Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсової роботи з дисципліни «Аудит»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсової роботи з дисципліни «Аудит»

 

 І.І. Афанас’єва

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до курсової роботи з дисципліни

«Аудит»

 

 

для студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання

                                      071 «Облік і оподаткування»               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУІТ, 2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний університет інфраструктури та технологій

Інститут управління, технологій та права

ФАКУЛЬТЕТ управління і технологій

КАФЕДРА ОБЛІКУ І оподаткування

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до курсової роботи з дисципліни

 «Аудит»

 

для студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2019

 

 

 

 

УДК 657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни

 «Аудит»

 для студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Укладач Афанас’єва І.І.. – К.: ДУІТ – 2019. – 42  с.

 

 

Рецензент:

д.е.н., проф.. Малишкін О.М.

к.е.н., доц. Шпирко О.М.

 

 

Рекомендовано до друку

кафедрою обліку і оподаткування

Протокол №   від __  2018 року.

 

 

Схвалено

Методичною радою факультету

економіки транспорту.

Протокол № 1 від 28.08.2018 року.

 

©

Афанас’єва І.І., 2018

 

©

ДУІТ, 2018

       

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРКУТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

І.І. Афанас’єва

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до курсової роботи з дисципліни

 «Аудит»

 

для студентів 4-го курсу денної та заочной форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ, 2019

 

 

 

ЗМІСТ

 

стор.

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

6

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

8

3.1. Загальні вимоги до вибору теми курсової роботи

8

3.2. Складання плану курсової роботи

9

3.3. Завдання до теоретичної частини курсової роботи

11

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

13

4.1. Методичні основи аудиту окремих обєктів

13

4.2. Завдання до практичної частини курсової роботи

18

5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

24

6. ДОДАТКИ

26

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

В умовах ринкових відносин  та різноманітних форм власності виникає необхідність удосконалення функцій управління, що викликало потребу створення самостійних незалежних органів фінансового контролю – аудиту. Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни.

Організація аудиту посідає важливе місце у справі управління господарською діяльністю підприємств різних форм власності. Курсова робота з дисципліни «Аудит» виконується студентами, що навчаються за напрямом підготовки «Облік і аудит».

Мета виконання курсової роботи полягає у формуванні у студентів навичок узагальнення та закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні дисципліни «Аудит».

Курсова робота виконується студентами за заданим варіантом. Номер варіанту для практичної частини відповідає порядковому номеру в журналі обліку академічної групи студента.

Курсова робота складається з двох частин:

 • письмовий виклад теми;
 • рішення завдання з методики проведення аудиту на умовному підприємстві.

Обидві частини роботи представляються на перевірку одночасно. Терміни представлення встановлюються викладачем відповідно до графіку виконання курсових робіт.

Підготовка курсової роботи включає наступні етапи:

1. Вибір теми.

2. Підбір та первісне ознайомлення з літературою за заданою темою.

3. Вивчення відібраних літературних джерел.

4. Складання плану курсової роботи.

5. Систематизація й узагальнення літературних джерел.

6. Виконання практичної частини.

7. Написання й оформлення курсової роботи.

8. Захист курсової роботи.

 

 

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Робота виконується на стандартних аркушах формату А4 і повинна бути оформлена у наступній послідовності:

 1. Титульний аркуш
 2. Лист-завдання
 3. Зміст
 4. Вступ
 5. Теоретична частина
 6. Практичне завдання
 7. Комплект документів аудиторської перевірки
 8. Висновки
 9. Список використаних літературних джерел

Зміст розміщується після листа-завдання, у якому подаються всі заголовки курсової роботи та вказуються сторінки, з яких вони починаються. Заголовки змісту повинні чітко повторювати заголовки в тексті. Скорочувати чи подавати їх в іншому формулюванні, послідовності, порівняно із заголовками в тексті, не можна.

Вступ містить інформацію про актуальність обраної теми, об’єкт і предмет дослідження, обрані методи дослідження, мету та завдання дослідження, теоретичне значення і прикладну цінність отриманих результатів. Також подається характеристика основних джерел отримання інформації. У вступі бажано розкрити структуру елементів курсової роботи. Формулювання завдань курсової роботи необхідно здійснювати чітко, оскільки опис їх вирішення повинен сформувати зміст основних її розділів. Обсяг вступу – 1,5 – 2 сторінки.

В основній частині докладно розглядається методика та техніка дослідження. Зміст розділів основної частини повинен чітко відповідати темі курсової роботи та повністю її розкривати. Ці розділи свідчать про вміння студента стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал згідно з вимогами та поставленими завданнями. Обсяг основної частини 25-30 сторінок.

Висновки обумовлюються логікою проведення дослідження, носять форму синтезу наукової інформації, викладеної в основній частині. Висновок є послідовним, логічно побудованим поданням отриманих висновків і їх співвідношенням із загальною метою та конкретними завданнями, сформульованими у вступі. Обсяг висновку – 1,5 - 2 сторінки.

Список використаних джерел повинен включати тільки ті літературні джерела, на які є посилання в основній частині курсової роботи. Якщо студент робить посилання на будь-які залучені факти або цитує праці вчених, то він повинен обов’язково вказати, звідки наведені ці матеріали. Не слід включати до бібліографічного списку ті праці, які фактично не були використані. Список використаних джерел повинен містити не менше 10 джерел.

Сторінки повинні бути пронумеровані, і мати поле для зауважень рецензента, наприкінці роботи необхідно поставити особистий підпис.

Технічні вимоги до оформлення курсової роботи: текст Times New Roman №14, міжстроковий інтервал 1,5. Поля сторінок: 20мм (верхнє), 20мм (нижнє), 15мм (праве), 30мм (ліве). Аркуші курсової роботи повинні бути прошиті.

Формули подаються у форматі Microsoft Equation 2.0 (3.0, 4.0), вирівнювання по центру сторінки, нумерація у круглих дужках з правого краю.

Рисунки підписують і нумерують під рисунком по центру тексту. Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у MS Word, мають бути згруповані.

Таблиці подають як окремі об’єкті у форматі MS Word з розмірами у вигляді автопідбору до ширини сторінки.

 

 

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

3.1. Загальні вимоги до вибору теми курсової роботи

 

Підготовка до написання курсової роботи розпочинається з вибору теми. Студент вибирає тему курсової роботи відповідно до тематики, що рекомендується кафедрою.

Відповідно до затвердженої тематики студентам надається право самостійного вибору теми курсової роботи, яка повинна відповідати критеріям актуальності та мати практичне значення.

При виборі теми студент може отримати консультацію у керівника курсової роботи. Студентам рекомендується вибирати тему з урахуванням тематики раніше написаних курсових робіт з інших споріднених дисциплін, зокрема, з фінансового обліку.

По узгодженню з керівником студент може змінити назву теми курсової роботи (розширити або зменшити її) чи запропонувати для розробки іншу тему, не зазначену в переліку. Роботи не узгоджені з керівником, до захисту не допускаються.

Відбір і вивчення літературних джерел здійснюється після вибору теми курсової роботи та об’єкту дослідження. Студент вибирає і вивчає літературу самостійно, орієнтуючись при цьому на рекомендований список літератури.

При виборі літератури необхідно звертатися до найбільш актуальних робіт вітчизняних та зарубіжних вчених та діючої законодавчої бази з питань обліку і аудиту. Самостійна робота припускає систематичні консультації з науковим керівником, з яким повинен бути погоджений план роботи та список літератури.

Рекомендована кількість обробленої літератури, яка надасть можливість всебічно розглянути обрану тему курсової роботи складає 20 джерел. Бібліографія оформлюється за стандартами ВАК України (Бюлетень ВАК України №5, 2009 р.).

Підбираючи літературу за обраною темою курсової роботи, студент повинен дотримуватися певної послідовності: Конституція України, Кодекси, Закони, декрети (порядки, інструкції, положення), підручники, посібники, монографії, періодичні видання тощо.

Після підбору необхідної літератури для написання курсової роботи студент приступає до вивчення літературних джерел і їх систематизації. Процес вивчення літератури звичайно супроводжується складанням конспектів, характер яких визначається можливістю і формою використання досліджуваного матеріалу в курсовій роботі: виписки (цитати) з посиланням на авторів, короткий виклад думок або фактів вільним стилем, характеристика прочитаного матеріалу.

Критерії оцінювання роботи

За теоретичну частину студент максимально отримує 20 балів, за практичну частину – 80. Разом – 100 балів.

 

 

3.2. Складання плану курсової роботи

 

На підставі попереднього ознайомлення з літературою студент складає план курсової роботи з додатком списку вивченої літератури. В цілому план дослідження повинен розкривати найважливіші сторони змісту роботи, виявити, в якому саме напряму намічаються пошуки вирішення поставлених завдань, підказати рішення щодо формування теми та її основних частин.

План курсової роботи студент складає самостійно, з урахуванням задуму та індивідуального підходу. Послідовність розкриття обраної теми курсової роботи повинна включати:

визначення актуальності теми дослідження, її мети та завдань, предмета та об’єкта досліджень;

постановка проблеми у науковій літературі;

опис методів дослідження;

результати досліджень;

висновки та пропозиції до вирішення проблеми з обраної тематики курсової роботи;

список використаних літературних джерел;

додатки.

Основні положення плану формулюються таким чином, щоб були зрозумілими ідейна спрямованість дослідження, початкові позиції дослідника та структура роботи.

Структура роботи повинна бути простою, прозорою та забезпечувати пропорції між окремими її частинами, що полегшує написання курсової роботи, групування зібраних матеріалів. На основі опрацьованого таким чином плану зібраний матеріал поділяють на окремі розділи та підрозділи.

При розробці плану потрібно дотримуватися наступних принципів логічного розміщення матеріалу:

повнота – передбачення в роботі всіх важливих та уникнення зайвих елементів;

підпорядкованість – кожна частина роботи повинна бути пов’язана з темою та метою, а також загальною концепцією вирішення поставлених завдань, кожна наступна частина роботи повинна становити продовження її попередньої частини;

виключення – окреме питання не можна розглядати декілька разів у різних місцях роботи.

План складається після того, як студент добре оволодів темою, уточнив її теоретичні передумови, ознайомився з основами питанням, вивчив літературу і проблеми практики. В процесі написання курсової роботи план розвивається, уточнюється, деталізується. Тому в остаточному плані можливі не лише уточнення або зміни, але й поява нових параграфів та розділів. Назви розділів, пунктів, підпунктів повинні бути прості, точні, виразні та складені із ключових слів.

 

 

3.3. Завдання до теоретичної частини курсової роботи

 

 1. Організація аудиторської діяльності в Україні.
 2. Аудиторські фірми: порядок створення та діяльності.
 3. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів в Україні.
 4.  Організаційні засади зовнішнього аудиту та його регулювання.
 5. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів.
 6. Професійна етика аудиторів.
 7. Організація і здійснення планування аудиту.
 8. Методика проведення аудиту.
 9. Нормативна база зовнішнього аудиту в Україні та в світі.
 10. Робочі  та підсумкові документи аудитора.
 11. Організація і методика оцінки стану внутрішнього контролю на підприємстві.
 12. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю
 13. Аудиторські докази і процедури
 14. Аудит засновницьких документів та формування статутного капіталу.
 15. Аудит власного та додаткового капіталу підприємства та ефективного його використання (включаючи аудит чистих активів).
 16. Аудит наявності, стану та руху основних засобів.
 17.  Аудит виготовлення та придбання основних засобів.
 18.  Аудит наявності, стану та руху інших необоротних матеріальних активів.
 19.  Аудит наявності і руху нематеріальних активів.
 20. Аудит грошових коштів в національній та іноземній валютах.
 21.  Аудит експортних та імпортних операцій.
 22.  Аудит фінансових інвестицій (довгострокових і поточних).
 23.  Аудит дебіторської заборгованості.
 24.  Аудит наявності і руху виробничих запасів.
 25.  Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками.
 26.  Аудит кредитів банку.
 27.  Аудит розрахунків за податком на додану вартість на підприємстві.
 28.  Аудит розрахунків за податком на прибуток на підприємстві.
 29.  Аудит розрахунків з оплати праці на підприємствах
 30. Аудит розрахунків за податком на доходи фізичних осіб.
 31.  Аудит розрахунків з органами соціального страхування та розрахунків за іншими операціями.
 32.  Аудит витрат і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств водного транспорту).

33. Аудит доходів від реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг на підприємствах водного транспорту.

34. Аудит розрахунків з бюджетом.

35. Аудит формування фінансових результатів.

 1. Аудит річної фінансової звітності акціонерного товариства.

37. Методика аудиту Балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства

38. Методика аудиту Звіту про фінансові результати підприємства.

39. Узагальнення інформації аудитора щодо обліку і фінансової.

40. Організація та методика внутрішнього аудиту на підприємстві.

 

 

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

4.1. Методичні основи аудиту окремих об’єктів

 

Використовуючи міжнародні та вітчизняні методики аудиту та узагальнюючи рекомендації з його проведення, виділяють наступні складові частини, за якими здійснюється будь-яка аудиторська перевірка:

1. Нормативне забезпечення для проведення аудиту:

- зовнішні стандарти;

- внутрішні стандарти підприємства.

2. Предметна область проведення перевірки:

- загальні та установчі документи підприємства;

- комплекси перевірок.

3. Методика перевірки робіт та розділів бухгалтерського обліку, що підлягають аудиту.

4. Особливості проведення аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних.

Одним з найважливіших етапів аудиту є планування. Метою планування є концентрація уваги аудитора на найважливіших напрямах аудиту, виявлення проблем, які необхідно перевірити більш детально.

Планування аудиту передбачає: визначення стратегії й тактики проведення аудиторської перевірки, складання загального плану та планів за окремими об’єктами, побудову самих аудиторських програм (розширених планів), з’ясування аудиторських процедур і доказів, що будуть використовуватися, а також проводиться оцінювання об’єктів шляхом аудиторського контролю.

Відповідно до п. 7 МСА 300 аудитор має визначити загальну стратегію аудиту, яка б встановлювала обсяг, час і напрям аудиту, а також спрямовувала розробку плану аудиту.

Розробка загальної стратегії включає:

- визначення характеристик, які встановлюють його обсяг;

- уточнення цілей надання висновку за завданням для планування часу й характеристики необхідного інформування;

- розгляд найважливіших факторів. Які визначають головні напрями зусиль групи, що буде виконувати завдання.

Загальна стратегія аудиту чітко встановлює за умови завершення аудиторських процедур оцінки ризиків:

- ресурси для конкретних аспектів аудиту (залучення більш досвідчених членів групи в областях з високим аудиторським ризиком або використання експерта);

- кількість ресурсів для конкретних сфер аудиту (кількість членів групи, які будуть спостерігати за проведенням інвентаризації, обсяг перевірки роботи інших аудиторів або кількість годин у тимчасовому бюджеті аудиту, які потрібно виділити для областей з високим ризиком);

- час використання цих ресурсів (на дату проміжного аудиту);

- управління , нагляд за цими ресурсами (коли очікується інструктаж і обговорення роботи, як партнер за завданням і менеджер планує проводити перевірку (на об’єкті аудиту чи ні), або закінчити перевірку контролем якості виконання завдання.

 

ЗАГАЛЬНА СТРАТЕГІЯ АУДИТУ

з/п

Заплановані види робіт

Період

проведення

перевірки

Виконавець

Примітки

 

 

 

 

 

 

Після визначення загальної стратегії аудитор починає розробку детального плану аудиту, де розглядаються питання ідентифіковані під час вибору стратегії. Ці два види процесів тісно пов’язані, оскільки зміни в одному з них викликають відповідні зміни в іншому.

План аудиту, зазвичай, розробляється за трьома сегментами:

- перевірки операцій (оборотів по рахунках):

  аналітичні процедури;

- перевірка сальдо рахунків.

В практиці зазначені об’єкти перевірки трансформуються в перевірку і підтвердження статей звітності.

План аудиту більш детальний, у ньому розглядаються характер, час і обсяг аудиторських процедур, які повинні виконуватися членами аудиторської групи для збору достатніх і відповідних аудиторських доказів з метою зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня.

План аудиту включає:

- опис характеру, часу й обсягу запланованих процедур оцінки ризиків, достатніх для оцінки ризиків істотних перекручень, як це зазначено в МСА 315 «Розуміння суб’єкта господарювання і його середовищ і оцінка ризиків істотних перекручувань»;

- опис характеру, часу й обсягу запланованих наступних аудиторських процедур на рівні затверджень для кожного істотного класу операцій, залишків на рахунках і розкриттів, як це зазначено в МСА 330 «Аудиторські процедури відповідно до оцінки ризиків»;

- план подальших аудиторських процедур відображає рішення, прийняте аудитором щодо тестування ефективності контролю, а також характеру, часу й обсягу запланованих процедур по суті;

- інші аудиторські процедури, які необхідно виконати під час виконання завдання, для забезпечення відповідності МСА.

 

ПЛАН

проведення аудиту

з/п

Перелік

аудиторських процедур

Період проведення

процедур

перевірок

Якісні аспекти аудиту

Джерела

інформації

Код

робочого

документу

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарти аудиту МФБ не надають поняття програми аудиту, у цьому контексті стандарти аудиту застосовують поняття розширеного плану. Згідно з п. 12 МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» цей план аудиту є більш детальним, ніж загальна стратегія аудиту (план аудиту за конкретним об’єктом), оскільки він включає характер, час та обсяг аудиторських процедур, які будуть виконувати члени аудиторської групи із завданнями. Планування таких аудиторських процедур відбувається протягом усього періоду аудиту, оскільки план цього завдання з аудиту постійно уточнюється.

Відповідності до практики аудиторської діяльності в Україні національні аудитори використовують робочий документ аудитора, який має назву «програма аудиту», що за своєю сутністю є розширеним планом. На основі плану проведення аудиту за окремими об’єктами аудитор розробляє програму ведення аудиту за конкретними об’єктами. Ця програма повинна включати не тільки завдання перевірки (вказані у відповідному плані), а й конкретні процедури аудитора в процесі проведення перевірки, джерела одержання аудиторських доказів (конкретні первинні документи, регістри, звітність, внутрішні стандарти, загальні документи, докази від третіх осіб тощо).

Програма аудиту, крім загального визначення, крім загального визначення, є набором інструкцій для асистентів, залучених до аудиторської перевірки, а також засобом контролю і документування належного виконання роботи.

ПРОГРАМА

проведення аудиту

з/п

Завдання та

процедури

аудиту

Аудиторські докази

(від звітності до первинного обліку)

Термін виконання

Виконавці

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

У процесі розробки і виконання аудиторських процедур аудитор повинен брати до уваги доречність та достовірність інформації, що використовуватиметься як аудиторські докази. Аудиторські процедури або їх поєднання здійснюються залежно від ситуації, в якій аудитор їх застосовує. Відповідно до п. Д10 МСА 500 вони поділяються на:

- процедури оцінки ризику;

- подальші аудиторські процедури:

- тести заходів внутрішнього контролю;

- процедури по суті включно з детальними тестами та аналітичними процедурами по суті.

Тести заходів внутрішнього контролю загалом поділяються на дві групи:

- незалежні тести;

- тести на відповідність.

Тести на відповідність використовуються як перед проведенням аудиту, так і в процесі самої перевірки. Їх застосування дасть можливість виявити ті об’єкти аудиту чи окремі операції, яким необхідно приділити більше часу та за якими провести перевірку більш ретельно.

 

ТЕСТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Господарські операції

Види внутрішнього контролю

Виявлення можливих порушень

Тести контролю

 

 

 

 

 

На заключній стадії процесу аудиту відбувається узагальнення і реалізація аудиту. Ця стадія дуже важлива, оскільки метою аудиторської перевірки є висловлення думки аудитора щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності клієнтом.

Результати аудиторської перевірки відображаються в аудиторському звіті, що складається відповідно до МСА 700. Якщо аудитор робить висновок, що фінансова звітність складається в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, то він висловлює думку, яку прийнято називати не модифікованою, а звіт, складений на її підставі – безумовно-позитивним. Якщо таку висловити неможливо, то вона модифікується (змінюється). Аудитор висловлює в аудиторському звіті модифіковану думку відповідно до МСА 705. У результаті модифікації можуть бути надані три інші види аудиторської думки: умовно-позитивна, негативна, відмова від висловлення (надання) думки.

 

 

4.2. Завдання до практичної частини курсової роботи

З метою надання якісних аудиторських послуг у курсовій роботі належить визначити:

- мету та завдання аудиту окремого об’єкта;

- загальну стратегію аудиту;

- план аудиту;

- програму аудиту;

- тести внутрішнього контролю;

- фрагмент аудиторського висновку.

Для виконання завдання рекомендовано використовувати форми документів (таблиць), що представлено у п. 4.1. Умовно аудит проводиться за 2015 рік.

Практичну частину курсової роботи студент виконує на базі матеріалів конкретного підприємства (організації).

Варіант практичної частини курсової роботи студент вибирає самостійно в залежності від можливостей отримання практичних матеріалів як об’єкту аудиту. Якщо студент не має можливості отримати необхідний практичний матеріал, він може скористатися запропонованими кафедрою вихідні данні.

Варіанти практичної частини для студентів однієї академічної групи

Варіант 1

Публічне Акціонерне товариство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит балансу підприємства.

 

Варіант 2

Публічне Акціонерне товариство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит звіту про фінансові результати підприємства.

 

Варіант 3

Виробниче підприємство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит розрахунків з бюджетом.

 

Варіант 4

Автотранспортне підприємство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит основних засобів підприємства.

Варіант 5

Підприємство, що здійснює роздрібну торгівлю, надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит товарів.

 

Варіант 6

Мале підприємство – платник єдиного податку надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит фінансової звітності.

 

Варіант 7

Підприємство, що здійснює оптову торгівлю, надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит реалізації товарів.

 

Варіант 8

Будівельна організація надала замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит зобов’язань підприємства.

 

Варіант 9

Виробниче підприємство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит дебіторської заборгованості виробничого підприємства.

 

Варіант 10

Товариство з обмеженою відповідальністю надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит загальних і засновницьких документів та капіталу підприємства.

 

Варіант 11

Виробниче підприємство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит податку на прибуток підприємства

 

Варіант 12

Мале підприємство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит руху грошових коштів в національній та іноземних валютах.

 

 

Варіант 13

Підприємство, що надає послуги з перевезення вантажів, замовило проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит податку на додану вартість.

 

Варіант 14

Виробниче підприємство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших  витрат.

 

Варіант 15

Підприємство водного транспорту надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит доходів підприємства.

 

Варіант 16

Торгівельне підприємство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит витрат підприємства.

 

Варіант 17

Виробниче підприємство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору розрахунків з оплати праці.

 

Варіант 18

Публічне акціонерне товариство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит капіталу та чистих активів.

 

Варіант 19

Підприємство, що надає послуги з автоматизації обліку, надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів.

 

Варіант 20

Виробниче підприємство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит  розрахунків з органами соціального страхування.

 

Варіант 21

Публічне акціонерне товариство надало замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит кредитів банків.

 

Варіант 22

Будівельне організація надала замовлення на проведення аудиторських робіт, згідно з яким доручає аудитору виконати аудит наявності та руху запасів підприємства.

 

 

 

 

 

6. ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

1.      Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19).

2.      Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІV (зі змінами та доповненнями).

3.      Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. – Київ: Міжнародна федерація бухгалтерів. Аудиторська палата України, 2010. в 2-х томах.

4.      Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова - М: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - 398 с.

5.      Аудит Монтгомери / ФЛ Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О'Рейлли, М.Б. Хирш. Пер с англ. под ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с.

6. Ільіна С.Б. Основи аудиту Навчально – практичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Кондор, 2009. – 378 с.

6.      Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. Навч. посіб. – К.: Каравела, 2012 – 544 с.

7.      Немченко В.В., Редько К.О., Редько А.Ю. Аудит: Учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2012. – 540с.

8.      Аудиторский словарь / С.М. Бичкова, М.В. Райхман, В.Я. Соколов и др. / Под ред. В.Я. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 192 с.

9.      Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник – К.: «Хом – Тек Пресс», 2008. – 560 с.

10.    Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. Практикум. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 464 с.

11.    Савченко В.Я. Аудит. Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2008 - 322с.

12.    Усач Б.Ф. Аудит. Навч. посіб. 4 - те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2012 - 231 с.

13.    Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика. Навчальний посібник – ХНАУ ім. В. В. Докучаева, 2012.