Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ КНТЕУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ КНТЕУ

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра журналістики та реклами

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

(пост. п.__ від ___ ________ 2018 р.)

Ректор

 

___________________А.А. Мазаракі

                                           

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ ВИПУСКНОЇ

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

 

 

              ступінь вищої освіти                         «бакалавр»

              галузь знань                                       06 «Журналістика»

              спеціальність                                     061 «Журналістика»

              спеціалізація                                     «Реклама і зв’язки з

                                                                             громадськістю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2018

 

Розповсюдження й тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

Автори: Т.В. Дубовик, д-р екон. наук, проф.,

                          О.М. Мельникович, д-р екон. наук, проф.,

                                          І.В. Гамова, канд. екон.наук, доц.,

                             О.В. Голік, канд. наук із соц. комунік., доц.,

                                          В.В. Сова, канд. екон.наук, доц.,

                                          Д.С. Файвішенко, канд. екон.наук, доц.,

                                          Є.О Кияниця, канд. наук із соц. комунік.,

                                          О.М. Парубець, канд. наук із соц. комунік.

 

 

Методичні рекомендації обговорено та схвалено на засіданні кафедри журналістики та реклами  10 вересня 2018 р., протокол № 3

 

Рецензенти: С.В. Локшин, ген. директор ПБП «Прогрес»

       І.О. Бучацька, канд. екон.наук, доц.

 

 

Навчально-методичне видання

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ

 

                  ступінь  вищої освіти                  «бакалавр»

                  галузь знань                                  06 «Журналістика»

                  спеціальність                                061 «Журналістика»

                  спеціалізація                                 «Реклама і зв’язки з

                                                                           громадськістю» 

 

 

Автори: ДУБОВИК Тетяна Віталіївна,

                           МЕЛЬНИКОВИЧ Олена Миколаївна

                                               ГАМОВА Ірина Владиславівна

                                               ГОЛІК Оксана Василівна     

                                               СОВА Владислава Вікторівна

                                               ФАЙВІШЕНКО Діана Сергіївна

                                               КИЯНИЦЯ Євгенія Олегівна

                                               ПАРУБЕЦЬ Олена Миколаївна   

 

 

Редактор

Комп’ютерна верстка

 

 

Підп. до друку ____. Формат 60х84/16. Папір письм.

Ризографія. Ум. друк. арк. __. Ум. фарбо-відб. ___

Обл.-вид. арк. __. Тираж __ пр. Зам. __.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.

 

©  Дубовик Т.В., Мельникович О.М., Голік О.В.

 

 

© Київський національний торговельно-економічний університет, 2018
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Завершення підготовки фахівця зі спеціальності 061 «Журналістика» спеціалізації «Реклама і зв’язки з громадськістю» передбачає написання студентом-бакалавром випускного кваліфікаційного проекту, підготовка якого регламентується вимогами «Положення про випускний кваліфікаційний проект (роботу)» (затвердженого вченою радою КНТЕУ від  __ серпня 2018 року, протокол № __, п. __), «Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проект) та розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інструкцій МОН України, стандартів вищої освіти КНТЕУ з усіх спеціальностей / спеціалізацій освітньо-професійних програм підготовки бакалавра / магістра.

Випускний кваліфікаційний проект є одним із видів індивідуальної самостійної роботи студента,  якість та глибина опрацювання теоретичного матеріалу для якого відповідають кваліфікаційним вимогам для отримання ступеня бакалавра. Під проектом розуміється аудіо, відео, візуальний продукт усталеного чи інноваційного формату з ознаками індивідуальності та оригінальності, призначений для оприлюднення в традиційних чи нових медіа  (мультимедійних платформах, Інтернеті). На захист може бути представлений як один продукт, так і низка продуктів з ознаками єдиного формату (серії).  Практична частина проекту складається безпосередньо з аудіо, відео, візуального продукту та супроводжуючих документів (аналітична записка, інформаційний кейс), має відображати набуті дипломником в ході навчання знання та компетентності, а також містити сукупність результатів та положень, що виносяться на публічний захист.

Випускний кваліфікаційний проект виконується відповідно до науково-практичних напрямів, що опрацьовуються на кафедрі журналістики і реклами Київського національного торговельно-економічного університету і має відповідати: рівню професійної підготовки випускника; його (випускника) можливостям застосовувати здобуті під час навчання в університеті знання для розв’язання науково-практичних завдань, які закладені в освітній програмі; свідомому  засвоєнню дипломником знань; отриманню ним певних професійних компетенцій та компетентностей; здатності студента критично мислити, аргументувати власну точку зору; можливостям генерувати креативні ідеї, що відповідають сучасним трендам в сфері реклами та зв’язків з громадськістю.

Випускний кваліфікаційний проект виконується на основі дослідження та аналізу спеціалізованих сучасних традиційних та іноваційних джерел, а також результатів власних розвідок, доробків та креативних надбань. 

Метою підготовки випускного кваліфікаційного проекту є:

 • систематизація, закріплення, розширення та застосування знань студента при виконанні конкретних креативних, аналітичних та дослідницьких завдань;
 • розвиток навичок самостійної роботи;
 • діагностика рівня підготовленості студента до практичної професійної або дослідної діяльності.

Випускний кваліфікаційний проект є одним з найважливіших підсумків підготовки студента, тому зміст цієї роботи та рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв при оцінюванні якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. За відомості, викладені в роботі, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її виконання, обґрунтованість й достовірність висновків і положень відповідає студент і науковий керівник.

Випускний кваліфікаційний проект має бути викладений державною мовою. Викладення проекту іншою, ніж державна, мовою можливе за поданням факультету та погодженням ректора.

Важливим є дотримання основних нормативних вимог щодо теоретично-практичного рівня випускного кваліфікаційного проекту, його змісту, структури, форми викладення матеріалу, а також оформлення.

Внесення змін та уточнень до тем випускних кваліфікаційних проектів можливе як виняток не пізніше першого тижня від початку проходження студентами виробничої практики. Зміни здійснюються наказом ректора, проект якого вносить декан факультету на підставі службової записки завідувача кафедри за обґрунтованою заявою студента, погодженою з науковим керівником та гарантом програми.

Випускний кваліфікаційний проект виконується відповідно до графіку, що складається випусковою кафедрою і затверджується завідувачем кафедри та деканом.

У період підготовки випускних кваліфікаційних проектів питання щодо стану їх підготовки студентами та дотримання ними графіку виконання відповідних етапів дослідження повинні систематично заслуховуватись на засіданнях випускових кафедр (з відображенням у відповідних протоколах).

У випадку недотримання встановлених вимог науковий керівник не пізніше 30 днів до засідання екзаменаційної комісії із захисту випускного кваліфікаційного проекту надає інформацію щодо стану (відсотка) його виконання до деканату.

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ТЕМИ ВИПУСКНОГО    КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Положенням про випускну кваліфікаційну роботу (проект) КНТЕУ П. 2.1. перередбачені основні рекмендації щодо обрання тематики випускного кваліфікаційнго проекту, в яких ідеться про необхідність обгрунтування обраних проектних форм таких аудіо, відео, візуальний продукт, а також відображення основної ідеї, завдання, положення, які необхідно опрцювати.

Тематика випускних кваліфікаційних проектів розробляється відповідно з вимогами освітньої програми та, за поданням гаранта програми, затверджується на засіданні випускової кафедри до початку навчання студентів. Тематика випускних кваліфікаційних проектів щорічно переглядається та оновлюється.

Студент, обираючи тему випускного кваліфікаційного проекту,  повинен враховувати низку вимог:

 • тема повинна бути актуальною щодо сучасних тенденцій та перспектив розвитку сфери реклами та зв’язків з громадськістю;
 • відображати нагальну потребу підприємства, в конкретному рекламному (аудіо, відео, візуальному) продукті, що буде розроблятися студентом-дипломником;
 • відповідати профілю освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти.

Обираючи тему, студент повинен також враховувати її актуальність для організації, можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних, аналітичних, проміжних), здійснення власних спостережень, експериментів, наявність відповідних літературних джерел, власні розробки.

Забороняється виконувати випускний кваліфікаційний проект на абстрактну тему без використання та аналізу матеріалів, що характеризують діяльність конкретної організації.

Обмірковуючи тему проекту, студенту необхідно зважати на власні практичні інтереси, що могли бути виявлені під час написання курсових робіт, у виступах на студентських науко-практичних конференціях, під час підготовки фестивальних та конкурсних робіт в сфері реклами та зв’язків з громадськістю. Для вибору теми студенту варто дослідити джерельну базу з проблематики, що його цікавить, орієнтуватись у сучасних трендах галузі, а також спиратися на тематику, яку опрацювує кафедра журналістики і реклами.

Назва випускного кваліфікаційного проекту має бути стислою, конкретною, відповідати спеціальності (спеціалізації) студента та суті опрацьовуємої проблеми, вказувати на предмет і мету проекту. У назві не бажано використовувати ускладнену, узагальнюючу чи псевдонаукову (сленгову) термінологію.

Під час вибору теми проекту студент може скористатися існуючим на кафедрі журналістики та реклами переліком тем або запропонувати власну, узгодивши її з науковим керівником роботи. У п. 8 цих методичних рекомендацій  наведено перелік рекомендованих тем випускних кваліфікаційних проектів, затверджений на кафедрі та який складено із врахуванням фахової готовності студентів та тематичної спрямованості роботи кафедри та університету.

Разом із проектною тематикою студенту слід визначитися з емпіричною базою або суб’єктом господарювання, за матеріалами якого будуть підготовлені аналітичний та практичний розділи випускного кваліфікаційного проекту. Наприклад, ТОВ «Млин», ПрАТ «Рудь», ФОП «Яренко Ольга Леонідівна», ДП «Плеон Талан» та ін.

Для студентів заочної форми навчання доцільне виконання випускної кваліфікаційної роботи за матеріалами підприємства, на якому вони працюють.

Після основного визначення теми випускного кваліфікаційного проекту студент пише заяву на ім’я завідувача кафедри журналістики та реклами з проханням затвердити тему випускного кваліфікаційного проекту та емпіричну базу дослідження (дод. А) і подає її на підпис науковому керівнику та завідувачу кафедри. Подача заяви відбувається протягом першого місяця 4 курсу денної (першої заліково-екзаменаційної сесії 5 курсу заочної) форми навчання за освітньою програмою.  Остаточне затвердження теми випускного кваліфікаційного проекту, призначення наукового керівника здійснюється наказом ректора КНТЕУ за поданням декана та завідувача кафедри маркетингу та реклами. 

 

 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОГО

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 

Положенням про випускну кваліфікаційну роботу (проект) КНТЕУ перередбачені основні рекомендації щодо термінів та етапів підготовки випускного кваліфікаційного проекту:

  • затвердження змісту (плану) ВКР (П.2.3 Положення про ВКР)
  • отримання завдання на вкр (П.2.3 Положення про ВКР);
  • виконання наукової статті (П.1.5 Положення про ВКР);
  • підгтовка ВКР;
  • оформлення роботи та її реєстрація на кафедрі;
  • попередній захист роботи на кафедрі;
  • зовнішнє рецензування;
  • подання роботи до ЕК

До початку проходження виробничої практики студент отримує індивідуальні завдання на випускний кваліфікаційни проект, де зазанчається календарний план виконання кожної її складаової та завдання аналітичного та практичного характеру,за проблемами реального підприємства або установи.

Після опрацювання джерел студент складає план, який узгоджується з науковим керівником; розгорнутий план зазанчається у завданні на випускний кваліфікаційний проект, який за погодженням наукового керівника може корегуватись, про що роблять відповідні записи в затвердженому варіанті.

Випускний кваліфікаційни проект бакалавра складається з таких етапів:

• дослідницький (аналітична записка), в якій аналізуються практичні аспекти реклами та журналістики і їх теоретико-практичне осмислення (обсягом до 15 сторінок);

• творчий (творче проектування), що представляє собою комплекс (серію) рекламних та PR-матеріалів (друкованих, телевізійних, інтернет і радіоматеріалів в залежності від спеціалізації).

         У дослідницькій роботі випускник повинен продемонструвати вміння виділити проблему, актуальну в певній галузі журналістики або медіалінгвістікі, визначити об'єкт та предмет дослідження, сформулювати його цілі і завдання, виявити здатність досліджувати проблему, аналізувати наявний емпіричний матеріал і наукову літературу, робити обґрунтовані  висновки, використовуючи базові теоретичні та практичні знання, отримані в процесі загально-і спеціально-професійної підготовки.

         У творчій роботі випускник повинен продемонструвати впевнені професійні навички підготовки рекламних та PR-матеріалів в різних жанрах (у першу чергу проблемно-аналітичних) для преси, телебачення, радіо, інтернет-ЗМІ (відповідно до отриманої спеціалізації), а також достатній рівень професійної рефлексії: вміння оцінювати і аналізувати свої публікації, використовуючи в якості вихідної бази отримані загально-професійні і спеціально-професійні знання.

Випускна кваліфікаційна робота подається науковому керівникові для перевірки змісту та структури у терміни, визначені у завданні на виконання випускної кваліфікаційноїроботи, але не пізніше 15 днів до засідання екзаменаційної комісії.

Науковий керівник перевіряє відповідність оформлення роботи встановленим вимогам та надає відгук про випускну кваліфікаційну роботу, в якому визначається:

- актуальність дослідження;

- сучасність використаних методів дослідження;

- рівень використання набутих у процесі навчання теоретичних знань та практичних навичок при виконанні проекту;

-  вміння самостійно вирішувати наукові та практичні проблеми, логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки;

- участь студента у наведених експериментальних дослідженнях, теоретичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення / ідеї / методиці;

- повнота розкриття теми;

- перспективність запропонованих рекомендацій;

- недоліки роботи та зауваження;

- рекомендація до захисту.

Випускний кваліфікаційний проект обов’язково повинен бути рецензований. Рецензування здійснюють кваліфіковані фахівці (викладачі практики та науковці) КНТЕУ (внутрішнє рецензування), провідні спеціалісти виробничих, торговельних, проектних організацій тощо (зовнішнє рецензування).

Рецензія від підприємства (установи, організації), за матеріалами якого проведено дослідження, завіряється підписом його керівника та відповідною печаткою. Цей документ неохідний для підтвердження достовірності наведених у випускній кваліфікаційній роботі матеріалів щодо діяльності підприємства-об’єкта дослідження.

При рецензуванні випускної кваліфікаційної роботи треба визначати:

- новизну постановки і розроблення проблеми;

- використання наукових методів дослідження;

- аргументованість висновків і обґрунтованість пропозицій;

- вміння  здобувача освітнього ступеня бакалавра  чітко,  грамотно  й  аргументовано  викладати матеріал, правильно оформлювати його;

- недоліки та зауваження щодо змістової частини роботи, оформлення;

- висновок про можливість допуску до захисту.

Рецензія надається письмово і містить загальний висновок щодо рекомендації до захисту із зазначенням оцінки за прийнятною шкалою оцінювання знань у КНТЕУ.

Негативний письмовий відгук наукового керівника або негативна рецензія щодо змісту випускної кваліфікаційної роботи та отримання результатів дослідження не є підставою недопущення до захисту.

У разі виявлення формальних невідповідностей, у тому числі в формулюванні теми, назві підприємства (організації), за матеріалами якого виконана робота тощо, випускний кваліфікаційний проект не реєструється, на рецензування не приймається і до захисту не допускається.

Попередній захист відбувається на кафедрі, комісія за участі профільних фахівців кафедри та гаранта освітньої програми робить узагальнений висновок про готовність випускної кваліфікаційної роботи, про що ставить відповідну позначку у Завданні випускної кваліфікаційної роботи.

Після успішного проходження попереднього захисту випускний кваліфікаційний проект передається на розгляд завідувачу кафедри журналістики та реклами, який робить висновок про рекомендацію її до захисту на засіданні ЕК.

Студенти, випускні кваліфікаційні проекти яких на попередньому захисті і розгляді завідувачем випускової кафедри були оцінені позитивно, допускаються деканом до захисту на засіданні ЕК не пізніше, ніж за 5 днів до початку її роботи. У такий же термін студент подає на кафедру переплетену випускну кваліфікаційну роботу.

Для захисту випускного кваліфікаційного проекту подаються:

1) власне проект і заповнене завдання з підписами членів комісії попереднього захисту, гаранта програми, завідувача кафедри та  висновком наукового керівника;

2)  рецензія підприємства (установи, організації), за матеріалами якої виконувалася робота;

3)  рецензія зовнішнього рецензента, яка містить рекомендацію щодо подання роботи до захисту.

До екзаменаційної комісії можуть бути подані матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи – друковані статті за темою дослідження, довідки про практичне впровадження пропозицій автора, макети, зразки матеріалів, виробів, відео- та фотоматеріали.

Захист випускного кваліфікаційного проекту відбувається публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Він може проходити як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, установах і організаціях, для яких тематика робіт, що захищаються, представляє науково-теоретичний та практичний інтерес.

 

4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ ТА              ОБСЯГУ ВИПУСКНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 

Положенням про випускний кваліфікаційний проект КНТЕУ (Р.2-3 Положення про ВКР) перередбачені основні рекомендації щодо структури строків та складності процесу виконання випускного кваліфікаційного проекту.

4.1. Випускна кваліфікаційна робота має таку структуру:

 

Структура

Кількість сторінок

Титульна сторінка (дод. Б)

1 сторінка

Зміст (план роботи) (дод. В)

1 сторінка

Перелік умовних позначень (у разі потреби)

1 сторінка

Вступ

3 сторінки

Основна частина:

РОЗДІЛ 1. Аналітична записка

РОЗДІЛ 2. Творче проектування

до 30 сторінок

до 15 сторінок

до 15 сторінок

Висновки

2-3 сторінки

Список використаних джерел

за необхідністю

Додатки

за необхідністю

Загальна кількість сторінок

до 35 сторінок

 

Підготовка проекту починається з пошуку та вивчення джерельної бази. Студенту рекомендується проаналізувати сучасні тренди які відображені на інформаційних ресурсах українських та зарубіжних традиційних та нових медіа. Цитати із визна­ченням наукових понять/термінів, класифікаційних ознак, схем, таблиць та ін., які будуть наводитися у випускній кваліфікаційній роботі, рекомендується виписувати на окремих аркушах із зазначенням джерела на певне посилання, а паралельно з цим формувати список використаних джерел.

4.2. Вступ має містити 3 сторінки тексту, де розкривається суть та актуальність теми, обґрунтовується об’єкт та предмет опрацювання, вихідні дані для розробки теми, мета роботи, завдання, практична цінність отриманих  результатів. Коротко зазначаються прізвища теоретиків та практиків (як вітчизняних, так і зарубіжних), які працювали над схожою проблематикою.  

4.3. Основна частина роботи складається з розділів та підрозділів (дод. Б), які мають бути пов’язані між собою, відповідно матеріал має бути викладений послідовно та логічно, із аналізом інформації різноманітного характеру суміжних тем в сфері, яка відповідає тематиці випускного кваліфікаційного проекту:

              4.3.1. Аналітична записка має містити до 15 сторінок текстової інформації, яка ґрунтується на опрацьованій джерельній базі,  розкриває теоретико-практичні аспекти обраної теми, актуалізує обраний напрям проектування, систематизує основні поняття визначені темою проекту, а також відповідає проведеному аналізу в сфері визначеній напрямом проектування.

4.3.2. Творче проектування має містити до 15 сторінок в залежності від кількості таблиць розкадровки, а також передбачає створення авторського рекламного (аудіо, відео, візуального) або журналістського продукту з використанням  спеціального програмного та технічного забезпечення. Відповідно, творча частина випускного кваліфікаційного проекту має складатися з:

 • основної ідеї проекту – до однієї сторінки;
 • обґрунтування формату майбутнього рекламного (аудіо, відео, візуального) або журналістського продукту – рекламний фільм, промо-ролік, мультиплікаційний фільм, аудіоролік, серія плакатів, розробка фірмового стилю тощо, в якому передбачена можливість глядача долучитись до емоцій, запропонованих в проекті – 1-2 сторінки;
 • синопсиса – сценарного плану з визначеним хронометражем, тобто короткої анотації до створюваного рекламного (аудіо, відео, візуального) або журналістського продукту яка передає суть історії, її основну драматичну колізію 1-2 сторінки;
 • сценарію – особливого драматичного літературного твору, що написаний спеціально для створюваного рекламного (аудіо, відео, візуального) або журналістського продукту, який повинен нести в собі драматургію (історію) і має містити: експозицію, зав’язку, злам, розв’язку, висновок – 2-3 сторінки;
 • розкадровки – перенесення літературного твору в екранне мистецтво – таблиці, в якій послідовно перелічуються екранні (аудіо) кадри із зазначеним хронометражем та примітками – 1-5 сторінок;
 • аудіо-супроводу – переліку та обґрунтування обраного для підложки аудіоматеріалу – 1-2 сторінки.

4.4. У висновках рекомендується підвести підсумки щодо доцільності створеного рекламного (аудіо, відео, візуального) або журналістського продукту та рекомендації щодо його використання. Сформульовані висновки повинні базуватися на матеріалах основної частини роботи і відповідати поставленим завданням. Обсяг висновків – до 3 сторінок.

4.5. До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладі тих чи інших теоретичних положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, української та зарубіжної наукової, теоретичної, практичної та спеціальної літератури, фахових видань, ресурсів Інтернету. До нього не включаються підручники, навчальні посібники тощо.

У додатках наводяться допоміжні матеріали у вигляді: копій документів, рисунків, макетів, зразків рекламних, журналістських, PR-матеріалів, аудіо, відео, візуальних продуктів.

Рекомендований обсяг випускного кваліфікаційного проекту20-30 сторінок (у т.ч. обсяг таких складових, як вступ, висновки). До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ±10%.

 

 1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО  ПРОЕКТУ

 

Положенням про випускну кваліфікаційну роботу (проект) КНТЕУ (Р.3 Положення про ВКР) передбачені основні рекомендації щодо вимог та стилю викладення випускного кваліфікаційного проекту. Стиль  викладення тексту проекту регламентує відмову від висловлювання власної думки від першої особи. Замість особового займенника «я» вживається займенник «ми» або безособові конструкції, оскільки робота студента-дипломника здійснюється під постійним консультуванням наукового керівника.

У випускному кваліфікаційному проекті не дозволяється  використання оцінних (чудовий, безмежний, величезний, неперевершений тощо) висловлювань, використання художніх та публіцистичних зворотів («рекламна кампанія справила незабутнє враження на всіх, хто її бачив», «це був яскравий та захоплюючий захід» тощо), текстів рекламного спрямування («компанія є найавторитетнішим гравцем на місцевому ринку послуг, якою пишаються жителі містечка», « поєднуючи родини, компанія підтримує сімейні цінності та сприяє вирішенню демографічної ситуації в країни»).

Стилістикою випускного кваліфікаційного проекту передбачено використання понять та термінів з теорії досліджуваного питання, а також визначення, типології, моделі тощо, які мають певне наукове авторство, зазначене у тексті посиланнями на відповідні наукові джерела.

Текст повинен бути побудованим у певній логічній послідовності. Кожне твердження повинно мати обґрунтовану аргументацію. В якості аргументів можуть бути використані: посилання на законодавчі документи; факти, що є доведеними й наведені у певних друкованих джерелах (наводяться посилання на джерело); внутрішні документи підприємства; результати власних досліджень або оприлюднених результатів досліджень третіх сторін (з посиланням на джерело, з якого наводяться результати); загальновідомі формули, типології, моделі тощо - з посиланням на джерела, якими користувався автор при ознайомленні з ними і т.ін.

Оформлення випускного кваліфікаційного проекту здійснюється згідно з державним стан­дартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ 1.5-93 «Державна система стандартизація України. Загальні вимоги і правила складання до побудови, оформлення і змісту стандартів»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові та бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ВИПУСКНОГО

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 

Положенням про випускну кваліфікаційну роботу (проект) КНТЕУ (Р.4 Положення про ВКР) передбачені основні рекомендації щодо процедури рецензування і підготовки до захисту ВКП, а також організації захисту випускного кваліфікаційного проекту.

За вибором студента захист випускного кваліфікаційного проекту може відбуватися іноземною мовою (англійською, німецькою або французькою). Для одержання дозволу на захист роботи іноземною мовою студент подає на ім'я декана факультету заяву із візами завідувача випускової кафедри та завідувача кафедри іноземної філології та перекладу, керівника випускної кваліфікаційної роботи та гаранта освітньої програми. До складу екзаменаційної комісії у такому випадку має бути включений викладач або фахівець-практик, який вільно володіє даною іноземною мовою (англійською, німецькою або французькою). У разі вибору студентом захисту випускної кваліфікаційної роботи іноземною мовою, реферат повинен бути підготовлений цією ж мовою.

Для захисту випускної кваліфікаційної роботи студент готує виступ на 10 хвилин, презентацію та ілюстративний матеріал. Кількість примірників ілюстративного матеріалу повинна відповідати кількісному складу ЕК. Зразок оформлення титульної сторінки ілюстративного матеріалу наведено в дод. Л.  

Доповідь має бути науковою, добре аргументованою, починатися зі звернення: «Шановний пане голово! Шановні члени екзаменаційної комісії!».

Виступ, який студент може прочитати або переказати у вигляді доповіді, має стисло та обґрунтовано викласти основні наукові результати проведеного дослідження в такому порядку:

 • обґрунтування актуальності теми дослідження;
 • мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження;
 • результати аналізу діяльності підприємства за темою випускної кваліфікаційної роботи;
 • пропозиції  щодо покращання діяльності  досліджуваного підприємства за темою випускної кваліфікаційної роботи.

З метою наочної ілюстрації відповідних тверджень під час доповіді студент презентує основні положення дослідження у вигляді таблиць, рисунків, формул. Необхідну кількість та зміст ілюстративного матеріалу доповідач визначає разом з науковим керівником. Під час виступу студент посилається на презентацію (демонстраційні матеріали), коротко пояснюючи їх призначення і зміст.

Титульний лист презентації містить тему  випускної кваліфікаційної роботи, назву та місце знаходження досліджуваного підприємства (установи, організації), прізвища студента та наукового керівника. Нумерація таблиць, рисунків, формул має бути наскрізною згідно із згадуваннями у виступі.

Слід зосередити увагу на деяких правилах публічного виступу, а саме:

- мовлення студента має бути зрозумілим, чітким, граматично правильним, впевненим, що робить його переконливим.

-  зважити на вибір одягу, пози під час виступу, а також жести, міміку, манери, інші зовнішні форми поведінки. Елегантність, охайність в одязі сприяє прихильному ставленню до студента членів екзаменаційної комісії, а також всіх присутніх на захисті.

Після виступу студент відповідає на запитання членів Екзаменаційної комісії і присутніх на захисті осіб. Відповідати на запитання слід тільки за суттю справи чітко й аргументовано, уважно вислухавши його до кінця. Під час захисту ведеться протокол засідання Екзаменаційної комісії. Окремо зазначаються думки членів екзаменаційної комісії щодо теоретичної та практичної значущості роботи, пропозицій студента.

Рішення щодо підсумкової оцінки приймається більшістю голосів членів Екзаменаційної комісії з урахуванням висновків наукового керівника та рецензента.

Голова Екзаменаційної комісії в день захисту оголошує результати, які включають загальну оцінку та рекомендації щодо впровадження матеріалів випускної кваліфікаційної роботи, рекомендації випускникові для вступу в аспірантуру тощо.

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ                               КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

 

Орієнтовний перелік тем випускних кваліфікаційних робіт за спеціальністю 061 «Журналістика»

спеціалізацією «Реклама і зв’язки з громадськістю»

 

 1. Зв’язки з громадськістю у системі формування корпоративного бренду
 2. Зв’язки з громадськістю у формуванні корпоративної культури підприємства
 3. Зв’язки з громадськістю як засіб формування бренду
 4. Інтернет-реклама клієнтів комунікаційного агентства
 5. Організація участі підприємства рекламної галузі в тендерах
 6. Організація рекламних тендерів підприємством
 7. Формування рекламного бюджету підприємства
 8. Інноваційні технології в рекламній діяльності підприємства
 9. Управління рекламною діяльністю підприємства
 10. Управління рекламною діяльністю підприємства на зовнішньому ринку
 11. Організація роботи служб зі зв’язків з громадськістю на підприємстві.
 12. Управління інформаційною політикою на підприємстві;
 13. Організація та забезпечення функції моніторингу у звязках з громадськістю на підприємстві.
 14. Управління корпоративним іміджем підприємства;
 15. Інформаційне забезпечення роботи служб зі звязків з громадськістю на підприємстві;
 16. Організація досліджень в роботі служб зі звязків з громадськістю на підприємстві;
 17. Забезпечення процесу формування пабліситі компанії;
 18. Стратегічне планування у роботі з цільовими громадськостями на підприємстві;
 19. Організація роботи з внутрішніми громадськостями на підприємстві;
 20. Використання засобів ПР у позиціонуванні товарів та послуг компанії.
 21. Використання соціальних мереж для побудови корпоративного іміджу підприємства;
 22. Управління корпоративним іміджем підприємства рекламної галузі.
 23. Забезпечення системи комунікацій у підприємстві громадського харчування.
 24. Інтернет-рекламування клієнтів комунікаційного агентства
 25. Комунікаційна діяльність клієнта рекламної агенції
 26. Комунікаційна діяльність підприємства
 27. Комунікаційна діяльність підприємства в соціальних інтернет-мережах
 28. Комунікаційна підтримка бренду
 29. Комунікаційна політика підприємства ресторанного господарства
 30. Комунікації підприємства в соціальних мережах
 31. Організація діяльності аккаунт-менеджера в рекламному агентстві
 32. Організація діяльності рекламного агентства в мережі Інтернет
 33. Організація зв’язків з громадськістю на підприємстві
 34. Організація комунікаційних кампаній для клієнтів рекламного агентства
 35. Організація комунікаційної діяльності підприємства
 36. Організація корпоративних засобів масової інформації на підприємстві
 37. Організація нерекламних комунікаційних заходів підприємства
 38. Організація рекламної діяльності підприємства в мережі Інтернет
 39. Організація рекламної діяльності підприємства на ринку продовольчих товарів
 40. Організація роботи зі зв’язків з громадськістю на підприємстві
 41. Організація роботи комунікаційного  агентства
 42. Організація роботи медіаагентства
 43. Оцінювання результативності рекламної діяльності підприємства
 44. Планування зв’язків з громадськістю в рамках формування бренду
 45. Планування зв’язків з громадськістю на підприємстві
 46. Планування рекламної та PR-діяльності підприємства
 47. Реклама в системі комунікацій підприємства
 48. Реклама як засіб формування бренду
 49. Рекламна діяльність виробничого підприємства в кризових умовах
 50. Рекламна діяльність модельного агентства в соціальних мережах
 51. Рекламна діяльність підприємства в соціальних мережах
 52. Рекламна кампанія клієнтів комунікаційного агентства
 53. Рекламна підтримка позиціонування підприємства
 54. Рекламна та PR-діяльність підприємства
 55. Рекламне забезпечення позиціонування підприємства
 56. Рекламне забезпечення формування бренду підприємства
 57. Рекламне медіапланування на підприємстві
 58. Рекламні засоби в системі комунікацій підприємства
 59. Рекламні заходи підприємства в мережі Інтернет
 60. Рекламування послуг  рекламного агентства в мережі Інтернет
 61. Розробка PR-заходів підприємства сфери послуг
 62. Розробка комунікаційної кампанії клієнта комунікаційного агентства
 63. Розробка комунікаційної політики підприємства
 64. Розробка комунікаційної програми підприємства
 65. Розробка програми зі зв’язків з громадськістю вищого навчального закладу
 66. Розробка рекламних заходів  підприємства у мережі Інтернет
 67. Розробка рекламної кампанії підприємства
 68. Розробка рекламної кампанії підприємства в соціальних мережах
 69. Розробка рекламної програми підприємства
 70. Розробка рекламної програми просування бренду
 71. Розробка фірмового стилю підприємства
 72. Система зовнішніх комунікацій підприємства
 73. Система комунікацій громадської професійної організації
 74. Система комунікацій підприємства роздрібної торгівлі
 75. Управління зв’язками з громадськістю на підприємстві
 76. Управління рекламною діяльністю клієнтів підприємства в мережі Інтернет
 77. Управління рекламною діяльністю підприємства
 78. Управління рекламною діяльністю підприємства в соціальних мережах
 79. Фірмовий стиль в системі комунікацій підприємства
 80. Формування іміджу PR-агенції в мережі Інтернет
 81. Формування іміджу видавничого підприємства
 82. Формування іміджу підприємства засобами реклами та зв’язків з громадськістю
 83. Формування іміджу рекламного агентства
 84. Формування іміджу рекламного агентства в мережі Інтернет
 

Додаток А

Зразок написання

заяви на закріплення теми бакалаврського випускного

кваліфікаційного проекту

 

 

Завідувачу кафедри журналістики та реклами

професору Дубовик Т.В.

 

 студента ___ курсу ___ групи,

факультету, форми навчання, спеціальності,

ПІБ 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу затвердити тему випускного кваліфікаційного проекту: ___________________________________________________________________________________________________________________

 

за матеріалами ____________________________________________________________

____________________________________________________________

повна юридична назва підприємств, місце знаходження (має повністю відповідати інформації, що розміщена на печатці підприємства)

 

Прошу для написання випускної кваліфікаційної роботи призначити наукового керівника _____________________________ (за можливістю).

 

 

 

 

________ дата                            _____________ підпис студента

 

Додаток Б

 

Зразок титульної сторінки

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра журналістики і реклами

 

 

 

 

 

 

ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

на тему:

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

(за матеріалами ТОВ «Рено Тракс Україна», м. Київ)

 

 

 

 

 

Студента (ки) _ курсу, _ групи,                                        

 спеціальності 061 «Журналістика»                                      

спеціалізації «Реклама і зв’язки                                       Прізвище, ім’я,  

з громадськістю»                           підпис студента          по батькові

 

 

 

Науковий керівник                                                           Прізвище, імя

науковий ступінь,                                                                  по батькові

вчене звання                           підпис керівника

 

                                                                               

Гарант освітньо-                                                                   Прізвище, імя

професійної програми                                                              по батькові

науковий ступінь,

вчене звання                           підпис керівника

 

Київ 20

 

Додаток В

Приклади планів випускного кваліфікаційного проекту

                                                                                                                  

Тема: «ВПЛИВ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ НА ЦІЛЬОВУ                 АУДИТОРІЮ»

 

зміст

Вступ

 

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА                                              

1.1. Поняття телевізійної реклами, її види, жанри та драматургічні засади

1.2.  Критерії оцінки впливу телевізійної реклами на цільову аудиторію

РОЗДІЛ 2. ТВОРЧЕ ПРОЕКТУВАННЯ                                           

2.1. Обґрунтування доцільності та плану розміщення телевізійної реклами на майбутній період

2.2. Підготовка сценарію та інших складових для створення телереклами підприємства       

                                                                                                                  

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

 

 

Продовження дод. В

 Тема: «Удосконалення бренду рекламного агентства»

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ І.  АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

1.1 Теоретичні засади формування бренду         рекламного агентства

1.2 Аналіз стратегії та основних характеристик корпоративного бренду

1.3 Оцінка маркетингових комунікаційних заходів, що формують бренд підприємства.

РОЗДІЛ 2. ТВОРЧЕ ПРОЕКТУВАННЯ

2.1 Обґрунтування оновленої стратегії корпоративного бренду та системи бренд-орієнтованих інтегрованих маркетингових комунікацій.

2.2 Підготовка бренд-бука рекламного агентства

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

Продовження дод. В

Тема: «Рекламування товарів та послуг

в аеропортах»

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

1.1 Зарубіжний та вітчизняний досвід рекламування товарів та послуг в аеропортах

1.2 Характеристика рекламних послуг агентства ТОВ «С» щодо рекламування в аеропорті «Київ»

1.3 Аналіз рекламних кампаній клієнтів в аеропорту «Київ», реалізованих рекламним агентством ТОВ «С»

 

РОЗДІЛ ІІ. ТВОРЧЕ ПРОЕКТУВАННЯ

2.1 Обґрунтування напрямів розвитку рекламного агентства щодо рекламування в аеропортах

2.2 Розробка рекламних кампаній в аеропорту «Київ» для клієнтів рекламного агентства ТОВ «С»

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

Додаток Г

 

Зразок оформлення додатків

 

ДОДАТКИ

Таблиця А.1

Синопсис для відеороліка підприємства «ХХХ-ХХХ»

 

№\№

Кадр

Хронометраж

Примітки

1.

Загальний план. Освітлена сонцем вулиця з великою кількістю людей

20 сек.

Музична підложка

2.

Середній план. Головні герої ідуть у напрямку відповідного підприємства

30 сек.

Музична підложка

3.

Крупний план. Вивіска відповідного підприємства

5 сек

Музична підложка з нарощуванням звуку

4.

Середній план. Головні герої входять на відповідне підприємство і зав’язують діалог з власником (господарем, продавцем тощо)

20 сек.

 

5.

Середній план. Володар (продавець) викладає інформацію про переваги звернення до визначеного підприємства

20 сек.

 

6.

Крупний план. Головні герої приймають рішення

5 сек.

Музична кода

7.

Середній план. Усі герої проговорюють УТП або слоган

10 сек.

 

8.

Заставка. Логотип і контактні дані

5 сек.

Повтор музичної коди