Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні рекомендації до проходження виробничої (переддипломної) практики студентами за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Методичні рекомендації до проходження виробничої (переддипломної) практики студентами за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

 

 

Методичні рекомендації до проходження виробничої (переддипломної) практики студентами за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро

ДНУ

2019

 
 

 

          УДК 339.138

ББК

 

 

 

Рекомендовано до друку

НМР факультету економіки

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

(протокол №  8 від  12.06. 2019 року)

 

 

 

 

Дереза В.М.

Методичні рекомендації до проходження виробничої (переддипломної) практики студентами за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – Д.: ДНУ., 2019. – 12 с.

 

Переддипломна практика студентів є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців, що розглядається як форма адаптації студентів до умов та характеру майбутньої роботи і призначена для закріплення отриманих теоретичних знань і набуття навичок практичної роботи.

 Методичні рекомендації щодо організації переддипломної практики регламентують права та обов’язки студентів-практикантів та їх керівників; зміст та програму практики в залежності від місця її проходження; форми та методи контролю; вимоги до звіту та порядок підведення підсумків практики; шкалу оцінювання знань студентів.

Рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

 

 

 

          УДК 339.138

 

 

 

 

© Дереза В.М.  2019

 

 

 

 

 

 

зміст

 

 

Вступ.................................................................................................................... 4

1. Мета і завдання практики............................................................................... 4

2. Організація проведення практики.................................................................. 4

3. Зміст переддипломної практики..................................................................... 6

4. Вимоги до написання звіту............................................................................. 8

5. Підведення підсумків практики.................................................................... 10

Додаток.............................................................................................................. 11

 

 

ВСТУП

 

Переддипломна практика є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців і розглядається як форма адаптації студентів до умов та характеру майбутньої роботи. Основним завданням практики є закріплення отриманих теоретичних знань і набуття навичок практичної роботи.

Студенти, які навчаються за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування (за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти), проходять переддипломну практику у 8 семестрі тривалістю 4 тижні (180 год).

Базою практики можуть бути підприємства, установи та організації, банки, страхові компанії та інші фінансові установи, фонди соціального страхування, податкові органи, фінансові управління обласних державних адміністрацій, міських та районних держадміністрацій, органи державного казначейства, а також бюджетні організації.

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

Метою переддипломної практики є ознайомлення студентів із організацією діяльності виробничих підприємств, особливостями роботи фінансових установ (банків, страхових компаній та ін.), а також державних фінансових служб (фінансових управлінь, податкових органів, державного казначейства) та збір інформації, необхідної для подальшого написання дипломної роботи.

Основними завданнями переддипломної практики є

- закріпити теоретичні знання, здобуті при вивченні дисциплін „Фінанси”, „Гроші та кредит”, „Банківські операції”, „Страхування”, „Соціальне страхування”, „Фінанси підприємства”, „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, „Фінансовий аналіз”, „Бюджетна система”, „Податкова система”, „Податковий менеджмент”, „Бюджетний менеджмент”, „Місцеві фінанси” та ін.;

- ознайомитися із організацією роботи установ, які обрані базою практики;

- набути навичок практичного застосування теоретичних знань;

- взяти участь у виконанні конкретної фінансової роботи, що здійснюється відповідними службами підприємства, установи чи організації, що являються базою практики;

- отримати практичну інформацію для написання дипломної роботи.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

 

Учбово-методичне керівництво практикою здійснює кафедра банківської справи.

На початку практики студенти отримують інструктаж з охорони праці та скеровуються на практику відповідно до наказу ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Зараховують студентів на практику і призначають керівників практики від підприємства (установи) за наказом керівника відповідної організації. Тривалість робочого часу студентів на практиці, згідно чинного законодавства, не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Студент-практикант працює за індивідуальним графіком. Керівник практики від підприємства (установи), згідно з програмою переддипломної практики, складає план її проходження для кожного студента.

 

Права і обов’язки студента-практиканта

Студент-практикант має право:

- самостійно, з дозволу кафедри, обрати для себе місце проходження практики та запропонувати його для використання як базу практики;

- бути зарахованим, за наявності вакантних місць, на штатні посади, якщо робота, яка буде ним виконуватися, відповідає умовам програми практики.

Студент-практикант зобов’язаний:

- своєчасно прибути на базу практики;

- скласти, відповідний до програми календарний графік проходження практики;

- непорушно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємстві чи в установі, де проходить практика;

- своєчасно виконувати затверджений календарно-тематичний план проходження виробничої практики, вказівки керівників практики;

- вести записи в щоденнику, який після закінчення практики підписує безпосередній керівник практики;

- регулярно вести записи до текстової частини звіту, узгодивши їх з керівником практики;

- своєчасно і якісно готувати передбачені програмою матеріали до документальної частини звіту.

 

Обов’язки керівників практики

Керівник практики від університету зобов'язаний:

- здійснювати контроль за виконанням програми практики згідно з встановленим графіком;

- проводити консультації для студентів з питань, що стосуються проходження практики;

- перевіряти щоденники практики та звіти практикантів;

- доповідати на засіданнях кафедри про хід виконання програми практики кожним студентом.

Керівник практики від організації зобов'язаний:

- призначити безпосередніх керівників практики із числа провідних спеціалістів;

- доручати практичну роботу у відповідності з функціональними обов'язками працівників підрозділу;

- надавати консультації та забезпечувати дотримання студентами графіку проходження практики;

- перевіряти якість і достовірність звітів про практику та дати загальну оцінку у вигляді відгуку;

- висловити свою думку про доцільність використання студента-практиканта на відповідних посадах після закінчення університету;

- повідомляти в університет про випадки порушення студентом трудової дисципліни та інші порушення.

 

3. ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

 

3.1. Програма  практики на підприємствах

Метою практики є вивчення організації фінансової діяльності економічних служб підприємства та отримання інформації, необхідної для написання дипломної роботи.

Під час проходження практики на підприємстві студент повинен зосередити увагу на таких основних напрямках:

 • структура управління та організація економічної роботи на підприємстві;
 • аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства;
 • порядок формування та розподілу прибутку на підприємстві;
 • оподаткування діяльності підприємства;
 • оцінка фінансового стану підприємства.

 

3.2. Програма  практики у банківських установах

Метою практики є вивчення організації діяльності банку та отримання інформації, необхідної для написання дипломної роботи, а саме:

 • правових і економічних основ його діяльності;
 • організаційної та управлінської структури;
 • платоспроможності і ліквідності банку;
 • кредитного потенціалу, ресурсів і пасивних операцій;
 • методів оцінки кредитоспроможності клієнтів банків;
 • організації розрахункових операцій банків, їх удосконалення на сучасному етапі;
 • організації валютних операцій та їх обліку;
 • оподаткування;
 • фінансових результатів діяльності банку.

 

3.3. Програма  практики в страхових компаніях

Метою практики є ознайомлення з діяльністю страхових компаній та отримання інформації, необхідної для написання дипломної роботи.

Студент повинен зосередити увагу на таких основних напрямках їх роботи:

 • правові та економічні основи діяльності страхових компаній;
 • управлінська та організаційна структура страховика;
 • страхові послуги;
 • перестрахування і співстрахування;
 • фінансово-економічна діяльність страхових організацій;
 • порядок формування страхових резервів;
 • оцінка фінансової стійкості та платоспроможності страхової компанії;
 • фінансова звітність страхової компанії.

 

3.4. Програма практики у фондах соціального страхування

Метою практики є ознайомлення з діяльністю Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та отримання інформації, необхідної для написання дипломної роботи.

Ознайомлення з організацією роботи вказаних фондів необхідно здійснити за такими напрямками:

 • правові та економічні основи діяльності фонду;
 • управлінська та організаційна структура фонду;
 • формування бюджету фонду та акумулювання доходів;
 • матеріальне забезпечення та соціальні послуги, які надаються фондом;
 • фінансування діяльності та звітність фонду.

 

3.5. Програма практики в податкових органах

Метою практики у податкових органах є ознайомлення з організацією державної податкової служби та податкової роботи і отримання інформації, необхідної для написання дипломної роботи.

 Студент повинен вивчити:

 • організаційні основи діяльності податкових органів;
 • облік платників податків та оперативний аналіз надходжень;
 • особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб;
 • контроль за своєчасним нарахуванням та сплатою платежів до бюджетів усіх рівнів;
 • порядок застосування фінансових санкцій та адміністративних стягнень до порушників податкового законодавства.

 

3.6. Програма  практики в головних фінансових управліннях обласних держадміністрацій, фінансових управліннях міських держадміністрацій, фінансових управліннях районних держадміністрацій

Студент повинен ознайомитись зі структурою фінансового органу, правами та обов’язками його працівників, роботою бюджетного відділу та отримати інформацію, необхідну для написання дипломної роботи.

Крім того, практикант має вивчити:

 • бюджетний процес;
 • організацію роботи фінансового органу щодо аналізу доходів бюджету і економічного аналізу;
 • фінансування апарату управління;
 • стан виконання місцевих бюджетів різних рівнів;
 • стан виконання кошторису доходів і витрат бюджетної організації.

 

3.7. Програма практики в органах державного казначейства

Студент повинен ознайомитись зі структурою органів Державного казначейства України (головного управління державного казначейства, районного управління державного казначейства) та отримати інформацію, необхідну для написання дипломної роботи за такими напрямками:

 • порядок забезпечення бюджетних надходжень;
 • здійснення видатків державного і місцевих бюджетів та організація міжбюджетних відносин;
 • організація обслуговування кошторисів головних розпорядників коштів та інших клієнтів;
 • ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю органу держказначейства.

 

3.8. Програма  практики в бюджетних організаціях

Під час практики в бюджетній установі студенту потрібно  отримати інформацію, необхідну для написання дипломної роботи, та зосередити увагу на таких основних напрямках:

 • правові основи діяльності бюджетної установи;
 • формування та затвердження кошторису доходів та витрат бюджетної організації;
 • касове виконання кошторису, ведення бухгалтерського обліку та звітності;
 • стан виконання кошторису доходів і витрат бюджетної організації;
 • порядок оподаткування бюджетної організації.

 

4. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ЗВІТУ

 

У процесі проходження переддипломної практики студенти складають звіт з практики. Звіт складається з двох частин: текстової та документальної. Основними критеріями, якими слід керуватись при складанні звіту, є програма та календарно-тематичний план.

Звіт про практику друкують на одній стороні аркушу білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Обсяг текстової частини звіту повинен становити 25-30 сторінок (без додатків). Текст звіту про практику потрібно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм.

 

Звіт подається практикантом на кафедру банківської справи в переплетеному вигляді, де він реєструється. Реєстраційний номер звіту проставляється на титульній сторінці (додаток А).

Текстова частина звіту повинна бути поділена на 2 - 3 розділи з виділенням окремих питань плану. У ній подається характеристика функцій окремих підрозділів, описується індивідуальна робота, виконана на відповідній посаді, повинна містити аналітичну частину про динаміку фінансово-економічної діяльності бази практики за останні 3-4 роки. Текстова частина пов’язується з документами, які містяться в додатках.

В додатках студент повинен навести вихідну інформацію про результати діяльності бази практики за останні 3-4 роки, а саме баланс (Ф1) , звіт з фінансових результатів (Ф2), звіт про капітал, про розподіл прибутку та інші вихідні дані, які необхідні для виконання у подальшому дипломної роботи.

Заголовки структурних частин звіту про практику: “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Кожну структурну частину звіту треба починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, другою – зміст, які включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші і на змісті номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Таблиці (рисунки) нумерують послідовно (за винятком поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися із номера розділу і порядкового номера таблиці у розділі, між якими ставиться крапка, наприклад,   “Таблиця 1.1” (перша таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиця” і її номер зазначають один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і подають номер таблиці, наприклад, “Продовження табл. 1.1”.

Назви рисунків розміщують після їхніх номерів, під самим рисунком, наприклад, “Рис. 1.1. назва рисунку”.

Документальна частина звіту складається із документів, які є додатками до текстової частини. Не допускається наявність незаповнених бланків відповідної документації.

Документи повинні бути оформлені з дотриманнями усіх вимог. Слід чітко розмежувати документи – копії (з поміткою у верхньому, правому куті) і документи, в складанні яких студент-практикант брав безпосередню участь під час проходження практики.

До звіту додаються:

а) належним чином оформлений та завірений підписом і печаткою керівника практики щоденник;

б) зауваження і побажання керівників щодо питань проходження практики, а також теоретичної підготовки студентів (за бажанням).

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

 

Після завершення практики студенти представляють на кафедру наступні документи:

-щоденник практики, підписаний керівниками практики від ВУЗу та установи;

-відгук керівника практики від установи про роботу студента з оцінкою рівня й оперативності виконання ним завдань з практики та дисципліни;

-матеріали для виконання дипломної роботи;

-звіт з практики.

Захист звіту з практики проводиться в навчальному закладі в присутності комісії, яка призначається завідувачем кафедри. У випадку неякісного оформлення звіту, несвоєчасного його подання, незадовільної оцінки за результатами захисту, кафедрою вирішується питання про повторне проходження студентом переддипломної практики.

 В процесі захисту студент повинен коротко викласти основні результати проведеної роботи, зробити висновки, відповісти на питання комісії.

Для оцінювання проходження практики використовується бально-рейтингова система оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою.

Підсумкова оцінка (диф.залік) виставляється за шкалою, наведеною в таблиці 1, і вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та до залікової книжки студента.

Таблиця 1

Шкала оцінювання знань студентів

Відмінно/Excellent

Зараховано/Passed

90-100

Добре/Good

82-89

75-81

Задовільно/Satisfactory

64-74

60-63

Незадовільно/Fail

Не зараховано/Fail

0-59

 

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри.

Обравши тему дипломної роботи, студент повинен протягом першого тижня переддипломної практики порадитись з практичними робітниками установи, на якій вона проводиться, щодо актуальності проблеми, запропонованої до розгляду, та забезпечення необхідною інформацією для розрахунків. 

Всі дипломні роботи повинні ґрунтуватися на реальному матеріалі, зібраному й узагальненому в ході управлінської практики.

 

 

Додаток А

Титульний аркуш

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

з переддипломної практики

 

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

 __________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, ПІБ)  

 

Національна шкала ________________   

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

 

                                     Члени комісії          ________________  ___________________________

                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                     ________________  ___________________________

                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                 ________________  ___________________________

                                                                          (підпис)                         (прізвище та ініціали

 

 

                                   м. _________ - 20 __рік