Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни "Адміністративне судочинство"

Методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни "Адміністративне судочинство"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

з навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство»

 обов’язкових компонент

освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

 

 

Розробники:

1. завідувач кафедри, д.ю.н., професор Салманова О.Ю

2. доцент кафедри, к.ю.н., доцент Яценко В.П.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

 

 1. Загальні методичні рекомендації

 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Адміністративне судочинство” є ознайомлення з основними теоретико-правовими положеннями, які стосуються історії, сутності, предмета, методу та принципів судового процесу; правового стану учасників судового процесу; порядку розгляду та вирішення адміністративними судами публічно-правових спорів; особливостей провадження в окремих категоріях справ. У процесі вивчення навчальної дисципліни також передбачається всебічний аналіз чинного законодавства, що регулює порядок функціонування адміністративної судочинства та практики його застосування, дослідження окремих проблем і шляхів удосконалення процесуального законодавства, підвищення рівня підготовки курсантів та слухачів щодо вмілого й ефективного застосування його на практиці.

Основним завданням навчальної дисципліни “Адміністративне судочинство” є визначення: поняття й ознак судового процесу; системи й організаційної структури адміністративних судів України; компетенції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ; повноважень основних учасників судового процесу; особливостей процесуального статусу інших осіб, що беруть участь у справі; порядку звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в справі; процедури судового розгляду адміністративної справи та порядок ухвалення судових рішень; порядку виконання рішень адміністративного суду; особливостей перегляду судових рішень в порядку апеляційного провадження; особливостей перегляду судових рішень в порядку касаційного провадження; порядку провадження за нововиявленими обставинами; особливостей провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Конституційне право»,, «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності».

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати: поняття, предмет, метод, принципи та систему адміністративного процесуального права; поняття й ознаки судового процесу; систему й організаційну структуру адміністративних судів України; юрисдикцію адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ; предметну, територіальну та інстанційну підсудність адміністративних справ; повноваження основних учасників судового процесу; особливості процесуального статусу інших осіб, що беруть участь у справі; порядок звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в справі; процедуру судового розгляду адміністративної справи та порядок ухвалення судових рішень; порядок виконання рішень адміністративного суду; особливості перегляду судових рішень в порядку апеляційного провадження; особливості перегляду судових рішень в порядку касаційного провадження; порядок провадження за нововиявленими обставинами; особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

вміти: формулювати визначення основних понять судового процесу; тлумачити адміністративно-процесуальні норми; застосовувати норми адміністративно-процесуального права до конкретних правових ситуацій; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи.

 

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

2.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

 

Номер та назва теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Тема № 1: Адміністративне судочинство: поняття, предмет та метод.

8

2

2

0

0

4

 

Тема № 2: Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів.

10

2

2

0

0

6

 

Тема № 3: Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб

8

2

2

0

0

4

 

Тема № 4: Інші учасники адміністративного процесу

8

2

2

0

0

4

 

Тема № 5: Адміністративний позов

10

2

2

2

0

4

 

Тема № 6:

Судові докази та судові строки

8

2

2

0

0

4

 

Тема № 7: Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження

8

2

2

0

0

4

 

Тема № 8: Судовий розгляд справи

10

2

2

0

0

6

 

Тема № 9: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного провадження.

12

2

2

2

0

6

 

Тема № 10: Перегляд судових рішень за ново виявленими та виключними обставинами.

8

2

2

0

0

4

 

Всього за семестр

90

20

20

4

 

46

залік

 

2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

 

Номер та назва теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 1: Адміністративне судочинство: поняття, предмет та метод.

10

0

0

0

0

10

 

Тема № 2: Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів.

11

2

1

0

0

8

 

Тема № 3: Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб

10

1

1

0

0

8

 

Тема № 4: Інші учасники адміністративного процесу

8

0

0

0

0

8

 

Тема № 5: Адміністративний позов

8

0

0

0

0

8

 

Тема № 6:

Судові докази та судові строки

8

0

0

0

0

8

 

Тема № 7: Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження

11

1

1

2

0

7

 

Тема № 8: Судовий розгляд справи

10

1

1

0

0

8

 

Тема № 9: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного провадження.

8

1

0

0

0

7

 

Тема № 10: Перегляд судових рішень за ново виявленими та виключними обставинами.

6

0

0

0

0

6

 

Всього за семестр №___

90

6

4

2

0

78

залік

 

 

3. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять

 

Тема № 1: Адміністративне судочинство: поняття, предмет та метод.

 

Навчальна мета заняття: сформулювати визначення поняття адміністративного судового процесу; коло відносин, що складають його предмет у сучасних умовах; метод адміністративно-процесуального регулювання.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

 

Навчальні питання:

1. Поняття адміністративного процесуального права, його предмет та історичні витоки.

2. Стадії судового адміністративного процесу. Особливості структурної побудови Кодексу адміністративного судочинства України.

3. Зміст системи адміністративного процесуального права.

4. Метод адміністративного процесуального права.

5. Завдання та принципи адміністративного процесуального права.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Розкрийте: поняття адміністративного процесуального права, предмет адміністративно-процесуального права, метод адміністративно-процесуального права.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) у чому полягає відмінність адміністративної процедури від адміністративного процесу?

б) які ознаки характеризують адміністративний процес?

в) охарактеризуйте адміністративні процесуальні правовідносини?

г) назвіть провадження і стадії адміністративного процесу?

д) яку роль відіграє метод адміністративного процесуального права?

е) з якими галузями права взаємопов’язане адміністративне процесуальне право?

3. Визначте, які з наведених нормативних актів є джерелами адміністративного процесуального права: Конституція України; Кодекс адміністративного судочинства України; Закон України «Про міліцію»; Закон України «Про вибори Президента України»; Митний кодекс України; Положення про Міністерство юстиції України; Закон України «Про державну службу»; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень»; Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»; Кодекс законів України про працю; Дисциплінарний Статут прокуратури України; Указ Президента «Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади».

Теми рефератів:

 1. Особливості джерел адміністративного процесуального права.
 2. Співвідношення адміністративного процесуального права з іншими галузями права.

Література: [1, 2, 3, 15, 28, 29, 32, 37, 40].

 

Тема № 2: Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів.

 

Навчальна мета заняття: визначити поняття підвідомчості справ адміністративної юрисдикції; критерії та види підвідомчості справ адміністративної юрисдикції; зміст та види підсудності справ адміністративної юрисдикції.

 

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу –  6 год.

 

Навчальні питання:

1. Поняття, критерії та види підвідомчості справ адміністративної юрисдикції.

2. Зміст підсудності справ адміністративної юрисдикції.

3. Види підсудності справ адміністративної юрисдикції.

4. Підстави та процесуальний порядок передачі адміністративної справи до іншого суду.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Засвойте поняття: справи адміністративної юрисдикції; підвідомчість адміністративних справ; підсудність адміністративних справ; види підсудності адміністративних справ.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

а)  назвіть публічно-правові спори, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів?

б) назвіть справи, які підсудні Верховному  суду України? 

в)  назвіть підстави передачі адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого?

г)  розмежуйте адміністративну юрисдикцію з іншими видами юрисдикційної діяльності?

д) визначте роль та місце Верховного Суду в системі адміністративних судів України?

Письмові задачі:

 1. Проаналізуйте зміст ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України. Дайте характеристику публічно-правовим спорам, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів.
 2. Визначте процесуально-правові наслідки недотримання правил про підвідомчість справ адміністративному суду. Запишіть відповідь у зошит.

      3. У письмовій формі дайте відповідь на запитання про те, у чому постає відмінність юрисдикції адміністративних судів із процесуальним порядком розгляду господарських справ та провадженням у справах про адміністративні правопорушення.

      4. Визначте предметну, територіальну та інстанційну підсудність адміністративної справи за позовом гр. В. до міського відділу реєстрації актів цивільного стану обласного управління юстиції про встановлення неправильності в актовому записі при народженні дитини.

 1. Вкажіть предметну підсудність адміністративної справи з приводу  рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про
  притягнення до адміністративної відповідальності.

Теми рефератів:

1. Поняття та правила предметної підсудності та наслідки її недотримання.

2. Особливості розмежування предмету адміністративної і конституційної юрисдикцій.

Література: [1, 2, 3, 28, 31, 33, 34, 36].

 

Тема № 3: Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб

 

Навчальна мета заняття: визначити поняття та ознаки сторін в судовому процесі; проаналізувати повноваження сторін в судовому процесі; з’ясувати поняття неналежної сторони в судовому процесі та процедуру її заміни; визначити поняття, ознаки та види третіх осіб  та з’ясувати практичне значення інституту процесуального представництва в судовому процесі.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та ознаки сторін в судовому процесі.
 2. Повноваження сторін в судовому процесі.
 3. Сутність неналежної сторони в адміністративному судовому процесі та процедури її заміни.
 4. Треті особи: поняття, ознаки та види.
 5. Поняття та ознаки адміністративного процесуального представництва.
 6. Види адміністративних процесуальних представництв та їх особливості.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Визначте особливості процесуального статусу основних учасників судового процесу.

2. Проаналізуйте загальні та спеціальні повноваження сторін в судовому процесі.

3. Визначте поняття неналежної сторони та назвіть порядок заміни неналежного відповідача.

4. Сформулюйте поняття та ознаки процесуального правонаступництва в судовому процесі.

5. Назвіть ознаки третіх осіб, які беруть участь вадміністративній справі. Проведіть співвідношення процесуального статусу третіх осіб та сторін в судовому процесі.

6. Керуюсь правовими приписами Кодексу адміністративного судочинства України, назвіть види третіх осіб в адміністративному процесі.

7. Визначте порядок залучення до участі в адміністративній справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

8. Сформулюйте поняття процесуального представництва. Назвіть види процесуального представництва в адміністративному процесі.

9. Проаналізуйте повноваження, якими наділений представник в адміністративному процесі.

Письмові завдання:

1. Запишіть у зошиті для семінарських занять перелік підстав матеріального правонаступництва, які спричиняють процесуальне правонаступництво в адміністративному процесі.

2. Назвіть із перерахованих документів такі, які можуть посвідчувати повноваження представників: 1) довіреність фізичної особи; 2) свідоцтво про народження дитини; 3) рішення про призначення опікуном; 4) довіреність юридичної особи; 5) договір про надання юридичних послуг; 6) договір про надання правової допомоги.

Теми рефератів:

1. Процесуальні права та обов’язки сторін в судовому процесі.

2. Треті особи в судовому процесі: поняття, ознаки та види.

3. Представництво в судах адміністративної юрисдикції.

4. Порівняльна характеристика сторін та третіх осіб в судовому процесі.

5. Зміст адміністративних процесуальних правовідносин при процесуальному представництві.

Література: [2, 7, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 33, 41].

 

Тема № 4: Інші учасники судового процесу

 

Навчальна мета заняття: визначити осіб, які є іншими учасниками судового процесу відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України; розглянути адміністративну процесуальну правосуб’єктність спеціаліста, експерта, перекладача, свідка, секретаря судового засідання, судового розпорядника.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

 

Навчальні питання:

1. Особливості участі осіб, які є іншими учасниками судового процесу при розгляді справи в суді.

2. Правовий статус секретаря судового засідання та судового розпорядника.

3. Правовий статус спеціаліста, експерта та свідка.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Дайте відповідь на запитання:

а)  в чому полягає особливість участі осіб, які є іншими учасниками судового процесу?

б) на які групи класифікуються інші учасники судового процесу?

в) які завдання виконує секретар судового засідання в судовому процесі?

г) які основні обов’язки судового розпорядника?

д) яка особа може бути залучена як експерт в судовому процесі?

2. Визначте обмеження, які адміністративно-процесуальним законодавством України передбачено стосовно осіб, що можуть бути свідками в адміністративномусссудовому процесі.

3. Визначте, які з перерахованих осіб сприяють розгляду адміністративної справи, а які з них обслуговують адміністративне судочинство: а) свідок; б) судовий розпорядник; в) експерт; г) перекладач; д) спеціаліст; е) секретар судового засідання.

 1. Проаналізуйте підстави залучення експерта.

Письмові завдання:

1. Запишіть у зошит для семінарських занять нормативно-правові акти, якими повинен керуватися суддя адміністративного суду при призначенні експертизи і залученні особи у якості експерта.

2. Вкажіть правильні відповіді.

Спеціаліст відповідно до положень адміністративно-процесуального законодавства зобов’язаний: 1) надавати адміністративному суду технічну допомогу; 2) прибувати за викликом до суду; 3) відповідати на поставлені судом запитання; 4) надавати усні консультації; 5) за власною ініціативою збирати необхідні матеріали для вчинення процесуальних дій; 6) спілкуватися з особами, які беруть участь у справі; 7)  надавати письмові роз’яснення.

Теми рефератів.

 1. Підстави та порядок призначення експертизи в судовому процесі.
 2. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність спеціаліста.
 3. Особливості участі секретаря судового засідання та судового розпорядника при розгляді адміністративної справи в суді.

Література: [2, 5, 6, 7, 9, 14, 24, 28, 31, 33].

 

 

Тема № 5. Адміністративний позов.

 

Навчальна мета заняття: визначити поняття адміністративного позову, його ознаки та елементи; з’ясувати види позовів в адміністративному судовому процесі; охарактеризувати право на адміністративний позов.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на практичну роботу 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття адміністративного позову, його ознаки.
 2. Види позовів в судому процесі.
 3. Форма і зміст адміністративного позову.
 4. Право на адміністративний позов.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1.Визначте, керуючись чинним адміністративно-процесуальним законодавством:

а) хто має право звернення до адміністративного суду?

б) якими є форма і зміст адміністративного позову?

в) які вимоги пред’являються до позовної заяви?

г) які підстави здійснення судових викликів і повідомлень?

Письмові завдання:

1. Суддя адміністративного суду постановив ухвалу про залишення позовної заяви без руху через відсутність посилання на докази, якими обґрунтовуються позовні вимоги гр. Б.

Чи законне рішення судді адміністративного суду?

 1. Запишіть у зошит для семінарських занять вимоги, які ставляться до оформлення адміністративного позову.

Завдання для практичної роботи:

 1. Складіть проект позовної заяви до адміністративного суду.
 2. Складіть заяву про поновлення процесуальних строків.
 3. Складіть проект клопотання про відвід суду

Теми рефератів.

 1. Адміністративний позов та його елементи.
 2. Види позовів в судовому процесі.
 3. Право на позов: загальна характеристика.

Література: [1, 2, 8, 28, 31, 32, 33, 34].

 

Тема № 6: Судові докази та судові строки

 

Навчальна мета заняття: визначити поняття та види доказів в адміністративному судовому процесі; з’ясувати предмет доказування в судовому процесі; визначити засоби доказування в судовому процесі, їх види та особливості; дослідити юридичну природу процесуальних строків та їх види в адміністративному процесі.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

 

Навчальні питання:

1. Сутність і зміст доказування в адміністративному судовому процесі.

2. Поняття та види доказів в адміністративному судовому процесі.

2. Обов’язок доказування. Забезпечення доказів в судовому процесі.

3. Основні адміністративні процесуальні строки, їх види.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Назвіть докази, які застосовуються у порядку здійснення судового адміністративного провадження і яким є порядок доказування.

2. Розкрийте сутність належності та допустимості доказів.

3. Охарактеризуйте засоби доказування, які використовуються в судовому процесі.

4. Сформулюйте поняття процесуальних строків.

5. Назвіть основні процесуальні строки судового судового процесу.

6. Який порядок обчислення строків встановлено Кодексом адміністративного судочинства України.

Письмові завдання:

1. Спираючись на положення Кодексу адміністративного судочинства України надайте загальну характеристику кожному із засобів доказування в адміністративному процесі.

2. Запишіть у зошит для семінарських занять правові наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду.

Теми рефератів:

1. Поняття та види строків в судовому процесі.

2. Доказування та докази в судовому процесі.

Література:[1, 2, 9, 28, 29, 31, 33, 34, 35].

 

Тема № 7. Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження.

 

Навчальна мета заняття: визначити порядок відкриття провадження в адміністративній справі; з’ясувати ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду; надати характеристику попереднього судового засідання.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

 

Навчальні питання:

1. Порядок відкриття провадження  в адміністративній справі.

2. Поняття та ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду в адміністративному судовому процесі.

3. Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду.

4. Попереднє судове засідання. Завершення підготовчого провадження.

5. Судові виклики і повідомлення.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Назвіть мету стадії підготовки справи до судового розгляду.

2. Перерахуйте процесуальні дії судді адміністративного суду на стадії підготовки справи до судового розгляду.

3. Процесуальне значення попереднього судового засідання.

4. Види рішень адміністративного суду за результатами проведення підготовчого провадження.

5. Роль судових викликів та повідомлень в адміністративному судовому процесі.

Письмові завдання:

1. У письмовій формі визначте процесуальні права основних учасників судового процесу під час підготовчого провадження.

2. Запишіть у зошит для семінарських занять види судових рішень, які можуть бути прийняті за результатами проведення підготовчого провадження.

Теми рефератів:

1. Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду.

2. Попереднє судове засідання: особливості проведення.

Література: [1, 2, 8, 28, 30, 32, 33, 34, 35].

 

Тема № 8: Судовий розгляд справи.

 

Навчальна мета заняття: визначити поняття стадії судового розгляду адміністративної справи, її особливості; проаналізувати етапи судового розгляду адміністративної справи; визначити процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи, її особливості.
 2. Етапи судового розгляду адміністративної справи.
 3. Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) які ознаки судового розгляду справи?

б) які частини складають стадію судового розгляду справи адміністративної юрисдикції? 

в) які процесуальні дії вчиняються суддею адміністративного суду у підготовчій частині судового розгляду справи?

г) керуючись Кодексом адміністративного судочинства України визначте яка послідовність виступів учасників адміністративної справи у дебатах?

д) які підстави тягнуть відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді.

Письмові завдання:

1. Випишіть у зошит для семінарських занять статті Кодексу адміністративного судочинства України, які регламентують етапи стадії судового розгляду справи (підготовча частина; розгляд справи по суті; судові дебати; ухвалення й проголошення судового рішення у справі). Проаналізуйте їх зміст та значення.

2. Визначте послідовність реалізації процесуальних дій основними учасниками судового процесу під час розгляду справи по суті. Випишіть окремо диспозитивні процесуальні права і змагальні процесуальні права, які притаманні позивачу та відповідачу на стадії судового розгляду справи.

3. Визначте, які із перерахованих підстав виключають розгляд справи у суді до їх усунення: 1) позовну заяву подано особою, яка немає адміністративної процесуальної дієздатності; 2) надійшло клопотання позивача про відкликання позовної заяви; 3) звернення обох сторін з клопотанням про надання їм часу для примирення; 4) позивач відмовився від адміністративного позову; 5) необхідність призначення або заміни законного представника сторони; 6) провадження в адміністративній справі було відкрито за позовною заявою, яка не відповідає вимогам ст.. 106 Кодексу адміністративного судочинства України, і позивач не усунув ці недоліки у строк, встановлений судом.

Теми рефератів:

 1. Судовий розгляд справи та прийняття судових рішень.
 2. Підстави та порядок зупинення провадження в адміністративній справі.
 3. Види судових рішень за результатами судового розгляду адміністративної справи.

Література: [2, 4, 7, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35].

 

Тема № 9: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку.

 

Навчальна мета заняття: визначити особливості перегляду судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку; з’ясувати правила оформлення апеляційної та касаційної скарг; встановити порядок розгляду апеляційної та касаційної скарги в адміністративному процесі.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на практичну роботу – 4 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 6 год.

 

Навчальні питання:

 1. Право на апеляційне оскарження. Порушення апеляційного розгляду адміністративної справи.
 2. Підготовка адміністративної справи до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.
 3. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження.
 4. Судові рішення адміністративного суду апеляційної інстанції.
 5. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження.
 6. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції.
 7. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні.
 8. Судові рішення суду касаційної інстанції.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Засвойте поняття: апеляція; апеляційне провадження; касаційне провадження.

2. Визначте відмінності апеляційного розгляду справи від її розгляду в суді першої інстанції.

3. Назвіть підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення.

4. Якими є порядок і строки апеляційного оскарження?

5. Яким є процесуальний порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції?

6. Які рішення можуть бути прийнято судом апеляційної інстанції за наслідком розгляду апеляційної скарги на ухвали та постанови суду першої інстанції?

7. Назвіть риси касаційного провадження.

8. Які вимоги ставляться до апеляційної скарги?

9. Назвіть частини касаційного провадження.

Письмові завдання:

1. Складіть структурно логічні схеми процесуального порядку апеляційного оскарження.

Завдання для практичної роботи.

 1. Скласти проект апеляційної скарги.
 2. Скласти проект про заміну представника.
 3. Скласти заяву про забезпечення адміністративного позову.

Теми рефератів:

1. Особливості апеляційного провадження.

2. Порядок касаційного розгляду адміністративної справи.

3. Судові рішення за наслідками апеляційного провадження.

Література: [1, 2, 28, 32, 35].

 

 

Тема № 10: Перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами.

 

Навчальна мета заняття: визначити особливості перегляду судових рішень в порядку виключного провадження та провадження за ново виявленими обставинами; з’ясувати підстави, порядок та строки подання оформлення заяви про перегляд справи за виключними та ново виявленими обставинами;.

Час проведення – 2 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

 

Навчальні питання:

 1. Підстави для перегляду справи за ново виявленими обставинами.
 2. Підстави для перегляду справи за виключними обставинами.
 3. Порядок і строки перегляду справи за виключними обставинами.
 4. Порядок і строки перегляду справи ново виявленими обставинами.
 5. Судові рішення за ново виявленими та виключними обставинами.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Визначте особливості провадження за ново виявленими обставинами.

2. Назвіть основні риси виключного провадження.

3.Визначте порядок відкриття провадження за виключними обставинами.

4.Визначте порядок відкриття провадження за та нововиявленими обставинами.

 

Письмові завдання:

1. Складіть структурно логічні схеми процесуального порядку розгляду справи за ново виявленими обставинами.

Теми рефератів:

1. Особливості провадження за виключними обставинами.

2.  Судові рішення за наслідками виключного провадження.

Література: [11, 24, 28, 32, 35].

 

 

4. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

Основна

1. Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс України про адміністративніправопорушення : Закон Українивід 07.12.1984. № 8073-Х. Дата оновлення: 07.01. 2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10(дата звернення: 01.02.2018)
 3. Про захистперсональнихданих : Закон Українивід 01.06.2010. № 2297-VI. Дата оновлення: 30.01. 2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення: 30.01.2018)
 4. Про інформацію : Закон Українивід 02.10.1992. № 2657-ХІI. Дата оновлення: 06.01. 2011. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110106 (дата звернення: 30.01.2018)
 5. Про доступ до публічноїінформації : Закон Українивід 13.01.2011. № 2939- VI. Дата оновлення: 01.05. 2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (дата звернення: 30.01.2018)
 6. Про державну службу : Закон Українивід 10.12.2015. № 889- VІІI. Дата оновлення: 20.01.2018. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 30.01.2018)
 7. Про запобіганнякорупції : Закон Українивід 14.10.2014. № 1700-VIІ. Дата оновлення: 03.08. 2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 01.02.2018)
 8. Про очищеннявлади : Закон Українивід. 16.09.2014. № 1682-VІI. Дата оновлення: 05.01.2017. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/1682-18 (дата звернення: 30.01.2018)
 9. Кодекс адміністративногосудочинстваУкраїни : Закон Українивід 06.07.2005. № 2747- IV. Дата оновлення: 07.01. 2018. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran12552#n12552 (дата звернення: 01.02.2018)
 10. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, 43, 44–45. – Ст. 529.
 11. Про доступ до судових рішень : закон України : від 22 груд. 2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.
 12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 13. Про нотаріат : Закон України : від 2 верес. 1993 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
 14. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
 15. Про судовий збір : Закон України від 8 лип. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
 16. Про судову експертизу : Закон України : від 25 лют. 1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
 17. Про громадські об’єднання : Закон України : від 22 берез. 2013 р. № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.
 18. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
 19. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України : від 5 черв. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49. – Ст. 1919.
 20. Про виконавче провадження : Закон України : від 21 квіт. 1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
 21. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 22. Про міжнародні договори України : Закон України : від 29 черв. 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
 23. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України : від 8 квіт. 2014 р. № 1188-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 23. – Ст. 870.
 24. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України : від 12 лют. 2015 р. № 192-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 19-20. – Ст. 132.
 25. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 27 лют. 2014 р. № 794-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 222.
 26. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України : від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.
 27. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України : від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 28. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 3190.
 29. Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень : постанова Кабінету Міністрів України : від 5 січ. 2011 р № 5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 2 – Ст. 102.
 30. Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) : наказ Державної судової адміністрації України : від 20 вер. 2012 року № 108 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 77. – Ст. 296.
 31. Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України : наказ Державної судової адміністрації України : від 17 груд. 2013 року № 174 // Юридичний вісник України. – 2014. – № 4.
 32. Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 13 груд. 2010 р. № 3 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. – № 1. – Ст. 118.
 33. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 6 берез. 2008 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 2. – Ст. 117.
 34. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 2 квіт. 2007 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 1.

 

2. Підручники, довідники:

 

 1. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с
 2. Адміністративна юстиція в Україні : [навчальний посібник] / [Пономаренко Г. О., Комзюк А. Т., Мельник Р. С., Бевзенко В. М.] . – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.
 3. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / [Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвська, Р. В. Синєльнік, І. О. Сквірський] ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 152 с.
 4. Адміністративне судочинство України : підручник / [О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
 5. Адміністративне судочинство : [підручник]. – Вид. 2, перерроб. і допов. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за заг. ред. І. Х. Темкіжева (кер. авт. кол.). – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 7. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 1. – Вид. 2-е, змін. та доп. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 787 с.
 8. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 2 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 752 с.
 9. Жуковський О. Г. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” : [науково-практичний коментар] / Жуковський О. Г. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2010. – 304 с.

 

3. Додаткова література:

 

 1. Бевзенко В. М. Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 40–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11bvmnac.pdf.
 2. Руденко А. В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Руденко Артем Валерійович. – Х., 2006. – 209 с.
 3. Колодій А. М. Принципи права України : монографія / А. М. Колодій. К. : Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.
 4. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень : правові засади, підстави та форми : Монографія / Бевзенко В. М. – К. : Прецедент, 2010. – 475 с.
 5. Кобилянський К. М. Право фізичної особи на судовий захист в адміністративному суді : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кобилянський Костянтин Миколайович. – Одеса, 2006. – 208 с.
 6. Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07. / Бевзенко Володимир Михайлович. – Х, 2010. – 463 с.
 7. Гордєєв В. В. Доказування в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. / Гордєєв Віталій Володимирович. – К., 2009. – 200 с.