Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківська справа» всіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківська справа» всіх форм навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

 

до виконання курсової роботи з навчальної  дисципліни «Гроші та кредит» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківська справа» всіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків. Вид. ХНЕУ, 2014

 
 

         ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри банківської справи

Протокол № 12 від 03.07.2013 р.

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківська справа» всіх форм навчання / Укл.: О. М. Колодізєв, В. Ф.Тищенко, О. І. Омельченко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2014. – 41 с. (Укр. мов.)

 

 

Визначено загальні вимоги до організації процесу підготовки, виконання, оформлення та захисту курсової роботи з виділенням основних етапів: варіанти тем та методика їх вибору; визначення мети та завдань дослідження; добір і аналіз літератури з обраної теми і розробка плану роботи; розгляд теоретичних аспектів вирішення проблеми; підбір фактичного матеріалу і його аналіз; розробка та обґрунтування методичних  рекомендацій та практичних підходів; формулювання висновків і оцінка одержаних результатів; оформлення та захист магістерської роботи.

Рекомендовано для студентів спеціалізації «Банківська справа» всіх форм навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

Економічний розвиток країни у сучасних трансформаційних умовах на етапі глобалізації фінансових відносин, викликає об’єктивну необхідність підготовки фахівців нового типу, які зможуть поєднати глибокі теоретичні знання сутності і проблем використання грошей, механізмів та інструментів регулювання грошового обігу, кредитних відносин з практичними навичками аналізу й оцінки ефективності грошової і фінансово-кредитної політики.

Важливе місце у підготовці висококваліфікованих бакалаврів з економіки належить навчальній дисципліні «Гроші та кредит». Тому наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин, банківської справи є необхідним компонентом формування професійних економічних знань студентів. Підвищення ролі грошей та кредиту в господарстві України, в свою чергу, обумовлюється розвитком ринкових відносин. Усе це визначає місце цієї дисципліни в загальноекономічній підготовці бакалаврів, закладає основу для вивчення подальших фахових предметів таких, як: аналіз та регулювання банківської діяльності, банківська система та статистика, кредитний та фінансовий менеджмент у банку тощо. Навчальна дисципліна «Гроші та кредит» забезпечує науково-теоретичну та методологічну основу для формування сукупності компетентностей у студентів.

Сучасний фахівець може досягти успіху в своїй професіональній діяльності тільки в тому разі, коли він має чітке уявлення: що таке гроші і які форми грошей бувають; як здійснюється грошовий обіг та які принципи покладені в основу побудови грошових систем; що таке попит на гроші та які чинники на нього впливають; чим визначається рівень позичкового відсотку; яким чином грошово-кредитна політика впливає на економічний розвиток держави; яка ефективність такої політики в ринкових умовах, механізм функціонування міжнародних валютних ринків; основи здійснення міжнародної грошово-кредитної політики.

Мета написання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» – систематизація та узагальнення знань студентів з теорії і практики використання грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики і розвитку банківської справи, опанування ними методами аналізу й оцінки грошової і фінансово-кредитної політики в умовах розвитку світових інтеграційних процесів та глобалізації фінансових відносин.

Реалізація цієї мети можлива тільки за умови впровадження комплексної системи управління якістю підготовки фахівців в вищих навчальних закладах на засадах діяльнісного принципу та компетентнісно-орієнтованого підходу щодо підготовки фахівців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

Процес вивчення студентами дисципліни «Гроші та кредит» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» передбачає виконання курсової роботи, яка є одним з етапів формування професійних компетентностей у відповідності з Національною рамкою кваліфікацій (НРК) України.

Національна рамка кваліфікацій представляє собою інструмент, призначений для налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці.

При цьому вона повинна вирішувати наступні стратегічні завдання:

- введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освітніх послуг із врахуванням вимог роботодавців до знань, умінь та компетенцій випускників навчальних закладів;

- забезпечення гармонізації національних норм законодавства у сфері освіти та соціально-трудових відносин;

- сприяння національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні.

НРК охоплює весь спектр кваліфікацій, здобутих в процесі формального, неформального, інформального навчання, зокрема загальної середньої та вищої освіти і є невід’ємною складовою національної системи кваліфікацій.

Національна рамка кваліфікацій являє собою цілісну 10-рівневу систему структурованих кваліфікаційних рівнів, враховує національні особливості системи освіти України.

Кожен рівень НРК описується в термінах результатів навчання, які визначаються за компетентностями.

Компетентність / компетентності (Competence, competency / competences, competencies  – динамічна комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують результати навчання за освітньою / навчальною програмою. Компетентності лежать в основі кваліфікації випускника.

Сукупність компетентностей, що формуються у студента при вивченні кожної дисципліни з навчального плану, формулюється в термінах:

знання;

уміння;

комунікація (соціальна компетентність);

автономність і відповідальність.

На рис. 1 подано сутність кожної із зазначених компетентностей.

 

 

Рис. 1. Сутність компетентностей відповідно до НРК

 

З урахуванням сутності зазначених компетентностей та специфіки дисципліни «Гроші та кредит» написання курсової роботи спрямовано на формування у студентів таких групи компетентностей:

Знання:

 • знати сутність понятійного апарату у банківській сфері;
 • розуміти роль і значення фінансово-кредитних установ в розвитку економіки;
 • розуміти багатоаспектність грошових відносин та шляхів їх реалізації;
 • знати нормативно-правове забезпечення організації готівкових та безготівкових розрахунків.

Уміння:

 • уміти проводити аналіз активних, в тому числі інвестиційних та кредитних операцій банків;
 • уміти досліджувати економічне призначення банківських установ та здійснювати їх класифікацію;
 • уміти розрізняти власні, позичені та залучені ресурси банку; знати склад пакету документів, який потрібен для реєстрації;
 •  уміти характеризувати активні та пасивні операції банку з точки зору їх релевантності;
 • уміти оцінювати стан грошового обігу.

Комунікація:

 • здатність доводи власні висновки фахівцям та нефахівцям банківської сфери;
 • встановлення комунікативного контакту з різними типами суб'єктів грошового ринку;
 • донесення інформації про особливості, переваги та недоліки використання різних видів кредитних та депозитних договорів.

Автономність і відповідальність:

 • здатність до подальшого розвитку та самовдосконалення;
 • відповідальність за якість проведених розрахунків та зроблених висновків;
 • відповідальність за прийняття рішень щодо діяльності банківської установи.

Отримання результатів, оформлених у вигляді курсової роботи, має свої принципи, методи, техніку і технологію. Мета даних методичних рекомендацій – надання допомоги студентам в оптимальній організації діяльності з виконання курсової роботи через ознайомлення з принципами її побудови, принципами й методами встановлення новизни, достовірності і практичної значущості результатів. Також даними методичними рекомендаціями визначаються загальні вимоги до організації процесу виконання курсових робіт, їх структури і змісту, порядку захисту і оформлення.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

 

Індивідуалізація роботи студента виключає плагіат, списування, дублювання видів робіт та сприяє індивідуальній відповідальності за виконану роботу.

Курсова робота виконується студентом і подається викладачеві у роздрукованій формі на аркушах формату А4 із застосуванням комп’ютерних засобів друку та на електронному носії (CD) у форматі *.doc.; за матеріалом курсової роботи студентом також готується невелика (3-5 хвилин) доповідь. Доповідь повинна супроводжуватись стислою презентацією, виконаною у Microsoft PowerPoint (5-7 слайдів). На слайди презентації повинні бути винесені: назва роботи, прізвище та ім'я виконавця(ів), мета роботи, основні тези роботи, матеріали візуального супроводу (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо), основні результати і висновки дослідження та інша інформація (за бажанням виконавця проекту).

Обсяг курсової роботи 30-40 сторінок (без додатків).

Роботу слід виконувати тільки за допомогою комп’ютера (розмір шрифту 14 Times New Roman Cyr) з полуторним інтервалом (не більше 30 рядків на сторінці) на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Текст роботи необхідно розміщувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Таблиці та рисунки виконуються розмір шрифту 12 Times New Roman Cyr з одиничним інтервалом.

Заголовки структурних частин роботи «ВСТУП», «НАЗВА РОЗДІЛУ», «ВИСНОВКИ», «ЛІТЕРАТУРА», «ДОДАТКИ» пишуть великими літерами симетрично до тексту (не дозволяється їх підкреслювати, переносити в них слова). Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовком розділу та наступним текстом повинна дорівнювати 2-м рядкам (Додаток А).

Далі розглянемо більш детально оформлення таких структурних елементів курсової роботи, як:

 • Нумерація сторінок
 • Зміст
 • Ілюстрації (графіки, схеми, діаграми)
 • Таблиці
 • Формули
 • Перелік
 • Посилання по тексту роботи
 • Література (список використаних джерел)
 • Додатки

Нумерація сторінок. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою є титульний аркуш (Додаток Б), який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. На наступних сторін­ках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці 12 кеглем у форматі Times New Roman Cyr.

Зміст. Зміст розміщують на третьому окремому аркуші після титульного аркуша курсової роботи та відгуку керівників у вигляді невидимої таблиці із двох стовпчиків. Приклад змісту за деякими темами курсових робіт наведено у додатку Б.

Ілюстрації (графіки, схеми, діаграми). Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи у книжковому або альбомному форматі також включають до загальної нумера­ції сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Відстань між останнім рядком попереднього тексту і ілюстрацією,  між ілюстрацією і її назвою, між назвою ілюстрації і пояснювальними даними до неї, між назвою ілюстрації (або пояснювальними даними) і наступним текстом повинна дорівнювати 1 рядку. Підпис ілюстрації здійснюється з абзацного відступу.

Приклад ілюстрації з посиланням на неї:

«Оскільки коефіцієнт надійності,коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів та співвідношення капіталу до депозитів демонструють значне поліпшення, доцільним буде розглянути їхню динаміку на графіку (рис. 1.1)». Далі необхідно зробити висновки відносно динаміки показників, наведених на рис. 1.1. Не можна закінчувати розділ або підрозділ ілюстрацією.

Рис. 1.1. Динаміка показників капітальної стійкості ПАТ «Укрсоцбанк»

 

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку), слово «Таблиця» і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» (якщо це друга чи наступна частина), або «Закінчення табл.» (якщо таблиця займає більш ніж дві сторінки) і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2», «Закінчення табл. 1.2».

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею симетрично до тексту. Назву таблиці і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Приклад побудови таблиці наведено у Додатку В.

Відстані між словом «Таблиця» і останнім рядком попереднього тексту не має. Назва таблиці пишеться на наступному рядку. Відстань між назвою таблиці і головкою таблиці, а також між таблицею і наступним текстом повинна дорівнювати 1 рядку. Після головки таблиці на сторінці повинно бути розміщено не менше 2 рядків таблиці.

Формули. Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

         У роботах формули розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються. Вище та нижче кожної формули повинно залишатися не менше однієї вільної строки. Номер формули вказують на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Наприклад:

«На наступному етапі визначається коефіцієнт конкордації W:

 

,

(2.4)

                                                         

де  – показник рівних оцінок,

 – кількість експертів,

 – напрямок дослідження.

 

Коефіцієнт конкордації може приймати значення в межах від 0 до 1 і визначається для кожного питання окремо. При повній погодженості думок експертів W =1.»

Перелік. Перелік, за необхідності, може бути наведений в межах пунктів чи підпунктів. Перед переліком ставиться двокрапка.

Перед кожною позицією переліку потрібно ставити арабські цифри або малі букви української абетки, або дефіс. По всій роботі має бути обраний єдиний стиль переліку. Наприклад:

«Запропонована система показників відповідає наступним вимогам:

 • придатність для економіко-статистичного і математичного аналізу;
 • аналітичність, тобто здатність пояснювати причини явищ, відображуваних аналізованими показниками;
 • коректність, тобто забезпечує потрібну для практичних цілей вірогідність досліджуваного об'єкта;
 • прогностичність і динамічність, тобто придатність для відображення зміни процесу або явища в часі;
 • однозначність, тобто при інтерпретації може допускатися тільки одне тлумачення.»

Посилання. При написанні роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього. Посилатися слід на останні видання публіка­цій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «Широкого поширення для проведення міжбанківського аналізу набули рейтингові методики [92; 129; 130; 190]».

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «Як показано на рис. 1.2 ...». Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: « ... у формулі (2.1)». На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «... в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказува­ти скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.2».

Література (список використаних джерел). Джерела треба розміщувати в списку у такому порядку:

Конституція України;

Закони України;

Укази Президента;

Постанови Верховної Ради України;

Постанови Кабінету Міністрів України;

Інструкції та нормативні акти, видані міністерствами та іншими державними установами;

Наукова, навчально-методична та спеціальна література (у тому числі газетні і журнальні статті), видана українською та російською мовами в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

Державні стандарти;

Література, видана іноземними мовами;

Ресурси мережі Internet.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту.

Далі наведено конкретні приклади оформлення літератури.

 

Законодавчі та нормативні документи (приклад оформлення):

 

Конституція України, затверджена Законом України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р., із змінами, внесеними 25.01.2012 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ualaws/show/ 254к/96-в.

Книги:

Один автор (приклад оформлення):

 

Коваленко В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика: монографія / В. В. Коваленко. – Суми: ДНВЗ «УАБС НБУ». – 2010. – 228 с.

 

Два автори (приклад оформлення):

 

Васюренко О. В. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз: монографія / Л. В. Васюренко, І. М. Федосік. – Харків: ПП Яковлєва, 2003. – 88 с.

 

Три автори (приклад оформлення):

 

Криклій О. А. Банківський менеджмент: монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 152 с.

 

Чотири і більше авторів (приклад оформлення):

 

Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: монографія / [А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник та ін.];  за ред. А. О. Єпіфанова. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 286 с.

 

Без автора (приклад оформлення):

 

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць / [ред. А. О. Єпіфанов]. –  Суми: ДВНЗ «Українська академія банківської справи» НБУ, 2011. – 123 с.

 

Багатотомний документ (приклад оформлення):

 

Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. Т.1 / [сост. И. В. Ковалева, Е. Ю. Рубцова; ред. В. Л. Иванов]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. – 277 с.

 

Матеріали конференцій (приклад оформлення):

 

Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2011 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. –  К.: КНЕУ, Акад. ДПС України, 2011. – 452 с.

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання (приклад оформлення):

 

Слобода Л. Напрями вдосконалення роботи банків з проблемними активами в посткризовий період / Л. Слобода, Н. Дунас // Вісник НБУ. – 2011. – № 4. – С. 46-51.

 

Словники (приклад оформлення):

 

Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. М.  Яцко та ін.]. – К.: Карпенко, 2007. – 219 с.

 

Автореферати дисертацій (приклад оформлення):

 

Д’яконов М. О. Управління кредитним ризиком комерційного банку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / М. О. Д’яконов. – Суми, 2011. – 26 с. 

 

Література, видана іноземними мовами (приклад оформлення):

 

Amad A. M. Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice / A. M. Amad. – Palgrave Macmillan, 2006. – 329 p. 

 

Ресурси мережі Internet (приклад оформлення):

 

Офіційний сайт Асоціації Українських банків. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aub. org.ua.

Додатки. Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Перед додатками на чистому аркуші в центрі по середині  великими літерами пишуть слово «ДОДАТКИ», на якому ставлять номер сторінки (його проставляють у «ЗМІСТІ»), а подальші додатки не нумерують.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. У правому верхньому куті над заголовком додатку малими літерами з першої великої пишеться слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток. Заголовок додатка пишеться нижче слова “Додаток” малими літерами з першої великої симетрично до тексту.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Г Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б  та ін. Один додаток позначається як додаток А.

Якщо додаток не вміщується на одній сторінці, його можна переносити на наступні, при цьому на другій у правому верхньому куті пишеться «Продовження додатка ____», а якщо додаток займає більше, ніж три сторінки, на останній пишеться «Закінчення додатка ____».

Якщо в роботі у якості додатків використовуються оригінали документів або їх копії, і при цьому місця для слова «Додаток» і його назви немає, то перед додатком можна розміщувати чисту сторінку, на якій посередині пишуть номер та назву додатка.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1 – перший рисунок додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.   

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

 

Курсова робота є самостійним науковим дослідженням, тому текст роботи має містити наступні елементи:

 • титульний аркуш
 • відгук
 • зміст
 • вступ
 • основна частина (розділ 1, розділ 2, розділ 3)
 • висновки
 • література;
 • додатки

До курсових робіт з дисципліни «Гроші та кредит» пред’являють наступні вимоги:

1. Курсова робота повинна бути написана самостійно і відрізнятися критичним аналізом досліджуваних питань. Матеріал літературних джерел (підручників, монографій, статей тощо) повинен бути викладений словами автора.

2. Курсову роботу студент підписує, вказує дату її подання на кафедру. Курсова робота повинна містити таблиці, діаграми, схеми, а також цифрові приклади, графіки, які характеризують динаміку основних показників фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

При виборі теми курсової роботи студент керується приблизною тематикою, затвердженою кафедрою (додаток Д).

Обираючи тему курсової роботи, необхідно враховувати наступне:

 • її актуальність;
 • ступінь розробленості в науковій літературі;
 • наявність публікацій в учбовій, науковій та періодичній літературі;
 • практичну важливість;
 • зацікавленість студента в розробці цього напряму;
 • необхідність і можливість розробки практичних рекомендацій з метою результатів.

За погодженнями з керівником студент може замінити назву теми курсової роботи (розширити, звузити її) або запропонувати для розробки іншу тему, не зазначену в приблизній тематиці кафедри.

Титульний аркуш роботи містить: найменування вищого навчального закладу та випускаючої кафедри; тему роботи; дані про автора роботи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім‘я, по батькові керівника та членів комісії; місто, рік (Додаток Е).

Відгук на курсову роботу студента має стандартизовану форму, наведену у додатку Е, розміщується на другому листі після титульного аркуша роботи та заповнюється керівником роботи (Додаток Е).

Зміст подають після титулу роботи та відгуку. Він містить найменування та номери початкових сторінок вступу, усіх розділів, висновків, літератури, додатків. Успішне написання курсової роботи здебільшого визначається вірно складеним змістом. Зміст курсової роботи складається студентом самостійно і затверджується науковим керівником.

При складанні змісту, насамперед, необхідно визначити приблизне коло питань, які будуть розібрані в окремих розділах і дати їм відповідні назви. Основна увага повинна бути сконцентрована на розгляді проблемних (перспективних) питань. Зміст курсової роботи може доповнюватися або уточнюватися студентом в ході її виконання, по узгодженню з керівником.        Зміст роботи повинен відображати її основну ідею, найбільш важливі напрями і давати можливість розкрити зміст роботи в цілому.

У вступі розкривають сутність та стан наукового питання, його значущість, актуальність його розробки, формулюються мета і завдання роботи, об’єкт і предмет, обрані методи дослідження, новизна результатів  та їх практичне значення. Рекомендований обсяг вступу – 2сторінки. Викладаючи вступ, необхідно дотримуватись такої послідовності:

Обґрунтування актуальності обраної теми – початковий етап будь-якого дослідження. При висвітленні актуальності потрібно висвітлити головне – сутність проблеми, з чого й випливає актуальність теми. Проблема завжди виникає тоді, коли старе знання вже виявило свою неспроможність, а нове ще не набуло розвинутої форми. Таким чином, проблема в науці – це суперечлива ситуація, яка вимагає свого вирішення. Для з’ясування стану розробки обраної теми складається короткий огляд літератури, з якого можна зробити висновок, що дана тема ще не розкрита (тема розкрита лише частково, або не в тому аспекті), і тому вимагає подальшого розроблення.

Мета і завдання дослідження. Формулюється мета роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Метою роботи може бути, наприклад, розробка і наукове обґрунтування методичних основ відносно підходів до управління (організації, обліку, аналізу) конкретним видом операцій. Завдання формулюються  у формі переліку (вивчити…, описати…, визначити..., дослідити..., з’ясувати сутність..., показати..., узагальнити..., встановити…, виявити…, довести..., впровадити..., вивести залежність…, встановити взаємозв’язок..., проаналізувати…, розробити..., дати рекомендації  та ін.). Формулювати завдання необхідно якомога ретельніше, оскільки опис їхнього вирішення становить зміст розділів роботи.

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення. Предмет – це те, що міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. Наприклад, при виконанні теми, пов’язаної з дослідженням формування ресурсного потенціалу банку, об’єктом може бути діяльність вітчизняних банків на ринку залучення та розміщення банківських ресурсів; предметом – теоретичні і практичні положення, методи, рекомендації з формування ресурсного потенціалу вітчизняних банків.

Методи дослідження. Подається перелік використаних методів дослідження  для досягнення поставленої в роботі мети. Перерахувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Практичне значення одержаних результатів. Коротко характеризуються основні прикладні результати роботи, визначається можлива галузь їх впровадження та їх вплив на проблему, яка при цьому вирішується. Також указуються напрямки застосування розроблених методичних рекомендацій у практичну діяльність банків.

Основна частина складається з 3-х розділів.

Перший розділ курсової роботи носить теоретичний характер. У ньому обґрунтовується теоретичні положення і основи обраної проблеми, виконується її макроекономічний аналіз, дається огляд літературних джерел, нових розробок.

У першому розділі висвітлюються основні теоретичні положення досліджуваної теми на основі вивчення сучасної наукової літератури. Особлива увага приділяється дискусійним проблемним питанням: різні точки зору необхідно критично проаналізувати, і на основі цього сформулювати і аргументувати свою думку. У цьому розділі є обов’язковими посилання на використану літературу з конкретизацією номеру сторінок.

В огляді літератури автор окреслює основні етапи розвитку наукової думки за поставленою проблемою. Стисло, критично висвітливши роботи попередників, студент повинен назвати ті питання, які залишилися невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Обов’язковим елементом даного розділу є огляд авторських точок зору стосовно того чи іншого визначення якоїсь економічної категорії. Приклад оформлення цього матеріалу подано у додатку Ж.

У першому розділі необхідно описати технологічну складову об’єкту дослідження, якщо він є процесом, на основі системного аналізу, за допомогою якого визначається послідовність дій з встановлення структурних зв'язків між елементами досліджуваної системи. Перший розділ має бути наповнений схемами та теоретичними узагальненнями.

Інформаційною базою другого розділу, який є аналітичним, виступає фактичний цифровий матеріал із періодичних фахових видань, таких, як «Вісник НБУ», «Банківська справа», «Фінанси України»,  «Бізнес», «Бюллетень финансовой информации», «Урядовий кур’єр», «Голос України» та ін. Результати аналізу необхідно подавати у таблицях, діаграмах, графіках.

На основі аналізу дослідженого матеріалу, особистих спостережень і критичної оцінки практики студент розкриває дійсний стан банківської установи (або групи банків, банківської системи в цілому), причини недоліків, можливості покращення фінансово-господарської діяльності. Якщо ж проблема притаманна всій банківській системі, то здійснюється аналіз макро- чи мікроекономічних показників, або розглядається стан розвитку певної проблеми порівняно зі станом грошово-кредитних систем розвинутих країн.

У третьому розділі на базі теоретичного узагальнення і аналізу обраної як предмет дослідження проблеми розробляються і обґрунтовуються рекомендації з підвищення ефективності роботи банку в контексті об’єкту дослідження із застосуванням нових методик, запозиченням та адаптацією зарубіжного досвіду, використанням економіко-математичних методів в межах досліджуваної проблеми.

Рекомендації та пропозиції повинні мати наукову мотивацію та випливати з аналізу фактичного матеріалу, тобто з аналітичного розділу.

Обов’язковою складовою третього розділу є обґрунтування практичного використання запропонованих в роботі рекомендацій.

Висновки роботи виконують роль закінчення, обумовленого логікою проведення дослідження у формі синтезу накопиченої в основній частині наукової інформації. Цей синтез – послідовне, логічне викладення отриманих підсумкових результатів та їх співвідношення з загальною метою і конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у вступі. У висновках стисло узагальнюється виконане дослідження: визначається не тільки його наукова новизна і теоретична значущість, які випливають з кінцевих результатів, а й практична цінність.

Література (перелік використаних джерел). У цьому розділі в  алфавітному  порядку наводяться використані законодавчі, нормативні акти, літературні джерела з досліджуваної проблеми. У списку літератури ОБОВ’ЯЗКОВО повинні бути посилання на зарубіжну літературу, а також переважна кількість сучасної наукової літератури (статті, монографії), в тому числі провідних вчених ХНЕУ.

До написання курсової роботи треба підібрати за вибраною темою літературу і вивчити літературні джерела. Вся література підбирається студентом самостійно. Під час її вибору необхідно користуватися предметними алфавітними каталогами бібліотек, звертаючи увагу на найпізніші видання. Самостійна робота при підборі літератури передбачає систематичні консультації з науковим керівником роботи, з яким повинно бути обов’язково узгодження списку підібраної літератури.

Під час вивчення літератури рекомендується зберігати певну послідовність. Перш за все, необхідно вивчити матеріал, викладений в підручниках та учбових примірниках, потім інструктивні матеріали, потім монографії, журнальні статті і т.п.

Списування літературних джерел не дозволяється.

Рекомендована загальна кількість позицій у переліку використаної літератури має бути не менше, ніж 15 джерел.

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: використані у роботі дані про діяльність об’єкта дослідження за останні 3 – 5 років; проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ПЕОМ, які розроблені в процесі виконання роботи; ілюстрації допоміжного характеру.

Робота виконується державною мовою України. Виклад повинен бути літературним, чітким і ясним. Стиль роботи має бути науковим. Для наукового тексту характерними є смислова завершеність, цілісність і зв’язність. Важливим засобом вираження логічних зв’язків є спеціальні функціонально-синтаксичні засоби зв’язку, що вказують на послідовність розвитку думки (спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-друге, отже), заперечення (проте, але, у той час як, тим не менше), причинно-наслідкові відношення (таким чином, тому, завдяки цьому, відповідно до цього, внаслідок цього), перехід від однієї думки до іншої (звернімося до..., розглянемо..., зупинимось на..., розглянувши..., перейдемо до..., необхідно зупинитися на...), результат, висновок (отже, значить, як висновок, на закінчення зазначимо, усе сказане дає змогу зробити висновок, підсумовуючи, слід сказати...).

 

 

 

 

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ І КРІТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

 

У табл. 1 вказано форму контролю та графік виконання роботи з рівномірним розподілом часу протягом семестру.

таблиця 1

Графік виконання курсової роботи

 

Вид навчання

№ тижня з початку навчального року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15-17

Курсова робота

 

 

10%

 

 

 

60%

 

 

80%

 

 

 

100%

Захист роботи

 

На 14-ому тижні курсова робота подається студентом науковому керівникові для перевірки, рецензування і попередньої оцінки.

Змістовна частина курсової роботи оцінюється відповідно до шести елементів, а саме: змістовність, актуальність, самостійність автора, обґрунтованість висновків, якість матеріалу, рівень грамотності, якість оформлення. За кожним елементом студент за роботу отримує певну кількість балів, яка сумі не перевищує 60 (табл. 2).

На 15-17 тижнях відбувається захист курсової роботи студентом перед комісією з трьох осіб, склад якої визначається кафедрою з числа провідних викладачів. Захист курсових робіт проводиться на відкритому занятті у заздалегідь оговорений час.

Процедура захисту курсової роботи є прилюдною і складається з таких дій:

- доповіді автора (визначається актуальність, мета, наукова та практична цінність роботи; отримані результати роботи). Рекомендована тривалість доповіді студента – до 3-7 хвилин;

- відповідей на запитання наукового керівника роботи і присутніх на захисті;

- підведення підсумків захисту курсової роботи (дається оцінка курсової роботи кожного студента).

Доповідь обов’язково супроводжується презентацією роботи, приклад оформлення якої наведено у додатку З.

Таблиця 2

Критерії оцінювання курсової роботи

 

Елемент

Критерії оцінювання елементу

Максимальна кількість балів за якість виконання елементу

Змістовність

Оцінюється з точки зору наявності аналізу за заданою проблематикою, присутності теоретичного доведення, логіки викладення матеріалу, адекватності наукового апарату, відсутності протиріч між завданнями дослідження

15

Актуальність

Оцінюється з точки зору доведеності та обґрунтованості актуальності та своєчасності проведеної роботи, врахування сучасних наукових досягнень, врахування останніх тенденцій в економічній сефері

5

Самостійність автора

Оцінюється прояв власної, авторської думки студента, яка була розкрита в процесі дослідження, враховується наявність компіляції робіт інших авторів або наявність плагіату

15

Обґрунтованість висновків

Оцінюється з точки зору оригінальності та доведеності висновків та рекомендацій, наданих автором роботи, обґрунтованість пропозицій має бути підтверджена відповідними розрахунками та результатами проведеного аналізу

10

Якість матеріалу

Оцінюється сутність та надійність використаних джерел, їх актуальність та наукове призначення

5

Рівень грамотності

Оцінюється з точки зору грамотного викладення сутності роботи, дотримання наукового стиля, правильне оперування понятійним апаратом, використання специфічних термінів

5

Якість оформлення

Оцінюється з точки зору відповідності оформлення роботи вимогам щодо цього, дотримання ДСТУ

5

Усього

60

 

Захист курсової роботи оцінюється максимум у 40 балів, що у сумі із оцінкою за змістовну частину роботи становитиме 100 балів. Критерії оцінювання захисту курсової роботи подано у табл. 3.

Результати захисту курсової роботи перед комісією оформлюється відповідним протоколом, форма якого затверджена ХНЕУ.

Таблиця 3

Критерій

Кількість балів

Доповідь

19

Відповідь на запитання 1-го члена комісії

7

Відповідь на запитання 2-го члена комісії

7

Відповідь на запитання 3-го члена комісії

7

Загалом:

40

 

Таким чином, загальна оцінка за виконання курсової роботи складається з попередньої оцінки наукового керівника (максимум 60 балів) та оцінки комісії (максимум 40 балів) і складає максимально 100 балів.

Нижче наводиться табл. 4, яка регламентує переклад оцінок стобальної шкали ХНЕУ, яка є внутрішнім стандартом університету, в оцінки національної чотирибальної.

Таблиця 4

Відповідність національній шкалі оцінок рейтингових оцінок студента

(у балах 100-бальної шкали ХНЕУ)

 

100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету

Визначення

90 – 100

Відмінно

Відмінно – відмінна відповідь, виконання роботи лише з незначною кількістю помилок

82 – 89

Добре

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

74 – 81

Добре – в загальному правильна відповідь, робота з певною кількістю грубих помилок

64 – 73

Задовільно

Задовільно – непогано, але зі великою кількістю недоліків

60 – 63

Достатньо – відповідь, робота задовольняє мінімальні критерії

1 – 59

Незадовільно

Незадовільно

 

Найкращі курсові роботи можуть бути рекомендовані кафедрою для подання на конкурс на найкращу студентську роботу.

Студенти, які не виконали в строк курсову роботу, або які не захистили її (які отримали незадовільну відмітку), не мають допуску до екзамену з даної дисципліни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т К И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Приклад оформлення розділів курсової роботи

 

 

 

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

 

Банківська система України – одна з найбільш важливих та невід’ємних складових економічної системи України…

 

 

 

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

 

АТ «Дельтабанк» був заснований у 2006 році як банк, що спеціалізується на споживчому кредитуванні…

 

 

3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

 

У сучасній практиці моделювання комерційної діяльності для позначення об’єктів моделювання прийнято використати термін "бізнес процес"…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Приклад оформлення змісту курсової роботи

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

4

1. Теоретичні аспекти оцінювання кредитоспроможності позичальників банку

7

2. Практичні аспекти оцінювання кредитоспроможності позичальників банку та аналіз кредитного ринку

19

3. Шляхи вдосконалення процесу оцінювання кредитоспроможності позичальників банку

21

Висновки

33

Література

36

Додатки

39

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

4

1. Теоретичні основи становлення та розвитку банківських операцій з платіжними картками

7

2. Сучасна практика аналізу операцій з платіжними картками

19

3. Шляхи вдосконалення діяльності банків на ринку спеціальних платіжних засобів

21

Висновки

33

Література

36

Додатки

39

 

 

Продовження додатку Б

ЗМІСТ

 

 

Вступ

4

1. Теоретичні основи управління якістю кредитного портфелю банку

7

2. Аналіз сучасних тенденцій в управлінні якістю кредитного портфелю банку

19

3. Удосконалення процесу управління якістю кредитного портфеля банку

21

Висновки

33

Література

36

Додатки

39

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

4

1. Теоретичні основи управління валютними операціями банку

7

2. Практичні аспекти управління валютними операціями банку

19

3. Моделювання процесу управління валютними операціями банку

21

Висновки

33

Література

36

Додатки

39

 

 

 

 

Додаток В

 

Таблиця 2.1

Узагальнений баланс АТ «Дельтабанк» на 31 грудня 2009 року (тис. грн.)

 

 

Рядок

Найменування статті

2010, грн.

2008, грн.

2007, грн.

2009, грн.

1

2

3

4

5

6

 

АКТИВИ

 

 

 

 

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

545565

5 302 199

3 814 235

6034358

2

Боргові цінні папери

-

-

-

-

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

-

-

-

-

4

Кошти в інших банках

530553

376 571

2 430 637

205244

5

Кредити та заборгованість клієнтів

39203425

34 248 672

8 483 748

41732973

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

7697151

12 059 374

403 633

5888514

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

3188142

3 811 207

2 345 339

3273943

8

Інвестиції в асоційовані компанії

-

-

-

-

9

Інвестиційна нерухомість

-

-

-

-

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

81130

249

74

241375

11

Відстрочений податковий актив

-

-

-

-

12

Гудвіл

-

-

-

-

13

Основні засоби та нематеріальні активи

2447593

2 114 228

1 686 808

2162785

14

Інші фінансові активи

191083

116 478

91 213

206583

15

Інші активи

224391

52 991

35 219

1804804

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

-

-

-

-

17

Усього активів

59019133

58 081 969

19 290 906

59926579

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

 

 

 

18

Кошти банків

15859360

23 165 213

2 144 856

17067961

19

Кошти клієнтів

24420575

16 322 498

13 943 202

24523693

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

511231

501 619-

294

446177

21

Інші залучені кошти

-

-

-

 

22

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

12946

9 235

5 942

71

24

Резерви за зобов’язаннями

1677

6 622

1 248

410756

25

Інші фінансові зобов’язання

216752

1 184 393

172 331

4123

26

Інші зобов’язання

36099

39 084

11 461

225934

 

Продовження табл.2.1

 

1

2

3

4

5

6

27

Субординований борг

823441

793 276

520 270

36936

28

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

-

-

-

824578

29

Усього зобов’язань

42392804

42 391 206

17 092 486

43540229

 

ВЛАСНИЙ КАПІ АЛ

 

 

 

 

30

Статутний капітал

14211516

14 211 516

1 069 000

14211516

31

Нерозподілений прибуток

1253194

306 497

208 136

99621

32

Резервні та інші фонди банку

1161619

1 172 750

921 284

1174213

33

Усього власного капіталу

16626329

15 690 763

2 198 420

16386350

34

Усього пасивів

59019133

58 081 969

19 290 906

59926579

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

 

Тематика курсових робіт

 

 

1

Роль банків як фінансових посередників у ринковій економіці

2

Організація роздрібного банківського бізнесу

3

Формування портфеля банківських продуктів

4

Розробка та впровадження нових банківських продуктів

5

Забезпечення безпеки діяльності банку

6

Організація валютних операцій банків та технологія їх реалізації

7

Формування депозитної політики банку

8

Організація електронного банкінгу в Україні

9

Формування капітальної бази банку

10

Організація розрахунково-касової роботи банку

11

Формування кредитної політики банку

12

Забезпечення ефективного функціонування ринку міжбанківських кредитів

13

Організація роботи банків з проблемними кредитами

14

Оцінювання якості кредитного портфеля банку

15

Організація моніторингу клієнтів у системі управління кредитними ризиками

16

Організація кредитного обслуговування клієнтів банку

17

Аналіз та оцінка кредитоспроможності клієнтів банку

18

Організація та аналіз процесу банківського кредитування

19

Організація та аналіз лізингових операцій банку

20

Удосконалення системи валютного контролю в Україні

21

Формування механізму грошово-кредитної політики Національного банку України

22

Удосконалення інструментів регулювання банківського сектору

23

Організація функціонування ринку банківських послуг в Україні

24

Організація міжнародної діяльності Національного банку України

25

Організація і регулювання готівкового обігу в Україні

26

Організація і оцінка ефективності функціонування ринку іпотечного кредитування

27

Механізм взаємодії складових національної системи масових

Продовження додатка Д

 

 

електронних платежів

28

Забезпечення валютного контролю в системі фінансових відносин

29

Формування валютної політики комерційних банків

30

Регулювання діяльності фінансово-кредитних установ в Україні

31

Організація та регулювання платіжної системи України

32

Оцінка впливу грошово-кредитної політики на діяльність банків

33

Організація безготівкових розрахунків в банках України

34

Організація та аналіз факторингових операцій банку

35

Організація роботи банків з векселями

36

Оцінка діяльності банку на ринку цінних паперів

37

Організація та аналіз лізингових операцій банку

 

 

 

Додаток Е

                  

                       Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи

 

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

(повна назва кафедри, циклової комісії)

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з_______________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему: ________________________________________________________ ________________________________________________________________

 

                                                                                  

 

Студента (ки) ______ курсу ________ групи

 

напряму підготовки_____________________

 

спеціальності__________________________

 

______________________________________

 

(прізвище та ініціали)

 

Керівник______________________________

 

______________________________________

 

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала  ____________________

 

Кількість балів:______ Оцінка ECTS:______

Члени комісії

__________    __________________________

 

      (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

 

__________    __________________________

 

      (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

 

__________    __________________________

 

      (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

м. Харків - 20___ рік

Продовження додатку Е

 

    Приклад оформлення відгуку на курсову роботу

 

 

ВІДГУК

на курсову роботу студента 2 курсу

фінансового факультету ХНЕУ

спеціальності «Банківська справа»

 

на тему: ____________________________________________________

 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена тим, що__________

 

 

 

 

Якість проведеного аналізу проблеми.

 

___________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Наявність недоліків

 

 

 

 

Загальний висновок. Проте дане зауваження не знижує цінності даної курсової роботи. Вона відповідає вимогам що пред’являються до таких робіт, рекомендується до захисту з оцінкою   «_____» балів.

 

 

Керівник                                        _________               __________________

               (підпис)

Додаток Ж

Приклад оформлення огляду авторських точок зору стосовно якоїсь економічної категорії

Таблиця 1.3

Дослідження визначень поняття «споживчий кредит» різними авторами

 

Автор

Поняття

Лагутін В. Д.

[1, с. 87]

Це кредит, який надається фізичним особам на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який надається в розстрочку.

Луціва Б. Л.

[3, c. 27]

Це така форма кредиту, що надається населенню підприємствами торгівлі, банками й іншими фінансовими установами при придбанні предметів споживання та оплаті побутових послуг за умови відстрочки платежу.

Мороз А. М.

[3, c. 123]

Це кредит, що спрямовується на задоволення особистих потреб людей, тобто обслуговує сферу особистого споживання.

Мочерний С. В.

[4, c. 34]

Це кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

Панова Г. С.

[6, c. 352]

Це кредит, який надається фізичним особам на придбання споживчих товарів та послуг і який погашається поступово.

Сусіденко В. Т.

[12, c. 45]

Це кошти, які надаються комерційними банками громадянам України під процент у тимчасове користування на умовах забезпечення, повернення, строковості, платності та цільової спрямованості.

Тиркало Р. І.

[14, c. 65]

Це засіб задоволення індивідуальних або особистих потреб населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З

Приклад оформлення демонстраційного матеріалу

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ БАНКУ

 

 

 

Керівник:

к.е.н., доцент

 

 

 

В.Ф. ТИЩЕНКО

Студент:

другого курсу

фінансового факультету,

напряму підготовки “Фінанси і кредит”  

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.К. КУЖВАХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2014

Продовження додатка З

ПЛАКАТ 5

 

Депозити у іноземній та національній валюті

 

 

Депозити домашніх господарств та юридичних осіб

 

Закінчення додатка З

 

ПЛАКАТ 2

Динаміка коефіцієнтів аналізу строкових депозитів ПАТ «ОТП Банк»

 

Коефіцієнти

2006

2007

2008

2009

2010

Оборотність депозитних вкладень

2,29

2,94

1,69

2,14

2,89

Тривалість одного депозитного обороту (днів)

159,20

124,23

216,36

170,87

126,37

Рівень осідання депозитних вкладень

0,07

0,11

0,09

0,19

0,07

Коефіцієнт використання депозитів

1,50

2,41

4,40

5,16

5,99

Відносна витратність депозитів

0,1135

0,1124

0,1058

0,0952

0,1187

Відносна доходність кредитів

0,1619

0,1048

0,0870

0,0974

0,0922

Оборотність депозитних вкладень

0,65

-1,25

0,45

0,75

Тривалість одного депозитного обороту (днів)

-34,97

92,14

-45,50

-44,50

Рівень осідання депозитних вкладень

0,04

-0,02

0,11

-0,13

Коефіцієнт використання депозитів

0,92

1,98

0,77

0,83

Відносна витратність депозитів

-0,0011

-0,0067

-0,0105

0,0235

Відносна доходність кредитів

-0,0571

-0,0178

0,0104

-0,0052

 

 

 

Динаміка коефіцієнтів аналізу депозитів

до запитання ПАТ «ОТП Банк»

 

Коефіцієнти

2006

2007

2008

2009

2010

Оборотність коштів на поточних рахунках клієнтів

24,57

25,06

22,69

23,00

24,86

Тривалість одного обороту онкольних депозитів у днях

14,85

14,57

16,09

15,87

14,68

Рівень осідання коштів на поточних рахунках

0,01

0,03

0,02

0,03

0,01

Відносна витратність депозитів

0,0255

0,0202

0,0282

0,0212

0,0376

Коефіцієнти

Абсолютні відхилення

2005

2006

2007

2008

Оборотність депозитних вкладень

0,48

-2,37

0,31

1,86

Тривалість одного депозитного обороту (днів)

-0,29

1,52

-0,22

-1,18

Рівень осідання депозитних вкладень

0,02

-0,01

0,01

-0,02

Відносна витратність депозитів

-0,01

0,01

-0,01

0,02

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП

3

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

8

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

17

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

23

ДОДАТКИ

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до курсової роботи з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківська справа» всіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі:  Колодізєв Олег Миколайович

                   Тищенко Вікторія Федорівна

                   Омельченко Оксана Ігорівна

 

Відповідальний за випуск Колодізєв Олег Миколайович

 

Редактор

 

Коректор

 

 

 

 

План 2014 р. поз. № 

Підп. до друку              Формат 60х90 1/16. Папір  Multi Copi. Друк Riso.

Ум.-друк. арк.     Обл. вид. арк.      Тираж         прим. Зам. №

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи  Дк № 481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівник – видавництво ХНЕУ, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а