Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для підготовки та захисту курсових робіт для студентів 2-го курсу усіх форм навчання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для підготовки та захисту курсових робіт для студентів 2-го курсу усіх форм навчання

Університет «КРОК»

 

 

 

 

НАУМОВА О.О.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

для підготовки та захисту курсових робіт

для студентів 2-го курсу усіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено

на засіданні кафедри маркетингу та

поведінкової економіки №1

“28” серпня 2019 року

 

 

 

 

 

Київ – 2019

ЗМІСТ

1. Загальні положення. 3

2. Тематика курсових робіт. 5

3. Порядок виконання курсових робіт. 5

4. Вимоги до виконання  курсової роботи. 7

5. Структура курсової роботи. 10

6. Зміст курсової роботи. 10

7. Захист курсової роботи. 12

8. Список рекомендованої літератури. 14

Додаток А. Зразок оформлення титульного листа. 16

Додаток Б. Зразок оформлення змісту курсової роботи 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента як результат вивчення певного курсу. Виконується з метою поглиблення, узагальнення та закріплення, знань, здобутих студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Курсова робота це специфічний вид самостійної роботи студентів. При її написанні студенти опановують сучасними методами наукових досліджень. Курсова робота формує творче мислення студента, поглиблює навички збору, аналізу та інтерпретації літературних джерел, вміння формулювати висновки та пропозиції.

Курсова роботаце самостійна і творча робота студента, в якій комплексно використовуються знання, отримані в процесі навчання з дисципліни «Маркетинг». Виконуючи курсову роботу, студент поглиблює і закріплює теоретичні знання, опановує навичками самостійного розв'язання практичних проблемних ситуацій.

Підготовка курсової роботи та її захист має велике значення у систематизації та поглибленні теоретичних знань студентів з окремих питань маркетингової діяльності та закріпленні навичок їх практичного застосування.

Успішне виконання курсової роботи дає змогу:

 • залучити студентів до самостійної, творчої роботи з науковою та науково-практичною літературою;
 • навчити підбирати, обробляти та аналізувати конкретний матеріал, коректно його ілюструвати, складаючи таблиці, графіки та діаграми, робити обґрунтовані висновки;
 • чітко, послідовно й коректно висловлювати свої думки при аналізі теоретичних проблем маркетингу;
 • творчо застосовувати маркетингову діяльність для розв’язання визначеної проблемної ситуації;
 • формувати навички науково-дослідної роботи.

Курсова робота зі спеціальності може стати першим кроком до написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра чи диплома магістра. При її написанні студент набуває першого досвіду самостійної науково-дослідної роботи. Найкраще, коли тема, обрана на другому курсі, розробляється студентом протягом подальших років навчання в університеті, а досліджувана проблема стає сферою його професійної зацікавленості.

Успішне проведення наукового дослідження та написання курсової робити залежить від чіткого дотримання основних вимог, що ставляться до них. Ці вимоги висуваються до наукового рівня та стилю викладення роботи, її змісту, структури, форми та послідовності  викладу та оформлення матеріалу.

При оцінюванні курсової роботи комісія враховує дотримання вимог оформлення роботи, якість проведеного наукового дослідження, вміння публічно захистити сформульовані положення та висновки.

Роботи, оформленні з порушенням державних стандартів і встановлених вимог, комісія не допускає до захисту. Невідповідність в оформленні курсової роботи може суттєво вплинути на остаточну оцінку курсової роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Вона затверджується на засіданні кафедри маркетингу та поведінкової економіки. Теми курсових робіт розробляються відповідно до наукової тематики кафедри та пропонуються здобувачам вищої освіти з урахуванням їх наукових інтересів. Здобувач вищої освіти обирає тему курсової роботи за власним бажанням, виходячи із власних уподобань та наукових інтересів. Здобувач вищої освіти може обрати тему, не передбачену тематикою курсових робіт, обґрунтувавши її актуальність.

Тематика курсових робіт має теоретичне спрямування, присвячена дослідженню теорії маркетингу.

Здобувачам вищої освіти, які не обрали самостійно тему курсової роботи, тема призначається за рішенням кафедри.

 

 1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

Після затвердження теми та керівника курсової роботи здобувач вищої освіти приступає до її виконання. У тижневий термін здобувач вищої освіти розробляє зміст курсової роботи з обраної теми та погоджує його з науковим керівником.

Курсові роботи виконуються у відповідності з попередньо розробленим кафедрою графіком.

На написання першого варіанту курсової роботи виділяється один місяць.

Увесь процес виконання курсової роботи рекомендується поділити на декілька етапів:

  • опрацювання нормативних джерел, наукової літератури, періодичних видань;
  • збір практичного матеріалу з обраної теми;
  • обробка зібраного практичного матеріалу;
  • узагальнення даних;
  • оформлення курсової роботи.

Протягом поетапного виконання роботи здобувач вищої освіти періодично консультується з керівником, звітує про виконану роботу. Час та періодичність консультацій визначається науковим керівником індивідуально. Здобувач вищої освіти зобов`язаний врахувати в роботі зауваження та пропозиції керівника.

Опрацювання нормативних джерел передбачає обов`язкове вивчення Законів України, Постанов Кабінету Міністрів, наказів органів державної влади та ін. Особливу увагу слід звернути на опрацювання статистичних джерел, фактичного матеріалу на основі якого автор повинен зробити аналітичні висновки. Опрацювання наукової літератури передбачає підбір та аналіз монографій, наукових статей. При опрацюванні спеціальної літератури слід приділити особливу увагу періодичним виданням, а також зарубіжним джерелам з питань теорії та практики маркетингу.

Матеріал курсової роботи вважається вичерпним, а зміст розкритим, якщо здобувач вищої освіти попередньо вивчив наукові праці українських та іноземних учених з проблеми, яка висвітлюється, зібрав та проаналізував статистичні дані, опубліковані в статистичних довідниках та в мережі Internet тощо.

Повністю виконана робота надається керівникові, який подає на неї письмовий відзив (за тиждень до захисту). Захист курсової роботи здійснюється публічно, у відповідності з встановленим графіком, який затверджується кафедрою маркетингу та поведінкової економіки.

 

 

 

 1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ  КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Мова тексту курсової роботи – українська. Матеріали курсової роботи мають бути викладені на комп'ютері з шрифтом (Times New Roman-14) через півтора інтервали на одній стороні листа формату А4.

Наприклад:

 

 
 1. Еволюція концепцій управління маркетинговою діяльністю організації

 

Концепція маркетингу – це науково обґрунтований проект організації маркетингової діяльності, який ґрунтується на стратегії, необхідному оперативному інструментарії здійснення маркетингової діяльності з метою досягнення визначених результатів, обумовлених стратегічним планом підприємства.

 

Зліва від тексту залишаються поля в 30 мм, праворуч – 10 мм, зверху і знизу – по 20 мм.

Основна частина тексту розбивається на три параграфи. Заголовки параграфів пишуть великими літерами посередині тексту.

Найменування параграфів повинно бути коротким, чітким, розкривати їх зміст. Починаються вони з нового рядка і після них крапка не ставиться.

Текст повинен бути коротким, точним, виключати різні тлумачення. Потрібно уникати зайвого вживання прислівникових зворотів, шаблонних виразів і загальних фраз. Терміни і визначення повинні бути єдиними, прийнятими в науковій літературі, відповідати встановленим стандартам. Курсова робота має бути написана науковим стилем.

Якщо в тексті застосовуються специфічні скорочення, символи і терміни, то необхідно дати їх спеціальне роз'яснення. У тексті не допускається застосовувати для одного поняття різні терміни при наявності рівнозначних в українській мові.

На всі запозичені з літературних джерел відомості, формули, цифрові дані необхідно дати посилання. Наприклад,  [1, с. 15], де 1 – джерело у списку літератури, с.15 – сторінка у даному джерелі.

Складання списку використаних джерел – важлива частина процесу написання наукової роботи. Правила оформлення наукових робіт є загальними для всіх галузей знання і регламентуються державними стандартами.

Список використаних джерел у курсовій роботі може оформлюватися студентом з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Для пояснення і доповнення тексту в курсовій роботі може бути використаний різний ілюстративний матеріал. Ілюстрації можуть бути представлені у вигляді таблиць (Таблиця 1, Таблиця 2), графіків, діаграм, схем (Рис. 1, Рис. 2). Важливо ретельно підібрати ілюстрації, керуючись при цьому наступним: чи представляють вони самостійний інтерес, чи досить зрозумілі і наочні, чи немає в них зайвої інформації, чи відповідають позначення прийнятим в тексті, в інших ілюстраціях. Ілюстрації розміщуються, як правило, відразу ж після посилання на них в тексті.

Якщо ж вони мають допоміжний характер, то їх доцільно розміщувати в додатку (Додаток А, Додаток Б, тощо). Ілюстрації супроводжуються підписами і пояснюючими даними, які розташовуються разом з номером під ними.

У курсовій роботі слід прагнути дотримуватись прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів. Не варто вживати штампи, вести виклад від першої особи: «На мою думку…», «Я спостерігав…», «Я вважаю…», «Мені здається…», «Ми отримуємо…», «Ми спостерігаємо…». Слід уникати в тексті частих повторень слів чи словосполучень.

Список використаних джерел розміщується в кінці курсової роботи перед додатками. Література вказується в алфавітному порядку. У список літератури вносяться лише ті матеріали, які були використані при виконанні роботи.

Курсова робота переплітається або підшивається в папку. Нумерація сторінок в ній повинна бути наскрізною, починатися із сторінки основного тексту, вгорі праворуч. Номер на першій (титульній) сторінці не друкується, а наступній сторінці присвоюється номер 2.

Для якісного виконання курсової роботи студенти мають опанувати знання й навички з академічної доброчесності:

• шукати, обирати й оцінювати якість джерел;

• робити нотатки, завжди вказуючи джерело; • виділяти головні думки в тексті;

• підсумовувати текст та ідеї;

• перефразовувати чужі думки своїми словами стисло, детально, без зміни змісту цих думок;

• правильно описувати посилання на джерело;

• правильно цитувати;

• знати про форми академічного плагіату і про шляхи запобігання йому;

• формулювати і чітко висловлювати власні думки;

• вміти виокремити текст цитат у власному тексті.

Студентам заборонено:

 1. плагіат фрагментів письмових робіт та повних текстів;
 2. плагіат ідей, даних, моделей, ілюстрацій тощо;
 3. відсутність належних посилань за відсутності привласнення авторства;
 4. помилки цитування;
 5. подання як результатів власної праці робіт, виконаних на замовлення іншими особами, або робіт, стосовно яких справжні автори надали згоду на таке використання.

 

 1. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота має містити:

  • титульний лист;
  • зміст;
  • вступ (до 2 сторінок);
  • основну частину (три теоретичні параграфи – до 15 сторінок);
  • висновки та пропозиції (до 4 сторінок);
  • список використаних джерел (не менше 20 джерел);
  • додатки.

Загальний обсяг курсової роботи має бути в межах 20-25 сторінок. В зазначений обсяг роботи не включають список використаних джерел та додатки.

Зразки титульного листа, змісту курсової роботи наведено в додатках А та Б.

 1. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Зміст курсової роботи представляє собою план курсової роботи із зазначенням відповідних сторінок, з яких починається кожний структурний елемент.

У вступі здобувач вищої освіти повинен обґрунтувати актуальність вибраної теми для теорії маркетингу. У вступі формулюються мета і завдання курсової роботи,  об'єкт та предмет дослідження. Мета визначає постановку завдань дослідження.

Завдання вступної частини – зорієнтувати читача у тематиці роботи, представити тему роботи і дослідницьке завдання, пояснити, чим важливе або цікаве є звернення до конкретної теми, а також змалювати ширший історичний, суспільний контекст, до якого належить явище що досліджується. Вступ має включати в себе такі компоненти: актуальність (чому тема є цікавою для дослідження; обґрунтовується її практична значущість), об’єкт дослідження (1 речення), предмет дослідження (1 речення), ступінь наукової розробки теми (хто досліджував цю проблематику, яких результатів досяг, що залишилось не вивченим), мета дослідження (1 речення), завдання дослідження, методи дослідження, структура роботи (вступ, кількість розділів, висновки, список використаних джерел (кількість найменувань), загальна кількість сторінок в роботі). Рекомендований обсяг вступу – до 2 сторінок.

В основній частині розкривається загальний зміст роботи. Вона складається з трьох параграфів. Завдання параграфів основної частини – переконливо довести та проілюструвати головну думку автора курсової роботи. В основній частині автор послідовно та аргументовано викладає факти, та докази, які він отримав опрацювавши відповідні джерела літератури. Важливо також показати, як висвітлюється дана проблема в науковій літературі, викласти різні погляди і детально їх проаналізувати.

В трьох параграфах основної частини курсової роботи необхідно логічно, стисло і критично окреслити основні етапи розвитку наукової думки з обраної теми, крім того, на базі вивчення економічної наукової літератури, здобувач вищої освіти повинен визначити свій погляд щодо поставлених теоретичних питань, аргументувати його.

Наприкінці розділу потрібно сформулювати висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Висновки мають містити результати проведеного дослідження. В висновку зазначаються питання, які потребують подальшого дослідження, визначаються орієнтири на майбутнє. Студент не повинен у висновках викладати нові факти, ідеї та аргументи, які відсутні в основній частині роботи. Висновок – це спосіб акцентувати увагу на тому, що вже було сказано в основній частині роботи. Важливо, щоб висновки відповідали поставленим завданням. Обсяг висновків не повинен перевищувати 4 сторінки.

Наукове дослідження завершується списком використаних джерел. Не варто включати до списку літератури джерела, на які немає посилань у тексті курсової роботи.

Додатки містять допоміжний матеріал, необхідний для розкриття обраної теми:

  • первинні документи;
  • розрахункові таблиці;
  • бланки спостережень;
  • звіти про експерименти;
  • ілюстрації допоміжного характеру.

 

 1. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота захищається згідно графіка, затвердженого кафедрою маркетингу та поведінкової економіки. Захист курсової роботи здійснюється публічно.

До захисту допускаються курсові роботи, які відповідають таким умовам:

 • робота оформлена за всіма вимогами до курсових робіт
 • є рецензія наукового керівника
 • є ілюстративний матеріал, що використовується під час захисту.

Курсові роботи захищаються перед комісією, до якої входять викладачі кафедри. Здобувач вищої освіти робить 5-7-ми хвилинний виступ, в якому має висвітлити:

- актуальність обраної теми, мету та завдання, наукову новизну та практичну цінність роботи;

- структуру роботи, об’єкт дослідження, методи дослідження;

- зміст запропонованих заходів та пропозицій автора;

- основні висновки за результатами дослідження.

Під час доповіді можливе використовування демонстраційних матеріалів (презентацій) – таблиці схеми, графіки тощо. Після доповіді студент відповідає на питання членів комісії.

Критерії оцінки курсових робіт

Робота, в якій зроблено власну оцінку джерел та літератури, використані різноманітні методи дослідження, запропоновано власне вирішення проблеми, викладені аргументовані висновки та обґрунтовані пропозиції може бути оцінена на “відмінно” (90-100).

Робота, у якій зроблено власну оцінку джерел та літератури, самостійно

підібраний та проаналізований значний за обсягом та цікавий за змістом матеріал, зроблені аргументовані висновки та обґрунтовані пропозиції, але є помилки в оформленні роботи може бути оцінена на “добре” (80-89).

Робота, в якій зроблено власну оцінку джерел та літератури, самостійно підібраний та проаналізований значний за обсягом та цікавий за змістом матеріал, але є проблеми з оформленням роботи, аргументацією висновків, може бути оцінена на “добре” (70-79).

Робота, в якій самостійно підібраний та проаналізований значний за обсягом та цікавий за змістом матеріал, але відсутній аналіз джерел та літератури, допущенні помилки в оформленні роботи, може бути оцінена на “задовільно” (60-69).

Курсова робота, в якій прореферовано опубліковані джерела і на їх основі розкрито тему допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж оцінкою “задовільно” (50-59).

Курсова робота, у якій буде виявлено ознаки плагіату знімається з розгляду, а її авторові виставляється оцінка “незадовільно” (0-49). Крім того, не допускаються до захисту роботи, які не відповідають вимогам оформлення курсових робіт, а також роботи поданні з порушенням термінів їх виконання.

 

 

 

 

 

 1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Біловодська О. А. Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах : монографія / О. А. Біловодська, Л. О. Сигида. – Київ : Вид- во «Центр навчальної літератури», 2017. – 234 с.
 2. Вінніченко І. І. Маркетинг : практикум : навч. посібник для студ. вузів / І. І. Вінніченко [та ін.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 407 с.
 3. Гончаров С. М. Практикум з маркетингу : навч. посібник / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 208 с.
 4. Жегус О. В. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / О.В. Жегус, Т.М. Парцирна ; ФОП Іванченко І.С. – Х., 2016. – 237 с.
 5. Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика : посібник / С. М. Ілляшенко. – К. : Університетська книга, 2013. – 284 с.
 6. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сандерс Дж. Основы маркетинга, 5-е европейское изд. – М.: Вильямс, 2017. – 752 с.
 7. Курбан О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посібник / О. В. Курбан. – К.: Кондор, 2014. – 246 с. 
 8. Маркетинг: навчальний посібник / Н.Л. Савицька та ін. / за ред. Н. Л. Савицької – Х. : Вид-цтво «Монограф» ФОП Іванченка І. С., 2017. – 204 с. 
 9. Маркетинг: бакалаврський курс: навч. посібник / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2014. – 976 с.
 10. Маркетинг: навчальний посібник / П. А. Орлов, С. І. Косенков, Т. П. Прохорова та ін. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2012. – 528 с.
 11. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу: навч. посіб. / [В.Б. Захожай, Л.В. Романова, Н.А. Головач та ін.]; під кер. та наук. ред. В.Б. Захожая. – К. «ДП «Видавничий дім «Персонал», 2015. – 215 с.
 12. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2015. – 728 с.
 13. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / С. В. Ковальчук [та ін.]. – Львів : Новий Світ, 2014. – 352 с. 
 14. Окландер М.А. Маркетингова цінова політика. / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – К.: ЦНЛ, 2017. – 240 с. 
 15. Окландер М.А. Маркетингова товарна політика. / М.А. 22 Окландер, М.В. Кірносова. – К.: ЦНЛ, 2017. – 200 с. 
 16. Окландер М. А. Поведінка споживача : навч. посібник / М. А. Окландер. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 225 с. 
 17. Попова Л.О. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / Л.О. Попова, О.В. Данніков, О.М. Прядко – Х.: ХДУХТ, 2016. – 214 с. 

 

Інформаційні ресурси:

 1. Закон України – [Електронний ресурс]: –– Режим доступу до закону: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80.
 2. Статистична інформація на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]: - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
 3. Українська Асоціація Маркетингу. – режим доступу: http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
 4. Журнал Маркетинг в Україні. – режим доступу: http://presspoint.ua/
 5. Новини маркетингу. – Режим доступу: http://delo.ua/business/marketing/ Маркетинг-мікс. – режим доступу: http://marketingmix.com.ua

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Зразок оформлення титульного листа

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра маркетингу та поведінкової економіки

Денна/заочна форма навчання

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

На тему:

 

………………………………………………….

 

 

Студента (-ки) …… курсу                                          Науковий керівник:

Групи……..                                                              Посада, наукова ступінь,

ступеня «бакалавр» група ……….                                 вчене звання

                                                                                   

        ПІБ студента                                                            ПІБ викладача

                  

                                 _____________________

                      (Резолюція  "До захисту")
 

     _______________                                         ___________                    _________

                   (підпис здобувача)                                                        (Дата)                                                      (Підпис)

 

 

 

 

 

м. Київ - 2020 рік

 

Додаток Б

Зразок оформлення змісту курсової роботи

Тема: ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Стор.

Вступ.................................................................................................................... 3

1. Сутність організації маркетингової діяльності на підприємстві................... 7

2. Напрямки організації маркетингової діяльності на підприємстві.............. 12

3. Особливості застосування маркетингової діяльності на сільськогосподарських підприємствах.................................................................................................... 18

Висновки та пропозиції..................................................................................... 20

Список використаних джерел........................................................................... 22

Додатки.............................................................................................................. 24