ст. 1413.
 11. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 9. – Ст. 50.
 12. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України від 09.02.2001. – 2001. – № 5. – Ст. 30.
 13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 15. Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів : Указ Президента України від 11 лютого 2000 року №207/2000 // Офіційний вісник України вiд 03.03.2000 року. – 2000. – № 7. – Ст. 262.
 16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист) : Закон України від 12 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 10. – Ст. 187.
 17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28 груд. 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 11. – Ст. 75.
 18. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.
 19. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 20. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 21. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України вiд 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
 22. Про Державний бюджет України на 2019 рік : Закон України від ? груд. 2018 року // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № ?. – Ст. ?.
 23. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України // Офіційний вісник України від 13.08.1998 року. – 1998. – № 30. – Стор. 2.
 24. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України вiд 23.07.1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Стор. 2 – Ст. 1119.
 25. Про джерела фінансування органів державної влади : Закон України від 30 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 274
 26. Про єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 454.
 27. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 13 серпня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Стор. 126 – Ст. 1770.
 28. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02 березня 2000 року // Офіційний вісник України вiд 14.04.2000 року. – 2000. – № 13. – Стор. 31 – Ст. 505.
 29. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 року // Офіційний вісник України від 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Стор. 47.
 30. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України від 06.07.1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205.
 31. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки : Указ Президента України // Офіційний вісник України вiд 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Ст. 263.
 32. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету : Наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року // Офіційний вісник України вiд 22.02.2002 року. – 2002. – № 6. – Стор. 203. – Ст. 257.
 33. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України : постанова Кабінету міністрів України від 03 лютог. 2016 р. № 43 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 12. – Ст. 506.
 34. Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України : постанова Кабінету міністрів України від 06 серп. 2014 р. № 310 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 64. – Ст.1764.
 35. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 // Офіційний вісник України від 05.09.2014 року. – 2014. – № 69. – Стор. – 70. – Ст. 1936.
 36. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : постанова Кабінету міністрів України від 20 серп. 2014 р. № 375 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 69. – Ст. 1936.
 37. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. – № 1246. // Офіційний вісник України від 13.01.2011 – 2011 р. – № 5. – Стор. 105. – Ст. 31.
 38. Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2016 року № 422 // Офіційний вісник України вiд 10.06.2016 року. – 2016. – № 43.– Стор. 66. – Ст. 1594.
 39. Про затвердження Порядку застосування податкової застави контролюючими органами : Наказ Міністерство фінансів України від 16 черв. 2017 р. № 586 // Офіційний вісник України від 04.08.2017 – 2017. – № 61. – Стор. 278. – Ст. 1891.
 40. Про затвердження Порядку застосування податкової застави контролюючими органами : Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 р. № 586 // Офіційний вісник України від 04.08.2017. – 2017. – № 61. – Стор. 61. – Ст. 1891.
 41. Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011. – № 1. – Стор. 63. – Ст. 18.
 42. Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1222 // Офіційний вісник України від 25.08.2000 року. – 2000.– № 32.– Стор. 194. – Ст. 1363.
 43. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами : Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2015 р. № 727 // Офіційний вісник України від 17.11.2015– 2015. – № 89. – Стор. 80. – Ст. 2985.
 44. Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1227 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011 р. – № 1. – Стор. 45. – Ст. 12.
 45. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 // Офіційний вісник України від 15.03.2002 року. – 2002. – № 9. – стор. 101. – Ст. 414.
 46. Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій : Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740 // Офіційний вісник України від 19.11.1998 року. – 1998. – № 44. – Стор. 17. – Ст. 1632.
 47. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку фізичним особам : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 383 // Офіційний вісник України вiд 22.04.2011 – 2011. – № 28. – Стор. 70. – Ст. 1167.
 48. Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1239 // Офіційний вісник України вiд 14.01.2011 – 2011 р., № 1, стор. 85, Ст. 24.
 49. Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни : Указ Президента України від 28.02.1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 10. – Стор. 12
 50. Про заходи щодо забезпечення своєчасного та повного надходження податкових платежів до Державного бюджету України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2001 року № 845 // Офіційний вісник України від 03.08.2001 року. – 2001.– № 29.– Стор. 156 – Ст. 1321.
 51. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 26.06.1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37. – Ст. 237.
 52. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2–3. – Ст. 11.
 53. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 54. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 10.09.2014 року № 442 // Офіційний вісник України вiд 23.09.2014 року. – 2014. – № 74. – Стор. 57. – Ст. 2105.
 55. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
 56. Про Положення про Державну казначейську службу України : Указ Президента України від 13.04.2011 року (Редакція від 19.03.2013) // Офіційний вісник України вiд 21.04.2011 року. – 2011. – № 12. – Стор. 3. – Ст. 626.
 57. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України : Указ Президента України від 23.04.2011 року № 499/2011 // Офіційний вісник України вiд 04.05.2011 року. – 2011. – № 31. – Стор. 11 – Ст. 1325.
 58. Про Положення про Міністерство фінансів України : Указ Президента України від 08.04.2011 року // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 року. – 2011. – № 29. – Стор. 230. – Ст. 1254.
 59. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364
 60. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 року // Відомості Верховної Ради України. – 2016.– № 9. – Ст. 89.
 61. Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 року // Офіційний вісник України від 18.08.2015 року. – 2015. – № 63. – Ст. 2074.
 62. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України вiд 19.02.1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184
 63. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23 лютого 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50 – Ст. 564.
 64. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 22.02.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80
 65. Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання : Закон України від 18.11.1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 2. – Ст. 6.
 66. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

 

Підручники, посібники, монографії:

Основний підручник:

 1. Фінансове право : підручник / за заг. ред. О.П. Гетманець ; [Бандурка О.М., Гетманець О.П., Жорнокуй Ю.М. та ін.] ;  МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 392 с.

Додаткові:

 1. Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію : Підручник. – К. : Вид. Ліра-К, 2016. – 406 с.
 2. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 3. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 240 с.
 4. Лещенко Р.М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів : монографія. – К. : Видавництво Юрінком Інтер, 2018. – 316 с.
 5. Мацюк В. Я. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : Науково-практичний коментар. – К. : Центр навчальної літератури, 2018. – 304 с.
 6. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
 7. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : Монографія, – Чернівці : Рута, 2004. – 264 с.
 8. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 9. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 10. Письменна М.С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, методологія та практика : монографія. – К. : Центр навчальної літератури, 2018. – 452 с.
 11. Рожко О.Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку : монографія. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 360 с.
 12. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 13. Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток : монографія. – К. : Видавництво Юрінком Інтер, 2017. – 400 с.
 14. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А.С. Овчаренко, С. А. Пасанюк / За заг. ред., М. Я. Азарова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 480 с.
 15. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 720 с.
 16. Фінансове право (у запитаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Касьяненко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. М. Касьяненко ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 317 с.
 17. Фінансове право [Текст] : курс лекцій / Є. П. Гайворонський, В. Д. Гвоздецький, В. О. Тімашов ; [за заг. ред. В. Д. Гвоздецького] ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : Сталь, 2015. - 472 с.
 18. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / [Безрутченко С. М. та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Чубенка, Д. М. Павлова ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : КНТ, 2014. - 597 с.
 19. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. – 244 с.
 20. Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Боднарук Ю. В. та ін. ; за заг. ред. Т. А. Латковської, С. В. Пархоменко-Цироциянц] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2012. - 189 с.
 21. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 22. Фінансове право України : Підручник / М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка.  – Х. : Право, 2016. – 440 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Професійна юридична система МЕГА-НаУ [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ – Назва з екрана.
 2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://iportal.rada.gov.ua/ – Назва з екрана.
 3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Урядовий портал [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://www.kmu.gov.ua/control/ – Назва з екрана.
 4. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index – Назва з екрана.
 5. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ – Назва з екрана.
 6. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/podatki-ta-zbori/ – Назва з екрана.