Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ з підготовки та захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти з спеціальності 081 «Право»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ з підготовки та захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти з спеціальності 081 «Право»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи

 

___________________             А. М. Колот

«12» лютого 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з підготовки та захисту кваліфікаційної магістерської роботи

для здобувачів вищої освіти з спеціальності 081 «Право»

 

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Приватне право» / «Приватне право»

 

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

_____________________Т. В. Гуть

                           підпис

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

 

_______________________ С. І. Шимон

                           підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробники:

 

Шимон С. І., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри підприємницького та корпоративного права, е-mail svitlana.shymon@kneu.edu.ua

 

Галіахметов І. А., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail ihor.haliakhmetov@kneu.edu.ua

 

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

3

Кількість кредитів ECTS –

10

Форма підсумкового контролю –

Атестація – захист кваліфікаційної магістерської роботи

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Шимон С.І., Галіахметов І.А., 2019

© КНЕУ, 2019

 2019

З М І С Т

 

ВСТУП

4

1. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РУКОПИСУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

 

1.1 Порядок вибору, затвердження теми та індивідуального завдання щодо кваліфікаційної магістерської роботи

 

9

1.2 Науковий керівник кваліфікаційної магістерської роботи

10

1.3 Порядок складання і затвердження плану кваліфікаційної магістерської роботи та індивідуального завдання на її виконання

11

1.4 Вимоги щодо структури, змісту та обсягу  кваліфікаційної магістерської роботи

11

1.5 Рекомендації щодо технології виконання дослідження. Найтиповіші помилки студентів при виконанні кваліфікаційної магістерської роботи

 

15

1.6 Правила оформлення кваліфікаційної магістерської роботи

16

2. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

(форма підсумкового контролю – атестація)

 

2.1 Загальний порядок виконання кваліфікаційної магістерської роботи та попередній захист кваліфікаційної магістерської роботи

22

2.2 Рекомендація кафедрою кваліфікаційної магістерської роботи до захисту

23

2.3 Підготовка до захисту кваліфікаційної магістерської роботи

23

2.4 Атестація здобувачів вищої освіти (захист кваліфікаційної магістерської роботи)

25

2.5 Критерії оцінювання кваліфікаційної магістерської роботи

27

ДОДАТКИ

32

 

В С Т У П

 

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи є однією із складових комплексної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує професіоналів з галузі правничої діяльності у сфері господарювання за магістерськими програмами «Корпоративне право», «Правове регулювання комерційної діяльності» та «Правове регулювання міжнародного бізнесу».

Анотація навчальної дисципліни. Методичні рекомендації розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року, Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року № 65, Положення про організацію освітнього процесу, затвердженого вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в новій редакції (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537), Положення про магістерську програму, затвердженого вченою радою університету 29 березня 2007 року, Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, що здобувають ступінь бакалавра чи магістра у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» затвердженого Вченою радою університету 25 лютого 2015 року та іншими нормативними документами.

Оцінювання кваліфікаційної магістерської роботи – підсумковий контроль за результатами навчання на освітньому ступені магістр щодо їх відповідності вимогам стандартів вищої освіти, яке проводять у формі захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра (магістерської дипломної роботи (проекту), відбувається згідно з Положенням про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Введено в дію наказом від 31.05.2017 року № 430 (зміни та доповнення введені в дію наказом ректора від 31.10.2017 року № 823 та наказом ректора від 03.04.2018 року № 266)

Методичні рекомендації покликані допомогти студентам освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право» у проведенні головного наукового дослідження за весь час навчання в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Методичні рекомендації визначають та роз’яснюють основний порядок підготовки і захисту магістерських кваліфікаційних робіт з спеціальності 081 «Право», а також вимоги до їх змісту та оформлення, містять узагальнену інформацію щодо найбільш типових і поширених помилок, що їх допускають студенти в процесі підготовки магістерських дипломних робіт.

Міждисциплінарні зв’язки під час підготовки та захисту кваліфікаційної магістерської роботи студента мають прояв з успішнім попереднім вивченням дисциплін основної та вибіркової компонент Освітньо-професійної програми «Приватне право» щодо підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», зокрема, компаративної теорії права, актуальних проблем цивільного та господарського права, договірного права й одночасним вивченням актуальних проблем господарського права, теорії корпоративного права, акціонерного права України та європейських країн, не договірних зобов’язань суб’єктів господарювання, правового регулювання електронної комерції тощо.

Метою виконання кваліфікаційної магістерської роботи є закріплення та демонстрація сформованих протягом навчання в університеті професійних компетентностей та відповідних програмних результатів навчання з спеціальності 081 «Право». Це досягається завдяки виконанню студентом у процесі підготовки кваліфікаційної магістерської роботи професійних завдань, притаманних первинним посадам, що їх обіймають професіонали, які здатні виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема мають можливість працювати за спеціальністю в органах публічної адміністрації України, а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто юридичного, так і іншого спрямування.

Професіонал здатний займати такі первинні посади:

1120.1 – Уповноважений з прав людини;

1210.1 – Керуючий санацією;

1231 – Головний юрисконсульт;

1231 – Начальник юридичного відділу;

1229.2 – Керівні працівники апарату органів судової влади;

1231 – Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;

1475.1 – Менеджер (управитель) з права;

2310 – Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

2421 – Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду;

2421.1 – Науковий співробітник (правознавство);

2421.1 – Науковий співробітник-консультант (правознавство);

2421.2 – Адвокат;

2429 – Нотаріус;

2429 – Судовий експерт;

2429 – Інші професіонали в галузі правознавства.

Випускна кваліфікаційна магістерська робота є складовою атестації, підсумковою індивідуальною письмовою науково-дослідною роботою, яка дає змогу отримати комплексне уявлення про рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю зі спеціальності 081 «Право».

У випускній кваліфікаційній роботі студент повинен продемонструвати знання з певного наукового напряму, володіння навичками наукового дослідження, здатність мислити, аналізувати, узагальнювати й робити висновки.

Завдання (навчальні цілі) кваліфікаційної магістерської роботи:

узагальнення досвіду та закріплення вміння студента самостійно визначати проблему та формулювати мету дослідження;

розвиток та закріплення у студента навичок пошуку (відбору, систематизації, обробки) теоретичного матеріалу та правової інформації прикладного характеру відповідно до мети дослідження;

розвиток та вдосконалення навичок поглиблено аналізувати конкретні проблеми у сфері правового регулювання суспільних процесів, у т.ч., економічних; чітко, логічно та послідовно викладати систематизований та критично опрацьований матеріал;

оволодіння конкретними загальними та спеціальними науковими методами пізнання для розв’язання актуальних проблем, що є об’єктом (предметом) дослідження з вибраної теми та (або) закріплення вміння їх застосовувати;

удосконалення вмінь формулювати власні наукові висновки, узагальнення, пропозиції та рекомендації щодо розвитку правового регулювання суспільних, у т.ч. економічних, процесів в Україні;

набуття досвіду прилюдного захисту результатів власного наукового дослідження (робити презентацію, відповідати на питання, обстоювати свою позицію перед широкою аудиторією).

Кваліфікаційна робота є науково-теоретичним, системотехнічним або експериментальним дослідженням одного з актуальних завдань напряму підготовки спеціальності (спеціалізації) студента.

Предмет кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 081 «Право» складає зміст та певний обсяг інформації у формі рукопису, який повинен демонструвати набутий рівень інтегральної та спеціальних (фахових) компетентностей здобувачів, що відповідають сучасній професіограмі юриста й є основою для прикладної правничої діяльності та, поряд із цим, засвідчує засвоєння сучасних філософських ідей та концепцій права, сформування навичок володіння інструментарієм інституційно-правового й прикладного аналізу, освоєння гуманістичних ціннісно-світоглядних орієнтирів і оволодінням творчим мисленням професіонала у галузі права, його фахову та гуманітарну комунікацію, а також оволодіння інноваційними технологіями юридичного супроводження підприємницької діяльності в рамках національного та міжнародного простору.

Отже, кваліфікаційна магістерська робота з права має дослідницький характер, базується на наукових дослідженнях, що проводилися випускником під час навчання у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спрямовується на вирішення практичних завдань та забезпечує не тільки закріплення отриманої системи знань та вмінь, а й формування необхідних методологічних основ і методичних навичок інноваційної діяльності в предметній галузі спеціальності.

До магістерської роботи обов’язково додаються матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи, – друковані статті, методичні розробки, виступи на семінарах (конференціях) тощо.

У результаті підготовки та захисту кваліфікаційної магістерської роботи студент повинен набути такі результати навчання:

1) Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень правової науки, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи та критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних юридичних галузей, зокрема за навчальними дисциплінами відповідних магістерських програм;

2) Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог національного законодавства України та провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності в разі застосування норм зазначеного законодавства;

3) Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців з питань становлення, розвитку та гармонізації національного права України, зокрема до осіб, які навчаються, а також використання іноземних мов у професійній (юридичній) діяльності;

4) Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування розвитку (застосування) норм національного законодавства України; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Приватне право».

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

Компетентності

Шифр

програмних результатів навчання (ПРН)

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК 5.

Уміння збирати, аналізувати, оцінювати й узагальнювати правову та іншу інформацію з національних і глобальних джерел, використовувати сучасні інформаційні технології і бази даних.

 

ПРН 2.

 

 

 

ПРН 5

Уміння критично оцінювати норми закону, явища та процеси у сфері права.

Здатність виявляти й системно аналізувати правознавчі проблеми та розробляти заходи щодо їх вирішення.

ЗК 6.

Здатність проводити дослідження, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої думки, належно їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.

ПРН 6.

 

 

 

 

 

 

ПРН 15.

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 16.

Формулювати та вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання різних питань суспільного життя.

Здійснювати грамотне та ефективне професійне ділове спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та іноземними мовами.

Здатність готувати доповіді з правничої проблематики та здійснювати публічні виступи в судових засіданнях, на засіданнях експертних, робочих груп тощо.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

 

ФК 10.

Здатність аналізувати складні правові проблеми та формувати щодо них правові позиції, у тому числі кваліфіковано проваджувати наукові дослідження в галузі права.

ПРН 8.

Застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав суб’єктів підприємництва та інших осіб.

ФК 11.

Здатність кваліфіковано добирати, формувати і презентувати юридичну аргументацію.

ПРН 13.

Здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріал.

ФК 12.

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.

ПРН 14.

Застосовувати, аналізувати й оптимізувати сучасні інформаційні технології з метою вирішення професійних завдань та наукових досліджень у сфері права.

 

 

Матриця відповідності компетентностей програмних результатам навчання за практичною підготовкою та захистом кваліфікаційної магістерської роботи представлена в таблиці 2.

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей програмним результатам навчання за практичною підготовкою та захистом кваліфікаційної магістерської роботи

 

Компетентності

Програмні результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та відповідаль-ність

ЗК 5.

Уміння збирати, аналізувати, оцінювати й узагальнювати правову та іншу інформацію з національних і глобальних джерел, використовувати сучасні інформаційні технології і бази даних.

+

 

 

+

ЗК 6.

Здатність проводити дослідження, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої думки, належно їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.

+

 

+

 

ФК 10.

Здатність аналізувати складні правові проблеми та формувати щодо них правові позиції, у тому числі кваліфіковано проваджувати наукові дослідження в галузі права.

 

 

+

+

ФК 11.

Здатність кваліфіковано добирати, формувати і презентувати юридичну аргументацію.

 

+

+

 

ФК 12.

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.

+

+

 

 

 

 

Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. ПОРЯД О К  П І Д Г О Т О В К И  М А Г І С Т Е Р С Ь К О Ї

К В А Л І Ф І К А Ц І Й Н О Ї  Р О Б О Т И

 

1.1 Порядок вибору, затвердження теми та індивідуального завдання щодо кваліфікаційної магістерської роботи

 

Тематика магістерських дипломних робіт розробляється кафедрами юридичного факультету відповідно до встановлених вимог у межах узагальненого об’єкта спеціальності 081 «Право». Тематика формується з урахуванням актуальних проблем сучасного розвитку законодавства та правозастосовної практики, в рамках предмета магістерської програми з урахуванням спеціалізації викладачів кафедр, які здійснюють наукове керівництво магістерськими дипломними роботами з відповідної тематики.

Темою кваліфікаційної магістерської роботи є конкретна наукова проблема, обґрунтованість вибору якої та її актуальність мають бути сформульовані в самій роботі. Тема повинна відповідати сучасному стану розвитку юридичної науки, правозастосовної  практики, мати теоретичне й прикладне значення.

Перелік тем магістерських дипломних робіт схвалюється рішенням випускової кафедри та підлягає систематичному оновленню і перегляду з урахуванням змін у політичному, економічному та соціальному житті країни, а також динаміки законодавства України.

Ознайомлення студентів з тематикою магістерських дипломних робіт здійснюється випусковою кафедрою разом з деканатом відповідної форми навчання. Студенти вибирають тему та подають відповідні заяви (докладніше див. далі) протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту оприлюднення тематики. ** У виняткових випадках цей строк може бути подовжений кафедрою.

Обираючи тему, слід ураховувати її важливість для відповідної галузі правової науки та правозастосовної практики, можливість підбору матеріалів юридичної практики, наявність літературних джерел, нормативно-правової бази, проведення спостережень, використання особистих напрацювань тощо.

Тему кваліфікаційної магістерської роботи кожен студент вибирає індивідуально з відповідним обґрунтуванням. З цією метою подається письмова заява на ім’я завідувача випускової кафедри (див. Додаток 2). Заява подається на випускову кафедру та реєструється у відповідному журналі. Кожен студент зобов’язаний зареєструвати вибрану тему кваліфікаційної магістерської роботи на кафедрі. Неподання студентом у встановлені кафедрою строки заяви про вибір теми може бути підставою для недопуску студента до виконання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи в передбачені для даної форми навчання строки, що має наслідком відрахування студента з університету.

Студент обирає тему кваліфікаційної магістерської роботи з переліку, схваленого випусковою кафедрою, або ж формулює її самостійно, обґрунтувавши доцільність свого вибору в заяві. Вибір індивідуальної теми узгоджується з випусковою кафедрою (завідувачем кафедри). Тема, вибрана студентом, має бути актуальною, перспективною в науковому сенсі та відповідати спеціальності 081 «Право». При визначенні індивідуальної тематики враховуються особливості місця роботи студента (за умови, що він працює за фахом), що спрямовано на забезпечення сприятливих умов для проведення якісного наукового дослідження з використанням практичного матеріалу.

Конкретні теми магістерських дипломних робіт студентів схвалюються кафедрою, затверджуються наказом ректора університету і не можуть довільно змінюватися. Всі подальші зміни, у разі необхідності, мають бути аргументовані письмово (заява студента), погоджені з науковим керівником та підтримані відповідним клопотанням кафедри. Зміна теми оформляється відповідним наказом ректора університету, перед студентом ставляться конкретні завдання щодо підготовки кваліфікаційної магістерської роботи за новою темою, а також визначаються терміни їх виконання.

Після затвердження тем магістерських дипломних робіт наказом ректора копія відповідного наказу зберігається на випусковій кафедрі та є доступною для ознайомлення студентів. Студент зобов’язаний перевірити формулювання теми своєї кваліфікаційної магістерської роботи за відповідним наказом. Якщо надалі виявиться, що тема, за якою працював студент, повністю або частково не збігається з темою, затвердженою наказом ректора для цього студента, така робота не буде допущена до захисту.

Відповідальність за відповідність теми (назви) кваліфікаційної магістерської роботи темі (назви), затвердженій наказом ректора, несе студент.

 

1.2 Науковий керівник кваліфікаційної магістерської роботи

 

Науковими керівниками магістерських дипломних робіт призначаються викладачі з числа досвідчених науково-педагогічних працівників кафедр юридичного факультету, які мають науковий ступінь (та/або вчене звання) та спеціалізуються на спорідненій з темою роботи проблематиці. Науковий керівник призначається за пропозицією кафедри для кожного студента індивідуально наказом ректора університету одночасно із затвердженням тем кваліфікаційних магістерських робіт.

Науковий керівник допомагає студенту у формуванні структури (складанні плану) кваліфікаційної магістерської роботи, видає студенту індивідуальне завдання на її виконання, сприяє у доборі наукового та практичного матеріалу, надає систематичні консультації щодо змісту та оформлення роботи, контролює науковий рівень роботи, додержання регламенту її підготовки, дає рекомендації щодо її вдосконалення, готує відгук про роботу з її ґрунтовною характеристикою відповідно до Методичних рекомендацій для наукових керівників та рецензентів магістерських дипломних робіт і загальний висновок щодо можливості допуску кваліфікаційної магістерської роботи до захисту в Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів вищої освіти (далі – ЕК).

 

Основні обов’язки наукового керівника кваліфікаційної магістерської роботи:

 • надання консультаційної допомоги на етапі  обрання теми і визначення структури (складання плану) кваліфікаційної магістерської роботи;
 • своєчасне видання студенту індивідуального завдання на виконання кваліфікаційної роботи;
 • погодження графіка виконання роботи (на основі встановленого регламенту) та контроль за його додержанням з боку студента;
 • надання систематичних консультацій з питань порядку та послідовності виконання кваліфікаційної магістерської роботи;
 • надання допомоги студенту у визначенні переліку питань і практичних матеріалів, які належить вивчити й зібрати для виконання роботи, а також у доборі нормативно-правових і наукових джерел, інших матеріалів, які доцільно використовувати при виконанні кваліфікаційної магістерської роботи;
 • надання консультацій за змістом кваліфікаційної магістерської роботи;
 • перевірка проміжних етапів виконання студентом окремих розділів і всієї роботи та надання допомоги в її науковому редагуванні;
 • перевірка змісту роботи на предмет: відповідності змісту роботи її темі (назві підрозділів, розділів, роботи в цілому); науковості, глибини дослідження, рівня результатів виконаної роботи, самостійності виконання кваліфікаційної роботи (недопустимість використання запозиченого матеріалу без посилань на авторів (плагіату); коректність посилань на джерела, наявність власних висновків автора магістерської роботи тощо), завершеності роботи, відповідності вимогам щодо оформлення та ін.;
 • перевірка завершеної праці та вирішення питання про допуск її до розгляду в комісії з попереднього захисту магістерських кваліфікаційних робіт;
 • складання відгуку на магістерську кваліфікаційну роботу студента після проходження ним попереднього захисту;
 • надання консультацій щодо підготовки виступу для презентації на захисті кваліфікаційної магістерської роботи в Атестаційній екзаменаційній комісії;
 • перевірка відповідності електронної версії кваліфікаційної магістерської роботи рукопису (під час передачі її на кафедру);
 • ведення картки обліку індивідуально-консультативної роботи зі студентом-дипломником установленого зразка (див. Додаток 7);
 • інформування кафедри про хід виконання студентом кваліфікаційної магістерської роботи і випадки недодержання графіка підготовки окремих розділів і роботи в цілому;
 • участь у роботі комісії з попереднього захисту;
 • участь у роботі засідання Атестаційної екзаменаційної комісії під час захисту студентами магістерських дипломних робіт, наукове керівництво якими він здійснював.

Якщо протягом певного строку студент не з’являється на індивідуальні консультації до наукового керівника (що проводяться за графіком, затвердженим кафедрою), не спілкується з ним за допомогою доступних засобів зв’язку та не подає на розгляд наукового керівника підготовлені ним структурні частини кваліфікаційної магістерської роботи відповідно до Регламенту виконання магістерських дипломних робіт (див. Додаток 1; далі - Регламент) та погодженого керівником графіка роботи, науковий керівник зобов’язаний довести цю інформацію до відома завідувача кафедри та декана факультету службовою запискою.

 

1.3 Порядок складання і затвердження плану кваліфікаційної магістерської роботи та індивідуального завдання на її виконання

 

Після затвердження теми в установлені Регламентом строки, студент має погодити з науковим керівником план кваліфікаційної магістерської роботи та скласти разом з ним індивідуальне завдання на її виконання (див. Додаток 3).

Студент зобов’язаний першим ініціювати зустріч з науковим керівником та узгодити з ним індивідуальний графік подальшої роботи. За загальним правилом студент подає на розгляд наукового керівника проект плану кваліфікаційної магістерської роботи протягом п’яти робочих днів з дня затвердження її теми. Науковий керівник протягом п’яти робочих днів з моменту подання студентом проекту плану розглядає і погоджує його, у разі потреби коригує, а також надає студенту перші консультації щодо процедури проведення наукового дослідження, методології його виконання, правил оформлення результатів тощо. Після погодження з науковим керівником плану кваліфікаційної магістерської роботи студент заповнює першу сторінку бланка індивідуального завдання (див. Додаток 3). Другу сторінку індивідуального завдання заповнює науковий керівник. Індивідуальне завдання скріплюється підписами наукового керівника і студента та передається на випускову кафедру для затвердження завідувачем. Оригінал затвердженого індивідуального завдання залишається у студента; а його копію студент обов’язково здає на випускову кафедру.

Порушення термінів погодження з керівником плану кваліфікаційної магістерської роботи та індивідуального завдання може бути підставою для відсторонення від виконання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи у передбачені для даної форми навчання строки і, відповідно, відрахування студента з університету.

 

1.4 Вимоги щодо структури, змісту та обсягу  кваліфікаційної магістерської роботи

 

Магістерська дипломна робота має мати дослідницький характер, відзначатися науковістю; робота має ґрунтуватись на аналізі надбань національної та зарубіжної правової доктрини, глибокому аналізі національного законодавства та практики правозастосування, порівняльному аналізі законодавства та практики зарубіжних країн.

За змістом магістерська дипломна робота не може бути скомпільованою або бути переказом нормативного матеріалу, чи коментарем до нього, й повинна обов’язково містити авторський науковий аналіз предмета дослідження, відображати погляди автора на проблемні питання. У роботі мають оптимально поєднуватися дослідження здобутків теорії та фактичних матеріалів; аналіз законодавства та конкретних прикладів (матеріалів правозастосовної практики) має підтверджувати правильність теоретичних положень і висновків роботи.

Обов’язковою вимогою до кваліфікаційної магістерської роботи є практична спрямованість її результатів: теоретичні положення кваліфікаційної магістерської роботи мають бути пов’язані з реальними практичними завданнями і проблемами, що потребують розв’язання у сфері правового регулювання суспільних відносин.

Самостійність наукового дослідження є надзвичайно важливою вимогою. Магістерська дипломна робота виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника. У магістерській дипломній роботі слід обов’язково зазначати джерела походження використаної інформації  (законодавча база, наукова юридична література, узагальнення юридичної практики, архів державного органу, іншої установи, організації тощо). Щодо даних (думок), запозичених з наукових, статистичних та інших джерел, слід обов’язково наводити посилання. Використання будь-якого запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело є неприпустимим і може бути підставою для недопуску до захисту або мати наслідком відсторонення від захисту та зняття кваліфікаційної магістерської роботи з розгляду під час її захисту в екзаменаційній атестаційній комісії.

Загалом зміст кваліфікаційної магістерської роботи повинен відповідати таким вимогам:

 • висвітлювати класичні та сучасні досягнення в юридичній науці, національному та міжнародному праві;
 • відбивати сучасний стан та перспективи розвитку правової науки, законодавства та юридичної практики в Україні та інших країнах світу щодо конкретного предмета дослідження;
 • містити аналіз нормативно-правової бази, наукових концепцій, теорій тощо, узагальнення та аналіз юридичної практики;
 • містити дані, здобуті студентом у процесі наукового дослідження із застосуванням різних методів наукового пізнання, а також узагальнення та обґрунтування висновків;
 • містити конкретні пропозиції щодо вдосконалення національної правової системи, її окремих елементів.

Зміст кваліфікаційної магістерської роботи визначається її темою та структурою, що розробляється студентом за допомогою наукового керівника.

 

Структура кваліфікаційної магістерської роботи має бути складною й обов’язково включати: вступ, три розділи (кожен з яких включає кілька підрозділів), висновки, список використаних джерел. До кваліфікаційної магістерської роботи можуть додаватися додатки.

У завершеній магістерській дипломній роботі послідовно розміщуються: (1) титульний аркуш; (2) зміст (що відтворює план роботи); (3) вступ; (4) основна частина (яка складається, як правило, з 3 розділів); (5) висновки; (6) список використаних джерел; (7) додатки (не є обов’язковими).

ЗМІСТ (план) кваліфікаційної магістерської роботи формується в розгорнутому вигляді: у ньому вказуються назви всіх частин роботи із зазначенням початкової сторінки кожного – усіх розділів і підрозділів, вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків (див. Додаток 4). Зміст кваліфікаційної магістерської роботи розміщується безпосередньо за титульним аркушем і не має перевищувати за обсягом 1–2 стандартні машинописні сторінки. Назви структурних частин (розділів і підрозділів) у змісті роботи мають бути тотожними до тих, що наведені в тексті  роботи.

Структура кваліфікаційної магістерської роботи має відображати суть проблеми, логічність і послідовність її дослідження, змістовний зв’язок її елементів між собою.  Назви розділів і підрозділів мають бути лаконічними й зрозумілими, грамотно та теоретично правильно сформульованими, відображати зміст теми, але не повторювати її назву, відповідати предмету дослідження та змісту роботи.

У розділі ВСТУП (обсягом 3–5 сторінок): обґрунтовується вибір теми дослідження, її актуальність і ступінь дослідженості на поточний момент,  розкривається її значення та важливість для практичної діяльності; визначаються мета дослідження, основні задачі (завдання), які ставить перед собою автор кваліфікаційної магістерської роботи, об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження та описується структура кваліфікаційної магістерської роботи. Текст вступу повинен мати науково-реферативний характер.

Об’єктом дослідження, як правило, є певний вид суспільних відносин. Предмет дослідження більш конкретний; предмет є складовою частиною об’єкта; як правило, предмет дослідження відображає тему роботи. Предметом дослідження може бути правовий інститут чи його окремі елементи, проблеми практичного застосування, тенденції розвитку тощо. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться, як ціле і частка.

Формулювання мети. Чітке усвідомлення студентом мети і завдань кваліфікаційної магістерської роботи має надзвичайно важливе значення для досягнення належних результатів дослідження. Наскільки зрозуміло буде сформульовано мету кваліфікаційної магістерської роботи, настільки вдалою буде структура, зміст та висновки в роботі. Визначеність мети дослідження дозволяє студенту побачити в роботі основний напрямок, впорядкувати пошук і аналіз зібраних матеріалів. Невдале визначення мети часто призводить до зниження якості кваліфікаційної магістерської роботи: викладений матеріал переважно характеризується описовістю, аналіз наукової літератури, нормативно-правових актів, матеріалів практичного змісту відсутній або він є поверховим тощо.

Завдання кваліфікаційної магістерської роботи мають відповідати поставленій меті і логічно простежуватись за структурою роботи.

Основна частина кваліфікаційної магістерської роботи складається з розділів та підрозділів. Магістерська робота традиційно включає три розділи. У виняткових випадках у тексті роботи виділяються пункти, назви яких не включаються до структури роботи. Зміст основної частини повинен підпорядковуватись одній провідній ідеї та відповідати меті кваліфікаційної магістерської роботи.

Перший розділ (в обсязі 1/3 загальної кількості сторінок кваліфікаційної роботи) структурно може складатися з 2–3 підрозділів. Як правило, перший розділ присвячений більш загальним питанням, він вводить у наукову проблему та визначає цілі і засоби її розв’язання, містить огляд наукової літератури. Цей розділ має теоретичний характер, у ньому викладаються засадничі положення досліджуваної теми, основні підходи до її розробки, визначаються питання, які потребують подальшої наукової розробки та правового врегулювання.

Тут рекомендується охарактеризувати об’єкт дослідження, зробити критичний огляд відповідних наукових джерел; описати ґенезу наукової проблеми (предмета дослідження);  висвітлити питання історичного розвитку відповідних правових інститутів, навести загальну характеристику  сучасного стану відповідного виду правовідносин, аналіз основних категорій, понять, ознак тощо, поставити проблемні питання, які стосуються теми дослідження.

У другому розділі (в обсязі 1/3 загальної кількості сторінок кваліфікаційної роботи), який також має складатися з кількох (2–4-х) підрозділів, необхідно навести докладну характеристику предмета дослідження, ґрунтовний аналіз конкретних питань, які розкривають його сутність. Слід детально проаналізувати відповідні норми законодавства, провести порівняльний аналіз різноманітних наукових теорій, концепцій, поглядів провідних науковців щодо предмета дослідження. Цей розділ має бути максимально насичений змістовною інформацією: аналізом правових норм, положень правової науки, порівняльним аналізом законодавства і практики зарубіжних країн, прикладами та узагальненнями судової практики, узагальненнями статистичних даних, результатами соціологічних досліджень тощо. В ньому аналізуються основні проблеми за предметом дослідження, їх постановка в науці, на практиці, розглядаються законопроекти, спрямовані на вирішення існуючих проблем, пропозиції з вирішення проблеми, які вже висловлені в науці, пропонуються авторські шляхи їх вирішення та формуються відповідні пропозиції з розвитку законодавства України.

Третій розділ (в обсязі 1/4 загальної кількості сторінок кваліфікаційної роботи), який також повинен включати 2-3 підрозділи, має бути безпосередньо пов’язаний з попереднім розділом. У ньому досліджуються питання, які доповнюють розглянуті в основному розділі, висвітлюються спеціальні питання, особливості вияву загальної проблеми в окремих сферах (видах) суспільних відносин, щодо окремих видів суб’єктів тощо. У цій частині роботи також формулюються пропозиції автора щодо способів розв’язання конкретної правової проблеми, удосконалення законодавства та юридичної практики, які ґрунтуються на результатах аналізу, проведеного в попередніх розділах кваліфікаційної роботи чи безпосередньо з ними пов’язані.

Кожна частина кваліфікаційної магістерської роботи повинна бути завершеною, аргументованою, її слід підсумовувати стислим викладом результатів дослідження та короткими висновками, котрі мають бути чіткими, логічними та обґрунтованими. Але висновки в розділах не виокремлюються у самостійні частини кваліфікаційної магістерської роботи.

У загальних висновках кваліфікаційної магістерської роботи (за обсягом рекомендується 5–7 сторінок) викладаються основні результати – власні висновки, констатується загальний стан предмета дослідження, його оцінка, основні проблеми, формулюються практичні рекомендації стосовно підвищення якості й ефективності правового забезпечення певного виду господарської, іншої діяльності; пропозиції щодо вдосконалення структури, функцій та практики діяльності органів державного управління, удосконалення правових норм, що регулюють відповідну групу суспільних відносин, заповнення прогалин у законодавстві, усунення колізій, удосконалення правозастосовчої практики тощо. Необхідно пам’ятати, що ця частина кваліфікаційної магістерської роботи не має містити постановки питань або аналізу проблем, тут слід обґрунтувати достовірність результатів та викладати рекомендації щодо їх використання. В даному структурному елементі дослідження відображається ступінь досягнення поставленої мети роботи через систематизацію основних результатів кваліфікаційної магістерської роботи.

Завдання студента при підготовці висновків – у стислому вигляді віддзеркалити сутність і значення власних досліджень, дати їм оцінку з урахуванням сучасних тенденцій і підходів до вирішення поставленої проблеми, показати наукову та практичну цінність роботи.

У магістерській дипломній роботі повинні розглядатися питання по суті наукової проблеми, у межах предмета дослідження та безпосередньо пов’язані з ним, у чіткій відповідності зі структурою роботи. Слід проаналізувати чинне законодавство, що регулює сферу суспільних відносин, які розглядаються в магістерській дипломній роботі, проекти нормативно-правових актів, наукову юридичну літературу; виділити основні думки, течії, концепції, теорії, що існують в юридичній науці щодо предмета дослідження та пов’язаних з ним питань. Рекомендується проводити порівняльний аналіз законодавства та юридичної практики України  та зарубіжних країн.

При виконанні аналітичної частини кваліфікаційної магістерської роботи визначаються цілі та завдання аналізу суспільних відносин, котрі досліджуються; розглядаються організаційно-правові питання досліджуваної теми; виділяються фактори, які впливають на досліджувані явища, проводиться їх оцінка; розглядаються проблеми управління відповідними відносинами, аналізуються матеріали юридичної практики; формулюються висновки та пропозиції щодо оптимізації правового регулювання певних відносин, розробляються рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства та механізму його реалізації.

Необхідний емпіричний матеріал студенти в змозі добирати за місцем проходження практики або за місцем роботи. Слід використовувати також дані з офіційно опублікованих джерел: видань органів державної влади та місцевого самоврядування, узагальнення практики судів України, рішення Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, а також з архівів місцевих судів, інших правозастосовних органів та організацій.

Кваліфікаційна магістерська робота має бути виконана літературною українською мовою, викладена у науковому стилі з використанням усталених термінів та терміносполучень. Не допускаються спрощений,  художній чи публіцистичний стиль; слід уникати зарозумілих чи надто складних словесних конструкцій, не допускаються відступи від загальноприйнятої наукової термінології.

Матеріал має викладатись у логічній послідовності; думки і пропозиції слід формулювати чітко і зрозуміло. Проблему треба розглядати з теоретичних позицій, разом з тим слід уникати надмірної описовості, перевантаження змісту зайвою інформацією, не пов’язаною з темою дослідження, необґрунтованих тверджень і висловів, не допускати повторів думок. Висновки і пропозиції мають бути конкретними, аргументованими і базуватися на аналізі законодавства, юридичної практики та наукових джерел.

Завершуючи кваліфікаційну магістерську роботу, студент зобов’язаний уважно перечитати її, звернувши особливу увагу на взаємозв’язок між її складовими частинами, стилістичну, літературну наукову редакцію, повтори, помилки тощо, та в разі потреби внести відповідні виправлення та корективи.

Загалом кваліфікаційна магістерська робота має бути завершеною самостійною авторською науковою працею та за своїм змістом і одержаними результатами  відповідати спеціальності 081 «Право».

Рекомендований обсяг кваліфікаційної магістерської роботи складає 90–95 сторінок; що включає майже 160000 друкованих знаків з пробілами суцільного тексту. Одночасно в будь-якому разі за обсягом робота не повинна перевищувати 100 сторінок друкованого тексту (без урахуванням списку використаних джерел та додатків).

 

1.5 Рекомендації щодо технології виконання дослідження. Найтиповіші помилки студентів при виконанні кваліфікаційної магістерської роботи

 

Не слід розпочинати роботу без чіткого усвідомлення мети і завдань дослідження, визначеної структури (плану) роботи. Студенту необхідно розуміти, що у процесі роботи план може несуттєво коригуватися з урахуванням освоєних джерел, змін у сприйнятті автором предмета дослідження тощо. Однак проведення дослідження без усвідомлення предмета дослідження, як правило, призводить до істотних помилок у роботі.

Магістерська дипломна робота не повинна мати реферативний характер і містити лише впорядковані погляди інших дослідників та положення нормативно-правових джерел. Автор повинен намагатися подавати власне бачення того чи іншого питання (проблеми; правового казусу), висловлювати своє ставлення до проблеми, що аналізується, формувати та аргументувати власну позицію.

Одним із поширених недоліків магістерських дипломних робіт є відсутність аналізу матеріалів правозастосовної практики. Необхідно усвідомлювати, що дипломна робота не може базуватись виключно на теоретичних положеннях і повинна мати і прикладний характер.

Поширеною є проблема істотних відступів від предмета дослідження. Працюючи над роботою, слід постійно звертатись до формулювання теми роботи і назви розділу, над яким іде робота. Це дозволить вчасно помітити зайве захоплення аналізом другорядних аспектів, відхилення від предмета дослідження і залишення поза увагою важливих складових обраної теми.

Положення роботи мають викладатися в науковому стилі. Слід уникати мовних конструкцій, притаманних публіцистичному стилю, наприклад: «Дозвольте розпочати свою розповідь про…», «Я думаю, що треба згадати ті далекі часи, коли наші пращури формували…», «…звичайним людям хочеться жити – їсти, пити, усміхатись, а їх насильно утримують у камерах і обмежують в правах…» тощо. Слід уникати категоричності, експресивно-емоційної форми висловлювання свого ставлення до позицій інших науковців, різноманітних подій та обставин, як-от: «незрозуміло, як можна писати такі безглузді речі, як це робить…», «абсолютно неправий правник І. М. Коваля з приводу…», «даний законопроект – це просто жах!…» і т. ін. Більш прийнятними в наукових працях будуть формулювання: «недостатньо аргументованим, на наш погляд, є твердження про те, що…», «спірною видається думка І. М. Коваля…», «даний законопроект має низку істотних недоліків, які не дозволяють сформувати позитивний висновок щодо нього…».

Слід уникати розмитих і нечітких висновків, коли неможливо зрозуміти, якого результату прагнув досягти автор, яка мета дослідження, які його конкретні наслідки.

Недоліком є також відірваність загальних висновків від змісту самої роботи, коли висновки логічно не випливають з висвітленого в роботі матеріалу. Студенту слід пам’ятати, що загальні висновки мають формулюватись на основі проміжних висновків, що були одержані в різних розділах роботи, і бути їхньою фактичною систематизацією.

Дуже поширеними є помилки чи некоректності в оформленні списку використаних джерел. Варто пам’ятати, що при внесенні до списку використаних джерел певного кодексу, закону, іншого нормативно-правового акта недостатньо лише навести його назву; слід обов’язково зазначити офіційне джерело, в якому даний документ було опубліковано (за наведеними нижче правилами). Якщо нормативно-правовий акт припинив дію, то у списку використаних джерел (а так само по тексту роботи при його згадуванні) обов’язково має бути зроблена відмітка «втратив чинність».

 

1.6 Правила оформлення кваліфікаційної магістерської роботи

 

Кваліфікаційна магістерська робота має бути виконана й оформлена з додержанням усіх вимог, що ставляться до наукових робіт, які підлягають опублікуванню. Суцільний текст роботи має бути надрукований машинописним або машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу А 4 ((210х297)).

Сторінки обмежуються полями: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом передбачається в межах полуторного міжрядкового інтервалу.

Шрифт, що використовується, – Times New Roman, розмір кегля – 14 з інтервалом 1,5, до 30 рядків на сторінці, по 60–70 знаків у кожному.

Інші технічні вимоги до оформлення кваліфікаційних магістерських робіт:

– розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки;

– розділи, підрозділи, пункти, підпункти КМР слід нумерувати арабськими цифрами;

– підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т. д.;

– заголовки структурних елементів кваліфікаційної магістерської роботи й заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. У заголовках не дозволяється робити переноси слів. Відстань між заголовком та текстом – 1,5 міжрядковий інтервал;

– заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів КМР слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці;

– абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту КМР і дорівнювати п’яти знакам (1,25 – 1,27 см за допомогою табулятора, однаковий по всій статті);

– якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається;

– відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути:

за машинописного способу – не менше, ніж три інтервали;

за машинного способу – не менше, ніж два рядки;

– відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті;

– не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту;

– лапки повинні бути однаковими по всій статті («лапки»);

– слід розмежовувати дефіс «-» (друкується без пробілів) й тире «–» (друкується з пробілами);

– ілюстративний матеріал друкується курсивом, таблиці центруються по ширині сторінки у межах полів;

– посилання в тексті КМР слід супроводжувати цифрами в квадратних дужках, позначаючи спочатку позицію цитованого видання у бібліографічних посиланнях, потім сторінку (наприклад: [2, с. 51]), багатотомні видання – [6, т. 2, с. 12]). Крапка у реченні ставиться після дужок.

 

Правила нумерації розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів кваліфікаційної магістерської роботи:

– розділи, підрозділи, пункти, підпункти у тексті КМР слід нумерувати арабськими цифрами;

– розділи КМР повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення тексту і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, «РОЗДІЛ 1, 2, 3» і т. д., якщо розташований на окремому рядку;

– підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу, як правило, крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т. д.;

– пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку, не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т. д.;

– якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами. Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д.;

– якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і далі – на підпункти, номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.3, 1.2.1 і т. д. Після номера підпункту крапку не ставлять;

– якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.

 

Магістерська дипломна робота має містити такі основні структурні елементи:

титульний аркуш;

зміст;

перелік умовних позначень (за необхідності);

основна частина;

список використаних джерел;

додатки (за необхідністю).

Кожен з цих елементів, а також розділи основної частини та додатки мають починатися з нової сторінки. (не є обов’язковою складовою).

 

Титульний аркуш оформляється відповідно до встановленого зразка (див. Додаток 4).  На ньому проставляються підписи наукового керівника, рецензента, а також завідувача випускової кафедри про допуск кваліфікаційної магістерської роботи до захисту в Атестаційній екзаменаційній комісії.

За титульним аркушем послідовно розміщують зміст, вступ, основну частину (всі розділи), висновки, список використаних джерел, додатки (за умови, якщо додатки наявні в роботі).

Вступ, кожен розділ, висновки і список використаних джерел слід починати з нової сторінки; підрозділи продовжують сторінки безпосередньо після закінчення тексту попереднього підрозділу з відступом в 3 інтервали.

Перша сторінка кожного розділу починається заголовком, що складається з його номера та назви. Номери розділів позначаються однією арабською цифрою (1, 2, 3), а підрозділів – двома, розділеними крапкою; перша з цифр позначає номер розділу, а друга – номер підрозділу (1.1 – перший підрозділ першого розділу; 1.2; 2.1 і т. д.).

Заголовки основних структурних частин роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ 1....», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» – друкують великими літерами, напівжирним шрифтом, симетрично до тексту без відхилення від краю колонки однієї або декількох рядків, які йдуть підряд. Заголовки підрозділів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Усі заголовки структурних частин кваліфікаційної магістерської роботи формулюються лаконічно. Заголовок структурної частини роботи має складатися з одного речення із завершеною думкою; він розкривати зміст відповідної структурної частини роботи.

 

Посилання на джерела можуть подаватися у вигляді посилань на поданий у кінці роботи список використаних джерел: у квадратних дужках вказується номер джерела за списком та номери сторінок у ньому, на яких викладено відповідні дані (думки тощо). Посилання в тексті КМР на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1–7] ...». Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Посилання в квадратних дужках проставляється безпосередньо за текстом, якого воно стосується. Наприклад: «Деякі автори стверджують, що ... (викладається зміст думки)» [16, с. 125–128; 43, с. 35–37]; в даному прикладі числа «16» та «43» – це номери, під якими розміщені зазначені роботи у списку використаних джерел.

 

Увага! Якщо текст цитовано не за першоджерелом, то на початку підрядкового бібліографічного посилання наводять пояснювальні слова: «Наведено за:», «Цит. за: » («Цитовано за») і зазначають джерело, з якого був запозичений текст. Наприклад [Цит. за: 6, 8; 18, 17–18].

 

Список використаних джерел вміщує перелік нормативно-правових актів, матеріалів правозастосовної практики та літературних навчальних і наукових джерел, що були використані при підготовці та написанні кваліфікаційної магістерської роботи.

Список використаних джерел формується у вигляді єдиного переліку з наскрізною нумерацією (єдина нумерація для всього списку).

Список використаних джерел може бути впорядкований: а) в алфавітному порядку за назвами джерел, авторами праць тощо; або б) за предметом, тоді він формується в наведеній нижче послідовності (без зазначення в переліку назв вказаних нижче розділів):

 1. Нормативно-правові джерела: Конституція України; кодекси; Закони України.; підзаконні нормативно-правові акти; Міжнародно-правові акти (в межах кожної групи впорядковуються за алфавітом);
 2. Інші джерела: наукова та інша юридична література, зокрема, монографії, інші праці, статті в періодичних виданнях, збірниках наукових праць, керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду, узагальнення судової практики, матеріали судових справ, інші матеріали правозастосовної практики (впорядковуються в алфавітному порядку за  прізвищами авторів або назвами джерел).
 3. Іноземні (іномовні) джерела (англомовні, німецькомовні тощо), які оформляються мовою першоджерела.

 

Приклади *** оформлення джерел у Списку використаних джерел:

 

Основна література

Нормативно-правові акти

Приклади:

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 4. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50–51. Ст. 384.
 5. Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 червня 2018 року № 385. Офіційний вісник України. 2018. № 59. Ст. 2083.
 6. Національна доктрина розвитку освіти : затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347. Освіта. 2002. 24 квіт. С. 2–4. ****

 

Навчальна та навчально-методична література

 

Приклади:

1. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.

2. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.

 

Додаткова література

 

Приклади:

1. Акціонерне право : навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. М. Вінник; ред. В. С. Щербина. К. : Атіка, 2000. 544 с.

2. Бровченко Т. І. Установчі документи юридичних осіб за законодавством України : монографія. Харків : Право, 2016. 215 с.

3. Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін. ; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ : Наук, думка, 2005. T. 9. С. 36–37.

4. Педько А. Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах. К. : Києво-Могилянська академія, 2008. 325 с.

5. Управління корпораціями : навч. посіб. / [З. Є. Шершньова, А. Є.Черпак, О. І. Гарафонова та ін.] ; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А. Е. Черпак. Київ : КНЕУ, 2013. 695 с.

 

Бібліографічні посилання на електронний ресурс *****

 

Приклад посилання на е-ресурс локального доступу:

Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування [Електронний ресурс] : практикум / Черкас, держ. технол. ун-т. Черкаси, 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-R).

 

Відомості про доступ до електронного ресурсу подають у бібліографічних посиланнях на документи з комп'ютерних мереж, а також із повнотекстових баз даних, доступ до яких здійснюють на договірній основі або за передплатою (наприклад, «ЛІГА-ЗАКОН», «Атлас Аналітика», «Нормативні акти України» тощо).

Приклад:

Про відзначення 150-річчя з дня народження видатного вченого Володимира Івановича Вернадського [Електронний ресурс] : проект постанови Верховної Ради України. Документ не було опубліковано. Доступ із інформ.-правової системи «ЛІГА-ЗАКОН».

 

Відомостям про дату (день, місяць, рік) останнього оновлення електронного ресурсу віддаленого доступу (його частини) передують слова «Дата оновлення». Ці відомості в бібліографічному посиланні наводять перед відомостями про режим доступу («URI», «URL»).

Приклад:

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України.

URL: http://zakon2.rada.qov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення:

08.02.2012).

 

Увага! Для запобігання помилок у наведенні електронної адреси рекомендовано подавати її в один рядок.

 

Одночасно потрібно зауважити, що елементи бібліографічного запису (заголовок і бібліографічний опис) та знаки пунктуації в бібліографічному посиланні, незалежно від його призначення та виду, подають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80 і ДСТУ ГОСТ 7.1 з урахуванням таких особливостей:

у заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох авторів, при цьому імена цих авторів у бібліографічному описі у відомостях про відповідальність (за навскісною рискою) не повторюють;

за потреби у заголовку бібліографічного запису позатекстового посилання можна зазначати більше ніж три імені авторів;

замість знака «крапка й тире» («. –»), який розділяє зони бібліографічного опису, в бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка» (при цьому в межах одного документа застосування в бібліографічних посиланнях розділових знаків уніфіковують);

відомості, запозичені не з титульної сторінки документа, дозволено не брати у квадратні дужки;

після назви дозволено не зазначати загального позначення матеріалу («Текст», «Електронний ресурс», «Карти», «Ноти» тощо – перелік згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1);

у складі вихідних даних дозволено не подавати найменування (ім’я) видавця;

у складі відомостей про фізичну характеристику документа можна зазначати або його загальний обсяг (наприклад: 285 с.), або номер сторінки, на якій подано об’єкт посилання (наприклад: С. 19);

дозволено не наводити відомостей про серію та Міжнародний стандартний номер (ISBN, ISMN, ISSN).

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами (!).

Усі сторінки роботи нумеруються за загальними правилами: першою сторінкою вважається титульний аркуш, на якому колонцифра не проставляється;  наступна сторінка нумерується цифрою «2» тощо. Сторінки нумеруються у верхньому правому куті.

На останній сторінці кваліфікаційної магістерської роботи  (остання сторінка списку використаних джерел)  ставиться особистий підпис її автора (студента).

Додатки оформляються як продовження кваліфікаційної магістерської роботи і розміщуються в порядку появи посилань на них у тексті роботи: «Додаток 1,  Додаток 2 ...».  До загального обсягу роботи додатки не включаються.

Магістерська дипломна робота обов’язково переплітається у тверду обкладинку. До кваліфікаційної магістерської роботи також додаються:

1) письмовий відгук наукового керівника;

2) зовнішня рецензія;

3) належно оформлене індивідуальне завдання на виконання магістерської роботи;

4) диск з електронним варіантом магістерської роботи (на диску проставляється підпис студента та наукового керівника, які підтверджують тотожність електронного та друкованого варіантів магістерської роботи);

5) ксерокопія титульної сторінки із зазначенням номера студентського квитка (в правому верхньому кутку) та ксерокопія сторінки(-ок) змісту кваліфікаційної магістерської роботи.

Для зберігання відгуку наукового керівника, рецензії та індивідуального завдання до роботи  підшиваються три вільні прозорі файли формату А 4, які розміщуються в кінці роботи. Для зберігання диску з електронним варіантом кваліфікаційної магістерської роботи на внутрішньому боці титульної обкладинки вклеюється конверт для диску.

У зшитому вигляді з відзивом наукового керівника робота в установленому порядку подається на випускову кафедру.

 

2. П О Р Я Д О К   З А Х И С Т У

М А Г І С Т Е Р С Ь К О Ї   К В А Л І Ф І К А Ц І Й Н О Ї   Р О Б ОТИ

(форма підсумкового контролю – атестація)

 

2.1 Загальний порядок виконання кваліфікаційної магістерської роботи та попередній захист кваліфікаційної магістерської роботи

 

Студент здійснює підготовку і написання кваліфікаційної магістерської роботи під керівництвом викладача кафедри – наукового керівника і зобов’язаний подавати йому роботу для перевірки частинами в установлені терміни відповідно до наведеного далі Регламенту та погодженого індивідуального календарного графіка. Грубе порушення студентом узгодженого календарного графіка (Регламенту) написання кваліфікаційної магістерської роботи, несвоєчасне завершення окремих розділів та роботи в цілому може бути підставою для недопуску роботи до захисту в передбачені для даної форми навчання строки та відрахування студента з університету.

Науковий керівник кваліфікаційної магістерської роботи згідно з погодженим графіком проводить індивідуально-консультативну роботу зі студентом, перевіряє виконані частини роботи та надає відповідні рекомендації. Індивідуально-консультативна робота керівника зі студентом фіксується у відповідній картці обліку роботи зі студентом-дипломником. Зміст цієї картки відображає діяльність наукового керівника з керівництва процесом підготовки кваліфікаційної магістерської роботи та додержання або порушення студентом Регламенту підготовки кваліфікаційної магістерської роботи.

Після усунення всіх зауважень наукового керівника студент завершує оформлення кваліфікаційної магістерської роботи і подає її керівнику для підсумкової перевірки на предмет відповідності встановленим вимогам. За умови, що робота належно виконана, науковий керівник допускає її до попереднього захисту, про що робить відповідний запис на титульному аркуші.

Наступним етапом є попередній захист кваліфікаційної магістерської роботи у спеціально створеній випусковою кафедрою комісії.

Попередній захист проводиться не пізніше, ніж за 4 тижні до захисту кваліфікаційної магістерської роботи в ЕК відповідно до графіка, який доводиться до відома студентів через відповідні оголошення на інформаційних стендах випускової кафедри та деканату, а також в інформаційних розділах на Інтернет-сторінці випускової кафедри.

Студент подає на попередній захист роботу у завершеному, але не зшитому вигляді. Комісія оцінює роботу за зовнішніми ознаками, встановлює відповідність змісту (структури) роботи її темі, відповідність встановленим вимогам щодо оформлення тексту роботи та списку джерел, коректність оформлення посилань на джерела тощо. У разі виявлення несуттєвих недоліків комісія надає рекомендації для їх виправлення. У разі невідповідності роботи встановленим вимогам, наявності істотних недоліків комісія складає та подає на випускову кафедру відповідний висновок про характер недоліків та не рекомендує кафедрі допускати таку роботу до захисту в Атестаційній екзаменаційній комісії.

Завершена магістерська дипломна робота, яка повністю відповідає встановленим вимогам, зшивається в тверду обкладинку, після чого передається студентом науковому керівникові для складання письмового відгуку. Відгук має бути складений науковим керівником у 3-денний термін з моменту передання роботи студентом.

У відгуку наукового керівника наводиться коротка характеристика виконаної кваліфікаційної магістерської роботи, відповідність змісту роботи затвердженому індивідуальному завданню, оцінка стилю і грамотності тексту кваліфікаційної магістерської роботи; відзначаються особисті якості студента (самостійність і систематичність у роботі, творчий підхід до вирішення поставлених завдань тощо), характеризується вміння самостійно працювати з нормативно-правовими актами, літературними джерелами, ставлення студента до роботи, загальний рівень його ерудованості та професійної підготовки, а також надається загальна оцінка діяльності студента у процесі виконання кваліфікаційної магістерської роботи (додержання Регламенту виконання роботи, урахування студентом зауважень наукового керівника).

У відгуку науковий керівник обов’язково відображає оцінку за змістовну частину дослідження за наведеними нижче критеріями. На завершення відгуку дається загальна оцінка якості виконаної роботи та робиться висновок щодо рекомендації кваліфікаційної магістерської роботи до захисту в ЕК.

Оформлена як належить магістерська дипломна робота з письмовим відгуком наукового керівника подається студентом на випускову кафедру в установлений для цього термін.

 

2.2 Рекомендація кафедрою кваліфікаційної магістерської роботи до захисту

 

Після завершення роботи комісії з попереднього захисту її звіт заслуховується на засіданні кафедри. У звіті комісія надає оцінку ступеня готовності магістерських дипломних робіт студентів до захисту в ЕК; визначає перелік осіб, успішне завершення робіт яких перебуває під загрозою; звітує про виявлені типові проблеми у ході підготовки магістерських дипломних робіт та аналізує причин, що призвели до їх появи; формулює пропозиції щодо вжиття заходів для успішного завершення магістерських дипломних робіт та їх захисту в ЕК.

Розгляд магістерських дипломних робіт на кафедрі є офіційним підбиттям підсумків  організації навчального процесу на завершальному етапі підготовки фахівців.  Він передбачає оцінку всіх складових роботи студентів та діяльності кафедри. На цій основі вносяться пропозиції до проекту наказу про допуск або недопуск студентів до захисту в ЕК та вдосконалення роботи кафедри на зазначеному етапі навчального процесу.

Порядок розгляду передбачає надання інформації науковими керівниками магістерських дипломних робіт про проведену роботу та офіційне ставлення до неї, відображене у відгуку. У разі потреби кафедра може заслухати окремих студентів, магістерські дипломні роботи яких не відповідають установленим вимогам, щодо термінів та повноти виконання індивідуального завдання. При розгляді кваліфікаційної магістерської роботи на засіданні кафедри, як правило, враховуються висновки комісії, що проводила попередній захист.

На підставі рішення кафедри завідувач кафедри підписує рекомендацію про допуск кваліфікаційної магістерської роботи до захисту.

Допуск кваліфікаційної магістерської роботи студента до захисту в ЕК оформляється в такому порядку:

випускова кафедра подає до деканату витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію магістерських дипломних робіт до захисту в ЕК (що включає список студентів, допущених кафедрою до захисту);

деканат перевіряє виконання студентами навчального плану в повному обсязі;

директор начально-наукового інституту / декан факультету готує проект наказу про допуск студентів до захисту магістерських дипломних робіт (атестації), погоджує його в установленому порядку і подає на підпис ректорові університету;

підписаний ректором і зареєстрований наказ доводиться до відома студентів. Список студентів, допущених до захисту магістерських дипломних робіт в ЕК, затверджується наказом ректора університету.

 

2.3 Підготовка до захисту кваліфікаційної магістерської роботи

 

Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної магістерської роботи є одержання зовнішньої рецензій.

Зовнішню рецензію на магістерську дипломну роботу надає висококваліфікований юрист-практик, відповідний спеціаліст виробничої організації, наукової установи або викладач (за наявності у нього наукового ступеня), який є фахівцем зі спеціальності 081 «Право» і працює в іншому вищому навчальному закладі ІІІ–IV рівнів акредитації. Зовнішнього рецензента студент обирає самостійно, за рекомендацією наукового керівника або випускової кафедри. Зовнішнім рецензентом також може бути фахівець (юрист) із місця роботи студента.

Рецензент складає письмову рецензію в довільній формі в обсязі, який вважає доцільним (рекомендується не більше 2-х сторінок друкованого тексту). Рецензія оформляється у вигляді окремого документа, який підписує рецензент. Рецензія повинна відображати позитивні досягнення кваліфікаційної магістерської роботи та її недоліки, містити ґрунтовний аналіз змісту роботи (див. Додаток 6). Рецензія складається у форматі якісної характеристики і не передбачає виставлення (чи рекомендації) рецензентом будь-якої оцінки за магістерську роботу; вона має містити тільки висновок щодо можливості захисту дослідження як кваліфікаційної роботи.

Особистий підпис рецензента на рецензії обов’язково засвідчується у встановленому порядку, скріплюється печаткою підприємства (організацій, установи), де він працює.

Рецензія повинна містити такі складові:

• висновок про відповідність структури та змісту кваліфікаційної магістерської роботи її темі;

• об’єктивну характеристику змісту роботи,  глибину аналізу та ступеня розкриття теми;

• доцільність та аргументованість  конкретних пропозицій, рекомендацій щодо розвитку законодавства,  вдосконалення практики правозастосування;

• перелік позитивних досягнень автора роботи, а також вказівку на основні недоліки (помилки) кваліфікаційної магістерської роботи (якщо вони є);

• враження про магістерську дипломну роботу в цілому та висновок про її відповідність загальним вимогам щодо магістерських дипломних робіт;

• висновок про рекомендацію до захисту кваліфікаційної магістерської роботи в Атестаційній екзаменаційній комісії та рекомендовану оцінку кваліфікаційної магістерської роботи за трьома рівнями: висока, позитивна, задовільна. (Рецензент зазначає в рецензії, що магістерська дипломна робота заслуговує високої (позитивної, задовільної) оцінки).

Студент має бути ознайомлений зі змістом відгуку наукового керівника та рецензії не пізніше, як за день до захисту кваліфікаційної магістерської роботи. Внесення змін до кваліфікаційної магістерської роботи після складання відгуку наукового керівника та рецензій не допускається.

Студент повинен приділити достатньо уваги підготовці до захисту магістерської роботи в ЕК. Насамперед, слід належно підготуватися до виступу на засіданні ЕК.

Рекомендується підготувати тези доповіді у письмовому  вигляді. Текст виступу студента на захисті кваліфікаційної магістерської роботи має бути погоджено з науковим керівником. На виступ для презентації роботи відводиться до 15 хвилин.

Структурно тези виступу можуть включати три частини, кожна з яких є самостійним змістовим блоком, хоча у цілому вони логічно взаємопов’язані та характеризують зміст проведеного дослідження. Перша частина базується на вступі кваліфікаційної магістерської роботи й висвітлює актуальність обраної теми; друга частина виступу в послідовності, визначеній логікою проведеного дослідження, характеризує його основні результати. Третю, останню, частину, будують за змістом основних пропозицій і рекомендацій щодо подолання виявлених проблем.

Загалом студент, презентуючи свою дипломну роботу на захисті, повинен у стислому вигляді:

 • обґрунтувати актуальність теми, визначити її наукове та практичне значення; охарактеризувати структуру роботи;
 • стисло викласти найбільш важливі положення та висновки кваліфікаційної магістерської роботи;
 • висвітлити основні проблеми в правовому регулюванні певного виду відносин та у правозастосовній практиці;
 • викласти пропозиції щодо вирішення виявлених проблем та обґрунтувати їх ефективність.

Основний акцент у доповіді доцільно зробити на проблемах законодавства і правозастосовної практики України та конкретних пропозиціях щодо їх вирішення. Текст виступу може супроводжуватись додатковими ілюстративними матеріалами (схемами, таблицями, діаграмами, графіками тощо), які унаочнюють доведення відповідних положень кваліфікаційної магістерської роботи, зроблених висновків та внесених пропозицій.

Виступ студента має бути побудований у науковому стилі, думки мають бути зрозумілими, граматично коректно побудованими, твердження – мають бути добре обґрунтованими, а аргументи –  переконливими. Виступ та відповіді на запитання, зауваження та рекомендації, висловлені в рецензії на дипломну роботу, повинні показати рівень теоретичної підготовки дипломанта, його ерудицію та вміння доступно викласти основні результати проведеного дослідження.

Завершуючи доповідь, доцільно зазначити пропозиції, які вже впроваджені або заплановані до впровадження на практиці (якщо такі є) та/або визначити сферу практичного застосування результатів дослідження.

 

2.4 Атестація здобувачів вищої освіти (захист кваліфікаційної магістерської роботи)

 

Атестація здобувачів вищої освіти – встановлення відповідності засвоєних студентами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти;

Атестація студентів проводиться після закінчення теоретичного та практичного навчання за освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою підготовки військових фахівців відповідного рівня вищої освіти.

До атестації допускаються студенти, які в повному обсязі успішно виконали освітню-професійну програму «Приватне право» підготовки фахівців відповідного рівня вищої освіти за конкретною спеціальністю (спеціалізацією).

Метою атестації студента, який закінчує підготовку, є визначення фактичної відповідності якості його підготовки вимогам до фахівців з вищою освітою згідно з вимогами стандарту вищої освіти за спеціальністю (спеціалізацією) 081 «Право» («Приватне право).

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 р. № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 р. № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823).

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Приватне право», спеціальності 081 «Право» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу державного зразка про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр права.

Атестація здійснюється відкрито і публічно на засіданні ЕК.

Екзаменаційна комісія – комісія, що створюється для проведення атестації здобувачів вищої освіти.

Для проведення кваліфікаційної атестації випускників освітнього ступеня «магістр права» наказом ректора університету створюється Атестаційна екзаменаційна комісія у складі Голови – директора навчально-наукового інституту / декана факультету, його заступника – одного із заступників директора навчально-наукового інституту / декана факультету та членів комісії з числа досвідчених науково-педагогічних працівників кафедр юридичного факультету. Строк проведення атестації визначається навчальним планом. Розклад проведення захисту магістерських кваліфікаційних робіт затверджується проректором з науково-педагогічної роботи не пізніше як за місяць до його початку.

Завданнями ЕК є:

комплексна перевірка, оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки здобувачів вищої освіти, встановлення її відповідності стандартам вищої освіти;

визначення фактичної відповідності якості підготовки студентів вимогам до фахівців з вищою освітою згідно з вимогами стандарту вищої освіти зі спеціальності (спеціалізацією) 081 «Право» («Приватне право»);

прийняття рішення про присудження студентам, які успішно виконали освітньо-професійну програму підготовки фахівців відповідного рівня вищої освіти, пройшли атестацію (захистили атестаційну роботу), відповідного ступеня вищої освіти і присвоєння кваліфікації та видачу документа про вищу освіту (диплома, диплома з відзнакою);

надання пропозицій щодо подальшого вдосконалення освітнього процесу, поліпшення якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Захист кваліфікаційної магістерської роботи є формою перевірки рівня професійних знань випускників та ступінь готовності їх до самостійної роботи за юридичним фахом.

Порядок організації захисту. Захист кваліфікаційної магістерської роботи проводиться публічно на відкритому засіданні ЕК. Після офіційного початку засідання ЕК, вступного слова Голови ЕК (його заступника, іншого уповноваженого члена ЕК), оголошення порядку організації захисту та переліку осіб, допущених до захисту, студенти по черзі запрошуються до виступу. Головуючий на засіданні ЕК оголошує дані про студента, тему кваліфікаційної магістерської роботи, короткий зміст відгуку наукового керівника та рецензії і передає слово студенту для презентації доповіді, яка триває в межах 15 хвилин. Після завершення виступу студента члени ЕК, а також будь-які інші особи, присутні на захисті, у змозі звертати до студента запитання, на які він зобов’язаний надати змістовні відповіді.

Після презентації студентом роботи та відповіді на всі поставлені запитання слово може надаватися науковому керівникові та (або) рецензенту, якщо вони присутні на захисті.

 

Захист однієї кваліфікаційної магістерської роботи триває не більше ніж 30 хвилин.

 

Структуру змістової частини міждисциплінарної (комплексної) магістерської дипломних робіт (проектів) ******, елементи захисту результатів дослідження, що підлягають оцінюванню, критерії оцінювання тощо визначає відповідна проектна група при гаранті освітньої програми підготовки магістра з урахуванням обмежень, встановлених Положенням про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів у редакції 2017 року, у відповідних методичних рекомендаціях, які затверджуються Вченою радою навчально-наукового інституту/факультету.

Про вимоги щодо підготовки міждисциплінарної (комплексної) магістерських кваліфікаційних робіт студентів повідомляють на початку виконання дослідження.

Оцінка студента за змістову частину випускної кваліфікаційної роботи (бакалаврської або магістерської роботи/проекту) формується науковим керівником від Університету та зовнішнім рецензентом (у форматі якісної характеристики без балової оцінки), а рівень захисту результатів дослідження оцінюється екзаменаційною комісією з атестації, до складу якої входять викладачі дисциплін професійної підготовки.

Загальна оцінка за міждисциплінарну (комплексну) випускну кваліфікаційну роботу (бакалаврську і магістерську роботу/проект) визначається як сума обох складових оцінювання (див.п. 5.5 зазначеного Положення) і фіксується у відповідній відомості обліку успішності (протоколі засідання відповідної комісії).

Міждисциплінарна (комплексна) випускна кваліфікаційна робота магістра не допускаються до захисту за таких підстав:

попередня оцінка наукового керівника (керівника практики від університету) змістової частини дослідження складає менше 40 балів;

інші підстави, визначені відповідною кафедрою.

Повторний захист випускної кваліфікаційної роботи бакалавра/магістра з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється (п. 5.11–5.12 зазначеного Положення).

За результатами публічного захисту магістерських дипломних робіт ЕК на своєму закритому засіданні приймає рішення щодо оцінки кожної кваліфікаційної магістерської роботи індивідуально та про присвоєння випускнику ступеня «магістр права», на підставі чого видається диплом про вищу освіту відповідного ступеня. Диплом з відзнакою видається випускнику, який має 75 % оцінок «відмінно» з усіх навчальних дисциплін (за умови оцінок «добре» з інших дисциплін) та оцінку «відмінно» за результатами захисту кваліфікаційної магістерської роботи.

Рішення щодо загального оцінювання міждисциплінарної (комплексної) магістерської робіт (проектів) приймається більшістю голосів членів комісії. В разі недосягнення згоди між членами ЕК щодо оцінки кваліфікаційної магістерської роботи (за однакової кількості голосів) голос Голови ЕК є вирішальним. Рішення ЕК оголошується прилюдно в день захисту магістерських кваліфікаційних робіт, є остаточним і оскарженню не підлягає.

Визначена комісією оцінка відображається в протоколі ЕК та індивідуальних планах (залікових книжках) студентів.

Студент, який отримав на захисті кваліфікаційної магістерської роботи незадовільну оцінку, не є атестованим і відраховується з університету без присвоєння освітнього ступеня. У цьому разі йому видається академічна довідка встановленого зразка.

Якщо студент не з’явився на засідання ЕК для захисту кваліфікаційної магістерської роботи, то він вважається неатестованим у зв’язку з неявкою.

Студент, який не є атестованим у затверджений для нього термін, має право бути повторно допущеним до захисту даної кваліфікаційної магістерської роботи протягом наступних трьох років. У разі, коли оцінка за захист кваліфікаційної магістерської роботи є незадовільною, ЕК визначає, чи може студент подавати на повторний захист ту саму роботу за умови її доопрацювання, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, яка буде визначена випусковою кафедрою.

Під час проведення захисту ведеться протокол засідання ЕК, в якому відображаються всі запитання та відповіді студента. До протоколу вносяться також відомості про документ про освіту, що видається випускникові університету. Протоколи підписуються головою і членами ЕК, які брали участь у засіданні.

Після завершення роботи ЕК складає звіт, в якому відображає якісні та кількісні показники захисту магістерських дипломних робіт, пропозиції щодо впровадження в юридичну практику результатів дипломних досліджень та вдосконалення процедури підготовки та захисту магістерських дипломних робіт.

Після завершення роботи ЕК та видачі студентам дипломів захищені магістерські дипломні роботи випускова кафедра передає до архіву університету. 

 

2.5 Критерії оцінювання кваліфікаційної магістерської роботи

 

Загальне оцінювання кваліфікаційної магістерської роботи здійснюється з урахуванням якості виконаної письмової роботи та її відповідності встановленим вимогам, додержання студентом затвердженого завдання на виконання кваліфікаційної магістерської роботи, узгодженого з науковим керівником календарного графіка та встановленого регламенту її виконання, а також результатів прилюдного усного захисту на відкритому засіданні ЕК.

Загальна оцінка кваліфікаційної магістерської роботи включає такі складові:

оцінка за змістовну частину дослідження (0–70 балів) – визначається науковим керівником та відображається у письмовому відгуку наукового керівника на кваліфікаційну магістерську роботу;

оцінка за рівень захисту результатів дослідження (0–30 балів) – визначається атестаційною екзаменаційною комісією за результатами усного публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи.

Під час визначення науковим керівником оцінки змістовної частини кваліфікаційної магістерської роботи враховуються такі показники:

 1. логічність структури роботи, чіткість визначення мети і завдань дослідження;
 2. рівень (якість та ґрунтовність) аналізу нормативно-правових джерел;
 3. рівень (наявність та наукова якість) аналізу матеріалів правозастосовної практики;
 4. рівень (системність і глибина) теоретичного аналізу проблеми, у т. ч. на основі джерел наукової літератури;
 5. ступінь розкриття теми;
 6. рівень одержаних результатів: новизна, обґрунтованість, практична цінність висновків і пропозицій;
 7. якість оформлення роботи (стиль, логічність, грамотність та послідовність викладу думок), дотримання регламенту виконання.

 

Оцінка за рівень захисту результатів дослідження (див. Таблиці 1 та 2) визначається екзаменаційною комісією за результатами публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи і включає:

 1. змістовність доповіді студента про основні результати дослідження;
 2. рівень (правильність, чіткість та аргументованість) відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії;
 3. висновки і зауваження наукового керівника кваліфікаційної магістерської роботи, зауваження та рекомендації рецензента.

 

Таблиця 1

 

Складові та діапазони оцінювання випускних кваліфікаційних робіт

(бакалаврської і магістерської дипломної роботи/проекту), балів

 

Складові оцінювання

Діапазон оцінювання, балів

1. Змістова частина дослідження

0 – 70

2. Рівень захисту результатів дослідження

0 – 30

 

 

Таблиця 2

 

Критерії складових оцінювання випускних кваліфікаційних магістерських робіт та його діапазони зі спеціальності 081 «Право», балів

 

Оцінювання змістовної частини дослідження

Діапазон оцінювання,  балів

 1. Логічність структури роботи, чіткість визначення мети і завдань дослідження

0 – 10

При оцінюванні враховується:

 • логічність та теоретична виваженість структури кваліфікаційної магістерської роботи;
 • композиційна гармонійність побудови дослідження;
 • відповідність структури предмету дослідження;
 • переконливість аргументації актуальності теми дослідження;
 • правильність окреслення об’єкта та предмета дослідження;
 • чіткість формулювання мети дослідження;
 • коректність визначення завдань дослідження та їх відповідність предмету та меті роботи.
 1. Рівень (якість та ґрунтовність) аналізу нормативно-правових джерел

0 – 10

При оцінюванні враховується:

 • використання в роботі всіх основних нормативно-правових актів за предметом дослідження;
 • теоретичний рівень аналізу положень законодавства та виявлення в ньому прогалин і недоліків;
 • наявність огляду історичних аспектів правового інституту, аналізу динаміки нормативно-правових джерел щодо предмета дослідження;
 • наявність критичного аналізу існуючих законопроектів щодо предмета дослідження.
 1. Рівень (наявність та наукова якість) аналізу матеріалів правозастосовної практики;

0 – 10

При оцінюванні враховується:

 • наявність у роботі аналізу матеріалів судової або іншої правозастосовної практики;
 • відповідність аналізованого практичного матеріалу темі дослідження;
 • уміння автора систематизувати матеріали практики та формулювати  узагальнені висновки щодо існуючих проблем;
 • наявність прогнозів стосовно тенденцій розвитку юридичної практики;
 • наявність пропозицій щодо удосконалення правозастосовної практики у певній сфері та розвитку відповідного правового інституту.
 1. Рівень (системність і глибина) теоретичного аналізу проблеми, у т. ч. на основі джерел наукової літератури

0 – 10

При оцінюванні враховується:

 • системність та всебічність аналізу теоретичного матеріалу за предметом дослідження;
 • використання в роботі досягнень класичної та сучасної правової науки (в т. ч. із джерел за останні 2–3 роки видання);
 • розгляд різноманітних доктринальних підходів, теорій, концепцій щодо предмета вивчення;
 • наявність аналізу різних наукових думок, їх порівняння, аналіз дискусійних точок зору за предметом дослідження;
 • наявність в роботі порівняльного аналізу з досвіду зарубіжних країн;
 • наявність в роботі авторської думки щодо аналізованих положень та належна аргументація позиції автора;
 • коректність посилань на використані джерела.
 1. Ступінь розкриття теми

0 – 10

При оцінюванні враховується:

 • цілісність дослідження, змістовна взаємопов’язаність різних структурних елементів роботи;
 • наявність у роботі всіх обов’язкових структурних елементів;
 • повнота висвітлення основних проблем за предметом дослідження;
 • ступінь висвітлення в роботі спеціальних питань, які безпосередньо пов’язані з темою;
 • аналіз основних наукових понять і категорій, найгостріших наукових та практичних проблем, пов’язаність наукових проблем із питаннями юридичної практики;
 • відповідність змісту структурних елементів роботи їх назвам (заголовкам).
 1. Рівень одержаних результатів: новизна, обґрунтованість, практична цінність висновків і пропозицій

0 – 10

 • наявність та обґрунтованість пропозицій щодо подолання аналізованих у роботі проблем;
 • змістова відповідність мети й завдань дослідження та одержаних висновків;
 • обґрунтованість і чіткість висновків дослідження їх науковий характер і практичне значення;
 • конкретність та коректність формулювання пропозицій по вдосконаленню правового інституту, наукових положень та правозастосовної практики;
 • самостійність результатів дослідження (чи є вони особистими здобутками автора кваліфікаційної магістерської роботи).
 1. Якість оформлення роботи (стиль, логічність, грамотність та послідовність викладу думок), дотримання регламенту виконання

0 – 10

При оцінюванні враховується:

 • відповідність оформлення роботи встановленим вимогам;
 • наявність у роботі всіх необхідних елементів (вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел);
 • наявність всіх формалізованих елементів вступу до кваліфікаційної магістерської роботи;
 • наявність у роботі посилань на джерела та коректність їх оформлення;
 • правильність складання списку використаних джерел;
 • логічність, послідовність, взаємозв’язок викладених положень кваліфікаційної магістерської роботи;
 •  науковий стиль викладу матеріалу, коректна стилістика та грамотність тексту;
 • систематичність роботи у процесі підготовки дослідження;
 • належна співпраця з науковим керівником, урахування його зауважень;
 • своєчасність виконання всіх структурних частин дослідження, дотримання студентом графіка, погодженого з науковим керівником, на всіх етапах виконання роботи;
 • вчасність завершення роботи та проходження стадій попереднього захисту кваліфікаційної магістерської роботи.
 1. Оцінювання рівня захисту результатів дослідження

0 – 10

 1. Змістовність доповіді студента про основні результати дослідження; зокрема,  враховуються:
 • повнота та змістовність доповіді;
 • відповідність змісту доповіді результатам дослідження;
 • логіка та послідовність викладу матеріалу;
 • науковий та літературний стиль промови студента;
 • аргументованість авторської позиції;
 • рівень теоретичної підготовки, загальної ерудиції та вміння доступно викласти основні результати проведеного дослідження.
 1. Рівень (правильність, чіткість та аргументованість) відповідей студента на запитання членів екзаменаційної комісії; зокрема, враховуються:
 • вільне орієнтування студента у темі дослідження та знання змістовного матеріалу роботи;
 • правильність, чіткість та зрозумілість відповідей на поставлені питання;
 • побудова відповідей на поставлені запитання: логічність, послідовність, аргументованість, науковість, мовна грамотність;
 • загальний рівень фахової підготовки за юридичною спеціальністю: володіння юридичним інструментарієм, коректність застосування правознавчої термінології, розуміння основних проблем науки і практики за предметом дослідження.

0 – 10

 1. Висновки і зауваження наукового керівника кваліфікаційної магістерської роботи, зауваження та рекомендації рецензента; зокрема, враховуються:
 • загальна характеристика діяльності студента під час роботи над дослідженням, надана науковим керівником;
 • загальна характеристика кваліфікаційної магістерської роботи, надана рецензентом;
 • наявність зауважень наукового керівника та рецензента щодо змісту роботи та аргументованість їх пояснення студентом.

0 – 10

Усього за атестацію – захист кваліфікаційної магістерської роботи

0 100

 

 

 

Додаток 1

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

(термін навчання: денна форма – 1 рік 6 місяців,

заочна форма – 1 рік 8 місяців) *******

 

Етапи підготовки

та захисту МДР

Терміни виконання

за формами навчання

Денна

Заочна

1. Підготовчий етап (вибір студентом теми КМР, подання заяви на кафедру, підготовка проектів документації щодо затвердження тем КМР, призначення наукових керівників; видачі індивідуальних завдань на виконання КМР)

 

травень-червень

першого року навчання

 

вересень

другого року навчання

2. Оформлення наказів про затвердження тем КМР і призначення наукових керівників; затвердження індивідуальних завдань на виконання КМР

 

не пізніше 15 вересня

другого року навчання

 

не пізніше 30 вересня другого року навчання

3. Підготовка вступу і першого розділу КМР

до 15 жовтня

другого року навчання

до 30 листопада

 другого року навчання

4. Підготовка другого розділу КМР

до 15 листопада

другого року навчання

до 25 грудня

другого року навчання

5. Підготовка третього розділу КМР, висновків, списку використаних джерел та подання студентом завершеної КМР науковому керівнику

до 15 грудня

другого року навчання

до 28 лютого

другого року навчання

6. Розгляд КМР науковим керівником. Попередній розгляд КМР в комісії кафедри.

до 30 грудня

другого року навчання

до 31 травня

другого року навчання

7.  Доопрацювання роботи, прийняття   кафедрою рішення про допуск КМР до захисту в ЕК та складання відгуків наукових керівників

до 25–28 грудня

другого року навчання

до 1–10 вересня

другого року навчання

8. Оформлення та зовнішнє рецензування КМР

до 20 січня

другого року навчання

до 10–20 березня

другого року навчання

9. Подання завершених КМР з усіма необхідними додатками секретарю атестаційної комісії

не пізніше 30 січня

другого року навчання

не пізніше 3 квітня

другого року навчання

10. Захист КМР в ЕК і присвоєння випускникам відповідної кваліфікації

лютий другого року навчання

квітень

другого року навчання

 

                  

 

Додаток 2

Зразок заяви студента на затвердження

теми кваліфікаційної магістерської роботи

 

 

 

 

Завідувачу кафедри

підприємницького та корпоративного права

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

________________________________

ПІБ завідувача кафедри

 

студента _______________ курсу (група _____)

Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» денної (заочної) форми навчання

________________________________

ПІБ студента

 

Контакт. тел. _______________

 

 

 

 

З А Я В А

 

Прошу затвердити мені тему кваліфікаційної магістерської роботи: «_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________».

 

 

 

«___»_________ 201___   р.                                                                        ________________

                                                                                                 підпис студента

 

 

Додаток 3

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

 

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

галузь знань

08 Право

спеціальність

081 Право

спеціалізація

Правознавство

 

 

 

Освітньо-професійна програма «Правознавство»

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

Завідувач кафедри

 

 

_______________     С.І. Шимон

 

 

 

 

 

 

«____» ___________________ 2019 р.

       
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

 

студенту __________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

денної форми навчання

(денної / заочної)

 

на підготовку магістерської дипломної роботи

 

на тему: ________________________________________________________________________

 

Тему затверджено наказом ректора Університету від «____» __________ 20­­­____ р. № _____

 

Магістерська дипломна робота виконується на матеріалах

________________________________________________________________________________

 

План магістерської дипломної роботи

 

 Розділ 1

 

(назва розділу)

 Розділ 2

 

(назва розділу)

 Розділ 3

 

(назва розділу)

Об'єкт дослідження:

 

 

 

 

Предмет дослідження:

 

 

 

 

Мета магістерської дипломної роботи:

 

 

 

 

 

 

Конкретні завдання, які студент повинен виконати для досягнення поставленої мети:

 

У розділі 1

 

 

 

 

 

 

У розділі 2

 

 

 

 

 

 

У розділі 3

 

 

 

 

 

 

Завдання підготував

науковий керівник

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

 

«_____» _____________ 20__ р.

 

 

 

 

Завдання одержав студент

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

 

«_____» _____________ 20__ р.

 

 

Додаток 4

Зразок титульної сторінки

кваліфікаційної магістерської роботи

на аркуші А 4

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

 

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

галузь знань

08 Право

спеціальність

081 Право

спеціалізація

Правознавство

 

 

 

Освітньо-професійна програма «Правознавство»

 

Форма навчання: денна / заочна

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

 

на тему:

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ

 

 

студента Кравчука Михайла Олександровича                                       _______________

 

 

Науковий керівник: к.ю. н., доцент

 

_______________ Кикоть П. В.

 

 

Магістерська дипломна робота допущена до захисту в

Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів вищої освіти

 

 

Завідувач кафедри:  д. ю. н., доцент

________________ Шимон С. І.

 

Київ 2019

 

Додаток 5

Зразок оформлення змісту (плану)

 кваліфікаційної магістерської роботи

 

 

Для прикладу: робота виконується за темою «Правові засади визнання господарського договору недійсним»

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

 

8

1.1 Поняття, ознаки та значення договору в господарських правовідносинах

8

1.2 Умови дійсності господарського договору та їх правове значення

19

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ НЕДІЙСНИМИ

 

30

2.1 Поняття недійсності господарського договору та види недійсних договорів

 

30

2.2 Правові підстави для визнання господарських договорів недійсними

 

42

2.3 Визнання господарського договору недійсним та визнання договору неукладеним: співвідношення категорій

 

52

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ

62

3.1 Загальні правові наслідки визнання господарських договорів недійсними

62

3.2 Спеціальні правові наслідки недійсності господарських договорів

72

3.3 Юридичні наслідки недійсності окремих видів господарських договорів

82

ВИСНОВКИ

90

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

95

ДОДАТКИ

104

 

 

Додаток 6

Структура рецензії на

кваліфікаційну магістерську роботу

 

 

 

Р Е Ц Е Н З І Я

на кваліфікаційну магістерську роботу

студента (ки) ______________________________________________

(прізвище, ініціали)

___________________________________________________________

(назва теми)

 

 

1. Стисла характеристика актуальності теми, її наукове та практичне значення.

 

2. Оцінка структури роботи та її відповідності обраній темі; оцінка ступеня розкриття теми та відповідності змісту роботи її темі.

 

3. Якість та глибина аналізу положень  законодавства, матеріалів правозастосовної практики, наукових джерел та ступінь розробки наукових і практичних проблем за предметом дослідження.

 

4. Аргументованість та практична цінність одержаних результатів, у тому числі, сформованих  висновків і рекомендацій щодо розвитку законодавства та відповідних елементів правової системи.

 

5. Зауваження щодо наявних у магістерській дипломній роботі недоліків.

 

6. Загальний висновок про рівень підготовки кваліфікаційної магістерської роботи, рекомендація її до захисту в атестаційній кваліфікаційній комісії та рекомендована оцінка кваліфікаційної магістерської роботи (рекомендована оцінка визначається в межах трьох рівній: висока, позитивна, задовільна)

 

 

 

Рецензент          _____________________________________________________

                                    (посада, науковий ступінь та вчене звання –  за наявності)

___________              ____________________________________

                                          (підпис)                                                                            (прізвище, ініціали)

 

«_____»____________ 201__ р.               М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особистий підпис рецензента завіряється в установленому порядку

та скріплюється печаткою установи, в якій працює рецензент.

 

Додаток 7

 

 

КАРТКА

обліку роботи зі студентом-дипломником

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові та посада викладача

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента

 

 

Тема кваліфікаційної магістерської роботи

 

 

Форма навчання студента

 

Місце роботи

 

 

Відмітки про проведену роботу зі студентом

 

Дата проведення

роботи

Зміст проведеної роботи

Підпис студента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подана у вигляді таблиці згідно з чинною Освітньо-професійною програмою «Приватне право», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією – «Приватне право».

** Оприлюдненою тематика вважається з моменту розміщення на інформаційному стенді випускової кафедри відомостей про те, що затверджений перелік тем передано до відповідного деканату для ознайомлення студентів.

*** Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).

Бібліографічне посилання, що є частиною довідкового апарата документа, наводять у формі бібліографічного запису. Бібліографічні відомості про цитовані або згадувані в тексті документи на будь-яких носіях інформації, що є об'єктами бібліографічного посилання, мають бути достатніми для їхньої загальної характеристики, ідентифікування та пошуку.

**** У бібліографічних посиланнях на складник документа у формі аналітичного бібліографічного опису розділовий знак «дві навскісні риски» («//») можна замінювати крапкою, а відомості про документ (його назву), в якому розміщено складник, виділяти шрифтом (наприклад, курсивом).

Для скорочень у тексті бібліографічного посилання (рос. «бібліографичекская сноска») застосовують ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) ДСТУ 6095:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88-2003, MOD).

***** Джерелами інформації для складання бібліографічного посилання на електронний ресурс є титульний екран, основне меню, програма, головна сторінка сайту чи порталу, що містять відомості про автора, назву, відповідальність, перевидання (версію), місце та рік видання. Основним джерелом інформації є титульний екран. За потреби використовують й інші джерела інформації: етикетку на фізичному носієві електронного ресурсу, технічну та іншу супровідну документацію до нього або контейнер, коробку, конверт тощо (згідно з ДСТУ 7157).

****** За рішенням кафедри одним із критеріїв оцінювання змістової частини дослідження магістерської дипломної роботи (проекту) може бути теоретична та практична апробація результатів за темою дослідження, а саме наявність опублікованих статей, підтверджена участь у науково-практичних конференціях, довідки про впровадження результатів дослідження, патенти та авторські свідоцтва тощо. Діапазон оцінювання такого критерію визначає кафедра.

******* ПРИМІТКА: порушення студентом термінів подання заяви на затвердження теми кваліфікаційної роботи, погодження з науковим керівником індивідуального завдання, несвоєчасне завершення розділів та роботи в цілому є підставою для його відрахування з університету як такого, що не виконує навчальний план.