Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни "Адміністративне право і процес" (2018)

Методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни "Адміністративне право і процес" (2018)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

з навчальної дисципліни «Адміністративне право і процес»

 обов’язкових компонент

освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

 

 

Розробники:

1. завідувач кафедри, д.ю.н., професор Салманова О.Ю

2. доцент кафедри, к.ю.н., с.н.с. Завальний М.В.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

 

1. Загальні методичні вказівки

Метою викладання навчальної дисципліни «Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень» є засвоєння слухачами магістратури основних теоретико-правових положень, що стосуються змісту, особливостей та порядку здійснення кваліфікації адміністративних правопорушень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень» є формування у слухачів магістратури знань, умінь та навиків щодо кваліфікації адміністративних правопорушень.

Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Конституційне право», «Адміністративне судочинство», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності».

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати: теоретичні положення курсу «Кваліфікація адміністративних правопорушень», включаючи положення, які дискутуються в науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; постанови пленуму Верховного Суду України, у яких роз’яснюються питання кваліфікації адміністративних правопорушень; позицію правозастосовної практики щодо правової кваліфікації окремих видів посягань та діянь, які є злочинними та іншими видами правопорушень; норми чинного законодавства, що регламентують адміністративно-правову кваліфікацію та напрямки їх подальшого вдосконалення;

вміти: застосовувати Кодекс та інше законодавство України про адміністративні правопорушення в конкретних правових ситуаціях; тлумачити положення статей КпАП України; кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення; визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків; правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи.

.

 

 

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

2.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 2

Тема № 1: Адміністративне право як галузь права

8

2

4

0

0

2

залік

Тема № 2: Загальні засади публічного управління

10

2

4

0

0

4

Тема № 3: Механізм адміністративно-правового регулювання

10

2

4

0

0

4

Тема № 4: Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

10

2

4

0

0

4

Тема № 5: Органи  місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

10

2

4

0

0

4

Тема № 6: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права

10

2

4

0

0

4

Тема № 7: Фізичні особи, громадські об’єднання  як суб’єкти адміністративного права

10

2

4

0

0

4

Тема № 8: Адміністративно-правові форми публічного управління

10

2

4

0

0

4

Тема № 9: Адміністративно-правові методи публічного управління

10

2

4

0

0

4

Тема №10: Адміністративний примус як метод публічного управління

10

2

4

0

0

4

Тема №11:  Загальні засади адміністративної відповідальності

10

2

2

2

0

4

Тема 12: Система адміністративних стягнень

10

2

2

2

0

4

Тема № 13: Загальні засади адміністративних  процедур

10

2

2

2

0

4

Всього за  ІІ семестр

128

26

46

6

0

50

Семестр № 3

Тема № 14: Окремі адміністративні провадження

10

2

2

2

0

4

екзамен

Тема № 15: Законність в публічному управлінні

12

2

2

2

0

6

Тема № 16: Адміністративно-правові засади публічного управління економікою

12

2

2

2

0

6

Тема № 17: Адміністративно-правові засади публічного управління соціально - культурним будівництвом

12

2

2

2

0

6

Тема № 18: Адміністративно-правові засади державного управління в сфері  адміністративно-політичної діяльності

12

2

2

2

0

6

Тема № 19: Загальні засади адміністративного судочинства

12

2

2

2

0

6

Тема № 20: Провадження адміністративного судочинства

12

2

2

2

0

6

Всього за ІІІ семестр:

82

14

14

14

0

40

Разом

210

40

60

20

0

90

 

                                                                                         

 

2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 5

Тема № 1: Адміністративне право як галузь права

2

2

2

0

0

8

екзамен

Тема № 2: Загальні засади публічного управління

0

0

2

0

0

10

Тема № 3: Механізм адміністративно-правового регулювання

2

2

2

0

0

8

Тема № 4: Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

0

0

0

0

0

10

Тема № 5: Органи  місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

0

0

0

0

0

10

Тема № 6: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права

0

0

0

2

0

8

Тема № 7: Фізичні особи, громадські об’єднання  як суб’єкти адміністративного права

0

0

0

0

0

10

Тема № 8: Адміністративно-правові форми публічного управління

2

2

2

0

0

8

Тема № 9: Адміністративно-правові методи публічного управління

2

2

2

0

0

8

Тема №10: Адміністративний примус як метод публічного управління

0

0

0

0

0

10

Тема №11:  Загальні засади адміністративної відповідальності

0

0

0

2

0

10

Тема 12: Система адміністративних стягнень

0

0

0

0

0

8

Тема № 13: Загальні засади адміністративних  процедур

2

2

0

0

0

8

Тема № 14: Окремі адміністративні провадження

0

0

0

2

0

8

Тема № 15: Законність в публічному управлінні

2

2

0

0

0

10

Тема № 16: Адміністративно-правові засади публічного управління економікою

2

0

0

0

0

8

Тема № 17: Адміністративно-правові засади публічного управління соціально - культурним будівництвом

2

0

0

0

0

10

Тема № 18: Адміністративно-правові засади державного управління в сфері  адміністративно-політичної діяльності

2

0

0

0

0

10

Тема № 19: Загальні засади адміністративного судочинства

2

0

0

2

0

8

Тема № 20: Провадження адміністративного судочинства

2

0

0

2

0

10

Всього за семестр:

210

10

10

10

0

180

Разом

210

10

10

10

0

180

 

                                                                                         

3. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять

ТЕМА № 1. «Адміністративне право як галузь права».

Семінарське заняття №1: Адміністративне право як галузь права.

Навчальна мета заняття: сформулювати визначення поняття адміністративного права, коло відносин, що складають його предмет у сучасних умовах; метод адміністративно-правового регулювання.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Соціальне призначення адміністративного права.
 2. Предмет адміністративного права.
 3. Методи правового регулювання адміністративного права.
 4. Система адміністративного права.
 5. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

Контрольні питання:

 1. Яке місце займає адміністративне право в системі національного права?
 2. Сформулюйте визначення сучасного адміністративного права.
 3. Які основні інститути адміністративного права ви знаєте?
 4. В чому полягає мета адміністративно-правового регулювання?
 5. Яке коло суспільних відносин регулюються нормами адміністративного права?

Семінарське заняття №2: Предмет та методи адміністративного права.

Навчальна мета заняття: сформулювати визначення поняття адміністративного права, коло відносин, що складають його предмет у сучасних умовах; метод адміністративно-правового регулювання.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Предмет адміністративного права.
 2. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.
 3. Метод правового регулювання адміністративного права.

Контрольні питання:

 1. Визначте, які відносини регулюються нормами адміністративного права:
 • відносини, які виникають в процесі встановлення місцевих податків і зборів;
 • відносини, які виникають при вчиненні дисциплінарного проступку;
 • відносини, які виникають у процесі управління трудовою діяльністю;
 • відносини, які виникають у процесі формування депутатських фракцій;
 • відносини, які виникають при здійсненні реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади;
 • відносини, які виникають при заміщенні вакантної посади державного службовця;
 • відносини, які виникають при тимчасовому переведенні працівника;
 • відносини, які виникають при здійсненні ремонтних робіт у приміщенні райдержадміністрації;
 • відносини, які виникають при здійсненні державної реєстрації прав на нерухомість;
 • відносини, які виникають при поданні заяви про реєстрацію шлюбу.

Письмове завдання:

 1. Складіть таблицю співвідношення найважливіших ознак адміністративного і цивільного права

 

 

 

Адміністративне право

Цивільне право

1.

Предмет регулювання    

 

 

2.

Метод регулювання

 

 

3.

Суб’єкти права

 

 

4.

Принципи права

 

 

5.

Джерело права

 

 

6.

Основні інститути галузі

 

 

Теми доповідей:

 1. Виникнення засад адміністративного права: від камералістики і поліцейського права до адміністративного права.
 2. Запровадження нових підгалузей, інститутів адміністративного права.

Література: [13, С. 49-63, 67-104; 21, С.58-77; 29, С.5-20, 23-42]

 

ТЕМА № 2. «Загальні засади публічного управління»

Семінарське заняття №1: Поняття, суть і основні риси публічного управління.

Навчальна мета заняття: визначити сутність і принципи публічного управління як складової предмета адміністративного права; сутність держави на сучасному етапі, сформулювати цілі, функції, принципи публічного управління.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Управління як соціальне явище.
 2. Принципи публічного управління.
 3. Поняття та основні риси публічного управління.
 4. Виконавча влада: її поняття, ознаки та функції.
 5. Публічне управління як форма реалізації виконавчої влади.
 6. Співвідношення публічного управління і державної виконавчої влади.

Контрольні питання:

 1. Суть управління, його складові та різновиди.
 2. Поняття соціального управління та його види.
 3. Публічне  управління як різновид соціального управління та його ознаки.
 4. Принципи публічного управління. Основні (конституційні) та допоміжні (організаційно-технічні) принципи.
 5. Управлінська спрямованість виконавчої влади.
 6. Співвідношення понять: публічне управління, державне управління, виконавча влада та адміністративне право. Їх зв'язок та розмежування.
 7. Адміністративне право як основний правовий засіб реалізації виконавчої влади та здійснення публічного управління

Семінарське заняття №2: Публічне управління та виконавча влада.

Навчальна мета заняття: визначити організаційну і функціональну структуру органів публічної влади; детермінувати сутність термінів «публічне управління», «державне управління», «виконавча влада» та «державна виконавча влада»

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Виконавча влада: її поняття, ознаки та функції.
 2. Публічне управління як форма реалізації виконавчої влади.
 3. Співвідношення публічного управління і державної виконавчої влади.

Контрольні запитання:

 1. Управлінська спрямованість виконавчої влади.
 2. Співвідношення понять: публічне управління, державне управління, виконавча влада та адміністративне право. Їх зв'язок та розмежування.
 3. Адміністративне право як основний правовий засіб реалізації виконавчої влади та здійснення публічного управління

Теми доповідей:

 1. Основні теорії (класична, людських відносин, мотивації, бюрократизації, загальна теорія систем) та школи (американська, європейська, японська) управління; процесний, системний і ситуаційний підходи.
 2. Сутність та об’єктивні умови і фактори, що визначають зміст публічного управління.

Література: [13, С. 49-63, 67-104; 21, С.58-77; 29, С.5-20, 23-42]

 

ТЕМА № 3. Механізм адміністративно-правового регулювання».

Семінарське заняття №1: Адміністративно-правові норми та відносини

Навчальна мета заняття: визначити поняття адміністративно-правових норм, адміністративно-правових відносин, їх класифікації; поняття та систему джерел адміністративного права; поняття та види систематизації адміністративного права.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Адміністративно-правові норми та відносини.
 2. Поняття і види джерел адміністративного права.
 3. Систематизація адміністративного права, її види та особливості.

Контрольні запитання:

 1. Визначте поняття: адміністративно-правова норма; адміністративно-правові відносини; джерело адміністративного права; систематизація адміністративного права.
 2. Сформулюйте відповіді на запитання:
 • що складає зміст адміністративно-правових норм?
 • як діють адміністративно-правові норми (в часі, в просторі, за колом осіб)?
 • із яких структурних елементів складаються адміністративно-правові відносини?
 • на яких підставах виникають адміністративно-правові відносини?
 • хто є суб’єктами адміністративно-правових відносин?
 1. В чому полягають особливості джерел адміністративного права?
 2. Визначте особливості кодифікації адміністративного права.

Семінарське заняття №2: Джерела адміністративного права

Навчальна мета заняття: визначити поняття адміністративно-правових норм, адміністративно-правових відносин, їх класифікації; поняття та систему джерел адміністративного права; поняття та види систематизації адміністративного права.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Адміністративно-правові норми та відносини.
 2. Поняття і види джерел адміністративного права.
 3. Систематизація адміністративного права, її види та особливості.

Письмове завдання:

 1. Проаналізуйте структуру ст. 173 КпАП України. Дайте характеристику (за видами) адміністративно-правової норми, закріпленої зазначеною статтею. Запишіть відповідь в зошиті.
 2. Визначте, які з наведених нормативних актів є джерелами адміністративного права: Кримінальний кодекс України; Закон України «Про Національну поліцію"; Закон України «Про вибори Президента України»; Митний кодекс України; Положення про Міністерство юстиції України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Цивільний процесуальний кодекс; Закон України «Про державну службу»; Кодекс законів про працю.
 3. Визначте та запишіть у зошит статті Конституції України, якими регулюються адміністративно-правові відносини.
 4. Накресліть схеми: класифікація адміністративно-правових норм, класифікація адміністративно-правових відносин.

Теми доповідей:

 1. Конституційне регулювання адміністративно-правових відносин.
 2. Законодавчі акти в системі джерел адміністративного права.

Література: [13, С. 109-185; 21, С.77-93; 29, С.42-54]

 

ТЕМА № 4. «Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права»

Семінарське заняття №1: Система центральних органів виконавчої влади

Навчальна мета заняття: визначити поняття та особливості органу виконавчої влади; систему та види органів виконавчої влади; організаційну структуру та штати органів виконавчої влади; розглянути питання діяльності центральних органів виконавчої влади

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття та особливості органу виконавчої влади.
 2. Система органів виконавчої влади.
 3. Організаційна структура і штат органів виконавчої влади.
 4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.
 5. Компетенція і повноваження Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади.
 6. Центральні органи виконавчої влади.
 7. Місцеві органи виконавчої влади.

Контрольні питання:

 1. Дайте визначення поняттям: орган виконавчої влади; структура органу виконавчої влади; штати органу виконавчої влади.
 2. Визначте поняття та функції виконавчої влади  держави.
 3. Керуючись Конституцією України, визначте систему органів виконавчої влади.
 4. Назвіть основні типи структури та штатів виконавчої влади.
 5. Базуючись на Конституції України та інших нормативних актах, визначте:
 • порядок формування, склад та компетенцію Кабінету Міністрів України;
 • систему та загальні функції міністерств України;
 • поняття служби, агентства, інспекції та їх відмінність від міністерства.

Семінарське заняття №2: Місцеві органи виконавчої влади

Навчальна мета заняття: визначити поняття та особливості міцевих органів виконавчої влади; організаційну структуру та штати органів виконавчої влади; розглянути питання діяльності центральних органів виконавчої влади

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Місцеві органи виконавчої влади.
 2. Організаційна структура і штат органів виконавчої влади.

Письмові завдання:

 1. Зобразіть схематично структуру ГУНП в області.
 2. Накресліть у зошиті для семінарських занять систему органів виконавчої влади в Україні.

Теми доповідей:

 1. Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної побудови.
 2. Кабінет Міністрів в системі органів виконавчої влади.
 3. Міністерства та  відомства як центральні органи виконавчої влади.

Література:  [13, С. 206-253; 21, С.125-163; 29, С.69-98]

 

ТЕМА № 5. «Органи  місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права».

Семінарське заняття №1: Система суб’єктів місцевого самоврядування.

Навчальна мета заняття: визначити та засвоїти основні засади діяльності органів місцевого самоврядування.; визначити сфери діяльності цих суб’єктів та їхню взаємодію з місцевими органами виконавчої влади.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Рівні місцевого самоврядування в Україні
 2. Функції публічного управління, які покладаються на органи місцевого самоврядування.
 3. Повноваження органів місцевого самоврядування
 4. Основи взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Контрольні питання:

 1. Поняття, принципи та нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні.
 2. Система органів місцевого самоврядування. їх структура та повноваження.
 3. Взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади.

 

Семінарське заняття №2: Територіальні громади.

Навчальна мета заняття: визначити поняття та статус територіальних громад, їхгі види, функції та повноваження.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

1.   Поняття та статус територіальної громади.

2.   Види територіальних громад, їх функції і повноваження.

3.   Форми діяльності територіальних громад.

4.   Поняття та предмет місцевого референдуму, порядок його проведення та результати.

5.   Поняття місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування і їх види.

6.   Місцевий (базовий) і регіональний рівні місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування.

7.   Правовий статус представницьких органів місцевого самоврядування, порядок формування.

 

Література:  [70; 30; 65; 60; 59; 82; 121; 131; 161]

 

ТЕМА № 6. «Державні службовці як суб’єкти адміністративного права».

Семінарське заняття №1: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права. Права і обов’язки державних службовців

Навчальна мета заняття: визначити та засвоїти поняття та основні принципи державної служби; поняття посади в державних органах та їх апараті; види державних службовців; права та обов’язки державних службовців.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття і основні принципи державної служби.
 2. Види державної служби.
 3.  Правове регулювання державної служби.
 4. Поняття посади і державних службовців.
 5. Види державних службовців.
 6. Адміністративно-правовий статус державних службовців.
 7. Особливості правового статусу посадових осіб.

Контрольні питання:

 1. Проаналізуйте підстави виникнення державно-службових відносин та організаційно-правові способи заміщення посад.
 2. Проаналізуйте наведену ситуацію: Лікар-терапевт районної поліклініки за певну плату видавав необґрунтовані листки тимчасової непрацездатності, про що начальнику поліції надійшла заява. Товариш лікаря, студент-юрист, пояснив йому, що він не підлягає кримінальній відповідальності за хабарництво, тому що не є посадовою особою. Яка Ваша думка з цього приводу?

Семінарське заняття №2: Проходження державної служби

Навчальна мета заняття: визначити та засвоїти порядок вступу на державну службу, проходження та припинення державної служби.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Проходження державної служби.
 2. Стимулювання діяльності державних службовців та їх соціальний захист.
 3. Підстави та види відповідальності державних службовців.
 4. Дисциплінарна відповідальність державних службовців, її підстави та види.
 5. Особливості проходження служби в органах Національної поліції.

Контрольні питання:

 1. Дайте відповіді на запитання:
 • етапи проходження державної служби в Україні;
 • сформулюйте поняття стимулювання праці як способи підвищення ефективності праці.
 1. Проаналізуйте етапи проходження служби та розгляньте їх згідно Закону України «Про Національну поліцію».
 2. Визначте обмеження, які законодавством України встановлено для осіб, що бажають вступити на службу в органи Національної поліції.

Теми доповідей:

 1. Порядок проходження служби в поліції.
 2. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців.
 3. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за вчинення корупційних діянь.

Література: [13, С. 307-338; 21, С.114-124 ; 29, С.98-111]

 

ТЕМА № 7. «Фізичні особи, громадські об’єднання  як суб’єкти адміністративного права».

Семінарське заняття №1: Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права

Навчальна мета заняття: визначити адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб як суб’єктів адміністративного права.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Адміністративно-правовий статус громадян України.
 2. Адміністративна правоздатність і дієздатність громадян.
 3. Права та обов’язки громадян у сфері публічного управління.
 4. Форми участі громадян в публічному управлінні.
 5. Адміністративно-правові гарантії суб’єктивних прав громадян.
 6. Іноземні громадяни і особи без громадянства як суб’єкти адміністративного права, особливості їх адміністративно-правового статусу.
 7. Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права.
 8. Поняття та види громадських об’єднань.
 9. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань.
 10. Забезпечення законності в діяльності громадських об’єднань.

Контрольні питання:

 1. Визначте поняття адміністративної правосуб’єктності та адміністративно-правового статусу.
 2. Визначте адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб.
 3. Засвойте поняття: іноземець; особа без громадянства; громадське об’єднання; політична партія.
 4. Чим відрізняються соціально-економічні, політичні та особисті права і свободи громадян?

Семінарське заняття №2: Громадські об’єднання як суб’єкт адміністративного права

Навчальна мета заняття: визначити поняття, адміністративно-правовий статус та види громадських об’єднань.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права.
 2. Поняття та види громадських об’єднань.
 3. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань.
 4. Забезпечення законності в діяльності громадських об’єднань.

Письмове завдання:

 1. Громадянин України Сергій Вишневецький, постійно проживаючий у Німеччині, одружився з громадянкою України Яною Котловою та переїхав на проживання до Харкова. Бажаючи працювати у конструкторському бюро державного підприємства, Сергій пройшов попередню співбесіду і отримав відмову у прийомі на роботу, тому що ця робота була пов’язана з державною таємницею. (Навчаючись у Національному університеті радіоелектроніки, він звернувся до ректора з проханням про допуск його до державної таємниці). Чи законне рішення у відмові у прийомі на роботу?

Література: [13, С. 195-203; 21, С.93-113; 29, С.57-69,119-122]

 

ТЕМА № 8. «Адміністративно-правові форми публічного управління».

Семінарське заняття №1: Форми публічного управління

Навчальна мета заняття: визначити поняття та види форм публічного управління; сутність та особливості адміністративних актів, їх види; вимоги, що ставляться до адміністративних актів.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття та види форм публічного управління.
 2. Правові та організаційні форми публічного управління.
 3. Видання адміністративних актів як провідна правова форма управління.

Контрольні питання:

 1. Засвойте поняття: форма публічного управління; акт державного управління.
 2. Покажіть відмінність між правовими і організаційними формами публічного управління.
 3. Визначте, керуючись Конституцією України, які акти видають органи виконавчої влади? Які органи правомочні зупиняти їх дію або скасування?

Семінарське заняття №2: Адміністративні акти.

Навчальна мета заняття: визначити сутність та особливості адміністративних актів, їх види; вимоги, що ставляться до адміністративних актів.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття та ознаки актів управління, їх класифікація.
 2. Вимоги, що ставляться до адміністративних актів.
 3. Нікчемні та заперечні акти, їх відмінність.

Контрольні питання:

 1. Визначте, які акти видають:
 • Кабінет Міністрів України;
 • міністерства;
 • державні служби;
 • місцеві державні  адміністрації, їх управління та відділи;
 • керівники державних підприємств, установ та організацій.
 1. Як співвідносяться правотворча і правозастосовча форми державного управління?
 2. В якому порядку розробляються і приймаються акти публічного управління?
 3. Який порядок встановлено для набрання різними актами публічного управління чинності?
 4. Що розуміється під презумпцією законності акта публічного управління?

Теми доповідей:

 1. Порядок розробки, прийняття, набрання чинності  та дії актів публічного управління.
 2. Особливості актів публічного управління.

Література: [13, С. 276-290; 21, С.185-190; 29, С.132-158]

 

ТЕМА № 9. «Адміністративно-правові методи публічного управління».

Семінарське заняття № 1-2: Методи публічного управління

Навчальна мета заняття: визначити поняття і засвоїти класифікацію методів публічного управління.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття методів публічного управління, їх класифікація.
 2. Переконання та примус у публічному управлінні.
 3. Методи прямого і непрямого управління.
 4. Адміністративні і економічні методи.
 5. Регулювання, загальне керівництво і безпосереднє управління.

Контрольні питання:

 1. Засвойте поняття: метод публічного управління; субординація; координація; переконання; адміністративний примус; превентивні поліцейські заходи; примусові поліцейські заходи.
 2. Сформулюйте відповіді на запитання:
 •  в чому полягає основна відмінність між превентивними поліцейськими заходами та примусовими поліцейськими заходами;
 •  яку мету переслідують превентивні поліцейські заходи?
 •  чим відрізняються одне від одного: адміністративне затримання, адміністративний арешт, доставлення особи, її привід?
 1. Визначте заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 2. Сформулюйте перелік примусових поліцейських заходів та порядок їх застосування: заходи фізичного впливу; спеціальні заходи; вогнепальна зброя.
 3. Дайте характеристику заходам адміністративного стягнення.

Література: [13, С. 296-302; 21, С.190-197; 29, С.158-170]

 

ТЕМА № 10. «Адміністративний примус як метод публічного управління».

Семінарське заняття № 1: Адміністративний примус.

Навчальна мета заняття: визначити поняття і засвоїти класифікацію методів публічного управління.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття та ознаки адміністративного примусу.
 2. Підстави застосування та види адміністративно-примусових заходів.
 3. Мета, види та порядок застосування адміністративно-запобіжних заходів.

Контрольні питання:

 1. Визначте підстави застосування та види адміністративно-примусових заходів.
 2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Спеціальні (виняткові) заходи адміністративного припинення.
 3. Проблеми забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.

Семінарське заняття № 2: Заходи адміністративного припинення.

Навчальна мета заняття: визначити поняття і засвоїти заходи адміністративного припинення загального та спеціального призначення.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Мета та види заходів адміністративного припинення.
 2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 3. Спеціальні (виняткові) заходи адміністративного припинення.
 4. Проблеми забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.

Теми доповідей:

 1. Порівняльна характеристика заходів адміністративного примусу (адміністративного затримання, особистого огляду та огляду речей) з подібними кримінально-процесуальними діями (взяттям під варту, оглядом, обшуком, освідуванням тощо).
 2. Взаємозв’язок адміністративного примусу з державним. Основні риси (особливості) адміністративного примусу.
 3. Характеристика заходів адміністративного припинення загального призначення.

Література: [13, С. 296-302; 21, С.190-197; 29, С.158-170]

 

ТЕМА № 11. «Загальні засади адміністративної відповідальності».

Семінарське заняття № 1: Адміністративний проступок та адміністративна відповідальність

Навчальна мета заняття: визначити поняття та підстави адміністративної відповідальності; визначити особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх, військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, та посадових осіб; визначити обставини, що звільняють від адміністративної відповідальності, та обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття адміністративного проступку
 2. Ознаки адміністративного проступку
 3. Ознаки адміністративної відповідальності
 4. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
 5. Законодавчі акти, що регулюють відносини адміністративної відповідальності.
 6. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
 7. Обставини, що звільняють від адміністративної відповідальності.

Контрольні питання:

 1. Відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної відповідальності
 2. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.
 3. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності.

Семінарське заняття № 2: Юридичний склад адміністративного проступку.

Навчальна мета заняття: визначити поняття та ознаки адміністративного правопорушення; виділяти елементи складу адміністративного правопорушення.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.
 2. Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.
 3. Адміністративна відповідальність посадових осіб.

Письмове завдання:

Задача 1.

Учні 10 класу Антонов (15 років) і Романов (16 років), перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в тролейбусі, чіплялись до пасажирів. Як з’ясувалося, учні випили з приводу дня народження Антонова у нього вдома разом з його батьком. По даному факту начальник відділу поліції виніс постанову про накладення штрафу на батька Антонова у розмірі 100 гривень.

Здійсніть юридичний аналіз наведеної ситуації.

 

Задача 2.

Визначте статті КУпАП України, які закріплюють склади адміністративних правопорушень з такими кваліфікуючими ознаками, як повторність, настання шкідливих наслідків, грубість або систематичність порушення, вчинення діяння спеціальним суб’єктом (посадовою особою, організатором, керівником тощо).

 

Задача 3.

18-річний Никонов розпивав в сквері самогон разом з Петровим, якому цього дня виповнилося 16 років. Під час затримання обидва виявили злісну непокору законним вимогам працівникам поліції.

Як вирішується питання про відповідальність Никонова і Петрова?

 

Задача 4.

Військовослужбовець Борисов порушив правила проїзду залізничного переїзду (в’їхав на переїзд на заборонний сигнал світлофора). Офіцери патрульної поліції зафіксували дане правопорушення.

В якому порядку можна притягнути Борисова  до відповідальності?

 

Задача 5.

До дільничного офіцера поліції звернулася гр. Редько з проханням притягнути до відповідальності її сусіда Дніпрова, який до 2-ї години ночі працював електродрилем, чим заважав їй спати. Гр. Дніпров пояснив дільничному офіцерові поліції, що йому вкрай необхідно було закінчити роботу, тому що дриль він вранці повинен був віддати товаришеві. Поліцейський роз’яснив гр. Редько, що  її сусід діяв у стані крайньої необхідності, тому він не підлягає адміністративній відповідальності.

Чи правий поліцейський?

Література: [13, С. 429-441; 21, С.198-227; 29, С.170-182]

 

ТЕМА № 12. «Система адміністративних стягнень».

Семінарське заняття № 1: Адміністративні стягнення.

Навчальна мета заняття: визначити поняття, мету, зміст адміністративних стягнень.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Мета та зміст адміністративних стягнень.
 2. Види адміністративних стягнень.
 3. Основні і додаткові стягнення.
 4. Об’єкт та об’єктивна сторона адміністративного проступку.

Контрольні питання:

 1. Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.
 2. Порядок обчислення строків адміністративних стягнень.
 3. Строки накладення адміністративних стягнень.
 4. Погашення адміністративних стягнень.

Семінарське заняття № 2: Загальні правила та строки накладення адміністративних стягнень.

Навчальна мета заняття: визначити загальні правила накладення адміністративних стягнень; визначити обставини, що пом’якшують та обтяжують адміністративну відповідальність; визначити порядок відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
 2. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну відповідальність.
 3. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень.

Письмове завдання:

Задача 1.

Рішенням Іванівського міськвиконкому «Про запобігання захворюванню домашніх тварин на сказ» було передбачено застосування до громадян-власників, які вчасно не прищепили тварин від сказу, штрафу в розмірі до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин чи без такої.

Чи відповідає вимогам закону таке рішення?

 

Задача 2.

Гр. Строков О.Т. був позбавлений права керування автомобілем на 1 рік за невиконання вимоги працівника поліції про зупинку транспортного засобу. Вважаючи стягнення несправедливим, він звернувся із скаргою до прокурора, в якій зазначив, що є інвалідом праці ІІ-ї групи, а до інвалідів, як пояснив йому знайомий юрист, стягнення у вигляді позбавлення права керування не застосовуються.

Підготуйте проект мотивованої відповіді громадянинові.

 

Задача 3.

Під час прогулянки у дворі багатоповерхівки собака, якого сусід залишив на догляд гр-ну Уварову, розірвав сумку гр-ки Петрової, вартістю 200 грн.

Кваліфікуйте діяння Уварова, визначте склад адміністративного правопорушення, як буде вирішено питання про його відповідальність.

Література: [13, С. 429-441; 21, С.198-227; 29, С.170-182]

 

ТЕМА № 13. «Загальні засади адміністративних процедур».

Семінарське заняття №1: Адміністративно-процедурне право.

Навчальна мета заняття: засвоїти поняття адміністративних процедур, адміністративно-процедурних відносин; визначити принципи адміністративних процедур.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур.
 2. Публічне управління та адміністративні процедури.
 3. Поняття та характерні риси адміністративних процедур.
 4. Принципи адміністративних процедур.
 5. Методи адміністративно-процедурного права.
 6. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права.
 7. Адміністративно-процедурні відносини.
 8. Система адміністративно-процедурного права.
 9. Адміністративно-процедурні норми.

Контрольні питання:

 1. Визначте поняття та види адміністративних процедур.
 2. Які Ви знаєте адміністративно-юрисдикційні провадження?
 3. Визначте правове регулювання та порядок здійснення дисциплінарного провадження.

Семінарське заняття №2: Суб’єкти адміністративних процедур.

Навчальна мета заняття: засвоїти поняття та ознаки суб’єктів адміністративних процедур.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративних процедур.
 2. Лідируючі суб’єкти в адміністративних процедурах.
 3. Суб’єкти зацікавленні у вирішенні справи.
 4. Суб’єкти, що сприяють здійсненню процедур.

Контрольні питання:

 1. Визначте поняття та види адміністративних процедур.
 2. Які Ви знаєте адміністративно-юрисдикційні провадження?
 3. Визначте правове регулювання та порядок здійснення дисциплінарного провадження.

Література: [13, С. 487-515; 21, С.332-346; 29, С.203-220]

 

ТЕМА № 14. «Окремі адміністративні провадження».

Семінарське заняття №1: Провадження із звернень громадян.

Навчальна мета заняття: засвоїти поняття провадження із звернень громадян, його завдання та порядок; визначити види звернень громадян та порядок їх  розгляду тощо.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Правове регулювання провадження із звернень громадян.
 2. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

Контрольні питання:

 1. Поняття та види звернень громадян, вимоги, що до них ставляться.
 2. Порядок розгляду звернень.
 3. Особливості розгляду скарг.
 4. Обов’язки державних органів та посадових осіб щодо розгляду звернень громадян.
 5. Строки розгляду звернень.
 6. Вимоги, які ставляться до особистого прийому громадян керівниками та іншими посадовими особами.
 7. Підстави порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 8. Порядок розгляду справи про дисциплінарний проступок і накладення дисциплінарного стягнення.
 9. Строки та порядок оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення.
 10. Порядок виконання, погашення та зняття дисциплінарних стягнень.

Семінарське заняття №2: Дисциплінарне провадження.

Навчальна мета заняття: засвоїти поняття дисциплінарне провадження, його завдання та порядок.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Завдання та порядок дисциплінарного провадження.
 2. Особливості дисциплінарного провадження в підрозділах Національної поліції.

Контрольні питання:

 1. Підстави порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 2. Порядок розгляду справи про дисциплінарний проступок і накладення дисциплінарного стягнення.
 3. Строки та порядок оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення.
 4. Порядок виконання, погашення та зняття дисциплінарних стягнень.

Література: [13, С. 487-515; 21, С.332-346; 29, С.203-220]

 

ТЕМА № 15. «Законність в публічному управлінні».

Семінарське заняття №1, 2: Способи забезпечення законності в публічному управлінні

Навчальна мета заняття: визначити способи забезпечення законності в публічному управлінні, поняття та сутність парламентського та президентського контролю; проблеми діяльності прокуратури щодо забезпечення прав і законних інтересів громадян.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Принцип законності у публічному управлінні, його зміст і значення.
 2. Співвідношення законності і дисципліни.
 3. Поняття та види способів забезпечення законності в публічному управлінні.
 4. Поняття та види контролю.
 5. Державний контроль в управлінні, його види.

Контрольні питання:

 1. Контроль органів законодавчої влади.
 2. Контрольні повноваження Президента України.
 3. Контроль органів виконавчої влади.
 4. Адміністративний нагляд.
 5. Функції, повноваження та система державних інспекцій.
 6. Контроль органів судової влади, форми його здійснення.
 7. Адміністративна юстиція в Україні.
 8. Громадський контроль в публічному управлінні та його значення.

Письмове завдання:

 1.  Громадянин Попов С.О. направив до Конституційного суду України скаргу на рішення прокуратури, вважаючи, що воно порушило його права як громадянина, який потерпів від злочину, у зв’язку з закриттям кримінальної справи по факту загибелі його дочки. В скарзі гр. Попов С.О. наполягав на визнанні дій працівників прокуратури незаконними та поновленні попереднього слідства по справі. Конституційний суд  в розгляді справи відмовив. Чи законне рішення Конституційного суду про відмову в розгляді скарги?
 2. ЗАТ «Хлібзавод № 5», яке здійснює закупку і переробку зерна, відмовило представнику органу державного контролю за якістю та раціональним використанням зерна та продуктів його переробки Брусніну П.І. в проведенні відбору проб зерна і виготовлених з нього хлібобулочних виробів з ціллю визначення їх якості. Тоді Бруснін П.І. в присутності двох понятих склав протокол про вчинення підприємством «Хлібзавод № 5» адміністративного правопорушення та наклав на директора адміністративний штраф у розмірі 254 гривні.
 3. Чи підлягає діяльність по закупці зерна, його переробки державному контролю? В чому складається сутність цього державного контролю і в яких формах він здійснюється? Чи законне рішення про накладення адміністративного стягнення? Чи можна оскаржити постанову Брусніна С.І.?

Теми доповідей:

 1. Класифікація видів державного контролю.
 2. Контроль з боку органів місцевого самоврядування.
 3. Контроль з боку громадських організацій.

Література: [13, С. 345-388; 21, С.347-366; 29, С.237-268]

 

ТЕМА № 16. «Адміністративно-правові засади публічного управління економікою»

Навчальна мета заняття: визначити зміст управління промисловістю, систему та правовий стан органів управління агропромисловим комплексом, порядок здійснення державного контролю та нагляду в управлінні промисловістю та агропромисловим комплексом.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Державне  регулювання як метод управління економікою.
 2. Зміст управління промисловістю.
 3. Система та правовий стан органів управління агропромисловим комплексом.

Контрольні питання:

 1. Система центральних і місцевих органів управління економікою.
 2. Адміністративний нагляд у сфері економіки.
 3. Система та правовий стан органів управління промисловістю.
 4. Організація управління галузями промисловості.
 5. Державний контроль та нагляд в управлінні промисловістю.
 6. Державний контроль та нагляд в управлінні агропромисловим комплексом.
 7. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сільському господарстві.

Література: [21, С.367-396; 29, С.299-409; 55, С.356-448]

 

ТЕМА № 17. «Адміністративно-правові засади публічного управління соціально - культурним будівництвом».

Навчальна мета заняття: визначити структуру соціально-культурного будівництва, систему центральних і місцевих органів управління соціально-культурним будівництвом, функції органів місцевого самоврядування щодо управління соціально-культурним будівництвом, завдання публічного управління соціально-культурним будівництвом на сучасному етапі.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Структура соціально-культурного будівництва.
 2. Система центральних і місцевих органів управління соціально-культурним будівництвом.
 3. Функції органів місцевого самоврядування щодо управління соціально-культурним будівництвом.
 4. Завдання публічного управління соціально-культурним будівництвом на сучасному етапі.

Контрольні питання:

 1. Система освіти, види та правовий статус закладів освіти.
 2. Значення, зміст та види наукової діяльності.
 3. Система наукових закладів.
 4. Принципи  у сфері культурної політики України.
 5. Система та правовий стан органів управління культурою.
 6. Види закладів культури, їх правовий статус.

Література: [21, С.367-396; 29, С.299-409; 55, С.356-448]

ТЕМА № 18. «Адміністративно-правові засади державного управління в сфері  адміністративно-політичної діяльності».

Навчальна мета заняття: визначити правові засади та організація управління обороною, порядок комплектування Збройних Сил України, зміст управління державною безпекою, функції, система та повноваження органів Служби безпеки України

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Правові засади та організація управління обороною.
 2. Порядок комплектування Збройних Сил України.
 3. Військова служба.
 4. Зміст управління державною безпекою.
 5. Функції, система та повноваження органів Служби безпеки України.
 6. Організація охорони державного кордону України.
 7. Функції та повноваження Прикордонних військ України.
 8. Прикордонний режим.
 9. Зміст управління закордонними справами.
 10. Система та правовий стан органів управління закордонними справами.
 11. Установи МЗС України за кордоном, їх види і правовий статус.
 12. Зміст управління юстицією.
 13. Система та правовий стан органів управління юстицією.
 14. Установи юстиції.

 

Література: [21, С.367-396; 29, С.299-409; 55, С.356-448]

 

ТЕМА № 19. «Загальні засади адміністративного судочинства».

Семінарське заняття №1: Сутність та принципи адміністративного судочинства.

Навчальна мета: надати визначення поняття адміністративного судочинства; визначити правові засади адміністративного судочинства;  охарактеризувати принципи (основні засади) адміністративного судочинства; сформулювати поняття та розкрити зміст адміністративних процесуальних правовідносин; розкрити сутність та види адміністративної юрисдикції та підсудності, визначити їх співвідношення.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Сутність і роль адміністративного судочинства
 2. Принципи адміністративного судочинства
 3. Поняття та структура адміністративних процесуальних відносин.

 

Контрольні питання:

 1. Визначте предметну, територіальну та інстанційну підсудність адміністративної справи за позовом гр. В. до міського відділу реєстрації актів цивільного стану обласного управління юстиції про встановлення неправильності в актовому записі при народженні дитини.
 2.  Вкажіть предметну підсудність адміністративної справи з приводу  рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

 

Письмове завдання:

 1. Проаналізуйте зміст ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України. Дайте характеристику публічно-правовим спорам, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів.
 2. Визначте процесуально-правові наслідки недотримання правил про підвідомчість справ адміністративному суду. Запишіть відповідь у зошит.
 3. У письмовій формі дайте відповідь на запитання про те, у чому постає відмінність юрисдикції адміністративних судів із процесуальним порядком розгляду господарських справ та провадженням у справах про адміністративні правопорушення.

Теми доповідей:

 1. Поняття та правила предметної підсудності та наслідки її недотримання.
 2. Особливості розмежування предмету адміністративної і конституційної юрисдикцій.

Семінарське заняття №2: Судова система адміністративного судочитства.

Навчальна мета: визначити місце адміністративного суду в національній судовій системі; здійснити загальну характеристику стадій і проваджень в адміністративному судочинстві; визначити склад суду під час здійснення адміністративного судочинства; здійснити класифікацію учасників адміністративного процесу; охарактеризувати правовий статус учасників справи та осіб, які є іншими учасниками судового процесу.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття адміністративного суду та його місце в національній судовій системі
 2. Поняття та види стадій адміністративного судочинства
 3. Правовий статус учасників судового процесу

Контрольні питання:

 1. Надайте визначення адміністративного суду. Охарактеризуйте систему адміністративних судів.
 2. Сформулюйте поняття адміністративних процесуальних відносин і розкрийте їх структуру.
 3. Назвіть та розкрийте зміст принципів адміністративного судочинства.
 4. Охарактеризуйте стадій і провадження адміністративного судочинства.

Література: [87, 90, 195, 56, 16, 68, 66, 45]

 

ТЕМА № 20. «Провадження адміністративного судочинства».

Семінарське заняття №1: Основні стадії адміністративного судочинства.

Начальна мета: надати визначення стадій адміністративного судочинства; розкрити мету та зміст стадії порушення адміністративної справи; розкрити зміст і співвідношення понять право на адміністративний позов і право на звернення до адміністративного суду; охарактеризувати мету стадії підготовки справи до судового розгляду та процесуальні дії, які спрямовані на її досягнення; надати визначення стадії судового розгляду та її складових частин.

 

Час проведення – 2 год.

 Начальні питання:

 1. Поняття, види та значення стадій адміністративного судочинства.
 2. Характеристика стадії порушення адміністративної справи.
 3. Підготовка адміністративної справи до судового розгляду: мета та процесуальні дії.
 4. Судовий розгляд справи як центральна стадія адміністративного судочинства:
 • підготовча частина судового розгляду
 • розгляд справи по суті
 • судові дебати
 • ухвалення та проголошення рішення по справі

Семінарське заняття №2: Факультативні стадії адміністративного судочинства.

Навчальна мета: надати визначення та факультативним стадіям адміністративного судочинства; охарактеризувати роль факультативних стадій адміністративного судочинства; з’ясувати підстави та строки звернення до суду апеляційної інстанції; встановити складові частини апеляційного перегляду судових рішень; охарактеризувати касаційний перегляд судових рішень як стадію адміністративного судочинства; встановити підстави та строки звернення до суду касаційної інстанції; з’ясувати порядок проходження справи в суді касаційної інстанції; визначити підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами; охарактеризувати процесуальні особливості виконання судових рішень в адміністративному судочинстві.

 

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття, зміст і призначення факультативних стадій адміністративного судочинства.
 2. Підстави та порядок перегляду судових рішень адміністративних судів в суді апеляційної інстанції
 3. Особливості стадії касаційного перегляду судових рішень адміністративних судів
 4. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
 5. Особливості виконання судових рішень в адміністративному судочинстві.

 

Контрольні питання:

 1. Розкрийте зміст стадії порушення адміністративної справи
 2. Визначте процесуальну мету стадії підготовки справи до судового розгляду. Назвіть процесуальні дії, спрямовані на досягнення такої мети.
 3. Назвіть підстави та порядок перегляду судових рішень адміністративних судів в судах апеляційної та касаційної інстанції.
 4. Назвіть підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами

Письмове завдання:

 1. Випишіть у зошит для семінарських занять статті Кодексу адміністративного судочинства України, які регламентують етапи стадії судового розгляду справи (підготовча частина; розгляд справи по суті; судові дебати; ухвалення й проголошення судового рішення у справі). Проаналізуйте їх зміст та значення.
 2. Визначте послідовність реалізації процесуальних дій основними учасниками адміністративного процесу під час розгляду справи по суті. Випишіть окремо диспозитивні процесуальні права і змагальні процесуальні права, які притаманні позивачу та відповідачу на стадії судового розгляду справи.
 3. Визначте, які із перерахованих підстав виключають розгляд справи у суді до їх усунення: 1) позовну заяву подано особою, яка немає адміністративної процесуальної дієздатності; 2) надійшло клопотання позивача про відкликання позовної заяви; 3) звернення обох сторін з клопотанням про надання їм часу для примирення; 4) позивач відмовився від адміністративного позову; 5) необхідність призначення або заміни законного представника сторони; 6) провадження в адміністративній справі було відкрито за позовною заявою, яка не відповідає вимогам ст.. 106 Кодексу адміністративного судочинства України, і позивач не усунув ці недоліки у строк, встановлений судом.

Література: [90, 103, 156, 203, 160, 162, 193, 56, 11, 15, 16, 68, 49]

 

4. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

Основна

 

 1. Авер’янов В. Б. Предмет адміністративного права: «управлінська» і «публічно-сервісна» складові [Текст]: // Адвокат. – 2004. – № 8. – С. 7-11.
 2. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні [Текст]:  /В.Б.Авер’янов. - К., 1997. - 48 с.
 3. Авер’янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка [Текст]: / В.Б. Авер’янов. - Право України. – 2004. – № 10. – С. 25-29.
 4. Агапов, А.Б. Административная ответственность [Текст]: Учебник /А.Б. Агапов. – М.: «Статут», 2000. 
 5. Административное право (общая часть) [Текст]: Учебник / Под общей ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2000. – 256 с.
 6. Административное право [Текст]: /Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М., 2000. – 728 с.
 7. Административное право зарубежных стран [Текст]: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.
 8. Адміністративна відповідальність в Україні [Текст]: навч. посіб./ А.Т.Комзюк, В.А. Гуменюк, Г.В. Джагупов, О.Ю.Салманова, О.О.Небрат та ін.; за заг. ред. А.Т. Комзюка. - Харків, 2007 – 80 с..
 9. Адміністративна реформа для людини [Текст]:  (науково-практичний нарис) / За заг. ред. I.E. Коліушка. - К., 2001. - 72 с.
 10. Адміністративна юстиція в Україні : [навчальний посібник] / [Пономаренко Г. О., Комзюк А. Т., Мельник Р. С., Бевзенко В. М.] . – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.
 11. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / [Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвська, Р. В. Синєльнік, І. О. Сквірський] ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 152 с.
 12. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.
 13. Адміністративне право України. Академічний курс [Текст]: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.
 14. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред.. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2011. – 584 с.
 15. Адміністративне судочинство : [підручник]. – Вид. 2, перерроб. і допов. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 16. Адміністративне судочинство України : підручник / [О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
 17. Андреевский, И.Е. Полицейское право [Текст]: Сочинение в 2-х т. - Спб., 1876.
 18. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні [Текст]: Дис. ... канд. юрид. наук. – Харків: Нац. унів. внутр. справ, 2001. – 158 с.
 19. Антологія української юридичної думки [Текст]: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 600 с.
 20. Афанас’єв К.К Адміністративний договір [Текст]: навчальний посібник/ К.К.Афанас’єв. Луганськ., 2001. – 69 с.
 21. Бандурка О.М. Адміністративне право України [Текст]: Підручник / За заг. ред. Акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во НУВС, 2004. – 480 с.
 22. Бандурка, О.М. Основи управління в органах  внутрішніх справ: теорія, досвід, шляхи удосконалення [Текст]: - Х., 1996. – 448 с.
 23. Бахрах Д.Н. Административное право России [Текст]: Учебник для вузов/Д.Н.Бахрах. – М.: Норма, 2002. – 444 с.
 24. Бевзенко В. М. Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 40–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11bvmnac.pdf.
 25. Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07. / Бевзенко Володимир Михайлович. – Х, 2010. – 463 с.
 26. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень : правові засади, підстави та форми : Монографія / Бевзенко В. М. – К. : Прецедент, 2010. – 475 с.
 27. Бельский К. С. Ученый-административист В. Л. Кобалевский: жизнь, труды, основные научные положения (к 110-летию со дня рождения) [Текст]: // Государство и право. – 2003. – № 12. – С. 81-87.
 28. Бельский К.С. Идеи и трагедия большого ученого-административиста (К 100-летию со дня рождения Н.П. Карадже-Искрова) [Текст]:  // Государство и право. – 1996. – № 3. – С. 134-142.  
 29. Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. Адміністративне право України [Текст]: /Підручник Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юринком Інтер, 2005. – 544 с.
 30. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : навч. посіб. / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. – К. : Атіка, 2001. – 302 с.
 31. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]:  Учебное пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
 32. Васильев Р.Ф. Акты управления: Значение, проблема исследования, понятие [Текст]:  - М., 1987.
 33. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень [Текст]:  Навч. посібник / С.В. Ващенко, В.Г.Поліщук /за заг. ред. Петкова В.П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000.
 34. Величко В.О. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні [Текст]: монографія / В.О Величко. – Х.: 2005. – 208 с.
 35. Виконавча влада і адміністративне право [Текст]: / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002. – 668 с.
 36. Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции [Текст]: /Д.Галиган, В.Полянский, Ю.Н.Старилов. – М.: Юрист, 2002. – 410 с.
 37. Гасаналиев А.Ш. Формирование основных институтов административного права и административно-правовая мысль России XIX – начала XX веков [Текст]: Автореф. дис.…  канд. юрид. наук. – М., 2000. – 21 с.
 38. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність [Текст]: навч.посібник/ С.Т.Гончарук. - К., 1995.
 39. Гордєєв В. В. Доказування в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. / Гордєєв Віталій Володимирович. – К., 2009. – 200 с.
 40. Государственное управление: теория и практика [Текст]: / Под общей редакцией Аверьянова В.Б. - Киев, Юринком Интер, 1998.
 41. Гриценко І.С. Предмет адміністративного права у його історичному розвитку [Текст]: // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 32. – С. 97-104.
 42. Грущинський, І.М., Кравчук, В.М., Пограничний, Є.П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності [Текст]: Науково-практичний посібник/ І.М.Грущинський, В.М.Кравчук, Є.П.Пограничний. – Л.: Престиж-Інформ, 2000. – 268 с.
 43. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України [Текст]: навч.посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 496. – Бібліогр.: с.488 – 495.

Додаткова:

 1. Елистратов А. И. Лекции по административному праву. 1914. Перевидання
 2. Жуковський О. Г. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” : [науково-практичний коментар] / Жуковський О. Г. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2010. – 304 с.
 3. Карабін Т.О. Компетенція місцевих органів державно виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: теоретико-термінологічні аспекти [Текст] / Т.О. Карабін // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К., 2005. - № 29. - С. 221-228.
 4. Карадже-Искров Н.М. Новейшая эволюция административного права [Текст]: Иркутск. 1927. – 38 с.
 5. Кобалевский В. Очерки советского административного права [Текст]: Харьков. 1924. – 260 с.
 6. Кобилянський К. М. Право фізичної особи на судовий захист в адміністративному суді : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кобилянський Костянтин Миколайович. – Одеса, 2006. – 208 с.
 7.  Коваль Л. Адміністративне право України [Текст]:  Курс лекцій/ Коваль Л. - К., 1994.
 8. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні [Текст]: - К.; 2002. - 260 с.
 9. Колодій А. М. Принципи права України : монографія / А. М. Колодій. К. : Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.
 10. Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Адміністративне право України  [Текст]: Навчальний посібник / За заг.ред Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.
 11. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 12. Колпаков В.К. Адміністративне право України [Текст]:  Підручник /В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
 13. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с
 14. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації [Текст]:  Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. - Харків, 2002.
 15. Компанієць І.М. Адміністративно-правове регулювання свободи совісті [Текст]: Автреф. дис… канд. юрид наук: 12.00.07 / Національна юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1996. – 22 с.
 16. Корнієнко М. І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно–правові системи : навч. посібник / М. І. Корнієнко. – К. : Алерта, 2005. – 144 с.
 17. Кравченко В. В. Муніципальне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. – К. : Атіка, 2003. – 672 с.
 18. Кузниченко О.В. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ України [Текст]: Монографія – Х.; Основа. 2002. – 164 с.
 19. Липа В.А. Особливості адміністративно-юрисдикційного процесу [Текст] /В.А. Липа // Держава і право. – 2008. – № 39. – С.333-338.
 20. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: Сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях [Текст]: /М.Я. Масленников - Воронеж, 1990.
 21. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах) [Текст]: Навч. Посіб. – К.: Атіка, 2008. – 272 с.
 22. Муніципальне право України / за ред. В. Ф. Погорілко, О. Ф.Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 350 с.
 23. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 1. – Вид. 2-е, змін. та доп. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 787 с.
 24. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 2 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 752 с.
 25. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за заг. ред. І. Х. Темкіжева (кер. авт. кол.). – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 26. Небрат О.О. Удосконалення процедури складання протоколу в справах про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 235-240.
 27. Основи муніципального права України : навч. посіб. / за ред. М. І. Корнієнка. – К. : Знання, 2000. –119 с.
 28. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність [Текст]:  Консп. лекцій Ю.П.Битяк, В.В.Зуй, А.Т. Комзюк. - Х., 1994.
 29. Подлінєв С. Д. Організація управління в адміністративно-політичній сфері України [Текст]: навч.-метод, посіб./ С.Д.Подлінев. – Одеса, 1998.
 30. Публічне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування [Текст]:/ За заг. ред. В.Б. Авер ‘янова, І.Б. Коліушка. - К, 1999. - 50 с.
 31. Публічне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Текст]: / Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Школик А. М. та ін.; За заг. ред.  Авер’янова В. Б. – К.: Юстініан, 2007. – 288 с.
 32. Руденко А. В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Руденко Артем Валерійович. – Х., 2006. – 209 с.
 33. Салманова О.Ю. Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху [Текст]: Автреф. дис… канд. юрид наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутр. справ. – Харків, 2002. – 19 с.
 34. Скрипник А.П., Олійник, М.О. Правові основи організації та управління фізичною культурою, спортом і туризмом в  Україні [Текст]:/ А.П. Скрипник, М.О. Олійник. - Х., 1996.
 35. Старилов Ю.Н. Служебное право [Текст]: /Ю.Н.Старилов. - Изд-во БЕК. – М. – 1996. – С. 315.
 36. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: [Текст]: Навчальний посіюник. – К.: Атіка, 2008. – 624 с.
 37. Стрижак, А. Адміністративно-правові відносини у галузі правосуддя: особливості та види [Текст]: // Право України. – 2004. – № 1. – С. 37-41.
 38. Судебные и правоохранительные органы Украины [Текст]: Учебник / Под ред. проф. А.М. Бандурки. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 350 с.
 39. Чапала Г. В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз : монографія / Г. В. Чапала. – Харків: Право, 2006. – 221 с.
 40. Чиркин В.Е. Государственное управление: Элементарный курс [Текст]: – М. Юристъ, 2002. – 320 с.
 41. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект) [Текст]: - К., 1996. - 60 с.
 42. Ярмакі Х.П., Остюченко С.М. Адміністративне право України (загальна частина) [Текст]: наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.
 43. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Публічне   будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник /О.Н.Ярмиш, В.О.Серьогін. – Харків, 2002.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України від 02.05.2003 — 2003 р., № 18, стаття 144.
 3. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації [Текст]: зі змінами та доповненнями: постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. // Уряд. кур’єр. - 1997. - 29 травня.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України : від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 6. Кодекс цивільного захисту України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради України від 30.08.2013 — 2013 р., / № 34-35 /, стор. 1802, стаття 458.
 7. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 № 2341-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 8. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 9. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права [Електронний ресурс]: міжнародно-правовий документ прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року № А/RES/2200 А (XXI) // - Офіційний веб-сайт верховної ради України. - Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- in/laws/main.cgi?nreg=995_043. Назва з екрану.
 10. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 11. Повітряний кодекс України [Текст]: зі змінами та доповненнями: //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 25. - Ст.274.
 12. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 13. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 14. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 № 264/94-ВР// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/264/94-
 15. Про альтернативну (невійськову) службу [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27.- Ст.385.
 16. Про банки і банківську діяльність : Верховна Рада України; Закон від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України від 09.02.2001 — 2001 р., № 5, стаття 30.
 17. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
 18. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:  Верховна Рада України; Закон від 08.07.2011 № 3671-VI // Відомості Верховної Ради України від 20.04.2012 — 2012 р., № 16, стор. 702, стаття 146.
 19. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 № 5073-VI // Відомості Верховної Ради України від 21.06.2013 — 2013 р., № 25, стор. 1350, стаття 252.
 20. Про вибори Президента України: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – 25 березня.
 21. Про виконавче провадження : Закон України : від 21 квіт. 1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
 22. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
 23. Про вищу освіту : Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України від 19.09.2014 — 2014 р., / № 37-38 /, стор. 2716, стаття 2004.
 24. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України : від 8 квіт. 2014 р. № 1188-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 23. – Ст. 870.
 25. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України Закон від 25.03.1992 № 2232-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
 26. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України : від 5 черв. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49. – Ст. 1919.
 27. Про громадські об'єднання: Верховна Рада України; Закон від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України від 04.01.2013 — 2013 р., № 1, стор. 2, стаття 1.
 28. Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України 25.12.2015 № 928-VIII// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19
 29. Про державний кордон України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.384.
 30. Про державну реєстрацію актів цивільного стану : Верховна Рада України; Закон від 01.07.2010 № 2398-VI // Відомості Верховної Ради України від 24.09.2010 — 2010 р., № 38, стор. 1381, стаття 509.
 31. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 03.10.1992 № 493/92// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/493/92
 32. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Верховна Рада України; Закон від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України від 17.12.2004 — 2004 р., № 51, стаття 553.
 33. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 34. Про державну таємницю:  Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.
 35. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19
 36. Про дорожній рух: Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12.
 37. Про доступ до судових рішень : закон України : від 22 груд. 2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.
 38. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - Ст.1.
 39. Про електроенергетику [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 1. - Ст.1.
 40. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
 41. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України : від 12 лют. 2015 р. № 192-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 19-20. – Ст. 132.
 42. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 43. Про залізничний транспорт [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - Ст.183.
 44. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 45. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19
 46. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 № 595 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16
 47. Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України : наказ Державної судової адміністрації України : від 17 груд. 2013 року № 174 // Юридичний вісник України. – 2014. – № 4.
 48. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
 49. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
 50. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини: Наказ МОЗ, МВС, Генпрокуратури, Мінюсту від 10 жовтня 1997 р. №306/680/21/65/5. // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0534-97
 51. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: Наказ МВС України від 31 травня 1993р. №314. // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93
 52. Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) : наказ Державної судової адміністрації України : від 20 вер. 2012 року № 108 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 77. – Ст. 296.
 53. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України, Адміністрації державної прикордонної служби України, СБ України від 23.04.2012 № 353/271/150 // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12.
 54. Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
 55. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
 56. Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень : постанова Кабінету Міністрів України : від 5 січ. 2011 р № 5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 2 – Ст. 102.
 57. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України / Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 02.07.2014 № 228.// Офіційний вісник України від 15.07.2014 — 2014 р., № 54, стор. 88, стаття 1455, код акту 73125/2014.
 58. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF
 59. Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Наказ Міністерства юстиції України від 19.01.2012 № 93/5// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0067-12
 60. Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України: МВС України; Наказ, Порядок, Заява [...] від 25.04.2012 № 363 // Офіційний вісник України від 01.06.2012 — 2012 р., № 39, стор. 237, стаття 1509, код акту 61694/2012.
 61. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. №616. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616-2003-%D0%BF
 62. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00
 63. Про захист економічної конкуренції : // Верховна Рада України; Закон від 11.01.2001 № 2210-III Відомості Верховної Ради України від 23.03.2001 — 2001 р., № 12, стаття 64.
 64. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
 65. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
 66. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
 67. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 68. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29. - Ст.377.
 69. Про інформацію: закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 70. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 27 лют. 2014 р. № 794-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 222.
 71. Про карантин рослин [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Офіц. вісник України. - 1997. - № 35. - Ст.220.
 72. Про метрологію та метрологічну діяльність : Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1314-VII // Відомості Верховної Ради України від 25.07.2014 — 2014 р., № 30, стор. 2350, стаття 1008.
 73. Про міжнародні договори України : Закон України : від 29 черв. 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
 74. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 75. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21 травня 1997 року
 76. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 3190.
 77. Про музеї та музейну справу [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 25. - Ст.191.
 78. Про національний архівний фонд і архівні установи [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №   15. - Ст.86.
 79. Про національні меншини в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – Ст. 529.
 80. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/580-19
 81. Про нотаріат : Закон України : від 2 верес. 1993 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
 82. Про оборону України [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 9. - Ст.106.
 83. Про організацію роботи фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством):  Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.03.2016 № 189// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0491-16
 84. Про освіту :  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 34. - Ст.451.
 85. Про основи соціального захисту інвалідів в Україні [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - Ст.252.
 86. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:  Закон України від 05.04.2007 № 877-V// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
 87. Про охорону атмосферного повітря [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50. - Ст.678.
 88. Про охорону навколишнього природного середовища [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст.546.
 89. Про охорону праці : Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 49. - Ст.668.
 90. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 № 2789-III// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789-14
 91. Про порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.09.2013 № 822// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1943-13
 92. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України [Текст]: із змінами та доповненнями: закон України від 21 січня 1994 року № 3857-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 18. – Ст. 101.
 93. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-III // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.
 94. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : закон від 22.09.2011 № 3773-VI // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 95. Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 13 груд. 2010 р. № 3 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. – № 1. – Ст. 118.
 96. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 6 берез. 2008 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 2. – Ст. 117.
 97. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 2 квіт. 2007 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 1.
 98. Про природно-заповідний фонд України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст.502.
 99. Про Раду національної безпеки і оборони України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Уряд. кур’єр. - 1998. - 4 квітня.
 100. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV  // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
 101. Про свободу совісті і релігійні організації [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 25. -  Ст.283.
 102. Про Службу безпеки України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.382.
 103. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
 104. Про статус депутатів місцевих рад: Верховна Рада України; Закон від 11.07.2002 № 93-IV // Відомості Верховної Ради України від 04.10.2002 — 2002 р., № 40, стаття 290.
 105. Про статус народного депутата України: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 18.
 106. Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 № 550-XIV// Режим доступу:
 107. Про судовий збір : Закон України від 8 лип. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
 108. Про судову експертизу : Закон України : від 25 лют. 1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
 109. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, 43, 44–45. – Ст. 529.
 110. Про телебачення і радіомовлення [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №10. - Ст.43.
 111. Про телекомунікації: Верховна Рада України; Закон від 18.11.2003 № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України від 19.03.2004 — 2004 р., № 12, стаття 155.
 112. Про транспорт [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст.446.
 113. Про туризм [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 31. - Ст.241.
 114. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [Текст] : закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №_20. – Ст. 99.
 115. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 № 1835-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
 116. Про фізичну культуру і спорт [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 14. - Ст.80.
 117. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України : від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.
 118. Протокол щодо статусу біженців [Електронний ресурс]: міжнародно-правовий документ ООН прийнятий 16 грудня 1966 року // - Офіційний веб-сайт верховної ради України. - Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_363.
 119. Сімейний кодекс України: Кодекс України  від 10.01.2002 № 2947-III// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14